Falsensgate 3!. - Gryn erl4kka * Odo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Falsensgate 3!. - Gryn erl4kka * Odo"

Transkript

1 Falsensgate 3!. - Gryn erl4kka * Odo - Gnr 227 bnr 113 i Oslo - Bygget i senere oppgradert - Eiet tomt 327 kvm - offentlig vann og avlop - Kjeller - diverse boder for beboere - L etg - 2 toroms og 1 ett roms leiligheter - 2 etg - 4 ett roms leiligheter - 3 etg - 4 ett roms leiligheter - 4 etg - 4 ett roms leiligheter - Loft - uinnredet - s6knad om rammetillatelse for to leiligheter er innlevert - Bygningi bakgird-lettromsleilighet - Leieinntekter utleid areal485 kvm - BTA 94 kvm BRA 766 kvm (inklfellesareal) - Teknisk verdi Markedsverdi Lineverdi KommunalforkjgpsrettiOslo Eiendommen eies av et AS som eier flere eiendommer. Man Onsker fortrinnsvisalg av aksjer slik at en fisjon mi gjennomtarest6r salget. Henvendelse: Advokatfirmaet Dahl & Dahl flf

2 \r----,/ i-! ;1 Prc6llrb'inwruPT: rnx, {A if.ltt;;".*. '. --trr tnn, lkke engasjert t: nre: ltke engasjd'd r:i O *", lkke ongasjert '-:r':1sb /11 lr Hovedhus Fiiienssate st ns

3 13 ' SoVpalkove 12,2 N A5 A. 1 aac L 3j 'l Prc.r.lbdnqtgrut9T: -! ARK /t 'k1.f.o {otr ;l',;,tj" f,*r nitto. tegnesnre i"tl" s' gu *r"r -+' nn ' lkke engasierl 15 Stue/kiokl(en 111 l/ ll! r13 B6d \=.lll ll Stue 3td \ ll 213n' are, lkke engsjert C *v, lkkeengasjert lnngang lra Falsens gate Hovedhus 556 Oslo AS

4 N co A5 Pr$r.kbdn$gruPT: t A rkhftt''. ARKr trt'3g'll ll\ ninostegnestue ii"l"+ioa"rcr '-]/ nra lkke engasjert ' nr, lkke ongqs)ort O 4", tkke engasjert fi'ovedhus Falsensgate Oslo AS

5 ,1r :-l s.u.zm_p-re"_*unu_ r.b l*"rr*r". lffa sqn Lxonr' PMl6kbrhsqqPT: A r^ftr'lonbd- - O ark: l3finnstegnestue + nra, lkks eng sjort ;f,l3s"; i.'#n.r,g:ssio, e3 i/!l= rts tsad \-=LuJ Stue \l il 21 3d C ne, lkko ongasjert "v ' lkke engasjart Hovedhus 556 Oslo AS

6 lj 3L,'*"*** --ta5 if )lt nterooo-' rnx ' /\ Fi-r t.gn"r*.?l:i?":i;"","', rra, nr, lkkeengasiert lkke engasiert C nv, lkke engasj rt N co Hovedhus 556 Oslo AS

7 158 +_-#- 1N l< 1.f 8l nl L Plan l.etasje 1:1 PmBFkrq4roPtsPt,*\ nnx: lnfinn,t"gn -o**lo*o*t rtu. sbry'b1t1 i:;"ffit-**", \l/ nn, lkkeengasjeri nc, lkke engasjerl T[. m m N g\'"'n^' 1!) r f$;tria!*n SnittA3 O ev ' lkke engasjert Ombygget uthus Falsens gate 31 AS Falsens gate Oslo n6l.e a e U)

8 F o l 4 Boder, 1,3 d A5,.l A5 m6 rnl tnl Boder ht,a.' j L r Prcsi *bdns5srupf: enx' A ii',ll'."i"1"**. '-- ne, ar, lkkeengasisrt lkke engsjert C nv, lkke engasiert c{ co i F- ni 66 o, Hovedhus 556 Oslo AS

9 VERD- OG LANETAKST N^4,RNGSEENDOM RAPPORTANSVARLC: Takdingaliar MNTO Jsrn Brath Kriken, 1929AULt Tli: Faks: E-Post: Adresse M atrikkdnr. Kommune Hjemmdsfraver (e) Datofor bdaring M arkedwerdi: Anbdalt linwerdi: Falsenqate 31, 556 OSLO Gnr.227 Bnr' 113 Oslo Falsensgate3l AS kr kr

10 VERD- OG LANETAKST NARNGSEENDOM 1. Eiendomsbeteg nelse, hjemmelshaver m.m. Adresse Falsensgate 3 Gnr. 227 Bnr. 13 Snr. Fnr. Podnr. Po$$ed 556 OSLO Rekvirent Kommune Oslo Omr&ldbydd Crtinerlskka AS v/ Wahlgren Hjernmd$ave(e) Falsensgate 3l AS Til$ede/ opplysninga gitt av Besiktigdsesdato Eiers representant, 'lbm Wahlgrcn, piviste og gav opplysningcr Dokumenter f remlagt ved bed kti gdsen Tegninger 2. Premisser - Generelle opplysninger 'faksten er en verdivurdcring og ma ikke oppfatte sorn en teknisk vurdering/ tilstandsrapport. Taksten baserer seg pi opplysninger gitt eller fremlagt av eier og tar ikke ansvar for eventuelle mansler eller arealavvik. Eier/ rekvirent plikter i kontrollere taksten for eventuelle feilopplysninger eller mangler for bruk. 3. OmrAdebeskrivelse - Beliggenhet - Miljo Beliggende i bymessig utbygget bolig og forretningsstrok. Det er variert virksomhet i omridet. Sentralt beli-ugendc mcd kort avstand til de flcstc byrnessige facilitctcr. Ner Skoler" barnehager, butikker. scrvicctilbud og olfentlig kommunikasjon. 4. Reg ulerin gsmessige forhold i i i Ornridet bestir av variert bebyggelse med boliger og neringsarealer. Beliggende i bymessig utbygget bolig og forretningsstrok. del av Griinerlokkan v/ Delensa. 5. Eiendommens tomt Tomteareal (m2) Typetomt 327 KVM OF'estet Oniet K ommentar er vedr orende fedekontr akt Feddidensutlopsir Tomtens beskaffenhd Flere parkeringshus og parkeringsplasser i omr6det. Forovrig parkering i tilstotende gater. Tradisjonell bygird rned enkel. opparbeidet bakg6rd. Grensende mot foftau i forkant. Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann, avlop og renovasjon. Stallbygning i bakgird. Arligfedeavgift, 556 OSLO Befaringsdatonttfaler: Gff.227 Bnr: MNt t(j Sdel avturngr-atn

11 VERD- OG LANETAKST NARNGSEENDOM ffi r\rtg.l,j*;; 6. Eiendommens bygninger Typebygg A Klassisk bygird LikningSak$ kke opplyst Forsikringssdskap kke opplyst 7. Bygningsmessig beskrivelse Byggedr r 893 Kjopsar 2 Polisrummer lkke opplyst R$ab. - ombygd ar Over tid Kjopearm / ko$pris kke opplyst Typefordkring lkke opplyst Grunnforhold Antatt faste masser/ fl6te. Stopt kjellergulv. Fundamentering Eldre bygird med fundamentcr oppmurt i naturstein og tcgl. Baende kon$ruk$ oner Teglste i nskonstruksjon med trcbjc lkelag i ctasjcski l ler. Eta$eskillere Treb-ielkelag. Yttervegge Pusset og rnalt. Hovedsakelig isolerglass fra Noe eldre vinduer. Dorpumpe pfl entredorer. nnevegga Antatt innvendig oppbygget med rupanel og luftet spalte. Variererrde overfl ater. Tekniskein$alla$ona Sikringsskap i felles oppgang. Delvis oppgradert, in gen dokumentasj on frem lagt. kke tilfredstillende roropplegg. med betydelig oppgraderingsbehov. Dels 75mm ror. dels kvemtoaletter mm. Roropplegget er forovrig ikke ytterligere vurdert. lnnvendig $andard Km l bolig er besiktiget. folge rekvirent har alle boliger tilnermet lik standerd og beskaffenhet' Takkondruk$ on / yttertak Sadletrekonstruksjon. Tekket med plater. Taket er ikke besiktiget. FEEAffiG 3i:'6s6-6SLdEeffiindaaro li..iffit- Gnr'.227 Bnr: :* Sde2 av 7 JarnB6th

12 VERD- OG LANETAKST NARNGSEENDOM & \Tg",?jj**:, Er dd tegn til Kan sopp Er dd tegn til lekkai e Anbdales en ytterl i gere Sningsskader ritedannds e /fuktskader teknisk gjennomgang / tildandsrapport Ota ONei Ola Oxei Ola ONei Ola ONei Beskrivdse hvis dd a kyssd av for "Ja" i fdtene ovenfor Gammel bygird med betydelig oppussingbehov og omfattende vedlikeholdsetterslep pa enkelte bygringsdeler. Det er gjort enkelte brannsikringstiltak m.h.p. oppganger og rorgienrromforinger den senere tid iflg. rckvirent. Lekkasje fra bad i 1 etg mot kjeller samt ovrig vanninntrengning i kjeller bsr kontrolleres. Kjeller er fuktmettet og uegnet for oppbevaring av organisk materiale. Drenering fungerer ikke tilfredstillende. 8. Generel le kom mentarer (ved i kehold, fu n ksjon al itet, fl eksi bi itet) -Oo Bygni ngens Sandard pr. dato Ct Oz Oe O+ Cs Oo Oz Oe Det gjores spesielt oppmerksom pi at denne type eldre bygirder ikke tilfredstiller dagens krav til standard og beskaffenhet for nyere boliger. og at betydelige tilpasninger vil vrrc nodvendig bide pi leilighets og bygardsnivd. Gil:227 Bnr: t.'1 /.i L/ Sde 3 av TJorn BrSth

13 VERD. OG LANETAKST NARNGSEENDOM 9. Bygningenes arealdisponering Areal ene i denne rapporten mdles dter gjddene regl er i NS 394: 27 Awik fra NS394:27 MSlverdighd!n dd er mdlvad]g ford n6r den har gulv. Dog a trappeipninger, kondruk$ona mdlwedig hdssiakter, sdvomdeikkehar gulv. vertikalegaker Srre6pninger og endisseregnesikkenred, nen trvis trapp inngar i dpningen, regnestrappershorisontalprojeksjon ned i arealsre. Bruksenhd Brr-rttoareal aven bruksarhdensondr.rttendevegger. Der onduttandevegga venderpt andrebruksenhder, dls rmtfdlecarealer, mdlestil nidt ivegg. Der onduttendevegge er en dd av yttervegg, mdlestil yfterveggens utside. Bruksareal av en bruksrhd n6lestil innsiden av bruksenhdsrs ond uttende vegger. Bygg Et. plan BTA Planloming (BTA = Bruttoareal, BRA = (m1 Brukmreal) r58 Bodarealer Kjeller erg 2 etg 3 etg 4 etg Loft 1. Areal og leier tj/ r58 t58 r58 r BRA (m') 13 il r r35 9 Stallbygning 4 3l C SLJM Kommentarer ti planlmri ngen Ca totalt areale P.ROM med dagens utnyttelse utgior omtrent 485 kvm. Fellesarealer er taft med i B'A/BRA. God planlosning. Velutnyttet areale pi boligplan. Potensiale i kjeller og loft. 3 Leiligheter. lrerav 2 ettroms og tororns, felles trappelop. 4 l-eiligheter, herav 4 ettrorns, felles trappelop. 4 l-eiligheter, herav 4 ettrorns, fclles trappelop 4 Leiligheter, herav 4 ettroms,felles trappelop Uinnredet loft - Stipulcrt ca areale for utnyttelse, felles trappelop nnredet som 2 roms bolis. Bygg Et. plan Utldd (m') Samlet 485 sum 4t]5 Andrelddnntekter Lddnntekt / Ledig dr (m') BTA Egd BTA Markeddde Sum bruk (m1 kr/mz markeddde (m') BTA 9t ffi Andre lddnntekter A Sum lddnntekter B Sum normal markeddde Spedfiw wt. andre lddnntekter Opplyst utleict areale tilsvarer ca P.Rom Dette oppfattes A vrere orntrent i tr6d med markedsleie. / ratseggte 31, o5s66si6 EEEnnssGid lfrgrei Gnr'.227 Bnr: 113 Os tt z-to.4'v lakstrnqenror MNTO Side4 av TJsrn Brith l

14 VERD- OG LANETAKST 11. Spesielle forhold Konsjonsplikt Ola ONcl Evt. kommentarer Reguleringsplau Opplyst regulert til bolig. er ikke innltentet. Kommentarer til ldekontrakt(a) kke fremlagt. Leie opplyst. Forkjopsdt Cta ONei 12. Kommentarer til Grunnboksbladet Panteattest er ikke innhentet. Eier opplyser at det ikke er tinglyst heftelser som normalt vil kunne pivirke takstverdiene. 13. Teknisk verdiberegning; bygninger og tomt Baegnede byggeko$nader, H ovedbygg A - Verdireduk$on Beregnede byggeko$nader dter fradr ag Beregnede byggekosnader, Bygg B - Ver direduk$on Baegnede byggeko$nader dter fradr ag Beregnede byggekosnader, Bygg C - Verdireduk$on Beregnede byggeko$nader dter fradrag Saml d s.rm beregnede byggekodnada + Tomtevsdi, judert for verdifaktor Srrm beregnd teknisk verdi; bygninger og tomt - HovedbyggA 4 - Bygg B 2 - Bvgg c t = 88 : t / Eisenssifii:G56'66i6ffi6fiCAato fiffifi.--- Gnr 22i Bnr: 113 OO.rr.ZbtO il^r., tide 5 dv /Jorn Brath v

15 VERD. OG LANETAKST NERNGSEENDOM GNllg":t'fi;::,", 14. NAverdi Generdl ledighd (%) Realavka$.krav ('/") 8.7 Diskonter ingsrente ("/") 9.2 Periode/ir Lddnnt. Normale derkod. Spesko$n. Gen. ledi ghd lr 212 o o t6 2t Sum beregnd n6verdi e. 16r Redverdi (NV i 22) N6verdi av redverdi (Redv. i 2O2O disk. tilbaketil 21) S.rm beregnd ndvsdi Endring likv. Ber egn. N6verdi 15. Verdianalyse Kognader Offentlige avgifter Eiendomsskatt Forsikringer Vedlikehold / adm sum stip. eierkost. nntektsfradrag A Faktisk lde Normal leieinntekt A -fap ved ledighet NETTO LEE Normal leieinntekt B -Tap ved ledighet NETTO LEE B Markeddeie r 285 Kapitaf isert verdi A ut fra 5 % avkastn. 2l 5 B ut fra 5 oz avkastn. K omment ar angaende i n ntekter, k os nader og edi ghet Eierkostnadener stipulert. Leie hentet fra fremvist leietakeroversikt. 2 57, 556 OSLO Befaringsdato G^t.227 Bnr: Sde6 avttarnarzin

16 VERD. OG LANETAKST NARNGSEENDOM G\rTg,Bff;:1 16. Markedsanalyse - Kommentar til verdikonklusjon -;" Forrentningsverdi settes si lavt som 5 4 da eiendommen vil ha potensiale ved oppdeling og salg. 17. Verdikonklusjon Oppdragsgiver mi kontrollere dette dokument for eventuelle feil og mangler for det:benyttes! Ut fra visuell befaring og innhentede opplysninger seftes: 18. Underskrifter Markedsrerdi: Anbdalt laneerdi: kr kr $ed og dato Takdingenia./,t-4 ;,r?2.*,-)-- /2c: 'j\\ j '1-.., /.t l:'/ / ' -,',t tl^.-{1e;r^-d, Ll.& rt.v Oslo l8.l 1.21 Jsrn Brath Kail. Vambeseth 19. Dokumentkontroll E fficia3tl6'556"3i6 Effi ;n66aato Gnr227 Bnr: SdeT av 7 JarnB6th

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 52 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 5727 STAMNES Tlf: 97525747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Plassen 1, 7290 STØREN Tlf: 72 43 17 07 Faks: E-post: byggtakst@postkassanet VERDI- OG LÅNETAKST Adresse INDUSTRIOMRÅDET, ÅLEN, 7380 ÅLEN Matrikkelnr Gnr 25-25 Bnr 44-42 Kommune Holtålen

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Uno Lundberg Kyrkjegata 13, 6100 VOLDA Tlf: 70077700 E-post: uno@lundbergno VERDI- OG LÅNETAKST Adresse WEBJØRN SVENDSEN-GATA 21, 6150 ØRSTA Matrikkelnr Gnr 14 Bnr 180 Kommune ØRSTA Hjemmelshaver(e)

Detaljer

MOSFLATEVEGEN 4, 6150 ØRSTA Matrikkelnr. Gnr. 18 Bnr. 370 Fnr. 2

MOSFLATEVEGEN 4, 6150 ØRSTA Matrikkelnr. Gnr. 18 Bnr. 370 Fnr. 2 RAPPORTANSVARLIG: Uno Lundberg Kyrkjegata 13, 6100 VOLDA Tlf: 70077700 Faks: E-post: uno@lundbergno VERDI- OG LÅNETAKST Adresse MOSFLATEVEGEN 4, 6150 ØRSTA Matrikkelnr Gnr 18 Bnr 370 Fnr 2 Kommune ØRSTA

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Takstingeniør / Byggmester Kloppedalsveien 37, 5221 NESTTUN Tlf: 40846491 E-post: bmkf@broadparkno VERDI- OG LÅNETAKST Adresse Litleåsvegen 51, 5132 NYBORG Matrikkelnr Gnr 207 Bnr 184

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Ortuflaten 46, 5143 FYLLINGSDALEN Matrikkelnr. Gnr. 22 Bnr. 245. Dato for befaring 20.08.2014

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Ortuflaten 46, 5143 FYLLINGSDALEN Matrikkelnr. Gnr. 22 Bnr. 245. Dato for befaring 20.08.2014 RAPPORTANSVARLIG: Takstingeniør / Byggmester Byggmester Knut Farestvedt Kloppedalsveien 37, 5221 NESTTUN Tlf: 40846491 E-post: bmkf@broadparkno VERDI- OG LÅNETAKST Adresse Ortuflaten 46, 5143 FYLLINGSDALEN

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM RAPPORTANSVARLIG: IngOlav Sørensen Olav Sørensen Fridtjof Nansens Vei 49, 8516 NARVIK Tlf: 909 26380 Faks: 769 47269 E-post: olavsor@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST Adresse Granveien 4, 8590 KJØPSVIK Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÃ RINGSEIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 50 Bnr. 131. Dato for befaring 17.09.2014. Markedsverdi: kr 750 000

VERDI- OG LÅNETAKST NÃ RINGSEIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 50 Bnr. 131. Dato for befaring 17.09.2014. Markedsverdi: kr 750 000 RAPPORTANSVARLIG: ABC-takst as Inge Rygg Åsvegen 86, 7715 STEINKJER Tlf: 41042541 E-post: abctakst@gmailcom VERDI- OG LÅNETAKST NÃ RINGSEIENDOM Adresse, 7761 SNÅSA Matrikkelnr Gnr 50 Bnr 131 Kommune SNÅSA

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Morten Silkebækken AS avd Hamar Morten Silkebækken Kristin Lavransdatters veg 32, 2316 HAMAR Tlf: 90 07 94 35 E-post: morten@hamartakstno VERDI- OG LÅNETAKST Adresse Kirkevegen 40, 2409

Detaljer

Moengvegen 7, 2016 FROGNER Matrikkelnr. Gnr. 93 Bnr. 123. Dato for befaring 22.11.2012/12.11.2013

Moengvegen 7, 2016 FROGNER Matrikkelnr. Gnr. 93 Bnr. 123. Dato for befaring 22.11.2012/12.11.2013 RAPPORTANSVARLIG: Tor-Gunnar Brandshaug Jernbaneveien, 1400 SKI Tlf: 33 18 88 Faks: 33 18 89 E-post: tgb@prosjectno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Moengvegen 7, 016 FROGNER Matrikkelnr Gnr 93

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Stakkevollveien 15, 9010 TROMSØ Tlf: 776690 Faks: 776699 E-post: firmapost@byggtakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse OLSBORG, 931 MOEN Matrikkelnr Gnr 17 Bnr 49 Fnr 0 Snr 5

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Oddvard Aarnes Kåsavegen 54, 3810 GVARV Tlf: 35 95 65 00 E-post: oddvard@byggogtakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Gåsefetvegen, 3810 GVARV Matrikkelnr Gnr 78 Bnr 101 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jon Erland Balto Fosseveien 16, 9845 TANA Tlf: 7897678 Faks: 78 9 76 79 E-post: jon-erland@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Polmak vest, 9845 TANA Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jostein Folgerø Stretet F, 700 KYRKSÆTERØRA Tlf: 901 17 13 E-post: josteinfolgero@hemneas VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Bugen 33, 700 KYRKSÆTERØRA Matrikkelnr Gnr 101 Bnr 605

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jostein Folgerø Stretet F, 700 KYRKSÆTERØRA Tlf: 901 17 13 E-post: josteinfolgero@hemneas VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Vesseseterveien 7 A, 700 KYRKSÆTERØRA Matrikkelnr Gnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FORHÅNDSTAKST. Andersgarden, 6030 LANGEVÅG Matrikkelnr. Gnr. 97 Bnr. 1. Dato for befaring 10.12.

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FORHÅNDSTAKST. Andersgarden, 6030 LANGEVÅG Matrikkelnr. Gnr. 97 Bnr. 1. Dato for befaring 10.12. RAPPORTANSVARLIG: Byggtakst Møre AS Takstingeniør Steinar Åkre Vestre Olsvikveg 44, 6019 ÅLESUND Tlf: 926 17024 Faks: 70 12 47 00 E-post: steinar@moretakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse, 6030

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM BYGNINGSTAKST AS VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Nils N Svendsen Roholtvegen 5, 9414 HARSTAD Tlf: 976936 Faks: E-post: nilssven@onlineno Adresse Kilhusveien 105 a, 9403 HARSTAD Matrikkelnr

Detaljer

Ytre Skjellelv, 9385 Skaland Matrikkelnr. Gnr. 10 Bnr. 157

Ytre Skjellelv, 9385 Skaland Matrikkelnr. Gnr. 10 Bnr. 157 RAPPORTANSVARLIG: Roar Jørgensen Ringveien 14, 9305 FINNSNES Tlf: 77 84 7 Faks: 77 84 09 01 E-post: roar@mttno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Ytre Skjellelv, 9385 Skaland Matrikkelnr Gnr 10 Bnr

Detaljer

Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 502 Snr. 4

Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 502 Snr. 4 RAPPORTANSVARLIG: Knut Eilertsen Ulveveien 18B, 9700 LAKSELV Tlf: E-post: keilert@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr Gnr 17 Bnr 50 Snr 4 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Ole Reidar Grimsrud Sørås, 189 DEGERNES Tlf: 697654 Faks: 697670 E-post: post@o-r-grimsrudno Adresse Bakkeliveien, 187 HOBØL Matrikkelnr Gnr 106 Bnr 30 Kommune Hobøl Hjemmelshaver(e)

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Ingolfur Arnar Sigfusson Vassteigen 149, 5141 FYLLINGSDALEN Tlf: 900 51 847 Faks: 55 17 89 E-post: arnar@broadparkno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse BUSTØLEN, EIKELANDSVEGEN

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Gøran Heimen Postboks 316, 8901 BRØNNØYSUND Tlf: 906131 E-post: goheim@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse SVALEVEIEN 4 C, 8900 BRØNNØYSUND Matrikkelnr Gnr 105 Bnr 70 Snr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Bøneslien 87, 5155 BØNES Matrikkelnr. Gnr. 20 Bnr. 474. Dato for befaring 26.08.2015

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Bøneslien 87, 5155 BØNES Matrikkelnr. Gnr. 20 Bnr. 474. Dato for befaring 26.08.2015 RAPPORTANSVARLIG: Takstingeniør / Byggmester Byggmester Knut Farestvedt Kloppedalsveien 37, 5221 NESTTUN Tlf: 40846491 E-post: bmkf@broadparkno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Bøneslien 87, 5155

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Finne borettslag Hangursvegen 44 5700 VOSS

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Finne borettslag Hangursvegen 44 5700 VOSS TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno over

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Sverdrupsgate 18, 0559 OSLO. Bruksareal: Bruksareal primærdel (P-ROM): Tomteareal: 454 m2

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Sverdrupsgate 18, 0559 OSLO. Bruksareal: Bruksareal primærdel (P-ROM): Tomteareal: 454 m2 RAPPORTANSVARLIG: Aarnes Eiendoms AS Vidar Aarnes Postboks 6620 Rodeløkka, 0502 OSLO Tlf: 900 23 457 E-post: vidar@aarnes-eiendomsno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Matrikkelnr Kommune Hjemmelshaver(e)

Detaljer

Tomt 5, 4952 RISØR, 4952 RISØR Matrikkelnr. Gnr. 27 Bnr. 164

Tomt 5, 4952 RISØR, 4952 RISØR Matrikkelnr. Gnr. 27 Bnr. 164 RAPPORTANSVARLIG: Olav Brattbakk pb 95 Vangshaug, 7341 OPPDAL Tlf: 968797 E-post: brattbakk@oppdalcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Tomt 5, 495 RISØR, 495 RISØR Matrikkelnr Gnr 7 Bnr 164 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Libakken Liaflaten 50 5132 NYBORG

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Libakken Liaflaten 50 5132 NYBORG over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Libakken Liaflaten 50 513 NYBORG RAPPORTANSVARLIG: Bård Klepsland Sanddalsbotn 6, 51 NESTTUN Tlf: 9836887 E-post: bskule@onlineno Matrikkelnr Gnr 07 Bnr 131

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Helge Fjellro Vavollen 144, 5610 ØYSTESE Tlf: 41140500 E-post: post@helgefjellrono VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Hovland, 5694 ONARHEIM Matrikkelnr Gnr 19 Bnr 8 "MIDTHEIM"

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Halsmoen, 8250 ROGNAN Matrikkelnr. Gnr. 44 Bnr. 33. Dato for befaring 05.06.2014

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Halsmoen, 8250 ROGNAN Matrikkelnr. Gnr. 44 Bnr. 33. Dato for befaring 05.06.2014 RAPPORTANSVARLIG: Ingeniørfirma Knut Hævaker Knut Hævaker Boks 407, 8201 FAUSKE Tlf: 75 64 43 78 Faks: 75 64 43 93 E-post: knut@takstingeniorno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse, 8250 ROGNAN Matrikkelnr

Detaljer