Fiskeundersøkelse 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fiskeundersøkelse 2014"

Transkript

1 Fylkesmannen i Buskerud Fiskeundersøkelse Oppdragsnr.:

2 Fiskeundersøkelse 2014 Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: J02 J Endelig versjon etter fullførte analyser Glhau Pebec Grs B Til kommentar hos oppdragsgiver Glhau Pebec grs A Utarbeidet Glhau Pebec grs Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Norconsult AS Pb. 110, NO-3191 Horten Apotekergaten 14, NO-3187 Horten Side 2 av 29

3 Fiskeundersøkelse 2014 Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: J02 Innhold 1 Innledning Oppdraget Kostholdsråd 6 2 Metodikk Prøveinnsamling Analyseprogram Prøvematerialet tilstandsklasser og Grenseverdier 12 3 Resultater Bromerte flammehemmere Diuron Kvikksølv (Hg) Dioksiner og dioksinlignende PCB PCB Perfluorerte forbindelser (PFOS og PFOA) Kortkjedede klorerte parafiner (SCCP) Tinnorganiske forbindelser Sammenligning med tidligere undersøkelse PCB Dioksiner Tinnorganiske forbindelser Kvikksølv 26 4 Konklusjon og oppsummering 27 5 Referanser 28 6 Vedlegg Side 3 av 29

4 Fiskeundersøkelse 2014 Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: J02 Forord Oppdraget, "Miljøovervåking i Indre Drammensfjorden" er gjennomført av Norconsult AS for Fylkesmannen i Buskerud. Marianne Seland og Gro Angeltveit er våre kontakter hos Fylkesmannen. I denne rapporten presenteres resultatene fra Fiskeundersøkelsen i Fisker Runar Larsen har bistått med prøveinnsamling av fisk i Drammensfjorden. Analyser av materialet er gjennomført av ALS Laboratory Group. Oppdragsleder er Gaute Rørvik Salomonsen. Norconsult AS takker for et spennende oppdrag og ser frem til videreføringen av programmet i 2015 og Vi takker særlig Rune Larsen for godt samarbeid og flott innsats i prøveinnsamlingen! Side 4 av 29

5 Fiskeundersøkelse 2014 Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: J02 Sammendrag Rapporten presenterer resultater fra en undersøkelse av miljøgifter i tre fiskearter fra Drammensfjorden. Arbeidet er en del av prosjektet "Miljøovervåking i Indre Drammensfjorden" for Fylkesmannen i Buskerud. Det er samlet inn prøvemateriale av torsk (lever og muskel), skrubbe (muskel) og sjøørret (muskel) i løpet av sommeren Prøvene er analysert for dioksiner og dioksinlignende PCB, PCB, tinnorganiske forbindelser, kvikksølv, diuron, pentabde, HBCD, SCCP, PFOS og PFOA. Prøvene av fisk fra Drammensfjorden inneholder både PFOS og flere bromerte flammehemmere. Utviklingen av konsentrasjoner av miljøgifter i fisk kan generelt sett synes å ha en svak forbedring fra forrige undersøkelse i Det er forbedret miljøtilstand mht både kvikksølv og PCB i Indre Drammensfjorden sett fra tilstandsklassifiseringen. Utviklingen av miljøgifter i fisk bør fortsatt følges med. Sett fra årets resultater vil det ikke være behov for å revidere kostholdsrådene for Drammensfjorden Side 5 av 29

6 Fiskeundersøkelse 2014 Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: J02 1 Innledning 1.1 OPPDRAGET Følgende spørsmål belyses til dels av denne rapporten, og blir fulgt opp videre i sluttrapport for oppdraget: Hvordan er utviklingen av miljøgifter i biota? Øker innholdet av miljøgift i biota når mer sediment får tilgang på oksygen? Hvordan påvirker utviklingen av miljøgifter kostholdsrådet i fjorden? Inneholder biota «nye miljøgifter» av betydning? I programmet var det planlagt gjennomført fiske av torsk, sjøørret og skrubbe i 2014 for analyser av miljøgiftkonsentrasjoner i filet/ muskel (alle arter) og lever (kun torsk). Torsk og sjøørret er populære arter for sportsfiskere og er derfor relevante arter å undersøke mht. human helse. Skrubbe representerer en bunnlevende art som vil være i nær kontakt med forurensede sedimenter, og vil gi et bilde for biotilgjengelighet av miljøgifter i sedimentet. Fisket skulle foregå i områdene Indre og Ytre Drammensfjorden, hvor disse områdene utgjorde to stasjoner. Analyseprogrammet inkluderer dioksiner og dioksinlignende PCB, PCB, tinnorganiske forbindelser, kvikksølv, diuron, pentabde, HBCD, SCCP, PFOS og PFOA. Fra hvert område var det planlagt å samle inn 20 individer av hver art, som hver utgjør 4 blandprøver. Gytetiden for artene skulle unngås, da denne kan påvirke analyseresultatene. Sjøørret gyter som regel i perioden oktober- november, mens torsk og skrubbe gyter i perioden januar- april. 1.2 KOSTHOLDSRÅD Kostholdsråd for Drammensfjorden ble sist vurdert i 2012 (Miljøstatus.no): Advarsel Drammensfjorden: Ikke spis filet (muskelkjøtt) av skrubbe fra Drammensfjorden på grunn av høye verdier av tinnorganiske forbindelser, uttrykt som tinn. Advarsel indre Drammensfjord: Ikke spis filet (muskelkjøtt) av ørret som er fisket i indre Drammensfjord, dvs innenfor Svelvikstrømmen, på grunn av høye verdier av tinnorganiske forbindelser, uttrykt som tinn. Gravide, ammende og barn bør ikke spise filet (muskelkjøtt) av torsk som er fisket i indre Drammensfjord, på grunn av noe forhøyede verdier av kvikksølv Side 6 av 29

7 Fiskeundersøkelse 2014 Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: J02 2 Metodikk 2.1 PRØVEINNSAMLING Fisket ble gjennomført av yrkesfisker Runar Larsen. Fisket ble gjennomført med garn (ørret) og med ruser (torsk og skrubbe). Dispensasjon for fiske av sjøørret ble gitt av Fylkesmannen i Buskerud. Posisjoner for utsetting av utstyr vises på kart i figurene nedenfor. Indre Drammensfjorden: Innenfor område Gilhusbukta- Engersandsbukta. Ytre Drammensfjorden: Utenfor Svelvikstrømmen og innenfor Bjerkøya- Rødtangen. Figur 1: Posisjoner for prøveinnsamling av torsk, skrubbe og ørret i indre del av Drammensfjorden (brun= torsk, grønn= skrubbe, blå= sjøørret) Side 7 av 29

8 Fiskeundersøkelse 2014 Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: J02 Figur 2: Posisjoner for prøveinnsamling av torsk, skrubbe og ørret i ytre del av Drammensfjorden (brun= torsk, grønn= skrubbe, Blå= sjøørret). Prøveinnsamlingen ble gjort i løpet av sommeren En oversikt over dato for innsamlet materiale er presentert i vedlegg 1. I Indre Drammensfjorden viste det seg å være vanskelig å få nok individer til prøvene av torsk og ørret. Ørretfisket i ytre del av Drammensfjorden var også dårligere enn forventet. Dette gjorde at innsamlingsperioden ble forsinket i forhold til planlagt gjennomføring. Det var heller ikke mulig å fange nok sjøørret til 4 blandprøver, som opprinnelig planlagt Side 8 av 29

9 Fiskeundersøkelse 2014 Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: J02 For å unngå kontaminering av prøvene ble mageinnhold fjernet med en gang etter prøveinnsamling. Lever ble også tatt ut med skalpell. Prøvene ble fryst så snart som mulig etter fisket, og fraktet fryste i kjølebager til lab. Uttak av prøvemateriale, veiing og måling ble gjort på lab. Individene ble deretter sortert i blandprøver på bakgrunn av vekt. 2.2 ANALYSEPROGRAM Analysene ble foretatt av. Tabellene gir en oversikt over hvilke parametere som skulle analyseres i de ulike prøvene. Tabell 1: Analyseprogram for fisk samlet inn fra Indre Drammensfjorden. Indre Drammensfjorden Art Vevstype Prøvetype Analyseparameter Sjøørret Muskelfilet Blandprøve PBDE7, PentaBDE+HBCDD Diuron Hg PCB PFOS+PFOA SCCP Tinnorganiske forbindelser Dioksiner og dioksinliknende PCB Skrubbe Muskelfilet Blandprøver Hg PCB Torsk Lever Blandprøve Torsk Muskelfilet Blandprøve Tinnorganiske forbindelser PBDE7, PentaBDE+HBCDD Dioksiner og dioksinlignende PCB Diuron Hg PCB PFOS+PFOA SCCP Tinnorganiske forbindelser PBDE 7, PentaBDE+HBCDD Diuron Hg PCB PFOS+PFOA SCCP Tinnorganiske forbindelser Antall blandprøver Side 9 av 29

10 Fiskeundersøkelse 2014 Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: J02 Tabell 2: Analyseprogram for fisk samlet inn fra Ytre Drammensfjorden. Ytre Drammensfjord Art Vevstype Prøvetype Analyseparameter Sjøørret Muskelfilet Blandprøve Skrubbe Muskelfilet Blandprøve Torsk Lever Blandprøve Torsk Muskelfilet Blandprøve PBDE 7,PentaBDE+HBCDD Diuron Hg PCB PFOS+PFOA SCCP Tinnorganiske forbindelser Dioksiner og dioksinlignende PCB Hg PCB Tinnorganiske forbindelser PBDE 7,PentaBDE+HBCDD Dioksiner og dioksinlignende PCB Diuron Hg PCB PFOS+PFOA SCCP Tinnorganiske forbindelser PBDE 7, PentaBDE+HBCDD Diuron Hg PCB PFOS+PFOA SCCP Tinnorganiske forbindelser Antall analyser Tabell 3 viser måleusikkerhet for analysene oppgitt fra laboratoriet Side 10 av 29

11 Fiskeundersøkelse 2014 Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: J02 Tabell 3: Måleusikkerhet for analysene. Forbindelse Estimert måleusikkerhet (%) PCB Ca. 20 % Klorparafiner Ca. 35 % PFOS/PFOA Ca. 30 % Bromerte flammehemmere Ca. 20 % Tinnorganiske forbindelse Ca. 15 % PCDD/F Ca. 30 % Kvikksølv Ikke oppgitt 2.3 PRØVEMATERIALET Fisk fra de ulike artene ble sortert i blandprøver basert på størrelse og vekt. En oversikt over disse blandprøvene er vist i tabellen nedenfor. Tabell 4: Oversikt over analyserte blandprøver av torsk, skrubbe og ørret. Tabellen viser gjennomsnittlig lengde og vekt for fiskene i hver blandprøve, samt standardavvik innen gruppene. Tabellen viser også variasjonen innad i blandprøvene. For torsk og skrubbe er det noe variasjon mellom blandprøvene fra Indre og Ytre Drammensfjorden. Dette er hovedsakelig for blandprøvene med de største individene. Torsk og skrubbe fra Indre Drammensfjorden har en høyere Side 11 av 29

12 Fiskeundersøkelse 2014 Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: J02 gjennomsnittsvekt enn de fra Ytre i de største blandprøvene. For sjøørret er blandprøvene fra de to områdene nokså like. 2.4 TILSTANDSKLASSER OG GRENSEVERDIER Miljødirektoratets klassifiseringssystem for miljøtilstand i fjorder og kystfarvann i TA-1467/1997 er brukt for klassifisering av PCB, dioksiner og kvikksølv i fisk. Kriterier er gitt for torsk (lever og muskelfilet) og skrubbe (muskelfilet). Tabell 5: Grenseverdier for miljøgifter i torsk (filet og lever) samt skrubbe, TA-1467/1997. Matriks Torsk, filet (friskvektsbasis) Torsk, lever, (friskvektsbasis) Paramet er Benevn ing I Ubetydeliglite forurenset Tilstandsklasse (TA -1467/1997) II Moderat forurenset III Markert forurenset IV Sterkt forurenset V Meget sterkt forurenset Hg mg/kg <0,1 0,1-0,3 0,3-0,5 0,5-1 >1 sumddt ug/kg <1 0,2-0, >25 HCB ug/kg <0,2 0,2-0,5 0, >5 sum HCH ug/kg <0,5 0, >15 sum PCB 7 ug/kg < >150 TE (PCFD/D) ng/kg <0,1 0,1-0,3 0, >2 sum DDT ug/kg < >3000 HCB ug/kg < >400 sum HCH ug/kg < >1000 sum PCB 7 ug/kg < >10000 TE (PCFD/D) ng/kg < >300 Skrubbe, filet, (friskvektsbasis) sumddt ug/kg < >40 HCB ug/kg <0,2 0,2-0,5 0, >5 sum HCH ug/kg < >30 sum PCB 7 ug/kg < >150 TE (PCFD/D) ng/kg <0,1 0,1-0,3 0, >3 For enkelte av miljøgiftene er det også grenseverdier for skrubbe og torsk i veiledning for klassifisering av vannforekomster, 01:2009. Av forbindelsene hvor det er grenseverdi for torsk og skrubbe er det kun kvikksølv som er analysert i prøvene fra Drammensfjorden. Grenseverdi for kvikksølv og kvikksølvforbindelser er oppgitt for torsk, filet: 0,3 mg/kg Side 12 av 29

13 Fiskeundersøkelse 2014 Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: J02 Resultatene er også sammenlignet med Mattilsynets distribusjonsgrenser, der det finnes. En oversikt over de relevante grenseverdiene er vist i tabellen nedenfor. Tabell 6: Mattilsynets distribusjonsgrenser for næringsmidler. Forbindelse Næringsmiddel Grenseverdier (mg/kg våtvekt) Kvikksølv Fiskerivarer og muskelkjøtt fra fisk 0,50 Dioksiner og PCB Muskelkjøtt fra fisk med unntak av: - vandrende fiskearter fanget i ferskvann -fiskelever og produkter av denne Summen av dioksiner (WHOPCDD/FTEQ) 3,5 pg/g våtvekt Summen av dioksiner og dioksinlignende PCB-er (WHOPCDD/F-PCBTEQ) 6,5 pg/g våtvekt Summen av PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 og PCB180 (ICES 6) 75 ng/g våtvekt Fiskelever og produkter av denne Summen av dioksiner (WHOPCDD/FTEQ) (ingen grenseverdi) Summen av dioksiner og dioksinlignende PCB-er (WHOPCDD/F-PCBTEQ) 20,0 pg/g Summen av PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 og PCB180 (ICES 6) 200 ng/g Side 13 av 29

14 Fiskeundersøkelse 2014 Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: J02 3 Resultater Alle analyseresultater er presentert i tabellform i vedlegg 2. Analyserapporter fra ALS er lagt i vedlegg 3. Der gjennomsnittlige konsentrasjoner er presentert er resultater som er under kvantifiseringsgrensen konservativt satt til lik denne Bromerte flammehemmere Flere av de bromerte flammehemmerene som ble analysert i prøver av torsk og sjøørret ble ikke påvist i noen av prøvene. Dette gjelder: heksabde, heptabde, oktabde, nonabde, dekabde, TBBPA og DeBB. Generelt er det påvist få av disse forbindelsene i muskel/ filetprøver av torsk. Fra Ytre Drammensfjorden ble kun PBDE-47 påvist i en blandprøve, mens for indre område ble denne forbindelsen påvist i 3 av 4 prøver. De resterende analyserte bromerte forbindelsene ble ikke påvist i muskel/ filetprøve av torsk. I leverprøvene av torsk er flere av de bromerte flammehemmerene målt over kvantifiseringsgrensen. Resultater av analyse av leverprøvene fra torsk er presentert i figur nedenfor. Det er ingen klare forskjeller mellom områdene (Indre og Ytre Drammensfjorden) Side 14 av 29

15 Konsentrasjon (ng/kg vv) konsentrasjon (ng/kg vv) Fiskeundersøkelse 2014 Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: J TetraBDE PBDE-47 PentaBDE PBDE-99 PBDE-100 Heksabromsykl ododekan (HBCD) Figur 3: Bromerte flammehemmere i torskelever fra Ytre og Indre Drammensfjorden. Analyseusikkerheten er vist i figuren. I muskel/ filet fra sjøørret ble flere av de bromerte flammehemmenere påvist i prøver fra både ytre og indre område, med nokså like konsentrasjoner i begge områdene. Resultatene er vist i figur nedenfor. 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 TetraBDE PBDE-47 PBDE-99 PBDE-100 Heksabromsyklodo dekan (HBCD) Figur 4: Bromerte flammehemmere i muskel fra sjøørret fra Ytre og Indre Drammensfjorden. Analyseusikkerheten er vist i figuren Side 15 av 29

16 konsentrasjon (mg/kg vv) Fiskeundersøkelse 2014 Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: J Diuron Plantevernmiddelet diuron ble ikke påvist over kvantifiseringsgrensen i noen av fiskeprøvene. Miljøgiften ble analysert i muskelprøver av torsk og sjøørret samt leverprøver fra torsk Kvikksølv (Hg) De målte verdiene av kvikksølv lå alle under grenseverdi for distribusjon fra Mattilsynet (på 0,50 mg/kg våtvekt). Verdiene av kvikksølv i filet fra torsk er under grenseverdi i vanndirektivet (i veiledning 01:2009) på 0,3 mg/ kg. Konsentrasjon av kvikksølv i torskefilet er sammenlignet med grensen mellom tilstandsklasse I og II i grafen nedenfor. Det er kun en prøve som viser overskridelse av grenseverdien, muskelfilet fra en av blandprøvene fra ytre Drammensfjorden. Dette er blandprøven av torsk med de største individene fra ytre område av Drammensfjorden. Grafen viser at det er en tendens til at kvikksølvkonsentrasjonen øker etter størrelse på individene i blandprøvene. Dette gjelder for begge områder. Dette er et vanlig mønster for kvikksølv, som vanligvis viser høyere konsentrasjoner i større (og dermed eldre) individer. 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0,00 Figur 5: Målte konsentrasjoner av kvikksølv i filet fra blandprøver av torsk fra Ytre og Indre Drammensfjorden. Linjen viser grensen mellom tilstandsklasse I og II. Grafen nedenfor viser gjennomsnittlige resultater fra målte blandprøver for torsk (muskel og lever), skrubbe (muskel) samt sjøørret (muskel). Resultatene viser at variasjonene i dataene er for store til å trekke sikre konklusjoner mellom områdene Side 16 av 29

17 konsentrasjon (mg/kg vv) Fiskeundersøkelse 2014 Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: J02 0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0,00 Torsk ID muskel Torsk YD muskel Torsk ID lever Torsk YD lever Skrubbe ID Skrubbe YD Sjøørret ID Sjøørret YD muskel muskel muskel muskel Figur 6: Gjennomsnittlige resultater for kvikksølv fra målte blandprøver for torsk (muskel og lever), skrubbe (muskel) samt sjøørret (muskel). Standardavviket mellom blandprøvene er også vist på grafen Dioksiner og dioksinlignende PCB Konsentrasjonen av dioksiner og de dioksinliknede PCB-forbindelsene (mono-orto og non-orto PCB), omregnet til toksiske dioksinekvivalenter (TE) og oppgitt i sum WHO-TEQ 2005 (PCDD/PCDF). Konsentrasjonene er så sammenlignet med grenseverdier i TA-1467/1997. Analyseresultatene viser at leverprøver av torsk fra Indre Drammensfjorden er moderat til markert forurenset av dioksiner, med konsentrasjoner i tilstandsklasse II-III. Alle prøvene av torskelever fra ytre område av Drammensfjorden er moderat forurenset av dioksiner (tilstandsklasse II) Side 17 av 29

18 konsentrasjon (ng/kg vv) Fiskeundersøkelse 2014 Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: J Sum WHO-TEQ 2005 (PCDD/PCDF) I/II II/III Torsk indre-1 lever Torsk indre-2 lever Torsk indre-3 lever. Torsk indre-4 lever. Torsk ytre-1 lever. Torsk ytre-2 lever. Torsk ytre-3 lever. Torsk ytre-4 lever PCB Figur 7: Målte konsentrasjoner av dioksiner, omregnet til sum WHO- TEQ (PCDD/PCDF) i leverprøver fra blandprøver av torsk fra Ytre og Indre Drammensfjorden. Den grønne linjen viser grensen mellom tilstandsklasse I og II, mens den gule viser grensen mellom klasse II og III. Analyseusikkerheten er også vist i figuren. Ved analyse av dioksiner og dioksinlignende PCB i skrubbe var det kun en prøve hvor det ble målt enkeltforbindelser over kvantifiseringsgrensen. Dette gjelder en blandprøve fra Ytre Drammensfjorden, hvor konsentrasjonen til gjengjeld er målt i tilstandsklasse IV (sterkt forurenset). Mattilsynets distribusjonsgrense for Sum PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 og PCB180 (ICES 6) overskrids i alle leverprøver av torsk, men ikke i filetprøvene av torsk, skrubbe eller sjøørret. Dette er en grenseverdi for ikke- dioksinlignende PCB- forbindelser. Sum av PCB-7 er sammenlignet med grenseverdier fra TA-1467/1997. Figur nedenfor viser konsentrasjoner av PCB-7 sammen med grenseverdi mellom tilstandsklasse I og II. Analyseresultatene viser at konsentrasjonene av PCB-7 i leverprøvene fra torsk er i tilstandsklasse I (ubetydelig- lite forurenset) og tilstandsklasse II (moderat forurenset) i begge områdene av Drammensfjorden. Resultatene av analyse av muskelprøver fra torsk er vist i Figur 9. Konsentrasjonen av PCB-7 i muskelprøvene fra Indre Drammensfjorden er i tilstandsklasse I (ubetydelig-lite) til II (moderat forurenset). Prøvene fra ytre del av Drammensfjorden er alle i tilstandsklasse I (ubetydelig- lite forurenset). Samlet sett viser dette en noe høyere forurensningsbelastning i torskeprøver fra Indre Drammensfjorden Side 18 av 29

19 konsentrasjon (ug/kg, vv) konsentrasjon (ug/kg, vv) Fiskeundersøkelse 2014 Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: J Torsk indre-1 lever Torsk indre-2 lever Torsk indre-3 lever Torsk indre-4 lever Torsk ytre-1 lever Torsk ytre-2 lever Torsk ytre-3 lever Torsk ytre-4 lever Figur 8: Målte konsentrasjoner av PCB-7 i leverprøver fra blandprøver av torsk fra Ytre og Indre Drammensfjorden. Linjen viser grensen mellom tilstandsklasse I og II. Analyseusikkerheten er også vist i figuren Torsk indre- 1 muskelfilet Torsk indre- 2 muskelfilet Torsk indre- 3 muskelfilet Torsk indre- 4 muskelfilet Torsk ytre-1 muskelfilet Torsk ytre-2 muskelfilet Torsk ytre-3 Torsk ytre-4 muskelfilet muskelfilet Figur 9: Målte konsentrasjoner av PCB-7 i muskel fra blandprøver av torsk fra Ytre og Indre Drammensfjorden. Linjen viser grensen mellom tilstandsklasse I og II. Analyseusikkerheten er også vist i figuren Side 19 av 29

20 konsentrasjon (ug/kg vv) Fiskeundersøkelse 2014 Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: J02 Resultatene av analyse av muskelprøver fra skrubbe viser et annet bilde enn for torsk. Her er det målt konsentrasjoner av PCB 7 i tilstandsklasse II (moderat forurenset) og III (markert forurenset). De høyeste konsentrasjonene er målt i fisk fra Ytre Drammensfjorden I/II II/III 5 0 Figur 10: Målte konsentrasjoner av PCB-7 i muskel fra blandprøver av skrubbe fra Ytre og Indre Drammensfjorden. Den grønne linjen viser grensen mellom tilstandsklasse I og II og den gule linjen viser grensen mellom tilstandsklasse II og III. Analyseusikkerheten er også vist i figuren. Det finnes ingen grenseverdier for PCB-7 i sjøørret. Resultatene er vist i Figur 11 nedenfor. Det er ingen tydelige forskjeller mellom konsentrasjoner målt i sjøørret fanget i Ytre Drammensfjorden, sammenlignet med indre deler av fjorden Side 20 av 29

21 konsentrasjon (ug/kg vv) Fiskeundersøkelse 2014 Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: J Sjøørret indre-1 muskelfilet Sjøørret indre-2 muskelfilet Sjøørret ytre-1 muskelfilet Sjøørret ytre-2 muskelfilet Figur 11: Målte konsentrasjoner av PCB-7 i blandprøver av muskel fra sjøørret fra Ytre og Indre Drammensfjorden. Analyseusikkerheten er også vist i figuren Perfluorerte forbindelser (PFOS og PFOA) PFOS og PFOA ble målt i prøvene av torsk (muskel og lever), samt av sjøørret (muskel). PFOA ble ikke påvist i konsentrasjoner over kvantifiseringsgrensen i noen av blandprøvene. I muskelprøvene ble PFOS kun påvist i en av blandprøvene, av muskelprøve av torsk fra indre område av Drammensfjorden. PFOS ble ikke påvist i prøver av sjøørret. I leverprøvene fra torsk ble PFOS målt i samtlige blandprøver fra indre del av Drammensfjorden, men ikke påvist i prøvene fra ytre del av Drammensfjorden. Resultatene er vist nedenfor i Figur 12. Kvantifiseringsgrensen for PFOS er også vist på grafen. Resultatene kan tyde på at det finnes en lokal kilde til PFOS i indre del av Drammensfjorden Side 21 av 29

22 konsentrasjon (ug/kg vv) Fiskeundersøkelse 2014 Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: J02 120,00 100, , , , , ,00 Torsk indre-1 lever Torsk indre-2 lever Torsk indre-3 lever Torsk indre-4 lever Torsk ytre-1 lever Torsk ytre-2 lever Torsk ytre-3 lever Torsk ytre-4 lever 0 Figur 12: Målte konsentrasjoner av PFOS i leverprøver fra blandprøver av torsk fra ytre og indre områder. Kvantifiseringsgrensen for PFOS er vist på grafen. Prøver med PFOSkonsentrasjon under kvantifiseringsgrensen er vist skravert. Analyseusikkerheten er også vist i figuren Kortkjedede klorerte parafiner (SCCP) Kortkjedede klorerte parafiner (SCCP) ble forsøkt analysert i prøver av torsk (lever) og fra sjøørret (muskel), men ble ikke målt i prøvene. Det viste seg underveis i analysearbeidet at eksisterende metodikk for analysene ikke ga tilstrekkelig god kvalitet. I tillegg brytes forbindelsene noe ned, selv i nedfryst tilstand. Dersom disse forbindelsene skal inkluderes igjen i analyse av miljøgifter i biota må det derfor være fokus på å starte analysene så raskt som mulig etter prøveinnsamlingen Tinnorganiske forbindelser Tinnorganiske forbindelser er påvist i alle analyserte prøver av torsk, skrubbe og sjøørret. Figurene nedenfor viser konsentrasjoner av de ulike tinnorganiske forbindelsene som er påvist over kvantifiseringsgrensen i prøvematerialet. Resultatene viser store variasjoner mellom artene, og det er vanskelig å trekke ut noen trender fra resultatene. I muskelprøve fra torsk virker det som om TBT er dominerende i prøvene fra Indre Drammensfjorden. TFT er også høyere i leverprøver fra Indre Drammensfjorden enn Ytre Side 22 av 29

23 konsentrasjon (ug/kg vv) Fiskeundersøkelse 2014 Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: J02 I prøvene av skrubbe er det derimot påvist høyere konsentrasjoner av tinnorganiske forbindelser i prøvene fra ytre del av Drammensfjorden, sammenlignet med indre. For sjøørret er det ingen reelle forskjeller mellom de to områdene Monobuty ltinnkation Tributyltin nkation Trifenyltin nkation Figur 13: Tinnorganiske forbindelser i muskel av torsk fra indre og ytre del av Drammensfjorden. Analyseusikkerheten er også vist i figuren Side 23 av 29

24 konsentrasjon (ug/kg vv) konsentrasjon (ug/kg vv) Fiskeundersøkelse 2014 Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: J Monobutyltinnkation Dibutyltinnkation Tributyltinnkation Difenyltinnkation Monofenyltinnkation Trifenyltinnkation 0 Figur 14: Tinnorganiske forbindelser i torskelever fra indre og ytre del av Drammensfjorden. Analyseusikkerheten er også vist i figuren Monobutyltinnkation Dibutyltinnkation Tributyltinnkation Trifenyltinnkation 0 Figur 15: Tinnorganiske forbindelser i muskelprøver av skrubbe fra indre og ytre del av Drammensfjorden. Analyseusikkerheten er også vist i figuren Side 24 av 29

25 konsentrasjon (ug/kg vv) Fiskeundersøkelse 2014 Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: J Monobutyltinnkation Tributyltinnkation Trifenyltinnkation 0 Figur 16: Tinnorganiske forbindelser i muskelprøver av sjøørret fra indre og ytre del av Drammensfjorden. Analyseusikkerheten er også vist i figuren. 3.2 SAMMENLIGNING MED TIDLIGERE UNDERSØKELSE PCB I forrige runde med miljøovervåking i Drammensfjorden ble fiskeundersøkelsen gjennomført av NIVA. Resultatene ble rapportert i rapporten NIVA (2008). I denne undersøkelsen ble fiskeprøver analysert for PCB, dioksiner og tinnorganiske forbindelser i blandprøver av muskelfilet av skrubbe, ål og sjøørret, samt i lever av torsk. Det ble også analysert for kvikksølv i blandprøver av muskelfilet av de samme artene, samt i individuelle prøver av abbor og vederbuk fra Indre Drammensfjorden. Årets resultater er sammenlignet med tilstandsklasser for miljøgifter som ble påvist i denne undersøkelsen. PCB i torskelever var tydelig forhøyet i Indre Drammensfjorden i undersøkelsen fra I prøve av lever fra Indre Drammensfjorden ble det målt PCB7 i tilstandsklasse II-III, mens nå er konsentrasjoner målt i tilstandsklasse I-II. Det kan derfor synes å ha skjedd en forbedring i nivåer av PCB-7 i torsk. Det er målt høyere nivå i skrubbe fra ytre del av Drammensfjorden i årets resultater sammenlignet med sist undersøkelse. I 2008 var resultatene fra skrubbe i indre del i tilstandsklasse I-II, mens det i de ytre områdene tilsvarte tilstandsklasse I. I prøver av sjøørret ble det ikke observert forskjeller mellom PCB-konsentrasjon i prøver fra indre og ytre område i Gjennomsnittskonsentrasjon av PCB-7 i muskel fra sjøørret ser ut til å ha gått noe ned siden sist undersøkelse Side 25 av 29

26 Fiskeundersøkelse 2014 Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: J Dioksiner Konsentrasjonene av dioksiner og dioksinliknende PCB i muskelfilet av skrubbe, ål og sjøørret, omregnet til toksiske dioksinekvivalenter, lå under EUs gjeldende omsetningsgrense i undersøkelsen fra Muskelprøver av skrubbe var markert forurenset av dioksiner og dioksinlignende PCB, og leverprøver av torsk var markert- sterkt forurenset. Resultater fra fisk samlet inn i 2014 tyder på en forbedring i forurensningsnivå av disse forbindelsene, da konsentrasjonene i muskelprøver fra skrubbe var i tilstandsklasse I (ubetydeliglite forurenset) med unntak av en blandprøve (i tilstandsklasse IV, sterkt forurenset), og leverprøver fra torsk var i tilstandsklasse II- III (moderat- markert forurenset) Tinnorganiske forbindelser Resultatene fra 2008 viser variasjoner av konsentrasjonsmønstre og sammensetning mellom områder og arter som var vanskelig å forklare. Bildet er ikke særlig tydelig i årets resultater heller, og viser stor variasjon. I 2008 dominerte TBT i prøver fra Indre Drammensfjorden, mens TFT dominerte i prøvene fra ytre område. Noen slik trend er ikke klar i data fra 2014, selv om TBT er dominerende i prøver av muskel fra torsk fra indre område, sammenlignet med ytre. Resultatene viser at sum av tinnorganiske forbindelser er gått noe ned siden Denne utviklingen bør følges videre Kvikksølv I undersøkelsen fra 2008 lå konsentrasjonene av kvikksølv i muskelfilet i gjennomsnitt under EUs omsetningsgrense, og kun i et fåtall store individer av abbor var omsetningsgrensen overskredet. I denne undersøkelsen (2014) er det ikke undersøkt kvikksølvkonsentrasjoner i abbor, men i de andre artene er de målte konsentrasjonene under grenseverdi for distribusjon. Det er målt konsentrasjon av kvikksølv i tilstandsklasse II i en prøve av torsk fra Ytre Drammensfjorden. Ellers er verdiene i tilstandsklasse I, dvs. ubetydelig- lite forurenset Side 26 av 29

27 Fiskeundersøkelse 2014 Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: J02 4 Konklusjon og oppsummering Spørsmålene som Fylkesmannen ønsket svar på er belyst i rapporten. Her følger en kort oppsummering under hvert spørsmål. Inneholder biota «nye miljøgifter» av betydning? Prøvene av fisk fra Drammensfjorden inneholder både PFOS og flere bromerte flammehemmere. Hvordan er utviklingen av miljøgifter i biota (fisk)? Utviklingen av konsentrasjoner av miljøgifter i fisk kan synes å ha en svak forbedring fra forrige undersøkelse i Det er forbedret miljøtilstand mht både kvikksølv og PCB i Indre Drammensfjorden sett fra tilstandsklassifiseringen. Øker innholdet av miljøgift i biota når mer sediment får tilgang på oksygen? Dette er ikke observert i årets resultater. Hvordan påvirker utviklingen av miljøgifter kostholdsrådet i fjorden? Utviklingen av miljøgifter i fisk bør fortsatt følges med. Undersøkelsen kan benyttes som grunnlag for å vurdere kostholdsrådet for Drammensfjorden Side 27 av 29

28 Fiskeundersøkelse 2014 Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: J02 5 Referanser NIVA, Miljøgifter i fisk fra indre og ytre Drammensfjorden, Konsentrasjon av dioksiner, PCB, kvikksølv og tinnorganiske forbindelser SFT, Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann. Veiledning. TA-1467/1997. Vedlegg til Forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler, Lovdata: Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler Veileder 01: Klassifisering av miljøtilstand i vann. Økologisk og kjemisk klassifiseringssystem for kystvann, grunnvann, innsjøer og elver Side 28 av 29

29 Fiskeundersøkelse 2014 Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: J02 6 Vedlegg Vedlegg 1: Prøveinnsamling Vedlegg 2: Analyseresultater i tabeller Vedlegg 3: Analyserapport, ALS Side 29 av 29

30 VEDLEGG 1: FELTBESKRIVELSE Tidspunkt og posisjoner for prøveinnsamling er presentert i tabellene nedenfor. Tabellene viser posisjon for utsetting av fiskeutstyr, metode, mengde prøvemateriale, dato samt tid til nedfrysing av prøvene. Tabell 1: Oversikt over prøveinnsamling av fisk for miljøgiftanalyser Område Art Antall Dato Metode Tid til frysing (t) Ytre Torsk 20 4/6, 8/6, 12/6, 17/6, 22/6 Ruser 2 Ytre Skrubbe 20 12/6, 17/6, 22/6 Ruser 1,5 Indre Torsk 20 aug-sep Ruser 2 Indre Skrubbe 20 aug-sep Ruser 2 Indre Ørret 9 aug-sep Garn 3 Ytre Ørret 6 aug-sep Garn 2 Tabell 2: Posisjoner for innsamling av fisk Stasjon Posisjon Art Indre skrubbe 32 V S Indre skrubbe 32 V S Indre skrubbe 32 V S Indre torsk 32 V T Indre torsk 32 V T Indre tosk 32 V T Indre ørret 32 V Ø Indre ørret 32 V Ø Indre ørret 32 V Ø Ytre skrubbe 32 V S Ytre skrubbe 32 V S Ytre torsk 32 V T Ytre torsk 32 V T Ytre torsk 32 V T Ytre torsk 32 V T Ytre torsk 32 V T Ytre ørret 32 V Ø Ytre ørret 32 V Ø Vedlegg 1 Feltbeskrivelse

31 VEDLEGG 2: ANALYSERESULTATER vedlegg 2 analyseresultater tabeller_glhau_pebec

32 vedlegg 2 analyseresultater tabeller_glhau_pebec

33 vedlegg 2 analyseresultater tabeller_glhau_pebec

34 vedlegg 2 analyseresultater tabeller_glhau_pebec

35 vedlegg 2 analyseresultater tabeller_glhau_pebec

36 vedlegg 2 analyseresultater tabeller_glhau_pebec

37 VEDLEGG 3: ANALYSERAPPORT ALS vedlegg 2 analyseresultater tabeller_glhau_pebec

38 Side 1 (48) Registrert :41 Norconsult AS Utstedt Pernille Bechmann Prosjekt Miljøundersøkelse indre Drammensfjord Bestnr PB. 110 N-3191 HORTEN Norge Analyse av biologisk materiale Torsk ytre-1 muskelfilet N Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign Filetering av fisk* kr/prøve 1 1 RATE Rensing av biota <0,5kg* RATE Homogenisering av biota <1 kg* kr/prøve 1 1 RATE Hg (Kvikksølv)* mg/kg 2 S ERAN PCB 28 < mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO Sum PCB-7* mg/kg 3 2 MORO Monobutyltinnkation 1.3 µg/kg 4 2 MORO Dibutyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 MORO Tributyltinnkation 1.2 µg/kg 4 2 MORO Tetrabutyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 MORO Monooktyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 MORO Dioktyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 MORO Trisykloheksyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 MORO Monofenyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 MORO Difenyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 MORO Trifenyltinnkation 1.8 µg/kg 4 2 MORO Kortkj.klorerte parafiner SCCP <1.0 mg/kg 5 2 MORO PFOS <10 µg/kg 6 2 JIBJ PFOA <10 µg/kg 6 2 JIBJ Diuron <0.010 mg/kg 7 2 MORO TetraBDE <1.0 µg/kg 8 2 CAFR PBDE-47 <0.10 µg/kg 8 2 CAFR PentaBDE <1.0 µg/kg 8 2 CAFR PBDE-99 <0.10 µg/kg 8 2 CAFR PBDE-100 <0.10 µg/kg 8 2 CAFR HeksaBDE <1.0 µg/kg 8 2 CAFR HeptaBDE <1.5 µg/kg 8 2 CAFR OktaBDE <2.0 µg/kg 8 2 CAFR NonaBDE <5.0 µg/kg 8 2 CAFR

39 Side 2 (48) Torsk ytre-1 muskelfilet N Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign DekaBDE (PBDE-209) <5.0 µg/kg 8 2 CAFR Tetrabrombisfenol A (TBBPA) n.a. µg/kg 8 2 CAFR Dekabrombifenyl (DeBB) <5.0 µg/kg 8 2 CAFR Heksabromsyklododekan (HBCD) <1.0 µg/kg 8 2 CAFR

40 Side 3 (48) Torsk ytre-2 muskelfilet N Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign Filetering av fisk* kr/prøve 1 1 RATE Rensing av biota <0,5kg* RATE Homogenisering av biota <1 kg* kr/prøve 1 1 RATE Hg (Kvikksølv)* mg/kg 2 S ERAN PCB 28 < mg/kg 3 2 MORO PCB 52 < mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB 180 < mg/kg 3 2 MORO Sum PCB-7* mg/kg 3 2 MORO Monobutyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 MORO Dibutyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 MORO Tributyltinnkation 1.7 µg/kg 4 2 MORO Tetrabutyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 MORO Monooktyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 MORO Dioktyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 MORO Trisykloheksyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 MORO Monofenyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 MORO Difenyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 MORO Trifenyltinnkation 2.2 µg/kg 4 2 MORO Kortkj.klorerte parafiner SCCP <1.0 mg/kg 5 2 ERAN PFOS <10 µg/kg 6 2 JIBJ PFOA <10 µg/kg 6 2 JIBJ Diuron <0.010 mg/kg 7 2 MORO TetraBDE <1.0 µg/kg 8 2 CAFR PBDE-47 <0.10 µg/kg 8 2 CAFR PentaBDE <1.0 µg/kg 8 2 CAFR PBDE-99 <0.10 µg/kg 8 2 CAFR PBDE-100 <0.10 µg/kg 8 2 CAFR HeksaBDE <1.0 µg/kg 8 2 CAFR HeptaBDE <1.5 µg/kg 8 2 CAFR OktaBDE <2.0 µg/kg 8 2 CAFR NonaBDE <5.0 µg/kg 8 2 CAFR DekaBDE (PBDE-209) <5.0 µg/kg 8 2 CAFR Tetrabrombisfenol A (TBBPA) n.a. µg/kg 8 2 CAFR Dekabrombifenyl (DeBB) <5.0 µg/kg 8 2 CAFR Heksabromsyklododekan (HBCD) <1.0 µg/kg 8 2 CAFR

41 Side 4 (48) Torsk ytre-3 muskelfilet N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Filetering av fisk* kr/prøve 1 1 RATE Rensing av biota <0,5kg* RATE Homogenisering av biota <1 kg* kr/prøve 1 1 RATE Hg (Kvikksølv)* mg/kg 2 S ERAN PCB 28 < mg/kg 3 2 MORO PCB 52 < mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB 180 < mg/kg 3 2 MORO Sum PCB-7* mg/kg 3 2 MORO Monobutyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 MORO Dibutyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 MORO Tributyltinnkation 1.4 µg/kg 4 2 MORO Tetrabutyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 MORO Monooktyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 MORO Dioktyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 MORO Trisykloheksyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 MORO Monofenyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 MORO Difenyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 MORO Trifenyltinnkation 1.8 µg/kg 4 2 MORO Kortkj.klorerte parafiner SCCP <1.0 mg/kg 5 2 ERAN PFOS <10 µg/kg 6 2 JIBJ PFOA <10 µg/kg 6 2 JIBJ Diuron <0.010 mg/kg 7 2 MORO TetraBDE <1.0 µg/kg 8 2 CAFR PBDE µg/kg 8 2 CAFR PentaBDE <1.0 µg/kg 8 2 CAFR PBDE-99 <0.10 µg/kg 8 2 CAFR PBDE-100 <0.10 µg/kg 8 2 CAFR HeksaBDE <1.0 µg/kg 8 2 CAFR HeptaBDE <1.5 µg/kg 8 2 CAFR OktaBDE <2.0 µg/kg 8 2 CAFR NonaBDE <5.0 µg/kg 8 2 CAFR DekaBDE (PBDE-209) <5.0 µg/kg 8 2 CAFR Tetrabrombisfenol A (TBBPA) n.a. µg/kg 8 2 CAFR Dekabrombifenyl (DeBB) <5.0 µg/kg 8 2 CAFR Heksabromsyklododekan (HBCD) <1.0 µg/kg 8 2 CAFR

42 Side 5 (48) Torsk ytre-4 muskelfilet N Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign Filetering av fisk* kr/prøve 1 1 RATE Rensing av biota <0,5kg* RATE Homogenisering av biota <1 kg* kr/prøve 1 1 RATE Hg (Kvikksølv)* mg/kg 2 S ERAN PCB 28 < mg/kg 3 2 MORO PCB 52 < mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB 180 < mg/kg 3 2 MORO Sum PCB-7* mg/kg 3 2 MORO Monobutyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 MORO Dibutyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 MORO Tributyltinnkation 2.2 µg/kg 4 2 MORO Tetrabutyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 MORO Monooktyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 MORO Dioktyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 MORO Trisykloheksyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 MORO Monofenyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 MORO Difenyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 MORO Trifenyltinnkation 5.2 µg/kg 4 2 MORO Kortkj.klorerte parafiner SCCP <1.0 mg/kg 5 2 ERAN PFOS <10 µg/kg 6 2 JIBJ PFOA <10 µg/kg 6 2 JIBJ Diuron <0.010 mg/kg 7 2 MORO TetraBDE <1.0 µg/kg 8 2 CAFR PBDE-47 <0.10 µg/kg 8 2 CAFR PentaBDE <1.0 µg/kg 8 2 CAFR PBDE-99 <0.10 µg/kg 8 2 CAFR PBDE-100 <0.10 µg/kg 8 2 CAFR HeksaBDE <1.0 µg/kg 8 2 CAFR HeptaBDE <1.5 µg/kg 8 2 CAFR OktaBDE <2.0 µg/kg 8 2 CAFR NonaBDE <5.0 µg/kg 8 2 CAFR DekaBDE (PBDE-209) <5.0 µg/kg 8 2 CAFR Tetrabrombisfenol A (TBBPA) n.a. µg/kg 8 2 CAFR Dekabrombifenyl (DeBB) <5.0 µg/kg 8 2 CAFR Heksabromsyklododekan (HBCD) <1.0 µg/kg 8 2 CAFR

43 Side 6 (48) Torsk ytre-1 lever N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Filetering av fisk* kr/prøve 1 1 RATE Rensing av biota <0,5kg* RATE Homogenisering av biota <1 kg* kr/prøve 1 1 RATE Hg (Kvikksølv)* mg/kg 2 S ERAN PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO Sum PCB-7* mg/kg 3 2 MORO Monobutyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 MORO Dibutyltinnkation 1.5 µg/kg 4 2 MORO Tributyltinnkation 2.3 µg/kg 4 2 MORO Tetrabutyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 MORO Monooktyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 MORO Dioktyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 MORO Trisykloheksyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 MORO Monofenyltinnkation 5.1 µg/kg 4 2 MORO Difenyltinnkation 3.7 µg/kg 4 2 MORO Trifenyltinnkation 20 µg/kg 4 2 MORO PFOS <10 µg/kg 6 2 JIBJ PFOA <10 µg/kg 6 2 JIBJ TetraBDE µg/kg 8 2 CAFR PBDE µg/kg 8 2 CAFR PentaBDE <5.0 µg/kg 8 2 CAFR PBDE-99 <0.50 µg/kg 8 2 CAFR PBDE µg/kg 8 2 CAFR HeksaBDE <5.0 µg/kg 8 2 CAFR HeptaBDE <7.5 µg/kg 8 2 CAFR OktaBDE <10 µg/kg 8 2 CAFR NonaBDE <15 µg/kg 8 2 CAFR DekaBDE (PBDE-209) <20 µg/kg 8 2 CAFR Tetrabrombisfenol A (TBBPA) n.a. µg/kg 8 2 CAFR Dekabrombifenyl (DeBB) <25 µg/kg 8 2 CAFR Heksabromsyklododekan (HBCD) µg/kg 8 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB 81 <0.050 µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR

44 Side 7 (48) Torsk ytre-1 lever N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Sum PCB (TEQ/WHO) (TEF 2005)* µg/kg 9 2 CAFR Sum PCB (TEQ/WHO) (TEF 1998 eksl. LOQ)* µg/kg 9 2 CAFR 2,3,7,8-TetraCDD <10 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8-PentaCDD 19 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,7,8-HeksaCDD <20 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,6,7,8-HeksaCDD <20 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8,9-HeksaCDD <20 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD <30 ng/kg 10 2 CAFR Oktaklordibensodioksin <50 ng/kg 10 2 CAFR 2,3,7,8-TetraCDF 13 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8-PentaCDF <15 ng/kg 10 2 CAFR 2,3,4,7,8-PentaCDF <15 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,7,8-HeksaCDF <20 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,6,7,8-HeksaCDF <20 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8,9-HeksaCDF <20 ng/kg 10 2 CAFR 2,3,4,6,7,8-HeksaCDF <20 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF <30 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF <30 ng/kg 10 2 CAFR Oktaklordibensofuran <50 ng/kg 10 2 CAFR Sum WHO-TEQ 2005 (PCDD/PCDF)* 20.3 ng/kg 10 2 CAFR

45 Side 8 (48) Torsk ytre-2 lever N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Filetering av fisk* kr/prøve 1 1 RATE Rensing av biota <0,5kg* RATE Homogenisering av biota <1 kg* kr/prøve 1 1 RATE Hg (Kvikksølv)* mg/kg 2 S ERAN PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO Sum PCB-7* mg/kg 3 2 MORO Monobutyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 MORO Dibutyltinnkation 2.2 µg/kg 4 2 MORO Tributyltinnkation 3.0 µg/kg 4 2 MORO Tetrabutyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 MORO Monooktyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 MORO Dioktyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 MORO Trisykloheksyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 MORO Monofenyltinnkation 8.4 µg/kg 4 2 MORO Difenyltinnkation 5.4 µg/kg 4 2 MORO Trifenyltinnkation 25 µg/kg 4 2 MORO PFOS <10 µg/kg 6 2 JIBJ PFOA <10 µg/kg 6 2 JIBJ Diuron <0.010 mg/kg 7 2 MORO TetraBDE µg/kg 8 2 CAFR PBDE µg/kg 8 2 CAFR PentaBDE <5.0 µg/kg 8 2 CAFR PBDE-99 <0.50 µg/kg 8 2 CAFR PBDE-100 <0.50 µg/kg 8 2 CAFR HeksaBDE <5.0 µg/kg 8 2 CAFR HeptaBDE <7.5 µg/kg 8 2 CAFR OktaBDE <10 µg/kg 8 2 CAFR NonaBDE <15 µg/kg 8 2 CAFR DekaBDE (PBDE-209) <20 µg/kg 8 2 CAFR Tetrabrombisfenol A (TBBPA) n.a. µg/kg 8 2 CAFR Dekabrombifenyl (DeBB) <25 µg/kg 8 2 CAFR Heksabromsyklododekan (HBCD) µg/kg 8 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB 81 <0.050 µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR

46 Side 9 (48) Torsk ytre-2 lever N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR Sum PCB (TEQ/WHO) (TEF 2005)* µg/kg 9 2 CAFR Sum PCB (TEQ/WHO) (TEF 1998 eksl. LOQ)* µg/kg 9 2 CAFR 2,3,7,8-TetraCDD <10 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8-PentaCDD 21 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,7,8-HeksaCDD <20 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,6,7,8-HeksaCDD <20 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8,9-HeksaCDD <20 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD <30 ng/kg 10 2 CAFR Oktaklordibensodioksin <50 ng/kg 10 2 CAFR 2,3,7,8-TetraCDF 16 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8-PentaCDF <15 ng/kg 10 2 CAFR 2,3,4,7,8-PentaCDF <15 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,7,8-HeksaCDF <20 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,6,7,8-HeksaCDF <20 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8,9-HeksaCDF <20 ng/kg 10 2 CAFR 2,3,4,6,7,8-HeksaCDF <20 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF <30 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF <30 ng/kg 10 2 CAFR Oktaklordibensofuran <50 ng/kg 10 2 CAFR Sum WHO-TEQ 2005 (PCDD/PCDF)* 22.6 ng/kg 10 2 CAFR

47 Side 10 (48) Torsk ytre-3 lever N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Filetering av fisk* kr/prøve 1 1 RATE Rensing av biota <0,5kg* RATE Homogenisering av biota <1 kg* kr/prøve 1 1 RATE Hg (Kvikksølv)* mg/kg 2 S ERAN PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO Sum PCB-7* mg/kg 3 2 MORO Monobutyltinnkation <2.0 µg/kg 4 2 MORO Dibutyltinnkation 8.9 µg/kg 4 2 MORO Tributyltinnkation 3.8 µg/kg 4 2 MORO Tetrabutyltinnkation <2.0 µg/kg 4 2 MORO Monooktyltinnkation <2.0 µg/kg 4 2 MORO Dioktyltinnkation <2.0 µg/kg 4 2 MORO Trisykloheksyltinnkation <2.0 µg/kg 4 2 MORO Monofenyltinnkation 6.7 µg/kg 4 2 MORO Difenyltinnkation 5.7 µg/kg 4 2 MORO Trifenyltinnkation 32 µg/kg 4 2 MORO PFOS <10 µg/kg 6 2 JIBJ PFOA <10 µg/kg 6 2 JIBJ Diuron <0.010 mg/kg 7 2 MORO TetraBDE µg/kg 8 2 CAFR PBDE µg/kg 8 2 CAFR PentaBDE <5.0 µg/kg 8 2 CAFR PBDE-99 <0.50 µg/kg 8 2 CAFR PBDE µg/kg 8 2 CAFR HeksaBDE <5.0 µg/kg 8 2 CAFR HeptaBDE <7.5 µg/kg 8 2 CAFR OktaBDE <10 µg/kg 8 2 CAFR NonaBDE <15 µg/kg 8 2 CAFR DekaBDE (PBDE-209) <20 µg/kg 8 2 CAFR Tetrabrombisfenol A (TBBPA) n.a. µg/kg 8 2 CAFR Dekabrombifenyl (DeBB) <25 µg/kg 8 2 CAFR Heksabromsyklododekan (HBCD) µg/kg 8 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB 81 <0.050 µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR

48 Side 11 (48) Torsk ytre-3 lever N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR Sum PCB (TEQ/WHO) (TEF 2005)* µg/kg 9 2 CAFR Sum PCB (TEQ/WHO) (TEF 1998 eksl. LOQ)* µg/kg 9 2 CAFR 2,3,7,8-TetraCDD <10 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8-PentaCDD 32 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,7,8-HeksaCDD <20 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,6,7,8-HeksaCDD <20 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8,9-HeksaCDD <20 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD <30 ng/kg 10 2 CAFR Oktaklordibensodioksin <50 ng/kg 10 2 CAFR 2,3,7,8-TetraCDF 14 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8-PentaCDF <15 ng/kg 10 2 CAFR 2,3,4,7,8-PentaCDF <15 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,7,8-HeksaCDF <20 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,6,7,8-HeksaCDF <20 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8,9-HeksaCDF <20 ng/kg 10 2 CAFR 2,3,4,6,7,8-HeksaCDF <20 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF <30 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF <30 ng/kg 10 2 CAFR Oktaklordibensofuran <50 ng/kg 10 2 CAFR Sum WHO-TEQ 2005 (PCDD/PCDF)* 33.4 ng/kg 10 2 CAFR

49 Side 12 (48) Torsk ytre-4 lever N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Filetering av fisk* kr/prøve 1 1 RATE Rensing av biota <0,5kg* RATE Homogenisering av biota <1 kg* kr/prøve 1 1 RATE Hg (Kvikksølv)* mg/kg 2 S ERAN PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO Sum PCB-7* mg/kg 3 2 MORO Monobutyltinnkation <2.0 µg/kg 4 2 MORO Dibutyltinnkation <2.0 µg/kg 4 2 MORO Tributyltinnkation <2.0 µg/kg 4 2 MORO Tetrabutyltinnkation <2.0 µg/kg 4 2 MORO Monooktyltinnkation <2.0 µg/kg 4 2 MORO Dioktyltinnkation <2.0 µg/kg 4 2 MORO Trisykloheksyltinnkation <2.0 µg/kg 4 2 MORO Monofenyltinnkation 6.0 µg/kg 4 2 MORO Difenyltinnkation 4.4 µg/kg 4 2 MORO Trifenyltinnkation 21 µg/kg 4 2 MORO PFOS <10 µg/kg 6 2 JIBJ PFOA <10 µg/kg 6 2 JIBJ TetraBDE µg/kg 8 2 CAFR PBDE µg/kg 8 2 CAFR PentaBDE µg/kg 8 2 CAFR PBDE-99 <0.50 µg/kg 8 2 CAFR PBDE µg/kg 8 2 CAFR HeksaBDE <5.0 µg/kg 8 2 CAFR HeptaBDE <7.5 µg/kg 8 2 CAFR OktaBDE <10 µg/kg 8 2 CAFR NonaBDE <15 µg/kg 8 2 CAFR DekaBDE (PBDE-209) <20 µg/kg 8 2 CAFR Tetrabrombisfenol A (TBBPA) n.a. µg/kg 8 2 CAFR Dekabrombifenyl (DeBB) <25 µg/kg 8 2 CAFR Heksabromsyklododekan (HBCD) µg/kg 8 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB 81 <0.050 µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR

50 Side 13 (48) Torsk ytre-4 lever N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Sum PCB (TEQ/WHO) (TEF 2005)* µg/kg 9 2 CAFR Sum PCB (TEQ/WHO) (TEF 1998 eksl. LOQ)* µg/kg 9 2 CAFR 2,3,7,8-TetraCDD <10 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8-PentaCDD 19 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,7,8-HeksaCDD <20 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,6,7,8-HeksaCDD <20 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8,9-HeksaCDD <20 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD <30 ng/kg 10 2 CAFR Oktaklordibensodioksin <50 ng/kg 10 2 CAFR 2,3,7,8-TetraCDF 13 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8-PentaCDF <15 ng/kg 10 2 CAFR 2,3,4,7,8-PentaCDF <15 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,7,8-HeksaCDF <20 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,6,7,8-HeksaCDF <20 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8,9-HeksaCDF <20 ng/kg 10 2 CAFR 2,3,4,6,7,8-HeksaCDF <20 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF <30 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF <30 ng/kg 10 2 CAFR Oktaklordibensofuran <50 ng/kg 10 2 CAFR Sum WHO-TEQ 2005 (PCDD/PCDF)* 20.3 ng/kg 10 2 CAFR

51 Side 14 (48) Skrubbe ytre-1 muskelfilet N Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign Filetering av fisk* kr/prøve 1 1 RATE Rensing av biota <0,5kg* RATE Homogenisering av biota <1 kg* kr/prøve 1 1 RATE Hg (Kvikksølv)* mg/kg 2 S ERAN PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO Sum PCB-7* mg/kg 3 2 MORO Monobutyltinnkation 5.1 µg/kg 4 2 JIBJ Dibutyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Tributyltinnkation 1.1 µg/kg 4 2 JIBJ Tetrabutyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Monooktyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Dioktyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Trisykloheksyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Monofenyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Difenyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Trifenyltinnkation 2.8 µg/kg 4 2 JIBJ PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB 81 <0.020 µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB 114 <0.050 µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB 126 <0.010 µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB 169 <0.010 µg/kg 9 2 CAFR PCB 189 <0.050 µg/kg 9 2 CAFR Sum PCB (TEQ/WHO) (TEF 2005)* µg/kg 9 2 CAFR Sum PCB (TEQ/WHO) (TEF 1998 eksl. LOQ)* µg/kg 9 2 CAFR 2,3,7,8-TetraCDD <2.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8-PentaCDD <3.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,7,8-HeksaCDD <5.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,6,7,8-HeksaCDD <5.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8,9-HeksaCDD <5.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD <7.0 ng/kg 10 2 CAFR Oktaklordibensodioksin <15 ng/kg 10 2 CAFR 2,3,7,8-TetraCDF <2.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8-PentaCDF <3.0 ng/kg 10 2 CAFR 2,3,4,7,8-PentaCDF <3.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,7,8-HeksaCDF <5.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,6,7,8-HeksaCDF <5.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8,9-HeksaCDF <5.0 ng/kg 10 2 CAFR 2,3,4,6,7,8-HeksaCDF <5.0 ng/kg 10 2 CAFR

52 Side 15 (48) Skrubbe ytre-1 muskelfilet N Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF <7.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF <7.0 ng/kg 10 2 CAFR Oktaklordibensofuran <15 ng/kg 10 2 CAFR Sum WHO-TEQ 2005 (PCDD/PCDF)* n.d. ng/kg 10 2 CAFR

53 Side 16 (48) Skrubbe ytre-2 muskelfilet N Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign Filetering av fisk* kr/prøve 1 1 RATE Rensing av biota <0,5kg* RATE Homogenisering av biota <1 kg* kr/prøve 1 1 RATE Hg (Kvikksølv)* mg/kg 2 S ERAN PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO Sum PCB-7* mg/kg 3 2 MORO Monobutyltinnkation 2.9 µg/kg 4 2 JIBJ Dibutyltinnkation 1.6 µg/kg 4 2 JIBJ Tributyltinnkation 1.8 µg/kg 4 2 JIBJ Tetrabutyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Monooktyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Dioktyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Trisykloheksyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Monofenyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Difenyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Trifenyltinnkation 6.5 µg/kg 4 2 JIBJ PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB 81 <0.020 µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB 114 <0.050 µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB 123 <0.050 µg/kg 9 2 CAFR PCB 126 <0.010 µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB 157 <0.050 µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB 169 <0.010 µg/kg 9 2 CAFR PCB 189 <0.050 µg/kg 9 2 CAFR Sum PCB (TEQ/WHO) (TEF 2005)* µg/kg 9 2 CAFR Sum PCB (TEQ/WHO) (TEF 1998 eksl. LOQ)* µg/kg 9 2 CAFR 2,3,7,8-TetraCDD <2.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8-PentaCDD <3.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,7,8-HeksaCDD <5.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,6,7,8-HeksaCDD <5.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8,9-HeksaCDD <5.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD <7.0 ng/kg 10 2 CAFR Oktaklordibensodioksin <15 ng/kg 10 2 CAFR 2,3,7,8-TetraCDF <2.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8-PentaCDF <3.0 ng/kg 10 2 CAFR 2,3,4,7,8-PentaCDF <3.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,7,8-HeksaCDF <5.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,6,7,8-HeksaCDF <5.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8,9-HeksaCDF <5.0 ng/kg 10 2 CAFR 2,3,4,6,7,8-HeksaCDF <5.0 ng/kg 10 2 CAFR

54 Side 17 (48) Skrubbe ytre-2 muskelfilet N Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF <7.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF <7.0 ng/kg 10 2 CAFR Oktaklordibensofuran <15 ng/kg 10 2 CAFR Sum WHO-TEQ 2005 (PCDD/PCDF)* n.d. ng/kg 10 2 CAFR

55 Side 18 (48) Skrubbe ytre-3 muskelfilet N Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign Filetering av fisk* kr/prøve 1 1 RATE Rensing av biota <0,5kg* RATE Homogenisering av biota <1 kg* kr/prøve 1 1 RATE Hg (Kvikksølv)* mg/kg 2 S ERAN PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO Sum PCB-7* mg/kg 3 2 MORO Monobutyltinnkation 1.7 µg/kg 4 2 JIBJ Dibutyltinnkation 1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Tributyltinnkation 1.2 µg/kg 4 2 JIBJ Tetrabutyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Monooktyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Dioktyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Trisykloheksyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Monofenyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Difenyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Trifenyltinnkation 3.9 µg/kg 4 2 JIBJ PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB 81 <0.020 µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB 114 <0.050 µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB 123 <0.050 µg/kg 9 2 CAFR PCB 126 <0.010 µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB 157 <0.050 µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB 169 <0.010 µg/kg 9 2 CAFR PCB 189 <0.050 µg/kg 9 2 CAFR Sum PCB (TEQ/WHO) (TEF 2005)* µg/kg 9 2 CAFR Sum PCB (TEQ/WHO) (TEF 1998 eksl. LOQ)* µg/kg 9 2 CAFR 2,3,7,8-TetraCDD <2.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8-PentaCDD 3.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,7,8-HeksaCDD <5.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,6,7,8-HeksaCDD <5.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8,9-HeksaCDD <5.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD <7.0 ng/kg 10 2 CAFR Oktaklordibensodioksin <15 ng/kg 10 2 CAFR 2,3,7,8-TetraCDF <2.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8-PentaCDF <3.0 ng/kg 10 2 CAFR 2,3,4,7,8-PentaCDF <3.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,7,8-HeksaCDF <5.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,6,7,8-HeksaCDF <5.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8,9-HeksaCDF <5.0 ng/kg 10 2 CAFR 2,3,4,6,7,8-HeksaCDF <5.0 ng/kg 10 2 CAFR

56 Side 19 (48) Skrubbe ytre-3 muskelfilet N Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF <7.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF <7.0 ng/kg 10 2 CAFR Oktaklordibensofuran <15 ng/kg 10 2 CAFR Sum WHO-TEQ 2005 (PCDD/PCDF)* 3.00 ng/kg 10 2 CAFR

57 Side 20 (48) Skrubbe ytre-4 muskelfilet N Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign Filetering av fisk* kr/prøve 1 1 RATE Rensing av biota <0,5kg* RATE Homogenisering av biota <1 kg* kr/prøve 1 1 RATE Hg (Kvikksølv)* mg/kg 2 S ERAN PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO Sum PCB-7* mg/kg 3 2 MORO Monobutyltinnkation 2.4 µg/kg 4 2 JIBJ Dibutyltinnkation 1.5 µg/kg 4 2 JIBJ Tributyltinnkation 3.0 µg/kg 4 2 JIBJ Tetrabutyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Monooktyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Dioktyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Trisykloheksyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Monofenyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Difenyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Trifenyltinnkation 5.8 µg/kg 4 2 JIBJ PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB 81 <0.020 µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB 114 <0.050 µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB 126 <0.010 µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB 157 <0.050 µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB 169 <0.010 µg/kg 9 2 CAFR PCB 189 <0.050 µg/kg 9 2 CAFR Sum PCB (TEQ/WHO) (TEF 2005)* µg/kg 9 2 CAFR Sum PCB (TEQ/WHO) (TEF 1998 eksl. LOQ)* µg/kg 9 2 CAFR 2,3,7,8-TetraCDD <2.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8-PentaCDD <3.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,7,8-HeksaCDD <5.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,6,7,8-HeksaCDD <5.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8,9-HeksaCDD <5.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD <7.0 ng/kg 10 2 CAFR Oktaklordibensodioksin <15 ng/kg 10 2 CAFR 2,3,7,8-TetraCDF <2.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8-PentaCDF <3.0 ng/kg 10 2 CAFR 2,3,4,7,8-PentaCDF <3.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,7,8-HeksaCDF <5.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,6,7,8-HeksaCDF <5.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8,9-HeksaCDF <5.0 ng/kg 10 2 CAFR 2,3,4,6,7,8-HeksaCDF <5.0 ng/kg 10 2 CAFR

58 Side 21 (48) Skrubbe ytre-4 muskelfilet N Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF <7.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF <7.0 ng/kg 10 2 CAFR Oktaklordibensofuran <15 ng/kg 10 2 CAFR Sum WHO-TEQ 2005 (PCDD/PCDF)* n.d. ng/kg 10 2 CAFR

59 Side 22 (48) Torsk indre-1 lever N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Filetering av fisk* kr/prøve 1 1 RATE Rensing av biota <0,5kg* RATE Homogenisering av biota <1 kg* kr/prøve 1 1 RATE Hg (Kvikksølv)* mg/kg 2 S ERAN PCB 28 < mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO Sum PCB-7* mg/kg 3 2 MORO Monobutyltinnkation <2.0 µg/kg 4 2 JIBJ Dibutyltinnkation 4.4 µg/kg 4 2 JIBJ Tributyltinnkation 8.7 µg/kg 4 2 JIBJ Tetrabutyltinnkation <2.0 µg/kg 4 2 JIBJ Monooktyltinnkation <2.0 µg/kg 4 2 JIBJ Dioktyltinnkation <2.0 µg/kg 4 2 JIBJ Trisykloheksyltinnkation <2.0 µg/kg 4 2 JIBJ Monofenyltinnkation 4.4 µg/kg 4 2 JIBJ Difenyltinnkation 7.9 µg/kg 4 2 JIBJ Trifenyltinnkation 44 µg/kg 4 2 JIBJ PFOS 39 µg/kg 6 2 JIBJ PFOA <10 µg/kg 6 2 JIBJ TetraBDE µg/kg 8 2 CAFR PBDE µg/kg 8 2 CAFR PentaBDE <5.0 µg/kg 8 2 CAFR PBDE-99 <0.50 µg/kg 8 2 CAFR PBDE µg/kg 8 2 CAFR HeksaBDE <7.5 µg/kg 8 2 CAFR HeptaBDE <10 µg/kg 8 2 CAFR OktaBDE <15 µg/kg 8 2 CAFR NonaBDE <50 µg/kg 8 2 CAFR DekaBDE (PBDE-209) <50 µg/kg 8 2 CAFR Tetrabrombisfenol A (TBBPA) n.a. µg/kg 8 2 CAFR Dekabrombifenyl (DeBB) <50 µg/kg 8 2 CAFR Heksabromsyklododekan (HBCD) <5.0 µg/kg 8 2 CAFR 2,3,7,8-TetraCDD <10 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8-PentaCDD 23 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,7,8-HeksaCDD <20 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,6,7,8-HeksaCDD <20 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8,9-HeksaCDD <20 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD <30 ng/kg 10 2 CAFR Oktaklordibensodioksin <50 ng/kg 10 2 CAFR 2,3,7,8-TetraCDF <10 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8-PentaCDF <15 ng/kg 10 2 CAFR 2,3,4,7,8-PentaCDF <15 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,7,8-HeksaCDF <20 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,6,7,8-HeksaCDF <20 ng/kg 10 2 CAFR

60 Side 23 (48) Torsk indre-1 lever N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign 1,2,3,7,8,9-HeksaCDF <20 ng/kg 10 2 CAFR 2,3,4,6,7,8-HeksaCDF <20 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF <30 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF <30 ng/kg 10 2 CAFR Oktaklordibensofuran <50 ng/kg 10 2 CAFR Sum WHO-TEQ 2005 (PCDD/PCDF)* 23.0 ng/kg 10 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB 81 <0.050 µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR Sum PCB (TEQ/WHO) (TEF 2005)* µg/kg 9 2 CAFR Sum PCB (TEQ/WHO) (TEF 1998 eksl. LOQ)* µg/kg 9 2 CAFR

61 Side 24 (48) Sjøørret ytre-1 muskelfilet N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Filetering av fisk* kr/prøve 1 1 RATE Rensing av biota <0,5kg* RATE Homogenisering av biota <1 kg* kr/prøve 1 1 RATE Hg (Kvikksølv)* mg/kg 2 S ERAN PCB 28 < mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO Sum PCB-7* mg/kg 3 2 MORO Monobutyltinnkation 1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Dibutyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Tributyltinnkation 10 µg/kg 4 2 JIBJ Tetrabutyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Monooktyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Dioktyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Trisykloheksyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Monofenyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Difenyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Trifenyltinnkation 2.9 µg/kg 4 2 JIBJ Kortkj.klorerte parafiner SCCP <1.0 mg/kg 5 2 ERAN PFOS <10 µg/kg 6 2 JIBJ PFOA <10 µg/kg 6 2 JIBJ Diuron <0.010 mg/kg 7 2 MORO TetraBDE <1.0 µg/kg 8 2 CAFR PBDE µg/kg 8 2 CAFR PentaBDE <1.0 µg/kg 8 2 CAFR PBDE-99 <0.10 µg/kg 8 2 CAFR PBDE-100 <0.10 µg/kg 8 2 CAFR HeksaBDE <1.0 µg/kg 8 2 CAFR HeptaBDE <1.5 µg/kg 8 2 CAFR OktaBDE <2.0 µg/kg 8 2 CAFR NonaBDE <5.0 µg/kg 8 2 CAFR DekaBDE (PBDE-209) <5.0 µg/kg 8 2 CAFR Tetrabrombisfenol A (TBBPA) n.a. µg/kg 8 2 CAFR Dekabrombifenyl (DeBB) <5.0 µg/kg 8 2 CAFR Heksabromsyklododekan (HBCD) <1.0 µg/kg 8 2 CAFR

62 Side 25 (48) Sjøørret indre-1 muskelfilet N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Filetering av fisk* kr/prøve 1 1 RATE Rensing av biota <0,5kg* RATE Homogenisering av biota <1 kg* kr/prøve 1 1 RATE Hg (Kvikksølv)* mg/kg 2 S ERAN PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO Sum PCB-7* mg/kg 3 2 MORO Monobutyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Dibutyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Tributyltinnkation 7.3 µg/kg 4 2 JIBJ Tetrabutyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Monooktyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Dioktyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Trisykloheksyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Monofenyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Difenyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Trifenyltinnkation 1.2 µg/kg 4 2 JIBJ Kortkj.klorerte parafiner SCCP <1.0 mg/kg 5 2 ERAN PFOS <10 µg/kg 6 2 JIBJ PFOA <10 µg/kg 6 2 JIBJ Diuron <0.010 mg/kg 7 2 MORO TetraBDE <1.0 µg/kg 8 2 CAFR PBDE µg/kg 8 2 CAFR PentaBDE <1.0 µg/kg 8 2 CAFR PBDE-99 <0.10 µg/kg 8 2 CAFR PBDE µg/kg 8 2 CAFR HeksaBDE <1.0 µg/kg 8 2 CAFR HeptaBDE <1.5 µg/kg 8 2 CAFR OktaBDE <2.0 µg/kg 8 2 CAFR NonaBDE <5.0 µg/kg 8 2 CAFR DekaBDE (PBDE-209) <5.0 µg/kg 8 2 CAFR Tetrabrombisfenol A (TBBPA) n.a. µg/kg 8 2 CAFR Dekabrombifenyl (DeBB) <5.0 µg/kg 8 2 CAFR Heksabromsyklododekan (HBCD) <1.0 µg/kg 8 2 CAFR

63 Side 26 (48) Torsk indre-2 lever N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Filetering av fisk* kr/prøve 1 1 RATE Rensing av biota <0,5kg* RATE Homogenisering av biota <1 kg* kr/prøve 1 1 RATE Hg (Kvikksølv)* mg/kg 2 S ERAN PCB 28 < mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO Sum PCB-7* mg/kg 3 2 MORO Monobutyltinnkation 2.1 µg/kg 4 2 JIBJ Dibutyltinnkation 16 µg/kg 4 2 JIBJ Tributyltinnkation 31 µg/kg 4 2 JIBJ Tetrabutyltinnkation <2.0 µg/kg 4 2 JIBJ Monooktyltinnkation <2.0 µg/kg 4 2 JIBJ Dioktyltinnkation <2.0 µg/kg 4 2 JIBJ Trisykloheksyltinnkation <2.0 µg/kg 4 2 JIBJ Monofenyltinnkation 4.2 µg/kg 4 2 JIBJ Difenyltinnkation 7.7 µg/kg 4 2 JIBJ Trifenyltinnkation 57 µg/kg 4 2 JIBJ PFOS 80 µg/kg 6 2 JIBJ PFOA <10 µg/kg 6 2 JIBJ Diuron <0.010 mg/kg 7 2 MORO TetraBDE µg/kg 8 2 CAFR PBDE µg/kg 8 2 CAFR PentaBDE µg/kg 8 2 CAFR PBDE-99 <0.50 µg/kg 8 2 CAFR PBDE µg/kg 8 2 CAFR HeksaBDE <7.5 µg/kg 8 2 CAFR HeptaBDE <10 µg/kg 8 2 CAFR OktaBDE <15 µg/kg 8 2 CAFR NonaBDE <50 µg/kg 8 2 CAFR DekaBDE (PBDE-209) <50 µg/kg 8 2 CAFR Tetrabrombisfenol A (TBBPA) n.a. µg/kg 8 2 CAFR Dekabrombifenyl (DeBB) <50 µg/kg 8 2 CAFR Heksabromsyklododekan (HBCD) µg/kg 8 2 CAFR 2,3,7,8-TetraCDD <10 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8-PentaCDD 46 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,7,8-HeksaCDD <20 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,6,7,8-HeksaCDD <20 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8,9-HeksaCDD <20 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD <30 ng/kg 10 2 CAFR Oktaklordibensodioksin <50 ng/kg 10 2 CAFR 2,3,7,8-TetraCDF <10 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8-PentaCDF <15 ng/kg 10 2 CAFR 2,3,4,7,8-PentaCDF <15 ng/kg 10 2 CAFR

64 Side 27 (48) Torsk indre-2 lever N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign 1,2,3,4,7,8-HeksaCDF <20 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,6,7,8-HeksaCDF <20 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8,9-HeksaCDF <20 ng/kg 10 2 CAFR 2,3,4,6,7,8-HeksaCDF <20 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF <30 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF <30 ng/kg 10 2 CAFR Oktaklordibensofuran <50 ng/kg 10 2 CAFR Sum WHO-TEQ 2005 (PCDD/PCDF)* 46.0 ng/kg 10 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB 81 <0.050 µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR Sum PCB (TEQ/WHO) (TEF 2005)* µg/kg 9 2 CAFR Sum PCB (TEQ/WHO) (TEF 1998 eksl. LOQ)* µg/kg 9 2 CAFR

65 Side 28 (48) Torsk indre-3 lever N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Filetering av fisk* kr/prøve 1 1 RATE Rensing av biota <0,5kg* RATE Homogenisering av biota <1 kg* kr/prøve 1 1 RATE Hg (Kvikksølv)* mg/kg 2 S ERAN PCB 28 < mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO Sum PCB-7* mg/kg 3 2 MORO Monobutyltinnkation <2.0 µg/kg 4 2 JIBJ Dibutyltinnkation 8.7 µg/kg 4 2 JIBJ Tributyltinnkation 16 µg/kg 4 2 JIBJ Tetrabutyltinnkation <2.0 µg/kg 4 2 JIBJ Monooktyltinnkation <2.0 µg/kg 4 2 JIBJ Dioktyltinnkation <2.0 µg/kg 4 2 JIBJ Trisykloheksyltinnkation <2.0 µg/kg 4 2 JIBJ Monofenyltinnkation 5.2 µg/kg 4 2 JIBJ Difenyltinnkation 6.9 µg/kg 4 2 JIBJ Trifenyltinnkation 55 µg/kg 4 2 JIBJ PFOS 71 µg/kg 6 2 JIBJ PFOA <10 µg/kg 6 2 JIBJ Diuron <0.010 mg/kg 7 2 MORO TetraBDE µg/kg 8 2 CAFR PBDE µg/kg 8 2 CAFR PentaBDE µg/kg 8 2 CAFR PBDE-99 <0.50 µg/kg 8 2 CAFR PBDE µg/kg 8 2 CAFR HeksaBDE <7.5 µg/kg 8 2 CAFR HeptaBDE <10 µg/kg 8 2 CAFR OktaBDE <15 µg/kg 8 2 CAFR NonaBDE <50 µg/kg 8 2 CAFR DekaBDE (PBDE-209) <50 µg/kg 8 2 CAFR Tetrabrombisfenol A (TBBPA) n.a. µg/kg 8 2 CAFR Dekabrombifenyl (DeBB) <50 µg/kg 8 2 CAFR Heksabromsyklododekan (HBCD) µg/kg 8 2 CAFR 2,3,7,8-TetraCDD <10 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8-PentaCDD 41 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,7,8-HeksaCDD <20 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,6,7,8-HeksaCDD <20 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8,9-HeksaCDD <20 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD <30 ng/kg 10 2 CAFR Oktaklordibensodioksin <50 ng/kg 10 2 CAFR 2,3,7,8-TetraCDF <10 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8-PentaCDF <15 ng/kg 10 2 CAFR 2,3,4,7,8-PentaCDF <15 ng/kg 10 2 CAFR

66 Side 29 (48) Torsk indre-3 lever N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign 1,2,3,4,7,8-HeksaCDF <20 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,6,7,8-HeksaCDF <20 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8,9-HeksaCDF <20 ng/kg 10 2 CAFR 2,3,4,6,7,8-HeksaCDF <20 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF <30 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF <30 ng/kg 10 2 CAFR Oktaklordibensofuran <50 ng/kg 10 2 CAFR Sum WHO-TEQ 2005 (PCDD/PCDF)* 41.0 ng/kg 10 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB 81 <0.050 µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR Sum PCB (TEQ/WHO) (TEF 2005)* µg/kg 9 2 CAFR Sum PCB (TEQ/WHO) (TEF 1998 eksl. LOQ)* µg/kg 9 2 CAFR

67 Side 30 (48) Torsk indre-4 lever N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Filetering av fisk* kr/prøve 1 1 RATE Rensing av biota <0,5kg* RATE Homogenisering av biota <1 kg* kr/prøve 1 1 RATE Hg (Kvikksølv)* mg/kg 2 S ERAN PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO Sum PCB-7* mg/kg 3 2 MORO Monobutyltinnkation <2.0 µg/kg 4 2 JIBJ Dibutyltinnkation 5.6 µg/kg 4 2 JIBJ Tributyltinnkation 17 µg/kg 4 2 JIBJ Tetrabutyltinnkation <2.0 µg/kg 4 2 JIBJ Monooktyltinnkation <2.0 µg/kg 4 2 JIBJ Dioktyltinnkation <2.0 µg/kg 4 2 JIBJ Trisykloheksyltinnkation <2.0 µg/kg 4 2 JIBJ Monofenyltinnkation 3.4 µg/kg 4 2 JIBJ Difenyltinnkation 10 µg/kg 4 2 JIBJ Trifenyltinnkation 120 µg/kg 4 2 JIBJ PFOS 39 µg/kg 6 2 JIBJ PFOA <10 µg/kg 6 2 JIBJ Diuron <0.010 mg/kg 7 2 MORO TetraBDE µg/kg 8 2 CAFR PBDE µg/kg 8 2 CAFR PentaBDE <5.0 µg/kg 8 2 CAFR PBDE-99 <0.50 µg/kg 8 2 CAFR PBDE µg/kg 8 2 CAFR HeksaBDE <7.5 µg/kg 8 2 CAFR HeptaBDE <10 µg/kg 8 2 CAFR OktaBDE <15 µg/kg 8 2 CAFR NonaBDE <50 µg/kg 8 2 CAFR DekaBDE (PBDE-209) <50 µg/kg 8 2 CAFR Tetrabrombisfenol A (TBBPA) n.a. µg/kg 8 2 CAFR Dekabrombifenyl (DeBB) <50 µg/kg 8 2 CAFR Heksabromsyklododekan (HBCD) µg/kg 8 2 CAFR 2,3,7,8-TetraCDD <10 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8-PentaCDD 50 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,7,8-HeksaCDD <20 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,6,7,8-HeksaCDD <20 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8,9-HeksaCDD <20 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD <30 ng/kg 10 2 CAFR Oktaklordibensodioksin <50 ng/kg 10 2 CAFR 2,3,7,8-TetraCDF 13 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8-PentaCDF <15 ng/kg 10 2 CAFR 2,3,4,7,8-PentaCDF <15 ng/kg 10 2 CAFR

68 Side 31 (48) Torsk indre-4 lever N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign 1,2,3,4,7,8-HeksaCDF <20 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,6,7,8-HeksaCDF <20 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8,9-HeksaCDF <20 ng/kg 10 2 CAFR 2,3,4,6,7,8-HeksaCDF <20 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF <30 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF <30 ng/kg 10 2 CAFR Oktaklordibensofuran <50 ng/kg 10 2 CAFR Sum WHO-TEQ 2005 (PCDD/PCDF)* 51.3 ng/kg 10 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB 81 <0.050 µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR Sum PCB (TEQ/WHO) (TEF 2005)* µg/kg 9 2 CAFR Sum PCB (TEQ/WHO) (TEF 1998 eksl. LOQ)* µg/kg 9 2 CAFR

69 Side 32 (48) Sjøørret ytre-2 muskelfilet N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Filetering av fisk* kr/prøve 1 1 RATE Rensing av biota <0,5kg* RATE Homogenisering av biota <1 kg* kr/prøve 1 1 RATE Hg (Kvikksølv)* mg/kg 2 S ERAN PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO Sum PCB-7* mg/kg 3 2 MORO Monobutyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Dibutyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Tributyltinnkation 5.6 µg/kg 4 2 JIBJ Tetrabutyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Monooktyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Dioktyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Trisykloheksyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Monofenyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Difenyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Trifenyltinnkation 1.4 µg/kg 4 2 JIBJ Kortkj.klorerte parafiner SCCP <1.0 mg/kg 5 2 ERAN PFOS <10 µg/kg 6 2 JIBJ PFOA <10 µg/kg 6 2 JIBJ Diuron <0.010 mg/kg 7 2 MORO TetraBDE µg/kg 8 2 CAFR PBDE µg/kg 8 2 CAFR PentaBDE <1.0 µg/kg 8 2 CAFR PBDE µg/kg 8 2 CAFR PBDE µg/kg 8 2 CAFR HeksaBDE <1.0 µg/kg 8 2 CAFR HeptaBDE <1.5 µg/kg 8 2 CAFR OktaBDE <2.0 µg/kg 8 2 CAFR NonaBDE <5.0 µg/kg 8 2 CAFR DekaBDE (PBDE-209) <5.0 µg/kg 8 2 CAFR Tetrabrombisfenol A (TBBPA) n.a. µg/kg 8 2 CAFR Dekabrombifenyl (DeBB) <5.0 µg/kg 8 2 CAFR Heksabromsyklododekan (HBCD) µg/kg 8 2 CAFR

70 Side 33 (48) Sjøørret indre-2 muskelfilet N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Filetering av fisk* kr/prøve 1 1 RATE Rensing av biota <0,5kg* RATE Homogenisering av biota <1 kg* kr/prøve 1 1 RATE Hg (Kvikksølv)* mg/kg 2 S ERAN PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO Sum PCB-7* mg/kg 3 2 MORO Monobutyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Dibutyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Tributyltinnkation 7.3 µg/kg 4 2 JIBJ Tetrabutyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Monooktyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Dioktyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Trisykloheksyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Monofenyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Difenyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Trifenyltinnkation 1.1 µg/kg 4 2 JIBJ PFOS <10 µg/kg 6 2 JIBJ PFOA <10 µg/kg 6 2 JIBJ Diuron <0.010 mg/kg 7 2 MORO TetraBDE µg/kg 8 2 CAFR PBDE µg/kg 8 2 CAFR PentaBDE <1.0 µg/kg 8 2 CAFR PBDE µg/kg 8 2 CAFR PBDE µg/kg 8 2 CAFR HeksaBDE <1.0 µg/kg 8 2 CAFR HeptaBDE <1.5 µg/kg 8 2 CAFR OktaBDE <2.0 µg/kg 8 2 CAFR NonaBDE <5.0 µg/kg 8 2 CAFR DekaBDE (PBDE-209) <5.0 µg/kg 8 2 CAFR Tetrabrombisfenol A (TBBPA) n.a. µg/kg 8 2 CAFR Dekabrombifenyl (DeBB) <5.0 µg/kg 8 2 CAFR Heksabromsyklododekan (HBCD) µg/kg 8 2 CAFR

71 Side 34 (48) Skrubbe indre-1 muskelfilet N Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign Filetering av fisk* kr/prøve 1 1 RATE Rensing av biota <0,5kg* RATE Homogenisering av biota <1 kg* kr/prøve 1 1 RATE Hg (Kvikksølv)* mg/kg 2 S ERAN PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO Sum PCB-7* mg/kg 3 2 MORO Monobutyltinnkation 2.5 µg/kg 4 2 JIBJ Dibutyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Tributyltinnkation 1.5 µg/kg 4 2 JIBJ Tetrabutyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Monooktyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Dioktyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Trisykloheksyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Monofenyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Difenyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Trifenyltinnkation 1.7 µg/kg 4 2 JIBJ PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB 81 <0.020 µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB 114 <0.050 µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB 123 <0.050 µg/kg 9 2 CAFR PCB 126 <0.010 µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB 157 <0.050 µg/kg 9 2 CAFR PCB 167 <0.050 µg/kg 9 2 CAFR PCB 169 <0.010 µg/kg 9 2 CAFR PCB 189 <0.050 µg/kg 9 2 CAFR Sum PCB (TEQ/WHO) (TEF 2005)* µg/kg 9 2 CAFR Sum PCB (TEQ/WHO) (TEF 1998 eksl. LOQ)* µg/kg 9 2 CAFR 2,3,7,8-TetraCDD <2.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8-PentaCDD <3.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,7,8-HeksaCDD <5.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,6,7,8-HeksaCDD <5.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8,9-HeksaCDD <5.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD <7.0 ng/kg 10 2 CAFR Oktaklordibensodioksin <15 ng/kg 10 2 CAFR 2,3,7,8-TetraCDF <2.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8-PentaCDF <3.0 ng/kg 10 2 CAFR 2,3,4,7,8-PentaCDF <3.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,7,8-HeksaCDF <5.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,6,7,8-HeksaCDF <5.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8,9-HeksaCDF <5.0 ng/kg 10 2 CAFR 2,3,4,6,7,8-HeksaCDF <5.0 ng/kg 10 2 CAFR

72 Side 35 (48) Skrubbe indre-1 muskelfilet N Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF <7.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF <7.0 ng/kg 10 2 CAFR Oktaklordibensofuran <15 ng/kg 10 2 CAFR Sum WHO-TEQ 2005 (PCDD/PCDF)* n.d. ng/kg 10 2 CAFR

73 Side 36 (48) Skrubbe indre-2 muskelfilet N Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign Filetering av fisk* kr/prøve 1 1 RATE Rensing av biota <0,5kg* RATE Homogenisering av biota <1 kg* kr/prøve 1 1 RATE Hg (Kvikksølv)* mg/kg 2 S ERAN PCB 28 < mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO Sum PCB-7* mg/kg 3 2 MORO Monobutyltinnkation 1.7 µg/kg 4 2 JIBJ Dibutyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Tributyltinnkation 2.5 µg/kg 4 2 JIBJ Tetrabutyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Monooktyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Dioktyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Trisykloheksyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Monofenyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Difenyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Trifenyltinnkation 1.8 µg/kg 4 2 JIBJ PCB 77 <0.010 µg/kg 9 2 CAFR PCB 81 <0.020 µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB 114 <0.050 µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB 123 <0.050 µg/kg 9 2 CAFR PCB 126 <0.010 µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB 157 <0.050 µg/kg 9 2 CAFR PCB 167 <0.050 µg/kg 9 2 CAFR PCB 169 <0.010 µg/kg 9 2 CAFR PCB 189 <0.050 µg/kg 9 2 CAFR Sum PCB (TEQ/WHO) (TEF 2005)* µg/kg 9 2 CAFR Sum PCB (TEQ/WHO) (TEF 1998 eksl. LOQ)* µg/kg 9 2 CAFR 2,3,7,8-TetraCDD <2.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8-PentaCDD <3.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,7,8-HeksaCDD <5.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,6,7,8-HeksaCDD <5.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8,9-HeksaCDD <5.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD <7.0 ng/kg 10 2 CAFR Oktaklordibensodioksin <15 ng/kg 10 2 CAFR 2,3,7,8-TetraCDF <2.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8-PentaCDF <3.0 ng/kg 10 2 CAFR 2,3,4,7,8-PentaCDF <3.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,7,8-HeksaCDF <5.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,6,7,8-HeksaCDF <5.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8,9-HeksaCDF <5.0 ng/kg 10 2 CAFR 2,3,4,6,7,8-HeksaCDF <5.0 ng/kg 10 2 CAFR

74 Side 37 (48) Skrubbe indre-2 muskelfilet N Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF <7.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF <7.0 ng/kg 10 2 CAFR Oktaklordibensofuran <15 ng/kg 10 2 CAFR Sum WHO-TEQ 2005 (PCDD/PCDF)* n.d. ng/kg 10 2 CAFR

75 Side 38 (48) Skrubbe indre-3 muskelfilet N Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign Filetering av fisk* kr/prøve 1 1 RATE Rensing av biota <0,5kg* RATE Homogenisering av biota <1 kg* kr/prøve 1 1 RATE Hg (Kvikksølv)* mg/kg 2 S ERAN PCB 28 < mg/kg 3 2 MORO PCB 52 < mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO Sum PCB-7* mg/kg 3 2 MORO Monobutyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Dibutyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Tributyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Tetrabutyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Monooktyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Dioktyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Trisykloheksyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Monofenyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Difenyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Trifenyltinnkation 2.1 µg/kg 4 2 JIBJ PCB 77 <0.010 µg/kg 9 2 CAFR PCB 81 <0.020 µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB 114 <0.050 µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB 123 <0.050 µg/kg 9 2 CAFR PCB 126 <0.010 µg/kg 9 2 CAFR PCB 156 <0.050 µg/kg 9 2 CAFR PCB 157 <0.050 µg/kg 9 2 CAFR PCB 167 <0.050 µg/kg 9 2 CAFR PCB 169 <0.010 µg/kg 9 2 CAFR PCB 189 <0.050 µg/kg 9 2 CAFR Sum PCB (TEQ/WHO) (TEF 2005)* µg/kg 9 2 CAFR Sum PCB (TEQ/WHO) (TEF 1998 eksl. LOQ)* µg/kg 9 2 CAFR 2,3,7,8-TetraCDD <2.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8-PentaCDD <3.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,7,8-HeksaCDD <5.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,6,7,8-HeksaCDD <5.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8,9-HeksaCDD <5.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD <7.0 ng/kg 10 2 CAFR Oktaklordibensodioksin <15 ng/kg 10 2 CAFR 2,3,7,8-TetraCDF <2.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8-PentaCDF <3.0 ng/kg 10 2 CAFR 2,3,4,7,8-PentaCDF <3.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,7,8-HeksaCDF <5.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,6,7,8-HeksaCDF <5.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8,9-HeksaCDF <5.0 ng/kg 10 2 CAFR 2,3,4,6,7,8-HeksaCDF <5.0 ng/kg 10 2 CAFR

76 Side 39 (48) Skrubbe indre-3 muskelfilet N Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF <7.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF <7.0 ng/kg 10 2 CAFR Oktaklordibensofuran <15 ng/kg 10 2 CAFR Sum WHO-TEQ 2005 (PCDD/PCDF)* n.d. ng/kg 10 2 CAFR

77 Side 40 (48) Skrubbe indre-4 muskelfilet N Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign Filetering av fisk* kr/prøve 1 1 RATE Rensing av biota <0,5kg* RATE Homogenisering av biota <1 kg* kr/prøve 1 1 RATE Hg (Kvikksølv)* mg/kg 2 S ERAN PCB 28 < mg/kg 3 2 MORO PCB 52 < mg/kg 3 2 MORO PCB 101 < mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB 180 < mg/kg 3 2 MORO Sum PCB-7* mg/kg 3 2 MORO Monobutyltinnkation 1.6 µg/kg 4 2 JIBJ Dibutyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Tributyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Tetrabutyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Monooktyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Dioktyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Trisykloheksyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Monofenyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Difenyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Trifenyltinnkation 2.0 µg/kg 4 2 JIBJ PCB 77 <0.010 µg/kg 9 2 CAFR PCB 81 <0.020 µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB 114 <0.050 µg/kg 9 2 CAFR PCB µg/kg 9 2 CAFR PCB 123 <0.050 µg/kg 9 2 CAFR PCB 126 <0.010 µg/kg 9 2 CAFR PCB 156 <0.050 µg/kg 9 2 CAFR PCB 157 <0.050 µg/kg 9 2 CAFR PCB 167 <0.050 µg/kg 9 2 CAFR PCB 169 <0.010 µg/kg 9 2 CAFR PCB 189 <0.050 µg/kg 9 2 CAFR Sum PCB (TEQ/WHO) (TEF 2005)* µg/kg 9 2 CAFR Sum PCB (TEQ/WHO) (TEF 1998 eksl. LOQ)* µg/kg 9 2 CAFR 2,3,7,8-TetraCDD <2.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8-PentaCDD <3.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,7,8-HeksaCDD <5.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,6,7,8-HeksaCDD <5.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8,9-HeksaCDD <5.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD <7.0 ng/kg 10 2 CAFR Oktaklordibensodioksin <15 ng/kg 10 2 CAFR 2,3,7,8-TetraCDF <2.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8-PentaCDF <3.0 ng/kg 10 2 CAFR 2,3,4,7,8-PentaCDF <3.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,7,8-HeksaCDF <5.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,6,7,8-HeksaCDF <5.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,7,8,9-HeksaCDF <5.0 ng/kg 10 2 CAFR 2,3,4,6,7,8-HeksaCDF <5.0 ng/kg 10 2 CAFR

78 Side 41 (48) Skrubbe indre-4 muskelfilet N Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF <7.0 ng/kg 10 2 CAFR 1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF <7.0 ng/kg 10 2 CAFR Oktaklordibensofuran <15 ng/kg 10 2 CAFR Sum WHO-TEQ 2005 (PCDD/PCDF)* n.d. ng/kg 10 2 CAFR

79 Side 42 (48) Torsk indre-1 muskelfilet N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Filetering av fisk* kr/prøve 1 1 RATE Rensing av biota <0,5kg* RATE Homogenisering av biota <1 kg* kr/prøve 1 1 RATE Hg (Kvikksølv)* mg/kg 2 S ERAN PCB 28 < mg/kg 3 2 MORO PCB 52 < mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO Sum PCB-7* mg/kg 3 2 MORO Monobutyltinnkation 1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Dibutyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Tributyltinnkation 5.2 µg/kg 4 2 JIBJ Tetrabutyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Monooktyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Dioktyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Trisykloheksyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Monofenyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Difenyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Trifenyltinnkation 1.2 µg/kg 4 2 JIBJ Kortkj.klorerte parafiner SCCP <1.0 mg/kg 5 2 ERAN PFOS 11 µg/kg 6 2 JIBJ PFOA <10 µg/kg 6 2 JIBJ Diuron <0.010 mg/kg 7 2 MORO TetraBDE <1.0 µg/kg 8 2 CAFR PBDE µg/kg 8 2 CAFR PentaBDE <1.0 µg/kg 8 2 CAFR PBDE-99 <0.10 µg/kg 8 2 CAFR PBDE-100 <0.10 µg/kg 8 2 CAFR HeksaBDE <1.0 µg/kg 8 2 CAFR HeptaBDE <1.5 µg/kg 8 2 CAFR OktaBDE <2.0 µg/kg 8 2 CAFR NonaBDE <5.0 µg/kg 8 2 CAFR DekaBDE (PBDE-209) <5.0 µg/kg 8 2 CAFR Tetrabrombisfenol A (TBBPA) n.a. µg/kg 8 2 CAFR Dekabrombifenyl (DeBB) <5.0 µg/kg 8 2 CAFR Heksabromsyklododekan (HBCD) <1.0 µg/kg 8 2 CAFR

80 Side 43 (48) Torsk indre-2 muskelfilet N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Filetering av fisk* kr/prøve 1 1 RATE Rensing av biota <0,5kg* RATE Homogenisering av biota <1 kg* kr/prøve 1 1 RATE Hg (Kvikksølv)* mg/kg 2 S ERAN PCB 28 < mg/kg 3 2 MORO PCB 52 < mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO Sum PCB-7* mg/kg 3 2 MORO Monobutyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Dibutyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Tributyltinnkation 8.2 µg/kg 4 2 JIBJ Tetrabutyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Monooktyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Dioktyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Trisykloheksyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Monofenyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Difenyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Trifenyltinnkation 4.9 µg/kg 4 2 JIBJ Kortkj.klorerte parafiner SCCP <1.0 mg/kg 5 2 ERAN PFOS <10 µg/kg 6 2 JIBJ PFOA <10 µg/kg 6 2 JIBJ Diuron <0.010 mg/kg 7 2 MORO TetraBDE <1.0 µg/kg 8 2 CAFR PBDE µg/kg 8 2 CAFR PentaBDE <1.0 µg/kg 8 2 CAFR PBDE-99 <0.10 µg/kg 8 2 CAFR PBDE-100 <0.10 µg/kg 8 2 CAFR HeksaBDE <1.0 µg/kg 8 2 CAFR HeptaBDE <1.5 µg/kg 8 2 CAFR OktaBDE <2.0 µg/kg 8 2 CAFR NonaBDE <5.0 µg/kg 8 2 CAFR DekaBDE (PBDE-209) <5.0 µg/kg 8 2 CAFR Tetrabrombisfenol A (TBBPA) n.a. µg/kg 8 2 CAFR Dekabrombifenyl (DeBB) <5.0 µg/kg 8 2 CAFR Heksabromsyklododekan (HBCD) <1.0 µg/kg 8 2 CAFR

81 Side 44 (48) Torsk indre-3 muskelfilet N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Filetering av fisk* kr/prøve 1 1 RATE Rensing av biota <0,5kg* RATE Homogenisering av biota <1 kg* kr/prøve 1 1 RATE Hg (Kvikksølv)* mg/kg 2 S ERAN PCB 28 < mg/kg 3 2 MORO PCB 52 < mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO Sum PCB-7* mg/kg 3 2 MORO Monobutyltinnkation 1.5 µg/kg 4 2 JIBJ Dibutyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Tributyltinnkation 4.7 µg/kg 4 2 JIBJ Tetrabutyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Monooktyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Dioktyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Trisykloheksyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Monofenyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Difenyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Trifenyltinnkation 1.9 µg/kg 4 2 JIBJ Kortkj.klorerte parafiner SCCP <1.0 mg/kg 5 2 ERAN PFOS <10 µg/kg 6 2 JIBJ PFOA <10 µg/kg 6 2 JIBJ Diuron <0.010 mg/kg 7 2 MORO TetraBDE <1.0 µg/kg 8 2 CAFR PBDE µg/kg 8 2 CAFR PentaBDE <1.0 µg/kg 8 2 CAFR PBDE-99 <0.10 µg/kg 8 2 CAFR PBDE-100 <0.10 µg/kg 8 2 CAFR HeksaBDE <1.0 µg/kg 8 2 CAFR HeptaBDE <1.5 µg/kg 8 2 CAFR OktaBDE <2.0 µg/kg 8 2 CAFR NonaBDE <5.0 µg/kg 8 2 CAFR DekaBDE (PBDE-209) <5.0 µg/kg 8 2 CAFR Tetrabrombisfenol A (TBBPA) n.a. µg/kg 8 2 CAFR Dekabrombifenyl (DeBB) <5.0 µg/kg 8 2 CAFR Heksabromsyklododekan (HBCD) <1.0 µg/kg 8 2 CAFR

82 Side 45 (48) Torsk indre-4 muskelfilet N Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign Filetering av fisk* kr/prøve 1 1 RATE Rensing av biota <0,5kg* RATE Homogenisering av biota <1 kg* kr/prøve 1 1 RATE Hg (Kvikksølv)* mg/kg 2 S ERAN PCB 28 < mg/kg 3 2 MORO PCB 52 < mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO PCB mg/kg 3 2 MORO Sum PCB-7* mg/kg 3 2 MORO Monobutyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Dibutyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Tributyltinnkation 2.0 µg/kg 4 2 JIBJ Tetrabutyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Monooktyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Dioktyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Trisykloheksyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Monofenyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Difenyltinnkation <1.0 µg/kg 4 2 JIBJ Trifenyltinnkation 3.5 µg/kg 4 2 JIBJ Kortkj.klorerte parafiner SCCP <1.0 mg/kg 5 2 ERAN PFOS <10 µg/kg 6 2 JIBJ PFOA <10 µg/kg 6 2 JIBJ Diuron <0.010 mg/kg 7 2 MORO TetraBDE <1.0 µg/kg 8 2 CAFR PBDE-47 <0.10 µg/kg 8 2 CAFR PentaBDE <1.0 µg/kg 8 2 CAFR PBDE-99 <0.10 µg/kg 8 2 CAFR PBDE-100 <0.10 µg/kg 8 2 CAFR HeksaBDE <1.0 µg/kg 8 2 CAFR HeptaBDE <1.5 µg/kg 8 2 CAFR OktaBDE <2.0 µg/kg 8 2 CAFR NonaBDE <5.0 µg/kg 8 2 CAFR DekaBDE (PBDE-209) <5.0 µg/kg 8 2 CAFR Tetrabrombisfenol A (TBBPA) n.a. µg/kg 8 2 CAFR Dekabrombifenyl (DeBB) <5.0 µg/kg 8 2 CAFR Heksabromsyklododekan (HBCD) <1.0 µg/kg 8 2 CAFR

83 Side 46 (48) * etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. n.d. betyr ikke påvist. n/a betyr ikke analyserbart. < betyr mindre enn. > betyr større enn. Metodespesifikasjon 1 Prøvepreparering Ta kontakt med ALS Scandinavia for nærmere informasjon. 2 Analyse av tungmetaller (M-4) Metode: Oppslutning: EPA metoder og (modifisert) Tørrstoffbestemmelse er utført ved 105 o C etter svensk standard SS Analyseprøven er tørket ved 50 o C og elementinnholdet er TS-korrigert. Salpetersyre og H2O2 i mikrobølgeovn. 3 Analyse av polyklorerte bifenyler (PCB) Metode: E DIN ISO Ekstraksjon: n-heksan Rensing: SiOH-kolonne om nødvendig Deteksjon og kvantifisering: GC-MSD 4 Bestemmelse av tinnorganiske forbindelser. Metode: DIN ISO Forbehandling: Oppslutning med TMAH Ekstraksjon: Heksan Derivatisering: Propylering Deteksjon og kvantifisering: GC-AED Kvantifikasjonsgrenser: 1,0 µg/kg 5 Bestemmelse av klorerte parafiner. Metode: ISO Deteksjon: GC-MSD Kvantifikasjonsgrenser: 0,1 mg/kg Kvantifisering: Intern og ekstrern standard Note: SCCP er kortkjedede klorerte parafiner (C10-C13) MCCP er mellomkjedede klorerte parafiner (C14-C17) 6 Bestemmelse av PFOS, PFOA. Metode: Deteksjon og kvantifisering: LC-MS-MS LC-MS-MS 7 Bestemmelse av Diuron Metode: an. DIN Bestemmelse av bromerte flammehemmere (BFH). Metode: Ekstraksjon: Deteksjon og kvantifisering: Kvantifikasjonsgrenser: GC-MSD Toluen GC-MSD µg/kg TS

84 Rappo rt Side 47 (48) Metodespesifi kasjon 9 Analyse av dioksinlignende PCB (PCB-WHO) Metode: Ekstraksjon: Deteksjon og kvantifisering: GC-MSD Toluen GC-MSD 10 Bestemmelse av dioksiner. Metode: VDI 3499 T.2 Deteksjon og kvantifisering: GC-MSD Kvantifikasjonsgrenser: 0,01-0,2 ng/kg Note: Sum PCDD/PCDF er oppgitt som internasjonale toksisitets ekvivalenter (I-TE) der den giftigste forbindelsen, 2,3,7,8-Tetra CDD, har fått "vektfaktor" 1, mens de andre mindre giftige forbindelsene er vektet lavere. Vektfaktorene som er benyttet er i henhold til to lister: 1) Nato list ref. NATO/CCMS, 1988b; Kutz et al ) Nordic list ref. Nordisk expertgrupp, CAFR ERAN JIBJ MORO RATE Godk jenner Camilla Fredriksen Erlend Andresen Jan Inge Bjørnengen Monia Ronningen Randi Telstad S Underleverandør 1 ICP-SFMS Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, Sverige Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr Ansvarlig laboratorium:, Postboks 643 Skøyen, 0214 Oslo, Norge Leveringsadresse: Drammensveien 173, 0277 Oslo, Norge 2 Ansvarlig laboratorium: GBA, Flensburger Straße 15, Pinneberg, Tyskland Lokalisering av andre GBA laboratorier: Hildesheim Daimlerring 37, Hildesheim Gelsenkirchen Wiedehopfstraße 30, Gelsenk irchen Freiberg Meißner Ring 3, Freiberg Hameln: Brekelbaumstraße 1, Ham eln Ham burg: Goldschm idstraßse 5, Ham burg Akkreditering: DAkks, registreringsnr. D-PL Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon 1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør).

85 Side 48 (48) Underleverandør 1 Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data Guide to the expression of uncertainty in measurement, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%. Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet. Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier.

Fiskeundersøkelsen i Drammensfjorden Resultater fra overvåking av miljøgifter i fisk, 2014

Fiskeundersøkelsen i Drammensfjorden Resultater fra overvåking av miljøgifter i fisk, 2014 Fiskeundersøkelsen i Drammensfjorden 2014 Resultater fra overvåking av miljøgifter i fisk, 2014 Frokostmøte, 24. mars 2015 1 Fiskeundersøkelse Kort om bakgrunn for undersøkelsen Kostholdsråd Prøveinnsamling

Detaljer

Forurensning i torsk i Nordsjøen Innholdsfortegnelse

Forurensning i torsk i Nordsjøen Innholdsfortegnelse Forurensning i torsk i Nordsjøen Innholdsfortegnelse Side 1 / 6 Forurensning i torsk i Nordsjøen Publisert 12.05.2015 av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet) Nordsjøtorsken er

Detaljer

Miljøgifter i fisk fra indre og ytre Drammensfjord, 2008

Miljøgifter i fisk fra indre og ytre Drammensfjord, 2008 RAPPORT L.NR. 5713-2008 Miljøgifter i fisk fra indre og ytre Drammensfjord, 2008 Konsentrasjoner av dioksiner, PCB, kvikksølv og tinnorganiske forbindelser Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor

Detaljer

Forurensning i norsk vårgytende sild i Norskehavet

Forurensning i norsk vårgytende sild i Norskehavet Forurensning i norsk vårgytende sild i Norskehavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Forurensning i norsk vårgytende sild i Norskehavet Publisert 08.02.2012 av Miljødirektoratet ja Nivåene av miljøgifter

Detaljer

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø)

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) Vannprøver og Vanndirektivet v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) FROKOSTMØTE 24 APRIL 2015 1 Disposisjon Kort om bakgrunn for undersøkelsene Drammensfjorden Feltarbeid vannprøver Resultater 2014

Detaljer

Kristiansandsfjorden - blir den renere?

Kristiansandsfjorden - blir den renere? Kristiansandsfjorden - blir den renere? Foto: Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøringens 20-års jubileumsmøte 20.11.2013 Merete Schøyen, Kristoffer Næs og Eivind Oug, NIVA 1 Miljøgifter i blåskjell, torsk,

Detaljer

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø)

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale undersøkelser i 2014 Kort om bakgrunn for undersøkelsen Feltarbeid Resultater 2014 Sammenlikning med data fra

Detaljer

Oppfølging av Basisundersøkelse Blåkveite -

Oppfølging av Basisundersøkelse Blåkveite - Statusrapport 2012 Oppfølging av Basisundersøkelse Blåkveite - juni-august 2011 og mars 2012 Bente M. Nilsen, Amund Måge og Kåre Julshamn Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) 03.05.2012

Detaljer

Ferjekaia. Tollbukaia. Figur 1

Ferjekaia. Tollbukaia. Figur 1 Biologge prosjektnummer: B08-05-06 Skrevet av: Pål Abrahamsen Dato: 2010-09-10 Til: Sandefjord kommune v/ole Jakob Hansen Kopi: Bjørnar Christiansen (Havnesjef) Tittel: Kvikksølv (Hg) og tributyltinn (TBT)

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljøgifter i biota i Trondheim havneområde. Det Norske Veritas AS

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljøgifter i biota i Trondheim havneområde. Det Norske Veritas AS Rapport Miljøgifter i biota i Trondheim havneområde Det Norske Veritas AS Rapportnr.2010-1461/DNV Referansenr.: / 127UXV3-13 Rev. 01, 2010-11-10 Dato: 2011-02-07 Side i av ii Innholdsfortegnelse 1 KONKLUDERENDE

Detaljer

Oppfølging av Basisundersøkelse Blåkveite -

Oppfølging av Basisundersøkelse Blåkveite - Statusrapport 2011 Oppfølging av Basisundersøkelse Blåkveite - mars/april 2011 Bente M. Nilsen, Sylvia Frantzen, Amund Måge og Kåre Julshamn Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)

Detaljer

Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien

Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien RAPPORT L.NR. 5641-2008 Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien Sedimentundersøkelse ved etablering av utslipp fra Norsk Metallretur Skien AS Foto: Kystverket/Norge Digitalt Norsk institutt for vannforskning

Detaljer

Miljøgifter i vanndirektivet. Rune Pettersen Seksjon for vannforvaltning

Miljøgifter i vanndirektivet. Rune Pettersen Seksjon for vannforvaltning Miljøgifter i vanndirektivet Rune Pettersen Seksjon for vannforvaltning I vannforskriften klassifiseres miljøgifter etter to systemer Prioriterte stoffer Fastsettes av EU Vannregionspesifikke stoffer Bestemmes

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet

Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Publisert 10.02.2014 av Miljødirektoratet ja Elvevannet i Troms

Detaljer

RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN

RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN www.imr.no Nr. 8-2007 RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN Nov 2007 Nivåer av klororganiske forbindelser (PCB, DDT, HCB og HCH) og kvikksølv i fangst fra MS Trygg i juni og august 2007 Guri Guri Nesje Nesje1)1),,

Detaljer

Sjømat fangstet i kystvannområder og kostholdsråd

Sjømat fangstet i kystvannområder og kostholdsråd Sjømat fangstet i kystvannområder og kostholdsråd Møte i kystvanngruppa Tromsø 14.1.2010 Anne Nesbakken Mattilsynet, Regionkontoret for Troms og Finnmark Disposisjon 1) Mattilsynet og trygg sjømat 2) Mattilsynets

Detaljer

KOSTHOLDSRÅDSVURDERING AV HARSTAD HAVN

KOSTHOLDSRÅDSVURDERING AV HARSTAD HAVN Ugradert Klima- og Forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep 0032 Oslo Att. Bård Nordbø Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: 2010/176971 19.10.2010 985 399 077 Statens tilsyn far planter, fisk, dyr og næringsmidler

Detaljer

VURDERING AV KVIKKSØLVINNHOLD I FISK FRA INNSJØER/FISKEVANN I VANNOMRÅDET ØYEREN

VURDERING AV KVIKKSØLVINNHOLD I FISK FRA INNSJØER/FISKEVANN I VANNOMRÅDET ØYEREN Øyeren Vannområde Postboks 114 2151 Årnes Anmodning av Deres ref: 08.04.2015 Vår ref: 2015/74276 Dato: 09.09.2015 Org.nr: 985 399 077 Attn. Kristian Moseby VURDERING AV KVIKKSØLVINNHOLD I FISK FRA INNSJØER/FISKEVANN

Detaljer

Status for arbeidet med miljøgifter i vannforskriften

Status for arbeidet med miljøgifter i vannforskriften Vannmiljøkonferansen 2012 Status for arbeidet med miljøgifter i vannforskriften 28. mars 2012 Kristine Mordal Hessen, seksjon for sedimenter og vannforvaltning Innhold Miljøgifter Prioriterte stoffer i

Detaljer

Ingen uklarheter knyttet til utslipp av PCB

Ingen uklarheter knyttet til utslipp av PCB Bilag 106 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig P.b 2043 Vika 0125 Oslo Oslo, 04.02.14 Ved: Sigurd Knudtzon Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/375 Saksbehandler: Randi W. Kortegaard

Detaljer

Oppfølging av Basisundersøkelse Blåkveite -

Oppfølging av Basisundersøkelse Blåkveite - Rapport 2015 Oppfølging av Basisundersøkelse Blåkveite - Juli-2014 Bente M. Nilsen og Amund Måge Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) 04.06.2015 2 Nasjonalt institutt for ernærings-

Detaljer

Overvåking av vannforekomster. Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet

Overvåking av vannforekomster. Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet Overvåking av vannforekomster Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet Agenda Vannforskriften Krav om overvåking Informasjon om veiledere Utarbeidelse av overvåkingsprogram Vannforskriften

Detaljer

Kurs i miljøtilstand 21. oktober Miljøgifter tilstandsvurdering og klassifisering

Kurs i miljøtilstand 21. oktober Miljøgifter tilstandsvurdering og klassifisering Kurs i miljøtilstand 21. oktober 2009 Bård Nordbø SFT Miljøgifter tilstandsvurdering og klassifisering Miljøgifter bakgrunn Stoffer som utgjør et problem har en eller flere av følgende egenskaper. Giftig

Detaljer

Kostholdsråd, forurensede sedimenter forholdet til vannforskriftens krav

Kostholdsråd, forurensede sedimenter forholdet til vannforskriftens krav Miljøringen Kostholdsråd, forurensede sedimenter forholdet til vannforskriftens krav 22. november 2012 Kristine Mordal Hessen, seksjon for sedimenter og vannforvaltning Innhold Koblingen mellom kostholdsråd

Detaljer

VURDERING AV FISKEUNDERSØKELSE FRA DRAMMENSFJORDEN 2014

VURDERING AV FISKEUNDERSØKELSE FRA DRAMMENSFJORDEN 2014 Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Deres ref: Vår ref: 2015/107499 Dato: 18.01.2016 Org.nr: 985 399 077 Attn. Gro Angeltveit VURDERING AV FISKEUNDERSØKELSE FRA DRAMMENSFJORDEN 2014 På anmodning

Detaljer

Justering av søknad om mudring og deponering av masser

Justering av søknad om mudring og deponering av masser Oppdragsnr.:5146957 Justering av søknad om mudring og deponering av masser Sammendrag Søknad om mudring og deponering ved Langgrunn i Horten må justeres som følge av at det må mudres mer enn først antatt

Detaljer

Miljøgifter i kystområdene fokus på nye stoffer i blåskjell og torsk

Miljøgifter i kystområdene fokus på nye stoffer i blåskjell og torsk Miljøgifter i kystområdene fokus på nye stoffer i blåskjell og torsk MILKYS program Litt om utvalg av stoffer Noen resultater frem til 2012, Norsk institutt for vannforskning (NIVA) Foto: Sigurd Øxnevad,

Detaljer

Oppfølging av Basisundersøkelse Blåkveite -

Oppfølging av Basisundersøkelse Blåkveite - Rapport 2016 Oppfølging av Basisundersøkelse Blåkveite - Juni-2015 Bente M. Nilsen og Amund Måge Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) 15.02.2016 2 Nasjonalt institutt for ernærings-

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

Vedlegg A Oversiktskart med tilstandsklasser

Vedlegg A Oversiktskart med tilstandsklasser Vedlegg A Oversiktskart med tilstandsklasser Delområde 1 Stasjonsfjæra PAH-16 (µg/kg) Figur A1. Oversiktskart over delområde 1 Stasjonsfjæra med tilstandsklasser for PAH-16 i sediment. Figuren er gitt

Detaljer

hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir

hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir DR14.1 Måleprogram - utslipp til vann Måleprogrammet gjelder både for oljeutskiller i verksted og oljeutskiller for resten av området. Komponenter Frekvens Vurdering/usikkerhet Volum Usikkerhet Prøvetaking

Detaljer

Metodeutvikling for bruk av biota i risikovurdering av PFAS forurensede lokaliteter. Trine Eggen Bioforsk Miljøringen 2-3.

Metodeutvikling for bruk av biota i risikovurdering av PFAS forurensede lokaliteter. Trine Eggen Bioforsk Miljøringen 2-3. Metodeutvikling for bruk av biota i risikovurdering av PFAS forurensede lokaliteter Trine Eggen Bioforsk Miljøringen 2-3. juni 2015 Problemstilling I et risikovurderingsperspektiv er det et problem at

Detaljer

Er fremmedstoffer i villfisk en trussel for mattrygghet? - Resultater fra store overvåknings- og kartleggingsundersøkelser

Er fremmedstoffer i villfisk en trussel for mattrygghet? - Resultater fra store overvåknings- og kartleggingsundersøkelser Er fremmedstoffer i villfisk en trussel for mattrygghet? - Resultater fra store overvåknings- og kartleggingsundersøkelser Sylvia Frantzen Kåre Julshamn Bente Nilsen Arne Duinker Amund Måge I dag skal

Detaljer

NGU Rapport 2008.081. Bromerte flammehemmere i isolasjonsmaterialer

NGU Rapport 2008.081. Bromerte flammehemmere i isolasjonsmaterialer NGU Rapport 2008.081 Bromerte flammehemmere i isolasjonsmaterialer Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2008.081 ISSN 0800-3416 Gradering:

Detaljer

PFAS-forurenset grunn -risikovurdering og akseptkriterier. Vanja Alling, Seksjon for avfall og grunnforurensing

PFAS-forurenset grunn -risikovurdering og akseptkriterier. Vanja Alling, Seksjon for avfall og grunnforurensing PFAS-forurenset grunn -risikovurdering og akseptkriterier Vanja Alling, Seksjon for avfall og grunnforurensing PFAS = per- og polyfluorerte alkylstoffer Kaltes tidligere ofte PFC F O PFOS Perfluoroktylsulfonat

Detaljer

Nasjonal vannmiljøkonferanse 2010

Nasjonal vannmiljøkonferanse 2010 Nasjonal vannmiljøkonferanse 2010 Miljøgifter grenseverdier Bård Nordbø Miljøgifter bakgrunn Stoffer som utgjør et problem har en eller flere av følgende egenskaper. Giftig ( har en effekt på biologiske

Detaljer

FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences

FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences RAMBØLL NORGE Miljøgifter i marine organismer i Trondheim havn 2005 Fugro OCEANOR Referanse nr: C75040/3791/R1 24.11.05 Fugro OCEANOR AS Pir-Senteret, N-7462

Detaljer

Kostholdsråd, forurensede sedimenter forholdet til vannforskriftens krav

Kostholdsråd, forurensede sedimenter forholdet til vannforskriftens krav Oslofjordkonferansen Kostholdsråd, forurensede sedimenter forholdet til vannforskriftens krav 22. oktober 2012 Kristine Mordal Hessen, seksjon for sedimenter og vannforvaltning Innhold Hva er kostholdsråd?

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

Stavanger kommune, Bymiljø og utbygging, Miljøseksjonen Sedimentundersøkelser Stavanger. Trinn 3 Risikovurdering

Stavanger kommune, Bymiljø og utbygging, Miljøseksjonen Sedimentundersøkelser Stavanger. Trinn 3 Risikovurdering Stavanger kommune, Bymiljø og utbygging, Miljøseksjonen Sedimentundersøkelser Stavanger. Trinn 3 Risikovurdering 1 Målet med arbeidet "Målet med arbeidet er å skaffe tilstrekkelig kunnskap om miljøgifter

Detaljer

Beregninger av propelloppvirvling av forurenset sediment i Dalsbukta som følge av endret bruk av havneområdet ( KU, Alternativ 0, 0+)

Beregninger av propelloppvirvling av forurenset sediment i Dalsbukta som følge av endret bruk av havneområdet ( KU, Alternativ 0, 0+) Til: Hjellnes Consult AS Fra: Norconsult v/gunn Lise Haugestøl Dato/Rev: 4. august 2015 Beregninger av propelloppvirvling av forurenset sediment i Dalsbukta som følge av endret bruk av havneområdet ( KU,

Detaljer

Obrestad Havn, Hå kommune

Obrestad Havn, Hå kommune RAPPORT Obrestad Havn, Hå kommune OPPDRAGSGIVER Kystverket EMNE Resultater fra kjemiske analyser av sjøbunnsedimenter DATO / REVISJON: 27. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217288 RIGm RAP 001 Denne rapporten

Detaljer

NOTAT Norconsult AS Apotekergaten 14, NO-3187 Horten Pb. 110, NO-3191 Horten Tel: Fax: Oppdragsnr.

NOTAT Norconsult AS Apotekergaten 14, NO-3187 Horten Pb. 110, NO-3191 Horten Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Kystverket v. Hilde Dolva Fra: Norconsult v. Gunn Lise Haugestøl Dato: 2011-06-06 Resultat av ny prøvetaking av sedimentet utenfor Langesund Bad, mai 2011 Bakgrunn På oppdrag fra Kystverket er det

Detaljer

Vannforskriften. Status Utfordringer Forventninger. Rune Pettersen Seksjon for vannforvaltning

Vannforskriften. Status Utfordringer Forventninger. Rune Pettersen Seksjon for vannforvaltning Vannforskriften Status Utfordringer Forventninger Rune Pettersen Seksjon for vannforvaltning Vanndirektivet og vannforskriften Hvor er vi i dag Kjemi i vannforskriften- Endringer på trappen EU`s rammedirektiv

Detaljer

Bransjemøte med Aluminiumsindustrien 10.desember. Vanndirektivet og kostholdsråd

Bransjemøte med Aluminiumsindustrien 10.desember. Vanndirektivet og kostholdsråd Bransjemøte med Aluminiumsindustrien 10.desember Vanndirektivet og kostholdsråd Vanndirektivet Anno 1886 Anno 2008 Hovedmålet er å oppnå og beholde god økologisk og kjemisk status Les mer på: http://www.vannportalen.no/enkel.aspx?m=35082

Detaljer

Hvordan fungere de nye EQSène. Miljøringen og Den Norske vannforening: felles seminar,

Hvordan fungere de nye EQSène. Miljøringen og Den Norske vannforening: felles seminar, Hvordan fungere de nye EQSène Miljøringen og Den Norske vannforening: felles seminar, 11.11.14 Bakgrunn Vanndriektivets artikkel 16: Vedta spesielle tiltak for stoffer el. Stoffgrupper som utgjør vesentlig

Detaljer

Vedlegg B Arbeidsomfang

Vedlegg B Arbeidsomfang Vedlegg B Arbeidsomfang INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AV ARBEIDSOMFANG... 2 2.1 Beskrivelse av prøvematerialet... 2 2.2 Analyseparametere... 3 2.3 Oppbevaring av overskuddsmateriale... 4 3 SLUTTRESULTATET

Detaljer

KVIKKSØLVINNHOLD I BLÅKVEITE(Reinhardtius hippoglossoides) FANGET LANGS KYSTEN FRA LOFOTEN TIL FINNMARK I MAI 2006

KVIKKSØLVINNHOLD I BLÅKVEITE(Reinhardtius hippoglossoides) FANGET LANGS KYSTEN FRA LOFOTEN TIL FINNMARK I MAI 2006 KVIKKSØLVINNHOLD I BLÅKVEITE(Reinhardtius hippoglossoides) FANGET LANGS KYSTEN FRA LOFOTEN TIL FINNMARK I MAI 2006 Bergen 31.05.06 Oppsummering I forkant av årets sesong for blåkveitefiske ble en arbeidsgruppe

Detaljer

Målet med dette notatet er å dokumentere at det er funnet løsmasser ved grunnen og å dokumentere miljøgiftkonsentrasjonen i sedimentene.

Målet med dette notatet er å dokumentere at det er funnet løsmasser ved grunnen og å dokumentere miljøgiftkonsentrasjonen i sedimentene. NOTAT Oppdrag 1110630 Grunner Indre Oslofjord Kunde Kystverket Notat nr. 001 Dato 07.01.2015 Til Fra Kopi Kristine Pedersen-Rise Tom Øyvind Jahren [Navn] Sedimentundersøkelse ved Belgskjærbåen Kystverket

Detaljer

Vedlegg søknad til Fylkesmannen (kap. 3 og kap. 4) - Lokale forhold

Vedlegg søknad til Fylkesmannen (kap. 3 og kap. 4) - Lokale forhold Til: Fra: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tonje Stokkan Dato 2016-12-13 Vedlegg søknad til Fylkesmannen (kap. 3 og kap. 4) - Lokale forhold Geografisk plassering av området Figur 1 viser et utsnitt av aktuelt

Detaljer

Veileder - søknader om mudring og utfylling

Veileder - søknader om mudring og utfylling 2013 Veileder - søknader om mudring og utfylling Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen August 2013 1. Saksgang Skal du mudre eller fylles ut i sjø i Rogaland må du fylle ut skjemaet Søknad om mudring

Detaljer

UTVIDET OVERVÅKNING - BEKK NEDSTRØMS STENA RECYCLING AUSENFJELLET INNHOLD. 1 Innledning Formål med undersøkelsen 2

UTVIDET OVERVÅKNING - BEKK NEDSTRØMS STENA RECYCLING AUSENFJELLET INNHOLD. 1 Innledning Formål med undersøkelsen 2 STENA RECYCLING AS UTVIDET OVERVÅKNING - BEKK NEDSTRØMS STENA RECYCLING AUSENFJELLET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Formål

Detaljer

Undersøkelse av forurensninger i marint miljø rundt vraket av krysseren Murmansk. S. Boitsov, J. Klungsøyr

Undersøkelse av forurensninger i marint miljø rundt vraket av krysseren Murmansk. S. Boitsov, J. Klungsøyr Undersøkelse av forurensninger i marint miljø rundt vraket av krysseren Murmansk S. Boitsov, J. Klungsøyr 06.10.2008 PROSJEKTRAPPORT Distribusjon: Åpen HI-prosjektnr.: 10018-03 Oppdragsgiver(e): Kystverket

Detaljer

Overvannskummer og sediment Bjørvika og Pipervika Prøvetaking av overvannskummer og sediment i Pipervika og Bjørvika. Kontroll av miljøtilstand.

Overvannskummer og sediment Bjørvika og Pipervika Prøvetaking av overvannskummer og sediment i Pipervika og Bjørvika. Kontroll av miljøtilstand. Overvannskummer og sediment Bjørvika og Pipervika Prøvetaking av overvannskummer og sediment i Pipervika og Bjørvika. Kontroll av miljøtilstand. 20130671-01-R 16. desember 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt:

Detaljer

Strandsoneplanen. Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade

Strandsoneplanen. Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Hamar kommune Telefon 02694 wwwcowino Strandsoneplanen Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade

Detaljer

MILJØGIFTER I BLÅSKJELL FRA HOMMELVIKBUKTA

MILJØGIFTER I BLÅSKJELL FRA HOMMELVIKBUKTA NOVEMBER 2013 JERNBANEVERKET/MALVIK KOMMUNE MILJØGIFTER I BLÅSKJELL FRA HOMMELVIKBUKTA RAPPORT A039511-4 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com

Detaljer

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006 HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 25-26 Stavanger, mai 26 Handeland renseanlegg overvåkingsresultater 25-26 AS Godesetdalen 1 434 STAVANGER Tel.: 51

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.002 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland

Detaljer

Renere havnesedimenter i Trondheim

Renere havnesedimenter i Trondheim Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapport nr.: 2008-01 Rev.: 0 Dato: 31.01.2008 Rapporttittel: Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapporttype: Delrapport til årsrapport Dato første utsendelse: 31.01.2008

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag før tiltak iverksettes

Kunnskapsgrunnlag før tiltak iverksettes Kunnskapsgrunnlag før tiltak iverksettes Norsk Industri 20. september 2017 Kristoffer Næs, forskningssjef NIVA (nes@niva.no, 91 33 75 86) Morten Schaanning, Marianne Olsen, Stephen Sayfritz 1 Mot lavutslippssamfunnet:

Detaljer

Bromerte flammehemmere og andre miljøgifter i fisk og zooplankton fra Mjøsa 2006

Bromerte flammehemmere og andre miljøgifter i fisk og zooplankton fra Mjøsa 2006 Bromerte flammehemmere og andre miljøgifter i fisk og zooplankton fra Mjøsa 2006 Eirik Fjeld Norsk institutt for vannforskning (NIVA) TA-2307/2007 ISBN 978-82-7655-523-3 Innledning Som et ledd i SFTs overvåkningen

Detaljer

R.1627 Pappenheim, miljø fallunderlag

R.1627 Pappenheim, miljø fallunderlag Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1627 Pappenheim, miljø fallunderlag 6.02.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal legge fallunderlag på lekeplassen på Pappenheim. 1.2

Detaljer

Miljøgifter i marine organismer

Miljøgifter i marine organismer Kartlegging av miljøgifter i organismer i 14 havneområder langs norskekysten. Oppdatering av bakgrunnsdata for vurdering av kostholdsråd og forurensningssituasjonen. Miljøgifter i marine organismer TA

Detaljer

Hvordan har man kommet fram til nye grenseverdier? Anders Ruus, Hans Peter Arp

Hvordan har man kommet fram til nye grenseverdier? Anders Ruus, Hans Peter Arp Hvordan har man kommet fram til nye grenseverdier? Anders Ruus, Hans Peter Arp 1 Miljøkvalitetsstandarder AA-EQS: Miljøkvalitetsstandard - Årsgjennomsnitt basert på kronisk PNEC (Predicted No Effect Concentration)

Detaljer

Risikovurdering og tiltaksplan for Horten Indre havn. Dialogmøte: 9. februar 2016

Risikovurdering og tiltaksplan for Horten Indre havn. Dialogmøte: 9. februar 2016 Risikovurdering og tiltaksplan for Horten Indre havn Dialogmøte: 9. februar 2016 Natur, kultur og tradisjon Risikovurdering Gjennomført i henhold til Miljødirektoratets retningslinjer TA 2802/2011: Veileder

Detaljer

Overvåking av norskekysten i forhold til vannforskriften

Overvåking av norskekysten i forhold til vannforskriften Overvåking av norskekysten i forhold til vannforskriften Aktiviteter rundt VD Biologi Miljøgifter Norman Green, Norsk institutt for vannforskning (NIVA) Bilde: Ferdi Rizkiyanto 2011 Et av havets «sluk»

Detaljer

Kobling mellom databasene Vannmiljø og Vann-Nett. Hva finner jeg hvor?

Kobling mellom databasene Vannmiljø og Vann-Nett. Hva finner jeg hvor? Kobling mellom databasene Vannmiljø og Vann-Nett. Hva finner jeg hvor? KLIF 21.09.2011 - Leif Nilsen Kort om Vannmiljø og Vann-Nett. Store kartbaserte databaser som driftes sentralt Web-basert grensesnitt

Detaljer

Utvidet kostholdsrådsundersøkelse

Utvidet kostholdsrådsundersøkelse Utvidet kostholdsrådsundersøkelse Bergen Byfjord 2009 Sylvia Frantzen og Amund Måge 1. desember 2009 Revidert 16. mars 2011 Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning Adresse: Postboks 2029

Detaljer

Prioriterte stoffer i vannforskriften Status og nytt i arbeidet

Prioriterte stoffer i vannforskriften Status og nytt i arbeidet Prioriterte stoffer i vannforskriften Status og nytt i arbeidet Innhold Prioriterte stoffer og miljøkvalitetsstandarder i klassifisering og overvåking av miljøtilstand i vann Status i arbeidet med prioriterte

Detaljer

Marin Overvåking Rogaland, Hordaland og Nordland

Marin Overvåking Rogaland, Hordaland og Nordland Marin Overvåking Rogaland, Hordaland og Nordland 05.02.2014 Blue Planet AS Forretningsområder Miljø og bærekraft Forretningsutvikling Konsumentbehov Klyngeutvikling Konsulent virksomhet Agenda Gjennomgang

Detaljer

NOTAT. Vedlegg 11. Oppdrag Kunde Kystverket Notat nr. M-not-32. Eivind Edvardsen, Ida Almvik Maria Mæhle Kaurin Aud Helland, Tom Jahren

NOTAT. Vedlegg 11. Oppdrag Kunde Kystverket Notat nr. M-not-32. Eivind Edvardsen, Ida Almvik Maria Mæhle Kaurin Aud Helland, Tom Jahren Vedlegg 11 NOTAT Oppdrag 1110438 Kunde Kystverket Notat nr. M-not-32 Dato 24-10-2014 Til Fra Kopi Eivind Edvardsen, Ida Almvik Maria Mæhle Kaurin Aud Helland, Tom Jahren 1. Bakgrunn På oppdrag for Kystverket

Detaljer

Med vannforskriften får vi en tydelig definisjon på hva vi mener når vi sier god tilstand. Vi tar utgangspunkt i en femdelt skala:

Med vannforskriften får vi en tydelig definisjon på hva vi mener når vi sier god tilstand. Vi tar utgangspunkt i en femdelt skala: Målet med vanndirektivet og den norske vannforskriften Hovedformålet vårt er å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet i Norge. Målet er også at tilstanden ikke skal bli dårligere enn den er i

Detaljer

Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Dato:

Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Dato: NOTAT Referanse: 1450910106-N1 Til: Kopi: Ida Arkitekter AS v/irmelin Muri, im@ida-arkitekter.no Obos v/kjell Haune, Kjell Haune, kjell.haune@obos.no Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Kajsa.onshuus@golder.no

Detaljer

Miljøteknisk rapport sediment

Miljøteknisk rapport sediment Miljøteknisk rapport sediment Oppdragsgjevar: Sæbøvik Båtlag, 5454 SÆBØVIK Ansvarleg for gjennomføring av oppdrag og rapportering: Microsafe AS v/oddmund Emmerhoff Dubbedalen 5 5454 SÆBØVIK Tlf: 45006020

Detaljer

Vedlegg A Kart 1: Lokaliseringen av tiltaksområdet.

Vedlegg A Kart 1: Lokaliseringen av tiltaksområdet. Vedlegg A Kart 1:50 0000 Lokaliseringen av tiltaksområdet. Vedlegg B Kart 1:1000 Ilandføringspunkter Ilandføringspunkt A. Ilandføringspunkt B. Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden.

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

Hamar båthavn - Tjuvholmen

Hamar båthavn - Tjuvholmen RAPPORT LNR 5492-2007 Hamar båthavn - Tjuvholmen Vurdering av miljøgifter i sedimenter og molofyllmasse i forbindelse med planlagt utvidelse Parti fra Hamar båthavn ved Tjuvholmen. Foto: J.E. Løvik Norsk

Detaljer

RAPPORT. Herreterminalen PRØVETAKING AV SEDIMENT DATARAPPORT OG FORSLAG TIL TILTAK DOK.NR R REV.NR. 0 /

RAPPORT. Herreterminalen PRØVETAKING AV SEDIMENT DATARAPPORT OG FORSLAG TIL TILTAK DOK.NR R REV.NR. 0 / RAPPORT Herreterminalen PRØVETAKING AV SEDIMENT DATARAPPORT OG FORSLAG TIL TILTAK DOK.NR. 20150318-01-R REV.NR. 0 / 2015-07-02 Ved elektronisk overføring kan ikke konfidensialiteten eller autentisiteten

Detaljer

NOTAT 9. januar 2006

NOTAT 9. januar 2006 NOTAT 9. januar 2006 Til: Fra: Sandefjord kommune v/ole Jakob Hansen NIVA v/ Sigurd Øxnevad og Torgeir Bakke Sak: Undersøkelse av miljøgifter i torsk fra indre- og ytre Sandefjordsfjorden. Torsk fra indre-

Detaljer

Svar til spørsmål fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vi viser til brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus datert 28. november 2012.

Svar til spørsmål fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vi viser til brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus datert 28. november 2012. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Boks 8111 Dep 0032 Oslo Att: Simon Haraldsen Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks:

Detaljer

ER OVERVÅKNINGEN AV NORSK SJØMAT GOD NOK?

ER OVERVÅKNINGEN AV NORSK SJØMAT GOD NOK? ER OVERVÅKNINGEN AV NORSK SJØMAT GOD NOK? Forskningssjef Kåre Julshamn 1 Hovedmålet for norske myndigheter er at alle markeder/konsumenter skal vite at norsk sjømat er trygg og har høy kvalitet. Mer enn

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

Myndighetenes arbeid med miljøgifter

Myndighetenes arbeid med miljøgifter Vannforeningen 23. april 2008 Myndighetenes arbeid med miljøgifter Bård Nordbø, Vannseksjonen, SFT Oversikt: Generelt om arbeid med miljøgifter Norsk prioritetsliste (trender 1995-2005) Prioritetsliste

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene.

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 1.-8. september 2006 Utarbeidet av Arne

Detaljer

Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011

Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011 Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011 Industri i havner Fokus: Skipsverft Marit Elveos, Norconsult Bodø Gaute Salomonsen, Norconsult Horten Innhold Historikk skipsverft Miljøtilstand i havner

Detaljer

Forvaltningens overvåking: Hva er behovene og kan ny metodikk bidra?

Forvaltningens overvåking: Hva er behovene og kan ny metodikk bidra? Forvaltningens overvåking: Hva er behovene og kan ny metodikk bidra? Miljødirektoratets overvåkingsprogrammer Miljøgifter Forsuring og eutrofiering Klima og luft Hvorfor overvåke? T Miljøgifter M I M K

Detaljer

Vannforskriftens krav til overvåking og hva de andre sektorene gjør. Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet

Vannforskriftens krav til overvåking og hva de andre sektorene gjør. Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet Vannforskriftens krav til overvåking og hva de andre sektorene gjør Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet Forvaltning på vannets premisser, tåleevnen for dyr- og plantesamfunn bestemmer hvor mye påvirkning

Detaljer

Forurenset sjøbunn i Stavanger:

Forurenset sjøbunn i Stavanger: Forurenset sjøbunn i Stavanger: Status, miljøgiftkartlegginger, risikovurderinger, kontroll med forurensningskilder & tiltaksplanlegging I kommunal prosjektgruppe: Miljøseksjonen, Vann og avløp, Renovasjon

Detaljer

Brenning av farlig avfall i ordinære avfallsforbrenningsanlegg. Byggavfallskonferansen 2015, Jon F Larsen

Brenning av farlig avfall i ordinære avfallsforbrenningsanlegg. Byggavfallskonferansen 2015, Jon F Larsen Brenning av farlig avfall i ordinære avfallsforbrenningsanlegg Byggavfallskonferansen 2015, Jon F Larsen Dagens situasjon Regelverk Tillatelser Erfaringer Hva skjer videre? Forbrenningsanleggene Omtrent

Detaljer

VEDLEGG 1 TILTAKSPLAN FORURENSET GRUNN DRAMMEN YARD AS

VEDLEGG 1 TILTAKSPLAN FORURENSET GRUNN DRAMMEN YARD AS SLUTTRAPPORT - DRAMMEN YARD VEDLEGG 1 TILTAKSPLAN FORURENSET GRUNN DRAMMEN YARD AS 30.11.2011 Rapport nr. 08 509 13 0064-3 1 Drammen Yard AS TILTAKSPLAN FORURENSET GRUNN Rapport nr.: 08 509 13 0064-2_rev

Detaljer

Oppfølgende undersøkelser i utløpsvann og slam

Oppfølgende undersøkelser i utløpsvann og slam Oppfølgende undersøkelser i utløpsvann og slam MILJØGIFTER TIL MJØSA VIA RENSEANLEGG, 2005 2007 1022 2008 Statlig program for forurensningsovervåking: SPFO-rapport: 1022/2008 TA-2406/2008 ISBN 978-82-577-5329-0

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

Farlig avfall - Nye funn i bygg og anlegg Byggavfallskonferansen 2012

Farlig avfall - Nye funn i bygg og anlegg Byggavfallskonferansen 2012 Farlig avfall - Nye funn i bygg og anlegg Byggavfallskonferansen 2012 Av Eirik Wærner Miljørådgiver Hjellnes Consult as eiw@hjellnesconsult.no 9586 5272 Brannhemmere, Halogenerte organiske forbindelser!

Detaljer

Indre Oslofjord og miljømål. Bunnefjorden. (del II) presentert av. John Arthur Berge

Indre Oslofjord og miljømål. Bunnefjorden. (del II) presentert av. John Arthur Berge Miljømål Bunnefjorden Rapport fase 3 - Prosjekt PURA Birger Bjerkeng Jan Magusson Jarle Molvær Are Pedersen Morten Schaaning Indre Oslofjord og miljømål Bunnefjorden (del II) presentert av Norsk institutt

Detaljer

Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern

Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern Forsvarsbygg Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern Gjenbruk av lav-forurenset betong 2014-01-16 J02 2014-01-16 For oversendelse til oppdragsgiver kmull mnheg sao D01 2013-12-19 Foreløpig versjon for

Detaljer