UTVIDET OVERVÅKNING - BEKK NEDSTRØMS STENA RECYCLING AUSENFJELLET INNHOLD. 1 Innledning Formål med undersøkelsen 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTVIDET OVERVÅKNING - BEKK NEDSTRØMS STENA RECYCLING AUSENFJELLET INNHOLD. 1 Innledning Formål med undersøkelsen 2"

Transkript

1 STENA RECYCLING AS UTVIDET OVERVÅKNING - BEKK NEDSTRØMS STENA RECYCLING AUSENFJELLET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning Formål med undersøkelsen 2 2 Material og metode Gjennomføring av prøvetakning Passiv prøvetakning i vann 5 3 Resultater Resultater vannprøver Resultater sedimenter Resultater passive prøvetakere 8 4 Diskusjon Vurdering av resultater vannprøver Vurdering av resultater sediment Vurdering av resultater PP Samlet vurdering 11 5 Referanser 12 Vedlegg A: Analyseresultater OPPDRAGSNR. A UTGIVELSESDATO UTARBEIDET Halvor Saunes KONTROLLERT Roger M.Konieczny GODKJENT Stein B.Olsen overvåkning.docx

2 2/13 UTVIDET OVERVÅKNING - BEKK NEDSTRØMS STENA AUSENFJELLET 1 Innledning COWI AS ble engasjert av Stena Recyling AS våren 2014 for å undersøke miljøtilstanden i bekken nedstrøms avfallsanlegget ved Ausenfjellet i Sørum kommune. Prøveresultater våren 2014 /1/, samt Stena sine egne vannprøver, viser en uønsket spredning av forurensninger via overflatevann fra anlegget. Den innledende undersøkelsen våren 2014 viste høye konsentrasjoner av enkelte tungmetaller, samt moderate nivåer av PCB-7 og den brommerte flammerhemmeren Tetrabrombisfenol A (TBBPA) i vannforekomsten nedenfor anlegget. Den 4.mai 2014 oppsto brann innenfor et begrenset område på avfallsanlegget. Det ble brukt ca m³ med vann for å slukke brannen. Det meste av vannet rant ned i synkekummer rundt anlegget, med videre utløp til bekken nedstrøms. Noe av slukkevannet rant direkte ut i resipienten via skråningen vest for anlegget. Anlegget ved Ausenfjellet benyttes i hovedsak for gjenvinning av EE-avfall. Ved store nedbørsmengder spres forurensning med overvann og videre til resipienten nedstrøms anlegget. Stena tok egne vannprøver i bekken og i kummene rundt anlegget to dager etter at brannen var slukket. Prøvene viste forhøyede nivåer av kadmium (Cd), kobber (Cu), bly (Pb), sink (Zn), PCB-7 og ulike brommerte flammehemmere, slik som polybromerte bifenyletere (PBDE), polybromerte bifenyler (PBB), og Heksabromsyklododekan (HBCD). 1.1 Formål med undersøkelsen Kystverket, som er forurensningsmyndighet ved uhellsutslipp, fremmet krav om en kartlegging av den kjemiske tilstanden i bekken i tiden etter branntilfellet. Stena ønsker i tillegg bistand for å undersøke i hvilken grad pågående utslipp av forurensninger vi overvann påvirker resipienten. Det er i hovedsak ønskelig å undersøke dagens miljøtilstand og om det har skjedd en reduksjon av forurensningsnivåene, før det eventuelt må iverksettes tiltak. overvåkning.docx

3 UTVIDET OVERVÅKNING - BEKK NEDSTRØMS STENA RECYCLING AUSENFJELLET 3/13 2 Material og metode 2.1 Gjennomføring av prøvetakning Det ble valgt ut 3 stasjoner i bekken i ulik avstand fra anlegget. Prøvepunkter er vist i Figur 1 og 2. Ved hver stasjon ble det samlet inn vannprøver og sedimenter. I tillegg ble det utplassert passive prøvetakere (PP) over en periode på 23 dager. Prøvematriks er vist i tabell 1. Det ble samlet inn vannprøver både ved utsetting av PP og ved innhenting (STE 1-1/STE 2-1). Feltarbeid ble gjennomført den 19. juni og den 11. juli, Det ble valgt å analysere for de parameterne som har blitt påvist i moderate høye konsentrasjoner ved tidligere prøvetakninger. Tabell 1. Prøvenavn, koordinater, prøvemedium og parametere for overvåkningsprogram i bekken nedstrøms Stena Recycling sitt avfallsanlegg, Ausenfjellet Sørum kommune. Stasjon Koordinater Prøver (antall) Parametere (UTM 32) STE 1 (STE 1-1/STE 2-1) , Vann (2), sediment (1) og SPMD/DGT (1) Metaller, As, Brommerte flammehemmere, PCB7, STE 2 (STE 1-2/STE 2-2) STE 4 (STE 1-3/STE 2-3) , , Vann (2), sediment (1) og SPMD/DGT (1) Vann (2), sediment (1) og SPMD/DGT (1) Bisfenol-a Metaller, As, Brommerte flammehemmere, PCB7, Bisfenol-a Metaller, As, Brommerte flammehemmere, PCB7, Bisfenol-a Vannføringen i bekken var generelt lav i hele prøvetakningsperioden. På forhånd av feltarbeidet ble det planlagt å benytte en stasjon oppstrøms avfallsanlegget (referansestasjon). Det ble gjort forsøk på å finne egnede prøvestasjoner, men på grunn av lite nedbør var det ikke mulig å finne rennende vann. Under utsetting av PP besto bekken i hovedsak av overvann fra kummer fra Stena sitt anlegg. Øvre punkt ble derfor satt nedenfor utløpet fra anlegget (etter siste overvannskum). Vannføringen var på ca. 10 l/sek ved stasjon STE 1, mens vannføringen ved den nedre stasjonen, STE 3 (Figur 3a), var på ca. 30 l/sek. Ved stasjon STE 1 var det tegn på høy organisk tilførsel, hvor det ble observert mye begroing (brunalger/lammehaler). Det ble også her observert mye avfall i og ved prøvepunktet. I øvre del av bekken ble det observert jern-film (Fe) i flere pytter langsmed bekken (Figur 3b). Vannet i hele bekken hadde et lavt innhold av suspendert materiale. overvåkning.docx

4 4/ 13 UTVIDET OVERVÅKNING - BEKK NEDSTRØMS STENA AUSENFJELLET STE2 Prøvepunkti deninnledende undersøkelsen,mars2014 STE1 Figur 1. Plasseringav stasjonste1 og STE2 for vannprøver,sedimenterog passive prøvetakere,nedstrømsstenasitt avfallsanleggvedausenfjellet.prøvepunktetfra den innledendeundersøkelsen,mars2014,er vist medgult punkti figuren /1/. STE3 Figur 2. Plasseringav stasjonste3 for vannprøver,sedimenterog passiveprøvetakere, nedstrømsstenasitt avfallsanleggvedausenfjellet.prøvepunkteter ca. 2 kmnedstrøms avfallsanlegget. overvåkning.docx

5 UTVIDET OVERVÅKNING - BEKK NEDSTRØMS STENA RECYCLING AUSENFJELLET 5/13 a) b) Figur a) 3. Innhenting av passiv prøvetaker ved stasjon STE 3 den 11. juli (3a), og pytt nedenfor avfallsanlegget med synlig jern-film (3b). 2.2 Passiv prøvetakning i vann Det ble valgt å benytte såkalte passive prøvetakere for målinger av miljøgifter i vannfasen. En PP består av to ulike membraner (SPMD og DGT) som akkumulerer aktuelle forbindelser. Med PP oppnås et mer riktig bilde av forurensningstilføreselen, da resultatene representerer en lengre tidsperiode i forhold til øyeblikksbildet, som ved tradisjonell vannprøvetakning. Vannprøver representerer den totale miljøgiftkonsentrasjonen i vannfasen i et gitt øyeblikk (både fritt og bundet til partikler), mens sedimenter måler akkumulerte forbindelser i bekken (over tid). Bruk av passive prøvetakere til kartlegging av vannkvaliteten er en godkjent metode i henhold til EUs vanndirektiv /2/. SPMD-membranen absorberer organiske miljøgifter i vann. SPMD består av to langsmale plastmembraner som er montert inn i et perforert stålbur. Permeabiliteten av SPMD-enheten tilsvarer permeabiliteten til biologiske membraner (porestørrelse ca. 0,98 nanometer). En kan si at en SPMD-enhet tar opp forbindelser på samme måte som mange vannlevende organismer. SPMD måler derfor den aktuelle risikoen og biotilgjengeligheten til stoffene i vannforekomstene. En DGT benyttes for kvantitative målinger av frie metallforbindelser og svakt bundet metallkomplekser i vann (biotilgjengelig fraksjon). En DGT-enhet består av en membran som akkumulerer metallene in-situ ved diffusjon gjennom membranen. overvåkning.docx

6 6/13 UTVIDET OVERVÅKNING - BEKK NEDSTRØMS STENA AUSENFJELLET 3 Resultater 3.1 Resultater vannprøver Resultatene for vannprøvene er vist i Tabell 2 og 3. Resultatene fra vannprøvene er sammenlignet med fastsatte grenseverdier i veileder TA-2229/2007 /3/, vist nederst i resultattabellen. For de organiske miljøgiftene er verdier over deteksjonsgrensen for analysemetoden er markert med grått i resultattabellen. For forbindelser som ikke har tilstandsklasser er disse sammenlignet med foreslåtte EQS-verdier (Environmental Qualtity Standards) i diskusjonen nedenfor, gitt veileder TA-3001/2012/ 4/. Tabell 2. Analyseresultater for metaller (µg/l) i 6 vannprøver, tatt 19. juni og 11. juli 2014, i bekken nedstrøms Stena sitt avfallsanlegg ved Ausenfjellet. Konsentrasjonene er farget iht. veileder TA-2229/2007 /3/. Prøve ID Enhet As Cd Cr Cu Zn Ni Pb Hg STE 1-1 0,57 0,453 <0.9 60,3 74,7 4, ,0514 STE 1-2 <0.5 0,0683 <0.9 3, ,46 1,37 <0.02 STE 1-3 <0.5 <0.05 <0.9 2,76 4,96 0,871 <0.5 <0.02 µg/l STE 2-1 <0.5 - <0.9 4,46 32,6 3,44 3,13 <0.02 STE 2-2 <0.5 - <0.9 2,37 8,18 1,21 <0.5 <0.02 STE 2-3 <0.5 - <0.9 2,42 4,86 0,964 <0.5 <0.02 TKL 1 <2 <0,03 <0,2 <0,3 <1,5 <0,5 <0,05 <0,001 TKL 2 2-4,8 0,03-0,24 0,2-3,4 0,3-0,64 1,5-2,9 0,05-2,2 0,05-2,2 0,001-0,048 TKL 3 µg/l 4,8-8,5 0,24-1,5 3,4-36 0,64-0,8 2,9-6 2,2-12 2,2-2,9 0,048-0,071 TKL 4 8,5-85 1, ,8-7, ,9-28 0,071-0,14 TKL 5 >85 >15 >360 >7,7 >60 >120 >28 >0,14 Tabell 3. Analyseresultater for organiske miljøgifter (PCB-7, bisfenol-a og 13 typer brommerte flammehemmere) (alle i µg/l) i vannprøver fra 3 stasjoner, tatt 19. juni og 11. juli 2014, i bekken nedstrøms Stena sitt avfallsanlegg ved Ausenfjellet. Konsentrasjoner over deteksjonsgrensen for analysemetoden er markert med grått. Parameter Enhet STE 1-1 STE 1-2 STE 1-3 STE 2-1 STE 2-2 STE 2-3 PCB-7 n.d n.d n.d n.d n.d n.d Bisfenol A <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 TetraBDE <0,0010 0,002 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 PBDE-47 0, ,0013 <0, ,0004 <0,00010 <0,00010 PentaBDE <0,0010 0,0021 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 PBDE-99 0, ,0017 <0, ,00047 <0,00010 <0,00010 PBDE-100 <0, ,00038 <0,00010 <0,00010 <0,00010 <0,00010 HeksaBDE <0,0010 0,0017 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 HeptaBDE µg/l <0,0020 0,0041 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 OktaBDE <0,0020 0,0029 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 NonaBDE <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 DekaBDE (PBDE-209) < ,02 <0.010 <0,010 <0,010 <0,010 Tetrabrombisfenol A (TBBPA) 0,03 0,028 < ,072 0,0046 < Dekabrombifenyl (DeBB) <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Heksabromsyklododekan (HBCD) <0.020 <0.020 <0.010 <0.010 <0.010 < overvåkning.docx

7 UTVIDET OVERVÅKNING - BEKK NEDSTRØMS STENA RECYCLING AUSENFJELLET 7/ Resultater sedimenter Resultatene for sedimenter er vist i Tabell 4 og 5. Resultatene fra sedimentene er sammenlignet med fastsatte grenseverdier i veileder TA-2229/2007 /3/, vist nederst i resultattabellen. For forbindelser som ikke har tilstandsklasser er disse sammenlignet med grenseverdiene i vannrammedirektivet, og er markert med grått i resultattabellen /1/. Når det gjelder brommerte flammehemmere (Tabell 6) eksisterer det kun tilstandsklasser for Tetrabrombisfenol A (TBBPA) og Heksabromsyklododekan (HBCD). Tabell 4. Analyseresultater for metaller (mg/kg) i sedimenter, tatt 19.juni 2014, i bekken nedstrøms Stena sitt avfallsanlegg ved Ausenfjellet. Konsentrasjonene er farget iht. veileder TA-2229/2007 /3/. Prøve ID Enhet As Cd Cr Cu Zn Ni Pb Hg STE 1 5,76 1,10 17, ,5 68 <0.20 STE 2 mg/kg 4 1,11 31,3 55, ,3 62,7 <0.20 STE 3 4,71 0,56 24,1 32, ,9 29,8 <0.20 TKL 1 <20 <0,25 <70 <35 <150 <30 <30 <0,15 TKL ,25-2, ,15-0,63 TKL 3 mg/kg , ,63-0,86 TKL ,86-1,6 TKL 5 >580 >140 >59000 >220 >4500 >840 >720 >1,6 Tabell 5. Analyseresultater for 7 PCB kongen og sum PCB-7 i sedimenter (mg/kg), tatt 19. juni 2014, i bekk nedstrøms Stena sitt avfallsanlegg ved Ausenfjellet. Konsentrasjonene er farget iht. veileder TA-2229/2007 /3/. Prøve ID Enhet PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 PCB-7 STE 1 0,0108 0,0074 0,0048 0,0032 0,0059 0,0032 < ,0353 STE 2 mg/kg 0,0146 0,012 0,0081 0,0066 0,0092 0,0054 0,0021 0,058 STE 3 0,0021 0,0022 < < ,0024 < < ,0067 TKL <0,005 TKL ,005-0,017 TKL 3 mg/kg ,017-0,190 TKL ,190-1,19 TKL >1,9 Tabell 6. Analyseresultater for Bisfenol A (mg/kg) og 13 typer brommerte flammehemmere (µg/kg) i sedimenter, tatt 19. juli 2014, i bekken nedstrøms Stena sitt avfallsanlegg ved Ausenfjell. Konsentrasjonene er farget iht. veileder TA-2229/2007 /3/. Parameter Enhet STE 1-1 STE 1-2 STE 1-3 Bisfenol A mg/kg 0,64 0,66 0,1 TetraBDE 3,1 6,8 <1.0 PBDE-47 2,1 4,9 0,65 PentaBDE 4,7 9,6 1,3 PBDE ,2 1,1 PBDE-100 0,57 1,1 0,15 HeksaBDE µg/kg 4,4 8,7 1,6 HeptaBDE ,3 OktaBDE NonaBDE <20 DekaBDE (PBDE-209) <20 Tetrabrombisfenol A (TBBPA) Dekabrombifenyl (DeBB) <25 <25 <25 Heksabromsyklododekan (HBCD) <50 overvåkning.docx

8 8/13 UTVIDET OVERVÅKNING - BEKK NEDSTRØMS STENA AUSENFJELLET 3.3 Resultater passive prøvetakere DGT' og SPMD' membranene måler kun den frie og labile konsentrasjonen av de ulike miljøgiftene og som dermed er biotilgjengelige i vannforekomstene. På grunn av dette er konsentrasjonene av miljøgifter i membranene generelt lavere enn konsentrasjonen i en typisk ufiltrert vannprøve. Nivåene er også avhengig av de kjemiske egenskapene til forbindelsen som måles (f.eks. om de lett bindes til partikulært materiale). Det er derfor valgt å ikke sammenlikne med tilstandsklasser (TKL) i forbindelse med rapportering av resultatene for de passive prøvetakerne, da det foreløpig ikke eksisterer noen relevante klassegrenser. Enkelte av målingene har derimot blitt sammenliknet med foreslåtte EQS-verdier (Environmental Qualtity Standards) TA-3001/2012 /4/ i diskusjonen under nedenfor for å beskrive forurensningstilstanden. Resultater for målinger av miljøgifter ved hjelp av PP er vist i Tabell 7 - Tabell 9. Tabell 7. Analyseresultater for metaller (µg/l) i DGTer utplassert ved 3 stasjoner i bekk nedstrøms Stena sitt avfallsanlegg ved Ausenfjellet. Konsentrasjoner som ansees som moderat eller markert forurenset er merket med grått. Prøve ID Al Cd Co Cr Cu Fe Mn Zn Ni Pb (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) DGT STE 1 4,68 0,0192 0,0934 0,022 0,969 10,6 28,6 11,8 0,748 0,137 DGT STE 2 3,27 0,0141 0,0858 0,0152 0,425 14, ,22 0,281 0,0366 DGT STE 3 1,59 0, ,005 0,0115 0,503 4,86 6,88 1,74 0,185 0,0131 Tabell 8. Analyseresultater for 7 PCB kongener og sum PCB-7 i SPMD-membraner (pg/l) utplassert i bekk nedstrøms Stena sitt avfallsanlegg ved Ausenfjellet. Prøve ID Enhet PCB PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 PCB-7 SPMD STE SPMD STE 2 pg/l SPMD STE Tabell 9. Analyseresultater for 9 ulike brommerte flammehemmere (TBBPA, HBCD og PBDE's) i SPMD-membraner (pg/l) utplassert i bekk nedstrøms Stena sitt avfallsanlegg ved Ausenfjell. Parameter Enhet SPMD STE 1 SPMD STE 2 SPMD STE 3 Tetrabrombisfenol A <20 <20 <20 ng/spmd Heksabromsyklododekan (HBCD) PBDE28 n.d n.d n.d PBDE PBDE PBDE99 pg/l PBDE ,7 6,2 PBDE PBDE Sum PBDEs overvåkning.docx

9 UTVIDET OVERVÅKNING - BEKK NEDSTRØMS STENA RECYCLING AUSENFJELLET 9/13 4 Diskusjon Prøvepunktene ble plassert i ulik avstand fra anlegget, for å undersøke spredning av miljøgifter via bekkevann, og i hvilken grad bekken er påvirket av branntilløpet i mai, samt pågående utslipp via overvann. Prøvestasjonen i den innledende undersøkelsen /1/ var plassert mellom stasjon STE 1 og STE 2 (Figur 1). Det er mest nærliggende å sammenligne disse resultatene med stasjon STE 2. Resultatene er sammenliknet med resultatene fra denne undersøkelsen, samt vannkjemiske data oversendt av Stena, etter brannen. 4.1 Vurdering av resultater vannprøver Resultatene tyder på at det fortsatt foregår en uønsket spredning av miljøgifter via overvann fra anlegget. I den øvre stasjonen (STE 1), den 19. juni, ble det påvist Cu og Zn i tilstandsklasse (TKL) 5. Her ble det også påvist Pb i TKL 4, samt Hg og Cd i TKL 3. Resultatene fra prøvetakning 11. juli er noe lavere. Ved stasjon STE 1 og STE 2, den 11. juli, ble det påvist Cu og Zn i TKL 4. Dette er de samme metallene som også går igjen i den innledende undersøkelsen /1/ og Stena sine egne prøver. Det ble påvist brommerte flammehemmere ved stasjon STE 1 og STE 2 både 19. juni og 11. juli. Det ble påvist flere typer brommerte flammehemmere (PBDE, TBBPA) i vannprøvene. Konsentrasjonene er også høyere sammenliknet med resultatene fra den innledende undersøkelsen før brannen /1/. Konsentrasjonene er likevel lave sammenliknet med vannprøvene tatt 2 dager etter branntilfellet. Vannprøvene samlet inn 11. juli har også lavere konsentrasjoner av brommerte flammehemmere sammenliknet med prøvene samlet inn 19. juni. Generelt skal det ikke forekomme utslipp av brommerte flammehemmere til vannforekomster, da dette er en prioritert menneskeskapt miljøgift som oppkonsentreres i næringskjeden. Alle de påviste konsentrasjonene er over grenseverdiene i vannrammedirektivet (0,0005 ug/l), og foreslåtte EQS-verdier /4/. Det ble ikke påvist brommerte flammehemmere i vannprøver ved stasjon STE 3, noe som kan skyldes at disse felles ut og sedimenter. Det ble ikke påvist PCB-7 eller Bisfenol A i noen av vannprøvene over deteksjonsgrensen for analysemetoden. 4.2 Vurdering av resultater sediment Det ble påvist konsentrasjoner av Cu i prøvepunkt STE 1, tilsvarende TKL 5. Verdien er dobbelt så høy som nedre grenseverdi TKL 5. Nivåene av Cu ved stasjon STE 2 er lavere, tilsvarende TKL 2. Det ble også påvist Cd, Zn, Ni og Pb i sedimentene ved STE 1 og STE 2 i TKL 2. De to øvre stasjonene (STE 1 og STE 2) inneholder konsentrasjoner av PCB-7, tilsvarende TKL 3, mens ved stasjon STE 3 ble det påvist PCB-7 i TKL 2. Alle sedimentprøvene inneholder flere typer brommerte flammehemmere (PBDE, BDE, TBBPA, HBCD). For brommerte flammehemmere eksisterer det kun tilstandsklasser for Tetrabrombisfenol A (TBBPA) og Heksabromsyklododekan (HBCD). Det ble påvist TBBPA og HBCD i TKL 3, både ved stasjon STE 1 og STE 2. Stasjon STE 3 inneholder TBBPA og HBCD i TKL 2. Det understrekes at overvåkning.docx

10 10/13 UTVIDET OVERVÅKNING - BEKK NEDSTRØMS STENA AUSENFJELLET tilstandsklassene benyttet i dette tilfellet er utviklet for marine sedimenter. Konsentrasjonene av brommerte flammehemmere regnes som markert forurenset, og påvises 2 km nedover i bekkeløpet. Måling av miljøgifter i sediment viser et bilde av den totale belastningen bekken har vært utsatt for. Påvist forurensning i sedimentene tyder på at tilførselen har vært kontinuerlig over en viss tid. Undersøkelsen viser høyere nivåer av organiske miljøgiftene ved stasjon STE 2, sammenliknet med stasjon STE 1, noe som bekrefter antakelsen om at det kommer tilførsler fra overvann langsmed hele skråningen og ikke kun via kulverten sør på industriområdet. 4.3 Vurdering av resultater PP Konsentrasjonene av metaller i DGT'ene viser tilsvarende nivåer som i den innledende undersøkelsen /1/. Ved stasjon STE 1 og STE 2 regnes konsentrasjonene av Cu, Zn og Pb som markert forurenset. Videre nedover i bekken blir konsentrasjonene lavere. Resultatene for metaller viser store forskjeller mellom DGT' membranen og vannprøvene, noe som kan skyldes at mesteparten av metallene er kjemisk bundet til partikulært materiale, og eventuelt kompleksdannelse (særlig Hg). Det antas derfor at biotilgjengeligheten til metallene i vannforekomsten er lav. Det ble påvist PCB-7 i samtlige av SPMD-membranene i bekken. Selv om det skjer en fortynning, påvises det PCB i SPMD-membranen ved stasjon STE 3. Ingen av de målte verdiene overskrider foreslått EQS-verdi (0,01 µg/l) /4/, men det er bekymringsverdig at det fortsatt eksisterer PCB i omløp i bekken. Konsentrasjonen av PCB-7 ved stasjon STE 1 er over 4 ganger høyere sammenliknet med resultatene fra den innledende undersøkelsen /1/. Resultatene er karakterisert av PCB med lavere kloreringsgrad (PCB ). Dette har sammenheng med at SPMD-membranen har størst affinitet for de mest vannløselige forbindelsene (PCB ). Det ble valgt å analysere SPMD-membranene for 7 typer kongener av PBDE, samt TBBPA og HBCD. Samtlige av de undersøkte PBDE'ene ble påvist, med unntak av PBDE 28. Konsentrasjonene av HBCD (36 ng/spmd) og sum PBDE (781 pg/l) ved stasjon STE 1 regnes som høye, med tanke på at dette er gjennomsnittskonsentrasjon over 23 dager. Nivåene av PBDE overskrider foreslått EQS-verdi (0,049 pg/l)/4/. Sum PBDE på 781 pg/l ved stasjon STE 1 regnes som markert forurenset. Konsentrasjonene av brommerte flammehemmere er vesentlig lavere ved stasjon STE 2 og STE 3, men ansees likevel som moderat forurenset. I motsetning til forrige undersøkelse, ble det ikke påvist TBBPA i SPMD-membranene i undersøkelsen. Dette skyldes trolig den store molekylvekten til TBBPA, og har derfor ikke høy affinitet ovenfor SPMD-membranene. overvåkning.docx

11 UTVIDET OVERVÅKNING - BEKK NEDSTRØMS STENA RECYCLING AUSENFJELLET 11/ Samlet vurdering På bakgrunn av resultatene fra overvåkningen av bekken nedstrøms Stena sitt avfallsanlegg, klassifiseres bekken som betydelig påvirket av menneskeskapte utslipp. Utslipp av forurensning som følge av brannen er redusert, men resultatene fra overvåkningen tyder på at det fortsatt foregår en uønsket spredning av forurensninger via overvann fra anlegget. Noen av de høye verdiene kan skyldes den lave vannføringen under prøvetakningen, det vil si at nivåene av de undersøkte forbindelsene har blitt mer konsentrert under tørkeperioden. Resultatene bekrefter tidligere funn, med moderate til markerte nivåer av brommerte flammehemmere, PCB-7 Cu, Zn, Cd og Pb. De øvre 2 km av bekken har dårlig kjemisk status i forhold til grenseverdier i vannrammedirektivet og foreslåtte EQS-verdier. For de målte forbindelsene er det en reduksjon fra stasjon STE 1 til stasjon STE 3. Dette skyldes i hovedsak fortynning av forbindelsene i vannmassene, samt at miljøgiftene sedimenterer langsmed bekkeløpet og akkumuleres i bakevjer. Det anbefales at det gjennomføres tiltak for å begrense forurensningstilførselen via overvann fra anlegget. overvåkning.docx

12 12/13 UTVIDET OVERVÅKNING - BEKK NEDSTRØMS STENA AUSENFJELLET 5 Referanser /1/ COWI AS, juni Overvåkning av bekken nedstrøms Stena Recyling sitt avfallsanlegg, Ausenfjellet. Prosjekt: A /2/ Miljødirektoratet, Klassifisering av miljøtilstand i vann. Økologisk og kjemisk klassifiseringssystem for kystvann, innsjøer og elver i henhold til vannforskriften. Eds. Direktoratgruppa for gjennomføring av vanndirektivet. Miljødirektoratet Veileder 01:2009. ISBN /3/ Miljødirektoratet, Veileder for klassifisering av fjorder og kystvann. Revidering av klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i vann og sedimenter. TA-2229/2007. /4/ Miljødirektoratet, Utkast til utarbeidelse Bakgrunnsdokument for utarbeidelse av miljøkvalitetsstandarder og klassifisering av miljøgifter i vann, sedimenter og biota. rapportutkast TA 3001/ overvåkning.docx

13 UTVIDET OVERVÅKNING - BEKK NEDSTRØMS STENA RECYCLING AUSENFJELLET 13/13 Vedlegg A: Analyseresultater overvåkning.docx

14 Side 1 (5) N NH3WXVRN5N Registrert :55 COWI AS Utstedt Halvor Saunes Grenseveien Oslo Norge Prosjekt Bestnr Stena Ausenfjel let A Analyse av vann Deres prøvenavn VA-STE-1 Vann Labnummer N Analyse Result ater Usikke rhet (±) Enhet Metode Utført Sign PCB 28 <0.010 µg/l 1 1 CHLP PCB 52 <0.010 µg/l 1 1 CHLP PCB 101 <0.010 µg/l 1 1 CHLP PCB 118 <0.010 µg/l 1 1 CHLP PCB 138 <0.010 µg/l 1 1 CHLP PCB 153 <0.010 µg/l 1 1 CHLP PCB 180 <0.010 µg/l 1 1 CHLP Sum PCB-7* n.d. µg/l 1 1 CHLP Bi sfenol A <0.050 µg/l 2 1 CHLP TetraBDE < µg/l 3 1 CHLP PBDE µg/l 3 1 CHLP PentaBDE < µg/l 3 1 CHLP PBDE µg/l 3 1 CHLP PBDE-100 < µg/l 3 1 CHLP HeksaBDE < µg/l 3 1 CHLP HeptaBDE < µg/l 3 1 CHLP OktaBDE < µg/l 3 1 CHLP NonaBDE <0.010 µg/l 3 1 CHLP DekaBDE (PBDE-209) <0.010 µg/l 3 1 CHLP Tetrabromb isfenol A (TBBPA) µg/l 3 1 CHLP Dekabrombifenyl (DeBB) <0.010 µg/l 3 1 CHLP Heksab romsyklododekan (HBCD) <0.020 µg/l 3 1 CHLP As (Arsen) µg/l 4 H JIBJ Cd (Kadmium) µg/l 4 H JIBJ Cr (Krom) <0.9 µg/l 4 H JIBJ Cu (Koppe r) µg/l 4 H JIBJ Hg (Kvikksø lv) µg/l 4 F JIBJ Ni (Nikkel) µg/l 4 H JIBJ Pb (Bly) µg/l 4 H JIBJ Zn (Sink) µg/l 4 H JIBJ ALS Laboratory Group AS

15 Side 2 (5) N NH3WXVRN5N Deres prøvenavn VA-STE-2 Vann Labnummer N Analyse Result ater Usikke rhet (±) Enhet Metode Utført Sign PCB 28 <0.010 µg/l 1 1 CHLP PCB 52 <0.010 µg/l 1 1 CHLP PCB 101 <0.010 µg/l 1 1 CHLP PCB 118 <0.010 µg/l 1 1 CHLP PCB 138 <0.010 µg/l 1 1 CHLP PCB 153 <0.010 µg/l 1 1 CHLP PCB 180 <0.010 µg/l 1 1 CHLP Sum PCB-7* n.d. µg/l 1 1 CHLP Bi sfenol A <0.050 µg/l 2 1 CHLP TetraBDE µg/l 3 1 CHLP PBDE µg/l 3 1 CHLP PentaBDE µg/l 3 1 CHLP PBDE µg/l 3 1 CHLP PBDE µg/l 3 1 CHLP HeksaBDE µg/l 3 1 CHLP HeptaBDE µg/l 3 1 CHLP OktaBDE µg/l 3 1 CHLP NonaBDE <0.010 µg/l 3 1 CHLP DekaBDE (PBDE-209) µg/l 3 1 CHLP Tetrabromb isfenol A (TBBPA) µg/l 3 1 CHLP Dekabrombifenyl (DeBB) <0.010 µg/l 3 1 CHLP Heksab romsyklododekan (HBCD) <0.020 µg/l 3 1 CHLP As (Arsen) <0.5 µg/l 4 H JIBJ Cd (Kadmium) µg/l 4 H JIBJ Cr (Krom) <0.9 µg/l 4 H JIBJ Cu (Koppe r) µg/l 4 H JIBJ Hg (Kvikksø lv) <0.02 µg/l 4 F JIBJ Ni (Nikkel) µg/l 4 H JIBJ Pb (Bly) µg/l 4 H JIBJ Zn (Sink) µg/l 4 H JIBJ ALS Laboratory Group AS

16 Side 3 (5) N NH3WXVRN5N Deres prøvenavn VA-STE-3 Vann Labnummer N Analyse Result ater Usikke rhet (±) Enhet Metode Utført Sign PCB 28 <0.010 µg/l 1 1 CHLP PCB 52 <0.010 µg/l 1 1 CHLP PCB 101 <0.010 µg/l 1 1 CHLP PCB 118 <0.010 µg/l 1 1 CHLP PCB 138 <0.010 µg/l 1 1 CHLP PCB 153 <0.010 µg/l 1 1 CHLP PCB 180 <0.010 µg/l 1 1 CHLP Sum PCB-7* n.d. µg/l 1 1 CHLP Bi sfenol A <0.050 µg/l 2 1 CHLP TetraBDE < µg/l 3 1 CHLP PBDE-47 < µg/l 3 1 CHLP PentaBDE < µg/l 3 1 CHLP PBDE-99 < µg/l 3 1 CHLP PBDE-100 < µg/l 3 1 CHLP HeksaBDE < µg/l 3 1 CHLP HeptaBDE < µg/l 3 1 CHLP OktaBDE < µg/l 3 1 CHLP NonaBDE <0.010 µg/l 3 1 CHLP DekaBDE (PBDE-209) <0.010 µg/l 3 1 CHLP Tetrabromb isfenol A (TBBPA) < µg/l 3 1 CHLP Dekabrombifenyl (DeBB) <0.010 µg/l 3 1 CHLP Heksab romsyklododekan (HBCD) <0.010 µg/l 3 1 CHLP As (Arsen) <0.5 µg/l 4 H JIBJ Cd (Kadmium) <0.05 µg/l 4 H JIBJ Cr (Krom) <0.9 µg/l 4 H JIBJ Cu (Koppe r) µg/l 4 H JIBJ Hg (Kvikksø lv) <0.02 µg/l 4 F JIBJ Ni (Nikkel) µg/l 4 H JIBJ Pb (Bly) <0.5 µg/l 4 H JIBJ Zn (Sink) µg/l 4 H JIBJ ALS Laboratory Group AS

17 Side 4 (5) N NH3WXVRN5N * etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. n.d. betyr ikke påvist. n/a betyr ikke analyserbart. < betyr mindre enn. > betyr større enn. Metodespesifi kasjon 1 Analyse av polyklorerte bifenyler (PCB) Metode: EN ISO 6468-F1 Ekstraksjon: Sykloheksan Deteksjon og kvantifisering: GC-MSD Kvantifikasjonsgrenser: 0,01 µg/l Tolkning av analyse resultatene til ALS Scandinavia: Sum PCB-7 = n.d. (not detected): prøven inneholder ikke PCB 2 Bestemmelse av Bisfenol-A Metode: Analog DIN EN F15 Deteksjon og kvantifisering: GC-MSD 3 Bestemmelse av bromerte flammehemmere (BFH). Metode: Ekstraksjon: Deteksjon og kvantifisering: Kvantifikasjonsgrenser: EN ISO (LLE) n-heksan GC-MSD 0,0001-0,01 µg/l 4 Analyse av tungmetaller (V-3B) Metode: EPA metoder (modifisert) (ICP-AES) og (ICP-SFMS). Analyse av Hg er utført med AFS etter SS-EN 17852:2008. Oppslutning: Oppslutning og analyse av vannprøver, 12 ml prøve og 1,2 ml HNO 3 (suprapur) er behandlet i mikrobølgeovn, alternativt autoklav. For Ag er oppslutningen utført med HCl i mikrobølgeovn. For Se er oppslutningen utført med HCl i autoklav ved 120 o C i 30 minutter. For W er prøven oppsluttet med HNO 3 og HF. CHLP JIBJ Godk jenner Cheau Ling Poon Jan Inge Bjørnengen F Underleverandør 1 AFS Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, Sverige Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr H ICP-SFMS 1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør). ALS Laboratory Group AS

18 Side 5 (5) N NH3WXVRN5N Underleverandør 1 Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, Sverige Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr Ansvarlig laboratorium: GBA, Flensburger Straße 15, Pinneberg, Tyskland Lokalisering av andre GBA laboratorier: Hildesheim Daimlerring 37, Hildesheim Gelsenkirchen Wiedehopfstraße 30, Gelsenk irchen Freiberg Meißner Ring 3, Freiberg Hameln: Brekelbaumstraße 1, Ham eln Ham burg: Goldschm idstraßse 5, Ham burg Akkreditering: DAkks, registreringsnr. D-PL Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%. Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet. Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. ALS Laboratory Group AS

19 Side 1 (6) N FQ515U2QW Registrert :30 COWI AS Utstedt Halvor Saunes Grenseveien Oslo Norge Prosjekt Bestnr A Analyse av vann Deres prøvenavn DGT Stena 1 Me DGT Labnummer N Analyse Result ater Enhet Metode Utført Sign Al (Aluminium)* 4.68 µg/l 1 S CHLP Cd (Kadmium)* µg/l 1 S CHLP Co (Kobo lt)* µg/l 1 S CHLP Cr (Krom)* µg/l 1 S CHLP Cu (Koppe r)* µg/l 1 S CHLP Fe (Jern)* 10.6 µg/l 1 S CHLP Mn (Mangan)* 28.6 µg/l 1 S CHLP Zn (Sink)* 11.8 µg/l 1 S CHLP Ni (Nikkel)* µg/l 1 S CHLP Pb (Bly)* µg/l 1 S CHLP U (Uran)* µg/l 1 S CHLP Sr (Stronti um )* µg/l 1 S CHLP Deres prøvenavn DGT Stena 2 Me DGT Labnummer N Analyse Result ater Enhet Metode Utført Sign Al (Aluminium)* 3.27 µg/l 1 S CHLP Cd (Kadmium)* µg/l 1 S CHLP Co (Kobo lt)* µg/l 1 S CHLP Cr (Krom)* µg/l 1 S CHLP Cu (Koppe r)* µg/l 1 S CHLP Fe (Jern)* 14.8 µg/l 1 S CHLP Mn (Mangan)* 108 µg/l 1 S CHLP Zn (Sink)* 4.22 µg/l 1 S CHLP Ni (Nikkel)* µg/l 1 S CHLP Pb (Bly)* µg/l 1 S CHLP U (Uran)* µg/l 1 S CHLP Sr (Stronti um )* µg/l 1 S CHLP ALS Laboratory Group AS

20 Side 2 (6) N FQ515U2QW Deres prøvenavn DGT Stena 3 Me DGT Labnummer N Analyse Result ater Enhet Metode Utført Sign Al (Aluminium)* 1.59 µg/l 1 S CHLP Cd (Kadmium)* µg/l 1 S CHLP Co (Kobo lt)* µg/l 1 S CHLP Cr (Krom)* µg/l 1 S CHLP Cu (Koppe r)* µg/l 1 S CHLP Fe (Jern)* 4.86 µg/l 1 S CHLP Mn (Mangan)* 6.88 µg/l 1 S CHLP Zn (Sink)* 1.74 µg/l 1 S CHLP Ni (Nikkel)* µg/l 1 S CHLP Pb (Bly)* µg/l 1 S CHLP U (Uran)* µg/l 1 S CHLP Sr (Stronti um )* µg/l 1 S CHLP Deres prøvenavn Ste 2-1 Bekkvann Labnummer N Analyse Result ater Usikke rhet (±) Enhet Metode Utført Sign PCB 28 <0.010 µg/l 2 1 CHLP PCB 52 <0.010 µg/l 2 1 CHLP PCB 101 <0.010 µg/l 2 1 CHLP PCB 118 <0.010 µg/l 2 1 CHLP PCB 138 <0.010 µg/l 2 1 CHLP PCB 153 <0.010 µg/l 2 1 CHLP PCB 180 <0.010 µg/l 2 1 CHLP Sum PCB-7* n.d. µg/l 2 1 CHLP Bi sfenol A <0.050 µg/l 3 1 CHLP TetraBDE < µg/l 4 1 CHLP PBDE µg/l 4 1 CHLP PentaBDE < µg/l 4 1 CHLP PBDE µg/l 4 1 CHLP PBDE-100 < µg/l 4 1 CHLP HeksaBDE < µg/l 4 1 CHLP HeptaBDE < µg/l 4 1 CHLP OktaBDE < µg/l 4 1 CHLP NonaBDE <0.010 µg/l 4 1 CHLP DekaBDE (PBDE-209) <0.010 µg/l 4 1 CHLP Tetrabromb isfenol A (TBBPA) µg/l 4 1 CHLP Dekabrombifenyl (DeBB) <0.010 µg/l 4 1 CHLP Heksab roms yklododekan (HBCD) <0.010 µg/l 4 1 CHLP As (Arsen) <0.5 µg/l 5 H CHLP Cd (Kadmium) µg/l 5 H CHLP Cr (Krom) <0.9 µg/l 5 H CHLP Cu (Koppe r) µg/l 5 H CHLP Hg (Kvikksø lv) <0.02 µg/l 5 F CHLP Ni (Nikkel) µg/l 5 H CHLP Pb (Bly) µg/l 5 H CHLP Zn (Sink) µg/l 5 H CHLP ALS Laboratory Group AS

21 Side 3 (6) N FQ515U2QW Deres prøvenavn Ste 2-2 Bekkvann Labnummer N Analyse Result ater Usikke rhet (±) Enhet Metode Utført Sign PCB 28 <0.010 µg/l 2 1 CHLP PCB 52 <0.010 µg/l 2 1 CHLP PCB 101 <0.010 µg/l 2 1 CHLP PCB 118 <0.010 µg/l 2 1 CHLP PCB 138 <0.010 µg/l 2 1 CHLP PCB 153 <0.010 µg/l 2 1 CHLP PCB 180 <0.010 µg/l 2 1 CHLP Sum PCB-7* n.d. µg/l 2 1 CHLP Bi sfenol A <0.050 µg/l 3 1 CHLP TetraBDE < µg/l 4 1 CHLP PBDE-47 < µg/l 4 1 CHLP PentaBDE < µg/l 4 1 CHLP PBDE-99 < µg/l 4 1 CHLP PBDE-100 < µg/l 4 1 CHLP HeksaBDE < µg/l 4 1 CHLP HeptaBDE < µg/l 4 1 CHLP OktaBDE < µg/l 4 1 CHLP NonaBDE <0.010 µg/l 4 1 CHLP DekaBDE (PBDE-209) <0.010 µg/l 4 1 CHLP Tetrabromb isfenol A (TBBPA) µg/l 4 1 CHLP Dekabrombifenyl (DeBB) <0.010 µg/l 4 1 CHLP Heksab romsyklododekan (HBCD) <0.010 µg/l 4 1 CHLP As (Arsen) <0.5 µg/l 5 H CHLP Cd (Kadmium) <0.05 µg/l 5 H CHLP Cr (Krom) <0.9 µg/l 5 H CHLP Cu (Koppe r) µg/l 5 H CHLP Hg (Kvikksø lv) <0.02 µg/l 5 F CHLP Ni (Nikkel) µg/l 5 H CHLP Pb (Bly) <0.5 µg/l 5 H CHLP Zn (Sink) µg/l 5 H CHLP ALS Laboratory Group AS

22 Side 4 (6) N FQ515U2QW Deres prøvenavn Ste 2-3 Bekkvann Labnummer N Analyse Result ater Usikke rhet (±) Enhet Metode Utført Sign PCB 28 <0.010 µg/l 2 1 CHLP PCB 52 <0.010 µg/l 2 1 CHLP PCB 101 <0.010 µg/l 2 1 CHLP PCB 118 <0.010 µg/l 2 1 CHLP PCB 138 <0.010 µg/l 2 1 CHLP PCB 153 <0.010 µg/l 2 1 CHLP PCB 180 <0.010 µg/l 2 1 CHLP Sum PCB-7* n.d. µg/l 2 1 CHLP Bi sfenol A <0.050 µg/l 3 1 CHLP TetraBDE < µg/l 4 1 CHLP PBDE-47 < µg/l 4 1 CHLP PentaBDE < µg/l 4 1 CHLP PBDE-99 < µg/l 4 1 CHLP PBDE-100 < µg/l 4 1 CHLP HeksaBDE < µg/l 4 1 CHLP HeptaBDE < µg/l 4 1 CHLP OktaBDE < µg/l 4 1 CHLP NonaBDE <0.010 µg/l 4 1 CHLP DekaBDE (PBDE-209) <0.010 µg/l 4 1 CHLP Tetrabromb isfenol A (TBB PA) < µg/l 4 1 CHLP Dekabrombifenyl (DeBB) <0.010 µg/l 4 1 CHLP Heksab romsyklododekan (HBCD) <0.010 µg/l 4 1 CHLP As (Arsen) <0.5 µg/l 5 H CHLP Cd (Kadmium) <0.05 µg/l 5 H CHLP Cr (Krom) <0.9 µg/l 5 H CHLP Cu (Koppe r) µg/l 5 H CHLP Hg (Kvikksø lv) <0.02 µg/l 5 F CHLP Ni (Nikkel) µg/l 5 H CHLP Pb (Bly) <0.5 µg/l 5 H CHLP Zn (Sink) µg/l 5 H CHLP ALS Laboratory Group AS

23 Side 5 (6) N FQ515U2QW * etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. n.d. betyr ikke påvist. n/a betyr ikke analyserbart. < betyr mindre enn. > betyr større enn. Metodespesifi kasjon 1 Bestemmelse av metaller, kationer, i DGT, PSM-1. Metode: Oppslutning: EPA metoder og (modifisert) Adsorpsjonsgel er laket med 10% HNO3 2 Analyse av polyklorerte bifenyler (PCB) Metode: EN ISO 6468-F1 Ekstraksjon: Sykloheksan Deteksjon og kvantifisering: GC-MSD Kvantifikasjonsgrenser: 0,01 µg/l Tolkning av analyse resultatene til ALS Scandinavia: Sum PCB-7 = n.d. (not detected): prøven inneholder ikke PCB 3 Bestemmelse av Bisfenol-A Metode: Analog DIN EN F15 Deteksjon og kvantifisering: GC-MSD 4 Bestemmelse av bromerte flammehemmere (BFH). Metode: Ekstraksjon: Deteksjon og kvantifisering: Kvantifikasjonsgrenser: EN ISO (LLE) n-heksan GC-MSD 0,0001-0,01 µg/l 5 Analyse av tungmetaller (V-3B) Metode: EPA metoder (modifisert) (ICP-AES) og (ICP-SFMS). Analyse av Hg er utført med AFS etter SS-EN 17852:2008. Oppslutning: Oppslutning og analyse av vannprøver, 12 ml prøve og 1,2 ml HNO 3 (suprapur) er behandlet i mikrobølgeovn, alternativt autoklav. CHLP Godk jenner Cheau Ling Poon F Underleverandør 1 AFS Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, Sverige Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør). ALS Laboratory Group AS

24 Side 6 (6) N FQ515U2QW H Underleverandør 1 ICP-SFMS Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, Sverige Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr S ICP-SFMS Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, Sverige Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr Ansvarlig laboratorium: GBA, Flensburger Straße 15, Pinneberg, Tyskland Lokalisering av andre GBA laboratorier: Hildesheim Daimlerring 37, Hildesheim Gelsenkirchen Wiedehopfstraße 30, Gelsenk irchen Freiberg Meißner Ring 3, Freiberg Hameln: Brekelbaumstraße 1, Ham eln Ham burg: Goldschm idstraßse 5, Ham burg Akkreditering: DAkks, registreringsnr. D-PL Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%. Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet. Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. ALS Laboratory Group AS

25 Side 1 (4) N HGFM4WJ4GP Registrert :51 COWI AS Utstedt Halvor Saunes Grenseveien Oslo Norge Prosjekt Bestnr Stena Ausenfjel let A Analyse av sediment Deres prøvenavn Sed-STE-1 Sediment Labnummer N Analyse Result ater Usikke rhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 CHLP As (Arsen) mg/kg TS 1 1 CHLP Cd (Kadmium) mg/kg TS 1 1 CHLP Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 CHLP Cu (Koppe r) mg/kg TS 1 1 CHLP Hg (Kvikksø lv) <0.20 mg/kg TS 1 1 CHLP Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 CHLP Pb (Bly) mg/kg TS 1 1 CHLP Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 CHLP PCB mg/kg TS 2 1 CHLP PCB mg/kg TS 2 1 CHLP PCB mg/kg TS 2 1 CHLP PCB mg/kg TS 2 1 CHLP PCB mg/kg TS 2 1 CHLP PCB mg/kg TS 2 1 CHLP PCB 180 < mg/kg TS 2 1 CHLP Sum PCB mg/kg TS 2 1 CHLP ALS Laboratory Group AS

26 Side 2 (4) N HGFM4WJ4GP Deres prøvenavn Sed-STE-2 Sediment Labnummer N Analyse Result ater Usikke rhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 CHLP As (Arsen) mg/kg TS 1 1 CHLP Cd (Kadmium) mg/kg TS 1 1 CHLP Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 CHLP Cu (Koppe r) mg/kg TS 1 1 CHLP Hg (Kvikksø lv) <0.20 mg/kg TS 1 1 CHLP Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 CHLP Pb (Bly) mg/kg TS 1 1 CHLP Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 CHLP PCB mg/kg TS 2 1 CHLP PCB mg/kg TS 2 1 CHLP PCB mg/kg TS 2 1 CHLP PCB mg/kg TS 2 1 CHLP PCB mg/kg TS 2 1 CHLP PCB mg/kg TS 2 1 CHLP PCB mg/kg TS 2 1 CHLP Sum PCB mg/kg TS 2 1 CHLP Deres prøvenavn Sed-STE-3 Sediment Labnummer N Analyse Result ater Usikke rhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 CHLP As (Arsen) mg/kg TS 1 1 CHLP Cd (Kadmium) mg/kg TS 1 1 CHLP Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 CHLP Cu (Koppe r) mg/kg TS 1 1 CHLP Hg (Kvikksø lv) <0.20 mg/kg TS 1 1 CHLP Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 CHLP Pb (Bly) mg/kg TS 1 1 CHLP Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 CHLP PCB mg/kg TS 2 1 CHLP PCB mg/kg TS 2 1 CHLP PCB 101 < mg/kg TS 2 1 CHLP PCB 118 < mg/kg TS 2 1 CHLP PCB mg/kg TS 2 1 CHLP PCB 153 < mg/kg TS 2 1 CHLP PCB 180 < mg/kg TS 2 1 CHLP Sum PCB mg/kg TS 2 1 CHLP ALS Laboratory Group AS

27 Side 3 (4) N HGFM4WJ4GP * etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. n.d. betyr ikke påvist. n/a betyr ikke analyserbart. < betyr mindre enn. > betyr større enn. Metodespesifi kasjon 1 Analyse av tungmetaller (M-1C) Metode: EPA metoder 200.7, ISO Forbehandling: Sikting 2 mm. Oppslutning jordprøver: HNO3 og 0,5 ml H2O2 i mikrobølgeovn. Oppslutning slam- og sedimentprøver: HNO3/vann (1:1) i mikrobølgeovn. 2 Analyse av polyklorerte bifenyler (PCB-7) Metode: EPA 8082, DIN del 2 Ekstraksjon: Aceton/heksan Rensing: Florisil (samt svovelrenset med svovelsyre og kvikksølv) Deteksjon og kvantifisering: GC-ECD på to kolonner med ulik polaritet Kvantifikasjonsgrenser: 0,002 mg/kg TS SFT sendte ut et brev datert (2002/ ) om Analysemetoder og grenseverdier for PCB. Der det bl.a. er nevnt "Som hovedregel skal analyse av sum 7 (7-dutch) brukes som mål på konsentrasjon av PCB i PCB-holdig olje, avfall og forurensede masser." Tolkning av analyse resultatene til ALS Scandinavia: Sum PCB-7 = n.d. (not detected): prøven inneholder ikke PCB Sum PCB-7 mer enn 50 mg/kg (50 ppm): prøven må behandles som farlig avfall, jf Avfallsforskriftens kapittel 11. CHLP Godk jenner Cheau Ling Poon Underleverandør 1 1 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o, Na Harf 9/336, Praha, Tsjekkia Lokalisering av andre ALS laboratorier: Ceska Lipa Pardubice Bendlova 1687/7, Ceska Lipa V Raji 906, Pardubice Akkreditering: Czech Accreditation Institute, labnr Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%. 1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør). ALS Laboratory Group AS

28 Side 4 (4) N HGFM4WJ4GP Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet. Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. ALS Laboratory Group AS

29 Side 1 (3) N P4Z4MBIK3 Registrert :04 COWI AS Utstedt Halvor Saunes Grenseveien Oslo Norge Prosjekt Bestnr Stena Ausenfjel let A Analyse av sediment Deres prøvenavn Sed-STE-1 Sediment Labnummer N Analyse Result ater Usikke rhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (G) 79.8 % 1 1 CHLP Bi sfenol A 0.64 mg/kg TS 1 1 CHLP TetraBDE µg/kg TS 2 1 CHLP PBDE µg/kg TS 2 1 CHLP PentaBDE µg/kg TS 2 1 CHLP PBDE µg/kg TS 2 1 CHLP PBDE µg/kg TS 2 1 CHLP HeksaBDE µg/kg TS 2 1 CHLP HeptaBDE µg/kg TS 2 1 CHLP OktaBDE µg/kg TS 2 1 CHLP NonaBDE µg/kg TS 2 1 CHLP DekaBDE (PBDE-209) µg/kg TS 2 1 CHLP Tetrabromb isfenol A (TBBPA) µg/kg TS 2 1 CHLP Dekabrombifenyl (DeBB) <25 µg/kg TS 2 1 CHLP Heksab romsyklododekan (HBCD) µg/kg TS 2 1 CHLP Deres prøvenavn Sed-STE-2 Sediment Labnummer N Analyse Result ater Usikke rhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (G) 51.3 % 1 1 CHLP Bi sfenol A 0.66 mg/kg TS 1 1 CHLP TetraBDE µg/kg TS 2 1 CHLP PBDE µg/kg TS 2 1 CHLP PentaBDE µg/kg TS 2 1 CHLP PBDE µg/kg TS 2 1 CHLP PBDE µg/kg TS 2 1 CHLP HeksaBDE µg/kg TS 2 1 CHLP HeptaBDE µg/kg TS 2 1 CHLP OktaBDE µg/kg TS 2 1 CHLP NonaBDE µg/kg TS 2 1 CHLP DekaBDE (PBDE-209) µg/kg TS 2 1 CHLP Tetrabromb isfenol A (TBBPA) µg/kg TS 2 1 CHLP Dekabrombifenyl (DeBB) <25 µg/kg TS 2 1 CHLP Heksab romsyklododekan (HBCD) µg/kg TS 2 1 CHLP ALS Laboratory Group AS

30 Side 2 (3) N P4Z4MBIK3 Deres prøvenavn Sed-STE-3 Sediment Labnummer N Analyse Result ater Usikke rhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (G) 66.9 % 1 1 CHLP Bi sfenol A 0.10 mg/kg TS 1 1 CHLP TetraBDE <1.0 µg/kg TS 2 1 CHLP PBDE µg/kg TS 2 1 CHLP PentaBDE µg/kg TS 2 1 CHLP PBDE µg/kg TS 2 1 CHLP PBDE µg/kg TS 2 1 CHLP HeksaBDE µg/kg TS 2 1 CHLP HeptaBDE µg/kg TS 2 1 CHLP OktaBDE µg/kg TS 2 1 CHLP NonaBDE <20 µg/kg TS 2 1 CHLP DekaBDE (PBDE-209) <20 µg/kg TS 2 1 CHLP Tetrabromb isfenol A (TBBPA) µg/kg TS 2 1 CHLP Dekabrombifenyl (DeBB) <25 µg/kg TS 2 1 CHLP Heksab romsyklododekan (HBCD) <50 µg/kg TS 2 1 CHLP ALS Laboratory Group AS

31 Side 3 (3) N P4Z4MBIK3 * etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. n.d. betyr ikke påvist. n/a betyr ikke analyserbart. < betyr mindre enn. > betyr større enn. Metodespesifi kasjon 1 Bestemmelse av Bisfenol-A Metode: GC-MSD 2 Bestemmelse av bromerte flammehemmere (BFH). Metode: DIN EN ISO Ekstraksjon: Toluen Deteksjon og kvantifisering: GC-MSD Kvantifikasjonsgrenser: 0,05-5 µg/kg TS CHLP Godk jenner Cheau Ling Poon Underleverandør 1 1 Ansvarlig laboratorium: GBA, Flensburger Straße 15, Pinneberg, Tyskland Lokalisering av andre GBA laboratorier: Hildesheim Daimlerring 37, Hildesheim Gelsenkirchen Wiedehopfstraße 30, Gelsenk irchen Freiberg Meißner Ring 3, Freiberg Hameln: Brekelbaumstraße 1, Ham eln Ham burg: Goldschm idstraßse 5, Ham burg Akkreditering: DAkks, registreringsnr. D-PL Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%. Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet. Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. 1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør). ALS Laboratory Group AS

32

33

Rapport N Analyse av faststoff

Rapport N Analyse av faststoff Rapport Side 1 (3) N1205020 14OQMXVZLWH Forsvarsbygg Prosjekt 5175347 Lena Frøyland, 56004 Bestnr Hysnes kortholdsbane Registrert 2012-05-23 PB 405 Sentrum Utstedt 2012-07-03 N-0103 Oslo Norge Analyse

Detaljer

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO Side 1 (9) Mottatt dato 2017-02-23 Norconsult Utstedt 2017-03-07 Tonje Stokkan Ansattnr: 93122 Klæbuveien 127 B 7031 Trondheim Norge Prosjekt Fru Inger, Sistranda Bestnr 5152047 Analyse av sediment Deres

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juli 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-508-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Obrestad Havn, Hå kommune

Obrestad Havn, Hå kommune RAPPORT Obrestad Havn, Hå kommune OPPDRAGSGIVER Kystverket EMNE Resultater fra kjemiske analyser av sjøbunnsedimenter DATO / REVISJON: 27. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217288 RIGm RAP 001 Denne rapporten

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 15. juni Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 15. juni Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juli 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-507-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Dato:

Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Dato: NOTAT Referanse: 1450910106-N1 Til: Kopi: Ida Arkitekter AS v/irmelin Muri, im@ida-arkitekter.no Obos v/kjell Haune, Kjell Haune, kjell.haune@obos.no Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Kajsa.onshuus@golder.no

Detaljer

NOTAT. Vedlegg 11. Oppdrag Kunde Kystverket Notat nr. M-not-32. Eivind Edvardsen, Ida Almvik Maria Mæhle Kaurin Aud Helland, Tom Jahren

NOTAT. Vedlegg 11. Oppdrag Kunde Kystverket Notat nr. M-not-32. Eivind Edvardsen, Ida Almvik Maria Mæhle Kaurin Aud Helland, Tom Jahren Vedlegg 11 NOTAT Oppdrag 1110438 Kunde Kystverket Notat nr. M-not-32 Dato 24-10-2014 Til Fra Kopi Eivind Edvardsen, Ida Almvik Maria Mæhle Kaurin Aud Helland, Tom Jahren 1. Bakgrunn På oppdrag for Kystverket

Detaljer

Betong Sør - supplerende undersøkelse

Betong Sør - supplerende undersøkelse R a p p o r t Oppdrag: bmoppdragsnavn1 bmemne1 Rapport: Supplerende miljøteknisk undersøkelse av betong i grunnen bminit1 Oppdragsgiver: Betong Sør 17. oktober 2012 Betong Sør - supplerende undersøkelse

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. 2. Målsetning PLAN FOR VIDERE OVERVÅKING AV GRUNNVANNSBRØNNER PÅ TANGENÅSEN/FLASKEBEKK

NOTAT. 1. Innledning. 2. Målsetning PLAN FOR VIDERE OVERVÅKING AV GRUNNVANNSBRØNNER PÅ TANGENÅSEN/FLASKEBEKK NOTAT Oppdrag 1110764 Kunde NorgesGruppen Eiendom AS Notat nr. m-not-006, rev. 002 Til Trond Enger og Geir Hov Fra Susanne Sandanger PLAN FOR VIDERE OVERVÅKING AV GRUNNVANNSBRØNNER PÅ TANGENÅSEN/FLASKEBEKK

Detaljer

Asbestanalyse og kjemisk analyse

Asbestanalyse og kjemisk analyse Oppdragsgiver Client Politihøgskolenes Utdanningssenter Kongsvinger Pb. 100 2201 KONGSVINGER Utførende enhet/lab. Department/laboratory responsible Teknologisk Institutt as Materialteknologi P.O.Box 141

Detaljer

R.1627 Pappenheim, miljø fallunderlag

R.1627 Pappenheim, miljø fallunderlag Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1627 Pappenheim, miljø fallunderlag 6.02.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal legge fallunderlag på lekeplassen på Pappenheim. 1.2

Detaljer

Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvene, og må ikke offentliggjøres RE KOIVIMUNE Teknikk og nænngst]enester

Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvene, og må ikke offentliggjøres RE KOIVIMUNE Teknikk og nænngst]enester 07.11.14 VestfoldLAB AS LANDSDEKKENDE KONSULENT OG ANALYSETJENESTER INNEN MAT/MIUØ Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvene, og må ikke offentliggjøres RE KOIVIMUNE Teknikk og nænngst]enester fra

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 4. juni Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 4. juni Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juli 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-506-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Norconsult AS Jåttåvågvegen 7, NO-4020 Stavanger Pb. 130, NO-4065 Stavanger Tel: Fax: Oppdragsnr.

Norconsult AS Jåttåvågvegen 7, NO-4020 Stavanger Pb. 130, NO-4065 Stavanger Tel: Fax: Oppdragsnr. NOTAT Norconsult AS Jåttåvågvegen 7, NO-4020 Stavanger Pb. 130, NO-4065 Stavanger Notat nr.: MSB-02 Tel: +47 51 90 53 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5133892 Til: Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 9. november 2010. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 9. november 2010. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 19. november 2010 Dokumentnr.: 20051785-00-532-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Dato: Prosjekt: Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet av: Jessica Hansson

Dato: Prosjekt: Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet av: Jessica Hansson Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Fra: NGI Dato: 2009-04-27 Prosjekt: 20051785 Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet av: Jessica Hansson Produksjonskontroll dekkmasser

Detaljer

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø)

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) Vannprøver og Vanndirektivet v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) FROKOSTMØTE 24 APRIL 2015 1 Disposisjon Kort om bakgrunn for undersøkelsene Drammensfjorden Feltarbeid vannprøver Resultater 2014

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 19. mai 2009. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 19. mai 2009. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juni 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-487-TN Prosjekt: 20051785-00 - Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse

R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse 23.05.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt I Ravelsveita ved Mikrobryggeriet skal det bygges park. På grøntområdet skal

Detaljer

Vedlegg 1. Fastsatt utredningsprogram fra NVE

Vedlegg 1. Fastsatt utredningsprogram fra NVE Vedlegg 1. Fastsatt utredningsprogram fra NVE Vedlegg 2. Metodikk for konsekvensutredning 0) Felles metodikk 1) Landskap 2) Kulturminner 3) Friluftsliv 4) Naturmangfold 5) Naturressurser Vedlegg

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir

hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir DR14.1 Måleprogram - utslipp til vann Måleprogrammet gjelder både for oljeutskiller i verksted og oljeutskiller for resten av området. Komponenter Frekvens Vurdering/usikkerhet Volum Usikkerhet Prøvetaking

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

Herstua Grus AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse. Herstua Grustak Nannestad kommune

Herstua Grus AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse. Herstua Grustak Nannestad kommune Herstua Grus AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Herstua Grustak Nannestad kommune RAPPORT Miljøteknisk grunnundersøkelse Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 146741 01.11.2012 Kunde: Herstua Grus AS Miljøteknisk

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.041 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 28. mai Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 28. mai Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 23. juni 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-492-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Aust-Telemark vassområde Tinn kommune- 160006 Att: Liv Rigmor Flå Postboks 14 3661 RJUKAN ANALYSERAPPORT Prosjekt: Analyseoppdrag Uttaksdato: 20.10.15 Tatt ut av: Liv Rigmor Flå Mottatt: 20.10.15 Analyseperiode:

Detaljer

Vurdering av gateoppsop i Kristiansand kommune

Vurdering av gateoppsop i Kristiansand kommune Kristiansand kommune Vurdering av gateoppsop i Kristiansand kommune Vurdering av forurensningstilstand med utgangpunkt i gateoppsop fra Kvadraturen, Lund, Eg og Gimlekollen 2014-07-31 Oppdragsnr.: 5141418

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

E18Fosskolltunnelen.Rehabiliteringav tunnelløp

E18Fosskolltunnelen.Rehabiliteringav tunnelløp RAPPORT E18Fosskolltunnelen.Rehabiliteringav tunnelløp OPPDRAGSGIVER StatensvegvesenRegionsør EMNE Registreringav førtilstandgrunnvann DATO/ REVISJON : 4. april 2014/ 00 DOKUMENTKODE : 813565-RIGm-RAP-01

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. Evy Jørgensen, Fylkesmannen i Troms Harald Solberg, Miljødirektoratet Tromsø Miljøgeologi

NOTAT SAMMENDRAG. Evy Jørgensen, Fylkesmannen i Troms Harald Solberg, Miljødirektoratet Tromsø Miljøgeologi NOTAT OPPDRAG Overvåking Harstad Havn DOKUMENTKODE 712786-RIGm-NOT-001 EMNE Overvåking deponi 1.-2. kvartal 2015 TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Harstad kommune OPPDRAGSLEDER Elin O. Kramvik KONTAKTPERSON

Detaljer

Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign Resultater i µg/kg MORO. E-post: Tel:

Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign Resultater i µg/kg MORO. E-post: Tel: Side 1 (10) Mottatt dato 2016-12-27 Framtiden i våre hender Utstedt 2017-02-03 Hanne Gustavsen Fredensborgveien 24G 0177 Oslo Prosjekt Bestnr Analyse av produkter Swix Glider N00475200 Resultater i µg/kg

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Nedlagt bensinstasjon, Storforshei Sendt til: Aas-Jakobsen v/hans-petter Hansen Hæhre Entreprenør v/ Arve Krogseth RAPPORT Rapportnummer 1540921 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Forskningsprogrammet Black Shale Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Roger Roseth Bioforsk Amund Gaut Sweco Norge AS Tore Frogner Dokken AS Kim Rudolph-Lund - NGI Regjeringskvartalet?

Detaljer

Rapport_. Støodden Utvikling AS. OPPDRAG Planprogram og konsekvensutredning Stødden. EMNE Miljøundersøkelse av sjøsedimentene ved Støodden

Rapport_. Støodden Utvikling AS. OPPDRAG Planprogram og konsekvensutredning Stødden. EMNE Miljøundersøkelse av sjøsedimentene ved Støodden Rapport_ Støodden Utvikling AS OPPDRAG Planprogram og konsekvensutredning Stødden EMNE Miljøundersøkelse av sjøsedimentene ved Støodden DOKUMENTKODE 312941-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt,

Detaljer

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene.

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 1.-8. september 2006 Utarbeidet av Arne

Detaljer

KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN COWI AS FBSE-2011/33. Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer

KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN COWI AS FBSE-2011/33. Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer COWI AS FBSE-2011/33 FORSVARSBYGG FUTURA MILJØ POSTBOKS 405 SENTRUM 0103 OSLO NORGE TLF: 815 70 400 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Figur 1 viser alle måledata fra overvåkning ved mudring i perioden 29. juli - 4. august 2006.

Figur 1 viser alle måledata fra overvåkning ved mudring i perioden 29. juli - 4. august 2006. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 29. juli - 4. august 2006 Overvåkning

Detaljer

Undersøkelser av miljøgifter i sjøsedimenter ved Løkvoll i Manndalen Kåfjord kommune 2014

Undersøkelser av miljøgifter i sjøsedimenter ved Løkvoll i Manndalen Kåfjord kommune 2014 Undersøkelser av miljøgifter i sjøsedimenter ved Løkvoll i Manndalen Kåfjord kommune 2014 Akvaplan-niva AS Rapport: 6903-01 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO

Detaljer

Overvåking Nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler. Siw-Christin Taftø

Overvåking Nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler. Siw-Christin Taftø Overvåking Nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler Siw-Christin Taftø Om DMF Statens sentrale fagorgan i mineralsaker Underlagt Nærings- og fiskeridepartementet NFD har påtatt seg et ansvar for nedlagt

Detaljer

E6 Selli-Asphaugen-Trøa

E6 Selli-Asphaugen-Trøa RAPPORT E6 Selli-Asphaugen-Trøa OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk undersøkelse av skytebane DATO / REVISJON: 12. januar 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 416474-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros

Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD ADRESSE COWI AS Hasleveien 10 0571 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros Årsrapport

Detaljer

Vedlegg til søknad om tillatelse til utfylling i sjø, Kavringen (gnr./bnr. 3/2) i Nesodden kommune

Vedlegg til søknad om tillatelse til utfylling i sjø, Kavringen (gnr./bnr. 3/2) i Nesodden kommune DATO 16.9.2014 PROSJEKT nr. 14509130084-1rev TIL Kavringen AS v/ Paul Støp KOPI FRA Golder Associates AS v/ida Kristine Buraas E-POST ida.buraas@golder.no Vedlegg til søknad om tillatelse til utfylling

Detaljer

SANDNESSJØEN UNDERSØKELSER AV SEDIMENTER OG NATURMANGFOLD

SANDNESSJØEN UNDERSØKELSER AV SEDIMENTER OG NATURMANGFOLD Beregnet til Kystverket Dokument type Miljøteknisk rapport Dato Oktober, 2014 SANDNESSJØEN UNDERSØKELSER AV SEDIMENTER OG NATURMANGFOLD SANDNESSJØEN UNDERSØKELSER AV SEDIMENTER OG NATURMANGFOLD Revisjon

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse 20120531-01-R 30. januar 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Dokumenttittel: Miljøteknisk undersøkelse

Detaljer

Beregnet til Kystverket. Dokument type Miljørapport. Dato Januar, 2014 ÅLESUND FLATHOLMEN

Beregnet til Kystverket. Dokument type Miljørapport. Dato Januar, 2014 ÅLESUND FLATHOLMEN Beregnet til Kystverket Dokument type Miljørapport Dato Januar, 2014 ÅLESUND FLATHOLMEN ÅLESUND FLATHOLMEN Revisjon 001 Dato 2014/01/07 Utført av Hans Olav O. Sømme Kontrollert av Tom Jahren Godkjent av

Detaljer

Boliden Odda AS «En 84 års historie med metallproduksjon»

Boliden Odda AS «En 84 års historie med metallproduksjon» Boliden Odda AS «En 84 års historie med metallproduksjon» Kjetil Børve 1 Boliden Odda AS 100 % eid av Boliden AB Sverige Produksjon av sink startet i 1929 I dag har vi: - 300 fulltids stillingar Årlige

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet

Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Publisert 10.02.2014 av Miljødirektoratet ja Elvevannet i Troms

Detaljer

Overvåking av vannforekomster. Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet

Overvåking av vannforekomster. Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet Overvåking av vannforekomster Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet Agenda Vannforskriften Krav om overvåking Informasjon om veiledere Utarbeidelse av overvåkingsprogram Vannforskriften

Detaljer

Overvåking av avrenning til Nessielva

Overvåking av avrenning til Nessielva NOTAT Til: Fra: Bodø kommune Tor-Jørgen Aandahl Dato 2016-06-08 Overvåking av avrenning til Nessielva Dette notatet er et foreløpig notat og er laget for å vise at prøvetakingsprogrammet har kommet i gang.

Detaljer

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

Vedlegg A Kart 1: Lokaliseringen av tiltaksområdet.

Vedlegg A Kart 1: Lokaliseringen av tiltaksområdet. Vedlegg A Kart 1:50 0000 Lokaliseringen av tiltaksområdet. Vedlegg B Kart 1:1000 Ilandføringspunkter Ilandføringspunkt A. Ilandføringspunkt B. Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden.

Detaljer

Veileder - søknader om mudring og utfylling

Veileder - søknader om mudring og utfylling 2013 Veileder - søknader om mudring og utfylling Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen August 2013 1. Saksgang Skal du mudre eller fylles ut i sjø i Rogaland må du fylle ut skjemaet Søknad om mudring

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Peab AS Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368 og 376 2013-01-21 Oppdragsnr.: 5125019 Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368

Detaljer

Tømming av sandfang og regelmessig feiing - effekt på avrenning fra veg til resipient Eirik Leikanger og Roger Roseth, NIBIO Miljø og naturressurser

Tømming av sandfang og regelmessig feiing - effekt på avrenning fra veg til resipient Eirik Leikanger og Roger Roseth, NIBIO Miljø og naturressurser Tømming av sandfang og regelmessig feiing - effekt på avrenning fra veg til resipient Eirik Leikanger og Roger Roseth, Miljø og naturressurser - ÅDT: 12000 - Strekning er ca. 300 m - Gj.snittlig helning

Detaljer

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.:

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.022 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø

Detaljer

Notat Madst Na Kej REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Notat Madst Na Kej REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Bragernes Kvartalet, Drammen DOKUMENTKODE 813540-RIGm-NOT-01 EMNE Miljøtekniske grunnundersøkelse TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Vestaksen Sentrum AS OPPDRAGSLEDER Knut Espedal KONTAKTPERSON

Detaljer

MILJØGIFTER I BLÅSKJELL FRA HOMMELVIKBUKTA

MILJØGIFTER I BLÅSKJELL FRA HOMMELVIKBUKTA NOVEMBER 2013 JERNBANEVERKET/MALVIK KOMMUNE MILJØGIFTER I BLÅSKJELL FRA HOMMELVIKBUKTA RAPPORT A039511-4 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com

Detaljer

Miljøundersøkelse av resipient

Miljøundersøkelse av resipient Franzefoss AS Miljøundersøkelse av resipient Bolgsvaet, Kristiansund 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5120990 Oppdragsnr.: 5120990 Dokument nr.: 01 Miljøundersøkelse av resipient Bolgsvaet, Kristiansund Revisjon:

Detaljer

Miljøteknisk rapport sediment

Miljøteknisk rapport sediment Miljøteknisk rapport sediment Oppdragsgjevar: Sæbøvik Båtlag, 5454 SÆBØVIK Ansvarleg for gjennomføring av oppdrag og rapportering: Microsafe AS v/oddmund Emmerhoff Dubbedalen 5 5454 SÆBØVIK Tlf: 45006020

Detaljer

Rapport_. Kystverket Engenes KYSTVERKET TROMS & FINNMARK UTDYPING OG MOLOENDRING I FISKERIHAVN ENGENES, MILJØUNDERSØKELSE AV SJØBUNN- SEDIMENT

Rapport_. Kystverket Engenes KYSTVERKET TROMS & FINNMARK UTDYPING OG MOLOENDRING I FISKERIHAVN ENGENES, MILJØUNDERSØKELSE AV SJØBUNN- SEDIMENT Rapport_ Kystverket Engenes KYSTVERKET TROMS & FINNMARK UTDYPING OG MOLOENDRING I FISKERIHAVN ENGENES, MILJØUNDERSØKELSE AV SJØBUNN- SEDIMENT DATO: 30. JUNI 2014 DOKUMENTKODE: 712403-RIGm-RAP-001 Med mindre

Detaljer

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø)

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale undersøkelser i 2014 Kort om bakgrunn for undersøkelsen Feltarbeid Resultater 2014 Sammenlikning med data fra

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3.

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3. FORSVARSBYGG / SKIFTE EIENDOM SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGRAPPORT INNHOLD 1 Sammendrag

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

Strandsoneplanen. Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade

Strandsoneplanen. Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Hamar kommune Telefon 02694 wwwcowino Strandsoneplanen Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade

Detaljer

Resultater fra NGIs miljøovervåkning rundt dypvannsdeponi ved Malmøykalven - status for perioden juni 2006

Resultater fra NGIs miljøovervåkning rundt dypvannsdeponi ved Malmøykalven - status for perioden juni 2006 Resultater fra NGIs miljøovervåkning rundt dypvannsdeponi ved Malmøykalven - status for perioden 16-23. juni 2006 Vannkvalitet badeplasser Utarbeidet av Arne Pettersen Kontrollert av Audun Hauge 13/6-06

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

Bokn olieudskiller type OBK 90 l/s, vurdering af udskillereffektivitet

Bokn olieudskiller type OBK 90 l/s, vurdering af udskillereffektivitet Bokn Plast Postboks 177 4291 KOPERVIK Norge 21. maj 2007 uhi Vedr.: Bokn olieudskiller type OBK 90 l/s, vurdering af udskillereffektivitet Rørcentret har tidligere prøvet Bokn type OBK 20 l/s med henblik

Detaljer

Fiskeundersøkelsen i Drammensfjorden Resultater fra overvåking av miljøgifter i fisk, 2014

Fiskeundersøkelsen i Drammensfjorden Resultater fra overvåking av miljøgifter i fisk, 2014 Fiskeundersøkelsen i Drammensfjorden 2014 Resultater fra overvåking av miljøgifter i fisk, 2014 Frokostmøte, 24. mars 2015 1 Fiskeundersøkelse Kort om bakgrunn for undersøkelsen Kostholdsråd Prøveinnsamling

Detaljer

Sedimentundersøkelse i Vannområde Horten-Larvik 2016

Sedimentundersøkelse i Vannområde Horten-Larvik 2016 Vannområde Horten-Larvik Sedimentundersøkelse i Vannområde Horten-Larvik 2016 Oppdragsnr.: 5166583 Dokumentnr.: 2017-1 Versjon: J04 2017-01-20 Oppdragsnr.: 5166583 Dokumentnr.: 2017-1 Versjon: J04 Sedimentundersøkelse

Detaljer

Kristiansandsfjorden - blir den renere?

Kristiansandsfjorden - blir den renere? Kristiansandsfjorden - blir den renere? Foto: Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøringens 20-års jubileumsmøte 20.11.2013 Merete Schøyen, Kristoffer Næs og Eivind Oug, NIVA 1 Miljøgifter i blåskjell, torsk,

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences

FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences RAMBØLL NORGE Miljøgifter i marine organismer i Trondheim havn 2005 Fugro OCEANOR Referanse nr: C75040/3791/R1 24.11.05 Fugro OCEANOR AS Pir-Senteret, N-7462

Detaljer

Notat. Resultater fra prøvetaking i resipienten til Røros renseanlegg august 2013

Notat. Resultater fra prøvetaking i resipienten til Røros renseanlegg august 2013 Notat Til : Røros kommune Att : Rune Gunleiksrud Fra : Elisabeth Lyngstad Dato : 18.09.2013 Arkivnr. : O-11080 Resultater fra prøvetaking i resipienten til Røros renseanlegg august 2013 1. Bakgrunn Røros

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. Evy Jørgensen, Fylkesmannen i Troms Harald Solberg, Miljødirektoratet. 4013 Tromsø Miljøgeologi

NOTAT SAMMENDRAG. Evy Jørgensen, Fylkesmannen i Troms Harald Solberg, Miljødirektoratet. 4013 Tromsø Miljøgeologi NOTAT OPPDRAG Ren Harstad Havn, overvåking DOKUMENTKODE 712786-RIGm-NOT-003 EMNE Overvåking deponi 1.-2. kvartal 2016 TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Harstad kommune OPPDRAGSLEDER Elin O. Kramvik KONTAKTPERSON

Detaljer

NGU Rapport 2008.081. Bromerte flammehemmere i isolasjonsmaterialer

NGU Rapport 2008.081. Bromerte flammehemmere i isolasjonsmaterialer NGU Rapport 2008.081 Bromerte flammehemmere i isolasjonsmaterialer Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2008.081 ISSN 0800-3416 Gradering:

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

«Fjordbyen» Gilhusbukta Sjøgrunn

«Fjordbyen» Gilhusbukta Sjøgrunn RAPPORT «Fjordbyen» Gilhusbukta Sjøgrunn OPPDRAGSGIVER Gilhusbukta Sjøgrunn AS EMNE SEDIMENTUNDERSØKELSER 2017, DATARAPPORT DATO / REVISJON: 24. mars 2017 / 00 DOKUMENTKODE: 814864-RIGm-RAP-01 Denne rapporten

Detaljer

BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN

BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN A071713_Skeievegen Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan_24.06.2016 Dokumentinformasjon Tittel: COWI-kontor: Miljøteknisk

Detaljer

Kruttverket i Nittedal Riving av Waagedammen. Sedimentkvalitet Fare for erosjon og forurensning av Ørfiskebekken.

Kruttverket i Nittedal Riving av Waagedammen. Sedimentkvalitet Fare for erosjon og forurensning av Ørfiskebekken. 1 Siv.ing. Bjarne Slyngstad Ellingsrudlia 57 Fagnotat Org.nr. 979 289 065 1400 Ski NG-Krutt.814rev2 Mobil: 976 88 926 E-post: bslyng@online.no Kruttverket i Nittedal Riving av dammen. Sedimentkvalitet

Detaljer

Prosjekt 4824 SPORING AV MILJØGIFTER I HOMLA, MALVIK KOMMUNE

Prosjekt 4824 SPORING AV MILJØGIFTER I HOMLA, MALVIK KOMMUNE FEBRUAR 2014 MALVIK KOMMUNE Prosjekt 4824 SPORING AV MILJØGIFTER I HOMLA, MALVIK KOMMUNE MILJØTEKNISK UNDERSØKELSE DELRAPPORT A039511-3 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norway

Detaljer

Kilder til grunnforurensning. Gamle synder Overvann Avløp Trafikk Lufttransportert

Kilder til grunnforurensning. Gamle synder Overvann Avløp Trafikk Lufttransportert Kilder til grunnforurensning Gamle synder Overvann Avløp Trafikk Lufttransportert Overvann kilde til spredning Med overvann menes overflateavrenning (regn, smeltevann) fra gårdsplasser, gater, takflater

Detaljer

Renere havnesedimenter i Trondheim

Renere havnesedimenter i Trondheim Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapport nr.: 2008-01 Rev.: 0 Dato: 31.01.2008 Rapporttittel: Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapporttype: Delrapport til årsrapport Dato første utsendelse: 31.01.2008

Detaljer

Miljøteknisk undersøkelse av sjøbunn i Langviksbukta. Innledning 2 Feltarbeid 2 Resultater 3 Oppsummering 6

Miljøteknisk undersøkelse av sjøbunn i Langviksbukta. Innledning 2 Feltarbeid 2 Resultater 3 Oppsummering 6 Teknisk notat Til: Langvik og Bygdø Båtforening v/ Torstein Lange Larsen Kopi til: Dato: 2016-01-08 Rev.nr. / Rev.dato: 0 / Dokumentnr.: 20150834-01-TN Prosjekt: Langvik og Bygdø Båtforeninger Utarbeidet

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.002 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland

Detaljer

Masteroppgave: Kartlegging og studie av forurensning i sediment og vannkolonne i området brukt til snødumping i Trondheimsfjorden (vinteren 2016)

Masteroppgave: Kartlegging og studie av forurensning i sediment og vannkolonne i området brukt til snødumping i Trondheimsfjorden (vinteren 2016) Masteroppgave: Kartlegging og studie av forurensning i sediment og vannkolonne i området brukt til snødumping i Trondheimsfjorden (vinteren 2016) Hilde Alida Hammer Tidligere masterstudent i miljøkjemi

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien

Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien RAPPORT L.NR. 5641-2008 Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien Sedimentundersøkelse ved etablering av utslipp fra Norsk Metallretur Skien AS Foto: Kystverket/Norge Digitalt Norsk institutt for vannforskning

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS 25.04.2017 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS Rapportnummer 1776913_1 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE, SAGTOMTA MYSEN SAMMENDRAG

Detaljer

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 1991-2010. MO-Hålogaland

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 1991-2010. MO-Hålogaland Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 1991-2010 MO-Hålogaland Tittel/Title: Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 1991-2010 MO-Hålogaland Forfatter(e)/Author(s):

Detaljer

OPPDATERT RISIKOVURDERING AV OM GRUNNEN KAN VÆRE FORUREINA MED PRØVETAKING

OPPDATERT RISIKOVURDERING AV OM GRUNNEN KAN VÆRE FORUREINA MED PRØVETAKING Rapport nr. 527-2011 OPPDATERT RISIKOVURDERING AV OM GRUNNEN KAN VÆRE FORUREINA MED PRØVETAKING Knudsens Eiendomselskap AS Gnr. 22, Bnr. 579 Bergen kommune 6. Januar 2011 Resipientanalyse Foretaksnr.:

Detaljer

SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD. Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg RAPPORT. Rapport nummer

SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD. Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg RAPPORT. Rapport nummer RAPPORT SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg Rapport nummer 08 509 13 0064-3 INNHOLDSREGISTER TABELLER... 1 1.0 INNLEDNING... 1 2.0 OPPFØLGING AV TILTAKSPLAN... 2 2.1 Grunnundersøkelser...

Detaljer

Supplerende grunnundersøkelse på kortholdsbane, Bodin leir

Supplerende grunnundersøkelse på kortholdsbane, Bodin leir MEMO TITTEL Supplerende undersøkelser. Kortholdsbane Bodin leir DATO 15. mai 2012 TIL Forsvarsbygg v/camilla Spansvoll KOPI Forsvarsbygg v/arne Eriksen FRA Øystein Løvdal OPPDRAGSNR. 135356 ADRESSE COWI

Detaljer