hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir"

Transkript

1 DR14.1 Måleprogram - utslipp til vann Måleprogrammet gjelder både for oljeutskiller i verksted og oljeutskiller for resten av området. Komponenter Frekvens Vurdering/usikkerhet Volum Usikkerhet Prøvetaking Usikkerhet Analyse/Metode Usikkerhet Utregning og Usikkerhet Total vurdering Resultater fra vannprøver (xcl ark i beregning styringssystem) Forurensningsforskriften kap 15; 50 mg/l er grenseverdi THC (olje - total 2 g/år Uttak på vår og høst. Det er liten variasjon i Det er ikke gjort beregninger av Hovedandel av Prøveflaske fra laboratoriet blir Prøven tas direkte i flasken som EN ISO /EPA 601 Måleusikkerheten angis som en Det er ikke frem til nå gjort Usikkerhetsmomentene i Frekvens: ca 55 % usikkerhet pga kun 2 Sett opp mot kravet i forurensningsforskriften hvor produksjon, Usikkerhet: L=2Kσ/ n, 2 prøver gir antall m3 avrenning. For å vannmengder som går mottatt klar til bruk. Ingen skal sendes til lab, dermed ingen utvidet måleusikkerhet (etter noen beregning av utslippet forhold til frekvens, hydrokaroner) prøver/år. Siden det allerede eksisterer en del det er et krav til at oljeholdig vann til kommunalt en "usikkerhet" på 55 % (ref. ISO ). Det kunne beregne volum, brukes til oljeutskiller er konservering er nødvendig. Det tas usikkerhet mht defiinisjon i "guide to the ytterligere enn det som prøvetaking og resultater fra før og også på andre anlegg, ser vi nett ikke skal overstige 50 mg/l, så er resultatene er tatt ut 2 prøver årlig fra oljeutskillerne. En nedbørsmengder gjennom et år, avrenning i ut en stikkprøve.prøvetaking prøvetakingsutstyret. Ved nedbør expression of uncertainty in fremkommer fra analysen analysemetode vil at resultatene ligger i samme område.vi mener under kravet. Sammenligner man THC resultatet oversikt over resultatene viser variasjon. En lokale data kan fremskaffes fra forbindelse med skjer direkte i flasken. Prøven vil det være naturlig fortregning av measurements", ISO, Genova, av vannprøven (mg/l). medfølge mht beregningen derfor at usikkerheten er betraktelig lavere. med kravet som er satt til shredderanlegget i NMR totaloversikt for NMR viser også variasjon, men metologisk institutt. Nedslagsfelt nedbør. En liten andel står kaldt til den sendes med post. vannet i oljeutskiller. Avrenningen Switzerland 1993) beregnet med Beregninger er gjort mht som gjøres i forhold til Prøvetaking: Prøvene tas direkte i flaskene som Skien hvor kravet 20 mg/l, så ligger flere av NMR vurderer dette til å være naturlig variasjon hele arealet som oljeutskiller vann som brukes til Glassflaske sendes laboratoriet skjer fra alle de flater på området en dekningsfaktor på 2, noe som areal og nedbørsdata og ut årlig utslipp. Det vil også er sendt fra lab. Det tas ut en stikkprøve. resultatene over kravet. Årsak til et par av de høye og akseptabelt. dekker. Avrenningskoeffisient rengjøring brukes. Det ekspress over natten. Prøvetaking som er tilknyttet utskiller. gir et konfidensintervall på om lagfra dette fremkommer årlig være noe usikkerhet knyttet Usikkerhet vurderes å være lik 0. resultatene er funnet; feil i IVAR systemet, filterfei settes til 1. Det vil si at all nedbørvurderes dithen at skal gjennomføres så langt det er 95 %. utslipp. Avrenningsfaktoren opp mot mengde spylevann Analysemetode: Akkreditert lab brukes. Laben Totalt sett vurderes den miljømessige konsekvensen går ut til oljeutskiller. En liten usikkerheten er liten. mulig ved nedbør. Dersom det ikke er satt til 1, dvs at alt som brukes til rengjøring beregner usikkerhet - det beregnes at 95 % av som liten ut i fra de resultater som foreligger. De grad av spyling for rengjøring Avrenningskoeffisienten skal plassen som vil følge rørsystemet oljeutskiller. Mengde vurderes ikke til å ha Beregning/utregning: Beregningen vil følges av med riktig uttak av prøver samt oppfølging på drift er mulig, vil det tilføres vann på beregnes til å gå til av områdene, men det resultatene vil ligge innenfor et kjent område. relativt høye resultatene viser hvor viktig det er foregår også på området, men det er små mengder. være 1. spylevann som medgår til nevneverdig innvirkning på de usikkerhetsmomenter som ligger i frekvens, av oljeutskillerne. rengjøring av områdene er resultatene. Siden prøvetaking og analysemetode. ikke tatt med i beregningen. avrenningsfaktoren settes Det er små mengder som til 1, betyr det at all nedbør brukes. forutsettes å gå direkte til oljeutskiller Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir mottatt klar til bruk. Ingen Som over EPA 200.7/EPA200.8 Som over Som over Som over Som over NMR Stavanger har ingen eksterne krav satt til jern, men det gjennomføres intern sammenligning konservering er nødvendig. Det tas av avløpsvannet opp mot de andre andre NMR ut en stikkprøve. Prøvetaking skjer anleggene. Sammenligning viser at Stavanger sine direkte i flasken. Prøven står kaldt resultater ligger lavt med unntak av 1 prøve. til den sendes med post.plastflaske Sammenlignet med kravet som er satt til sendes laboratoriet ekspress over shredderanlegget til NMR Skien; krav er natten. Prøvetaking skal ug/l, så ligger Stavanger over kravet på 1 prøve; 22 gjennomføres så langt det er mulig mg/l. Det vurderes likevel at den miljømessige ved nedbør. Dersom det ikke er konsekvensen er liten, da hovedtyngden av mulig, vil det tilføres vann på resultater er lave. plassen som vil følge rørsystemet Cd 2g/år Som over Som over Som over Som over Som over EPA 200.7/EPA200.8 Som over Som over Som over Som over NMR Stavanger har ingen eksterne krav satt til kadmium, men det gjennomføres intern sammenligning av avløpsvannet opp mot de andre andre NMR anleggene. Sammenligning viser at NMR Stavanger sine resultater ligger på et lavt nivå. Sammenlignet med kravet som er satt til shredderanlegget til NMR Skien; krav er 10 ug/l, så ligger Stavanger godt under kravet. Ut fra resultater og sammenligninger vurderes det dithen at den miljømessige konsekvensen er liten.alle resultatene ligger også innenfor grenseverdiene som er satt i drikkevannsforskriften, mens noe varierende i veileder for klassifisering av miljøgifter i vann og sediment - her ligger nivået på dårlig vannkvalitet! Sett opp mot årlig beregnede utslipp som er på 26 g/år, vurderer vi likevel at resultatet og påvrikningen til kommunalt nett er minimal. Hg 2g/år Som over Som over Som over Egen prøveflaske til Hg mottas fra Stikkprøve mht Hg. Liten lab, klar til bruk. Konservering glassflaske skal brukes til Hg. gjøres av laboratoriet når Usikkerhet for prøvetaking skal vannprøve mottas. Prøvetaking derfor være liten. skjer direkte i flasken. Prøven står kaldt til den sendes med post.flasken sendes laboratoriet ekspress over natten. Prøvetaking skal gjennomføres så langt det er mulig ved nedbør. Dersom det ikke er mulig, vil det tilføres vann på plassen som vil følge rørsystemet SS-EN Som over Som over Som over Som over, men her gjennomføres stikkprøve istedenfor blandprøve. NMr Stavanger har ingen eksterne krav satt til kvikksølv, men det gjennomføres intern sammenligning av avløpsvannet opp mot de andre andre NMR anleggene. Sammenligning viser at Stavanger sine resultater ligger på et lavt nivå. Sammenlignet med kravet som er satt til shredderanlegget til NMR Skien; krav er 1 ug/l, så ligger NMR Stavanger godt under dette kravet. Flere av verdiene ligger også lavere enn kravet i drikkevannsforskriften. Ut fra resultater og sammenligninger vurderes det dithen at den miljømessige konsekvensen er liten.

2 Pb 2g/år Som over Som over Som over Som for Fe Som for Fe EPA 200.7/EPA200.8 Som over Som over Som over Som for Fe NMR Stavanger har ingen eksterne krav satt til bly, men det gjennomføres intern sammenligning av avløpsvannet opp mot de andre andre NMR anleggene. Sammenligning viser at Stavanger sine resultater ligger på et lavt nivå. Sammenlignet med kravet som er satt til shredderanlegget til NMR Skien; krav er 1000 ug/l, så ligger godt under kravet. Ut fra resultater og sammenligninger vurderes det likevel dithen at den miljømessige konsekvensen er liten. ph 2g/år Som over Som over Som over Som over Som over ISO Som over Som over Som over Som over Resultatene ligger innenfor intervallet som er gitt i NMR Skien sin tillatelse (ph: 6-9,5) As 2g/år Som for Fe Som for Fe Som for Fe Som for Fe Som for Fe EPA 200.7/EPA200.8 Som for Fe Som for Fe Som for Fe Som for Fe. Resultatene som fremkommer er innenfor grenseverdiene i drikkevannsforskriften, i veileder for klassifisering av miljøgifter ligger nivået på god - moderat. Ut fra resultater og sammenligninge vurderes det dithen at den miljømessige konsekvensen er liten. Cr 2g/år Som over Som over Som over Som over Som over EPA 200.7/EPA200.8 Som over Som over Som over Som over Som over Cu 2g/år Som over Som over Som over Som over Som over EPA 200.7/EPA200.8 Som over Som over Som over Som over I de fleste målingene er er resultatene over grenseverdiene i drikkevannsforskriften. I veileder for klassifisering av miljøgifter i vann er de målte nivåene av Cu i vårt avløpsvann, mye høyere enn verdiene som viser til moderat eller god tilstandsklasse for som er satt til sjøvann. Tar man i betraktning at det er lave mengder med avrenning totalt sett for året fra området, blir årlig mengde 4 kg. Det vurderes derfor at den miljømessige påvirkningen er liten. Ni 2g/år Som over Som over Som over Som over Som over EPA 200.7/EPA200.8 Som over Som over Som over Som over En del av resultatene ligger omtrent dobbelt av grensen satt i drikkevannsforskriften (20ug/l), en av verdiene ligger lavere. I veileder for klassifisering av miljøgifter i vann er de målte nivåene av Ni i vårt avløpsvann, mye høyere enn verdiene som viser til moderat eller god tilstandsklasse for som e satt til sjøvann. Vi vurderer likevel resultatene for å være uten innvirkning på kommunalt nett ut fra den totale mengde vann som går til IVAR i løpet av året. For 2010 er det beregnet ut fra Ni innhold i vannprøve samt nedbørsmengder og avrenningsarealet at mengde Ni som er sluppet ut til resipient er ca 0,87 kg/år. Zn 2g/år Som over Som over Som over Som over Som over EPA200.8 Som over Som over Som over Som over I veileder for klassifisering av miljøgifter i vann er de målte nivåene av Zn i vårt avløpsvann, mye høyere enn verdiene som viser til moderat eller god tilstandsklasse for som er satt til sjøvann. Vi vurderer likevel resultatene for å være uten innvirkning på kommunalt nett ut fra den totale mengde vann som går til IVAR i løpet av året. For 2010 er det beregnet ut fra Zn innhold i vannprøve samt nedbørsmengder og avrenningsarealet at mengde Zn som er sluppet ut til IVAR er 38 kg/år. Suspendert stoff 2g/år Som over Som over Som over Som for Fe Som for Fe NS 4733 Som over Som over Som over Som over Resultatene ligger under 100, kun 1 måling viser resultat over 100. Det vurderes at alt under 100 er lave verdier. PAH 16 1 g/år Som over, men det er ikke tatt ut prøver jevnlig Som over Som over Som for THC Som for THC EPA 8270-C Som over Som over Som over Som for THC Ved å sammenligne resultatene med veileder for for analyse av PAH. 4 prøver er gjennomført de siste årene. Resultatene fra eget anlegg de andre verdiene i området for moderat - svært dårlig anleggene viser i hovedsak lave verdier, slik at tilstand (sett opp mot de ulike PAHene). Selv om det vurderes at 1 analyse pr år er greit. enkelte PAHer overskrider grenseverdien satt i miljøgifter i vann, vurderes det dithen at avløpet fra NMR Stavanger er i små mengder slik at bidrag ikke vil gi nevneverdig påvirkning på vannkvaliteten som går til IVAR. PCB 7 1g/år Som over, men det er tatt ut 4 prøver, de siste 4 Som over Som over Som for THC Som for THC ISO 6468 Som over Som over Som over Som over Det vurderes å være lave verdier for PCB, år. Resultatene tolkes som lave og på samme nivå sammenlignet med de andre anlegg i NMR som resten av anleggene i NMR og at det er nok systemet. Det er ikke satt noen grense for PCB ift med årlig analysering av PCB. miljøgifter i vann; pga for lite datamateriale. Tetrabrombisfenol 1g/år Som for PAH. Det vurderes å være lave verdier Som over Som over Som for Fe, men glassflaske Som for Fe GC-MSD Som over Som over Som over Som over Ved å sammenligne resultatene med veileder for A (TBBPA) på disse prøvene. Det er likevel nødvendig med årlige prøver for å få inn data på bromerte verdiene i området lik moderat - god. Bedriften flammehemmere. mener derfor at verdiene ikke vil påvirke vannkvaliteten. Heksabromsyklodo 1 g/år Som over Som over Som over Som for Fe, men glassflaske Som for Fe GC-MSD Som over Som over Som over Som over Ved å sammenligne resultatene med veileder for dekan (HBCDD) verdiene i området lik moderat - god. Bedriften mener derfor at verdiene ikke vil påvirke vannkvaliteten. Kortkjedede klorerte parafiner 1 g/år Det er tatt 3 analyser på kortkjedede klorerte parafiner. Resultater fra andre NMR anlegg viser Som for Fe, men glassflaske Som over GC/EDC Som over Som over Som over Som over Ved å sammenligne resultatene med veileder for også nivåer som vurderes som lave. Det vurderes verdiene i området lik moderat. Bedriften mener derfor til å være nok med årlig analyse. derfor at verdiene ikke vil påvirke vannkvaliteten.

3 Mellomkjedede klorerte parafiner 1 g/år Som over Som for Fe, men glassflaske Som over Som over Som over Som over Som over Som over Ved å sammenligne resultatene med veileder for verdiene i området lik moderat - dårlig. Bedriften mener likevel at verdiene ikke vil påvirke vannkvaliteten i nevneverdig grad. L= confidence interval; feilmargin K= Confidence level (95 %) σ = standard avvik (20%) n = antall prøver (4) Vurdering av prioriteringslisten og av egenrapportering er gjennomført av konsulent Tore Methlie Hagen fra Norsas. Ut fra disse vurderingene er det gjennomført målinger på de stoffer som er prioritert.da en del av stoffene har lave verdier har vi satt ned frekvensen. H:\Ytre miljø\ Veiledninger og direk Document

4 C QA dokument nr DR 14 Oppfølging av utslipp til vann Side 1 av: 2 Utgave: A Norsk Metallretur Stavanger AS Utarbeidet av: EB Godkjent av: KH Sist revidert: Forrige rev: Hensikt Sikre at det blir gjennomført målinger av avløpsvann fra oljeutskillerne på en representativ måte slik at resultatene på utslipp til vann blir reelle. Alle målinger og analyser gjennomføres av akkreditert laboratorium. Se DR14.1 Måleprogram, som gir en oversikt over hvilke komponenter som skal analyseres på, prøvetakingsmetode, analysemetode samt hvilke usikkerheter som er knyttet til hvert av elementene. Se også DR12 Drift av oljeutskiller. NR HANDLING ANSV. NR. DOK. NAVN KOMMENTARER 1 Prøvetaking 1.1 Uttak av prøve skal skje iht ISO , 3 Se også DR14.1 Måleprogram. Følgende skal gjøres: 1. Samleprøve og stikkprøve fra avløpsvann fra oljeutskiller skal tas ut. Samleprøve: Det tas ut stikkprøver fra utløp i løpet av en dag. Stikkprøvene tas direkte på flasken som er mottatt fra lab. Stikkprøve: Det tas kun en enkelt prøve. Stikkprøven tas direkte på prøveflasken som er mottatt fra lab. Se også IKR 3.2 Datainnsamling prøvetaking oljeutskiller 2. Prøven sendes til akkreditert laboratorium for analysering. Mengder som må tas ut for å få til en representativ prøve avtales på forhånd med laboratoriet. Alle målingene og analysene skjer på akkreditert laboratorium. Resultatene fra analysene blir presentert i rapport som NMR mottar. Usikkerhet i analysene blir fremlagt i analyserapporten. 2 Frekvens 2.1 Uttak av avløpsvann og analyse skal gjennomføres i henhold til måleprogram DR14.1. Uttak skal forsøkes å gjennomføres i periode når det er/har vært nedbør slik at uttak av prøver kan være mulig å få til og bli mest mulig representativ. Oppfølging Rapport fra hver måling mottas av NMR Stavanger og blir fulgt opp på driftsmøter. Beregning av utslipp i kg gjøres vha metrologiske data på nedbørsmengder for året som det er tatt ut prøve i samt nedslagsfeltsarealet. 3 Avviksbehandling og korrigerende tiltak Dersom resultatene viser verdier over de fastsatte krav i forurensningsforskriften samt eventuelle interne krav skal anlegget vurdere årsak og eventuelt om korrigerende tiltak er mulig å

5 C QA dokument nr DR 14 Oppfølging av utslipp til vann Side 2 av: 2 Utgave: A Norsk Metallretur Stavanger AS Utarbeidet av: EB Godkjent av: KH Sist revidert: Forrige rev: gjennomføre. Henvisning: Forurensningsloven NS-ISO NS-ISO NS-ISO

NORSK GJENVINNING INDUSTRI AS

NORSK GJENVINNING INDUSTRI AS RAPPORT NORSK GJENVINNING INDUSTRI AS Kristiansund - Søknad om utslipp av PFC forbindelser Sendt til: Miljødirektoratet Norsk Gjenvinning Industri AS v/ Ellen Palmgren Rapport nummer 13509190017-3 Rapportnavn:

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Herøya Industripark AS (HIP)

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Herøya Industripark AS (HIP) Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Herøya Industripark AS (HIP) Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype Ullensaker kommune Vann, avløp, renovasjon og veg Årsrapport for påslipp til kommunalt nett Etter lokal forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett. I Ullensaker

Detaljer

Årsrapport for miljøovervåking ved AF Miljøbase Vats for 2014

Årsrapport for miljøovervåking ved AF Miljøbase Vats for 2014 RAPPORT L.NR. 6821-2015 Årsrapport for miljøovervåking ved AF Miljøbase Vats for 2014 Forside: AF Miljøbase Vats Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

Forventninger til industriens utslippskontroll

Forventninger til industriens utslippskontroll Forventninger til industriens utslippskontroll 2748 2010 Det er svært viktig med god kvalitet på utslippsdata fra industrien. Dataene brukes blant annet av myndighetene til å følge opp at bedriftene overholder

Detaljer

Bruk av Flerfasema ler som Fiskal Ma ler

Bruk av Flerfasema ler som Fiskal Ma ler Bruk av Flerfasema ler som Fiskal Ma ler Driftserfaring fra Trym feltet v/ Bjarne Syre, DONG E&P Norge BAKGRUNN Trym feltet er lokalisert sør i Nordsjøen på grensen mot Danmark og ble påvist i 1990. Feltet

Detaljer

Ørland kampflybase Varsel om tillatelse til graving i forurenset grunn

Ørland kampflybase Varsel om tillatelse til graving i forurenset grunn Forsvarsbygg Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Oslo, 12.05.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/3356 Saksbehandler: Vanja Alling Ørland kampflybase Varsel om tillatelse til

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for. Norsk Gjenvinning Industri Fagerstrand

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for. Norsk Gjenvinning Industri Fagerstrand Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Norsk Gjenvinning Industri, Fagerstrand Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf.

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 09.04.2015 2007/1543/ANKL/473 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Anne Grete Kleven, tlf 71 25 84 77 Vår ref. Tofte Gjenvinning

Detaljer

Alumox AS Rødvika industriområde 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL. Brian Thomsen

Alumox AS Rødvika industriområde 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL. Brian Thomsen Alumox AS Rødvika industriområde 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL Dato: 18.01.2005 Vår ref.: 2005/48 Deres ref.: Brian Thomsen Saksbehandler: Bente Sleire, telefon: 22573559 Statens forurensningstilsyn Postboks

Detaljer

Revisjonsprotokoll Pilotprosjektet i Trondheim havn Utførte arbeider. Renseprosjektet

Revisjonsprotokoll Pilotprosjektet i Trondheim havn Utførte arbeider. Renseprosjektet Revisjonsprotokoll + Utførte arbeider. Renseprosjektet Rapport nr.: 2006-021 Rev.: 0 Dato:15.02.2006 2 Rapporttittel: Utførte arbeider. Renseprosjektet Rapporttype: Delrapport Dato første 15.02.2006 utsendelse:

Detaljer

Forsvaret Varsel om pålegg om videre undersøkelser og tiltaksvurdering for PFAS-forurenset grunn

Forsvaret Varsel om pålegg om videre undersøkelser og tiltaksvurdering for PFAS-forurenset grunn Forsvarsbygg Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Oslo, 12.05.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4376 Saksbehandler: Gunnhild Preus-Olsen Forsvaret Varsel om pålegg om videre

Detaljer

Veileder. Risikovurdering av forurenset sediment

Veileder. Risikovurdering av forurenset sediment Veileder Risikovurdering av forurenset sediment TA 2802 2011 2 Forord Veilederen om risikovurdering av forurensede sedimenter er utarbeidet for saksbehandlere i forvaltningen, ansvarlige for forurensning,

Detaljer

NGU Rapport 2007.012. Deponering av jernbaneballast

NGU Rapport 2007.012. Deponering av jernbaneballast NGU Rapport 2007.012 Deponering av jernbaneballast INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 2 KONSEKVENSER FOR JERNBANEVERKET ETTER IKRAFTTREDELSE AV NYTT REGELVERK I AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 9 PER 01.01.2007...

Detaljer

PROSJEKT 4824 RENERE SJØBUNN, RISIKOVURDERING AV 3 DELOMRÅDER I INDRE HOMMELVIKBUKTA

PROSJEKT 4824 RENERE SJØBUNN, RISIKOVURDERING AV 3 DELOMRÅDER I INDRE HOMMELVIKBUKTA APRIL 2014 MALVIK KOMMUNE PROSJEKT 4824 RENERE SJØBUNN, RISIKOVURDERING AV 3 DELOMRÅDER I INDRE HOMMELVIKBUKTA RISIKOVURDERING TRINN 1 OG 2 DELRAPPORT A039511-5 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412

Detaljer

PROSJEKT: 09 509 13 0038

PROSJEKT: 09 509 13 0038 PROSJEKTNOTAT /200 DATO: 28.4.200 (revidert tabell og 3) PROSJEKT: 09 509 3 0038 TIL: Arne Eriksen Forsvarsbygg Skifte Eiendom E-post: arne.eriksen@skifte.no Pål S. Henriksen Forsvarsbygg Skifte Eiendom

Detaljer

TEKNISK RAPPORT VALDEMARSVIK KOMMUN RAPPORT NR. 2003-1121 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG

TEKNISK RAPPORT VALDEMARSVIK KOMMUN RAPPORT NR. 2003-1121 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG VALDEMARSVIK KOMMUN HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG VANN I VALDEMARSVIKEN RAPPORT NR. 23-1121 REVISJON NR. 1 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 23-12-5 CONNO651748

Detaljer

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: juli 2015

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: juli 2015 - Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi Utgave: juli 2015 - Forord I Vedlegg II til Avfallsforskriftens kapittel 9 er det stilt krav til basiskarakterisering av avfall som

Detaljer

HOVEDPLAN avløp 2011 2020

HOVEDPLAN avløp 2011 2020 HOVEDPLAN avløp 2011 2020 >> VI GJØR NARVIK RENERE SAMMENDRAG Hovedplanen er kommunens og foretakets overordnede plan for avløpsvirksomheten. Hovedplanen som angi hvordan kommunens og foretakets skal oppfylle

Detaljer

Flora kommune Søknad om dispensasjon fra rensekrav i Forurensningsforskriftens kap. 1 4. Utgave: 0 Dato: 2011-06 - 30

Flora kommune Søknad om dispensasjon fra rensekrav i Forurensningsforskriftens kap. 1 4. Utgave: 0 Dato: 2011-06 - 30 Søknad om dispensasjon fra rensekrav i Forurensningsforskriftens kap. 1 4 Utgave: 0 Dato: 2011-06 - 30 Søknad om dispensasjon fra rensekrav i Forurensningsforskriftens kap. 14 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Skangass AS

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Skangass AS Tillatelse Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Skangass AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Halse Eiendom AS Planlagt utbygging på Nedre Malmø Miljøteknisk grunnundersøkelse M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Situasjonsbeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3

Detaljer

MOSSESUNDET MILJØGIFTER I SEDIMENTER

MOSSESUNDET MILJØGIFTER I SEDIMENTER Oppdragsgiver Moss kommune Rapporttype Miljøtekniske undersøkelser og risikovurdering 2010-05-04 MOSSESUNDET MILJØGIFTER I SEDIMENTER MILJØGIFTER I SEDIMENTER 2 (50) MOSSESUNDET MILJØGIFTER I SEDIMENTER

Detaljer

Fravær og skader Sykefravær Skader med fravær. Utslipp Utslipp til luft Utslipp til vann Eksterne støymålinger Klager og publikumshenvendelser

Fravær og skader Sykefravær Skader med fravær. Utslipp Utslipp til luft Utslipp til vann Eksterne støymålinger Klager og publikumshenvendelser MILJØ rapport 28 Innhold: Leder Farlig avfall, en utfordrenede bransje Om bedriften Forretningsidè Kvalitets-og miljøstyringssystemet Produksjon Mottatt avfall Brenselsleveranser Egengenerert avfall Fravær

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

Lier Industriterminal Kartlegging av eventuelle kilder på land og vurdering av spredning til Drammensfjorden. Innledende undersøkelser og vurderinger

Lier Industriterminal Kartlegging av eventuelle kilder på land og vurdering av spredning til Drammensfjorden. Innledende undersøkelser og vurderinger Lier Industriterminal Kartlegging av eventuelle kilder på land og vurdering av spredning til Drammensfjorden Innledende undersøkelser og vurderinger 20071599-1 12. juni 2008 Prosjekt Prosjekt: Lier Industriterminal

Detaljer

Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget

Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget November 2008 Utarbeidet av: Erik Johannessen, Siv.ing, MSCE, COWI AS Lillian Ovell, Ing., MBA, COWI AS Arild Schanke Eikum, Ph.D,

Detaljer

VILKÅR FOR UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN TIL KOMMUNALT NETT I BÆRUM

VILKÅR FOR UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN TIL KOMMUNALT NETT I BÆRUM November 2007 VILKÅR FOR UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN TIL KOMMUNALT NETT I BÆRUM 1. TILKNYTNING TIL AVLØPSNETTET I henhold til 15-7 i forurensningsforskriften skal oljeholdig avløpsvann passere sandfang

Detaljer

NA Dok. 9 Veiledning til akkrediteringsvilkår for laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner

NA Dok. 9 Veiledning til akkrediteringsvilkår for laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner Norsk akkreditering NA Dok. 9: Veiledning til akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: RKN Versjon: 6.01 Guideline/Veiledning Gjelder fra: 01.04.2011 Sidenr: 1 av 12 NA Dok. 9 Veiledning

Detaljer