Månedsrapport. Månedsrapport April Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ. Tema April Notat nr. 4. Til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport. Månedsrapport April Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ. Tema April Notat nr. 4. Til"

Transkript

1 Månedsrapport Oppdrag Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ Tema April 2006 Notat nr. 4 Engebrets vei 5 Pb 427 Skøyen N-0213 OSLO Tlf Fax Dato: Vår ref.: /GTU/AFE Til Selskap Navn E-post Statens Vegvesen Region Øst Turid Winther-Larsen Fra Rambøll Guro Thue Unsgård Rambøll Anne Fevang Månedsrapport April 2006

2 DEL I Sørenga 1 Prøvetaking av jord og betong Det er totalt tatt 42 jordprøver på Sørenga i april En oppsummering av resultatene av prøvetakingen er vist i vedlegg 1A. Uke 14: 22 jordprøver (9 rene, 12 klasse A og 1 klasse C). Uke 15: 6 jordprøver (1 ren og 5 klasse A). Uke 16: 7 jordprøver (1 ren, 5 klasse A og 1 klasse B). Uke 17: 7 jordprøver (3 rene, 2 klasse A og 2 klasse B). I 23 av de i alt 24 prøvene som ble klassifisert som klasse A lett forurenset i april, skyldes dette utelukkende et noe forhøyet innhold av metallet krom. Grenseverdien for rene masser med hensyn på krom er 25mg/kg. En gjennomsnittsverdi av de 42 prøvene som ble tatt av masser på Sørenga i mars viser en verdi for krom på 26,6mg/kg. Dette tyder på at det er et naturlig forhøyet innhold av krom i området på Sørenga. I Figur 1 er det vist bilder fra prøvetaking av masser utført i april Den ble det tatt en del bilder av kreosot forurensede masser på Grønlikaia. Masser fra dette området ble prøvetatt og klassifisert som klasse C forurenset ved prøvetaking , rapportert i SØ51_060306_J. En god del masse er fjernet fra området og levert godkjent mottak. Ved befaring den lå kreosot forurensede masser synlig i dagen. Det luktet kreosot opp til ca. 100m unna hot spot en. AF mente det hadde vært representanter fra Statens Vegvesen borte og sett på massene, og at beskjeden AF hadde fått var å la de massene som ikke skulle fjernes i forbindelse med anleggsarbeidet ligge. Som en konsekvens av dette er denne hot spot en med kreosot forurensede masser fremdeles liggende i grunnen, under jernbanefylling for midlertidig jernbane. En av prøvene av denne massen viser en verdi for PAH16 på mg/kg. Grenseverdien for rene masser er 2mg/kg og for klasse C forurenset masse er den 100mg/kg. Fra et miljømessig synspunkt er det uheldig at dette området med svært forurenset masse ikke ble ryddet opp i, i forbindelse med gravearbeidene som ble utført. Konsekvensen er at man nå vil ha en kilde til utlekking av kreosot som vil tilføres Oslofjorden. I tillegg er rene masser som ble fylt over de forurensede blitt kontaminert, slik at man har oppnådd en spredning av forurensning og dermed økt volumet av forurensede masser for eventuelle fremtidige opprydninger som først vil kunne skje etter at den midlertidige jernbanen er fjernet noen år frem i tid.

3 Figur 1 Bildene viser prøvetaking av masser. Topp venstre , topp høyre , nederst til venstre , midten høyre og bunn høyre er fra

4 Figur 2 Bilder fra område på Grønlikaia med kreosotforurensede masser, tatt

5 Pkt Beskrivelse/aktivitet 2 Levering av masser til mottak Det er i april 2006 (ukene 14, 15, 16 og 17) levert masser til mottak som vist i tabell1. Tallene er oppgitt i tonn. Tabell 1 Masser levert til mottak i april 2006.

6 Pkt Beskrivelse/aktivitet 3 Prøvetaking av vann Renseanlegget Det er utført en runde med prøvetaking av vann fra renseanlegget i april. Prøvetakingen ble utført den (uke 17). Resultatene er lagt ved i vedlegg 1A, og rapportert i SØ69_280406_V. V1 er tatt av vann inn i anlegget, V2 av vann etter ombygd kar 11, og V3 av vann etter siltgardin ut av anlegget. Vi ser av tallene at det er overskridelser av SFTs gjeldende utslippstillatelse for vann inn i anlegget, for parameterene bly, kobber og krom. Både vann etter kar 11 samt vann ut av anlegget tilfredsstiller kravene i utslippstillatelsen. Prøver fra kaikant av sjøvann i Lohavn og Bispevika Vann fra kaikant mot Lohavn og Bispevika ble prøvetatt i uke 17 ved 1 meters dybde. Prøvetaking er rapportert i SØ70_270406_V, og resultatene er lagt ved i vedlegg 1A, hvor fargekodingen er utført i hht SFT veileder 97:03 (se tabell 2 for tilstandsklassene). I Bispevika, punkt SØ6 (1m) er det forhøyet innhold av kvikksølv tilsvarende tilstandsklasse V og nikkel tilsvarer klasse III. PAH er registrert over deteksjonsgrensen i Bispevika, med verdi på 0,02 µg/l. I Lohavn, punkt LO8 (1m) tilsvarer målt innhold av kadmium og sink klasse IV, mens kvikksølv og nikkel tilsvarer klasse III. PAH er registrert over deteksjonsgrensen i Lohavn, med verdien 0,05 µg/l. THC er ikke registrert over deteksjonsgrensen i verken Bispevika eller Lohavn. Ingen av prøvene overskrider grenseverdier for utslipp fra byggegrop gitt av SFT Tabell 2 - Tilstandsklasse I til V i henhold til SFTs veileder 97:03.

7 Sjødelen Pkt Beskrivelse/aktivitet Rapportnr og dato Ansvar 1 Fremdrift og prøvetaking I april ble det fortsatt med førstegangsmudring i Bjørvika. Vandringskorridoren mot Bjørvikautstikkeren ble etablert, og vandringskorridoren var nå komplett. På land ble det fortsatt å grave gjennom Bjørvikautstikkeren, mot Akerselva. I slutte av måneden var det forberedelser og sprengning av betongkai mot Bjørvika og graving mot Bjørvika. OH22_ OH25_ OH24_ AFE AFE AFE 2 Prøvetaking og rapportering Uke 14 Det ble målt turbiditet og sulfid i Akerselva den Videre ble det tatt ut vannprøver i byggegropen i Bjørvikautstikkeren, sør for gravearbeidene mot Akerselva og av eventuell spredning mot Bjørvika. I tillegg ble det tatt to prøver ved mudringsfartøyet i Bjørvika. Den ble det tatt ut vannprøver ved 7 stasjonære stasjoner i indre havn samt to prøver ved mudringsfartøyet og to prøver sør for arbeidene mot Akerselva. I tillegg ble det gjennomført analyser på sulfid i Akerselva. Uke 15 Påske. Uke 16 Den ble det tatt ut tre prøver av miljøgifter, turbiditet og sulfid ved vandringskorridoren samt to prøver på miljøgifter ved mudringsfartøyet. Uke 17 Denne uken ble vannprøvene i Akerselva kun tatt ut med analyse på sulfider. Det ble også tatt to prøver ved mudringsfartøyet og en ved Vippetangen som ble analysert for miljøgifter. Analyseresultater er gitt i vedlegg 1. Prøvene i april har vært analysert på 5 dagers analyser.

8 3 Anleggsarbeid og bortkjørte masser Mengde bortkjørte masser fra Bjørvikautstikkeren er oppgitt, men ble levert NOAH Langøya. Volum av mudrede sedimenter fra Bjørvika er ikke oppgitt.

9 Havnelageret Pkt Beskrivelse/aktivitet 1 Prøvetaking Masser Det er totalt tatt femten prøver av jord på Havnelageret i april En oppsummering av resultatene er vist i vedlegg 1C. Prøvetakingen ble utført for å kartlegge forurensningsgrad av finstoffet i byggegropen ned til neste stagenivå ved kote 1. Alt finstoffet i byggegropen er forurenset, men klassifiseringen varierer mellom klasse A og klasse B. Det er imidlertid store mengder sprengstein utfyllt på området. Bildene i figur 3 og 4 er tatt fra prøvetaking av masser i byggegrop henholdsvis den og Uke 14: 8 jordprøver; 6 stk = klasse A og 2 stk = klasse A. Uke 15: Ingen prøvetaking Uke 16: 4 prøver; 1 stk = klasse A og 3 stk = klasse B Uke 17: 3 prøver; alle er klasse A Figur 3 Kartlegging utført i uke 14, den Figur 4 Bilder fra prøvetaking utført i uke 17, den

10 Pkt Beskrivelse/aktivitet Vann Det er ikke tatt prøve av vann fra byggegrop i april Renseanlegg Det ble tatt prøve av vann inn i renseanlegget og vann ut av anlegget den Prøvetakingen er rapportert i HL32_250406_V, og resultatet av prøvetakingen er lagt ved i vedlegg 1C. Prøve av vann ut av anlegget, HL-V2 har høyere målt verdi for metallene Pb, Cu, Zn samt for olje (THC) enn prøve av vann inn i anlegget, HL-V1. Dette kan ha sammenheng med et høyere innhold av suspendert stoff i prøve V2 enn i V1. Innholdet av totalt nitrogen tyder ikke på at vannet som gikk gjennom anlegget ved tidspunkt for prøvetaking er påvirket av avløpsvann. Begge prøvene overskrider tillatelsen for utslipp fra byggegrop gitt av SFT med hensyn på bly. Kaikant mot Bjørvika Det ble tatt prøver fra kaikant mot Bjørvika i punkt HL9, ved 1 og 3m den Prøvetakingen er rapportert i HL35_270406_V. Resultatene fra prøvetakingen er lagt ved i vedlegg 1C, hvor de er fargekodet i henhold til SFTs veileder 97:03. Grenser for de ulike tilstandsklassene er vist i tabell 2. I begge prøvene er det et forhøyet innhold av kvikksølv tilsvarende tilstandsklasse V. Det er i tillegg registrert overkonsentrasjoner av sink tilsvarende tilstandsklasse III ved 1 meters dyp, og for sink i klasse IV ved 3 meters dyp. PAH er registrert med verdiene 0,04µg/l og 0,05µg/l ved henholdsvis 1m og 3m. THC er ikke registrert over deteksjonsgrensen. Ingen av prøvene overskrider grenseverdier for utslipp fra byggegrop gitt av SFT Figur 5 Bjørvika mot Havnelageret den

11 Pkt Beskrivelse/aktivitet 2 Levering av masser til mottak Masser er disponert som i tabellen under på Havnelageret i ukene i april Tabell 3 Disponering av masser fra Havnelageret i april 2006.

12 Side 1/12 DEL I - Vedlegg 1 A Analyseresultater fra Sørenga, masseprøver, uke 14-15

13 Side 2/13 Analyseresultater fra Sørenga, masseprøver, uke Analyseresultater fra Sørenga - vann fra renseanlegget, prøvetatt uke 17

14 Side 3/14 Analyseresultater fra Sørenga - vann fra kaikant mot Bispevika og Lohavn, uke 17

15 Vedlegg 1B; Analyser sjødelen Prøvemerkning Prøvetakings dato As Pb Cd Cr Cu Hg Ni Zn PAH16 THC tot BTEX PCB7 Turbiditet SS Sulfid elektrode µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l NTU (mg/l) (mg/l) Utslippstillatelse ,2 AK-FV ,3 14 <0.10 AK-FV <0.10 AK-FV ,6 13 <0.10 AK-FV <0.10 AK-FV8a ,1 87 0,41 2,6 48 2,2 7, AK-FV8b ,3 0,76 <0.1 <0.5 7,1 0,046 4,6 22 1, ,4 16 BJ-FV7a <4 3,3 <0.2 9,7 4,2 0,05 4,3 16 0,12 <40 9,1 15 BJ-FV7b ,5 <0.2 <0.1 < ,18 5,2 13 0,06 1,9 10 BJ-FV1a <10 <5 <1 <2 3 0,074 <6 9 0, ,9 13 BJ-FV1b <5 <5 <1 <1 4 0, ,06 2,7 17 BU-FV2a <4 39 0, ,21 8,7 60 1, BU-FV2b <5 <5 <1 <1 3 0, , BU-GV1a <4 76 <0.2 6,1 28 0,26 5, BU-GV1b <5 <5 <1 <1 4 0, , ,1 21 BJ-MV <4 1,6 <0.2 <2 <2 <0.002 <4 13 0, ,7 14 BJ-MV ,25 Rignator ,11 AK-FV <4 2 <0.1 1,1 5,8 0,003 1,4 22 0, AK-FV <4 <1 <0.2 <2 3,4 0,018 <2 12 0,07 < ,6 BJ-FV7a <4 12 <0.2 <2 7,4 0,081 2,5 22 0,4 <40 6,9 11 BJ-FV <4 <1 <0.2 <2 4,4 0,018 <2 14 0,09 <40 2,7 4,4 VT-FV <4 <1 <0.2 <2 5 0,015 <2 15 0,05 <40 2,3 4,5 LO-FV <4 <1 <0.2 <2 5 0,01 <2 13 0,05 <40 1,8 5,6 SØ-FV <4 <1 <0.2 <2 5,3 0,003 2,2 15 0,07 <40 2,1 6,7 AK-FV <0.10 AK-FV <0.10 AK-FV <0.10 AK-FV <0.10 BJ-MV <4 1 < ,1 0,054 1,2 16 0,19 <40 BJ-MV <4 1,2 <0.1 3,3 3,9 0,074 4,2 17 0,22 26 BU-FV2a <2 6 <1 <2 4 0,006 <6 11 0, ,4 7,7 BU-FV2b <2 8 <1 <1 <1 0,015 <3 13 0, ,6 4,7 AK-FV8a <4 6,2 <0.1 1,1 8,5 0,047 3,4 23 0,21 < AK-FV <4 <1 <0.1 <2 <2 0,34 <4 <10 0,04 <40 <0.10 AK-FV <4 <1 <0.2 <2 3,7 <0.01 <4 <10 0,03 <40 <0.10 AK-FV <0.5 0,65 0,14 2,9 29 < ,1 <40 <0.10 BJ-MV <4 <1 <0.1 <2 <2 0,02 <4 11 0,03 <40 <0.04 BJ-MV <4 <1 0,12 <2 <2 0,03 <4 <10 0,03 5,8 <0.04 HL-FV <4 1,7 <0.1 <2 <2 0,058 <2 10 0,04 <40 4,5 5,6 HL-FV <4 2,6 <0.1 <2 <2 0,049 <4 12 0,05 <40 5,5 9,6 SØ-FV <4 <1 <0.1 <2 <2 0,23 2,3 <10 0,02 <40 2,1 3,4 LO-FV <4 <1 0,4 <2 <2 0,014 2,7 15 0,05 <40 2,3 3,4 AK-FV <0.10 AK-FV <0.10 AK-FV <0.10 BJ-MV <4 <1 <0.1 <2 <2 0,051 <2 <10 0,01 <40 1,1 2,8 BJ-MV <4 1,5 <0.1 <2 <2 0,048 3,1 12 0,13 <40 3,6 9,2 VT-FV <0,6 VT-FV <4 <1 <0.1 <2 <2 0,051 2,9 <10 0, ,5 7,4 BJ-FV ,41 BJ-FV1a <4 6,8 <0.1 <2 <2 0,12 3,1 <10 0,07 <0.04 2,3 8,2 BJ-FV1b <4 3,3 <0.1 <2 <2 0,022 3 <10 0, ,2

16 Vedlegg 1B; Analyser sjødelen Prøvemerkning Prøvetakings dato As Pb Cd Cr Cu Hg Ni Zn PAH16 THC tot BTEX PCB7 Turbiditet SS µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l NTU (mg/l) SFT veileder 97:03 <2 <0,05 <0,03 <0,2 <0,3 <0,001 <0,5 <1,5 SFT veileder 97:04 <0,5 <0,04 <0,2 <0,6 <0,002 <0,5 <5 AK-FV ,3 14 AK-FV AK-FV ,6 13 AK-FV AK-FV8a ,1 87 0,41 2,6 48 2,2 7, AK-FV8b ,3 0,76 <0.1 <0.5 7,1 0,046 4,6 22 1, ,4 16 BJ-FV7a <4 3,3 <0.2 9,7 4,2 0,05 4,3 16 0,12 <40 9,1 15 BJ-FV7b ,5 <0.2 <0.1 < ,18 5,2 13 0,06 1,9 10 BJ-FV1a <10 <5 <1 <2 3 0,074 <6 9 0, ,9 13 BJ-FV1b <5 <5 <1 <1 4 0, ,06 2,7 17 BU-FV2a <4 39 0, ,21 8,7 60 1, BU-FV2b <5 <5 <1 <1 3 0, , BU-GV1a <4 76 <0.2 6,1 28 0,26 5, BU-GV1b <5 <5 <1 <1 4 0, , ,1 21 BJ-MV <4 1,6 <0.2 <2 <2 <0.002 <4 13 0, ,7 14 BJ-MV ,25 Rignator ,11 AK-FV <4 2 <0.1 1,1 5,8 0,003 1,4 22 0, AK-FV <4 <1 <0.2 <2 3,4 0,018 <2 12 0,07 < ,6 BJ-FV7a <4 12 <0.2 <2 7,4 0,081 2,5 22 0,4 <40 6,9 11 BJ-FV <4 <1 <0.2 <2 4,4 0,018 <2 14 0,09 <40 2,7 4,4 VT-FV <4 <1 <0.2 <2 5 0,015 <2 15 0,05 <40 2,3 4,5 LO-FV <4 <1 <0.2 <2 5 0,01 <2 13 0,05 <40 1,8 5,6 SØ-FV <4 <1 <0.2 <2 5,3 0,003 2,2 15 0,07 <40 2,1 6,7 AK-FV AK-FV AK-FV AK-FV BJ-MV <4 1 < ,1 0,054 1,2 16 0,19 <40 BJ-MV <4 1,2 <0.1 3,3 3,9 0,074 4,2 17 0,22 26 BU-FV2a <2 6 <1 <2 4 0,006 <6 11 0, ,4 7,7 BU-FV2b <2 8 <1 <1 <1 0,015 <3 13 0, ,6 4,7 AK-FV8a <4 6,2 <0.1 1,1 8,5 0,047 3,4 23 0,21 < AK-FV <4 <1 <0.1 <2 <2 0,34 <4 <10 0,04 <40 AK-FV <4 <1 <0.2 <2 3,7 <0.01 <4 <10 0,03 <40 AK-FV <0.5 0,65 0,14 2,9 29 < ,1 <40 BJ-MV <4 <1 <0.1 <2 <2 0,02 <4 11 0,03 <40 <0.04 BJ-MV <4 <1 0,12 <2 <2 0,03 <4 <10 0,03 5,8 <0.04 HL-FV <4 1,7 <0.1 <2 <2 0,058 <2 10 0,04 <40 4,5 5,6 HL-FV <4 2,6 <0.1 <2 <2 0,049 <4 12 0,05 <40 5,5 9,6 SØ-FV <4 <1 <0.1 <2 <2 0,23 2,3 <10 0,02 <40 2,1 3,4 LO-FV <4 <1 0,4 <2 <2 0,014 2,7 15 0,05 <40 2,3 3,4 AK-FV AK-FV AK-FV BJ-MV <4 <1 <0.1 <2 <2 0,051 <2 <10 0,01 <40 1,1 2,8 BJ-MV <4 1,5 <0.1 <2 <2 0,048 3,1 12 0,13 <40 3,6 9,2 VT-FV <0,6 VT-FV <4 <1 <0.1 <2 <2 0,051 2,9 <10 0, ,5 7,4 BJ-FV ,41 BJ-FV1a <4 6,8 <0.1 <2 <2 0,12 3,1 <10 0,07 <0.04 2,3 8,2 BJ-FV1b <4 3,3 <0.1 <2 <2 0,022 3 <10 0, ,2

17 Vedlegg 1B; Manuelle målinger sjødelen Prøvemerkning Prøvetakingsda to Prøvedyp Tid Temperatur Konduktivitet Turbiditet O2 Mudring Værforhold Vindretning m C ms/cmc målt NTU BJ-MV ,5 08:50 3, ,5 Ja Overskyet fra nord/øst BJ-MV :47 4,84 43,2 2,5 Ja Overskyet fra nord/øst BJ-MV :52 5,02 45,66 3,5 Ja Overskyet fra nord/øst BJ-MV :53 5,06 46,57 1,3 Ja Overskyet fra nord/øst BJ-MV :54 5, ,2 Ja Overskyet fra nord/øst BJ-MV ,5 09:09 4,52 43,12 6,8 Nei Overskyet fra nord/øst BJ-MV :10 4,52 43,2 3 Nei Overskyet fra nord/øst BJ-MV :11 4,99 45,8 1 Nei Overskyet fra nord/øst BJ-MV :12 5,06 46,55 0,6 Nei Overskyet fra nord/øst BJ-MV :13 5,11 46,9 0,7 Nei Overskyet fra nord/øst BJ-MV :14 5,25 47,28 1,2 Nei Overskyet fra nord/øst BJ-MV ,5 09:20 4,62 40,11 5,1 Nei Overskyet fra nord/øst BJ-MV :21 4, ,2 Nei Overskyet fra nord/øst BJ-MV :22 5 4,07 1,3 Nei Overskyet fra nord/øst BJ-MV :23 5,09 46,46 0,08 Nei Overskyet fra nord/øst BJ-MV :24 5, ,2 Nei Overskyet fra nord/øst BJ-MV :25 5,26 47,24 1,1 Nei Overskyet fra nord/øst BJ-MV ,5 09:32 4,63 39,9 2,9 Nei Overskyet fra nord/øst BJ-MV :33 4,73 43,73 2 Nei Overskyet fra nord/øst BJ-MV :34 5,17 45,86 0,8 Nei Overskyet fra nord/øst BJ-MV :37 5,17 46,54 0,4 Nei Overskyet fra nord/øst BJ-MV :39 5,16 46,76 0,4 Nei Overskyet fra nord/øst VT-FV ,5 10:11 4,53 41,83 2 Nei Overskyet fra nord/øst VT-FV :14 4,67 44,02 1,4 Nei Overskyet fra nord/øst VT-FV :16 4,8 45,55 0,7 Nei Overskyet fra nord/øst VT-FV :19 5,02 46,46 0,7 Nei Overskyet fra nord/øst VT-FV :20 5, ,6 Nei Overskyet fra nord/øst VT-FV :22 5,37 47,27 1 Nei Overskyet fra nord/øst BJ-MV ,5 13:46 4,7 42,5 3,3 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV :45 4,72 43,93 2,9 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV :47 4,44 44,72 2,1 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV :48 4,53 45,18 1,2 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV :49 4,98 46,35 1,3 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV ,5 13:56 4, ,2 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV :57 4,77 43,72 3 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV :58 4,84 45,12 2,3 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV :59 4,61 45,23 1,7 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV :00 5,05 46,16 2 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV :01 5,07 46,5 2,3 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV :02 5,12 46,69 2,2 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV :03 5,15 46,92 2 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV ,5 14:09 4,83 41,78 3,3 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV :10 4,71 44,3 2,4 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV :11 4,73 44,7 2,5 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV :12 4,96 45,3 2,2 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV :13 5,03 46,12 1,7 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV :14 5,18 46,78 1,6 Ja Overskyet Vindstille AK-FV ,5 10:32 2, ,4 Overskyet fra nord/øst AK-FV :39 4,58 42,56 4 Overskyet fra nord/øst AK-FV :41 4,94 45,48 2,1 Overskyet fra nord/øst AK-FV ,5 10:49 2,37 3,8 15,5 Overskyet fra nord/øst AK-FV :53 4,55 42,56 15,5 Overskyet fra nord/øst AK-FV :55 4,93 45,8 4,8 Overskyet fra nord/øst AK-FV ,5 11:07 2,45 2,46 3,9 Overskyet fra nord/øst AK-FV :08 4,57 42,01 6,6 Overskyet fra nord/øst BJ-MV ,5 08:14 4,3 39,22 3,5 Ja Snø/sludd fra nord/øst BJ-MV :16 4,5 43,01 1,7 Ja Snø/sludd fra nord/øst BJ-MV :17 4,8 44,79 2,5 Ja Snø/sludd fra nord/øst BJ-MV :18 4,8 45,65 1,5 Ja Snø/sludd fra nord/øst BJ-MV :19 5,05 46,43 1,5 Ja Snø/sludd fra nord/øst BJ-MV ,5 08:22 3,92 33,66 4,3 Ja Snø/sludd fra nord/øst BJ-MV :23 4,77 45,05 1,8 Ja Snø/sludd fra nord/øst BJ-MV ,5 08:25 2,75 30,79 3,8 Ja Snø/sludd fra nord/øst BJ-MV :26 4,57 42,79 2,1 Ja Snø/sludd fra nord/øst BJ-MV :27 4,75 45,01 1,4 Ja Snø/sludd fra nord/øst BJ-MV :28 4,95 45,82 1,3 Ja Snø/sludd fra nord/øst BJ-MV :29 5,05 46,54 1,1 Ja Snø/sludd fra nord/øst BJ-MV :30 5,15 46,89 1,4 Ja Snø/sludd fra nord/øst BJ-MV ,5 08:33 3,33 31,11 5 Ja Snø/sludd fra nord/øst BJ-MV :34 4,87 42,98 2 Ja Snø/sludd fra nord/øst BJ-MV :35 4,84 45,08 1,4 Ja Snø/sludd fra nord/øst BJ-MV :36 4,94 45,61 2,9 Ja Snø/sludd fra nord/øst BJ-MV :37 5,05 46,48 1,3 Ja Snø/sludd fra nord/øst BJ-MV :38 5,17 46,91 1,7 Ja Snø/sludd fra nord/øst

18 Vedlegg 1B; Manuelle målinger sjødelen Prøvemerkning Prøvetakingsda to Prøvedyp Tid Temperatur Konduktivitet Turbiditet O2 Mudring Værforhold Vindretning m C ms/cmc målt NTU AK-FV ,5 10:22 2,8 20,3 3,4 Snø/sludd fra nord/øst AK-FV :27 4,4 41,59 2,3 Snø/sludd fra nord/øst AK-FV ,5 10:34 3,4 3,5 3,3 Snø/sludd fra nord/øst AK-FV :35 4,5 41,6 3,2 Snø/sludd fra nord/øst AK-FV :39 4,4 44,02 2,9 Snø/sludd fra nord/øst AK-FV ,5 10:51 2,06 7 9,4 Snø/sludd fra nord/øst AK-FV :54 4,6 42,12 2,9 Snø/sludd fra nord/øst BJ-MV ,5 07:23 6,64 34,53 1,7 Ja Sol Bris fra nordøst BJ-MV :24 6,57 35,1 1,8 Ja Sol Bris fra nordøst BJ-MV :25 6,05 36,03 1,6 Ja Sol Bris fra nordøst BJ-MV :26 5,4 37,92 1,3 Ja Sol Bris fra nordøst BJ-MV :27 5,02 39,01 1,7 Ja Sol Bris fra nordøst BJ-MV ,5 07:30 6,47 34,07 1,8 Ja Sol Bris fra nordøst BJ-MV :31 6,53 34,83 1,8 Ja Sol Bris fra nordøst BJ-MV :32 6,06 36,33 1,3 Ja Sol Bris fra nordøst BJ-MV :33 5,31 38,02 1 Ja Sol Bris fra nordøst BJ-MV : ,98 1,5 Ja Sol Bris fra nordøst BJ-MV ,5 07:39 6,45 334,35 2 Ja Sol Bris fra nordøst BJ-MV :40 6,48 353,05 1,8 Ja Sol Bris fra nordøst BJ-MV :41 6,16 36,17 1,6 Ja Sol Bris fra nordøst BJ-MV :42 5,31 38,08 1,4 Ja Sol Bris fra nordøst BJ-MV :43 5,01 39,16 1,4 Ja Sol Bris fra nordøst BJ-MV ,5 07:46 6,68 34,76 1,8 Ja Sol Bris fra nordøst BJ-MV :47 6,62 34,95 1,8 Ja Sol Bris fra nordøst BJ-MV :48 6,28 35,51 1,7 Ja Sol Bris fra nordøst BJ-MV :49 5,97 36,1 1,8 Ja Sol Bris fra nordøst BJ-MV :50 5,44 37,72 1,3 Ja Sol Bris fra nordøst BJ-MV :51 5,04 39,18 1,5 Ja Sol Bris fra nordøst BJ-MV :52 4,87 39,88 1,5 Ja Sol Bris fra nordøst BJ-MV :53 4,65 41,93 2 Ja Sol Bris fra nordøst På mudringsfartøy ,5 08:03 6,59 34,88 2 Ja Sol Bris fra nordøst På mudringsfartøy :04 6,56 34,95 1,8 Ja Sol Bris fra nordøst På mudringsfartøy :05 6,34 35,47 5,4 Nei Sol Bris fra nordøst På mudringsfartøy :06 6,25 35,62 13,4 Nei Sol Bris fra nordøst På mudringsfartøy :07 5,63 36,85 2,6 Nei Sol Bris fra nordøst På mudringsfartøy :08 5,24 38,09 1,7 Nei Sol Bris fra nordøst På mudringsfartøy :09 5,2 38,6 1,3 Nei Sol Bris fra nordøst På mudringsfartøy : ,4 Nei Sol Bris fra nordøst På mudringsfartøy :11 4,95 39,44 1,3 Nei Sol Bris fra nordøst På mudringsfartøy :12 4,91 39,94 9 Nei Sol Bris fra nordøst På mudringsfartøy :13 4,81 40,73 5,6 Nei Sol Bris fra nordøst 15 m SØ for grab ,5 09:05 6,61 34,75 2,1 Ja Sol Bris fra nordøst 15 m SØ for grab :06 6,61 34,96 2,1 Ja Sol Bris fra nordøst 15 m SØ for grab :07 6,45 35,48 2,4 Ja Sol Bris fra nordøst 15 m SØ for grab :08 6,13 36,07 1,5 Ja Sol Bris fra nordøst 15 m SØ for grab :09 5,6 37,18 2 Ja Sol Bris fra nordøst 15 m SØ for grab :18 5,22 38,18 2,6 Ja Sol Bris fra nordøst 15 m SØ for grab :19 5,07 39,08 2,5 Ja Sol Bris fra nordøst 15 m SØ for grab :20 4,94 39,52 4,3 Ja Sol Bris fra nordøst AK-FV ,5 09:26 2,97 3 2,5 Sol Bris fra nordøst AK-FV :27 6,51 34,21 1,5 Sol Bris fra nordøst AK-FV :28 6,25 35,68 1,5 Sol Bris fra nordøst AK-FV ,5 09:52 2,83 1,08 2,1 Sol Bris fra nordøst AK-FV :53 3,38 9 1,7 Sol Bris fra nordøst AK-FV :54 6,19 35,55 1,4 Sol Bris fra nordøst AK-FV :55 5,85 36,2 2,4 Sol Bris fra nordøst AK-FV ,5 10:04 2,81 0,88 5,7 Sol Bris fra nordøst AK-FV :05 4,4 13 2,6 Sol Bris fra nordøst AK-FV :06 6,12 35,59 2,1 Sol Bris fra nordøst BJ-MV ,5 14:33 6,25 29,11 0,9 Ja Overskyet BJ-MV :34 6,85 35,71 1,2 Ja Overskyet BJ-MV :35 6,68 36,96 0,3 Ja Overskyet BJ-MV :36 6,35 37,57 0,4 Ja Overskyet BJ-MV :37 6,1 38,02 0,4 Ja Overskyet BJ-MV ,5 14:39 6,23 26,78 1,3 Ja Overskyet BJ-MV :40 6,56 35,34 0,9 Ja Overskyet BJ-MV :41 6,64 37,05 0,3 Ja Overskyet BJ-MV :42 6,25 37,55 0,5 Ja Overskyet BJ-MV :43 6,12 37,97 0,4 Ja Overskyet BJ-MV ,5 14:44 6,28 29,9 1,3 Ja Overskyet BJ-MV :45 6,54 35,12 0,9 Ja Overskyet BJ-MV :46 6,68 36,85 0,4 Ja Overskyet BJ-MV :47 6,29 37,54 0,5 Ja Overskyet BJ-MV :48 6,12 37,99 0,3 Ja Overskyet

19 Vedlegg 1B; Manuelle målinger sjødelen Prøvemerkning Prøvetakingsda to Prøvedyp Tid Temperatur Konduktivitet Turbiditet O2 Mudring Værforhold Vindretning m C ms/cmc målt NTU BJ-MV :52 6,01 38,27 0,4 Ja Overskyet BJ-MV ,5 14:50 5,84 38,54 0,8 Ja Overskyet BJ-MV :49 5,85 38,42 1,1 Ja Overskyet BJ-MV ,5 14:57 6,55 30,09 1,3 Ja Overskyet BJ-MV :58 6,59 34,75 1,3 Ja Overskyet BJ-MV :59 9,63 36,93 0,9 Ja Overskyet BJ-MV :00 6,3 37,38 1,7 Ja Overskyet BJ-MV :01 6,1 37,85 2,1 Ja Overskyet BJ-MV :01 6,01 38,09 1,6 Ja Overskyet BJ-MV :02 5,01 38,32 1,4 Ja Overskyet BJ-MV :03 5,71 38,86 3,7 Ja Overskyet BJ-MV ,5 4,6 Ja Overskyet BJ-MV :04 5,42 39,85 4,1 Ja Overskyet BJ-MV ,5 15:05 2,5 Ja Overskyet BJ-MV :06 5, ,4 Ja Overskyet AK-FV ,5 13:26 3,29 0,22 2,5 Overskyet AK-FV :28 3,62 5,1 2 Overskyet AK-FV :30 2,39 36,66 0,8 Overskyet AK-FV ,5 13:48 3,3 0,07 2,7 14 Overskyet AK-FV :49 3,28 0,2 2,6 13,1 Overskyet AK-FV :50 6,47 36,72 0,9 12,8 Overskyet AK-FV ,5 14:12 3,48 0,8 2,4 12,33 Overskyet AK-FV :13 3,38 0,15 2,7 12,45 Overskyet BJ-MV ,5 07:06 6,38 24,09 5,9 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV :09 6,7 33,67 1,8 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV :10 6,77 34,99 1,4 BJ-MV :11 6,65 35,62 1,3 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV :12 6,59 36,35 1,1 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV :13 6,5 37,01 1,2 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV :14 5,98 38,2 1,2 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV ,5 07: ,78 4 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV :19 6,65 33,65 2,2 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV :20 6,78 34,65 1,2 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV :21 6,61 35,67 1,4 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV :22 6,52 36,54 1,3 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV :23 6,35 37,15 1,7 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV ,5 07:25 5,79 25,98 3 Nei Overskyet Vindstille BJ-MV :28 6,76 34,02 2,5 Nei Overskyet Vindstille BJ-MV :30 6,64 35,5 1,9 Nei Overskyet Vindstille BJ-MV :31 6, Nei Overskyet Vindstille BJ-MV :32 6,69 37,19 0,9 Nei Overskyet Vindstille BJ-MV :33 6,4 38,34 1,2 Nei Overskyet Vindstille BJ-MV :34 5,9 1,7 Nei Overskyet Vindstille BJ-MV ,5 07:34 2,4 Nei Overskyet Vindstille BJ-MV :35 2,1 Nei Overskyet Vindstille BJ-MV ,5 07:51 6,08 25,9 3,5 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV :53 6,45 33,26 3 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV :54 6,62 35,3 4,2 Nei Overskyet Vindstille BJ-MV :55 6,63 35,89 1,5 Nei Overskyet Vindstille BJ-MV ,5 08:20 5,85 25,5 3,6 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV :22 6,66 33,4 2,1 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV :23 6,61 35,1 2,9 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV :23 6,63 35,9 1,3 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV :24 6,61 36,46 1,1 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV :25 6,33 37,13 1,5 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV :26 6,15 37,88 1,9 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV :27 5,9 38,64 4,8 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV :28 5,65 39,17 5,2 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV ,5 08:29 5,51 39,73 3,9 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV :32 6,37 37,09 1,4 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV :33 6,19 37,61 1,6 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV :33:30 5,9 38,54 2,8 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV :34 5,73 39,03 3,3 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV ,5 08:34:30 5,49 39,77 3,2 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV :39 6,4 37,04 1,3 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV :40 6,73 37,57 1,1 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV :40:30 5,95 38,27 2,9 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV :41 5,76 38,8 2,1 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV :44 5,6 39,35 2,9 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV ,5 08:45 5,48 39,85 3,2 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV ,5 08:52 6,46 30,8 2 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV :52:30 6,7 33,14 2,2 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV :53:30 6,75 35,97 1,3 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV :54 6,56 36,35 1,3 Ja Overskyet Vindstille

20 Vedlegg 1B; Manuelle målinger sjødelen Prøvemerkning Prøvetakingsda to Prøvedyp Tid Temperatur Konduktivitet Turbiditet O2 Mudring Værforhold Vindretning m C ms/cmc målt NTU BJ-MV :55 6,42 37,04 1,5 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV :56 5,85 38,6 2,3 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV :57 5,56 39,57 2,4 Ja Overskyet Vindstille BJ-MV ,5 08:58 2,5 Ja Overskyet Vindstille AK-FV ,5 08:12 5,95 25,9 3,4 Nei Overskyet Vindstille AK-FV :13 6,63 33,23 2,3 Nei Overskyet Vindstille AK-FV :14 6,71 35,27 1,4 Nei Overskyet Vindstille AK-FV :16 6,77 35,63 1,1 Nei Overskyet Vindstille AK-FV :17 6,6 36,41 1 Nei Overskyet Vindstille AK-FV ,5 09:46 2,96 0,9 5,2 12,43 Overskyet Vindstille AK-FV :47 3,24 3,5 4,2 12,3 Overskyet Vindstille AK-FV :48 6, ,7 11,12 Overskyet Vindstille AK-FV ,5 09:33 2,83 0,086 6,7 12,38 Overskyet Vindstille AK-FV :35 2,83 0,14 5,4 12,31 Overskyet Vindstille AK-FV :36 6, ,6 12,06 Overskyet Vindstille AK-FV :39 6,67 35,85 1,5 10,85 Overskyet Vindstille AK-FV ,5 09:23 2,85 0,085 5,7 12,42 Overskyet Vindstille AK-FV :24 2,84 0,18 6,1 12,29 Overskyet Vindstille

21 Side 5/16 C Analyseresultater fra Havnelageret Analyseresultater fra Havnelageret, masseprøver tatt i april Analyseresultater fra Havnelageret, vann fra renseanlegget tatt den

22 Side 6/17 Analyseresultater fra Havnelageret, vann fra kaikant mot Bjørvika,

Månedsrapport. Månedsrapport Juli 2006. Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ. Tema Juli 2006. Notat nr. 7

Månedsrapport. Månedsrapport Juli 2006. Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ. Tema Juli 2006. Notat nr. 7 Månedsrapport Oppdrag Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ Tema Juli 2006 Notat nr. 7 Engebrets vei 5 Pb 427 Skøyen N-0213 OSLO Tlf +47 22 51 80 00 Fax +47 22 51 80 01 www.ramboll.no Dato:

Detaljer

Månedsrapport - Februar "Kontrollansvarlig miljø" for bygging av E18 mellom Festnings- og Ekebergtunnelen.

Månedsrapport - Februar Kontrollansvarlig miljø for bygging av E18 mellom Festnings- og Ekebergtunnelen. Rambøll Norge AS Månedsrapport - Februar 2007 --- Statens Vegvesen Region Øst "Kontrollansvarlig miljø" for bygging av E18 mellom Festnings- og Ekebergtunnelen. (Rev. 0) 2007-04-18 "Kontrollansvarlig miljø"

Detaljer

Månedsrapport - August "Kontrollansvarlig miljø" for bygging av E18 mellom Festnings- og Ekebergtunnelen.

Månedsrapport - August Kontrollansvarlig miljø for bygging av E18 mellom Festnings- og Ekebergtunnelen. Rambøll Norge AS Månedsrapport - August 2007 --- Statens Vegvesen Region Øst "Kontrollansvarlig miljø" for bygging av E18 mellom Festnings- og Ekebergtunnelen. (Rev. 02) 2007-01-09 "Kontrollansvarlig miljø"

Detaljer

Månedsrapport - Mars "Kontrollansvarlig miljø" for bygging av E18 mellom Festnings- og Ekebergtunnelen.

Månedsrapport - Mars Kontrollansvarlig miljø for bygging av E18 mellom Festnings- og Ekebergtunnelen. Rambøll Norge AS Månedsrapport - Mars 2007 --- Statens Vegvesen Region Øst "Kontrollansvarlig miljø" for bygging av E18 mellom Festnings- og Ekebergtunnelen. (Rev. 0) 2007-04-18 "Kontrollansvarlig miljø"

Detaljer

Månedsrapport - Januar

Månedsrapport - Januar Rambøll Norge AS Månedsrapport - Januar 2007 --- Statens Vegvesen Region Øst "Kontrollansvarlig miljø" for bygging av E18 mellom Festnings- og Ekebergtunnelen. (x) (x) (Rev. 0) 2007-03-16 "Kontrollansvarlig

Detaljer

Rambøll Norge AS. Månedsrapport November Statens Vegvesen Region Øst. Kontrollansvarlig miljø Bjørvikaprosjektet. (Rev.

Rambøll Norge AS. Månedsrapport November Statens Vegvesen Region Øst. Kontrollansvarlig miljø Bjørvikaprosjektet. (Rev. Rambøll Norge AS Månedsrapport November 2007 --- Statens Vegvesen Region Øst Kontrollansvarlig miljø Bjørvikaprosjektet (Rev. 01) 2008-01-31 Kontrollansvarlig miljø Bjørvikaprosjektet Månedsrapport - November

Detaljer

"Kontrollansvarlig miljø" for Bjørvikaprosjektet

Kontrollansvarlig miljø for Bjørvikaprosjektet Rambøll Norge AS Månedsrapport September 2007 --- Statens Vegvesen Region Øst "Kontrollansvarlig miljø" for Bjørvikaprosjektet (Rev. 0) 2008-01-09 "Kontrollansvarlig miljø" for Bjørvikaprosjektet. Månedsrapport

Detaljer

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene.

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 1.-8. september 2006 Utarbeidet av Arne

Detaljer

Rambøll Norge AS. Månedsrapport Mai Statens Vegvesen Region Øst. Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet. (Rev.

Rambøll Norge AS. Månedsrapport Mai Statens Vegvesen Region Øst. Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet. (Rev. Rambøll Norge AS Månedsrapport Mai 2008 Statens Vegvesen Region Øst Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet (Rev. 0) 2008-12-05 Kontrollansvarlig miljø Bjørvikaprosjektet Månedsrapport - Mai 2008

Detaljer

Figur 1 viser alle måledata fra overvåkning ved mudring i perioden 29. juli - 4. august 2006.

Figur 1 viser alle måledata fra overvåkning ved mudring i perioden 29. juli - 4. august 2006. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 29. juli - 4. august 2006 Overvåkning

Detaljer

Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet

Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet Rambøll Norge AS Månedsrapport Januar 2008 Statens Vegvesen Region Øst Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet (Rev. 01) 2008-11-05 Kontrollansvarlig miljø Bjørvikaprosjektet Månedsrapport - Januar

Detaljer

Rambøll Norge AS. Månedsrapport Mars Statens Vegvesen Region Øst. Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet. (Rev.

Rambøll Norge AS. Månedsrapport Mars Statens Vegvesen Region Øst. Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet. (Rev. Rambøll Norge AS Månedsrapport Mars 2008 Statens Vegvesen Region Øst Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet (Rev. 0) 2008-12-05 Kontrollansvarlig miljø Bjørvikaprosjektet Månedsrapport - Mars 2008

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Månedsrapport - April "Kontrollansvarlig miljø" for bygging av E18 mellom Festnings- og Ekebergtunnelen.

Månedsrapport - April Kontrollansvarlig miljø for bygging av E18 mellom Festnings- og Ekebergtunnelen. Rambøll Norge AS Månedsrapport - April 2007 --- Statens Vegvesen Region Øst "Kontrollansvarlig miljø" for bygging av E18 mellom Festnings- og Ekebergtunnelen. (Rev. 01) 2007-05-23 "Kontrollansvarlig miljø"

Detaljer

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype Ullensaker kommune Vann, avløp, renovasjon og veg Årsrapport for påslipp til kommunalt nett Etter lokal forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett. I Ullensaker

Detaljer

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune 1 Nannestad kommune Kommunalteknikk Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune Etter forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune, skal det årlig

Detaljer

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø)

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) Vannprøver og Vanndirektivet v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) FROKOSTMØTE 24 APRIL 2015 1 Disposisjon Kort om bakgrunn for undersøkelsene Drammensfjorden Feltarbeid vannprøver Resultater 2014

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

Månedsrapport Juni, juli og august Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet. Statens Vegvesen Region Øst. (Rev.

Månedsrapport Juni, juli og august Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet. Statens Vegvesen Region Øst. (Rev. Rambøll Norge AS Månedsrapport Juni, juli og august 2008 Statens Vegvesen Region Øst Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet (Rev. 001) 2008-12-19 Kontrollansvarlig miljø Bjørvikaprosjektet Månedsrapport

Detaljer

Resultater fra NGIs miljøovervåkning rundt dypvannsdeponi ved Malmøykalven - status for perioden juni 2006

Resultater fra NGIs miljøovervåkning rundt dypvannsdeponi ved Malmøykalven - status for perioden juni 2006 Resultater fra NGIs miljøovervåkning rundt dypvannsdeponi ved Malmøykalven - status for perioden 16-23. juni 2006 Vannkvalitet badeplasser Utarbeidet av Arne Pettersen Kontrollert av Audun Hauge 13/6-06

Detaljer

Veileder - søknader om mudring og utfylling

Veileder - søknader om mudring og utfylling 2013 Veileder - søknader om mudring og utfylling Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen August 2013 1. Saksgang Skal du mudre eller fylles ut i sjø i Rogaland må du fylle ut skjemaet Søknad om mudring

Detaljer

Overvåking av avrenning til Nessielva

Overvåking av avrenning til Nessielva NOTAT Til: Fra: Bodø kommune Tor-Jørgen Aandahl Dato 2016-06-08 Overvåking av avrenning til Nessielva Dette notatet er et foreløpig notat og er laget for å vise at prøvetakingsprogrammet har kommet i gang.

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl.

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. SALGSPRODUKTET JORD Overskuddsmasser Organisk materiale Sand/Skjellsand MÅL Dokumentere

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG Fylles ut for hvert enkelt tiltak Generell informasjon Søkerens navn og adresse: Fürstlia Interesselag 1367 Snarøya Ansvarlig entreprenør:

Detaljer

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.:

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.022 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø

Detaljer

Strandsoneplanen. Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade

Strandsoneplanen. Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Hamar kommune Telefon 02694 wwwcowino Strandsoneplanen Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade

Detaljer

Månedsrapport September - desember 2008

Månedsrapport September - desember 2008 Rambøll Norge AS Månedsrapport September - desember 2008 Statens Vegvesen Region Øst Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet (Rev. 0) 2009-04-15 Kontrollansvarlig miljø Bjørvikaprosjektet Månedsrapport,

Detaljer

Overvåkning av vannkvalitet Resultater fra 2005-2006

Overvåkning av vannkvalitet Resultater fra 2005-2006 Rambøll Norge AS Overvåkning av vannkvalitet Resultater fra 2005-2006 Kontrollansvarlig miljø for bygging av E18 mellom Festnings- og Ekebergtunnelen (Rev. 01) 2007-03-30 E18 Bjørvikaprosjektet Overvåking

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER. Søknaden gjelder(kryss av) Mudring Dumping Annet (spesifiser)

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER. Søknaden gjelder(kryss av) Mudring Dumping Annet (spesifiser) SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER 1. Generell informasjon Søknaden gjelder(kryss av) Mudring Dumping Annet (spesifiser) Tiltakshaver Navn:Helge Klitzing Adresse:Lahelleveien 18, 3140

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten:

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten: ULLENSAKER kommune Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring Utfylling av årsrapportskjema Årsrapportskjemaet skal fylles ut med organisasjonsnummer, fakturaadresse, virksomhetens gårds-

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.041 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG Fylles ut for hvert enkelt tiltak Generell informasjon Søkerens navn og adresse: Ansvarlig entreprenør: 1. Mudring Søknaden skal vedlegges

Detaljer

Forsvarlig Fjerning av Miljøgifter i Bergen Havn

Forsvarlig Fjerning av Miljøgifter i Bergen Havn Forsvarlig Fjerning av Miljøgifter i Bergen Havn NMF = Kurt W.Oddekalv Who dares wins! Noen av våre mange eksperter: Internasjonal miljørett Saksbehandler Fagansvalig havmiljø 19 ansatte 4 regionskontorer

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG Revierhavna, Hovedøya Generell informasjon Søkerens navn og adresse: Oslo kommune, Bymiljøetaten Postboks 636 Løren 0507 OSLO postmottak@bym.oslo.kommune.no

Detaljer

Tabell 1 Oppsummering av turbiditetsverdier for perioden 14. juli til 25. juli 2006

Tabell 1 Oppsummering av turbiditetsverdier for perioden 14. juli til 25. juli 2006 Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 14. - 28. juli 26 Utarbeidet av Anne

Detaljer

KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN COWI AS FBSE-2011/33. Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer

KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN COWI AS FBSE-2011/33. Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer COWI AS FBSE-2011/33 FORSVARSBYGG FUTURA MILJØ POSTBOKS 405 SENTRUM 0103 OSLO NORGE TLF: 815 70 400 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juli 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-508-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir

hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir DR14.1 Måleprogram - utslipp til vann Måleprogrammet gjelder både for oljeutskiller i verksted og oljeutskiller for resten av området. Komponenter Frekvens Vurdering/usikkerhet Volum Usikkerhet Prøvetaking

Detaljer

Kruttverket i Nittedal Riving av Waagedammen. Sedimentkvalitet Fare for erosjon og forurensning av Ørfiskebekken.

Kruttverket i Nittedal Riving av Waagedammen. Sedimentkvalitet Fare for erosjon og forurensning av Ørfiskebekken. 1 Siv.ing. Bjarne Slyngstad Ellingsrudlia 57 Fagnotat Org.nr. 979 289 065 1400 Ski NG-Krutt.814rev2 Mobil: 976 88 926 E-post: bslyng@online.no Kruttverket i Nittedal Riving av dammen. Sedimentkvalitet

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

Masteroppgave: Kartlegging og studie av forurensning i sediment og vannkolonne i området brukt til snødumping i Trondheimsfjorden (vinteren 2016)

Masteroppgave: Kartlegging og studie av forurensning i sediment og vannkolonne i området brukt til snødumping i Trondheimsfjorden (vinteren 2016) Masteroppgave: Kartlegging og studie av forurensning i sediment og vannkolonne i området brukt til snødumping i Trondheimsfjorden (vinteren 2016) Hilde Alida Hammer Tidligere masterstudent i miljøkjemi

Detaljer

All dokumentasjon på tidligere utført mudring ved stedet vedlegges søknaden

All dokumentasjon på tidligere utført mudring ved stedet vedlegges søknaden SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER 1. Generell informasjon Søknaden gjelder(kryss av) Mudring Dumping Annet (spesifiser) Tiltakshaver Navn:Horten seilforening Adresse: Strandveien 42

Detaljer

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Forslag til forskrift om betong- og teglavfall Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Bakgrunn formål med ny forskrift Formålet med forskriften er å fremme gjenvinning av betong- og teglavfall

Detaljer

FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences

FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences RAMBØLL NORGE Miljøgifter i marine organismer i Trondheim havn 2005 Fugro OCEANOR Referanse nr: C75040/3791/R1 24.11.05 Fugro OCEANOR AS Pir-Senteret, N-7462

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.002 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

Overvåking av forurensning ved mudring og deponering. Månedsrapport november 2007

Overvåking av forurensning ved mudring og deponering. Månedsrapport november 2007 Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Månedsrapport november 2007 20051785-38 25. april 2008 Prosjekt Prosjekt: Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Rapportnummer: 20051785-38

Detaljer

Snøsmelteanlegget i Oslo. Resultater fra 2 års prøvedrift: Analyseresultater og overvåkning

Snøsmelteanlegget i Oslo. Resultater fra 2 års prøvedrift: Analyseresultater og overvåkning Snøsmelteanlegget i Oslo Resultater fra 2 års prøvedrift: Analyseresultater og overvåkning NCCs presentasjon: 1. Tidligere snøhåndtering behovet for en ny løsning 2. Miljøregnskap 3. Tillatelse til drift

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

Månedsrapport - Juni "Kontrollansvarlig miljø" for bygging av E18 mellom Festnings- og Ekebergtunnelen.

Månedsrapport - Juni Kontrollansvarlig miljø for bygging av E18 mellom Festnings- og Ekebergtunnelen. Rambøll Norge AS Månedsrapport - Juni 2007 --- Statens Vegvesen Region Øst "Kontrollansvarlig miljø" for bygging av E18 mellom Festnings- og Ekebergtunnelen. (Rev. 00) 2007-08-20 "Kontrollansvarlig miljø"

Detaljer

Undersjøisk landskap, geologisk mangfold og miljø

Undersjøisk landskap, geologisk mangfold og miljø Undersjøisk landskap, geologisk mangfold og miljø Terje Thorsnes, NGU og Hanne Hodnesdal, SKSD Disposisjon Hvor kartla vi i 21? Hvem har vært involvert? Nordland VI fra dyphav til fjæra Miljøstatus for

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver: Røyken Kommune Oppdrag: 529630 Områderegulering Slemmestad Del: Dato: 2013-06-18 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll:

Detaljer

REN OSLOFJORD Gjennomføring av helhetlig tiltaksplan Kontroll og overvåking

REN OSLOFJORD Gjennomføring av helhetlig tiltaksplan Kontroll og overvåking REN OSLOFJORD Gjennomføring av helhetlig tiltaksplan Kontroll og overvåking ijs Breedveld, Arne Pettersen, Audun Hauge Norges Geotekniske Institutt (NGI) Institutt for Geofag, Universitetet i Oslo Bakgrunn

Detaljer

KVAMSVEGEN 11, GAUPÅS - VANNPRØVETAKING Analyseresultater og vurderinger

KVAMSVEGEN 11, GAUPÅS - VANNPRØVETAKING Analyseresultater og vurderinger Rivenes Eiendom AS Att.: Bjørn Rivenes Kvamsvegen 11 5265 YTRE ARNA DERES REF: VÅR REF: evb Bergen, 9. april 2014 DOKUMENTKODE: 615217-RIGm-BREV-140404 TILGJENGELIGHET: Åpen KVAMSVEGEN 11, GAUPÅS - VANNPRØVETAKING

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

Søknad om endring i tillatelse etter forurensningsloven for Knudremyr Renovasjonsanlegg

Søknad om endring i tillatelse etter forurensningsloven for Knudremyr Renovasjonsanlegg Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL epost: fmavpost@fylkesmannen.no 08.04.2016 Deres ref.: 2008/1135/FMAAVSK Vår ref.: Stein Petter Næss Søknad om endring i tillatelse etter

Detaljer

Erfaringer fra Trondheim november 2012

Erfaringer fra Trondheim november 2012 Erfaringer fra Trondheim november 2012 Foto: Carl-Erik Eriksson Silje Salomonsen, Miljøenheten Forurenset grunn i Trondheim Aktsomhetskartet Behandling av tiltaksplaner Vedtak på vilkår Tilsyn Opprydding

Detaljer

Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden.

Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden. Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden. 1 Beskrivelse av forholdene på lokalitetene Det er planlagt å utføre pele- og spuntarbeider i sjø i Bispevika ved Bispekaia. Tiltaksområdet

Detaljer

All dokumentasjon på tidligere utført mudring ved stedet vedlegges søknaden

All dokumentasjon på tidligere utført mudring ved stedet vedlegges søknaden SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER 1. Generell informasjon Søknaden gjelder(kryss av) Mudring Dumping Annet (spesifiser) Tiltakshaver Navn:Furustrand Camping AS Adresse:Tareveien 11,

Detaljer

Tømming av sandfang og regelmessig feiing - effekt på avrenning fra veg til resipient Eirik Leikanger og Roger Roseth, NIBIO Miljø og naturressurser

Tømming av sandfang og regelmessig feiing - effekt på avrenning fra veg til resipient Eirik Leikanger og Roger Roseth, NIBIO Miljø og naturressurser Tømming av sandfang og regelmessig feiing - effekt på avrenning fra veg til resipient Eirik Leikanger og Roger Roseth, Miljø og naturressurser - ÅDT: 12000 - Strekning er ca. 300 m - Gj.snittlig helning

Detaljer

Renere havnesedimenter i Trondheim

Renere havnesedimenter i Trondheim Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapport nr.: 2008-01 Rev.: 0 Dato: 31.01.2008 Rapporttittel: Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapporttype: Delrapport til årsrapport Dato første utsendelse: 31.01.2008

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW VEDLEGG Osbanen Nesttun-Skjold Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Feltarbeider... 4 3.2

Detaljer

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall-

Detaljer

Håndtering av bunnrenskmasser på ny E39 Svegatjørn-Rådal. Miljøringens temamøte, november 2017

Håndtering av bunnrenskmasser på ny E39 Svegatjørn-Rådal. Miljøringens temamøte, november 2017 Håndtering av bunnrenskmasser på ny E39 Svegatjørn-Rådal Miljøringens temamøte, 8.-9. november 2017 Anne Kristine Søvik Multiconsult Norge AS - i samarbeid med Naomi Paulsen og Silje Skarsten Statens vegvesen

Detaljer

Ny E18 forbi Farris Hva er problemet?

Ny E18 forbi Farris Hva er problemet? MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester kompetent - kreativ - komplett Ny E18 forbi Farris Hva er problemet? ved Svein Ingar Semb og Lars Hjermstad, Multiconsult AS Prosjektet Strekningen

Detaljer

Effekt av betongslam som kalkingsmiddel og innhold av tungmetaller. Arne Sæbø

Effekt av betongslam som kalkingsmiddel og innhold av tungmetaller. Arne Sæbø Effekt av betongslam som kalkingsmiddel og innhold av tungmetaller. Arne Sæbø Bioforsk Vest, Særheim 2 Sammendrag: Landbrukskalk og betongslam ble tilført moldblandet morenejord i august 2011, med henholdsvis

Detaljer

Besvarelse til Frogn kommune

Besvarelse til Frogn kommune Besvarelse til Frogn kommune Spørsmål A. Miljørettet Helsevern ber om dokumentasjon på følgende forhold, jf. Norconsults rapport "Vurdering av tiltak for utbedring av farleden i Frogn kommune": 1. Hvorvidt

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 6. januar 2011 Dokumentnr.: 20051785-00-539-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

Vedlegg A Oversiktskart med tilstandsklasser

Vedlegg A Oversiktskart med tilstandsklasser Vedlegg A Oversiktskart med tilstandsklasser Delområde 1 Stasjonsfjæra PAH-16 (µg/kg) Figur A1. Oversiktskart over delområde 1 Stasjonsfjæra med tilstandsklasser for PAH-16 i sediment. Figuren er gitt

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 15. februar 2011

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 15. februar 2011 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 4. mars 011 Dokumentnr.: 0051785-00-548-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn NOTAT Oppdrag 1110438-011 Kunde Kystverket Notat nr. 30 Dato 06-05-2014 Til Fra Kopi Eivind Edvardsen Tom Jahren Kristine Pedersen Rise og Ida Almvik Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn Rambøll

Detaljer

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Oivind Holand pb 130 7601 Levanger Deres ref: Vår ref: KARI 2007/7139 Dato: 28.08.2007 Uttalelse fra kommunelege I: reguleringsplan Gartneriet, Håkon

Detaljer

Miljøteknisk rapport sediment

Miljøteknisk rapport sediment Miljøteknisk rapport sediment Oppdragsgjevar: Sæbøvik Båtlag, 5454 SÆBØVIK Ansvarleg for gjennomføring av oppdrag og rapportering: Microsafe AS v/oddmund Emmerhoff Dubbedalen 5 5454 SÆBØVIK Tlf: 45006020

Detaljer

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Forskningsprogrammet Black Shale Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Roger Roseth Bioforsk Amund Gaut Sweco Norge AS Tore Frogner Dokken AS Kim Rudolph-Lund - NGI Regjeringskvartalet?

Detaljer

SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD. Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg RAPPORT. Rapport nummer

SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD. Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg RAPPORT. Rapport nummer RAPPORT SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg Rapport nummer 08 509 13 0064-3 INNHOLDSREGISTER TABELLER... 1 1.0 INNLEDNING... 1 2.0 OPPFØLGING AV TILTAKSPLAN... 2 2.1 Grunnundersøkelser...

Detaljer

Oversendelse av revisjonsrapport for mudringsarbeider

Oversendelse av revisjonsrapport for mudringsarbeider Statens vegvesen Region øst Pb 1010, Skurva 2605 LILLEHAMMER Ved: Svein Røed Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - For miljøets skyld Avfall Norge, Helsfyr, Deponering av avfall 28-29.10-2010 Mottak, behandling og deponering av forurenset jord Hvilke utfordringer

Detaljer

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø)

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale undersøkelser i 2014 Kort om bakgrunn for undersøkelsen Feltarbeid Resultater 2014 Sammenlikning med data fra

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.:

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.010 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport

Detaljer

Søknad om tiltak i Sørevågen, Bergen etter forurensningsloven.

Søknad om tiltak i Sørevågen, Bergen etter forurensningsloven. Fylkesmannen i Hordaland v/magne Nesse Postboks 7310 5020 BERGEN 08.07.2015 Marin Eiendomsutvikling AS v/asbjørn O. Algrøy Postboks 43 Laksevåg, 5847 Bergen v/ COWI AS Oddmund Soldal Søknad om tiltak i

Detaljer

Prosjekt Gilhus - Opprensking sjø

Prosjekt Gilhus - Opprensking sjø Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep 0032 Oslo Att.: Rune Andersen/Harald Solberg Dato: 14.03.08 NOTAT Tilbakemelding på rapport etter inspeksjon fra SFT den 26. februar 2008 1 Bakgrunn Gilhus

Detaljer

Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet

Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Publisert 10.02.2014 av Miljødirektoratet ja Elvevannet i Troms

Detaljer

Statens Vegvesen Region øst Pb 1010 Skurva 2605 LILLEHAMMER. Ved: Svein Røed. Oversendelse av revisjonsrapport for E18 Bjørvika

Statens Vegvesen Region øst Pb 1010 Skurva 2605 LILLEHAMMER. Ved: Svein Røed. Oversendelse av revisjonsrapport for E18 Bjørvika Statens Vegvesen Region øst Pb 1010 Skurva 2605 LILLEHAMMER Ved: Svein Røed Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67

Detaljer

Bruk av lett forurenset betong Gjenbruk versus deponering. Hilde Valved

Bruk av lett forurenset betong Gjenbruk versus deponering. Hilde Valved Bruk av lett forurenset betong Gjenbruk versus deponering Hilde Valved Bruk av lett forurenset betong Hvorfor jobber vi med dette? Hva gjør vi? Hva sier regelverket? Erfaringer fra saksbehandling Hvorfor

Detaljer

WAAGEDAMMEN. SAMMENFATTENDE SEDIMENTRAPPORT

WAAGEDAMMEN. SAMMENFATTENDE SEDIMENTRAPPORT WAAGEDAMMEN. SAMMENFATTENDE SEDIMENTRAPPORT 17. mars 2016 Siv.ing. Bjarne Slyngstad 1.Sammendrag I 2015 og 2016 ble det gjennomført 3 sedimentundersøkelser i Waagedammen, hhv august 2015, oktober 2015

Detaljer

Tillatelse til mudring av inntil 75 m 3 muddermasse ved gnr/bnr 10/23 og disponering av massene på gnr/bnr 10/23 på Justøya i Lillesand kommune

Tillatelse til mudring av inntil 75 m 3 muddermasse ved gnr/bnr 10/23 og disponering av massene på gnr/bnr 10/23 på Justøya i Lillesand kommune Miljøvernavdelingen Justøygavlen Velforening Anton Brøggers gate 47 4041 HAFRSFJORD Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/5005 / FMAACKI 20.04.2015 Tillatelse til mudring av inntil

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

Veivann og forurensning

Veivann og forurensning Fylkesmannen i Oslo og Akershus Klima i endring seminar om overvann 6. nov. 2014 Veivann og forurensning Svein Ole Åstebøl, COWI 1, SVEIN OLE ÅSTEBØL SVO@COWI.NO T: 97740501 Forurensninger i veivann Partikler

Detaljer