KVAMSVEGEN 11, GAUPÅS - VANNPRØVETAKING Analyseresultater og vurderinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVAMSVEGEN 11, GAUPÅS - VANNPRØVETAKING Analyseresultater og vurderinger"

Transkript

1 Rivenes Eiendom AS Att.: Bjørn Rivenes Kvamsvegen YTRE ARNA DERES REF: VÅR REF: evb Bergen, 9. april 2014 DOKUMENTKODE: RIGm-BREV TILGJENGELIGHET: Åpen KVAMSVEGEN 11, GAUPÅS - VANNPRØVETAKING Analyseresultater og vurderinger I forbindelse med at det arbeides med en reguleringsplan for Kvamsvegen 11 er Multiconsult AS engasjert av Rivenes AS for å kartlegge eventuelle utslipp virksomheten har til Kalsåsvatnet og Beitlevatnet. Foreliggende brev presenterer resultatene fra utførte undersøkelse. Utførte undersøkelser Det ble den 10. mars 2014 utført vannprøvetaking i fire punkter, se figur 1. Prøvetakingen ble utført av miljøgeolog Eva Bjønnes fra Multiconsult AS. Prøven merket «etter oljeutskiller» er tatt i bekken som renner nord for eiendommen og som drenerer til Beitlevatnet, etter utløpet fra oljeutskilleren. Prøven merket «oppstrøms» er tatt i den samme bekken, men oppstrøms oljeutskilleren. Prøven merket «kum» er tatt i kummen som ligger sør på eiendommen, og prøven merket «utslipp kum» er tatt nordvest for kummen ved utslippspunktet. Utslippet fra kummen drenerer til Kalsåsvatnet. Alle vannprøvene ble tatt direkte på prøvetakingsflaskene i prøvetakingspunktene, med unntak av i kummen hvor det ble benyttet vannhenter for opptak av vann. I bekken nord for eiendommen ble det ikke observert oljefilm eller lukt av vannet. I kummen sør på eiendommen var det oljefilm på vannet og detluktet av olje. I prøvetakingspunktet ved kummens utslipp var det tydelig oljefilm på vannet og sterk oljelukt. Ved omrøring av bunnsedimentene i dette prøvetakingspunktet ble det markant tydeligere oljefilm. I 2008 ble det tatt vannprøver i flere undersøkelsespunkter på og rundt eiendommen i forbindelse med et pålegg fra Fylkesmannen. Prøvetakingspunktet merket «kum» er det samme prøvetakingspunktet som VP 5 i undersøkelsen fra Prøvetakingspunktet merket «utslipp kum» er det samme som prøvetakingspunktet VP 4 fra Det ble også i undersøkelsen i 2008 observert oljefilm og kjent oljelukt av vannet i disse to punktene. Vannprøvene ble analysert for innhold av de uorganiske miljøgiftene arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel og sink, samt den organiske miljøgiften olje inkl. BTEX. I tillegg ble prøvene analysert for innholdet av suspendert stoff. Analysene er utført av laboratoriet Eurofins AS som er akkreditert for de aktuelle analysene. MULTICONSULT Nesttunbrekka Nesttun Tlf multiconsult.no NO MVA

2 Kvamsvegen 11, Gaupås - Vannprøvetaking Analyseresultater og vurderinger multiconsult.no N Oppstrøms Etter oljeutskiller «Utslipp kum» og VP 4 «kum» og VP 5 Kvamsvegen Kalsåsvatnet Beitelsvatnet N Figur 1: Figuren viser flyfoto av tomten og omkringliggende områder. Ca. plassering av prøvetakingspunktene er angitt. Ca. avgrensing av virksomhetsområdet til Rivenes AS er vist med rødt. Analyseresultater Resultatene av de kjemiske analysene av vannprøvene er vist i tabell 1 og 2. Resultatene er sammenstilt med Miljødirektoratets tilstandsklasser for klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann (SFT 1 -veileder 97:04), Drikkevannsforskriften og grenseverdier for sigevann. Analyseresultatene fra vannprøvene fra foreliggende undersøkelse er også sammenstilt med resultater fra vannprøvetaking som Multiconsult utførte i 2008 der det foreligger prøver fra samme punkt. 1 SFT = Statens forurensningstilsyn, nå Miljødirektoratet RIGm-BREV april 2014 Side 2 av 5

3 Kvamsvegen 11, Gaupås - Vannprøvetaking multiconsult.no Analyseresultater og vurderinger Tabell 1: Analyseresultater fra analyse av uorganiske stoff i vannprøvene. I tillegg til klassifisering etter SFT-veiledning 97:04 med tilstandsklasser, er grenseverdier i Drikkevannsforskriften og forslag til grenseverdier for urenset sigevann fra deponier benyttet i vurderingene. Grenseverdiene for sigevann tar utgangspunkt i PNEC-verdier for stoffene i ferskvann. Konsentrasjoner som overskrider Drikkevannsforskriften er uthevet. Sted Dato As Pb Cd Cr Cu Hg Ni Zn Oppstrøms ,55 Etter oljeutskiller ,52 VP. 4 (Utslipp kum) VP. 5 (Kum) , ,71 2,1 2,1 1, , ,6 1, , Grenseverdi Drikkevannsforskriften , ,5 20 <5 PNEC 1 4 0,4 0,02 3,4 3 0,02 0,013 0,35 0,036 Grenseverdi sigevann , ,13 3,5 36 i.p. Ikke påvist i.a. Ikke analysert 1) PNEC = Predicted No Effect Concentration 2) Forslag til grenseverdier for miljøgifter i sigevann (fra rapporten Miljøgifter i sigevann, utgivelsesdato , utarbeidet av Hjellnes COWI AS og Aquateam AS) 3) PNEC-verdi for Cr (VI) i ferskvann 0,047 0, ,9 0, ,9 0,12 1,8 2,0 9,6 3,7 1,8 9,6 3,7 2,1 µg/l 6,8 7, , ,011 0,010 0,077 0,130 0,011 0,077 0,130 0,020 8,1 8, , , RIGm-BREV april 2014 Side 3 av 5

4 Kvamsvegen 11, Gaupås - Vannprøvetaking Analyseresultater og vurderinger multiconsult.no Tabell 2: Analyseresultater fra analyse av feltparametre temperatur og ph, samt analyseresultater for olje og suspendert stoff. I tillegg til klassifisering etter SFT-veiledning 97:04 med tilstandsklasser, er grenseverdier i Drikkevannsforskriften og forslag til grenseverdier for urenset sigevann fra deponier benyttet i vurderingene. Grenseverdiene for sigevann tar utgangspunkt i PNEC-verdier for stoffene i ferskvann. Konsentrasjoner som overskrider Drikkevannsforskriften er uthevet. Sted Dato Temp. ph THC sum C 5 -C 35 Suspendert stoff C mg/l Oppstrøms ,6 5,9 i.p. 22 Etter oljeutskiller ,6 5,9 0, VP. 4 (Utslipp kum) VP. 5 (Kum) ,1 6,4 2, , ,7 7,7 (I) 1,9 38 Grenseverdi Drikkevannsforskriften - 6,5-9,5 0,01 - Grenseverdi utslipp oljeutskiller Klassifisert etter Miljødirektoratets veileder 97:04. Miljødirektoratets tilstandsklasser: I = Ubetydelig - Lite forurenset II = Moderat forurenset III = Markert forurenset IV = Sterkt forurenset V = Svært sterkt forurenset Vurdering av forurensningssituasjonen I kummen (VP 5) og i utslippet fra kummen (VP 4) er påviste konsentrasjoner av alle de vanligste uorganiske miljøgiftene (arsen, bly, kadmium, krom, kobber, nikkel og sink) lavere enn ved prøvetakingene som ble utørt i I 2008 ble det med unntak for krom, og nikkel i den ene prøven fra VP.4, påvist konsentrasjoner i tilstandsklasse V (meget sterkt forurenset). Innhold av krom, og nikkel i den ene prøvene, ble påvist i tilstandsklasse III (markert forurenset). I 2014 klassifiseres prøvene fortsatt i tilstandsklasse V for bly og kobber, selv om konsentrasjonene er lavere enn i Krom, som var påvist i tilstandsklasse III, klassifiserer i 2014 i tilstandsklasse II (moderat forurenset). De øvrige uorganiske stoffene er påvist i tilstandsklasse III-IV (markert til sterkt forurenset). Olje er påvist i konsentrasjoner under grenseverdien for oljeutskillere på 50 mg/l. Suspendert stoff er påvist i konsentrasjoner tilsvarende tilstandsklasse V (svært sterkt forurenset). Det var ikke nedbør dagen vannprøvene ble tatt. Målte ph-verdier i kummen og i utslippspunktet fra kummen tilsvarer henholdsvis tilstandsklasse I og II. I bekken nord for eiendommen er det i begge prøvetakingspunkt (oppstrøms og nedstrøms utløp for oljeutskilleren) påvist konsentrasjoner av kobber tilsvarende tilstandsklasse V (svært sterkt forurenset), nikkel tilsvarende tilstandsklasse IV (sterkt forurenset), bly og sink tilsvarende tilstandsklasse III (markert forurenset) og krom og kadmium tilsvarende tilstandsklasse II (moderat forurenset). Kvikksølv er i prøven merket «oppstrøms» påvist i konsentrasjoner tilsvarende tilstandsklasse IV og i prøven merket «etter oljeutskiller» i konsentrasjoner tilsvarende tilstandsklasse III (markert forurenset). Olje er ikke påvist over deteksjonsgrensen i prøven oppstrøms i bekken, mens det i prøven etter oljeutskilleren er påvist 0,021 mg/l, hvilket er lavere enn grenseverdien på 50 mg/ l for oljeutskillere og like over grenseverdien i Drikkevannsforskriften RIGm-BREV april 2014 Side 4 av 5

5

6 !"#$%&'()!'*&#$'+,'-).,(-&'/)0$#123) 45)67$((8!"#$%&"#'()#*+*#(*,#-./ -011%2344%5#)6 789*):,#-;<< -H1IEJ;5<H1I#/K# 7%<IIH52$%443#') )BB*#7LK==M7 4--'9))!*2):;<'',( N$0O%D;II34? =%DQ%$3IH$? /531P<%Q%$E;R%? S%>%$35<%? **"6:"B6*+ **"6:"B6*+9*,"6:"B6*+ SEO%5%<T#U3HQV< 404HI5!=4JJF=. N$0O%5$"? N$0O%I34E5&<R3I;? 6+"6:"B6*+ N$0O%IPQ%? KE&%O355 N$0O%I34%$? LO3#WF055%< N$0O%D%$4E5&? 8QQ<I$0D< /531P<%<I3$IR3I;? **"6:"B6*+ /531P<% S%<H1I3I? L5X%I? -M -%I;R%? Y8Z? 3] `OE44<01O#ab&]T#;QQ<1HII%I 6"6** [&\1 B6_ 7K9L7#^K8#*B,+( 6"66) 3] /$<%5#a/<]T#;QQ<1HII%I#^cN9-K 6")) [&\1 :)_ 7K#L7#^K8#*AB'+9B 6"B 3] W1P#aN2]T#;QQ<1HII%I#^cN9-K B"* [&\1 B)_ 7K#L7#^K8#*AB'+9B 6"B 3] `3RDEHD#acR]T#;QQ<1HII%I#^cN9-K 6"6+A [&\1 :)_ 7K#L7#^K8#*AB'+9B 6"6* 3] `;22%$#acH]T#;QQ<1HII%I#^cN9-K (", [&\1 *)_ 7K#L7#^K8#*AB'+9B * 3] `$;D#ac$]T#;QQ<1HII%I#^cN9-K *", [&\1 B)_ 7K#L7#^K8#*AB'+9B 6") 3] 7E44%1#a7E]T#;QQ<1HII%I#^cN9-K,"* [&\1 *)_ 7K#L7#^K8#*AB'+9B 6") 3] KE54#ad5]T#;QQ<1HII%I#^cN9-K B* [&\1 *)_ 7K#L7#^K8#*AB'+9B B KH<Q%5R%$I#<I;>> :.!K BB D&\1 *)_ ^5I%$5#D%I;R% *") 3] W%5f%5 3] =;1H%5 3] LIP12%5f%5 3] DTQ9gP1%5 e6"b6 [&\1 7K#+A(+ 6"B 3] ;9gP1%5.$-2L,)M3N#$O2#P$',#)6.QR8 3] =bc#hc)9c*6 e*6 [&\1 ^5I%$5#D%I;R% *6 3] =bc#hc*69c*b e)"6 [&\1 ^5I%$5#D%I;R% ) 3] =bc#hc*b9c*( e)"6 [&\1 ^5I%$5#D%I;R% ) 3] =bc#hc*(9c:) eb6 [&\1 ^5I%$5#D%I;R% 3] KM-#=bc#ahc)9c:)] 5R [&\1 ^5I%$5#D%I;R% :.!K 3] gp1%5%$#a<hd] 5R 7K#+A(+ B6 =%&5>;$413$E5&? a^44%#;d>3ii%i#3o#344$%rei%$e5&%5? i e#?-e5r$%#%55t#h#?ki0$$%#%55t#5r#?^44%#qvoe<it#-n7#?-;<i#n$;2321%#7hd2%$t#j>h#?c;1;5p#!;$de5&#m5ei<t#-m#?m5j%$i3e5ip#;>#-%3<h$%d%5it#y8z#?`o35ie>e<%$e5&<&$%5<% ] 8QQ1P<5E5&%$#;D#DV1%H<E44%$X%I#>V<#O%R#X%5O%5R%1<%#IE1#132;$3I;$E%I" S3QQ;$I%5#DV#E44%#&F%5&E<T#H55I3II#E#<E5#X%1X%IT#HI%5#132;$3I;$E%I<#<4$E>I1E&%#&;R4F%55%1<%"#S%<H1I3I%5%#&F%1R%$#4H5#>;$#R%a5]#H5R%$<04I%#Q$0O%5a%]" KER%#*#3O#+

7 N$0O%5$"? N$0O%I34E5&<R3I;? 6+"6:"B6*+ N$0O%IPQ%? KE&%O355 N$0O%I34%$? LO3#WF055%< N$0O%D%$4E5&? LII%$#;1F%HI<4E11%$ /531P<%<I3$IR3I;? **"6:"B6*+ /531P<% S%<H1I3I? L5X%I? -M -%I;R%? Y8Z? 3] `OE44<01O#ab&]T#;QQ<1HII%I 6"6*6 [&\1 B6_ 7K9L7#^K8#*B,+( 6"66) 3] /$<%5#a/<]T#;QQ<1HII%I#^cN9-K 6")B [&\1 :)_ 7K#L7#^K8#*AB'+9B 6"B 3] W1P#aN2]T#;QQ<1HII%I#^cN9-K B"* [&\1 B)_ 7K#L7#^K8#*AB'+9B 6"B 3] `3RDEHD#acR]T#;QQ<1HII%I#^cN9-K 6"6)6 [&\1 :)_ 7K#L7#^K8#*AB'+9B 6"6* 3] `;22%$#acH]T#;QQ<1HII%I#^cN9-K A"( [&\1 *)_ 7K#L7#^K8#*AB'+9B * 3] `$;D#ac$]T#;QQ<1HII%I#^cN9-K B"6 [&\1 B)_ 7K#L7#^K8#*AB'+9B 6") 3] 7E44%1#a7E]T#;QQ<1HII%I#^cN9-K,": [&\1 *)_ 7K#L7#^K8#*AB'+9B 6") 3] KE54#ad5]T#;QQ<1HII%I#^cN9-K B+ [&\1 *)_ 7K#L7#^K8#*AB'+9B B KH<Q%5R%$I#<I;>> :.!K B* D&\1 *)_ ^5I%$5#D%I;R% *") 3] W%5f%5 3] =;1H%5 3] LIP12%5f%5 3] DTQ9gP1%5 e6"b6 [&\1 7K#+A(+ 6"B 3] ;9gP1%5.$-2L,)M3N#$O2#P$',#)6.QR8 3] =bc#hc)9c*6 e*6 [&\1 ^5I%$5#D%I;R% *6 3] =bc#hc*69c*b e)"6 [&\1 ^5I%$5#D%I;R% ) 3] =bc#hc*b9c*( e)"6 [&\1 ^5I%$5#D%I;R% ) 3] =bc#hc*(9c:) B* [&\1 :)_ ^5I%$5#D%I;R% B6 3] KM-#=bc#ahc)9c:)] B* [&\1 :)_ ^5I%$5#D%I;R% :.!K 3] gp1%5%$#a<hd] 5R 7K#+A(+ =%&5>;$413$E5&? a^44%#;d>3ii%i#3o#344$%rei%$e5&%5? i e#?-e5r$%#%55t#h#?ki0$$%#%55t#5r#?^44%#qvoe<it#-n7#?-;<i#n$;2321%#7hd2%$t#j>h#?c;1;5p#!;$de5&#m5ei<t#-m#?m5j%$i3e5ip#;>#-%3<h$%d%5it#y8z#?`o35ie>e<%$e5&<&$%5<% ] 8QQ1P<5E5&%$#;D#DV1%H<E44%$X%I#>V<#O%R#X%5O%5R%1<%#IE1#132;$3I;$E%I" S3QQ;$I%5#DV#E44%#&F%5&E<T#H55I3II#E#<E5#X%1X%IT#HI%5#132;$3I;$E%I<#<4$E>I1E&%#&;R4F%55%1<%"#S%<H1I3I%5%#&F%1R%$#4H5#>;$#R%a5]#H5R%$<04I%#Q$0O%5a%]" KER%#B#3O#+

8 N$0O%5$"? N$0O%I34E5&<R3I;? 6+"6:"B6*+ N$0O%IPQ%? KE&%O355 N$0O%I34%$? LO3#WF055%< N$0O%D%$4E5&? `HD /531P<%<I3$IR3I;? **"6:"B6*+ /531P<% S%<H1I3I? L5X%I? -M -%I;R%? Y8Z? 3] `OE44<01O#ab&]T#;QQ<1HII%I 6"6B6 [&\1 B6_ 7K9L7#^K8#*B,+( 6"66) 3] /$<%5#a/<]T#;QQ<1HII%I#^cN9-K 6"A* [&\1 :)_ 7K#L7#^K8#*AB'+9B 6"B 3] W1P#aN2]T#;QQ<1HII%I#^cN9-K ** [&\1 B)_ 7K#L7#^K8#*AB'+9B 6"B 3] `3RDEHD#acR]T#;QQ<1HII%I#^cN9-K 6"*B [&\1 :)_ 7K#L7#^K8#*AB'+9B 6"6* 3] `;22%$#acH]T#;QQ<1HII%I#^cN9-K *+ [&\1 *)_ 7K#L7#^K8#*AB'+9B * 3] `$;D#ac$]T#;QQ<1HII%I#^cN9-K B"* [&\1 B)_ 7K#L7#^K8#*AB'+9B 6") 3] 7E44%1#a7E]T#;QQ<1HII%I#^cN9-K :"A [&\1 B)_ 7K#L7#^K8#*AB'+9B 6") 3] KE54#ad5]T#;QQ<1HII%I#^cN9-K *B6 [&\1 *)_ 7K#L7#^K8#*AB'+9B B KH<Q%5R%$I#<I;>> :.!K :, D&\1 *)_ ^5I%$5#D%I;R% *") 3] W%5f%5 3] =;1H%5 3] LIP12%5f%5 3] DTQ9gP1%5 e6"b6 [&\1 7K#+A(+ 6"B 3] ;9gP1%5 6"*+ [&\1 +6_ 7K#+A(+ 6"*.$-2L,)M3N#$O2#P$',#)6.QR8 3] =bc#hc)9c*6 *( [&\1 :)_ ^5I%$5#D%I;R% *6 3] =bc#hc*69c*b :'6 [&\1 :)_ ^5I%$5#D%I;R% ) 3] =bc#hc*b9c*( *,6 [&\1 :)_ ^5I%$5#D%I;R% ) 3] =bc#hc*(9c:) *:66 [&\1 :)_ ^5I%$5#D%I;R% B6 3] KM-#=bc#ahc)9c:)] *'66 [&\1 :)_ ^5I%$5#D%I;R% :.!K 3] gp1%5%$#a<hd] e#6":6 [&\1 7K#+A(+ 6": =%&5>;$413$E5&? a^44%#;d>3ii%i#3o#344$%rei%$e5&%5? i e#?-e5r$%#%55t#h#?ki0$$%#%55t#5r#?^44%#qvoe<it#-n7#?-;<i#n$;2321%#7hd2%$t#j>h#?c;1;5p#!;$de5&#m5ei<t#-m#?m5j%$i3e5ip#;>#-%3<h$%d%5it#y8z#?`o35ie>e<%$e5&<&$%5<% ] 8QQ1P<5E5&%$#;D#DV1%H<E44%$X%I#>V<#O%R#X%5O%5R%1<%#IE1#132;$3I;$E%I" S3QQ;$I%5#DV#E44%#&F%5&E<T#H55I3II#E#<E5#X%1X%IT#HI%5#132;$3I;$E%I<#<4$E>I1E&%#&;R4F%55%1<%"#S%<H1I3I%5%#&F%1R%$#4H5#>;$#R%a5]#H5R%$<04I%#Q$0O%5a%]" KER%#:#3O#+

9 N$0O%5$"? N$0O%I34E5&<R3I;? 6+"6:"B6*+ N$0O%IPQ%? KE&%O355 N$0O%I34%$? LO3#WF055%< N$0O%D%$4E5&? MI<1EQQ#4HD /531P<%<I3$IR3I;? **"6:"B6*+ /531P<% S%<H1I3I? L5X%I? -M -%I;R%? Y8Z? 3] `OE44<01O#ab&]T#;QQ<1HII%I 6"6+, [&\1 B6_ 7K9L7#^K8#*B,+( 6"66) 3] /$<%5#a/<]T#;QQ<1HII%I#^cN9-K *"( [&\1 :)_ 7K#L7#^K8#*AB'+9B 6"B 3] W1P#aN2]T#;QQ<1HII%I#^cN9-K,"( [&\1 B)_ 7K#L7#^K8#*AB'+9B 6"B 3] `3RDEHD#acR]T#;QQ<1HII%I#^cN9-K 6"** [&\1 :)_ 7K#L7#^K8#*AB'+9B 6"6* 3] `;22%$#acH]T#;QQ<1HII%I#^cN9-K *' [&\1 *)_ 7K#L7#^K8#*AB'+9B * 3] `$;D#ac$]T#;QQ<1HII%I#^cN9-K +": [&\1 B)_ 7K#L7#^K8#*AB'+9B 6") 3] 7E44%1#a7E]T#;QQ<1HII%I#^cN9-K,") [&\1 *)_ 7K#L7#^K8#*AB'+9B 6") 3] KE54#ad5]T#;QQ<1HII%I#^cN9-K *B6 [&\1 *)_ 7K#L7#^K8#*AB'+9B B KH<Q%5R%$I#<I;>> :.!K BA D&\1 *)_ ^5I%$5#D%I;R% *") 3] W%5f%5 3] =;1H%5 6":6 [&\1 +6_ 7K#+A(+ 6"* 3] LIP12%5f%5 3] DTQ9gP1%5 6":6 [&\1 +6_ 7K#+A(+ 6"B 3] ;9gP1%5 6"*6 [&\1 +6_ 7K#+A(+ 6"*.$-2L,)M3N#$O2#P$',#)6.QR8 3] =bc#hc)9c*6 :' [&\1 :)_ ^5I%$5#D%I;R% *6 3] =bc#hc*69c*b :A6 [&\1 :)_ ^5I%$5#D%I;R% ) 3] =bc#hc*b9c*( *(6 [&\1 :)_ ^5I%$5#D%I;R% ) 3] =bc#hc*(9c:) BB66 [&\1 :)_ ^5I%$5#D%I;R% B6 3] KM-#=bc#ahc)9c:)] B,66 [&\1 :)_ ^5I%$5#D%I;R% :.!K 3] gp1%5%$#a<hd] 6"+6 [&\1 +6_ 7K#+A(+ 6": E-%<#,'N,)L2P$#2-$#&"+S)E'N,#L,*,#2'N<#9 3]##^K8\^Lc#*A6B)#KjLk/c#**B)T#LH$;>E5<#L5OE$;5D%5I#Kl%R%5#/W#aYER4mQE5&]T#W;C#,,AT#KFmX3&<&"#:T#KL9):**'T#YER4mQE5& ^5&%$#-3$E%#n;X35<%5 /K-\Y32;$3I;$E%#^5&%5E0$ =%&5>;$413$E5&? a^44%#;d>3ii%i#3o#344$%rei%$e5&%5? i e#?-e5r$%#%55t#h#?ki0$$%#%55t#5r#?^44%#qvoe<it#-n7#?-;<i#n$;2321%#7hd2%$t#j>h#?c;1;5p#!;$de5&#m5ei<t#-m#?m5j%$i3e5ip#;>#-%3<h$%d%5it#y8z#?`o35ie>e<%$e5&<&$%5<% ] 8QQ1P<5E5&%$#;D#DV1%H<E44%$X%I#>V<#O%R#X%5O%5R%1<%#IE1#132;$3I;$E%I" S3QQ;$I%5#DV#E44%#&F%5&E<T#H55I3II#E#<E5#X%1X%IT#HI%5#132;$3I;$E%I<#<4$E>I1E&%#&;R4F%55%1<%"#S%<H1I3I%5%#&F%1R%$#4H5#>;$#R%a5]#H5R%$<04I%#Q$0O%5a%]" KER%#+#3O#+

Overvåking av avrenning til Nessielva

Overvåking av avrenning til Nessielva NOTAT Til: Fra: Bodø kommune Tor-Jørgen Aandahl Dato 2016-06-08 Overvåking av avrenning til Nessielva Dette notatet er et foreløpig notat og er laget for å vise at prøvetakingsprogrammet har kommet i gang.

Detaljer

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW VEDLEGG Osbanen Nesttun-Skjold Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Feltarbeider... 4 3.2

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.041 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra

Detaljer

Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet

Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Publisert 10.02.2014 av Miljødirektoratet ja Elvevannet i Troms

Detaljer

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune 1 Nannestad kommune Kommunalteknikk Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune Etter forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune, skal det årlig

Detaljer

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype Ullensaker kommune Vann, avløp, renovasjon og veg Årsrapport for påslipp til kommunalt nett Etter lokal forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett. I Ullensaker

Detaljer

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene.

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 1.-8. september 2006 Utarbeidet av Arne

Detaljer

Månedsrapport. Månedsrapport April Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ. Tema April Notat nr. 4. Til

Månedsrapport. Månedsrapport April Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ. Tema April Notat nr. 4. Til Månedsrapport Oppdrag Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ Tema April 2006 Notat nr. 4 Engebrets vei 5 Pb 427 Skøyen N-0213 OSLO Tlf +47 22 51 80 00 Fax +47 22 51 80 01 www.ramboll.no Dato:

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø)

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) Vannprøver og Vanndirektivet v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) FROKOSTMØTE 24 APRIL 2015 1 Disposisjon Kort om bakgrunn for undersøkelsene Drammensfjorden Feltarbeid vannprøver Resultater 2014

Detaljer

KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN COWI AS FBSE-2011/33. Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer

KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN COWI AS FBSE-2011/33. Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer COWI AS FBSE-2011/33 FORSVARSBYGG FUTURA MILJØ POSTBOKS 405 SENTRUM 0103 OSLO NORGE TLF: 815 70 400 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl.

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. SALGSPRODUKTET JORD Overskuddsmasser Organisk materiale Sand/Skjellsand MÅL Dokumentere

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir

hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir DR14.1 Måleprogram - utslipp til vann Måleprogrammet gjelder både for oljeutskiller i verksted og oljeutskiller for resten av området. Komponenter Frekvens Vurdering/usikkerhet Volum Usikkerhet Prøvetaking

Detaljer

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten:

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten: ULLENSAKER kommune Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring Utfylling av årsrapportskjema Årsrapportskjemaet skal fylles ut med organisasjonsnummer, fakturaadresse, virksomhetens gårds-

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

Figur 1 viser alle måledata fra overvåkning ved mudring i perioden 29. juli - 4. august 2006.

Figur 1 viser alle måledata fra overvåkning ved mudring i perioden 29. juli - 4. august 2006. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 29. juli - 4. august 2006 Overvåkning

Detaljer

Miljøteknisk rapport sediment

Miljøteknisk rapport sediment Miljøteknisk rapport sediment Oppdragsgjevar: Sæbøvik Båtlag, 5454 SÆBØVIK Ansvarleg for gjennomføring av oppdrag og rapportering: Microsafe AS v/oddmund Emmerhoff Dubbedalen 5 5454 SÆBØVIK Tlf: 45006020

Detaljer

Veileder - søknader om mudring og utfylling

Veileder - søknader om mudring og utfylling 2013 Veileder - søknader om mudring og utfylling Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen August 2013 1. Saksgang Skal du mudre eller fylles ut i sjø i Rogaland må du fylle ut skjemaet Søknad om mudring

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Forskningsprogrammet Black Shale Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Roger Roseth Bioforsk Amund Gaut Sweco Norge AS Tore Frogner Dokken AS Kim Rudolph-Lund - NGI Regjeringskvartalet?

Detaljer

Kruttverket i Nittedal Riving av Waagedammen. Sedimentkvalitet Fare for erosjon og forurensning av Ørfiskebekken.

Kruttverket i Nittedal Riving av Waagedammen. Sedimentkvalitet Fare for erosjon og forurensning av Ørfiskebekken. 1 Siv.ing. Bjarne Slyngstad Ellingsrudlia 57 Fagnotat Org.nr. 979 289 065 1400 Ski NG-Krutt.814rev2 Mobil: 976 88 926 E-post: bslyng@online.no Kruttverket i Nittedal Riving av dammen. Sedimentkvalitet

Detaljer

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - For miljøets skyld Avfall Norge, Helsfyr, Deponering av avfall 28-29.10-2010 Mottak, behandling og deponering av forurenset jord Hvilke utfordringer

Detaljer

Vedlegg A Kart 1: Lokaliseringen av tiltaksområdet.

Vedlegg A Kart 1: Lokaliseringen av tiltaksområdet. Vedlegg A Kart 1:50 0000 Lokaliseringen av tiltaksområdet. Vedlegg B Kart 1:1000 Ilandføringspunkter Ilandføringspunkt A. Ilandføringspunkt B. Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden.

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

Notat. Resultater fra prøvetaking i resipienten til Røros renseanlegg august 2013

Notat. Resultater fra prøvetaking i resipienten til Røros renseanlegg august 2013 Notat Til : Røros kommune Att : Rune Gunleiksrud Fra : Elisabeth Lyngstad Dato : 18.09.2013 Arkivnr. : O-11080 Resultater fra prøvetaking i resipienten til Røros renseanlegg august 2013 1. Bakgrunn Røros

Detaljer

Kartlegging av tungmetaller og organiske miljøgifter ved BIR Avfallsenergi AS

Kartlegging av tungmetaller og organiske miljøgifter ved BIR Avfallsenergi AS RAPPORT Kartlegging av tungmetaller og organiske miljøgifter ved BIR Avfallsenergi AS OPPDRAGSGIVER BIR Avfallsenergi AS EMNE Rapport fra miljøtekniske grunnundersøkelser DATO / REVISJON: 7. mai 2015 /

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

Bokn olieudskiller type OBK 90 l/s, vurdering af udskillereffektivitet

Bokn olieudskiller type OBK 90 l/s, vurdering af udskillereffektivitet Bokn Plast Postboks 177 4291 KOPERVIK Norge 21. maj 2007 uhi Vedr.: Bokn olieudskiller type OBK 90 l/s, vurdering af udskillereffektivitet Rørcentret har tidligere prøvet Bokn type OBK 20 l/s med henblik

Detaljer

Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi

Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi Oppsummering og anbefalinger Flere parametre overskrider drikkevannsforskriftens grenseverdier og vannet anbefales således ikke som drikkevann uten

Detaljer

Undersøkelse av tungmetaller, PAH- og PCB-forbindelser i sediment i elva Leira

Undersøkelse av tungmetaller, PAH- og PCB-forbindelser i sediment i elva Leira Undersøkelse av tungmetaller, PAH- og PCB-forbindelser i sediment i elva Leira Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S Rapport nr: 08-009 Prosjekt nr: O-07117 Prosjektleder: Mona Weideborg Medarbeidere:

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.002 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland

Detaljer

PROSJEKT: 09 509 13 0038

PROSJEKT: 09 509 13 0038 PROSJEKTNOTAT /200 DATO: 28.4.200 (revidert tabell og 3) PROSJEKT: 09 509 3 0038 TIL: Arne Eriksen Forsvarsbygg Skifte Eiendom E-post: arne.eriksen@skifte.no Pål S. Henriksen Forsvarsbygg Skifte Eiendom

Detaljer

Resultater fra NGIs miljøovervåkning rundt dypvannsdeponi ved Malmøykalven - status for perioden juni 2006

Resultater fra NGIs miljøovervåkning rundt dypvannsdeponi ved Malmøykalven - status for perioden juni 2006 Resultater fra NGIs miljøovervåkning rundt dypvannsdeponi ved Malmøykalven - status for perioden 16-23. juni 2006 Vannkvalitet badeplasser Utarbeidet av Arne Pettersen Kontrollert av Audun Hauge 13/6-06

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

Håndtering av sigevann sett fra avfallsbransjen. Norsk Vannforening 03.02.2014 Henrik Lystad Fagsjef Avfall Norge

Håndtering av sigevann sett fra avfallsbransjen. Norsk Vannforening 03.02.2014 Henrik Lystad Fagsjef Avfall Norge Håndtering av sigevann sett fra avfallsbransjen Norsk Vannforening 03.02.2014 Henrik Lystad Fagsjef Avfall Norge Dagens tema Deponiets rolle etter 2009 Deponiavgiftens «historie» Miljøkostnader fra sigevann

Detaljer

FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences

FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences RAMBØLL NORGE Miljøgifter i marine organismer i Trondheim havn 2005 Fugro OCEANOR Referanse nr: C75040/3791/R1 24.11.05 Fugro OCEANOR AS Pir-Senteret, N-7462

Detaljer

Søknad om endring i tillatelse etter forurensningsloven for Knudremyr Renovasjonsanlegg

Søknad om endring i tillatelse etter forurensningsloven for Knudremyr Renovasjonsanlegg Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL epost: fmavpost@fylkesmannen.no 08.04.2016 Deres ref.: 2008/1135/FMAAVSK Vår ref.: Stein Petter Næss Søknad om endring i tillatelse etter

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Forurensingsseksjonen 2015 Sammendrag FUS foretok, på oppdrag av Omsorgsbygg Oslo KF, fjellkontrollboring samt miljøteknisk grunnundersøkelse

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnuersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Grenseverdier... 5 2. Utførte uersøkelser...

Detaljer

FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD

FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD Til: Krøderen Resort as Fra: Per Kraft Kopi: Dato: 2011-06-10 Oppdrag: 527193 FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD Innhold 1 Bakrunn... 2 2 Utførte undersøkelser... 2 2.1 Historikk...

Detaljer

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405.

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405. Kunde: Din Labpartner Einar Øgrey Industrisand AS Att: Paul Brandsdal Box 1121 Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien. 174 Besøksadr.

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg B. Jekteviken Terminal Miljøtekniske grunnundersøkelser

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg B. Jekteviken Terminal Miljøtekniske grunnundersøkelser Jekteviken Terminal Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Reguleringsformål... 4 4. Tidligere utførte undersøkelser... 4

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.:

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.022 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø

Detaljer

Drammen Eiendom - kildevurdering av Holmen. Overvåking av overvannskummer og miljøbrønner september 2011 og sluttrapport

Drammen Eiendom - kildevurdering av Holmen. Overvåking av overvannskummer og miljøbrønner september 2011 og sluttrapport Drammen Eiendom - kildevurdering av Holmen Overvåking av overvannskummer og miljøbrønner september 2011 og sluttrapport 20091143-00-29-R 20. desember 2011 Prosjekt Prosjekt: Drammen Eiendom - kildevurdering

Detaljer

Erfaringer fra Trondheim november 2012

Erfaringer fra Trondheim november 2012 Erfaringer fra Trondheim november 2012 Foto: Carl-Erik Eriksson Silje Salomonsen, Miljøenheten Forurenset grunn i Trondheim Aktsomhetskartet Behandling av tiltaksplaner Vedtak på vilkår Tilsyn Opprydding

Detaljer

Veivann og forurensning

Veivann og forurensning Fylkesmannen i Oslo og Akershus Klima i endring seminar om overvann 6. nov. 2014 Veivann og forurensning Svein Ole Åstebøl, COWI 1, SVEIN OLE ÅSTEBØL SVO@COWI.NO T: 97740501 Forurensninger i veivann Partikler

Detaljer

Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008

Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008 Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008 Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S Rapport nr: 08-017 Prosjekt nr: O-08026 Prosjektleder: Milla Juutilainen Medarbeidere: Mona Weideborg,

Detaljer

SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD. Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg RAPPORT. Rapport nummer

SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD. Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg RAPPORT. Rapport nummer RAPPORT SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg Rapport nummer 08 509 13 0064-3 INNHOLDSREGISTER TABELLER... 1 1.0 INNLEDNING... 1 2.0 OPPFØLGING AV TILTAKSPLAN... 2 2.1 Grunnundersøkelser...

Detaljer

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

Kilder til grunnforurensning. Gamle synder Overvann Avløp Trafikk Lufttransportert

Kilder til grunnforurensning. Gamle synder Overvann Avløp Trafikk Lufttransportert Kilder til grunnforurensning Gamle synder Overvann Avløp Trafikk Lufttransportert Overvann kilde til spredning Med overvann menes overflateavrenning (regn, smeltevann) fra gårdsplasser, gater, takflater

Detaljer

Overvåking av vannforekomster. Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet

Overvåking av vannforekomster. Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet Overvåking av vannforekomster Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet Agenda Vannforskriften Krav om overvåking Informasjon om veiledere Utarbeidelse av overvåkingsprogram Vannforskriften

Detaljer

Norsk avfallspolitikk sett fra Sørlandet

Norsk avfallspolitikk sett fra Sørlandet Norsk avfallspolitikk sett fra Sørlandet Vidar Valen Sørlandskonsult AS (COWI AS fra mars) Sørlandskonsult AS Vår bakgrunn Miljøovervåking for alle deponier i Agder + DIM i Rogaland og Bjorstaddalen i

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Områdebeskrivelse... 3 1.3 Grenseverdier... 6 2. Utførte undersøkelser...

Detaljer

Obrestad Havn, Hå kommune

Obrestad Havn, Hå kommune RAPPORT Obrestad Havn, Hå kommune OPPDRAGSGIVER Kystverket EMNE Resultater fra kjemiske analyser av sjøbunnsedimenter DATO / REVISJON: 27. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217288 RIGm RAP 001 Denne rapporten

Detaljer

Tillatelse til utslipp av lensevann til Spilderhaugsvigå, Stavanger kommune

Tillatelse til utslipp av lensevann til Spilderhaugsvigå, Stavanger kommune Deres ref.: Vår dato: 18.07.2017 Vår ref.: 2017/7734 Arkivnr.: 472 Norsk Saneringsservice AS Østensjøveien 15 D 0661 OSLO Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

Ny gjødselvareforskrift- NIBIOs vurderingsgrunnlag

Ny gjødselvareforskrift- NIBIOs vurderingsgrunnlag Ny gjødselvareforskrift- NIBIOs vurderingsgrunnlag Trond Knapp Haraldsen, Eva Brod og Erik Joner NIBIO, Divisjon for miljø og naturressurser, Ås Innspillsmøte, 24.11.2017, Oslo NIBIOs utgangspunkt for

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

Håndtering av bunnrenskmasser på ny E39 Svegatjørn-Rådal. Miljøringens temamøte, november 2017

Håndtering av bunnrenskmasser på ny E39 Svegatjørn-Rådal. Miljøringens temamøte, november 2017 Håndtering av bunnrenskmasser på ny E39 Svegatjørn-Rådal Miljøringens temamøte, 8.-9. november 2017 Anne Kristine Søvik Multiconsult Norge AS - i samarbeid med Naomi Paulsen og Silje Skarsten Statens vegvesen

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

Renere havnesedimenter i Trondheim

Renere havnesedimenter i Trondheim Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapport nr.: 2008-01 Rev.: 0 Dato: 31.01.2008 Rapporttittel: Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapporttype: Delrapport til årsrapport Dato første utsendelse: 31.01.2008

Detaljer

Tømming av sandfang og regelmessig feiing - effekt på avrenning fra veg til resipient Eirik Leikanger og Roger Roseth, NIBIO Miljø og naturressurser

Tømming av sandfang og regelmessig feiing - effekt på avrenning fra veg til resipient Eirik Leikanger og Roger Roseth, NIBIO Miljø og naturressurser Tømming av sandfang og regelmessig feiing - effekt på avrenning fra veg til resipient Eirik Leikanger og Roger Roseth, Miljø og naturressurser - ÅDT: 12000 - Strekning er ca. 300 m - Gj.snittlig helning

Detaljer

Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros

Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD ADRESSE COWI AS Hasleveien 10 0571 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros Årsrapport

Detaljer

Miljøundersøkelser i Sløvåg for Alexela Sløvåg AS

Miljøundersøkelser i Sløvåg for Alexela Sløvåg AS RAPPORT LNR 5822-2009 Miljøundersøkelser i Sløvåg for Alexela Sløvåg AS Fivelsdal Sløvåg Rambjørgsvik Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen

Detaljer

Fylkesmannen I Sør-Trøndelag

Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Inspeksjonsrapport Inspeksjonsrapport nr.: 2016.028.I.FMST

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

Overvåking Nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler. Siw-Christin Taftø

Overvåking Nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler. Siw-Christin Taftø Overvåking Nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler Siw-Christin Taftø Om DMF Statens sentrale fagorgan i mineralsaker Underlagt Nærings- og fiskeridepartementet NFD har påtatt seg et ansvar for nedlagt

Detaljer

Ny E18 forbi Farris Hva er problemet?

Ny E18 forbi Farris Hva er problemet? MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester kompetent - kreativ - komplett Ny E18 forbi Farris Hva er problemet? ved Svein Ingar Semb og Lars Hjermstad, Multiconsult AS Prosjektet Strekningen

Detaljer

Effekt av betongslam som kalkingsmiddel og innhold av tungmetaller. Arne Sæbø

Effekt av betongslam som kalkingsmiddel og innhold av tungmetaller. Arne Sæbø Effekt av betongslam som kalkingsmiddel og innhold av tungmetaller. Arne Sæbø Bioforsk Vest, Særheim 2 Sammendrag: Landbrukskalk og betongslam ble tilført moldblandet morenejord i august 2011, med henholdsvis

Detaljer

Bunker Oil AS, Hammerfest. Miljøgeologisk undersøkelse. 1 1.2.2012 17 anbh ij eok. Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.

Bunker Oil AS, Hammerfest. Miljøgeologisk undersøkelse. 1 1.2.2012 17 anbh ij eok. Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj. M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdrag: bmoppdragsnavn1 bmemne1 Emne: Miljøgeologisk undersøkelse bminit1 Rapport: 1. februar 2012 Bunker Oil AS, Hammerfest Oppdragsgiver: Bunker Oil AS Dato: 1.

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 6. januar 2011 Dokumentnr.: 20051785-00-539-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

Strandsoneplanen. Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade

Strandsoneplanen. Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Hamar kommune Telefon 02694 wwwcowino Strandsoneplanen Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001 Rapport Sødra Cell Folla AS OPPDRAG Sødra Cell Folla AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse DOKUMENTKODE 415790 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette

Detaljer

Miljøgifter i sigevann fra avfallsdeponier i Norge. Data fra perioden 2006 2010. Hovedrapport

Miljøgifter i sigevann fra avfallsdeponier i Norge. Data fra perioden 2006 2010. Hovedrapport Miljøgifter i sigevann fra avfallsdeponier i Norge. Data fra perioden 2. Hovedrapport 2546--5-R 2. februar 22 TA-2978/22 Prosjekt Prosjekt: Dokumentnr.: Dokumenttittel: Dato: 2. februar 22 to Oppdragsgiver

Detaljer

NOTAT. Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG. Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og Oslo kommuner i Oslo og Akershus fylker RIGm-NOT-001

NOTAT. Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG. Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og Oslo kommuner i Oslo og Akershus fylker RIGm-NOT-001 NOTAT OPPDRAG Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og DOKUMENTKODE EMNE Grunne 18 - Dynaløpet TILGJENGELIGHET Åpen 712690-3-RIGm-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Kystverket Sørøst OPPDRAGSLEDER Elin O. Kramvik

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver: Røyken Kommune Oppdrag: 529630 Områderegulering Slemmestad Del: Dato: 2013-06-18 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll:

Detaljer

NGU Rapport Innhold av miljøgifter i ballastpukk

NGU Rapport Innhold av miljøgifter i ballastpukk NGU Rapport 2007.011 Innhold av miljøgifter i ballastpukk INNHOLD 1 INNLEDNING... 5 2 TIDLIGERE UNDERSØKELSER AV BALLASTMASSER... 6 3 SAMMENSTILLING AV ALLE TILGJENGELIGE KJEMISKE ANALYSER AV BALLASTMASSER...

Detaljer

Forurenset sjøbunn En vurdering av miljøundersøkelser som beslutningsgrunnlag for og dokumentasjon av tiltak i norske havner og fjorder

Forurenset sjøbunn En vurdering av miljøundersøkelser som beslutningsgrunnlag for og dokumentasjon av tiltak i norske havner og fjorder Forurenset sjøbunn En vurdering av miljøundersøkelser som beslutningsgrunnlag for og dokumentasjon av tiltak i norske havner og fjorder Eva K. Aakre Institutt for kjemi, NTNU Veiledere: Rolf Tore Ottesen,

Detaljer

Undersøkelser av en gammel fylling. ved Ebbesvik. på Lillesotra. Fjell kommune

Undersøkelser av en gammel fylling. ved Ebbesvik. på Lillesotra. Fjell kommune Undersøkelser av en gammel fylling ved Ebbesvik på Lillesotra i Fjell kommune Forord På oppdrag fra Norwegian Talc A/S har NIVAs Vestlandsavdeling gjennomført prøvetaking og analyser av vann ved et avfallsdeponi

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl ANALYSERAPPORT

Detaljer

OPS/Norenvi. Bruken av passivt vannbehandligssystemer for behandling av sigevann fra deponier, og forslag til alternativ bruk av deponier.

OPS/Norenvi. Bruken av passivt vannbehandligssystemer for behandling av sigevann fra deponier, og forslag til alternativ bruk av deponier. OPS/Norenvi Bruken av passivt vannbehandligssystemer for behandling av sigevann fra deponier, og forslag til alternativ bruk av deponier. Presentert av Mike Harris Innledning Denne presentasjonen handler

Detaljer

Forsvarlig Fjerning av Miljøgifter i Bergen Havn

Forsvarlig Fjerning av Miljøgifter i Bergen Havn Forsvarlig Fjerning av Miljøgifter i Bergen Havn NMF = Kurt W.Oddekalv Who dares wins! Noen av våre mange eksperter: Internasjonal miljørett Saksbehandler Fagansvalig havmiljø 19 ansatte 4 regionskontorer

Detaljer

Terskelverdier for sigevann. Vurdering fra Sørlandskonsult

Terskelverdier for sigevann. Vurdering fra Sørlandskonsult 1 Terskelverdier for sigevann Vurdering fra Sørlandskonsult Oppdragsgivere 2 Risør og Tvedestrandsregionens avfallsselskap AS (RTA) Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap (HÅR) Agder Renovasjon DA MAREN

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 15. februar 2011

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 15. februar 2011 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 4. mars 011 Dokumentnr.: 0051785-00-548-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM PÅSLIPP AV OLJE-, FETTHOLDIG OG/ELLER INDUSTRIELT AVLØPSVANN TIL OFFENTLIG AVLØPSNETT SØNDRE LAND KOMMUNE, OPPLAND

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM PÅSLIPP AV OLJE-, FETTHOLDIG OG/ELLER INDUSTRIELT AVLØPSVANN TIL OFFENTLIG AVLØPSNETT SØNDRE LAND KOMMUNE, OPPLAND SØNDRE LAND KOMMUNE Dato... 11.04.2012 Vår Ref... MB-3958/12 Arkiv... M30 Saksnr... 12/583 Deres Ref... FORSLAG TIL FORSKRIFT OM PÅSLIPP AV OLJE-, FETTHOLDIG OG/ELLER INDUSTRIELT AVLØPSVANN TIL OFFENTLIG

Detaljer

Miljøundersøkelser i Høyangsfjorden 2009

Miljøundersøkelser i Høyangsfjorden 2009 RAPPORT L.NR.5783-2009 Miljøundersøkelser i Høyangsfjorden 2009 Kilde: www.kystverket.no Statusrapport om metaller i vannmasser og blåskjell Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen

Detaljer

Overvåking av tungmetallforurensning ved Forsvarets destruksjonsanlegg for ammunisjon i Lærdal kommune resultater for 2012

Overvåking av tungmetallforurensning ved Forsvarets destruksjonsanlegg for ammunisjon i Lærdal kommune resultater for 2012 FFI-rapport 2013/02362 Overvåking av tungmetallforurensning ved Forsvarets destruksjonsanlegg for ammunisjon i Lærdal kommune resultater for 2012 Ida Vaa Johnsen Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian

Detaljer

Mjelstad restavfallsdeponi

Mjelstad restavfallsdeponi RAPPORT Mjelstad restavfallsdeponi OPPDRAGSGJEVAR Bir Avfallsenergi AS EMNE Overvaking av sigevatn - årsrapport for 2014 DATO / REVISJON: 19. februar 2015 / DOKUMENTKODE: 610004-RIGm-RAP-014 Denne rapporten

Detaljer

Gjennomgang og vurdering av analyseresultater for sigevann fra 2016

Gjennomgang og vurdering av analyseresultater for sigevann fra 2016 Gjennomgang og vurdering av analyseresultater for sigevann fra 2016 Utgave: 1 Dato: 30.09.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Gjennomgang og vurdering av analyseresultater for sigevann

Detaljer