Måleprogram Norsk Gjenvinning Industri (NGI), Mongstad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Måleprogram Norsk Gjenvinning Industri (NGI), Mongstad"

Transkript

1 Måleprogram Norsk Gjenvinning Industri (NGI), Mongstad Hensikt og anvendelse Målet med prosedyren er å bestemme konsentrasjon og mengder av forurensede stoffer i avløpsvannet fra renseanlegget, samt å kontrollere overholdelse av grenser for konsentrasjon og mengde for utslippene. Prosedyren beskriver hvordan prøveuttaket av prosessavløpsvann fra eget renseanlegg skal utføres, hvilke stoffer det skal analyseres på og hvilke krav som er forventet satt til utslippskonsentrasjoner. Ansvar og myndighet Driftsleder skal sørge for at driftsoperatørene innehar nødvendig kompetanse til gjennomføring av oppgavene, og at oppgavene gjennomføres. Definisjoner Mengdeproporsjonal blandeprøve består av prøver tatt med hyppighet og volum som er proporsjonale med volumet som går til resipient. Utslippsbegrensninger Følgende utslippsbegrensninger, gitt av Klima- og forurensningsdirektoratet, gjelder utslipp til sjø: Utslippskomponent Olje fra oljeutskiller Olje (upolare hydrokarboner) TOC (totalt organisk karbon) Konsentrasjonsgrense (mg/l) Mengdegrense (g/døgn) Metode usrhet Deteksjonsgrense (mg/l) Målemetode Frekvens 50 mg/l ± 20% NS g pr år (Forurensningsforskriftens 15-7) * * ± 20% 0,5 NS-EN ISO g pr år * * ± 10% 0,5 NS-EN g pr år Cr (total) * * ± 10% NS EN ISO g pr år Ni * * ± 15% NS EN ISO g pr år Cu * * ± 10% NS EN ISO g pr år Zn * * ± 10% NS EN ISO g pr år As * * ± 25% NS EN ISO g pr år Mo * * ± 20% NS EN ISO g pr år Cd * * ± 15% NS EN ISO g pr år Sn * * ± 15% NS EN ISO g pr år Ba * * ± 15% NS EN ISO g pr år Hg * * ± 15% NS-EN g pr år Pb * * ± 30% NS EN ISO g pr år V * * ± 10% NS EN ISO g pr år ph * * ± 0,2 enh. NS g pr år * Avhenger av kravene som vil komme fra Klif. foreløpig.docx Side 1 av 5

2 Det skal, ihht tillatelse fra Statens Strålevern, foretas analyser i forhold til utslipp av følgende radioaktive isotoper fra renseanlegget (prøvetaking og målemetode foregår ihht prosedyren «Håndtering av radioaktiv avfall fra petroleumsvirksomhet»): Utslipp radioaktive isotoper Utslippsbegrensning (MBq/år) Målemetode Frekvens * Ra ,5 Gamma spektrometri før utslipp Ra ,5 Gamma spektrometri før utslipp Pb ,5 Gamma spektrometri før utslipp *Det skal analyseres på radioaktive isotoper før utslipp til resipient, utslippene er diskontinuerlig Komponenter omfattet av måleprogrammet Det er gjort en risikovurdering av stoffene som er på myndighetenes prioriteringsliste. De stoffene som kan forekomme, men som er regulert gjennom tillatelsen, skal analyseres. Risikovurderingen viser at følgende stoffer kan forekomme på våre anlegg og dermed skal analyseres en gang for å vurdere om konsentrasjonene er av miljømessig betydning: Stoffgruppe 2,4,6 Tritertbutylfenol (TTB-fenol) Polysykliske aromatiske forbindelser (PAH) Dodecylfeno l med isomere Nonylfenol, oktylfenol og deres etoksilater (NF, NP, NFE, NPE OF, OP, OFE, OPE) Polyklorerte bifenyler (PCB) Forekomst generelt Brukes blant annet som smøremiddel og tilsetningsstoff i drivstoff som bensin og fyringsolje S 1-4 PAH-forbindelser dannes ved all ufullstendig forbrenning av organisk materiale. Viktige kilder: aluminiumsindustrien, vedfyring 4 Brukes blant annet som smøremiddel og lakk Bilprodukter og rengjøringsmidler. Fra 2002 ble det forbudt å produsere, importere, eksportere, omsette og bruke stoffene, men det er gjort noen unntak fra forbudet. Bruk i maling og lakkprodukter, smøreoljer og faste bearbeidede produkter omfattes av forbudet. Usrheten i utslippsdataene er stor, men det antas at utslippene er relativt små. 3 Avfallsproblem. Størst mengder i isolerglasslim, fugemasse, kondensatorer i lysarmatur og betongkonstruksjoner. Mindre mengder i strømgjennomføringer, maling og andre små Begrunnel se kondensatorer 3 imot trafoolje 4 foreløpig.docx Side 2 av Sannsynlig forekomst internt K 1-5 tar imot spillolje og forurenset diesel med mer 4 tar imot spillolje og oljevernbereds kap 4 tar imot noe smøreolje 4 tar imot noe smøreolje 4 kan komme inn ifm kassert spillolje, tar RV 16 TTBfenol 16 PAH Dodec yl nonylf enoler 12 PCB

3 Dekametylsy klopentasilo ksan (D5) Brukes i industrien, tilsettes drivstoff. forbrukerprodukters som kosmetikk, hygieneprodukter, bilvoks, rengjøringsmidler, skumdempingsmidler 3 kan komme inn ifm kassert drivstoff, vaskevann etc D5 Vurdering av hva som anses som miljømessig forsvarlig må gjøres med bakgrunn i Klif sin veileder: «TA Klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i vann og sediment». Prøvetakingsfrekvens Prøvtakingsfrekvensen første 12 måneder etter at behandling er startet skal være månedlig. Deretter er det valgt å ta ut prøver annenhver måned, dersom resultatene etter første 12 mnd drift tilsier at det er tilstrekkelig (ved stabile resultater). Vi mener vi da vil få et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag for å kunne beregne middelverdier for året. Måletrinn Trinn Beskrivelse/Utstyrstype Kvalitetssikring/usrhetsvurdering 1. Volumstrømmåling Mengdemåler type XX fra leverandør YY, plassering etter anbefaling fra leverandør Leverandørens uttalelser ifht kalibrering og nøyaktighet 2. Prøvetaking Automatisk mengdeproporsjonal prøvetaker type XX fra leverandør YY,. Plassering etter anbefaling fra leverandør. Leverandørens uttalelser ifht kalibrering og nøyaktighet 3. Analyse Akkreditert laboratorium Ref tabell for utslippskomponenter og usrhet oppgitt for de spesif analysene 4. Beregning Kalkulator/excel Resultatets usrhet avhenger av usrheten til trinn 1-3, og kompetanse ifht beregninger. 5. Rapportering Rapportering i Altinn Lite pedagogisk inndeling i Altinn sitt rapporteringsverktøy kan medføre feilregistrering. Prøvetakingsmetode For å redusere usrheten ved prøvetaking skal det monteres en automatisk prøvetaker, som programmeres til å ta mengdeproporsjonale blandeprøver over en uke. Uken som velges ut for prøvetaking skal være representativ for normal til høy drift ved anlegget. Beregning av utslippsmengden gjøres ved å multiplisere de respektive stoffenes konsentrasjon med vannmengdene målt ut av behandlingsanlegget. Håndtering av prøvene Den vanligste konserveringsmåten for prøver av avløpsvann er å avkjøle til en temperatur mellom 0 C og 4 C og lagres mørkt, da er de fleste prøver stabile i inntil 24 timer. For innsamling av mengdeproporsjonale eller tidsproporsjonale blandeprøver over et langt tidsrom bør konservering inngå som en del av prøvetakingen. Laboratoriet som velges for å analysere prøvene bør rådspørres med hensyn til valg av konserveringsmetode, transport og lagring av prøvene. Analysemetode foreløpig.docx Side 3 av 5

4 Anlegget vil benytte akkreditert analyselaboratorium, til å analysere regulerte utslippskomponenter og de stoffene fra myndighetenes prioriteringsliste som er vurdert til at kan være tilstede i prosessene. Målemetode og tilhørende usrhet for de regulerte utslippskomponentene er listet i tabellen på side 1 i dette dokument. Usrhetsberegningene skal ligge til grunn for valg av laboratorium med hensyn til å kunne redusere usrheten i beregningene mest mulig. Rutiner for kalibrering, vedlikehold og renhold av prøvetaker og mengdemåler Valg av prøvetaker bør baseres på NS-ISO :2001. Her skal leverandørens anbefalinger vedrørende kalibrering, vedlikehold og renhold av hhv prøvetaker og mengdemåler beskrives. Kalibreringsbevis og vedlikeholdshistorikk av måleutstyret skal oppbevares (registreres i Utstyrsportalen). Beregning av årlige utslippsmengder fra renseanlegg Årlig middelverdi, beregnes ved å multiplisere gjennomsnittsverdien av de ulike komponentenes konsentrasjon med vannmengdene ut av renseanlegget. Den rapporterte «høyeste tallverdi» ble satt som den høyest målte konsentrasjon for de ulike komponentene. Tillatelsens krav til produksjons-/utslippsforhold gir godkjenning til behandling av inntil XX m3/h. Det vurderes som riktig å multiplisere reell mengde renset vann ut av renseanlegget med målte konsentrasjoner for året, og beregne utslippet sett i forhold tillatelsens rammer, eller i forhold til antall driftsdøgn. Dersom noen av komponentene har verdier under deteksjonsgrensene skal det rapporteres som halv deteksjonsgrense. Det beregnes spesifikt utslipp (utslipp i forhold til produsert mengde), da anlegget har produksjon i tradisjonell forstand, men er et behandlingsanlegg for farlig avfall. Beregning av årlige utslippsmengder fra radioaktivt spylevann Ferdig filtrert spylevann oppstår diskontinuerlig og skal analyseres for Ra-226, Ra-228 og Pb-201 av akkreditert laboratorium før det slippes til resipient. Resultatene for den spesif aktiviteten pr nuklide multipliseres med mengden spylevann som slippes ut og det registreres fortløpende total aktivitet pr nuklide i prøvejournalen. Akkumulert total aktivitet pr nuklide beregnes i prøvejournalen og skal overstige tillatelsen fra Statens Strålevern til årlig mengde. Unntak for prøver og resultater fra oljeutskiller Oljeutskilleren er tilkoblet utearealer for sortering av trevirke og metaller, samt avrenning fra vaskehall og er således en del av behandlingsanlegget for farlig avfall. Prøvetaking i oljeutskiller følger egen rutine for drift av interne oljeutskillere. Mengden som går gjennom oljeutskilleren avhenger i stor grad av nedbørsmengdene, det er mengdemåler tilknyttet oljeutskilleren, resultatene fra oljeutskilleren rapporteres dermed bare som konsentrasjoner. Overutslipp Akseptable konsentrasjonsnivåer er under, eller lik, konsesjonsgrensene gitt i aktuelle tillatelser. Alle overskridelser med tiltak skal registreres i avvikssystemet. Vesentlige overskridelser (> 100% over grensen i tillatelsen) skal i tillegg varsles iht interne varslingsrutiner. Håndtering av uhell, utstyrsproblemer og overskridelse av grenseverdier Beskrives nærmere i forhold til renseteknologi, tabellen under er kun ment som eksempel! Hendelse Kategori avvik Håndtering Alarm Sjekk kalibrering av vannmengdemåler. mengdemåler Juster pumpe til ønsket pumperate, maks. 10 m 3 /time Alarm Utpumping stoppes foreløpig.docx Side 4 av 5

5 Prøvetaker Sjekk kalibrering av vannmengdemåler. Juster pumpe til ønsket pumperate, maks. 10 m 3 /time Alarm Sjekk kalibrering av ph-meter ph regulering Finn årsak til overutslipp Iverksett tiltak mot overutslipp Iverksett økt overvåking av ph inntil verdiene har stabilisert seg innenfor utslippskravene. Olje Over grenseverdier Stopp utpumping eller Finn årsak til overutslipp TOC Iverksett tiltak mot utslipp Start utpumping utslippet kan skje ihht kravene i tillatelsen. Ta prøver av utslippet med hyppige intervaller inntil en har srhet for at utslippene ligger innenfor kravene i tillatelsen. Journalføring Alle prøveresultater fra renseanlegg, oljeutskiller og radioaktivt spylevann skal loggføres i prøvejournalen. Rapportering av analyseresultatene Analyselaboratoriet skal sende en rapport etter hver måling som er foretatt. For hver måling skal rapportene inneholde en usrhetsvurdering. Kopi av rapporten skal sendes til HMSK-ressurs. Resultatene skal vurderes opp mot grenseverdiene angitt i måleprogrammet og i tillatelsen. Resultatene fra renseanlegget skal rapporteres inn som en del av egenrapporteringen til forurensningsmyndighetene via innen 1. mars hvert år. Resultatene fra utslipp av radioaktivt spylevann skal rapporteres til Statens Strålevern. Revidering av måleprogrammet Revidering av måleprogrammet skal gjøres ved behov. Referanser NS-ISO : 2001 Veiledning i prøvetaking TA Klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i vann og sediment Prosedyre for drift av interne oljeutskillere Prøvejournal NGI Mongstad Prosedyre for håndtering av radioaktiv avfall fra petroleumsvirksomhet foreløpig.docx Side 5 av 5