Vedtak i klagesak som gjeld oreigning i samband med reguleringsplan for strandsona i Sogndal sentrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtak i klagesak som gjeld oreigning i samband med reguleringsplan for strandsona i Sogndal sentrum"

Transkript

1 Sakshandsamar: Astrid Terese Aam Vår dato Vår referanse Telefon: / E-post: Dykkar dato Dykkar referanse Etter adresseliste Vedtak i klagesak som gjeld oreigning i samband med reguleringsplan for strandsona i Sogndal sentrum Fylkesmannen i Sogn og Fjordane mottok klagesak som gjeld oreigning til gjennomføring av reguleringsplanen for strandsona i Sogndal sentrum. Klagane vert ikkje tekne til følgje. Fylkesmannen stadfestar vedtaket til Sogndal kommune , sak 56/12, om å oreigna alt areal og rettar naudsynt for bygging og drift av fjordstien, til gjennomføring av reguleringsplanen for strandsona i Sogndal sentrum. Bakgrunnen for saka Sogndal kommune vedtok , sak 14/10, detaljregulering for strandsona i Sogndal sentrum. Vedtaket vart påklaga og Fylkesmannen stadfesta planen i vedtak Føremålet med reguleringsplanen er å danne grunnlag for betre tilgjenge til strandsona i sentrum og få laga ein samanhengande gangveg/fjordsti langs sjøen frå Nestangen til Hagelinneset. Sogndal kommune leigde våren 2011 inn Multiconsult til å utforme prosjektet i samsvar med reguleringsplanen. I tillegg til dei tekniske anlegga som skal liggje i stien, vart stien detaljprosjektert med plassering, høgder og liknande. I mai 2011 heldt Sogndal kommune eit orienteringsmøte for alle grunneigarane som var omfatta av planen. Møtet vart følgt opp med individuelle møte for å samle inn informasjon til prosjekteringsarbeidet, som vart avslutta hausten Grunneigarane fekk opplysningar om prosjekteringsarbeidet, søknaden om midlar til Direktoratet for naturforvalting og at dei i vidare tingingar hadde rett til å nytte advokat. Sogndal kommune tok opp igjen kontakten med grunneigarane våren Alle grunneigarane var då representerte ved advokat. Frå mai 2012 har kommunen hatt møte og synfaringar med kvar av grunneigarane, der deltakarane gjekk gjennom kva tilpassingar og tiltak som var aktuelle for kvar av eigedomane. I dette arbeidet var Multiconsult trekt inn for å teikne tilpassingar for einskilde eigedomar, og ein lokal landskapsarkitekt har vore nytta for nokre av eigedomane. Av omsyn til framdrifta i prosjektet måtte kommunen syte for eit grunnlag for tilkomst til og overtaking av areal frå alle dei aktuelle eigedomane tidleg i I møte med advokatane i september vart det opplyst at kommunen ville sikre framdrift i saka gjennom å sende ut eit generelt oreigningsvarsel, slik at oreigningssaka kunne handsamast i kommunestyret sitt desembermøte. Det vart understreka at tingingar ville halde fram parallelt med førebuing av skjøn, og at kommunen i november ville sende ut forslag til avtale om tiltak og arbeidsløyve. Hovudkontor Landbruksavdelinga E-post: Njøsavegen 2, 6863 Leikanger Fjellvegen 11, 6800 Førde Telefon: Postboks 14, 6801 Førde Internett: Telefaks: Telefon: Org.nr Telefaks:

2 2/8 Oreigninga vil ikkje verte gjennomført dersom kommunen etter å ha gjort oreigningsvedtak lukkast med å få på plass avtalar og arbeidsløyve. I brev sende kommunen ut framlegg om avtale og arbeidsløyve til dei grunneigarane som ikkje direkte hadde avslege dette. Avtaleforslaget omhandla tiltaka for eigedomen, korleis skiljet mellom eigedom og fjordsti skal utførast, tilkomst frå eigedomen og ned til fjordstien, oppdrag og feste for båtar og liknande. Sjølve erstatninga har advokatane føresett vert avgjort ved avtaleskjøn. Framdrifta i saka er drøfta med advokatane, og det var lagt opp til at skjøn vert halde i marsapril Tingretten er munnleg orientert om dette. Framdrifta er tilpassa utsendinga av anbod i april-mai Anleggsarbeidet kan då starte opp i september Det vert her teke omsyn til at det ikkje er høveleg å ha så omfattande arbeid i sommarhalvåret i delar av sentrum, og at mellom anna Hofslund hotell har behov for at tiltak ikkje vert gjennomført i turistsesongen. I saksutgreiinga vert det vist til at rådmannen sin kompetanse til å inngå avtalar med grunneigarane er avgrensa av reguleringsplanen. I samband med tingingar har fleire av grunneigarane kome med forslag som avvik frå reguleringsplanen, dette er også teke opp i merknadane grunneigarane har gjeve til oreigningsvarselet. Avviket går ut på at grunneigarane ønskjer å leggje fjordstien i bakkant av naust og bygningar. Rådmannen viser til at dette har vore drøfta i reguleringsplanprosessen, og vart teke opp i klagane på reguleringsplanvedtaket. Verken merknadane i reguleringsplanprosessen eller klagane førte fram. Rådmannen ser derfor ikkje grunn til å gå inn i merknadane til oreigningsvarslet som omhandlar dette. I vedtak , sak 56/12, gjorde kommunestyret i Sogndal kommune følgjande vedtak: Sogndal kommune vedtek i medhald av reguleringsplan for Strandsona i Sogndal sentrum stadfesta av fylkesmannen den å oreigna alt areal og rettar naudsynt for bygging og drift av fjordstien for desse eigedomane: Gnr - bnr Eigar 18/68 Erik Brekkeflat 17/14 Dagfinn Loftesnes 25/7+17/70 Trygve Brekkeflat 17/1 Jarle Aarvoll 16/1 Nils Arne Hove 16/17 Asperanden Eigedom AS 16/15 +16/44 George Hans Gjerde 18/34 Bjørg Ross Solberg og Ottar Solberg 16/3 Astrid Skjeldestad 16/10 Anne Grethe Elvagjeng 15/1 Hofslund Fjordhotell AS 15/7 Mona Sviggum 15/16 +15/23 Per Ingar Sviggum 15/3 Leif Hofslund 16/36 Åshild Hovland 16/12 Britt Hovland Selseng og Jarle Selseng 16/37 Kari Loftesnes 12/1 Sigrun Stedje 11/29 Tove Kristin Bjelle

3 3/8 11/30 Harald Svein Berge 11/28 Stig Rune Kvam - Sølfest Kvam Det vert og søkt fylkesmannen om førehandsløyve etter oreigningslova 25. Kommunestyret føreset at rådmannen i det vidare arbeidet med fjordstien held fram med tingingar om avtale med den einskilde eigar med sikte på semje om avtaleskjønn. Vedtaket vart klaga på av grunneigarane til fire av dei nemnde eigedomane. Grunneigarane av gbnr. 11/29 og 11/30, Tove Kristin Bjelle og Harald Svein Berge, er representert ved advokat Halvorsen. Vidare er grunneigarane av gbnr. 16/12, Britt og Jarle Selseng, representert ved advokat Ørjasæter, medan grunneigaren av gbnr. 12/1, Sigrun Stedje, er representert ved advokat Røegh. I klagen frå Sigrun Stedje går det fram at klagarane meiner at oreigningsvedtaket er vilkårleg og sterkt urimeleg. Klagaren har gjeve uttrykk for at fjordstien kan leggjast i fortsetjinga av den eksisterande vegen som ligg mellom sjøen og autovernet ved hovudvegen. Dette vil vere ei god løysing for kommunen. Forskjellen mellom den føreslåtte traseen og den som går fram av planen er minimal. Å endre traseen vil medføre at kommunen får tilkomst over klagaren sin eigedom utan at det er nødvendig å rive det bygget ho har på eigedomen, og som ho er heilt avhengig av. Ulempene for kommunen vil ikkje vere særleg store, samtidig som det vil bli mykje mindre kostbart for kommunen. I klagen frå Tove Kristin Bjelle og Harald Svein Berge går det fram at grunneigarane ikkje finn at Sogndal kommune har tilstrekkeleg interesseovervekt til å byggje fjordstien, slik oreigningslova 2 andre ledd krev. Det vert vist til at traseen kan leggjast om slik at den går bak nausta på gbnr. 11/29 og 11/30 utan at det råkar føremålet med planen, og bygging av fjordstien. Ei slik omlegging av traseen vil vere langt mindre inngripande for grunneigarane ved at oreigning ikkje vert nødvendig i like stor grad. For det tilfellet at Fylkesmannen opprettheld traseen slik den er vedteken, meiner klagarane at oreigningsvedtaket ikkje gjev heimel til å oreigne strandsona og grunnen i sjøen. Vedtaket omfattar «å oreigna alt areal og rettar naudsynt for bygging og drift av fjordstien». Dette meiner grunneigarane er avgrensa til det areal som er naudsynt for byggje sjølve fjordstien. Oreigning av areal utover dette på gbnr. 11/29 og 11/30 gjev vedtaket ikkje heimel til. Klagarane viser også til at planen for fjordstien på gbnr. 11/29 og 11/30 ikkje er prosjektert med utnytting av areal til småbåthamn, badeplass eller liknande. For denne delen er det berre planlagt å leggje trasé til fjordstien. Fjordstien kan leggjast og tiltaket gjennomførast i samsvar med reguleringsplanen, skisseprosjektet og føremålet, utan at det er nødvendig å oreigne strandsone og rettar frå desse eigedomane. Klagarane kan ikkje sjå kva legitim interesse kommunen har i å oreigne strandsona med vidare. Det er derimot vesentleg for klagarane å få behalde eigedomsretten i strandsona og grunnen i sjø til framtidig bruk. Oreigninga av strandsona og grunnen i sjøen er uheimla og vil vere i strid med interesseavveginga etter oreigningslova 2 andre ledd. Klagarane krev at dei får behalde eigedomsretten til strandsona og grunnen i sjøen, og at oreigninga vert avgrensa til å gjelde den delen av eigedomen der traseen er planlagt å leggjast. I klagen frå Britt og Jarle Selseng går det fram at klagarane meiner at det ligg føre alternative løysingar som ikkje berre vil vere lagt betre for klagarane, men også betre og billegare for kommunen. Klagarane er kjent med at oreigningsvedtaket er heimla i reguleringsplanen, og det rettslege utgangspunktet om at kommunen etter teori og

4 4/8 rettspraksis i prinsippet allereie ved reguleringsplanvedtaket skal ha vurdert kravet til interesseovervekt og alternative løysingar. Oreigningsvedtaket vert likevel klaga på med bakgrunn i møte og synfaringar som klagarane det siste halvåret har hatt med ulike kommunestyrerepresentantar. Klagarane har fått opplyst frå kommunestyrerepresentantane at dei ikkje såg for seg kor omfattande endringane i bruksutnyttinga ville bli på eigedomen deira, då reguleringsplanen vart vedteken. Dei opplyste også at det var naturleg å sjå på moglegheita for reguleringsendring og den alternative vegløysinga klagarane har lagt fram. Dette meiner klagarane viser at mange av representantane ikkje var klar over statusen til eigedomen då fjordstien vart planlagt. Når denne kunnskapen mangla, låg det heller ikkje føre godt nok grunnlag for interesseovervektsvurderinga når det gjeld trasévalet over gbnr. 16/12. Klagarane medgir at dei burde ha engasjert seg sterkare enn dei gjorde i samband med reguleringssaka. Dei hadde overteke eigedomen av ei gammal tante i februar 2010, og sende merknad til planforslaget Merknaden tok utgangspunkt i planforslaget. I merknaden skisserte grunneigarane tre alternativ som dei ønskte at kommunen skulle vurdere. Alternativ 2 gjekk ut på at fjordstien vart lagt bak i hagen til klagarane, mot riksveg 5. Klagarane peikar på at dette ville medføre at dei fekk behalde eit skjerma område ned mot sjøen, og få regulert inn nye naust og bryggjer. Klagarane kjende ikkje til innhaldet i den dågjeldande reguleringsplanen, men kjende til at det hadde vore ei bryggje rett vest for naustet dei har i sameige med eigaren av gbnr. 16/37, og at det tidlegare var knytt ein rett til å byggje fleire naust til eigedomen. Ved mangelfull kjennskap til den dågjeldande planen, kunne alternativ 2 framstå ikkje berre som eit ønske om å betre strandutnyttinga for eigedomen i høve til planforslaget, men og til å oppnå noko anna og meir enn det grunneigarane alt hadde rett til. Det var eit slikt inntrykk fleire av kommunestyrerepresentantane sat igjen med. Til den alternative vegframføringa over og forbi gbnr. 16/12, meiner grunneigarane at mange eller alle kommunestyrerepresentantane hadde mangelfullt grunnlag for interesseavveginga. Som grunngjeving for at klagarane ikkje klaga på reguleringsplanvedtaket vert det oppgjeve at dei fekk inntrykk av at det kunne gjerast endringar og tilpassingar i trasévalet også etter at planen vart vedteken. Det var først etter at planen vart vedteken at dei vart klare over at sjølv mindre endringar måtte skje gjennom ei reguleringsendring. Klagarane meiner at den manglande kjennskapen til den dågjeldande planen og historikken til eigedomen, har ført til at kommunestyret hadde eit mangelfullt grunnlag for å vurdere kva konsekvens vedtaket innebar for grunneigarane. Når interesseavveginga byggjer på sviktande/manglande grunnlag, har kommunestyret ikkje gjort ei reell vurdering av om valt trasé er «tvillaust meir til gagn enn til skade», jf. oreigningslova 2. Klagarane krev at den delen av oreigningsvedtaket som gjeld deira eigedommar, vert oppheva, og at den alternative løysinga vert utgreidd før det på nytt vert gjort ei interesseavveging. Dersom oreigningsvedtaket ikkje vert oppheva, krev klagarane at oreigningsvedtaket vert endra til å omfatte F.2 og FS.3 på deira eigedom og sjø- og strandrettsområdet. Klagarane meiner at reguleringa frå naustområdet til GV.1 har fråteke eigedomen sin karakter av å vere strandeigedom, og moglegheita til å eksklusivt utnytte dei rettane klagarane har til strand og sjøgrunn. Reguleringa til friområde sjø og friområde er direkte knytt til reguleringa av fjordstien. Dette gjer areala og rettane utanfor GV.1. verdilause for eigaren, fordi dei som tilhøyrsle til den regulerte vegen har gått over frå å vere sjø- og strandrettar for grunneigarane til allmenn bruk. I slike tilfelle pliktar kommunen å løyse inn arealet og

5 5/8 rettane. Dette er også den løysinga kommunen har lagt til grunn for frivillig erverv av grunn og rettar som det parallelt forhandlast med grunneigarane om. Sogndal kommune handsama klagane , sak 6/13. Dei vart ikkje tekne til følgje, og saka vart sendt til Fylkesmannen for endeleg handsaming. Regelverk Fylkesmannen skal som klageinstans sjå til at kommunen under handsaminga av saka har følgt dei lovene, forskriftene og sakshandsamingsreglane som gjeld på området. Fylkesmannen kan under handsaminga prøve alle sider av vedtaket, også den skjønnsmessige vurderinga som kommunen har gjort, jf. forvaltningslova 34. Ved prøving av det kommunale skjønnet skal omsynet til det lokale sjølvstyret vektleggast. Etter plan- og bygningslova 16-2 kan kommunestyret «foreta ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan». Oreigningslova 2 andre ledd gjeld for all oreigning, og vurderingstemaet er om inngrepet «tvillaust er til meir gang enn skade». I dette ligg det at det må vera ei overvekt av relevante fordelar i høve til den skade grunneigaren vert utsett for som følgje av vedtaket. Det er eit ufråvikeleg krav at omsynet til allmenne samfunnsinteresser tilseier at det skal oreignast. Fylkesmannen si vurdering Det avgjerande spørsmålet blir om det heftar feil ved sakshandsaminga til kommunen som tilseier at vedtaket om oreigning er ugyldig. Vurdering av klagen frå Sigrun Stedje Klagen går hovudsakleg ut på at traseen til fjordstien bør endrast frå slik den er fastsett i reguleringsplanen for strandsona i Sogndal sentrum. Klagaren har føreslått ein alternativ trasé som ho meiner er betre for både klagaren og kommunen. Fylkesmannen forstår at grunneigaren meiner ho vert påført ulemper ved at reguleringsplanen fastset ein trasé for fjordstien over hennar eigedom, som ikkje er ønskjeleg for henne. Det er likevel slik at ein reguleringsplan er bindande for arealbruken på eigedomen, jf. plan- og bygningslova Reguleringsplanar er vedtekne etter ein omfattande planprosess som skal sikre demokratiske omsyn som offentlegheit, samråd og medverknad for dei planen får følgjer for. Reguleringsplanen er relativt ny, og grunneigaren fekk gjennom planprosessen moglegheita til å påverke korleis arealbruken på hennar eigedom skulle bli. Grunneigaren nytta seg også av retten til å klage på planvedtaket. Planen vart endeleg stadfesta av Fylkesmannen. Det at planprosessen skal sikre medverknad for dei planen får følgjer for, er ikkje likestilt med at arealbruken må fastsetjast i tråd med grunneigarane sine ønskje. Det er tilstrekkeleg at grunneigaren har fått høve til å påverke planarbeidet. I dette tilfellet vart resultatet av planprosessen at fjordstien skulle gå i ein fastsett trasé over klagaren sin eigedom. Reguleringsplanen medfører at området på hennar eigedom som er regulert til fjordsti rettsleg sett er bandlagt til å nyttast til fjordsti. Nye tiltak på eigedomen må dermed vere i tråd med reguleringsplanen. Planen er ikkje berre bindande for grunneigaren, men også for kommunen sjølv. Kommunen kan altså ikkje utan vidare tillate tiltak som er i strid med planen. Dette kan berre gjerast gjennom ei reguleringsendring eller gjennom ein dispensasjon. Det skal ikkje vere kurant å fråvike gjeldande plan. Dispensasjonar må ikkje undergrave planane som informasjons- og

6 6/8 avgjerdsgrunnlag. Ut frå omsynet til offentlegheit, samråd og medverknad i planprosessen er det viktig at endringar av betyding ikkje skjer ved dispensasjonar, men vert handsama etter reglane om kommuneplanlegging og reguleringsplanar. Kommunen sin moglegheit til å gje dispensasjon er dermed avgrensa. Kommunen kan ikkje med heimel i reguleringsplanen krevje at grunneigaren sjølv gjennomfører reguleringsplanen, men kommunen kan nytte oreigning som verkemiddel for å få gjennomført reguleringsplanen dersom vilkåra for å oreigne er oppfylt, og grunneigaren ikkje sjølv vil gjennomføre planen. Vi viser også til vårt vedtak , der vi stadfesta Sogndal kommune sitt reguleringsplansvedtak. I vårt vedtak legg vi til grunn at kommunen si vurdering av arealbruken for eigedomen til klagaren byggjer på eit forsvarleg og sakleg grunnlag. Fylkesmannen kan ikkje sjå at det får konsekvensar for gyldigheita til oreigningsvedtaket at grunneigaren ønskjer at traseen for fjordstien vert endra. Vurdering av klagen frå Tove Kristin Bjelle og Harald Svein Berge Også grunneigarane av gbnr. 11/29 og 11/30 ønskjer at traseen vert lagt om slik at tiltaket vert mindre inngripande for dei. Grunneigarane kan ikkje sjå at kommunen har tilstrekkeleg interesseovervekt til å leggje traseen som vedteke, jf. oreigningslova 2 andre ledd. I den samanheng viser vi til det som er sagt om planprosessen ovanfor. I tillegg viser Fylkesmannen til rundskriv H-14/02 punkt 5.2 frå Kommunal- og regionaldepartementet som seier følgjande om vurderinga av oreigningstiltak til gjennomføring av reguleringsplan: «I utgangspunktet gjelder oreigningsloven 2 annet ledd i alle vurderinger om ekspropriasjon. Imidlertid har man i praksis ansett at den avveining bestemmelsen foreskriver delvis er foretatt ved reguleringsbehandlingen, der denne ligger til grunn for ekspropriasjonen. Derfor stilles ikke de samme krav til avveiningen ved slike ekspropriasjonsvedtak som i andre tilfeller. Et slikt holdepunkt er uttalt i Rt s Et eksempel på samme standpunkt i nyere rettspraksis er Bernard Grinde-saken av 2002 som ble avgjort i lagmannsretten og nektet fremmet for Høyesterett. Dette gjelder likevel bare for det som er avgjort i reguleringsplanen, dvs. arealdisponeringen med tillegg av de konkrete reguleringsbestemmelser. For spørsmålet om tvangsovertakelse gjelder likevel kravet til vurderingen i oreigningsloven 2 annet ledd fullt ut. Det er imidlertid viktige unntak fra dette prinsippet. For det første kan forholdene ha endret seg siden reguleringsplanen ble vedtatt. I så fall må disse nye forholdene vurderes når vedtaket treffes. Jo lengre tid som er gått siden planen ble vedtatt, desto mer påkrevet er det å foreta en vurdering av om de forutsetningene som ble lagt til grunn for planen, fremdeles er til stede. For det andre kan det reises tvil om gyldigheten av reguleringsplanen og dermed av arealdisponeringen». Under planprosessen har kommunen, blant anna ut frå dei innkomne merknadane, vurdert kor traseen bør liggje, og kome fram til at det var mest hensiktsmessig å leggje traseen som fastsett i planen. Fylkesmannen kan ikkje sjå at det ligg føre nye opplysningar som gjer det nødvendig med ei ny sjølvstendig vurdering etter oreigningslova 2 andre ledd i samband med oreigningssaka. Subsidiært meiner klagarane at oreigningsvedtaket ikkje gjev heimel til å oreigne strandsona og grunnen i sjøen.

7 7/8 I kommunen si handsaming av klagen påpeikar rådmannen at oreigningsvedtaket er knytt til reguleringsplanen fullt ut. Fjordstien er eit allment tiltak og områda kring vegen, her regulert til friluftsområde i sjø, er knytt til vegen sin funksjon. Likevel er det slik at der det er særleg grunn for det, er tiltak i sjøområdet regulert til bestemte føremål. Eit eksempel er føremålet SA småbåtanlegg. Rådmannen aksepterer at oreigninga no ikkje omfattar FS.4. Fylkesmannen har ikkje merknadar til dette og er einig i at den vedtekne reguleringa uansett hindrar grunneigarane i å gjennomføre tiltak i sjøområdet. Vi viser i den samanheng til at det i 34 i føresegna til reguleringsplanen er fastslått at det ikkje er høve til å sette opp private bryggjer, flytebryggjer eller båtfeste i friluftsområda i sjø. Vurdering av klagen frå Britt og Jarle Selseng Klagarane meiner at den manglande kjennskapen til den dågjeldande planen og historikken til eigedomen har ført til at kommunestyret hadde eit mangelfullt grunnlag for å vurdere kva konsekvens vedtaket innebar for grunneigarane. Når interesseavveging byggjer på sviktande/manglande grunnlag, har kommunestyret ikkje gjort ei reell vurdering av om valt trasé er «tvillaust meir til gagn enn til skade», jf. oreigningslova 2. Fylkesmannen meiner dette reiser eit spørsmål om det ligg føre nye opplysningar som gjer det nødvendig med ei ny sjølvstendig vurdering etter oreigningslova 2 andre ledd i samband med oreigningssaka. I vurderinga av klagen viser rådmannen til at trasévalet vart grundig vurdert i planprosessen, ved at kommunen vurderte fleire alternativ til trasé. I planomtalen side 27 er vurderinga at området er «særleg bratt på strekninga». Av dei alternative kartvedlegga som låg til grunn for vurderingane til forvaltningsutvalet, er kotar og kotehøgder innteikna. Rådmannen meiner det er klart ut frå dei alternative kartvedlegga og kommentaren i planomtalen at det vart gjort fleire grundige vurderingar av trasevalet. Ut frå tilhøva på staden ville det ha vore utfordrande å leggje fjordstien i bakkant. Det er difor ikkje innteikna eit eige alternativ bak naustet på gbnr. 16/12. Fylkesmannen legg til grunn at tilhøva på staden tilsa at det ikkje var aktuelt å leggje stien i bakkant av naust, og at ein slik trasé derfor heller ikkje framstår som eit aktuelt alternativ. Vi kan etter dette ikkje sjå at det ligg føre nye opplysningar som gjer det nødvendig med ei ny sjølvstendig vurdering etter oreigningslova 2 andre ledd i samband med oreigningssaka. Subsidiært ønskjer grunneigaren at oreigningsvedtaket vert endra til å omfatte F.2 og FS.3 på deira eigedom og sjø- og strandrettsområde, fordi oreigningsvedtaket medfører at desse areala og rettane vert verdilause. Det går fram av plan- og bygningslova 16-9 første ledd at det etter krav frå grunneigarane «kan ( ) bestemmes at ekspropriasjon etter denne loven også skal omfatte grunn, bygning, rettighet eller annet som mister en vesentlig del av sin verdi for eieren eller rettighetshaveren hvis ekspropriasjonen blir satt i verk». Det går vidare fram av 16-9 fjerde ledd at det er retten som har mynde til å avgjere om oreigninga skal utvidast. Avgjerda skal takast av retten ved det same skjønet som er kravd for fastsetting av erstatninga. Fordi grunneigarane kan setje fram krav om at retten utvidar oreigninga under skjønsforhandlingane, kan Fylkesmannen ikkje sjå at oreigningsvedtaket til kommunen må endrast.

8 8/8 Fylkesmannen kan etter ei konkret vurdering ikkje sjå at det heftar feil ved sakshandsaminga til kommunen som tilseier at vedtaket om oreigning er ugyldig. Vedtak Klagane vert ikkje tekne til følgje. Fylkesmannen stadfestar vedtaket til Sogndal kommune , sak 56/12, om å oreigna alt areal og rettar naudsynt for bygging og drift av fjordstien, til gjennomføring av reguleringsplanen for Strandsona i Sogndal sentrum. Vedtaket er endeleg og kan ikkje klagast på, jf. forvaltningslova 28 tredje ledd. Med helsing Gunnar O. Hæreid ass. fylkesmann Anne Kristin Kayser juridisk sjef Brevet er elektronisk godkjent. Adresseliste Advokatfirmaet Harris v/ advokat Ørjasæter Advokatfirmaet Røegh & Røegh AS v/ advokat Jens S. Røegh Advokatfirmaet Harris v/ advokat Halvorsen Sogndal kommune Postboks FØRDE Postboks KRAGERØ Postboks 4115 Sandviken 5835 Bergen Elektronisk oversending

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2531-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Tone Kristin Urheim Fæsteråsen 182

Detaljer

Vedtak i sak som gjeld klage på løyve til planering og opparbeiding av tomt på gbnr. 1/236, i Sogndal kommune

Vedtak i sak som gjeld klage på løyve til planering og opparbeiding av tomt på gbnr. 1/236, i Sogndal kommune Sakshandsamar: Anne Jorun Myklebust Vår dato Vår referanse Telefon: 57 64 31 84 12.06.2013 2013/813-423.1 E-post: fmsfamy@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Gunnar Lotsberg Vedlegjerdet 6856

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

Vedtak i sak som gjeld klager på reguleringsplan for næringsområde på Stokkenes

Vedtak i sak som gjeld klager på reguleringsplan for næringsområde på Stokkenes Sakshandsamar: Terje Øvrebø Vår dato Vår referanse Telefon: 57 72 32 51 06.05.2011 2010/14973-421.4 E-post: omi@fmsf.no Dykkar dato Dykkar referanse Mottakarar i følgje liste Vedtak i sak som gjeld klager

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534 Arkiv: L12 Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon til påbygg og ombygging av bustadhuset på eigedomen gbnr. 17/90 i Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon til påbygg og ombygging av bustadhuset på eigedomen gbnr. 17/90 i Sogndal kommune Sakshandsamar: Astrid Terese Aam Vår dato Vår referanse Telefon: 57643185 13.11.2014 2014/2239-423.1 E-post: fmsfata@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Dag Henning Hove Skjeldestad 6856 SOGNDAL

Detaljer

Vår dato Dykkar d

Vår dato Dykkar d FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Sakshandsamar: Ove Midtbø Telefon: 57 65 51 24 E-post: omi@fmsf.no Vår dato 10.01.2011 Dykkar d Vår referanse 2010/14783-423 1 KVJI it.å.ffrommune Prosjekt Konsult Kvinnherad

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld oreigning av eigedomen gbnr 17/138 til tilrettelegging for utviding av Sogningen Storsenter

Vedtak i klagesak som gjeld oreigning av eigedomen gbnr 17/138 til tilrettelegging for utviding av Sogningen Storsenter Sakshandsamar: Astrid Terese Aam Vår dato Vår referanse Telefon: 57643185 16.06.2011 2011/1941-423.1 E-post: fmsfata@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Jan Aarvoll Stokkerskogen 10 C 1389 HEGGEDAL

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

Balestrand kommune lovlegkontroll av budsjettvedtak sak 70/14 manglande budsjettering av midlar til Fjordtun og Nessane skule frå skuleåret 2015/16

Balestrand kommune lovlegkontroll av budsjettvedtak sak 70/14 manglande budsjettering av midlar til Fjordtun og Nessane skule frå skuleåret 2015/16 Sakshandsamar: Anne Marte Wiland Sæle Vår dato Vår referanse Telefon: 57643107 19.02.2015 2015/481-323 E-post: fmsfase@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 02.02.2015 Balestrand kommune Kong Beles

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Saksframlegg Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Arkiv: L12 Områdereguleringsplan for SOS - Trudvang - Prestadalen og omkringliggande område Slutthandsaming i kommunestyret * Tilråding:

Detaljer

Vedtak i sak som gjeld klage på manglande innsyn etter offentleglova

Vedtak i sak som gjeld klage på manglande innsyn etter offentleglova Sakshandsamar: Ove Midtbø Vår dato Vår referanse Telefon: 57643176 03.07.2012 2012/1917-326.1 E-post: fmsfomi@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Foreldrearbeidsutvalet Lærdalsøyri skule v/hadle

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat Plan- og miljøavdelinga for vidare ekspedering Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2013/1606 7255/2014 WANGEN 03 23.05.2014 Melding om vedtak i kommunestyret 22.5.2014,

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Reguleringsplan Kleivi, Vangsnes melding om vedtak. Partar / høyringsinstansar Kleivi Vangsnes

MELDING OM VEDTAK. Reguleringsplan Kleivi, Vangsnes melding om vedtak. Partar / høyringsinstansar Kleivi Vangsnes Partar / høyringsinstansar Kleivi Vangsnes Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. 19.09.2016 Ottar Wiik 15/854-27 Reguleringsplan Kleivi, Vangsnes melding om vedtak MELDING OM VEDTAK Kommunestyret - 074/16:

Detaljer

Hareid kommune - vedtak i klagesak etter plan- og bygningsloven - gnr41 bnr822 - Melshorn Hotell

Hareid kommune - vedtak i klagesak etter plan- og bygningsloven - gnr41 bnr822 - Melshorn Hotell Vår dato 12.05.2016 2016/2736/BETH/423.1 Saksbehandlar, innvalstelefon Dykkar dato Dykkar ref. Rådgivar Bente Thornes Kosberg, 71 25 84 78 09.05.2016 2016/520 Vår ref. Hareid kommune Rådhusplassen 5 6060

Detaljer

Vedtak i klagesak om dispensasjon til oppføring av bustad, carport og tilkomstveg på gbnr. 36/1099 Foldnes, Fjell kommune

Vedtak i klagesak om dispensasjon til oppføring av bustad, carport og tilkomstveg på gbnr. 36/1099 Foldnes, Fjell kommune Sakshandsamar: Jorunn Fosse Fidjestøl Vår dato Vår referanse Telefon: 57643156 17.12.2015 2015/3315-423.1 E-post: fmsfjfi@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Roy og Karen Berge Vetelsvegen 31

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon Sakshandsamar: Lill Mona Solberg Vår dato Vår referanse Telefon: 57643105 24.06.2013 2013/2729 - E-post: fmsflms@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Lærdal kommune Postboks 83 6886 Lærdal Varsel

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 013/2017 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 29.03.2017 012/2017 Kommunestyret i Radøy PS 30.03.2017 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf

Detaljer

Vedtak i klagesak - detaljreguleringsplan for Sandal, Hafslo, Luster kommune

Vedtak i klagesak - detaljreguleringsplan for Sandal, Hafslo, Luster kommune Sakshandsamar: Jorunn Fosse Fidjestøl Vår dato Vår referanse Telefon: 57643156 09.08.2017 2017/2198-421.4 E-post: fmsfjfi@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Advokat Johannes Hauge Postboks 76

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 08.09.2016 071/16 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201402, N - 504 15/1726 2. gongs handsaming for del av detaljregulering

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon or ra e1tit av parse frå eigedomen gbnr 163/1, Varaldsøy i Kvinnherad kommune

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon or ra e1tit av parse frå eigedomen gbnr 163/1, Varaldsøy i Kvinnherad kommune FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Sakshandsamar: Astrid Terese Aam Telefon: 57643185 E-post: fmsfata@fylkesmannen.no Vår dato 01.07.20 Dykkar d K Vår referanse 2011/1359 42371 i 1Dy'kkarr'eferanse'41)'E

Detaljer

Førespurnad om naustbygging i regulert vernesone F1/BLV4 i Solvorn

Førespurnad om naustbygging i regulert vernesone F1/BLV4 i Solvorn 1 Rådmannen - plan Oddstein Haugen 6879 SOLVORN Eirik Nitter Walaker 6879 SOLVORN 09.05.2014 Arkivsak: 14/877 Løpenr.: 14/5585 Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Off. forskrift 7 Personopplysningar - ikkje

Detaljer

Høyringsnotat. 1 Hovudinnhaldet i høyringsnotatet. 2 Gjeldande rett og bakgrunnen for framlegget OREIGNINGSLOVA 4 SÆRSKILT TVANGSGRUNNLAG

Høyringsnotat. 1 Hovudinnhaldet i høyringsnotatet. 2 Gjeldande rett og bakgrunnen for framlegget OREIGNINGSLOVA 4 SÆRSKILT TVANGSGRUNNLAG Høyringsnotat Lovavdelinga Juni 2014 Snr. 14/3811 OREIGNINGSLOVA 4 SÆRSKILT TVANGSGRUNNLAG 1 Hovudinnhaldet i høyringsnotatet Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høyring eit utkast til

Detaljer

Vår ref. 2011/134-10. Særutskrift - Dispensasjon frå kommunedelplanen - 131/6 - Uskedalen - Gunnar og Edit Kjærland

Vår ref. 2011/134-10. Særutskrift - Dispensasjon frå kommunedelplanen - 131/6 - Uskedalen - Gunnar og Edit Kjærland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 30.11.2004 237/04 RUVI Kvam formannskap 15.02.2005 036/05 RUVI Kvam formannskap 15.03.2005 048/05 RUVI

Detaljer

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk Sjå adressatar Deres ref. Vår ref. Dato 12/3814-2 10.12.2012 Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk Vi viser til vedtak

Detaljer

Ny organisering av arbeidet etter plan- og bygningslova og endra praksis i dispensasjonssakene frå

Ny organisering av arbeidet etter plan- og bygningslova og endra praksis i dispensasjonssakene frå Sakshandsamar, innvalstelefon Berit Karin Rystad, 5557 2369 Birthe Helland, 5557 2378 Svein Kornerud, 5557 2027 Vår dato 31.01.2012 Dykkar dato Vår referanse 2011/15455 421.3 Dykkar referanse Kommunane

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd - Elisabeth og Harald Hammerseth

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd - Elisabeth og Harald Hammerseth Saksframlegg Saksmappe 2016/2575-17 Saksbehandlar Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd

Detaljer

Vi viser til oversending av ovannemnde sak, motteke av Fylkesmannen den 16.12.2013.

Vi viser til oversending av ovannemnde sak, motteke av Fylkesmannen den 16.12.2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Marianne Sandvik, 55 57 21 04 Vår dato 14.01.2014 Dykkar dato 16.12.2013 Vår referanse 2013/16267 423.1 Dykkar referanse 13/707 Kvinnherad kommune Rådhuset 5470 Rosendal Kvinnherad

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/3067-8 Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen

Detaljer

Høyring av søknad frå Statens vegvesen Region vest om driftskonsesjon for fjelluttak ved Torvmo i Lærdal kommune

Høyring av søknad frå Statens vegvesen Region vest om driftskonsesjon for fjelluttak ved Torvmo i Lærdal kommune Se mottakertabell Dato: 05.06.015 Vår ref: 15/00776 6 Deres ref: Høyring av søknad frå Statens vegvesen Region vest om driftskonsesjon for fjelluttak ved Torvmo i Lærdal kommune Leiv Erikssons vei 39 Postboks

Detaljer

MØTEBOK. 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011

MØTEBOK. 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011 Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkivsaknr.: 09/1162 Arkiv: L12 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 30.09.2014 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 13.40 Tilstades: Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten gikk frå møte etter sak 28/14,

Detaljer

Vedtak i klagesak om områdeplan for Fjøra vest, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak om områdeplan for Fjøra vest, Sogndal kommune Sakshandsamar: Jorunn Fosse Fidjestøl Vår dato Vår referanse Telefon: 57643156 05.08.2016 2016/690-421.4 E-post: fmsfjfi@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Mottakarar etter liste Vedtak i klagesak

Detaljer

Fråsegn til offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Hjorten kro/trafikkstasjon - Kaupanger - Sogndal kommune

Fråsegn til offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Hjorten kro/trafikkstasjon - Kaupanger - Sogndal kommune posogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL Vår dato: 30.09.2014 Vår ref.: 201300913-4 Arkiv: 323 Dykkar dato: 29.08.2014 Dykkar ref.: 13/2997-20 Sakshandsamar: Terje Systad 1 Fråsegn til offentleg ettersyn

Detaljer

Særutskrift - 186/246 - nybygg naust - Valen - Janne og Kjell Tore Haugland

Særutskrift - 186/246 - nybygg naust - Valen - Janne og Kjell Tore Haugland Politisk og administrativt sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Hilde Kjelstrup 2017/3898-7 «REF» 13.12.2017

Detaljer

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring Aukra kommune Arkivsak: 2014/1213-11 Arkiv: 8/4 Saksbeh: Kjartan Sveinung Tangen Dato: 13.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 5/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

NAUSTDAL KOMMUNE RÅDMANNEN

NAUSTDAL KOMMUNE RÅDMANNEN NOTAT NAUSTDAL KOMMUNE RÅDMANNEN Dok. ref. Dato: AK/10/483-174/K1-143/ 06.11.2013 Vurdering av problemstillingar drøfta i planutvalet etter synfaring 10 oktober 2013 1. Byggehøgder framfor eksisterande

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om Side 1 av 6 K SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: John Inge Sandvik Arkivsaksnr: 12/186 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Naturutvalet Arkivkode: GBNR-16/4 Løpenr: 12/4346

Detaljer

Detaljreguleringsplan for utviding av masseuttak på Skårhaug, Eid kommune

Detaljreguleringsplan for utviding av masseuttak på Skårhaug, Eid kommune Sakshandsamar: Ove Midtbø Vår dato Vår referanse Telefon: 57643176 21.11.2016 2016/2321-421.4 E-post: fmsfomi@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Jf. adresseliste nedanfor Detaljreguleringsplan

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2130 Løpenr.: 6278/2017 Arkivkode: 153/19/153/20/ 151/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Sakshandsamar: Lotte Næss Detaljregulering

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon for tilbygg og ombygging på gbnr. 18/41, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon for tilbygg og ombygging på gbnr. 18/41, Sogndal kommune Sakshandsamar: Simen Longva Vår dato Vår referanse Telefon: 57643096 17.01.2017 2016/3202-421.4 E-post: fmsfsil@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Kari-Lise og Rune Svedal Fossetunet 5 6856 Sogndal

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 18.02.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 99/3194-15525/06 Saksbeh.: Jørgen Steensæth Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 99/06 Formannskap/ plan og økonomi 17.08.2006 70/06 Kommunestyret

Detaljer

BARN OG UNGE I PLANSAKER

BARN OG UNGE I PLANSAKER BARN OG UNGE I PLANSAKER Plan- og bygningslova 5-4 gir generelt fylkeskommunen mynde til å reise motsegn i saker med vesentlege nasjonale eller regionale interesser, eller i saker som av andre grunnar

Detaljer

Erverv av grunn ved Vangsnes vassverk for sikring av råvatn

Erverv av grunn ved Vangsnes vassverk for sikring av råvatn Erverv av grunn ved Vangsnes vassverk for sikring av råvatn Rammevilkår for VA sektoren Bergen 24.04.2015 Agenda 1. Geografi og topografi 2. Historikk 3. Vassvegane på Vangsnes 4. Erverv 5. Erfaringar

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 26.05.2005 069/05 OIV Komite Natur 17.11.2005 133/05 OIV Kommunestyre 13.12.2005 067/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-089

Detaljer

KRAV OM LOVLEGHEITSKONTROLL AV K-SAK

KRAV OM LOVLEGHEITSKONTROLL AV K-SAK SKODJE KOMMUNE Tilleggsinnkalling Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.02.2015 Tid: 17:00 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 70 24 40 00. Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Vedtak Ordføraren si avgjerd om ikkje å setje saka om kommunereforma på saklista til møtet den er ulovleg og vert vert oppheva.

Vedtak Ordføraren si avgjerd om ikkje å setje saka om kommunereforma på saklista til møtet den er ulovleg og vert vert oppheva. Sakshandsamar, innvalstelefon Hugo Morken, 55 57 21 17 Vår dato 27.09.2016 Dykkar dato Vår referanse 2016/11766 323 Dykkar referanse Jondal kommune v/ordførar Jon Larsgard Kommunehuset 5627 Jondal Lovlegkontroll

Detaljer

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Frå administrasjonen møtte: Rådmannen, teknisk sjef og planleggjar. Ingen hadde merknader til innkalling eller sakliste.

Møteprotokoll. Frå administrasjonen møtte: Rådmannen, teknisk sjef og planleggjar. Ingen hadde merknader til innkalling eller sakliste. SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.06.2011 Tid: 17.00 Desse møtte: Kjell Haukeberg, leiar Torunn Mølsæter Stefan Grindvik Elise Stette melde forfall,

Detaljer

Lovlegkontroll av vedtak om nedlegging av Stongfjorden skule og nye krinsgrenser

Lovlegkontroll av vedtak om nedlegging av Stongfjorden skule og nye krinsgrenser Sakshandsamar: Anne Marte Wiland Sæle Vår dato Vår referanse Telefon: 57643107 12.09.2013 2013/3007-323 E-post: fmsfase@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 15.08.2013 Askvoll kommune Postboks

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 3.gongs behandling dispensasjon - 146/124 - naust - Sunde - Elna Marie Fludal

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 3.gongs behandling dispensasjon - 146/124 - naust - Sunde - Elna Marie Fludal Saksframlegg Saksmappe 2016/4027-10 Saksbehandlar Torill Slåke Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 3.gongs behandling dispensasjon - 146/124 - naust - Sunde - Elna Marie Fludal Innstilling

Detaljer

Godkjenning av Gbnr. 135/1 og 135/13 Botnen campingplass. Reguleringsplan

Godkjenning av Gbnr. 135/1 og 135/13 Botnen campingplass. Reguleringsplan Arkivsak: 10/303 Løpenummer: 11/2928 Arkivkode: FA-L12, GNR-135/1, GNR-135/13 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 042/11 Hovudutval for plan og utvikling 12.05.2011 033/11 Kommunestyret

Detaljer

Kvam herad. Innløysing av grunn til gangveg i Norheimsund - Strandvegen

Kvam herad. Innløysing av grunn til gangveg i Norheimsund - Strandvegen Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 29.05.2009 016/09 TRUBUE Kvam formannskap 02.06.2009 030/09 TRUBUE Kvam heradsstyre 16.06.2009 054/09 TRUBUE

Detaljer

Melding om vedtak. HOVDEN FJELLSTOGE AS Postboks HOVDEN I SETESDAL. 2017/369-3 Ingunn Hellerdal

Melding om vedtak. HOVDEN FJELLSTOGE AS Postboks HOVDEN I SETESDAL. 2017/369-3 Ingunn Hellerdal HOVDEN FJELLSTOGE AS Postboks 73 4756 HOVDEN I SETESDAL 2017/369-3 Ingunn Hellerdal ingunn.hellerdal@bykle.kommune.no 23.06.2017 Melding om vedtak Hovden Fjellstoge - 2. gongs handsaming og endeleg vedtak

Detaljer

Vår ref. 2010/2783-12. Særutskrift - BS - 151/15 - bustadhus - Sunde - Gaute Våge

Vår ref. 2010/2783-12. Særutskrift - BS - 151/15 - bustadhus - Sunde - Gaute Våge Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland

Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland Vurdering av merknader motteke ved offentleg ettersyn Innhold 1. Høyringsperiode og offentlig ettersyn...

Detaljer

Eiendom : Gbnr. 20/51

Eiendom : Gbnr. 20/51 Rådmannen - plan Jan Erik Bolstad 6876 SKJOLDEN 12.11.2015 Arkivsak: 15/3180 Løpenr.: 15/13583 Sakshandsamar: Haakon Stauri Begby PÅLEGG OM STANS AV ARBEID MED ØYEBLIKKELEG VERKNAD. FØREHANDSVARSEL OM

Detaljer

Opphevinga er gjort med heimel i forvaltningslova (fvl) 35 fjerde ledd andre setning.

Opphevinga er gjort med heimel i forvaltningslova (fvl) 35 fjerde ledd andre setning. Sakshandsamar, innvalstelefon Christian Johan Alstad, 5557 2112 Trond Håkon Stadheim, 5557 2189 Vår dato 31.08.2016 Dykkar dato 30.08.2016 Vår referanse 2016/11221 421.3 Dykkar referanse 16/1341 Kvinnherad

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 058/2017 Formannskapet PS /2017 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 058/2017 Formannskapet PS /2017 Kommunestyret PS Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Sveinung Toft FA - L12 17/506 Saknr Utval Type Dato 058/2017 Formannskapet PS 13.06.2017 032/2017 Kommunestyret PS 22.06.2017 Endring av reguleringsplan for Einestrand

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet GNR/BNR 18/483 - SØKNAD OM OPPFØRING AV BUSTADHUS OG GARASJE

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kjell Aage Udberg ARP - 20120109, K2 - L12 12/2108 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben Planseksjonen her For kunngjering av planvedtak Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2007/865 2907/2007 L12 SAM/ PH 11.04.2007 _ E39 VOLDA

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Haakon Stauri Begby Arkiv: MTR 20/40 Arkivsaksnr.: 15/1835

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Haakon Stauri Begby Arkiv: MTR 20/40 Arkivsaksnr.: 15/1835 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Haakon Stauri Begby Arkiv: MTR 20/40 Arkivsaksnr.: 15/1835 Søknad om dispensasjon frå reguleringsplan for Skjolden bruksendring frå vandrarheim til bustadføremål - gnr. 20 bnr.

Detaljer

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Plan og næring. Forvaltningsutvalet. Kopi: Jostein Aanestad

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Plan og næring. Forvaltningsutvalet. Kopi: Jostein Aanestad Notat Til: Kopi: Frå: Forvaltningsutvalet Jostein Aanestad Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato PLAN 1420-2015003 15/1156-8 38430/15 08.06.2015 Endring av reguleringsplan for strandsona i Sogndal sentrum

Detaljer

Klage på avslag om søknad om ny avkjørsle og dispensasjon frå byggegrense til Fv 63 på Toftevåg på Halsnøy i Kvinnherad kommune

Klage på avslag om søknad om ny avkjørsle og dispensasjon frå byggegrense til Fv 63 på Toftevåg på Halsnøy i Kvinnherad kommune SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/23359-1 Saksbehandlar: Nils E Grude Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Klagenemnda 09.12.2014 Klage på avslag om søknad om ny avkjørsle og dispensasjon frå byggegrense

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2007/474 Løpenr.: 9443/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato 15/97 Teknisk utval

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2007/474 Løpenr.: 9443/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato 15/97 Teknisk utval ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2007/474 Løpenr.: 9443/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 15/97 Teknisk utval 16.09.2015 Saka gjeld: DETALJREGULERING SKEIDE - AVGRENSA

Detaljer

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik Sak nr D- Vår dato: Vår referanse: 08.03.2016 2015/2083-5046330/2016 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 J.Tufteland AS v/øystein Tufteland SVAR

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. 2. Nærare om nemnda Klagenemnda har åtte medlemer. Frå 1. januar 2008 var følgjande personar medlem i nemnda:

ÅRSRAPPORT 2008. 2. Nærare om nemnda Klagenemnda har åtte medlemer. Frå 1. januar 2008 var følgjande personar medlem i nemnda: ÅRSRAPPORT 2008 1. Miljøinformasjonslova og klagenemnda for miljøinformasjon Miljøinformasjonslova 1 tok til å gjelde 1. januar 2004. Lova gjev alle rett til å få miljøinformasjon om tilhøve ved offentlege

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: TELENOR KABELNETT Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: 30.03.17 VARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SOLNES GNR. 15 BNR. 4, 8, 18 OG 22, SOLUND KOMMUNE (PLANID 1412-201203,

Detaljer

Lovlegkontroll av vedtak som gjeld reguleringsplan for rutilutvinning i Engebøfjellet m.m., Naustdal kommune

Lovlegkontroll av vedtak som gjeld reguleringsplan for rutilutvinning i Engebøfjellet m.m., Naustdal kommune Sakshandsamar: Arnt Erik Nordheim Vår dato Vår referanse Telefon: 57643168 08.07.2011 2011/2624-323 E-post: fmsfaen@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 17.06.2011 AHK/10/366-55/K2-L82, K3-&01

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr FAST UTVAL FOR PLANSAKER 06.08.2009 069/09 KOMMUNESTYRET 19.08.2009 078/09 FAST UTVAL FOR PLANSAKER 12.11.2009 100/09 FAST UTVAL FOR

Detaljer

Detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming

Detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1364 Journalpostnr: 16/13154 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 074/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 044/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as PLANOMTALE Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID 1421-2010003 1 Bakgrunn og føremål Nordbohus Sogn AS har utarbeida framlegg om endring for del av reguleringsplan for Smiebakken,

Detaljer

DET KONGELEGE MILJØVERNDEPARTEMENT

DET KONGELEGE MILJØVERNDEPARTEMENT DET KONGELEGE MILJØVERNDEPARTEMENT Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 BERGEN Statsråden FYLK..1ANNirN SAKS1i2i: i!arkivnr: MOTTATT DAi 0: 7 o.l 3BH: TA DATO: LN Llip.D.REF.: Dykkar ref Vår ref

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20120101, Arkivsaknr 12/34 PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN NOTØBAKKEN, GBNR

Detaljer

Utv.saksnr Utval Møtedato 34/15 Drift og arealutvalet /15 Kommunestyret

Utv.saksnr Utval Møtedato 34/15 Drift og arealutvalet /15 Kommunestyret Aukra kommune Arkivsak: 2015/319-17 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 21.07.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 34/15 Drift og arealutvalet 19.08.2015 78/15 Kommunestyret 17.09.2015 Reguleringsplan

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 20.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse 13/756 Bømlo kommune Leirdalen 1 5430 BREMNES ENDELEG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Planutvalet. Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 12.30-13.00

MØTEPROTOKOLL. Planutvalet. Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 12.30-13.00 MØTEPROTOKOLL Planutvalet Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 12.30-13.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Einar Målsnes Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: 27.06.2007 Tid: 15.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer

Tysnes kommune - Hordaland - motsegn til områderegulering for Våge sentrum - vedtak

Tysnes kommune - Hordaland - motsegn til områderegulering for Våge sentrum - vedtak Statsråden Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 BERGEN Dykkar ref 2012/15371 Vår ref 16/3750-14 Dato 20.07.2017 Tysnes kommune - Hordaland - motsegn til områderegulering for Våge sentrum - vedtak

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling klage - dispensasjon - 170/12 - veg til naust - Varaldsøy - Haktor Gjuvsland

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling klage - dispensasjon - 170/12 - veg til naust - Varaldsøy - Haktor Gjuvsland Saksframlegg Saksmappe 2015/1769-30 Saksbehandlar Torill Slåke Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen Behandling klage - dispensasjon - 170/12 - veg til naust - Varaldsøy - Haktor Gjuvsland

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2007/4661 Ingo Bewer Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2010/52 Forvaltningskomiteen 21.04.2010 2010/49 Formannskapet 06.05.2010 2010/39 Kommunestyret 27.05.2010 Godkjenning

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer