Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon til påbygg og ombygging av bustadhuset på eigedomen gbnr. 17/90 i Sogndal kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon til påbygg og ombygging av bustadhuset på eigedomen gbnr. 17/90 i Sogndal kommune"

Transkript

1 Sakshandsamar: Astrid Terese Aam Vår dato Vår referanse Telefon: / E-post: Dykkar dato Dykkar referanse Dag Henning Hove Skjeldestad 6856 SOGNDAL Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon til påbygg og ombygging av bustadhuset på eigedomen gbnr. 17/90 i Sogndal kommune Vi viser til elektronisk oversending frå Sogndal kommune , som gjeld klage på vedtak frå forvaltningsutvalet , sak 20/14. Saka er vorten gammal hjå oss og vi orsakar for dette. Klagen vert ikkje teken til følgje. Vi stadfestar vedtaket frå forvaltningsutvalet , sak 20/14, slik at det ikkje vert gjeve dispensasjon til påbygg og ombygging av bustadhuset på eigedomen gbnr. 17/90. Bakgrunn for saka Sogndal kommune mottok søknad om løyve til å byggje ein ekstra etasje på bustaden din på eigedomen gbnr. 17/90. Vidare skulle eksisterande altan/overbygg mot kommunal veg utvidast med rundt 30 cm for å kunne nytte den som carport. I tillegg skulle det også lagast ei utkraging i betong med plass til ein bil til, for å få betre parkeringstilhøve på eigedomen. I søknaden vart det søkt om dispensasjon frå plan- og bygningslova 29-4 på grunn av plassering, høgde og avstand frå nabogrensa. Det er opplyst at det skal skrivast avstandserklæring med dei naboane som vert råka av tiltaket. Det vert også søkt om dispensasjon frå 4 i føresegnene til områdereguleringsplanen for Leite nord. Fordi huset ikkje har ein tradisjonell takstruktur (saltak) vert gesimshøgda høgare enn tillate i planen. Vurderinga til ansvarleg søkjar, LA-BIM ASPERANDEN, er at føresegna har til hensikt å halde ei maks høgd på huset, 8 meter, noko tiltaket er innanfor. Det vert likevel søkt om dispensasjon fordi topptaket ikkje vert kalla for eit møne, men ein gesims. Føremålet med å byggje ein ekstra etasje er å få ein betre og fullverdig bustad. Det er behov for ei ekstra etasje fordi grunnflata i bustaden ikkje er større enn 80 m 2. Eigar av nabotomta i vest, gbnr. 17/86, kom med merknadar til søknaden Du svara på merknadane Innhaldet i breva kjem fram av saksdokumenta. Det går fram av saksutgreiinga til kommunen at bustaden har ei bueining med eit bruksareal på 170 m 2. Det er søkt om påbygg og utviding av bustadhuset med eit utbygd areal på 59 m 2 og eit bruksareal på 154 m 2. Nybygget inneheld ei ny bueining. Bustadhuset ligg i område B3 i den stadfesta områdereguleringsplanen for Leitevegen nord, vedteken Det er søkt om dispensasjon frå 4 punkt 1 i føresegnene til reguleringsplan som fastset ei gesimshøgde over gjennomsnittleg ferdig planert terreng på maks 5,5 meter. Det er også søkt om dispensasjon frå 29-4 i plan- og bygningslova for oppføring av påbygg og tilbygg nærmare nabogrensa enn 4 meter. Hovudkontor Landbruksavdelinga E-post: Njøsavegen 2, 6863 Leikanger Fjellvegen 11, 6800 Førde Telefon: Postboks 14, 6801 Førde Internett: Telefaks: Telefon: Org.nr Telefaks:

2 2/5 I vurderinga viser kommunen til at forståinga av den tinglyste erklæringa mellom tidlegare eigar av gbnr. 17/86 og tidlegare eigar av gbnr. 17/90 er av privatrettsleg karakter. Eigar av gbnr. 17/86 samtykkjer ikkje til at tiltaket kjem nærare enn 4 meter frå nabogrensa. Vedlagd teikning av det omsøkte påbygget viser ei gesimshøgde på 7,64 meter rekna frå gjennomsnittleg ferdig planert terreng. I medhald av 4 punkt 1 i føresegnene til reguleringsplanen er maksimum tillate gesimshøgde 5,5 meter og mønehøgde på 8 meter rekna frå gjennomsnittleg ferdig planert terreng. Ved nybygging eller vesentleg påbygging, som legg opp til større bygg enn det som er fastsett i 4 punkt 1, er det i medhald av 4 punkt 2 i føresegnene sett krav om detaljregulering etter plan- og bygningslova Forvaltningsutvalet handsama saka , sak 20/14, og gjorde slikt vedtak: Forvaltningsutvalet finn ikkje å kunna gi dispensasjon i medhald av 19-2 i plan- og bygningslova frå 4 pkt.1 i føresegnene til reguleringsplanen og 29-4 i plan- og bygningslova. Bakgrunnen er at ein dispensasjon frå gesimshøgda på over 2 meter og avvik frå avstandkravet til nabogrensa vil medføre at hensynet som reguleringsplanen skal ivareta, vert vesentleg tilsidesett. Forvaltningsutvalet viser til 4, punkt 2 i føresegnene der det er sett krav til utarbeiding av detaljreguleringsplan etter 12-3 i planog bygningslova for nybygging og større påbygg. Du klaga på vedtaket Når det gjeld høgda på huset er det valt ei løysing med svak helling på taket for at huset ikkje skal verta for høgt. Derfor har det også to gesimshøgder og ikkje mønehøgd. Gesimshøgda er 6,6 og 7,6 meter. Det vil seie at det høgaste punktet på huset vert 7,6 meter. Dette er 0,4 meter under det som er sett som maks mønehøgd i reguleringsplanen. Det vert vidare bede om at tinglyst avtale vert lagt til grunn for avstanden til nabogrensa. Huset er godkjent slik avstanden er i dag, og avstanden vert ikkje endra som følgje av tiltaket. Søknaden gjeld vidare tilbygg av loft på eksisterande bustadhus. Det kjem derfor ikkje i kategorien vesentleg ombygging eller nybygg. I saksutgreiinga til kommunen vert klagegrunnane kommentert. Kommunen viser til at definisjonen på gesimshøgde er kryssingspunktet mellom yttervegg og takflate. Gesimshøgda gjev den maksimale høgda ytterveggen kan ha. Dette vil medføre at ytterveggen her vil verta over 2 meter høgare rekna frå gjennomsnittleg ferdig planert terreng enn det reguleringsplanen føreset. Det omsøkte tiltaket har skråtak og ikkje møne. Kommunen finn såleis ikkje grunn til å kommentere maksimum mønehøgde som er fastsett i reguleringsplanen. Kommunen viser også til at den tinglyste erklæringa er av privatrettsleg karakter. Så lengje det er usemje om avtalen, må tiltakshavar eventuelt ta saka for domstolen for å få ei avklaring. Kommunen viser til at saka gjeld ombygging og påbygg av ny etasje, og at bustadhuset vert ombygd frå ein til to bustadeiningar. Søknaden er ikkje tilbygg på eksisterande loftsetasje, slik det vert framstilt av tiltakshavar. Tiltaket går inn under 4 punkt 2 i føresegnene til reguleringsplanen som gjeld for nybygging og vesentleg påbygging som legg opp til større bygg. Klagen vart handsama av forvaltningsutvalet , sak 33/14. Vedtaket vart oppretthaldt og saka vart sendt til Fylkesmannen for endeleg handsaming. Regelverk Fylkesmannen er delegert mynde til å avgjere klager som gjeld enkeltvedtak etter plan- og bygningslova, jf. plan- og bygningslova 1-9 femte ledd og rundskriv T-2/09 frå Klima- og miljødepartementet. Fylkesmannen kan under klagehandsaminga prøve alle sider ved

3 3/5 vedtaket, også dei skjønsmessige vurderingane kommunen har gjort. Ved prøving av det kommunale skjønet skal omsynet til det lokale sjølvstyret vektleggjast. Med heimel i plan- og bygningslova 19-2 kan kommunen dispensere frå reglar gjevne i eller medhald av lova. Det kan ikkje dispenserast dersom omsyna bak føresegna det vert dispensert frå, eller omsyna til føremålsføresegna i lova, vert vesentleg sett til sides. I tillegg må fordelane med å dispensere vere klårt større enn ulempene etter ei samla vurdering. Vilkåra i plan- og bygningslova 19-2 er rettslege vurderingstema, ikkje eit kommunalt skjønn. Det er derfor ikkje høve til å leggje nemneverdig vekt på omsynet til det lokale sjølvstyret. Dispensasjon krev grunngjeven søknad. Grunngjevinga for å dispensere må vere spesiell og gjelde særskilt for tiltaket det er søkt om. Det skal ikkje dispenserast ut frå generelle vurderingar. Det skal ikkje vere kurant å få dispensasjon. Ved dispensasjon frå planar skal kommunen særskilt vektleggje regionale og statlege rammer og mål. Kommunen bør ikkje dispensere frå planar når ei direkte råka statleg eller regional mynde har uttala seg negativt om søknaden. Vurderinga til Fylkesmannen Du har bede om at vi kjem på synfaring i saka. Ut frå ei vurdering av opplysningane som er tilgjengelege i saka kan Fylkesmannen ikkje sjå at det er naudsynt med synfaring, jf. forvaltningslova 17. Eigedomen gbnr. 17/90 ligg i området B3 i reguleringsplanen for Leite Nord. Følgjande går fram av 4 i føresegnene til planen: 4. Område for bustader B1, B2, B3 og B4 1) Eksisterande bustadhus kan utvidast inntil ein BYA på 35%. Heile tomtearealet, inkludert areal i F1, skal leggjast til grunn for utrekning av BYA for dei eigedomane som er ein del av F1. Gesimshøgde over gjennomsnittleg, ferdig planert terreng skal vere maks 5,5 meter. Mønehøgde skal vere maks 8.0 meter. 2) Ved nybygging eller vesentleg påbygging som legg opp til større bygg enn det som er fastsett i 4, punkt 1) eller inneheld meir enn ein hovudbueining vert det sett krav om detaljregulering etter plan- og bygningslova Detaljreguleringa skal minimum omfatte naboeigedomane på sidene av aktuell eigedom og til midtlinje av aktuell veg. Detaljreguleringa skal tilpassast F1, jf. 8, punkt 2. Høgde over gjennomsnittleg planert terreng kan vere inntil 10.5 meter for gesims og 13 meter for mønehøgde. Maks BYA er 25%. Det skal ved detaljregulering leggjast stor vekt på tilpassing til kringliggande bustader og terreng. Føresegnene vart sist revidert og vedtekne i Sogndal kommunestyre , K-sak 7/11. Påbygging av ei ekstra etasje på bustadhuset medfører at bustaden får to gesimshøgder, der den høgste gesimshøgda er på omkring 7,6 meter. Tiltakshavar argumenterer for at føresegna har til hensikt å halde ei maks høgd på huset, 8 meter, noko tiltaket er innanfor. Fylkesmanen tolkar føresegna slik at bustadhus verken kan ha ei gesimshøgde på meir enn 5,5 meter eller ei mønehøgde på meir enn 8 meter. Der bygget ikkje har mønehøgd fordi taket ikkje har ei tradisjonell saltaksform, valmtak eller liknande, skal mønehøgda regnast til

4 4/5 det høgste punktet på taket, sjå side 46 i rettleiaren Grad av utnytting frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I denne saka vert dermed mønehøgda og gesimshøgda samanfallande på 7,6 meter. Tiltaket er dermed meir enn to meter høgare enn tillate gesimshøgd, men innanfor tillate mønehøgd. Tiltaket krev då dispensasjon frå tillate gesimshøgd for å kunne gjennomførast. Vidare vert spørsmålet om tiltaket er ei «vesentleg påbygging» som utløyser plankrav etter reguleringsføresegnene i 4, punkt 2. Det er noko uklårt for Fylkesmannen om føresegna skal tolkast som at alle påbygg som overstig punkt 1 reknast som eit vesentleg påbygg som utløyser krav om detaljregulering, eller om påbygget i tillegg til å overstige punkt 1 må reknast som eit vesentleg påbygg for å utløyse eit krav om detaljregulering. I plan- og bygningsretten vert påbygg definert som når ein bygningsdel vert bygd oppå eksisterande bygg. Tiltaket medfører at bustaden får ein ny etasje oppå eksisterande hovudetasje. Den nye etasjen har to soverom, bad, kjøkken, vaskerom og opphaldsrom. Vår vurdering er at eit påbygg av ein slik storleik må reknast som ei vesentleg påbygging av bustadhuset. Med bakgrunn i at tiltaket er ei vesentleg påbygging og legg opp til eit større bygg enn det som er fastsett i 4 punkt 1 er Fylkesmannen kome til at tiltaket, uavhengig av korleis føresegna skal tolkast, utløyser eit krav om detaljregulering. Tiltaket er dermed avhengig av dispensasjon frå dette kravet dersom det skal utførast utan føregåande detaljregulering. Vi vil først ta stilling til om omsyna bak kravet om detaljregulering i planføresegna vert vesentleg sett til sides ved ein dispensasjon for tiltaket, jf. plan og bygningslova Det går fram av plan- og bygningslova 12-3 første ledd at detaljregulering mellom anna nyttast etter krav fastsatt i ei vedteke områderegulering. I følgje førearbeida til plan- og bygningslova, Ot.prp. nr. 32 ( ) side 230 er føremålet og verkemidla i det vesentlege like for detaljregulering og områderegulering. Detaljregulering er ein plan for bruk og vern av mindre områder, og for utforming og vern av bygningar, uterom og anlegg. Detaljregulering er planforma for gjennomføring av utbyggingsprosjekt og tiltak, vernetiltak og sikring av ulike verdiar. Det går vidare fram av lovkommentaren til lova at 12-3 første ledd første punktum inneber at kommunen er forplikta til å sjå til at det vert utarbeidd detaljregulering som grunnlag for utbygging i dei tilfella der krav om dette følgjer av føreliggjande områdereguleringar. Kravet om detaljregulering vil i slike tilfelle også vere bindande for tiltakshavar, det vil seie at det vil vere i strid med lova å iverksetje tiltak før det ligg føre detaljregulering, jf andre ledd og 12-4 andre ledd. Føremålet med eit krav om detaljregulering er å sikre at utnyttinga av eit avgrensa område vert fastsett gjennom ein prosess der offentlege instansar og dei private partane som vert råka av planen, får høve til å medverke. Ved utarbeiding av ei detaljregulering sikrar ein gode løysingar for arealbruken og ei framtidig utnytting av området. I føresegna i områdereguleringsplanen har kommunen fastsatt at det ved detaljregulering skal leggjast stor vekt på tilpassing til kringliggande bustader og terreng. Tiltaket ligg i eit tett utbygd område for einebustader. Planføresengene set klare rammer for gesims- og mønehøgde. På denne måten regulerer planen fasadeuttrykk og romverknad i det tettbygde området. Eit tiltak der gesims- og mønehøgder er samanfallande, vil gje eit meir massivt fasadeutrykk enn tradisjonelle saltak. Planføresegnene inneber såleis at tiltak

5 5/5 som har nye utrykksformer, som hovudregel skal detaljregulerast, slik at tilgrensande eigedomar blir sett i samanheng. Tiltaket bryt med dette prinsippet. Fylkesmannen kan ikkje sjå at det bør leggjast avgjerande vekt på høgda åleine, ettersom forholdet mellom gesimsog mønehøgda har stor betyding for romverknaden av tiltaket mot gate og naboeigedomar. Vi er derfor einige med kommunen i at omsyna bak kravet om detaljregulering i planføresegna vert vesentleg sett til sides ved ein dispensasjon for tiltaket. Vilkåra for å dispensere frå kravet om detaljregulering er dermed ikkje stetta. Ettersom vi har kome til at vilkåra for å dispensere frå kravet om detaljregulering ikkje er stetta, er det ikkje nødvendig for Fylkesmannen å vurdere dei andre klagegrunnane. Vedtak Klagen vert ikkje teken til følgje. Vi stadfestar vedtaket frå forvaltningsutvalet , sak 20/14, slik at det ikkje vert gjeve dispensasjon til påbygg og ombygging av bustadhuset på eigedomen gbnr. 17/90. Vedtaket er endeleg og kan ikkje klagast på, jf. forvaltningslova 28 tredje ledd. Med helsing Anne Kristin Eitungjerde juridisk sjef Astrid Terese Aam rådgjevar Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikkje underskrift. Kopi til LA-BIM ASPERANDEN Halvor Thurn-Basberg Fjørevegen 25 Markavegen SOGNDAL Sogndal Elektronisk kopi til Sogndal kommune (ref. 14/576) Postboks Sogndal

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Vi viser til oversending av dispensasjonssøknad på høyring. Med tilvising til skriv om Fylkesmannen sine rutinar for handsaming av plan- og dispensasjonssaker,

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 05.05.03 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700

Detaljer

Innkalling til Utbyggingsutvalet

Innkalling til Utbyggingsutvalet FLORA KOMMUNE Innkalling til Utbyggingsutvalet Møtedato: 05.03.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 10:00 - Det vert synfaring i høve sak 012/15 Store Høydal. Frammøte på Samfunnshuset kl.10.00 for

Detaljer

Innkalling Formannskapet

Innkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Formannskapet Møtedato: 03.09.2014 Møtested: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 Sak om Høyring - regional kulturplan for Hordaland vert teken opp i møte. Orientering om

Detaljer

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møtestad: Hareid kommune KST sal Dato: tysdag, 28.10.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid kommune KST sal Dato: tysdag, 28.10.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Næring og miljøutvalet Møtestad: Hareid kommune KST sal Dato: tysdag, 28.10.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at

Detaljer

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss.

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss. Rundskriv Udir-3-2009 Sakshandsamar: Jens Kristian Jebsen og Mare Erdis Dato: 28.01.2009 Kommunane Fylkeskommunane Fylkesmennene Statlege skolar Privatskoleorganisasjonane Udir-3-2009 Særlege problemstillingar

Detaljer

Driftsbygningar i landbruket Temarettleiing

Driftsbygningar i landbruket Temarettleiing Melding HO-2/2002 DESEMBER 2002 Driftsbygningar i landbruket Temarettleiing Innleiing Kapittel 1 Kva gjeld for driftsbygningar? Kapittel 2 Plan- og bygningslova Kapittel 3 Saksbehandling Kapittel 4 Teknisk

Detaljer

Møtebok for Utval for drift og utvikling

Møtebok for Utval for drift og utvikling Meland kommune Møtebok for Utval for drift og utvikling Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Meland rådhus formannskapssal Møtetid: 16:00 20:00 Møtet vart styrt av utvalsleiar Atle Håtuft. Medlemmane var innkalla

Detaljer

FJELL KOMMUNE LOKALE FORSKRIFTER OM FOR SAKSFELTA AREAL OG REGULERING, BYGGESAK OG KART OG OPPMÅLING MED TILHØYRANDE SATSAR

FJELL KOMMUNE LOKALE FORSKRIFTER OM FOR SAKSFELTA AREAL OG REGULERING, BYGGESAK OG KART OG OPPMÅLING MED TILHØYRANDE SATSAR FJELL KOMMUNE LOKALE FORSKRIFTER OM KOMMUNALE GEBYR 2015 FOR SAKSFELTA AREAL OG REGULERING, BYGGESAK OG KART OG OPPMÅLING MED TILHØYRANDE SATSAR Vedteke av Fjell kommunestyre 14.12.2006, sak KS 130/06

Detaljer

Vedtekne av Fitjar kommunestyre i møte 19. desember 2012. Dokumentet er justert i samsvar med budsjettvedtak av 17. desember 2014.

Vedtekne av Fitjar kommunestyre i møte 19. desember 2012. Dokumentet er justert i samsvar med budsjettvedtak av 17. desember 2014. RAMMER FOR ARBEIDET MED EIGEDOMSSKATT 2015. Vedtekne av Fitjar kommunestyre i møte 19. desember 2012. Dokumentet er justert i samsvar med budsjettvedtak av 17. desember 2014. Om dette dokumentet Målet

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 100/11 Komité for plan og utvikling 08.11.2011 113/11 Kommunestyret

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 19.12.2013 kl. 09:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget

Detaljer

Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner for innføring av eigedomsskatt for alle eigedommar i Gulen kommune med verknad frå 1. januar 2009.

Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner for innføring av eigedomsskatt for alle eigedommar i Gulen kommune med verknad frå 1. januar 2009. Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner for innføring av eigedomsskatt for alle eigedommar i Gulen kommune med verknad frå 1. januar 2009. Innføring av eigedomsskatt for alle eigedommar i Gulen kommune

Detaljer

Innkalling av Teknisk utval

Innkalling av Teknisk utval Masfjorden kommune Innkalling av Teknisk utval Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Terje Kallekleiv per tlf. 56166293, sms til 94506939 eller per

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17 Arkiv: L12 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt * Tilråding: Kommunestyret vedtek reguleringsplan for Langavellene

Detaljer

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring Aukra kommune Arkivsak: 2014/1213-11 Arkiv: 8/4 Saksbeh: Kjartan Sveinung Tangen Dato: 13.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 5/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk

Detaljer

Møtebok for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk

Møtebok for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Møtedato: 15.04.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Møtedeltakarar Parti Rolle Vigdis Villanger SP Utvalsleiar Kirsti Gjetle Floen AP Medlem

Detaljer

Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner ved utvidinga av eigedomsskatten i Gol til å omfatte heile kommunen

Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner ved utvidinga av eigedomsskatten i Gol til å omfatte heile kommunen Sist behandla og vedteke i sakkunnig takstnemnd 28.02.2011 Behandla i kommunestyret 14.12.2010 Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner ved utvidinga av eigedomsskatten i Gol til å omfatte heile kommunen

Detaljer

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling FEDJE KOMMUNE Formannskap Møteinnkalling Møtedato: Møtestad: Møtetid: Sendt til: Kl. 21.01.2014 Sosiale rommet i fleirbrukshallen 16:00 Formannskapet, 1. varamedlem, partia v/leiar, kontrollutvalet, biblioteket

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 09.02.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter

Detaljer

Registrering i KOSTRA av data om utbygging i strandsona Samanlikning av praksis i fem utvalde kommunar

Registrering i KOSTRA av data om utbygging i strandsona Samanlikning av praksis i fem utvalde kommunar Registrering i KOSTRA av data om utbygging i strandsona Samanlikning av praksis i fem utvalde kommunar Rapporten er utarbeidd på oppdrag frå Fjell Audit & Advisory November 2010 Innhald 1. Innleiing...6

Detaljer

Taksering av alle eigedomar i Kvam herad er vedteke av Kvam heradstyret den 10. mars 2009.

Taksering av alle eigedomar i Kvam herad er vedteke av Kvam heradstyret den 10. mars 2009. Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner i samband med vurdering av innføring av eigedomsskatt for alle eigedomar i Kvam herad med verknad frå 1. januar 2010. Taksering av alle eigedomar i Kvam herad

Detaljer

Fedje kommune. Innkalling av Formannskapet. Sakliste. Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00

Fedje kommune. Innkalling av Formannskapet. Sakliste. Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00 Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165113, sms til eller per epost til vidar.braathen@fedje.kommune.no

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2011 Tid: NB! Frammøte ved inngangen til grusbana kl.09.

Møteinnkalling. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2011 Tid: NB! Frammøte ved inngangen til grusbana kl.09. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2011 Tid: NB! Frammøte ved inngangen til grusbana kl.09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57

Detaljer

Del 2 Krav til plassering lover og forskrifter

Del 2 Krav til plassering lover og forskrifter Det er viktig å ta med alle faktorane når ein skal plassera eit tiltak: Arealføremål og føresegner i gjeldande plan, plassering av godkjent føretak, plassering i høve til andre bygningar, eigedomsgrenser

Detaljer