Prosjekt: Familieambulatoriet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt: Familieambulatoriet"

Transkript

1 - på lag med deg for din helse Helse Nord-Trøndelag HF Pågående helsefremmende- og forebyggende prosjekt Våren 2012 Prosjekt: Familieambulatoriet Beskrivelse av tiltaket/prosjektet: Overordnede mål for prosjektet og prosjektets målgruppe: Tidlig intervensjon hos gravide og evt. deres partner som har/ har hatt misbruk av rusmidler og som har psykiske vansker. Målgruppen omfattes også i barseltida (4-8 uker etter fødsel). Forebygge medikament- og rusrelatert medfødte skader og sykdommer, samt forebygge feilutviking, omsorgssvikt og mishandling hos barn. Bidra til at barnet vokser opp i velordnede forhold hos kompetente omsorgspersoner som er i stand til å gi barnet den nødvendige kontakt, stimulering og omsorg, samt sikre en god og normal utvikling fysisk, psykisk og sosialt Barnet og foreldre tilbys systematisk psykososial oppfølging gjennom barnets første 6 år i tråd med individuelle behov Fra prosjektstart i 2008, har mer enn 200 gravide/ mødre fått tilbud. Det er 5 % av de fødende i Nord Trøndelag i perioden. Statistisk registreres den gravide, men ektemann/samboer er ofte med i oppfølginga under svangerskapet. Utøvende team bestående av jordmødre, sosionom, psykiatrisk sykepleier, spesialpedagog fungerer i direkte pasientkontakt. Tilbudet er et lavterskeltilbud hvor veien inn er lett for de som er i målgruppen og som trenger ekstra oppfølging i svangerskap og barseltid. Henvisning/ henvendelse skjer oftest med en telefon inn til teamet hvor behovet beskrives. Teamet tar raskt kontakt og erfaring viser at sms er et verktøy som er svært effektivt for målgruppen, da mange av ulike årsaker er skeptiske til å svare på ukjente telefoner. Sms brukes også for å minne på avtaler som er gjort, for å sikre at de følger opp. De aller fleste henvisningene kommer fra kommunejordmor og svangerskapspoliklinikken som tidlig i svangerskapet vurderer et behov for ekstra oppfølging utover det ordinære oppfølgingsprogrammet i kommunen. Det drives en utstrakt ambulerende virksomhet, i tråd med de føringer samhandlingsreformen beskriver. Tilbudet har familieperspektiv med fokus på familiens hverdagsliv, sosioøkonomiske forhold som forutsetning for utvikling av tilfredsstillende familieforhold. Vi ser en del fellestrekk i brukergruppen som tydeliggjør de som har falt utenom det meste i samfunnet. De mangler mange av de støttepilarene som er viktige for å kunne skape gode oppvekstvilkår for barna, noe som tydeliggjør behovet for andre tiltak enn det den ordinære helsetjenesten kan tilby. Vi møter en brukergruppe som har store behov for flere og 1

2 koordinerte helse- og sosialtjenester, men som av ulike årsaker ikke oppsøker disse. Tidligere erfaring fra kommunehelsetjenesten gjør at de opplever det enklere å skulle forholde seg til spesialisthelsetjenesten og tilbud som finnes der, uten å oppleve en stigmatisering av den grunn. Teamet tar et omfattende koordineringsansvar i forhold til de ulike tjenestene vedkommende har behov for. Kort beskrivelse av funksjonen til ansatte i Familieambulatoriet : Forsterket svangerskapsomsorg ved rus/-psykiatriproblematikk hos mor og eller far. Ulike risikofaktorer for barnet under svangerskapet kan være: Psykisk sårbarhet, bekymring hos mor på bakgrunn av helseplager, eks angst, depresjon, somatiske helseplager som kan påvirke barnet under svangerskapet og psykososiale og sosioøkonomiske problemer. Skader hos fostret ved pågående rus. En helhetlig vurdering av samlet risikofaktorer som kan variere fra familie til familie. Bidra til plan for fødsel og videre oppfølging i barseltiden Koordinering av aktuelle/nødvendig tilbud i spesialisthelsetjenesten Bidra til god samhandling med kommunehelsetjenesten Motiveringsarbeid Støttesamtaler Henvise videre i spesialisthelsetjenesten til VOP, BUP, GYN, ARP Bidra til et familie- og helhetsperspektiv ved å invitere andre faggrupper i vurderingen av hva den enkelte familie har behov for Hjemmebesøk Følgesvenn til ulike møter med aktuell helse- og sosialtjeneste Delta i ansvarsgrupper Status medio 2012 Inntaksområde innbyggere. Stor pågang av nye brukere. Skal vi lykkes med en helhetlig/ sammenhengende tjeneste til målgruppen, krever det strukturert samarbeid både internt i helseforetaket og eksternt ut mot 25 kommuner med ulik organisering. Dette er en krevende øvelse hvor vi stadig møter utfordringer, ikke minst på systemnivå. Å skulle samarbeide på tvers av fagområder utfordrer etablerte strukturer og kulturer hvor felles forståelse med blikk for pasientens/ familiens totale behov for sosial- og helsetjenester er målet. Arbeidet er omfattende, da det krever dialog, kompromisser og ikke minst å kunne sette av tid til felles møteplasser i en hektisk hverdag hvor alle har nok med egne gjøremål. Tidlig intervensjon og langsiktig fokus/oppfølging av barna, til skolealder, er en av suksessfaktorene for å kunne vurdere effekt med mindre behov for helsetjenester senere i livet. Vi er i gang med systematisk oppfølging hvor psykolog fra spe- og småbarnsteamet og fysioterapeut fra Habiliteringstjenesten gjør de første vurderinger av barnet allerede mens mor ligger på barsel. Videre inviteres barna til sjekkpunkt ved 2 mnd, 6 mnd 1 år og etter behov hvert år til skolestart. Å bygge/ systematisere denne strukturen krever vilje og forståelse av viktigheten av tidlig intervensjon, på tvers av fagområder, for å forebygge 2

3 uønsket utvikling. I tillegg krever det en ny tenkning med hensyn til å skulle vurdere barna ut fra risiko, før symptomene er tydelige. Å bruke ressurser på forebygging heller enn reparasjon er en prioritering som vil gi effekt på sikt. For å kunne vurdere ønsket effekt, trengs det flere år med systematisk oppfølging hvor blant annet samarbeid med helsestasjonene og barnehagene, hvor de fleste barna er, blir svært viktig. Ressurser og organisering: Tiltaket er organisert i BUP, Barne og familieklinikken i Helse Nord- Trøndelag, noe som oppleves positivt med tanke på familieperspektivet med spesielt fokus på barna. Totalt 5 årsverk fordelt på 7 personer, med base på 2 sykehus, er knyttet til Familieambulatoriet. En utfordring er å opprettholde kontinuiteten/ tilgjengeligheten med få personer, spesielt ved avvikling av hovedferie. Dette med bakgrunn i at når teamene må overlappe hverandre, blir det ekstra store avstander mellom basen og der en enkelte bor. Den store tilgangen på nyhenvisninger utfordrer også kapasiteten i teamene, da mange blir værende i systemet lenge, da oppfølging/ fokus på barna skal skje i 6 år. Tone S. Haugan Prosjektleder Familieambulatoriet Mobil Prosjekt: Alkohol i svangerskapet ALKOHOL I SVANGERSKAPEN. INNFØRING AV TWEAK - KARTLEGGING AV ALKOHOLBRUK I SVANGERSKAPEN - EIN MODELL FOR FØREBYGGING AV FØTALE ALKOHOLSKADAR. Bakgrunn Helse Nord-Trøndelag har over ein 10-årsperiode arbeidd systematisk med å utvikle tiltak retta mot familiar med rusproblem, særleg med tanke på førebygging av helseskade hos barn. Vi har fått støtte i utviklingsarbeidet frå sentrale helsestyresmakter, spesielt frå Helsedirektoratet. Tiltakene er i hovudsak kliniske tiltak, i samhandlingsfeltet mellom kommunar og helseføretak. BAPP-gruppar i alle kommunane og Familieambulatoriet i begge sjukehusområda er viktige brikkar i dette arbeidet, og har vore føresetnadar for arbeidet med alkohol i svangerskapen. Den viktigaste føresetnaden for å sette i gang kartlegging av rusbruk er at helseføretaket saman med kommunane har bygd opp eit system av tiltak som kan 3

4 fange opp og ta seg av dei gravide som rapporterer helsefarleg omgang med rusmiddel. Kartlegging av alkoholbruk i svangerskapet Spørreskjemaundersøking av alkohol-/rusbruk hos gravide gjennomføres som en todelt undersøking. Del 1 er screening i Namdalskommunane (nedslagsfeltet til Sjukehuset Namsos). Den starta mars 2011 og gjennomføres tidlig i svangerskapet. Del 2 gjennomføres under barselopphaldet på begge sjukehusa, her blir Sjukehuset Levanger et kontroll sjukehus for å sjå om det er forskjellar mellom de som har gjennomført TWEAK-undersøkinga under svangerskapet eller ikkje. Det er planlagd ein del 3. Det vil i så fall spørreskjemaundersøking 6 mnd etter fødsel. Nord-Trøndelag har ein del føresetnader som gjer ei kunnskapsutvikling naturleg her. Det er Noregs mest gjennomundersøkte befolkning, gjennom Helseundersøkinga i Nord-Trøndelag (HUNT/Ung-HUNT), der vi har svært gode spørreskjemadata og biologiske/genetiske prøvar. Spørreskjemaundersøkingane vil resultere i ein i første omgang deskriptiv rapport i løpet av Erfaring med innføring av TWEAK-skjemaet I tillegg til ein deskriptiv studie basert på innsamla data frå spørreskjemaundersøkingane, vil vi sikre alle dei erfaringane vi har med gjennomføringa av prosjektet i kommunane. Det vil derfor bli gjennomført eit kvalitativt intervju med involverte medarbeidere. Totalt sett har vi eit detaljrikt bilete av korleis svangerskapsomsorga i kommunane fungerer, og korleis ein kan arbeide inn nye metodar i dette landskapet. Kontaktpersoner ved Helse Nord-Trøndelag Overlege Arve Strandheim, avdelingsoverlege Jan Egil Wold, avdelingsleder Åsmund Bang, klinikkleder Wenche P. Dehli. Prosjekt: Treningskontakter Bakgrunn: Siden 2009 har HNT Psykiatrisk klinikk Sykehuset Levanger, Levanger kommune, Verdal kommune og Steinkjer kommune samarbeidet om å skolere ca 60 4

5 treningskontakter etter kursmodell fra Helse Førde. Det har vært organisert som et prosjekt finansiert med midler fra Folkehelsekomiteen og egenandeler fra de tre kommunene. Treningskontaktene har blitt utdannet innen feltet rus og psykiatri. Vi ønsker å gjøre oss erfaringer med ordningen til denne gruppen før vi evt utvider til andre grupper. Andre grupper kan for eksempel være overfor mennesker med en psykisk utviklingshemming, rehabilitering av somatiske lidelser og innenfor feltet barn /ungdom. Hva har vi gjort: Ved samarbeid mellom de tre kommuner Levanger/Verdal/Steinkjer og HNT Psykiatrisk klinikk, har vi gjennomført utdanning/opplæring i et eget kursopplegg basert på etter Førdemodellen. Egne kursledere ble benyttet til dette kurset. Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Sykehuset Levanger har bidratt med følgende: Initiativtaker til prosjektsamarbeidet. Etter ønske fra prosjektgruppa har de tatt hovedansvaret for å utarbeide det faglige innholdet for treningskontaktkursene. Utarbeidet forslag til et 16 timers grunnkurs for treningskontakter, samt forslag til påbyggingskurs. Dette er ennå ikke utprøvd. Kursene kan igangsettes etter avtale med samarbeidspartnerne. Psykiatrisk klinikk har også sagt seg villig til å se på muligheten for å gjennomføre halvdagskurs for treningskontaktene 1 2 ganger i året om det kommer initativ fra de samarbeidende aktørene. Da i samspill med disse. Utarbeidet en statusrapport til fylkeskommunen med forslag om tiltak for å innlemme minst 10 kommuner i ordningen innen utgangen av Dette i tråd med fylkeskommunens handlingsplan for folkehelse. Prosjektledelse ligger til Levanger kommune ved leder av rus og psykiatritjenesten. Kontaktperson HNT, Sykehuset Levanger, Arne Okkenhaug. Prosjekt: Fremming av helse for kropp og sinn Prosjektet: Fremming av helse for kropp og sinn er finansiert av Extrastiftelsen Helse og rehabilitering, Mental Helse Norge er prosjekteier og Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Levanger, HNT HF er prosjektutøver. Prosjektperioden er tenkt å vare ut 2014 og prosjektleder, Arne Okkenhaug, er ansatt i 60 % stilling. Bakgrunn: 5

6 I tråd med Samhandlingsreformens intensjoner har Levanger-, Verdal kommune, Helse Nord-Trøndelag HF, Nav, Senter for helsefremmende forskning HiST/NTNU og Høgskolen i Nord Trøndelag gjennomført et forprosjekt kalt: Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling. Innherredsmodellen Trinn 1. Forprosjektet hadde oppstart september 2010 og ble avsluttet i mars Med utgangspunkt i konklusjoner og anbefalinger fra dette forprosjektet, ønsker vi nå å fokusere på utfordringsområder i den hensikt å gi et godt tilbud også til grupper som erfaringsmessig deltar i mindre grad i etablerte frisklivssentraler. Målsetting: Formålet er å følge opp deler av konklusjonene og anbefalingene som fremkommer i kunnskapsoversikten i forbindelse med forprosjektet: Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling. Innherredsmodellen Trinn 1. Hovedmålene er å gjennomføre et utviklingsprosjekt med fokus på å 1. Igangsette tiltak som reduserer frafall blant enkelte grupper, spesielt mennesker med psykiske lidelser. 2. Øke deltakelsen blant grupper av mennesker som er i målgruppen, men rapportert underrepresentert i kunnskapsoversikten. Målgruppe: Mennesker som er henvist til frisklivssentralen i Levanger og Verdal og som oppgir å slite med psykisk lidelse som hovedproblem. Mennesker som kan vurderes som aktuelle deltakere ved frisklivssentralene i Verdal eller Levanger, men er rapportert som underrepresentert i kunnskapsoversikten. Dette gjelder primært unge voksne og personer med minoritetsbakgrunn. Hovedpunkter i aktivitetsplanen: Kartlegge presituasjonen før oppstart av tiltak, kartlegge behov og ønsker i målgruppen, oppstart og implementering av tiltak rettet mot FLS som beskrevet i prosjektbeskrivelsen, FoU aktiviteten, samhandling og markedsføring, økonomistyring og prosjektavslutning. Nåsituasjon: Aktivitetsplan, prosjektplan og kriterieliste for tildeling av stimuleringsmidler er tatt opp i styringsgruppemøte. Prosjektet og kreditering av Mental Helse og Extrastiftelsen er markedsført på Nasjonal frisklivskonferanse i Stavanger. Studentmiljøet ved NTNU (Emnefaget Eksperter i team) har levert 4 rapporter med fokus på tiltak rettet mot målgruppen og frisklivssentralene i Levanger/Verdal. Prosjektleder er innlemmet i en arbeidsgruppe for å bygge opp et frisklivsnettverk initiert av fylkemannen i Nord Trøndelag. Arne Okkenhaug Prosjektleder 6

7 7

Evaluering av Forebyggende familieteam 2008 2011 - Forsøk med familieambulatoriet i Vestre Viken HF.

Evaluering av Forebyggende familieteam 2008 2011 - Forsøk med familieambulatoriet i Vestre Viken HF. Vestre Viken HF Styringsgruppen for forebyggende familieteam v/ leder Torgeir Vethe Vestre Viken HF 3004 Drammen. Evaluering av Forebyggende familieteam 2008 2011 - Forsøk med familieambulatoriet i Vestre

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

Fremming av helse for kropp og sinn

Fremming av helse for kropp og sinn Fremming av helse for kropp og sinn Arne Okkenhaug Prosjektleder Foto: Colourbox SAMMENDRAG Helseutfordringene i Norge er nært knyttet til levevaner. I Norge er fire av fem voksne ikke tilstrekkelig fysisk

Detaljer

1.0 INNLEDNING 2.0 BAKGRUNN

1.0 INNLEDNING 2.0 BAKGRUNN - 1-1.0 INNLEDNING Flatanger kommune fikk første gang vedtatt sin plan for psykisk helsearbeid i desember 1999. Planen inneholder målsettinger for arbeidet framover, og en avklaring av hvilke forpliktelser

Detaljer

PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE

PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE 2006-2010 Forord: Psykiatri er et stort arbeidsfelt, noe som gir mange nedslagsfelt. Dette får betydning ved at etater som ikke har psykiatri som uttalt arbeidsfelt

Detaljer

FORORD. Nodeland, 7. juni 2011 Arbeidsgruppa for revidering av plan psykisk helse

FORORD. Nodeland, 7. juni 2011 Arbeidsgruppa for revidering av plan psykisk helse PLAN FOR PSYKISK HELSE 2011-2015 1 FORORD Verdens Helseorganisasjon (WHO) definerer psykisk helse som en tilstand av velvære der individet kan realisere sine muligheter, kan håndtere normale stress-situasjoner

Detaljer

Saksframlegg. Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune - kapittel 2, 3 og 4

Saksframlegg. Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune - kapittel 2, 3 og 4 Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2011/3178-16722/2013 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 14.05.2013 Saksframlegg Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune - kapittel 2, 3 og 4 Utv.saksnr

Detaljer

Psykiatriplan 2007 2010

Psykiatriplan 2007 2010 Psykiatriplan 2007 2010 Rygge kommune Vedtatt i kommunestyret 14.12.2006 1.0 Plan psykisk helse fellesdel...4 1.1 Innledning...4 1.2 Sammendrag...5 1.3 Intensjonen i opptrapningsplan for psykisk helse...5

Detaljer

1 Forord. 1.1 Bakgrunnen og hensikten med planen. 1.2 Planarbeidets mandat. 1.3 Plangruppens sammensetning

1 Forord. 1.1 Bakgrunnen og hensikten med planen. 1.2 Planarbeidets mandat. 1.3 Plangruppens sammensetning 1 Forord 1.1 Bakgrunnen og hensikten med planen For utbetaling av tilskudd 1. termin 2007 stilles det vilkår overfor kommunene fra Helse- og Omsorgsdepartementet i St.prp. nr.1 (2005 2006) om en oppdatert

Detaljer

Søknad om midler fra. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

Søknad om midler fra. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Søknad om midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Treningskontakt Innherredsmodellen «Vi skal opp på toppen, men vi finner bare en annen vei. Sånn er livet». Arild Bragstad, skuespiller, fra

Detaljer

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 STAVANGER KOMMUNE Innhold Del I 5 1. Visjon og mål 5 2. Hovedinnretningen på planen 5 3. Rullering av Plan for psykisk helsearbeid 5 3.1 Hva er oppnådd

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON Psykisk helse rus vold

TIDLIG INTERVENSJON Psykisk helse rus vold TIDLIG INTERVENSJON Psykisk helse rus vold INTRODUKSJON I BRUK AV KARTLEGGINGSVERKTØY OG SAMTALE- METODIKK I MØTE MED GRAVIDE OG SMÅBARNSFORELDRE Versjon 26. august 2011 MANUAL for regionale team og kursholdere

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PSYKISK HELSEARBEID

FORVALTNINGSREVISJON AV PSYKISK HELSEARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV PSYKISK HELSEARBEID SANDNES KOMMUNE MAI 2010 Forsidefoto: Stock Exchanging INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND Versjon-190509 Innhold 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Beskrivelse av nå situasjonen 4. Mål og delmål 5. Beskrivelse og organisering av prosjektet. 6. Organisering

Detaljer

Evaluering og justering av modell for forebyggende hjemmebesøk i Ålesund kommune RAPPORTSERIEN 2015. www.hials.no

Evaluering og justering av modell for forebyggende hjemmebesøk i Ålesund kommune RAPPORTSERIEN 2015. www.hials.no RAPPORTSERIEN 2015 RAPPORTSERIEN 2015/02 Evaluering og justering av modell for forebyggende hjemmebesøk i Ålesund kommune www.hials.no Kari Blindheim, høgskolelektor Høgskolen i Ålesund Rigmor Einang Alnes,

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge Rapport 2010-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Psykisk helsearbeid

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE HELSEARBEID... 4 3.0 OVERGRIPENDE TILTAK...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE HELSEARBEID... 4 3.0 OVERGRIPENDE TILTAK... Oppdatert psykiatriplan for Selbu Kommune 2007-2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 FORHOLDET TIL VEDTATTE PLANER... 3 1.2 LOVGRUNNLAG:... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Frogn kommune

Follo distriktsrevisjon. Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Frogn kommune 1. Oktober 2013 RAPPORT 7/2013 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Frogn

Detaljer

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid Plan for Rus og Psykisk helsearbeid 2014-2018 Forord Fremtidens helsetjeneste står ovenfor store endringer. Helsetjenesten utfordres i forhold til kapasitet, tilgang til ressurser og økende forventninger

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Evaluering Bufetat Evaluering av Modellkommuneforsøket Sluttrapport 2015

Evaluering Bufetat Evaluering av Modellkommuneforsøket Sluttrapport 2015 Evaluering Bufetat Evaluering av Modellkommuneforsøket Sluttrapport 2015 Mars 2015 Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 Del I: Om Modellkommuneforsøket... 10 1. Bakgrunn, formål og historikk... 11 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Forprosjektrapport Interkommunalt helsesamarbeid i Setesdal PSYKISK HELSE RUS

Forprosjektrapport Interkommunalt helsesamarbeid i Setesdal PSYKISK HELSE RUS Forprosjektrapport Interkommunalt helsesamarbeid i Setesdal PSYKISK HELSE RUS INNHOLD 1. Bakgrunn for prosjektet s. 2 2. Prosjektbeskrivelse s. 3 2.1 Prosjektmål s. 3 2.2 Resultatmål s. 3 2.3 Fasemål s.

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

PSYKIATRIPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE 2007-2010

PSYKIATRIPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE 2007-2010 PSYKIATRIPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE 2007-2010 1 INNHOLD 1.0 Innledning s.3 2.0 Psykiske helsearbeid blant barn og unge s.4 3.0 Tiltak for barn og unge s.5 4.0 Psykisk helsearbeid for voksne s.9 5.0 Tiltak

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Kommunedelplan 2011 2022 med handlingsdel 2011-2014. Vedtatt av Sørum kommunestyre dd. måned åååå i sak nr.../.

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Kommunedelplan 2011 2022 med handlingsdel 2011-2014. Vedtatt av Sørum kommunestyre dd. måned åååå i sak nr.../. Rusmiddelpolitisk handlingsplan Kommunedelplan 2011 2022 med handlingsdel 2011-2014 Vedtatt av Sørum kommunestyre dd. måned åååå i sak nr.../. 1 Vedtaks og endringsprotokoll: Sørum kommunestyre 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2014 2020. Delplan Psykisk Helsearbeid

Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2014 2020. Delplan Psykisk Helsearbeid Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2014 2020 Delplan Psykisk Helsearbeid Vedtatt av Sel kommunestyre 17. februar 2014 Forsidebilde, Fotograf: Liv Annette Nygjerdet, Informasjonsrådgiver

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 INNHOLD Sammendrag av Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 4 DEL 1: Bakgrunn og begrunnelse Kap. 1. Bakgrunn for arbeidet

Detaljer