Miljøteknisk grunnundersøkelse og risikovurdering på Stykkene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøteknisk grunnundersøkelse og risikovurdering på Stykkene"

Transkript

1 STAFA Industrier AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og risikovurdering på Stykkene Kartlegging av grunnforhold August 2011

2 STAFA Industrier AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og risikovurdering på Stykkene Kartlegging av grunnforhold August 2011 Dokumentnr. A Versjon 2 Utgivelsesdato Utarbeidet Kontrollert Godkjent Tor Egil Larsen Vidar Valen Tor Egil Larsen

3 Miljøteknisk grunnundersøkelse og risikovurdering - Stykkene 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Problembeskrivelse 4 3 Historie, metoder og utført arbeid Historie for området Prøvetaking og analyser Generelt om risikovurdering 9 4 Resultat Grunnforhold Analyseresultater fra jordprøvene 11 5 Risikovurdering Miljømål for området Trinn 1: forenklet risikovurdering 13 6 Diskusjon 15 7 Konklusjon 16 8 REFERANSER 17 VEDLEGG Vedlegg 1: Vedlegg 2: Kopi av støtte fra SFT og sertifisering av miljøstyring Analyseresultater Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/RAP001 - Miljøteknisk grunnund og risikovurd - Stykkene.docx.

4 Miljøteknisk grunnundersøkelse og risikovurdering - Stykkene 2 1 Innledning STAFA Industrier AS eier et område på Stykkene i Lillesand. Området på Stykkene består av fire tomter med følgende gårds- og bruksnummer; 42/339, 42/361, 42/385 og 42/509. STAFA Industrier AS ønsket en kartlegging av tomta med tanke på forurensing. Begrunnelsen for dette var at de ønsker å selge området. Det er ingen mistanke om forurensing på tomta, og ingen har pålagt STAFA Industrier AS å gjennomføre en undersøkelse av grunnen. Undersøkelsen for å kartlegge massene i grunnen legges opp som en standard miljøteknisk grunnundersøkelse som er beskrevet i gjeldende veileder fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif, tidligere SFT) veileder 99:01; Risikovurdering forurenset grunn, (Ref. 01). Vurdering og klassifisering av massene i forhold til veileder TA-2553; Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn (Ref. 03). Tomta ligger om lag 1100 m nordøst for sentrum i Lillesand. Området på Stykkene er på 16 mål. Lokalisering er vist i figur 1. Området er kanskje best kjent for å ha vært tilholdsplass for Stansefabrikken. Den første bygningen på tomta på Stykkene ble bygd i Før dette hadde området vært benyttet til travbane. Det var Den Norske Stansefabrik AS (DNS) som hadde vokst ut av lokalene på Kokkenes i Lillesand, og nytt bygg ble oppført på Stykkene. Ved oppføring av det nye bygget på Stykkene hadde DNS klare retningslinjer for hvordan bygningen skulle være for at det ikke skulle kunne oppstå problemer i forhold til forurensing. Dette var viktig, fordi en del av sin virksomheten omhandlet overflatebehandling i form av elektrolytisk forsinking. Prosessen innebar at miljøgiftige stoffer ble anvendt, og et fullverdig renseanlegg for å håndtere de miljøgiftige stoffene i tråd med konsesjonsvilkårene fra Statens Forurensingstilsyn (SFT), var installert før oppstart. En bevisst holdning til hvordan de farlige stoffene som har vært i bruk på området skal håndteres har hele tiden vært et viktig tema for aktiviteten på Stykkene. Dette kan dokumenteres ved konsesjonsvilkårene fra SFT ved oppstart av ny fabrikk, via tilskudd fra SFT til et samarbeid med Agderforskning, SINTEF og SFT om miljøanalyse i galvanotekniske bedrifter (se kopi av tilskudd i vedlegg 1), til å være blant de første bedrifter med en NS_EN ISO allerede i mai 1998, og resertifisert i 2004 (se kopi av sertifikat i vedlagg 1). Det var Den Norske Stansefabrik AS som bygget første del av fabrikken på Stykkene. Stansefabrikken Lillesand AS (SFL) ble etablert i 1985 etter at kon- Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/RAP001 - Miljøteknisk grunnund og risikovurd - Stykkene.docx.

5 Miljøteknisk grunnundersøkelse og risikovurdering - Stykkene 3 kursboet fra Den Norske Stansefabrik AS. I dag er det STAFA Industrier AS som eier Stansefabrikken. STAFA Industtrier AS STYKKENE STAFA IndustrierAS Stykkene Kartlegging av grunn Prosjekt nr. A LILLESAND SENTRUM 500 m Figur 1: Kart over Lillesand som viser lokalisering av tomta på Stykkene i Lillesand. Stykkene ligger ca. 1.1 km fra sentrum. Det er ikke påvist i forbindelse med undersøkelsen, eller kjent for STAFA Industrier AS, at det skal være deponert farlig avfall eller restavfall på eiendommen. Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/RAP001 - Miljøteknisk grunnund og risikovurd - Stykkene.docx.

6 Miljøteknisk grunnundersøkelse og risikovurdering - Stykkene 4 2 Problembeskrivelse COWI AS er engasjert av STAFA Industrier AS til å gjennomføre miljøteknisk grunnundersøkelse av tomta. Det ingen mistanke om forurensing, og undersøkelsen gjøres fordi STAFA Industrier AS ønsker å dokumentere kvaliteten av området. STAFA Industrier AS har gjennomgått all aktivitet på området siden fabrikken ble bygget i 1973 med tanke på hva som kan ha gitt forurensing. Det er brukt miljøfarlige stoffer på området, men all denne bruken har skjedd innendørs, og med strenge og jevnlige kontroller fra blant annet forurensningsmyndighetene. Det er mer om dette i kapittel 3. Basert på at all bruk av miljøfarlige stoffer har funnet sted innendørs under meget kontrollerte forhold, og med tette gulv, ble konklusjonen at driften ikke kunne ha gitt noen form for forurensing til grunnen. Området utendørs har blitt brukt til lager for ferdige produkter og parkering for de ansatte. Denne aktiviteten har foregått på asfalterte flater hvor all avrenning er blitt samlet i sluk eller til steinsatte grøfter. På sørsiden av fabrikkbygningen er det gravd ned en tank som benyttes til fyringsolje. Denne tanken er testet blant annet i forbindelse med miljøsertifisering, og kunne være et potensielt problem i forbindelse med mulig forurensing. Basert på en gjennomgang av mulige forurensningsforhold ble det gjort følgende oppsummering; Det er svært usannsynlig at det finnes forurensing under fabrikkbygningen. Aktivitet utendørs kan ikke ha gitt forurensing utover det som er vanlig for en parkeringsplass. Det ble derfor bestemt prøvetaking i sluk og steinsatt grøft. Tank med fyringsolje representerer et forurensningspotensial, og prøvetaking under tank ble vedtatt. For å gi en forurensningsstatus av hele området ble det også bestemt at det skulle tas jordprøver tilfeldig lokalisert over hele tomta, både under asfalt, gressplen og i naturtomt. Det ble gjennomført prøvetaking av grunnen på området den Alle jordprøvene er vurdert i forhold til veileder for Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn (Ref. 02). Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/RAP001 - Miljøteknisk grunnund og risikovurd - Stykkene.docx.

7 Miljøteknisk grunnundersøkelse og risikovurdering - Stykkene 5 3 Historie, metoder og utført arbeid 3.1 Historie for området 1 DNS og senere SFL hadde som en del av sin virksomhet overflatebehandling i form av elektrolytisk forsinking. Prosessen innebar at miljøgiftige stoffer ble anvendt, og et fullverdig renseanlegg for å håndtere de miljøgiftige stoffene i tråd med konsesjonsvilkårene fra Statens Forurensingstilsyn (SFT) var installert i de nye fabrikklokalene på Stykkene i 1973 før oppstart. Renseprosessen innebar at prosessvann gikk veien om oppsamlingsbeholdere der man tilsatte kjemikalier for å få bunnfelling. Bunnfallet ble pumpet over i en filterpresse for danning av tørrstoff. Tørrstoffet ble lagret i godkjent innelåst rom i plasttønner og levert til Agder Spesialavfall en gang pr år. I forbindelse med at SFL startet opp overflatebehandling i form av pulverlakkering, hvor ytterligere store mengder prosessvann ble tilført, valgte man i 1998 å investerte i et totalt lukket system med inndamper, slik at mengden tørrstoff ble redusert. Som følge av konsesjonsvilkårene måtte DNS, og senere SFL, levere vannprøver til SFT med tilhørende rapporter, blant annet om deponering og avlevering av tørrstoff til mottakssentraler for miljøfarlige stoffer. Rapporteringen foregikk de første årene hver måned, senere fikk bedriften anledning til å levere vannprøver og rapporter 2 ganger pr år. I etterkant av installeringen av inndamper og lukket system, opphørte plikten for rapportering til SFT. I tillegg til jevnlige vannprøver og rapporteringer, foretok så vel SFT som Fylkesmannen i Aust Agder sin miljøvernavdeling, tidvis uanmeldte inspeksjoner. SFL deltok i en kartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn i Aust- Agder fylke i 1990 etter initiativ fra SFT. Undersøkelsen ble utført av Norges Geologisk Undersøkelse (NGU). STAFA Industrier AS har ikke resultatene fra undersøkelsen (saksnr. J.nr.90L/1026 HB, arkivnr ), men vet at dette ikke medførte krav om utbedring fra SFT sin side. 1 Dette underkapittelet er skrevet av Magne Vidar Skorstad, adm. direktør for SFL fra 1985, i samarbeid med Per Ljungberg, produksjons- og driftssjef fra Lillesand, Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/RAP001 - Miljøteknisk grunnund og risikovurd - Stykkene.docx.

8 Miljøteknisk grunnundersøkelse og risikovurdering - Stykkene 6 SFL var medlem av Galvanoteknisk forening og ble delvis sponset av SFT for å få gjennomført en teknisk analyse av overflatebehandlingsaktiviteten ved bedriften i 1992, der målet var ytterligere kompetanseheving, se vedlegg 1. Utover ovennevnte overflatebehandling bestod virksomheten av mekanisk finproduksjon, stansing, som i sin helhet foregikk innendørs. I 1998 ble SFL som den 32. bedrift i Norge, sertifisert etter ISO I og med den potensielt miljørisikofylte delen av virksomheten, overflatebehandling, allerede var dokumentert forsvarlig håndtert, var et av få tiltak som ble krevet gjennomført, at man måtte gjennomføre trykktest av tanken for fyringsolje (nevnte tank i kapittel 2). SFL var tidlig ute med energiøkonomisering i form av varmegjenvinning, utnyttelse av spillvarme, infrarøde ovner og etterisolasjon, men var likevel pålagt å ha alternativ energikilde. Denne bestod av 2 stykk oljefyrer og en liters oljetank gravd ned under bakken på utsiden av bygget. I forbindelse med sertifiseringen var det et krav at tanken skulle trykktestes, og denne ble funnet tett og i orden. I ettertid er det oppstått en usikkerhet om tanken var av glassfiberarmert plast eller det var en stål tank, eller om det er to tanker i hvert sitt materiale. Under prøvetaking ble det bare påvist en tank, og den var av stål. I tillegg legges det vekt på at tank og tanksystem ble trykktestet i forbindelse med sertifiseringen, og godkjent. Det befinner seg i dag anslagsvis liter fullverdig fyringsolje på tanken (nivåmåler er installert på innsiden av fabrikken). I 2009 ble SFL besluttet nedlagt, og alt prosessvann ble renset, for videre omdanning til tørrstoff, og avhendet på godkjent mottak, se vedlegg Prøvetaking og analyser Prøvetaking av jordprøver For å kartlegge eventuelle forurensninger på Stykkene, ble det gjennomført sjakting på området med gravemaskin den i de punktene som er vist i figur 2. For å kunne gi en god dokumentasjon av jordkvaliteten i området ble det tatt jordprøver der hvor det kunne være størst sannsynlighet for å påvise forurensing, og i områder som var tilfeldig valgt utover hele området. Det var tre områder hvor det ble holdt som sannsynlig at det kunne være forurensing; I sluk for parkeringsplass, all avrenning fra et stort område over lang tid, punkt 1. I steinsatt grøft utenfor asfaltkant, avrenning fra østsiden av parkeringsplass, punkt 5. Under tank for fyringsolje, punkt 8 Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/RAP001 - Miljøteknisk grunnund og risikovurd - Stykkene.docx.

9 Miljøteknisk grunnundersøkelse og risikovurdering - Stykkene Jordprøve i sluk 4 Ny sykkelsti, grovt inntegnet 5 STAFA Industrier AS Stykkene Bistand ved forurenset grunn Prosjekt A Tegnforklaring Sjakt i asfalt Nedgravd oljetank Sjakt jordprøve fra sluk m Figur 2: Kart over tomta på Stykkene i Lillesand. Nummererte punkter viser hvor det ble tatt jordprøver. De øvrige prøvepunktene ble det holdt som overveiende sannsynlig at jordmassene ville være rene, og prøvepunktene ble valgt tilfeldig og spredd utover for å gi en god dekning av området. Det ble gjennomført sjakting av de 13 punktene vist i figur 2 den på Stykkene. Alle jordprøvene som er analysert fra Stykkene er jordprøver fra en sjakt. En parallell prøve for hver av de som er analysert, er frosset ned hos COWI i Kristiansand. Begrunnelsen for at det er tatt det antall jordprøver som er tatt, er at det er gjort en grundig gjennomgang av all aktivitet som har funnet sted på eiendommen siden det var en travbane, og det tilsa at det var kun tre områder hvor det var mulig at det kunne være forurensing. Det er heller ingen konkrete mistanker om forurensning på tomta. Jordmassene på Stykkene består hovedsakelig av godt sortert, medium sand. Alle sjaktene bar preg av at det ikke var gravd i disse massene tidligere, og det typiske snittet for området var 0,3 m med et tilført bærelag (kun for områder med vei eller parkering) og så lys medium urørt sand (se figur 3). Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/RAP001 - Miljøteknisk grunnund og risikovurd - Stykkene.docx.

10 Miljøteknisk grunnundersøkelse og risikovurdering - Stykkene 8 Figur 3: Snitt fra en typisk sjakt i området på Stykkene Benyttede analysemetoder Jordprøvene er analysert etter et analyseprogram hos laboratoriet ALS som kalles Norm-pakke. Normpakken er en sammenstilling av analyser spesielt beregnet for forurenset grunn undersøkelser. Analysemetoden inneholder nesten alle foreslåtte parametere i tidligere SFTs veileder 99:01; Risikovurdering av forurenset grunn (Ref. 01), unntatt organisk karbon, leireinnhold og parametere spesielt beregnet for bensinstasjoner. KLIF (tidligere SFT) sine foreslåtte parametere ved mistanke om forurensning, er vist i tabell 1. Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/RAP001 - Miljøteknisk grunnund og risikovurd - Stykkene.docx.

11 Miljøteknisk grunnundersøkelse og risikovurdering - Stykkene 9 Tabell 1: KLIF sitt forslag til parametere ved mistanke om forurenset grunn. Analyseparametere Fysiske egenskaper Tungmetaller Standard komponenter foreslått av KLIF Vanninnhold, organisk karbon og leire innhold 8 elementer: As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb og Zn Alifatiske hydrokarboner Sum hydrokarb., fraksjonene C 5 -C 10, >C 10 -C 12 og >C 12 -C 35 PAH Sum PAH 16 ifølge USEAP PCB Sum PCB 7 (7 kongener: 28, 52, 101, 118, 138, 150 og 180) BTEX VOCI Bensen, toluen, etylbensen og xylen Di-, tri-, og tetraklormetan, di- og trikloretan, tri- og tetrakloreten 3.3 Generelt om risikovurdering For håndtering av grunnforurensingssaker har KLIF utarbeidet en veileder (SFT, 99:01) som skal være et verktøy som gir enhetlig beslutningsgrunnlag for grunnforurensningssaker. Tilnærmingen i arbeidet med en grunnforurensing skal være trinnvis. I vanlige saker skal det først utarbeides en problembeskrivelse med forslag til eventuelle undersøkelser. Problembeskrivelsen gjøres vanligvis ut fra en sammenstilling av historiske data og de fakta man har om natur og arealbruk. I risikovurderingen inngår det en del sentrale begreper: o Mest følsom arealbruk: Dette er arealbruk der mennesker kan utsettes for eksponering av en forurensing via alle eksponeringsveier. Alle eksponeringsveier er definert som: Oralt inntak av jord, hudkontakt med jord, innånding av støv, innånding av gasser (innomhus), inntak av drikkevann, inntak av grønnsaker og inntak av skalldyr/fisk. o Risiko: Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø og materielle verdier. Risikoen uttrykkes ved sannsynlighet for og konsekvensene av de uønskede hendelsene. o Risikoanalyse: Systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne risiko. Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser, sannsynligheten for at hendelsene oppstår og konsekvensen av disse. o Risikovurdering: Sammenligning av resultater fra risikoanalyser med definerte akseptkriterier. o Miljømål: Definert ambisjonsnivå for ønsket miljøtilstand. Kvalitative ambisjoner konkretiseres i form av akseptkriterier. o Akseptkriterier: Kriterier basert på forskrifter, standarder, nasjonale eller regionale retningslinjer, erfaringer og/eller teoretisk kunnskap som legges til grunn for beslutning om akseptabel risiko. Akseptkriterier kan uttrykkes med ord eller være tallfestet. Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/RAP001 - Miljøteknisk grunnund og risikovurd - Stykkene.docx.

12 Miljøteknisk grunnundersøkelse og risikovurdering - Stykkene 10 Risikovurderingen er bygget opp i tre trinn med økende grad av kompleksitet og detaljering. Den trinnvise tilnærmingen skal sikre at enkle saker kan avklares raskt uten for stort ressursforbruk, samtidig som større ressurser kan settes inn for å avklare risikoer i mer kompliserte og potensielt alvorlige situasjoner. Trinn 1: Forenklet risikoanalyse. I en forenklet risikovurdering benyttes gjeldende normverdier for jord (SFT, 99:01) som sammenlignes med resultatene fra undersøkelsen. Dersom en eller flere prøver overstiger normverdien skal det vurderes om dette skyldes forurensning eller lokale bakgrunnsforhold. Trinn 2: Utvidet risikoanalyse (beregning av eksponering) Hvis konsentrasjonen av forurensing i jordprøver overskrider normverdier for mest følsomt arealbruk (SFT, 99:01) skal det gjennomføres en utvidet risikoanalyse. I denne skal det utarbeides stedsspesifikke akseptkriterier basert på den aktuelle arealbruk. Trinn 3: Utvidet risikovurdering (måling av eksponering) En trinn 3 risikovurdering er i større grad basert på målt eksponering, men den samme risikoanalysen som i trinn 2 gjennomføres. Dataene som benyttes i trinn 3 skal i størst mulig grad være fra feltmålinger og minst mulig beregninger. Det vil derfor kreve spesialiserte undersøkelser tilpasset de lokale forhold. Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/RAP001 - Miljøteknisk grunnund og risikovurd - Stykkene.docx.

13 Miljøteknisk grunnundersøkelse og risikovurdering - Stykkene 11 4 Resultat Prøvetakingen gjennomført i juni 2011 skulle i hovedsak kun gi svar på et spørsmål: Om området var forurenset, og eventuelt i hvor stor grad. 4.1 Grunnforhold Opprinnelig og fremdeles i dag er området dominert av flere meter tykke sandavsetninger. I 1973 ble det etablert fabrikkbygninger på området. Da ble det lagt ut et bærelag i de områdene hvor det skulle være parkeringsplass. Ellers er det ikke gjort noen endringer i forhold til grunnforholdene. 4.2 Analyseresultater fra jordprøvene Det ble tatt jordprøver i alle sjaktene vist i figur 2. Tabell 2 viser en oversikt over alle stoffene som det ble påvist konsentrasjoner over deteksjonsgrensene. En komplett oversikt over alle analyseresultatene fra det akkrediterte laboratoriet er vist i vedlegg 2. Tabell 2 viser at alle jordprøvene, bortsett fra en, har tilstandsklasse "Meget god" i henhold til veilederen (Ref. 02), og dermed klassifisert som ikke forurenset. Eneste unntaket er prøven fra kummene som samler overvann fra parkeringsplassen. I denne kummen ble det funnet tre stoffer som var over normverdien, det vil si tre stoffer som per definisjon utgjør en forurensing. Det var kobber, sink og olje. Kummen med sluk på parkeringsplassen er utformet til å samle opp veistøv, og for så å la dette sedimentere i kummen. Sedimentet i kummen er påvist å ha for høy konsentrasjon for tre stoffer, og klassifiseringen for de tre stoffene er, Kobber Tilstandsklasse 2 "God" Sink Tilstandsklasse 2 "Moderat" Olje Tilstandsklasse 2 "Svært dårlig" Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/RAP001 - Miljøteknisk grunnund og risikovurd - Stykkene.docx.

14 Miljøteknisk grunnundersøkelse og risikovurdering - Stykkene 12 Tabell 2: Analyseresultatene fra prøver tatt den på Stykkene. Det er bare parametere som har konsentrasjoner over deteksjonsgrensen som er tatt med i tabellen. Resultatene er sammenlignet med de nye normverdiene til KLIF. De benyttede fargekodene er fra veileder (Ref. 02). Verdier uten farge er blå og under normverdien. Alle verdier er i mg/kg TS. En komplett oversikt av analyseresultatene i vedlegg ELEMENT 01 jord 02 jord 03 jord 04 jord 05 jord 06 jord 07 jord 08 jord 09 jord 10 jord 11 jord 12 jord 13 jord Tørrstoff (E) 91,2 97,7 96,6 95,7 86,5 94,1 93,8 94,4 93,4 93,2 92,4 94,5 94,3 As 1,88 0,81 0,96 1,15 1,9 1,13 0,99 0,98 1,23 0,97 1,05 1,36 1,14 Cd 0,12 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 Cr 47,2 2,73 5,09 3,54 36,7 2,14 2,01 2,78 3,23 2,65 2,13 2,48 2,26 Cu 116 4,04 5,61 3,17 24,6 2,96 3,3 3,23 5,48 3,71 2,18 2,35 3,52 Hg <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 Ni 41,7 <5.0 <5.0 <5.0 8,1 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 Pb 25,3 2,7 2,4 6, ,8 5 5,9 3,3 5,8 3,8 5,3 Zn ,5 18,2 17, ,7 14,1 16,4 25, ,8 15,7 18,5 Fluoranten 0,014 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Pyren 0,041 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Benso(a)antracen <0.010 <0.010 <0.010 < ,011 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Krysen 0,059 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Benso(b)fluoranten 0,035 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Benso(k)fluoranten <0.010 <0.010 <0.010 < ,015 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Benso(a)pyren 0,018 <0.010 <0.010 < ,014 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Benso(ghi)perylen 0,049 <0.010 <0.010 < ,013 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Indeno(123cd)pyren 0,018 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Sum PAH-16 0,234 n.d n.d n.d 0,053 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d Fraksjon >C12-C <13 <13 < <13 15 <13 30 Meget god God Moderat Dårlig Svært dårlig Tabell 2 viser at alle prøvepunktene er under normverdien til KLIF, bortsett fra prøvene i punkt 1, sluken på parkeringsplassen. Sluken på parkeringsplassen er en del av et overvannssystem som skal samle opp overvann fra parkeringsplassen. Denne forurensingen, vanligvis veistøv og oljeholdige produkter, blir ført med overvann oppe på asfalten, som ligger med et fall mot sluken, og ender opp i kummen. Resultatet fra jordanalysene viser at systemet for oppsamling av tilfeldig forurensing har fungert, og samlet tre stoffer over normverdien i kummen, og hvor det stoffet med høyest konsentrasjon ikke uventet er olje. Alle jordprøver fra prøver tatt på steder hvor det ikke skal være forurensing var rene. Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/RAP001 - Miljøteknisk grunnund og risikovurd - Stykkene.docx.

15 Miljøteknisk grunnundersøkelse og risikovurdering - Stykkene 13 5 Risikovurdering Risikovurdering er gjennomført i henhold til KLIF veileder 99:01A Risikovurdering av forurenset grunn (Ref. 01). 5.1 Miljømål for området For å kunne definere akseptkriterier for et forurenset område, bør det defineres miljømålsetninger for området. Følgende miljømål er lagt til grunn ved undersøkelser og gjennomføring av eventuelle tiltak på Stykkene: 1. Det må ikke forekomme forurensning i jordmasser som kan skade menneskers helse. Det legges til grunn at området skal benyttes som industriområde og trafikkareal. 2. Det skal ikke forekomme utslipp av forurensende stoffer fra tidligere eller nåværende virksomheter på lokaliteten som kan skade menneskers helse. 3. Det skal ikke forekomme fare for spredning av forurensning fra jordmasser som kan føre til miljøskader i nærområde. Hvis en eller flere av ovennevnte miljømål ikke er tilfredsstilt, må det gjennomføres tiltak som bedrer forholdene til det tilfredsstillende. 5.2 Trinn 1: forenklet risikovurdering Resultatene fra jordanalysene av masser fra overflaten viser at området ikke er forurenset. Det er funnet konsentrasjoner over verdiene for mest følsom arealbruk (Ref.01), i et system som skal samle opp tilfeldig forurensing. Det er analysert totalt 12 jordprøver i 12 ulike områder, og alle disse var rene. Det bekrefter den antagelse som ble gjort om at det ikke finnes forurensing på området. I overvannskummen, som skal samle opp veistøv fra parkeringsplassen, ble det funnet tre stoffer over normverdien, og med olje i tilstandsklasse 5. Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/RAP001 - Miljøteknisk grunnund og risikovurd - Stykkene.docx.

16 Miljøteknisk grunnundersøkelse og risikovurdering - Stykkene 14 I veileder 99:01 (Ref.01) heter det under tolking av resultater i trinn 1 som et av tre alternativer at; "Det gjennomføres tiltak for å redusere/fjerne risikoen forbundet med forurensingen". Det er grunn til å tro at det er svært liten risiko ved å ha om lag 0,4 m med oljeholdig masse i bunnene av en kum. Men ut fra de rene jordprøver som ellers er funnet på tomten, representerer massene i kummen det som finnes av "risiko". De andre alternativene for handling i forhold til veilederen (Ref.01) er å ta flere jordprøver eller utføre risikovurderingen på neste trinn. Begge disse alternativene vurderes å være mindre gode, derfor anbefales det å følge veilederen, og det vil si fjerne risikoen ved å tømme kummen for forurenset masse. Siden overvannskummen er et system for oppsamling av tilfeldig forurensing vil videre handling være å tømme kummen. Levere massen til godkjent mottak, sammen med dokumentasjon på jordkvaliteten i kummen (tabell 2). Siden det som finnes av påvist forurensing vil bli fjernet med en konvensjonell tømming av en overvannskum, vil det ikke være nødvendig med en ytterligere risikovurdering. Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/RAP001 - Miljøteknisk grunnund og risikovurd - Stykkene.docx.

17 Miljøteknisk grunnundersøkelse og risikovurdering - Stykkene 15 6 Diskusjon STAFA Industrier AS ønsket en kartlegging av grunnforholdene rundt fabrikken på Stykkene. Det var ingen mistanke om forurensing. En grundig gjennomgang av aktiviteten på området siden fabrikken ble bygd i 1973, viser en organisasjon som har hatt gode rutiner for hvordan unngå forurensing helt fra før fabrikken ble bygget. Beskrivelse av håndtering av kjemikalier, konsesjonsvilkår, kontroller fra Fylkesmannen og miljøsertifiseringer understreker dette. For å dokumentere at området ikke er forurenset, ble det tatt jordprøver der det eventuelt kunne være forurensing, og noen jordprøver med tilfeldig valgt lokalitet. Resultatet ble at alle jordprøvene var helt rene, bortsett fra den fra kummen som har samlet overflatevann fra parkeringsplassen i flere tiår. Tømming av slammet i en kum er en rutinejobb, og krever ingen tillatelser eller vurderinger i forhold til risiko. Det kan også hevdes at det ikke er riktig å ta med en jordprøve fra en sluk i en miljøteknisk grunnundersøkelse. Når dette allikevel ble gjort var det en konsekvens av at alle muligheter for å finne en eller annen forurensing på området ble vurdert, og sluken på parkeringsplassen kom opp som et alternativ. Det antas at sluken aldri tidligere har vært tømt, og mengden med masse i kummen er svært beskjedent. Det betyr at siden 1973, er sannsynligvis trafikken av biler på parkeringsplassen den eneste forurensningskilde i området. Etter at de faktiske forhold ble klarlagt, har STAFA Industrier AS bestilt tømming av kummen, og det vil bli gjennomført av Septikservice den All forurensing i kummen vil bli fjernet, og håndtert på Septikservice sitt godkjente mottak for oljeholdig masse i Kristiansand. Analysebevis fra kummen er overlevert til Septikservice. Etter at Septikservice har tømt kummen, vil området være uten forurensing ut fra de vurderinger og analyser som er gjort. I henhold til KLIF sin veileder 99:01 (Ref.01) skal det tas en jordprøve for hver 100 m 2. Det betyr at for Stykkene som er på 16 mål eller m 2, skulle det vært tatt mer enn 160 prøver for å ha dekket hele arealet. Det er her viktig å understreke at veilederen til KLIF gjelder for områder med "forurensing eller mistanke om forurensing". For Stykkene gjaldt ingen av disse. I tillegg kan det legges til at veilederen er en veiledning, og vanlig praksis i forurenset grunn saker er å bruke mye tid på å kartlegge aktiviteter som kan ha gitt forurensing på et område, og så være målrettet mot disse, og på den måten redusere antall prøver anbefalt i veilederen, som er mer basert på prøvetaking etter rutemønsterprinsippet. Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/RAP001 - Miljøteknisk grunnund og risikovurd - Stykkene.docx.

18 Miljøteknisk grunnundersøkelse og risikovurdering - Stykkene 16 7 Konklusjon Det er gjennomført en miljøteknisk grunnundersøkelse av tomta på Stykkene. Den er gjennomført i henhold til veileder (SFT, 99:01, Ref. 01). I jordmassene på tomta er det ikke funnet noen form for forurensing. I en sluk for overvann på parkeringsplassen ble det funnet tre stoffer over normverdi; kobber, sink og olje. Det forurensede slammet i kummen er en konsekvens av avrenning fra et parkeringsareal i flere tiår, og forurensingen i slammet består av veistøv og oljerester. Det er bestilt tømming av sluken den , og de forurensede massene i kummen vil bli levert til godkjent mottak, med tilhørende analysebevis. Etter at kummen er renset, vil området være uten forurensing ut fra de vurderinger og analyser som er gjort. Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/RAP001 - Miljøteknisk grunnund og risikovurd - Stykkene.docx.

19 Miljøteknisk grunnundersøkelse og risikovurdering - Stykkene 17 8 REFERANSER Ref. 01: SFT 1999: Risikovurdering forurenset grunn. Veiledning, 99:01A Ref. 02: SFT 2009: Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn. Veileder TA 2553/2009 Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/RAP001 - Miljøteknisk grunnund og risikovurd - Stykkene.docx.

20 Miljøteknisk grunnundersøkelse og risikovurdering - Stykkene 18 Vedlegg 1 Kopi av støtte fra SFT, sertifisering av miljøstyring og dokumentasjon på levering av farlig avfall til Veolia Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/RAP001 - Miljøteknisk grunnund og risikovurd - Stykkene.docx.

21

22

23

24

25

26

27 Miljøteknisk grunnundersøkelse og risikovurdering - Stykkene 19 Vedlegg 2 Analyseresultater Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/RAP001 - Miljøteknisk grunnund og risikovurd - Stykkene.docx.

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.002 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER,

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Nordre Holtenfeltet vann- og avløpslag Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Dokumentnr 1 Versjon 1 Utgivelsesdato

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no FREDRIKSTAD FJERNVARME AS TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY Oppdragsnummer

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Forurensingsseksjonen 2015 Sammendrag FUS foretok, på oppdrag av Omsorgsbygg Oslo KF, fjellkontrollboring samt miljøteknisk grunnundersøkelse

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvoll Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvolldalen B17 2014-07-10 J01 2014-07-18 For bruk hos oppdragsgivere AnFGj BaKil AnFGj Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

TILTAKSPLAN I FORBINDELSE MED OMREGULERING

TILTAKSPLAN I FORBINDELSE MED OMREGULERING MAI 2017 ARENDAL INDUSTRIER AS TILTAKSPLAN I FORBINDELSE MED OMREGULERING BEHOV FOR NY TILTAKSPLAN NÅR OMRÅDET OMREGULERES FRA INDUSTRIOMRÅDE TIL BOLIGOMRÅDE ADRESSE COWI AS Tordenskjolds gate 9 4612

Detaljer

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.:

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.022 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø

Detaljer

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Eksempler på grunnforurensningssaker Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Hvor kommer vi fra og hvorfor er vi her? Multiconsult Kontor på Nenset i Skien Totalleverandør av rådgivningstjenester

Detaljer

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW VEDLEGG Osbanen Nesttun-Skjold Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Feltarbeider... 4 3.2

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

Miljøtekniske Grunnundersøkelser

Miljøtekniske Grunnundersøkelser Nordkapp Renovasjon AS Miljøtekniske Grunnundersøkelser Innledende undersøkelser og tilstandskartlegging 2013-06-25 Oppdragsnr.: 5132604 Miljøtekniske Grunnundersøkelser forurenset grunn Nordkapp Renovasjon

Detaljer

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall-

Detaljer

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser NGU Rapport 2009.059 Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser INNHOLD VEDLEGG 1: Deponier: grenseverdier VEDLEGG 2: Tilstandsklasser: grenseverdier og arealbruk 1. INNLEDNING Denne veilederen er ment å

Detaljer

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Områdebeskrivelse 2. 3 Planlagte tiltak 3. 4 Naturverdier i området 4

NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Områdebeskrivelse 2. 3 Planlagte tiltak 3. 4 Naturverdier i området 4 BADELAND EIENDOM AS NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER ADRESSE COWI AS Tordenskjods gate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 2 Områdebeskrivelse 2 3 Planlagte tiltak

Detaljer

1 Innledning Dagens og Tidligere bruk av eiendommen Forventet forurensning Tiltak for planfase...3

1 Innledning Dagens og Tidligere bruk av eiendommen Forventet forurensning Tiltak for planfase...3 Oppdragsgiver: Oppdrag: 537324-01 Detaljreguleringsplan Zoarbakken 4 Dato: 31.01.17 Skrevet av: Nina Lønmo/Simen Berger Kvalitetskontroll: Rolf Egil Martinussen FORURENSET GRUNN INNHOLD 1 Innledning...1

Detaljer

Miljøteknisk rapport sediment

Miljøteknisk rapport sediment Miljøteknisk rapport sediment Oppdragsgjevar: Sæbøvik Båtlag, 5454 SÆBØVIK Ansvarleg for gjennomføring av oppdrag og rapportering: Microsafe AS v/oddmund Emmerhoff Dubbedalen 5 5454 SÆBØVIK Tlf: 45006020

Detaljer

KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN COWI AS FBSE-2011/33. Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer

KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN COWI AS FBSE-2011/33. Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer COWI AS FBSE-2011/33 FORSVARSBYGG FUTURA MILJØ POSTBOKS 405 SENTRUM 0103 OSLO NORGE TLF: 815 70 400 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk Mottakskrav til jord- og gravemasser og, Franzefoss Pukk FORMÅL Franzefoss Pukk har gjennom sine tillatelser normalt kun lov å ta imot rene jord- og gravemasser og rent rivingsavfall (i forurensningsmessig

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

Strandsoneplanen. Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade

Strandsoneplanen. Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Hamar kommune Telefon 02694 wwwcowino Strandsoneplanen Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.:

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.010 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport

Detaljer

Forurenset grunn: Innledende studie

Forurenset grunn: Innledende studie Askim kommune Forurenset grunn: Innledende studie Områderegulering for to områder i Askim sentrum 2013-06-10 Oppdragsnr.: 5122124/5122123 02 10.6.2013 Revidert med ny planområdeavgrensning LiBoh Tosto

Detaljer

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1701-2 Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser 27.06.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal bygge et aktivitetsanlegg på Byåsen mellom

Detaljer

Pålegg om å utarbeide tiltaksplan på land for eiendommen gnr. 68, bnr Eidsbotn, Karmøy kommune

Pålegg om å utarbeide tiltaksplan på land for eiendommen gnr. 68, bnr Eidsbotn, Karmøy kommune Deres ref.: Vår dato: 14.12.2014 Vår ref.: 2010/4211 Arkivnr.: 472 Karmsund Maritime Eide AS Postboks 484 4291 KOPERVIK Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 1 Statens vegvesen Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan September 2011 Oppdrags

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Iselin Johnsen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Iselin Johnsen KOPI

Detaljer

Risikovurdering Slora, søndre del Skedsmo kommune

Risikovurdering Slora, søndre del Skedsmo kommune ipark, Prof. O. Hanssensvei 7A, 4021 Stavanger Postboks 8034 Postterminalen, 4068 Stavanger Tlf. 51 87 44 90 Fax. 51 87 43 81 www.smigruppen.no Org.nr. NO 992 152 265 Risikovurdering Slora, søndre del

Detaljer

Supplerende grunnundersøkelse på kortholdsbane, Bodin leir

Supplerende grunnundersøkelse på kortholdsbane, Bodin leir MEMO TITTEL Supplerende undersøkelser. Kortholdsbane Bodin leir DATO 15. mai 2012 TIL Forsvarsbygg v/camilla Spansvoll KOPI Forsvarsbygg v/arne Eriksen FRA Øystein Løvdal OPPDRAGSNR. 135356 ADRESSE COWI

Detaljer

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO Side 1 (9) Mottatt dato 2017-02-23 Norconsult Utstedt 2017-03-07 Tonje Stokkan Ansattnr: 93122 Klæbuveien 127 B 7031 Trondheim Norge Prosjekt Fru Inger, Sistranda Bestnr 5152047 Analyse av sediment Deres

Detaljer

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Saksbehandler Johannes Abildsnes Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77 64 22 11 01.07.2013 013 01-2 460 Deres dato ere, STAD KUMMUNE f.;011(it: Harstad kommune 03.11111

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Peab AS Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368 og 376 2013-01-21 Oppdragsnr.: 5125019 Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368

Detaljer

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Tordenskioldsgate 9-13 OPPDRAGSGIVER Sjøkanten AS EMNE DATO: 7. MARS 2014 DOKUMENTKODE: 125760-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn Kurs i forurensningsforskriften kap. 2 og veileder TA-2553/2009 Fylkesmannen i Nordland, Bodø 20. november 2012 Kine Martinsen, seniorrådgiver Seksjon

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn

Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn Artec Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn St. Johanneshjemme, Thormøhlens gate 5, Bergen Fagrapport 2013-12-18 Oppdragsnr.: 5136002 Oppdragsnr.: 5136002 D02 2013-12-18 Til godkjenning hos

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS 25.04.2017 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS Rapportnummer 1776913_1 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE, SAGTOMTA MYSEN SAMMENDRAG

Detaljer

HAMMERFEST ENERGI. Miljøteknisk rapport og Risikovurdering

HAMMERFEST ENERGI. Miljøteknisk rapport og Risikovurdering HAMMERFEST ENERGI Miljøteknisk rapport og Risikovurdering 1.oktober 2010 Hammerfest Energi TITTEL HAMMERFEST ENERGI MILJØTEKNISK RAPPORT OG RISIKOVURDERING RÅDGIVER OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Jon Eirik

Detaljer

Innledende ROS-analyser for Vervet

Innledende ROS-analyser for Vervet Innledende ROS-analyser for Vervet 1. Innledning Under utredningsprogrammets kapittel E Analyse av konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn, er det et punkt beskrevet som Beredskap. Konsekvenser

Detaljer

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Nedlagt bensinstasjon, Storforshei Sendt til: Aas-Jakobsen v/hans-petter Hansen Hæhre Entreprenør v/ Arve Krogseth RAPPORT Rapportnummer 1540921 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

Detaljer

Forurenset grunn - innføring

Forurenset grunn - innføring Forurenset grunn - innføring Erling Ytterås, seksjonsleder miljøgeologi Seminar om byggavfall og miljøgifter Stjørdal, 9. november 2015 Multiconsult ASA 1 700 fast ansatte 30 kontorer Rundt MNOK 2 000

Detaljer

Erfaringer fra Trondheim november 2012

Erfaringer fra Trondheim november 2012 Erfaringer fra Trondheim november 2012 Foto: Carl-Erik Eriksson Silje Salomonsen, Miljøenheten Forurenset grunn i Trondheim Aktsomhetskartet Behandling av tiltaksplaner Vedtak på vilkår Tilsyn Opprydding

Detaljer

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse 20120531-01-R 30. januar 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Dokumenttittel: Miljøteknisk undersøkelse

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Oivind Holand pb 130 7601 Levanger Deres ref: Vår ref: KARI 2007/7139 Dato: 28.08.2007 Uttalelse fra kommunelege I: reguleringsplan Gartneriet, Håkon

Detaljer

Fagerholt Barneskole. Miljø-Teknisk-Vurdering Del av gnr. 37/134 Kristiansand

Fagerholt Barneskole. Miljø-Teknisk-Vurdering Del av gnr. 37/134 Kristiansand Fagerholt Barneskole Miljø-Teknisk-Vurdering Del av gnr. 37/134 Kristiansand RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 891485 09.12.2013 Kunde: Kristiansand Eiendom Fagerholt Barneskole gnr. 37/134 Fagerholt

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver: Røyken Kommune Oppdrag: 529630 Områderegulering Slemmestad Del: Dato: 2013-06-18 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll:

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Figur 1 Reguleringsplan for Levanger brygge 1.1 Områdebeskrivelse og grunnforhold Planområdet består av utfylt grunn. Utfyllingen av Levanger havn er blitt utført etappevis og over lang tid. Løsmassene

Detaljer

Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt

Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven 11, jf. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 23.

Detaljer

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER Oppdragsgiver Rauma kommune Rapporttype Datarapport 2015-11-27 STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT MED VURDERING STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE

Detaljer

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva 20051332-1 4. November 2005 Oppdragsgiver: Stiftelsen Glatved brygge Kontaktperson: Terje Dahlen Kontraktreferanse: Kontrakt datert 23.09.05 For Norges

Detaljer

Disponering av betongavfall

Disponering av betongavfall Foto: Jon Fonnlid Larsen, Miljødirektoratet Disponering av betongavfall Mengden betongavfall vil øke betydelig de kommende årene. Et spørsmål som oppstår i mange rive- og rehabiliteringsprosjekter er om

Detaljer

Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Regnklærene inneholder mer enn 10000 mg/kg bly og 3000 mg/kg krom Farlig

Detaljer

Sanering av skytebaner/skytefelt - regler og retningslinjer. Per Erik Johansen, Klif

Sanering av skytebaner/skytefelt - regler og retningslinjer. Per Erik Johansen, Klif Sanering av skytebaner/skytefelt - regler og retningslinjer Per Erik Johansen, Klif Generelt i grunnforurensningssaker Forurensningsloven 7. plikt til å unngå forurensning 8. begrensninger i 7, ikke medfører

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

Gimlemoen SØF, Kristiansand kommune Miljçkartlegging, risikovurdering og ti l- taksplan - avfalls fylling ved Nedre Jegersbergvann 15.10.

Gimlemoen SØF, Kristiansand kommune Miljçkartlegging, risikovurdering og ti l- taksplan - avfalls fylling ved Nedre Jegersbergvann 15.10. Gimlemoen SØF, Kristiansand kommune Miljçkartlegging, risikovurdering og ti l- taksplan - avfalls fylling ved Nedre Jegersbergvann (Klif id.nr.: 1001051) 15.10.2013 FBSE-2012/15 Tittel: Prosjektnummer:

Detaljer

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr:

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: RAPPORT Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: 501387 OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 2. april 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 712150-RIGm-RAP-001

Detaljer

Veileder - søknader om mudring og utfylling

Veileder - søknader om mudring og utfylling 2013 Veileder - søknader om mudring og utfylling Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen August 2013 1. Saksgang Skal du mudre eller fylles ut i sjø i Rogaland må du fylle ut skjemaet Søknad om mudring

Detaljer

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune 1 Nannestad kommune Kommunalteknikk Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune Etter forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune, skal det årlig

Detaljer

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene.

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 1.-8. september 2006 Utarbeidet av Arne

Detaljer

Godkjenning av tiltaksplan etter kapittel 2 i forurensningsforskriften, gnr 37 bnr 134, Tretjønnveien 2.

Godkjenning av tiltaksplan etter kapittel 2 i forurensningsforskriften, gnr 37 bnr 134, Tretjønnveien 2. TEKNISK By- og samfunnsenheten Kristiansand kommune, Bygg og eiendomsavdelingen Postboks 417 Lund 4604 KRISTIANSAND S Att.: Kristiansand Eiendom, Morten Stensrud Vår ref.: 201403530-2 (Bes oppgitt ved

Detaljer

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Lofoten Sveiseindustri AS - Vågan kommune

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Lofoten Sveiseindustri AS - Vågan kommune Lofoten Sveiseindustri AS Postboks 81 8300 Svolvær Saksb.: Anette Pettersen e-post: fmnoanp@fylkesmannen.no Tlf: 75531596 Vår ref: 2007/6581 Deres ref: Vår dato: 1.3.2013 Deres dato: Arkivkode: 461.3 Pålegg

Detaljer

SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD. Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg RAPPORT. Rapport nummer

SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD. Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg RAPPORT. Rapport nummer RAPPORT SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg Rapport nummer 08 509 13 0064-3 INNHOLDSREGISTER TABELLER... 1 1.0 INNLEDNING... 1 2.0 OPPFØLGING AV TILTAKSPLAN... 2 2.1 Grunnundersøkelser...

Detaljer

Metode: Skovel Kote terreng: 2,9 Dato: 17.09.2014 PrПй vetaker: Astri SПй iland DYP (m) PRПймVE BESKRIVELSE 0-0,05 Asfalt 0,05-1,2 SK1-A Brun sand, grus, stein, humusholdig 1,2-2,2 SK1-B Brun sand, grus,

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.041 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra

Detaljer

Tiltaksplan forurenset grunn

Tiltaksplan forurenset grunn Bodø kommune Tiltaksplan forurenset grunn Bodø Nye Rådhus Oppdragsnr.: 1472 Dokumentnr.: FG02 Versjon: E01 2016-04-04 Oppdragsnr.: 1472 Dokumentnr.: FG02 Versjon: E01 Oppdragsgiver: Bodø kommune Oppdragsgivers

Detaljer

OBOS NYE HJEM AS. Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn

OBOS NYE HJEM AS. Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn OBOS NYE HJEM AS Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn RAPPORT Ladebyhagen BT1 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 572102-02 572102 25.06.2012, rev 5.9.2012

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

Søknad om endring i tillatelse etter forurensningsloven for Knudremyr Renovasjonsanlegg

Søknad om endring i tillatelse etter forurensningsloven for Knudremyr Renovasjonsanlegg Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL epost: fmavpost@fylkesmannen.no 08.04.2016 Deres ref.: 2008/1135/FMAAVSK Vår ref.: Stein Petter Næss Søknad om endring i tillatelse etter

Detaljer

WAAGEDAMMEN. SAMMENFATTENDE SEDIMENTRAPPORT

WAAGEDAMMEN. SAMMENFATTENDE SEDIMENTRAPPORT WAAGEDAMMEN. SAMMENFATTENDE SEDIMENTRAPPORT 17. mars 2016 Siv.ing. Bjarne Slyngstad 1.Sammendrag I 2015 og 2016 ble det gjennomført 3 sedimentundersøkelser i Waagedammen, hhv august 2015, oktober 2015

Detaljer

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Utgave:1 Dato: 10. desember 2013 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes II DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Blokken Skipsverft AS - Sortland

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Blokken Skipsverft AS - Sortland Blokken Skipsverft AS Blokken 8400 Sortland Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2007/4702 Deres ref: Vår dato: 28.12.20123 Deres dato: Arkivkode: 461.3 Pålegg

Detaljer

BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN

BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN A071713_Skeievegen Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan_24.06.2016 Dokumentinformasjon Tittel: COWI-kontor: Miljøteknisk

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

RAPPORT. Grev Wedels plass, Drammen Miljøteknisk undersøkelse INNLEDENDE STUDIE Sendt til: Glitre Eiendom v/ Sven Mile

RAPPORT. Grev Wedels plass, Drammen Miljøteknisk undersøkelse INNLEDENDE STUDIE Sendt til: Glitre Eiendom v/ Sven Mile RAPPORT INNLEDENDE STUDIE Grev Wedels plass, Drammen Miljøteknisk undersøkelse Sendt til: Glitre Eiendom v/ Sven Mile Rapport nummer 13509130057-2 Rapportnavn: Innledende studie - Grev Wedelsplass, Drammen.

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

multiconsult.no MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø

multiconsult.no MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø Hva er en tiltaksplan? Tiltaksplanen skal beskrive håndtering av forurenset grunn ved terrenginngrep.

Detaljer

E6 Selli-Asphaugen-Trøa

E6 Selli-Asphaugen-Trøa RAPPORT E6 Selli-Asphaugen-Trøa OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk undersøkelse av skytebane DATO / REVISJON: 12. januar 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 416474-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Sylvi Gaut. Reguleringsplan Workinnmarka B3-B5, behov for miljøgeologiske undersøkelser

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Sylvi Gaut. Reguleringsplan Workinnmarka B3-B5, behov for miljøgeologiske undersøkelser OPPDRAG Workinnmarka OPPDRAGSNUMMER 509305 OPPDRAGSLEDER Kjartan Kristoffersen OPPRETTET AV Sylvi Gaut DATO Reguleringsplan Workinnmarka B3-B5, behov for miljøgeologiske undersøkelser Grunnlag I Workinnmarka

Detaljer

Gretnes/Sundløkka. Vurdering av forurensninger i grunnen

Gretnes/Sundløkka. Vurdering av forurensninger i grunnen Gretnes/Sundløkka Vurdering av forurensninger i grunnen COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Dokument nr 1 Revisjonsnr 2 Utgivelsesdato: 18092012

Detaljer

R.1570 Innherredsveien 96-106

R.1570 Innherredsveien 96-106 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1570 Innherredsveien 96-106 Dato: 02.09.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Det skal utarbeides reguleringsplan for Innherredsveien 96-106. Det planlegges

Detaljer

Masteroppgave: Kartlegging og studie av forurensning i sediment og vannkolonne i området brukt til snødumping i Trondheimsfjorden (vinteren 2016)

Masteroppgave: Kartlegging og studie av forurensning i sediment og vannkolonne i området brukt til snødumping i Trondheimsfjorden (vinteren 2016) Masteroppgave: Kartlegging og studie av forurensning i sediment og vannkolonne i området brukt til snødumping i Trondheimsfjorden (vinteren 2016) Hilde Alida Hammer Tidligere masterstudent i miljøkjemi

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG Fylles ut for hvert enkelt tiltak Generell informasjon Søkerens navn og adresse: Ansvarlig entreprenør: 1. Mudring Søknaden skal vedlegges

Detaljer

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Tidligere Høvding Skipsopphugging - Alstahaug Havnevesen KF

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Tidligere Høvding Skipsopphugging - Alstahaug Havnevesen KF Alstahaug Havnevesen KF Postboks 144 8801 Sandnessjøen Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2007/4703 Deres ref: Vår dato: 28.02.2013 Deres dato: Arkivkode:

Detaljer

Vedlagt følger analyserapport fra ALS Laboratory Group AS for prøvene som ble tatt på Coop Rissa 18. mai 2016.

Vedlagt følger analyserapport fra ALS Laboratory Group AS for prøvene som ble tatt på Coop Rissa 18. mai 2016. Side 1 av 7 Fra: Rostad Grethe[Grethe.Rostad@rissa.kommune.no] Dato: 25.05.2016 10:11:59 Til: Postmottak Rissa kommune Tittel: VS: RE: Coop Rissa -----Opprinnelig melding----- Fra: olavkdah [mailto:olavkdah@alumni.ntnu.no]

Detaljer

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Datarapport 20100758-00-4-R 25. mars 2011 Prosjekt Prosjekt: Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Dokumentnr.:

Detaljer