1. Introduksjon. 2. Rettslig rammeverk EØS-rett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Introduksjon. 2. Rettslig rammeverk. 2.1. EØS-rett"

Transkript

1 Emne: Foreløpig vurdering av noen forhold som munner ut i en mulig krenkelse av Norge av artikkel 4 og 11 i Vanndirektivet hva gjelder sterkt modifiserte vannforekomster 1. Introduksjon Som nevnt i tidligere korrespondanse, mottok EFTAs overvåkningsorgan en klage mot Norge 10. mars 2011 vedrørende gjennomføringen av Europaparlament og råds direktiv 2000/60/EF om etablering av rammer for en felles vannpolitikk i EU av 23. oktober 2000 ("Direktivet), som gjelder regulerte vassdrag. Klagen går ut på at Norge ikke har implementert Direktivet korrekt ved at regulerte vassdrag som brukes til vannkraftproduksjon, som synes å være klassifisert som "sterkt modifiserte vannforekomster" ("SMVF"), ikke er underlagt de prosedyrer fastsatt i Direktivets artikkel 4 og 11. I stedet skal de fortsette å være underlagt autonome nasjonale prosedyrer, som ikke oppfyller kravene i Direktivet. Saken ble diskutert på møte som fant sted i Oslo november En anmodning om opplysninger ble sendt til norske myndigheter 22. februar 2012, og tilsynet mottok svar på denne henvendelsen ved brev datert 31. mai Den 5. oktober 2012, videresendt tilsynet en liste med supplerende spørsmål til norsk myndigheter per epost, som ble diskutert på møte i Oslo oktober På grunnlag av informasjon innhentet fra norske myndigheter, har ESAs direktorat for det indre marked ("Direktoratet") nå foretatt en mer inngående undersøkelse av saken. Men for å sluttføre vurderingen med det formål å fjerne eventuell gjenværende tvil, må norske myndigheter avklare ulike forhold som synes å indikere et brudd på artikkel 4 og 11 i Direktivet. For denne bakgrunn vil Direktoratet i det følgende presentere sitt syn på det faktum som ligger til grunn for saken, så vel som sin foreløpige vurdering av om det foreligger samsvar med rettslige krav fastsatt i Direktivet. 2. Rettslig rammeverk 2.1. EØS-rett Direktivet er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutningen nr av 28. september Det trådte i kraft 1. mai 2009 for Norge og de andre EFTA-statene. Dette var også fristen for innarbeidelse av Direktivet for disse statene. Artikkel 4 lister opp Direktivets "miljømål". Artikkel 4 (1)(a)(iii) fastslår at for å gjennomføre tiltakene som er nevnt i regionale vannforvaltningsplaner, må medlemsstatene beskytte og forbedre alle kunstige og sterkt modifiserte vannforekomster, med sikte på å oppnå godt økologisk potensiale og god kjemisk tilstands senest 15 år fra datoen for ikrafttredelsen av direktivet. I henhold til artikkel 4(4), kan de frister som fremgår av nr. 1 forlenges med sikte på å nå målene gradvis for vannforekomster, forutsatt at ingen ytterligere forringelse av tilstanden til den berørte vannforekomsten forekommer og visse vilkår som er angitt i Direktivet er oppfylt. 1

2 Artikkel 5(1) fastsetter medlemsstatenes plikt å utføre visse tekniske analyser for å oppnå miljømålene i Direktivet. Ifølge denne bestemmelsen skal hver medlemsstat sørge for at det for hvert nedbørfelt eller del av et internasjonalt nedbørfelt på statens territorium, foretas en analyse av nedbørfeltets egenskaper, en vurdering av miljøvirkningene av menneskelig virksomhet for overflatevann og for grunnvann, og at en økonomisk analyse av vannbruken foretas i henhold til de tekniske spesifikasjoner som er fastsatt i vedlegg II og III, og at analysen er ferdig senest fire år etter datoen for ikrafttredelsen av Direktivet. Artikkel 11(1) fastsetter en plikt for den enkelte medlemsstat for å sørge for at det for hvert nedbørfeltdistrikt, eller for den del av et internasjonalt nedbørfeltdistrikt som er på dens territorium, utarbeides et tiltaksprogram, idet det tas hensyn til resultatene av analysene som kreves i henhold til artikkel 5, for å oppnå de mål som er gitt i henhold til artikkel 4. Slike tiltaksprogrammer kan referere til tiltak som følger av lovgivning vedtatt på nasjonalt plan og omfatter hele territoriet til en medlemsstat. Artikkel 11(5) slår fast at dersom overvåking eller andre data indikerer at målene fastsatt i henhold til artikkel 4 for en vannforekomst er lite sannsynlig å bli oppnådd, skal medlemsstaten sørge for at relevante tillatelser og godkjenninger blir utredet og vurdert som hensiktsmessig Nasjonal rett Lovgivende gjennomføring av Direktivet I sin melding om de nasjonale tiltakene som gjennomfører direktivet ("Form 1") av 23. april 2009, indikerte Norge at Direktivet hadde blitt innarbeidet gjennom Forskrift av 15. desember 2006 nr om rammer for vannforvaltningen ("vannforvaltningsforskriften"), som trådte i kraft 1. januar Vannforvaltningsforskriften inneholder betegnelsen SMVF, dets karakterisering, differensiering i henhold til type og etablering av en typespesifikk referansetilstand basert på reglene i Direktivet, som igjen vil tillate en etablering av godt økologisk potensial. Vannforvaltningsforskriften ser ut til å kreve, i tråd med Direktivet, at tilstanden til en SMVF må beskyttes mot forringelse og forbedres med sikte på at disse vannforekomstene skal ha minst godt økologisk potensiale og god kjemisk tilstand, i henhold til klassifiseringen i Vedlegg 5 til vannforvaltningsforskriften, som gjennomfører vedlegg V til Direktivet. Dette målet skal oppnås gjennom tiltaksprogrammer, som skal utarbeides i 2015 for de ulike nedbørsfeltene, og tiltakene skal være gjort operativt innen tre år etter det Eksisterende lovgivning på området vannkraftproduksjon Regulering av sterkt modifiserte vannforekomster Parallelt med disse reglene, vil visse SMVF, nemlig de som brukes for vannkraftproduksjon, fortsatt reguleres av et allerede eksisterende lovverk. Ikke bare det, konsesjonene til å bygge, eie og drive et vannkraftanlegg, som inkluderer miljøvilkår slike kraftverk må forholde seg til, har forblitt regulert av fire lover: - Lov av 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom mv ("industrikonsesjonsloven"); 2

3 - Lov av 14. desember 1917 nr.17 om regulering av vassdrag ("vassdragsreguleringsloven "); - Lov av 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann ("vassdragsloven"); - Lov av 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi mm ("energiloven"). Med hjemmel i disse lovene, har de nasjonale myndighetene fastsatt ulike vilkår som vannkraftverk må forholde seg til. Mer spesifikt, virker det som at miljøvilkår er fastsatt med hjemmel i vassdragsreguleringsloven og vannressursloven. Disse lovene omfatter krav til minstevannføring, restriksjoner på manøvrering av reservoarer, vannstand i magasinene, vanntemperatur og vannkvalitet, biologiske tilstand i elvene og av leveforholdene langs elven, krav til fisketrapper for å øke økologisk tilkobling, tiltak for å hindre erosjon, restaurering av fiskebestand og andre tiltak for å gjenopprette leveforholdene. Disse faktorene utgjør svært viktige parametre for den biologiske, hydromorfologiske og fysiskkjemisk tilstanden av vannforekomstene som utnyttes av konsesjonsbelagte vannkraftanlegg. Som et resultat, kan tilstanden til vannforekomster som brukes til vannkraftproduksjonen, dersom det er nødvendig for å oppnå godt økologisk potensial ("GØP"), kun forbedres gjennom endring av vilkårene fastsatt på grunnlag av de ovennevnte lover Juridiske virkemidler for å tillate en revisjon av miljøvilkår Det er flere virkemidler som kan iverksettes for å revidere miljøvilkårene. - Den generelle bestemmelsen om "revisjon av vilkår" Det viktigste virkemiddelet er såkalt "revisjon av vilkår". Alle konsesjoner utstedt med hjemmel i vassdragsreguleringsloven etter 1959 er gjenstand for revisjon 50 år fra datoen for da konsesjonen ble gitt, og senest 30 år etter lovendringen i For hver slik konsesjon, er revisjon rettslig mulig senest innen Det virker som at for tidsbegrensede konsesjoner gitt før 1959, er det ingen mulighet for revisjon før utløpet av konsesjonen. Videre ser det ut som ikke-konsesjonsbelagte vannkraftanlegg ikke kan underkastes en revisjon. Dersom revisjonen ikke er påbudt i konsesjonen, er det påbudt i selve vassdragsreguleringsloven. Omfanget av dette virkemiddelet er det samme enten det er inkludert i konsesjonen eller pålagt ved lov. Bestemmelsen er standardisert og nye konsesjoner kan ha sine vilkår revidert hvert 30. år. Ifølge norske myndigheter, kan denne type bestemmelse brukes til å gjøre endringer ikke bare i vilkårene for beskyttelse av miljøet, men også for å sikre gjennomføringen av eventuelle avbøtende tiltak pålagt av tiltaksprogrammet forutsatt i Direktivet. - Bestemmelse i reglene for manøvrering Slike bestemmelser er inkludert i nesten alle konsesjoner utstedt med hjemmel i vassdragsreguleringsloven. Bestemmelsen er standardisert og kan brukes til å pålegge endringer i manøvrering når som helst. Norske myndigheter anser slike bestemmelser som en sikkerhetsventil i tilfelle en endring er nødvendig på et tidligere stadium enn på tidspunktet for den ordinære revisjonen. Myndighetene kan velge å bruke dette virkemiddelet dersom nytten av vann til miljøformål er et argument for å gjøre det. 3

4 Dette virkemiddelet kan anvendes for å endre reglene for manøvrering. Bestemmelsen gjelder ikke utelukkende for betydelige skader og ulemper som ikke var forutsett ved tidspunktet for konsesjonen. - Vanlige miljøkrav Vanlige miljøkrav inneholder ytterligere tiltak for miljømessige formål. Disse har gradvis blitt innlemmet i konsesjonene fra De er basert på standardiserte vilkår, men inneholder et åpent mandat til å pålegge ulike typer og tilpasset forbedringstiltak. Noen konsesjoner inneholder også, i reglene om manøvrering av reservoar, en bestemmelse som tillater konsesjonsmyndigheten å gjøre nødvendige endringer hvis manøvrering av reservoaret forårsaker alvorlige skadevirkninger som ikke var forutsett da konsesjonen ble gitt. - Omgjøring av konsesjon etter 28 i vannressursloven Denne bestemmelsen gir de kompetente myndigheter, "i særlige tilfeller", hjemmel for å oppheve eller endre vilkår eller sette nye vilkår i vannkraftkonsesjoner, av hensyn til allmenne eller private interesser. Ifølge forarbeidene er de "særlige tilfeller" som tillater å anvende bestemmelsen, eksepsjonelle omstendigheter som, for eksempel kan oppstå fordi kunnskapsgrunnlaget er blitt bedre eller ut fra en erkjennelse av at de opprinnelige forhold ble feilbedømt grunnet kunnskapen man hadde da konsesjonen ble gitt. Endringer i verdisyn og samfunnsoppfatning kan ikke forsvare anvendelse av 28 i vannressursloven. Det er uklart i hvilken grad endringer i krav til miljø kan forsvare å anvende denne bestemmelsen. Ifølge opplysninger gitt av norske myndigheter, synes dette å være tilfelle i hvert fall for vedtakelsen av avbøtende tiltak. Bestemmelsen i 28 krever en avveining av interesser, inkludert negative virkninger for energiproduksjon og miljømessige fordeler. Det er ingen begrensninger i 28 med hensyn til å iverksette tiltak dersom det er behov for forbedringer på grunn miljømål satt i en SMVF. Revisjon av vilkår kan finne sted til enhver tid, og antas å være et tilstrekkelig virkemiddel for å bringe vannmiljøet i tråd med målene i direktivet. - Pålegg om konsesjon etter 66 i vannressursloven Ifølge norske myndigheter, er dette nødvendig som virkemiddel for å innkalle eldre ikkekonsesjonsbelagte vannkraftanlegg for konsesjonsbehandling. Det kan brukes både på eldre regulerte vassdrag og på andre gamle installasjoner som opererer lovlig, men uten konsesjon. Disse modifiserte vannforekomster kan ha blitt etablert som konsesjonsfri fordi de ikke trengte konsesjon før vannressursloven, eller fordi de ble etablert før disse lovene trådte i kraft. For disse kraftanleggene oppstiller vannressursloven 66 et virkemiddel for å stille vilkår. Norske myndigheter påpeker at i henhold til forarbeidene, skal denne bestemmelsen bare brukes "i særlige tilfeller". Det er uttalt at det bare vil være aktuelt å pålegge konsesjon dersom det foreligger betydelige miljømessige bekymringer. Dette kan være tilfelle dersom en måling ikke kan anvendes på grunn av manglende standardvilkår og mangel på regler for manøvrering, og dette vil hindre gjennomføring av avbøtende tiltak pålagt av tiltaksprogram av en regional vannforvaltningsplan. Å 4

5 pålegge konsesjonskrav i henhold til 66 kan vurderes til enhver tid, og antas å være et egnet virkemiddel for å forbedre det akvatiske miljøet i tråd med Direktivet. - Alminnelig forvaltningsrett Norsk alminnelig forvaltningsrett åpner for omgjøring av vedtak under visse omstendigheter. Forvaltningsloven 35 gir hjemmel til et forvaltningsorgan til å endre sine egne beslutninger uavhengig av om det foreligger en klage. Formålet med bestemmelsen er å gi forvaltningen en anledning til å korrigere juridiske feil i vedtaket. Videre har forvaltningen en ulovfestet endringsrett, som gir dem anledning til å endre vilkårene i en konsesjon dersom legitime allmenne interesser tilsier at dette bør gjøres. Endringer i slike tilfeller er basert på forvaltningsrettslige prinsipper som gir myndighetene rett til å gripe inn dersom det foreligger uforutsette omstendigheter eller andre tungtveiende grunner for å endre konsesjonsvilkårene. Vurderingen vil avhenge av en interesseavveining der de endringer som forårsaker ulempe for alle som er berørt av vedtaket må tillegges betydelig vekt. Forvaltningens ulovfestede endringsrett vil primært bli vurdert for modifisering eller ileggelse av visse vilkår i en konsesjon. 3. Direktoratets foreløpige vurdering 3.1. Den ekskluderende effekten av "prioritering" i forbindelse med revisjonen av konsesjon Direktoratet vurderer det slik at utgangspunktet for å vurdere etterlevelse av nasjonal lovgivning/praksis med Direktivet, er screening-prosessen som i dag utføres av norske myndigheter og som er ment å være avsluttet innen juni Direktoratet forstår det slik at målet med denne prosessen er, i essens, å identifisere alle vassdrag som er verdt å beskytte. Når en nasjonal liste over beskyttelsesverdige vassdrag er etablert, vil de tildelte konsesjoner revideres dersom relevante miljømessige hensyn krever dette Innskrenkende tolkning av omfanget av beskyttelse Direktoratet forstår denne praksisen med "prioritering" innenfor rammen av den nevnte screeningprosess til å bety at ikke alle, men bare noen, av de aktuelle konsesjonene, vil bli sendt til en gransking med sikte på en mulig revisjon. Denne tilnærmingen reiser noe tvil med tanke på spørsmålet om etterlevelse av de nasjonale tiltakene i de aktuelle bestemmelsene i artikkel 4(1)(a)(iii) i Direktivet, som eksplisitt forplikter medlemsstatene til å "verne og forbedre alle kunstige og sterkt endrede vannforekomster, med sikte på å oppnå godt økologisk potensial og god kjemisk tilstand for overflatevann senest 15 år etter at dette direktiv trer i kraft". Det virker som at norske myndigheter tolker omfanget av beskyttelse gitt i Direktivet snevrere enn hva ordlyden i bestemmelsen faktisk antyder. En slik tolkning kan neppe betraktes å være i tråd med nevnte bestemmelse, siden alle nasjonale tiltak som ikke mer enn bare delvis oppstiller beskyttelse vil være utilfredsstillende i oppnåelsen av målene i Direktivet. Dette vil utgjøre en krenkelse av artikkel 4 i Direktivet. 5

6 Unnlatelse av å foreta tekniske analyser Denne konklusjonen kan neppe bestrides gjennom det argumentet norske myndigheter fremlegger, hvorved mangel på prioritet "ikke utelukker ileggelse av tiltak som vil føre til økologiske forbedringer". Som norske myndigheter har forklart, innebærer en mangel på prioritet at rettighetshaver vil bli pålagt "standardvilkår for konsesjoner " med hjemmel i vassdragsreguleringsloven. Direktoratet forstår dette utsagnet som en referanse til "konkrete tiltak" forutsatt i artikkel 11 i Direktivet. Ifølge denne bestemmelsen, skal hver medlemsstat sørge for at det for hvert nedbørfeltdistrikt, eller for den del av et internasjonalt nedbørfeltdistrikt som er på dens territorium, utarbeides et tiltaksprogram for å nå målene i artikkel 4. Direktoratet finner det imidlertid tvilsom hvorvidt den tiltenkte praksis med å pålegge "standardvilkår når det gjelder konsesjoner" faktisk kan betraktes som "konkret tiltak" i henhold til artikkel 11, så lenge det ikke er basert på resultatene av de nødvendige analysene forutsatt i artikkel 5 i Direktivet. Artikkel 5 i Direktivet definerer type og omfang av de tekniske analysene som skal utføres av de ansvarlige nasjonale myndigheter. I hovedsak må en analyse av egenskapene, en vurdering av virkningen av menneskelig virksomhet på overflatevannets og grunnvannets tilstand, og en økonomisk analyse av vannbruken, foretas for hvert nedbørfelt eller den del av et internasjonalt nedbørfelt som er på statens territorium. Siden "prioritering", slik det forstås av norske myndigheter, synes å utelukke denne typen teknisk analyse, i hvert fall for de vassdrag som mangler prioritet, ser det ut til at et grunnleggende krav i artikkel 11 i Direktivet ikke vil oppfylles i dette tilfellet heller. Av denne grunn, har Norge, muligens etter Direktoratets mening, også feilaktig implementert artikkel 11 i Direktivet. Direktoratet inviterer norske myndigheter til å ta stilling til dette problemet og forklare hvordan den pågående screening-prosessen forventes å oppnå målet angitt i artikkel 4(1)(a)(iii) i Direktivet, som legger opp til en samlet beskyttelse. Norske myndigheter bør også forklare hvordan Norge har til hensikt å gjennomføre artikkel 11 i Direktivet, spesielt i lys av de mulige "konkrete tiltak" som skal vedtas i tilfelle av nødvendighet Unnlatelse av å basere miljømålene på ny kunnskap innhentet av analyser Som nevnt ovenfor, er det svært viktig at medlemsstatene gjennomfører en rekke analyser som gir relevant kunnskap som nødvendige tiltak kan vedtas på bakgrunn av. Gjennomføringen av tekniske analyser anses av den europeiske lovgiver som en viktig forutsetning for å forhindre medlemsstatene fra å avvike ut fra eget skjønn. Av den grunn er Direktoratet av den oppfatning at en unnlatelse av å gjennomføre slike analyser, utgjør et brudd på de forpliktelser som kommer fra artikkel 4, 5 og 11 i Direktivet. Som norske myndigheter har påpekt, skal "miljømål for regulerte vassdrag i seks år av planperioden være basert på eksisterende forhold i konsesjoner". En bokstavelig tolkning av denne setningen antyder at de miljømessige målene som er satt av norske myndigheter i hovedsak vil være basert på kunnskap og fakta tilgjengelig på det tidspunktet da konsesjonene ble gitt. Dette kan i prinsippet tolkes som at tekniske analyser, slik som den fastsatt i artikkel 5(1) i Direktivet som tar sikte på å samle ny relevant informasjon, antas å være overflødig av norske myndigheter. I stedet ser det ut til at norske myndigheter er tilbøyelig til å stole på pre-eksisterende kunnskap. 6

7 Direktoratet er av den oppfatning at denne tilnærmingen neppe kan anses som forenlig med Direktivet. Gitt det faktum at det i noen tilfeller kan ha gått lengre tid siden de respektive konsesjonene ble gitt, ville dette bety at norske myndigheter faktisk ønsker å basere sine miljømål på kunnskap som i noen tilfeller kan være utdatert. Hvis det er tilfelle, vil de tiltak Norge planlegger å anvende absolutt ikke tilfredsstiller kravene i Direktivet. Det gode økologiske potensial for sterkt modifiserte vannforekomster som brukes til vannkraft vil ikke være basert på det "maksimale økologisk potensial", som er definert på grunnlag av metoder skissert i avsnitt 1.3 i vedlegg ILLAND og/eller de ekspertvurderinger som kreves i Direktivet. Det vil heller være basert på en enkel administrativ situasjon. Dette er en indikasjon på at prosessen med screening og utarbeidelse av en liste over prioriterte vassdrag ikke har blitt fullt integrert i prosedyrene fastsatt i Direktivet. Direktoratet inviterer norske myndigheter til å klargjøre den nøyaktige betydningen av uttalelsen gjengitt ovenfor og angi hvordan Norge har til hensikt å overholde forpliktelsen til å basere sine miljømål på nyere data Fragmentert nasjonale lovverk Et annet aspekt som fortjener spesiell oppmerksomhet i denne saken gjelder etablering av et adekvat nasjonalt rammeverk av lover som implementerer Direktivet. Ifølge norske myndigheter, var de av den oppfatning da de innlemmet Direktivet i EØS-avtalen, at det nødvendige rettslige rammeverket for å gjennomføre vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram i samsvar med kravene i Direktivet allerede var på plass. Direktoratet tolker denne uttalelsen som en indikasjon på at Norge har avstått fra å endre sin lovgivning i sektoren vannkraftproduksjon for å bringe den i tråd med miljøkrav introdusert i Direktivet. Som det vil bli vist nedenfor, vil et slikt juridisk rammeverk vise enkelte mangler som sannsynligvis vil sette oppnåelse av mål satt i Direktivet i fare Unnlatelse av å sikre konsekvent og samordnet innsats Direktoratet oppfatter Direktivet som et dynamisk instrument som legger til grunn en kontinuerlig vurdering av potensialet for miljøforbedring hvert sjette år. Derfor må nasjonale tiltak som implementere Direktivet, sikre konsekvent og samordnet innsats på hele Norges territorium. Som betraktning 14 i Direktivet fastslår, er Direktivets suksess avhengig av "nært samarbeid og samordnet innsats på medlemsstatsplan og lokalt plan". Videre fremhever betraktning 30 at det er nødvendig "å sikre full og konsekvent gjennomføring av Direktivet". Disse målene gjelder klart også for plikten fastsatt i artikkel 11(5) i Direktivet til å undersøke og å gjennomgå relevante tillatelser og godkjenninger som passende. Konsekvensen er at de aktuelle konsesjonene vil måtte undersøkes og gjennomgås, uavhengig av hvilken type rettslig regime som gjelder for et bestemt vassdrag. Direktoratet har imidlertid visse reservasjoner om hensiktsmessigheten av tiltakene adoptert av Norge for å møte denne utfordringen, som vil bli forklart nedenfor. I henhold til den forklaringen som er gitt av norske myndigheter, gjelder et stort utvalg av rettslige regimer for regulerte vassdrag, alt fra konsesjonsbestemmelser som eksplisitt tillater en revisjon av vilkår dersom miljøhensyn krever det, til juridiske virkemidler som er forutsatt i nasjonal lovgivning. Som forklart av norske myndigheter, vil forvaltningsrettslige og ulovfestede virkemidler kunne iverksettes dersom nødvendig, slik at offentlige myndigheter kan oppnå en reversering av en forvaltningsavgjørelse for å oppfylle kravene i Direktivet. Direktoratet forstår det dithen at alle de rettslige regimene norske myndigheter har vist til i sine uttalelser, har egne regelverk, både hva gjelder materielle og prosessuelle regler, som medfører at offentlige myndigheter har rett til å 7

8 iverksette tiltak under visse forutsetninger. Noen av dem krever en begrunnelse eller til og med at det finnes "særlige omstendigheter" for å tillate en modifikasjon av konsesjoner eller reglene for drive vannkraftanlegg generelt. Det er verdt å påpeke at medlemsstatene i utgangspunktet, av prinsipp er gitt et bredt skjønn ved gjennomføring av direktiver som er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning i nasjonal lovgivning. Legaldefinisjonen i artikkel 288 (3) TFEU fastslår at "a directive shall be binding, as to the result to be achieved, upon each Member State to which it is addressed, but shall leave to the national authorities the choice of form and methods". Denne definisjonen har vært gjengitt i nesten identiske vilkår i artikkel 7 (b) i EØS-avtalen. Videre det bør minnes om at, ifølge fast rettspraksis fra EF-domstolen i EU ("Domstolen"), kreves det ved innarbeiding av et direktiv i nasjonal rett ikke nødvendigvis at dens bestemmelser formelt skal innlemmes ordrett i spesifikk lovgivning. En generell rettslig sammenheng kan, avhengig av innholdet i det aktuelle direktivet, være tilstrekkelig forutsatt at det garanterer full anvendelse av direktivet på en tilstrekkelig klar og tydelig måte. Derfor kan en stat i prinsippet implementere EØS-rett gjennom juridiske rammeverk som allerede eksisterer i dets eget rettssystem, forutsatt at full anvendelse av direktivet er garantert på nasjonalt nivå. I sin dom av 30. november 2006 i saken C (Commission / Luxembourg), bekrefter Domstolen anvendelsen av disse prinsippene i forbindelse med en stats plikt til korrekt å implementere Direktivet i dets nasjonale rettssystem. Som Domstolen påpeker, vil i prinsippet "the existence of general principles of constitutional or administrative law may render superfluous transposition by specific legislative or regulatory meqsures provided, however, that those principles actually ensure the full application of the Directive by the national authorities". I den sammenheng er det verdt å minne om domstolens nøyaktig observasjon om at Direktivet inneholder ulike typer bestemmelser, noen mer presise enn andre, som pålegger konkrete forpliktelser for medlemsstatene. Disse bestemmelsene krever at medlemsstatene tar de nødvendige steg for å sikre at visse mål, noen ganger formulert i generelle vendinger, er oppnådd. For eksempel, artikkel 2 i Direktivet, lest i sammenheng med artikkel 4, pålegger medlemsstatene presise forpliktelser som skal gjennomføres innen fastsatte tidsrammer for å hindre forverring av tilstand i overflatevann og grunnvann. Andre bestemmelser, som for eksempel artikkel 11(5), er formulert på en klar og utvetydig måte, som forplikter medlemsstatene til å undersøke og vurdere tillatelser og godkjenninger som passende. Direktoratet anser disse bestemmelsene å være relevant i denne saken. Direktoratet er også av den oppfatning at, i lys av klarheten i disse bestemmelsene, kan ikke en medlemsstat trekke seg fra sine forpliktelser i henhold til Direktivet. Direktoratet er av den oppfatning at, basert på de tilgjengelige opplysningene, kan ikke den effektive gjennomføring av Direktivet i Norge betraktes som garantert. Faktisk vil både mangfoldet og kompleksiteten av gjeldende rettslige regimer sannsynligvis utgjøre et hinder for det generelle målet om å sikre konsekvent og samordnet innsats. Den nåværende rettslige situasjon mangler klarhet, ettersom flere regler og juridiske virkemidler angivelig tilgjengelig for norske myndigheter utgjør et lappeteppe hvor ulike bestanddeler ikke synes å korrelere. På denne bakgrunn er det tvilsomt at et fragmentert lovverk uten indre samhold kan klare å nøyaktig innarbeide et kompakt lovgivende program slik som det som finnes i Direktivet. Bevis som er levert av norske myndigheter i sin skriftlige observasjon tyder på at en annen tilnærming vil være nødvendig for å forholde seg til hvert enkelt tilfelle, avhengig av gjeldende rettslig regime. Offentlige myndigheter er nødt til å ty til ulike juridiske 8

9 virkemidler for å oppnå så og si det samme målet. Ikke desto mindre, er det ingen garanti for at lignende saker vil bli håndtert av offentlige myndigheter på samme måte. Slik sett kan de ulike rettslige virkemidler hver for seg ha begrenset betydning og vil hverken enkeltvis eller kombinert kunne erstatte det regelverk for miljøforbedring som Direktivet representerer. Nødvendigheten av ulike tilnærminger kan til slutt undergrave samordnet innsats fra offentlig myndigheter. Videre kan det ikke utelukkes at kompleksiteten i denne oppgaven til slutt kan ta motet fra offentlige myndigheter til å handle dersom undersøkelser og vurdering av konsesjoner blir en besværlig oppgave i det lange løp. Rent bortsett fra dette, bør det ikke forbli usagt at norske myndigheter ikke har maktet å konkretisere de eksakte tall for vannkraftanlegg regulert av ulike rettslige regimer, noe som reiser spørsmål om Norges kapasitet til å vurdere omfanget av de kommende utfordringer. På bakgrunn av de ovennevnte grunner, er Direktoratet av den oppfatning at mangelen på et sett av juridisk instrumenter nøye skreddersydd for å implementere Direktivet på nasjonalt nivå har potensiale til å sette oppnåelse av sine mål i fare Unnlatelse av å sikre forutberegnelighet Til tross for at norske myndigheter synes å ha utviklet en rekke mulige løsninger rettet mot å takle noen juridiske hindringer som kan oppstå i tilfelle at miljømessige endringer oppstår, ser det ut til at effekten av de løsninger kan bare være teoretisk, da norske myndigheter ikke synes å ha gjort bruk av disse før. Det fremstår uklart under hvilke forhold de relevante bestemmelser kan påberopes i praksis. Norske myndigheter har unnlatt å forklare i detalj hvordan for eksempel miljøhensyn kunne muligens forsvare en endring av forholdene ved hjelp av bestemmelser som de i 28 eller 66 i vannressursloven, som i henhold til tilgjengelig informasjon i forarbeidene, ble opprinnelig utviklet for å tillate dette bare i "særlige tilfeller". Som kan utledes av ordlyden i disse bestemmelsene, vil eksistensen av særlige tilfeller måtte påvises på grunnlag av en sak-til-sak-analyse. Det må også antas at siden det utgjør et unntak fra det anvendte juridiske regime, vil slike bestemmelser tolkes snevert. Således er det mulig at terskelen satt i loven for å tillate at staten griper inn, vil være for høy. Det er verdt å påpeke at norske myndigheter ser ut til å være bevisst på den eksepsjonelle anvendelsen av disse bestemmelsene, da de for det første bekrefter Direktoratets tolkning av 28 i vannressursloven og for det andre utelukker en generell bruk av 66 i samme lov med henvisning til den eksplisitte lovgivervilje, fastsatt i forarbeidene. Direktoratet er ikke overbevist om at en endring av forholdene ved hjelp av disse bestemmelsene kan oppnås uten å bli utfordret av operatørene av vannkraftanlegg eller tredjeparter. Bruken av disse bestemmelsene er ikke bare et prosessuelt forhold, men snarere et spørsmål om materiell rett, noe som vil måtte avklares på nasjonalt nivå. Direktoratet er av den oppfatning at spørsmålet om effekten av de juridiske virkemidler tilgjengelig, ubetinget er knyttet til forutberegnelighet. Skulle de løsningene utviklet av norske myndigheter ikke bestå en lovlighetstest ut i fra et konstitusjonelt eller forvaltningsrettslig synspunkt, kan dette alvorlig svekke gjennomføringen av Direktivet i Norge. Direktoratet inviterer norske myndigheter til å utdype dette aspektet med forutberegnelighet ved å forklare i hvilken grad løsninger utviklet for å oppnå endring av vilkår for å møte miljøkravene står på sikker lovlig grunn. 9

10 Usikkerhet knyttet til overholdelse av tidsfrister Direktoratet mener det er viktig å understreke at gjennomføringen av Direktivet på en ensartet måte i hele territoriet til Norge vil kreve en felles handling av alle de nasjonale myndigheter som er involvert. Det er imidlertid tvilsomt at løsningene referert til av norske myndigheter kan være effektive i praksis, da det ser i det minste fra dette perspektivet - usikkert ut om screeningprosessen og den påfølgende revisjonsprosessen vil klare å møte tidsfrister i henhold til Direktivet. Erfaring fra lignende saker viser at prosedyrene er ekstremt langvarige. Den første revisjonsprosedyren omhandlet fire konsesjoner knyttet til Vinstraelven og tok 12 år å fullføre ( ). Den andre berørte Tesse og tok 20 år å fullføre ( ). Til tross for påstander om det motsatte, har ikke norske myndigheter fremskaffet bevis om at saksbehandlingstiden som var nødvendig i Vinstra og Tesse-sakene ikke er representative for fremtidige saker. Dessuten må det tas hensyn til at revisjon av opp til 350 konsesjoner vil strekke ressursene i norsk forvaltning og vil mest sannsynligvis ta mer enn 10 år. Videre er det viktig å huske på at en revisjon av vilkårene også avhenger av om denne ordningen er bundet av noen tidslinjer eller ikke. For eksempel, i henhold til opplysninger gitt av norske myndigheter, kan bestemmelser i reglene for manøvrering brukes for å innføre endringer i manøvrering til enhver tid, mens den generelle bestemmelsen om revisjon av vilkår bare tillater en slik revisjon hvert 30. år. Disse tidslinjene utgjør prosessuelle hindringer norske myndigheter ikke synes å være i stand til å overvinne ved hjelp av alternative rettslige virkemidler. Det er derfor tvilsomt om det i sistnevnte tilfelle vil være mulig å gjennomføre en revisjon hvert sjette år, som forutsatt i Direktivet. Fra et juridisk ståsted, vil en unnlatelse av å overholde plikten om å undersøke og gjennomgå vilkårene for hver konsesjon innen tidslinjene etablert av Direktivet i alle fall utgjøre et brudd på artikkel 11(5). Norske myndigheter ser ut til å være klar over dette problemet, og har derfor annonsert sin intensjon om å søke, om nødvendig, en forlengelse av frister i henhold til artikkel 4(4) i Direktivet, imidlertid uten å spesifisere de eksakte årsakene. Når det gjelder muligheten for en medlemsstat til å be om en forlengelse av frister, er det viktig å merke seg at denne bestemmelsen ikke kan påberopes på en systematisk måte for å forsvare tilfeldige tilfeller av utsatt iverksetting. Langt fra å være en blankofullmakt, åpner artikkel 4(4) i Direktivet for en forlengelse av frister bare for oppfyllelse av spesifikke vilkår som er fastsatt ved lov, som vil måtte bli bevist av den implementerende stat på en sak-til-sak-basis. Som det tydelig fremgår av artikkel 4(4)(b) i Direktivet, må årsakene til en forlengelse av frister måtte uttrykkelig fastsettes og forklares i forvaltningsplanen for nedbørfelt. Betraktning 30 i Direktivet forklarer begrunnelsen bak denne reguleringen ved å si at: "For å sikre full og konsekvent gjennomføring av dette direktiv bør eventuelle forlengelser av tidsplanen gjøres på grunnlag av relevante, klare og åpne kriterier og begrunnes av medlemsstatene i forvaltningsplanene for nedbørfelt". Påberopelse av denne bestemmelsen må derfor foreligges en streng kontroll av lovligheten for å unngå misbruk. For å konkludere, er det verdt å merke seg at en forlengelse av tidsfrister ikke er ubegrenset i tid, men heller begrenset til maksimalt to perioder på seks år hver, i henhold til artikkel 4(4)(c) i Direktivet. Direktoratet er overbevist om at en tolkning av denne bestemmelsen i motsatt forstand ville på en alvorlig måte sette rettidig oppnåelse av målene i Direktivet i fare og må derfor avvises. 10

11 Direktoratet inviterer norske myndigheter til å ta stilling til dette problemet og forklare hvordan Norge har til hensikt å gjennomføre undersøkelsen og en gjennomgang av konsesjoner innen tidslinjene satt ut i Direktivet. 4. Avsluttende bemerkninger En foreløpig vurdering av innsatsen som er gjort av Norge for å implementere Direktivet fører til den konklusjon at disse tiltakene bommer på målene som er satt i Direktivet, grunnen til dette er i hovedsak: - en ufullstendig beskyttelse for modifiserte vannforekomster; - en mangel på oppdatert informasjon som sikrer planlegging av miljømål; - mangler i det nasjonale lovverket for å oppnå revisjon av konsesjoner. På nåværende tidspunkt og på grunnlag av den informasjon som er tilgjengelig, er Direktoratet av den mening at de indikerte mangler utgjør en krenkelse av artikkel 4 og 11 i Direktivet. I lys av det ovenstående, er norske myndigheter invitert til å sende inn sine observasjoner av innholdet i dette brevet innen 24. juni Etter denne datoen, vil tilsynet vurdere, i lys av eventuelle observasjoner mottatt fra norske myndigheter, hvorvidt å igangsette krenkelsesaksbehandlingen i denne saken i samsvar med artikkel 31 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol. Med vennlig hilsen, Olafur Johannes Einarsson Director Internal Market Affairs Directorate 11

Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges uttalelse til høringsversjonen

Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges uttalelse til høringsversjonen Deres referanse Vår referanse Dato NVE 200702230-7 kv/emb 26.03.2010 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Innhold 1 Forord... 5

Detaljer

HØRINGSVERSJON 12.11.09

HØRINGSVERSJON 12.11.09 Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vannkraftverk - til bruk for hovedaktørene i en revisjonsprosess (kravstillere, konsesjonærer og NVE) HØRINGSVERSJON 12.11.09 Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

St.prp. nr. 75 (2007 2008)

St.prp. nr. 75 (2007 2008) St.prp. nr. 75 (2007 2008) Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 125 av 28. september 2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2000/60/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT i sak E-1/11

RETTSMØTERAPPORT i sak E-1/11 Sak E-1/11-24 RETTSMØTERAPPORT i sak E-1/11 ANMODNING til EFTA-domstolen i medhold av artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-landene om opprettelse av et Overvåkingsorgan og en Domstol, fra Statens helsepersonellnemnd,

Detaljer

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven)

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Barne- o likestillin sde artementet Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Høringsfrist 1. november 2006 Kapittel 1. Innledning... 5 Kapittel 2. Nærmere om

Detaljer

UTREDNING DET EØS-RETTSLIGE HANDLINGSROMMET FOR NASJONAL REGULERING AV MILJØGIFTER. Utarbeidet for Miljøgiftsutvalget. Thomas Nordby og Espen Bakken

UTREDNING DET EØS-RETTSLIGE HANDLINGSROMMET FOR NASJONAL REGULERING AV MILJØGIFTER. Utarbeidet for Miljøgiftsutvalget. Thomas Nordby og Espen Bakken UTREDNING DET EØS-RETTSLIGE HANDLINGSROMMET FOR NASJONAL REGULERING AV MILJØGIFTER Utarbeidet for Miljøgiftsutvalget av Thomas Nordby og Espen Bakken Oslo, 21. desember 2009 1 BAKGRUNN... 5 1.1 Miljøgiftsutvalgets

Detaljer

NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35

NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35 NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35 DIRECTIVE 2009/125/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related

Detaljer

EFTA-DOMSTOLENS DOM 3. oktober 2012 * (Etableringsfrihet EØS-avtalen artiklene 31 og 34 Beskatning Gjennomskjæringsprinsipper Forholdsmessighet)

EFTA-DOMSTOLENS DOM 3. oktober 2012 * (Etableringsfrihet EØS-avtalen artiklene 31 og 34 Beskatning Gjennomskjæringsprinsipper Forholdsmessighet) EFTA-DOMSTOLENS DOM 3. oktober 2012 * (Etableringsfrihet EØS-avtalen artiklene 31 og 34 Beskatning Gjennomskjæringsprinsipper Forholdsmessighet) I sak E-15/11 ANMODNING til EFTA-domstolen i henhold til

Detaljer

Videreføring av forskrift om forbud mot bonusprogrammer i innenriks luftfart vurdering av vilkårene i konkurranseloven 14

Videreføring av forskrift om forbud mot bonusprogrammer i innenriks luftfart vurdering av vilkårene i konkurranseloven 14 Notat Til: Fra: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Konkurransetilsynet Dato: 03.02.2012 Videreføring av forskrift om forbud mot bonusprogrammer i innenriks luftfart vurdering av vilkårene

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 17 ISSN 1022-9310. 19. årgang 22.3.2012 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 17 ISSN 1022-9310. 19. årgang 22.3.2012 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 17 19. årgang 22.3.2012 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Retningslinjer OECD - 2013. OECDs retningslinjer for personvern og utveksling av personopplysninger over landegrenser

Retningslinjer OECD - 2013. OECDs retningslinjer for personvern og utveksling av personopplysninger over landegrenser Retningslinjer OECD - 2013 OECDs retningslinjer for personvern og utveksling av personopplysninger over landegrenser Retningslinjer OECD - 2013 OECDs retningslinjer for personvern og utveksling av personopplysninger

Detaljer

Høringssvar - forslag til lov om endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven og vannressursloven

Høringssvar - forslag til lov om endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven og vannressursloven Deres referanse Vår referanse Dato 17.02.2009 Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep. 0033 Oslo Høringssvar - forslag til lov om endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven og

Detaljer

Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten?

Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten? Mastergradsoppgave JUS399 Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten? Kandidatnr: 173064 Veileder: Bjarne Kvam Antall ord: 12

Detaljer

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper IFAC Board ISRE 2400 September 2013 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll 2400 (revidert) Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT i sak E-15/11

RETTSMØTERAPPORT i sak E-15/11 E-15/11-24 RETTSMØTERAPPORT i sak E-15/11 ANMODNING til EFTA-domstolen i henhold til artikkel 34 i Avtalen mellom EFTAstatene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol fra Oslo tingrett i en

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT I sak E-16/14

RETTSMØTERAPPORT I sak E-16/14 E-16/14-19 RETTSMØTERAPPORT I sak E-16/14 ANMODNING til EFTA-domstolen i henhold til artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol fra Oslo tingrett i en

Detaljer

Som det vil fremgå i det følgende mener vi at også det nye regelverket gir et betydelig handlingsrom for nasjonale myndigheter.

Som det vil fremgå i det følgende mener vi at også det nye regelverket gir et betydelig handlingsrom for nasjonale myndigheter. Til: Ideelt Nettverk Fra: Ansv. advokat: Advokatfirmaet AS Morten Goller Dato: 16. juni 2015 HANDLINGSROM FOR BRUK AV IDEELLE ORGANISASJONER 1. INNLEDNING Vi viser til anmodning fra Ideelt Nettverk om

Detaljer

Overtredelsesgebyr etter vassdragsreguleringsloven og vannressursloven innføres for å bidra til et effektivt og nyansert sanksjonssystem.

Overtredelsesgebyr etter vassdragsreguleringsloven og vannressursloven innføres for å bidra til et effektivt og nyansert sanksjonssystem. Høringsnotat Om forslag til lov om endringer i lov 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. (industrikonsesjonsloven), i lov 14. desember 1917 nr. 17 om vasdragsreguleringer

Detaljer

EFTA-DOMSTOLENS DOM 23. januar 2012 *

EFTA-DOMSTOLENS DOM 23. januar 2012 * EFTA-DOMSTOLENS DOM 23. januar 2012 * (Fri bevegelighet for tjenester Direktiv 96/71/EF Utsending av arbeidstakere Minstelønn Lengste ordinære arbeidstid Vederlag for arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor

Detaljer

25.6.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/17/EF. av 31. mars 2004

25.6.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/17/EF. av 31. mars 2004 Nr. 34/347 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/17/EF 2009/EØS/34/25 av 31. mars 2004 om samordning av framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter innenfor vann- og energiforsyning, transport og posttjenester(*)

Detaljer

Høring Gjennomføring av Europaparlamentets og rådets direktiv 2013/37/EU av 26. juni 2013 om viderebruk av offentlig informasjon

Høring Gjennomføring av Europaparlamentets og rådets direktiv 2013/37/EU av 26. juni 2013 om viderebruk av offentlig informasjon Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høring Gjennomføring av Europaparlamentets og rådets direktiv 2013/37/EU av 26. juni 2013 om viderebruk av offentlig informasjon Forslag til endringer i offentleglovas

Detaljer

2. HØRINGSUKAST. Regional. Høring 6.7-7.9 2015. forvaltningsplan 2016-2021

2. HØRINGSUKAST. Regional. Høring 6.7-7.9 2015. forvaltningsplan 2016-2021 2. HØRINGSUKAST Høring 6.7-7.9 2015 Regional forvaltningsplan 2016-2021 Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 2. høringsutkast Høring 6.7. - 7.9. 2015 Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296

Detaljer

Overordnet notat for bakgrunn og forutsetninger for god kommunal revisjonsskikk for regnskapsrevisjon

Overordnet notat for bakgrunn og forutsetninger for god kommunal revisjonsskikk for regnskapsrevisjon Overordnet notat for bakgrunn og forutsetninger for god kommunal revisjonsskikk for regnskapsrevisjon Innhold Overordnet notat for bakgrunn og forutsetninger for god kommunal revisjonsskikk for regnskapsrevisjon...

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

Nr. 10/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2007/64/EF. av 13. november 2007

Nr. 10/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2007/64/EF. av 13. november 2007 Nr. 10/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.2.2014 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2007/64/EF 2014/EØS/10/03 av 13. november 2007 om betalingstjenester i det indre marked og om endring

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT I sak E-10/14

RETTSMØTERAPPORT I sak E-10/14 E-10/14-21 RETTSMØTERAPPORT I sak E-10/14 ANMODNING til EFTA-domstolen i henhold til artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol («ODA») fra Eidsivating

Detaljer

Sosial dumping ved anskaffelser i kommunesektoren. Rapport til KS

Sosial dumping ved anskaffelser i kommunesektoren. Rapport til KS Sosial dumping ved anskaffelser i kommunesektoren Rapport til KS 1 Forord Denne rapporten er utarbeidet av KPMG for KS. Rapporten er svar på FOU prosjekt 114009, sosial dumping ved anskaffelser i kommunesektoren

Detaljer

Frist 15. mars 2007. Se også høringsbrev 14. desember 2006

Frist 15. mars 2007. Se også høringsbrev 14. desember 2006 Gjennomføring av direktiv 2005/56/ef om fusjon over landegrensene av selskaper med begrenset ansvar forslag om endringer i allmennaksjeloven, aksjeloven og enkelte andre lover Frist 15. mars 2007. Se også

Detaljer

NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår

NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår LVK-info 2/2013 Mai 2013 1 Innholdsfortegnelse Revisjon av gamle konsesjonsvilkår en viktig

Detaljer