Ikke velg sofaen bruk stemmeretten!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ikke velg sofaen bruk stemmeretten!"

Transkript

1 Velg din Hordalandsbenk 8 Tvitrer i valgkampen 12 Bergensere vet å si sin mening. La det også gjelde ved årets valg. Skatefeber på Fysak 15 MAR 18 3 EU-prosjekt får skolehjelp Temanummer om stortingsvalget Ikke velg sofaen bruk stemmeretten! AUGUST 2009 INNBYGGER- MAGASIN FRA BERGEN KOMMUNE BERGEN KOMMUNE FOTO: KRISTIN HAUGE KLEMSDAL

2 2 BERGENSEREN AUGUST 2009 Portalen De fl este notisene på denne siden er hentet fra innbyggerportalen I portalen fi nner du daglig siste nytt fra kommunen. Du kan også abonnere på nyhetene ved å gå inn på aktuelt/abonner Bergenseren er et informasjonsmagasin utgitt av Bergen kommune. Magasinet skal informere om hva kommunen holder på med, hvilke kommunale tilbud byens innbyggere kan benytte seg av, og hvilke rettigheter og plikter innbyggerne har. Magasinet skal også bidra til å bygge et positivt omdømme ved å formidle positive historier fra kom munens aktiviteter. Bergenseren kommer ut 5 8 ganger i året. ROBERT RASTAD ANSV. REDAKTØR INFORMASJONSDIREKTØR bergen.kommune.no KRISTIN HAUGE KLEMSDAL REDAKTØR bergen.kommune.no ANN-KRISTIN LOODTZ bergen.kommune.no LUJZA H. OLSEN bergen.kommune.no VIBEKE VIK NORDANG bergen.kommune.no ELISABETH FARSTAD bergen.kommune.no KARI INGVALDSEN bergen.kommune.no TONJE GEITHUS bergen.kommune.no RAGNHILD ØVERLAND ARNESEN bergen.kommune.no Redaksjonen avsluttet 12. august. Christian Lindvik er avbildet på forsiden. LAY-OUT: Konvoi AS TRYKK: Mediatrykk AS OPPLAG: DISTRIBUSJON: Posten Distribuert til alle husstander og næringsvirksomheter i Bergen kommune. Bergenseren trykkes på papir som kommer fra bærekraftige skoger. Det betyr at det plantes fl ere nye trær for hvert tre som felles. Kast Bergenseren i papir avfallet etter bruk! Fin flue i Bergen Ramsløkfl uen (Cheilosia fasciata) er svært sjelden i europeisk sammenheng og er defi nert som sterkt truet av Direk toratet for natur forvaltning. Fluen er funnet fl ere steder i Bergen kommune, og Grønn etat har kart lagt utbredelsen av arten. Larvene lever i rams løk, og det har derfor vært viktig å fi nne om råder der planten vokser. Nettsider om svineinfluensa Bergen kommune har opprettet egne nettsider om A(H1N1)- svineinfl uensa. Her fi nner du oppdatert informasjon om hvordan kommunen håndterer situasjonen og råd om forebygging. Byens innbyggere anbefales følgende tiltak for å forebygge smitte: Unngå kontakt med smittede Ha god håndhygiene Ha god hostehygiene Bli hjemme dersom du er syk Les mer på svineinfluensa Full fres på Fysak-leir Første uken i sommerferien deltok rundt 700 barn og unge på aktivitetsleire e i regi av Fysakenheten. Skikkelig vannkikk kk ble det for de 39 deltakerne på ungdoms - leiren Youth Adrenaline Kick. Der fi kk deltakerne prøve seg på vannjet på Hjellestad. Aktivitetsleirene har som mål å tilby noe for alle interesser. Flest deltakere ere var det ved villmarksleiren på Lønningstrand. Også nysatsingen med danseleir for barn og unge i Vikinghallen ble en suksess. ss. Se video og bilder fra leirene på Små hoder oppdager stort fag Som en av fi re barnehager er Petedalsheia valgt ut som pilot for å teste ut nye prosjektmetoder for tilnærming til realfag i barnehagen. De skal satse på et sammenhengende prosjekt som går over tre år med tre kull førskolegrupper. Den første gruppen har laget to vannrenner en på vegg og en i terreng. Barna har selv vært og handlet materialer. De har kommet med arbeidstegninger og laget modeller i papp, tre og leire. Videre har de gjennomført tester og kommet med nye forslag der modellene sviktet. Prosjektet inngår i NORM (Nysgjerrighet, Opplevelser, Refl eksjon og Mestring). En visjon er å styrke naturfaglig og teknisk eksperimentering hos barn og unge det å plukke fra hverandre ting, det å skjære seg i fi ngeren og å bli skitten på hendene. Kort sagt: få kjennskap til realfag i praksis. Tilbyr lese- og skriveopplæring for voksne Rundt voksne bergensere leser og skriver ikke godt nok. Føler du at dine lese- og skriveferdigheter er utilstrekkelige til å møte nye utfordringer i jobb eller i sosialt liv? Da kan du få hjelp ved Bergen voksenopplæring. I høst starter de et kurs i lesing, skriving og bruk av datamaskin. Målet er at deltakerne skal kunne lese raskere og mer nøyaktig og få med mer av innholdet. Kurset er gratis og går to ettermiddager, mandag og onsdag, i 12 uker. Opplæringen er individuelt tilpasset og gis i liten gruppe. Mer info og påmelding på tlf eller e-post: Kurset starter 7. september. Søknadsfrist: 30. august. Flere får rett til bostøtte Fra 1. juli ble ordningen med statlig bostøtte utvidet. Dermed kan opp til nye husstander få glede av ordningen. Ordningen endres på fl ere punkter. Blant annet settes taket på godkjente boutgifter er satt opp. Alle felles - kostnader i husleien og faktiske utgifter som renter, avdrag og gebyr på boliglån tas med. Inntektsgrensen er dessuten satt opp. Bostøtte kan søkes av personer som er over 18 år (eller under 18 år hvis de har egne barn), som er folkeregistrert og lovlig bosatt i Norge. Merk at det er nytt søknadsskjema, og at alle søknader nå skal leveres inn til Boligetaten i Bergen kommune. Mer informasjon hos Boligetaten, tlf , e-post: eller på Skal fange opp skulkerne Bergen kommune har fått kroner i statlige midler til å jobbe med skulking på de tre ungdomsskolene Gimle, Sandgotna og Rothaugen. Skole helse tjenesten skal jobbe for å redu sere ulegitimert skole fravær og arbeide målrettet med bakenforliggende årsaker. Blant annet skal det gis tilbud om samtaler til elever med mye fravær, og det skal etableres gode registreringssystemer som fanger opp fravær. Pengene vil i hovedsak gå til å opprette én helsesøsterstilling for de tre skolene ut året. FOTO: VIBEKE VIK NORDANG FOTO: ANN-KRISTIN LOODTZ ILLUSTRASJONSFOTO: ENDRE HOVLAND

3 AUGUST 2009 BERGENSEREN 3 Gode tilbud fra kulturkontorene i høst ARNA OG ÅSANE KULTURKONTOR Lager du film? Vi vil vise den frem! september arrangeres UNG 09: BILDE i Åsane kulturhus. Her blir det vist ungdomsprodusert fi lm og foto, og holdt en rekke ulike kurs og work shops innen fi lm og visuelle uttrykk. Følg med på Filmen må være maks 10 min. og laget av ungdommer under 26 år. Send fi lmen din til eller UNG 09: BILDE, Arna og Åsane kulturkontor, postboks 204 Ulset, 5873 BERGEN KONTAKTINFORMASJON: tlf E-post: BERGENHUS OG ÅRSTAD KULTURKONTOR Kulturelt mangfold og aktivt nærmiljø Vi disponerer lokaler til aktiviteter og utleie for lag/ organisasjoner og andre: Nordnes bydelshus, Vitalitetsenteret, Meyermarken bydelshus, Ulriken bydelssenter samt Aktivitetshuset Støpeskjeen, Musikkpaviljongen og det bydekkende Ungdomshuset 1880 i Domkirkegaten. I husene våre har vi et variert tilbud til barn og unge, blant annet innen dans, musikk, drama og fi lm. Vil du bidra til kulturlivet i Bergenhus og Årstad, eller ønsker å være med på en aktivitet? Vi kan bidra med informasjon, råd, lokaler, tilskudd eller hjelp til planlegging og markeds føring. KONTAKTINFORMASJON: tlf E-post: FANA OG YTREBYGDA KULTURKONTOR Snart åpner Fana Kulturhus! Åpningen av det nye kulturhuset skjer i to faser; første uken i september åpnes den nyrestaurerte ullvare fabrikken og 31. oktober blir det offi siell åpning av kultursalen i forbindelse med årets kulturdager. Ullvarefabrikken vil blant annet huse en ungdoms etasje med ungdomskafé, tre bandrom, lydstudio, multimediaverksted, dansesal og designverksted. Her blir det i løpet av høsten arrangert ulike kurs, workshops og arrangementer, og man kan drive med egenaktiviteter. KONTAKTINFORMASJON: tlf E-post: FYLLINGSDALEN OG LAKSEVÅG KULTURKONTOR Kreativ oase i dalen Ung i dalen er en ungdomssatsing med base på Ungdomshuset i Fyllingsdalen. Her kan man hver mandag og tirsdag fra kl. 19 til 22 holde på med ulike kulturaktiviteter. Prosjektet startet opp i vår. Hittil har det blitt åpnet et fi lm- og fotoredigeringsrom, det har vært musikkvideoprosjekt med blant annet Petter Smart TV og konserter med lokale helter. Ung i dalen gir teaterfolk, fi lm- og fotointeresserte, grafi kere og musikere store mulig heter til å utfolde seg kreativt. Har du forslag til kurs eller workshops? Peter W. Meldahl er prosjekt leder og kan kontaktes på eller du kan ringe kulturkontoret på tlf Du kan også bli fan av Ung i dalen på Facebook! KONTAKTINFORMASJON: tlf E-post: Se hva som skjer Hold deg oppdatert på det som skjer på ditt kulturkontor gjennom å følge med på Kommunetorget i BT og BA om søndagene. Informasjon om kulturaktiviteter fi nner du også på Bergen kommunes innbyggerportal: W Byombudet HJELPER DEG Byombudet skal arbeide for at det i den kommunale for valtning ikke blir gjort urett mot den enkelte borger. Bruk stemmeretten din! Vårt samfunn styres gjennom et sett med lover og regler. Hvert fjerde år velger vi representanter til henholdsvis storting, fylkesting og kommuner som skal følge opp at innbyggerne får de tjenester de har krav på etter disse lovene og reglene. Valgene foregår gjennom demokratiske prosesser der vi som innbyggere har muligheter for å påvirke den utvikling og de endringer vi mener bør skje i vår kommune, vårt fylke og vårt land. Dette gjelder både endringer i tjenester og tjenesteinnhold og hvilke økonomiske ressurser som skal brukes. En forutsetning for å være med å påvirke, er at vi bruker stemmeretten på valgdagen. Dette er en rettighet som er gitt alle norske statsborgere over 18 år. Men det er også en plikt vi er gitt, en plikt til å si i fra om hvilke saker som er viktige for oss som innbyggere og hvorledes vi ønsker at utviklingen av samfunnet vårt skal foregå. På valgdagen eller gjennom forhåndsstemming gjør du din demokratiske plikt ved å si fra til våre folkevalgte hva du synes om dem. Dette er din mulighet til å si fra om du er fornøyd med utviklingen eller ikke ved å gi din stemme til det partiet du mener gjør eller kan gjøre en god jobb for deg og dine interesser. Så derfor: bruk stemmeretten din 14. september. E-POST: TELEFON: LES TIDLIGERE UTGAVER AV BERGENSEREN I PDF-FORMAT: Skriv Bergenseren i søkefeltet. Alle nettadressene som er oppgitt i papirutgaven av magasinet har klikkbare lenker i PDF-formatet. ERIK DAHL BYOMBUD

4 4 BERGENSEREN AUGUST 2009 Vern 5 TIL SJEFEN GUNNAR BAKKE ORDFØRER 1. Hvilke oppgaver har Bergen kommune i forbindelse med høstens stortingsvalg? Bergen kommune har ansvar for å gjennomføre valget i henhold til 10 i valgloven; tilrettelegge for forhåndstemming, valglokaler på valgdagen, bemanne valglokalene, skaffe stemmesedler, foreta opptelling av stemmesedler og melde inn resultater. 2. Som ordfører er du leder for valgstyret. Hva er valgstyret, og hva går jobben din ut på? Valgstyret er styre for den valgorganisasjonen som er i sving forut for, under og etter valget. Valgstyret beslutter saker knyttet til gjennomføringen av valget. Ordfører er møteleder i valgstyret og ser til at styret fatter beslutninger. 3. Hvorfor bør folk bruke stemmeretten sin? Norge er et demokratisk land. Vår demokratiske rett til å påvirke hvem som skal styre landet er ikke en selvfølge, men en rettighet vi har opparbeidet. Det er viktig at folk engasjerer seg. Likegyldighet er farlig for et samfunn. Dersom du ikke bruker stemme retten, overlater du til andre å bestemme hvem som skal styre landet. På valgdagen er det faktisk folket som har all makt. 4. Tradisjonelt er valg deltakelsen ved stortingvalg høyere enn ved kommunestyrevalg. Hvorfor tror du det er slik? Jeg tror mediedekningen ved stortingsvalget skaper større fokus på profi lerte personer i partiene. Det er også lettere å se de ideologiske forskjellene mellom partiene på stortingsnivå enn gjennom lokalvalgene, der det ofte fokuseres mer på enkeltsaker i kommunene. Negativ vinkling på enkeltsaker og enkeltpersoner i små kommuner kan også være årsak til at man ikke stemmer ved kommunevalg. 5. Mange synes det er vanskelig å vite hvem de skal stemme på. Hvilket råd vil du gi til disse? Jeg vil oppfordre innbyggerne til å sette seg inn i programmene til de enkelte partiene. De partiprogrammene som synes å samsvare best med ditt personlige syn er sannsynligvis nært det partiet du bør stemme på. Ellers er det en fordel å følge med i media, og ikke bare se på hva partiene lover, men også på hva de har gjort. om dine favoritter! Hvis ikke du stemmer, lar du andre ta valgene for deg. TEKST OG FOTO: KRISTIN HAUGE KLEMSDAL N år du bruker stemmeretten, er du med på å bestemme hvilket parti og hvilke kandidater som skal representere deg og dine interesser de fire neste årene. Ved årets valg har personer stemmerett i Bergen. Alle stemmer er like viktige, og det er like viktig å stemme uansett om du velger et stort eller et lite parti. for at de politiske sakene som Stemmer du på et parti som behandles skal bli belyst fra ligger an til å komme i fl ere sider. styrende posisjon etter Partiene har ulike syn på valget, kan du være med på å hvilken vei samfunnsutviklingen avgjøre om partiet gjør dette, bør gå, og de prioriterer ulike samt partiets styrkeforhold grupper i samfunnet. Hvis du i forhold til andre partier. fortsatt ikke har bestemt deg Hovedregelen er at jo fl ere for hva som er ditt parti, kan stemmer, desto større makt. du kanskje fi nne inspirasjon Gir du stemmen din til et lite i partiguiden på side 8 og 9. parti, er du med på å sikre Her kan du se hvilke tre saker bredden av synspunkter på partiene selv mener er viktigst Stortinget. Dette er viktig for Bergen. Godt valg!

5 AUGUST 2009 BERGENSEREN 5 Husk at du kan forhåndsstemme Hvis du av ulike grunner ikke kan stemme på selve valgdagen, er det mulig å forhåndsstemme. Alle stemmeberettigede kan, uavhengig av hvor de er manntallsført, avgi forhåndsstemme i Bergen kommune fra 10. august til 11. september. Forhåndsstemmingen kan foregå på flere måter: I FASTE LOKALER Du kan forhåndsstemme på bibliotek, i Bergen Rådhus og ved enkelte studiesteder. I år vil det til sammen være 14 steder for forhåndsstemming, og de fl este holder åpent i hele forhåndsstemmeperioden. Oversikt over åpningstider for de ulike lokalene fi nner du på Bergen kommunes nettside om valg. VED HELSE- OG SOSIAL INSTITUSJONER I perioden 31. august til 11. september blir det avholdt forhåndsstemming ved 66 helse- og sosialinstitusjoner i Bergen kommune. På Internett fi nner du oversikt over tid og sted for forhåndsstemming ved institusjonene. FORHÅNDSTEMME HJEMME (ambulerende stemmegivning) Hvis du av helsemessige årsaker ikke selv kan oppsøke et stemmelokale, kan du søke om å få avgi stemme der du oppholder deg. Du kan søke skriftlig eller via telefon. Søknadsfristen er onsdag 9. september. Husk legitimasjons plikten! Valgloven krever at velgere som er ukjent for stemmemottaker legitimerer seg, og alle må derfor ha med seg legitimasjon når de skal stemme. Legitimasjonen må inneholde navn, fødselsdato og bilde. Velgere som oppholder seg på en institusjon som sykehjem, sykehus og lignende, kan få en ansatt til å bekrefte sin identitet. Har sendt ut valgkort Det er nå sendt ut valgkort til alle velgere som er manntallsført i Bergen kommune. På valgkortet gis det informasjon om når du kan stemme og hvilket stemmelokale du hører til. Du kan likevel stemme i hvilket som helst stemmelokale i Bergen kommune. Skal du stemme ved sametingsvalget? Er du innført i Sametingets valgmanntall, kan du avgi forhåndsstemme ved alle forhåndstemmelokalene i Bergen kommune. Er du folkeregisterregistrert i Bergen kommune, er Bergen Rådhus stemmelokale for sametings valget på valgdagen 14. september. All informasjon om valget fi nner du på W KONTAKTINFORMASJON Valgorganisasjonen/Bystyrets kontor E-post: Telefon: Her kan du forhåndsstemme: Arna bydel Arna Servicesenter Øyrane Torg Bergenhus bydel Hovedbiblioteket Strømgaten 6 NHH, Biblioteket Helleveien 30 NB: kun uke Bibliotek for humaniora (Universitetsbiblioteket) Haakon Sheteligsplass 7 NB: kun uke Bergen Rådhus Rådhusgt. 10 Fana bydel Fana biblioteksfi lial Tokanten Nesttunveien 102 Lagunen Storsenter Laguneveien 1 NB: kun uke Fyllingsdalen bydel Oasen biblioteksfi lial Folke Bernadottesvei 52 Laksevåg bydel Laksevåg helse og omsorg Skolegaten 1 Loddefjord biblioteksfi lial (Vannkanten) Lyderhornsvei 353 Ytrebygda bydel Ytrebygda hjemmesykepleie (Fanatorget) Aurdalslia 14 VALGET ER DITT: Valgdagen er din beste og eneste virkelige mulighet til å si fra om hvem du mener bør styre utviklingen av Norge. Årstad bydel Landås biblioteksfi lial Nattlandsveien 76 Ulriken bydelssenter Landåsveien 31A Åsane bydel Åsane biblioteksfi lial Åsane senter 40

6 6 BERGENSEREN AUGUST 2009 Slik stemmer bergenseren Bergenseren engasjerer seg litt mer enn landsgjennomsnittet og vil gjerne stemme i god tid. Ber unge ta valget Fyller du 18 eller 19 i år, vil du ganske sikkert motta et brev fra ordføreren. TEKST: ANN-KRISTIN LOODTZ Det er viktig å bevisstgjøre unge mennesker om at det er på valgdagen de kan være med å påvirke. Alterna tivet er at man lar andre bestemme for seg, sier ordfører og leder for valgstyret, Gunnar Bakke. Halvparten stemmer ikke Valgdeltakelsen de siste årene har vært synkende, og spesielt hos ungdom er den lav. Tallene for stortings valget i 2001 viser at hele 84 prosent av velgerne over 60 år brukte stemmeretten sin, mens bare 56 prosent av førstegangs velgerne valgte å stemme. Når nesten halvparten av en stemmeberettiget gruppe i befolkningen ikke bruker denne retten, så er det bekymringsfullt for demokratiet, mener Bakke. Derfor er han villig til å prøve ut nye metoder for å skape politisk interesse og vilje til å stemme. Vi ønsker å øke valgdeltakelsen generelt, men det er kanskje unge som trenger det først og fremst. For første gang sender derfor ordføreren ut et personlig brev til alle førstegangvelgere. Her oppfordres mot takeren til å sette seg inn i hva de ulike partiene står for. I tillegg gis det informasjon om hvor og hvordan man kan stemme. Vil treffe velgerne på Twitter Mange politiske partier har opprettet nettsamfunn i sosiale medier som Facebook og Twitter. Bergen kommune har ingen konkrete planer om å ta slike medier i bruk ved dette valget. Men allerede ved kommunevalget 2011 bør det absolutt vurderes. Jeg tror det kan være en effektiv måte å nå velgerne på, sier Bakke. Mener du 16-åringer bør få stemmerett? Jeg mener det både er fordeler og ulemper med dette. Bystyret stemte imot at Bergen skulle søke om å delta i en prøveordning med stemmerett for 16-åringer. Likevel mener jeg det er viktig at ungdom setter seg tidlig inn i hva politikk er, hva partiene står for og hvordan de kan påvirke samfunnet. Jeg vil gjerne oppfordre ungdom til å engasjere seg ved å delta i samfunnsdebatten. De har en viktig rolle for fremtiden. TEKST OG FOTO: ANN-KRISTIN LOODTZ Vi er kanskje ikke så sære som vi gjerne skulle ønske, men tall fra Statistisk sentralbyrå for 2005 viser ßere kostelige særtrekk ved den bergenske velgeren. Her er harde fakta: Mange stemmer Nesten 80 prosent (79,3 * ) av alle bergensere med stemmerett valgte å avgi stemme under forrige stortingsvalg. Det er tett på snittet for Hordaland (79,2) og nest best i landet om vi ser på fylkestallene. Bare innbyggerne i Akershus var ivrigere ved stemmeurnene, med 81,1 prosent oppslutning. Videre l igger Bergen og Hordaland to prosent over snittet for hele landet, som er 77,4. Bestemmer seg tidlig I tillegg til å engasjere seg, kan det se ut som bergenseren bestemmer seg i god tid før valgdagen. I 2005 valgte nemlig hele 23,1 prosent å forhåndsstemme. Det er to prosent over snittet for Hordaland (21,3) og drøye fem prosent over landsgjennom snittet (17,9). I Akershus var det til sammenligning bare 16,8 prosent av velgerne som valgte å stemme på forhånd. Velger fargerikt Ser vi på politisk tilhørighet, stemmer bergenserne både rødere og blåere enn landsgjennomsnittet. Rød Valgallianse (nå Rødt) og Høyre var hete poteter i Bergen i 2005, mens Senterpartiet og Arbeiderpartiet gjorde det atskillig dårligere her vest enn ellers i landet. Rød Valgallianse Þkk en oppslutning på 4,7 prosent i Bergen, men bare 1,2 prosent på landsbasis. Mens Høyre dundret til med over fem prosent i positivt avvik, med 19,5 prosent av stemmene, mot 14,1 prosent oppslutning på lands basis. Arbeiderpartiet Þkk ßest av bergensernes stemmer, med 28,9 prosent oppslutning. Men dette var Þre prosent under oppslutningen ellers i landet, som endte på 32,7 prosent. Den kaldeste partipoteten i Bergen må sies å ha vært Senterpartiet. På landsbasis var de mer enn fem ganger så stor som Rød Valgallianse (6,5 mot 1,2). Men i Bergen Þkk Sp bare 2,3 prosent av stemmene; RV Þkk 4,7. De eldste vet best? I forhold til alder og kjønn opplyser Institutt for Samfunnsforsk ning at det ikke Þnnes sammenlignbare data for Bergen alene. Men i en undersøkelse de gjennomførte på landsbasis **, kom det frem at Ola og Kari Nordmann runder 30 før de virkelig valfarter til urnene. I alderen var det i 2005 kun 55,3 prosent som stemte. I alderen var det 78,1 prosent som stemte. Det var høyest opp- slutning hos velgere over 60 år, med 83,3 prosent valgdeltakelse. Undersøkelsen viste for øvrig at de yngste og de eldste kvinnene hadde blitt ßinkere til å bruke stemmeretten fra 2001 til Best forbedring var det imidlertid for menn i alderen år. De gikk fra under 50 prosent deltagelse i 2001 til 63,7 i I 2005 hadde bergensere stemmerett, og av oss valgte å bruke den. Bruker du stemmeretten i år? KILDER: Statistisk sentralbyrå og Institutt for samfunnsforskning. * Tallene i artikkelen gjelder godkjente stemmer. ** Undersøkelsen var et samarbeid mellom SSB og Institutt for samfunnsforskning, og omfattet stortingsvalgene 2001 og personer deltok.

7 AUGUST 2009 BERGENSEREN 7 Still krav til ungdommen! Det er oppfordringa frå Even Sønsterudbråten (18), ordførar i det bergenske ungdomsbystyret. TEKST OG FOTO: VIBEKE VIK NORDANG Mange har for vane å etterlyse meir politisk engasjement frå ungdom. I Bergen har ein prøvd å gjere noko med dette gjennom opprettinga av Ungdommens bystyre (UB) i januar UB er viktig UB gir unge bergensarar sjansen til å påverke politiske saker som angår dei. Samstundes ynskjer ein å auke den politiske interessa og kunnskapen hjå dei unge. Even Sønsterudbråten (18) og Britt Kristine Ludvigsen (18) er to av medlemmene i 2009-utgåva av UB. Dei meiner UB er eit godt verkemiddel for å engasjere ungdom i politikken. Ungdom bør få påverke meir enn dei gjer i dag, og UB er ein viktig arena for å få dette til, seier Sønsterudbråten, som er ordførar i UB. Politikarar er litt som ßøyte, dei treng å få pisk av og til. Og når UB slepp til i ungdomsrelaterte saker, skal du sjå at resultatet blir krem, seier han med eit lurt smil. Stor debatt om røysterett Før sommaren handsama UB eit forslag om at Bergen skulle vere med i eit forsøksprosjekt der 16-åringar kan stemme under kommunevalet Saka skapte stor debatt, der utfallet vart at UB gjekk imot at Bergen skulle vere med i prøveordninga. Dette vart mellom anna grunngjeve med at røysterett bør følgje myndigheitsalderen, og at det er vanskeleg for 16-åringar å setje seg inn i ideologi. Bergen bystyre følgde opp tilrådinga frå UB med å vedta at Bergen ikkje skal vere med i forsøksprosjektet. For meg er dette den viktigaste saka vi har handsama, seier Ludvigsen, som er leiar for skule- og oppvekstkomiteen i UB. Ho var positiv til å vere med på prøveprosjektet. Eg skal røyste for fyrste gong i år, og meiner at eg kunne ha gjort det også då eg var 16. Sønsterudbråten skal også røyste i år, og seier dette er eit ansvar han ser fram til å ta på seg. Etter mi meining stillast det for få krav til ungdom. Ungdom er den gruppa som deltek minst i politikken, og det er det klart vi må gjere noko med, seier han. Blir fast ordning Det ser ut til at politikarane i Bergen er samde i det. Bystyret vedtok i juni at UB, som har vore eit prøveprosjekt, skal bli ei fast ordning. Dermed skal bergensungdommen også i framtida få sjansen til å seie si meining om sakene som påverkar kvardagen deira. Ungdommens bystyre Ungdommens bystyre (UB) er eit partipolitisk uavhengig organ som skal hjelpe born og unge til å bli høyrt i det politiske systemet. UB har kvart skulesemester møte ein gong i månaden. UB kan uttale seg i alle politiske saker som er til handsaming og er høringsinstans for saker som vert lagt ut til offentleg høyring. UB kan også ta opp saker. Alle ungdomsskular og vidaregåande skular (offentlege og private) i Bergen kan ha ein representant i UB. Før sommaren 2009 hadde UB 35 medlemmer. VIKTIG FOR UNGDOM: Britt Kristine Ludvigsen og Even Sønsterudbråten meiner Ungdommens bystyre er viktig for å få bergensungdom engasjert i politikk.

8 8 BERGENSEREN AUGUST 2009 Fyll opp din Hordalandsbenk! Stortingsrepresentantene fra vårt fylke blir gjerne omtalt som Hordalands benken. Den neste Hordalandsbenken vil inneholde fl ere av navnene til høyre. TEKST: ELISABETH FARSTAD Arbeiderpartiet 1. Anne-Grete Strøm-Erichsen (Bergen) 2. Per Rune Henriksen (Bergen) 3. Hilde M. Magnusson Lydvo (Voss) W Arbeid til alle Finanskrisen vil gjøre situasjonen i arbeidslivet tøffere i tiden fremover, og høy arbeidsledighet er en ulykke for alle som rammes. Arbeid til alle er derfor jobb nummer en for Arbeiderpartiet. God omsorg For å sikre god helse og gode helsetilbud, trenger vi gode felleskapsløsninger fra fødsel til alderdom. Alle skal ha lik rett til behandling ved behov. Vi vil forebygge mer og behandle fl ere. For å få til dette, må de ulike delene av helsevesenet samarbeide bedre. Bedre skole Flere og bedre lærere og fl ere undervisningstimer skal gi mer kunnskap til elevene i skolen. Alle skal kunne lese og skrive når de går ut av grunnskolen. Vi vil jobbe for å unngå at hver tredje elev ikke fullfører videregående skole. Høyre 1. Erna Solberg (Bergen) 2. Øyvind Urheim Halleraker (Bømlo) 3. Henning Warloe (Bergen) W Trygge veier også på Vestlandet Høyre vil ha et eget fond på 50 milliarder for vedlikehold av norske veier. Eksportbransjen og oljeindustrien på Vestlandet er avhengig av tungtransport for å få varene sine frem. Da må veiene holde en standard som tilrettelegger for fremtidens arbeidsplasser. Lavere skatter for å trygge din arbeidsplass Norge er det eneste landet i verden som ikke har vedtatt skattekutt for å berge bedrifter fra fi nanskrisen. Høyre vil sikre din arbeidsplass ved å gi betydelige skattekutt til bedrifter og private. Fokus på kunnskap Mens dagens regjering er mest opptatt av hvem som eier skolene, er Høyre mer opptatt av hva elevene lærer på skolene. Med oss i regjering får du en skole der eleven står i fokus og lærerne får et kompetanseløft. Når vi nå skal gå til urnene, stemmer vi ikke bare på bergensere. Ved et stortingsvalg stemmer vi på representanter fra hele fylket, og noen kandidater kan derfor være ukjente for mange bergensere. Vi har invitert fylkeslagene til partiene som stiller til valg å velge ut hvilke tre saker de anser som viktigst for Bergen i den kommende stortingsperioden. Svarene Þnner du i oversikten til høyre. Hvem havner på Stortinget? Fylkesvalgstyret i Hordaland har ansvar for å telle stemmesedlene i fylket. Hordaland skal velge 15 representanter, og fylkesvalgstyret avgjør 14 av dem basert på antallet stemmer gitt til hvert parti. Det siste mandatet fordeles av riksvalgstyret som utjevningsmandat, slik at det totale antallet stortingsrepresentanter blir så representativt som mulig for stemmegivningen i hele landet. Hvis du har noen spesielle favoritter, kan du forandre på stemmeseddelen. Du kan endre rekkefølgen på kandidatene og også stryke kandidater. Politikken avgjør Når du velger ditt parti, er det hovedsakelig to faktorer som bør være avgjørende: Du er stort sett enig i politikken partiet fører Du har tiltro til partiets representanter Du Þnner partienes valgprogram i valgbodene på Torgallmenningen, og partiene har også lagt sine programmer ut på internett. FOTO: KRISTIN HAUGE KLEMSDAL Demokratene 1. Fredrik Ugland Litleskare (Stord) 2. Jan Ove Fromreide (Bergen) 3. Kjell Einar Nilsen (Odda) W o Kampen mot fattigdom Demokratene vil redusere inntektsskatten gjennom å øke bunnfradraget opp til statens lønnstrinn 10, altså kr. 230,000,-. Av bruttoinntekt over lønnstrinn 10 skal det betales en lav og fl at skatt. Derved oppnås en mer korrekt skattepolitikk. De som i dag har store inntekter med store fradrag vil dermed yte mer til fellesskapet. Minstepensjonen bringes opp på det samme nivået som lønnstrinn 10. Nei til bompenger uansett Bompengeordningen er en kunstig oppkonstruert skatt. Dette landeveisrøveriet vil ikke Demokratene se lenger på. Din stemme til Demokratene er en stemme mot bompengefi nansiering av veger i kommende stortingsperiode. Total mottaksstopp Demokratene vil innføre total stopp på mottak av asylanter og fl yktninger til Bergen. Kommunen må først løse kvalitativt lovpålagte oppgaver. Fremskrittspartiet 1. Arne Sortevik (Bergen) 2. Gjermund Hagesæter (Lindås) 3. Karin Ståhl Woldseth (Bergen) W Bedre veier uten bompenger FrP vil fornye veinettet i Bergen og Bergensregionen uten bompenger. FrP vil ha en storbypakke på 100 milliarder. Ringvei Vest må ferdigstilles. Ulrikstunnelen til Arna, samt Skansen- og Mindetunnelen, må realiseres snarest mulig. Helsetjenester for alle FrP vil få bukt med skjevfordelingen i helsevesenet, der Bergen har blitt nedprioritert. FrP vil betale sykehusene for behandling av hver pasient. På denne måten blir ikke Haukeland Universitetssykehus straffet for overproduksjon av helsetjenester. Lavere skatter og avgifter FrP har alltid kjempet for at folk skal få beholde mer av sin egen inntekt. I tider med økonomisk uro er det viktig at bedriftenes eventuelle overskudd ikke beskattes for hardt. En må ha mulighet til å investere, og sikre sine egne arbeidsplasser ved å være nyskapende. Kristelig Folkeparti 1. Laila Dåvøy (Askøy) 2. Filip Rygg (Bergen) 3. Aslaug Hellesøy (Kvinnherad) W Trygghet for alle Krf vil styrke familien og gi den større valgfrihet blant annet ved å øke kontantstøtten. Vi ønsker en solidarisk alkoholpolitikk og lokalsamfunn som skaper trygge oppvekstvilkår. Vi vil også bruke mer penger på midt - delere og trygge skoleveier. Kamp mot fattigdom 1 av 6 sulter i verden. Vi har både mulighet og plikt til å hjelpe. KrF ønsker å rette mer av hjelpen til de aller fattigste landene og øke bistanden til 1,4 prosent av BNI. Verdighetsgaranti for eldre Vi vil innføre en verdighetsgaranti for eldre, slik at de blant annet får lovfestet rett til å delta på dag- eller aktivitetstilbud hvis de ønsker det. Vi vil kjempe for at alle på sykehjem som ønsker enerom, skal ha rett til det. Kristent Samlingsparti 1. Nils Grimen (Bergen) 2. Odd M. Ottesen Havneraas (Bergen) 3. Vidar Ottesen (Bergen) W KsP KRISTENT SAMLINGSPARTI Bedre livskvalitet for eldre og uføre Vi vil øke de eldre og uføres livskvalitet ut fra deres reelle behov. De må få bedre muligheter til fritidsaktiviteter, kulturarrangementer og kristne samlinger. Dette må styrkes ved utbygging av omsorgsboliger med bemanning, betjening og tilsyn. Transport og avgiftsreduksjon Vi vil bedre fremkommeligheten for de reisende i form av utbygging av kollektivnettet og styrking av veinettet. Dette vil hindre en stadig økende kødannelse i trafi kken. Bybanen må videreføres til Bergen Lufthavn. Parkeringsavgiften må reduseres kraftig, særlig for pårørende og besøkende ved sykehus og institusjoner. Barn og unge Vi ønsker et styrket nærmiljø med tettere samarbeid i bydelene innenfor barnehage, skole, idrett og kultur.

9 AUGUST 2009 BERGENSEREN 9 Kystpartiet 1. Hildur Larsen (Sveio) 2. Harald Kremner (Bergen) 3. Ågot Nydal (Os) W Klare rammer i skolen Kystpartiet vil arbeide for en oppdatering av skolen og få tilbake pensum i grunnskolen slik at elever, foreldre og lærere har en fast ramme å forholde seg til. Nei til boligskatt Kystpartiet kjemper imot all skatt på bolig eiendoms skatten må fjernes. Mer til samferdsel Kystpartiet vil arbeide for en ordentlig infrastruktur med opprusting av veier, rassikring, fjerning av bompenger og gratis ferger. Miljøpartiet De Grønne 1. Sondre Lindholm Båtstrand (Bergen) 2. Sunniva Kambestad (Ullensvang) 3. Øyvind Strømmen (Samnanger) W Grønn samferdsel MDG vil satse på bybaneutvidelse, bedre, billigere og hurtigere kollektivtilbud til og innad i Bergen, dobbeltspor til Arna og ingen penger til utbygging av Flesland eller biltunnel gjennom Ulriken. La bergenserne styre Bergen MDG vil grunnlovsfeste kommunalt selvstyre; ingen nye lovpålagte oppgaver for kommunene, ingen øremerking fra Staten slik at alle statlige midler til kommunene blir frie, og jevnere fordeling mellom Oslo og Bergen. Vern klimaet MDG vil hindre at vannet stiger over Bryggen gjennom kutt i klimautslippene, ingen nye olje- og gassfelter, avvikling av petroleumsindustrien og satsing på energisparing og fornybar energi, redusert forbruk, norsk klimanøytralitet i 2020 og en bindende global avtale om klimanøytralitet innen Norges Kommunistiske Parti 1. Alexander E. Zalewski (Bergen) 2. Inger Kristin Aas (Bømlo) 3. Trygve Jan Horgen (Bergen) W En moderne og miljøvennlig by NKP vil ha Bybanen til alle bydeler, halv pris på kollektivtransport, gradvis innføring av bilforbud i sentrum og høyhastighetstog til Oslo. Vi vil også bygge hybler og billige boliger til alle som trenger det. Folkestyre Vi ønsker en nasjonalisering av bank, forsikring og nøkkelindustri, slik at alle kan ta del i velferd og beslutninger. Helse og utvikling Vi ønsker sletting av sykehusgjelden og større pengeoverføringer for å fjerne helsekøene, totalrenovering av skolebygg og maks 20 elever per lærer. Vi ønsker ikke subsidiering av privatskoler; det offentlige kan trå til som eier om nødvendig. NKP vil også ha mer forskningsmidler til UiB og lønn og pensjonspoeng til fulltidsstudenter. Pensjonistpartiet 1. Frank William Hansen (Bergen) 2. May Torill Øyulvstad (Meland) 3. Kåre Hilmar Husabø (Bergen) W Bedre eldreomsorg Pensjonistpartiet vil ha et løft innen sykehjemsutbyggingen tilsvarende barnehageutbyggingen, med lovfestet rett til sykehjemsplass når kriteriene for fast plass eller avlastningsplass er tilfredsstilt. Vi ønsker en positiv og meningsfylt eldreomsorg med tilstrekkelig pleie for dem som må bo på alders- eller sykehjem. God oppvekst og utdanning Vi ønsker å sikre en positiv oppvekst og utdanning for våre barn og barnebarn, slik at de utvikler seg til harmoniske og kunnskapsrike mennesker som kan sørge for at landets og byens velstand opprettholdes og forbedres. Et trygt samfunn Pp vil sikre tryggheten for land og borgere gjennom et politi og rettsvesen som tar den enkelte borgers trygghet på alvor. Vi vil opprettholde et troverdig forsvar som kan forsvare landet. Rødt 1. Torstein Dahle (Bergen) 2. Lone Lunemann Jørgensen (Bergen) 3. Terje Kollbotn (Odda) W Miljø og kollektive løsninger Bybanen må forlenges mot vest (via Fyllingsdalen og Loddefjord til Straume på Sotra), mot nord (via Åsane til Knarvik) mot sør (videre fra Nesttun til Flesland) og mot øst (med dobbelt jernbanespor til Arna). Vi ønsker også lyntog mellom Oslo-Bergen, og ingen drift av gasskraftverket på Mongstad før CO 2 -håndtering er på plass. Rus- og psykiatriomsorg En skikkelig rus- og psykiatriomsorg er et offentlig ansvar. Vi vil ha en storstilt satsing på rus- og psykiatriomsorg, særlig for ungdom, og slutt på anbudspolitikken innenfor omsorgssektoren. Bolig for alle Boligpolitikk er et kollektivt ansvar. Vi ønsker en regulering av leiemarkedet og storstilt kommunal boligbygging. Vi vil ha 600 nye studentboliger i året og fl ere lavprisboliger. Senterpartiet 1. Kjersti Toppe (Bergen) 2. Solfrid Borge (Ullensvang) 3. Jakob Bjelland (Stord) W Bedre samferdsel Bergen trenger en helhetlig samferdselssatsing for hele Bergensregionen. Vi må få bedre kollektivtilbud, inkludert videre bybaneutbygging. Ny havn, styrking av Bergensbanen, ferjefri kyststamvei og utredning av høyhastighetsbane er også viktig for Bergen. Et grønnere næringsliv Senterpartiet vil legge til rette for nyskaping og utvikling i de mange små og mellomstore bedriftene, og skape titusenvis av nye arbeidsplasser innenfor fornybar energi. Bergen vil være sentral i en slik satsing. Skole og omsorg - der du bor Bergen trenger fl ere lærere i skolen. Senterpartiet vil styrke innholdet i skolen fremfor lengre skoledager. Lærlingeordningen må styrkes. Bergen har behov for fl ere omsorgsboliger og sykehjemsplasser, og mer satsing på sosial boligbygging. I tillegg er det viktig for Bergen å få etablert en bedre rusomsorg. Sentrumsalliansen 1. Salar Salih (Bergen) 2. Merete Andreassen (Bergen) 3. Frode Larsen (Bergen) W Rettferdig fordeling Sentrumsalliansen vil endre på den langvarige urettferdige ressursfordelingen; vi krever likebehandling for vestlendingene. Vår rettmessige andel av verdiskapningen bør føres tilbake til Vestlandet, Hordaland og Bergen. Satsing på helse og rus Det må rettes opp i overføringene til Helse Vest, og kostnadene i forbindelse med underdekning av helseforetaket må komme som et tillegg til opprettingen. Det må gjennomføres et kraftløft for å redusere økningen av unge som forsvinner inn i rus og psykiatri. Økt satsing på verdiskapning og samferdsel Vi vil tilrettelegge for videre utvikling av næringsvirksomhet som bidrar til nasjonal verdiskapning. Staten må i sterkere grad bidra til investeringer i nødvendig transportinfrastruktur og drift av kollektivtrafi kk, også her vest. Sosialistisk Venstreparti 1. Audun Bjørlo Lysbakken (Oslo) 2. Gina Knutson Barstad (Bergen) 3. Einar Horvei (Voss) W Sats på Bybanen Bergen trenger et miljøvennlig og fremtidsrettet kollektivtilbud. Bybanen må utvides til Kokstad/Sandsli, Flesland, Haukeland, Åsane og Fyllingsdalen og få direkte tilknytning til båttransporten til Askøy. Togrevolusjon Det må bygges ut lyntog mellom de store byene i Sør-Norge med reisetid Bergen Oslo på 2 ½ time og Bergen-Stavanger på 1 ½ time. Bergensbanen må rustes opp, blant med dobbelt spor til Voss. Målet er reisetid Bergen Oslo på 4 ½ time. Rettferdig lønn Alle har rett til arbeid og en lønn å leve av. Det er urettferdig at kvinner i snitt kun tjener 85 prosent av det menn gjør. SV vil gjøre det lettere få hel stilling og ha en statlig likelønnspott i lønnsoppgjøret som løfter kvinnelønnen. Venstre 1. Lars Sponheim (Ulvik) 2. Lars-Henrik P. Michelsen (Oslo) 3. Gunn-Vivian Eide (Bergen) W Bedre kollektivtilbud Venstre vil ha reisetiden med tog mellom Bergen og Oslo ned i 4 timer innen Dette vil legge grunnlaget for et fremtidig lyntognett. Vi vil også øke bevilgningene til kollektivtrafi kken med 10 milliarder årlig, og sikre statlige midler til videre utbygging av Bybanen. Bergen som Norges kunnskapsby En skole for kunnskap og like muligheter krever faglig sterke lærere. Venstre vil gi alle lærere i Bergen faglig påfyll gjen nom systematisk etter- og videreutdanning. Vi vil også øke grunnbevilgningene til høyere utdanning og forskning i Bergen. Mer til dem som trenger det mest Venstre vil styrke helsetjenestene i Bergen. Dette gjelder eldreomsorg, psykiatri, rehabilitering og tilbudet til rusavhengige. Vi vil ha fl ere behandlingsplasser, etablere sprøyterom og åpne for heroinassistert behandling for de tyngste rusbrukerne. Du fi nner partilistene på W under punktet partienes valglister i menyen til venstre.

10 10 BERGENSEREN AUGUST 2009 Slik stemmer du Ta en prøvetur gjennom valgprosessen, og se hvilke endringer du kan gjøre på stemmeseddelen. TEKST: KRISTIN HAUGE KLEMSDAL 1 Sjekk om du kan stemme 2 Møt opp i stemmelokalet 3 For å kunne avgi stemme ved stortingsvalget, må du være norsk statsborger som: har fylt 18 år innen utgangen av 2009 ikke har mistet stemmeretten etter grunnlovens 53 er eller har vært oppført i folkeregisteret som bosatt i Norge. For å kunne stemme ved valget i Bergen, må du være innført i manntallet for Bergen kommune. Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert bosatt 30. juni i valgåret. Hvis du har fl yttet til Bergen etter 30. juni, vil du fortsatt være registrert i manntallet og ha stemmerett i kommunen du fl yttet fra. På valgdagen 14. september kan du bare stemme i den kommunen du er manntallsført, men du kan forhåndsstemme i alle kommuner i perioden 10. august til 11. september. Du kan forhåndsstemme i perioden 10. august til 11. september, eller du kan stemme på valgdagen 14. september. Husk å ha med valgkort og gyldig legitimasjon. VALGKORT Alle som står i manntallet har fått tilsendt valgkort i posten. På valgkortet fi nner du informasjon om hvor og når du kan stemme på valgdagen. Ta med valgkortet når du skal stemme; det sparer deg for tid. KRAV OM LEGITIMASJON Alle velgere må legitimere seg for å få avgi stemme, med mindre de er kjent for stemmemottaker. Gode eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon. Kravet er at den inneholder velgerens navn, fødselsdato og bilde. Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus eller fengsel, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet. Gå til avlukket Finn stemmeseddelen du ønsker å bruke. DETTE KAN DU GJØRE MED STEMMESEDDELEN Stemmeseddelen avgjør hvilket parti du stemmer på. I tillegg kan du påvirke hvilke kandidater som blir valgt inn ved å gjøre følgende endringer på stemmesedelen: Endre kandidatrekkefølgen ved å skrive nummer i rubrikken foran kandidatnavnet. Stryke kandidatnavn ved å sette et kryss i rubrikken bak navnet. Se også forklaring på selve stemmeseddelen. Ikke vær redd for å gjøre endringer. Stemmeseddelen blir ikke forkastet selv om du gjør feil. Når du er ferdig med å fi nne parti og har gjort de endringene på stemmeseddelen som du ønsker, må du brette stemme seddelen. SPESIELT FOR FORHÅNDSSTEMMING: Legg stemmeseddelen i en stemmeseddelkonvolutt. SPESIELT FOR FORHÅNDSSTEMMING: Gå til valgfunksjonæren for å få utlevert stemmeseddelkonvolutt. Husk valgkortet når du skal stemme; det sparer deg for tid.

11 AUGUST 2009 BERGENSEREN 11 Valg 2009 Mandag 14. september er det Stortings- og sametingsvalg Valg av representanter til disse organene skjer samtidig hvert fjerde år MER INFORMASJON OM VALGET: W Her kan du stemme på valgdagen ARNA BYDEL Garnes ungdomsskule Indre Arna skule Kulturhuset Sentrum Ytre Arna Lonehallen v/lone skule Husk at valglokalene stenger kl BERGENHUS BYDEL Bergen Rådhus Haukeland skole Hellen skole Nordnes skole Rothaugen skole Vitalitetssenteret på Møhlenpris Vi gjør oppmerksom på at følgende stemmelokaler er lagt ned siden valget i 2007: TRENGEREID - nytt stemmelokale er Garnes ungdomsskole RIPLE - nytt stemmelokale er Ulsmåg skole NORDVIK - nytt stemmelokale er Kirkevoll skole FANA BYDEL Helldal skole Hop skole Kaland skole Kirkevoll skole Kringlebotn skole Krokeide skole Midtun skole Nattland skole Paradis skole Skjold skole Ulsmåg skole FYLLINGSDALEN BYDEL Bønes skole Lynghaug skole Lyshovden skole Ortun skole Varden skole 4 Gå til avkrysserbordet 5 Her gjør du følgende: Lever valgkort og vis legitimasjon. Bli krysset av i manntallet. Få stempel på stemmeseddelen. SPESIELT FOR FORHÅNDSSTEMMING: Stemmeseddelen stemples ikke. Valgfunksjonæren legger stemme konvolutten din sammen med valgkortet i en ny konvolutt en omslagskonvolutt. Endre kandidatrekkefølgen på stemmeseddelen ved å skrive nummer i rubrikken foran kandidatnavnet (Nr-rubrikken). Legg stemmeseddelen i urnen Seddelen må alltid være stemplet, ellers blir stemme givningen regnet som ugyldig. SPESIELT FOR FORHÅNDSSTEMMING: Omslagskonvolutten legges i urnen. Før opptelling av stemmene blir valgkort og stemmeseddel konvolutt skilt. Stemmeseddel konvoluttene legges i en ny urne. Når opptellingen starter, åpnes urnen med stemme seddelkonvoluttene. Slik blir velgernes anonymitet like godt ivaretatt som ved ordinær stemmegivning. 6 Opptellingen begynner Etter at valglokalet er lukket, foretar valgmedarbeiderne i ditt valg lokale en grovtelling av stemmene og ringer inn resultatet til opptellingssentralen i Bergen Rådhus. Resultatene sendes videre til Kommunal- og regional departementet i Oslo (KRD). Stemmesedlene bringes så fysisk til Bergen Rådhus, hvor hver stemmeseddel skannes. Dermed registreres også endringer du har gjort på stemmeseddelen. Når resultatene fra skanningen foreligger, god kjenner Valgstyret i Bergen bergens valget. Hordaland fylkeskommune kontrollerer stemmeopptellingen for alle kommuner i Hordaland. Fylkesvalgstyret foretar så valg oppgjøret for fylket og fordeler fylkets distrikts mandater mellom partiene. Riksvalgstyret foretar fordelingen av utjevningsmandater, et mandat per fylke. Utover valgnatten kan du holde deg oppdatert på resultatene gjennom media. LAKSEVÅG BYDEL Alvøen skole Bjørndalsskogen skole Damsgård skole Håstein skole Mathopen skole Nygårdslien skole Olsvikhallen Vadmyra skole YTREBYGDA BYDEL Hjellestad skole Liland skole Rå skole Skeie skole Søreide skole Ytrebygda kultursenter ÅRSTAD BYDEL Gimle skole Hunstad skole Landåshallen Minde skole Ny Krohnborg skole Slettebakken skole ÅSANE BYDEL Eidsvåg skole Haukedalen skole Haukås skole Hordvik skole Mjølkeråen skole Rolland skole Salhus skole Tertnes skole Åsatun Lagshuset

12 12 BERGENSEREN AUGUST 2009 De har ulik alder og tilhører helt ulike partier. Men en ting har de felles: De er ivrige brukere av blogg og twitter i møte med velgerne. TEKST: ANN-KRISTIN LOODTZ Hvorfor blogger du? Det er en effektiv måte å nå fram til mange på, og jeg får vist ulike sider av mitt engasjement. Sakene sprer seg også ofte videre fra bloggen. En blogg gir mulighet for dialog. Å diskutere med dem som kommenterer et blogginnlegg er egentlig viktig, men jeg klarer ikke å rekke over det så mye som jeg gjerne ville. På hvilken måte synes du det påvirker din formidling av ditt politiske budskap? Noe av styrken ved en blogg er muligheten for nyansert og allsidig framstilling, og det er store muligheter for spredning til andre medier. Sender man ut en pressemelding, er det kanskje ingen som trykker den. Men skriver du en tekst på bloggen når den mange. Bloggen leses av dem som er interessert, så det er en lite påtrengende form. Har bruk av sosiale medier bidratt til at du utvikler ditt syn i en politisk sak? Ja, det kan være viktige innspill å få. Først og fremst bidrar det til å gjøre politikken mer nyansert og all - sidig ved at det kommer momenter som jeg ikke har tenkt på før. Hvorfor blogger du? For å være i dialog med fl est mulig. Politikk må være toveiskommunikasjon! Dessuten ønsker jeg som folkevalgt at terskelen for å kontakte meg skal bli lavere. Min oppgave er særlig å være et ombud for dem som trenger det. På hvilken måte synes du det påvirker din formidling av ditt politiske budskap? Det gir muligheten til å være litt mer uredigert og direkte. I tillegg opplever jeg at mange setter pris på den noe personlige formen som en blogg har. Har bruk av sosiale medier bidratt til at du utvikler ditt syn i en politisk sak? I fl ere saker har jeg fått nyttige og avgjørende innspill. Debattene på bloggen har dessuten fått frem mange nyanser og sider som jeg før ikke var bevisst på. Politikken må hele tiden formes. Sosiale medier er et glimrende verktøy der poli tikken er blitt langt mer tilgjengelig for oss alle. Politikk i sosi Påvirker blogg, Facebook og Twitter demokratiet? TEKST OG FOTO: ANN-KRISTIN LOODTZ Gjennom nettsamfunn som Facebook og Twitter kan enkeltpersoner utfordre politikere og massemedia ved å si sin mening uredigert. Dermed synes de å påvirke det media oppfatter som viktig. Hvilken betydning får dette for dem som driver politikk i Norge? Stor, tror Carl Christian Grøndahl. Han har skrevet master oppgave om nye mediers betydning for politisk aktivitet og deltagelse. Gjennom casestudiet av debatten rundt EUs datalagringsdirektiv gjorde han interessante funn. Det som var spesielt, var at engasjementet i sosiale medier ofte kom foran de store oppslagene i pressen om saken. Bloggerne gjorde saken til en stor debatt om personvern før avisene kjørte det opp. Dette er interessante funn som det burde forskes mer på. Bidrar til dagsorden I ettertid ser Grøhndal hvordan prosessene gjentar seg i store debattsaker. Tilsvarende kunne vi se i blasfemidebatten i vinter. Avisene skrev lite om saken før jul, men det vokste frem en underskriftskampanje og bloggdebatter om saken. Selv laget jeg en Facebookgruppe med lenker til underskriftskampanjen og det jeg fant av blogginnlegg om saken. Etter to uker hadde vi 8000 medlemmer og 8000 underskrifter. Da ringte pressen. På samme tid gikk Stoltenberg ut med vaklende forklaringer, og kort tid etter trakk Senterpartiet forslaget sitt om blasfemiparagrafen. Pressen hadde oppslag som Bloggerne avgjorde og Presset på Facebook, men dette blir likevel misvisende. Kraften i saken oppstår mellom sosiale medier og verden mellom blogg, Twitter, Facebook, aviskronikker, radioog tv-innslag. Endrer jorunalistikken Blant andre Bergens Tidende har trykket kritiske innlegg om informasjonsverdien til Twit tergrupper og bloggsamfunn. Overvurdererer vi bloggerens makt? Nei, jeg tror innleggene kan komme av frykt for hvordan bloggeren utfordrer medias makt. For en politiker kan det bety å få bedre kontroll over sine meningsytringer. Om man opplever seg feilsitert, kan man korrigere det via egen blogg i stedet for å være prisgitt medias versjon. Det skjedde med Bård Vegar Solhjell (SV), som lenge har markert seg som en aktiv bruker av sosiale medier. Da VG skrev at Solhjell ville straffe bruk av Facebook i skolen (27. april 2009), valgte politikeren å dementere feiltolkingen via sin egen blogg; han hadde sagt at det er viktig å ikke kritisere verktøyet, men hvordan det blir brukt. Og videre: Det er neppe (riktig) å forby, men å sette klare grenser (bardvegar.no). Saken endte med at redaktør i VG, Espen Egil Hansen, beklaget via bloggen til Solhjell, og påpekte hvordan sosiale medier og nettpublisering tvinger fram bedre kvalitet bedre journalistikk. Endrer politikken? I tillegg til en bedre journalistikk, kan vi kanskje snakke om en bedre politikk. Det mener blant andre Filip Rygg (KrF), som er

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Det aller meste er politikk

Det aller meste er politikk Det aller meste er politikk Hvilket parti ville du stemme på hvis det var valg i dag? Hva synes du er bra med det norske samfunnet? Hva vil du forandre i det norske samfunnet? Lederen i ungdomsorganisasjonen

Detaljer

Menneskeverd i sentrum side 12-13

Menneskeverd i sentrum side 12-13 #01 NOVEMBER 2014 i denne utgaven q KOMMUNESTYRET I HORTEN KOMMUNE SIDE 2 q BUDSJETT og BUDSJETTSAMARBEID SIDE 3 en borgerlig avis 2014 utgitt av Høyre, FrP og Krf i Horten kommune q PLANLEGGER FREMTIDENS

Detaljer

Norges raskeste. Tid for å velge. Nr. 33. Les alt om valget. Leker og lærer. Norge. verden. kultur. sport. valg 09. melding. Side 7.

Norges raskeste. Tid for å velge. Nr. 33. Les alt om valget. Leker og lærer. Norge. verden. kultur. sport. valg 09. melding. Side 7. S VALGAVIS Nr. 33 Tid for å velge Torsdag 27. 08. 2009 19.årgang Les og hør mer: www.klartale.no Les alt om valget 2 Norge 3 verden 5 kultur 6 sport 7 valg 09 18 melding Leker og lærer Rollespill skal

Detaljer

Valg i Lørenskog 2011

Valg i Lørenskog 2011 REKLAMEBILAG UTGITT AV AP, SV,LIV OG SP I LØRENSKOG Valg i Lørenskog 2011 Felles valgkampavis for fire partier Lørenskog Arbeiderparti, Lørenskog SV, Lørenskog i våre hjerter og Lørenskog SP utgir en felles

Detaljer

Aktiv by. for alle. Temanummer om idrett. Bergen har ambisjoner om å være en idrettsby ett steg foran. Padler. på Linken 14.

Aktiv by. for alle. Temanummer om idrett. Bergen har ambisjoner om å være en idrettsby ett steg foran. Padler. på Linken 14. Ny giv på Ortun10 Padler mot OL Bergen har ambisjoner om å være en idrettsby ett steg foran. 11 4 Temanummer om idrett Liv og Ludo på Linken 14 Foto: kristin hauge klemsdal november 2010 INNBYGGER- MAGASIN

Detaljer

Grenseland AVISA. Viktig valg i Marker VALG- SPESIAL MARKER

Grenseland AVISA. Viktig valg i Marker VALG- SPESIAL MARKER Grenseland AVISA NR. 5 SEPTEMBER 2015 VALG- SPESIAL Viktig valg i Marker Ungdommen er en maktfaktor når innbyggerne går til valgurnene 13. og 14. september. I Marker har 16 17-åringene stemmerett. Ungdommene

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Partilederne svarer på SFAs valgspørsmål s. 11 Hjemme hos Dag-Olav s. 20 Blodprøve til besvær s. 22 Sterk og synlig Stolthetsparade s. 37 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti Vi skal bygge landet SV forandrer Norge Statsbudsjettet 2009 Arbeidsprogrammet Side 10 13 Side 3-6 Side 8-9 Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 5/2008 Side 5 xxxxxxx: B Sosialistisk

Detaljer

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // TEMA: Klare til kamp Side 6-7 Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer www.bergen-chamber.no MARIT WARNCKE HAR ORDET Dagens bystyre: ets kvaler Uavhengige

Detaljer

Møte onsdag den 14. juni kl. 10. President: Thorbjørn Jagland. Dagsorden (nr. 88): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Møte onsdag den 14. juni kl. 10. President: Thorbjørn Jagland. Dagsorden (nr. 88): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen 14. juni Lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2007 2731 Møte onsdag den 14. juni kl. 10 President: Thorbjørn Jagland Dagsorden (nr. 88): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

TRYGG ELLER OVERVÅKET?

TRYGG ELLER OVERVÅKET? NR. 2:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Profilen: Lars Arne Ryssdal side 14 Status Kina Taiwan side 22 TRYGG ELLER OVERVÅKET? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 EUs datalagringsdirektiv Datalagringsdirektivet

Detaljer

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet Helse, velferd og omsorg En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå Nr. 2/2011 - årgang 6 ne r e gj r g nå e m ed r! a T m gå du i vindusposten

Detaljer

Hightech oldemor. Tryggere alderdom med moderne teknologi. Nr. 3:2011 høyremagasinet muligheter

Hightech oldemor. Tryggere alderdom med moderne teknologi. Nr. 3:2011 høyremagasinet muligheter Nr. 3:2011 høyremagasinet muligheter Valg-kick-off side 14 Profilene: Møt Michael Birkeland og Turid Wickstrand Iversen side 16 Hightech oldemor Tryggere alderdom med moderne teknologi Høyremagasinet /

Detaljer

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen.

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. 46 mill. i pluss Side 20 Bare et spill Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. Side 12 Imponert Carl I.

Detaljer

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 1 - ÅRGANG 2 - JANUAR 2015 Valg til høsten 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Juridisk rådgiver Rolf Brakstad i Asker kommune er nøye

Detaljer

et magasin fra Pensjonist Par tiet

et magasin fra Pensjonist Par tiet Vindusposten et magasin fra Pensjonist Par tiet Helse, velferd, omsorg og verdighet Nr. 1/2015 - årgang 10 Hvor går Norge? Et hån mot pensjonistene Narrespill om folketrygdens finansiering Blind markedsideologi

Detaljer

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti n r. 6/2008

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti n r. 6/2008 ABC for finanskrisen Side 4 6 SV på nett Side 8 9 Palestina Side 12 13 Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti n r. 6/2008 Foto: Scanpix xxxxxxx: SV lanserte sine krav til regjeringsdeltagelse

Detaljer

RESSURSUTNYTTELSE NR. 3:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Monica Mæland side 14 Slik gjør de det i Sverige side 22

RESSURSUTNYTTELSE NR. 3:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Monica Mæland side 14 Slik gjør de det i Sverige side 22 NR. 3:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Monica Mæland side 14 Slik gjør de det i Sverige side 22 RESSURSUTNYTTELSE Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 FÆRRE KOMMUNER Kommunene blir stadig pålagt nye

Detaljer

NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22. Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid:

NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22. Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid: NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22 Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid: HVA MENES MED OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEID? Offentlig-privat

Detaljer

Vi får stemme! 20 år siden tursti-fest NR 4 AUGUST 2011 23. ÅRGANG. Lise. Stemmerett. Valget. Hasiv er død. Bydelsutvalgets tilskuddsmidler

Vi får stemme! 20 år siden tursti-fest NR 4 AUGUST 2011 23. ÅRGANG. Lise. Stemmerett. Valget. Hasiv er død. Bydelsutvalgets tilskuddsmidler NR 4 AUGUST 2011 23. ÅRGANG Vi får stemme! Lise Setter grenser før de pårørende selv blir syke Stemmerett side 3 Stemmerett fra 16 år Unge kandidater Valget Valgfakta og bydelskandidater side 4 side 6

Detaljer

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister Vi i Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Nr. 3-2011 - Årg. 66 KOMMUNEVALGET Landslaget 2011 for Offentlige Pensjonister Det er viktig å stemme! Godt valg! VI i LOP nr. 3 2011 Medlemsblad

Detaljer

Møte onsdag den 4. juni kl. 14.10. President: Å got Valle. Dagsorden (nr. 35): Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om introduksjonsordning

Møte onsdag den 4. juni kl. 14.10. President: Å got Valle. Dagsorden (nr. 35): Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om introduksjonsordning 2003 4. juni Introduksjonsloven 709 Møte onsdag den 4. juni kl. 14.10 President: Å got Valle Dagsorden (nr. 35): 1. Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere

Detaljer

Møte onsdag den 14. januar 2009 kl. 10 Presidenten: Statsråd Dag Terje Andersen [10:04:50]: Presidenten: Per-Willy Amundsen (FrP) [10:06:30]:

Møte onsdag den 14. januar 2009 kl. 10 Presidenten: Statsråd Dag Terje Andersen [10:04:50]: Presidenten: Per-Willy Amundsen (FrP) [10:06:30]: 2009 14. jan. Muntlig spørretime 1787 Møte onsdag den 14. januar 2009 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 41): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime Presidenten:

Detaljer

Valg-spesial JONAS GAHR STØRE. I ny drakt. «Ulikheten finnes også i verdens rikeste land.» Norges største eldremagasin

Valg-spesial JONAS GAHR STØRE. I ny drakt. «Ulikheten finnes også i verdens rikeste land.» Norges største eldremagasin NUMMER. 4 SEPTEMBER 2013 / 63. ÅRGANG Norges største eldremagasin JONAS GAHR STØRE «Ulikheten finnes også i verdens rikeste land.» I ny drakt PARADISET NORD-KYPROS CARSTEN O. FIVE: SLIK UNNGÅR DU HYTTEKRANGEL

Detaljer

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 3/2007

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 3/2007 Hvordan vinne valget Side 4 8 + side 16 Kamp mot fattigdom Side 3 Hva vil SV med skolen? Side 12 13 Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 3/2007 Foto: scanpix Valgkampen har startet!

Detaljer

hele oslos fabian om du vil ha fabian som ordfører, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10-13.

hele oslos fabian om du vil ha fabian som ordfører, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10-13. Nr. 3-2011 hele oslos fabian om du vil ha fabian som ordfører, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10-13. Stian Berger Røsland: - Jeg vil gi honnør til ansatte og frivillige i tiden

Detaljer

NaturVest. Hvem vinner miljøvalget 2009? Grønn i hodet. Grønn IT. Se miljøvalgundersøkelsen i NaturVest

NaturVest. Hvem vinner miljøvalget 2009? Grønn i hodet. Grønn IT. Se miljøvalgundersøkelsen i NaturVest 32009 NaturVest Medlemsblad for Naturvernforbundet Vestlandet Hvem vinner miljøvalget 2009? Se miljøvalgundersøkelsen i NaturVest Grønn i hodet NaturVest portretterer Sverre Stakkestad, alias katalogmannen.

Detaljer