Informasjonsplan for Kommune- og fylkestingsvalg 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonsplan for Kommune- og fylkestingsvalg 2015"

Transkript

1 Informasjonsplan for Kommune- og fylkestingsvalg 2015 I denne planen presenteres mål, vurderinger og prioriteringer for informasjonsarbeidet ved kommune -og fylkestingsvalget De ulike kanalene som vil benyttes til å spre informasjon om valget 2015 beskrives, og egne informasjonstiltak rettet mot grupper som erfaringsmessig har særskilte informasjonsbehov gjennomgås. Informasjonsplanen viderefører i hovedsak tiltak og prioriteringer fra foregående valg. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) iverksetter nasjonale informasjonstiltak (nasjonale annonsekampanjer i aviser og TV, husstandsbrosjyrer på flere språk og informasjon på nett). Tiltakene i denne planen er supplement til statens informasjonstiltak, og rettes hovedsakelig mot de stemmeberettigede i Bergen. Valgloven pålegger valgstyret i kommunene å kunngjøre følgende ved kommunestyre- og fylkestingsvalg: Tid og sted for utlegging av manntall og adgang/fremgangsmåte for å kreve feil rettet ( 2.6) Når listeforslagene er godkjent, skal valgmyndighetene legge de offisielle valglistene ut til gjennomsyn. Valgmyndighetene kunngjør overskriftene på de godkjente valglistene og opplyser om hvor de er lagt ut ( 6.7) Søknadsfrist for hjemmestemming ( 8.3) Tid og sted for forhåndsstemming ( 24) Tid og sted for stemmegiving på valgdagen ( 9.3) I tillegg er det viktig å informere om den vedtatte utvidelsen av muligheten til å forhåndsstemme. I 2015 blir det både flere lokaler og lengre åpningstider for forhåndsstemming sammenliknet med valget Bystyrets kontor har ansvar for alle sider ved valgavviklingen det gjelder også arbeidet med informasjonsformidling. Informasjonsarbeidet rundt valget er organisert i en egen arbeidsgruppe som også samarbeider tett med Bergen kommunes informasjonsavdeling, seksjon informasjon (SI). Mål Målet for informasjonsarbeidet er å gjøre det enkelt for innbyggerne i Bergen å bruke stemmeretten, og at de skal få svar på det de lurer på. For å nå dette målet er det nødvendig å sørge for at innbyggerne har tilgang til god og oppdatert informasjon om: Hvem kan stemme? Når kan du stemme? Hvor kan du stemme? Hvordan stemmer du? Hva kan du endre på stemmeseddelen? I tillegg vil det bli informert om valgordningen generelt og hvordan den konkrete avviklingen av valget er i Bergen. De aller fleste informasjonstiltakene i planen er generelle og rettet mot alle stemmeberettigede i Bergen kommune. Samtidig sier erfaringene fra tidligere valg at noen velgergrupper har behov for egne informasjonstiltak. Det settes inn egne tiltak direkte rettet mot disse.

2 Informasjonskanaler Planen viderefører informasjonskanalene som ble benyttet ved de foregående valgene. To nye tiltak, bruk av infoskjermer og informasjon på bybanen, er tatt med. De tre viktigste informasjonskanalene er: Nettsidene: Valg i Bergen sin facebookside Valgtelefonen I alle egenproduserte brosjyrer, plakater og annonser vil det henvises til disse tre informasjonskanalene for ytterlige informasjon. Internett: bergen.kommune.no/valg Nettsidene skal være den viktigste kanalen for valginformasjon. Målet er at en til enhver tid skal finne oppdatert informasjon om alle aktuelle tema knyttet til valg her. Sidene vil oppdateres kontinuerlig og en vil tilstrebe at den mest aktuelle informasjonen ligger øverst. Valgsidene vil også ha lenker til nasjonale sider som valg.no og departementets sider med valginformasjon, herunder informasjon på engelsk og andre språk. Bystyrets kontor samarbeider med Seksjon informasjon om å løfte viktige enkeltsaker til førstesiden på kommunens nettsider. Facebook Valg i Bergen har en facebookside som ble opprettet til valget i Denne videreføres for valg På siden deles nyhetsartikler fra egne nettsider og annen relevant informasjon. Hovedtanken med siden er ikke å få flest mulig likes/følgere, men at den skal fungerer som en inngangsport og lede brukerne videre inn til informasjon på nettsidene. Det er mulig å stille spørsmål direkte på veggen til siden til Valg i Bergen, og å sende melding. Det vil framgå at henvendelser kun besvares i arbeidstiden. Det vil lages en vaktordning for å sikre at henvendelser på facebook følges opp raskt. Aktuell informasjon som for eksempel at forhåndsstemmingen starter, vil også deles på kommunens offisielle facebookside. Valgtelefonen Valgtelefonen for publikum er betjent fra 1. mai 14. september. Her kan publikum ringe inn og få svar på ulike spørsmål i forbindelse med valget. Valgtelefonen tar også i mot og registrerer «søknader» om hjemmestemming. Annonser i papiraviser og på nett Det vil rykkes inn annonser, både i papirutgaven og også web-annonser, med informasjon om forhåndsstemming, institusjonsstemming, hjemmestemming og stemming på valgdagen i følgende aviser: BT og BA lokalaviser studentaviser Kommunale publikasjoner Kommunetorget (Kommunal informasjon, dobbeltside i BT hver søndag)

3 Praktisk informasjon om forhåndsstemming, institusjonsstemming, hjemmestemming og stemming på valgdagen vil bli tatt inn i Kommunetorget på aktuelle tidspunkt utover sommeren 2015 og fram mot valgdagen. Bergenseren (Bergen kommunes innbyggermagasin) Det planlegges å gi stor plass til beskrivelse av valget i Bergenseren som utgis i forkant av valget. Bystyrets kontor samarbeider med Seksjon Informasjon om innholdet i denne. Antatt utgivelse er første halvdel av august. Infoposten (Bergen kommunes informasjonsmagasin for utviklingshemmede) Bystyrets kontor vil kontakte Infoposten og få til et samarbeid om publisering av valginformasjon spesielt tilpasset denne gruppen. Det er ønskelig å få dette inn i augustutgaven. Brosjyrer og plakater Det vil produseres egne plakater og brosjyrer. Hovedbudskapet i disse vil være hvem når, hvor, og hvordan en kan stemme i Bergen. Valgkort Valgkortet er en del av en informasjonsbrosjyre som inneholder sentral valginformasjon og produseres og distribueres av KMD. På valgkortet framgår det hvor velgeren er manntallsført og hvilket valglokale hun tilhører. I tillegg er det mulig for kommunene å legge inn lokal informasjon i et avgrenset felt. Pressemelding Der det er hensiktsmessig vil kommunens pressemeldinger bli brukt til å informere om frister, viktige hendelser og lignende. Informasjonssenteret i 1. etasje i Bergen rådhus Informasjonssenteret mottar mange henvendelser fra publikum knyttet til valg. Dette gjelder både på telefon og de som tar personlig kontakt i skranken. Bystyrets kontor gir opplæring i valg til ansatte i informasjonssenteret. NY! Infoskjermer En infoskjerm er en elektronisk oppslagstavle som kan vise informasjon i form av stillbilde, animasjon og film. I samarbeid med Seksjon informasjon vil en vurdere om det er hensiktsmessig å bruke infoskjermer til informasjon om forhåndsstemming og valgtingsstemming. NY! Informasjon på Bybanen Bystyrets kontor har rettet en forespørsel til Skyss om mulighet for å informere om forhåndsstemmelokaler langs bybanetraseen via plakater på Bybanen. Responsen fra Skyss er at de i utgangspunktet en svært restriktiv linje for denne type informasjon på bybanen. Bystyrets kontor vil følge dette opp videre med fylkeskommunen som eiere av Skyss. Tiltak spisset mot enkeltgrupper: Som nevnt innledningsvis har en erfart at noen velgergrupper har et særegent informasjonsbehov. Det vil settes i verk tiltak for å dekke disse: Studenter I Bergen bor det ca studenter, mange av disse er ikke folkeregisterregistrert i Bergen. Erfaringene fra valg 2013 var at overraskende mange utenbysstudenter møtte opp for å stemme i

4 Bergen på valgdagen og ble avvist fordi de var folkeregisterregistrert i en annen kommune. Hovedbudskapet i informasjon rettet mot studenter ved valg 2015 vil derfor være at alle kan forhåndsstemme, men at utenbys studenter MÅ forhåndsstemme dersom de ønsker å avlegge stemme i Bergen. På valgdagen kan en kun stemme i den kommunen en er folkeregisterregistrert i. Plakater med informasjon om forhåndsstemming Annonser i studentaviser, på papir og nett Kontakt med studentavisredaksjoner for å få redaksjonell omtale Informasjon på studiestedenes og SIB sitt intranett/nettsider Stemmeberettigede med nedsatt funksjons- eller forflytningsevne Stemmeberettigede med nedsatt funksjons- eller forflytningsevne kan søke om å få stemme hjemme. Det vil også være aktuelt for en del i denne gruppen å avgi stemme på institusjon. Det vil derfor være spesielt viktig å sikre at en når ut til denne gruppen med informasjon om framgangsmåte og søknadsfrist for hjemmestemming og om tidspunkt for institusjonsstemming. Plakater på institusjonene og informasjon til personalet Informasjonsskriv om institusjonsstemming til velgere som bor nær institusjonen, distribuert via etat for hjemmebaserte tjenester Brosjyre som beskriver de ulike mulighetene for forhåndsstemming, distribuert via etat for hjemmebaserte tjenester og etat for tjenester for utviklingshemmede Flyer/brev distribuert til alle beboere på institusjonene med informasjon om tidspunkt for forhåndsstemming Stemmeberettigede med annet morsmål enn norsk Ved kommune- og fylkestingsvalg har ikke-norske statsborgere som har vært folkeregistrert i Norge de 3 siste årene stemmerett. Det vil derfor være viktig å ha tilgjengelig informasjon på engelsk og andre språk både om stemmerettigheter og om hvor og når en kan stemme. Disse velgerne vil få informasjon om hvor det finnes informasjon på engelsk og andre språk. Det utarbeides informasjon om dette nasjonalt, både elektronisk og som brosjyrer. Det vil ikke produseres eget materiale på engelsk utover Bergen-spesifikk informasjon om stemmesteder og tider. Produsere brosjyre på engelsk, og noen andre språk, med praktisk informasjon og henvisning til hvor en kan finne mer informasjon om valg på flere språk (på KMDs nettsider) Distribusjon av KMDs brosjyrer på ulike språk på nett og i stemmelokaler Ha tolker tilgjengelige i Bergen rådhus på valgdagen Stemmeberettigede uten fast bostedsadresse som ikke har legitimasjon Ved Kommune- og fylkestingsvalg i 2007 ble det innført legitimasjonsplikt for å avgi stemme. For personer som ikke har fast adresse, kan det være praktisk vanskelig å skaffe seg legitimasjon. NAV tilbyr derfor bostedsløse økonomisk og praktisk bistand til å få tak i legitimasjon. Be NAV (via brev) informere om kommunens tilbud via plakater i lokalene og gjennom informasjon til ansatte

5 Brev med informasjon om kommunens tilbud til STRAX-huset, MO sentre og Kafe Magdalena Budsjett Totalrammen for informasjonstiltak er kroner. I tillegg kommer trykking og utsending av valgkort, kostnaden til dette utgjorde kroner i Evaluering Etter at valget er gjennomført vil hele den praktiske gjennomføringen av valget evalueres, dette gjelder også gjennomføringen av informasjonsarbeidet.

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Møterom, Sirma skole Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post til

Detaljer

Referatsaker. Tana kommune

Referatsaker. Tana kommune Referatsaker Tana kommune Valgstyret 04.04.2013 Oversikt over frister ved valget - regjeringen.no http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/kampanjer/valg/for-valgmedarbeidere/oversikt-... Side 1 av 2 29.01.2013

Detaljer

Innhold i informasjonspakken om nytt valgadministrasjonssystem (EVA):

Innhold i informasjonspakken om nytt valgadministrasjonssystem (EVA): Innhold i informasjonspakken om nytt valgadministrasjonssystem (EVA): I. Valgadministrasjonssystemet EVA II. Etablering av mottaksprosjekt 1. Eksempler på risikoer III. Opplæring IV. Kommunikasjon og informasjon

Detaljer

Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget

Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget Tana kommune / Deanu gielda Innholdsfortegnelse Hvem har stemmerett ved Stortingsvalget? 4 Står du i manntallet?... 4 Hvor kan du stemme dersom

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 13/347-3 16.04.2013

Deres ref. Vår ref. Dato 13/347-3 16.04.2013 Etter liste Deres ref. Vår ref. Dato 13/347-3 16.04.2013 Forslag til endringer i valgforskriften - Høring Departementet sender med dette på høring forslag til endringer i valgforskriften. Forslag til endringer

Detaljer

Regler for valg av menighetsråd

Regler for valg av menighetsråd Regler for valg av menighetsråd Vedtatt av Kirkemøtet 2014 Mindre endringer vedtatt av Kirkerådet september 2014 Gå til Regler for valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet 1. Sammensetning og valg av menighetsråd

Detaljer

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04.

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04. Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04.13 Fet kommune side 1 Strategisk kommunikasjonsplan I mai

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Modum kommune

Kommunikasjonsplan. Modum kommune Kommunikasjonsplan Modum kommune 2013-2017 Forord Denne planen beskriver Modum kommunes mål og strategier innen kommunikasjon for perioden 2013-2017, samt mulige tiltak som kan gjennomføres. Kommunikasjonen

Detaljer

V E I L E D N I N G O M V A L G A R B E I D

V E I L E D N I N G O M V A L G A R B E I D V E I L E D N I N G O M V A L G A R B E I D Navn:. Sist redigert 3. september 2013-1 - Valgdagene er søndag 8. og mandag 9. september 2013. Valglokalene er åpne søndag kl. 14.00 18.00 og mandag kl. 9.00

Detaljer

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 4 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og bruk av resultatene... 9 Vedlegg...

Detaljer

Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen

Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen Norges mest moderne og dynamiske oppslagstavle Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen Nå kan du kommunisere med beboerne via en digital skjerm i oppgangen hva er engage? Digitalisert oppslagstavle

Detaljer

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT!

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! Innhold Kommunevalget er ditt... 3 Aktiviteter... 4 Arbeidsplassbesøk... 4 Sju tips til arbeidsplassbesøk... 4 Bobilturné...

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 15/10 Formannskapet 03.02.2015 15/10 Kommunestyret 12.02.2015

Saksnr Utvalg Møtedato 15/10 Formannskapet 03.02.2015 15/10 Kommunestyret 12.02.2015 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 23.01.2015 Referanse: 1872/2015 Arkiv: 010 Vår saksbehandler: Connie Bjørseth Reduksjon antall stemmekretser i Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato 15/10 Formannskapet

Detaljer

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring?

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Kvantitativ og kvalitativ undersøkelse gjennomført for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Oslo, januar februar 2010 Hensikten med

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttinget NTNU studentenes stemme Studenttinget skal til enhver tid ha reell innflytelse for å bedre studentenes hverdag på NTNU. Studenttinget skal bli

Detaljer

Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11.

Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11. IS-1946 Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11. Oppsummering av spørreskjema til kommunene Forord Mange av de som ble rammet av angrepene 22. juli vil ha behov for psykososial

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/11 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Plenumssalen 4. etg. Møtetid: tirsdag 18. oktober 2011 kl. 17.30 Sekretariat:

Detaljer

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009.

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009. FORORD Fra 01.09.09 ble pasientombudsordningen utvidet til også å omfatte kommunale helse- og sosialtjenester, med noen unntak. Samtidig ble navnet endret fra pasientombud til pasient- og brukerombud.

Detaljer

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Krafttak for norskopplæring et første inntrykk Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 revidert elektronisk versjon desember 2013 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold Slik bruker du rundskrivet... 10 Leserveiledning...

Detaljer

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 «Strategisk kommunikasjon vil si at kommunen i alle faglige, politiske, økonomiske og praktiske valg også tar hensyn til at beslutninger

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Oppfølging av medarbeidere i APS Nøkkelprosessene ved KIM-senteret.

Oppfølging av medarbeidere i APS Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. Innholdsfortegnelse INNLEDNING OG NYTTIG INFO. 1. Innledning... 4 2. Kontakt med innsøkende... 4 3. Brev til NAV... 4 4. APS stat og APS kommune... 4 4.1. APS stat-plasser...

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer

1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER...

1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER... EVALUERINGSSTRATEGI FOR FOKUS Oslo 2013 Innhold: 1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER...3 5.

Detaljer

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet).

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet). Forord Hensikten med dette notatet er først og fremst å tilby servicekontorer, men også andre, eksempler på brukerundersøkelser. Flere servicekontorer har etterlyst sentrale initiativer på dette området.

Detaljer

INFORMASJONSSTRATEGI 2004

INFORMASJONSSTRATEGI 2004 Styresaknr. 2/04 REF: 2004/000047 INFORMASJONSSTRATEGI 2004 Saksbehandler: Randi Angelsen Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Nordlandssykehuset basisdokument Saksbehandlers kommentar: Denne saken gir

Detaljer