Årsrapport 2010 FAGOPPLÆRINGSKONTORET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010 FAGOPPLÆRINGSKONTORET"

Transkript

1 Årsrapport 2010 FAGOPPLÆRINGSKONTORET

2 ÅRSRAPPORT 2010 FAGOPPLÆRING Yrkesopplæringa er ein svært viktig del av vidaregåande opplæring. Fagopplæringskontoret er bindeleddet mellom næringsliv og skole, og skal saman med Yrkesopplæringsnemnda sørgje for at det er balanse i forholdet mellom kva bedriftene etterspør av fagarbeidarar og talet på elevar som går ut av skulen. Fagopplæringskontoret skal sikre samfunnet sin trong for fagarbeidarar. Dette gjer ein i spenningsfeltet mellom å sikre at så mange som mogeleg av ungdomane får tilbod om å avslutta opplæringa si i ei lærebedrift, og å bevare og utvikle den kvaliteten ein forventar av ein fagarbeidar i dag og i framtida. Arbeidet skolane gjer med dei elevane som skal avslutte yrkesopplæringa i ei lærebedrift er avgjerande for i kor stor grad Fagopplæringskontoret lukkast med dette. Krava til dokumentasjon og å utvikle gode læringsmiljø i yrkesopplæringa gjeld både i lærebedrifter og i skoleverket. Fagopplæringa i Hordaland har i dag om lag 2000 godkjente lærebedrifter og 42 opplæringskontor, som til saman har i overkant av 4000 lærlingar. Over 60 % av lærekontraktane er gjennom opplæringskontor. Fagopplæringskontoret arrangerer både kurs for instruktørar og kurs for nye bedrifter; i tillegg gjennomfører me bedriftsbesøk. Dette er alt ting som bidrar til å sikre og utvikle kvaliteten i opplæringa. Fagopplæringa er avhengig av å ha gode og velfungerande opplæringskontor, som tek på alvor dei krava som ligg kring dokumentasjon og læringsmiljø, og som bidrar til å møte ungdomane sine forventningar når det gjeld å avslutte yrkesopplæringa si i ei bedrift. Fagopplæringskontoret har eit godt samarbeid med opplæringskontora, og arrangerer mellom anna ei årleg opplæringskontorkonferanse. Opplæringskontora vert også brukte når nye prosjekt skal etablerast. Om lag 50 % av elevane i vidaregåande opplæring i Hordaland velgjer ei yrkesretta utdanning. Alle desse fullfører ikkje opplæringa si i bedrift, nokon velgjer påbygging til studiekompetanse, nokon begynner å arbeide, og nokon greier ikkje dei krava som er sette. I Hordaland fylkeskommune si satsing mot fråfall, medverkar Fagopplæringskontoret med to prosjekt som skal redusere fråfallet. Det eine er Fleksibel opplæring som starta i Det andre er prosjekt grunnkompetanse som starta i 2010, som er ei auka satsing på bruk av lærekandidatordninga. Begge desse tiltaka skal bidra til at fleire gjennomfører vidaregåande opplæring. Fagopplæringskontoret har ei viktig oppgåve i å sikre ei god avslutning på eit fireårig opplærings-løp. Fagopplæringskontoret arrangerer om lag 2700 fag - og sveineprøver kvart år. Til å gjennomføre dette er det oppnemnt om lag 750 personar fordelt på prøvenemnder i 120 fag. For å sikre god kvalitet, arrangerer Fagopplæringskontoret kurs i vurderingsfagleg kompetanse, gjennomføring og kvalitetssikring av fag-/sveineprøva for alle medlemmer i prøvenemndene.

3 Fagopplæringskontoret har mellom anna ansvar for: Formidling av lærlingar og lærekandidatar Fastsetjing og utbetaling av tilskott til lærebedrifter og opplæringskontor Godkjenning, opplæring og oppfølging av lærebedrifter og opplæringskontor Opplæringstilbod til faglege leiarar og instruktørar Godkjenning, endring og heving av lære- og opplæringskontraktar Godkjenning av praksis og teori for praksiskandidatar Oppnemning og opplæring av medlemmer til prøvenemnder Handsame oppmeldingar og gjennomføre fag-/sveineprøve og kompetanseprøve Informasjonsspreiing om fag- og yrkesutdanning Kvalitetssikring av fag- og yrkesutdanning Skrive ut fag-/sveinebrev og kompetansebevis Førebu/legge fram saker for yrkesopplæringsnemnda

4 GODKJENNING, FORMIDLING OG FAGPRØVER Godkjenning av lærebedrifter Ei lærebedrift er ei bedrift, offentlig etat eller institusjon, eit opplæringskontor eller ein opplæringsring som er godkjent av fylkeskommunen for å ta inn lærlingar/lærekandidatar. For å bli godkjent må lærebedrifta kunne gi den opplæringa som er fastsett i læreplanen for faget, og ho må ha ein fagleg kvalifisert person (fagleg leiar) som er ansvarleg for opplæringa. Etter lovendringa pr 1. august 2007 skal den einskilde bedrift ha ei sjølvstendig godkjenning uavhengig av medlemsskap i opplæringskontor. I 2010 vart det i Hordaland gjeve 226 nye kursgodkjenningar fordelt på 220 bedrifter. Ein del av desse bedriftene har tidligare vore godkjende, men måtte søka på nytt då det er meir enn 2 år sidan siste lærling gjekk ut av bedrifta. FORSIKRINGSSELSKAPET TRYG SATSAR PÅ LÆRLINGAR F.v Lisbeth Birkeland, marknadssjef Marte Nes, Kesia Berentsen og Eivind Holmboe Det er første gongen vi tar imot lærlingar, og vi er veldig nøgde med opplegget seier marknadssjef Marte Nes hos Tryg, tidlegare TrygVesta.. Vi ringte Fagopplæringskontoret, og der vart vi inviterte på infomøte om lærlingeordninga saman med ei rekkje andre yrkesgrupper fortel marknadssjefen. Aktuelle lærlingar finn vi på www. vigobedrift.no. Vigobedrift er nettstaden der opplæringskontor og andre lærebedrifter finn oversyn over søkjarar til læreplassar. Lærlingane går inn som ein naturleg lekk i bemanningsplanen på laget og har også sin eigen rådgjevar. Marte Nes har personalansvaret og administrerer opplæringa. Tryg nyttar sine eigne kundekonsulentar i opplæringa. Vi har spennande og varierte oppgåver i bedrifta, fortel lærlingane. Vi starta opp med fire veker med forsikringsfagleg opplæring. Vi har jobbar med budsjett, rekneskap, resepsjonsarbeid samt kundeservice, fakturering og spørsmål frå privatkundar om produkta våre. Opplæringa er delt inn i modular og vi følgjer læreplanane i Sal og Service, og våre eigne planar for corporate learning. Slik dette har utvikla seg, har det absolutt gitt meirsmak, seier Marte Nes. Slik vi ser det, er kundesenteret hos oss eit springbrett med gode framtidssjansar i marknaden fortel Marte Nes.

5 Formidling av lærlingar og godkjenning av lærekontraktar I 2010 behandla Fagopplæringskontoret søknader frå 1829 søkjarar til læreplass av desse var søkjarar med rett. Av 1375 primærsøkjarar blei 1368 (99 %) formidla av Fagopplæringskontoret og fekk lærekontrakt. I faga kjole- og draktsyar, elektrikarfaget, bilfaget lette kjøretøy, og innan programområdet teknikk og industriell produksjon var det ikkje mogleg å skaffa nok læreplassar. Det vart i 2010 oppretta alternativt Vg3- opplæring i skole for: kjole- og draktsyar, elektrikarfaget, platefaget, sveisefaget, industrimekanikarfaget og bilfaget lette kjøretøy. I 2010 vart det til saman godkjent 1984 nye lærekontraktar. Det er ein auke på 1,5 % samanlikna med I 2010 inngjekk 32 % kvinner og 68 % menn lærekontrakt. I 2009 var fordelinga 33 % kvinner og 67 % menn. Formidling, nye lærekontraktar og fag-/sveineprøver i tidsrommet Formidla Nye kontraktar Avlagde prøvar STATISTIKK Formidla Nye kontraktar Avlagde prøvar Kjønnsfordeling - Lærekontraktar I 2010 vart det til saman godkjent 1984 nye lærekontraktar. Ein auke på 1,5 % frå I 2010 var fordelinga 32 % kvinner og 68 % menn. I 2009 var fordelinga 33 % kvinner og 67 % menn.

6 Heva lærekontraktar I 2010 vart 255 lærekontraktar heva. Dette er ein nedgang frå 2009 då talet var 309. I dei fleste høve vert hevinga gjort ved semje mellom partane. Når lærebedrift og lærling er samde om at lærekontrakten skal hevast/avsluttast signerer begge partar på dette. Det er ingen krav om at partane skal komma med ein grunn til at lærekontrakten vert heva når begge partar er samde om hevinga, noko som heller ikkje er lovpålagt. Fagopplæringskontoret registrerer grunn når det vert opplyst. Hevingar 2010 Heva av: Tal Bedrift 18 Lærling 34 Lærling / bedrift 203 Totalt 255 Oversikt grunnar for heving av lærekontraktar S AR AS FL FV U EK BR PS IO 0 S: Avslutta etter ikkje bestått 2. gongs prøve AR: Heva pga av anna fast arbeid AS: Heva pga av anna skolegang/kurs FL: Heva pga flytta til annan stad FV: Heva pga feilval U: Heva etter utløpt læretid, men der fag-/sveineprøva ikkje er avlagt EK: Heva pga endra kontrakt BR: Heva av bedrift etter brot på arbeidslivet sine spelereglar PS: Heva av personlege årsaker IO: Heva utan at grunn til heving er oppgitt Dei raude søylene syner heva kontraktar der Fagopplæringskontoret ikkje har ytterlege opplysingar om hevingsgrunn. Heving etter alder Heving etter læretid år 55 Læretid > 24 mnd Læretid 24 mnd Læretid < 24 mnd 74 Total antal 147 Total antal 147 Gjennomsnittleg gjennomført læretid i bedrift før heving er 16 månader.

7 Fag-/Sveineprøvar og kompetanseprøvar Både Fagopplæringskontoret og Bergen Næringsråd legg den høgtidssame utdelingsseremonien av fag- og sveinebrev til Håkonshallen i Bergen. Fagopplæringskontoret i samband med fleire opplæringskontor i Sunnhordland, har også ansvar for utdeling av fag- og sveinebrev på Stord. I 2010 vart det avlagt 2696 fag- og sveineprøvar. 30 % av desse prøvane vart avlagde av kvinner. Type Totalt % Kvinner Lærlingar Lærekandidatar Elever Praksiskandidatar Oversikt over strykprosent på praktisk fag-/sveineprøve. Type Lærlingar 10,5 11, ,8 Elevar med 38,5 24, ,6 sluttopplæring i skole (VKII) Praksiskandidatar 5,7 11,3 5 7,7 I 2010 gjekk 73 lærlingar opp til 2. gongs fag-/sveineprøve. Av desse var det 78 % som besto fag- /sveineprøva Fag-/sveineprøver etter VK2 / VG antall 38 ikkje bestått % 38,5 Fag: serviceelektroniker/landsbruksmaskinmekaniker 2008 antall 45 ikkje bestått % 24,4 Fag: serviceelektroniker/landsbruksmaskinmekaniker 2009 antall 35 ikkje bestått % 34 Fag: Data-/serviceelektroniker/landbrukmaskinmekaniker 2010 antall 48 ikkje bestått % 41,6 Fag: Data-/serviceelektroniker/landbruksmaskinmekaniker og kjole-og draktsyerfaget

8 KVALITETSUTVIKLING Satsing mot fråfall - Fleksibel opplæring Fleksibel opplæring er eit samarbeidsprosjekt med NAV. Målsettinga er å prøve ut om det blir lettare for lite motiverte ungdommar å gjennomføre vidaregåande opplæring dersom dei får kombinere arbeid i en lærebedrift og teori på skulen alle fire opplæringsåra. I tillegg følgjer kontaktlærar tett opp. Målsettinga er å oppnå fag-/sveinebrev. Elevane/lærlingane skal ha opplæring i alle delar av læreplanane, men opplæringa blir fordelt på ein annan måte enn ved 2+2-modellen. T.d. kan eleven vere tre dagar i lærebedrifta og to dagar på skulen ei vanleg veke. Etter to år som elev, vert det inngått lærekontrakt for dei to siste åra. Skulen skal finne lærebedrift til eleven, og lærebedrift og skule samarbeider tett om opplæringa av den enkelte eleven/lærlingen. Lærebedrifta avgjer kven ho ønskjer å ta inn i lære. Dei tre siste skuleåra har Fitjar, Sandsli, Åsane og Askøy vidaregåande skular prøvd ut modellen i kvar sine fag, og resultata er positive. Tilbodet vil halde fram på utvalde skular. Pr har rundt 45 ungdommar opplæring etter fleksibel modell. 15 elevar starta hausten Kva seier elevane/lærlingane om ordninga: Hadde ikkje vore i vidaregåande opplæring dersom vi ikkje hadde fått dette tilbodet! Ser betre samanheng mellom teori og praksis. Får jobberfaringar. Blir ikkje lei av skulen når me jobbar. Ikkje skule kvar dag.

9 Satsing mot fråfall - Lærekandidatordninga I Hordaland har lærekandidatordninga vore ei lite brukt ordning. Sidan innføringa i 2000 har det vore om lag 300 opplæringskontraktar i Hordaland. Fagopplæringskontoret har i 2010 starta arbeidet med å gjere ordninga meir tydeleg. Fagopplæringskontoret har tatt initiativ til og leiar eit samarbeidsprosjekt, kalla prosjekt grunnkompetanse, mellom fire skolar, OT/PPT og Drift- og utviklingsseksjonen v/spes.ped.gruppa. Formålet med prosjektet er å skape ein tilbodsstruktur for den gruppa som ikkje rekk over alt i løpet av fire år. Dei fire skolane i prosjektet har fått ein ressurs (koordinatorar for grunnkompetanse) som dei skal bruke aktivt mot næringslivet for å sikre denne gruppa mogelegheita til å avslutte eit planlagt opplæringsløp i ei opplæringsbedrift. Prosjektet har som formål å kvalifisere denne gruppa til opplæring i bedrift, og gjere dette tilbodet til eit normalt og likeverdig løp i vidaregåande opplæring. Eit lærekandidatløp skal ikkje vere noko mindreverdig tilbod, men noko som anten kvalifiserer for påbygging til fag-/sveinebrev eller kvalifiserer til sjølvstendig arbeid. Målsettinga er 300 opplæringskontraktar kvart år. Nokon gav Thomas ein sjanse Thomas er ein dugande arbeidskar og ein framifrå mekanikar. Han er til stor glede og ikkje minst til nytte for oss. Thomas er ein god kollega, og han blir her, seier Sjur Kathenes på Yamaha Bergen bestemt. Thomas er lærekandidat hos Yamaha Bergen. Thomas i utgangsposisjon på Yamaha'en saman med Sjur Kathenes, næraste sjefen. Thomas var ikkje akkurat ein vinnar i det tradisjonelle skuleopplegget. Det er lett å mistrivast når bokstavane hoppar kvar sin veg og du går ut av ungdomsskulen med minimale lese- og skriveferdigheiter. Det er lærekandidatordninga som har gitt Thomas ein sjanse på arbeidsmarknaden. Han har gått ein dag i veka på Åstvedt for å oppnå kompetansebevis samstundes med læretida. Tidlegare i år kunne han stolt kvittere ut ein femmar i yrkesteori. For meg betyr det at lese- og skrivevanskar ikkje må hindre dugande ungdomar i å få utøve eit yrke dei trivst med, seier ein imponert Kathenes. Eksamen S/M(Skriftleg-Munnleg) var inga billegutgåve. Vi sat på ulike rom med eigne datamaskiner. Eg skreiv så langt eg kunne, så var det munnleg høyring. Eg må ha klart meg godt, eg fekk jo fem! Heile denne historia viser at når ungdommen utanfor det tradisjonelle systemet får sjansen, grip dei han. Dessverre er det mange som ikkje kjem i ein slik posisjon at dei kan få vist seg fram. Oppgåva vår blir då å finne og identifisere mogelegheiter, for dei finst, seier spesialrådgjevar Torbjørn Mjelstad på Opplæringsavdelinga. -Det er ikkje alle som fell innanfor to år på skule og to år i bedrift. Det betyr ikkje at dei ikkje har talent. Det gjeld berre å få det fram, og det har arbeidsgjevaren og Thomas lukkast sers godt med, seier Mjelstad. Teksten er utdrag frå ein reportasje skriven av Tormod Valaker. Ønskjer ein å lese heile ligg denne på sine sider.

10 Prøvenemnd for fag-/sveineprøver Med heimel i Opplæringslova 4-8 og forskriftene 3-56, er det oppnemnd 632 personar som er medlemmer i til saman 170 prøvenemnder. Enkelte er med i fleire nemnder slik at det til saman er 750 personar fordelt på prøvenemnder i 120 fag. Prøvenemndene vart oppnemnde av Fylkestinget i desember 2007, og perioden går ut i desember I denne perioden har prøvenemndene vorte supplerte med nye medlemmer. Medlemmene av prøvenemnda må ha kompetanse til å vurdere fag-/sveineprøver både etter R-94 og Kunnskapsløftet. Yrkesopplæringsnemnda har oppnemnt prøvenemndene til også å vera rådgjevande yrkesutval. Fagopplæringskontoret gjennomførte i kurs for medlemmene i prøvenemndene. Vi har nytta oss av UDIR sitt kursmateriell. Kurset inneheld: - Kvalitetssikring av gjennomføring av fag-/sveineprøva - Lov og forskrifter - Innføring i vurderingsfagleg kompetanse Som instruktørar har vi i all hovudsak brukt innleigde instruktør med bakgrunn og erfaring frå prøvenemndsarbeid. Kursa vil fortsette i 2011, med særskilt fokus på vidareutvikling av den vurderingsfaglege kompetansen. Fagopplæringskontoret har i tillegg gjennomført fleire kurs i bruk av elektronisk reiserekning for medlemmene i prøvenemndene. Fagopplæringskontoret har som mål at alle skal nytta elektronisk regning, og vil fortsette med slike kurs. Fag-/sveineprøvar Dersom fylkeskommunen ikkje kan formidle opplæring i bedrift til dei som ønskjer slik opplæring, må også bedriftsdelen av opplæringa skje i skule. Tilbodet skal være på eit opplæringsåret i einskilde fag, og vi har også tilbod i samarbeid med Hop kompetanse og Profitek. Fylkeskommune har i 2010 gjeve eit tilbod for VG3 opplæring i skule i følgjande fag: Dataelektronikar, Landsbruksmaskinmekaniker, Kjole-og Draktsyer, Elektriker, Automatiseringfaget, Platearbeider, Sveiser og Bilfag lette kjøretøy. Vi har siste år sett ein stor auking i ikkje bestått for elevar med sluttopplæringvg3 i skule. Dette kan mellom anna kan forklarast med at enkelte skuler ikkje har gjennomført opplæring på den tid som krevast. Det var t.d. over 90 % ikkje bestått i Kjole-og Draktsyerfaget.

11 Kurs for instruktørar og fagleg ansvarlege i lærebedrift 2010 Fagopplæringskontoret tilbyr gratis kurs for instruktør og fagleg ansvarleg. Kursa går over to dagar og har følgjande innhald: Modul 1: Kommunikasjon mellom instruktør og lærling. Instruktøren som rettleiar. Modul 2: Mottak av lærling Modul 3: Bedrifta som opplæringsarena Modul 4: Planlegging, dokumentasjon og vurdering av opplæringa Modul 5: Fag-/sveineprøve og kompetanseprøve Kursa vert arrangerte ulike stader i fylket, og kurshaldarane er personar frå bedrifter, opplæringskontor og skule. I 2010 vart det halde 32 kurs, med tilsaman rundt 630 deltakarar. Tilbakemeldingane frå kursdeltakarane er at kursa er fagleg gode og at dei vil ha god nytte av kurset i samhandling med eigne lærlingar. Kurstilbodet vil halde fram i Meir informasjon på Kristian Stadheim Kulild 2TAF BA Hordaland fylkeskommune (Senter for kulturbasert verdiskapning)

12 Fagopplæringskontoret Agnes Mowinckels gt 6 Postboks 7900 N-5020 BERGEN Telefon: E-post:

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200807511-9 Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

STATUSRAPPORT FOR PROSJEKT FLEKSIBEL OPPLÆRING INNAN FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA

STATUSRAPPORT FOR PROSJEKT FLEKSIBEL OPPLÆRING INNAN FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200703225-113 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 10.01.2012

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2013/14 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 3 Lesarrettleiing... 3 Samandrag... 4 Mål og strategi... 7 Nøkkeltal... 10 Auka læringsutbytte og fullføring... 12 Auka

Detaljer

Audit & Advisory Oktober 2009. Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune

Audit & Advisory Oktober 2009. Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Oktober 2009 Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune Samandrag I samsvar med bestilling frå kontrollutvalet i

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014

ÅRSMELDING FOR  2014 ÅRSMELDING FOR 2014 INNHALD 1.Innleiing... 3 2. Bedrifter tilslutta Byggopp Sogn og Fj... 4 2.1. Medlemsforhold.... 4 3. Styret si samansetting... 4 3.1 Styret 5 4. Byggopp Sogn og Fj. sin administrasjon...

Detaljer

Utdanning for vaksne. Årsrapport 2011

Utdanning for vaksne. Årsrapport 2011 Utdanning for vaksne Årsrapport 2011 Utdanning for vaksne årsrapport 2011 1 Føreord Hordaland fylkeskommune har stor aktivitet på området utdanning for vaksne. Utdanningstilboda er forankra i opplæringslova,

Detaljer

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

Hordaland eit kreativt verdiskapingsfylke i ein sterk vestlandsregion. Viktige hendingar i 2007. Fylkesøkonomien 2007. Fakta om Hordaland

Hordaland eit kreativt verdiskapingsfylke i ein sterk vestlandsregion. Viktige hendingar i 2007. Fylkesøkonomien 2007. Fakta om Hordaland VIKTIGE HENDINGAR Fylkesøkonomien 2007 Driftsinntekter: Driftsutgifter: Renteutgifter: Avdrag lån: Netto driftsresultat Årsoverskot: Investeringar anlegg/nybygg Lånegjeld pr. 31.12.2007: 4 085,2 mill.

Detaljer

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Hovudutval for opplæring www.sfj.no I 2010 var det totalt 5 393 søkjarar til vidaregåande opplæring. Av desse søkte 500 til opplæring i

Detaljer

Kvalitetsbok for saksbehandlingsrutinar på fagopplæringskontoret

Kvalitetsbok for saksbehandlingsrutinar på fagopplæringskontoret Kvalitetsbok for saksbehandlingsrutinar på fagopplæringskontoret OPPDATERT 15.02.10 1 Internopplæring... 3 1.1 Introduksjonsrutinar... 3 2 Marknadsføring av lærlingordninga... 4 2.1 Samarbeid med vidaregåande

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Årsmelding 2011 Innhald Fylkesordføraren...3 Fylkesrådmannen...4 Viktige hendingar...5 Høge investeringar, rekneskap i pluss...6 Organisasjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON OM FRÅFALL OG BORTVAL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. KOMMENTARAR OG PLANAR 2010

FORVALTNINGSREVISJON OM FRÅFALL OG BORTVAL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. KOMMENTARAR OG PLANAR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200901127-29 Arkivnr. 015 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 19.01.2010

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Dato LOV-1998-07-17-61 Departement Kunnskapsdepartementet Sist endret LOV-2012-06-22-53 fra 01.01.2014, LOV-2013-06-21-98 fra 01.08.2013

Detaljer

Årsmelding 2012 og Tilstandsrapport 2012 for vidaregåande opplæring

Årsmelding 2012 og Tilstandsrapport 2012 for vidaregåande opplæring Årsmelding 2012 og Tilstandsrapport 2012 for vidaregåande opplæring Hovudutval for opplæring www.sfj.no I 2012 var det totalt 5 429 søkjarar til vidaregåande opplæring, 4 færre enn i 2011. Av desse søkte

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Utdanningsavdelingen Fagopplæring 3-48. Fag- og sveineprøve Fylkeskommunen har ansvaret for at fag- og sveineprøva blir gjennomført

Detaljer

Årsmelding 2014. Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2014. Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2014 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forsidefoto: Emilie S. Vatshelle Årsrapport 2014 1 INNHALD Skule og arbeidslivsprosjekt i 2014 2 Variert etterutdanningstilbod 3 Hospitering for rådgjevarar

Detaljer

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201307419-2 Arkivnr. 545 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Etablering og organisering av vaksenopplæringssenter i Hordaland

Etablering og organisering av vaksenopplæringssenter i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/4318-1 Saksbehandlar: Per Willy Mørk Karlsen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 12.05.2015 Fylkesutvalet 19.05.2015 Fylkestinget 09.06.2015

Detaljer

LÆRLINGER. BEHOV, PLANLEGGING OG KOSTNADER

LÆRLINGER. BEHOV, PLANLEGGING OG KOSTNADER Styresaknr. 32/06 REF: 2002/100022 LÆRLINGER. BEHOV, PLANLEGGING OG KOSTNADER Saksbehandler: Kerstin Thoresen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven),

Detaljer

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL INNHALDSLISTE FØREORD:...3 1.0 MÅLET MED EIT UTVIDA SAMARBEID...4

Detaljer

Utdanning for vaksne. Årsrapport 2013

Utdanning for vaksne. Årsrapport 2013 Utdanning for vaksne Årsrapport 2013 Utdanning for vaksne - årsrapport 2013 1 Føreord I denne årsrapporten har vi sett på etterspurnaden etter kompetanse i einskilde offentlege og private verksemder, og

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Bildet eigas av Telemark fylkeskommune, Fotograf: Jan Fredrik Vinje Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Skoleeigarskap... 4 1.2. Skolen i fortid og framtid...

Detaljer