LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND SAMANDRAG Fylkestinget vedtok den å slutta seg til Mål og strategiplan med handlingsplan for fag- og yrkesopplæringa i Hordaland I same vedtak ber fylkestinget om at opplærings- og helseutvalet får framlagt løypemelding på handlingsplanen i løpet av Ein har fokusert på kapittel 6 i mål- og strategiplanen Hovudstrategiar for administrasjonen sitt arbeid i For å lette sakshandsaminga er mål- og strategiplanen i sin heilhet innteke i saksframstillinga. Administrasjonen si tilbakemelding i høve til status, sjølve løypemeldinga, finn ein under STATUS på dei aktuelle punkt. Tilbakemeldingane på status er i tillegg markert med utheva og kursiv skrift. FORSLAG TIL INNSTILLING Fylkestinget tek løypemelding vedk. Mål og strategiplanen for fag- og yrkesopplæringa til orientering. Paul M. Nilsen fylkesrådmann Svein-Erik Fjeld opplæringsdirektør

2 FYLKESRÅDMANNEN, : Fylkestinget vedtok den å slutta seg til Mål og strategiplan med handlingsplan for fag- og yrkesopplæringa i Hordaland I same vedtak ber fylkestinget om at opplærings- og helseutvalet får framlagt løypemelding på handlingsplanen i løpet av Ein har fokusert på kapittel 6 i mål- og strategiplanen Hovudstrategiar for administrasjonen sitt arbeid i Dette då kapittel 7 Handlingsplan for vert oppfatta å vera retta mot intern oppfølging av arbeidet i yrkesopplæringsnemnda, opplærings- og helseutvalet, opplæringsavdelinga og fagopplæringskontoret. For å lette sakshandsaminga er mål- og strategiplanen i sin heilhet innteke i saksframstillinga. Administrasjonen si tilbakemelding i høve til status, sjølve løypemeldinga, finn ein under STATUS på dei aktuelle punkt. Tilbakemeldingane på status er i tillegg markert med utheva og kursiv skrift. MÅL OG STRATEGIPLAN MED HANDLINGSPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND Innleiing Hordaland fylkeskommune sin visjon: Hordaland skal vera eit attraktivt fylke i ein sterk Vestlandsregion, med stor verdiskaping, brei kompetanse, eit levande kulturliv og ei berekraftig ressursforvalting. Hordaland fylkeskommune sitt mål for kompetansepolitikk: Hordaland skal vera ein lærande region der kompetanse vert systematisk utvikla og nytta i eit samspel mellom dei som tilbyr utdanning og opplæring, arbeidslivet, organisasjonane og den enkelte innbyggjar. Status Arbeidslivet må stendig tilpassa seg nasjonale og internasjonale endringar og trendar. Ein føresetnad for å ha verdiskaping og lønsam produksjon er at det er tilgang på kvalifisert arbeidskraft, kompetanse og kunnskap. Det må vera mange nok elev- og læreplassar, og det trengst systematisk og kontinuerleg arbeid med kvalitet innan fag- og yrkesopplæringa. Med dette som utgangspunkt, har Yrkesopplæringsnemnda, Opplærings- og helseutvalet, Opplæringsavdelinga og samarbeidspartar som har ansvar for fagopplæringa, store utfordringar framfor seg. Det var pr.1. januar godkjende lærebedrifter i Hordaland, og dei hadde til saman 4965 løpande lærekontraktar. 2

3 Utfordringar knytte til opplæring i bedrift Det må arbeidast for å få fleire unge til å velja yrkesfag, og fleire bedrifter, både i privat og offentlege sektor, må vera villige til å ta inn lærlingar. Ein høgare omstillingstakt med omsyn til kompetansekrav i arbeidslivet krev eit utdannings- og opplæringssystem som er i stendig endring. Som del av innføringa av Kunnskapsløftet har fylkeskommunen fått tilført øyremerka statlege midlar til arbeidet med kompetanseheving og kvalitetsutvikling av opplæring i lærebedrift. Det er grunn til å tru at Staten vil løyva midlar til same føremåla også dei neste åra. Det er laga kurstilbod for instruktørar og faglege leiarar i lærebedriftene med oppstart våren Læringslaben utførte i 2005/2006 Kartlegging av fagopplæringa i Hordaland. Det er naturleg å følgja opp med ei ny undersøking i 2008/2009. Dimensjonering av opplæringssystemet og formidling av lærlingar er sentrale og omfattande oppgåver for fylkeskommunen. Lærlingordninga er ein integrert del av det nasjonale utdanningssystemet. Utdanningspolitikken må utformast slik at omfanget av lærlingordninga ikkje vert regulert etter marknadssvingingar og arbeidslivet sine temporære behov for arbeidskraft, men ut frå stabile opplæringstilbod både i omfang og innhald. Mål og strategiplan med handlingsplan skal vera eit styringsdokument både for yrkesopplæringsnemnda, opplærings- og helseutvalet og administrasjonen. Dokumentet skal brukast i det daglege arbeidet for å fremja kvaliteten i opplæringa og gje betre service for brukargruppene. Etter lovendringa 01. november 2007 og endring av forskriftene til lova, kan det for Hordaland fylkeskommune setjast opp slikt 1. Hovudmål for yrkesopplæringsnemnda sitt arbeid : Yrkesopplæringsnemnda skal medverka til at opplæringstilbodet til lærlingane har god kvalitet. Det skal vera samsvar mellom opplæringstilbodet i vidaregåande skole, arbeidslivet sine behov for arbeidskraft og elevane sine ønskje om ulike utdanningsvegar. Yrkesopplæringsnemnda skal også medverka til regionalt utviklingsarbeid. 2. Hovudstrategiar for yrkesopplæringsnemnda sitt arbeid : Yrkesopplæringsnemnda skal mellom anna 2.1 vera pådrivar for å oppnå god balanse mellom næringslivet sitt behov for fagarbeidarar og opplæringstilbodet i skole og lærebedrift innan yrkesfaga 2.2 arbeida for å heva kvaliteten i heile fag- og yrkesopplæringa 2.3 gje råd om dimensjoneringa av den vidaregåande opplæringa 2.4 arbeida for at rådgjevinga om fag- og yrkesopplæringa vert best mogleg 2.5 gje råd om korleis utviklinga av fag- og yrkesopplæringa og samhandlinga mellom skolar og bedrifter kan medverka til regional utvikling, mellom anna utvikling av nye verksemder og arbeidsplassar 3

4 3. Hovudmål for arbeidet til Utvalet for opplæring og helse i perioden : Opplærings- og helseutvalet skal medverka til at vidaregåande opplæring vert lagt opp slik at måla i Kunnskapsløftet og utdanningsprogramma vert nådde. 4. Hovudstrategiar for Utvalet for opplæring og helse sitt arbeid : Opplærings- og helseutvalet skal mellom anna 4.1 leggja til rette for at visjonen om å skapa ein betre kultur for læring kan realiserast 4.2 gje innstilling til fylkesutvalet i saker som gjeld å vedta ein struktur i vidaregåande opplæring som gir rom for fleksibilitet og legg grunnlaget for både studiekompetanse og/eller yrkeskompetanse 4.3 gje innstilling til fylkesutvalet i saker som gjeld oppretting av nye klassar/nedlegging av klassar for å kunna tilby ei opplæring som sikrar at den kompetansen som elevar og lærlingar får, er tilpassa eit samfunn og arbeidsliv i endring i ei verd prega av globalisering og aukande mobilitet mellom land, regionar og yrkesgrupper. 5. Hovudmål for administrasjonen sitt arbeid : I medhald av delegert mynde skal administrasjonen setja ut i livet og følgja opp Hordaland fylkeskommune sine vedtak om vidaregåande opplæring i samsvar med gjeldande lover og reglar. 6. Hovudstrategiar for administrasjonen sitt arbeid : 6.1 Opplæringstiltak og informasjon om opplæring i skole og bedrift Formidling Yrkesopplæringsnemnda har hatt som hovudmål at 1/3 av ungdomskullet kvart år fullfører vidaregåande opplæring som lærling. Fylkeskommunen har ansvar for å få på plass intensjonsavtalar med lærebedriftene, og at kvalifiserte søkjarar vert formidla til dei bedriftene som ønskjer lærling. Formidlinga må starta rett etter at søknadsfristen er ute, og fylkeskommunen skal syta for at opplysningane som bedriftene får om søkjarane, er så oppdaterte som mogeleg. I dei tilfelle det ikkje finnst nok læreplassar i eit fag i høve til talet på søkjarar, skal fylkeskommunen tilby søkjarane eit alternativt, kvalifisert tilbod. I 2009 behandla Fagopplæringskontoret 2057 søkjarar til læreplass av desse var primærsøkjarar (91%) av primærsøkjarane vart formidla og fekk lærekontrakt. Det blei oppretta alternativ Vg2 klasse i kjole- og draktsyarfaget, murarfaget, platearbeidarfaget og sveisefaget. I 2010 har vi 1829 søkjarar til læreplass, herav 1375 primærsøkjarar. Pr var 1368 av primærsøkjarane formidla. Det er oppretta alternativ Vg3 klasse i industrimekanikarfaget, platearbeidarfaget, sveisefaget og elektrikarfaget. 4

5 Det vert arbeidd med å til rette legge for alternativ Vg3 klasse i bilfaget, lette kjøretøy, og kulde- og varmepumpemontørfaget Samarbeid mellom skole og arbeidsliv Det må leggjast opp til forpliktande samarbeid mellom skole og arbeidsliv slik at opplæring i bedrift kan verta ei naturleg vidareføring av det 13 årige (14 årige) opplæringsløpet. Igongsette tiltak når det gjeld samarbeidet skule-bedrift: Kunnskapsinstitusjonane og næringslivet - felles samling med tema styrking av samarbeidet. Det vart halde ein konferanse 26.oktober 2010 med tittelen Rett kompetanse. Tanken er at dette skal bli ein årleg konferanse/møtepunkt. Prosjekt til fordjuping og utdanningsval. Senter for yrkesrettleiing er i gong med å lage eit verktøy/database som vil gi oversikt over kor mange elevar den enkelte bedrift kan ta imot og når, slik at elev/skule kan booke seg inn. Dette vil gi og oversikt og forenkle koordineringa mellom skulen og bedrifta. Planlagde tiltak: Arbeid med vurderingskriterium i høve til læreplanar for Vg3-nivået. Arbeidsgruppene blir sett saman av representantar frå skole og bedrift, innan dei ulike faga. Bransjeretta felleskurs for fagleg oppdatering i forskrifter og standardar for prøvenemndsmedlemmer og yrkesfaglærarar. Gjeld elektrofag og evt byggfag. Hospiteringsordningar/utveksling av personale mellom skole og bedrift. Skolen lagar plan for sitt område i samarbeid med sitt bedriftsnettverk. Fagopplæringskontoret har så langt ikkje tatt initiativ til formalisering av samarbeidet skule-bedrift på regionalt nivå. Mange stader har dette samarbeidet likevel kome langt, då partane lokalt har sett nytteverdien av å samarbeide Optimal tilbodsstruktur og ulike (fleksible) opplæringsordningar Det må utviklast metodar som kan analysere arbeidslivet sine behov for fagkompetanse. Utdanningstilbodet må samstundes leggjast opp slik at det gir elevane generell kompetanse til å møta endra utfordringar i arbeidslivet. Opplæringsavdelinga må leggja til rette for møteplassar og tettare samarbeid mellom kunnskapsinstitusjonane og næringslivet. Opplæringstilbodet innan fag- og yrkesopplæringa omfattar som hovudregel to års opplæring i skole og to års opplæring i bedrift som vert avslutta med fag- eller sveineprøve. Det kan også godkjennast lærekontrakt og opplæringskontrakt som inneheld unntak frå den ordinære opplæringsordninga. Dei viktigaste unntaka er: full opplæring i bedrift TAF fleksibel opplæring (på dei skolane som har slikt tilbod) praksiskandidatordninga lærekandidatordninga toårig opplæring med sikte på å få praksisbrev nødvendig tilrettelegging av opplæringa for minoritetsspråklege elevar. Dei ulike unntaka frå den fastsette opplæringsordninga er ikkje godt nok kjende. Det må difor setjast i verk marknadsføringstiltak på ein slik måte at informasjonen når ut til alle som kan ha 5

6 utbyte av ulike opplæringsløp. Målet er at alle som ønskjer det, og som i løpet av opplæringa viser at dei kan ha føresetnader for det, skal få høve til å gjennomføra fag-/sveineprøve eller kompetanseprøve. Opplæringsavdelinga har så langt ikkje sett i gang arbeid med analysar i høve til behovet for fagkompetanse i arbeidslivet, og konsekvensane av dette for skuletilbodet i fylket. Det er heller ikkje sett i verk spesielle marknadsføringstiltak i høve til alle dei ulike opplæringsløpa. For lærlingar med spesielle behov har vi ikkje hatt kapasitet til å gå særlig inn i kva utfordringar det er snakk om (på generelt grunnlag), og korleis desse skal handterast. Når det gjeld den nye praksisbrevordninga som er under utprøving i enkelte fylke er det bestemt å ikkje gå inn på denne førebels. Iverksette tiltak: For lærekandidatordninga er det sett igong eit prosjekt i samarbeid med fem skular, for målretta å arbeide mot ei god etablering av dette opplæringsløpet. Det må bli lettare for både ungdom, føresette og bedrifter å få oversikt over innhaldet og moglegheitene i ordninga. Informasjonen om Fleksibel opplæring vert denne hausten styrka, då utprøvinga har synt at dette er eit godt tilbod for ein del ungdom Fleksible opplæringsordningar Samarbeidet mellom opplæringsavdelinga, OT/PPT og NAV må vidareutviklast med sikte på å kunna leggja til rette for fleksible opplæringsløp. Dei ungdomane som ikkje vel å ta til i vidaregåande skole eller ta til i lære, eller som sluttar før opplæringa er fullført, må verta registrerte og følgde opp gjennom eit nært samarbeid mellom Opplæringsavdelinga og OT/PPT og NAV. Opplæringsavdelinga skal også leggja til rette for at fleire elevar som har valt yrkesfaglege utdanningsprogram, skal få tilbod om kombinert opplæring i skole/bedrift frå første året etter ungdomsskolen og få høve til å ha ein større del av opplæringa i lærebedrifta enn det som er vanleg med 2+2-modellen. Det er høve til å teikna lærekontrakt etter Vg1 og ta resten av opplæringstida som lærling i bedrift. Det er også høve til å teikna lærekontrakt rett etter fullført grunnskule og ta alle opplæringsåra som lærling. I begge tilfelle skal teorien fullførast i løpet av læretida. Elevar kan no få tilbod om opplæring etter den alternative HFK-modellen Fleksibel opplæring innan fag- og yrkesopplæringa ; førebels innan utdanningsprogramma restaurant- og matfag, teknikk- og industriell produksjon og helse- og sosialfag. Modellen er likeverdig med og gir same kompetansen som 2+2- modellen og Full opplæring i bedrift. Dei som kan ha større utbyte av å få opplæring med sikte på å få kompetansebevis i staden for fageller sveinebrev, kan teikna opplæringskontrakt. Lærekandidatordninga er eit tilbod der teori og praksis kan kombinerast på fleire ulike måtar, slik at kandidaten får ei tilpassa opplæring. Det må også utviklast undervisingstilbod gjennom å nytta fylkeskommunen sin godt utvikla infrastruktur på it-område og bruk av it-baserte læringsplattformer. 6

7 Igongsette tiltak: Fagopplæringskontoret og OT/PPT har starta dialogen for å få eit meir formalisert og strukturert samarbeid, slik at det blir lettare å fange opp og finne alternative tilbod til ungdom som elles vil gå ut av vidaregåande opplæring. NAV er så langt ikkje trekt direkte inn i dette arbeidet. Der er også gitt tilbod om fleksibel opplæring ved fleire vid. skoler når det gjeld IT-basert læringsplattform i høve til lærlingar/lærebedrifter har fagopplæringskontoret til nå ikkje gjeve tilbod om dette Betre yrkesrettleiing Målsetjinga med å betra yrkesrettleiinga er at ungdomen skal få betre grunnlag til å velja rett opplæringsløp og unngå omval og fråfall. Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vil få ein sentral plass i dette arbeidet. Det må mellom anna orienterast om arbeidslivet sine behov for rekruttering av arbeidskraft. Som ein lekk i dette arbeidet skal det utarbeidast informasjonsmateriell både i papirutgåve og elektronisk som kan brukast av både rådgjevarar i skolen, fagopplæringskontoret og den einskilde søkjar. Fagopplæringskontoret skal arrangera og delta på samlingar for å spreia kunnskap om fagopplæring i arbeidslivet. Informasjon om arbeidslivets behov for arbeidskraft: Alle dei 90 ungdomsskolane (9. klasse) får kvart år tilbod om besøk frå bedrift i lokalområde, alle utdanningsprogram vert representert. Viser til årsmelding 2008 og 2009 Senter for Yrkesrettleiing i Hordaland. Tabell 2: Tal for utførte møte i Hordaland i 2009 Kommunar Skolar Deltakande bedrifter 2008 Talet på møte Høsten Skuleåret 08/ Haust Informasjonsarbeid vert gjort gjennom mittyrke.no. Fagopplæringskontoret har delteke aktivt på Senter for Yrkesrettleiing sine månadlege bransje- og informasjonsmøte på NAV kontor (til NAVsakshandsamarane). Møta har veksla mellom at bedrifter og bransjar fortel om arbeidsmarknadens behov, og det er også fokusert på opplæring av sakshandsamarane i det vidaregåande opplæringssystemet (inkl. fagopplæring). Senter for Yrkesrettleiing starta hausten 2009 etterutdanningstilbod til lærarar i faget Utdanningsval i grunnskolen. Målsetjinga for kurset, som går over 12 heile dagar med 20 deltakarar, er å gi lærarane opplæring i vidaregåande opplæring, og få djupnekunnskap om utdanningsprogramma som finst der. Fagopplæringskontoret har aktivt bidrag på nokre av desse dagane, der fokus er på opplæring i ordningar knytt til fagopplæringa. Kurset er veldig populært, og det vert starta eit nytt kull hausten 2010, med 19 påmeldte. Fagopplæringskontoret er også i denne omgongen 7

8 6.1.6 Realkompetansevurdering og yrkesprøving Personar som manglar dokumentasjon på realkompetansen sin, har ofte vanskeleg for å finna arbeid i høve til kvalifikasjonane sine. Dette gjeld spesielt innvandrarar. Vaksne som har rett til vidaregåande opplæring, har rett til vurdering av realkompetansen sin og kompetansebevis. Personar som ikkje har rett til vidaregåande opplæring, skal etter tilvising frå kommunen eller NAV få vurdert realkompetansen sin. Realkompetansevurderinga i teorifaga er planlagt vidareført etter same opplegg som no. I samarbeid med NAV er det planlagt å gjennomføra yrkesprøvingar andre halvår Personar som manglar dokumentasjon på sin realkompetanse, har ofte vanskar med å komme seg inn på arbeidsmarknaden, eller finne jobb i høve til dei kvalifikasjonane dei har. Dette gjeld spesielt innvandrarar. Vaksne som har rett til vidaregåande opplæring, har rett til vurdering av sin realkompetanse og rett til eit kompetansebevis. Personar som ikkje har rett til ei vidaregåande opplæring, skal etter tilvisning frå kommunen eller NAV få vurdert sin realkompetanse. Kandidatar som har dokumentert kompetanse i eit fag etter læreplanen, og vil framstelle seg til fag-/sveineprøve må tilfredstille krava til godkjent teori etter forskrift til opplæringslova Prosjekt mot fråfall i vidaregåande opplæring Fag- og yrkesopplæringa på vidaregåande nivå er merka av altfor låg kompetanseoppnåing og stort fråfall. God tilgang på læreplassar ser ikkje ut til å løysa problemet. Nye studiar ( Prosjektet Bortvalg og kompetanse ved Nifustep) viser at berre 65,8 prosent av ungdomskullet som gjekk ut av grunnskolen i 2002, hadde nådd studie- eller yrkeskompetanse fem år seinare. 19,4 prosent hadde gjennomført heile utdanninga utan å bestå, medan 14,8 prosent hadde slutta før dei var ferdige. Det er store variasjonar i bortval mellom ulike studieretningar, og bortvalet er særleg høgt på nokre av dei yrkesfaglege studieretningane. I Hordaland har det i fleire år vore arbeidd med ulike tiltak for å hindra fråfall, og arbeidet skal også prioriterast framover. Eitt av dei nyaste prosjekta er Fleksibel opplæring innan fag- og yrkesopplæringa, som har hovudfokus på tett oppfølging av eleven/lærlingen ved at skole og bedrift har eit nært samarbeid. I prosjektet er det teke utgangspunkt i nokre av dei studieretningane som har høgast fråfall. I løpet av undervisningsåret skal det leggjast til rette for at å ta i bruk ordninga med praksisbrev. Lærekandidatordninga, praksisbrevordninga og tilbodet om full opplæring i bedrift må gjerast betre kjend. Igongsette tiltak: Fleksibel opplæring er ei god ordning for ungdommar som har nytte av å lære ved å arbeide praktisk, og tilbodet held fram. Det har i praksis vist seg enkelte utfordringar med å få tilbodet spreidd til mange fag, dette vert det arbeidd med å finne løysingar på. Eit nytt prosjekt i regi av opplæringsavdelinga, Fleire fullfører, skal primært ha fokus på overgongen frå ungdomsskole til vidaregåande 8

9 6.2 Lærekontraktar Behandlingstid for lærekontraktar opplæring. Kontakt mellom dei to skuletrinna, overføring av informasjon om elevane og tett oppfølging frå den vidaregåande skulen står sentralt. Overføring av informasjon i dei tilfella eleven går frå ungdomsskulen og til lærebedrift vil også vere ein del av dette prosjektet. Behandlingstida av lærekontraktar må ikkje vera meir enn 14 dagar etter at kontraktspapira med alle vedlegg er mottekne. Behandlingstida for innkomne lærekontraktar kor alle vedlegg/godkjenning er på plass har lagt i underkant av 14 dagar Rutinar for behandling av lærekontraktar Rutinane for behandling av saker om heving av lærekontraktar må vidareutviklast. Det må til ei kvar tid liggja føre oversikt over heva lærekontraktar, grunn til heving, og om det er lærebedrifter som går igjen ved heving av lærekontraktar. Ut frå dette bakgrunnsmaterialet må det setjast i verk tiltak som kan avgrensa talet på hevingar mest mogeleg. 6.3 Lån/stipend Ny rutinehåndbok/kvalitetshåndbok med detaljerte sakshandsamarrutinar, malar og kjelder er ferdigstilt og teken i bruk Behandling av søknader om lån/stipend Opplæringsavdelinga har over lang tid arbeidd for å få bort gjevne fristar for å søkja om lån/stipend til lærlingar, og Kunnskapsdepartementet har no endra forskrifta for tildeling av slik støtte. Frå og med søknadsperioden vert det ingen søknadsfristar for søknad om stipend og lån for lærlingar. Det må likevel søkjast om støtte innan utgangen av skuleåret (dvs 24. juni kvart år). I 2007/2008 var det om lag 1700 lærlingar som søkte om lån/stipend. Rutinane for å få ut informasjon om høve til å søkja utdanningsstøtte må gjerast endå betre. Opplæringsavdelinga har over lang tid arbeidd for å få bort fristar for å søkje om lån/stipend til lærlingar, og Kunnskapsdepartementet har no endra forskrifta for tildeling av slik stønad. Frå og med søknadsperioden fall søknadsfristane for lærlingar bort. Det må likevel søkjast om stønad innan utgongen av skoleåret. Bedriftene/opplæringskontora får orientering om lån/stipend etc med jamne mellomrom eller etterkvart som det skjer endringar. Slik orientering vert gjeve på e- post. Det vert også gjeve orientering om lån/stipend på møte for lærlingar, når bedriftene ønskjer det. Frå og med søknadsperioden , må lærekontrakt vere godkjend av Fagopplæringskontoret før lærlingen kan søkje om stipend. Når ein lærekontrakt vert godkjend av Fagopplæringskontoret og sendt i retur til lærlingen får han/ho ei brosjyre om stipend og lån for lærlingar. 9

10 6.3.2 Utbetaling av lån/stipend Arbeidet med å kvalitetssikra rutinane for utbetaling av korrekt lån/stipend til lærlingar må vidareførast. Opplæringsavdelinga jobbar med å få gode rutinar slik at alle lærlingar får den informasjonen dei har trong for. Arbeidet med å kvalitetsikre rutinane for utbetaling av korrekt lån/stipend må vidareførast. 6.4 Samarbeid med opplæringskontora Over 60 prosent av lærekontraktane vert inngått med opplæringskontora. Samarbeidet med desse kontora må vidareutviklast, og det er teke initiativ til å få til faste møte med eit mindre utval/styre som kan representera opplæringskontora. Det er etablert eit samarbeid mellom eit engare utval av opplæringskontora og fagopplæringssjefen. Eit par møte er avhalde, men dette har stoppa opp grunna sjukdom og generelt stor belastning med andre krevjande oppgåver. Fagopplæringskontoret har ikkje i tilstrekkeleg grad makta å følgje opp denne satsinga, og det ligg no til fagopplæringssjefen å ta opp igjen samarbeidet og forsterke dette då ein antek at det er mykje å hente frå alle partar i et slikt samarbeid. 6.5 Rekruttering av nye lærebedrifter, godkjenning og oppfølging av lærebedrifter og utbetaling av tilskot Rekruttering av nye lærebedrifter Opplæringsavdelinga v/fagopplæringskontoret skal ha spesielt fokus på at det er nok læreplassar i dei ulike faga. Yrkesopplæringsnemnda skal spela ei viktig rolle i arbeidet med å rekruttera nye lærebedrifter; både når det er mistilhøve mellom talet på elevplassar og læreplassar, og når behovet for nye fagarbeidarar er større enn talet på læreplassar. Arbeidet har så langt vore forsømt. Så framt det blir avklart kva verkemiddel som skal nyttast i rekrutteringsarbeidet, og kva omfang av ressursar ein har, vil dette arbeidet kunne utførast Godkjenning av nye lærebedrifter Rutinane for godkjenning av nye lærebedrifter skal utviklast vidare og gjerast betrast. Det er eit mål at dei bedriftene som søkjer godkjenning som lærebedrift, deltek på kurs før dei tek inn lærling(ar). Det skal lagast handbok for rutinar for godkjenning av lærebedrift. 10

11 Ein opplever til tider arbeidet med godkjenning av lærebedrifter som vanskeleg å gjennomføra fordi det ikkje føreligg tydelige nok godkjenningskriterium eller saksbehandlingsreglar verken i opplæringslova eller gjennom signal frå Utdanningsdirektoratet. Desse manglane fører og til at godkjenningspraksis er svært ulik i dei ulike fylka, noko som er særleg vanskeleg i høve til lærebedrifter og opplæringskontor som opererer på tvers av fylkesgrensene Oppfølging av lærebedrifter Yrkesopplæringsnemnda har eit særleg ansvar for å medverka til at det er god kvalitet i alle deler av vidaregåande opplæring. Opplæringsavdelinga ved fagopplæringskontoret må gjennomføra møte med lærebedrifter, opplæringskontor, lærlingar og lærekandidatar og ha kvalitetsvurdering av opplæringa i bedrift. Fagopplæringskontoret skal også gjennomføra kurs for faglege leiarar og instruktørar i bedriftene. Alle lærebedriftene skal i samsvar med nye reglar frå og med 2008 årleg rapportera til fylkeskommunen om opplæringa av lærlingar og lærekandidatar. Desse rapportane kan brukast som viktig verktøy for å få informasjon om kvaliteten av opplæringa i bedrift, og leggja grunnlaget for rettleiing og oppfølging av lærebedriftene. Som del i arbeidet med kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling skal Fagopplæringskontoret i løpet av planperioden ha møte med alle opplæringskontora og eit utval av lærebedrifter. Kartlegginga og kvalitetsutviklinga av fagopplæringa skal førast vidare enten ved vidareføring av lærlinginspektøren eller på annan måte. Informasjonsmøtar for nye lærebedrifter vert gjennomført med minimum eitt møte i månaden. Kurset går over 2-3 timar og gjer naudsynt grunnleggjande informasjon for det å være lærebedrift. I kursa inngår mellom anna informasjon om kor bedriftene kan få hjelp, korleis dei skal møte lærlingane, skjemautfylling og utarbeiding av interne opplæringsplanar. Det møter mellom deltakarar kvar gong vi held desse kursa. Våre erfaringar så langt er at dei bedriftene som gjennomfører opplegget langt lettare maktar å halde seg til både lover og forskrifter, samt gjennomføre opplæringa av lærlingane/lærekandidatane på ein god måte. Opplæringslova gjer diverre ikkje fagopplæringskontoret høve til å gjere dette kurset obligatorisk for alle nye lærebedrifter. Kursa er gratis for deltakarane og blir dekka over den vanlege drifta ved fagopplæringskontoret. I perioden januar 2010 til og med september 2010 har fagopplæringskontoret i alt føreteke 17 bedriftsbesøk. Dette er ikkje godt nok sett i høve til det samla tal på lærebedrifter i Hordaland og den oppfølgjingsplikt fylkeskommunen har overfor lærebedrifter etter opplæringslova. Personalressursane på dette området er per dato ikkje tilstrekkelege til å forbetre tal bedriftsbesøk i monaleg grad. Nytt av året er lærebedriftenes plikt til å rapportera til fylkeskommunen om gjennnomføringa av opplæringa av lærlingar og lærekandidatar. Svarprosenten frå enkeltståande lærebedrifter har vært 85 og frå opplæringskontor 90. I den forbindelse savner ein retningsliner for handtering av manglande svar og rapportert avvik i bedriftene i forhold til lov og forskrift.saka er teken opp med Yrkesopplæringsnemnda som har vedteke at fagopplæringskontoret må hendvende seg til Utdanningsdirektoratet for å få avklare kva verkemidel ein kan nytta når 11

12 bedrifter/opplæringskontor bevist ikkje følgjer opplæringslov og forskrifter Den årlige opplæringskontorkonferansen ble gjennomført i 2010 og dato for gjennomføring i 2011 er fastsett til den 23 og 24 februar Tilskot for opplæring i lærebedriftene Fylkeskommunen skal etter forskrift gitt av Kunnskapsdepartementet betala tilskot til opplæringa i lærebedrifta. For første halvår skal tilskotet utbetalast innan 20. juni, og for andre halvår skal det utbetalast innan 20. desember. Fylkeskommunen skal etter forskrift gjeve av Kunnskapsdepartementet betale ut tilskot til opplæring i lærebedrifta. Tilskotet skal utbetalast etterskotsvis to gonger i året. Utbetalingstidspunktet skal vere så snart det let seg gjere etter teljedatoane 30. juni og 31. desember. Bedriftene får informasjon om tilskota fire gongar i året. I god tid før kvar utbetaling får bedriftene info om kva for lærlingar dei får utbetalingar for. Bedriftene må rapportere tilbake om endringar. Om lag ei veke før kvar utbetaling får bedriftene orientering om utbetalinga. 6.6 Fag- og sveineprøve og andre prøveformer Fag- og sveineprøve og kompetanseprøve Opplæringsavdelinga ved Fagopplæringskontoret har ansvar for at fag- og sveineprøvane og kompetanseprøvane både etter R94 og Kunnskapsløftet vert gjennomførte i samsvar med gjeldande reglar og mest mogleg likt for alle som melder seg til prøve etter same regelverket. Prøvenemndene må til ei kvar tid vurdere om fagprøva i det enkelte fag skal avviklast i prøvestasjon eller i vanleg arbeidssituasjon i lærebedrifta. Dersom det er behov for fleire prøvestasjonar, må fylkeskommunen syta for at det blir oppretta prøvestasjonar i dei aktuelle faga. Opplæringsavdelinga ved Fagopplæringskontoret har ansvar for at fag- og sveineprøvar og kompetanseprøvar etter både R-94 og Kunnskapsløftet vert gjennomført i samsvar med gjeldande reglar og mest mogeleg likt for alle som melder seg til prøve etter same regelverk. Fagopplæringskontoret må saman med prøvenemndene i faga til ei kvar tid syte for at vi får ein optimal kvalitet i prøvesituasjonen for alle typar kandidatar. Fagopplæringskontoret i samarbeid med prøvenemndene må til ei kvar tid vurdera om fagprøva i det einskilde fag best kan avviklast i prøvestasjon, eller i vanleg arbeidssituasjon i verksemdene. Dersom det vert behov for fleire prøvestasjonar enn dei vi har i dag, må fylkeskommunen syta for at slike blir opprette. Fagopplæringskontoret sitt mål er at praksiskandidatordninga vert marknadsført på ein slik måte at informasjonen når ut til alle som kan bli omfatta av ordninga. Målet er at alle som ønskjer det, og som stettar krava, skal få moglegheit til å gjennomføre ein fag eller sveineprøve. 12

13 6.6.2 Alternative vurderings- og prøveformer Sentrale styresmakter har ikkje teke stilling til om ordninga med mappevurdering skal vidareførast og verta eit permanent tilbod til dei som ønskjer å ta i bruk denne vurderingsforma. Det er difor ikkje lagt opp til å starta opp nye forsøk eller utviding av alternative vurderingsformer i fag som vert avslutta med fag-/sveineprøve Prøvenemnder Etter at kunnskapsløftet vart innført er mappevurdering ikkje lenger aktuelt Det må til ei kvar tid vera nok operative og kvalifiserte prøvenemnder i dei faga der det er kandidatar. Dette inneber at det må oppnemnast mange nok medlemar til rett tid. Dei må få nødvendig opplæring for å bli operative i jobben, og dei må haldast oppdaterte undervegs i perioden. Opplæringa skal mellom anna medverka til å skape tryggleik i prøvesituasjonen og at både prøvekandidat og prøvenemndsmedlemar er medvitne om ansvarstilhøve, rutinar og styringsdokument. Opplæringa må elles leggja særleg vekt på nødvendig dokumentasjon av prøvenemnda sitt arbeid i høve til dette. Alle prøvenemnder blir nemnd opp av fylkestinget. For denne perioden har vi om lag 770 medlemmer i 125 nemnder. Desse vil sitje ut fylkestingsperioden og nye nemnder vil bli vedtatt av nytt fylkesting etter konstitueringa. I denne perioden har vi makta å gje ei langt betre opplæring enn tidlegare. Dette då vi har motteke statlege midlar frå kunnskapsløftet til denne satsinga. Kursa er svært kostbare, då vi både må dekke kurset, tapt arbeidsforteneste, reiseregningar og honorar for deltakarane. I åra 2008 til 2009 gjennomførte vi en tretrinnsrakett i kursopplegget for prøvenemndene. Også her er målsetjinga å auke kvaliteten i opplæringa. Trinn 1: Felles opplæring i fellesbestemmelsar (lover, forskrifter, reiseregningar osv.) Her kunne ein effektivt samle alle nemndene i fellesskap. Trinn 2: Opplæring innan reform 94. Då dette er spesifikt for kvart einskild fag må ein her ta inn ei og ei nemnd. Å lage fagprøvar innan faget slik at den einskilde kandidat kan verte prøvd i måla for faget, samt kunne evaluere kandidatane etter måla i læreplanen er ein vesentleg del av kursopplegget. Trinn 3: Opplæring innanfor kunnskapsløftet. Dette er det same som for trinn 2, men då med nye mål da læreplanane er vesentleg endra. I løpet av hausten 2010 skal fagopplæringskontoret gjennomføra 63heildagskurs for dei mest aktuelle prøvenemndene kor både vurdering og evaluering står sentralt. Ut over dette må vi alltid være klar til å skreddarsy nye kurs då nye medlemmer stadig kommer til og må ha opplæring (utskiftning i nemndene). Fagopplæringskontoret har ansvar for at det til ei kvar tid har nok operative og kvalifiserte prøvenemnder i dei faga der det er kandidatar. Dette inneber at nødvendig tall medlemmer må oppnemnast til rett tid, dei må få nødvendig kursing 13

14 for å bli operative i jobben og dei må haldast oppdaterte undervegs i perioden. Opplæringa skal skape tryggleik i høve til prøvesituasjonen ved at det ikkje er tvil om ansvarstilhøve, rutinar og styringsdokument. Opplæringa må elles legge særleg vekt på viktigheita av å følgje krav i lov og forskrifter samt dokumentasjon, og prøvenemnda sitt arbeid i høve til dette. Fagopplæringskontoret har som mål at alle medlemmene i prøvenemndene skal nytta elektronisk rekning i samband med honorar-, reise- og diettgodtgjersle. Honoraret til prøvenemnda må til ei kvar tid være på same nivå som elles i fylkeskommunen for tilsvarande arbeid, om ein skal kunne oppretthalde dagens kvalitet. Inneverande prøvenemndsperiode har utløp 31. desember I samband med oppnemning av nye prøvenemnder for perioden frå 2012 til og med 2015, vil det være eit stort opplæringsbehov for dei nye prøvenemndene. Dette då ein må sikra kvaliteten på gjennomføringa av både kompetanse- og fag-/sveineprøvane, og at medlemmene i prøvenemnda har tilfredstillande vurderingsfagleg kompetanse. Når statlege midlar til denne satsinga fell vekk, må fylkeskommunen budsjettere med tilsvarande for å få til ein god opplæring av prøvenemndene. Prøvenemndene vert også nytta som rådgjevande yrkesutval Klage på vurdering av fag- og sveineprøve Det må vidareutviklast rutinar for behandling av klagesaker. Prøvenemndene har eit lovpålagt ansvar for å dokumentera grunnlaget for vurderinga av fag- og sveineprøvar. Rutinar som sikrar god dokumentasjon i samband med ikkje bestått må også vidareutviklast. Prøvekandidaten må unngå å få fag-/sveineprøven nullstilt ved ein eventuell klage på grunn av mangelfull dokumentasjon frå prøvenemnda Strykprosent Fagopplæringskontoret har ansvar for at det blir vidareutvikla rutinar på kvalitetssikring for behandling av klagesaker. Prøvenemnda har eit pålagt ansvar i forskriften for å dokumentere grunnlaget for vurdering av fag-/sveineprøva. Prøvenemnda sine rutinar for vurderingsarbeid og god dokumentasjon i samband med ikkje bestått må vidareutviklast. Denne dokumentasjonen er klagenemnda sitt grunnlag for behandling av klager. Prøvekandidaten må unngå å få fag- /sveineprøven nullstilt ved ein eventuell klage på grunnlag av mangelfull dokumentasjon frå prøvenemnda. Å finna årsakene til at strykprosenten er høg eller låg ved fag- og sveineprøve, kan vera eit nyttig verktøy ved analysering av ulike opplæringstilbod (opplæring i bedrift innan ulike bransjar etter modellen, full opplæring i bedrift eller opplæring på Vg-3 nivå i skole). Gjennomføringa av opplæringa, eleven/lærlingen sine prestasjonar, avviklinga av fag-/sveineprøven og kva kriterium prøvenemndene skal leggja til grunn ved vurdering av prøvane, må også takast med i vurderinga Strykprosenten bør difor brukast som eitt av fleire måltal for fagopplæringa, og utviklinga av strykprosenten må følgjast nøye over tid. Årsaka til at strykprosenten er høg eller låg ved fag-/sveineprøver, kan vera eit nyttig verktøy ved analysering av dei ulike opplæringstilboda (opplæring i bedrift innan ulike bransjar etter 2+2 modellen, full opplæring i bedrift eller opplæring på VG-3 nivå i skule). Gjennomføring av opplæringa, eleven/lærlingen sin 14

15 6.7 Kompetanseutvikling prestasjonar, avvikling av fag-/sveineprøven og kva kriterium prøvenemnda skal leggja til grunn for vurdering av prøvane, må takast med i vurderinga. Strykprosenten bør difor brukast som eitt av fleire måltal for fagopplæringa, og utviklinga av strykprosenten må følgjast nøye over tid Kompetanseutvikling for lærebedrifter Fagopplæringskontoret skal arrangera kurs for instruktørar, prøvenemndene, faglege leiarar og andre med opplæringsansvar for lærlingar og lærekandidatar. Kursa skal også vera opne for faglærarar i vidaregåande skole for å vidareutvikla samarbeidet skole/arbeidsliv. Instruktøropplæring: Fagopplæringskontoret, saman med bedrifter, skoler og opplæringskontor, la i åra til rette for eit einhetleg kursopplegg for instruktørar og faglege leiarar i bedrift. Målet i denne satsinga har vore å auke kvaliteten i opplæringa i bedrift. Hovedfokus i kursopplegget er veiledningskompetanse og det daglege arbeidet med lærlingar/lærekandidatar, noko som har vore svært godt motteke av kursdeltagarane (jfr. evaluering frå kursa). Kursa (som går over 2 dagar) starta våren 2008, og det er til no gjennomført 85 kurs med om lag 1900 deltakarar. For fagopplæringskontoret har berre logistikken i dette opplegget vore ei stor utfording. Det vert ikkje betalt godtgjersle for reise eller tapt arbeidsforteneste, men sjølve kurset er gratis for deltakarane. Utgiftene fagopplæringskontoret har hatt til denne opplæringa har til no vore dekka innanfor dei tilskottsrammene ein har fått frå sentralt hold ved innføringa av Kunnskapsløftet. Sjølv om vi har gjennomført svært mange kurs for mange deltagarar er det et kontinuerlig behov for nye kurs. Dette ser vi ikkje minst ut frå søkarmassen til kursa denne hausten, samt at det kontinuerleg og er ei stor utskifting av instruktørar i bedriftene. Kursa har og vore opne for lærarar, men det har vært laber interesse frå denne gruppa. Bedriftsopplæring/faglige leiare: Sjå pkt Generelt: Både kurs for instruktørar, faglege leiarar og bedrifter medfører ein stor og vanskeleg logistikkutfordring for fagopplæringskontoret. Mykje av arbeidet med kursa må vi og stå for sjølv med eigne folk då det er vanskeleg å hente inn ekstern ekspertise til dette arbeidet Intern kompetanseutvikling For at dei tilsette ved fagopplæringskontoret skal kunne vera støttespelarar og gje rettleiing og råd til lærebedrifter, opplæringskontor, lærlingar og lærekandidatar, er det heilt avgjerande at kompetansen ved kontoret er under kontinuerlig utvikling. Skoleavdelinga må også ha nødvendig kompetanse til å kunna svara på aktuelle spørsmål som gjeld fag- og yrkesopplæringa. Opplæringsavdelinga må samla alltid ha kunnskap og kompetanse innafor alle deler av fag- og yrkesopplæringa. Det må difor systematisk gjevast nødvendig opplæring og oppdatering for tilsette på Opplæringsavdelinga. 15

16 Internt på fagopplæringskontoret har dei tilsette svært høg kompetanse. Dette kjem ikkje av seg sjølv, men på bakgrunn av erfaring, diskusjonar og fortolkningar av lover og avtalar og gjennom saksbehandling. Kontoret har også tilsett eigen jurist til å vere med på å utrede og gi rettleiing innanfor eit omfattande regelverk. Eksterne kurs slik at kontoret er under kontinuerlig utvikling er mangelvare. Bruk av eigne krefter i dette arbeidet har til no difor stått sentralt. Vi har mellom anna henta inn ein ressursperson frå eksamenskontoret for å gi opplæring om det omfattande nye kodeverket knytt til eksamen. Det vil i januar 2011 bli avhalde ei samling for alle tilsette på 1,5 + 1 dag i regi av Høskolen i Akershus som har utviklet et særskilt opplegg for fag / yrkesopplæringa. Elles følgjer dei tilsette kurs/konferansar som har relevans for den enkeltes oppgåver, men drifta ved kontoret vil ofte forhindre at alle som kan ha nytte av eit kurs får dra samstundes, noko som då kan føre til ei skjeivfordeling av utviklingsmoglegheiter blant de tilsette. Felles opplegg for alle tilsette med stengt kontor er langt å føretrekke, men utfordringa er å innhente egna ekstern ekspertise som kan tilby gode nok opplegg. Diverre har forholdsvis få institusjonar/personar særlig kompetanse innafor fag/yrkesopplæringa.. Ei meir systematisk opplæring på fagopplæringskontoret burde vore på plass, tilliks med økonomiske og menneskelege ressursar til gjennomføre slike opplegg. På bakgrunn av ressurssituasjonen på fagopplæringskontoret har vi ikkje kunne hatt særleg fokus på opplæring og oppdatering for andre tilsette på Opplæringsavdelinga Intern organisering / endringskompetanse Opplæringsavdelinga må til ei kvar tid ha ei organisering som gjer at både løpande og sesongprega oppgåver kan løysast på best mogleg måte. For å gjera avdelinga mindre sårbar, må oppgåvedelinga vera slik at det er fleire på kontoret som har kompetanse til å utføra dei same oppgåvene. Slik kontoret no er organisert vil de fleste av driftsoppgåvene være dekka opp på en slik måte at fleire har kompetanse innan same arbeidsfelt. Vi er likevel svært sårbare på mange områder. Alle tilsette har oppgåver ut over vanlege driftsoppgåver, men både her og innan nokre av driftsoppgåvene er det vanskelig å få til en overlapp. Ressurssituasjonen ved kontoret må betrast monaleg om vi skal bli mindre sårbare. 6.8 Internasjonalisering Internasjonalisering i vidaregåande opplæring Hordaland fylkeskommune legg stor vekt på internasjonalisering i den vidaregåande opplæringa. Opplæringsavdelinga og Europakontoret samarbeider om å informera om og leggja til rette for deltaking i europeiske samarbeidsprosjekt om fag- og yrkesopplæring. Det er eit mål at fleire elevar og lærlingar får Leonardo-stipend. Enkelt-bedrifter og opplæringskontor er også viktige samarbeidspartar og støttespelarar i dette arbeidet. 16

17 Fagopplæringskontoret har igangsatt eit internasjonalt samarbeid med Andreas Gordon Schule i Erfurt, Tyskland innan EU programmet Gjør det! Dette programmet er eit bilateralt utvekslingsprogram mellom Tyskland og Noreg som gjev støtte til yrkesfagleg utveksling av elevar, lærlingar og unge arbeidarar. Målet med prosjektet er å utveksle 12 lærlingar i 3-4 veker. I dette prosjektet samarbeider Fagopplæringskontoret med OKEL (Opplæringskontoret for Elektrofag). Fagopplæringskontoret har det administrative ansvaret for prosjektet mens OKEL har det faglege ansvaret. Lærlingane som utvekslast er OKEL sine lærlingar. OKEL tar og imot dei tyske elevane. Opplæringsavdelinga har i tillegg blitt kontakta av Walter-Gropius-Schule i Erfurt og bedriften Lindauer Dornier Gesellschaft MBH i Lindau, Tyskland. Begge desse aktørane ønskjer å etablere utveksling innan teknikk og industriell produksjon. Walter-Gropius-Schule ønskjer eit samarbeid med ein vidaregåande skole i Hordaland for utveksling av elevar. Dornier Gesellschaft MBH ønskjer å utveksle lærlingar med bedrifter i Hordaland. Fagopplæringsavdelingen arbeider med å finne partnarar til skolen og bedrifta. Begge desse utvekslingsprosjektene vil kome inn under EU programmet Gjør det!. Samarbeidet med Andreas Gordon Schule i Erfurt, Tyskland er eit ledd i Opplæringsavdelinga si satsing på internasjonalisering. Fagopplæringsavdelinga ønskjer å etablere fleire slike samarbeid for å gi lærlingar moglegheit til å få internasjonal erfaring under sin læretid Ansvaret for elevar og lærlingar som tek delar av opplæringa i utlandet Vidaregåande skole, lærebedrifter og opplæringskontor har ansvaret for elvar og lærlingar som har opphald i utlandet som del av opplæringa si. Opplæringsavdelinga ved Fagopplæringskontoret skal vera med og gjera ulike stipendordningar (t.d. Leonardo-stipend ) kjende for lærlingar og lærebedrifter. 6.9 Informasjon Fagopplæringskontoret har i utvekslingssamarbeid med Andreas Gordon Schule i Erfurt, Tyskland, forplikta seg til å ha det administrative ansvaret for lærlingane som deltek i utvekslinga. I tillegg har Opplæringsavdelinga ansvaret for å sende ein følgjeperson med lærlingane som deltek i utvekslinga. Følgjepersonen har ansvar for lærlingane under heile opphaldet som varer i 3-4 veker Informasjon på Opplæringsavdelinga sine heimesider Opplæringsavdelinga sine heimesider (både fagopplæring og skole) skal oppdaterast og utviklast vidare. Den delen av Senter for yrkesrettleiing i Hordaland sin bedriftsdatabase som gir informasjon om fag- og yrkesopplæringa, skal leggjast inn på opplæringsavdelinga sine heimesider. Heimesidene til fagopplæring er betra i høve til tidlegare. Her kan brukarane (både lærlingar, praksiskandidatar og bedrifter) finne nødvendige opplysningar uten å ha direkte kontakt med fagopplæringskontoret. 17

18 Sjølv om sidene no er betra står det mykje arbeid igjen. Å få til oppdaterte opplysningar om endringar i lov/avtaleverk, nyheter eller andre nødvendige opplysningar vi ønskjer å formidle via nyhetssidene er utfordringar som må løysast. Sidene er under oppdatering via eit større IT-prosjekt (leia frå sentraladministrasjonen) kor og representant frå fagopplæring er med i utviklinga Informasjonsarbeidet om ulike opplæringstilbod og behovet for læreplassar Informasjonsarbeidet om ulike opplæringstilbod og behovet for læreplassar både i privat og offentleg sektor skal gjerast endå betre, og informasjonen til og kommunikasjonen med kommunane i fylket må styrkjast. Fagopplæringskontoret driv kontinuerleg med informasjonsarbeid om dei ulike opplæringstilboda. Skolane i fylkeskommunen bør vere våre beste ambassadørar då det er dei som i første omgang gir råd til ungdommane om forskjellige ordningar. Vi har derfor basert informasjonsarbeidet mot rådgjevarar både i fylkeskommunen og i grunnskolen med bl.a. å møte på rådgjevarsamlingane. Dei ordningar vi i dag har er: 2+2 ordninga 1+3 ordninga full opplæring i bedrift fleksibel opplæring (forsøk med dette i fleire skolar/bedrifter) TAF- ordninga Det vert og gitt informasjon om lærekandidatordninga kor fagopplæringskontoret også har ei større utredning på gong. Påtrykket frå praksiskandidatar er stort, og her må ein som regel gi direkte informasjon til den enkelte som ønskjer å melde seg opp til fagprøve. Praksiskandidatane forventar at vi skal gje detaljert informasjon om kva den enkelte manglar for å melde seg opp til fagprøve, mens utgangspunktet for ein praksiskandidat er at denne skal melde seg opp og samstundes dokumentera både teori og praksis overfor fagopplæringskontoret. Gjennomgang av den einskilde praksiskandidat sin dokumentasjon for teori og praksis utgjer eit svært omfattande arbeid for saksbehandlarane då vi kvart år har om lag kandidatar som forventar at vi gjer dei råd og rettleiing. Når det gjeld behovet for læreplassar er det mykje å hente. Som regel regulerer ein dette ved oppretting/nedlegging av skoleklassar på bakgrunn av kor mange av søkjarane ein får på plass i formidlingsprosessen. Dette kjem då som sak på hausten i den såkalla klassesaka. For fagopplæringskontoret (og dermed også fylkeskommunen) burde det vore mykje å hente om ein hadde kapasitet til aktivt å drive betre informasjonsarbeid ovanfor bedrifter/opplæringskontor for å få på plass nye lærebedrifter. Fagopplæringskontoret har ikkje hatt noko spesielt fokus på kommunikasjon med kommunene ut over det daglige arbeidet vi normalt driv. 18

19 7. Handlingsplan for Handlingsplanen skal vera styrande for yrkesopplæringsnemnda, helse- og opplæringsutvalet, opplæringsavdelinga og fagopplæringskontoret sitt arbeid. Handlingsplanen legg også grunnlaget for å kunna vurdera oppgåveløysinga og måloppnåinga innanfor dei ulike områda. A Opplæringstiltak og informasjon om opplæring i skole og bedrift A1 Yrkesopplæringsnemnda skal arbeida for at omfanget av lærlingordninga ikkje vert regulert etter marknadssvingingar og arbeidslivet sine temporære behov for arbeidskraft, men ut frå stabile opplæringstilbod både i omfang og innhald. A2 Yrkesopplæringsnemnda skal delta i utarbeiding og rullering av regionalt utviklingsprogram A3 Yrkesopplæringsnemnda skal formidla arbeidslivet sine behov for opplæringstilbod A4 Det skal vera formalisert regionalt samarbeid mellom skole og arbeidsliv i kvar region A5 Det skal arrangerast møte mellom næringsliv/offentlege verksemder, opplæringskontora og Opplæringsavdelinga ved Fagopplæringskontoret A6 Det skal utarbeidast informasjon om bedriftsdatabasen som også er lett tilgjengeleg for dei som vil søkja om læreplass. A7 Opplæringsavdelinga ved Fagopplæringskontoret og Senter for yrkesrettleiing i Hordaland skal delta på samlingar for rådgjevarar frå ungdomsskolane og vidaregåande skolar. Det skal mellom anna orienterast om rettar og plikter i arbeidslivet A8 Dei ulike unntaka frå den fastsette opplæringsordninga skal gjerast betre kjend A9 Det skal arbeidast vidare med å utvikla og informera om fleksible opplæringsordningar. A10 Realkompetansevurderinga skal førast vidare, og det skal etter planen gjennomførast 3 til 5 yrkesprøvingar andre halvår 2008 A11 Det skal vera faste møte mellom Opplæringsavdelinga ved Fagopplæringskontoret og eit utval som representerer opplæringskontora A12 Opplæringsavdelinga sine heimesider både for skole og fagopplæring, OT/PPT og Senter for yrkesrettleiing skal utformast slik at det er lett å finna informasjon om ulike opplæringsløp for å få fag-/sveinebrev eller annan aktuell kompetanse B Behandling av lærekontraktar B1 Behandlingstida av lærekontraktar må ikkje vera meir enn 14 dagar etter at kontrakten med alle vedlegg er motteken. B2 Fagopplæringskontoret skal til ei kvar tid ha oversyn over løpande og heva kontraktar B3 Fagopplæringskontoret skal setja i verk tiltak for å avgrensa talet på heva kontraktar C Lån/stipend frå lånekassen til lærlingar C1 Arbeidet med å kvalitetssikra rutinane for utbetaling av korrekt lån/stipend til lærlingar må vidareførast C2 Rutinane for å informera om vilkåra for å få utdanningsstøtte må gjerast betre. C3 Rutinane for utbetaling av lærlingtilskot til lærebedriftene skal kvalitetssikrast. 19

20 D Rekruttering av nye lærebedrifter, godkjenning og oppfølging av lærebedrifter og utbetaling av tilskot D1 Det skal opprettast bedriftsdatabase over alle godkjende lærebedrifter både i og utanfor opplæringskontor D2 Yrkesopplæringsnemnda skal gi råd om nyrekruttering av nye lærebedrifter og ha fokus på balansen mellom opplæringsplassar i skole og læreplassar i bedrift. D3 Rutinane for godkjenning av lærebedrifter skal kvalitetssikrast D4 Det skal haldast møte med bedrifter som søkjer om godkjenning og gjevast informasjon om ansvar, rettar og plikter som lærebedriftene har D5 Det skal utarbeidast eit felles rapporteringsskjema for årsrapport frå lærebedriftene som er likt for heile landet og kan dekka behovet for informasjon frå lærebedriftene til fylkeskommunen D6 Det skal haldast møte med lærebedrifter, opplæringskontor, lærlingar og lærekandidatar. Rapportane frå bedriftene skal brukast som ledd i kvalitetsutviklinga av opplæringa i bedrifta D7 Det skal prøvast ut eit opplegg for kvalitetsvurdering i fag- og yrkesopplæringa D8 Fylkeskommunen skal etter forskrift gitt av departementet, betala tilskot til opplæringa i lærebedrifta. For første halvår skal tilskotet utbetalast innan 20. juni, og for andre halvår skal det utbetalast innan 20. desember. D9 Informasjon om ulike opplæringstilbod og kommunikasjon med statlige foretak og kommunane skal intensiverast E Fag-/sveineprøvar og andre prøve- og vurderingsformer E1 Det skal gjennomførast fag-/sveineprøvar/kompetanseprøvar innan fastlagde tidsrammer for lærlingar/lærekandidatar og for dei som skal ha prøve med sikte på å få praksisbrev. E2 Det skal i samarbeid med prøvenemnda vurderast om det er tenleg å gjennomføra fleire fagprøvar eller deler av fagprøven i prøvestasjon E3 Dersom det vert brukt alternative prøveformer, skal det ikkje gå ut over innhaldet i fagog sveineprøva E4 Rutinane ved gjennomføring av avlegging av fag- og sveineprøvar og andre prøve- og vurderingsformer skal kvalitetssikrast E5 Prøvenemndene skal leggja fram god dokumentasjon av prøvearbeidet E6 Rutinane for behandling av klagesaker skal kvalitetssikrast E7 Behandlinga av ikkje bestått fag-/sveineprøvar skal kvalitetssikrast E8 Det skal setjast i verk tiltak for å redusera strykprosenten ved avlegging av fag- og sveineprøvar samanlikna med tidlegare år F Kompetanseutvikling F1 Det skal gjennomførast opplæring for instruktørar, faglege leiarar i lærebedrifter og medlemer i prøvenemndene F2 Ved suppleringsoppnemning av medlemar til prøvenemndene skal det gjevast tilbod om nødvendig opplæring for dei nye prøvenemndsmedlemane både etter R94 og Kunnskapsløftet F3 I Opplæringsavdelinga skal det vera informasjonsflyt og orientering om 20

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2013/14 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 3 Lesarrettleiing... 3 Samandrag... 4 Mål og strategi... 7 Nøkkeltal... 10 Auka læringsutbytte og fullføring... 12 Auka

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON OM FRÅFALL OG BORTVAL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. KOMMENTARAR OG PLANAR 2010

FORVALTNINGSREVISJON OM FRÅFALL OG BORTVAL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. KOMMENTARAR OG PLANAR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200901127-29 Arkivnr. 015 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 19.01.2010

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Audit & Advisory Oktober 2009. Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune

Audit & Advisory Oktober 2009. Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Oktober 2009 Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune Samandrag I samsvar med bestilling frå kontrollutvalet i

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Bildet eigas av Telemark fylkeskommune, Fotograf: Jan Fredrik Vinje Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Skoleeigarskap... 4 1.2. Skolen i fortid og framtid...

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2012/13 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 4 Hovudfunn... 4 Læringsmiljø... 4 Læringsresultat... 4 Gjennomføring... 5 Fagskulane... 5 Klasseleiing... 6 Vurdering...

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 1. november 2012 201112128-9/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Hovudutval for opplæring www.sfj.no I 2010 var det totalt 5 393 søkjarar til vidaregåande opplæring. Av desse søkte 500 til opplæring i

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Dato LOV-1998-07-17-61 Departement Kunnskapsdepartementet Sist endret LOV-2012-06-22-53 fra 01.01.2014, LOV-2013-06-21-98 fra 01.08.2013

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Årsmelding 2011 Innhald Fylkesordføraren...3 Fylkesrådmannen...4 Viktige hendingar...5 Høge investeringar, rekneskap i pluss...6 Organisasjon

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa 1-1 Opplæringa i grunnskolen I grunnskolen skal opplæringa skal vere i samsvar med Læreplan

Detaljer

Rapport og planar (2012-2013)

Rapport og planar (2012-2013) Høgskolen i Telemark Rapport og planar (2012-2013) Høgskolen i Telemark Fastsett av styret 8. mars 2013 Utkast av 21.02.13 1 1 Innleiing 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon Høgskolen i Telemark (HiT)

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over budsjettforslaget frå... 1 Hovudprioriteringar...

Detaljer

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 15.05.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 025/2014 Meldingar og referatsaker 026/2014 Endring av skjema

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 4. april 2013 201112128-13/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Audit & Advisory Juni 2009 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål og problemstillingar... 4 2. Metode...

Detaljer