Om heftet Kven er lærekandidat? Kontrakter, avtaler og planer Opplæringskontrakt Arbeidsavtale... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om heftet... 2. Kven er lærekandidat?... 3. Kontrakter, avtaler og planer... 3. Opplæringskontrakt... 3. Arbeidsavtale... 4"

Transkript

1 0 Revidert februar 2015

2 Om heftet... 2 Kven er lærekandidat?... 3 Kontrakter, avtaler og planer... 3 Opplæringskontrakt... 3 Arbeidsavtale... 4 Lærekandidaten sin opplæringsplan... 4 Korleis teikne ein opplæringskontrakt?... 4 Heilskapleg opplæring skule bedrift... 5 Kor lang er læretida?... 5 Rett til pedagogisk-psykologisk teneste?... 5 Rett til spesialundervisning?... 5 Tilskot til opplæringsbedriftene... 6 Opplæringsbedriftene rettar og plikter... 6 Lærekandidaten - rettar og plikter... 6 Kompetanseprøve... 6 Vurdering av kompetanseprøve... 7 Særleg tilrettelegging av kompetanseprøva... 7 Kontaktinformasjon på fagopplæringsseksjonen... 8 Årshjul for lærekandidatordninga Frå elev til lærekandidat Lærekandidatordninga - kva organ har ansvar for kva?...12 Heilårsaktivitetar med ansvarsfordeling 13 Vedlegg Vedlegg 1: Passord og tilgang Vigo Bedrift Vedlegg 2: Opplæringskontrakt Vedlegg 3: Melding om heving av lærekontrakt/opplæringskontrakt Vedlegg 4: Døme på lærekandidaten sin opplæringsplan Vedlegg 5: Vedleggsskjema for søknad om lærekontrakt/ opplæringskontrakt Vedlegg 6: Oppmelding til kompetanseprøve Vedlegg 7: Protokoll frå kompetanseprøva Malar: Mal 4. Sakkunnig vurdering for spesialundervisning Mal 6 A Sakkunnig vurdering av søknad om utvida rett Mal 7 Sakkunnig vurdering knytt til behov for særskilt tilrettelagt tilbod i bedrift

3 Om heftet Ein lærling har normalt fullført teoretisk opplæring i vidaregåande skule og inngår lærekontrakt med ei bedrift. Fagopplæringa omfattar normalt to års opplæring i skule og eitt års opplæring i bedrift. Når opplæringa i bedrift blir kombinert med verdiskaping i bedrifta, kan opplæringa strekkje seg over 2 år. (Opplæringslova 3-3, 3.ledd) Etter fullført vg3, med opplæring i bedrift, går lærlingen opp til fagprøve, kompetanseprøve eller sveineprøve. Ein lærekandidat får ein opplæringskontrakt og tilrettelagt opplæring i bedrift. Dei fleste lærekandidatar har hatt ein individuell opplæringsplan (IOP) for den opplæringa dei har hatt i grunnskule/vidaregåande skule. Ein lærekandidat har som mål med læretida å nå delar av læreplanmåla for faget, og å kunne meistre arbeidsoppgåver i ei bedrift der kravet ikkje er fagbrev/sveinebrev. Ein del lærekandidatar får seinare fullstendig fag- eller sveinebrev gjennom praksiskandidatordninga. Formålet med dette heftet er å gjere greie for prosedyrar slik at ein sikrar at lærekandidatordninga blir gjennomført best mogleg og etter gjeldande forskrifter og lovverk. Fagopplæring skjer både i skule og i lærebedrift. Opplæringslova med forskrifter regulerer opplæringa. 4-7 i Opplæringslova seier: Lærebedrifta skal ha intern kvalitetssikring, slik at lærlingen eller lærekandidaten får opplæring i samsvar med Opplæringslov og forskrift. Ein eller fleire representantar for arbeidstakarane skal saman med den eller dei faglege leiarane jamleg sjå til at lærebedrifta føljer pliktene etter opplæringslova med forskrift. Lærebedrifta skal årleg rapportere til fylkeskommunen om opplæringa av lærlingar og lærekandidatar. Denne rapporteringa skal skje gjennom Vigo Bedrift. Heftet du sit med i handa fins på fylket si nettside, under Utdanning/Fagopplæring, og alle malar og skjema som er nemnd her, vil du også finne der. Opplæringslova (Oppll): Forskrift til Opplæringslova: Læreplaner og retningsliner for yrkesfag: 2

4 Kven er lærekandidat? Opplæringslova 4-1 definerer kven som er lærekandidat: «Lærling er etter denne lova den som har skrive ein lærekontrakt med sikte på fagprøve eller sveineprøve i fag som har læretid etter forskrifter gitt med heimel i 3-4. Lærekandidat er etter denne lova den som har skrive ein opplæringskontrakt med sikte på ei mindre omfattande prøve enn fag- eller sveineprøva.» Dei fleste lærekandidatar har hatt individuelle opplæringsplaner (IOP) for opplæringa i grunnskule og vidaregåande skule. Målet for ein lærekandidat i ei bedrift, er å meistre arbeidsoppgåver der kravet ikkje er fag- eller sveinebrev. Målet for lærekandidatordninga er å gi lærekandidaten meistringskjensle og grunnlag for fagleg og personleg vekst samt å oppnå høgast mogleg kompetanse og kvalifikasjonar for arbeidslivet. Les meir på mrfylke.no. Der finn du også søknadsskjema for godkjenning som lærebedrift. Kontrakter, avtalar og planer Opplæringskontrakt Etter Opplæringslova 4-5 skal det opprettast ein skriftleg opplæringskontrakt mellom lærebedrift og lærekandidat når læreforholdet startar. Lærekandidaten har rett til opplæring i samsvar med denne opplæringskontrakten. Dersom opplæringskontrakten medfører behov for ekstra midlar utover ordinært tilskot, krev det sakkunnig uttale frå PPT. Sjå vedlegg 2 for døme på opplæringskontrakt Endring og heving av opplæringskontrakt Ein opplæringskontrakt kan, etter samtykke frå fylkeskommunen, endrast til lærekontrakt i løpet av læretida dersom det viser seg at lærekandidaten kan greie full kompetanse innanfor lærefaget. Endringa kan også vere frå lærekontrakt til opplæringskontrakt. Lærekontrakten eller opplæringskontrakten kan hevast av partane dersom dei er samde om det og etter at lærebedrifta har orientert fylkeskommunen skriftleg om det. Etter samtykke frå fylkeskommunen kan kontrakten hevast av både lærebedrifta og av lærekandidaten dersom a) den andre parten gjer seg skyldig i vesentlege brott på pliktene sine i arbeidsforholdet, b) lærlingen, lærekandidaten eller lærebedrifta viser seg ute av stand til å halde fram i læreforholdet, eller c) lærlingen eller lærekandidaten skriftleg seier frå at det er ei urimeleg ulempe for han eller ho å halde fram ut kontrakttida. Fylkeskommunen avgjer i tilfelle når læreforholdet skal ta slutt. Lærebedrifta skal skrive ut ein attest for den delen av kontrakttida som er gjennomført, med ei fråsegn om denne delen av opplæringa. 3

5 Når det blir gjort vedtak om å heve ein kontrakt etter krav frå lærebedrifta, misser ikkje lærlingen eller lærekandidaten retten til vidaregåande opplæring med mindre vedtaket fastset at retten fell bort. Før det blir gjort vedtak om heving etter krav frå lærebedrifta eller før det blir gjort vedtak om tap av rettar, skal lærlingen eller lærekandidaten kunne forklare seg munnleg for den som skal gjere vedtaket. Etter samtykke frå fylkeskommunen kan læretida avbrytast i samband med permisjon. Dersom lærebedrifta stansar eller ikkje lenger fyller vilkåra for godkjenning etter 4-3, eller dersom fylkeskommunen finn at opplæringa ikkje er tilfredsstillande, skal fylkeskommunen søke å skaffe lærekandidaten ny læreplass for resten av kontrakttida. Den nye lærebedrifta går inn i kontrakten i staden for den tidlegare lærebedrifta. Etter samtykke frå fylkeskommunen kan kontrakttida i den nye lærebedrifta gjerast inntil eitt år lengre dersom opplæringa har vore mangelfull. Sjå vedlegg 3 for melding om heving av kontrakt Arbeidsavtale Det skal også utarbeidast ein arbeidsavtale mellom lærekandidat og bedrift. Denne avtalen skal ivareta rettar og plikter som følgjer av lover og tariffavtalar for begge partar. (Ref. Opplæringsloven 4-2) Når læretida etter kontrakten er over, eller når kontrakten blir heva, fell også arbeidsavtalen bort. Dersom lærekandidaten skal halde fram i bedrifta, må ein ny arbeidsavtale inngåast. Lærekandidaten sin opplæringsplan Det skal utarbeidast ein eigen opplæringsplan for kvar lærekandidat. Denne opplæringsplanen skal beskrive dei opplæringsmåla kandidaten skal meistre. Grunnlaget for planen er avgjevarskulen sin vurdering av eleven sitt faglege og personlege nivå, lærekandidaten sine eigne ønskjer samt bedrifta sine vurderingar av kva som er realistiske mål. Denne planen skal evaluerast og kan endrast i løpet av opplæringstida slik at den på best vis er tilpassa lærekandidaten si utvikling og vekst. Planen med sluttevalueringa skal sendast inn til utdanningsavdelinga etter at opplæringa er avslutta. Sjå vedlegg 4 for døme på lærekandidaten sin opplæringsplan. Vi gjer merksam på at det kan vere ulik grad av måloppnåing innanfor dei einskilde kompetansemåla. Korleis søkje opplæringskontrakt? Eleven i samarbeid med skulen søkjer om opplæringskontrakt. Eleven skal søkje på VIGO. I tillegg skal vedleggskjema for opplæringskontrakt nyttast. Desse finn du på mrfylke.no og på udir.no. Skriv ut og send inn utfylt skjema i 3 eksemplar. Søknadsfrist 1.februar. Vedlegg 5 viser skjema som skal leggast ved søknad om opplæringskontrakt. Meir informasjon på vilbli.no 4

6 Heilskapleg opplæring skule bedrift For å få eit mest mogleg heilskapleg opplæringsløp er det viktig å definere eleven sine realistiske mål tidleg og få til praksisutplassering i ungdomsskule og vidaregåande skule. Kor lang er læretida? Fagopplæringa omfattar normalt to års opplæring i skule og eitt års opplæring i bedrift. Når opplæringa i bedrift blir kombinert med verdiskaping i bedrifta, kan opplæringa strekkje seg over to år. Den fastsette strukturen for opplæring i lærefaget må føljast, men ein må i kvart tilfelle vurdere kva heilskapleg løysing som er best for lærekandidaten. Opplæringskontrakt kan til dømes opprettast rett etter ungdomskulen eller etter berre eitt år i vidaregåande skule. Rett til pedagogisk-psykologisk teneste? Lærlingar og lærekandidatar skal ha same tilgang på pedagogisk-psykologisk teneste som elevar i vidaregåande skule. Rett til spesialundervisning? Lærekandidatar som ikkje har eller ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning etter kapittel 5 i Opplæringslova. For spesialundervisning krevst det sakkunnig uttale frå PPT etter 5.3 i Opplæringslova. 5

7 Tilskot til opplæringsbedriftene Lærebedriftene får tilskot for opplæring av lærlingar og lærekandidatar. Bedrifter som tar inn lærekandidatar under 25 år med spesielle behov, kan søke om ekstraordinære midlar etter at opplæringskontrakten er godkjent. Dersom opplæringskontrakten medfører behov for ekstra midlar utover ordinært tilskot, krev det sakkunnig uttale frå PPT. Les meir på udir.no Opplæringsbedriftene rettar og plikter Bedriftene som tar inn lærekandidatar må vere godkjende av fylkeskommunen. Lærebedrifta pliktar å legge til rette produksjonen og lage ein plan for opplæringa slik at lærekandidaten kan nå måla i opplæringsplanen. Ifall delar av opplæringa skal givast av andre enn lærebedrifta, skal lærebedrifta legge til rette for dette. Lærebedrifta skal skape eit godt arbeids- og læremiljø. Arbeids- og opplæringstida til lærekandidaten skal til saman ikkje vere lengre enn den arbeidstida som gjeld for andre arbeidstakarar i faget. Lærekandidaten skal ved slutten av kontrakttida få høve til å gå opp til ei kompetanseprøve som viser det nivået opplæringa har ført fram til. Lærebedrifta stiller nødvendig arbeidsplass, materiale, reiskapar og assistenthjelp til bruk under prøva. Dersom lærebedrifta stansar eller utviklar seg på ein slik måte at ho ikkje lenger finn det mogleg å gi lærekandidaten tilfredsstillande opplæring, skal bedrifta melde frå til fylkeskommunen. Les meir på mrfylke.no. Der finn du også søknadsskjema for godkjenning som lærebedrift. Lærekandidaten - rettar og plikter Lærekandidaten har rett til opplæring i samsvar med opplæringskontrakten. Lærekandidaten er arbeidstakarar i den bedrifta han har teikna arbeidsavtale med, med dei rettane og pliktene som følgjer av lover og tariffavtalar. Når læretida etter kontrakten er over, eller når kontrakten blir heva etter 4-6, fell også arbeidsavtalen bort. Dersom lærekandidaten skal halde fram i bedrifta, må ein ny arbeidsavtale inngåast. Kompetanseprøve Ved slutten av kontraktstida kan lærekandidaten gå opp til ei kompetanseprøve som viser nivået opplæringa har ført fram til. Når kompetanseprøva er gjennomført og bestått får lærekandidaten kompetansebevis. Les meir i Forskrift til Opplæringslova 3-49, 3-57, 3-58, 3-60, Fylkeskommunen har ansvaret for at kompetanseprøva blir gjennomført i samsvar med reglane og har ansvaret for at prøvekandidatane er kjende med forskriftene som regulerer prøva. Det er bedrifta som har ansvar for oppmelding til kompetanseprøve. Sjå vedlegg 6 for melding til fag-, sveine- og kompetanseprøve. 6

8 Kompetanseprøva skal som hovudregel gjennomførast ved slutten av opplæringstida og skal normalt vere avslutta seinast innan to månader frå dette tidspunktet. Prøva skal gjennomførast i den bedrifta lærekandidaten har hatt hovuddelen av opplæringa. Dersom prøva blir gjennomført i lærebedrifta, skal prøva tilpassast verksemda i bedrifta. Fylkeskommunen kan etter å ha innhenta råd frå prøvenemnda, bestemme at prøva skal haldast ein annan stad. Vurdering av kompetanseprøve Fylkeskommunen har ansvaret for at kompetanseprøver blir utarbeidde og vurderte. Lærekandidatane skal prøvast i forhold til dei måla som er fastsette for kandidaten. Innanfor dei rammene som opplæringsmåla set, skal prøva utarbeidast og gjennomførast etter same prinsipp som for fag- og sveineprøver. Karakteren skal gi uttrykk for i kva grad kandidaten har nådd måla som er fastsette for kandidaten. Ved vurderinga skal den tredelte skalaen som er fastsett i Forskriftene til Opplæringslova 3-4 sjette ledd brukast. Fylkeskommunen er ansvarleg for at det blir ført protokoll der dei ulike sidene ved prøvegjennomføringa blir dokumenterte. Prøveprotokollen skal vere så utfyllande at han kan gi eit godt bilete av sjølve prøvegjennomføringa i ei eventuell klagebehandling. Dersom kompetanseprøva ikkje er bestått, kan lærekandidaten melde seg til ny prøve. Læretida kan eventuelt bli forlengd ved frivillig avtale mellom lærebedrifta og lærekandidaten. Fylkeskommunen har ansvaret for gjennomføringa av ny kompetanseprøve. Fylkeskommunen dekkjer utgiftene som lærebedrifta har med å gjennomføre andre gongs prøve. Sjå vedlegg 7 for protokoll frå kompetanseprøva (skal fyllast ut av prøvenemnda) Særleg tilrettelegging av kompetanseprøva Lærekandidatar med behov for særskild tilrettelegging skal kunne få forholda lagt til rette slik at dei kan få vist kompetansen sin ut frå kompetansemåla i læreplanen for faget. Fylkeskommunen kan samtykke i at gjennomføringa av kompetanseprøva blir særskild tilrettelagd. Tiltaka må vere tilpassa behova til lærekandidaten så langt råd er. Tiltaka må ikkje føre til at lærekandidaten får fordelar framfor andre som ikkje får tilrettelegging av prøva. Tilrettelegginga må heller ikkje vere så omfattande at lærekandidaten ikkje blir prøvd i kompetansemåla i læreplanen for faget. Der det i kompetansemåla er kravd skriftlege, munnlege eller praktiske ferdigheiter, er det ikkje høve til å leggje til rette prøva slik at desse ferdigheitene ikkje blir prøvde. Fylkeskommunen avgjer etter søknad kva for ordningar som skal nyttast. Avgjerda til fylkeskommunen er eit enkeltvedtak som kan påklagast etter reglane i forvaltningslova. Fylkeskommunen kan krevje uttale frå ein sakkunnig instans. Særskild tilrettelegging av prøva krev ikkje enkeltvedtak om spesialundervisning. 7

9 Kontaktinformasjon på fagopplæring utdanningsavdelinga Inger Anita Sjømæling Seksjonsleiar Ola Ivar Eikebø Bygg og anleggsteknikk, Kjemi og prosessfag, Møbelfag, Maritime fag Ruth Farstadvoll Gjerde Design og handverk, Medium og kommunikasjon Roy Arild Tvedt Teknikk og industriell produksjon Åse Vatne Riksfjord Elektrofag Siv Sandøy Service og samferdsel (unnatt logistikk og transport) John Steinar Skomsø Gunvor Dyvik Friisvold Inger Lise Trønningsdal Naturbruk, Restaurant- og matfag Transport og logistikk Helse- og oppvekstfag, Aktivitørfag, Reinhaldsfag, Feiarfaget Vaksenopplæring Fagskule

10 Torill Stavik Angvik Lærekontrakter, Godkjenning av lærebedrifter, Utbetaling av tilskot. Vigo bedrift Venke Sandvik Formidling av læreplassar, Vigo Bedrift Hanne Småge Ruth Elin Aure Stine Waske Lillian Aarønes Søknad om særskilte tilskot Heving av lærekontrakter Dokumentasjon for kompetansebevis Dispensasjon frå teorikrava Registrering og kontroll av oppmeldingar Prøvenemnder (Honorar, protokoll og ajourhald) Dokumentasjon lærebedrifter Registrere fagleg leiar/lærebedrifter Registrere lærekontrakter og prøveprotokollar Statens Lånekasse Skrive ut fagbrev Utskriving av kompetansebevis og vitnemål Nina Skovly Prosjektarbeid innan fagopplæring

11 Årshjul: Frå elev til lærekandidat - kven har ansvar for kva Når Kva Kven er ansvarleg Samarbeidspartnar Vg1: Kartlegging av aktuelle lærekandidatar Skule Bedrift Heile året Vg2: August - september Vg2: Januar Vg2: Februar Sjå til at eleven får praksis i bedrift og starte dialog med bedrifta om ei muleg opplæringskontrakt. Dersom denne bedrifta ikkje vil teikne ei slik, må skulen finne ei anna bedrift som eleven får utprøvast i. Dersom lærebedrifta ikkje har hatt lærling/lærekandidat tidlegare kan ha eit informasjonsmøte med bedrifta Planlegging/ tilrettelegging av opplæringskontrakt. Skulen kartlegger i samarbeid med elev kva slags bedrift som kan være aktuell. Elev (evt føresette) skriv under på samtykkeerklæring om utveksling av informasjon mellom skule og bedrift/opplæringskontor Møte med bedrifter, gi informasjon om elevens føresetnader, avklare om læreplass kan være aktuell Registrere søknad på Vigo.no (frist 1.februar). Vedleggskjema for søknad om opplæringskontrakt sendes Gjennomgang av søknadar. Hente inn eventuelle tilleggssopplysningar. Søkjarane fordelast på dei ulike rådgivarane i fagopplæringsseksjonen Finne bedrift til elever som ikkje har fått læreplass (sjå punkt 7 i vedleggskjema) Få oversikt over kven som treng eit særleg tilpassa opplæringsløp. Det må vurderast kva mål som kan oppnåast ved opplæring i bedrift. Det må vurderast om noko eller all opplæring bør bli gitt i skule eller i annan institusjon. Føremålet for opplæringa er heile læreplanen og kva opplæring som tener kandidaten best. Opplæringa skal gjere kandidaten best mogleg kvalifisert til å meistre sin kvardag i eit livsperspektiv. Skule Seksjon for fagopplæring Skule Skule Skule, elev Inntak Skule Skule Bedrift elev/føresette (for elevar under 18 år), aktuelle lærebedrifter, PPT Elev, aktuelle lærebedrifter, PPT Skule, PPT, bedrift Elev, aktuelle lærebedrifter,, evt opplæringskontor* Bedrift, PPT Vg2: Samtale ved behov med elev og bedrift. Skule, 10

12 Mars - april Vg2: Mars - april Vg2: Mai Avdekke behov for spesialundervisning i opplæring i bedrifta det er gjort avtale med. - Uttale dersom behov for spesialundervisning, jf. Opplæringslova 5.3 Mal 4 Finne bedrift til elever som ikkje har fått læreplass (sjå punkt 7 i vedleggskjema) Møte med NAV om elever som krev samarbeid for å få læreplass Skule Skule PPT, evt opplæringskontor Elev, aktuelle lærebedrifter,, evt opplæringskontor Skule, bedrift, PPT, elev/føresette Vg2: Juni Elever som skal ha opplæringskontrakt i samarbeid med NAV, registrerer seg der. Skule/elev (føresette for elevar under 18 år) Elev Bedrift Juni Gi beskjed til når opplæringa skal starte. Juni-august Registrere og godkjenne opplæringskontrakt Samtale ved behov med elev og bedrift. Bedrift - Utarbeide IOP for opplæringa - Ev. tilrettelegging for spesialundervisning - Uttale ved behov for å søkje om ekstra midlar til oppfølging i bedrift. Mal 7 Gi tilbod om alternativ opplæring (vg3 i skule) for søkjarar utan læreplass Teikne arbeidsavtale Bedrift PPT September -oktober Heile året Kartlegging av søkjarar som ikkje har fått læreplass. Bedrifter som vil søkje om midlar frå udir til ekstra oppfølging av lærekandidatar må sende denne inn til utdanningsavdelinga innan 15. september. samordnar søknadene og sender dei vidare til udir. Bedriftene må syte for at det ligg ved sakkunnig uttale frå PPT om behovet. Kartlegging av søkjarar som har takka nei til læreplass. Godkjenning av nye lærebedrifter Utarbeide oversikt over godkjente lærebedrifter * Opplæringskontor: Eit opplæringskontor er eit samarbeidsorgan for lærebedrifter som samarbeider om opplæring av lærekandidatar og lærlingar. Opplæringskontoret er juridisk ansvarleg for opplæringa, medan det daglege ansvaret for lærekandidaten ligg hos den enkelte bedrift. 11

13 Lærekandidatordninga kva organ har ansvar for kva? Ansvar: Kommentar: Lærebedrifter og opplæringskontor Vidaregåande skular PPT Prøvenemnder 1. Teikning av ny opplæringskontrakt. 2. Sørge for at bedrifta utarbeider IOP. 3. Kontroll halvårsvurdering. Revidere dette prosedyreheftet årleg. Fylle ut og ajourføre kompetansemål i lærekandidaten sin opplæringsplan. Gjennomføre halvårssamtaler/vurdering Gjennomgå kompetansemål i lærekandidaten sin opplæringsplan ved besøk frå fagopplæringsseksjonen. Oppmelding til kompetanseprøve. Rådgiving ved overgang skule-bedrift. Kontakt med bedrifter for formidling av lærekandidatar. Kontakt med PPT ved søknad om opplæringskontrakt. Kontakt med PPT ved eventuelle behov for spesialundervisning i opplæring i bedrift. Uttale dersom behov for spesialundervisning. Jf. Oppll 5-3 Uttale ved eventuell utviding av opplæringstida. Jf. Oppll 3-1, 5.ledd Uttale dersom behov for ekstra midlar til oppfølging i bedrift. Udir-midlar) Uttale dersom fritak for kravet om bestått i alle fag. Jf. Forskr til Oppll 3.51 og 3.67 c Tar kontakt med dersom det er behov for tilrettelegging av kompetanseprøva Tilpasse og legge til rette kompetanseprøva etter vedtak gjort av fylkeskommunen (jfr 3-64 i Opplæringsloven) Vurdere kompetanseprøva anning/fagopplaering/info-forlaerebedrifter/vigo-bedrift Mal 4 Mal 6-A Mal 7 Ingen mal 12

14 Heilårsaktivitetar med ansvarsfordeling Når Kva Kven Støttespelar Heile året Rådgiving/ Karriere-rettleiing Skule Opplæringskontor bedrift Vurdere aktuelle lærekandidatar Skule Elev, føresette Samarbeidsmøte vedkomande mulege lærekontaktar Skule Elev, føresette, bedrift, utdanningsavdelinga, ev topplæringskontor, evt PPT/NAV Finne praksisbedrifter Skule, Finne nye lærebedrifter Godkjenne nye lærebedrifter** Utarbeide oversikt over godkjente lærebedrifter opplæringskontor Bedrifter Skule Opplæringskontor Opprette opplæringskontrakt Justering av IOP Vurdere måloppnåinga i høve til gjeldande IOP Oppfølging av lærekandidat i bedrift Utbetale tilskot til bedrift/opplæringskontor Bedrift/opplæringskontor lærekandidat Bedrift Bedrift/opplæringskontor PPT Ansvarsgruppemøter Kommune Bedrift, elev/føresette, PPT, NAV, opplæringskontor Undervegsvurdering. Bedrift/opplæringskontor Utdanningsavdeling - Krav om dokumentasjon av halvårsvurderingane - Vurderingar i høve til IOP Overordna oppfølgingsansvar i høve til bedrift og lærekandidat. Kontrollbesøk i bedrifta for å sjekke om intern opplærings plan og dokumentasjon på lærlingsamtale ligg føre. 13

15 Avbrot/heving av lærekontrakt skal ha melding om alle endringar som har noko å seie for læreforholdet. Det kan vere forhold hos lærekandidaten som medfører avbrot i læretida slik som svangerskap, militærteneste, permisjon eller sjukdom. Heving av opplæringskontrakten skal godkjennast av fylkeskommunen. Skrive ut kompetansebevis etter fullført opplæring i bedrift på bakgrunn av den individuelle opplæringsplanen til bedrifta. Bedrift Bedrift/opplæringskontor ** For å bli godkjent som lærebedrift krevst det at bedrifta har kompetanse og utstyr som kan gi lærekandidaten opplæring i høve til læreplanen i faget. Lærekandidatordninga opnar også for at ei bedrift som berre kan gi opplæring i delar av læreplanen kan ta inn lærekandidat. Ei lærebedrift skal ha ein fagleg kvalifisert person (fagleg leiar) som har ansvaret for og tilsynet med opplæringa. 14

16 Vedlegg Vedlegg 1: Passord og tilgang Vigo Bedrift 15

17 Vedlegg 2: Opplæringskontrakt 16

18 Vedlegg 3: Melding om heving av lærekontrakt/opplæringskontrakt 17

19 18

20 Vedlegg 4: Døme på lærekandidaten sin opplæringsplan 19

21 20

22 21

23 22

24 Vedlegg 5: Vedleggsskjema for søknad om lærekontrakt/ opplæringskontrakt 23

25 24

26 25

27 26

28 Vedlegg 6: Oppmelding til kompetanseprøve 27

29 Vedlegg 7: Protokoll frå kompetanseprøva 28

30 Malar (Desse finn du i utskriftvenleg versjon på: 29

31 30

32 31

33 32

34 33

35 34

36 35

Informasjon om Lærekandidatordninga. Bedrift. Elev. Skule

Informasjon om Lærekandidatordninga. Bedrift. Elev. Skule Informasjon om Lærekandidatordninga Elev, Opplæring i bedrift Revidert Januar 2017 Opplæring i bedrift for lærekandidatar Ein lærekandidat får ein opplæringskontrakt og tilrettelagt opplæring i bedrift.

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Utdanningsavdelingen Fagopplæring 3-48. Fag- og sveineprøve Fylkeskommunen har ansvaret for at fag- og sveineprøva blir gjennomført

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Lærekandidatordninga. Varig arbeid

-Ein tydeleg medspelar. Lærekandidatordninga. Varig arbeid -Ein tydeleg medspelar Lærekandidatordninga Varig arbeid Kampen om lærebedriften Arbeidsm arkedsbe drifter YFF Vg1 YFFVg2 TAF Lærling Veksling modell Velvilje A/S Lære kandidat NAV Praksis brev Ungdoms

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Lovvedtak 93. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 336 L ( ), jf. Prop. 72 L ( )

Lovvedtak 93. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 336 L ( ), jf. Prop. 72 L ( ) Lovvedtak 93 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 336 L (2015 2016), jf. Prop. 72 L (2015 2016) I Stortingets møte 9. juni 2016 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringar i opplæringslova

Detaljer

Ny høring, «Fagbrev på jobb»

Ny høring, «Fagbrev på jobb» Saksbehandler: Øivind Bøås Vår dato: 16.11.2017 Deres dato: Vår referanse: 2017/6827 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Høring - Svar Ny høring, «Fagbrev på jobb» Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Fagopplæring - muligheter i ordninga for lærlingar og lærekandidatar

Fagopplæring - muligheter i ordninga for lærlingar og lærekandidatar Fagopplæring - muligheter i ordninga for lærlingar og lærekandidatar Ved Inger Anita Sjømæling/Ola Ivar EikebøUtd-avd i Møre og Romsdal oie2011 Fagopplæringssystemet på fylkesnivå -Yrkesopplæringsnemnda

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Inntak til vidaregåande skule for søkjarar med fortrinnsrett, søkjarar med rett til individuell handsaming og minoritetsspråklege søkjarar.

Inntak til vidaregåande skule for søkjarar med fortrinnsrett, søkjarar med rett til individuell handsaming og minoritetsspråklege søkjarar. Inntak til vidaregåande skule for søkjarar med fortrinnsrett, søkjarar med rett til individuell handsaming og minoritetsspråklege søkjarar. Søknadsfristen er 1.februar. Nytt for skuleåret 2017-2018: Alle

Detaljer

INNHALD. 1. Innleiing s. 1. 2. Søking på internett s. 2

INNHALD. 1. Innleiing s. 1. 2. Søking på internett s. 2 INNHALD. 1. Innleiing s. 1 2. Søking på internett s. 2 3. Rettleiing til vedleggsskjema s. 4 Vedleggsskjema 1 s. 4 Vedleggsskjema 2 s. 8 Vedleggsskjema 3 s. 8 4. Minoritetsspråklege søkjarar s. 9 5. Vaksne

Detaljer

Spørsmålsrunde

Spørsmålsrunde Spørsmålsrunde 02.11.16 Kvifor har ikkje Sogn og Fjordane søkbare tilbod for alternativ opplæring? I Norge har fellesskolen lange tradisjoner. Fellesskolen er gjennomsyret av prinsippene om inkludering,

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 Søkere med annet morsmål enn norsk og samisk, defineres som minoritetsspråklige søkere De aller fleste av søkerne med annet morsmål enn norsk, er som alle

Detaljer

NYE RUTINAR I SAMBAND MED INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 1.FEBRUAR.

NYE RUTINAR I SAMBAND MED INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 1.FEBRUAR. NYE RUTINAR I SAMBAND MED INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 1.FEBRUAR. Det er kome ny forskrift til Opplæringslova kap 6. «Inntak til vidaregåande opplæring» som gjeld frå 01.09.2013. Dette inneber mellom

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Teksten i endringsforskriften er hentet fra Norsk Lovtidend og gjengitt nedenfor.

Teksten i endringsforskriften er hentet fra Norsk Lovtidend og gjengitt nedenfor. Til våre abonnenter Kunnskapsdepartementet har den 7. november 2016 vedtatt en forskrift om endring i forskriften til opplæringsloven. Endringene trer i kraft 1. januar 2017. I hovedsak er endringene en

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven med merknader

Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven med merknader Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven med merknader Vi foreslår følgende endringer i forskrift til opplæringsloven (endringene står i kursiv): 3-42 første

Detaljer

Tenk framtid Bli lærebedrift

Tenk framtid Bli lærebedrift Vår neste generasjon treng læreplassar! Tenk framtid Bli lærebedrift 1 Eg treng læreplass! Tradisjon møter framtid Fagopplæringa i Noreg har ei tradisjonsrik historie. Samfunnet er avhengig av at private

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune Vedlegg 1 Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune Heimel: Fastsett av fylkestinget 14.10.2014, med heimel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

Besl. O. nr Jf. Innst. O. nr. 89 ( ) og Ot.prp. nr. 44 ( ) År 2000 den 13. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr Jf. Innst. O. nr. 89 ( ) og Ot.prp. nr. 44 ( ) År 2000 den 13. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 106 Jf. Innst. O. nr. 89 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 44 (1999-2000) År 2000 den 13. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om

Detaljer

Oppsummeringen fra 2013 ble publisert denne uka på vår nettside. Vi hadde i 2013 noen flere saker enn året år, og noen av sakene var tidkrevende.

Oppsummeringen fra 2013 ble publisert denne uka på vår nettside. Vi hadde i 2013 noen flere saker enn året år, og noen av sakene var tidkrevende. 1 Oppsummeringen fra 2013 ble publisert denne uka på vår nettside. Vi hadde i 2013 noen flere saker enn året år, og noen av sakene var tidkrevende. 2 Elevene skal få informasjon om klageretten og hvordan

Detaljer

Yrkesfagleg grunnutdanning. eit praktisk utdanningstilbod i Hordaland fylkeskommune

Yrkesfagleg grunnutdanning. eit praktisk utdanningstilbod i Hordaland fylkeskommune Yrkesfagleg grunnutdanning eit praktisk utdanningstilbod i Hordaland fylkeskommune Yrkesfagleg grunnutdanning - eit praktisk utdanningstilbod i Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune jobbar med

Detaljer

Søking til skuleåret 2013-2014

Søking til skuleåret 2013-2014 Søking til skuleåret 2013-2014 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2012 Helse og sosialfag er endra til helse og oppvekstfag Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no,

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Heimel: Fastsett av fylkestinget i Hordaland 08.12.2015 med heimel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS 2006 SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS FAGOPPLÆRINGSKONTORET Ekspedisjonstider: 15. mai 14. september kl. 08.00 15.00 15. september 14. mai kl. 08.00 15.45 55 23 99 00 Faks: 55 23 99 09 Internett: http://fagbrev.invest.no

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

LÆRLINGER. BEHOV, PLANLEGGING OG KOSTNADER

LÆRLINGER. BEHOV, PLANLEGGING OG KOSTNADER Styresaknr. 32/06 REF: 2002/100022 LÆRLINGER. BEHOV, PLANLEGGING OG KOSTNADER Saksbehandler: Kerstin Thoresen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven),

Detaljer

Vidaregåande opplæring Ditt val!

Vidaregåande opplæring Ditt val! Vidaregåande opplæring 2006 2007 Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring

Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring Avtalen gjeld fordeling av ansvar mellom partane for oppfølging av

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innleiing: side 3 Arbeidskalender: side 5 Søknadsskjema for vidaregåande opplæring side 6 Vedleggsskjema for minoritetsspråklege

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Fleksibel opplæring innan fag- og yrkesopplæringa

Fleksibel opplæring innan fag- og yrkesopplæringa Fleksibel opplæring innan fag- og yrkesopplæringa Etterutdanningskurs for rådgjevarar i Bergen 20.jan.2009 Innlegg ved Ingmar Ljones 1 Grunnlag for prosjektet Satsing mot fråfall Kunnskapsløftet: Utnytta

Detaljer

Fylkesutvalet Tom-Christer sette fram slikt forslag:

Fylkesutvalet Tom-Christer sette fram slikt forslag: Fylkesutvalet 23.09.09 Tom-Christer sette fram slikt forslag: Fylkesrådmannens forslag legges til grunn som innstilling til fylkestinget. Opplærings- og helseutvalgets innstilling legges til grunn som

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av fagopplæring Prosjektplan/engagement letter

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av fagopplæring Prosjektplan/engagement letter Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av fagopplæring Prosjektplan/engagement letter Januar 2013 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål og problemstillingar... 4 2. Revisjonskriterium...

Detaljer

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Vidaregåande opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant-

Detaljer

Tema/spørsmål ja/nei Vurdering/grunngjeving Dokumentasjon

Tema/spørsmål ja/nei Vurdering/grunngjeving Dokumentasjon SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT UTBYTE AV OPPLÆRINGA Spørsmål som skal vurderast og svarast på Ja/nei Skuleleiinga si vurdering av situasjonen ved skulen grunngjeving for svara i førre kolonne SKULEN

Detaljer

Minoritetsspråklige- informasjonsdeling og nettverksbygging

Minoritetsspråklige- informasjonsdeling og nettverksbygging Minoritetsspråklige- informasjonsdeling og nettverksbygging -Ein tydeleg medspelar 25.August 2015 Fag og yrkesopplæring Utfordringar - språk - kultur - namn - ungdom/vaksne - ulike grupper av innvandrarar

Detaljer

4A-3 VAKSNE SIN RETT TIL VIDAREGÅANDE

4A-3 VAKSNE SIN RETT TIL VIDAREGÅANDE 4A-3 VAKSNE SIN RETT TIL VIDAREGÅANDE 02.11.2016 1 1. Minoritetsspråklege utan dokumentasjon Forskrift til opplæringslova 6-13: Søkjarar som hevdar at dei har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet

Detaljer

YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA I MØRE OG ROMSDAL. Årsoversikt 2011

YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA I MØRE OG ROMSDAL. Årsoversikt 2011 YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA I MØRE OG ROMSDAL Årsoversikt 2011 Leiaren har ordet Næringslivet i Møre og Romsdal har på ny lagt eit godt år bak seg. Trass i krisetid i Europa og store delar av verda elles, så

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Melding om administrative endringar i lokal forskrift om inntak og formidling

Melding om administrative endringar i lokal forskrift om inntak og formidling OPPLÆRINGSAVDELINGA Fellestenester - OPPL AVD Notat Dato: 10.10.2016 Arkivsak: 2015/10391-5 Saksbehandlar: sunschu Til: Frå: Utval for opplæring og helse Fylkesutvalet Fylkesrådmannen Melding om administrative

Detaljer

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR Forskrift til opplæringslova & inntak Forskrifta til opplæringslova kap.6 regulerer inntak for alle elevar 6-9: Generelle vilkår for inntak til vidaregåande

Detaljer

Sentrale paragrafar i Forskrift til opplæringslova: Kapittel 5. Klage på vurdering

Sentrale paragrafar i Forskrift til opplæringslova: Kapittel 5. Klage på vurdering Sentrale paragrafar i Forskrift til opplæringslova: Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd) 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar,

Detaljer

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Nord- Trøndelag fylkeskommune Avdeling videregående opplæring Arne Jostein Vestnor Temaer for kurset: BLI KJENT MED GRUNNLEGGENDE ORGANISERING

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Hjemmel: Fastsett av fylkestinget i Hordaland 14.10.2014 med heimel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Skule Kontaktperson Namn på søkjar Kommune Personnummer 6-17 Fortrinnsrett for søkjar med sterkt

Detaljer

Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE

Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE Sentrale hensyn bak bestemmelsene (frå udir sin gjennomgang) Ivareta søkernes rettssikkerhet Likere praksis Hindre usaklig forskjellsbehandling Prioritet i inntaket

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg grunnskoleopplæring har rett til vurdering etter reglane i

Detaljer

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Oppdatert desember 2013 Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Noen elever i grunnskolen har rett til fritak fra vurdering med karakter. Fritak fra vurdering med karakter betyr ikke fritak fra

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter 3-9 i opplæringslova

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter 3-9 i opplæringslova Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter 3-9 i opplæringslova Skule Kontaktperson Namn på søkjar Kommune Telefon Personnummer

Detaljer

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Dei 12 utdanningsprogramma er: Ka vil DU velje? 3 studieførebuande: Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering Val av utdanning er

Detaljer

Tiltaksplan for fag- og yrkesopplæringa i Hordaland 2016

Tiltaksplan for fag- og yrkesopplæringa i Hordaland 2016 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/9089-2 Saksbehandlar: Ragnhild Ravna Skjærvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 04.02.2016 Utval for opplæring og helse 10.02.2016 Tiltaksplan

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Dato LOV-1998-07-17-61 Departement Kunnskapsdepartementet Sist endret LOV-2012-06-22-53 fra 01.01.2014, LOV-2013-06-21-98 fra 01.08.2013

Detaljer

FRA LÆREKONTRAKT TIL FAG-SVENNEBREV. Kåre Blålid Konst. Fagopplæringssjef VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE UTDANNINGSAVDELINGEN

FRA LÆREKONTRAKT TIL FAG-SVENNEBREV. Kåre Blålid Konst. Fagopplæringssjef VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE UTDANNINGSAVDELINGEN FRA LÆREKONTRAKT TIL FAG-SVENNEBREV Kåre Blålid Konst. Fagopplæringssjef VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE UTDANNINGSAVDELINGEN Heidi Nomeland Larsen 1 års lærling i kont & adm faget HVA HAR FYLEKSKOMMUNEN ANSVAR

Detaljer

Gjennomføring og val av løp Rett fram eller alternativ modell?

Gjennomføring og val av løp Rett fram eller alternativ modell? Gjennomføring og val av løp Rett fram eller alternativ modell? 1 Gjennomføring i forskjellige løp 1 Ei oversikt og gjennomgang over fullføring i forskjellige løpstypar i Hordaland fylkeskommune basert

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Retningslinjer for Lærlingane i Masfjorden kommune

Retningslinjer for Lærlingane i Masfjorden kommune FORORD Retningslinjer for Lærlingane i Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyre den 11.12.2008 Det ligg føre eit kommunestyrevedtak på at talet på lærlingar i kommunen til ei kvar tid skal vere tre. Masfjorden

Detaljer

Endringene står i kursiv. Endringer i overskriftene til bestemmelsene står understreket.

Endringene står i kursiv. Endringer i overskriftene til bestemmelsene står understreket. S-200603376-3/500.TOO 7 7 Lovforslag med merknader Endringene står i kursiv. Endringer i overskriftene til bestemmelsene står understreket. 3-3. Opplæringsordninga for den vidaregåande opplæringa Den vidaregåande

Detaljer

Håndbok for Lærekandidatordningen. Opplæringsavtale og Opplæringskontrakt

Håndbok for Lærekandidatordningen. Opplæringsavtale og Opplæringskontrakt Håndbok for Lærekandidatordningen Opplæringsavtale og Opplæringskontrakt Innhold 1. Innledning 3 1.1. Opplæringskontrakter (OLK) i Hedmark fylkeskommune 3 1.2. Opplæringsløpet 3 2. Lærekandidatordningen

Detaljer

Prosedyrar og rettleiar for NSSU

Prosedyrar og rettleiar for NSSU Prosedyrar og rettleiar for NSSU - Nettbasert sakshandsaming av søknad om spesialundervisning Innleiing Det er utvikla i Hordaland eit nettbasert program for sakshandsaming av søknadar om spesialundervisning.

Detaljer

ENDRINGAR I DELEGASJONSREGLEMENTET FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE

ENDRINGAR I DELEGASJONSREGLEMENTET FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 200707729-12 Arkivnr. 015 Saksh. Heggøy, Brit Mari Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 28.05.2009 09.06.2009-10.06.2009 ENDRINGAR I DELEGASJONSREGLEMENTET

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Ulike veier til fag- og svennebrev

Ulike veier til fag- og svennebrev Ulike veier til fag- og svennebrev FOKO, Sundvolden Hotell 20.oktober 2011 Liv Marit Meyer Petersen Formidlingsansvarlig Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen Vestfold Fylkeskommune Fengselsdrift

Detaljer

Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus

Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus Kvalitet fag- og yrkesopplæringen i Kvalitet Hva er kvalitet? En definisjon: Helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte

Detaljer

Forskrift til opplæringslova

Forskrift til opplæringslova Forskrift til opplæringslova Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring V. Eksamen 3-25.Generelle føresegner Eksamen skal vere i samsvar med læreplanverket. Læreplanen

Detaljer

Minoritetsspråklege søkarar/ elevar

Minoritetsspråklege søkarar/ elevar -Ein tydeleg medspelar Minoritetsspråklege søkarar/ elevar Kari Volden, 19 oktober 2016 Kari Volden 2 Kari Volden 3 Søknadsfrist 6-8. Søknadsfrist Søknadsfristen for inntak til vidaregåande opplæring er

Detaljer

ORIENTERINGSMØTE NOVEMBER Utdanningsavdelinga

ORIENTERINGSMØTE NOVEMBER Utdanningsavdelinga ORIENTERINGSMØTE NOVEMBER 2011 Utdanningsavdelinga PROGRAMMET FOR DAGEN 9.30 10.00 Registrering med kaffi/te og noko å bite i 10.00 10.15 Velkommen og kort gjennomgang av programmet 10.15 11.00 Tverrfagleg

Detaljer

Overgang barnehage barneskule -ungdomsskule

Overgang barnehage barneskule -ungdomsskule Overgang barnehage barneskule -ungdomsskule For tryggleik, trivsel og læring for barnet for foreldra Regelverksamling 26.10.2016 Elin Røyseth, styrar Anne Finsveen Midtbø, rektor barneskule Åge Stafsnes,

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

OPPFØLGING AV BEDRIFTER OG OPPLÆRINGSKONTOR - TAP AV GODKJENNING SOM OPPLÆRINGSBEDRIFT

OPPFØLGING AV BEDRIFTER OG OPPLÆRINGSKONTOR - TAP AV GODKJENNING SOM OPPLÆRINGSBEDRIFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201100051-5 Arkivnr. 545 Saksh. Fredheim, Ole G. Saksgang Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 29.03.2011 OPPFØLGING AV BEDRIFTER OG

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg grunnskoleopplæring og elevar, lærlingar og lærekandidatar

Detaljer

I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven gjøres følgende endringer:

I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven og forskrift om endringer i forskrift 14. juli 2006 nr. 932 til privatskoleloven I I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven

Detaljer

Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane

Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane 2012 2015 Fagopplæringsnemnda er fagopplæringa sitt utøvande faglege organ i fylket. Paragrafane 12-3 og 12-4 i opplæringslova omhandlar kva

Detaljer

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Faglig lederperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: Bedrift: Faglig leder/instruktørs ansvar og

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder

Veileder for lærebedrifter i Agder Veileder for lærebedrifter i Agder Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs og veiledning

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven

Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven Vår saksbehandlere: Kjersti Botnan Larsen og Hilde Austad Vår dato: 31.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4081 Deres referanse: Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven KAPITTEL

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD

Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD 1 HVA ER EN LÆREKANDIDAT? En kandidat inngår en opplæringskontrakt og får en mindre

Detaljer