Kulturhuset, 2.etg Postboks Sogndal 6851 Sogndal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kulturhuset, 2.etg Postboks 153 6856 Sogndal 6851 Sogndal"

Transkript

1 1 Besøksadresse: Postadresse: Kulturhuset, 2.etg Postboks Sogndal 6851 Sogndal Tlf.: E-post: Dagleg leiar: Åge Vedvik

2 2 INNHALD: Side 3: Side 4: Side 5-7: Side 8-9: Side 10: Innleiing, Årsmøte, Styret. Tilsette, Møter, Nettverk. Statistikk, Økonomi, Aktivitetar. Kontaktmøte, Andre aktivitetar, Frivilligdagen. Sluttord og Vedleggsoversikt. Sogndal Kulturhus 2.etg. Kontor

3 3 INNLEIING: Sentralen i Sogndal har vore i drift sidan Dei tretten første åra under namnet Nærmiljøsentralen i Sogndal. I 2004 vart sentralen ei stifting og endra då namn til Frivilligsentralen i Sogndal. Stiftinga vart avvikla i 2010 og Sogndal kommune tok formelt over som eigar av sentralen 1.januar Sogndal Frivilligsentral flytta inn i nye kontorlokale 1.desember 2013 i Sogndal Kulturhus. Sogndal Frivilligsentral skal vere ein lokalt forankra møteplass som er open for alle med lyst til å vere med på frivillig arbeid. Sogndal Frivilligsentral skal vere eit kraftsenter og kontaktpunkt for einskildpersonar, lag / organisasjonar og det offentlege. Sogndal Frivilligsentral skal utviklast av dei som er knytte til sentralen. ÅRSMØTE 2014: Melding om vedtak Formannskapet handsama saka i møte sak 4/14, og gjorde slikt vedtak: 1. Formannskapet godkjenner årsmelding 2013 og årsplan for Frivilligsentralen Mai-Evy Bakken vert vald til styreleiar for Frivilligsentralen for 1.år. 3. Vedtektene for Sogndal frivilligsentral vert endra for styret med følgjande; Nytt kulepunkt 4; Sende søknad om driftstilskot og rapport innan 1.juli kvart år. Nytt kulepunkt 5; Årsrapport og dokumentasjon av faktiske opplysningar som ligg til grunn for søknaden og utrekninga av tilskotet, skal oppbevarast lokalt og vere tilgjengeleg for kontroll, jf ledd i løyvingsreglementet som Stortinget har vedteke. STYRET 2014: MEDLEM VARAMEDLEM VAL PERIODE Bjarte Stedje Vibeke Johnsen Kommunestyret Valperioden Helga Bakken Emil U. Davidsen Rådmannen Mai-Evy Bakken (Leiar) Liv Anny H. Barsnes Kontaktmøtet Til kontaktmøte 2016 Gaute Olstad Jens Timberlid Kontaktmøtet Til kontaktmøte 2015 Yitbarek W. Enna Oddvin Ølnes Kontaktmøtet Til kontaktmøte 2015 Sogndal Frivilligsentral har hatt 4 styremøte og handsama i alt 34 saker i I tillegg er styret representert på det årlege Kontaktmøte i februar månad, med styreleiar som møteleiar.

4 4 TILSETTE: Dagleg leiar, Åge Vedvik (100 % stilling). Dagleg leiar møter som sekretær på styremøta til Sogndal Frivilligsentral. MØTER/REPRESENTASJONAR FOR DAGLEG LEIAR: Sekretær for Nattugleprosjektet i Sogndal. Sekretær for det kommunale rådet til Sogndal eldreråd. Sekretær for det kommunale rådet for funksjonshemma. Månadlege møte med dagleg leiar sin overordna i Sogndal kommune. Sone, nettverk og Regionsamling for frivilligsentralane i fylket og i region 3. Årleg kontaktmøte med frivillige lag og organisasjonar, institusjonar og andre interesserte. NETTVERK: Sonesamling/Gruppe 1: Nettverksamling/Fylket: Regionsamling/Sone 3: Årdal Frivilligsentral, Luster Frivilligsentral, Sogndal Frivilligsentral, Lærdal Frivilligsentral, Førde Frivilligsentral og Naustdal Frivilligsentral. For dagleg leiar. To samlingar i 2014 for alle frivilligsentralane i fylket. Loen i april månad og Skei i Jølster i november månad. For dagleg leiar. Ei samling i 2014, Stavanger i september månad. Frivilligsentralane i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Rogaland og Hordaland. For dagleg leiar og styremedlem. Stavanger: Safia Abdi Haase, «ferdig vandra» innvandrar. Loen: På veg mot Kjenndalsbreen, planlagt utflukt i dagsprogrammet.

5 5 STATISTIKK: Ved utgangen av 2014 har Sogndal Frivilligsentral 365 personar registrert som frivillige medarbeidarar i teneste. Mange av dei deltek i fleire aktivitetar i regi av sentralen, så tel vi personar pr. aktivitet vert talet mykje høgare. Det har blitt utført ca timar frivillig arbeid, noko som tilsvara ca. 2,7 årsverk. Utviklinga i tal registrerte frivillige har gått noko opp i forhold til Tal timar som dei frivillige utfører er litt fleire enn i ØKONOMI: Rekneskap v/ økonomiavdelinga i Sogndal kommune. Kulturdepartementet tildelte Sogndal Frivilligsentral 60 % av budsjett i statstilskot. For 2014 utgjorde dette kr ,- som er maks statleg tildeling ved dagleg leiar i 100 % stilling. Resterande i budsjett, minimum 40 % ved lokal finansiering. Sogndal kommune, eigar av Sogndal Frivilligsentral er største tilskotytar av dei lokale. Ulike aktivitetar / tilbod i 2014 Ein til ein hjelpa Praktiske oppgåver for eldre og uføre som treng litt hjelp i kvardagen. Snørydding, sandstrøing, hagearbeid, hekk og plenklipping er nokre av aktivitetane som her vert utført. Sluttord: Dei fleste har fått hjelpa dei etterspør, med litt stort «press» på nokre frivillige som tek mange oppdrag. Samling på stova Dette er eit tilbod for bebuarane på Sogndal omsorgssenter(sos) og andre. Prøve å aktivisere dei eldre med litt musikk, lesing, song eller bare nyte det og vere i peisestova og vere sosial. Kaffi og kaker ev vaffel frå kjøkkenet på SOS, vert kvar onsdag servert deltakarane. Sluttord: Tilbodet er 2 timar kvar onsdag mellom 10:30-12:30, unntatt juli månad. 16 faste frivillige fordelt i tre grupper / tredje kvar veke. Namn på tiltak Tal Frivillige timar Frivillige Brukarar Deltakarar gonger Flaggheising Flaggheising ved Kaupanger skule og Fjærland skule, dette gjeld på dagar som kommunen elles ikkje ville ha flagga på desse stadane. Sluttord: To frivillige som har teke på seg ansvaret å flagge på Nyttårsdag, Påskedag, Frigjeringsdagen, Pinsedag og Juledag.

6 6 Namn på tiltak Tal Frivillige timar Frivillige Brukarar Deltakarar gonger Matlevering Utkøyring av middag til heimebuande eldre og uføre i Sogndal kommune. Her er det frivillige som køyrer rundt med varm mat kvar dag heile året, både kvardagar, helgar og «raude» dagar. Maten vert henta på kjøkkenet/sos, ca. kl. 12:15. Sluttord: Pålitelege sjåførar som har faste køyredagar/helgar. Brukar privat bil, får refundert km-godtgjersle. Har ein ev to sjåførsamlingar i året, der vi evaluerer aktiviteten i lag med tenesteleiar Skaar og kjøkkensjef Sørheim. Namn på tiltak Tal Frivillige timar Frivillige Brukarar Deltakarar gonger Nattugler Nattuglene har gått vakt laurdagar i skuleåret, og onsdagar i deler av året. Nattuglene har også stilt opp på konsertar i Parken/Gaupne, 1.mai og 16.mai i Sogndal sentrum. Det vert sett opp ekstra vakter ved skulestart i august, før juleferie i desember månad og sommarferie i juni månad. Blåturen for nattuglene gjekk i år til Jølster med besøk og omvising på Astruptunet. Rømmegraut med tilbehør/spekemat vart servert. Oddvar Alme stilt i år opp som bussjåfør, med sponsa buss frå Nettbuss. Nortura sponsa blåturgjengen med spekemat og Meny sponsa div tilbehør. Sluttord: I samarbeid med politiet, serveringsstader, skulane, nattuglene og andre gjer styret sitt beste for att det skal vere nattugler ute til rett tid. Rekruttering av nye nattugler er viktig og alltid eit behov. Informasjon vert gitt bla på foreldremøte i skulane. Nattuglene i Sogndal har i 2014 hatt 5 styremøter og handsama 47 saker. Eldredagen Den årlege eldredagen vart i 2014 markert på Sogndal omsorgssenter, søndag 28.september. Med samarbeidspartar i SOS og Lions Club Sogndal gjorde denne dagen til ein fin ettermiddag for mange vaksne ungdomar. Mange gode tilbakemeldingar. Sluttord: Markeringa av dagen vart annonsert i Sogn Avis + presseomtale både før og etter eldredagen. Dagen vart og annonsert på nettsida til Sogndal kommune og det vart hengt opp plakatar. Vellukka arrangement! Så mange deltakara har det ikkje vore før! Sand til eldre og uføre Sogndal Lions Club tok også i år på seg ansvaret med å levere ut ev fylle på sand i baljar. Omtrent same tal brukarar av tilbodet i år som i Dei eldre som har stor nytte av tilbodet set pris på denne dagen. Sluttord: Lions Club stiller med frivillige og eigne bilar/hengere. Strøsand får vi av kommunen/grushola og frivilligsentralen koordinerer bestillinga, nødvendige innkjøp og annonsering( annonse vert betalt av Lions ). Vi har dette tilbodet ein gong for vinteren, som viser seg å vere nok. I tillegg er det og nokre elevbedrifter frå ungdomsskulane i kommunen som sel strøsand til inntekt for bla Polen- tur.

7 7 Ut på tur med rullestol Saman med Røde Kors har vi dette tilbodet til rullestolbrukara på SOS. Kvar onsdag ettermiddag med oppmøte på SOS kl. 16:30, i juni, juli og august månad går vi tur i Sogndal sentrum. Det vert også sett opp frivillige som kan vere «gåstøtte» på vakta, dette til bebuarar som ynskjer vere med ut, men treng ein arm å holde i. Sluttord: Grupper på 6 frivillige møter etter oppsett vaktliste. I samarbeid med to eldsjeler frå Røde Kors får vi rekruttert inn nye frivillige om behov. Dugnad 1 Sogndal Hagearbeid Gardsarbeid SOS/Skule Lag/Org Dugnad Sogndal er ei gruppe elevar frå Sogndal Folkehøgskule som gjer ein innsats i kommunen. Etter annonsering i bla Sogn Avis, var det lagt opp til påmelding for alle som trengte «ei hjelpande hand» i kvardagen. Elevane gjorde i år ein frivillig innsats både for private, skule, omsorgssenter og nokre lag og organisasjonar. Sluttord: Flott tiltak som vart sett pris på av både elevane og brukarane. Frivilligsentralen koordinerte dette tilbodet saman med personalet på folkehøgskulen og bidrog med annonse i Sogn Avis. Namn på tiltak Tal Frivillige timar Frivillige Brukarar Deltakarar gonger Serviceskyss Frivilligsentralen har og i 2014 koordinert dette tilbodet. Sikre oppdaterte rutehefte med god hjelp frå tenestetorget i kommunen og kontakt med fylkeskommunen og andre involverte. Tilbodet er finansiert med statleg støtte frå fylkeskommunen og eigendel på kr 25,- frå kvar passasjer/pr. tur. Sluttord: Frivillige bidreg med utlevering/utkøyring av rutehefte i postkasser rundt om i kommunen og til institusjonar m.m. Namn på tiltak Tal Frivillige timar Frivillige Brukarar Deltakarar gonger Flyktningvenn Aktivitet/Prosjekt i samarbeid med flyktningtenesta i kommunen. Aktivitet som og er nemnt i plandokumentet «Strategi for samhandling med frivillig sektor». Sluttord: Vi utfører «medarbeidersamtale» med flyktningvenn og flyktning enkeltvis, før vi kallar dei inn til eit felles møte. Etter det skal dei sjølv styre kor mange «treff» dei ynskjer. Flott tiltak som både flyktningar og flyktningvenner har gitt positive tilbakemeldingar på. Er under «positiv» evaluering, grunna at vi ser eit stort potensiale som vi ynskjer å nytte oss av framover.

8 8 Andre aktivitetar: Kontaktmøte 2014: Stad: Kulturhuset, klasserom 5 Tid: 25.februar`14 kl Innleiing ved kveldens møteleiar, Sogndal Frivilligsentral sin styreleiar Mai-Evy Bakken. Ho ynskte alle velkomne til møte med Hans Børli sitt dikt «Speil» frå samlinga «På harmonikk» frå 1991, og orienterte kort om kveldens køyreplan. Først ut var Sogn Kulturskule med kulturelt innslag, 4 jenter spelte fløyte for oss. Fem melodiar, Greensleeves, Per og vesle Karen, Pippi, Karius og Baktus og til slutt, Gje meg handa di. Flott innslag frå fire unge og dyktige musikarar frå Leikanger. Ny kommunalsjef, Aud Kari Isane var tilstade og presenterte seg for møte. Dagleg leiar, Åge Vedvik fortalte frå kvardagen i Sogndal Frivilligsentral. Bjørn Skjeldestad orienterte kort frå plandokumentet «Strategi for samhandling med frivillig sektor», som vart vedteke av kommunestyret den Info-dagen 2013 i Sentrumsparken/Sogndal som vart første gong arrangert 19.oktober og planane for etablering av Utstyrssentral, var det Bjørn la vekt på i innlegget sitt. Med utgangpunkt i evaluering av info-dagen 2013 og «hjelpestikkord» for korleis kan vi arrangere og gjere dette til årlig «happening», vart det i smågrupper à 4-5 personar starta «myldring» og meir konkretisering. Mange gode forslag kom inn for vidare utarbeiding, både namn på dagen, mest aktuelle tidspunkt/månad og gjennomføring generelt. Val av styremedlem + varamedlem: På val til kontaktmøte 2014: Medlem: Mai-Evy Bakken - tek attval som medlem. Varamedlem: Liv Anny H. Barsnes - tek attval som varamedlem. Attval på Bakken og Barsnes i to nye år vart vedteke i Kontaktmøte. Formannskapet vil i møte 20.mars 2014 godkjenne styre for Sogndal Frivilligsentral, og velje ev gjere attval på styreleiar. Dette er og årsmøte til Sogndal Frivilligsentral.

9 9 Seniorsurfdagen 11.september 2014: Seniornett Noreg arrangerte ein landsdekkande internett / surfedag for seniorar. Sogndal bibliotek annonserer og stiller både lokal, pc-ar og hjelparar tilgjengeleg denne dagen. Akvarell: Aktivitet som vart starta opp i 2013, ved kreativ initiativtakar i Elin Dale og medspelar i proff akvarellinstruktør Signe Fortun Veka. Sogndal Utstyrssentral: Har funne passande lagerlokale i Kulturhuset. Flott reolsystem har vi fått frå Euronics Sogndal. Har kr ,- til innkjøp av utstyr, kr vart nytta i Står igjen noko arbeid, planlegging og «fornuftige» innkjøp før utstyrssentralen kan opnast. Seniordata-samling: Dataklubben Seniornett Sogndal hadde ikkje aktivitet i Vert jobba med å finne aktuelle frivillige som kan vere ansvarlege for desse samlingane. Bingo på Sogndal omsorgssenter: Det er aktivitøren på SOS som styrer denne aktiviteten. Frivilligsentralen hjelper til å finne frivillige hjelparar til gjennomføring av bingospelinga ved behov. Samlinga for dei frivillige: Årleg samling på SOS i desember månad, i samband med FNs internasjonale frivilligdag. Samlinga for året 2014 vert i staden gjennomført tysdag 27.januar Invitasjon til alle frivillige registrerte i Sogndal Frivilligsentral, utanom nattuglene som har eigen «inspirasjonssamling» med sin årlege blåtur. Frivilligdagen 2014: Flott gjennomføring i glimrande vær laurdag 13.september. Meir samla stand med «slusesystem» og fleire lag/org. som hadde laga til aktivitet for å visa meir av kva dei gjer, var eit viktig bidrag denne dagen. Sogn Avis var i år og på plass og laga ein reportasje om Frivilligdagen, veldig bra og viktig marknadsføring. Eit større fokus på ungdommen er noko vi vil prøva å prioritera framover. Første gang gjennomført i Invitasjon vert sendt ut til lag og organisasjonar i kommunen.

10 10 Sluttord Framleis er hovudmålsettinga og engasjera frivillige. Kontakten med frivillige lag/organisasjonar, einskildpersonar og kommunen er positiv. Samarbeid med andre er med på auka aktivitetsnivået på sentralen, i tillegg til at den frivillige innsatsen blir stimulert i positiv retning. Styret og dagleg leiar vil til slutt takke alle frivillige som har gjort ein innsats i Vedlegg: Vedtekter for Sogndal Frivilligsentral Budsjettert års/aktivitetsplan for 2015 Sogndal, 26.februar 2015 Yitbarek W. Enna ( Oddvin Ølnes ) Gaute Olstad ( Jens Timberlid ) styremedlem ( personleg vara ) styremedlem ( personleg vara ) Bjarte Stedje ( Vibeke Johnsen ) Helga Bakken ( Emil U. Davidsen ) styremedlem ( personleg vara ) styremedlem ( personleg vara ) Mai-Evy Bakken ( Liv Anny H. Barsnes ) Åge Vedvik styreleiar (personleg vara ) dagleg leiar

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy.

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA Prosjektnummer 2005/3/0379 Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Landsforeningen for Hjerte og lungesyke 1 Innhald : side Forord 3 Samandrag 4 Kapittel

Detaljer

ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006.

ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006. Servicetorget ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006. Medlemer: Kjartan Kvien, Skjolden Ellen Susanna Haugen, Gaupne Per L. Kvam, Hafslo Gunhild Brun, Jostedal Erling Vigdal, Gaupne Elen Johanne Øygard, Hafslo

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Driftsstyret Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 15.05.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

Velkomen som konfirmant

Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant i kyrkjelydane våre. Velkomen til eit år litt utanom det vanlege. Anten du trur, tvilar eller berre er nyfiken, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja.

Detaljer

KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE

KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE Nr. 1 2010 15. årgang God påske! Ordføraren har ordet Me har hatt ein litt merkeleg vinter. Ein av det gode, gamle slaget når det gjeld temperatur, men

Detaljer

KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE. LUSTRA nytt

KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE. LUSTRA nytt KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE LUSTRA nytt Nr. 1 2011 16. årgang God påske! Ordføraren har ordet Me har lagt bak oss ein kald og snørik vinter av den gamle sorten. Det har vore kjempeforhold

Detaljer

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP Sluttrapport For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal Denne rapporten er ein ferdigrapport for prosjekt kulturbasert entreprenørskap for, av og med ungdomen.

Detaljer

Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag

Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag Styret 2014 - Einar Hoel Anders Rem Trond Håvoll Karianne Vestre Døving Kristin Sandnes Ellisiv Valdal Jarvik Magne Eivind Glomnes Kristi Linge Stakkestad Kjersti Magnussen

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HAFSLO IDRETTSLAG

ÅRSMELDING 2014 HAFSLO IDRETTSLAG ÅRSMELDING 2014 HAFSLO IDRETTSLAG Glimt ifrå kunstgrasbana ved Hafslo samfunnshus SAKLISTE 1. Opning. 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av sakliste 4. Val av møteleiar og skrivar 5. Val av to

Detaljer

ÅRSMELDING. Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane. Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel

ÅRSMELDING. Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane. Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel 2013 ÅRSMELDING Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel Årsmelding 2013 for Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane Innhald

Detaljer

Landbrukstenester Sogn

Landbrukstenester Sogn 1 Årsmelding 2014 Henny Skildheim, 6872 Luster, leiar Sigmund Feten, nestleiar, 6899 Balestrand Ole Jørgen Lerum, 6856 Sogndal Ingmar Hjellum, 5745 Aurland Heidi Eiken, 6863 Leikanger Rolf Steinar Bøe,

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 22.10.2009 Tid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

RAPPORT FOLKEHELSEARBEIDET I SOGN OG FJORDANE 2011-2012 1 V RDAR. for folkehelse

RAPPORT FOLKEHELSEARBEIDET I SOGN OG FJORDANE 2011-2012 1 V RDAR. for folkehelse RAPPORT FOLKEHELSEARBEIDET I SOGN OG FJORDANE 2011-2012 V RDAR for folkehelse FOLKEHELSEARBEIDET I SOGN OG FJORDANE 2011-2012 1 FOLKEHELSEARBEIDET I SOGN OG FJORDANE Den nye folkehelselova gjev fylkeskommunane

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I SOGN OG FJORDANE

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I SOGN OG FJORDANE Innhald: Organisasjonskart, fylket s 2 sk plan, kjerneaktivitet s 3 Fylkeshusflidslaget styremøte etc s 4 Sunnfjord Museum og Sunde skule s 5 Inspirasjonsseminar

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud VALDRES FOLKEMUSIKKLAG Foto: Avisa Valdres og Tine Krange Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud ÅRSMØTE 12. mars 2009 Sakspapir til årsmøtet 12. mars 2009 Sakliste 1. OPNING,

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124. Vedtakssaker. 8/15 14/01734-9 Godkjenning av innkalling og sakliste 29.05.

Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124. Vedtakssaker. 8/15 14/01734-9 Godkjenning av innkalling og sakliste 29.05. MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet Dato: 29.05.2015 kl. 8:30 Sted: Høgskulebygget, Veten 3085 Arkivsak: 14/00822 Arkivkode: Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124 SAKSKART

Detaljer

Ungdomspanelet vil med dette ønskje deg hjarteleg velkomen til Ungdommens fylkesting (UFT) i Ålesund frå 11. 13. november 2011 på Rica Parken Hotel.

Ungdomspanelet vil med dette ønskje deg hjarteleg velkomen til Ungdommens fylkesting (UFT) i Ålesund frå 11. 13. november 2011 på Rica Parken Hotel. Møteinnkalling Utval: Ungdommens fylkesting Møtestad: Rica Parken Hotel Ålesund Dato: 11. 13.11.2011 Tid: 14:00 Forfall skal meldast til koordinator Anne Berit Svenkerud Halle, mob 98 41 30 03 / absh@mrfylke.no,

Detaljer

Luster kommune. Handsama: Vedteke av Luster kommunestyre 24.05.2012, sak 43/12

Luster kommune. Handsama: Vedteke av Luster kommunestyre 24.05.2012, sak 43/12 Luster kommune Handsama: Vedteke av Luster kommunestyre 24.05.2012, sak 43/12 Innhald 1.0 Innleiing... 3 1.1 Lovgiving... 3 1.2 Arbeid med planen... 3 1.3 Nasjonale mål/retningsliner... 4 1.3.1 Regjeringa

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE

KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE Nr. 2 2010 15. årgang God sommar! Ordføraren har ordet Det er sommar og mange ser fram til ein velfortent ferie. Våren vart både lang og kald, så no håpar

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Side 1 av 12 Sak 2: ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Kvinnherad skyttarlag har i 2014 hatt følgjande tillitsvalde: Styret: Arnt Orholm Nestleiar: Unni Gorm-Hansen Kasserar: Elisabet Epland Næs Sekretær:

Detaljer

ÅRSMØTEPAPIRER 2014. NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane

ÅRSMØTEPAPIRER 2014. NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane ÅRSMØTEPAPIRER 2014 NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane Årsmøte for årsmeldingsperioden 2014 Best Western Skei Hotel, Skei i Jølster 7. februar 2015 Kl. 14.00 Side! 2 av! 14 ÅRSMELDING

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.20.30. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer