strategiplan Verdig liv Varig håp Det Norske Misjonsselskap Vedtatt i LS og GF juli 14. Revidert utgave godkjent av LS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "strategiplan Verdig liv Varig håp 2015-2017 Det Norske Misjonsselskap Vedtatt i LS 24.02.14 og GF juli 14. Revidert utgave godkjent av LS 05.09."

Transkript

1 strategiplan Det Norske Misjonsselskap Vedtatt i LS og GF juli 14. Revidert utgave godkjent av LS

2 Innhold 1. Grunnlaget..... s Utgangspunktet hva vi tror... s Vår misjonsforståelse vårt oppdrag... s Visjon hva drømmer vi om... s Selvforståelse hvem vi er...s Organisasjon hvordan vi arbeider... s Verdier hva alt arbeidet bygger på... s Virkelighetsforståelse hvordan vi ser på verden... s Arbeidet... s Programarbeidet hva vi vil... s Arbeidet i regionene... s NMS U... s HALD Internasjonale Senter......s Misjonshøgskolen (MHS)...s Videregående skoler og NLA høgskolen... s Organisasjonsutvikling... s Konklusjon... s.10 Side 2 Strategiplan

3 1. Grunnlaget Misjonsdokumentet Verdensvid Glede (2004) danner basis for NMS sin misjonsforståelse. 1.1 Utgangspunktet - hva vi tror Bibelen er Guds inspirerte ord. Jesus Kristus brakte Guds rike nær. Dette virkeliggjorde han ved å møte menneskers materielle og åndelige behov. Jesus kalte mennesker til å følge ham, og ved den hellige Ånd kaller han oss i dag til å følge ham og bringe Guds rike nær de som lever nå. Det gjør vi ved å forkynne evangeliet og ved å vise nestekjærlighet. Motivasjonen til å gjøre dette kommer ved å søke hans vilje gjennom Bibel, bønn og det kristne fellesskapet. Jesus er verdens frelser. Det er gjennom hans forsoning vi blir erklært rettferdige for Gud og får evig liv. 1.2 Vår misjonsforståelse - vårt oppdrag Vi gleder oss over å være en del av Guds misjon i verden. Gud vil at alle mennesker skal få høre evangeliet om frelse ved troen på Jesus Kristus og han vil at vi skal fremme rettferdighet i en verden preget av urettferdighet. Alle mennesker er skapt i Guds bilde og Gud vil at alle skal ha det de trenger for å leve et verdig liv. Alle kristne er kalt til å leve misjonalt. Vi vil bringe evangeliet videre, i ord og handling. 1.3 Visjon - hva vi drømmer om Vi drømmer om en levende, handlende og misjonerende kirke i alle land. Vi drømmer om å gi mennesker verdig liv og varig håp gjennom vårt arbeid. Vi drømmer om at kristne i Norge deler sin tro med andre og følger Jesus i hverdagen. 1.4 Selvforståelse - hvem vi er NMS er en selvstendig misjonsorganisasjon innen Den norske kirke. Vi vil være med å gi mennesker verdig liv og varig håp. Gjennom vårt arbeid ønsker vi å bygge bro mellom kristne og mellom kirkesamfunn. Side 3

4 1.5 Organisasjon - hvordan vi arbeider Åndelighet NMS legger vekt på å søke Gud i tro, Bibel og bønn. Vi ser arbeidet som en del av Guds frelsesplan. Vår bønn er at Guds rike må komme og at dette fører til et liv i etterfølgelse av Jesus Kristus Samarbeid NMS samarbeider med organisasjoner og kirker som kan identifisere seg med NMS sine visjoner, arbeidsmåter og mål. Dette skjer i et gjensidig partnerskap med våre samarbeidspartnere Frivillighet NMS er en frivillig organisasjon som virker i et samarbeid mellom ulønnende og lønnede medarbeidere Demokrati NMS er en demokratisk organisasjon med vedtekter og valgte organer. Organisasjonen består av enkeltmedlemmer, foreninger og samarbeidsmenigheter. Disse kan møte på generalforsamlingen med tale- og stemmerett, slik det er nedfelt i vedtektene. 1.6 Verdier - hva alt arbeidet bygger på Vi vil at disse verdiene skal ligge til grunn for arbeidet: Kjærlighet Gud er kjærlighet og vi vil at alle som tror på ham skal gi denne kjærligheten videre til alle mennesker Verdighet Alle mennesker er skapt likeverdige og har samme verdi for Gud. NMS vil arbeide for at alle mennesker skal kunne leve et verdig liv Helhetlig menneskesyn NMS tar hensyn til hele mennesket i sin måte å drive misjon på. Det betyr at både fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov er viktige Faglighet NMS sitt arbeid skal kjennetegnes av høy faglighet og respekt overfor kultur, lokale forhold og tradisjoner Bærekraft NMS sitt arbeid skal preges av lokalt engasjement og ansvar, slik at arbeidet får varige ringvirkninger Endringsvilje NMS ønsker å være dynamisk og endringsvillig i måten det jobbes på, og ha en aktiv holdning til endringene som skjer i omgivelsene. Side 4 Strategiplan

5 1.6.7 Etterrettelighet NMS forplikter seg på å være etterrettelig når vi forvalter ressursene organisasjonen blir betrodd. Dette gjelder forvaltning av både personell, eiendom og penger. 1.7 Virkelighetsforståelse - hvordan vi ser på verden Norge og resten av verden forandrer seg stadig. Noen av de endringene som har størst betydning for NMS sitt misjonsarbeid er: Misjon Tidligere var det flest kristne i Europa og Nord-Amerika. Nå har det snudd. I dag vokser kirkene mest i Afrika, Sør-Amerika og Asia, mens kirkene i Europa og USA opplever nedgang. I dag sendes misjonærer fra de fleste land og i alle retninger, og Europa får flere og flere misjonærer fra Afrika og Asia Fattigdom Fattigdoms- og velstandsmønsteret er i endring. Samtidig med at enkelte land i Afrika, Sør-Amerika og Asia opplever stor økonomisk vekst, er fattigdommen økende i Amerika og Europa. Skillet mellom rike og fattige er økende, men i dag går skille mellom fattige og rike i større grad gjennom landene enn mellom dem. Tendensen er fremdeles at landsbygdene har mindre velstandsøkning enn byene Religion Vår tid opplever en endret oppmerksomhet om åndelige spørsmål. Dette er ofte knyttet til nyreligiøsitet. I dag er det langt flere møter mellom representanter for ulike religioner enn for få år siden. Dette skyldes dels at vi reiser oftere og lengre enn før, men også at det er en betydelig migrasjon til europeiske land, også Norge. Den arabiske våren har ikke blitt det mange håpet på. I noen land har diskriminering og religiøs forfølgelse økt. For mange kristne har situasjonen gått fra vondt til verre Klima Klima og miljø er i endring. Skaperverket forringes av menneskers forbruk og uansvarlig forvaltning. Det er de fleste forskere enige om. Dette går utover livskvaliteten til nåværende og kommende generasjoner. De negative konsekvensene vil forsterke forskjellene mellom fattig og rik. Klimautfordringene er et kollektivt ansvar for alle land og myndigheter. Selv om dette må løses politisk, oppfordres alle til å arbeide for en rettferdig og bærekraftig utvikling av verdens ressurser Rammebetingelser NMS er avhengig av ulike rammebetingelser for sitt arbeid. Her nevnes to av dem: NMS samarbeider med partnere i land som befinner seg i konfliktområder. Dette kan være politiske eller etniske konflikter som ofte har et religiøst tilsnitt. Men det handler også om konflikter mellom religiøse grupperinger, kirkesamfunn, menigheter eller personer. Den andre rammebetingelsen handler om at NMS opplever økt konkurranse om givere og at det synes lettere å samle inn til prosjekt innen diakoni og menneskerettigheter. Denne utviklingen forsterkes av at Den norske kirke antakelig vil oppleve økt behov for egenfinansiering. Side 5

6 2. Arbeidet 2.1 Programarbeidet - hva vi vil NMS sitt arbeid består av regionarbeid og programarbeid. Programarbeidet har tre program: Budskap - Evangelisering og menighetsbygging (EM), Bistand - Diakoni og bistand (DB), Bygging - Lederopplæring og organisasjonsbygging (LO) Tiltak: NMS sin programstruktur skal evalueres. Her må det blant annet avklares hvordan programarbeidet og regionarbeidet skal samarbeide Satsingsområder innen Evangelisering og menighetsbygging (EM) Satsingen på evangelisering vil bli videreført. I perioden vil en fokusere på å optimalisere sør-sør misjon. Bortsett fra i pionersituasjonen vil en fortsette dreiningen mot en misjonal tankegang der menighetene er den sentrale aktør. Arbeidet med teologisk undervisning videreføres på alle nivå. I perioden vil en særlig fokusere på hvordan samarbeidet med MHS kan komme de teologiske institusjonene til gode. Europa vil fortsette å være et satsingsområde. Her er menighetsutvikling en sentral tilnærming. I perioden vil NMS særlig arbeide med menighetsutvikling, og styrke Senter for menighetsutvikling på MHS. Innsatsen gjennom sør-nord-misjon vil også styrkes Satsingsområder innen Diakoni og Bistand (DB) NMS og samarbeidspartnernes mål er å bedre fattiges levevilkår og livsgrunnlag på landsbygda og i byer. Vi ser på fattigdomsbekjempelse og klimatilpasning i sammenheng og fokuserer på mennesker grunnleggende behov og retten til et verdig liv. Vi vil være med å minske kløften mellom fattige og rike og uretten som begås mot fattige, sårbare og marginaliserte grupper i våre samarbeidsland. Dette arbeidet skjer innenfor nasjonale og regionale planer og oppnås ved å bygge lokal kapasitet. Gjennom kapasitetsbygging ønsker vi å bidra til levedyktige organisasjoner i det sivile samfunn, lokal mobilisering, bedrede levekår for lokalbefolkningen, styrkede rettigheter og muligheter for kvinner, barn og ungdom. I perioden vil vi fremme engasjement og forståelse for diakoni og diakonale holdninger, styrke godt og faglig bistandsarbeid og organisasjons og menighetsdiakoni ut fra lokale ressurser. Sammen med samarbeidspartnerne vil vi ha en gjennomgang av vårt tradisjonelle engasjement i kirkenes institusjonaliserte diakoni innen helse, barn og utdanning Satsingsområder innen Lederutvikling og organisasjonsbygging (LO) NMS og partnernes mål er å etablere bærekraftige lederutviklingsprogram gjennom relasjonell ledelse og samarbeid. I dette programmet jobber vi blant annet med viktige tema som makt, konflikt og konfliktløsning. NMS ønsker å bidra til å bygge opp gode og effektive kirkeorganisasjoner med tydelig identitet og klare strategier. Det gjør vi ved å utveksle idéer, undervise i organisasjonskunnskap og skape gode og sunne organisasjonsstrukturer. Arbeid med personalforvaltning blir også vektlagt. Side 6 Strategiplan

7 NMS ønsker å arbeide for en bred sammensetning av medlemmer i styrer og råd med økt fokus på barn og ungdommers deltakelse. Et satsingsområde er bedre utnyttelse av lokale ressurser, som i konseptet Bruk dine talenter. Her er det den lokale menigheten som er utviklingsagent i lokalsamfunnet. Det å styrke kvinners posisjon i kirke og samfunn, blir også vektlagt. NMS arbeider for flere kvinnelige ledere, samt å øke kvinneandelen i styrer og råd. Kampen mot kvinneundertrykkende praksis vil fortsette Tverrgående tema - hva vi fokuserer på NMS har fem tverrgående satsingsområder i misjonsarbeidet. Disse er viktige fokusområder som vi vil være bevisst på i vår ressursforvaltning. De tverrgående temaene er: Livskraftig barne- og ungdomsarbeid Kjønnsperspektiv og kvinners rettigheter Klimatrusler og miljøvern Konfliktsensitivitet Økumenisk åpenhet og luthersk forankring Prioriteringer NMS har samarbeidspartnere i en rekke land. Noen samarbeidspartnere har arbeid som strekker seg over flere land. NMS sitt engasjement organiseres slik det er redegjort for ovenfor. På prosjektnivå vil dette endre seg fortløpende i samsvar med programplaner, og etter hvert som prosjekter avsluttes, videreføres eller innvilges. En målsetning for NMS er å øke engasjementet sitt i Europa, Midtøsten og Nord-Afrika. Dette vil måtte bety reduksjoner andre steder Misjonærrollen - hvordan misjonærene arbeider NMS sine samarbeidskirker er selvstendige, og misjonærenes rolle og arbeidsoppgaver har endret seg. Det er fortsatt bruk for misjonærer, men på en annen måte enn tidligere. NMS vil fortsatt kalle mennesker til misjonærtjeneste av kort eller lang varighet. Misjonærer er både relasjonsbyggere og faglige bidragsytere, og spiller en viktig rolle i kommunikasjonen med bidragsytere i Norge. Det er mer og mer aktuelt å engasjere sør-sør-misjonærer, og benytte seg av pendlermisjonærer fra Norge som oppholder seg i landet i kortere perioder. Tiltak: Siden misjonærrollen har endret seg, fortsetter vi å jobbe med hvordan vi skal forstå den nye rollen. Det er gjort en misjonærrolleundersøkelse som har ført til en handlingsplan. Denne vil følges opp videre Partnerskap i misjonsarbeidet - hvem vi samarbeider med NMS jobber alltid sammen med nasjonale partnere i misjonsarbeidet. Når et slikt samarbeid begynner, etableres det et arbeidsfellesskap rundt prosjektene. Selv om et prosjektsamarbeid reduseres eller avsluttes, består relasjonen. Samarbeidet organiseres i prosjekt, der samarbeidspartneren søker om prosjektmidler. Prosjektet gjennomføres og evalueres i samsvar med vedtatte retningslinjer og rutiner. Et viktig mål er å skape selvstendighet og bærekraft i åndelig, organisatorisk og økonomisk betydning. Tiltak: I denne strategiperioden vil NMS ha en gjennomgang av partnerskapstenkningen og hvordan denne blir praktisert. Side 7

8 2.2 Arbeidet i regionene NMS sitt regionarbeid er delt inn i områder. Arbeidet består av fire fagområder; NMS Menighet, NMS Grasrot, NMS og NMS Frivillighet. Arbeidet i Norge skal gjøre Jesus kjent, kalle til omvendelse og fornyelse, inspirere til å leve misjonalt og skape engasjement for NMS sitt misjonsarbeid. Det er gjennom arbeidet i Norge NMS får støtte gjennom forbønn og gaver. Det vil i perioden bli gjort en evaluering av arbeidet i Norge for å se på eventuelle behov for endringer og for å vurdere hvordan arbeidet best kan organiseres NMS Menighet Dette er arbeidet som er rettet mot menigheter som støtter arbeidet som NMS står for. Overfor Den norske kirke, anses Samarbeidsrådet for Menighet og Misjon som et viktig samarbeidsorgan. NMS Menighet skal systematisk oppdatere og informere menigheter som har samarbeidsavtaler med NMS. Målet er å inspirere til økt engasjement. NMS Menighet skal i perioden videreutvikle brosjyrer, materiell, hjemmesider og være synlige i sosiale media. NMS-ansatte og frivillige skal besøke menigheter, arrangere menighetsturer, være aktiv i trosopplæring- og konfirmantarbeid, og arbeide systematisk med å engasjere smågrupper i menigheten for misjon. Det er et mål at menighetene øker sitt misjonsengasjement og blir mer utadvendt. NMS sitt menighetsnettverk er et virkemiddel i dette arbeidet NMS Grasrot Dette er arbeid som er rettet mot enkeltmedlemmer, grupper og foreninger som støtter NMS sine misjonsprosjekt. NMS Grasrot skal arbeide for å styrke eksisterende møteplasser og utvikle nye lokale misjonsmøteplasser. Dette arbeidet er viktig for NMS og må ivaretas NMS Fremtiden til NMS står og faller med å rekruttere medarbeidere i de yngre aldersgrupper. Dette må gjenspeile seg i organisasjonens rekrutteringspolicy. Dette arbeidet er et satsningsområde som NMS vil samarbeide med NMS U om. I strategiperioden vil NMS ta initiativ til å fordele ansvar for de ulike delene av dette arbeidet. Dette medfører utarbeidelse av handlingsplaner. Inkludert i dette arbeidet, oppbyggingen av et nettverk for praksisstudenter fra feltene, studenter ved Hald Connect, ettåringer m.fl. Dette kan medføre nye arenaer og samlingsformer. Sammen med NMS-U og NMS sitt nettverk for menighetsutvikling vil vi søke å ha et NMS nærvær i alle de større studentbyene i Norge. Noen steder kan dette skje ved at vi driver eget arbeid, andre steder gjennom nettverksbygging og mentoring. I 2013 vedtok landsstyret et treårig prosjekt innen korttidsmisjon. Prosjektet evalueres når prøveperioden er over. Dersom det er vellykket, vil det etableres som et arbeid innen NMS Prosjektet har to deler: Ferie med mening (FM) og Korttidssteam (KT). Målet er å engasjere kristne for misjon og for NMS sine prosjekt. Eksisterende former for kortidsmisjon og volontørtjeneste videreføres NMS Frivillighet Arbeidet med å engasjere frivillige medarbeidere er svært verdifullt for NMS. I perioden ønsker vi å styrke arbeidet med systematisk oppfølging av frivillige medarbeidere. I dette arbeidet vil regionstyrene og områdeutvalgene ha en viktig rolle. Side 8 Strategiplan

9 2.2.5 Forsøk med organisering av arbeidet i regionene på to niva På generalforsamlingen i 2011 ble det vedtatt å utrede hvordan en to-nivå-modell for regionarbeidet kunne organiseres. Dette arbeidet ble påbegynt i forrige strategiperiode. I kommende strategiperiode skal dette arbeidet videreføres og evalueres av de involverte. Tiltak: Utredningen av en to-nivå-modell i regionarbeidet fortsetter i kommende strategiperiode. Forsøket med en to-nivå-modell for Region Nord utprøves og evalueres. Sammen med områdeutvalgene vil man arbeide for å få en tjenlig oppfølging av frivillige og menigheter med menighetsavtale. NMS vil søke stillingssamarbeid med Den norske kirke og/eller andre organisasjoner for å ivareta regionarbeidet Leirarbeid Leirarbeidet er en viktig del av NMS sin virksomhet og profilering utad, og anses som en vesentlig faktor i barne- og ungdomsarbeidet. NMS og NMS U planlegger og gjennomfører leirprogrammet i den utstrekning kapasiteten tillater. 2.3 NMS U NMS U er NMS sitt barne- og ungdomsarbeid. De er en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon med en demokratisk oppbygning. Organisasjonene har et nært samarbeid, og NMS yter et årlig bidrag til driften av NMS U. Gjennom NMS U ønsker NMS å kalle unge kristne til å leve misjonalt og engasjere seg i NMS sitt misjonsarbeid. Slik legger også NMS et viktig grunnlag for sin egen fremtid. 2.4 HALD Internasjonale Senter Connect ved Hald Internasjonale Senter er NMS sitt utvekslingsprogram for ungdommer. Arbeidet har stor verdi i seg selv, i tillegg til at det er en arena der ungdom blir kjent med NMS. Hald er en viktig rekrutteringsarena for NMS og i perioden vil en samordne dette med andre rekrutteringstiltak i organisasjonen. 2.5 Misjonshøgskolen (MHS) MHS eies av NMS, og er organisert som et aksjeselskap med eget styre oppnevnt av Landsstyret. Skolen utarbeider sin egen strategiplan som vedtas av høgskolestyret. MHS er et viktig redskap for NMS til å: å fremme en oppdatert og aktualiserende forkynnelse av kallet til misjon utfordre kristne og kirker i Norge til å vokse og bli mer misjonale styrke den teologiske og kirkelige kompetansen i NMS sine samarbeidskirker utvikle relevant kompetanse for tverreligiøse og interkulturelle møter Dette gjøres blant annet ved å drive forskning og tilby utdanning innen teologiske fag, religionsvitenskap, samt globale og kulturelle studier på ulike nivå. For å styrke den teologiske og kirkelige kompetansen i samarbeidskirkene, vil MHS tilby utdanning på master- og doktorgradsnivå på MHS, samt undervise på teologiske seminarer i samarbeidskirkene. Side 9

10 2.6 Videregående skoler og NLA høgskolen NMS er medeier i Kristelig Gymnasium, Kristen Videregående skole i Trøndelag, Kristen Videregående skole i Nordland og NLA høgskolen. NMS har en positiv og bevisst holdning til sitt medeierskap, og ønsker at skolene skal styrke fokuset på det kristne verdigrunnlaget og et globalt engasjement. 2.7 Organisasjonsutvikling Personalutvikling NMS er en verdensvid organisasjon. Dette gjør oppfølging av medarbeidere i ulike deler av organisasjonen ekstra utfordrende. Medarbeidere er en viktig ressurs, og NMS skal alltid arbeide for en sakssvarende oppfølging og personalutvikling. Målet er medarbeidere som er godt forberedt, har mulighet til faglig og personlig utvikling og som er stolte og gode ambassadører for NMS. Tiltak: I perioden lages en handlingsplan for personalforvaltning. Sentrale punkter som rekruttering, personaloppfølging- og utvikling, genderperspektiv og målstyrt personalledelse får plass i denne handlingsplanen. Misjonærrolleprosjektets handlingsplan implementeres i løpet av perioden Informasjon og kommunikasjon God informasjonsflyt internt og eksternt er avgjørende for NMS. Internt handler det om å styrke den interne kommunikasjonen mellom ansatte ved HA, på leirstedene og i regionene. Eksternt betyr det å informere om arbeidet på en sakssvarende og innbydende måte. Informasjonen må formes slik at den kommuniserer med målgruppen Det er viktig å prioritere riktig omfang, innhold og ulike former for skriftlig kommunikasjon, sosiale medier og nettsider. Nettsidene er et hensiktsmessig virkemiddel i den eksterne kommunikasjonen og interne nettsider fungerer som intern kommunikasjon ovenfor ansatte og regionstyrene. Tiltak: NMS lager en kommunikasjonsplan med en policy for intern og ekstern kommunikasjon som implementeres i perioden Innsamling NMS er avhengig av innsamlede midler og vil videreføre eksisterende innsamlingsmåter. Foreningene er en viktig bidragsyter til NMS, og vi vil gjerne inspirere og videreutvikle disse. Parallelt vil vi utvikle potensialet til menighetsavtalene i SMM-samarbeidet. Samtidig vil NMS søke å utvikle nye giverkonsept og nye givergrupper. Ved å arbeide målbevisst med å endre innsamlingsmetoder i samsvar med endringer i samfunnet. Derfor fokuserer vi på å rekruttere nye givere, spesielt innenfor 18/40 gruppen og i menighetene. NMS må styrke oppfølgingen av givere slik at de fortsetter å støtte organisasjonen. Tiltak: NMS vil utvide sin kompetanse innen innsamling, satse på nye givere, ha økt fokus på menigheter og nye modeller for testamentariske gaver. Samarbeidsprosjekt med næringslivet er også et mål. Side 10 Strategiplan

11 2.7.4 NMS Gjenbruk NMS sine gjenbruksbutikker ledes av et eget styre. I strategiperioden jobber vi for å øke antall butikker og utvikle nye butikkonsept. NMS Gjenbruk kombinerer et bevisst forbruk med økte inntekter til misjon. NMS Gjenbruk med om lag 1600 frivillige, utgjør en stor og viktig ressurs for organisasjonen. Det bør vurderes hvordan NMS Gjenbruk kan knyttes nærmere arbeidet i regionene og misjonsarbeidet som sådan. Tiltak: NMS Gjenbruk skal arbeide for å øke antall butikker, gjøre forsøk på nye butikkonsept og øke profileringen av NMS i butikkene Rekruttering av medarbeidere og frivillige NMS trenger å rekruttere nye frivillige medarbeidere kontinuerlig. Rekruttering av ansatte medarbeidere med faglig kompetanse og egnede personlige egenskaper er også meget viktig. Der er mange som blir kjent med NMS på ulike måter og det vil være ønskelig å koordinere og følge opp disse kontaktene mer systematisk. Tiltak: NMS skal prøve ulike tiltak for å - rekruttere nye medarbeidere i samsvar med handlingsplanen som utarbeides i misjonærrolleprosjektet - utarbeide en samlet handlingsplan for å rekruttere frivillige/ulønnede, og få satt den ut i livet Eiendomsforvaltning Forvaltning av eiendommer og leirsteder forutsettes å tjene organisasjonens visjon som et virkemiddel for å forkynne til tro og tjeneste for alle aldre. Vedtaket fra generalforsamlingen i 2011 om en gjennomgang av forvaltningen av eiendommene videreføres i kommende periode. Tiltak: NMS fortsetter arbeidet med å videreutvikle eiendomsforvaltningen i samsvar med handlingsplanen som skal utarbeides. Prosessen med å videreutvikle eiendomsforvaltningen skjer i samarbeid med regionstyrene og andre som ønsker å samarbeide om leirsteder Organisering NMS skal til enhver tid være organisert på en sakssvarende og rasjonell måte. Målet er en rasjonell og målrettet drift, forenkling av rutiner, arbeidsmåter, beslutningsprosesser og møtestruktur som frigir ressurser til primæroppgaven. Tiltak: I perioden foretas en evaluering av programstrukturen for å vurdere om denne er organisert i henhold til målsetningene ovenfor. 3. Konklusjon Strategiplan for tar utgangspunkt i NMS sin virkelighetsforståelse. Denne endres i takt med omgivelsene og utviklingen i verden. Endringene virker inn på de strategiske valgene NMS foretar. Endrede rammebetingelser fører til strammere prioriteringer og økt refleksjon om effektiv bruk av ressurser. Flere deler av NMS sine virksomhetsområder vil bli evaluert i perioden, noe som sannsynligvis vil føre til endringer i struktur, arbeidsmåter og satsingsområder. Side 11

12 Strategiplan Layout John MArtin Bore

FORELEGG SOMMERFEST. s k apt til å dele. & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap

FORELEGG SOMMERFEST. s k apt til å dele. & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap FORELEGG s k apt til å dele SOMMERFEST & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap FORELEGG TIL DET NORSKE MISJONSSELSKAPS 59. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING OSLO, 2.-6.JULI

Detaljer

WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015

WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO 3 INNHOLD 1. INNLEDNING.... 5 2. VERDIPLATTFORM... 5 2.1 Visjon:.... 5 2.2 Misjon:... 5 2.3 Verdier:.... 5 2.4 Vår holdning:...

Detaljer

STRATEGIPLANEN 2015-2018

STRATEGIPLANEN 2015-2018 STRATEGIPLANEN 2015-2018 VEDTATT I HAUGESUND 2014 AV GENERALFORSAMLINGEN I MISJONSFORBUNDET OG LANDSMØTET I MISJONSFORBUNDET UNG INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 2 VISJONEN... 3 VERDIENE... 4 STRATEGI

Detaljer

Caritas Norges handlingsplan 2008-2012

Caritas Norges handlingsplan 2008-2012 Caritas Norges handlingsplan 2008-2012 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Hvem er vi?...1 1.1. Formål...1 Kapittel 2: Hva vil vi?...2 2.1. Visjon...2 2.2. Misjon...2 Kapittel 3: Hva tror vi på?...3 Kapittel

Detaljer

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. KFUK-KFUM Global vår identitet... 3 1.1 KFUK-KFUM Globals visjon og formål... 3 1.2 KFUK-KFUM Globals

Detaljer

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015-utkast per 21-04-11 1 Innholdsfortegnelse: 1. KFUK-KFUM Global vår identitet... 3 1.1 KFUK-KFUM Globals visjon og formål...

Detaljer

Bygging. Lederutvikling og organisasjonsbygging. Programprofildokument 2015-2017. Det Norske Misjonsselskap. Verdig liv Varig håp

Bygging. Lederutvikling og organisasjonsbygging. Programprofildokument 2015-2017. Det Norske Misjonsselskap. Verdig liv Varig håp Bygging Lederutvikling og organisasjonsbygging Programprofildokument 2015-2017 Det Norske Misjonsselskap Verdig liv Varig håp Vedtatt i Landsstyret 17.10.2014 1. Visjon og overordnede perspektiver NMS

Detaljer

Årbok. Misjonstidende nr 4b/166 årgang. Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2010 Oppdaterte navne- og adresselister per 1.

Årbok. Misjonstidende nr 4b/166 årgang. Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2010 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. 2011 Årbok Misjonstidende nr 4b/166 årgang Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2010 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2011 Misjonstidende nr 5b/166 årgang 2011 Årbok forsidefoto: timo

Detaljer

Åsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2007 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2008. Årbok. 163. årgang

Åsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2007 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2008. Årbok. 163. årgang Åsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2007 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2008 Årbok 2008 4b 163. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e a k t u e l t o m m i s j o n o g

Detaljer

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Innhold Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2012 2014...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM

Detaljer

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Flere eksemplarer kan bestilles fra: Borg bispedømmeråd Bjarne Aas gate 9 1606 Fredrikstad Epost: borg.bdr@kirken.no Telefon: 69 30 79 00 www.kirken.no/borg

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kjære utsending Fullmaktsskjema

Innholdsfortegnelse. Kjære utsending Fullmaktsskjema SAKSDOKUMENTER 1 Innholdsfortegnelse Kjære utsending Fullmaktsskjema Forslag til saksliste 7 Sak GF 01/15 Konstituering 8 Sak GF 02/15 Landstyrets treårsmelding 2012-2015 10 Sak GF 03/15 Regnskap 2012,

Detaljer

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1 Sak 1 1 Innhold: Saksliste: Side Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2009 2011...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM Norge...11 4. NLM Ung...14 5. Økonomi...15 6. NLM Personal...15

Detaljer

Skolearbeid i NLM Region Sørvest (RSV)

Skolearbeid i NLM Region Sørvest (RSV) Skolearbeid i NLM Region Sørvest (RSV) Innledning Vi har vært gjennom en strukturendring i NLM der vi ved opprettelsen av regioner ville styrke formidlingen av budskapet om frelse og kallet til tjeneste,

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2010-2013

HANDLINGSPLAN 2010-2013 HANDLINGSPLAN 2010- Innledning... 2 ASIA... 2 Handlingsplan for Sentral-Asia 2010-... 2 Handlingsplan for KF-Kina 2010-... 3 Handlingsplan for Kinaregionen 2010-... 4 Handlingsplan for Mongolia 2010-...

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Årsmelding 2013-1

ÅRSMELDING 2013. Årsmelding 2013-1 ÅRSMELDING 2013 Årsmelding 2013-1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styreleders forord 3 Styrets oppsummerende vurdering (SOV) 5 Fem strategiske prioriteringer - del I 5 Forhold til oppdragsgivere og politiske myndigheter

Detaljer

Guds barns enhet og menneskers frelse. Strategi for Misjonsforbundets nasjonale og internasjonale virksomhet 2008-2014

Guds barns enhet og menneskers frelse. Strategi for Misjonsforbundets nasjonale og internasjonale virksomhet 2008-2014 Sak nr 16 Misjonsforbundets generalforsamling 2008 Guds barns enhet og menneskers frelse Strategi for Misjonsforbundets nasjonale og internasjonale virksomhet 2008-2014 1 Oppdrag Det Norske Misjonsforbund

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kjære utsending Fullmaktsskjema

Innholdsfortegnelse. Kjære utsending Fullmaktsskjema SAKSDOKUMENTER 1 Innholdsfortegnelse Kjære utsending Fullmaktsskjema Forslag til saksliste 7 Sak GF 01/15 Konstituering 8 Sak GF 02/15 Landstyrets treårsmelding 2012-2015 10 Sak GF 03/15 Regnskap 2012,

Detaljer

SYNODEN 2014 Fredtun

SYNODEN 2014 Fredtun Saksdokumenter til menighetsbehandling SAKSDOKUMENTER DEL 1 SYNODEN 2014 Fredtun 30.oktober til 2.november 2014 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Sammen om oppdraget Saksdokumenter til menighetsbehandling

Detaljer

Årbok Misjonstidende nr 5b/167. årgang

Årbok Misjonstidende nr 5b/167. årgang 2012 Årbok Misjonstidende nr 5b/167. årgang Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2011 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2012 Misjonstidende nr 5b/167. årgang 2012 Årbok forsidefoto av

Detaljer

UKM 04/15 Kalt til å kalle

UKM 04/15 Kalt til å kalle UKM 04/15 Kalt til å kalle En bibelsk kallsfortelling I Johannes 4 leser vi om kvinnen fra Samaria som møtte Jesus og ga kallet videre: «Kom og se!» «Mange av samaritanene fra denne byen kom til tro på

Detaljer

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling Strategi 2017 Fredskorpset Gjensidig læring skaper utvikling 2 Fredskorpset Stortorvet 10 Pb 8055 Dep 0031 Oslo www.fredskorpset.no /fredskorpset Tlf: 24 14 57 00 Fredskorpsets Strategi 2017 Fredskorpset

Detaljer

BASISTENKNING. en kommunikasjon om verdier og retning

BASISTENKNING. en kommunikasjon om verdier og retning BASISTENKNING en kommunikasjon om verdier og retning INNHOLD Introduksjon side 3 Innledning side 4 Virksomhetsidé side 6 Å sikre tilbud faglig profesjonalitet som grunnlag side 7 Tilbudene ved Signo side

Detaljer

MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål. A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid:

MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål. A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid: MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid: PYM vil gjennom sin virksomhet bidra til å frigjøre menneskets

Detaljer

Treårsmeldingen 2012 2015

Treårsmeldingen 2012 2015 ÅRBOK 2012 2015 www.normisjon.no Treårsmeldingen 2012 2015 Del 1 LANDSSTYRETS TREÅRSMELDING til Generalsforsamlingen 2015 «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag» NORGE TSJEKKIA UKRAINA ASERBAJDSJAN

Detaljer

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken RAPPORT 8 MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken Om LNUs rapportserie LNU gir flere ganger i året ut rapporter om aktuelle tema som opptar barne- og ungdomsfrivilligheten.

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

#tiltjeneste. Ungdommens kirkemøte 2012 28.09-02.10. Hald pensjonat og konferansesenter Agder og Telemark bispedømme

#tiltjeneste. Ungdommens kirkemøte 2012 28.09-02.10. Hald pensjonat og konferansesenter Agder og Telemark bispedømme #tiltjeneste Ungdommens kirkemøte 2012 28.09-02.10. Hald pensjonat og konferansesenter Agder og Telemark bispedømme 1 UKM 2012 Innledning UKM 01/12 Konstituering og forretningsorden UKM 02/12 Orienteringssaker

Detaljer

SAMMEN OM. menighet og diakoni. Prosjektkatalog 2012

SAMMEN OM. menighet og diakoni. Prosjektkatalog 2012 SAMMEN OM menighet og diakoni Prosjektkatalog 2012 INNHOLD Enhet menighet diakoni s 4 Nasjonalt Menighetsplanting og -utvikling s 6 Fakta om arbeidet i Norge s 8 Internasjonalt Kina Lang tids samarbeid

Detaljer