strategiplan Verdig liv Varig håp Det Norske Misjonsselskap Vedtatt i LS og GF juli 14. Revidert utgave godkjent av LS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "strategiplan Verdig liv Varig håp 2015-2017 Det Norske Misjonsselskap Vedtatt i LS 24.02.14 og GF juli 14. Revidert utgave godkjent av LS 05.09."

Transkript

1 strategiplan Det Norske Misjonsselskap Vedtatt i LS og GF juli 14. Revidert utgave godkjent av LS

2 Innhold 1. Grunnlaget..... s Utgangspunktet hva vi tror... s Vår misjonsforståelse vårt oppdrag... s Visjon hva drømmer vi om... s Selvforståelse hvem vi er...s Organisasjon hvordan vi arbeider... s Verdier hva alt arbeidet bygger på... s Virkelighetsforståelse hvordan vi ser på verden... s Arbeidet... s Programarbeidet hva vi vil... s Arbeidet i regionene... s NMS U... s HALD Internasjonale Senter......s Misjonshøgskolen (MHS)...s Videregående skoler og NLA høgskolen... s Organisasjonsutvikling... s Konklusjon... s.10 Side 2 Strategiplan

3 1. Grunnlaget Misjonsdokumentet Verdensvid Glede (2004) danner basis for NMS sin misjonsforståelse. 1.1 Utgangspunktet - hva vi tror Bibelen er Guds inspirerte ord. Jesus Kristus brakte Guds rike nær. Dette virkeliggjorde han ved å møte menneskers materielle og åndelige behov. Jesus kalte mennesker til å følge ham, og ved den hellige Ånd kaller han oss i dag til å følge ham og bringe Guds rike nær de som lever nå. Det gjør vi ved å forkynne evangeliet og ved å vise nestekjærlighet. Motivasjonen til å gjøre dette kommer ved å søke hans vilje gjennom Bibel, bønn og det kristne fellesskapet. Jesus er verdens frelser. Det er gjennom hans forsoning vi blir erklært rettferdige for Gud og får evig liv. 1.2 Vår misjonsforståelse - vårt oppdrag Vi gleder oss over å være en del av Guds misjon i verden. Gud vil at alle mennesker skal få høre evangeliet om frelse ved troen på Jesus Kristus og han vil at vi skal fremme rettferdighet i en verden preget av urettferdighet. Alle mennesker er skapt i Guds bilde og Gud vil at alle skal ha det de trenger for å leve et verdig liv. Alle kristne er kalt til å leve misjonalt. Vi vil bringe evangeliet videre, i ord og handling. 1.3 Visjon - hva vi drømmer om Vi drømmer om en levende, handlende og misjonerende kirke i alle land. Vi drømmer om å gi mennesker verdig liv og varig håp gjennom vårt arbeid. Vi drømmer om at kristne i Norge deler sin tro med andre og følger Jesus i hverdagen. 1.4 Selvforståelse - hvem vi er NMS er en selvstendig misjonsorganisasjon innen Den norske kirke. Vi vil være med å gi mennesker verdig liv og varig håp. Gjennom vårt arbeid ønsker vi å bygge bro mellom kristne og mellom kirkesamfunn. Side 3

4 1.5 Organisasjon - hvordan vi arbeider Åndelighet NMS legger vekt på å søke Gud i tro, Bibel og bønn. Vi ser arbeidet som en del av Guds frelsesplan. Vår bønn er at Guds rike må komme og at dette fører til et liv i etterfølgelse av Jesus Kristus Samarbeid NMS samarbeider med organisasjoner og kirker som kan identifisere seg med NMS sine visjoner, arbeidsmåter og mål. Dette skjer i et gjensidig partnerskap med våre samarbeidspartnere Frivillighet NMS er en frivillig organisasjon som virker i et samarbeid mellom ulønnende og lønnede medarbeidere Demokrati NMS er en demokratisk organisasjon med vedtekter og valgte organer. Organisasjonen består av enkeltmedlemmer, foreninger og samarbeidsmenigheter. Disse kan møte på generalforsamlingen med tale- og stemmerett, slik det er nedfelt i vedtektene. 1.6 Verdier - hva alt arbeidet bygger på Vi vil at disse verdiene skal ligge til grunn for arbeidet: Kjærlighet Gud er kjærlighet og vi vil at alle som tror på ham skal gi denne kjærligheten videre til alle mennesker Verdighet Alle mennesker er skapt likeverdige og har samme verdi for Gud. NMS vil arbeide for at alle mennesker skal kunne leve et verdig liv Helhetlig menneskesyn NMS tar hensyn til hele mennesket i sin måte å drive misjon på. Det betyr at både fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov er viktige Faglighet NMS sitt arbeid skal kjennetegnes av høy faglighet og respekt overfor kultur, lokale forhold og tradisjoner Bærekraft NMS sitt arbeid skal preges av lokalt engasjement og ansvar, slik at arbeidet får varige ringvirkninger Endringsvilje NMS ønsker å være dynamisk og endringsvillig i måten det jobbes på, og ha en aktiv holdning til endringene som skjer i omgivelsene. Side 4 Strategiplan

5 1.6.7 Etterrettelighet NMS forplikter seg på å være etterrettelig når vi forvalter ressursene organisasjonen blir betrodd. Dette gjelder forvaltning av både personell, eiendom og penger. 1.7 Virkelighetsforståelse - hvordan vi ser på verden Norge og resten av verden forandrer seg stadig. Noen av de endringene som har størst betydning for NMS sitt misjonsarbeid er: Misjon Tidligere var det flest kristne i Europa og Nord-Amerika. Nå har det snudd. I dag vokser kirkene mest i Afrika, Sør-Amerika og Asia, mens kirkene i Europa og USA opplever nedgang. I dag sendes misjonærer fra de fleste land og i alle retninger, og Europa får flere og flere misjonærer fra Afrika og Asia Fattigdom Fattigdoms- og velstandsmønsteret er i endring. Samtidig med at enkelte land i Afrika, Sør-Amerika og Asia opplever stor økonomisk vekst, er fattigdommen økende i Amerika og Europa. Skillet mellom rike og fattige er økende, men i dag går skille mellom fattige og rike i større grad gjennom landene enn mellom dem. Tendensen er fremdeles at landsbygdene har mindre velstandsøkning enn byene Religion Vår tid opplever en endret oppmerksomhet om åndelige spørsmål. Dette er ofte knyttet til nyreligiøsitet. I dag er det langt flere møter mellom representanter for ulike religioner enn for få år siden. Dette skyldes dels at vi reiser oftere og lengre enn før, men også at det er en betydelig migrasjon til europeiske land, også Norge. Den arabiske våren har ikke blitt det mange håpet på. I noen land har diskriminering og religiøs forfølgelse økt. For mange kristne har situasjonen gått fra vondt til verre Klima Klima og miljø er i endring. Skaperverket forringes av menneskers forbruk og uansvarlig forvaltning. Det er de fleste forskere enige om. Dette går utover livskvaliteten til nåværende og kommende generasjoner. De negative konsekvensene vil forsterke forskjellene mellom fattig og rik. Klimautfordringene er et kollektivt ansvar for alle land og myndigheter. Selv om dette må løses politisk, oppfordres alle til å arbeide for en rettferdig og bærekraftig utvikling av verdens ressurser Rammebetingelser NMS er avhengig av ulike rammebetingelser for sitt arbeid. Her nevnes to av dem: NMS samarbeider med partnere i land som befinner seg i konfliktområder. Dette kan være politiske eller etniske konflikter som ofte har et religiøst tilsnitt. Men det handler også om konflikter mellom religiøse grupperinger, kirkesamfunn, menigheter eller personer. Den andre rammebetingelsen handler om at NMS opplever økt konkurranse om givere og at det synes lettere å samle inn til prosjekt innen diakoni og menneskerettigheter. Denne utviklingen forsterkes av at Den norske kirke antakelig vil oppleve økt behov for egenfinansiering. Side 5

6 2. Arbeidet 2.1 Programarbeidet - hva vi vil NMS sitt arbeid består av regionarbeid og programarbeid. Programarbeidet har tre program: Budskap - Evangelisering og menighetsbygging (EM), Bistand - Diakoni og bistand (DB), Bygging - Lederopplæring og organisasjonsbygging (LO) Tiltak: NMS sin programstruktur skal evalueres. Her må det blant annet avklares hvordan programarbeidet og regionarbeidet skal samarbeide Satsingsområder innen Evangelisering og menighetsbygging (EM) Satsingen på evangelisering vil bli videreført. I perioden vil en fokusere på å optimalisere sør-sør misjon. Bortsett fra i pionersituasjonen vil en fortsette dreiningen mot en misjonal tankegang der menighetene er den sentrale aktør. Arbeidet med teologisk undervisning videreføres på alle nivå. I perioden vil en særlig fokusere på hvordan samarbeidet med MHS kan komme de teologiske institusjonene til gode. Europa vil fortsette å være et satsingsområde. Her er menighetsutvikling en sentral tilnærming. I perioden vil NMS særlig arbeide med menighetsutvikling, og styrke Senter for menighetsutvikling på MHS. Innsatsen gjennom sør-nord-misjon vil også styrkes Satsingsområder innen Diakoni og Bistand (DB) NMS og samarbeidspartnernes mål er å bedre fattiges levevilkår og livsgrunnlag på landsbygda og i byer. Vi ser på fattigdomsbekjempelse og klimatilpasning i sammenheng og fokuserer på mennesker grunnleggende behov og retten til et verdig liv. Vi vil være med å minske kløften mellom fattige og rike og uretten som begås mot fattige, sårbare og marginaliserte grupper i våre samarbeidsland. Dette arbeidet skjer innenfor nasjonale og regionale planer og oppnås ved å bygge lokal kapasitet. Gjennom kapasitetsbygging ønsker vi å bidra til levedyktige organisasjoner i det sivile samfunn, lokal mobilisering, bedrede levekår for lokalbefolkningen, styrkede rettigheter og muligheter for kvinner, barn og ungdom. I perioden vil vi fremme engasjement og forståelse for diakoni og diakonale holdninger, styrke godt og faglig bistandsarbeid og organisasjons og menighetsdiakoni ut fra lokale ressurser. Sammen med samarbeidspartnerne vil vi ha en gjennomgang av vårt tradisjonelle engasjement i kirkenes institusjonaliserte diakoni innen helse, barn og utdanning Satsingsområder innen Lederutvikling og organisasjonsbygging (LO) NMS og partnernes mål er å etablere bærekraftige lederutviklingsprogram gjennom relasjonell ledelse og samarbeid. I dette programmet jobber vi blant annet med viktige tema som makt, konflikt og konfliktløsning. NMS ønsker å bidra til å bygge opp gode og effektive kirkeorganisasjoner med tydelig identitet og klare strategier. Det gjør vi ved å utveksle idéer, undervise i organisasjonskunnskap og skape gode og sunne organisasjonsstrukturer. Arbeid med personalforvaltning blir også vektlagt. Side 6 Strategiplan

7 NMS ønsker å arbeide for en bred sammensetning av medlemmer i styrer og råd med økt fokus på barn og ungdommers deltakelse. Et satsingsområde er bedre utnyttelse av lokale ressurser, som i konseptet Bruk dine talenter. Her er det den lokale menigheten som er utviklingsagent i lokalsamfunnet. Det å styrke kvinners posisjon i kirke og samfunn, blir også vektlagt. NMS arbeider for flere kvinnelige ledere, samt å øke kvinneandelen i styrer og råd. Kampen mot kvinneundertrykkende praksis vil fortsette Tverrgående tema - hva vi fokuserer på NMS har fem tverrgående satsingsområder i misjonsarbeidet. Disse er viktige fokusområder som vi vil være bevisst på i vår ressursforvaltning. De tverrgående temaene er: Livskraftig barne- og ungdomsarbeid Kjønnsperspektiv og kvinners rettigheter Klimatrusler og miljøvern Konfliktsensitivitet Økumenisk åpenhet og luthersk forankring Prioriteringer NMS har samarbeidspartnere i en rekke land. Noen samarbeidspartnere har arbeid som strekker seg over flere land. NMS sitt engasjement organiseres slik det er redegjort for ovenfor. På prosjektnivå vil dette endre seg fortløpende i samsvar med programplaner, og etter hvert som prosjekter avsluttes, videreføres eller innvilges. En målsetning for NMS er å øke engasjementet sitt i Europa, Midtøsten og Nord-Afrika. Dette vil måtte bety reduksjoner andre steder Misjonærrollen - hvordan misjonærene arbeider NMS sine samarbeidskirker er selvstendige, og misjonærenes rolle og arbeidsoppgaver har endret seg. Det er fortsatt bruk for misjonærer, men på en annen måte enn tidligere. NMS vil fortsatt kalle mennesker til misjonærtjeneste av kort eller lang varighet. Misjonærer er både relasjonsbyggere og faglige bidragsytere, og spiller en viktig rolle i kommunikasjonen med bidragsytere i Norge. Det er mer og mer aktuelt å engasjere sør-sør-misjonærer, og benytte seg av pendlermisjonærer fra Norge som oppholder seg i landet i kortere perioder. Tiltak: Siden misjonærrollen har endret seg, fortsetter vi å jobbe med hvordan vi skal forstå den nye rollen. Det er gjort en misjonærrolleundersøkelse som har ført til en handlingsplan. Denne vil følges opp videre Partnerskap i misjonsarbeidet - hvem vi samarbeider med NMS jobber alltid sammen med nasjonale partnere i misjonsarbeidet. Når et slikt samarbeid begynner, etableres det et arbeidsfellesskap rundt prosjektene. Selv om et prosjektsamarbeid reduseres eller avsluttes, består relasjonen. Samarbeidet organiseres i prosjekt, der samarbeidspartneren søker om prosjektmidler. Prosjektet gjennomføres og evalueres i samsvar med vedtatte retningslinjer og rutiner. Et viktig mål er å skape selvstendighet og bærekraft i åndelig, organisatorisk og økonomisk betydning. Tiltak: I denne strategiperioden vil NMS ha en gjennomgang av partnerskapstenkningen og hvordan denne blir praktisert. Side 7

8 2.2 Arbeidet i regionene NMS sitt regionarbeid er delt inn i områder. Arbeidet består av fire fagområder; NMS Menighet, NMS Grasrot, NMS og NMS Frivillighet. Arbeidet i Norge skal gjøre Jesus kjent, kalle til omvendelse og fornyelse, inspirere til å leve misjonalt og skape engasjement for NMS sitt misjonsarbeid. Det er gjennom arbeidet i Norge NMS får støtte gjennom forbønn og gaver. Det vil i perioden bli gjort en evaluering av arbeidet i Norge for å se på eventuelle behov for endringer og for å vurdere hvordan arbeidet best kan organiseres NMS Menighet Dette er arbeidet som er rettet mot menigheter som støtter arbeidet som NMS står for. Overfor Den norske kirke, anses Samarbeidsrådet for Menighet og Misjon som et viktig samarbeidsorgan. NMS Menighet skal systematisk oppdatere og informere menigheter som har samarbeidsavtaler med NMS. Målet er å inspirere til økt engasjement. NMS Menighet skal i perioden videreutvikle brosjyrer, materiell, hjemmesider og være synlige i sosiale media. NMS-ansatte og frivillige skal besøke menigheter, arrangere menighetsturer, være aktiv i trosopplæring- og konfirmantarbeid, og arbeide systematisk med å engasjere smågrupper i menigheten for misjon. Det er et mål at menighetene øker sitt misjonsengasjement og blir mer utadvendt. NMS sitt menighetsnettverk er et virkemiddel i dette arbeidet NMS Grasrot Dette er arbeid som er rettet mot enkeltmedlemmer, grupper og foreninger som støtter NMS sine misjonsprosjekt. NMS Grasrot skal arbeide for å styrke eksisterende møteplasser og utvikle nye lokale misjonsmøteplasser. Dette arbeidet er viktig for NMS og må ivaretas NMS Fremtiden til NMS står og faller med å rekruttere medarbeidere i de yngre aldersgrupper. Dette må gjenspeile seg i organisasjonens rekrutteringspolicy. Dette arbeidet er et satsningsområde som NMS vil samarbeide med NMS U om. I strategiperioden vil NMS ta initiativ til å fordele ansvar for de ulike delene av dette arbeidet. Dette medfører utarbeidelse av handlingsplaner. Inkludert i dette arbeidet, oppbyggingen av et nettverk for praksisstudenter fra feltene, studenter ved Hald Connect, ettåringer m.fl. Dette kan medføre nye arenaer og samlingsformer. Sammen med NMS-U og NMS sitt nettverk for menighetsutvikling vil vi søke å ha et NMS nærvær i alle de større studentbyene i Norge. Noen steder kan dette skje ved at vi driver eget arbeid, andre steder gjennom nettverksbygging og mentoring. I 2013 vedtok landsstyret et treårig prosjekt innen korttidsmisjon. Prosjektet evalueres når prøveperioden er over. Dersom det er vellykket, vil det etableres som et arbeid innen NMS Prosjektet har to deler: Ferie med mening (FM) og Korttidssteam (KT). Målet er å engasjere kristne for misjon og for NMS sine prosjekt. Eksisterende former for kortidsmisjon og volontørtjeneste videreføres NMS Frivillighet Arbeidet med å engasjere frivillige medarbeidere er svært verdifullt for NMS. I perioden ønsker vi å styrke arbeidet med systematisk oppfølging av frivillige medarbeidere. I dette arbeidet vil regionstyrene og områdeutvalgene ha en viktig rolle. Side 8 Strategiplan

9 2.2.5 Forsøk med organisering av arbeidet i regionene på to niva På generalforsamlingen i 2011 ble det vedtatt å utrede hvordan en to-nivå-modell for regionarbeidet kunne organiseres. Dette arbeidet ble påbegynt i forrige strategiperiode. I kommende strategiperiode skal dette arbeidet videreføres og evalueres av de involverte. Tiltak: Utredningen av en to-nivå-modell i regionarbeidet fortsetter i kommende strategiperiode. Forsøket med en to-nivå-modell for Region Nord utprøves og evalueres. Sammen med områdeutvalgene vil man arbeide for å få en tjenlig oppfølging av frivillige og menigheter med menighetsavtale. NMS vil søke stillingssamarbeid med Den norske kirke og/eller andre organisasjoner for å ivareta regionarbeidet Leirarbeid Leirarbeidet er en viktig del av NMS sin virksomhet og profilering utad, og anses som en vesentlig faktor i barne- og ungdomsarbeidet. NMS og NMS U planlegger og gjennomfører leirprogrammet i den utstrekning kapasiteten tillater. 2.3 NMS U NMS U er NMS sitt barne- og ungdomsarbeid. De er en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon med en demokratisk oppbygning. Organisasjonene har et nært samarbeid, og NMS yter et årlig bidrag til driften av NMS U. Gjennom NMS U ønsker NMS å kalle unge kristne til å leve misjonalt og engasjere seg i NMS sitt misjonsarbeid. Slik legger også NMS et viktig grunnlag for sin egen fremtid. 2.4 HALD Internasjonale Senter Connect ved Hald Internasjonale Senter er NMS sitt utvekslingsprogram for ungdommer. Arbeidet har stor verdi i seg selv, i tillegg til at det er en arena der ungdom blir kjent med NMS. Hald er en viktig rekrutteringsarena for NMS og i perioden vil en samordne dette med andre rekrutteringstiltak i organisasjonen. 2.5 Misjonshøgskolen (MHS) MHS eies av NMS, og er organisert som et aksjeselskap med eget styre oppnevnt av Landsstyret. Skolen utarbeider sin egen strategiplan som vedtas av høgskolestyret. MHS er et viktig redskap for NMS til å: å fremme en oppdatert og aktualiserende forkynnelse av kallet til misjon utfordre kristne og kirker i Norge til å vokse og bli mer misjonale styrke den teologiske og kirkelige kompetansen i NMS sine samarbeidskirker utvikle relevant kompetanse for tverreligiøse og interkulturelle møter Dette gjøres blant annet ved å drive forskning og tilby utdanning innen teologiske fag, religionsvitenskap, samt globale og kulturelle studier på ulike nivå. For å styrke den teologiske og kirkelige kompetansen i samarbeidskirkene, vil MHS tilby utdanning på master- og doktorgradsnivå på MHS, samt undervise på teologiske seminarer i samarbeidskirkene. Side 9

10 2.6 Videregående skoler og NLA høgskolen NMS er medeier i Kristelig Gymnasium, Kristen Videregående skole i Trøndelag, Kristen Videregående skole i Nordland og NLA høgskolen. NMS har en positiv og bevisst holdning til sitt medeierskap, og ønsker at skolene skal styrke fokuset på det kristne verdigrunnlaget og et globalt engasjement. 2.7 Organisasjonsutvikling Personalutvikling NMS er en verdensvid organisasjon. Dette gjør oppfølging av medarbeidere i ulike deler av organisasjonen ekstra utfordrende. Medarbeidere er en viktig ressurs, og NMS skal alltid arbeide for en sakssvarende oppfølging og personalutvikling. Målet er medarbeidere som er godt forberedt, har mulighet til faglig og personlig utvikling og som er stolte og gode ambassadører for NMS. Tiltak: I perioden lages en handlingsplan for personalforvaltning. Sentrale punkter som rekruttering, personaloppfølging- og utvikling, genderperspektiv og målstyrt personalledelse får plass i denne handlingsplanen. Misjonærrolleprosjektets handlingsplan implementeres i løpet av perioden Informasjon og kommunikasjon God informasjonsflyt internt og eksternt er avgjørende for NMS. Internt handler det om å styrke den interne kommunikasjonen mellom ansatte ved HA, på leirstedene og i regionene. Eksternt betyr det å informere om arbeidet på en sakssvarende og innbydende måte. Informasjonen må formes slik at den kommuniserer med målgruppen Det er viktig å prioritere riktig omfang, innhold og ulike former for skriftlig kommunikasjon, sosiale medier og nettsider. Nettsidene er et hensiktsmessig virkemiddel i den eksterne kommunikasjonen og interne nettsider fungerer som intern kommunikasjon ovenfor ansatte og regionstyrene. Tiltak: NMS lager en kommunikasjonsplan med en policy for intern og ekstern kommunikasjon som implementeres i perioden Innsamling NMS er avhengig av innsamlede midler og vil videreføre eksisterende innsamlingsmåter. Foreningene er en viktig bidragsyter til NMS, og vi vil gjerne inspirere og videreutvikle disse. Parallelt vil vi utvikle potensialet til menighetsavtalene i SMM-samarbeidet. Samtidig vil NMS søke å utvikle nye giverkonsept og nye givergrupper. Ved å arbeide målbevisst med å endre innsamlingsmetoder i samsvar med endringer i samfunnet. Derfor fokuserer vi på å rekruttere nye givere, spesielt innenfor 18/40 gruppen og i menighetene. NMS må styrke oppfølgingen av givere slik at de fortsetter å støtte organisasjonen. Tiltak: NMS vil utvide sin kompetanse innen innsamling, satse på nye givere, ha økt fokus på menigheter og nye modeller for testamentariske gaver. Samarbeidsprosjekt med næringslivet er også et mål. Side 10 Strategiplan

11 2.7.4 NMS Gjenbruk NMS sine gjenbruksbutikker ledes av et eget styre. I strategiperioden jobber vi for å øke antall butikker og utvikle nye butikkonsept. NMS Gjenbruk kombinerer et bevisst forbruk med økte inntekter til misjon. NMS Gjenbruk med om lag 1600 frivillige, utgjør en stor og viktig ressurs for organisasjonen. Det bør vurderes hvordan NMS Gjenbruk kan knyttes nærmere arbeidet i regionene og misjonsarbeidet som sådan. Tiltak: NMS Gjenbruk skal arbeide for å øke antall butikker, gjøre forsøk på nye butikkonsept og øke profileringen av NMS i butikkene Rekruttering av medarbeidere og frivillige NMS trenger å rekruttere nye frivillige medarbeidere kontinuerlig. Rekruttering av ansatte medarbeidere med faglig kompetanse og egnede personlige egenskaper er også meget viktig. Der er mange som blir kjent med NMS på ulike måter og det vil være ønskelig å koordinere og følge opp disse kontaktene mer systematisk. Tiltak: NMS skal prøve ulike tiltak for å - rekruttere nye medarbeidere i samsvar med handlingsplanen som utarbeides i misjonærrolleprosjektet - utarbeide en samlet handlingsplan for å rekruttere frivillige/ulønnede, og få satt den ut i livet Eiendomsforvaltning Forvaltning av eiendommer og leirsteder forutsettes å tjene organisasjonens visjon som et virkemiddel for å forkynne til tro og tjeneste for alle aldre. Vedtaket fra generalforsamlingen i 2011 om en gjennomgang av forvaltningen av eiendommene videreføres i kommende periode. Tiltak: NMS fortsetter arbeidet med å videreutvikle eiendomsforvaltningen i samsvar med handlingsplanen som skal utarbeides. Prosessen med å videreutvikle eiendomsforvaltningen skjer i samarbeid med regionstyrene og andre som ønsker å samarbeide om leirsteder Organisering NMS skal til enhver tid være organisert på en sakssvarende og rasjonell måte. Målet er en rasjonell og målrettet drift, forenkling av rutiner, arbeidsmåter, beslutningsprosesser og møtestruktur som frigir ressurser til primæroppgaven. Tiltak: I perioden foretas en evaluering av programstrukturen for å vurdere om denne er organisert i henhold til målsetningene ovenfor. 3. Konklusjon Strategiplan for tar utgangspunkt i NMS sin virkelighetsforståelse. Denne endres i takt med omgivelsene og utviklingen i verden. Endringene virker inn på de strategiske valgene NMS foretar. Endrede rammebetingelser fører til strammere prioriteringer og økt refleksjon om effektiv bruk av ressurser. Flere deler av NMS sine virksomhetsområder vil bli evaluert i perioden, noe som sannsynligvis vil føre til endringer i struktur, arbeidsmåter og satsingsområder. Side 11

12 Strategiplan Layout John MArtin Bore

Verdig liv - varig håp

Verdig liv - varig håp Innholdsfortegnelse Verdig liv - varig håp 1 Grunnlaget... 2 1.1 Utgangspunktet - hva vi tror... 2 1.2 Vår misjonsforståelse - vårt oppdrag... 2 1.3 Visjon - hva vi drømmer om... 2 1.4 Selvforståelse -

Detaljer

FORELEGG SOMMERFEST. s k apt til å dele. & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap

FORELEGG SOMMERFEST. s k apt til å dele. & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap FORELEGG s k apt til å dele SOMMERFEST & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap FORELEGG TIL DET NORSKE MISJONSSELSKAPS 59. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING OSLO, 2.-6.JULI

Detaljer

En levende kirke over hele jorden NMS STRATEGI

En levende kirke over hele jorden NMS STRATEGI En levende kirke over hele jorden NMS STRATEGI 2018-2023 NMS Strategi 2018-2023* En levende kirke over hele jorden 1) HVEM VI ER NMS er en selvstendig misjonsorganisasjon innen Den norske kirke og del

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

KM 07/12. Misjon til forandring Utfordringene fra Edinburgh Kirkemøtekomiteens merknader

KM 07/12. Misjon til forandring Utfordringene fra Edinburgh Kirkemøtekomiteens merknader KM 07/12 Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak Misjon til forandring Utfordringene fra Edinburgh 2010 Kirkemøtekomiteens merknader Komiteen legger saksorienteringen til grunn for sin behandling,

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2012 2015 Normisjons visjon er «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Normisjons kjerneverdier er «elsket og sendt». Handlingsplanen omfter Normisjons totale arbeid i Norge

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

KR 68/16 Stavanger, desember 2016

KR 68/16 Stavanger, desember 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 68/16 Stavanger, 7.-9. desember 2016 Referanser: Arkivsak: 16/4126-1 (16/36283) Saksdokumenter: Tittel Dok. ID Brev til KR/BM fra generalsekretær i KFUK-KFUM Øystein 1531281

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Kommunikasjonsplattform. for Den norske kirke. DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet

Kommunikasjonsplattform. for Den norske kirke. DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kommunikasjonsplattform for Den norske kirke DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kommunikasjonsplattform for Den norske kirke ISBN 13: 978-82-7545-066-9 Flere eksemplar kan bestilles fra: Kirkerådet Postboks 799

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 Innledning Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 SØNDAGSSKOLENs visjon er: JESUS TIL BARNA SØNDAGSSKOLENs grunnlag SØNDAGSSKOLEN NORGEs virksomhet skal skje i troskap mot Bibelen,

Detaljer

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen.

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen. 14a I/2013 LM Strategier for Det Norske Baptistsamfunn Innledning Et fellesskap av levende, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet er visjonen til Det Norske Baptistsamfunn (DNB), vedtatt i 1994.

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Sjømannskirkens verdidokument

Sjømannskirkens verdidokument Sjømannskirkens verdidokument Vaffelhjertet har fulgt Sjømannskirken k siden starten i 1864. Etter hvert er det blitt uttrykk for noe av Sjømannskirkens mest sentrale verdier, fellesskap, tilhørighet og

Detaljer

Vår grønne. menighet

Vår grønne. menighet Vår grønne menighet Vår grønne menighet ønsker å bidra til glede, takknemlighet og undring i menighetene over å være del av skaperverket, og forløse engasjement og kreativitet til å ta vare på den verden

Detaljer

Bygging. Lederutvikling og organisasjonsbygging. Programprofildokument 2015-2017. Det Norske Misjonsselskap. Verdig liv Varig håp

Bygging. Lederutvikling og organisasjonsbygging. Programprofildokument 2015-2017. Det Norske Misjonsselskap. Verdig liv Varig håp Bygging Lederutvikling og organisasjonsbygging Programprofildokument 2015-2017 Det Norske Misjonsselskap Verdig liv Varig håp Vedtatt i Landsstyret 17.10.2014 1. Visjon og overordnede perspektiver NMS

Detaljer

Mål og strategier. FOR FRELSESARMEEN I NORGE, ISLAND OG FÆRØYENE Gjelder fra januar

Mål og strategier. FOR FRELSESARMEEN I NORGE, ISLAND OG FÆRØYENE Gjelder fra januar Mål og strategier FOR FRELSESARMEEN I NORGE, ISLAND OG FÆRØYENE Gjelder fra januar 2008 1 Suppe, såpe og frelse; det var viktig for William Booth både å vise hva som var målet og hvilke strategier en skulle

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

KM 11/06 Innvandring og integrering Den norske kirkes rolle i et flerkulturelt samfunn

KM 11/06 Innvandring og integrering Den norske kirkes rolle i et flerkulturelt samfunn KIRKEMØTET 2006 KM 11/06 Innvandring og integrering Den norske kirkes rolle i et flerkulturelt samfunn Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak Komiteens merknader Komiteen legger saksorienteringen

Detaljer

KM 9/01 Satsingsområder for Den norske kirke Vedtak

KM 9/01 Satsingsområder for Den norske kirke Vedtak KM 9/01 Satsingsområder for Den norske kirke 2002-2005 - Vedtak Innstilling fra kirkemøtekomité F: Saksorientering: Kirkemøtet vedtok i 1998 "Strategidokument for Den norske kirke 1999 2002". I forbindelse

Detaljer

NMS GRUNNREGLER og vedtekter

NMS GRUNNREGLER og vedtekter NMS GRUNNREGLER og vedtekter VEDTATT AV NMS GENERALFORSAMLING JUNI 2017 GRUNNREGLER 1 Det Norske Misjonsselskap (NMS) er en selvstendig organisasjon innenfor Den norske kirke og et redskap for å realisere

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Policy-dokument om kjønn, NMS

Policy-dokument om kjønn, NMS , NMS Det Norske Misjonsselskaps (NMS) policy-dokument om kjønn, likestilling og kvinners rettigheter, er et dokument som inneholder de viktigste prinsippene for hvordan NMS skal arbeide med denne tematikken.

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

En tjenende kirke. Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste

En tjenende kirke. Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste En tjenende kirke Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste Diakonien er et hovedaspekt ved kirkens oppdrag

Detaljer

En invitasjon til fredens og rettferdighetens pilegrimsvandring

En invitasjon til fredens og rettferdighetens pilegrimsvandring En invitasjon til fredens og rettferdighetens pilegrimsvandring NORWAY-WCC BOOKLET 2016.indd 1 08.11.16 14:41 NORWAY-WCC BOOKLET 2016.indd 2 08.11.16 14:41 En invitasjon til fredens og rettferdighetens

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd UKM 05/08 Trosopplæring i en ny tid. Bakgrunn Trosopplæringsreformen ble vedtatt av Stortinget i mai 2003. Reformen ble vedtatt ut fra et

Detaljer

Handlingsplanen ) Misjon i Norge og Europa

Handlingsplanen ) Misjon i Norge og Europa Handlingsplan 2013 Handlingsplanen 2013 Under alle punktene ligger en stor usynlig pott som heter oppfølging av running business og som ikke nevnes spesifikt her. For norgesarbeidet kan dette gjelde det

Detaljer

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Detaljer

Molde-fellesskapet

Molde-fellesskapet Molde-fellesskapet 07.05.2017 Om Normisjon Normisjon er en evangelisk luthersk organisasjon og har kontakt med over 70 000 personer over hele Norge, inkludert medlemmene i Acta - barn og unge i Normisjon.

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET Fjellhamar kirke, foto Kristian Ralger DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2016-2019 Basis «For jeg var sulten og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste I følge Matteusevangeliet ber Jesus disiplene sine om å gå ut i hele verden og bringe evangeliet om ham videre til alle mennesker (Matt 28). Det oppdraget kirken

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

Menighetsutvikling i Borg- på 1-2-3

Menighetsutvikling i Borg- på 1-2-3 Menighetsutvikling i Borg- på 1-2-3 1. Hva er muv Borg? Muv Borg står for menighetsutvikling i Borg bispedømme. Menighetsutvikling handler om å utvikle virksomheten til menigheten, og om å tilpasse menighetens

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål. A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid:

MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål. A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid: MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid: PYM vil gjennom sin virksomhet bidra til å frigjøre menneskets

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder:

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder: Sak 9 Innkomne forslag A Økonomisk støtte til Norsk Folkehjelps arbeid Hvem er Norsk Folkehjelp? Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Norsk Folkehjelp er en partipolitisk

Detaljer

Virksomhetsplan for IK Grand Bodø. IK Grand Bodø skal være flaggskipet i nord! VIRKSOMHETSPLAN FOR

Virksomhetsplan for IK Grand Bodø. IK Grand Bodø skal være flaggskipet i nord! VIRKSOMHETSPLAN FOR VIRKSOMHETSPLAN FOR IK GRAND BODØ 2014 2016 IK Grand Bodø skal være flaggskipet i nord! 1 INNLEDNING IK Grand Bodø ble stiftet i 1917 og er en fleridrettsklubb som nå driver med fotball og turmarsj, og

Detaljer

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag? Valgrådet vedtok 14.januar følgende spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor har du svart ja til å være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker? Jeg tror mennesker trenger et sted å

Detaljer

Strategiplan for Fana sokn

Strategiplan for Fana sokn Strategiplan for Fana sokn 2016-2021 Vedtatt i Fana sokneråd 31. mai 2016 Innholdsfortegnelse Visjon og overordnet mål 2 Visjon 2 Overordnet målsetning 2 Strategisk analyse 2 Virksomhetsområder 2 Virksomhetsmål

Detaljer

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Vi bygger kirke Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Revidert januar 2012 Evaluering av målene for 2011 medførte mindre justeringer

Detaljer

KRISTENDOMSKUNNSKAP (1 + 1) Diakonal vinkling

KRISTENDOMSKUNNSKAP (1 + 1) Diakonal vinkling KRISTENDOMSKUNNSKAP (1 + 1) Diakonal vinkling FELLESFAG I YRKESFAGLIG UTDANNINGSPROGRAM Fag utover timerammen Formål Kristendomskunnskap med diakonal vinkling er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

FOKUS. Muligheter i lokalmenigheten. Senter for menighetsutvikling

FOKUS. Muligheter i lokalmenigheten. Senter for menighetsutvikling FOKUS Muligheter i lokalmenigheten Senter for menighetsutvikling www.mhs.no 30.05.2016 Bakgrunn FOKUS bygger på Leading Your Church Into Growth Et kurs som er velprøvd i den anglikanske kirke gjennom 20

Detaljer

Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode:

Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode: Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode: 2017-2019 1 Innledning Motto for Misjonskirken Norge er Guds barns enhet og menneskers frelse, og det ønsker vi og holde høyt. Visjoner og

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

VISJON Levende tro og varme fellesskap

VISJON Levende tro og varme fellesskap VISJON OG STRATEGIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2012-2015 VISJON Levende tro og varme fellesskap OVERORDNET MÅLSETTING Fjellhamar menighet er til for at mennesker skal ha en levende tro på Jesus og få være

Detaljer

STRATEGIER. Strategier med målsettinger og handlingsplaner for nasjonal og internasjonal virksomhet

STRATEGIER. Strategier med målsettinger og handlingsplaner for nasjonal og internasjonal virksomhet STRATEGIER Strategier med målsettinger og handlingsplaner for nasjonal og internasjonal virksomhet Innledning Et fellesskap levende, grepet Kristus, midt i verden med evangeliet er visjonen til Det Norske

Detaljer

Grunnregler og vedtekter Det Norske Misjonsselskap

Grunnregler og vedtekter Det Norske Misjonsselskap Grunnregler og vedtekter Det Norske Misjonsselskap 2014 Vedtatt av GF juni 2014. Redigert utgave godkjent av LS september 2014 GRUNNREGLER Side 2 1 NMS er en selvstendig organisasjon innenfor Den norske

Detaljer

Strategisk Plan

Strategisk Plan Strategisk Plan 2017 2020 Innledning Denne planen definerer strategiske mål og planer for Hufo fra Landsmøtet 2017 til Landsmøtet 2020. På bakgrunn av denne planen vil styret i Hufo utforme årlige handlingsplaner

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde.

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde. Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET Sted: Draugveien 111 Tid: Onsdag

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Et dokument fra hovedstyret. Strategiplan 2018-2021 INNLEDNING Gud elsket verden så høyt at han ga sin Sønn til soning for våre synder. Dette er det gledens budskap vi er kalt til å formidle til alle mennesker,

Detaljer

Strategi Amnesty International i Norge

Strategi Amnesty International i Norge Strategi 2017-2019 Amnesty International i Norge «Økt gjennomslag fordi flere tar brudd på menneskerettighetene personlig og blir med i Amnesty International» Innledning Amnesty International i Norges

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Det du nå holder i hånden er KRIK sin strategi for de neste fire årene. Strategien er utarbeidet av administrasjonen og sentralstyret i samarbeid med engasjerte KRIKere fra hele

Detaljer

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse Demokratiske strukturer 3 Lokallaget 3 Årsmøte i Lokallaget 3 Landsstyret 4 Sentralstyret 4 Landsmøtet 4 Arbeidsutvalg 5 Utvalg

Detaljer

Sammen Barnehager. Mål og Verdier

Sammen Barnehager. Mål og Verdier Sammen Barnehager Mål og Verdier Kjære leser Rammeplan for barnehager legger de sentrale føringene for innholdet i alle norske barnehager. Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Arbeidsprogram 2015-2017

Arbeidsprogram 2015-2017 Arbeidsprogram 2015-2017 DEL 1 OM ARBEIDSPROGRAMMET 1 Om arbeidsprogrammet 1.1 Arbeidsprogrammet er en instruks fra Landsmøtet til Landsstyret, og gir uttrykk for hva Landsmøtet ønsker at organisasjonen

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

STRATEGIMELDING KPF 2014-2016

STRATEGIMELDING KPF 2014-2016 STRATEGIMELDING KPF 2014-2016 Visjon: Trygge og tydelige, omsorgsfulle og verdibaserte voksne til barnets beste. Bakgrunn KPF har de to siste styreperiodene bidratt med hjelp og råd til ansatte i skole

Detaljer

likeverd inkludering tilrettelegging

likeverd inkludering tilrettelegging Den norske kirkes betjening av mennesker med utviklingshemning likeverd inkludering tilrettelegging Uttalelse fra Kirkerådet november 2009 Vedtak fra Kirkemøtet april 2012 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kirkerådet

Detaljer

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017. PROSJEKTPLAN Prosjekt Ung medvirkning og innflytelse Hensikt Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

STRATEGIPLANEN 2015-2018

STRATEGIPLANEN 2015-2018 STRATEGIPLANEN 2015-2018 VEDTATT I HAUGESUND 2014 AV GENERALFORSAMLINGEN I MISJONSFORBUNDET OG LANDSMØTET I MISJONSFORBUNDET UNG INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 2 VISJONEN... 3 VERDIENE... 4 STRATEGI

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

v/ Kristin Mørreaunet v/knut Hallen v/steinar Ims v/oddbjørn Stangeland v/ragnhild Kristensen

v/ Kristin Mørreaunet v/knut Hallen v/steinar Ims v/oddbjørn Stangeland v/ragnhild Kristensen Vi vil arbeide med disse spørsmål og metoder og tips som kan være nyttig i det daglige arbeidet blant barn og unge. Vi vil skape samtale og refleksjon om hva dette betyr akkurat der du arbeider. Ta gjerne

Detaljer

FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER:

FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER: FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER: Vedtatt på medlemsmøte 10. mars 2016. Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner er enige om at Frivillige organisasjoner

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år Kandidater til Gamlebyen og Grønland menighetsråd Kandidatene har svart på følgende 3 spørsmål: 1. Hvorfor ønsker du å være kandidat til menighetsrådsvalget i 2015? 2. Hva er det viktigste du kan bidra

Detaljer

Landsstyrets strategi- og langtidsplan

Landsstyrets strategi- og langtidsplan Landsstyrets strategi- og langtidsplan DNI 2020 (5780 MMXX) Forankring og fornying 1. Vår visjon: Evangeliet tilbake til jødene Den Norske Israelsmisjon vil i ord og handling være med å bringe evangeliet

Detaljer

Fra organisasjon til bevegelse. Lagets strategiplan 2012-2016

Fra organisasjon til bevegelse. Lagets strategiplan 2012-2016 Fra organisasjon til bevegelse Lagets strategiplan 2012-2016 Vedtatt på Lagets Generalforsamling 24. mars 2012 45 Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING 31 1.1 FORMÅL 32 1.2 VISJON 32 1.3 MÅL 32 2.0 STRATEGI

Detaljer

Vardåsen menighet

Vardåsen menighet Vardåsen menighet 2017-2021 Visjon Verdier Fokusområder VÅR VISJON: Lav terskel - tydelig profil Innhold Visjon 3 Verdier 3 Fokusområder 5 1. Gudstjenesten 5 2. Forkynnelse, undervisning, fellesskap, misjon

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Teologisk embetseksamen avlagt høsten 1980 ved Det teologiske Menighetsfakultet

Teologisk embetseksamen avlagt høsten 1980 ved Det teologiske Menighetsfakultet OLAV ØYGARD Født: 29.07.1956 Gift Ordinert til prestetjeneste 2. august 1981 i Karasjok kirke Nåværende stilling: Prost i Alta prosti Utdanning: Teologisk embetseksamen avlagt høsten 1980 ved Det teologiske

Detaljer

Veiledning i religionsmøte

Veiledning i religionsmøte Veiledning i religionsmøte Et ressursdokument for Den norske kirke Vedtatt av Kirkemøtet 2006 Forord Møtet med mennesker som tilhører andre religiøse tradisjoner enn den kristne utfordrer kirken til teologisk

Detaljer

TELTMAKERMISJON Ingunn D. Ødegaard, Emmaus 20. mars 2014

TELTMAKERMISJON Ingunn D. Ødegaard, Emmaus 20. mars 2014 TELTMAKERMISJON Ingunn D. Ødegaard, Emmaus 20. mars 2014 BESTILLINGEN: Kristen misjon foregår på ulike måter, fra evangelisering til helsebistand. I en del av verdens land er «tradisjonell» misjon umulig

Detaljer

KRISTENDOMSKUNNSKAP (1+1)

KRISTENDOMSKUNNSKAP (1+1) KRISTENDOMSKUNNSKAP (1+1) - PROSJEKT TIL FORDYPNING YRKESFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM Formål med faget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende fag.

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

STRATEGI NLM NORGE 2012 2020 VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN 2012

STRATEGI NLM NORGE 2012 2020 VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN 2012 STRATEGI NLM NORGE 2012 2020 VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN 2012 HOVEDPUNKTER MISJON VÅRT FORPLIKTENDE ANSVAR Sende: Ansvaret for «de minst nådde» Være sendt: Ansvaret for mennesker rundt oss LOKALE MISJONSFELLESSKAP

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 Trygg. Utviklende. Inkluderende. Langsiktig. Side 1 INNLEDNING Styret i TUIL Tromsdalen Fotball vedtok i 2010 at det skulle gjennomføres en strategiprosess

Detaljer

Folkekirken mulighetenes kirke

Folkekirken mulighetenes kirke Folkekirken mulighetenes kirke Foredrag på konferansen «Muligheter i folkekirken» Stavanger 22. november 2013 Harald Hegstad Menighetsutvikling i Stavanger bispedømme «Å selge sand i Sahara»? Et bispedømme

Detaljer

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet skal være ledende på FN informasjon i Norge. I snart 70 år har FN-sambandet vært en støttespiller og kilde til informasjon om FN, og en viktig bidragsyter til at

Detaljer

Mer himmel på jord. Strategi for Oslo bispedømme Kirken i Oslo bispedømme levende, nær og tilgjengelig med Jesus Kristus i sentrum

Mer himmel på jord. Strategi for Oslo bispedømme Kirken i Oslo bispedømme levende, nær og tilgjengelig med Jesus Kristus i sentrum Strategi for Oslo bispedømme 2015 2018 Mer himmel på jord Kirken i Oslo bispedømme levende, nær og tilgjengelig med Jesus Kristus i sentrum Oslo bispedømme Strategi for Oslo bispedømme 2015-2018 I PERIODEN

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan UiO:Kjemisk institutt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Strategisk plan 2010-2016 Etter diskusjoner i styret og i strategisk ledergruppe, er det blitt bestemt at vi skal ha en kort overordnet

Detaljer