Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016"

Transkript

1 Innledning Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden SØNDAGSSKOLENs visjon er: JESUS TIL BARNA SØNDAGSSKOLENs grunnlag SØNDAGSSKOLEN NORGEs virksomhet skal skje i troskap mot Bibelen, som er Guds ord, og den evangelisk-lutherske bekjennelse. SØNDAGSSKOLENs overordnede mål jf. Grunnreglene 1.3 Å styrke barnas tro ved å forkynne Guds ord, og sammen med dem, bygge et kristent fellesskap. Å hjelpe barna til nærmere kjennskap med den treenige Gud og etterfølgelse av Jesus. Å formidle evangeliet til alle barn i Norge. Å kalle og utruste søndagsskoleledere. Å fremme søndagsskolevirksomheten og trosopplæring i vårt land, ved å arbeide for at nye lokale søndagsskoler og barnegrupper blir opprettet, styrke de bestående, og knytte dem nærmere sammen til større enhet og kraft i arbeidet. Å støtte foreldre og foresatte i deres oppdrag med å hjelpe barna til nærmere kjennskap med den treenige Gud og etterfølgelse av Jesus. SØNDAGSSKOLENs fellesskapsverdier - Nyskapning - Kvalitet - Trivsel - Respekt - Omsorg Forøvrig henvises det til grunnregler og verdidokument for SØNDAGSSKOLEN NORGE. 1

2 Innledning til strategi- og handlingsplan SØNDAGSSKOLEN NORGE er i arbeidsfasen for «Veivalgsprosessen». Hele «Veivalgsprosessen» dreier seg om å skape ett arbeidsfellesskap som er fleksibelt nok for vår tid og som kan skape begeistring i arbeidet med JESUS TIL BARNA. Strategi og handlingsplanen for perioden knyttes til «Det ideelle framtidsbildet» for SØNDAGSSKOLEN anno 2018, slik den ble vedtatt på generalforsamlingen i «Det ideelle framtidsbildet» uttrykker SØNDAGSSKOLENs ønskede framtid. Strategi- og handlingsplanen uttrykker det SØNDAGSSKOLEN til enhver tid setter som mål å gjennomføre. Strategi- og handlingsplanen følger de fire strategiske områdene som er beskrevet i «Det ideelle framtidsbildet». STRATEGI HOVEDMÅLSETNINGER - Å fremme SØNDAGSSKOLENs visjon JESUS TIL BARNA - Å bevisstgjøre alle i SØNDAGSSKOLEN på vår identitet, og vårt kall til å formidle evangeliet til barn i Norge. - Å styrke og vitalisere den lokale søndagsskolen/barnegruppen, og betjene de lokale søndagsskole-/barnegruppelederne. - Å utarbeide og følge opp frivillighetskonsept for SØNDAGSSKOLEN NORGE, slik at både ansatte og frivillige medarbeidere danner et samlet arbeidsfellesskap - Å legge til rette for og gjennomføre tjenlige strukturer og arbeidsformer slik at SØNDAGSSKOLEN NORGE, gjennom sine kretser og sitt hovedkontor, kan betjene lokale ledere og deres søndagsskoler/barnegrupper på best mulig måte. Å synliggjøre SPRELL LEVENDE og BARNAS både lokalt og nasjonalt til våre medlemmer, samarbeidspartnere, menigheter og andre interessenter. TROSOPPLÆRINGEN I NORGE SØNDAGSSKOLEN vil være en aktiv medspiller i trosopplæringsarbeidet i Norge. SØNDAGSSKOLENs arbeid utgjør en vesentlig del av trosopplæringen i Den norske kirke, og i lutherske frikirker og organisasjoner. Gjennom vårt samarbeid med en rekke ulike aktører vil vi bidra til å styrke den kristne trosopplæringen blant barn i Norge. Vi vil gjennom oppstart av nye søndagsskoler/barnegrupper, programutvikling, kurs og annen virksomhet arbeide for å styrke søndagsskolens plass i lokalmenighetene og lokalsamfunnet. Vi vil styrke lederopplæringen blant våre frivillige medarbeidere så de kan bidra til utvikling av barns tro slik at den kan vise seg i ord og handling. SØNDAGSSKOLENs egenart som kontinuerlig trosopplæring, og vårt teologiske ståsted kommer fortsatt til å være viktig for trosopplæringen i Norge. 2

3 1) EVANGELIEFORMIDLING OG BARNETEOLOGI SØNDAGSSKOLENs overordnede mål og kjernevirksomhet er å virkeliggjøre visjonen JESUS TIL BARNA. SØNDAGSSKOLENs mest sentrale oppgave er derfor formidlingen av evangeliet til barna. Det fremheves at barnets tro har i alle fall tre dimensjoner; en relasjonell del, en kunnskapsdel og en fellesskapsdimensjon. SØNDAGSSKOLEN har grunnleggende tillit til Bibelen som Guds ord. SØNDAGSSKOLENs oppdrag er å styrke barnets tro, bygge kristent fellesskap sammen med barna og å støtte hjemmene med å styrke barnets tro. Evangelieformidlingen til barna skal være mangfoldig i form og virkemidler, og den bygger på fortelling, undring og dialog. SØNDAGSSKOLEN skal spille på både ledernes og barnas utrustning og nådegaver, og gi en totalformidling av evangeliet. Den beste måten for SØNDAGSSKOLEN å gi det største til de minste er ved å benytte undervisningsmateriellet SPRELL LEVENDE og BARNAS i den lokale søndagsskolen/barnegruppen, og oppmuntre til å benytte BARNAS i hjemmene. 2) SØNDAGSSKOLENS OMDØMME SØNDAGSSKOLEN er et godt merkenavn som høster respekt i store deler av det norske samfunn. Den anerkjennelsen SØNDAGSSKOLEN har vil vi ta vare på og styrke ytterligere i årene som kommer. Vi ønsker også å synliggjøre oss i miljøer der SØNDAGSSKOLEN enda ikke er kjent. SØNDAGSSKOLENs visjon; JESUS TIL BARNA, er unik samtidig som mange kristne aktører kan samles om den. SØNDAGSSKOLEN skal være kjent for noe unikt vi gir barna VERDIER FOR LIVET og håp for evigheten, og vi skal dekke de fleste kristne sammenhenger med lokale søndagsskoler og barnegrupper. Sentralt her står trosopplæringen i Den norske kirke. SØNDAGSSKOLENs programmateriell er kjent som et kvalitetsmateriell, dette styrker vår posisjon som ledende aktør i trosopplæringen både i Norge og Norden. Gjennom vårt samarbeid med de andre nordiske landene vil SØNDAGSSKOLEN NORGE få enda flere arenaer der vi er synlige, og gjennom dette når vi enda bredere ut. 3) FRIVILLIGHETS- OG PERSONALPOLITIKK SØNDAGSSKOLEN er en grasrotbevegelse. Et overordnet mål er å styrke og stimulere den lokale søndagsskolen/barnegruppen. Våre lokale ledere er SØNDAGSSKOLENs viktigste ressurs. De skal oppleve anerkjennelse og stolthet over den viktige tjenesten de står i. Vi ønsker å utruste lederne slik at de tar vare på seg selv og sin tro, at de ser Gud og ser barnet. Når alle disse tre basisblikkene gis verdi vil det virke inn på tjenesten, og opplevelsene på søndagsskolen/ barnegruppen blir bedre både for barn og voksne. SØNDAGSSKOLEN vil legge vekt på å ha et godt frivillighetskonsept som omfatter rekruttering, opplæring, oppfølging, lederfellesskap og avslutning av tjenesten. Gjennom mangfold både i programmateriell, arrangementer og opplæring av tillitsvalgte ønsker vi å rekruttere mange unge frivillige samtidig som de eldre også finner seg til rette. SØNDAGSSKOLEN NORGE har som mål å være en god og attraktiv arbeidsgiver. Vi har ett samlet arbeidsfellesskap der vi sammen utvikler gode og tjenlige arbeidsformer for krets, hovedkontor og den lokale søndagsskolen/barnegruppen. Vi vil at alle ansatte, tillitsvalgte og frivillige skal oppleve at de får brukt sin kompetanse, sine nådegaver og sine egenskaper til å virkeliggjøre SØNDAGSSKOLENs visjon. 3

4 4) ARBEIDSFORMER OG STRUKTURER SØNDAGSSKOLEN skal være ett samlet arbeidsfellesskap med tjenlige arbeidsformer og strukturer. Målet for alle ansatte i SØNDAGSSKOLEN er å betjene de lokale søndagsskolene/barnegruppene og deres ledere slik at visjonen kan virkeliggjøres. Våre arbeidsformer skal være preget av samarbeid over kretsgrensene og samarbeid mellom hovedkontor, krets og tillitsvalgte. Kretsstyrenes roller, oppgaver og ansvar skal være tydelige og skriftlig nedfelt i Kretsguiden. Samarbeid mellom kretsstyrene og hovedkontoret om prioriteringer og oppfølging av ansatte med arbeidssted i en krets er viktig, og lokal handlingsplan utarbeides for hver krets. Hovedkontoret er inndelt i avdelinger der alle arbeider etter landsstyrets handlingsplan og de faste oppgavene som ligger i avdelingene. Sammen har krets og hovedkontor et felles solidarisk ansvar for økonomien i SØNDAGSSKOLEN NORGE. Givertjenesten er felles for både krets og hovedkontor, og begge parter har et solidarisk ansvar for den. Forøvrig arbeider SØNDAGSSKOLEN NORGE etter de demokratiske ordningene vi har, og våre økonomiske ressurser. Kretsgrensene er i endring, og det søkes å samle flere kretser til større enheter der det er tjenlig. 4

5 handlingsplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden HANDLINGSPLAN Handlingsplanen er utarbeidet som en overordnet handlingsplan for hele perioden med overordnede tiltak. Landsstyret i SØNDAGSSKOLEN NORGE vedtar for hvert av årene i perioden en mer detaljert handlingsplan på grunnlag av denne overordnede handlingsplanen. Tiltakene i handlingsplanen er av nasjonal karakter. Kretsene og eventuelt lokale søndagsskoler/ barnegrupper utarbeider egne handlingsplaner på grunnlag av hovedsatsingsområdene i strategien for SØNDAGSSKOLEN NORGE. Handlingsplanen omfatter kun tiltak knyttet opp mot strategiens hovedsatsingsområder. Resten av arbeidet er nedfelt i de ansattes stillingsbeskrivelsene, som i denne sammenheng utfyller handlingsplanen. 1) EVANGELIEFORMIDLING OG BARNETEOLOGI Å starte, styrke og bevare søndagsskolene/barnegruppene slik at antallet innmeldte søndagsskoler/barnegrupper i SØNDAGSSKOLEN NORGE øker til og at antallet barn vokser til i løpet av perioden. Å øke antallet som abonnerer på SPRELL LEVENDE og BARNAS både i våre medlemssøndagsskoler/barnegrupper og hos våre samarbeidspartnere. Styrke søndagsskolene/barnegruppene og lederne gjennom utvikling av et frivillighetskonsept som blant annet inneholder ulike kurskonsepter med opplæring i vårt programmateriell og innføring i evangelieformidling og barneteologi. Å sørge for at kurskonseptene til enhver tid er oppdatert både når det gjelder innhold og form. Drive målrettet kontakt og tilrettelegging for oppstart av søndagsskoler/barnegrupper tilknyttet SØNDAGSSKOLEN NORGE på steder eller i menigheter der det ikke er søndagsskoler/barnegrupper i dag. Stimulere til etablering av lokale søndagsskoler/barnegrupper i private hjem og mindre forsamlinger, slik at vi når en større bredde av barn. 5

6 Drive målrettet arbeid for å nå barn som ikke går på søndagsskole eller i barnegruppe. Arbeide for at oppstart av søndagsskoler/barnegrupper kan bli et satsingsområde for trosopplæringsplanen for Norge. 2) SØNDAGSSKOLENS OMDØMME Å bevare og styrke merkevaren SØNDAGSSKOLEN ytterligere ved å feire 125-årsjubileet, fortelle gode historier om SØNDAGSSKOLEN, og skape forventning til vekst og vitalisering i årene fremover. Å være en mer synlig og respektert aktør i samfunnet. Å gjøre programmateriellet kjent også utenfor medlemssøndagsskolene/barnegruppene slik at abonnementstallet på SPRELL LEVENDE øker til og totalt antall solgte BARNAS-blader når Gjennomføre ulike jubileumsfeiringer arrangert via hovedkontoret og kretsene, og få synliggjort disse i avisene både nasjonalt og lokalt. Utarbeide kommunikasjonsstrategi og handlingsplan for vår hjemmeside; sondagsskolen.no, og sosiale medier som omfatter både hovedkontor og krets. Arbeide strategisk for å synliggjøre vårt programmateriell og SØNDAGSSKOLENs plass i trosopplæringen i Den norske kirke, andre kirkesamfunn, kristelige organisasjoner og kristne utdanningssteder. Arbeide for å styrke søndagsskolen/barnegruppens plass i lokalmenighetene og lokalsamfunn, der SØNDAGSSKOLENs ulike opplegg integreres i menighetenes trosopplæring, og ledere gjennomgår opplæring i regi av SØNDAGSSKOLEN Systematisere og differensiere promoteringen av SPRELL LEVENDE og BARNAS til alle typer søndagsskoler/barnegrupper. 3) FRIVILLIGHETSPOLITIKK OG PERSONALSTRATEGI Å utvikle et komplett frivillighetskonsept som bidrar til å rekruttere og bevare lederne slik at antallet frivillige ledere i søndagsskolene/barnegruppene når Å lære opp og bevisstgjøre lederne i arbeidet med evangelieformidlingen, for å komme nærmere visjonen JESUS TIL BARNA. Utvikle og implementere et frivillighetskonsept for rekruttering, opplæring, ivaretakelse og avslutning av tjenesten som søndagsskole-/barnegruppeleder. Konseptet skal se på helheten i lederansvaret, og ta for seg alt fra forbønn og nådegavetenkning til rutiner for politiattest og årsrapport. Utvikle en frivillighetspolitikk med et bevisst forhold til frivillige medarbeidere i andre organisasjoner og kirkesamfunn som benytter seg av vårt programmateriell, slik at også de får tilbud om kurs og oppfølging. Legge til rette for et samlet arbeidsfellesskap som inkluderer alle ansatte, tillitsvalgte og frivillige medarbeidere. Arbeide for at de ansatte skal få mulighet til faglig påfyll og økt kompetanse gjennom både intern opplæring og eksterne kurs. 6

7 4) ARBEIDSFORMER OG STRUKTUR Å utvikle tjenelige arbeidsformer og strukturer for SØNDAGSSKOLEN NORGE slik at vi styrker de bestående søndagsskolene/barnegruppene og stimulerer til oppstart av nye grupper og til bruken av vårt programmateriell. Å utvikle tjenlige arbeidsformer som er preget av samarbeid, solidaritet og ansvarlighet i alle ledd av organisasjonen. Som del av frivillighetskonseptet vil det bli gjennomført styrekurs og strategisamlinger for kretsstyremedlemmer og ansatte. Oppdatering av kretsguiden vil skje årlig slik at styrets oppgaver og rolle er klart definert både for styremedlemmene og de ansatte. Ved større prosjekter vil representanter fra kretsstyrene og ansatte i krets og hovedkontor være med i ulike komiteer. Legge til rette for økt samarbeid mellom kretsene, slik at søndagsskolekonsulenter og kretsstyrer i sterkere grad jobber som team og samarbeider på tvers av kretsgrensene. Legge til rette for sammenslåing av kretser der det er tjenlig, og lage ordninger for oppfølging etter sammenslåing. Videreutvikle gode og systematiske arbeidsformer for felles givertjeneste, og skape effektive arbeidsformer som er tjenlig både for givere og ansatte. 7

STRATEGI NLM NORGE 2012 2020 VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN 2012

STRATEGI NLM NORGE 2012 2020 VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN 2012 STRATEGI NLM NORGE 2012 2020 VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN 2012 HOVEDPUNKTER MISJON VÅRT FORPLIKTENDE ANSVAR Sende: Ansvaret for «de minst nådde» Være sendt: Ansvaret for mennesker rundt oss LOKALE MISJONSFELLESSKAP

Detaljer

STRATEGIPLANEN 2015-2018

STRATEGIPLANEN 2015-2018 STRATEGIPLANEN 2015-2018 VEDTATT I HAUGESUND 2014 AV GENERALFORSAMLINGEN I MISJONSFORBUNDET OG LANDSMØTET I MISJONSFORBUNDET UNG INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 2 VISJONEN... 3 VERDIENE... 4 STRATEGI

Detaljer

strategiplan Verdig liv Varig håp 2015-2017 Det Norske Misjonsselskap Vedtatt i LS 24.02.14 og GF juli 14. Revidert utgave godkjent av LS 05.09.

strategiplan Verdig liv Varig håp 2015-2017 Det Norske Misjonsselskap Vedtatt i LS 24.02.14 og GF juli 14. Revidert utgave godkjent av LS 05.09. strategiplan 2015-2017 Det Norske Misjonsselskap Vedtatt i LS 24.02.14 og GF juli 14. Revidert utgave godkjent av LS 05.09.14 Innhold 1. Grunnlaget..... s. 3 1.1 Utgangspunktet hva vi tror... s. 3 1.2

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Det du nå holder i hånden er KRIK sin strategi for de neste fire årene. Strategien er utarbeidet av administrasjonen og sentralstyret i samarbeid med engasjerte KRIKere fra hele

Detaljer

Sak 4 Status 2015 - strategi KRIK 2014-2017

Sak 4 Status 2015 - strategi KRIK 2014-2017 Sak 4 Status 2015 - strategi KRIK 2014-2017 Innledning På KRIKs generalforsamling 2013 ble strategiplanen for 2014-2017 vedtatt. Nå to år etterpå ønsker styret å gi en status på arbeidet med planen, hvordan

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Det du nå holder i hånden er KRIK sin strategi for de neste fire årene. Strategien er utarbeidet av administrasjonen og sentralstyret i samarbeid med engasjerte KRIKere fra hele

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Flere eksemplarer kan bestilles fra: Borg bispedømmeråd Bjarne Aas gate 9 1606 Fredrikstad Epost: borg.bdr@kirken.no Telefon: 69 30 79 00 www.kirken.no/borg

Detaljer

Strategi og handlingsplan SØNDAGSSKOLEN Karmsund-Sunnhordland Krins 2013-2016.

Strategi og handlingsplan SØNDAGSSKOLEN Karmsund-Sunnhordland Krins 2013-2016. 1 Strategi og handlingsplan SØNDAGSSKOLEN Karmsund-Sunnhordland Krins 2013-2016. Emne Mål, overordna Lokale tiltak i kretsen Formål Tidsperspektiv/framdriftsplan Ansvarsfordeling Evangelieformidling Starte

Detaljer

Foto: Pål Arne Winsnes. Diakoni. tema nr 15. Av Pål Arne Winsnes

Foto: Pål Arne Winsnes. Diakoni. tema nr 15. Av Pål Arne Winsnes OM-heftene Veiledning til trosopplæreren Foto: Pål Arne Winsnes tema nr 15 Diakoni Av Pål Arne Winsnes 1 Et hefte om diakoniens rolle i trosopplæringen Kan diakoniens utgangspunkt og tankesett bidra til

Detaljer

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen.

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen. 14a I/2013 LM Strategier for Det Norske Baptistsamfunn Innledning Et fellesskap av levende, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet er visjonen til Det Norske Baptistsamfunn (DNB), vedtatt i 1994.

Detaljer

Frivillighet i en ny tid RAPPORT

Frivillighet i en ny tid RAPPORT Frivillighet i en ny tid RAPPORT Innhold 1.1 Innledning 3 1.2 Mål for prosjektet 4 1.3 Metodebruk, utvalgskriterier og arbeidsform 5 FUNN 2.1 Hva motiverer? 6 2.2 Rekruttering av frivillige 8 2.3 Riktig

Detaljer

WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015

WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO 3 INNHOLD 1. INNLEDNING.... 5 2. VERDIPLATTFORM... 5 2.1 Visjon:.... 5 2.2 Misjon:... 5 2.3 Verdier:.... 5 2.4 Vår holdning:...

Detaljer

FORELEGG SOMMERFEST. s k apt til å dele. & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap

FORELEGG SOMMERFEST. s k apt til å dele. & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap FORELEGG s k apt til å dele SOMMERFEST & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap FORELEGG TIL DET NORSKE MISJONSSELSKAPS 59. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING OSLO, 2.-6.JULI

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

ORGANISASJONEN I UTVIKLING VI UTDANNER NORGE

ORGANISASJONEN I UTVIKLING VI UTDANNER NORGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 LM-SAK 6.4/15 ORGANISASJONEN I UTVIKLING VI UTDANNER NORGE 6.4.1 Sentralstyrets innstilling til vedtak: Organisasjonen

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 BÆRUM KOMMUNE Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 Innholdsfortegnelse Forord...3 1 Innledning...4 1.1 Definisjoner og begreper...4 1.2 Plattform for frivillighet i Bærum kommune...4

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kjære utsending Fullmaktsskjema

Innholdsfortegnelse. Kjære utsending Fullmaktsskjema SAKSDOKUMENTER 1 Innholdsfortegnelse Kjære utsending Fullmaktsskjema Forslag til saksliste 7 Sak GF 01/15 Konstituering 8 Sak GF 02/15 Landstyrets treårsmelding 2012-2015 10 Sak GF 03/15 Regnskap 2012,

Detaljer

Strategiplan ImF Rogaland 2013-2020

Strategiplan ImF Rogaland 2013-2020 Strategiplan ImF Rogaland 2013-2020 «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å

Detaljer

3.1.2 Kallsordning 3.1.3 Utlysing av forstanderstilling 3.1.4 Rekruttering av arbeidere

3.1.2 Kallsordning 3.1.3 Utlysing av forstanderstilling 3.1.4 Rekruttering av arbeidere Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for lønns-, personal- og rekrutteringsarbeid 5.2.7

Detaljer

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Norges Jeger- og Fiskerforbund 2013-2015 Innledning - om kommunikasjonsstrategien Utfordringer - en statusbeskrivelse av interne og eksterne utfordringer Mål - målet for kom.virksomhet

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Skolearbeid i NLM Region Sørvest (RSV)

Skolearbeid i NLM Region Sørvest (RSV) Skolearbeid i NLM Region Sørvest (RSV) Innledning Vi har vært gjennom en strukturendring i NLM der vi ved opprettelsen av regioner ville styrke formidlingen av budskapet om frelse og kallet til tjeneste,

Detaljer

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer