Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen."

Transkript

1 14a I/2013 LM Strategier for Det Norske Baptistsamfunn Innledning Et fellesskap av levende, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet er visjonen til Det Norske Baptistsamfunn (DNB), vedtatt i Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen. Vi har derfor i perioden i hovedstyre, administrasjon og på våre felles arenaer arbeidet frem en strategi for vårt nasjonale og internasjonale arbeid. Til grunnlag for vårt arbeid ligger Guds kall til oss som menighetsbevegelse og vårt verdisyn som baptister. Jesus er vårt forbilde og frelser: Han kaller og sender oss (Matteus 28:18-20) Vår oppgave er å fremelske det Gud har lagt ned i hvert enkelt menneske. Vi understreker at det er viktig for mennesker å ha en personlig tro på Jesus Kristus og å leve i hans etterfølgelse. Vi tror at enhver Kristi disippel er kalt til å vitne om Jesus Kristus som Herre, og at menigheten som en del av Guds rike skal delta i hele Guds misjon i verden, både lokalt og internasjonalt. Vi er en del av den hele, verdensomfattende kristne kirke, og vi bekjenner troen på én Gud som Fader, Sønn og Hellig Ånd. Nasjonal virksomhet Internasjonal virksomhet Et fellesskap av levende, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet Utdanning og skole Baptistkvinnene UngBaptist

2 Strategier for Det Norske Baptistsamfunns nasjonale virksomhet Et fellesskap av levende, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet Menighetsutvikling Menighetsplanting Barn og unge Flerkulturelt kirkesamfunn Vi er en menighetsbevegelse og vil legge til rette for livskraftige og levende Vi vil plante nye for å nå flere mennesker med evangeliet Vi vil at barn og unge skal møte Jesus og vokse i troen på ham Vi er et flerkulturelt kirkesamfunn, og det skal gjenspeiles på alle nivåer av virksomheten Tilby veiledning til menighetene og utrustning av ledere i menighetene Videreutvikle noen av våre til å være foregangs Finne lokalt og regionalt som hjelper andre med fellesskap, pastorale tjenester og andre ressurser Samarbeide med våre skoler og UNG BAPTIST for utvikling av våre Finne personer og som vil arbeide med menighets-planting Utruste ledere og til menighetsplanting Oppmuntre til et mangfold av ulike typer menighetsfellesskap på tvers av generasjoner, kulturer, etniske folkeslag og andre grupper Fokus på menighetsplanting i større byer Legge til rette for trosopplæring Utruste familiene til overlevering av tro mellom generasjonene Utruste unge til tjeneste i Guds rike Barn og unge ivaretas uansett kulturell bakgrunn og behov Flergenerasjonsgudstjenester Legge til rette for at våre nasjonale og regionale møteplasser er flerkulturelle Bidra med flerkulturell kompetanse til menighetene for å støtte og inspirere til inkluderende menighetsliv Gi veiledning til migrantgrupper som ønsker å etablere egne Bidra til trosopplæring og utrustning av nye ledere

3 Målsettinger og handlingsplan for Menighetsutvikling Vi vil legge til rette for livskraftige og levende Nasjonalt ansvar Regionalt ansvar Lokalt ansvar Alle baptister skal bli bevisstgjort på egne nådegaver og utrustet til å bruke dem i praksis 4 % vekst i antall medlemmer pr. år eller 225 nye medlemmer Økt gudstjenestebesøk i 3/4 av DNBs Menigheter tilbys veiledning Ledere tilbys veiledning og utrustning Felles plattform i DNB for informasjon om ressurser og nøkkelpersoner som er ledig til tjeneste Engasjere mennesker som ønsker å bruke fritiden sin på å bygge menighet Talentspeiding i samarbeid med HLT og UNG BAPTIST Vi søker samarbeid og fellesskap med andre kirkesamfunn Våkent øye for nye strømninger Regionalt samarbeid for å skape menighetsvekst Nå målgrupper lokalt Støtte som kan være ressurs regionalt Styrke de regionale møteplassene Regionalt samarbeid for å støtte i tilbakegang med fellesskap, pastorale tjenester og andre ressurser Ledere tilbys veiledning og utrustning Finne lokale nøkkelpersoner som ønsker å bruke sin fritid på menighetsarbeid Skape levende Nå lokalsamfunnet Søke om veiledning for menigheten Finne nøkkelpersoner til tjeneste Tilby veiledning og utrustning til nye ledere og veiledere Se etter samarbeids lokalt og regionalt for å styrke menigheten Inspirere til personlig andaktsliv Utfordre til etablering av livsnære smågrupper

4 Målsettinger og handlingsplaner for Menighetsplanting Vi vil plante nye for å nå flere mennesker med evangeliet Nasjonalt ansvar Regionalt ansvar Lokalt ansvar 3 nye menighetsplantinger hvert år og 6 i prosess 2 opptas i DNB hvert år 30 personer deltar i nettverk for menighetsplantere 6 menighetsplanterteam får veiledning og utrustning Felles plattform i for informasjon om ressurser og potensielle menighetsplantere Talentspeiding i samarbeid med HLT og UNG BAPTIST Delta på DAWN-forum med alle menighetsplantere DNB tar i bruk eksisterende kurs og ressurser for menighetsplanting Bygge nettverk rundt nøkkelpersoner for utrustning Gi menighetsplantinger offisiell status i DNB Arbeide for et økumenisk vurderingssenter for menighetsplantere Samarbeide med andre trossamfunn Nye menighetsplantinger (regionene må sette sine egne mål) Nå målgrupper lokalt Styrke de regionale møteplassene Utfordre ressurssterke til menighetsplanting i regionen Etablere regionalt samarbeid om menighetsplanting Utfordre nøkkelpersoner om å etablere/delta i regionalt nettverk for menighetsplanting Tilby veiledning og utrustning for ledere Starte bærekraftige som er relevante for den lokale kontekst Nå nye mennesker med evangeliet Finne lokale nøkkelpersoner til tjeneste Tilby veiledning og utrustning til nye ledere Se etter samarbeids lokalt og regionalt for å styrke menighetsplanting med fellesskap, pastorale tjenester og andre ressurser.

5 Målsettinger og handlingsplaner for Barn og unge Vi vil at barn og unge skal møte Jesus og vokse i troen på Ham Nasjonalt ansvar Regionalt ansvar Lokalt ansvar Alle med barn og unge skal ha en trosopplæringsplan Alle barn og unge skal bli bevisstgjort på egne nådegaver og utrustet til å bruke dem i praksis Ivareta og tilby god kompetanse på ulike kulturer som er relevante, og skape gode møteplasser Ung baptist & DNB jobber i fellesskap for å nå visjon og mål Blink Baptistenes sommerfest Handlingsplan for trosopplæring og ledertrening Ledertrening gjennom HLT for barn og ungdomsledere Felles lederkonferanse Tilby konfirmasjonsmateriell til menighetene (Ung baptist) Integrasjonstiltak for flerkulturelle barn og unge Bidra til at våre skoler er en arena for utvikling av trygg og sunn ungdom. (DNB) Ledertrening kultur og misjonsforståelse gjennom misjonsturer Tankesmie for arbeid blant studenter i våre store byer Ivareta tryggarbeidet Alle barn og unge skal ha et tilbud om ledertrening, konfirmasjon og leire i sin region Legge til rette for ressurs i hver region som har spesiell kompetanse på Levende Tro Leirarbeid (barn, ungdom & familier) Ung baptist Konfirmasjon Ung baptist Regionale lederdager Ledertrening barneleder/menighetsleder Alle med barn og unge skal ha en trosopplæringsplan Se og rekruttere unge ledere og tilby ledertrening Barn og unge skal være en naturlig del av alle, der de kan leve ut sin tro Bevisstgjøre voksne som åndelige mødre og fedre Barn og unge har en naturlig og synlig plass i fellesskapet. Jevnlig flergenerasjonsgudstjenester tilpasset barn og unge Arbeide for at alle barn uansett kulturell bakgrunn ivaretas ut fra sine behov Menighetene tilbyr relevant aldersbestemt tilbud til de ulike målgruppene Barn og unge inkluderes i et aktivt og tjenestefokusert utadrettet arbeid i lokalsamfunnet

6 Målsettinger og handlingsplaner for Flerkulturelt kirkesamfunn Vi er et flerkulturelt kirkesamfunn, og dette skal gjenspeiles på alle nivåer i virksomheten Nasjonalt ansvar Regionalt ansvar Lokalt ansvar Alle menighetene skal finne sin naturlige plass i kirkesamfunnet Etablere kontakt med to nye grupper hvert år Bistå som tar imot innvandrere med flerkulturell kompetanse Tilrettelegge for at innvandrergrupper finner et menighetsfellesskap som ivaretar deres behov og egenart. Arbeide for at barn og unge med flerkulturell bakgrunn bevares ut fra sine behov og ønsker Arbeide for at fellesarrangement uttrykker Guds mangfold Arbeide for at styrer og komiteer gjenspeiler mangfoldet i kirkesamfunnet Bistå ved oppstart av flerkulturelt arbeid Inkludere diasporas engasjement og kompetanse i internasjonal misjon Sette fokus på menneskerettigheter knyttet til migrantmiljøene når dette er naturlig. Gjennomføre minst tre kampanjer per år Det flerkulturelle skal gjenspeiles regionalt Samarbeid mellom regionalt om flerkulturelt arbeid der det er naturlig, utveksling av erfaringer og ressurser Samhandling mellom etablerte etnisk norske, flerkulturelle og migrant der det er naturlig Regionalt skal det tilrettelegges for fellesarrangement som synliggjør mangfoldet Inkluderende som gjenspeiler mangfoldet i lokalsamfunnet. Menighetene arbeider aktivt for å inkludere mennesker som kommer til nærmiljøet Tilrettelegging av gudstjenester og møter så langt mulig Være engasjert i det flerkulturelle arbeidet Samhandling mellom etablerte etnisk norske, flerkulturelle og migrant lokalt

7 Strategi for Det Norske Baptistsamfunns internasjonale virksomhet Et fellesskap av levende, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet Hvordan? Ansvar Gjennomføring Handlingsplan Partnerskap Retningslinjer Samhandling Målsettinger Partnerskap betyr deling av ansvar, som bygger på disse forutsetningene: Forkynne de gode nyhetene om Guds rike Lære, døpe og undervise nye troende Gi hjelp til å grunnlegge nye Arbeide for å avhjelpe nød og fattigdom Arbeide for forandring av urettferdige samfunnssystemer Bidra til at Guds gaver, natur og ressurser bevares og fornyes Ansvar for misjon ligger primært hos lokal samarbeidspartne r Lokalt ansvar betyr respekt for samarbeidpartner s kultur og samfunn Forvaltning av ressurser er et felles ansvar Ansvar innebærer gjensidig tillit, åpenhet og likeverd Forutsetningen for samarbeid innebærer villighet til gjensidig læring, på tvers av ulike kulturer Våre samarbeidsområd er skal være kirke og samfunn Vi skal stå sammen om arbeidet ved å: Rekruttere givere og medarbeidere Tilrettelegge for langtids- og korttidsengasjem ent Oppmuntre og legge til rette for etablering av vennskaps Motivere og engasjere nye og etablerte Være tilgjengelig for å gi støtte og råd til menighetsbasert e initiativ Skape nærhet til våre felles oppgaver og ansvarsområder Samarbeide med EBM, EBF og andre relevante organisasjoner Samarbeide med eksterne aktører for finansiering og gjennomføring av tiltak Kongo: Støtte evang. arbeid Støtte helsearbeid Videreføre Barn i Kongo Øke NORAD støtte til 3,5 mill Sikre forvaltningsrutiner Asia: Videreføre Chin prosjekt i India Karen og Chin prosjekter i Burma: Utvikle samarbeid med KN Støtte til skoler i Malaysia Utvikle diaspora arbeidet Sierra Leone: Evaluere prosjekt Vurdere videre samarbeid Thailand: Fortsatt støtte i avtaleperiode EBF- EBM: Støtte til prosjekter - fra enkelt EBM- tid for Gud - ungdom Givere - gaveinntekter Menighetsbesøk 30 hvert år Informasjon: facebook, misjonsnytt, video. bildemateriell Nye engasjere i målrettet misjonsarbeid Internt samarbeid: Målrettet samarbeid med BU og kvinneforbund Administrere internasjonalt arbeid: Sikre administrative rutiner og kompetanse

8 Bærebjelker for Det Norske Baptistsamfunns arbeid Et fellesskap av levende, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet Bønn Utrustning Fellesskap Baptistenes bønnenettverk e-post basert og sentralt administrert Mottak og videreformidling av bønnebehov og svar Tilknyttet Nasjonalt Bønneråd Regionalt bønnearbeid Bønnesamarbeid mellom DNBs regionalt Tverrkirkelig bønnearbeid regionalt Bønne Menigheter med spesielt kall til bønn Forum for bønn Forum for bønnekjemper med spesielt kall til bønn for vårt land og våre Bønnemanual Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Utdanning av pastorer og ledere til tjeneste Utrustning av hele Guds menighet teologiskolen og enkeltkurs Ung Baptist (NBUF) Ledertrening for ungdom - T2 og Horizon Holtekilen Folkehøgskole En arena for utrustning til livet og en møteplass med kristen tro International Baptist Theological Seminary Teologisk utdannelse på master og doktorgradsnivå Veiledning ved: HLT Menighetsveiledning og gruppeveiledning for pastorer NAMU Naturlig menighetsutvikling, veiledning i samarbeid med NaMu og deres veiledere DNB Veiledningsteam innen konflikthåndtering Andre ressurspersoner innen veiledning Veiledning for flerkulturelle og etniske Blink Sommerfest for baptister Landsmøtet Det årlige møtet hvor Baptistsamfunnets langsiktige planer og budsjetter blir vedtatt med delegater fra alle Baptistenes lederkonferanse En felles lederkonferanse for DNB, Ung Baptist og baptistkvinnene Regionale lederdager En møteplass for de lokale menighetene i regionen og ledelsen i DNB og NBUF

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Flere eksemplarer kan bestilles fra: Borg bispedømmeråd Bjarne Aas gate 9 1606 Fredrikstad Epost: borg.bdr@kirken.no Telefon: 69 30 79 00 www.kirken.no/borg

Detaljer

Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet.

Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet. Svarslipp Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet.no Bank: 3000.15.10300 Org.nr: 960 474 708 Komme ditt rike

Detaljer

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Innhold Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2012 2014...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM

Detaljer

Misjon til forandring

Misjon til forandring Misjon til forandring «Som Far har sendt meg, sender jeg dere» (Joh. 20.21) Innhold 2: Forord 5: Historikk «Misjon til forandring utfordringene fra Edinburgh 2010» 6: 1. Dåp og misjon 8: 2. Økumenikk og

Detaljer

MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål. A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid:

MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål. A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid: MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid: PYM vil gjennom sin virksomhet bidra til å frigjøre menneskets

Detaljer

Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis?

Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? 1 MGD 300 Masteroppgave i diakoni Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? Student: Marit Kristine Hanssen Veileder:

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER NORDISK MILJØMÆRKNING Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke 3. opplag ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra

Detaljer

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN.

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN. STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet vil i den neste fireårsperioden bidra til økt kunnskap og engasjement om FN og internasjonale spørsmål gjennom tilstedeværelse i skoleverket, på digitale plattformer

Detaljer

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling Strategi 2017 Fredskorpset Gjensidig læring skaper utvikling 2 Fredskorpset Stortorvet 10 Pb 8055 Dep 0031 Oslo www.fredskorpset.no /fredskorpset Tlf: 24 14 57 00 Fredskorpsets Strategi 2017 Fredskorpset

Detaljer

f t e n e Ve M g t i l t ro Foto: Istock Inkludering Gud gir - vi deler med absolutt alle tema nr Av Tor Ivar Torgauten

f t e n e Ve M g t i l t ro Foto: Istock Inkludering Gud gir - vi deler med absolutt alle tema nr Av Tor Ivar Torgauten O f t e n e Ve il ed M e -h nin g t i l t ro s o pp lær eren tema nr 11 Foto: Istock Inkludering Av Tor Ivar Torgauten Gud gir - vi deler med absolutt alle 1 VISJON: Barn og unge, uavhengig av funksjonsevne,

Detaljer

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes Ann-Helen Fjeldstad Jusnes 58 år Sivilstatus: gift Nåværende stilling: prost i Lofoten Sør Hålogaland bispedømme Utdanning: Hadeland Gymnas, reallinjen,1972-75 Sagavoll folkehøyskole, bibel og lederlinje

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Introduksjon og informasjon

Introduksjon og informasjon Introduksjon og informasjon - et prosessverktøy for menighetsplantning - Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er viktige

Detaljer

GÅ UT SENTERET TRONDHEIM

GÅ UT SENTERET TRONDHEIM GÅ UT SENTERET TRONDHEIM PRESSESKRIV 10. desember 2014 BAKGRUNN Landstyret i Normisjon har de siste årene utredet fremtiden til Misjonsskolen Gå Ut Senteret i Hurdal. Bakgrunnen er at skolen i flere år

Detaljer

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohka +47 78 47 40 00 samediggi@samediggi.no www.sametinget.no Sametinget 2013 1. utgave Forsidebilde: Marie Louise Somby

Detaljer

Celler som bygger misjonerende menigheter

Celler som bygger misjonerende menigheter Celler som bygger misjonerende menigheter Studieopplegg for cellegruppeleder Rune Rasmussen NMS Nettverk for menighetsplanting og menighetsutvikling i Den norske kirke 2004 Tema 1: Hvorfor cellegrupper?

Detaljer

Likestilling og mangfold. Stavanger kommune Strategi 2013 2020

Likestilling og mangfold. Stavanger kommune Strategi 2013 2020 Likestilling og mangfold Stavanger kommune Strategi 2013 2020 Innhold Forord... 03 1. Helhetlig likestillings- og mangfoldsarbeid... 04 1.1 Roller og ansvar... 05 1.2 Sentrale og lokale føringer... 05

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre Kvinneforbundet 90-års jubileum 1916-2006 Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre La oss fortsatt gjøre det gode og ikke bli trette Samfunnet har forandret seg i løpet av Kvinneforbundets 90 årige historie,

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Gi det videre! Hva kan Bedehuskirken gi videre?

Gi det videre! Hva kan Bedehuskirken gi videre? Gi det videre! Hva kan Bedehuskirken gi videre? Dette er et godt spørsmål, og vi trenger at andre enn oss i Bedehuskirken svarer på dette spørsmål. Jeg har spurt en del folk som kjenner til oss om hva

Detaljer

Foto: Camilla Orten. Å komme i gang. tema nr 14. Av Inger Bakken og Anna Berit Føyen

Foto: Camilla Orten. Å komme i gang. tema nr 14. Av Inger Bakken og Anna Berit Føyen OM-heftene Veiledning til trosopplæreren Foto: Camilla Orten tema nr 14 Å komme i gang Av Inger Bakken og Anna Berit Føyen 1 Ei stjerne å styre etter - VISJON Det er den draumen... - Vi har fått tildelt

Detaljer

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag? Valgrådet vedtok 14.januar følgende spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor har du svart ja til å være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker? Jeg tror mennesker trenger et sted å

Detaljer

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan Norsk Friidrett mot 2015 Strategisk plan 2014 2015 2012 2013 2011 1 Norsk Friidrett populær og engasjerende for alle! Klargjøring av begreper Norges Friidrettsforbund og Norsk Friidrett Norsk Friidrett

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer