FORELEGG SOMMERFEST. s k apt til å dele. & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO juli 2014 Det Norske Misjonsselskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORELEGG SOMMERFEST. s k apt til å dele. & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap"

Transkript

1 FORELEGG s k apt til å dele SOMMERFEST & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO juli 2014 Det Norske Misjonsselskap

2 FORELEGG TIL DET NORSKE MISJONSSELSKAPS 59. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING OSLO, 2.-6.JULI 2014 Innhold INNHOLD Innledning s. 3 Forhandlingsreglement s. 4 Sak 1 s. 5 Konstituering Sak 2 s. 6 Landsstyrets treårsmelding Vedlegg: Treårsmelding Sak 3 s. 12 Protokollkomiteens rapport Sak 4 s. 13 Strategiplan Vedlegg: Forslag til strategiplan Sak 5 Revisjon av grunnregler og vedtekter s. 22 Vedlegg: 1. Forslag til endringer Synger Sak 6 s. 26 Valg Valg av landsstyreleder Valg av landsstyremedlemmer Valg av protokollkomit é Valg av valgkomité Tillegg: Grunnregler og vedtekter s. 38 FØLG OSS PÅ: s k apt til å dele SOMMERFEST & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO juli 2014 Det facebook.com/nmssommerfest

3 INNLEDNING Skapt til å dele! VERDIG LIV - Varig Håp Velkommen til sommerfest i Det Norske Misjonsselskap! På sommerfesten skal vi dele mye forskjellig. I forhandlingene skal vi dele visjoner og mål for arbeidet og stake ut kursen for arbeidet i NMS. I tillegg til dette, skal vi være sammen og dele fellesskap på ulikt vis. Vi skal høre forkynnelse og dele det kristne fellesskap, vi skal dele måltidsfellesskap og dele det sosiale fellesskap. Programmet for sommerfesten er variert og rikholdig. Det blir ulike former for sang og musikk, variert forkynnelse og mange glimt fra arbeidet som NMS står i hjemme og i utlandet. Det blir også spennende å markere NMS og misjonens sak i sentrum av Oslo. Vi kan med god grunn være stolte av det vi holder på med. Under forhandlingene skal vi ta et tilbakeblikk på de siste tre årene og foreta noen mindre endringer i vedtektene. Den viktigste saken er likevel diskusjonen om fremtiden, hvordan NMS skal møte denne - se Strategimeldingen Verdig liv - varig håp. Dette handler om flere ting; hvor NMS skal øke sitt misjonsengasjement, forholdet til Den norske kirke og ikke minst hvordan flere skal bli tent for misjon! Oppfordringen er derfor: Ta til deg av forkynnelsen og det Gud vil si til deg! Engasjer deg i forhandlingene og fellesskapet! Be for sommerfesten hver dag! Om meningsfylte og fremtidsrettede forhandlinger, om at alle må trives og om at vi må få næring til troen! Vel møtt til sommerfest med generalforsamling 2014! Jeffrey Huseby generalsekretær Kari Skår Sørheim landsstyreleder

4 REGLEMENT Forslag til forhandlingsreglement for NMS generalforsamling Talerliste De som ønsker ordet, melder seg til dirigentskapet ved å vise delegatnummer og får ordet i den rekkefølge de har meldt seg. 2 Taletid Lengste taletid er 3 minutter. Begrensninger kan av tidsmessige grunner innføres etter godkjennelse av forsamlingen. Ved presentasjon av de ulike sakene gjelder ikke den vanlige tidsbegrensningen. FORHAND- LING 3 Dagsordeninnlegg Innlegg til dagsorden kommer utenom talerlisten Forslag om å begrense antall talere, forslag om å avslutte debatten og forslag om å sette strek for talerliste, skal voteres med en gang, uten debatt. Andre prosedyrespørsmål avgjøres av dirigentskapet. Dersom noen motsetter seg den avgjørelsen dirigentskapet fatter i et slikt spørsmål, kan ordet bli gitt til en taler for og en taler mot dirigentskapets avgjørelse, før spørsmålet tas opp til votering. 4 Forslag Forslag til endringer til landsstyrets innstillinger skal fremmes skriftlig, påført forslagsstillers navn. Bare delegater til generalforsamlingen har forslagsrett. Etter forslag fra landsstyret oppnevner generalforsamlingen en redaksjonskomite som koordinerer de innkomne forslagene. 5 Votering Votering foregår ved håndsopprekning med fullmakstbevis. Enhver delegat kan forlange skriftlig votering. Alle valg skal skje skriftlig. 6 Vedtak Endring i grunnreglene krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer for å bli vedtatt ( 18). Andre vedtak fattes ved vanlig flertall. Blanke stemmer regnes som ikke avgitt. Ved stemmelikhet under ordinær saksbehandling skal det foretas ny votering. Stemmelikhet under valg avgjøres ved loddtrekning. 7 Tellekorps Generalforsamlingen oppnevner tellekorps på bakgrunn av forslag fra landsstyret. 8 Valg Ytterligere forslag på kandidater til valgene må være skriftlig innlevert dirigentskapet innen torsdag 3. juli kl (tidspunktet kan bli justert av praktiske årsaker). 4 Sommerfest & Generalforsamling 2014

5 Sak 1 Konstituering KONSTITUERING Generalforsamlingen skal konstituere seg ved å velge dirigenter, referenter, redaksjonskomité og tellekorps. Følgende personer er forespurt, og har sagt seg villige til følgende oppgaver: Dirigenter: Ingmar Ljones, Anne Mari Schiager Topland, Peter Odd Bjørkhaug Referenter: Anne Beth Bore, Jorunn Lien og Espen Topland Redaksjonskomite: Kari Storstein Haug og Helge Gaard Tellekorps 1: Tellekorps 2: Tellekorps 3: Anne Presthagen Vedum (leder) Tor Helge Køhn (leder) Eivind Hauglid (leder) Merete Hallen Terje Paulsen Jan Ove Klüver Larssen Elmer Eriksen Dag Hovin Øyvind Ulland Eriksen Gunnar Eskelund Gunn Larsen Rune Restad Rivo Razakandriana Sverre Jakobsen Janne Bjune Helge Vatne Mariann H Kean Dag Rune Sameien Laila Karin T Helle Ellen Jorunn Norheim Solvor Nygård Forslag til vedtak: 1. De foreslåtte kandidater velges som dirigenter for generalforsamlingen De foreslåtte kandidater velges som referenter under generalforsamlingen De foreslåtte kandidater velges til redaksjonskomite under generalforsamlingen De foreslåtte kandidater velges som tellekorps under generalforsamlingen VEDTAK SOMMERFEST & GENERALFORSAMLING 5

6 TREÅRSMELDING Sak 2 Landsstyrets treårsmelding Vedlegg: Treårsmeldingen. Landsstyrets treårsmelding legges med dette frem for generalforsamlingen. Det gjøres oppmerksom på at vedtak først fattes etter at generalforsamlingen har fått forelagt protokollkomitéens tilleggsrapport. (Sak 3) Forslag til vedtak: Generalforsamlingen tar treårsmeldingen til etterretning. VEDTAK Landsstyrets valgte Foto: Kenneth medlemmer Davidhaugen Kari Skår Sørheim, leder Øyvind Meling, nestleder Tone Norvang Øygard Svein Ingve Nødland Astri Marie Wessel Gro Line Gaudestad Oddbjørn Stubbhaug, 1.vara Gunhild Nag, NMS U Ragnhild Mestad, ansattes representant Vedlegg Treårsmelding for Våg mer Evangeliet er verdens beste budskap, og vi har et kall til å gi det videre. Vi ønsker å våge mer fordi Gud allerede har våget alt! Han sendte sin sønn for å gi tilgivelse og evig liv. Vi ønsker å våge mer for å gjøre denne verden til et bedre sted for oss som bor her, samtidig som vi forkynner evangeliet om frelse ved Jesus Kristus. Slik er innledningen til strategiplanen Våg mer som ble vedtatt på generalforsamlingen i Kristiansand i Denne treårsmelding er et gjensvar på Våg mer. Den redegjør for det vi som organisasjon og enkeltpersoner har oppnådd i de tre årene som har gått. De som vil sammenholde treårsmeldingen med strategiplanen Våg mer! finner den på NMS sine nettsider (nms.no/nmsdokumenter). 1. Programarbeidet NMS har delt misjonsarbeidet inn i tre programområder; Budskap (Evangelisering og menighetsbygging), Bistand (Diakoni og bistand) og Bygging (Lederutvikling og organisasjonsbygging). 1.1 Budskap (Våg mer 2.1.1) I strategiperioden har NMS hatt fokus på å våge mer for å gjøre evangeliet kjent. Blant annet gjennom å videreutvikle misjonal bevissthet i lokale menigheter. Det har blitt jobbet aktivt med å tilrettelegge for at flere kvinner skal få lederoppgaver. NMS har inngått en ny avtale med Misjonshøgskolen (MHS) som ressurs innenfor teologisk utdannelse. Det betyr at lærerne ved MHS jevnlig skal besøke teologiske læresteder hos våre partnere. NMS støtter fortsatt bibelskoler, presteskoler og teologiske seminar i våre samarbeidsland. Samtidig gleder NMS seg over de internasjonale studentene som får mulighet til å studere ved MHS. NMS har hatt et økt fokus på sør-sør-misjon, og også utviklet flere samarbeidsmodeller på tvers av landegrenser. For eksempel består teamet som sendes til England av ungdommer fra både Norge, Brasil 6 Sommerfest & Generalforsamling 2014

7 og Taiwan. Konsekvensen er at ungdommer i England blir kjent med Jesus. Det er også inspirerende å se at Madagaskar i perioden har sendt sine første misjonærer til Thailand. I Mali jobbes det aktivt med oversettelse av Bibelen til fulani. Fra flere steder meldes det om gode frukter av kristent mediearbeid. Dialog mellom kristne og muslimer er et viktig satsningsområde i enkelte land. I Norge er nå ca. 20 menigheter medlemmer av nettverk for misjonale menigheter. Arbeidet har båret frukt, og NMS har blitt en viktig aktør innen arbeidet med menighetsplanting og menighetsutvikling. 1.2 Bistand (Våg mer 2.1.2) I samsvar med strategiplanen har NMS vektlagt bistandsarbeid for barn og unge, kvinners kår og et engasjement for natur og miljø. NMS utfordres av at kløften mellom rike og fattige i verden øker, og at urett begås mot fattige, sårbare og marginaliserte grupper i organisasjonens samarbeidsland. Kvinner, barn og ungdom har mangel på muligheter og rettigheter. Skaperverket forringes av menneskers forbruk og uansvarlig forvaltning. NMS ser likevel gode resultater i de integrerte landsbyutviklingsprosjekter, hvor mange mennesker får bedret livskvalitet. Utviklingsarbeidere samarbeider med lokale kirkeledere og bønder om å gi hele lokalsamfunnet et løft. Det er spennende å se hvordan kunnskapen om biogass i Kina nå overføres til Madagaskar. Innføring av biogass har ført til bedring av miljøet, en styrket posisjon for kvinner og økt levestandard. Det har i perioden vært stort fokus på miljø og klimautfordringer, og flere partnere har satt et sterkere fokus på denne globale utfordringen. I Mali har engasjerte lokale ledere klart å holde deler av bistandsprosjektet i gang gjennom vanskelige tider. Stadig flere unge jenter blir reddet fra skadelig omskjæring, og nye holdninger gror fram i kjølvannet av dette arbeidet. I mange kirker jobbes det aktivt med å utvikle det lokale diakonale arbeidet. Enkeltmennesker utfordres til å bidra i møte med behovene som ligger i samfunnet de lever i. 1.3 Bygging (Våg mer 2.1.3) NMS opplever en økende interesse for det å bygge gode kirkestrukturer og organisasjoner. I samsvar med strategiplanen, er det satset på opplæring av ledere og menighetsmedlemmer. Hensikten med dette er å sikre en god forvaltning og maksimal utnyttelse av ressursene. NMS har i denne perioden våget å utfordre enda sterkere på å utnytte de lederressursene som kvinner representerer, særlig på toppnivå. Det jobbes også med å gi plass til flere ulike typer lederkompetanse i besluttende organer, der det nå ofte er prestedominans. Prosjektet Use your talents har vakt begeistring. Det er en ny utviklingsmetodikk som frigjør ressurser lokalt. Erfaringene eksporteres nå til flere land. I Midtøsten er det i perioden inngått en avtale om et nytt spennende prosjekt innenfor temaet menneskerettigheter. NMS registrerer økende grad av konflikter knyttet til noen samarbeidsland og arbeider stadig med å utvikle kompetanse på konfliktsensitivitet og bruk av spesielle opplegg for å styrke bevisstheten på dette feltet. Det er i perioden arbeidet mye med kapasitetsbygging innenfor prosjektoppfølging. For enkelte partnere er det krevende å møte kravene til forvaltning av både økonomiske og menneskelige ressurser. Det er likevel oppløftende å se stadig flere lokale ledere tar større ansvar innenfor dette området, og etablerer gode interne rutiner. Dette fører til mer robuste enheter med økt kompetanse på håndtering av egne organisasjonsmessige utfordringer. 2. Utsendinger (Våg mer 2.1.4) I treårsperioden ble det utarbeidet en rapport om endringene i misjonærrollen. Årsakene til disse TREÅRSMELDING 7

8 TREÅRSMELDING endringene er mange: Misjonærene er ute i kortere perioder enn før. Samarbeidskirkene har i økende grad kompetente og kvalifiserte medarbeidere. Kallet til misjon forkynnes ikke like tydelig som før. Det kristne tyngdepunktet har flyttet til det globale sør og øst. En arbeidsgruppe har i etterkant fokusert på å trekke ut lærdommer fra rapporten, for å lage en handlingsplan for hvordan NMS som misjonsorganisasjon skal møte endringene. Dette arbeidet ble startet i perioden, og man vil i fortsettelsen samarbeide med MHS, Hald Internasjonale Senter og Det Norske Misjonsselskaps Barne- og Ungdomsorganisasjon (NMS U) om en felles strategi for å rekruttere til misjonærtjeneste slik forutsatt i gjeldende strategiplan. I strategiplanen Våg mer var det et mål å opprettholde antall utsendinger på samme nivå som i 2011 (70 stk) dersom rekruttering, økonomi og behovet i samarbeidskirkene tilsa det. Antall utsender er i perioden redusert til om lag 60. Behovene i samarbeidskirkene er fortsatt til stede. Når NMS likevel har hatt en nedgang, så skyldes det manglende tilgang på kvalifiserte søkere og økonomiske prioriteringer. Det er også en kjensgjerning at utdanningsnivået i mange samarbeidsland har økt. 3. Misjon i Norge (Våg mer 2.1.5) I strategiperioden har NMS fortsatt sitt misjonsengasjement i Norge gjennom Kristent Innvandrerarbeid (KIA), Oslo Internasjonal Church, Nettverk for misjonale menigheter og Senter for menighetsplanting og menighetsutvikling på Misjonshøgskolen (MHS). Arbeidet med Nettverket for misjonale menigheter og Senter for menighetsplanting og menighetsutvikling, har økt i perioden. 4. Misjon utenfor Norge (Våg mer 2.1.6) I strategiplanen for går det frem at NMS vil øke sitt engasjement i Europa og i Midtøsten. Dette har skjedd gjennom en økt satsing på ettåringstjeneste i England og Estland og ved at engasjementet i Estland søkes utvidet med en misjonærfamilie. Etter at NMS sin tidligere samarbeidspartner fusjonerte med den reformerte kirken i Frankrike, arbeides det nå med en ny samarbeidsavtale som blant annet innbefatter et menighetsplantingsprosjekt sør for Paris. NMS er også sterkere tilstede i Midtøsten gjennom et økt engasjement i SAT-7 og gjennom et migrantarbeid i Spania for flykninger fra Nord-Afrika. Det har vært en konflikt innad i Den evangelisk-lutherske kirke (EELC) i Kamerun. En utbrytergruppe har gjort krav på å være den opprinnelige EELC, og krevd å få overta kirkens eiendommer og midler. Den nye biskopen, Ruben Ngozo, har tatt tak i konflikten, ført samtaler med lederne for utbrytergruppen og besøkt utbrytermenigheter. Forholdene ser nå ut til å normalisere seg. NMS sitt arbeid og nærvær i Brasil har minket i perioden ved at det siste misjonærparet ikke har blitt erstattet. NMS støtter fremdeles noen prosjekt gjennom Missâo Zero. Som en verdensomspennende organisasjon blir NMS sitt arbeid påvirket av naturkatastrofer, sosial uro og politisk ustabilitet. Dette gjelder for eksempel flom i Thailand og kamphandlinger i Mali. Kamphandlingene og okkupasjonen av Nord-Mali er den enkelthendelse som har dratt ut i tid og som har påvirket arbeidet mest. Selv om en god del av arbeidet er ivaretatt, så har misjonærene vært ute av landet i lange perioder og dette har naturlig nok ført til at arbeidet ikke har blitt ivaretatt på samme måte som ellers. I perioden inngikk NMS en rammeavtale med DIGNI. En rammeavtale innvilges etter søknad for flere prosjekt samtidig på egne vilkår. Avtalen innebærer økt ansvar og arbeidsmengde for NMS, men skal også gi NMS større fleksibilitet i administrering av prosjektene. Digni har slik rammeavtale med tre 8 Sommerfest & Generalforsamling 2014

9 TREÅRSMELDING misjonsorganisasjoner. Ordningen vil bli evaluert etter hvert. 5. Arbeidet i regionene (Våg mer 2.2) Under generalforsamlingen i 2011 satte man punktum for debatten om antall regioner i Norge. I siste treårsperiode har organisasjonen derfor implementert vedtaket. Regionene er inndelt i områder, og hvert område har et områdeutvalg. Arbeidet i regionene har vært preget av stor frivillig innsats. I samsvar med vedtaket på generalforsamlingen i 2011, har man i perioden arbeidet med å danne nye foreninger. Målet om en netto økning på 40 misjonsgrupper er ikke nådd. Det ble registrert 25 nye foreninger samtidig med at 292 foreninger har gått inn. Vinteren 2013 startet et arbeid med å spørre seg hva NMS sitt arbeid i Norge skal være i fremtiden. Hensikten er å få definert fokus på hva arbeidet i Norge skal være, hvilke mål man skal ha for arbeidet og finne frem til en tjenlig organisering av dette arbeidet. NMS samarbeider med Den norske kirkes menigheter. 970 av 1280 menigheter har en eller flere misjonsavtaler. Per i dag har NMS 580 misjonsavtaler og er den misjonsorganisasjonen med flest avtaler. Dette er et ansvar som forplikter, og som NMS ønsker å følge opp med de ressursene organisasjonen har til rådighet. NMS ønsker å hjelpe menighetene til å ivareta sitt misjonsengasjement. Generalforsamlingen i 2011 vedtok et mål om en netto økning på 25 misjonsavtaler i perioden. Resultatet ble en økning på 16. De totale inntektene fra menigheter har gått ned med ca kroner fra 2011 til I perioden har NMS økt innsatsen overfor målgruppen Landsstyret innvilget prosjektet Ny Giv med tanke på å simulere til flere grupper og fellesskap med misjon i fokus. Prosjektet går til sommeren 2014 og skal evalueres da. Noen nye grupper har det blitt. I tillegg til F2 i Fagerborg menighet i Oslo, er det i gang studentgrupper i Bergen og Kristiansand. F2 og ansatte har også arrangert en konferanse de siste to årene om det å være en Jesu disippel i vår tid; Disippel 2013 og Disippel I Norge har det pågått en vedvarende debatt om samlivsetiske spørsmål. NMS opplever på den ene siden et økt press om å engasjere seg og markere sine standpunkt i samlivsetiske debatter. På den annen side fremholder andre at NMS først og fremst er en misjonsorganisasjon og dermed ikke bør markere seg. NMS sitt landsstyre vedtok i 2008 et samlivsetisk dokument som slår fast hva organisasjonen mener i de ulike spørsmålene. Av dette går det fram at NMS har et klassisk, konservativt ståsted. Ettersom NMS ikke er et eget kirkesamfunn, har ikke organisasjonen hatt tradisjon for å være førende i slike debatter. 5.1 NMS Gjenbruk I perioden har antall butikker, omsetningen og overskuddet økt. NMS Gjenbruk hadde et mål om å opprette 13 nye butikker i treårsperioden. Resultatet ble 8 nye butikker. NMS Gjenbruk sin visjon er: Misjon, Miljø og Møteplass. Butikkene gir et overskudd som kommer NMS sin virksomhet til gode. Gjenbruk av brukte ting sparer miljøet, og butikkenes kaffekrok er en møteplass der kunder kan sette seg ned og slå av en prat. Til sammen har nå NMS 43 gjenbruksbutikker og omtrent 1700 medarbeidere som arbeider på frivillig basis NMS U NMS U utarbeider egne planer og rapporter til sitt eget landsmøte. I denne sammenhengen kan det nevnes at NMS U og NMS i perioden har økt sine felles møtepunkter og at organisasjonene samarbeider om å nå målgruppen år. NMS U sitt arbeid har fokus på barneleirer, tenmisjonsfestival (TMF) og klubber for barn. 9

10 TREÅRSMELDING 5.3 Hald Internasjonale Senter NMS samarbeider med Strømmestiftelsen og Laget om et utvekslingsprogram for ungdommer og NMS sine samarbeidspartnere. NMS sitt program heter Connect. Arbeidet har stor verdi i seg selv, i tillegg til at det er en arena der ungdom blir kjent med NMS slik at det kan føre til et engasjement på et senere tidspunkt. Tilgangen på søkere har vært god. Connect utgjør en viktig rekrutteringsarena for NMS, både for arbeidet i Norge, for MHS og til misjonærtjeneste Misjonshøgskolen (MHS): MHS eies av NMS. Det er få som studerer teologi med tanke på misjonærtjeneste, men MHS er likevel en viktig ressurs og et strategisk virkemiddel for NMS. MHS sin kompetanse brukes i ulike evalueringer, og skolen har et internasjonalt master- og doktorgradsprogram som studenter fra NMS sine samarbeidskirker nyter godt av. I perioden har MHS sitt styre vedtatt nye vedtekter som er i samsvar med virksomheten. Disse har tatt inn i seg endringen i studietilbud i retning globale studier og internasjonal kommunikasjon. I perioden er det satt i gang et arbeid som skal munne ut i en ny strategiplan for å møte endringer og utfordringer i tiden som ligger foran. 6. Kommunikasjon, innsamling og IKT (Våg mer 2.2 og 2.3) Informasjonsarbeidet utarbeides i samsvar med gjeldende informasjons- og kommunikasjonsplan, hvor man har fokus på bruk av Misjonstidende, nettsiden (www.nms.no) og sosiale medier i informasjonssatsingen. Det grafiske uttrykket på både Misjonstidende og nettsidene er i stadig utvikling. NMS jobber aktivt med forenkling av informasjonsrutiner, da særlig mot giverne. En stor utfordring i denne perioden har vært innføring av nytt CRM-system, et verktøy for oppfølging av gaver, givere, abonnementer, etc. Skiftet medførte store utfordringer for organisasjonen, men er i tråd med strategien om å sette ut så mye som mulig av IKT-tjenestene. NMS er nå knyttet opp til Profundo, som har base i Kristiansand. NMS bruker også dette firmaet som rådgivere i innsamlingsarbeidet. Generalforsamlingen i 2011 vedtok et mål om å skaffe 2500 nye avtalegirogivere. I perioden har det kommet til 472 nye givere på avtalegiro, mens 354 har av ulike grunner avsluttet sine avtaler. 7. Personal (Våg mer 2.4) Personalavdelingen har i treårsperioden fokusert på flere viktige områder for å sikre en god arbeidssituasjon for de ansatte i Norge og for misjonærene og deres familier. I 2011 vedtok landsstyret en handlingsplan kalt «Godt å være familie». Dette er ett av flere tiltak som fulgte etter at prosjektet «Barn og unge med flerkulturell oppvekst» ble avsluttet i Målet med handlingsplanen er å sikre god oppfølging av barn med flerkulturell oppvekst, å sette tematikken på dagsorden og å videreføre kunnskap, erfaringer og holdninger fra prosjektet. NMS har i perioden fornyet sin avtale med NAV om samarbeid for et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). I 2012 og 2013 ble det gjennomført arbeidsmiljøundersøkelser blant alle ansatte i NMS. Resultatene gav inntrykk av jevnt over god trivsel og stort engasjement i organisasjonen, men synliggjorde også forbedringsområder å jobbe videre med. I tråd med NMS sin målsetting om et arbeidsmiljø preget av trivsel, tillit og trygghet, og et forsvarlig psykisk og fysisk arbeidsmiljø, ble det i 2014 vedtatt retningslinjer mot mobbing og trakassering. Ved utgangen av denne treårsperioden er personalavdelingen i gang med arbeidet med et personalpolitisk dokument som vil danne grunnlaget for morgendagens målsettinger og rutiner med hensyn til viktige tematikker som rekruttering, personalutvikling og personellmessig målstyring. 8. Økonomi og drift (Våg mer 2.5) 10 Sommerfest & Generalforsamling 2014

11 TREÅRSMELDING Det viser seg å være ganske utfordrende å budsjettere de årlige inntektene, og resultatet blir ofte veldig forskjellig fra planen. Når man derimot ser på treårsperioden under ett, blir resultatet mye jevnere. NMS mottok millioner kroner i gaver i denne treårsperioden, sammenlignet med millioner kroner i forrige periode. Det ble gitt testamentariske gaver på 59.6 millioner kroner mot 61.2 millioner i forrige periode. Samlet sett var det et overskudd på 9,5 millioner inklusive eiendomssalg på 14,1 millioner. Til sammenligning var det i et samlet underskudd på -23,7 millioner inklusive eiendomssalg på 19.7millioner. I perioden har NMS mottatt offentlige tilskudd på 70.3 millioner. Organisasjonen har bidratt med millioner i direkte støtte til våre partnere, i tillegg til det arbeidet våre misjonærer og rådgivere gjør. I perioden har NMS sine om lag 50 gjenbruksbutikker bidratt med netto 45.1 millioner kroner. NMS U har fått direkte tilskudd på 31 millioner. 9. Eiendommer (Våg mer 2.6) I samsvar med strategiplanen for , har forvaltningsstyret (FS) i treårsperioden arbeidet med kartlegging av eiendomsmassen med tanke på kvalitet, standard og utviklingsmuligheter. Som ledd i dette gjennomførte et konsulentfirma en teknisk gjennomgang og vurdering av de fleste eiendommene. Rapporten konkluderte med at det er et betydelig vedlikeholdsetterslep på de aller fleste eiendommene. På bakgrunn av dette har FS levert en omfattende rapport til landsstyret. Landsstyret har på sin side arbeidet for å få frem en strategisk tenkning for bruk av egne eiendommer. Før generalforsamlingen i 2014 vil landsstyret ha landet på noen strategiske vedtak i saken om «NMS sine eiendommer i et strategisk misjonsperspektiv». Forvaltningsstyret har ønsket å fokusere på viktigheten av klare strategiske føringer for bruken av eiendommene, slik at disse kan legges til grunn for videre eiendomsforvaltning- og utvikling. Dette arbeidet er forvaltningsstyret klar til å ta tak i. Når det gjelder leirstedsdriften, har det vært satt fokus på standardiseringer, samordninger og økonomisk drift. Driften av leirstedene har i perioden gått med om lag 12 millioner kroner i underskudd. 10. Forsøk med omorganisering på to nivå (Våg mer 2.7) Generalforsamlingen i 2011 vedtok at NMS skulle arbeide videre med en modell med to nivå i organisasjonen. Dette arbeidet kom ikke ordentlig i gang før i slutten av treårsperioden og er nå til utprøving i region Nord. Ettersom dette arbeidet kom sent i gang, ligger det an til at landsstyret vedtar en forlengelse av prøveperioden ut 2015, med påfølgende evaluering. 11. Utfordringer NMS har mange og trofaste støttespillere. Den desidert største utfordring i årene som kommer, er å nå ut med informasjon om det viktige arbeidet NMS står i for at flere skal få lyst til å støtte arbeidet. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst for å få et varig håp, og han vil at alle skal ha det de trenger for å leve verdige liv. Først da vil NMS også i fremtiden kunne gi mennesker verdig liv og varig håp. Den nest største utfordringen i årene som kommer, blir å rekruttere misjonærer til tjeneste. Gud kaller mennesker også i dag til tjeneste for at hans rike skal vokse, både hjemme og ute. 11

12 PROTOKOLLKOMITEENS RAPPORT Sak 3 Protokollkomiteens rapport Rapport fra protokollkomiteen juli 2011 desember 2013 Protokollkomiteen skal påse at landsstyrets avgjørelser er i samsvar med NMS grunnregler og generalforsamlingens vedtak, og komiteen gjennomgår landsstyrets og arbeidsutvalgets protokoller. Landsstyret bestemmer i henhold til grunnreglene selv om det vil ha et eget arbeidsutvalg. Det er ikke opprettet arbeidsutvalg, så det er bare protokoller fra landsstyret som er gjennomgått. Rapporten dekker perioden fra generalforsamlingen 2011 ut året Medlemmer av komiteen: - Ingvild Osberg, leder - Jonas Skrettingland, sekretær - Lars Gunnar Lie Komiteen har hatt to møter og ett telefonmøte. Komiteen har behandlet to spørsmål fra generalsekretær og landsstyre. 1. Et spørsmål om stillingsstopp i Landsstyret fortolket i den saken et eget vedtak i ettertid, noe landsstyret har myndighet til å gjøre. 2. Et spørsmål om landsstyrets myndighet til å gjøre redaksjonelle og språklige endringer i organisasjonens grunnregler og vedtekter. Endringer av grunnregler og vedtekter tilligger generalforsamlingen, og det kan etter komiteens syn ikke skilles mellom større og mindre endringer. Landsstyrets protokoller Komiteen har gjennomgått landsstyrets protokoller fra sak 30/11 til og med sak 81/13 og har ingen merknader til sakene. Det vil bli lagt fram tilleggsprotokoll for våren 2014 under generalforsamlingen. Stavanger Ingvild Osberg Jonas Skrettingland Lars Gunnar Lie VEDTAK Forslag til vedtak: 1. Protokollkomiteens innberetning tas til etterretning. 2. Landsstyret meddeles ansvarsfrihet i henhold til 5 i grunnreglene. 12 Sommerfest & Generalforsamling 2014

13 STRATEGIPLAN Sak 4 Strategiplan SOMMERFEST & GENERALFORSAMLING Tema: Verdig liv - varig håp Vedlegg: Strategiplan Verdig liv varig håp Landsstyrets forslag til strategiplan Verdig liv varig håp blir med dette lagt frem for generalforsamlingen i tråd med vedtektene. Strategiplanen har blitt til etter en omfattende prosess med involvering av frivillige og ansatte i hele organisasjonen. Alle samarbeidspartnere har også fått mulighet til å uttale seg, og saken ble drøftet på rådsmøtet Før landsstyrets endelige behandling i februar 2014, ble planen sendt på ordinær høringsrunde i organisasjonen. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir sin tilslutning til Strategiplan , Verdig liv varig håp. VEDTAK s k apt til å dele 13

14 STRATEGIPLAN Vedlegg Forslag til strategiplan for : Verdig liv - varig håp 1 Grunnlaget 1.1 Utgangspunktet - hva vi tror Bibelen er Guds inspirerte ord. Jesus Kristus brakte Guds rike nær. Dette virkeliggjorde han ved å møte menneskers materielle og åndelige behov. Jesus kalte mennesker til å følge ham, og på samme måte kaller han oss til å følge ham og bringe Guds rike nær de som lever nå. Det gjøres ved å forkynne evangeliet og ved å vise nestekjærlighet. Motivasjonen til å gjøre dette kommer ved å søke hans vilje gjennom bibel, bønn og det kristne fellesskapet. Jesus er verdens frelser. Det er gjennom hans forsoning vi blir erklært rettferdige for Gud og får evig liv. 1.2 Vår misjonsforståelse - vårt oppdrag Vi gleder oss over å være en del av Guds misjon i verden. Gud vil at alle mennesker skal få høre evangeliet om frelse ved troen på Jesus Kristus, og han vil at vi skal fremme rettferdighet i en verden preget av urettferdighet. Alle mennesker er skapt i Guds bilde, og Gud vil at alle skal ha det de trenger for å leve et verdig liv. Alle kristne er kalt til å leve misjonalt. Vi vil bringe evangeliet videre, i ord og handling. 1.3 Visjon - hva vi drømmer om Vi drømmer om en levende, handlende og misjonerende kirke i alle land. Vi drømmer om å gi mennesker verdig liv og varig håp gjennom vårt arbeid. Vi drømmer om at kristne i Norge deler sin tro med andre og følger Jesus i hverdagen. 1.4 Selvforståelse - hvem vi er NMS er en selvstendig misjonsorganisasjon innen Den norske kirke. Vi vil være med å gi mennesker verdig liv og varig håp. Gjennom vårt arbeid ønsker vi å bygge bro mellom kristne og mellom kirkesamfunn. 1.5 Organisasjon - hvordan vi arbeider Åndelighet NMS legger vekt på å søke Gud i tro og bønn. Vi ser arbeidet som en del av Guds frelsesplan. Vår bønn er at Guds rike må komme og at dette fører til et liv i etterfølgelse av Jesus Kristus Samarbeid NMS samarbeider med organisasjoner og kirker som kan identifisere seg med NMS sine visjoner, arbeidsmåter og mål. Dette skjer i et gjensidig partnerskap med våre samarbeidspartnere Frivillighet NMS er en frivillig organisasjon som virker i et samarbeid mellom ulønnende og lønnede medarbeidere Demokrati NMS er en demokratisk organisasjon med vedtekter og valgte organer. Organisasjonen består av 14 Sommerfest & Generalforsamling 2014

15 STRATEGIPLAN enkeltmedlemmer, foreninger og samarbeidsmenigheter. Disse kan møte på generalforsamlingen med tale- og stemmerett, slik det er nedfelt i vedtektene. 1.6 Verdier - hva alt arbeidet bygger på Vi vil at disse verdiene skal ligge til grunn for arbeidet: Kjærlighet Gud er kjærlighet,og vi vil at alle som tror på ham, skal gi denne kjærligheten videre til alle mennesker Verdighet Alle mennesker er skapt likeverdige og har samme verdi for Gud. NMS vil arbeide for at alle mennesker skal kunne leve et verdig liv Helhetlig menneskesyn NMS tar hensyn til hele mennesket i sin måte å drive misjon på. Det betyr at både fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov er viktige Faglighet NMS sitt arbeid skal kjennetegnes av høy faglighet og respekt overfor kultur, lokale forhold og tradisjoner Bærekraft NMS sitt arbeid skal preges av lokalt engasjement og ansvar, slik at arbeidet får varige ringvirkninger Endringsvilje NMS ønsker å være dynamisk og endringsvillig i måten det jobbes på, og ha en aktiv holdning til endringene som skjer i omgivelsene Etterrettelighet NMS forplikter seg på å være etterrettelig når vi forvalter ressursene organisasjonen blir betrodd. Dette gjelder forvaltning av både personell, eiendom og penger. 1.7 Virkelighetsforståelse - hvordan vi ser på verden Norge og resten av verden forandrer seg stadig. Noen av de endringene som har størst betydning for NMS sitt misjonsarbeid er: Misjon Tidligere var det flest kristne i Europa og Nord-Amerika. Nå har det snudd. I dag vokser kirkene mest i Afrika, Sør-Amerika og Asia, mens kirkene i Europa og USA opplever nedgang. I dag sendes misjonærer fra de fleste land og i alle retninger, og Europa får flere og flere misjonærer fra Afrika og Asia Fattigdom Fattigdoms- og velstandsmønsteret er i endring. Samtidig med at enkelte land i Afrika, Sør-Amerika og Asia opplever stor økonomisk vekst, er fattigdommen økende i Amerika og Europa. Skillet mellom rike og fattige er økende, men i dag går skille mellom fattige og rike i større grad gjennom landene enn mellom dem. Tendensen er fremdeles at landsbygdene har mindre velstandsøkning enn byene Religion Vår tid opplever en endret oppmerksomhet om åndelige spørsmål. Dette er ofte knyttet til nyreligiøsitet. 15

16 STRATEGIPLAN I dag er det langt flere møter mellom representanter for ulike religioner enn for få år siden. Dette skyldes dels at vi reiser oftere og lengre enn før, men også at det er en betydelig migrasjon til europeiske land, også Norge. Den arabiske våren har ikke blitt det mange håpet på. I noen land har diskriminering og religiøs forfølgelse økt. For mange kristne har situasjonen gått fra vondt til verre Klima Klima og miljø er i endring. Skaperverket forringes av menneskers forbruk og uansvarlig forvaltning. Det er de fleste forskere enige om. Dette går utover livskvaliteten til nåværende og kommende generasjoner. De negative konsekvensene vil forsterke forskjellene mellom fattig og rik. Klimautfordringene er et kollektivt ansvar for alle land og myndigheter. Selv om dette må løses politisk, oppfordres alle til å arbeide for en rettferdig og bærekraftig utvikling av verdens ressurser Rammebetingelser NMS er avhengig av ulike rammebetingelser for sitt arbeid. Her nevnes to av dem: NMS samarbeider med partnere i land som befinner seg i konfliktområder. Dette kan være politiske eller etniske konflikter som ofte har et religiøst tilsnitt. Men det handler også om konflikter mellom religiøse grupperinger, kirkesamfunn, menigheter eller personer. Den andre rammebetingelsen handler om at NMS opplever økt konkurranse om givere og at det synes lettere å samle inn til prosjekt innen diakoni og menneskerettigheter. Denne utviklingen forsterkes av at Den norske kirke antakelig vil oppleve økt behov for egenfinansiering. 2 Arbeidet 2.1 Programarbeidet - hva vi vil NMS sitt arbeid består av regionarbeid og programarbeid. Programarbeidet har tre program: Bistand - Diakoni og bistand (DB), Bygging - Lederutvikling og organisasjonsbygging (LO) og Budskap - Evangelisering og menighetsbygging (EM). Tiltak: NMS sin programstruktur skal evalueres. Her må det blant annet avklares hvordan programarbeidet og regionarbeidet skal samarbeide Satsingsområder innen Diakoni og bistand (DB) NMS og samarbeidspartnernes mål er å bedre fattiges levevilkår og livsgrunnlag på landsbygda og i byer. Vi ser på fattigdomsbekjempelse og klimatilpasning i sammenheng og fokuserer på mennesker grunnleggende behov og retten til et verdig liv. Vi vil være med å minske kløften mellom fattige og rike og uretten som begås mot fattige, sårbare og marginaliserte grupper i våre samarbeidsland. Dette arbeidet skjer innenfor nasjonale og regionale planer og oppnås ved å bygge lokal kapasitet. Gjennom kapasitetsbygging ønsker vi å bidra til levedyktige organisasjoner i det sivile samfunn, lokal mobilisering, bedrede levekår for lokalbefolkningen, styrkede rettigheter og muligheter for kvinner, barn og ungdom. I perioden vil vi fremme engasjement og forståelse for diakoni og diakonale holdninger, styrke godt og faglig bistandsarbeid og organisasjons og menighetsdiakoni ut fra lokale ressurser. Sammen med samarbeidspartnerne vil vi ha en gjennomgang av vårt tradisjonelle engasjement i kirkenes institusjonaliserte diakoni innen helse, barn og utdanning Satsingsområder innen Evangelisering og menighetsbygging (EM) Satsingen på evangelisering vil bli videreført. I perioden vil en fokusere på å optimalisere sør-sør misjon. 16 Sommerfest & Generalforsamling 2014

17 Bortsett fra i pionersituasjonen vil en fortsette dreiningen mot en misjonal tankegang der menighetene er den sentrale aktør. Arbeidet med teologisk undervisning videreføres på alle nivå. I perioden vil en særlig fokusere på hvordan samarbeidet med MHS kan komme de teologiske institusjonene til gode. Europa vil fortsette å være et satsingsområde. Her er menighetsutvikling en sentral tilnærming. I perioden vil NMS særlig arbeide med menighetsutvikling og styrke Senter for menighetsutvikling på MHS. Innsatsen gjennom sør-nord-misjon vil også styrkes Satsingsområder innen Lederutvikling og organisasjonsbygging (LO) NMS og partnernes mål er å etablere bærekraftige lederutviklingsprogram gjennom relasjonell ledelse og samarbeid. I dette programmet jobber vi blant annet med viktige tema som makt, konflikt og konfliktløsning. NMS ønsker å bidra til å bygge opp gode og effektive kirkeorganisasjoner med tydelig identitet og klare strategier. Det gjør vi ved å utveksle idéer, undervise i organisasjonskunnskap og skape gode og sunne organisasjonsstrukturer. Arbeid med personalforvaltning blir også vektlagt. NMS ønsker å arbeide for en bred sammensetning av medlemmer i styrer og råd med økt fokus på barn og ungdommers deltakelse. Et satsingsområde er bedre utnyttelse av lokale ressurser, som i konseptet Bruk dine talenter. Her er det den lokale menigheten som er utviklingsagent i lokalsamfunnet. Det å styrke kvinners posisjon i kirke og samfunn, blir også vektlagt. NMS arbeider for flere kvinnelige ledere, samt å øke kvinneandelen i styrer og råd. Kampen mot kvinneundertrykkende praksis vil fortsette Tverrgående tema - hva vi fokuserer på NMS har fem tverrgående satsingsområder i misjonsarbeidet. Disse er viktige fokusområder som vi vil være bevisst på i vår ressursforvaltning. De tverrgående temaene er: Livskraftig barne- og ungdomsarbeid Kjønnsperspektiv og kvinners rettigheter Klimatrusler og miljøvern Konfliktsensitivitet Økumenisk åpenhet og luthersk forankring STRATEGIPLAN Prioriteringer NMS har samarbeidspartnere i en rekke land. Noen samarbeidspartnere har arbeid som strekker seg over flere land. NMS sitt engasjement organiseres slik det er redegjort for ovenfor. På prosjektnivå vil dette endre seg fortløpende i samsvar med programplaner, og etter hvert som prosjekter avsluttes, videreføres eller innvilges. En målsetning for NMS, er å øke engasjementet i Europa, Midtøsten og Nord-Afrika. Dette vil måtte bety reduksjoner andre steder Misjonærrollen - hvordan misjonærene arbeider NMS sine samarbeidskirker er selvstendige, og misjonærenes rolle og arbeidsoppgaver har endret seg. Det er fortsatt bruk for misjonærer, men på en annen måte enn tidligere. NMS vil fortsatt kalle mennesker til misjonærtjeneste av kort eller lang varighet. Misjonærer er både relasjonsbyggere og faglige bidragsytere. Det er mer og mer aktuelt å engasjere sør-sør-misjonærer og benytte seg av pendlermisjonærer fra Norge som oppholder seg i landet i kortere perioder. Tiltak: Siden misjonærrollen har endret seg, fortsetter vi å jobbe med hvordan vi skal forstå den nye rollen. Det er gjort en misjonærrolleundersøkelse som har ført til en handlingsplan. Denne vil følges opp videre. 17

18 STRATEGIPLAN Partnerskap i misjonsarbeidet - hvem vi samarbeider med NMS jobber alltid sammen med nasjonale partnere i misjonsarbeidet. Når et slikt samarbeid begynner, etableres det et arbeidsfellesskap rundt prosjektene. Selv om et prosjektsamarbeid reduseres eller avsluttes, består relasjonen. Samarbeidet organiseres i prosjekt, der samarbeidspartneren søker om prosjektmidler. Prosjektet gjennomføres og evalueres i samsvar med vedtatte retningslinjer og rutiner. Et viktig mål er å skape selvstendighet og bærekraft i åndelig, organisatorisk og økonomisk betydning. Tiltak: I denne strategiperioden vil NMS ha en gjennomgang av partnerskapstenkningen og hvordan denne blir praktisert. 2.2 Arbeidet i regionene NMS sitt regionarbeid er delt inn i områder. Arbeidet består av fire fagområder; NMS Menighet, NMS Grasrot, NMS og NMS Frivillighet. Arbeidet i Norge skal gjøre Jesus kjent, kalle til omvendelse og fornyelse, inspirere til å leve misjonalt og skape engasjement for NMS sitt misjonsarbeid. Det er gjennom arbeidet i Norge NMS får støtte gjennom forbønn og gaver. Det vil i perioden bli gjort en evaluering av arbeidet i Norge for å se på eventuelle behov for endringer og for å vurdere hvordan arbeidet best kan organiseres NMS Menighet Dette arbeidet retter seg mot menigheter som støtter NMS arbeid. Overfor Den norske kirke, anses Samarbeidsrådet for Menighet og Misjon som et viktig samarbeidsorgan. NMS Menighet skal systematisk oppdatere og informere menigheter som har samarbeidsavtaler med NMS. Målet er å inspirere til økt engasjement. NMS Menighet skal i perioden videreutvikle brosjyrer, materiell, hjemmesider og være synlige i sosiale media. NMS-ansatte og frivillige skal besøke menigheter, arrangere menighetsturer, delta i trosopplæringog konfirmantarbeid, og arbeide systematisk med å engasjere smågrupper i menigheten for misjon. Det er et mål at menighetene øker sitt misjonsengasjement og blir mer utadvendt. NMS sitt menighetsnettverk er et virkemiddel i dette arbeidet NMS Grasrot Dette arbeidet retter seg mot enkeltmedlemmer, grupper og foreninger som støtter NMS sine misjonsprosjekt. NMS Grasrot skal arbeide for å styrke eksisterende møteplasser og utvikle nye lokale misjonsmøteplasser. Dette arbeidet er viktig for NMS og må ivaretas NMS Fremtiden til NMS står og faller med å rekruttere medarbeidere i de yngre aldersgrupper. Dette må gjenspeile seg i organisasjonens rekrutteringspolicy. Dette arbeidet er et satsningsområde som NMS vil samarbeide med NMS U om. I strategiperioden vil NMS ta initiativ til å fordele ansvar for de ulike delene av dette arbeidet. Dette medfører utarbeidelse av handlingsplaner. Inkludert i dette arbeidet, oppbyggingen av et nettverk for praksisstudenter fra feltene, studenter ved Hald Connect, ettåringer m.fl. Dette kan medføre nye arenaer og samlingsformer. 18 Sommerfest & Generalforsamling 2014

19 Sammen med NMS-U og NMS sitt nettverk for menighetsutvikling vil vi søke å ha et NMS nærvær i alle de større studentbyene i Norge. Noen steder kan dette skje ved at vi driver eget arbeid, andre steder gjennom nettverksbygging og mentoring. I 2013 vedtok landsstyret et treårig prosjekt innen korttidsmisjon. Prosjektet evalueres når prøveperioden er over. Dersom det er vellykket, vil det etableres som et arbeid innen NMS Prosjektet har to deler: Ferie med mening (FM) og Korttidssteam (KT). Målet er å engasjere kristne for misjon og for NMS sine prosjekt. Eksisterende former for korttidsmisjon og volontørtjeneste videreføres NMS Frivillighet Arbeidet med å engasjere frivillige medarbeidere er svært verdifullt for NMS. I perioden ønsker vi å styrke arbeidet med systematisk oppfølging av frivillige medarbeidere. I dette arbeidet vil regionstyrene og områdeutvalgene ha en viktig rolle Forsøk med organisering av arbeidet i regionene på to nivå På generalforsamlingen i 2011 ble det vedtatt å utrede hvordan en to-nivå-modell for regionarbeidet kunne organiseres. Dette arbeidet ble påbegynt i forrige strategiperiode. I kommende strategiperiode skal dette arbeidet videreføres og evalueres av de involverte. Tiltak: Utredningen av en to-nivå-modell i regionarbeidet fortsetter i kommende strategiperiode. Forsøket med en to-nivå-modell for Region Nord utprøves og evalueres. Sammen med områdeutvalgene vil man arbeide for å få en tjenlig oppfølging av frivillige og menigheter med menighetsavtale. NMS vil søke stillingssamarbeid med Den norske kirke og/eller andre organisasjoner for å ivareta regionarbeidet Leirarbeid NMS har hatt et stort og aktivt leirarbeid. Dette er en arbeidsform som mange har hatt utbytte av; voksne, barn, unge og familier. NMS U arbeider med å lage en strategi for leirarbeidet sitt, og dette vil NMS støtte opp om. I tillegg vil NMS lage en egen strategi for sitt leirarbeid for sine målgrupper. 2.3 NMS U NMS U er NMS sitt barne- og ungdomsarbeid. De er en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon med en demokratisk oppbygning. Organisasjonene har et nært samarbeid, og NMS yter et årlig bidrag til driften av NMS U. Gjennom NMS U ønsker NMS å kalle unge kristne til å leve misjonalt og engasjere seg i NMS sitt misjonsarbeid. Slik legger også NMS et viktig grunnlag for sin egen fremtid. 2.4 HALD Internasjonale Senter Connect ved Hald Internasjonale Senter er NMS sitt utvekslingsprogram for ungdommer. Arbeidet har stor verdi i seg selv, i tillegg til at det er en arena der ungdom blir kjent med NMS. Hald er en viktig rekrutteringsarena for NMS og i perioden vil en samordne dette med andre rekrutteringstiltak i organisasjonen. 2.5 Misjonshøgskolen (MHS) MHS eies av NMS, og er organisert som et aksjeselskap med eget styre oppnevnt av Landsstyret. Skolen utarbeider sin egen strategiplan som vedtas av høgskolestyret. MHS er et viktig redskap for NMS til å: - utfordre kristne og kirker i Norge til å vokse og bli mer misjonale STRATEGIPLAN 19

20 STRATEGIPLAN - styrke den teologiske og kirkelige kompetansen i NMS sine samarbeidskirker - utvikle relevant kompetanse for tverreligiøse og interkulturelle møter Dette gjøres blant annet ved å drive forskning og tilby utdanning innen teologiske fag, religionsvitenskap, samt globale og kulturelle studier på ulike nivå. For å styrke den teologiske og kirkelige kompetansen i samarbeidskirkene, vil MHS tilby utdanning på master- og doktorgradsnivå på MHS, samt undervise på teologiske seminarer i samarbeidskirkene. 2.6 Videregående skoler og NLA høgskolen NMS er medeier i Kristelig Gymnasium, Kristen Videregående skole i Trøndelag, Kristen Videregående skole i Nordland og NLA høgskolen. NMS har en positiv og bevisst holdning til sitt medeierskap, og ønsker at skolene skal styrke fokuset på det kristne verdigrunnlaget og et globalt engasjement. 2.7 Organisasjonsutvikling Personalutvikling NMS er en verdensvid organisasjon. Dette gjør oppfølging av medarbeidere i ulike deler av organisasjonen ekstra utfordrende. Medarbeidere er en viktig ressurs, og NMS skal alltid arbeide for en sakssvarende oppfølging og personalutvikling. Målet er medarbeidere som er godt forberedt, har mulighet til faglig og personlig utvikling og som er stolte og gode ambassadører for NMS. Tiltak: I perioden lages en handlingsplan for personalforvaltning. Sentrale punkter som rekruttering, personaloppfølging- og utvikling, genderperspektiv og målstyrt personalledelse får plass i denne handlingsplanen. Misjonærrolleprosjektets handlingsplan implementeres i løpet av perioden Informasjon og kommunikasjon God informasjonsflyt internt og eksternt er avgjørende for NMS. Internt handler det om å styrke den interne kommunikasjonen mellom ansatte ved HA, på leirstedene og i regionene. Eksternt betyr det å informere om arbeidet på en sakssvarende og innbydende måte. Informasjonen må formes slik at den kommuniserer med målgruppen Det er viktig å prioritere riktig omfang, innhold og ulike former for skriftlig kommunikasjon, sosiale medier og nettsider. Nettsidene er et hensiktsmessig virkemiddel i den eksterne kommunikasjonen, og interne nettsider fungerer som intern kommunikasjon for ansatte og regionstyrene. Tiltak: NMS lager en kommunikasjonsplan med en policy for intern og ekstern kommunikasjon som implementeres i perioden Innsamling NMS er avhengig av innsamlede midler og vil videreføre eksisterende innsamlingsmåter. Foreningene er en viktig bidragsyter til NMS, og vi vil gjerne inspirere og videreutvikle disse. Parallelt vil vi utvikle potensialet til misjonsavtalene i SMM-samarbeidet. Samtidig vil NMS søke å utvikle nye giverkonsept og nye givergrupper og arbeide målbevisst med å endre innsamlingsmetoder i samsvar med endringer i samfunnet. Derfor fokuserer vi på å rekruttere nye givere, spesielt innenfor 18/40 gruppen og i menighetene. NMS må styrke oppfølgingen av givere slik at de fortsetter å støtte organisasjonen. 20 Sommerfest & Generalforsamling 2014

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Innhold Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2012 2014...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM

Detaljer

Årbok Misjonstidende nr 5b/167. årgang

Årbok Misjonstidende nr 5b/167. årgang 2012 Årbok Misjonstidende nr 5b/167. årgang Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2011 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2012 Misjonstidende nr 5b/167. årgang 2012 Årbok forsidefoto av

Detaljer

Åsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2007 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2008. Årbok. 163. årgang

Åsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2007 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2008. Årbok. 163. årgang Åsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2007 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2008 Årbok 2008 4b 163. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e a k t u e l t o m m i s j o n o g

Detaljer

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1 Sak 1 1 Innhold: Saksliste: Side Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2009 2011...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM Norge...11 4. NLM Ung...14 5. Økonomi...15 6. NLM Personal...15

Detaljer

Innsyn 2006/1 Nr 37 Rekruttering

Innsyn 2006/1 Nr 37 Rekruttering Innsyn: Utgitt av Fjellhaug Skoler, Sinsenveien 15, N-0572 Oslo.. Tlf 23 23 24 00. Telefaks 23 23 24 10. Bankgiro:8220.02.90549 Redaktør: Dagfinn Solheim, dsolheim@nlm.no Redaksjonsråd: Mona Bø, Gunnar

Detaljer

tidende nr. 8-2014 169. årgang misjonstidende 8-2014 1

tidende nr. 8-2014 169. årgang misjonstidende 8-2014 1 verdig liv misjon s tidende nr. 8-2014 169. årgang misjonstidende 8-2014 1 Kjære leser Som de fleste av oss erkjenner, er det å være født i Norge et privilegium. Vi lever et liv i en velstand og en trygghet

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

Synoden 2008 Fredtun

Synoden 2008 Fredtun Synoden 2008 Fredtun 6.-10. november 08 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Treårsmeldinger og saksdokumenter SAKSDOKUMENTER DEL 2 TREÅRSMELDING OG SAKSDOKUMENTER TIL SYNODEN 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

mai 2010 165. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e Etter GF 4 Seksuelle krenkelser 8 Bli med på lesertur 13

mai 2010 165. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e Etter GF 4 Seksuelle krenkelser 8 Bli med på lesertur 13 mai 2010 5 165. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e Etter GF 4 Seksuelle krenkelser 8 Bli med på lesertur 13 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum,

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis?

Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? 1 MGD 300 Masteroppgave i diakoni Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? Student: Marit Kristine Hanssen Veileder:

Detaljer

Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2009 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2010 Årbok

Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2009 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2010 Årbok Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2009 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2010 Årbok 2010 misjonstidende 5b 165. årgang Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2009 Oppdaterte navne-

Detaljer

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri fokus misjon s tidende nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri 4 10 12 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Sjømannskirken skal fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke i verdens hverdag

Sjømannskirken skal fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke i verdens hverdag Årsmelding for Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet 2013 1 Sjømannskirken skal fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke i verdens hverdag - hvor mennesker gis mot til tro, håp og engasjement -

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2008 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2009. Årbok 2009. misjonstidende 5b 164.

Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2008 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2009. Årbok 2009. misjonstidende 5b 164. Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2008 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2009 Årbok 2009 misjonstidende 5b 164. årgang Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2008 Oppdaterte navne-

Detaljer

Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke. Årbok 2012-2013

Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke. Årbok 2012-2013 Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke Årbok 2012-2013 Haugesund misjonskirke 2Sted Kirkebygget har adresse Tømmerdalen 21 som ligger i Skåredalen, øst for Haugesund sentrum.

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer