FORELEGG SOMMERFEST. s k apt til å dele. & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO juli 2014 Det Norske Misjonsselskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORELEGG SOMMERFEST. s k apt til å dele. & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap"

Transkript

1 FORELEGG s k apt til å dele SOMMERFEST & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO juli 2014 Det Norske Misjonsselskap

2 FORELEGG TIL DET NORSKE MISJONSSELSKAPS 59. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING OSLO, 2.-6.JULI 2014 Innhold INNHOLD Innledning s. 3 Forhandlingsreglement s. 4 Sak 1 s. 5 Konstituering Sak 2 s. 6 Landsstyrets treårsmelding Vedlegg: Treårsmelding Sak 3 s. 12 Protokollkomiteens rapport Sak 4 s. 13 Strategiplan Vedlegg: Forslag til strategiplan Sak 5 Revisjon av grunnregler og vedtekter s. 22 Vedlegg: 1. Forslag til endringer Synger Sak 6 s. 26 Valg Valg av landsstyreleder Valg av landsstyremedlemmer Valg av protokollkomit é Valg av valgkomité Tillegg: Grunnregler og vedtekter s. 38 FØLG OSS PÅ: s k apt til å dele SOMMERFEST & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO juli 2014 Det facebook.com/nmssommerfest

3 INNLEDNING Skapt til å dele! VERDIG LIV - Varig Håp Velkommen til sommerfest i Det Norske Misjonsselskap! På sommerfesten skal vi dele mye forskjellig. I forhandlingene skal vi dele visjoner og mål for arbeidet og stake ut kursen for arbeidet i NMS. I tillegg til dette, skal vi være sammen og dele fellesskap på ulikt vis. Vi skal høre forkynnelse og dele det kristne fellesskap, vi skal dele måltidsfellesskap og dele det sosiale fellesskap. Programmet for sommerfesten er variert og rikholdig. Det blir ulike former for sang og musikk, variert forkynnelse og mange glimt fra arbeidet som NMS står i hjemme og i utlandet. Det blir også spennende å markere NMS og misjonens sak i sentrum av Oslo. Vi kan med god grunn være stolte av det vi holder på med. Under forhandlingene skal vi ta et tilbakeblikk på de siste tre årene og foreta noen mindre endringer i vedtektene. Den viktigste saken er likevel diskusjonen om fremtiden, hvordan NMS skal møte denne - se Strategimeldingen Verdig liv - varig håp. Dette handler om flere ting; hvor NMS skal øke sitt misjonsengasjement, forholdet til Den norske kirke og ikke minst hvordan flere skal bli tent for misjon! Oppfordringen er derfor: Ta til deg av forkynnelsen og det Gud vil si til deg! Engasjer deg i forhandlingene og fellesskapet! Be for sommerfesten hver dag! Om meningsfylte og fremtidsrettede forhandlinger, om at alle må trives og om at vi må få næring til troen! Vel møtt til sommerfest med generalforsamling 2014! Jeffrey Huseby generalsekretær Kari Skår Sørheim landsstyreleder

4 REGLEMENT Forslag til forhandlingsreglement for NMS generalforsamling Talerliste De som ønsker ordet, melder seg til dirigentskapet ved å vise delegatnummer og får ordet i den rekkefølge de har meldt seg. 2 Taletid Lengste taletid er 3 minutter. Begrensninger kan av tidsmessige grunner innføres etter godkjennelse av forsamlingen. Ved presentasjon av de ulike sakene gjelder ikke den vanlige tidsbegrensningen. FORHAND- LING 3 Dagsordeninnlegg Innlegg til dagsorden kommer utenom talerlisten Forslag om å begrense antall talere, forslag om å avslutte debatten og forslag om å sette strek for talerliste, skal voteres med en gang, uten debatt. Andre prosedyrespørsmål avgjøres av dirigentskapet. Dersom noen motsetter seg den avgjørelsen dirigentskapet fatter i et slikt spørsmål, kan ordet bli gitt til en taler for og en taler mot dirigentskapets avgjørelse, før spørsmålet tas opp til votering. 4 Forslag Forslag til endringer til landsstyrets innstillinger skal fremmes skriftlig, påført forslagsstillers navn. Bare delegater til generalforsamlingen har forslagsrett. Etter forslag fra landsstyret oppnevner generalforsamlingen en redaksjonskomite som koordinerer de innkomne forslagene. 5 Votering Votering foregår ved håndsopprekning med fullmakstbevis. Enhver delegat kan forlange skriftlig votering. Alle valg skal skje skriftlig. 6 Vedtak Endring i grunnreglene krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer for å bli vedtatt ( 18). Andre vedtak fattes ved vanlig flertall. Blanke stemmer regnes som ikke avgitt. Ved stemmelikhet under ordinær saksbehandling skal det foretas ny votering. Stemmelikhet under valg avgjøres ved loddtrekning. 7 Tellekorps Generalforsamlingen oppnevner tellekorps på bakgrunn av forslag fra landsstyret. 8 Valg Ytterligere forslag på kandidater til valgene må være skriftlig innlevert dirigentskapet innen torsdag 3. juli kl (tidspunktet kan bli justert av praktiske årsaker). 4 Sommerfest & Generalforsamling 2014

5 Sak 1 Konstituering KONSTITUERING Generalforsamlingen skal konstituere seg ved å velge dirigenter, referenter, redaksjonskomité og tellekorps. Følgende personer er forespurt, og har sagt seg villige til følgende oppgaver: Dirigenter: Ingmar Ljones, Anne Mari Schiager Topland, Peter Odd Bjørkhaug Referenter: Anne Beth Bore, Jorunn Lien og Espen Topland Redaksjonskomite: Kari Storstein Haug og Helge Gaard Tellekorps 1: Tellekorps 2: Tellekorps 3: Anne Presthagen Vedum (leder) Tor Helge Køhn (leder) Eivind Hauglid (leder) Merete Hallen Terje Paulsen Jan Ove Klüver Larssen Elmer Eriksen Dag Hovin Øyvind Ulland Eriksen Gunnar Eskelund Gunn Larsen Rune Restad Rivo Razakandriana Sverre Jakobsen Janne Bjune Helge Vatne Mariann H Kean Dag Rune Sameien Laila Karin T Helle Ellen Jorunn Norheim Solvor Nygård Forslag til vedtak: 1. De foreslåtte kandidater velges som dirigenter for generalforsamlingen De foreslåtte kandidater velges som referenter under generalforsamlingen De foreslåtte kandidater velges til redaksjonskomite under generalforsamlingen De foreslåtte kandidater velges som tellekorps under generalforsamlingen VEDTAK SOMMERFEST & GENERALFORSAMLING 5

6 TREÅRSMELDING Sak 2 Landsstyrets treårsmelding Vedlegg: Treårsmeldingen. Landsstyrets treårsmelding legges med dette frem for generalforsamlingen. Det gjøres oppmerksom på at vedtak først fattes etter at generalforsamlingen har fått forelagt protokollkomitéens tilleggsrapport. (Sak 3) Forslag til vedtak: Generalforsamlingen tar treårsmeldingen til etterretning. VEDTAK Landsstyrets valgte Foto: Kenneth medlemmer Davidhaugen Kari Skår Sørheim, leder Øyvind Meling, nestleder Tone Norvang Øygard Svein Ingve Nødland Astri Marie Wessel Gro Line Gaudestad Oddbjørn Stubbhaug, 1.vara Gunhild Nag, NMS U Ragnhild Mestad, ansattes representant Vedlegg Treårsmelding for Våg mer Evangeliet er verdens beste budskap, og vi har et kall til å gi det videre. Vi ønsker å våge mer fordi Gud allerede har våget alt! Han sendte sin sønn for å gi tilgivelse og evig liv. Vi ønsker å våge mer for å gjøre denne verden til et bedre sted for oss som bor her, samtidig som vi forkynner evangeliet om frelse ved Jesus Kristus. Slik er innledningen til strategiplanen Våg mer som ble vedtatt på generalforsamlingen i Kristiansand i Denne treårsmelding er et gjensvar på Våg mer. Den redegjør for det vi som organisasjon og enkeltpersoner har oppnådd i de tre årene som har gått. De som vil sammenholde treårsmeldingen med strategiplanen Våg mer! finner den på NMS sine nettsider (nms.no/nmsdokumenter). 1. Programarbeidet NMS har delt misjonsarbeidet inn i tre programområder; Budskap (Evangelisering og menighetsbygging), Bistand (Diakoni og bistand) og Bygging (Lederutvikling og organisasjonsbygging). 1.1 Budskap (Våg mer 2.1.1) I strategiperioden har NMS hatt fokus på å våge mer for å gjøre evangeliet kjent. Blant annet gjennom å videreutvikle misjonal bevissthet i lokale menigheter. Det har blitt jobbet aktivt med å tilrettelegge for at flere kvinner skal få lederoppgaver. NMS har inngått en ny avtale med Misjonshøgskolen (MHS) som ressurs innenfor teologisk utdannelse. Det betyr at lærerne ved MHS jevnlig skal besøke teologiske læresteder hos våre partnere. NMS støtter fortsatt bibelskoler, presteskoler og teologiske seminar i våre samarbeidsland. Samtidig gleder NMS seg over de internasjonale studentene som får mulighet til å studere ved MHS. NMS har hatt et økt fokus på sør-sør-misjon, og også utviklet flere samarbeidsmodeller på tvers av landegrenser. For eksempel består teamet som sendes til England av ungdommer fra både Norge, Brasil 6 Sommerfest & Generalforsamling 2014

7 og Taiwan. Konsekvensen er at ungdommer i England blir kjent med Jesus. Det er også inspirerende å se at Madagaskar i perioden har sendt sine første misjonærer til Thailand. I Mali jobbes det aktivt med oversettelse av Bibelen til fulani. Fra flere steder meldes det om gode frukter av kristent mediearbeid. Dialog mellom kristne og muslimer er et viktig satsningsområde i enkelte land. I Norge er nå ca. 20 menigheter medlemmer av nettverk for misjonale menigheter. Arbeidet har båret frukt, og NMS har blitt en viktig aktør innen arbeidet med menighetsplanting og menighetsutvikling. 1.2 Bistand (Våg mer 2.1.2) I samsvar med strategiplanen har NMS vektlagt bistandsarbeid for barn og unge, kvinners kår og et engasjement for natur og miljø. NMS utfordres av at kløften mellom rike og fattige i verden øker, og at urett begås mot fattige, sårbare og marginaliserte grupper i organisasjonens samarbeidsland. Kvinner, barn og ungdom har mangel på muligheter og rettigheter. Skaperverket forringes av menneskers forbruk og uansvarlig forvaltning. NMS ser likevel gode resultater i de integrerte landsbyutviklingsprosjekter, hvor mange mennesker får bedret livskvalitet. Utviklingsarbeidere samarbeider med lokale kirkeledere og bønder om å gi hele lokalsamfunnet et løft. Det er spennende å se hvordan kunnskapen om biogass i Kina nå overføres til Madagaskar. Innføring av biogass har ført til bedring av miljøet, en styrket posisjon for kvinner og økt levestandard. Det har i perioden vært stort fokus på miljø og klimautfordringer, og flere partnere har satt et sterkere fokus på denne globale utfordringen. I Mali har engasjerte lokale ledere klart å holde deler av bistandsprosjektet i gang gjennom vanskelige tider. Stadig flere unge jenter blir reddet fra skadelig omskjæring, og nye holdninger gror fram i kjølvannet av dette arbeidet. I mange kirker jobbes det aktivt med å utvikle det lokale diakonale arbeidet. Enkeltmennesker utfordres til å bidra i møte med behovene som ligger i samfunnet de lever i. 1.3 Bygging (Våg mer 2.1.3) NMS opplever en økende interesse for det å bygge gode kirkestrukturer og organisasjoner. I samsvar med strategiplanen, er det satset på opplæring av ledere og menighetsmedlemmer. Hensikten med dette er å sikre en god forvaltning og maksimal utnyttelse av ressursene. NMS har i denne perioden våget å utfordre enda sterkere på å utnytte de lederressursene som kvinner representerer, særlig på toppnivå. Det jobbes også med å gi plass til flere ulike typer lederkompetanse i besluttende organer, der det nå ofte er prestedominans. Prosjektet Use your talents har vakt begeistring. Det er en ny utviklingsmetodikk som frigjør ressurser lokalt. Erfaringene eksporteres nå til flere land. I Midtøsten er det i perioden inngått en avtale om et nytt spennende prosjekt innenfor temaet menneskerettigheter. NMS registrerer økende grad av konflikter knyttet til noen samarbeidsland og arbeider stadig med å utvikle kompetanse på konfliktsensitivitet og bruk av spesielle opplegg for å styrke bevisstheten på dette feltet. Det er i perioden arbeidet mye med kapasitetsbygging innenfor prosjektoppfølging. For enkelte partnere er det krevende å møte kravene til forvaltning av både økonomiske og menneskelige ressurser. Det er likevel oppløftende å se stadig flere lokale ledere tar større ansvar innenfor dette området, og etablerer gode interne rutiner. Dette fører til mer robuste enheter med økt kompetanse på håndtering av egne organisasjonsmessige utfordringer. 2. Utsendinger (Våg mer 2.1.4) I treårsperioden ble det utarbeidet en rapport om endringene i misjonærrollen. Årsakene til disse TREÅRSMELDING 7

8 TREÅRSMELDING endringene er mange: Misjonærene er ute i kortere perioder enn før. Samarbeidskirkene har i økende grad kompetente og kvalifiserte medarbeidere. Kallet til misjon forkynnes ikke like tydelig som før. Det kristne tyngdepunktet har flyttet til det globale sør og øst. En arbeidsgruppe har i etterkant fokusert på å trekke ut lærdommer fra rapporten, for å lage en handlingsplan for hvordan NMS som misjonsorganisasjon skal møte endringene. Dette arbeidet ble startet i perioden, og man vil i fortsettelsen samarbeide med MHS, Hald Internasjonale Senter og Det Norske Misjonsselskaps Barne- og Ungdomsorganisasjon (NMS U) om en felles strategi for å rekruttere til misjonærtjeneste slik forutsatt i gjeldende strategiplan. I strategiplanen Våg mer var det et mål å opprettholde antall utsendinger på samme nivå som i 2011 (70 stk) dersom rekruttering, økonomi og behovet i samarbeidskirkene tilsa det. Antall utsender er i perioden redusert til om lag 60. Behovene i samarbeidskirkene er fortsatt til stede. Når NMS likevel har hatt en nedgang, så skyldes det manglende tilgang på kvalifiserte søkere og økonomiske prioriteringer. Det er også en kjensgjerning at utdanningsnivået i mange samarbeidsland har økt. 3. Misjon i Norge (Våg mer 2.1.5) I strategiperioden har NMS fortsatt sitt misjonsengasjement i Norge gjennom Kristent Innvandrerarbeid (KIA), Oslo Internasjonal Church, Nettverk for misjonale menigheter og Senter for menighetsplanting og menighetsutvikling på Misjonshøgskolen (MHS). Arbeidet med Nettverket for misjonale menigheter og Senter for menighetsplanting og menighetsutvikling, har økt i perioden. 4. Misjon utenfor Norge (Våg mer 2.1.6) I strategiplanen for går det frem at NMS vil øke sitt engasjement i Europa og i Midtøsten. Dette har skjedd gjennom en økt satsing på ettåringstjeneste i England og Estland og ved at engasjementet i Estland søkes utvidet med en misjonærfamilie. Etter at NMS sin tidligere samarbeidspartner fusjonerte med den reformerte kirken i Frankrike, arbeides det nå med en ny samarbeidsavtale som blant annet innbefatter et menighetsplantingsprosjekt sør for Paris. NMS er også sterkere tilstede i Midtøsten gjennom et økt engasjement i SAT-7 og gjennom et migrantarbeid i Spania for flykninger fra Nord-Afrika. Det har vært en konflikt innad i Den evangelisk-lutherske kirke (EELC) i Kamerun. En utbrytergruppe har gjort krav på å være den opprinnelige EELC, og krevd å få overta kirkens eiendommer og midler. Den nye biskopen, Ruben Ngozo, har tatt tak i konflikten, ført samtaler med lederne for utbrytergruppen og besøkt utbrytermenigheter. Forholdene ser nå ut til å normalisere seg. NMS sitt arbeid og nærvær i Brasil har minket i perioden ved at det siste misjonærparet ikke har blitt erstattet. NMS støtter fremdeles noen prosjekt gjennom Missâo Zero. Som en verdensomspennende organisasjon blir NMS sitt arbeid påvirket av naturkatastrofer, sosial uro og politisk ustabilitet. Dette gjelder for eksempel flom i Thailand og kamphandlinger i Mali. Kamphandlingene og okkupasjonen av Nord-Mali er den enkelthendelse som har dratt ut i tid og som har påvirket arbeidet mest. Selv om en god del av arbeidet er ivaretatt, så har misjonærene vært ute av landet i lange perioder og dette har naturlig nok ført til at arbeidet ikke har blitt ivaretatt på samme måte som ellers. I perioden inngikk NMS en rammeavtale med DIGNI. En rammeavtale innvilges etter søknad for flere prosjekt samtidig på egne vilkår. Avtalen innebærer økt ansvar og arbeidsmengde for NMS, men skal også gi NMS større fleksibilitet i administrering av prosjektene. Digni har slik rammeavtale med tre 8 Sommerfest & Generalforsamling 2014

9 TREÅRSMELDING misjonsorganisasjoner. Ordningen vil bli evaluert etter hvert. 5. Arbeidet i regionene (Våg mer 2.2) Under generalforsamlingen i 2011 satte man punktum for debatten om antall regioner i Norge. I siste treårsperiode har organisasjonen derfor implementert vedtaket. Regionene er inndelt i områder, og hvert område har et områdeutvalg. Arbeidet i regionene har vært preget av stor frivillig innsats. I samsvar med vedtaket på generalforsamlingen i 2011, har man i perioden arbeidet med å danne nye foreninger. Målet om en netto økning på 40 misjonsgrupper er ikke nådd. Det ble registrert 25 nye foreninger samtidig med at 292 foreninger har gått inn. Vinteren 2013 startet et arbeid med å spørre seg hva NMS sitt arbeid i Norge skal være i fremtiden. Hensikten er å få definert fokus på hva arbeidet i Norge skal være, hvilke mål man skal ha for arbeidet og finne frem til en tjenlig organisering av dette arbeidet. NMS samarbeider med Den norske kirkes menigheter. 970 av 1280 menigheter har en eller flere misjonsavtaler. Per i dag har NMS 580 misjonsavtaler og er den misjonsorganisasjonen med flest avtaler. Dette er et ansvar som forplikter, og som NMS ønsker å følge opp med de ressursene organisasjonen har til rådighet. NMS ønsker å hjelpe menighetene til å ivareta sitt misjonsengasjement. Generalforsamlingen i 2011 vedtok et mål om en netto økning på 25 misjonsavtaler i perioden. Resultatet ble en økning på 16. De totale inntektene fra menigheter har gått ned med ca kroner fra 2011 til I perioden har NMS økt innsatsen overfor målgruppen Landsstyret innvilget prosjektet Ny Giv med tanke på å simulere til flere grupper og fellesskap med misjon i fokus. Prosjektet går til sommeren 2014 og skal evalueres da. Noen nye grupper har det blitt. I tillegg til F2 i Fagerborg menighet i Oslo, er det i gang studentgrupper i Bergen og Kristiansand. F2 og ansatte har også arrangert en konferanse de siste to årene om det å være en Jesu disippel i vår tid; Disippel 2013 og Disippel I Norge har det pågått en vedvarende debatt om samlivsetiske spørsmål. NMS opplever på den ene siden et økt press om å engasjere seg og markere sine standpunkt i samlivsetiske debatter. På den annen side fremholder andre at NMS først og fremst er en misjonsorganisasjon og dermed ikke bør markere seg. NMS sitt landsstyre vedtok i 2008 et samlivsetisk dokument som slår fast hva organisasjonen mener i de ulike spørsmålene. Av dette går det fram at NMS har et klassisk, konservativt ståsted. Ettersom NMS ikke er et eget kirkesamfunn, har ikke organisasjonen hatt tradisjon for å være førende i slike debatter. 5.1 NMS Gjenbruk I perioden har antall butikker, omsetningen og overskuddet økt. NMS Gjenbruk hadde et mål om å opprette 13 nye butikker i treårsperioden. Resultatet ble 8 nye butikker. NMS Gjenbruk sin visjon er: Misjon, Miljø og Møteplass. Butikkene gir et overskudd som kommer NMS sin virksomhet til gode. Gjenbruk av brukte ting sparer miljøet, og butikkenes kaffekrok er en møteplass der kunder kan sette seg ned og slå av en prat. Til sammen har nå NMS 43 gjenbruksbutikker og omtrent 1700 medarbeidere som arbeider på frivillig basis NMS U NMS U utarbeider egne planer og rapporter til sitt eget landsmøte. I denne sammenhengen kan det nevnes at NMS U og NMS i perioden har økt sine felles møtepunkter og at organisasjonene samarbeider om å nå målgruppen år. NMS U sitt arbeid har fokus på barneleirer, tenmisjonsfestival (TMF) og klubber for barn. 9

10 TREÅRSMELDING 5.3 Hald Internasjonale Senter NMS samarbeider med Strømmestiftelsen og Laget om et utvekslingsprogram for ungdommer og NMS sine samarbeidspartnere. NMS sitt program heter Connect. Arbeidet har stor verdi i seg selv, i tillegg til at det er en arena der ungdom blir kjent med NMS slik at det kan føre til et engasjement på et senere tidspunkt. Tilgangen på søkere har vært god. Connect utgjør en viktig rekrutteringsarena for NMS, både for arbeidet i Norge, for MHS og til misjonærtjeneste Misjonshøgskolen (MHS): MHS eies av NMS. Det er få som studerer teologi med tanke på misjonærtjeneste, men MHS er likevel en viktig ressurs og et strategisk virkemiddel for NMS. MHS sin kompetanse brukes i ulike evalueringer, og skolen har et internasjonalt master- og doktorgradsprogram som studenter fra NMS sine samarbeidskirker nyter godt av. I perioden har MHS sitt styre vedtatt nye vedtekter som er i samsvar med virksomheten. Disse har tatt inn i seg endringen i studietilbud i retning globale studier og internasjonal kommunikasjon. I perioden er det satt i gang et arbeid som skal munne ut i en ny strategiplan for å møte endringer og utfordringer i tiden som ligger foran. 6. Kommunikasjon, innsamling og IKT (Våg mer 2.2 og 2.3) Informasjonsarbeidet utarbeides i samsvar med gjeldende informasjons- og kommunikasjonsplan, hvor man har fokus på bruk av Misjonstidende, nettsiden (www.nms.no) og sosiale medier i informasjonssatsingen. Det grafiske uttrykket på både Misjonstidende og nettsidene er i stadig utvikling. NMS jobber aktivt med forenkling av informasjonsrutiner, da særlig mot giverne. En stor utfordring i denne perioden har vært innføring av nytt CRM-system, et verktøy for oppfølging av gaver, givere, abonnementer, etc. Skiftet medførte store utfordringer for organisasjonen, men er i tråd med strategien om å sette ut så mye som mulig av IKT-tjenestene. NMS er nå knyttet opp til Profundo, som har base i Kristiansand. NMS bruker også dette firmaet som rådgivere i innsamlingsarbeidet. Generalforsamlingen i 2011 vedtok et mål om å skaffe 2500 nye avtalegirogivere. I perioden har det kommet til 472 nye givere på avtalegiro, mens 354 har av ulike grunner avsluttet sine avtaler. 7. Personal (Våg mer 2.4) Personalavdelingen har i treårsperioden fokusert på flere viktige områder for å sikre en god arbeidssituasjon for de ansatte i Norge og for misjonærene og deres familier. I 2011 vedtok landsstyret en handlingsplan kalt «Godt å være familie». Dette er ett av flere tiltak som fulgte etter at prosjektet «Barn og unge med flerkulturell oppvekst» ble avsluttet i Målet med handlingsplanen er å sikre god oppfølging av barn med flerkulturell oppvekst, å sette tematikken på dagsorden og å videreføre kunnskap, erfaringer og holdninger fra prosjektet. NMS har i perioden fornyet sin avtale med NAV om samarbeid for et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). I 2012 og 2013 ble det gjennomført arbeidsmiljøundersøkelser blant alle ansatte i NMS. Resultatene gav inntrykk av jevnt over god trivsel og stort engasjement i organisasjonen, men synliggjorde også forbedringsområder å jobbe videre med. I tråd med NMS sin målsetting om et arbeidsmiljø preget av trivsel, tillit og trygghet, og et forsvarlig psykisk og fysisk arbeidsmiljø, ble det i 2014 vedtatt retningslinjer mot mobbing og trakassering. Ved utgangen av denne treårsperioden er personalavdelingen i gang med arbeidet med et personalpolitisk dokument som vil danne grunnlaget for morgendagens målsettinger og rutiner med hensyn til viktige tematikker som rekruttering, personalutvikling og personellmessig målstyring. 8. Økonomi og drift (Våg mer 2.5) 10 Sommerfest & Generalforsamling 2014

11 TREÅRSMELDING Det viser seg å være ganske utfordrende å budsjettere de årlige inntektene, og resultatet blir ofte veldig forskjellig fra planen. Når man derimot ser på treårsperioden under ett, blir resultatet mye jevnere. NMS mottok millioner kroner i gaver i denne treårsperioden, sammenlignet med millioner kroner i forrige periode. Det ble gitt testamentariske gaver på 59.6 millioner kroner mot 61.2 millioner i forrige periode. Samlet sett var det et overskudd på 9,5 millioner inklusive eiendomssalg på 14,1 millioner. Til sammenligning var det i et samlet underskudd på -23,7 millioner inklusive eiendomssalg på 19.7millioner. I perioden har NMS mottatt offentlige tilskudd på 70.3 millioner. Organisasjonen har bidratt med millioner i direkte støtte til våre partnere, i tillegg til det arbeidet våre misjonærer og rådgivere gjør. I perioden har NMS sine om lag 50 gjenbruksbutikker bidratt med netto 45.1 millioner kroner. NMS U har fått direkte tilskudd på 31 millioner. 9. Eiendommer (Våg mer 2.6) I samsvar med strategiplanen for , har forvaltningsstyret (FS) i treårsperioden arbeidet med kartlegging av eiendomsmassen med tanke på kvalitet, standard og utviklingsmuligheter. Som ledd i dette gjennomførte et konsulentfirma en teknisk gjennomgang og vurdering av de fleste eiendommene. Rapporten konkluderte med at det er et betydelig vedlikeholdsetterslep på de aller fleste eiendommene. På bakgrunn av dette har FS levert en omfattende rapport til landsstyret. Landsstyret har på sin side arbeidet for å få frem en strategisk tenkning for bruk av egne eiendommer. Før generalforsamlingen i 2014 vil landsstyret ha landet på noen strategiske vedtak i saken om «NMS sine eiendommer i et strategisk misjonsperspektiv». Forvaltningsstyret har ønsket å fokusere på viktigheten av klare strategiske føringer for bruken av eiendommene, slik at disse kan legges til grunn for videre eiendomsforvaltning- og utvikling. Dette arbeidet er forvaltningsstyret klar til å ta tak i. Når det gjelder leirstedsdriften, har det vært satt fokus på standardiseringer, samordninger og økonomisk drift. Driften av leirstedene har i perioden gått med om lag 12 millioner kroner i underskudd. 10. Forsøk med omorganisering på to nivå (Våg mer 2.7) Generalforsamlingen i 2011 vedtok at NMS skulle arbeide videre med en modell med to nivå i organisasjonen. Dette arbeidet kom ikke ordentlig i gang før i slutten av treårsperioden og er nå til utprøving i region Nord. Ettersom dette arbeidet kom sent i gang, ligger det an til at landsstyret vedtar en forlengelse av prøveperioden ut 2015, med påfølgende evaluering. 11. Utfordringer NMS har mange og trofaste støttespillere. Den desidert største utfordring i årene som kommer, er å nå ut med informasjon om det viktige arbeidet NMS står i for at flere skal få lyst til å støtte arbeidet. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst for å få et varig håp, og han vil at alle skal ha det de trenger for å leve verdige liv. Først da vil NMS også i fremtiden kunne gi mennesker verdig liv og varig håp. Den nest største utfordringen i årene som kommer, blir å rekruttere misjonærer til tjeneste. Gud kaller mennesker også i dag til tjeneste for at hans rike skal vokse, både hjemme og ute. 11

12 PROTOKOLLKOMITEENS RAPPORT Sak 3 Protokollkomiteens rapport Rapport fra protokollkomiteen juli 2011 desember 2013 Protokollkomiteen skal påse at landsstyrets avgjørelser er i samsvar med NMS grunnregler og generalforsamlingens vedtak, og komiteen gjennomgår landsstyrets og arbeidsutvalgets protokoller. Landsstyret bestemmer i henhold til grunnreglene selv om det vil ha et eget arbeidsutvalg. Det er ikke opprettet arbeidsutvalg, så det er bare protokoller fra landsstyret som er gjennomgått. Rapporten dekker perioden fra generalforsamlingen 2011 ut året Medlemmer av komiteen: - Ingvild Osberg, leder - Jonas Skrettingland, sekretær - Lars Gunnar Lie Komiteen har hatt to møter og ett telefonmøte. Komiteen har behandlet to spørsmål fra generalsekretær og landsstyre. 1. Et spørsmål om stillingsstopp i Landsstyret fortolket i den saken et eget vedtak i ettertid, noe landsstyret har myndighet til å gjøre. 2. Et spørsmål om landsstyrets myndighet til å gjøre redaksjonelle og språklige endringer i organisasjonens grunnregler og vedtekter. Endringer av grunnregler og vedtekter tilligger generalforsamlingen, og det kan etter komiteens syn ikke skilles mellom større og mindre endringer. Landsstyrets protokoller Komiteen har gjennomgått landsstyrets protokoller fra sak 30/11 til og med sak 81/13 og har ingen merknader til sakene. Det vil bli lagt fram tilleggsprotokoll for våren 2014 under generalforsamlingen. Stavanger Ingvild Osberg Jonas Skrettingland Lars Gunnar Lie VEDTAK Forslag til vedtak: 1. Protokollkomiteens innberetning tas til etterretning. 2. Landsstyret meddeles ansvarsfrihet i henhold til 5 i grunnreglene. 12 Sommerfest & Generalforsamling 2014

13 STRATEGIPLAN Sak 4 Strategiplan SOMMERFEST & GENERALFORSAMLING Tema: Verdig liv - varig håp Vedlegg: Strategiplan Verdig liv varig håp Landsstyrets forslag til strategiplan Verdig liv varig håp blir med dette lagt frem for generalforsamlingen i tråd med vedtektene. Strategiplanen har blitt til etter en omfattende prosess med involvering av frivillige og ansatte i hele organisasjonen. Alle samarbeidspartnere har også fått mulighet til å uttale seg, og saken ble drøftet på rådsmøtet Før landsstyrets endelige behandling i februar 2014, ble planen sendt på ordinær høringsrunde i organisasjonen. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir sin tilslutning til Strategiplan , Verdig liv varig håp. VEDTAK s k apt til å dele 13

14 STRATEGIPLAN Vedlegg Forslag til strategiplan for : Verdig liv - varig håp 1 Grunnlaget 1.1 Utgangspunktet - hva vi tror Bibelen er Guds inspirerte ord. Jesus Kristus brakte Guds rike nær. Dette virkeliggjorde han ved å møte menneskers materielle og åndelige behov. Jesus kalte mennesker til å følge ham, og på samme måte kaller han oss til å følge ham og bringe Guds rike nær de som lever nå. Det gjøres ved å forkynne evangeliet og ved å vise nestekjærlighet. Motivasjonen til å gjøre dette kommer ved å søke hans vilje gjennom bibel, bønn og det kristne fellesskapet. Jesus er verdens frelser. Det er gjennom hans forsoning vi blir erklært rettferdige for Gud og får evig liv. 1.2 Vår misjonsforståelse - vårt oppdrag Vi gleder oss over å være en del av Guds misjon i verden. Gud vil at alle mennesker skal få høre evangeliet om frelse ved troen på Jesus Kristus, og han vil at vi skal fremme rettferdighet i en verden preget av urettferdighet. Alle mennesker er skapt i Guds bilde, og Gud vil at alle skal ha det de trenger for å leve et verdig liv. Alle kristne er kalt til å leve misjonalt. Vi vil bringe evangeliet videre, i ord og handling. 1.3 Visjon - hva vi drømmer om Vi drømmer om en levende, handlende og misjonerende kirke i alle land. Vi drømmer om å gi mennesker verdig liv og varig håp gjennom vårt arbeid. Vi drømmer om at kristne i Norge deler sin tro med andre og følger Jesus i hverdagen. 1.4 Selvforståelse - hvem vi er NMS er en selvstendig misjonsorganisasjon innen Den norske kirke. Vi vil være med å gi mennesker verdig liv og varig håp. Gjennom vårt arbeid ønsker vi å bygge bro mellom kristne og mellom kirkesamfunn. 1.5 Organisasjon - hvordan vi arbeider Åndelighet NMS legger vekt på å søke Gud i tro og bønn. Vi ser arbeidet som en del av Guds frelsesplan. Vår bønn er at Guds rike må komme og at dette fører til et liv i etterfølgelse av Jesus Kristus Samarbeid NMS samarbeider med organisasjoner og kirker som kan identifisere seg med NMS sine visjoner, arbeidsmåter og mål. Dette skjer i et gjensidig partnerskap med våre samarbeidspartnere Frivillighet NMS er en frivillig organisasjon som virker i et samarbeid mellom ulønnende og lønnede medarbeidere Demokrati NMS er en demokratisk organisasjon med vedtekter og valgte organer. Organisasjonen består av 14 Sommerfest & Generalforsamling 2014

15 STRATEGIPLAN enkeltmedlemmer, foreninger og samarbeidsmenigheter. Disse kan møte på generalforsamlingen med tale- og stemmerett, slik det er nedfelt i vedtektene. 1.6 Verdier - hva alt arbeidet bygger på Vi vil at disse verdiene skal ligge til grunn for arbeidet: Kjærlighet Gud er kjærlighet,og vi vil at alle som tror på ham, skal gi denne kjærligheten videre til alle mennesker Verdighet Alle mennesker er skapt likeverdige og har samme verdi for Gud. NMS vil arbeide for at alle mennesker skal kunne leve et verdig liv Helhetlig menneskesyn NMS tar hensyn til hele mennesket i sin måte å drive misjon på. Det betyr at både fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov er viktige Faglighet NMS sitt arbeid skal kjennetegnes av høy faglighet og respekt overfor kultur, lokale forhold og tradisjoner Bærekraft NMS sitt arbeid skal preges av lokalt engasjement og ansvar, slik at arbeidet får varige ringvirkninger Endringsvilje NMS ønsker å være dynamisk og endringsvillig i måten det jobbes på, og ha en aktiv holdning til endringene som skjer i omgivelsene Etterrettelighet NMS forplikter seg på å være etterrettelig når vi forvalter ressursene organisasjonen blir betrodd. Dette gjelder forvaltning av både personell, eiendom og penger. 1.7 Virkelighetsforståelse - hvordan vi ser på verden Norge og resten av verden forandrer seg stadig. Noen av de endringene som har størst betydning for NMS sitt misjonsarbeid er: Misjon Tidligere var det flest kristne i Europa og Nord-Amerika. Nå har det snudd. I dag vokser kirkene mest i Afrika, Sør-Amerika og Asia, mens kirkene i Europa og USA opplever nedgang. I dag sendes misjonærer fra de fleste land og i alle retninger, og Europa får flere og flere misjonærer fra Afrika og Asia Fattigdom Fattigdoms- og velstandsmønsteret er i endring. Samtidig med at enkelte land i Afrika, Sør-Amerika og Asia opplever stor økonomisk vekst, er fattigdommen økende i Amerika og Europa. Skillet mellom rike og fattige er økende, men i dag går skille mellom fattige og rike i større grad gjennom landene enn mellom dem. Tendensen er fremdeles at landsbygdene har mindre velstandsøkning enn byene Religion Vår tid opplever en endret oppmerksomhet om åndelige spørsmål. Dette er ofte knyttet til nyreligiøsitet. 15

16 STRATEGIPLAN I dag er det langt flere møter mellom representanter for ulike religioner enn for få år siden. Dette skyldes dels at vi reiser oftere og lengre enn før, men også at det er en betydelig migrasjon til europeiske land, også Norge. Den arabiske våren har ikke blitt det mange håpet på. I noen land har diskriminering og religiøs forfølgelse økt. For mange kristne har situasjonen gått fra vondt til verre Klima Klima og miljø er i endring. Skaperverket forringes av menneskers forbruk og uansvarlig forvaltning. Det er de fleste forskere enige om. Dette går utover livskvaliteten til nåværende og kommende generasjoner. De negative konsekvensene vil forsterke forskjellene mellom fattig og rik. Klimautfordringene er et kollektivt ansvar for alle land og myndigheter. Selv om dette må løses politisk, oppfordres alle til å arbeide for en rettferdig og bærekraftig utvikling av verdens ressurser Rammebetingelser NMS er avhengig av ulike rammebetingelser for sitt arbeid. Her nevnes to av dem: NMS samarbeider med partnere i land som befinner seg i konfliktområder. Dette kan være politiske eller etniske konflikter som ofte har et religiøst tilsnitt. Men det handler også om konflikter mellom religiøse grupperinger, kirkesamfunn, menigheter eller personer. Den andre rammebetingelsen handler om at NMS opplever økt konkurranse om givere og at det synes lettere å samle inn til prosjekt innen diakoni og menneskerettigheter. Denne utviklingen forsterkes av at Den norske kirke antakelig vil oppleve økt behov for egenfinansiering. 2 Arbeidet 2.1 Programarbeidet - hva vi vil NMS sitt arbeid består av regionarbeid og programarbeid. Programarbeidet har tre program: Bistand - Diakoni og bistand (DB), Bygging - Lederutvikling og organisasjonsbygging (LO) og Budskap - Evangelisering og menighetsbygging (EM). Tiltak: NMS sin programstruktur skal evalueres. Her må det blant annet avklares hvordan programarbeidet og regionarbeidet skal samarbeide Satsingsområder innen Diakoni og bistand (DB) NMS og samarbeidspartnernes mål er å bedre fattiges levevilkår og livsgrunnlag på landsbygda og i byer. Vi ser på fattigdomsbekjempelse og klimatilpasning i sammenheng og fokuserer på mennesker grunnleggende behov og retten til et verdig liv. Vi vil være med å minske kløften mellom fattige og rike og uretten som begås mot fattige, sårbare og marginaliserte grupper i våre samarbeidsland. Dette arbeidet skjer innenfor nasjonale og regionale planer og oppnås ved å bygge lokal kapasitet. Gjennom kapasitetsbygging ønsker vi å bidra til levedyktige organisasjoner i det sivile samfunn, lokal mobilisering, bedrede levekår for lokalbefolkningen, styrkede rettigheter og muligheter for kvinner, barn og ungdom. I perioden vil vi fremme engasjement og forståelse for diakoni og diakonale holdninger, styrke godt og faglig bistandsarbeid og organisasjons og menighetsdiakoni ut fra lokale ressurser. Sammen med samarbeidspartnerne vil vi ha en gjennomgang av vårt tradisjonelle engasjement i kirkenes institusjonaliserte diakoni innen helse, barn og utdanning Satsingsområder innen Evangelisering og menighetsbygging (EM) Satsingen på evangelisering vil bli videreført. I perioden vil en fokusere på å optimalisere sør-sør misjon. 16 Sommerfest & Generalforsamling 2014

17 Bortsett fra i pionersituasjonen vil en fortsette dreiningen mot en misjonal tankegang der menighetene er den sentrale aktør. Arbeidet med teologisk undervisning videreføres på alle nivå. I perioden vil en særlig fokusere på hvordan samarbeidet med MHS kan komme de teologiske institusjonene til gode. Europa vil fortsette å være et satsingsområde. Her er menighetsutvikling en sentral tilnærming. I perioden vil NMS særlig arbeide med menighetsutvikling og styrke Senter for menighetsutvikling på MHS. Innsatsen gjennom sør-nord-misjon vil også styrkes Satsingsområder innen Lederutvikling og organisasjonsbygging (LO) NMS og partnernes mål er å etablere bærekraftige lederutviklingsprogram gjennom relasjonell ledelse og samarbeid. I dette programmet jobber vi blant annet med viktige tema som makt, konflikt og konfliktløsning. NMS ønsker å bidra til å bygge opp gode og effektive kirkeorganisasjoner med tydelig identitet og klare strategier. Det gjør vi ved å utveksle idéer, undervise i organisasjonskunnskap og skape gode og sunne organisasjonsstrukturer. Arbeid med personalforvaltning blir også vektlagt. NMS ønsker å arbeide for en bred sammensetning av medlemmer i styrer og råd med økt fokus på barn og ungdommers deltakelse. Et satsingsområde er bedre utnyttelse av lokale ressurser, som i konseptet Bruk dine talenter. Her er det den lokale menigheten som er utviklingsagent i lokalsamfunnet. Det å styrke kvinners posisjon i kirke og samfunn, blir også vektlagt. NMS arbeider for flere kvinnelige ledere, samt å øke kvinneandelen i styrer og råd. Kampen mot kvinneundertrykkende praksis vil fortsette Tverrgående tema - hva vi fokuserer på NMS har fem tverrgående satsingsområder i misjonsarbeidet. Disse er viktige fokusområder som vi vil være bevisst på i vår ressursforvaltning. De tverrgående temaene er: Livskraftig barne- og ungdomsarbeid Kjønnsperspektiv og kvinners rettigheter Klimatrusler og miljøvern Konfliktsensitivitet Økumenisk åpenhet og luthersk forankring STRATEGIPLAN Prioriteringer NMS har samarbeidspartnere i en rekke land. Noen samarbeidspartnere har arbeid som strekker seg over flere land. NMS sitt engasjement organiseres slik det er redegjort for ovenfor. På prosjektnivå vil dette endre seg fortløpende i samsvar med programplaner, og etter hvert som prosjekter avsluttes, videreføres eller innvilges. En målsetning for NMS, er å øke engasjementet i Europa, Midtøsten og Nord-Afrika. Dette vil måtte bety reduksjoner andre steder Misjonærrollen - hvordan misjonærene arbeider NMS sine samarbeidskirker er selvstendige, og misjonærenes rolle og arbeidsoppgaver har endret seg. Det er fortsatt bruk for misjonærer, men på en annen måte enn tidligere. NMS vil fortsatt kalle mennesker til misjonærtjeneste av kort eller lang varighet. Misjonærer er både relasjonsbyggere og faglige bidragsytere. Det er mer og mer aktuelt å engasjere sør-sør-misjonærer og benytte seg av pendlermisjonærer fra Norge som oppholder seg i landet i kortere perioder. Tiltak: Siden misjonærrollen har endret seg, fortsetter vi å jobbe med hvordan vi skal forstå den nye rollen. Det er gjort en misjonærrolleundersøkelse som har ført til en handlingsplan. Denne vil følges opp videre. 17

18 STRATEGIPLAN Partnerskap i misjonsarbeidet - hvem vi samarbeider med NMS jobber alltid sammen med nasjonale partnere i misjonsarbeidet. Når et slikt samarbeid begynner, etableres det et arbeidsfellesskap rundt prosjektene. Selv om et prosjektsamarbeid reduseres eller avsluttes, består relasjonen. Samarbeidet organiseres i prosjekt, der samarbeidspartneren søker om prosjektmidler. Prosjektet gjennomføres og evalueres i samsvar med vedtatte retningslinjer og rutiner. Et viktig mål er å skape selvstendighet og bærekraft i åndelig, organisatorisk og økonomisk betydning. Tiltak: I denne strategiperioden vil NMS ha en gjennomgang av partnerskapstenkningen og hvordan denne blir praktisert. 2.2 Arbeidet i regionene NMS sitt regionarbeid er delt inn i områder. Arbeidet består av fire fagområder; NMS Menighet, NMS Grasrot, NMS og NMS Frivillighet. Arbeidet i Norge skal gjøre Jesus kjent, kalle til omvendelse og fornyelse, inspirere til å leve misjonalt og skape engasjement for NMS sitt misjonsarbeid. Det er gjennom arbeidet i Norge NMS får støtte gjennom forbønn og gaver. Det vil i perioden bli gjort en evaluering av arbeidet i Norge for å se på eventuelle behov for endringer og for å vurdere hvordan arbeidet best kan organiseres NMS Menighet Dette arbeidet retter seg mot menigheter som støtter NMS arbeid. Overfor Den norske kirke, anses Samarbeidsrådet for Menighet og Misjon som et viktig samarbeidsorgan. NMS Menighet skal systematisk oppdatere og informere menigheter som har samarbeidsavtaler med NMS. Målet er å inspirere til økt engasjement. NMS Menighet skal i perioden videreutvikle brosjyrer, materiell, hjemmesider og være synlige i sosiale media. NMS-ansatte og frivillige skal besøke menigheter, arrangere menighetsturer, delta i trosopplæringog konfirmantarbeid, og arbeide systematisk med å engasjere smågrupper i menigheten for misjon. Det er et mål at menighetene øker sitt misjonsengasjement og blir mer utadvendt. NMS sitt menighetsnettverk er et virkemiddel i dette arbeidet NMS Grasrot Dette arbeidet retter seg mot enkeltmedlemmer, grupper og foreninger som støtter NMS sine misjonsprosjekt. NMS Grasrot skal arbeide for å styrke eksisterende møteplasser og utvikle nye lokale misjonsmøteplasser. Dette arbeidet er viktig for NMS og må ivaretas NMS Fremtiden til NMS står og faller med å rekruttere medarbeidere i de yngre aldersgrupper. Dette må gjenspeile seg i organisasjonens rekrutteringspolicy. Dette arbeidet er et satsningsområde som NMS vil samarbeide med NMS U om. I strategiperioden vil NMS ta initiativ til å fordele ansvar for de ulike delene av dette arbeidet. Dette medfører utarbeidelse av handlingsplaner. Inkludert i dette arbeidet, oppbyggingen av et nettverk for praksisstudenter fra feltene, studenter ved Hald Connect, ettåringer m.fl. Dette kan medføre nye arenaer og samlingsformer. 18 Sommerfest & Generalforsamling 2014

19 Sammen med NMS-U og NMS sitt nettverk for menighetsutvikling vil vi søke å ha et NMS nærvær i alle de større studentbyene i Norge. Noen steder kan dette skje ved at vi driver eget arbeid, andre steder gjennom nettverksbygging og mentoring. I 2013 vedtok landsstyret et treårig prosjekt innen korttidsmisjon. Prosjektet evalueres når prøveperioden er over. Dersom det er vellykket, vil det etableres som et arbeid innen NMS Prosjektet har to deler: Ferie med mening (FM) og Korttidssteam (KT). Målet er å engasjere kristne for misjon og for NMS sine prosjekt. Eksisterende former for korttidsmisjon og volontørtjeneste videreføres NMS Frivillighet Arbeidet med å engasjere frivillige medarbeidere er svært verdifullt for NMS. I perioden ønsker vi å styrke arbeidet med systematisk oppfølging av frivillige medarbeidere. I dette arbeidet vil regionstyrene og områdeutvalgene ha en viktig rolle Forsøk med organisering av arbeidet i regionene på to nivå På generalforsamlingen i 2011 ble det vedtatt å utrede hvordan en to-nivå-modell for regionarbeidet kunne organiseres. Dette arbeidet ble påbegynt i forrige strategiperiode. I kommende strategiperiode skal dette arbeidet videreføres og evalueres av de involverte. Tiltak: Utredningen av en to-nivå-modell i regionarbeidet fortsetter i kommende strategiperiode. Forsøket med en to-nivå-modell for Region Nord utprøves og evalueres. Sammen med områdeutvalgene vil man arbeide for å få en tjenlig oppfølging av frivillige og menigheter med menighetsavtale. NMS vil søke stillingssamarbeid med Den norske kirke og/eller andre organisasjoner for å ivareta regionarbeidet Leirarbeid NMS har hatt et stort og aktivt leirarbeid. Dette er en arbeidsform som mange har hatt utbytte av; voksne, barn, unge og familier. NMS U arbeider med å lage en strategi for leirarbeidet sitt, og dette vil NMS støtte opp om. I tillegg vil NMS lage en egen strategi for sitt leirarbeid for sine målgrupper. 2.3 NMS U NMS U er NMS sitt barne- og ungdomsarbeid. De er en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon med en demokratisk oppbygning. Organisasjonene har et nært samarbeid, og NMS yter et årlig bidrag til driften av NMS U. Gjennom NMS U ønsker NMS å kalle unge kristne til å leve misjonalt og engasjere seg i NMS sitt misjonsarbeid. Slik legger også NMS et viktig grunnlag for sin egen fremtid. 2.4 HALD Internasjonale Senter Connect ved Hald Internasjonale Senter er NMS sitt utvekslingsprogram for ungdommer. Arbeidet har stor verdi i seg selv, i tillegg til at det er en arena der ungdom blir kjent med NMS. Hald er en viktig rekrutteringsarena for NMS og i perioden vil en samordne dette med andre rekrutteringstiltak i organisasjonen. 2.5 Misjonshøgskolen (MHS) MHS eies av NMS, og er organisert som et aksjeselskap med eget styre oppnevnt av Landsstyret. Skolen utarbeider sin egen strategiplan som vedtas av høgskolestyret. MHS er et viktig redskap for NMS til å: - utfordre kristne og kirker i Norge til å vokse og bli mer misjonale STRATEGIPLAN 19

20 STRATEGIPLAN - styrke den teologiske og kirkelige kompetansen i NMS sine samarbeidskirker - utvikle relevant kompetanse for tverreligiøse og interkulturelle møter Dette gjøres blant annet ved å drive forskning og tilby utdanning innen teologiske fag, religionsvitenskap, samt globale og kulturelle studier på ulike nivå. For å styrke den teologiske og kirkelige kompetansen i samarbeidskirkene, vil MHS tilby utdanning på master- og doktorgradsnivå på MHS, samt undervise på teologiske seminarer i samarbeidskirkene. 2.6 Videregående skoler og NLA høgskolen NMS er medeier i Kristelig Gymnasium, Kristen Videregående skole i Trøndelag, Kristen Videregående skole i Nordland og NLA høgskolen. NMS har en positiv og bevisst holdning til sitt medeierskap, og ønsker at skolene skal styrke fokuset på det kristne verdigrunnlaget og et globalt engasjement. 2.7 Organisasjonsutvikling Personalutvikling NMS er en verdensvid organisasjon. Dette gjør oppfølging av medarbeidere i ulike deler av organisasjonen ekstra utfordrende. Medarbeidere er en viktig ressurs, og NMS skal alltid arbeide for en sakssvarende oppfølging og personalutvikling. Målet er medarbeidere som er godt forberedt, har mulighet til faglig og personlig utvikling og som er stolte og gode ambassadører for NMS. Tiltak: I perioden lages en handlingsplan for personalforvaltning. Sentrale punkter som rekruttering, personaloppfølging- og utvikling, genderperspektiv og målstyrt personalledelse får plass i denne handlingsplanen. Misjonærrolleprosjektets handlingsplan implementeres i løpet av perioden Informasjon og kommunikasjon God informasjonsflyt internt og eksternt er avgjørende for NMS. Internt handler det om å styrke den interne kommunikasjonen mellom ansatte ved HA, på leirstedene og i regionene. Eksternt betyr det å informere om arbeidet på en sakssvarende og innbydende måte. Informasjonen må formes slik at den kommuniserer med målgruppen Det er viktig å prioritere riktig omfang, innhold og ulike former for skriftlig kommunikasjon, sosiale medier og nettsider. Nettsidene er et hensiktsmessig virkemiddel i den eksterne kommunikasjonen, og interne nettsider fungerer som intern kommunikasjon for ansatte og regionstyrene. Tiltak: NMS lager en kommunikasjonsplan med en policy for intern og ekstern kommunikasjon som implementeres i perioden Innsamling NMS er avhengig av innsamlede midler og vil videreføre eksisterende innsamlingsmåter. Foreningene er en viktig bidragsyter til NMS, og vi vil gjerne inspirere og videreutvikle disse. Parallelt vil vi utvikle potensialet til misjonsavtalene i SMM-samarbeidet. Samtidig vil NMS søke å utvikle nye giverkonsept og nye givergrupper og arbeide målbevisst med å endre innsamlingsmetoder i samsvar med endringer i samfunnet. Derfor fokuserer vi på å rekruttere nye givere, spesielt innenfor 18/40 gruppen og i menighetene. NMS må styrke oppfølgingen av givere slik at de fortsetter å støtte organisasjonen. 20 Sommerfest & Generalforsamling 2014

Verdig liv - varig håp

Verdig liv - varig håp Innholdsfortegnelse Verdig liv - varig håp 1 Grunnlaget... 2 1.1 Utgangspunktet - hva vi tror... 2 1.2 Vår misjonsforståelse - vårt oppdrag... 2 1.3 Visjon - hva vi drømmer om... 2 1.4 Selvforståelse -

Detaljer

strategiplan Verdig liv Varig håp 2015-2017 Det Norske Misjonsselskap Vedtatt i LS 24.02.14 og GF juli 14. Revidert utgave godkjent av LS 05.09.

strategiplan Verdig liv Varig håp 2015-2017 Det Norske Misjonsselskap Vedtatt i LS 24.02.14 og GF juli 14. Revidert utgave godkjent av LS 05.09. strategiplan 2015-2017 Det Norske Misjonsselskap Vedtatt i LS 24.02.14 og GF juli 14. Revidert utgave godkjent av LS 05.09.14 Innhold 1. Grunnlaget..... s. 3 1.1 Utgangspunktet hva vi tror... s. 3 1.2

Detaljer

NMS GRUNNREGLER og vedtekter

NMS GRUNNREGLER og vedtekter NMS GRUNNREGLER og vedtekter VEDTATT AV NMS GENERALFORSAMLING JUNI 2017 GRUNNREGLER 1 Det Norske Misjonsselskap (NMS) er en selvstendig organisasjon innenfor Den norske kirke og et redskap for å realisere

Detaljer

Grunnregler og vedtekter Det Norske Misjonsselskap

Grunnregler og vedtekter Det Norske Misjonsselskap Grunnregler og vedtekter Det Norske Misjonsselskap 2014 Vedtatt av GF juni 2014. Redigert utgave godkjent av LS september 2014 GRUNNREGLER Side 2 1 NMS er en selvstendig organisasjon innenfor Den norske

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND FORMÅL OG BASIS 1 Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har til formål å utbre Guds rike. Derfor vil NLM forkynne evangeliet og fremme ansvar for misjon nasjonalt

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2012 2015 Normisjons visjon er «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Normisjons kjerneverdier er «elsket og sendt». Handlingsplanen omfter Normisjons totale arbeid i Norge

Detaljer

En levende kirke over hele jorden NMS STRATEGI

En levende kirke over hele jorden NMS STRATEGI En levende kirke over hele jorden NMS STRATEGI 2018-2023 NMS Strategi 2018-2023* En levende kirke over hele jorden 1) HVEM VI ER NMS er en selvstendig misjonsorganisasjon innen Den norske kirke og del

Detaljer

PROTOKOLL DET NORSKE MISJONSSELSKAPS GENERALFORSAMLING OSLO 2-6.juli 2014

PROTOKOLL DET NORSKE MISJONSSELSKAPS GENERALFORSAMLING OSLO 2-6.juli 2014 1 PROTOKOLL DET NORSKE MISJONSSELSKAPS GENERALFORSAMLING OSLO 2-6.juli 2014 SAK 1 KONSTITUERING Generalforsamlingen konstituerte seg ved å velge dirigenter, referenter, redaksjonskomite og tellekorps.

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 Innledning Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 SØNDAGSSKOLENs visjon er: JESUS TIL BARNA SØNDAGSSKOLENs grunnlag SØNDAGSSKOLEN NORGEs virksomhet skal skje i troskap mot Bibelen,

Detaljer

KR 68/16 Stavanger, desember 2016

KR 68/16 Stavanger, desember 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 68/16 Stavanger, 7.-9. desember 2016 Referanser: Arkivsak: 16/4126-1 (16/36283) Saksdokumenter: Tittel Dok. ID Brev til KR/BM fra generalsekretær i KFUK-KFUM Øystein 1531281

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

NOTE: 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 2 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter.

NOTE: 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 2 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Lover for Normisjon Mandal Vedtatt på konstituerende årsmøte i Mandal bedehus 11. okt. 2000. 5 endret på årsmøtet 22.jan.2003. 5 endret på årsmøtet 26. januar 2006. 5c samt 8 og 9 endret på årsmøtet 27.februar.13.

Detaljer

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Vedtekter for Acta - barn og unge i Normisjon 1 GRUNNLAG Acta barn og unge i Normisjon er Normisjons barne- og ungdomsarbeid og består av foreninger og direktemedlemmer

Detaljer

NLMs GRUNNREGLER. Formål og basis. Generalforsamlingen

NLMs GRUNNREGLER. Formål og basis. Generalforsamlingen NLMs GRUNNREGLER Formål og basis 1 Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har til formål å utbre Guds rike. Derfor vil NLM forkynne evangeliet og fremme ansvar for misjon nasjonalt og internasjonalt. Vi vil

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Til KPFs ekstraordinære generalforsamling 28. april-07. Sak: 2 Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Det foreslås at disse vedtektene erstatter gjeldene grunnregler

Detaljer

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste I følge Matteusevangeliet ber Jesus disiplene sine om å gå ut i hele verden og bringe evangeliet om ham videre til alle mennesker (Matt 28). Det oppdraget kirken

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

KM 11/06 Innvandring og integrering Den norske kirkes rolle i et flerkulturelt samfunn

KM 11/06 Innvandring og integrering Den norske kirkes rolle i et flerkulturelt samfunn KIRKEMØTET 2006 KM 11/06 Innvandring og integrering Den norske kirkes rolle i et flerkulturelt samfunn Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak Komiteens merknader Komiteen legger saksorienteringen

Detaljer

KM 07/12. Misjon til forandring Utfordringene fra Edinburgh Kirkemøtekomiteens merknader

KM 07/12. Misjon til forandring Utfordringene fra Edinburgh Kirkemøtekomiteens merknader KM 07/12 Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak Misjon til forandring Utfordringene fra Edinburgh 2010 Kirkemøtekomiteens merknader Komiteen legger saksorienteringen til grunn for sin behandling,

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN Kapittel 1: Om organisasjonen LFB har ulike roller å fylle som organisasjon. Vi skal være et godt tilbud til våre medlemmer. LFB som medlemsorganisasjon

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Kommunikasjonsplattform. for Den norske kirke. DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet

Kommunikasjonsplattform. for Den norske kirke. DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kommunikasjonsplattform for Den norske kirke DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kommunikasjonsplattform for Den norske kirke ISBN 13: 978-82-7545-066-9 Flere eksemplar kan bestilles fra: Kirkerådet Postboks 799

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: Forslag nye vedtekter:

Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: Forslag nye vedtekter: 1 Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: 1 Basis Norkirken Bergen står tilsluttet Normisjon, og er et selvstendig menighetsfellesskap innen rammen av Den norske kirke. Norkirken Bergen bygger

Detaljer

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE GRUNNREGLER FOR SØNDAGSSKOLEN NORGE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 SØNDAGSSKOLEN NORGE SØNDAGSSKOLEN NORGE er en sammenslutning av innmeldte søndagsskoler og barnegrupper.

Detaljer

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen.

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen. 14a I/2013 LM Strategier for Det Norske Baptistsamfunn Innledning Et fellesskap av levende, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet er visjonen til Det Norske Baptistsamfunn (DNB), vedtatt i 1994.

Detaljer

Sak 5/2015 Forslag til endring av profil

Sak 5/2015 Forslag til endring av profil Generalforsamling RE:ACT 2015 Haraldsheim vandrerhjem, Oslo 13.-15.februar 2015 1 Sak 1/2015 Godkjenning av innkalling etc. Tid: 5. min Godkjenne innkalling, saksliste, delegater og forretningsorden. Innkalling,

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET (Vedtatt på Misjonsforbundets generalforsamling 20.-23. mai 2004. Med endringer: Generalforsamlingen 13.-16. mai 2010) Vedtektene har status som generalforsamlingens

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

Mål og strategier. FOR FRELSESARMEEN I NORGE, ISLAND OG FÆRØYENE Gjelder fra januar

Mål og strategier. FOR FRELSESARMEEN I NORGE, ISLAND OG FÆRØYENE Gjelder fra januar Mål og strategier FOR FRELSESARMEEN I NORGE, ISLAND OG FÆRØYENE Gjelder fra januar 2008 1 Suppe, såpe og frelse; det var viktig for William Booth både å vise hva som var målet og hvilke strategier en skulle

Detaljer

Policy-dokument om kjønn, NMS

Policy-dokument om kjønn, NMS , NMS Det Norske Misjonsselskaps (NMS) policy-dokument om kjønn, likestilling og kvinners rettigheter, er et dokument som inneholder de viktigste prinsippene for hvordan NMS skal arbeide med denne tematikken.

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge

1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge Vedtatte lover Inderøy 4. juni 2011 1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge 2.0 Bekjennelse og tilhørighet Regionene står tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband og

Detaljer

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012)

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1 LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1.0 Navn og område 1.1 Regionens navn er: Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Øst. 1.2 Regionens arbeidsområder er fylkene Østfold, Akershus,

Detaljer

Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode:

Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode: Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode: 2017-2019 1 Innledning Motto for Misjonskirken Norge er Guds barns enhet og menneskers frelse, og det ønsker vi og holde høyt. Visjoner og

Detaljer

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40 Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013 Kapittel 1 Om Misjon 10/40 1-1 Subjekt for vedtektene Misjon 10/40 er et privat initiativ, organisert som en forening og godkjent av styret for

Detaljer

Sjømannskirkens verdidokument

Sjømannskirkens verdidokument Sjømannskirkens verdidokument Vaffelhjertet har fulgt Sjømannskirken k siden starten i 1864. Etter hvert er det blitt uttrykk for noe av Sjømannskirkens mest sentrale verdier, fellesskap, tilhørighet og

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse Demokratiske strukturer 3 Lokallaget 3 Årsmøte i Lokallaget 3 Landsstyret 4 Sentralstyret 4 Landsmøtet 4 Arbeidsutvalg 5 Utvalg

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære 1 STRUKTUR OG VISJON Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) er en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon. Vi er en del av Frelsesarmeen, en internasjonal evangelisk bevegelse og en del av den universelle

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter for return2sender

Vedtekter for return2sender R2S::Vedtekter 1. GRUNNLAG Visjon: Evangeliet tilbake til utgangspunktet! return2sender (R2S) er Den Norske Israelsmisjons barne- og ungdomsbevegelse. Vi vil se unge ta del i misjonsoppdraget for det jødiske

Detaljer

KM 9/01 Satsingsområder for Den norske kirke Vedtak

KM 9/01 Satsingsområder for Den norske kirke Vedtak KM 9/01 Satsingsområder for Den norske kirke 2002-2005 - Vedtak Innstilling fra kirkemøtekomité F: Saksorientering: Kirkemøtet vedtok i 1998 "Strategidokument for Den norske kirke 1999 2002". I forbindelse

Detaljer

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Årsmøtet i Osloforbundet har vedtatt nye vedtekter. Disse må godkjennes

Detaljer

1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.

1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune. VEDTEKTER FOR NLA HØGSKOLEN AS (Vedtatt i generalforsamling 9. desember 2009 med endringer 21.11.2012 og 21.05.2014) 1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Dato Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Andreas Kiplesund

Dato Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Andreas Kiplesund REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato 31.3.-1.4. Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Andreas Kiplesund Forfall: Gunnar Indrebø

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Vi bygger kirke Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Revidert januar 2012 Evaluering av målene for 2011 medførte mindre justeringer

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan UiO:Kjemisk institutt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Strategisk plan 2010-2016 Etter diskusjoner i styret og i strategisk ledergruppe, er det blitt bestemt at vi skal ha en kort overordnet

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Virksomhetsplan for IK Grand Bodø. IK Grand Bodø skal være flaggskipet i nord! VIRKSOMHETSPLAN FOR

Virksomhetsplan for IK Grand Bodø. IK Grand Bodø skal være flaggskipet i nord! VIRKSOMHETSPLAN FOR VIRKSOMHETSPLAN FOR IK GRAND BODØ 2014 2016 IK Grand Bodø skal være flaggskipet i nord! 1 INNLEDNING IK Grand Bodø ble stiftet i 1917 og er en fleridrettsklubb som nå driver med fotball og turmarsj, og

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09.10.2015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt)

Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09.10.2015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt) Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09102015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt) 1 FORMÅL & ORGANISASJONSTILHØRIGHET 11 Organisasjonstilhørighet

Detaljer

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak.

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Forretningsorden for landsstyret i Pedagogstudentene 1. Organer a) MØTELEDELSEN Møteledelsen

Detaljer

Bygging. Lederutvikling og organisasjonsbygging. Programprofildokument 2015-2017. Det Norske Misjonsselskap. Verdig liv Varig håp

Bygging. Lederutvikling og organisasjonsbygging. Programprofildokument 2015-2017. Det Norske Misjonsselskap. Verdig liv Varig håp Bygging Lederutvikling og organisasjonsbygging Programprofildokument 2015-2017 Det Norske Misjonsselskap Verdig liv Varig håp Vedtatt i Landsstyret 17.10.2014 1. Visjon og overordnede perspektiver NMS

Detaljer

STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP

STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP Vedtatt av Representantskapet 23. oktober 1979 med endringer av 4 av 26. november 1993, 5 av 25. november 1983 og 22. april 1994, 4 av 22. november 1996, 5 og 6 av 26. november

Detaljer

FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER:

FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER: FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER: Vedtatt på medlemsmøte 10. mars 2016. Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner er enige om at Frivillige organisasjoner

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Plattform for ledelse i staten hva nå? Partnerforum 11.juni 2009 Marit Skaar Reiersen

Plattform for ledelse i staten hva nå? Partnerforum 11.juni 2009 Marit Skaar Reiersen Plattform for ledelse i staten hva nå? Partnerforum 11.juni 2009 Marit Skaar Reiersen Plattform for ledelse i staten Prinsippdokument: Sier noe grunnleggende om statlig ledelse, basert på det særegne ved

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Strategi Amnesty International i Norge

Strategi Amnesty International i Norge Strategi 2017-2019 Amnesty International i Norge «Økt gjennomslag fordi flere tar brudd på menneskerettighetene personlig og blir med i Amnesty International» Innledning Amnesty International i Norges

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

STRATEGIMELDING KPF 2014-2016

STRATEGIMELDING KPF 2014-2016 STRATEGIMELDING KPF 2014-2016 Visjon: Trygge og tydelige, omsorgsfulle og verdibaserte voksne til barnets beste. Bakgrunn KPF har de to siste styreperiodene bidratt med hjelp og råd til ansatte i skole

Detaljer

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtatt på landsmøtet I Oslo 25-27 mars 2015 1 FORMÅL Ungdom Mot Narkotika UMN er en ungdomsorganisasjon som spesielt arbeider for ungdom og mot narkotika. Organisasjonens

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE

VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Grunnlag og formål 1. Blå Kors Norge er en felleskristen, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet, og er tilsluttet Blå Kors Internasjonale

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

GRUNNREGLER. for. SJØMANNSKIRKEN Norsk kirke i utlandet

GRUNNREGLER. for. SJØMANNSKIRKEN Norsk kirke i utlandet GRUNNREGLER for SJØMANNSKIRKEN Norsk kirke i utlandet Vedtatt Generalforsamling august 2014 The Constitution for Sjømannskirken Norwegian church abroad 1 NAVN OG HISTORIE Den 31. August 1864 ble Foreningen

Detaljer

KRISTENDOMSKUNNSKAP (1 + 1) Diakonal vinkling

KRISTENDOMSKUNNSKAP (1 + 1) Diakonal vinkling KRISTENDOMSKUNNSKAP (1 + 1) Diakonal vinkling FELLESFAG I YRKESFAGLIG UTDANNINGSPROGRAM Fag utover timerammen Formål Kristendomskunnskap med diakonal vinkling er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Sammen Barnehager. Mål og Verdier

Sammen Barnehager. Mål og Verdier Sammen Barnehager Mål og Verdier Kjære leser Rammeplan for barnehager legger de sentrale føringene for innholdet i alle norske barnehager. Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere

Detaljer

GRUNNREGLER for. Sjømannskirken - norsk kirke i utlandet. The constitution for Sjømannskirken Norwegian church abroad

GRUNNREGLER for. Sjømannskirken - norsk kirke i utlandet. The constitution for Sjømannskirken Norwegian church abroad GRUNNREGLER for Sjømannskirken - norsk kirke i utlandet The constitution for Sjømannskirken Norwegian church abroad NAVN OG HISTORIE Den 31. August 1864 ble Foreningen til evangeliets forkyndelse for skandinaviske

Detaljer

Vår grønne. menighet

Vår grønne. menighet Vår grønne menighet Vår grønne menighet ønsker å bidra til glede, takknemlighet og undring i menighetene over å være del av skaperverket, og forløse engasjement og kreativitet til å ta vare på den verden

Detaljer

Strategiplan for Fana sokn

Strategiplan for Fana sokn Strategiplan for Fana sokn 2016-2021 Vedtatt i Fana sokneråd 31. mai 2016 Innholdsfortegnelse Visjon og overordnet mål 2 Visjon 2 Overordnet målsetning 2 Strategisk analyse 2 Virksomhetsområder 2 Virksomhetsmål

Detaljer

ANBEFALTE STATUTTER FOR MENIGHETER I DET NORSKE MISJONSFORBUND

ANBEFALTE STATUTTER FOR MENIGHETER I DET NORSKE MISJONSFORBUND ANBEFALTE STATUTTER FOR MENIGHETER I DET NORSKE MISJONSFORBUND 1 FORMÅL OG MOTTO 1.1 FORMÅL Menighetens formål er å virke for Guds rikes vekst og utbredelse innenfor og utenfor vårt eget land. Menigheten

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

A. Medlemmer: Medlemskap i faggruppen er åpent for medlemmer i NSF som imøtekommer de krav til medlemskap som faggruppa for øvrig fastsetter.

A. Medlemmer: Medlemskap i faggruppen er åpent for medlemmer i NSF som imøtekommer de krav til medlemskap som faggruppa for øvrig fastsetter. Vedtekter for NSFs faggruppen for sykepleiere innen psykisk helse og rus Vedtatt på GF 8. mai 2012 (Etter NSFs mal vedtatt på Landsmøte 2011) 1 Navn Faggruppen for sykepleiere innen psykisk helse og rus,

Detaljer

Handlingsplanen ) Misjon i Norge og Europa

Handlingsplanen ) Misjon i Norge og Europa Handlingsplan 2013 Handlingsplanen 2013 Under alle punktene ligger en stor usynlig pott som heter oppfølging av running business og som ikke nevnes spesifikt her. For norgesarbeidet kan dette gjelde det

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder:

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder: Sak 9 Innkomne forslag A Økonomisk støtte til Norsk Folkehjelps arbeid Hvem er Norsk Folkehjelp? Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Norsk Folkehjelp er en partipolitisk

Detaljer