Bygging. Lederutvikling og organisasjonsbygging. Programprofildokument Det Norske Misjonsselskap. Verdig liv Varig håp

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bygging. Lederutvikling og organisasjonsbygging. Programprofildokument 2015-2017. Det Norske Misjonsselskap. Verdig liv Varig håp"

Transkript

1 Bygging Lederutvikling og organisasjonsbygging Programprofildokument Det Norske Misjonsselskap Verdig liv Varig håp Vedtatt i Landsstyret

2 1. Visjon og overordnede perspektiver NMS har som visjon en levende, handlende og misjonerende kirke i alle land. Dette søker vi å virkeliggjøre gjennom tre likeverdige arbeidsprogram Lederutvikling og organisasjonsbygging, Diakoni og bistand og Evangelisering og menighetsbygging. Programmene Evangelisering og menighetsbygging og Diakoni og bistand bekrefter hverandre gjensidig. Gjennom Lederutvikling og organisasjonsbygging (LO) vil NMS bidra med kompetanse som setter egen organisasjon og samarbeidspartnerne i stand til å gjennomføre de to andre. Programmet er forpliktet på NMS vedtekter og bygger på dokumentet Verdensvid glede og strategimeldingen Verdig liv varig håp (GF-2014) NMS ønsker å bidra til utvikling av levende organisasjoner et byggverk av levende steiner der Jesus Kristus er hjørnesteinen. Visjonen virkeliggjøres i tre trinn. Visjonsdeling (envision) Ledere som bærer visjonen videre slik at den blir felleseie. Myndiggjøring (empower) Alle som har interesser i organisasjonen får myndighet og mandat til å Engasjere seg for å virkeliggjøre visjonen. Inkarnasjon - frigjøring av iboende kraft (embody) Bevissthet om at Jesus Kristus har tatt bolig i menneskene og gjort det mulig å tro og handle og være redskaper i Guds misjon. Side 2 Programprofildokument Lederutvikling og organisasjonbygging

3 2. Målområder Hovedmål: Gjennom programmet LO vil NMS bidra til å skape effektive, endringsvillige og fleksible organisasjoner som når sine målsettinger. NMS vil sammen med partnerne bidra til å videreutvikle lokale kirker og organisasjoner ut fra den erkjennelse at lærings- og endringsprosesser skjer både hos partnerne og hos NMS. Dette skjer primært ved styrking av lokal kompetanse og kapasitet på ulike nivåer i organisasjonen. LO har fokus på kapasitetsbygging i vid forstand. NMS har valgt å dele dette inn i tre målområder som er gjensidig avhengige av hverandre: 1. Lederutvikling 2. Organisasjonsutvikling 3. Inkludering og menneskerettigheter 2.1 Lederutvikling Det er et mål at alle partnerorganisasjoner, inkludert NMS, har til rådighet ansatte og frivillige med egnet kompetanse for å kunne drive og videreutvikle egen virksomhet Kontinuerlige lederutviklingsprogram NMS vil være en pådriver for at det etableres kontinuerlige lederutviklingsprogram hos alle partnerne. Relasjonelt lederarbeid og samarbeid vektlegges og deltakende prosesser inngår som en hovedmodell. Temaer innenfor lederutviklingsprogrammene vil variere etter behov. Eksempler er diskusjon om lederstil, forpliktelser på kjerneverdier, maktbaser, ansvar, delegering, integritet og forvaltning Endringsledelse NMS vil bidra til økt kunnskap og innsikt i de store organisasjonssystemene. I endringsledelse arbeider en med alle de fire systemene samtidig. Koalisjonssystemet - hvem som er interessenter i organisasjonen og hva de forventer seg av måloppnåelse Ledelsessystemet - hvordan organisasjonen ledes og hvem som beslutter hva Atferdssystemet - organisasjonskultur og samhandlingsmønstre Transformasjonssystemet produksjon av varer og tjenester inkludert verdi- og kunnskapsformidling. 2.2 Organisasjonsutvikling (OU) NMS ønsker å bidra til oppbygging av gode og effektive kirkeorganisasjoner som formidler et klart budskap i ord og handling. Dette innebærer visjons- og strategiarbeid, forholdet til organisasjonens omgivelser og evnen til å organisere seg Lærende organisasjoner Organisasjonsutvikling (OU) og lederutviklingsprogram må være forankret i organisasjonens topp- Verdig liv Varig håp Side 3

4 ledelse. Gjennom OU-prosesser vil NMS bidra til lærings- og endringsprosesser samtidig med at læring skjer i egen organisasjon. Dette skjer gjennom kritisk refleksjon og studier av organisasjonens kompetanse, strukturer og de verdier og normer den bygger på. NMS vil bidra til og eventuelt delta i organisasjonsutviklingsprosesser (OU-prosesser) sammen med partnerne. Endringsprosesser i et av organisasjonssystemene påvirker helheten og sammenhengen mellom de ulike delene av i organisasjonen. En utfordring i forhold til programmets faglige fokus er kompleksiteten dette utgjør Demokratiske styringsprosesser Programarbeidet bidrar til utvikling av demokratiske styringsprosesser som reflekteres i grunnregler og vedtekter. NMS vektlegger en inkluderende holdning der alle har mulighet til deltakelse. Programmet har fokus på styrket kvinnerepresentasjon og innflytelse i styrer og råd. Det arbeides med systemer for informasjonsflyt og tilgang til referater fra beslutningsorganer fulgt opp av diskusjoner omkring formelle og uformelle beslutningspraksiser Forvaltning av ressurser Bekjempelse av korrupsjon er et prioritert satsingsområde. Økonomiske ressurser ivaretas ved gode regnskapsrutiner, hensiktsmessig programvare og forbedring av systemer for internkontroll. NMS stiller krav til forvaltningen av penger bevilget av NMS. Åpenhet og innsyn er viktige prinsipper. Økonomisk bærekraft og uavhengighet fra eksterne finansieringskilder er viktige tema. Her inngår utvikling og forvaltning av eiendom. Den økonomiske støtten til partnernes administrasjon trappes ned i takt med partnernes egne muligheter til selvfinansiering. Forvaltning av personalressurser har høyt fokus. Dette innebærer arbeid med rekruttering, kvalifikasjoner, ansettelsesreglement, kontrakter, arbeidsbeskrivelser, personaloppfølging og sanksjoner ved misligheter Aktører i det sivile samfunn NMS ønsker sammen med partnerne å bidra til bevisstgjøring om egen rolle og troverdighet i det sivile samfunn. NMS ønsker å delta i en dialog om konkrete sosialetiske utfordringer der rettigheter står i fokus. NMS vil ha et særlig fokus på inkludering av underpriviligerte grupper. NMS vil sammen med partnerne legge større vekt på å være en profetisk røst i forhold til fattigdomsbekjempelse ved å påpeke alle typer undertrykkelse og urettferdig fordeling av ressurser. Holdningsskapende arbeid har som mål å endre atferd. Gjennom LO programmet skjer det en videreutvikling av konseptet «Use your talents» med menigheten som den primære utviklingsaktør. Konseptet tar utgangspunkt i de ressurser som er tilgjengelige i stedet for å fokusere på alt som mangler for å kunne gjøre en diakonal innsats Konfliktbevissthet og forskyving av maktbalanser NMS vil øke bevissthetsnivået rundt forebygging av konflikter, særlig i forbindelse med planlegging og gjennomføring av prosjekter. Det vil være et særlig fokus på konfliktsensitivitet og konfliktløsning. En viktig faktor er bevissthet om forsyvning av maktbalanser som skjer i forbindelse med prioriteringer av målområder. Side 4 Programprofildokument Lederutvikling og organisasjonbygging

5 2.3 Inkludering og menneskerettigheter Målet for arbeid med inkludering er at underpriviligerte grupper skal ha reelle muligheter for deltakelse i samfunnet og oppleve seg verdsatt og inkludert på lik linje med andre. I perioden vil trosminoriteters situasjon bli vektlagt. Samarbeidet med aktuelle menneskerettighetsorganisasjoner vil bli styrket. NMS har også et særlig fokus på kvinners posisjon i kirke og samfunn og bedre utnyttelse av kvinners kompetanse og kapasitet i organisasjonsarbeidet Underpriviligerte gruppers rettigheter NMS arbeider for inkludering av alle mennesker uavhengig av kjønn, rase, legning og funksjonsevne. NMS tar avstand fra stigmatisering av enkeltpersoner og grupper. NMS har fokus på barn og tidlig intervensjon i forhold til opplæring. Det drives et holdningsskapende arbeid på alle nivå med tanke på å bryte ned barrierer som hindrer et verdig liv. Her må det settes i verk spesielle tiltak for å forhindre at særlig sårbare personer blir utnyttet Kvinners posisjon i kirke og samfunn Temaet er definert som et særlig satsingsområde innenfor kapasitetsbygging i LO-programmet. Grunnlaget for arbeidet er NMS policydokument om kjønn. Kvinneretter er definert som menneskerettigheter og regnes som en av nøklene til fattigdomsbekjempelse. NMS arbeider for at kvinner skal få anerkjennelse og verdighet på lik linje med menn. Økt kvinneandel i beslutningsorganer er et mål. NMS arbeider aktivt for å få kompetente kvinner inn i styrer og råd etter en modell der sammensetningen er minimum 40% kvinner eller menn. NMS ønsker å utfordre systemer der styrene hovedsakelig består av menn i bestemte posisjoner. NMS vil i kommende periode initiere en drøfting av den nye mannsrollen som følger av kvinners økte deltakelse. NMS deltar i kampen mot tradisjonelle kvinneundertrykkende praksiser som kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, barneekteskap, for tidlige fødsler, manglende fødselshjelp, konebytte og polygami. 3. Virkemidler/arbeidsformer Programarbeidet utføres gjennom tidsavgrensede prosjekter. Virkemidler og arbeidsformer vil variere. Detaljerte arbeidsformer vil framgå av metodikken som er skissert for programplaner i ulike land. 3.1 Samarbeidsformer Utgangspunktet for NMS samarbeid med andre partnere er partnerskapsavtaler som definerer forpliktende samarbeidsområder mellom selvstendige partnerne. Ut fra egne strategier oppstår et prosjektsamarbeid der partnerne har felles interesser og målsetting. NMS har langsiktige og forpliktende samarbeidsforhold med sine partnere. Samtaler om generelle samarbeidsforhold finner sted i regelmessige konsultasjoner. NMS oppmuntrer til aktiv deltakelse på nettverkskonferanser både nasjonalt og internasjonalt. Det er ønskelig at både misjonærer og et bredt spekter av kirkelige ansatte deltar sammen. NMS ønsker større grad av involvering fra partnerne når det gjelder NMS selvforståelse og strategiske prioriteringer. Verdig liv Varig håp Side 5

6 3.2 Virkemidler og arbeidsformer i forhold til lederutvikling Den mest aktuelle arbeidsformen er seminarer og workshops med fokus på erfaringsutveksling og drøfting av ulike teorier og metoder. LO-programmet kan i visse tilfeller tilby spesiell faglig kompetanse eller bidra med økonomisk støtte til lederutviklingsprosjekter. NMS vil tilstrebe bruk av tidligere misjonærers erfaring og faglige kompetanse. 3.3 Virkemidler og arbeidsformer i forhold til organisasjonsutvikling Deltakelse i OU-prossesser skjer etter ønske fra partneren i tråd med et utarbeidet prosjektdokument. Utvikling av ledelses- og organisasjonsstrukturer skjer prosessuelt og i en dialog med flere aktører der også NMS som partner er gjenstand for organisasjonsutvikling i samhandling med andre partnere. Bruk av utenlandsk personell kan være viktig i en gitt fase av en organisasjons utvikling. Behovet defineres i samarbeid med partneren. Teamarbeid og utveksling av personell vil være viktige bidrag for å fremme samhandlingen mellom partnerne. 3.4 Virkemidler og arbeidsformer i forhold til inkludering og menneskerettigheter. Arbeid gjennom media, særlig fjernsynsproduksjoner som viser underpriviligerte gruppers situasjon i ulike kontekster er et viktig virkemiddel. Her er fokus først og fremst på holdningsskapende arbeid. I saker der organisasjoner eller kirker ønsker å bidra til samfunnsendring vil det være viktig å knytte til seg alliansepartnere som har de samme målsettingene. Lobbyvirksomhet i forhold til myndigheter vil bli intensivert, ofte sammen med andre interesseorganisasjoner eller samfunnsaktører. I rettighetsarbeidet er det viktig å inngå avtaler med andre endringsagenter som kan bidra til å styrke endringsviljen. På organisasjonsnivå er arbeid med endring av grunnregler og vedtekter er viktig for å sikre kvinner plass i beslutningsstrukturer. Opplæring i styrearbeid og lederkurs i samarbeid med organisasjonenes kvinnebevegelser er prioritert. 4. Faglig profil og kompetansebygging NMS ønsker å legge til rette for en læringskultur basert på kritisk selvrefleksjon og analyser av organisasjoners kompetanse, struktur og kultur. Grunnlaget for det faglige fokuset er organisasjonskunnskap og endringsledelse. I endringsledelse vektlegges ledernes evne til målformulering, problemløsing og språkformulering Dette vektlegges i etableringen av lederutviklings- og organisasjonsbyggingsprogram i egen organisasjon og hos partnerne. To av de tverrgående tema er forankret i LO programmet: Konfliktsensitivitet og Kvinners rettigheter. NMS vil fortsatt delta i fagutviklingsprosjekter sammen med Digni slik vi har gjort gjennom deltakelse i styringsguppa for prosjektene Organisasjonsutvikling ( ) og Women Empowerment and Gender Equality (WEGE) ( ). NMS ledelser fagutviklingsprosjektet «Use your talents» som støttes av Digni. I et økumenisk samarbeid med flere partnere utvikles en ny metodikk for menigheten som den primære utviklingsaktør. Lovasoa kultur- og kompetansesenter gir muligheter for utstrakt grad av samarbeid mellom læreinstitusjoner i Norge og på Madagaskar. Programleder deltar i et faglig ledernettverk med Digni, Svenska Misjonsrådet og Corat Africa. Side 6 Programprofildokument Lederutvikling og organisasjonbygging

7 5. Profilering og relasjonsbygging i Norge LO-programmet har potensial til å engasjere nye mennesker for misjon. Programmet har kommunikasjonsmessige utfordringer når det gjelder pedagogisk tilrettelegging av det faglige innholdet. Programmet har et mål om å nå grupper som tradisjonelt ikke har vært definert som NMS-kjernen. Invitasjon til spesielle temasamlinger er aktuelt. Det kan gjelde institusjoner, fagmiljøer og interessegrupper med en faglig tenkning som samsvarer med tenkningen i programmet. Det må arbeides med hva NMS kan tilby bedrifter. 6. Strategi for finansiering og innsamling Programmet finansieres i stor grad gjennom offentlig støtte. Prosjekter uten offentlig støtte er i det vesentlige finansiert gjennom generelle gaver til NMS. Strategien i innsamlingsarbeidet har vært å slå flere prosjekter sammen til et felles innsamlingsmål. Tematiske presentasjoner er hensiktsmessig. NMS har avtaler med flere støtteorganisasjoner som bidrar med både kompetanse og finansiering av spesielle prosjekter.bistands-/diakonirelaterte prosjekter innen programmet bør søkes finansiert gjennom offentlige støtteordninger. 7. Økonomiske rammer De økonomiske rammer fastsettes gjennom budsjettarbeidet med utgangspunkt i rammer gitt av LS gjennom Langtidsbudsjett og årlige rammer. De økonomiske rammene vil være i tråd med vedtatte strategier som er retningsgivende for prioritering i det enkelte program og som reflekterer behov og finansieringsmuligheter. Verdig liv Varig håp Side 7

8 Bygging Verdig liv Varig håp Side 8 Programprofildokument Lederutvikling og organisasjonbygging

FORELEGG SOMMERFEST. s k apt til å dele. & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap

FORELEGG SOMMERFEST. s k apt til å dele. & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap FORELEGG s k apt til å dele SOMMERFEST & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap FORELEGG TIL DET NORSKE MISJONSSELSKAPS 59. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING OSLO, 2.-6.JULI

Detaljer

WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015

WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO 3 INNHOLD 1. INNLEDNING.... 5 2. VERDIPLATTFORM... 5 2.1 Visjon:.... 5 2.2 Misjon:... 5 2.3 Verdier:.... 5 2.4 Vår holdning:...

Detaljer

MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål. A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid:

MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål. A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid: MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid: PYM vil gjennom sin virksomhet bidra til å frigjøre menneskets

Detaljer

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015-utkast per 21-04-11 1 Innholdsfortegnelse: 1. KFUK-KFUM Global vår identitet... 3 1.1 KFUK-KFUM Globals visjon og formål...

Detaljer

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling Strategi 2017 Fredskorpset Gjensidig læring skaper utvikling 2 Fredskorpset Stortorvet 10 Pb 8055 Dep 0031 Oslo www.fredskorpset.no /fredskorpset Tlf: 24 14 57 00 Fredskorpsets Strategi 2017 Fredskorpset

Detaljer

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

Caritas Norges handlingsplan 2008-2012

Caritas Norges handlingsplan 2008-2012 Caritas Norges handlingsplan 2008-2012 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Hvem er vi?...1 1.1. Formål...1 Kapittel 2: Hva vil vi?...2 2.1. Visjon...2 2.2. Misjon...2 Kapittel 3: Hva tror vi på?...3 Kapittel

Detaljer

Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid

Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid i Foto: Riksrevisjonen Forsideillustrasjon: Lobo Media AS ISBN 978-82-8229-023-4 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...7 1.1 Formål og bruk av håndboken...7

Detaljer

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord 2015-2018

Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord 2015-2018 Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Knut Langeland, 75 51 29 00 Bodø, 14.11.2014 Styresak 134-2014 Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord 2015-2018 Innledning/bakgrunn

Detaljer

I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN

I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Lederutviklingsprogram for Sandnesskolen 2013-2015 SANDNES I SENTRUM FOR FRAMTIDEN Sandnes kommunes visjon lyder som følger: Sandnes i sentrum for framtiden.

Detaljer

1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER...

1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER... EVALUERINGSSTRATEGI FOR FOKUS Oslo 2013 Innhold: 1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER...3 5.

Detaljer

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 BÆRUM KOMMUNE Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 Innholdsfortegnelse Forord...3 1 Innledning...4 1.1 Definisjoner og begreper...4 1.2 Plattform for frivillighet i Bærum kommune...4

Detaljer

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning?

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Masteroppgave i endringsledelse Møyfrid Oftedal Vea Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Meld. St. 33. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger

Meld. St. 33. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Meld. St. 33 (2011 2012) Melding til Stortinget Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Meld. St. 33 (2011 2012) Melding til Stortinget Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger 2 Meld. St. 33

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Plattform for ledelse i staten

Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten INNHOLDSOVERSIKT Om ledelsesplattformen........................................................................................................

Detaljer

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken RAPPORT 8 MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken Om LNUs rapportserie LNU gir flere ganger i året ut rapporter om aktuelle tema som opptar barne- og ungdomsfrivilligheten.

Detaljer

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT 7 KAPITTEL 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 10 1.1 Barnehagens verdigrunnlag 11 1.2 Barnehager

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Innst. S. nr. 233. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra utenrikskomiteen. St.meld. nr. 11 (2007-2008)

Innst. S. nr. 233. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra utenrikskomiteen. St.meld. nr. 11 (2007-2008) Innst. S. nr. 233 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra utenrikskomiteen St.meld. nr. 11 (2007-2008) Innstilling fra utenrikskomiteen om På like vilkår: Kvinners rettigheter og likestilling i utviklingspolitikken

Detaljer