UTTALELSER FRA ELDRERÅDENES STORBYKONFERANSE I DRAMMEN JUNI 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTTALELSER FRA ELDRERÅDENES STORBYKONFERANSE I DRAMMEN 8-10. JUNI 2015"

Transkript

1 UTTALELSER FRA ELDRERÅDENES STORBYKONFERANSE I DRAMMEN JUNI Om aldersdiskriminering Mottaker: Stortinget m/ kopi til likestillingsministeren. Eldrerådene i landets 9 største byer har på sin Landskonferanse i Drammen juni 2015 besluttet å sende et brev til Stortinget om den tiltagende diskriminering på grunn av alder som pågår i samfunnet. Det finnes ingen lovregler som hindrer denne form for diskriminering, i likhet med det som er om diskriminering på grunn av kjønn, hudfarge og religion. De fleste eldre er aktive brukere av teknologi, men mange har ikke evnet å komme helt à jour. I den raske teknologiske utvikling av samfunnet tas det ikke nok hensyn til at ikke alle innbyggere har forutsetninger for å nyttiggjøre seg nyskapninger. Det kan, som eksempler være digital betaling av regninger, betaling av lege-honorar ved hjelp av automat, ikke anledning til å benytte brevgiro uten høye gebyr som straff for å bruke en legal betalingsmetode, det kreves kortbetaling for togbilletter, kinobilletter, parkering etc. Selvangivelsen får man vanskelig uten i digital versjon. Opplysning og veiledning gis ofte på et teknisk preget språk som det er vanskelig å forstå for eldre. Det digitalt styrte og kontantløse samfunn er blitt innført for raskt, og uten tilpassede løsninger for eldre som ikke er på nett. Diskriminering på grunn av alder gir seg også andre utslag, for eksempel ved at det er aldersbetingelser for å få Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA) når enker og enkemenn må søke om å få utbetalt sin berettigede tilleggspensjon etter ektefellens død når offentlige og private helsetjenester nekter å ta imot kontant betaling I et demokratisk samfunn som vårt burde det ha vært lagt til grunn likebehandling av brukere når nye reformer gjennomføres. Det er også diskriminerende når eldre er den eneste aldersgruppen som får nedgang i kjøpekraften etter årets tariffoppgjør. Vi sender dette brev til Stortinget for å gjøre landets fremste politikere og deres partier oppmerksom på at mangelen på lovbestemmelser om diskriminering på grunn av alder fører til en stadig økende forringelse av livskvaliteten til mange av landets eldre. Det er nødvendig at det blir tatt hensyn til konsekvensen av at det ikke er samsvar mellom den teknologiske utviklingen av samfunnet og eldre borgeres muligheter til å nyttiggjøre seg fremskrittene. Denne situasjon kan få alvorlige helsemessige og økonomiske konsekvenser hvis det ikke tas grep som utjevner

2 de forskjeller som utviklingen medfører. Eldrerådenes Storbykonferanse krever en lov mot diskriminering på grunn av alder. 2 Tannhelse A) Mottaker: Helseministeren Eldrerådenes Storbykonferanse juni 2015 i Drammen ser med bekymring på sviktende tannhelse hos eldre. Det må innføres en statlig støtteordning når pasientens fastlege finner helseproblemer forårsaket av feilernæring og medisinbruk som har medført dårlige tenner, bekreftet av pasientens tannlege. Samtidig med en slik støtteordning innføres det et system med egenandeler for nødvendig tannbehandling. Ny forskning viser sammenheng mellom dårlig økonomi og dårlig tannhelse. Dette understreker betydningen av økonomiske støtteordninger for tannundersøkelser og nødvendig tannbehandling, med egenandeler. B) Mottaker: Statens Seniorråd. Eldrerådenes Storbykonferanse juni 2015 i Drammen ber Statens Seniorråd initiere en landsomfattende opplysningskampanje om betydningen av god munnhygiene, med eldre og deres pårørende som primær målgrupper. Begrunnelsen for dette er den helsemessige og samfunnsøkonomiske gevinst som oppnås med bedring av eldres tannhelse. Ny forskning viser sammenheng mellom dårlig økonomi og dårlig tannhelse. Dette understreker betydningen av bedre kunnskap om tannhygiene blant eldre.

3 3 Samhandlingsreformen. Mottaker: Helseministeren. Eldrerådene i landets 9 største byer har på sin Storbykonferanse i Drammen juni 2015 drøftet de uheldige konsekvenser for eldre, som vi ser utvikle seg i forbindelse med innføringen av Samhandlingsreformen. Kommunenes økte ansvar for de tiltak reformen pålegger dem er ikke fulgt opp med økonomiske midler slik forutsetningen var. En sviktende kommuneøkonomi har historisk sett vist seg å gå ut over de eldre, det samme er i ferd med å skje igjen i forbindelse med samhandlingsreformen som først og fremst er en økonomisk reform som ikke kan sies å ha gitt helsemessige gevinster for landets eldre. Nå ser vi hvordan mange eldre, som ofte har multilidelser blir skrevet ut fra sykehus når en av sykdommene er behandlet, fordi sykehusets økonomi krever det. Det skjer altfor ofte at pasientenes samlede sykdomsbilde ikke blir vurdert, med hyppige reinnleggelser som konsekvens. Eldrerådenes Storbykonferanse vil kreve at det innføres en kvalitetssikring av avgjørelsen om hjemsendelse, og at denne ikke tas av en lege alene, men av minst to leger, og i samråd med fastlegen. En av forutsetningene for innføring av Samhandlingsreformen var tilfredsstillende sykehjemslegedekning. Dette er ikke situasjonen, og vi anbefaler at man legger Legeforeningens norm for sykehjemslegedekning til grunn for å oppfylle denne forutsetning. Storbykonferansen viser for øvrig til IRIS rapport Eldrerådene må være representert i Helseforetakenes styrende organer / brukerråd. 4 Trygghet i alderdommen Mottaker: Helseministeren Eldrerådenes Storbykonferanse juni 2015 har behandlet spørsmålet om trygghet i alderdommen, og har konkludert som følger: Trygghet i alderdommen oppnås først og fremst når man kan bo i egen bolig, selv ved sviktende helse. Det at god nok hjelp er tilgjengelig ved behov, er en forutsetning for eldres trygghet, hjemme. Kommunene har ansvar for flere tjenester som kan gi trygghet i alderdommen, f.eks hjemmesykepleie og hverdagsrehabilitering.

4 Storbykonferansen krever at Hjemmehjelp (praktisk bistand) finansieres over folketrygden Helsepersonell fra andre land må få språkopplæring etter nasjonale krav, som også må omfatte den faglige terminologi som er aktuell i arbeidet. 5 Frivillighet Mottaker: Statens Seniorråd Eldrerådenes Storbykonferanse juni 2015 har behandlet spørsmålet om frivillighet og har konkludert som følger: Det er grunn til å bemerke at mange frivillige organisasjoner registrerer sviktende medlemstilgang og tendenser til redusert lojalitet hos nåværende medlemmer. Potensielle medlemmer foretrekker fleksibel mulighet til frivillig innsats i stedet for medlemskap. Dermed øker uorganisert frivillighet slik at den samlede frivillige aktiviteten, for og med eldre øker. Det er gledelig og nødvendig, fordi behovet bare øker. Frivillighet er avhengig av at den blir koordinert. Dette burde de frivillige organisasjoner vie oppmerksomhet. Vi ser en god utvikling i mange kommuner der det etableres frivillighetskoordinatorer. Det må imidlertid tennes varsellamper om risikoen for at kommunale koordinatorer legger til rette for bruk av frivillige til løsning av det offentliges ansvar. Det blir en utvikling i feil retning. Det er dessuten en åpenbar risiko ved frivillig innsats, kanskje særlig innen pleie og omsorgssektoren, for at de frivillige av ren hjelpervilje, overtar oppgaver som tilligger kommunens profesjonelle apparat. Frivillig innsats må aldri bli annet enn et tillegg til det offentliges innsats, for å gi aktiviteten ekstra kvalitet. Vi adresserer denne henvendelsen til Statens Seniorråd fordi dets mandat er å påvirke eldres aktive innsats i samfunnet, blant annet gjennom frivillig innsats, også på tvers av generasjonene. Det er nødvendig og ønskelig at det drives aktivt motivasjonsarbeide om eldres deltagelse i frivillig arbeide både av personlige, helsemessige og samfunnsøkonomiske årsaker. Samfunnsøkonomien styrkes når frivillig innsats gir utøverne bedre helse og mindre eller senere behov for pleie og omsorg. Nye landsmenn bør i sterkere grad trekkes inn i frivillig arbeide i et multietnisk opplegg, med både norske og egne landsmenn som mottagere av frivillig basert innsats.

5

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

Innhold Seniorpolitiske utfordringer 2006-2009

Innhold Seniorpolitiske utfordringer 2006-2009 Seniorpolitiske utfordringer Statens seniorråd 2006-2009 Innhold Seniorpolitiske utfordringer 2006-2009 Forord 1. Befolkningsutvikling: Vi blir flere ressurssterke eldre.. 5 2. Deltakelse og innflytelse:

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

St.meld. nr. 35. Framtidas tannhelsetjenester (2006 2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning

St.meld. nr. 35. Framtidas tannhelsetjenester (2006 2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning St.meld. nr. 35 (2006 2007) Framtidas tannhelsetjenester St.meld. nr. 35 (2006 2007) Framtidas tannhelsetjenester Særskilt vedlegg: NOU 2005: 11 Det offentlige engasjementet på tannhelsefeltet Innhold

Detaljer

Individuell plan i helse- og omsorgstjenesten behov for endringer og ansvarliggjøring?

Individuell plan i helse- og omsorgstjenesten behov for endringer og ansvarliggjøring? TFE 2014-4 Individuell plan i helse- og omsorgstjenesten behov for endringer og ansvarliggjøring? Gyldendal Rettsdata www.rettdata.no Kilde: Tidsskrift for Erstatningsrett Gyldendal Rettsdata www.rettdata.no

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED.. 2 ELDREPOLITISK HANDLINGSPROGRAM SAMMENDRAG AV DE FORSKJELLIG FORESLÅTTE TILTAK. 5

FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED.. 2 ELDREPOLITISK HANDLINGSPROGRAM SAMMENDRAG AV DE FORSKJELLIG FORESLÅTTE TILTAK. 5 Foto: Ola Røe 1 INNHOLD SIDE FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED.. 2 ELDREPOLITISK HANDLINGSPROGRAM SAMMENDRAG AV DE FORSKJELLIG FORESLÅTTE TILTAK. 5 SAMHANDLING OM HELSETJENESTER 11 ELDRESENTER.

Detaljer

HØRING: FORSLAG TIL NY KOMMUNAL HELSE- OG OMSORGSLOV, OG NY FOLKEHELSELOV.

HØRING: FORSLAG TIL NY KOMMUNAL HELSE- OG OMSORGSLOV, OG NY FOLKEHELSELOV. VEDLEGG til sak om HØRING: FORSLAG TIL NY KOMMUNAL HELSE- OG OMSORGSLOV, OG NY FOLKEHELSELOV. 10/3741 Behandles i: Hovedutvalg for helse og sosial 12.01.2010, HHS-sak 1/11 Formannskapet 19.01.2010 Vedlegg

Detaljer

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. HØRINGSNOTAT OM OMORGANISERING AV FYLKESKOMMUNENS ANSVAR FOR INSTITUSJONER FOR SPESIALISERTE SOSIALE TJENESTER OG OMSORG FOR RUSMIDDELMISBRUKERE (RUSREFORM II) OG OM RETT TIL INDIVIDUELLE PLANER I SOSIALTJENESTELOVEN

Detaljer

Innst. 316 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 74 L (2014 2015)

Innst. 316 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 74 L (2014 2015) Innst. 316 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 74 L (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i helsepersonelloven mv. (endring av aldersgrensen

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien

Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien Et utviklingsprosjekt finansiert av Fylkesmannen i Oslo og Akershus (høsten 2010). 2 Forord Tannhelseprosjektet ble påbegynt

Detaljer

Fremtidens legespesialister Konsekvensutredning av forslag til ny spesialitetsstruktur for leger

Fremtidens legespesialister Konsekvensutredning av forslag til ny spesialitetsstruktur for leger Rapport IS-2180 Fremtidens legespesialister Konsekvensutredning av forslag til ny spesialitetsstruktur for leger Publikasjonens tittel: Fremtidens legespesialister. Konsekvensutredning av forslag til ny

Detaljer

Helse og yrke H. Aschehoug & Co.

Helse og yrke H. Aschehoug & Co. Del av Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og må

Detaljer

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER STATUS FOR BARNS RETTIGHETER Design og ombrekk: Bison Design og Elin Iversen Omslagsllustrasjon: DOLK Foto omslag: Vidar Lysvold Foto side 3: Marius Hauge Produksjon/trykk: Fladby as, Grøset Opplag: 500

Detaljer

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen St.meld. nr. 47 (2008 2009) Rett behandling på rett sted til rett tid 2 St.meld. nr. 47 2008 2009 2008 2009 St.meld. nr. 47 3 Forord Rett behandling på rett sted til rett tid I min første uke som helse-

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Forord. Brukerombudet tar gjerne imot tilbakemeldinger og synspunkter på årsmeldingen. Fredrikstad, 25. januar 2005. Elisabeth Lyngås Nordbæk

Forord. Brukerombudet tar gjerne imot tilbakemeldinger og synspunkter på årsmeldingen. Fredrikstad, 25. januar 2005. Elisabeth Lyngås Nordbæk Forord Brukerombudet for eldre, syke, funksjonshemmede og trygdede i Fredrikstad ble etablert ved årsskiftet 2000/2001. Etterspørselen etter brukerombudets tjenester er fortsatt økende. Årsmeldingen skal

Detaljer

IKT FOR ELDRE Sluttrapport fra lekfolkskonferansen Eldre og informasjons- og kommunikasjonsteknologi 16. 19. juni 2000

IKT FOR ELDRE Sluttrapport fra lekfolkskonferansen Eldre og informasjons- og kommunikasjonsteknologi 16. 19. juni 2000 IKT FOR ELDRE Sluttrapport fra lekfolkskonferansen Eldre og informasjons- og kommunikasjonsteknologi 16. 19. juni 2000 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Innledning... 3 2 Overordnet perspektiv...

Detaljer

Statens seniorråd. Rapport for rådsperioden 2010-2013

Statens seniorråd. Rapport for rådsperioden 2010-2013 Statens seniorråd Rapport for rådsperioden 2010-2013 Innholdsfortegnelse Forord s. 3 Innledning s. 4 Statens seniorråd s. 4 Statens seniorråds mandat s. 4 Statens seniorråds medlemmer s. 4 Sekretariat

Detaljer

: Årsmelding 2008. Helse- og sosialombudet i Oslo

: Årsmelding 2008. Helse- og sosialombudet i Oslo : Årsmelding 2008 Helse- og sosialombudet i Oslo : INNHOLD INNLEDNING ANSATTE HENSYNET TIL BARN I SOSIALTJENESTEN NÅR NØDEN ER STØRST SKAL HJELPEN GIS STRAKS MIDLERTIDIG BOLIG DOKUMENTASJONSKRAV I SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Høring - NOU 2011:17 Når sant skal sies om pårørendeomsorg Fra usynlig til verdsatt og inkludert.

Høring - NOU 2011:17 Når sant skal sies om pårørendeomsorg Fra usynlig til verdsatt og inkludert. Foreningen for Muskelsyke Smedsvingen 4B 1395 Hvalstad Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Trondheim 31.07.2012 postmottak@hod.no postmottak@hod.dep.no Høring - NOU 2011:17 Når sant

Detaljer