Engelsk fordypning GARNES UNGDOMSSKULE ARBEIDSPLAN. Læring og trivsel for alle PERIODE 1 9. TRINN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Engelsk fordypning GARNES UNGDOMSSKULE ARBEIDSPLAN. Læring og trivsel for alle PERIODE 1 9. TRINN"

Transkript

1 Engelsk fordypning GARNES UNGDOMSSKULE ARBEIDSPLAN Læring og trivsel for alle PERIODE 1 9. TRINN Elev Gruppe

2 INNHALD SIDE Innhaldsoversikt 2 Andresida 3 Rektor si side 4 Læraroversikt 5 Kalender 6 Prøveplan 7 Elevsida 8-9 Norsk Matematikk Engelsk Naturfag Samfunnsfag RLE KRØ Kunst & handverk Mat & helse framandspråk UDV Timeplan 32 2

3 ANDRESIDA Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 Oppsummering Veke Veke Veke 48-2 Veke 3-8 Veke Veke Veke LÆRINGSSTRATEGIAR MFT Mål for timen BISON Tokolonnenotat ARENAKOMPETANSE Ta godt vare på skulemateriell; bøker - datamaskiner skrivesaker. SOSIAL KOMPETANSE Likeverd Solidaritet Toleranse EIGENVURDERING Korleis brukar eg læringstrategiane? Kva gjer eg for å bidra positivt eit godt miljø på skulen? Kva kan eg gjere betre? 3

4 Til elevar og føresette. Vel møtt nytt skuleår! Denne sommaren har ikkje vore som vanleg. Tragedien som skjedde i Oslo og på Utøya 22. juli 2011 har gjort sterkt inntrykk. Det som har skjedd i etterkant har vore viktig. Skulen har hatt markering i alle klassane første skuledagen. Eg kjenner på glede ved å bu i eit land som står saman og framhevar uttrykk som kjærleik, respekt, å vere open og inkluderande, å ta vare på kvarandre og som framhevar at dei unge er framtida vår. Kvardagen med å driva skule blir sett i perspektiv for oss som arbeider med barn og unge. Det kjem mykje informasjon i starten av nytt skuleår. Vi ber om at de tar dykk tid å lese gjennom skriv og info, gjerne foreldre og ungdommar ilag. Bergen kommune har utarbeidd nye ordensreglar, nye rutinar ved fråvær og det er gjort presiseringar frå utdanningsdirektoratet i forhold elevar og lærarar sitt ansvar i samband med vurdering. Følg med på ranselpost og på heimesida vår: Det er få endringar i skulekvardagen, om vi samanliknar med fjoråret. Vi fortset med ordninga der elevane får planar kvar 6. veke. Ei av målsettingane med dette er å gje høve oversikt og planlegging. Det er likevel ikkje meininga at elevane skal klare seg på eigenhand og ha ansvaret heilt sjølve. Lærarar skal rettleie og følgje opp undervegs. Vi har som målsetting å klare å passe undervisninga etter ulike elevbehov. Ta gjerne kontakt om vi ikkje lukkast med dette. Dette året vil elevane ha same timeplanen heile første semesteret. Første halvår vert avslutta 13. januar Skulen ønskjer gode relasjonar og godt samarbeid med elevar og føresette. Vi oppmodar sterkt dei heime å sle på foreldremøte, Sterk&Klar-møter og andre arrangement som det vert invitert. Datoane for desse arrangementa er allereie gjort kjent. Eit av suksesskriteria for at ungdommane skal lukkast på skulen, er at vi klarar ha eit godt samarbeid mellom skule og heim. Vi ser fram ein spennande haust. 8.trinnet skal vere med på eit idrettsprosjekt dette skuleåret. Kvar elev får ein time fysisk aktivitet i veka, i legg kroppsøvingstimane. Det kjem instruktørar frå Hordaland idrettskrets for å leia aktivitetane. Vi har tru på at dette blir bra. 10. trinnet reiser på tur no heilt i starten av skuleåret. Det er planlagt mange flotte turar. Vi håpar dei får mange gode opplevingar og ønskjer dei lukke! Vi ønskjer alle våre elevar ein god start på det nye skuleåret! Helsing Endre Ljones rektor 4

5 Lærarane på 9. trinn Namn E-postadresse Kontaktlærar/funksjon Marit Heimstad Kontaktlærar 9a Tønnessen Unn Aarre Kontaktlærar 9b Gunhild Boge Kontaktlærar 9c Lars-Olav Brattabø Kontaktlærar 9d Espen Rekdal Kontaktlærar 9e Ingun Vikne Kontaktlærar 9f André Minde Kontaktlærar 9g Magne Stenersby Kontaktlærar 9h Anja Burhol Mørk Rådgjevar 9. trinn Faglærar samfunnsfag Nita Aamelfot Avdelingsleiar 9. trinn Faglærar UDV, yrkesveileder Hanne-Lisbeth Faglærar mat og helse Lundekvam Olsen Bjørn Eliassen Faglærar spes.ped. Kontaktinformasjon Garnes Ungdomsskule Garnes Ungdomsskule Garnesvegen Indre Arna Heimeside: 5

6 AUGUST Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag skoledag Fjelltur SEPTEMBER Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Foreldremøte Kl Valgdag Elevfri Nasjonal prøve i lesing Skolefotografering 22. Skolefotografering 23. Skolefotografering Sterk&Klar 30. OKTOBER Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HØSTFERIE 6

7 Prøver og innleveringer Uke Gruppe Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 35 9ab 9cd 9ef 9gh ab 9cd 9ef 9gh 9ab 9cd 9ef 9gh Spansk: gloseprøve uke 36 Prøve i samfunnskunnskap Fransk: Muntlig Øving Gloseprøve i engelsk Prøve i samfunnskunnskap Prøve i samfunnskunnskap Prøve i samfunnskunnskap Gloseprøve i engelsk Gloseprøve i engelsk Gloseprøve i engelsk 38 9ab 9cd 9ef 9gh Prøve i tysk, uke ab 9cd 9ef 9gh Spansk: Innlesing på It`s learning uke 38 Fransk: Gloseprøve Kunnskapstest Norsk Kunnskapstest Norsk Geoprøve Geoprøve Geoprøve Geoprøve 40 9ab 9cd 9ef 9gh Matteprøve 2 tim. Matteprøve 2 tim. Matteprøve 2 tim. Matteprøve 2 tim. 7

8 ELEV SIDA ELEVRÅDET Hei og velkommen nytt skoleår her på Garnes ungdomskule! Vi vil ønske de nye åttendeklassene velkommen GUS. Vi håper dere år et fint første år her på skolen. Vi vil også ønske niende- og tiendeklassene vel møtt et nytt år, spesielt tiende som nå begynner sitt siste og viktigste år på skolen. Vi ønsker dem lykke med eksamensforberedelsene. Vi håper at åttende klasse blir tatt godt imot og får mange fine opplevelser her på GUS. Vi er en Zero-skole og håper på et nytt år der alle blir tatt godt vare på og ingen blir utsatt for mobbing. Da gjenstår det bare å ønske alle elever lykke med både karakterer og venner i det nye skoleåret. Elevrådet v/ Vegard. 8

9 EIGNE NOTATAR 9

10 Mål for perioden Norsk Emne På verseføtter - Lyrikk Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: Muntlige tekster: Gjennomføre en tolkende opplesning Vurdere egne og andres muntlige fremføringer Skriftlige tekster Lese og skrive dikt Gjenkjenne de språklige virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenlikninger, symboler og språklige bilder og bruke dem i egne tekster. Sammensatte tekster Bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster. Læringsmål Du skal kunne finne enderim og bokstavrim og bruke dette i egen tekstproduksjon. Du skal kunne finne gjentakelser, språklige bilder, metaforer, sammenligninger, symboler og kontraster Du skal vite hvilken funksjon gjentakelse og rytme har i lyrikk. Lese dikt på internett og i leggslitteratur. Slik kan jeg arbeide for å nå målene Lese forskjellige dikt. Lærebok, diktsamlinger, internett. Snakke om innholdet i forskjellige dikt. Arbeide med å finne språklige virkemidler i dikt vi leser. Skrive egne dikt og bearbeide disse etter kommentarer fra medelever og lærer. Bruke språklige virkemidler i egne dikt. Vurderingsform Skrive egne dikt og bruke språklige virkemidler. Skriftlig innlevering av et selvvalgt dikt på itslearning Kunnskapstest i itslearning. Tolkende opplesning Vurderingskriterier Lav måloppnåelse 1-2 Middels måloppnåelse 3-4 Høy måloppnåelse 5-6 Kan lese opp et dikt Kan lage rimord Kan finne strofene og verselinjene i et dikt Vet hva språklige virkemidler er Kan lese et dikt med innlevelse Kan tolke innholdet i et dikt Kan redegjøre for rimsystem Kan bruke noen språklige virkemidler i egne dikt Kan lese dikt med god innlevelse og tydelig kroppsspråk Kan tolke og reflektere over innholdet i et dikt. Kan redegjøre for alle de språklige virkemidlene vi har gjennomgått. Kan bruke flere språklige virkemidler i egne dikt. Har tydelig tema og budskap i egne dikt. Egenvurdering: Til forbedring: 10

11 Dager jeg har norsk: Uke På skolen Hjemme aug 2. sept Strofer og verselinjer Lyrikkinnføring sept 9. sept sept 16. sept sept 23. sept Enderim og bokstavrim Gjentakelse og rytme Kurs i prosessorientert skriving i itslearning Språklige bilder Vi jobber med oppgave 9ab s. 112 i 9a Sammenligninger og metaforer Symbol og kontraster Tolkende opplesning Vi jobber med vurderingskriteriene for fremføringen i uke 40 Bla gjennom 9a-boka og bli kjent med den. Gjør deg spesielt kjent med kapittel 3. Få på bokbind! Samme som over Finn rimmønsteret i "Til ungdommen" og "Episode" Finn gjentakelser i to dikt i diktheftet. Finn rimmønsteret i "Til ungdommen" Finn gjentakelser i et dikt i diktheftet Til andre time: Opprette POSdokument i itslearning med eget dikt. Til tredje time: POS Gi kommentar de andre på gruppen. Samme som over Til andre time: POS Bearbeide eget dikt med utgangspunkt i kommentarene Til tredje time: POS Gi kommentar de andre på gruppen. Samme som over sept 30. sept okt 7. okt Vi forbereder oss fremføringen og oppsummerer det vi har gjort i perioden. Kunnskapstest i itslearning Øv på fremføring Fremføring Bearbeide og ferdigsle eget dikt! Øve på kunnskapstest i kap. 3 9a Samme som over Øv på fremføring 11

12 Mål for perioden Emne Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Læringsmål Slik kan jeg arbeide for å nå målene Vurderingsform Matematikk Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: Rekne med brøk, utføre divisjon av brøkar og forenkle brøkuttrykk Samanlikne og rekne om heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille og uttrykkje slike tal på varierte måtar. Du har kunnskap om og kan: Ulike brøker som har lik verdi Utvide brøk Forkorte brøk med og utan fleire ledd i teljaren. Finne fellesnevner Uekte brøk og blanda tal Addisjon av brøk og subtraksjon av brøkar med bokstavuttrykk Multiplikasjon og divisjon av brøkar med bokstavuttrykk Prosent, brøk og desimaltal Å rekne prosent av eit tal, finne prosenten, heile talet, rekne ut renter og finne promille Ha med bøker, kalkulator og skrivesaker time. Fylgje godt med ved gjennomgang av fagstoff i timen. Arbeida med oppgåvene på arbeidsplanen både på skulen og heime. 2 timarsprøve om brøk, prosent og promille fredag 7. oktober. Vurderingskriterier Lav måloppnåelse 1-2 Middels måloppnåelse 3-4 Høy måloppnåelse 5-6 Ulike brøkar med lik verdi Utvide brøk Forkorte brøk Addisjon av brøk med like nemnarar Subtraksjon av brøk med like nemnarar Prosent, brøk og desimaltal Å rekne prosent av eit tal Eigenvurdering: Finne fellesnemnar Uekte brøk og blanda tal Addisjon av brøk Subtraksjon av brøk Multiplikasjon av brøk Divisjon av brøk Renter Å finne prosent og promille Addisjon og subtraksjon av brøkar med enkle bokstavuttrykk Å forkorte brøk med fleire ledd i teljaren. Addisjon og subtraksjon av brøkar med fleire ledd i teljaren Multiplikasjon og divisjon av brøkar med bokstavuttrykk Å finna heile talet Renters rente Til forbetring: 12

13 Dager jeg har matematikk: Uke Innhold På skolen og hjemme aug 2. sept o Brøkrepetisjon o Brøkar med bokstavuttrykk 2.126a-d, 127a-d, 128c-f, 129c-f, 130a-d, 131 a-d, 132a-d, 133, 134 Sertifikattest i brøk. 2.92, 93a-c, 94a-d, 95, 96a-d, 97d-f, 98a-d sept 9. sept sept 16. sept sept 23. sept sept 30. sept o Prosent o Prosent, brøk og desimaltal. o Å rekne prosent av eit tal. o Å finne prosenten o Å finne prosenten o Å finne heile talet. o Renter o Promille , 135a-b, 136a-c, 137a-b, Sertifikattest 2 i brøk. 2.99, 102, 103, 104, , 58-64, , Sertifikattest i prosent , , , 150, , Sertifikattest 2 i prosent. 2.78, okt 7. okt o Promille , 169, timersprøve i brøk, prosent og promille Forberedelse prøven 13

14 Mål for perioden Emne Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Læringsmål Slik kan jeg arbeide for å nå målene Læringsstrategier Vurderingsform Celebrations Engelsk Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: Beherske et ordforråd som dekker en rekke ulike emner Bruke språkets grunnleggende formverk og tekststrukturer muntlig og skriftlig Velge ulike lytte-, tale-, lese-, og skrivestrategier passet formål og situasjon Tilpasse muntlig og skriftlig språkbruk sjanger og situasjon Presentere og samtale om aktuelle og tverrfaglige emner Drøfte menneskers levesett, omgangsformer, livssyn og verdier i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og Norge Know important vocabulary in connection with food preparation and celebrations Be able to follow instructions Understand why people celebrate what they celebrate Discuss/talk about different kinds of celebrations Understand the use of adjective clauses Delta aktivt i timene Gjøre hjemmearbeid og være godt forberedt timene Arbeide godt med tekstene vi skal gjennomgå Sørge for å levere arbeidet inn i tide Skriftlig innlevering, vurdering med karakter Glosetest, vurdering med karakter Vurderingskriterier Lav måloppnåelse 1-2 Middels måloppnåelse 3-4 Høy måloppnåelse 5-6 Innhold Eleven kan svare på oppgaven på en enkel måte Innhold Eleven kan svare ganske utfyllende på oppgaven med dels relevant innhold. Innhold Eleven kan besvare oppgaven på en relevant måte og får med alt oppgaven spør etter Språk Eleven kan bruke et svært enkelt ordforråd Eleven kan bruke enkel rettskriving og tegnsetting Struktur Eleven kan sette sammen setninger etter hverandre en enkel tekst Eigenvurdering: Språk Eleven har et ordforråd som er stort nok å skrive en tekst om et gitt tema Eleven kan bruke rettskriving og tegnsetting med noe presisjon Struktur Eleven kan skrive en tekst med en viss grad av grunnstruktur og noenlunde riktig bruk av avsnitt Språk Eleven har et bredt og variert ordforråd Eleven kan bruke rettskriving og tegnsetting med en del presisjon Struktur Eleven kan skrive en tekst med en passende struktur og en hensiktsmessig bruk av avsnitt Til forbetring: 14

15 Dager jeg har engelsk: Uke På skolen Hjemme aug 2. sept sept 9. sept sept 16. sept sept 23. sept sept 30. sept okt 7. okt Read text 4A, p Working with vocabulary in connection with food preparation. Translate recipes and learn English measurements (food preparation) Task 7a p. 87 in textbook Task 1 p. 85 in textbook Task 7a p. 87 in textbook Task 14, p. 38 in workbook Making wordlist for vocabulary test Learn vocabulary from p.84 Vocabulary test Grammar - The adjective clause Task 4 and 5 p. 86 in textbook. Task 13 p 94 in textbook Read, and understand the use of the Adjective clause p. 84 Read Ready Steady Go p Read text 4B Task 11, p. 94 in TB Vocabulary Choose ONE of the celebrations on p.90-92, read and underline difficult words Talking about celebrations Keep talking p. 88 in textbook Talking together in groups and in pairs 11, 12 s. 94 Writing text in English about traditions and celebrations Translate and learn the words on p. 84 in textbook. Copy words and pictures from p.84 Practise vocabulary for the test next week Practice your vocabulary (using last weeks homework) Task 7 p. 36 in workbook Task 7, p 36 in workbook Practise reading Ready Steady Go p TB. Find out who St. Patrick was Finish your text and hand it in on It's Learning Finish your text and hand in on It's Learning 15

16 Mål for perioden Emne Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Læringsmål Slik kan jeg arbeide for å nå målene Læringsstrategier Vurderingsform Naturfag Kap. 7 Pubertet, sex og samliv Kap. 8 Svangerskap Kap. 9 Prevensjon og seksuelt overførbare infeksjoner Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: Drøfte problemslinger knyttet seksualitet, ulik seksuell orientering, prevensjon, abort og seksuelt overførbare infeksjoner Beskrive fosterutvikling og hvordan en fødsel foregår Beskrive hvordan hormoner er med på å styre prosesser som menstruasjonssyklus og graviditet Ha kjennskap ulike seksuelle legninger. Ha kjennskap hvordan hormoner påvirker kroppen under puberteten og hvilke endringer puberteten medfører fysisk og psykisk. Ha oversikt over kvinner og menns indre og ytre kjønnsorganer. Kunne forklare hvordan de kvinnelige kjønnshormonene styrer menstruasjonssyklusens tre faser. Ha oversikt over fosterets tre utviklingsfaser. Kjenne detaljene i graviditetens tre perioder Kunne redegjøre for fødselens tre faser. Ha kjennskap unormale forhold ved fødsel og svangerskap. Kunne redegjøre om ulike prevensjonsmiddel, deres bruk, virkning og sikkerhet. Ha kjennskap fordeler og ulemper ved ulike typer prevensjonsmiddel. Kunne redegjøre for kvinners rett selvbestemt abort Oversikt over de mest vanlige kjønnssykdommene, deres symptomer og konsekvenser. På forhånd ha lest igjennom det som skal gjennomgås i timene slik at jeg kan bidra mest mulig den faglige diskusjonen. Ta med lærebøker og skrivesaker timene Gjør nøkkelspørsmål og oppgaver i boken som vist på planen og gitt i timene, snakk med læreren din hvis du ikke klarer å følge planen. Gruppearbeid med fremføring. Delta aktivt og bidra i gruppearbeid i klassen Underveisvurdering; faglige bidrag i timen Gruppearbeid med fremføring, selvvalgt tema Vurderingskriterier Lav måloppnåelse 1-2 Middels måloppnåelse 3-4 Høy måloppnåelse 5-6 Framslingen er stort sett forståelig, men røper klare feil og misforståelser. Bruker få eller ingen Framslingen er grei å forstå, men det er noen feil og mangler i bruken av naturfaglige begreper og Framslingen er klar og presis med korrekt og relevant bruk av naturfaglige begreper og uttrykksformer. naturfaglige begreper og uttrykksformer. Viser svært god evne å gjøre uttrykksformer. Gjengir en Viser evne å beskrive andres rede for og argumenterer for viss grad andres resonnementer og resonnementer, gjennomfører og argumenterer en viss egne og andres resonnementer. Presenterer fagstoff fritt og gjennomfører enkle egne grad for egne resonnementer. selvstendig, men gjerne med resonnementer. Presenterer fagstoff med noe støtte i strukturgivende Presenterer fagstoff med mye støtte i notater/manus. punkter. støtte i notater/manus. Eigenvurdering: Til forbetring: 16

17 Dager jeg har naturfag: Uke På skolen Hjemme aug 2. sept Kap 7 Puberteten, sex og samliv s Les og forbered deg Gjennomgang og dialog om stoffet. gjennomgang av stoffet på side s Nøkkelspørsmål s. 131, 133, 135 og 137. Oppgaver som ikke blir gjort på Oppgave 1,2 og 3 s skolen må du gjøre hjemme. Les side Nøkkelspørsmål 1, 3 og 4 s sept 9. sept sept 16. sept sept 23. sept Kap 7 Puberteten, sex og samliv s Kap 8 Graviditet og fosterutvikling hos mennesket s Gjennomgang og dialog om stoffet. Nøkkelspørsmål s Oppgave 19, 20 og 21 s oppgave 1, 2, 3, 4, 5 og s Les side Kap 8 Graviditet og fosterutvikling hos mennesket s Kap 9 Prevensjon og seksuelt overførbare infeksjoner s Gjennomgang og dialog om stoffet. Nøkkelspørsmål s.155, 163 og 165. Oppgave 17, 18 og 19 s. 159 Les og forbered deg gjennomgang av stoffet på side s og s Oppgaver som ikke blir gjort på skolen må du gjøre hjemme. Nøkkelspørsmål 1 og 3 s. 133 og nøkkelspørsmål 1, 3 og 4 s Les og forbered deg gjennomgang av stoffet på side s og s Oppgaver som ikke blir gjort på skolen må du gjøre hjemme. Les s. 140 og 141. Nøkkelspørsmål s. 141 Les s. 148 og 149. Nøkkelspørsmål 2, 3 og 4 s.149. Kap 9 Prevensjon og seksuelt overførbare Les og forbered deg sykdommer s gjennomgang av stoffet på side Gjennomgang og dialog om stoffet. s Nøkkelspørsmål s. 167 Oppgaver som ikke blir gjort på skolen må du gjøre hjemme. Oppgave 12 s Les s Nøkkelspørsmål 1, 2 og 3 s Nøkkelspørsmål s sept 30. sept okt 7. okt Jobbe med fremføring i grupper. Timene på skolen kan brukes dette. I legg går det an å sitte på skolen for å jobbe etter skoletid. Jobbe med fremføring i grupper. Timene på skolen kan brukes dette. I legg går det an å sitte på skolen for å jobbe etter skoletid. Fremføring på skolen i naturfagtimene. Fremføring på skolen i naturfagtimene. Ferdigsle fremføring i gruppene - VIKTIG at alle bidrar på sin gruppe. Ferdigsle fremføring i gruppene - VIKTIG at alle bidrar på sin gruppe. Alle SKAL være klare med fremføringen avtalt tid. Alle SKAL være klare med fremføringen avtalt tid. 17

18 Mål for perioden Emne Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Læringsmål Samfunnsfag Seksualitet og Samliv, Geografi (Europa) Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: drøfte forholdet mellom kjærleik og seksualitet i lys av kulturelle normer forklare kva haldningar og fordommar er og drøfte moglegheiter og utfordringar i fleirkulturelle samfunn lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart (..) lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske hovudtrekk i verda og samanlikne ulike land og regionar Jeg vet hvilke rettigheter som gjelder for seksuell omgang Jeg kjenner rettigheter og plikter i forbindelse med ulike samlivsformer Jeg kjenner, og kan plassere landene i Europa på et blindkart Jeg kan plassere havområder, elver, fjellkjeder i Europa på et blindkart Slik kan jeg arbeide for å nå målene Læringsstrategier Vurderingsform Jobbe aktivt med to-kolonne skjema Følge med i timen og bidra aktivt diskusjon og samtale om diverse tema Bruke både digitale og analoge hjelpemidler i forbindelse med geografiske kjennetegn Pugge! To-kolonne prøve i Seksualitet og Samliv Blindkart geografi prøve Vurderingskriterier Lav måloppnåelse 1-2 Middels måloppnåelse 3-4 Høy måloppnåelse 5-6 Jeg kjenner enkelte regler og lover angående seksualitet Jeg kjenner, og kan fortelle kort om ulike samlivsformer Jeg kan plassere noen land i Europa korrekt på et blindkart Jeg kan plasserre noen havområder, elever og fjellkjeder på et blindkart Eigenvurdering: Til forbetring: Jeg kjenner en del lover og regler angående seksualitet Jeg kjenner, og kan fortelle om ulike samlivsformer, og vet om noen rettigheter og plikter i knytning disse Jeg kan plassere de fleste landene i Europa på et blindkart, og kjenner en del av hovedstedene Jeg kan plassere de fleste havormrådene, elvene og fjellkjedene på et blindkart Jeg kjenner lover og regler som omhandler seksualitet, og kan fortelle i detalj om disse Jeg har inngående kjennskap ulike samlivsformer, og ulike rettigheter og plikter i knytning disse Jeg kan plassere de fleste landene i Europa korrekt på et blindkart, og vet hvor sentrale hovedsteder ligger Jeg kan plassere havområder, elver og fjellkjeder korrekt på et blindkart 18

19 Dager jeg har samfunnsfag: Uke På skolen Hjemme aug 2. sept Husker du s 50 Seksualitet og samliv, Kap 3 Kjærlighet og Seksualitet s Lære tokolonnenotat Samtale/ diskusjon i klassen Arbeide med tokolonnenotat Arbeide med tokolonnenotat Husker du s sept 9. sept sept 16. sept. Lovgiving om seksualitet og samliv Les kort fortalt s spørsmål 1-4 Lovgiving om seksualitet og samliv Geografi kap1 Fjellkjedene i Europa s Lavland og sletter Gjennomgå lærestoff, arbeide med kart og atlas Øv prøve, du skal kunne forklare alle ord vi har laget tokolonnenotat av Øv på tokolonnenotat Husker du s 16 og sept 23. sept sept 30. sept Arbeide med kart og atlas Hav og kyster s Sjøer og elver s Vi jobber videre med kartene og atlas Lese gjennom og få oversikt over s Klima og vegetasjon s Prøve i geografi, kap. 3 Fortsette arbeid med kart (digitale, sjekk It's Learning) Husker du s. 33 Les Kort fortalt + spørsmål s 34 Kartoppgaver s. 35 Kartoppgaver s okt 7. okt Lage veggavis om gitt tema Oppsummering av perioden Samle innhold veggavis 19

20 Mål for perioden Emne Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Læringsmål Slik kan jeg arbeide for å nå målene Vurderingsform RLE Valg og verdier Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: Gjøre rede for begrepene etikk og moral. Drøfte etiske spørsmål knyttet menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likesling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder. Drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati. Reflektere over forholdet mellom religion, livssyn og vitenskap. Reflektere over etiske spørsmål knyttet mellommenneskelige relasjoner. Jeg kan forklare ordene: etikk, moral, demokrati, religion, livssyn, vitenskap. Jeg kan forklare hva menneskeverd og menneskerettigheter er. Jeg kan fortelle om minst tre menneskerettighetsforkjempere. Jeg kan forklare hva likeverd og likesling er. Jeg kan forklare hva FNs tusenårsmål går ut på. Jeg kan drøfte temaer knyttet valg og verdier i samfunnet. Delta i klasseromsundervisning. Lese i læreboken. Gjøre oppgaver i boken. Delta aktivt i diskusjoner. Gjøre hjemmearbeidet. Tokolonnenotat. Presentasjon Vurderingskriterier Lav måloppnåelse 1-2 Middels måloppnåelse 3-4 Høy måloppnåelse 5-6 Du har liten forståelse for begreper som er gjennomgått. Du kan formulere et standpunkt men greier i liten grad å argumentere for det. Du kan gjengi begreper som er gjennomgått. Du kan formulere et standpunkt og argumentere for det, men greier i liten grad å trekke inn og vurdere andre standpunkter Eigenvurdering: Du kan med egne ord gjøre rede for begreper som er gjennomgått. Du kan formulere forslag løsninger og gi gode argumenter for det og samtidig vurdere andres standpunkt Til forbetring: 20

21 Dager jeg har RLE: Uke På skolen Hjemme 35 Jobbe med "Har alle mennesker samme menneskeverd?" Oppgaver i kapittelet. Samtale om innholdet. 36 Fordyp deg i en menneskerettighetsforkjemper og lag en kort presentasjon av ham/henne. Lese s Oppgave 1A, 1B, 2A s 24. Les sammendraget s. 24, svar på oppgave 1a og 1b på samme side Gjøre ferdig presentasjonen. Jobbe med presentasjonen. 37 Vi ser på presentasjonene. Jobbe med "Likeverd og likesling." Tokolonnenotat. Samtale om innholdet. 38 Jobbe med "Verden og Norge." Oppgaver i kapittelet 39 Jobbe videre med "Verden og Norge." Tokolonnenotat. Samtale om innholdet. 40 Jobbe med "Religion og vitenskap." Oppgaver i kapittelet. Lese s Oppgave 1A, 1B, 2A, 2B. s. 34 Les sammendraget s. 34, svar på oppgave 1a og 1b på samme side Lese s 35 "Klimaendringer" s 42. Oppgave 1A, 1B. s. 46 Les sammendraget på s. 46, svar på oppgave 1a og 1b på samme side Lese s Oppgave 2A, 2B. s. 46 Svar på oppgave 2a på side 46 Lese s Oppgave 1A, 1B, 2A. Les sammendraget på s. 51, svar på oppgave 1a og 1b på samme side. 21

22 Mål for perioden Emne Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Læringsmål Kroppsøving Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: være med i et bredt utvalg idretter utøve tekniske og taktiske ferdigheter i utvalgte lagidretter, praktisere noen individuelle idretter og gjøre greie for treningsprinsipper for disse idrettene praktisere ulike former for friluftsliv i ulike naturmiljø Jeg skal delta i løp, hopp og kastøvelser (Friidrett): Slik kan jeg arbeide for å nå målene Læringsstrategier Vurderingsform Jeg skal utføre sprintstart Jeg skal delta i sprint- og mellomdistanseløp Jeg skal hoppe høyde med sakse- eller flopps Jeg skal hoppe lengde med henges, løpes eller stegs Jeg skal støte kule med eller uten løp Jeg skal delta på fjelltur med trinnet Jeg skal delta i aktivitetene i timene Jeg skal ta med gymtøy og sko utebruk Jeg skal være positiv og arbeide aktivt med arbeidsoppgaver som blir gitt, også i aktiviteter jeg ikke liker så godt. Jeg skal vise mot å tøye egne grenser når jeg møter utfordringer Jeg skal samarbeide på en positiv måte med medelever og instruktør (lærer). Observasjon av aktivitetsnivå og ferdigheter i timene. Praktiske tester i et utvalg aktiviteter Vurderingskriterier Lav måloppnåelse 1-2 Middels måloppnåelse 3-4 Høy måloppnåelse 5-6 Du deltar i arbeid med aktivitetene, men viser lite initiativ og engasjement Du utfører en del sentrale teknikker på enkelt og grovmotorisk vis. Eigenvurdering: Du viser interesse i arbeid med aktivitetene. Du begynner å få tak på sentrale teknikker, men har fremdeles litt vansker med å koordinere ulike momenter Du viser stor interesse i arbeid med aktivitetene. Du viser god utførelse av sentrale teknikker, og bevegelsene dine er i ferd med å bli automatisert Til forbetring: 22

23 Uke aug 2. sept sept 9. sept sept 16. sept sept 23. sept sept 30. sept okt 7. okt På skolen Friidrett - Løp Sprintstart 60m Friidrett - Kast Liten ball Kulestøt (Hinke og rotasjonsteknikk) Friidrett - Lengde Henges og løpes Stegs og "sle" Friidrett - Løp Mellomdistanse Cooper-test Ballspill Fotball Slåball Ballspill Bandy Volleyball Hovedaktiviteter i denne perioden: Friidrett (løp, hopp og kast): - sprintstart - hensiktsmessig løpsteknikk på sprint og mellomdistanse - høyde med flopps - lengde med henges, løpes eller stegs - kulestøt med hinke eller rotasjonsteknikk Når vi holder på med friidrettsøvelser vil det ofte være hensiktsmessig å arbeide med halv klasse. Noen ganger vil det derfor være naturlig å legge opp en alternativ aktivitet ved siden av friidretten, med bytte av aktivitet/gruppe midtveis i økten. NB! Alle elever skal ha utetøy med samtlige gymtimer i denne 6 ukers perioden! Ved ekstremt dårlig vær kan det bli aktuelt å trekke innendørs, men denne avgjørelsen tar lærer i forkant av hver enkelt time. Avvik fra planen vil forekomme, men denne er å regne som veiledende. 23

24 Mål for perioden Emne Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Læringsmål Slik kan jeg arbeide for å nå målene Kunst og håndverk Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: Diskutere hvordan kunstnere i ulike kulturer har fremst mennesker gjennom tidene,og bruke dette som utgangspunkt for eget skapende arbeid med portrett og skulptur Jeg kan forskjell på høgre og venstre hjernehalvdel Jeg har tegnet oppnedmannnen ved å fokusere på linjer og former. Jeg vet mennesket er delt inn iåtte like store deler. Jeg har prøvd utkroki, kinetisk og skisse. Jeg har tegnet portrett av et ansikt. Jeg har tegnet et ansikt i profil. Jeg har tegnet handen min. Jeg følger godt med på oppgavene som blir gitt. Jeg fokuserer når jeg arbeider. Jeg er positivt innst faget og sier meg selv:"jeg kan". Jeg øver på de ulike tegnemetodene,hjemme. Læringsstrategier Vurderingsform Ferdig arbeid og innsats i timene. Vurderingskriterier Lav måloppnåelse 1-2 Middels måloppnåelse 3-4 Høy måloppnåelse 5-6 Jeg har vært stede Jeg mangler de fleste oppgavene Jeg har vært negativ faget Jeg har vært negativ oppgavene Arbeidet er uferdig og slurvete Arbeidsboken er uferdig og mangelfull Eigenvurdering: Jeg har vært stede i timene Jeg har gjort de fleste oppgavene Jeg er positiv oppgavene Arbeidet er for det maste greit utført Arbeidsboken er ryddig Jeg har vært stede i timene Jeg har gjort alle oppgavene Jeg er meget positiv faget og oppgavene Arbeidet mitt er meget godt utført Arbeidsboken min er svært ryddig og viser et grundig arbeid. Til forbetring: 24

25 Dager jeg har kunst & håndverk: Uke På skolen Hjemme aug 2. sept Venstre- og høyre hjernehalvdel Vase (profil) Oppnedmannen sept 9. sept sept 16. sept sept 23. sept Menneske inndelt i åtte deler Se på forskjeller mellom barn og voksen Kroki, kinetisk tegning, skisse Tegne menneske i ulike posisjoner Portrett Lære å tegne et ansikt Mal av ansikt forfra Tegne portrett, med en i klassen som modell Tegn en tegning av et menneske ved å bruke metoden du lærte på skolen Øv deg på kroki og skisse ved å tegne en venn. Gjøre ferdig de oppgavene du har jobbet med, og øv deg på profil tegning sept 30. sept okt 7. okt Profil Mal av ansikt i profil Tegne en i klassen, i profil Tegne hånden din Tegne hånden din som holder en gjenstand Gjøre ferdig de oppgavene du har jobbet med, og øv deg på profil tegning. Lag en fin tegning hånden den din. 25

26 Mål for perioden Emne Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Læringsmål Slik kan jeg arbeide for å nå målene Læringsstrategier Vurderingsform Mat & helse Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: Planlegge og lage trygg og ernæringsmessig god mat. Jeg skal lære meg rutinene på kjøkkenet Jeg skal lære å lage omelett. Jeg skal lære å lage grønnsakssuppe og scones Jeg skal lære å lage boller. Jeg skal lære å lage kyllingwok og skillingsboller Jeg skal lære å lage laks og ovnstekte poteter. Jeg skal lære å lage horn og eplekake. Jeg skal lære å gjennomføre god kjøkken og matvarehygiene Jeg skal kunne kjenne ulike grønnsaker og bær, og hvordan vi oppbevarer dem. Jeg skal kjenne oppbevaring og næringsinnhold i kjøtt og fisk. Jeg skal lære hva gjær er og hvordan den brukes i gjærbakst Jeg skal gjøre arbeidet i henhold arbeidsplanen. Jeg skal lytte konsentrert når praktiske arbeidsoppgaver og/eller teoristoff blir gjennomgått. Jeg skal være en positiv bidragsyter når gruppen min arbeider, slik at vi kommer i mål med de praktiske arbeidsoppgavene på kjøkkenet. Jeg skal trene på å lage mat, meg selv og andre. Observasjon av aktivitetsnivå og ferdigheter i timen. Vurderingskriterier Lav måloppnåelse 1-2 Middels måloppnåelse 3-4 Høy måloppnåelse 5-6 Du må ha kontinuerlige påminnelser og repetisjoner av regler for kjøkkenhygiene Du kan mot hjelp forstå og delvis følge en oppskrift trinn for trinn Eigenvurdering: Du har en del kunnskap om hygiene og hvordan en bereder trygg mat, men trenger iblant noen påminnelser Du kan i noen grad tolke og følge en oppskrift Du praktiserer meget god hygiene og har gode kunnskaper om hvordan en bereder trygg mat Du kan på egenhånd forstå og følge en oppskrift Til forbetring: 26

27 Dager jeg har mat & helse: Uke På skolen Hjemme 35 Vi lager: Ta med forkle og hårstrikk 29. aug Omelett med skinke 2. sept sept 9. sept sept 16. sept sept 23. sept Bli kjent på kjøkkenet. Lære rutiner og regler. Bruke forkle og hårstrikk. Vi lager: Grønnsaksuppe med scones Vi lager: Småboller Vi lager: Hjemmelaget kyllingwok + fruktsalat Ta med forkle, hårstrikk og bøker! Les s om grønnsaker. Gjør arbeidsark om grønnsaker Ta med forkle, hårstrikk og bøker! Les s i kokeboken om brød og korn. Gjør arbeidsark tema Ta med forkle, hårstrikk og bøker Les s om kjøtt. Les s om frukt og bær. Gjør arbeidsark tema sept 30. sept okt 7. okt Vi lager: Laks med rømme og ovnstekte poteter + sjokoladekake. Vi lager: Teoriprøve og banansplitt Ta med forkle, hårstrikk og bøker! Les s om fisk og sjømat. Gjør arbeidsark tema. Ta med forkle, hårstrikk og bøker! Les prøven side om temaene som står ovenfor. 27

28 Mål for perioden Emne Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Læringsmål Engelsk fordypning Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: Produsere skriftlig og presentere muntlig selvvalgte fordypningsarbeider. Eksperimentere med enkle oversettelser mellom norsk og engelsk, skriftlig eller muntlig. Eksperimentere med ulike skriftlige og muntlige uttrykksformer i ulike sjangere. Lese engelske tekster med god flyt og uttale. Presentere et egenprodusert arbeid i klassen. Lære mer om amerikansk geografi og historie. Lære mer om amerikansk kultur. Slik kan jeg arbeide for å nå målene Gjøre leksene og møte forberedt timene. Følge med i timene og bidra et godt læringsmiljø. Arbeide med tekster og oppgaver på skolen. Bruke internett å finne mer informasjon om USA. Øve på høytlesing og oversetting av fagtekstene vi jobber med. Læringsstrategier Vurderingsform Muntlig presentasjon av fordypningsoppgave. Både presentasjon og powerpointen blir vurdert. Høytlesing og oversettelse av fagtekster fra kapittelet. Vurderingskriterier Lav måloppnåelse 1-2 Middels måloppnåelse 3-4 Høy måloppnåelse Uklart hva som skal presenteres. - Teksten passer dårlig med innholdet i presentasjonen. - Tekst og illustrasjon har liten eller ingen sammenheng. - Eleven klarer i liten grad å formidle budskapet publikum. - Eleven leser fra et ferdigskrevet manus. - Leser usammenhengende. - Har vansker med å gjøre seg forstått, mange uttale feil. - Bruker norske ord og uttrykk i samtaler. Eigenvurdering: Til forbetring: - Presentasjonen er uoversiktelig og det er vanskelig for publikum å finne en rød tråd. - Lengre skriftlige tekster. - Uklar sammenheng mellom tekst og illustrasjoner. - Eleven snakker stort sett høyt og tydelig. - Eleven snakker stort sett uten manus. - Leser med god flyt. - Bra intonasjon og uttale, spesielt på høyfrekvente ord. - Bra ordforråd, gjør seg godt forstått på engelsk. - Oversiktelig PPT-presentasjon - gir publikum relevant informasjon. - Informasjonen i stikkordsform. - Illustrasjoner som underbygger innholdet. - Eleven snakker høyt og tydelig. - Eleven kan presentere uten bruk av manus. - Leser med naturlig flyt. - Svært god intonasjon og uttale. - Bredt ordforråd og svært god muntlig fremslingsevne. 28

29 Dager jeg har engelsk fordypning: Uke På skolen Hjemme aug 2. sept Who am I? A presentation of you and me ( the teacher) Finish the presentation about yourselves sept 9. sept Kort innføring i amerikansk geografi og historie. Teksten om Washington DC s Arbeid med kart over USA. Skrive navn på de amerikanske statene, de fem største innsjøene, tre fjellkjeder, havområdene rundt USA. Two American teenagers s Pugge amerikansk geografi. Øve på høytlesing av Two Am. Teenagers s Les du føler at du får god flyt i høytlesingen sept 16. sept. Typical American Life s Vi arbeider med gloser, lesing og oversetting. A Native American Powwow s Gloser lesing og oversetting. Skriv en kort tekst der du beskriver minst fem særtrekk ved den norske kulturen. Ca. ½ side i kladdeboken. Øve på å lese med god flyt og uttale sept 23. sept Fordypningsoppgave om USA. Finne tema, begynne fakta innsamling. Fordypningsoppgave om USA. Finne fakta og strukturere presentasjonen. De som samarbeider må selv strukturere arbeidet og gi hverandre leksene i uke 36 og sept 30. sept Fordypningsoppgave om USA. Lage powerpoint og øve på fremføringen. Presentasjon av fordypningsoppgave. (Hvis vi ikke alle gruppene blir ferdig fortsetter vi på mandag). De som samarbeider må selv strukturere arbeidet og gi hverandre leksene i uke 36 og 37. NB! Husk å øve på det du skal presentere okt 7. okt Holiday Greetings s Vi arbeider med gloser, lesing og oversetting. Spelling bee. Vi leser teksten på s. 245, øver på alfabetet og uttale. Spelling bee i par, før vi avslutter med en class bee. The Bottom Line s. 234, minimum ½ side i kladdeboken. Finn fem vanskelige ord og lær hvordan de staves. 29

30 Mål for perioden Emne Kompetansemål fra Kunnskapsløftet UDV Utdanningsprogram Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar utvikling av og er en del av fagkompetansen. Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: Læringsmål Slik kan jeg arbeide for å nå målene Læringsstrategier Vurderingsform beskrive de ulike utdanningsprogrammene i videregående opplæring. Jeg skal vite om de studieforberedende- og yrkesfaglige studieprogramene: Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialiserende SSP Bygg- og anleggsteknikk BA Design og håndverk DH Elektrofag EL Helse- og sosialfag HS Medier og kommunikasjon HK Naturbruk NB Restaurant- og matfag RM Service- og samferdsel SS Teknikk og industriell produksjon TIP Bruke ulike nettsider aktivt Delta i klassediskusjon, søke, spørre, utforske Presentere programmene i grupper Deltatt/ ikke deltatt Vurderingskriterier Vurdering i UDV er ikke basert på karakterer og vurderingskriterier, men om eleven har deltatt i undervisningen og gjort/levert oppgavene som er gitt. Manglende innlevering/ utført arbeid noteres på orden. Eigenvurdering: Til forbetring: 30

31 Dager jeg har UDV: Uke På skolen Hjemme aug 2. sept sept 9. sept sept 16. sept sept 23. sept sept 30. sept okt 7. okt Introduksjon av faget Bygg- og anleggsteknikk BA Design og håndverk DH Elektrofag EL Helse- og sosialfag HS Medier og kommunikasjon HK Naturbruk NB Restaurant- og matfag RM Service- og samferdsel SS Teknikk og industriell produksjon TIP Studiespesialiserende SSP Musikk, dans og drama MDD Idrettsfag ID PP-presentasjon av fagdager Valg Fordypning i studieprogrammene Presentasjon av valgt studieprogram Fordypning i studieprogrammene Presentasjon av valgt studieprogram Vis dine foresatte nettsidene vi bruker Diskuter de ulike studieprogrammene med de hjemme Ta med spørsmål og det dere lurer på bake klassen, det er sikkert flere som lurer på det samme Følg med på It s Learning 31

32 32

Tysk. Garnes ungdomsskule. LæringsPLAN. Læring og trivsel for alle. PERIODE 6 9. trinn

Tysk. Garnes ungdomsskule. LæringsPLAN. Læring og trivsel for alle. PERIODE 6 9. trinn Tysk Garnes ungdomsskule LæringsPLAN Læring og trivsel for alle PERIODE 6 9. trinn Elev Gruppe Skoleåret 2014-2015 INNHALD SIDE Andresida 2 Innhaldsoversikt 3 Helsing frå rektor og elevråd 4 Læraroversikt

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START Uke 36-40 www.gosenskole.no 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Beautiful World, Magritte 1962 Mot sommer Uke 18-25 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK SIDE

Detaljer

Musikal P E R I O D E P L A N N R. 3 V E K E 4-19. Til elev og føresette

Musikal P E R I O D E P L A N N R. 3 V E K E 4-19. Til elev og føresette Osterøy ungdomsskule Adresse 5282 Lonevåg Tlf 56 19 26 80 Faks 56 19 26 81 e-post osteroy.ungdomsskule@osteroy.kommune.no web www.osteroy.ungdomsskule.no Musikal Osterøy ungdomsskule Hatland 5282 Lonevåg

Detaljer

Flere konkrete tips og opplegg knyttet til emnet finner du her: http://www2.regnmakerne.no/regnmaker/content.ap?thisid=1144

Flere konkrete tips og opplegg knyttet til emnet finner du her: http://www2.regnmakerne.no/regnmaker/content.ap?thisid=1144 side 1 av 19 Energi og miljø Dette er et forslag til et rikt undervisningsopplegg hvor elevene får mange varierte oppgaver underveis. Elevene kan for eksempel arbeide med tekster, produsere tekster og

Detaljer

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland juni 2015 Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland med veiledning og skjema for vurdering C1 og C2 A1 Forstår og bruker kjente, dagligdagse uttrykk og enkle utsagn for å dekke grunnleggende behov.

Detaljer

Nileseren skoleåret 2007-2008. Erfaringer fra seks ungdomsskoler i Hordaland.

Nileseren skoleåret 2007-2008. Erfaringer fra seks ungdomsskoler i Hordaland. Rapport Nileseren skoleåret 2007-2008 Nileseren er et tverrfaglig leseprosjekt der aviser på papir og på nett er sentrale læremidler, og dagsaktuell undervisning er et mål. 20 skoler med ca 1200 niendeklassinger

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

«Hjelp, muntlig eksamen!»

«Hjelp, muntlig eksamen!» Arbeidsplan for uke 45, naturfag (8. trinn). Læringsmål: Kunne beskrive universets tilblivelse, kort. Åttendeklassingen haker av. Han vurderer seg selv. «Dette kan jeg!» Spørsmålet om hvordan verden ble

Detaljer

Arbeidsplan 10A. Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Uke 35 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Skolens hjemmeside

Arbeidsplan 10A. Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Uke 35 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Skolens hjemmeside Arbeidsplan 10A LÆRINGSSTRATEGI TO-SPALTENOTAT Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.20-09.05 1. 09.05- økt 09.50 10.30-11.15 2. 11.15- økt 12.00 12.25-13.10 3. 13.15- økt 14.00 Oppstart med kontaktlærer

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE. BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE Visjon: Sammen skaper vi verdier for fremtiden gjennom kunnskap og kreativitet. Breidablikk ungdomsskole

SANDEFJORD KOMMUNE. BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE Visjon: Sammen skaper vi verdier for fremtiden gjennom kunnskap og kreativitet. Breidablikk ungdomsskole Breidablikk ungdomsskole 9. trinn Årsplan 2011/12 1 Skoleåret 2011/12 Velkommen til nytt skoleår! Dette er ditt siste år på Breidablikk ungdomsskole, og tidlig på nyåret skal veien videre velges. Vi har

Detaljer

i praksis: fremmedspråk og engelsk i grunnopplæringen En filmbasert ressurspakke for lærere og lærerstudenter Produsert i samarbeid med:

i praksis: fremmedspråk og engelsk i grunnopplæringen En filmbasert ressurspakke for lærere og lærerstudenter Produsert i samarbeid med: i praksis: i grunnopplæringen En filmbasert ressurspakke for lærere og lærerstudenter Produsert i samarbeid med: INNHALD Innhald Side Føreord 4 Hilsen fra Fremmedspråksenteret 5 Om i praksis: i grunnopplæringen

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK

VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK Elever som får denne karakteren 6 - viser svært omfattende kunnskaper og har stor evne til å anvende og formidle kunnskap med og uten bruk av hjelpemidler - har bred oversikt

Detaljer

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet 1 Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet Johs Totland tidl. rådgiver i Utdanningsdirektoratet 2 Innhold Styringsdokumentene planer, stortingsmeldinger, lover og forskrifter, læreplanverket

Detaljer

Lærerrapport. Vestby-målet

Lærerrapport. Vestby-målet Lærerrapport fra forskningsprosjektet om ungdommens språk i Vestby kommune, som ble gjennomført av klasse 1STF ved Vestby videregående skole, skoleåret 2014-2015, i forbindelse med Holbergprisen i skolen.

Detaljer

Bedre vurdering i kunstfagene

Bedre vurdering i kunstfagene Bedre vurdering i kunstfagene 1 Bedre vurdering i kunstfagene av Kirsten Limstrand og Gerd Abrahamsen Studenter arbeider med selvportrett. Foto: Johanna Collinder Ratkic. 3 INNHOLD 5 forord 6-9 1 INNLEDNING

Detaljer

Bedre vurdering i kunstfagene

Bedre vurdering i kunstfagene Bedre vurdering i kunstfagene 1 Bedre vurdering i kunstfagene av Kirsten Limstrand og Gerd Abrahamsen Studenter arbeider med selvportrett. Foto: Johanna Collinder Ratkic. 3 INNHOLD 5 forord 6-9 1 INNLEDNING

Detaljer

LEDER NATURFAG. Vurdering for læring og av læring. Ut av klasserommet

LEDER NATURFAG. Vurdering for læring og av læring. Ut av klasserommet Innhold Portrettet LK06 og vurdering Eksamen i videregående Vurdering på barnetrinnet Rulleringsframføring Sentrale funn i PISA Vurdering av kompetansemål knyttet til Forskerspiren Tallkarakter eller skriftlig

Detaljer

5. 7. trinn. Et opplæringsprogram om skolemiljø, sosiale ferdigheter og forebyggende arbeid

5. 7. trinn. Et opplæringsprogram om skolemiljø, sosiale ferdigheter og forebyggende arbeid DET ER MITT VA LG 5. 7. trinn Et opplæringsprogram om skolemiljø, sosiale ferdigheter og forebyggende arbeid 2 Til tjeneste Utviklet av Stiftelsen «Det er mitt valg» med støtte fra Sosial- og Helsedirektoratet

Detaljer

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4 IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN 2011 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. DIGITAL KOMPETANSE OG DEN DIGITALE SKOLEHVERDAGEN... 5 2.1 BEHOVET FOR Å KUNNE MESTRE BRUK AV DIGITALE VERKTØY... 5 2.2 NASJONAL MÅLSETTING...

Detaljer

Jødene som nasjonal minoritet

Jødene som nasjonal minoritet Jødene som nasjonal minoritet Opplegg for barnehage og skole Forankring Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.1.Barnehagens verdigrunnlag Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap,

Detaljer

Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk

Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk Kartleggingsmateriell Språkkompetanse i grunnleggende norsk 2007 Utdanningsdirektoratet Design og produksjon: Magnolia design as Illustrasjoner: xxxxxxxxx Innledning Læreplan i grunnleggende norsk for

Detaljer

KOMPETANSEMÅL 9. KLASSE FAG: MATEMATIKK

KOMPETANSEMÅL 9. KLASSE FAG: MATEMATIKK KOMPETANSEMÅL 9. KLASSE FAG: MATEMATIKK TEMA/KAPITTEL Geometri kap.1 Romfigurer: terning, firkantet og trekantet prisme, sylinder, pyramide og kjegle Arealet til trekanter, firkanter, sirkler og overflaten

Detaljer

Uke 9 13 / tjuefemten ARBEIDSPLANEN. Kult med kultur. Respekttema: Selvhevdelse. Navnet mitt:

Uke 9 13 / tjuefemten ARBEIDSPLANEN. Kult med kultur. Respekttema: Selvhevdelse. Navnet mitt: ARBEIDSPLANEN Uke 9 13 / tjuefemten Kult med kultur Respekttema: Selvhevdelse Navnet mitt: Gautesete skole niende 2014 / 2015 TIL ELEV OG FORESATTE Ny plan ny periode mellom vinterferie og påske fra februar

Detaljer

PEDAGOGISK HANDBOK 2015-2016

PEDAGOGISK HANDBOK 2015-2016 PEDAGOGISK HANDBOK 2015-2016 «Vi skal utvikle kulturar for læring og utvikling som er kunnskapsbaserte. Møre og Romsdal fylkeskommune vil utvikle sin praksis på bakgrunn av «praksisnær» forsking og ved

Detaljer

Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER

Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER Samtykkeerklæring Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER Forfatter(e): Norsk tittel: Engelsk tittel: Studieprogram: Linda Gunneklev Mølland Digital fortelling

Detaljer

Arbeidsplan 10. klasse

Arbeidsplan 10. klasse Arbeidsplan 10. klasse LÆRINGSSTRATEGI Notat til forelesing Uke 18 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05- økt 09:50 10:30-11:15 2. 11:15- økt 12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. økt 4.

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet F e l l e s f a g o g p r o g r a m f a g i y r k e s f a g l i g u t d a n n i n g s p r o g r a m 1 Selv om entreprenørskap som begrep er nytt i skolesammenheng, har mange av delegenskapene som begrepet

Detaljer