Engelsk fordypning GARNES UNGDOMSSKULE ARBEIDSPLAN. Læring og trivsel for alle PERIODE 1 9. TRINN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Engelsk fordypning GARNES UNGDOMSSKULE ARBEIDSPLAN. Læring og trivsel for alle PERIODE 1 9. TRINN"

Transkript

1 Engelsk fordypning GARNES UNGDOMSSKULE ARBEIDSPLAN Læring og trivsel for alle PERIODE 1 9. TRINN Elev Gruppe

2 INNHALD SIDE Innhaldsoversikt 2 Andresida 3 Rektor si side 4 Læraroversikt 5 Kalender 6 Prøveplan 7 Elevsida 8-9 Norsk Matematikk Engelsk Naturfag Samfunnsfag RLE KRØ Kunst & handverk Mat & helse framandspråk UDV Timeplan 32 2

3 ANDRESIDA Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 Oppsummering Veke Veke Veke 48-2 Veke 3-8 Veke Veke Veke LÆRINGSSTRATEGIAR MFT Mål for timen BISON Tokolonnenotat ARENAKOMPETANSE Ta godt vare på skulemateriell; bøker - datamaskiner skrivesaker. SOSIAL KOMPETANSE Likeverd Solidaritet Toleranse EIGENVURDERING Korleis brukar eg læringstrategiane? Kva gjer eg for å bidra positivt eit godt miljø på skulen? Kva kan eg gjere betre? 3

4 Til elevar og føresette. Vel møtt nytt skuleår! Denne sommaren har ikkje vore som vanleg. Tragedien som skjedde i Oslo og på Utøya 22. juli 2011 har gjort sterkt inntrykk. Det som har skjedd i etterkant har vore viktig. Skulen har hatt markering i alle klassane første skuledagen. Eg kjenner på glede ved å bu i eit land som står saman og framhevar uttrykk som kjærleik, respekt, å vere open og inkluderande, å ta vare på kvarandre og som framhevar at dei unge er framtida vår. Kvardagen med å driva skule blir sett i perspektiv for oss som arbeider med barn og unge. Det kjem mykje informasjon i starten av nytt skuleår. Vi ber om at de tar dykk tid å lese gjennom skriv og info, gjerne foreldre og ungdommar ilag. Bergen kommune har utarbeidd nye ordensreglar, nye rutinar ved fråvær og det er gjort presiseringar frå utdanningsdirektoratet i forhold elevar og lærarar sitt ansvar i samband med vurdering. Følg med på ranselpost og på heimesida vår: Det er få endringar i skulekvardagen, om vi samanliknar med fjoråret. Vi fortset med ordninga der elevane får planar kvar 6. veke. Ei av målsettingane med dette er å gje høve oversikt og planlegging. Det er likevel ikkje meininga at elevane skal klare seg på eigenhand og ha ansvaret heilt sjølve. Lærarar skal rettleie og følgje opp undervegs. Vi har som målsetting å klare å passe undervisninga etter ulike elevbehov. Ta gjerne kontakt om vi ikkje lukkast med dette. Dette året vil elevane ha same timeplanen heile første semesteret. Første halvår vert avslutta 13. januar Skulen ønskjer gode relasjonar og godt samarbeid med elevar og føresette. Vi oppmodar sterkt dei heime å sle på foreldremøte, Sterk&Klar-møter og andre arrangement som det vert invitert. Datoane for desse arrangementa er allereie gjort kjent. Eit av suksesskriteria for at ungdommane skal lukkast på skulen, er at vi klarar ha eit godt samarbeid mellom skule og heim. Vi ser fram ein spennande haust. 8.trinnet skal vere med på eit idrettsprosjekt dette skuleåret. Kvar elev får ein time fysisk aktivitet i veka, i legg kroppsøvingstimane. Det kjem instruktørar frå Hordaland idrettskrets for å leia aktivitetane. Vi har tru på at dette blir bra. 10. trinnet reiser på tur no heilt i starten av skuleåret. Det er planlagt mange flotte turar. Vi håpar dei får mange gode opplevingar og ønskjer dei lukke! Vi ønskjer alle våre elevar ein god start på det nye skuleåret! Helsing Endre Ljones rektor 4

5 Lærarane på 9. trinn Namn E-postadresse Kontaktlærar/funksjon Marit Heimstad Kontaktlærar 9a Tønnessen Unn Aarre Kontaktlærar 9b Gunhild Boge Kontaktlærar 9c Lars-Olav Brattabø Kontaktlærar 9d Espen Rekdal Kontaktlærar 9e Ingun Vikne Kontaktlærar 9f André Minde Kontaktlærar 9g Magne Stenersby Kontaktlærar 9h Anja Burhol Mørk Rådgjevar 9. trinn Faglærar samfunnsfag Nita Aamelfot Avdelingsleiar 9. trinn Faglærar UDV, yrkesveileder Hanne-Lisbeth Faglærar mat og helse Lundekvam Olsen Bjørn Eliassen Faglærar spes.ped. Kontaktinformasjon Garnes Ungdomsskule Garnes Ungdomsskule Garnesvegen Indre Arna Heimeside: 5

6 AUGUST Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag skoledag Fjelltur SEPTEMBER Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Foreldremøte Kl Valgdag Elevfri Nasjonal prøve i lesing Skolefotografering 22. Skolefotografering 23. Skolefotografering Sterk&Klar 30. OKTOBER Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HØSTFERIE 6

7 Prøver og innleveringer Uke Gruppe Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 35 9ab 9cd 9ef 9gh ab 9cd 9ef 9gh 9ab 9cd 9ef 9gh Spansk: gloseprøve uke 36 Prøve i samfunnskunnskap Fransk: Muntlig Øving Gloseprøve i engelsk Prøve i samfunnskunnskap Prøve i samfunnskunnskap Prøve i samfunnskunnskap Gloseprøve i engelsk Gloseprøve i engelsk Gloseprøve i engelsk 38 9ab 9cd 9ef 9gh Prøve i tysk, uke ab 9cd 9ef 9gh Spansk: Innlesing på It`s learning uke 38 Fransk: Gloseprøve Kunnskapstest Norsk Kunnskapstest Norsk Geoprøve Geoprøve Geoprøve Geoprøve 40 9ab 9cd 9ef 9gh Matteprøve 2 tim. Matteprøve 2 tim. Matteprøve 2 tim. Matteprøve 2 tim. 7

8 ELEV SIDA ELEVRÅDET Hei og velkommen nytt skoleår her på Garnes ungdomskule! Vi vil ønske de nye åttendeklassene velkommen GUS. Vi håper dere år et fint første år her på skolen. Vi vil også ønske niende- og tiendeklassene vel møtt et nytt år, spesielt tiende som nå begynner sitt siste og viktigste år på skolen. Vi ønsker dem lykke med eksamensforberedelsene. Vi håper at åttende klasse blir tatt godt imot og får mange fine opplevelser her på GUS. Vi er en Zero-skole og håper på et nytt år der alle blir tatt godt vare på og ingen blir utsatt for mobbing. Da gjenstår det bare å ønske alle elever lykke med både karakterer og venner i det nye skoleåret. Elevrådet v/ Vegard. 8

9 EIGNE NOTATAR 9

10 Mål for perioden Norsk Emne På verseføtter - Lyrikk Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: Muntlige tekster: Gjennomføre en tolkende opplesning Vurdere egne og andres muntlige fremføringer Skriftlige tekster Lese og skrive dikt Gjenkjenne de språklige virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenlikninger, symboler og språklige bilder og bruke dem i egne tekster. Sammensatte tekster Bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster. Læringsmål Du skal kunne finne enderim og bokstavrim og bruke dette i egen tekstproduksjon. Du skal kunne finne gjentakelser, språklige bilder, metaforer, sammenligninger, symboler og kontraster Du skal vite hvilken funksjon gjentakelse og rytme har i lyrikk. Lese dikt på internett og i leggslitteratur. Slik kan jeg arbeide for å nå målene Lese forskjellige dikt. Lærebok, diktsamlinger, internett. Snakke om innholdet i forskjellige dikt. Arbeide med å finne språklige virkemidler i dikt vi leser. Skrive egne dikt og bearbeide disse etter kommentarer fra medelever og lærer. Bruke språklige virkemidler i egne dikt. Vurderingsform Skrive egne dikt og bruke språklige virkemidler. Skriftlig innlevering av et selvvalgt dikt på itslearning Kunnskapstest i itslearning. Tolkende opplesning Vurderingskriterier Lav måloppnåelse 1-2 Middels måloppnåelse 3-4 Høy måloppnåelse 5-6 Kan lese opp et dikt Kan lage rimord Kan finne strofene og verselinjene i et dikt Vet hva språklige virkemidler er Kan lese et dikt med innlevelse Kan tolke innholdet i et dikt Kan redegjøre for rimsystem Kan bruke noen språklige virkemidler i egne dikt Kan lese dikt med god innlevelse og tydelig kroppsspråk Kan tolke og reflektere over innholdet i et dikt. Kan redegjøre for alle de språklige virkemidlene vi har gjennomgått. Kan bruke flere språklige virkemidler i egne dikt. Har tydelig tema og budskap i egne dikt. Egenvurdering: Til forbedring: 10

11 Dager jeg har norsk: Uke På skolen Hjemme aug 2. sept Strofer og verselinjer Lyrikkinnføring sept 9. sept sept 16. sept sept 23. sept Enderim og bokstavrim Gjentakelse og rytme Kurs i prosessorientert skriving i itslearning Språklige bilder Vi jobber med oppgave 9ab s. 112 i 9a Sammenligninger og metaforer Symbol og kontraster Tolkende opplesning Vi jobber med vurderingskriteriene for fremføringen i uke 40 Bla gjennom 9a-boka og bli kjent med den. Gjør deg spesielt kjent med kapittel 3. Få på bokbind! Samme som over Finn rimmønsteret i "Til ungdommen" og "Episode" Finn gjentakelser i to dikt i diktheftet. Finn rimmønsteret i "Til ungdommen" Finn gjentakelser i et dikt i diktheftet Til andre time: Opprette POSdokument i itslearning med eget dikt. Til tredje time: POS Gi kommentar de andre på gruppen. Samme som over Til andre time: POS Bearbeide eget dikt med utgangspunkt i kommentarene Til tredje time: POS Gi kommentar de andre på gruppen. Samme som over sept 30. sept okt 7. okt Vi forbereder oss fremføringen og oppsummerer det vi har gjort i perioden. Kunnskapstest i itslearning Øv på fremføring Fremføring Bearbeide og ferdigsle eget dikt! Øve på kunnskapstest i kap. 3 9a Samme som over Øv på fremføring 11

12 Mål for perioden Emne Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Læringsmål Slik kan jeg arbeide for å nå målene Vurderingsform Matematikk Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: Rekne med brøk, utføre divisjon av brøkar og forenkle brøkuttrykk Samanlikne og rekne om heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille og uttrykkje slike tal på varierte måtar. Du har kunnskap om og kan: Ulike brøker som har lik verdi Utvide brøk Forkorte brøk med og utan fleire ledd i teljaren. Finne fellesnevner Uekte brøk og blanda tal Addisjon av brøk og subtraksjon av brøkar med bokstavuttrykk Multiplikasjon og divisjon av brøkar med bokstavuttrykk Prosent, brøk og desimaltal Å rekne prosent av eit tal, finne prosenten, heile talet, rekne ut renter og finne promille Ha med bøker, kalkulator og skrivesaker time. Fylgje godt med ved gjennomgang av fagstoff i timen. Arbeida med oppgåvene på arbeidsplanen både på skulen og heime. 2 timarsprøve om brøk, prosent og promille fredag 7. oktober. Vurderingskriterier Lav måloppnåelse 1-2 Middels måloppnåelse 3-4 Høy måloppnåelse 5-6 Ulike brøkar med lik verdi Utvide brøk Forkorte brøk Addisjon av brøk med like nemnarar Subtraksjon av brøk med like nemnarar Prosent, brøk og desimaltal Å rekne prosent av eit tal Eigenvurdering: Finne fellesnemnar Uekte brøk og blanda tal Addisjon av brøk Subtraksjon av brøk Multiplikasjon av brøk Divisjon av brøk Renter Å finne prosent og promille Addisjon og subtraksjon av brøkar med enkle bokstavuttrykk Å forkorte brøk med fleire ledd i teljaren. Addisjon og subtraksjon av brøkar med fleire ledd i teljaren Multiplikasjon og divisjon av brøkar med bokstavuttrykk Å finna heile talet Renters rente Til forbetring: 12

13 Dager jeg har matematikk: Uke Innhold På skolen og hjemme aug 2. sept o Brøkrepetisjon o Brøkar med bokstavuttrykk 2.126a-d, 127a-d, 128c-f, 129c-f, 130a-d, 131 a-d, 132a-d, 133, 134 Sertifikattest i brøk. 2.92, 93a-c, 94a-d, 95, 96a-d, 97d-f, 98a-d sept 9. sept sept 16. sept sept 23. sept sept 30. sept o Prosent o Prosent, brøk og desimaltal. o Å rekne prosent av eit tal. o Å finne prosenten o Å finne prosenten o Å finne heile talet. o Renter o Promille , 135a-b, 136a-c, 137a-b, Sertifikattest 2 i brøk. 2.99, 102, 103, 104, , 58-64, , Sertifikattest i prosent , , , 150, , Sertifikattest 2 i prosent. 2.78, okt 7. okt o Promille , 169, timersprøve i brøk, prosent og promille Forberedelse prøven 13

14 Mål for perioden Emne Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Læringsmål Slik kan jeg arbeide for å nå målene Læringsstrategier Vurderingsform Celebrations Engelsk Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: Beherske et ordforråd som dekker en rekke ulike emner Bruke språkets grunnleggende formverk og tekststrukturer muntlig og skriftlig Velge ulike lytte-, tale-, lese-, og skrivestrategier passet formål og situasjon Tilpasse muntlig og skriftlig språkbruk sjanger og situasjon Presentere og samtale om aktuelle og tverrfaglige emner Drøfte menneskers levesett, omgangsformer, livssyn og verdier i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og Norge Know important vocabulary in connection with food preparation and celebrations Be able to follow instructions Understand why people celebrate what they celebrate Discuss/talk about different kinds of celebrations Understand the use of adjective clauses Delta aktivt i timene Gjøre hjemmearbeid og være godt forberedt timene Arbeide godt med tekstene vi skal gjennomgå Sørge for å levere arbeidet inn i tide Skriftlig innlevering, vurdering med karakter Glosetest, vurdering med karakter Vurderingskriterier Lav måloppnåelse 1-2 Middels måloppnåelse 3-4 Høy måloppnåelse 5-6 Innhold Eleven kan svare på oppgaven på en enkel måte Innhold Eleven kan svare ganske utfyllende på oppgaven med dels relevant innhold. Innhold Eleven kan besvare oppgaven på en relevant måte og får med alt oppgaven spør etter Språk Eleven kan bruke et svært enkelt ordforråd Eleven kan bruke enkel rettskriving og tegnsetting Struktur Eleven kan sette sammen setninger etter hverandre en enkel tekst Eigenvurdering: Språk Eleven har et ordforråd som er stort nok å skrive en tekst om et gitt tema Eleven kan bruke rettskriving og tegnsetting med noe presisjon Struktur Eleven kan skrive en tekst med en viss grad av grunnstruktur og noenlunde riktig bruk av avsnitt Språk Eleven har et bredt og variert ordforråd Eleven kan bruke rettskriving og tegnsetting med en del presisjon Struktur Eleven kan skrive en tekst med en passende struktur og en hensiktsmessig bruk av avsnitt Til forbetring: 14

15 Dager jeg har engelsk: Uke På skolen Hjemme aug 2. sept sept 9. sept sept 16. sept sept 23. sept sept 30. sept okt 7. okt Read text 4A, p Working with vocabulary in connection with food preparation. Translate recipes and learn English measurements (food preparation) Task 7a p. 87 in textbook Task 1 p. 85 in textbook Task 7a p. 87 in textbook Task 14, p. 38 in workbook Making wordlist for vocabulary test Learn vocabulary from p.84 Vocabulary test Grammar - The adjective clause Task 4 and 5 p. 86 in textbook. Task 13 p 94 in textbook Read, and understand the use of the Adjective clause p. 84 Read Ready Steady Go p Read text 4B Task 11, p. 94 in TB Vocabulary Choose ONE of the celebrations on p.90-92, read and underline difficult words Talking about celebrations Keep talking p. 88 in textbook Talking together in groups and in pairs 11, 12 s. 94 Writing text in English about traditions and celebrations Translate and learn the words on p. 84 in textbook. Copy words and pictures from p.84 Practise vocabulary for the test next week Practice your vocabulary (using last weeks homework) Task 7 p. 36 in workbook Task 7, p 36 in workbook Practise reading Ready Steady Go p TB. Find out who St. Patrick was Finish your text and hand it in on It's Learning Finish your text and hand in on It's Learning 15

16 Mål for perioden Emne Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Læringsmål Slik kan jeg arbeide for å nå målene Læringsstrategier Vurderingsform Naturfag Kap. 7 Pubertet, sex og samliv Kap. 8 Svangerskap Kap. 9 Prevensjon og seksuelt overførbare infeksjoner Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: Drøfte problemslinger knyttet seksualitet, ulik seksuell orientering, prevensjon, abort og seksuelt overførbare infeksjoner Beskrive fosterutvikling og hvordan en fødsel foregår Beskrive hvordan hormoner er med på å styre prosesser som menstruasjonssyklus og graviditet Ha kjennskap ulike seksuelle legninger. Ha kjennskap hvordan hormoner påvirker kroppen under puberteten og hvilke endringer puberteten medfører fysisk og psykisk. Ha oversikt over kvinner og menns indre og ytre kjønnsorganer. Kunne forklare hvordan de kvinnelige kjønnshormonene styrer menstruasjonssyklusens tre faser. Ha oversikt over fosterets tre utviklingsfaser. Kjenne detaljene i graviditetens tre perioder Kunne redegjøre for fødselens tre faser. Ha kjennskap unormale forhold ved fødsel og svangerskap. Kunne redegjøre om ulike prevensjonsmiddel, deres bruk, virkning og sikkerhet. Ha kjennskap fordeler og ulemper ved ulike typer prevensjonsmiddel. Kunne redegjøre for kvinners rett selvbestemt abort Oversikt over de mest vanlige kjønnssykdommene, deres symptomer og konsekvenser. På forhånd ha lest igjennom det som skal gjennomgås i timene slik at jeg kan bidra mest mulig den faglige diskusjonen. Ta med lærebøker og skrivesaker timene Gjør nøkkelspørsmål og oppgaver i boken som vist på planen og gitt i timene, snakk med læreren din hvis du ikke klarer å følge planen. Gruppearbeid med fremføring. Delta aktivt og bidra i gruppearbeid i klassen Underveisvurdering; faglige bidrag i timen Gruppearbeid med fremføring, selvvalgt tema Vurderingskriterier Lav måloppnåelse 1-2 Middels måloppnåelse 3-4 Høy måloppnåelse 5-6 Framslingen er stort sett forståelig, men røper klare feil og misforståelser. Bruker få eller ingen Framslingen er grei å forstå, men det er noen feil og mangler i bruken av naturfaglige begreper og Framslingen er klar og presis med korrekt og relevant bruk av naturfaglige begreper og uttrykksformer. naturfaglige begreper og uttrykksformer. Viser svært god evne å gjøre uttrykksformer. Gjengir en Viser evne å beskrive andres rede for og argumenterer for viss grad andres resonnementer og resonnementer, gjennomfører og argumenterer en viss egne og andres resonnementer. Presenterer fagstoff fritt og gjennomfører enkle egne grad for egne resonnementer. selvstendig, men gjerne med resonnementer. Presenterer fagstoff med noe støtte i strukturgivende Presenterer fagstoff med mye støtte i notater/manus. punkter. støtte i notater/manus. Eigenvurdering: Til forbetring: 16

17 Dager jeg har naturfag: Uke På skolen Hjemme aug 2. sept Kap 7 Puberteten, sex og samliv s Les og forbered deg Gjennomgang og dialog om stoffet. gjennomgang av stoffet på side s Nøkkelspørsmål s. 131, 133, 135 og 137. Oppgaver som ikke blir gjort på Oppgave 1,2 og 3 s skolen må du gjøre hjemme. Les side Nøkkelspørsmål 1, 3 og 4 s sept 9. sept sept 16. sept sept 23. sept Kap 7 Puberteten, sex og samliv s Kap 8 Graviditet og fosterutvikling hos mennesket s Gjennomgang og dialog om stoffet. Nøkkelspørsmål s Oppgave 19, 20 og 21 s oppgave 1, 2, 3, 4, 5 og s Les side Kap 8 Graviditet og fosterutvikling hos mennesket s Kap 9 Prevensjon og seksuelt overførbare infeksjoner s Gjennomgang og dialog om stoffet. Nøkkelspørsmål s.155, 163 og 165. Oppgave 17, 18 og 19 s. 159 Les og forbered deg gjennomgang av stoffet på side s og s Oppgaver som ikke blir gjort på skolen må du gjøre hjemme. Nøkkelspørsmål 1 og 3 s. 133 og nøkkelspørsmål 1, 3 og 4 s Les og forbered deg gjennomgang av stoffet på side s og s Oppgaver som ikke blir gjort på skolen må du gjøre hjemme. Les s. 140 og 141. Nøkkelspørsmål s. 141 Les s. 148 og 149. Nøkkelspørsmål 2, 3 og 4 s.149. Kap 9 Prevensjon og seksuelt overførbare Les og forbered deg sykdommer s gjennomgang av stoffet på side Gjennomgang og dialog om stoffet. s Nøkkelspørsmål s. 167 Oppgaver som ikke blir gjort på skolen må du gjøre hjemme. Oppgave 12 s Les s Nøkkelspørsmål 1, 2 og 3 s Nøkkelspørsmål s sept 30. sept okt 7. okt Jobbe med fremføring i grupper. Timene på skolen kan brukes dette. I legg går det an å sitte på skolen for å jobbe etter skoletid. Jobbe med fremføring i grupper. Timene på skolen kan brukes dette. I legg går det an å sitte på skolen for å jobbe etter skoletid. Fremføring på skolen i naturfagtimene. Fremføring på skolen i naturfagtimene. Ferdigsle fremføring i gruppene - VIKTIG at alle bidrar på sin gruppe. Ferdigsle fremføring i gruppene - VIKTIG at alle bidrar på sin gruppe. Alle SKAL være klare med fremføringen avtalt tid. Alle SKAL være klare med fremføringen avtalt tid. 17

18 Mål for perioden Emne Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Læringsmål Samfunnsfag Seksualitet og Samliv, Geografi (Europa) Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: drøfte forholdet mellom kjærleik og seksualitet i lys av kulturelle normer forklare kva haldningar og fordommar er og drøfte moglegheiter og utfordringar i fleirkulturelle samfunn lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart (..) lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske hovudtrekk i verda og samanlikne ulike land og regionar Jeg vet hvilke rettigheter som gjelder for seksuell omgang Jeg kjenner rettigheter og plikter i forbindelse med ulike samlivsformer Jeg kjenner, og kan plassere landene i Europa på et blindkart Jeg kan plassere havområder, elver, fjellkjeder i Europa på et blindkart Slik kan jeg arbeide for å nå målene Læringsstrategier Vurderingsform Jobbe aktivt med to-kolonne skjema Følge med i timen og bidra aktivt diskusjon og samtale om diverse tema Bruke både digitale og analoge hjelpemidler i forbindelse med geografiske kjennetegn Pugge! To-kolonne prøve i Seksualitet og Samliv Blindkart geografi prøve Vurderingskriterier Lav måloppnåelse 1-2 Middels måloppnåelse 3-4 Høy måloppnåelse 5-6 Jeg kjenner enkelte regler og lover angående seksualitet Jeg kjenner, og kan fortelle kort om ulike samlivsformer Jeg kan plassere noen land i Europa korrekt på et blindkart Jeg kan plasserre noen havområder, elever og fjellkjeder på et blindkart Eigenvurdering: Til forbetring: Jeg kjenner en del lover og regler angående seksualitet Jeg kjenner, og kan fortelle om ulike samlivsformer, og vet om noen rettigheter og plikter i knytning disse Jeg kan plassere de fleste landene i Europa på et blindkart, og kjenner en del av hovedstedene Jeg kan plassere de fleste havormrådene, elvene og fjellkjedene på et blindkart Jeg kjenner lover og regler som omhandler seksualitet, og kan fortelle i detalj om disse Jeg har inngående kjennskap ulike samlivsformer, og ulike rettigheter og plikter i knytning disse Jeg kan plassere de fleste landene i Europa korrekt på et blindkart, og vet hvor sentrale hovedsteder ligger Jeg kan plassere havområder, elver og fjellkjeder korrekt på et blindkart 18

19 Dager jeg har samfunnsfag: Uke På skolen Hjemme aug 2. sept Husker du s 50 Seksualitet og samliv, Kap 3 Kjærlighet og Seksualitet s Lære tokolonnenotat Samtale/ diskusjon i klassen Arbeide med tokolonnenotat Arbeide med tokolonnenotat Husker du s sept 9. sept sept 16. sept. Lovgiving om seksualitet og samliv Les kort fortalt s spørsmål 1-4 Lovgiving om seksualitet og samliv Geografi kap1 Fjellkjedene i Europa s Lavland og sletter Gjennomgå lærestoff, arbeide med kart og atlas Øv prøve, du skal kunne forklare alle ord vi har laget tokolonnenotat av Øv på tokolonnenotat Husker du s 16 og sept 23. sept sept 30. sept Arbeide med kart og atlas Hav og kyster s Sjøer og elver s Vi jobber videre med kartene og atlas Lese gjennom og få oversikt over s Klima og vegetasjon s Prøve i geografi, kap. 3 Fortsette arbeid med kart (digitale, sjekk It's Learning) Husker du s. 33 Les Kort fortalt + spørsmål s 34 Kartoppgaver s. 35 Kartoppgaver s okt 7. okt Lage veggavis om gitt tema Oppsummering av perioden Samle innhold veggavis 19

20 Mål for perioden Emne Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Læringsmål Slik kan jeg arbeide for å nå målene Vurderingsform RLE Valg og verdier Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: Gjøre rede for begrepene etikk og moral. Drøfte etiske spørsmål knyttet menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likesling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder. Drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati. Reflektere over forholdet mellom religion, livssyn og vitenskap. Reflektere over etiske spørsmål knyttet mellommenneskelige relasjoner. Jeg kan forklare ordene: etikk, moral, demokrati, religion, livssyn, vitenskap. Jeg kan forklare hva menneskeverd og menneskerettigheter er. Jeg kan fortelle om minst tre menneskerettighetsforkjempere. Jeg kan forklare hva likeverd og likesling er. Jeg kan forklare hva FNs tusenårsmål går ut på. Jeg kan drøfte temaer knyttet valg og verdier i samfunnet. Delta i klasseromsundervisning. Lese i læreboken. Gjøre oppgaver i boken. Delta aktivt i diskusjoner. Gjøre hjemmearbeidet. Tokolonnenotat. Presentasjon Vurderingskriterier Lav måloppnåelse 1-2 Middels måloppnåelse 3-4 Høy måloppnåelse 5-6 Du har liten forståelse for begreper som er gjennomgått. Du kan formulere et standpunkt men greier i liten grad å argumentere for det. Du kan gjengi begreper som er gjennomgått. Du kan formulere et standpunkt og argumentere for det, men greier i liten grad å trekke inn og vurdere andre standpunkter Eigenvurdering: Du kan med egne ord gjøre rede for begreper som er gjennomgått. Du kan formulere forslag løsninger og gi gode argumenter for det og samtidig vurdere andres standpunkt Til forbetring: 20

21 Dager jeg har RLE: Uke På skolen Hjemme 35 Jobbe med "Har alle mennesker samme menneskeverd?" Oppgaver i kapittelet. Samtale om innholdet. 36 Fordyp deg i en menneskerettighetsforkjemper og lag en kort presentasjon av ham/henne. Lese s Oppgave 1A, 1B, 2A s 24. Les sammendraget s. 24, svar på oppgave 1a og 1b på samme side Gjøre ferdig presentasjonen. Jobbe med presentasjonen. 37 Vi ser på presentasjonene. Jobbe med "Likeverd og likesling." Tokolonnenotat. Samtale om innholdet. 38 Jobbe med "Verden og Norge." Oppgaver i kapittelet 39 Jobbe videre med "Verden og Norge." Tokolonnenotat. Samtale om innholdet. 40 Jobbe med "Religion og vitenskap." Oppgaver i kapittelet. Lese s Oppgave 1A, 1B, 2A, 2B. s. 34 Les sammendraget s. 34, svar på oppgave 1a og 1b på samme side Lese s 35 "Klimaendringer" s 42. Oppgave 1A, 1B. s. 46 Les sammendraget på s. 46, svar på oppgave 1a og 1b på samme side Lese s Oppgave 2A, 2B. s. 46 Svar på oppgave 2a på side 46 Lese s Oppgave 1A, 1B, 2A. Les sammendraget på s. 51, svar på oppgave 1a og 1b på samme side. 21

22 Mål for perioden Emne Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Læringsmål Kroppsøving Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: være med i et bredt utvalg idretter utøve tekniske og taktiske ferdigheter i utvalgte lagidretter, praktisere noen individuelle idretter og gjøre greie for treningsprinsipper for disse idrettene praktisere ulike former for friluftsliv i ulike naturmiljø Jeg skal delta i løp, hopp og kastøvelser (Friidrett): Slik kan jeg arbeide for å nå målene Læringsstrategier Vurderingsform Jeg skal utføre sprintstart Jeg skal delta i sprint- og mellomdistanseløp Jeg skal hoppe høyde med sakse- eller flopps Jeg skal hoppe lengde med henges, løpes eller stegs Jeg skal støte kule med eller uten løp Jeg skal delta på fjelltur med trinnet Jeg skal delta i aktivitetene i timene Jeg skal ta med gymtøy og sko utebruk Jeg skal være positiv og arbeide aktivt med arbeidsoppgaver som blir gitt, også i aktiviteter jeg ikke liker så godt. Jeg skal vise mot å tøye egne grenser når jeg møter utfordringer Jeg skal samarbeide på en positiv måte med medelever og instruktør (lærer). Observasjon av aktivitetsnivå og ferdigheter i timene. Praktiske tester i et utvalg aktiviteter Vurderingskriterier Lav måloppnåelse 1-2 Middels måloppnåelse 3-4 Høy måloppnåelse 5-6 Du deltar i arbeid med aktivitetene, men viser lite initiativ og engasjement Du utfører en del sentrale teknikker på enkelt og grovmotorisk vis. Eigenvurdering: Du viser interesse i arbeid med aktivitetene. Du begynner å få tak på sentrale teknikker, men har fremdeles litt vansker med å koordinere ulike momenter Du viser stor interesse i arbeid med aktivitetene. Du viser god utførelse av sentrale teknikker, og bevegelsene dine er i ferd med å bli automatisert Til forbetring: 22

23 Uke aug 2. sept sept 9. sept sept 16. sept sept 23. sept sept 30. sept okt 7. okt På skolen Friidrett - Løp Sprintstart 60m Friidrett - Kast Liten ball Kulestøt (Hinke og rotasjonsteknikk) Friidrett - Lengde Henges og løpes Stegs og "sle" Friidrett - Løp Mellomdistanse Cooper-test Ballspill Fotball Slåball Ballspill Bandy Volleyball Hovedaktiviteter i denne perioden: Friidrett (løp, hopp og kast): - sprintstart - hensiktsmessig løpsteknikk på sprint og mellomdistanse - høyde med flopps - lengde med henges, løpes eller stegs - kulestøt med hinke eller rotasjonsteknikk Når vi holder på med friidrettsøvelser vil det ofte være hensiktsmessig å arbeide med halv klasse. Noen ganger vil det derfor være naturlig å legge opp en alternativ aktivitet ved siden av friidretten, med bytte av aktivitet/gruppe midtveis i økten. NB! Alle elever skal ha utetøy med samtlige gymtimer i denne 6 ukers perioden! Ved ekstremt dårlig vær kan det bli aktuelt å trekke innendørs, men denne avgjørelsen tar lærer i forkant av hver enkelt time. Avvik fra planen vil forekomme, men denne er å regne som veiledende. 23

24 Mål for perioden Emne Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Læringsmål Slik kan jeg arbeide for å nå målene Kunst og håndverk Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: Diskutere hvordan kunstnere i ulike kulturer har fremst mennesker gjennom tidene,og bruke dette som utgangspunkt for eget skapende arbeid med portrett og skulptur Jeg kan forskjell på høgre og venstre hjernehalvdel Jeg har tegnet oppnedmannnen ved å fokusere på linjer og former. Jeg vet mennesket er delt inn iåtte like store deler. Jeg har prøvd utkroki, kinetisk og skisse. Jeg har tegnet portrett av et ansikt. Jeg har tegnet et ansikt i profil. Jeg har tegnet handen min. Jeg følger godt med på oppgavene som blir gitt. Jeg fokuserer når jeg arbeider. Jeg er positivt innst faget og sier meg selv:"jeg kan". Jeg øver på de ulike tegnemetodene,hjemme. Læringsstrategier Vurderingsform Ferdig arbeid og innsats i timene. Vurderingskriterier Lav måloppnåelse 1-2 Middels måloppnåelse 3-4 Høy måloppnåelse 5-6 Jeg har vært stede Jeg mangler de fleste oppgavene Jeg har vært negativ faget Jeg har vært negativ oppgavene Arbeidet er uferdig og slurvete Arbeidsboken er uferdig og mangelfull Eigenvurdering: Jeg har vært stede i timene Jeg har gjort de fleste oppgavene Jeg er positiv oppgavene Arbeidet er for det maste greit utført Arbeidsboken er ryddig Jeg har vært stede i timene Jeg har gjort alle oppgavene Jeg er meget positiv faget og oppgavene Arbeidet mitt er meget godt utført Arbeidsboken min er svært ryddig og viser et grundig arbeid. Til forbetring: 24

25 Dager jeg har kunst & håndverk: Uke På skolen Hjemme aug 2. sept Venstre- og høyre hjernehalvdel Vase (profil) Oppnedmannen sept 9. sept sept 16. sept sept 23. sept Menneske inndelt i åtte deler Se på forskjeller mellom barn og voksen Kroki, kinetisk tegning, skisse Tegne menneske i ulike posisjoner Portrett Lære å tegne et ansikt Mal av ansikt forfra Tegne portrett, med en i klassen som modell Tegn en tegning av et menneske ved å bruke metoden du lærte på skolen Øv deg på kroki og skisse ved å tegne en venn. Gjøre ferdig de oppgavene du har jobbet med, og øv deg på profil tegning sept 30. sept okt 7. okt Profil Mal av ansikt i profil Tegne en i klassen, i profil Tegne hånden din Tegne hånden din som holder en gjenstand Gjøre ferdig de oppgavene du har jobbet med, og øv deg på profil tegning. Lag en fin tegning hånden den din. 25

26 Mål for perioden Emne Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Læringsmål Slik kan jeg arbeide for å nå målene Læringsstrategier Vurderingsform Mat & helse Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: Planlegge og lage trygg og ernæringsmessig god mat. Jeg skal lære meg rutinene på kjøkkenet Jeg skal lære å lage omelett. Jeg skal lære å lage grønnsakssuppe og scones Jeg skal lære å lage boller. Jeg skal lære å lage kyllingwok og skillingsboller Jeg skal lære å lage laks og ovnstekte poteter. Jeg skal lære å lage horn og eplekake. Jeg skal lære å gjennomføre god kjøkken og matvarehygiene Jeg skal kunne kjenne ulike grønnsaker og bær, og hvordan vi oppbevarer dem. Jeg skal kjenne oppbevaring og næringsinnhold i kjøtt og fisk. Jeg skal lære hva gjær er og hvordan den brukes i gjærbakst Jeg skal gjøre arbeidet i henhold arbeidsplanen. Jeg skal lytte konsentrert når praktiske arbeidsoppgaver og/eller teoristoff blir gjennomgått. Jeg skal være en positiv bidragsyter når gruppen min arbeider, slik at vi kommer i mål med de praktiske arbeidsoppgavene på kjøkkenet. Jeg skal trene på å lage mat, meg selv og andre. Observasjon av aktivitetsnivå og ferdigheter i timen. Vurderingskriterier Lav måloppnåelse 1-2 Middels måloppnåelse 3-4 Høy måloppnåelse 5-6 Du må ha kontinuerlige påminnelser og repetisjoner av regler for kjøkkenhygiene Du kan mot hjelp forstå og delvis følge en oppskrift trinn for trinn Eigenvurdering: Du har en del kunnskap om hygiene og hvordan en bereder trygg mat, men trenger iblant noen påminnelser Du kan i noen grad tolke og følge en oppskrift Du praktiserer meget god hygiene og har gode kunnskaper om hvordan en bereder trygg mat Du kan på egenhånd forstå og følge en oppskrift Til forbetring: 26

27 Dager jeg har mat & helse: Uke På skolen Hjemme 35 Vi lager: Ta med forkle og hårstrikk 29. aug Omelett med skinke 2. sept sept 9. sept sept 16. sept sept 23. sept Bli kjent på kjøkkenet. Lære rutiner og regler. Bruke forkle og hårstrikk. Vi lager: Grønnsaksuppe med scones Vi lager: Småboller Vi lager: Hjemmelaget kyllingwok + fruktsalat Ta med forkle, hårstrikk og bøker! Les s om grønnsaker. Gjør arbeidsark om grønnsaker Ta med forkle, hårstrikk og bøker! Les s i kokeboken om brød og korn. Gjør arbeidsark tema Ta med forkle, hårstrikk og bøker Les s om kjøtt. Les s om frukt og bær. Gjør arbeidsark tema sept 30. sept okt 7. okt Vi lager: Laks med rømme og ovnstekte poteter + sjokoladekake. Vi lager: Teoriprøve og banansplitt Ta med forkle, hårstrikk og bøker! Les s om fisk og sjømat. Gjør arbeidsark tema. Ta med forkle, hårstrikk og bøker! Les prøven side om temaene som står ovenfor. 27

28 Mål for perioden Emne Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Læringsmål Engelsk fordypning Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: Produsere skriftlig og presentere muntlig selvvalgte fordypningsarbeider. Eksperimentere med enkle oversettelser mellom norsk og engelsk, skriftlig eller muntlig. Eksperimentere med ulike skriftlige og muntlige uttrykksformer i ulike sjangere. Lese engelske tekster med god flyt og uttale. Presentere et egenprodusert arbeid i klassen. Lære mer om amerikansk geografi og historie. Lære mer om amerikansk kultur. Slik kan jeg arbeide for å nå målene Gjøre leksene og møte forberedt timene. Følge med i timene og bidra et godt læringsmiljø. Arbeide med tekster og oppgaver på skolen. Bruke internett å finne mer informasjon om USA. Øve på høytlesing og oversetting av fagtekstene vi jobber med. Læringsstrategier Vurderingsform Muntlig presentasjon av fordypningsoppgave. Både presentasjon og powerpointen blir vurdert. Høytlesing og oversettelse av fagtekster fra kapittelet. Vurderingskriterier Lav måloppnåelse 1-2 Middels måloppnåelse 3-4 Høy måloppnåelse Uklart hva som skal presenteres. - Teksten passer dårlig med innholdet i presentasjonen. - Tekst og illustrasjon har liten eller ingen sammenheng. - Eleven klarer i liten grad å formidle budskapet publikum. - Eleven leser fra et ferdigskrevet manus. - Leser usammenhengende. - Har vansker med å gjøre seg forstått, mange uttale feil. - Bruker norske ord og uttrykk i samtaler. Eigenvurdering: Til forbetring: - Presentasjonen er uoversiktelig og det er vanskelig for publikum å finne en rød tråd. - Lengre skriftlige tekster. - Uklar sammenheng mellom tekst og illustrasjoner. - Eleven snakker stort sett høyt og tydelig. - Eleven snakker stort sett uten manus. - Leser med god flyt. - Bra intonasjon og uttale, spesielt på høyfrekvente ord. - Bra ordforråd, gjør seg godt forstått på engelsk. - Oversiktelig PPT-presentasjon - gir publikum relevant informasjon. - Informasjonen i stikkordsform. - Illustrasjoner som underbygger innholdet. - Eleven snakker høyt og tydelig. - Eleven kan presentere uten bruk av manus. - Leser med naturlig flyt. - Svært god intonasjon og uttale. - Bredt ordforråd og svært god muntlig fremslingsevne. 28

29 Dager jeg har engelsk fordypning: Uke På skolen Hjemme aug 2. sept Who am I? A presentation of you and me ( the teacher) Finish the presentation about yourselves sept 9. sept Kort innføring i amerikansk geografi og historie. Teksten om Washington DC s Arbeid med kart over USA. Skrive navn på de amerikanske statene, de fem største innsjøene, tre fjellkjeder, havområdene rundt USA. Two American teenagers s Pugge amerikansk geografi. Øve på høytlesing av Two Am. Teenagers s Les du føler at du får god flyt i høytlesingen sept 16. sept. Typical American Life s Vi arbeider med gloser, lesing og oversetting. A Native American Powwow s Gloser lesing og oversetting. Skriv en kort tekst der du beskriver minst fem særtrekk ved den norske kulturen. Ca. ½ side i kladdeboken. Øve på å lese med god flyt og uttale sept 23. sept Fordypningsoppgave om USA. Finne tema, begynne fakta innsamling. Fordypningsoppgave om USA. Finne fakta og strukturere presentasjonen. De som samarbeider må selv strukturere arbeidet og gi hverandre leksene i uke 36 og sept 30. sept Fordypningsoppgave om USA. Lage powerpoint og øve på fremføringen. Presentasjon av fordypningsoppgave. (Hvis vi ikke alle gruppene blir ferdig fortsetter vi på mandag). De som samarbeider må selv strukturere arbeidet og gi hverandre leksene i uke 36 og 37. NB! Husk å øve på det du skal presentere okt 7. okt Holiday Greetings s Vi arbeider med gloser, lesing og oversetting. Spelling bee. Vi leser teksten på s. 245, øver på alfabetet og uttale. Spelling bee i par, før vi avslutter med en class bee. The Bottom Line s. 234, minimum ½ side i kladdeboken. Finn fem vanskelige ord og lær hvordan de staves. 29

30 Mål for perioden Emne Kompetansemål fra Kunnskapsløftet UDV Utdanningsprogram Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar utvikling av og er en del av fagkompetansen. Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: Læringsmål Slik kan jeg arbeide for å nå målene Læringsstrategier Vurderingsform beskrive de ulike utdanningsprogrammene i videregående opplæring. Jeg skal vite om de studieforberedende- og yrkesfaglige studieprogramene: Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialiserende SSP Bygg- og anleggsteknikk BA Design og håndverk DH Elektrofag EL Helse- og sosialfag HS Medier og kommunikasjon HK Naturbruk NB Restaurant- og matfag RM Service- og samferdsel SS Teknikk og industriell produksjon TIP Bruke ulike nettsider aktivt Delta i klassediskusjon, søke, spørre, utforske Presentere programmene i grupper Deltatt/ ikke deltatt Vurderingskriterier Vurdering i UDV er ikke basert på karakterer og vurderingskriterier, men om eleven har deltatt i undervisningen og gjort/levert oppgavene som er gitt. Manglende innlevering/ utført arbeid noteres på orden. Eigenvurdering: Til forbetring: 30

31 Dager jeg har UDV: Uke På skolen Hjemme aug 2. sept sept 9. sept sept 16. sept sept 23. sept sept 30. sept okt 7. okt Introduksjon av faget Bygg- og anleggsteknikk BA Design og håndverk DH Elektrofag EL Helse- og sosialfag HS Medier og kommunikasjon HK Naturbruk NB Restaurant- og matfag RM Service- og samferdsel SS Teknikk og industriell produksjon TIP Studiespesialiserende SSP Musikk, dans og drama MDD Idrettsfag ID PP-presentasjon av fagdager Valg Fordypning i studieprogrammene Presentasjon av valgt studieprogram Fordypning i studieprogrammene Presentasjon av valgt studieprogram Vis dine foresatte nettsidene vi bruker Diskuter de ulike studieprogrammene med de hjemme Ta med spørsmål og det dere lurer på bake klassen, det er sikkert flere som lurer på det samme Følg med på It s Learning 31

32 32

Tysk GARNES UNGDOMSSKULE ARBEIDSPLAN. Læring og trivsel for alle PERIODE 1 9. TRINN

Tysk GARNES UNGDOMSSKULE ARBEIDSPLAN. Læring og trivsel for alle PERIODE 1 9. TRINN Tysk GARNES UNGDOMSSKULE ARBEIDSPLAN Læring og trivsel for alle PERIODE 1 9. TRINN Elev Gruppe INNHALD SIDE Innhaldsoversikt 2 Andresida 3 Rektor si side 4 Læraroversikt 5 Kalender 6 Prøveplan 7 Elevsida

Detaljer

Info: Foreldremøte onsdag 29.september kl.19 - husk å levere lapp. Husk kakebokssalg!!!

Info: Foreldremøte onsdag 29.september kl.19 - husk å levere lapp. Husk kakebokssalg!!! Uke:38 og 39 Info: Foreldremøte onsdag 29.september kl.19 - husk å levere lapp. Husk kakebokssalg!!! Matematikk - kunne utvide og forkorte brøker - kunne gjøre om uekte brøk til blandet - skriftlig arbeid

Detaljer

PERIODEPLAN 6. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 34-36

PERIODEPLAN 6. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 34-36 PERIODEPLAN 6. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 34-36 Dette skal vi gjøre! NAVN: OVERORDNET TEMA: VENNSKAP PERIODE 1: UKE 34-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-51

Detaljer

Norsk: Lag setningar med øveorda i Heimeboka di. Skriv så fint du kan, sjå sjekkliste!

Norsk: Lag setningar med øveorda i Heimeboka di. Skriv så fint du kan, sjå sjekkliste! VEKEPLAN FOR 6. TRINN VEKE 36 RESPEKT - mål: Alle skal kjenne seg inkludert. Rommetveit skule Vekelekser: Matematikk: A) Gjer oppgåve 1.42, 1.46 i Multi s. 15. Skriv av oppgåvene og vis utrekning i H-boka

Detaljer

LokaL LærepLan LærepLan 2012

LokaL LærepLan LærepLan 2012 Lokal læreplan trinn 8-10 Engelsk 8 Periodeplan 1: My life Kompetansemål Språklæring utnytte ulike situasjoner og strategier for å lære engelsk identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller

Detaljer

Arbeidsplan 9C Uke 21-22

Arbeidsplan 9C Uke 21-22 Arbeidsplan 9C Informasjon til elever og foresatte i klasse 9C: Tusen takk for godt oppmøte i barnetoget! Hipp hurra! Et par fridager i denne perioden også: Kristi Himmelfartsdag 25.mai og fri 26. Etter

Detaljer

Arbeidsplan 10C Uke 40-43

Arbeidsplan 10C Uke 40-43 Arbeidsplan 10C Uke 40-43 Informasjon til elever og foresatte i klasse 10C: I uke 40 er Hallgeir i Tyskland på Erasmus+-programmet. Han er tilbake etter høstferien. Fravær og lignende kan meldes på mail

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Språklæring utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Språklæring utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Kompetansemål Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk Vurderingskriterier vedleggsnummer Språklæring

Detaljer

PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 13-17

PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 13-17 PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 13-17 Dette skal vi gjøre! NAVN: OVERORDNET TEMA : VÆR OG VIND PERIODE 1: UKE 34-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE

Detaljer

Årsplan Engelsk 2015-2016 Årstrinn: 8. årstrinn Annette R. Kjøllesdal

Årsplan Engelsk 2015-2016 Årstrinn: 8. årstrinn Annette R. Kjøllesdal Årsplan Engelsk 2015-2016 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Annette R. Kjøllesdal Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Mål for opplæringen

Detaljer

Grindvold skole. Arbeidsplan for 9.trinn

Grindvold skole. Arbeidsplan for 9.trinn Uke:34 og 35 Info: - Velkommen tilbake til nytt skoleår. - Det er mange lapper som skal ha underskrift. Husk disse. - Alle bøkene SKAL ha bokbind innen fredag 21.8. Matematikk - Kunne multiplisere og dividere

Detaljer

PERIODEPLAN 6.TRINN. Ormestad skole PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 5: UKE 48-50

PERIODEPLAN 6.TRINN. Ormestad skole PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODEPLAN 6.TRINN Ormestad skole Navn: PERIODE 1 UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE 8: UKE 9-12

Detaljer

PERIODEPLAN 6.TRINN Ormestad skole

PERIODEPLAN 6.TRINN Ormestad skole PERIODEPLAN 6.TRINN Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE 8: UKE 9-12

Detaljer

Arbeidsplan 9A Uke 5-6

Arbeidsplan 9A Uke 5-6 Arbeidsplan 9A Uke 5-6 Informasjon til elever og foresatte i klasse 9A: Minner om utdanningsvalg i uke 7. Elevene skal hospitere på videregående skole 2 dager og de vet nå alle hvor de skal utplasseres

Detaljer

Periodeplan 10E uke 44 og 45

Periodeplan 10E uke 44 og 45 Periodeplan 10E uke 44 og 45 Østersund ungdomsskole skoleåret 2015/2016 Ordenselever Uke 44: Kristian E, Lina Uke 45: Lisa, Juliana Navn: UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08.30- Kunst og Samfunnsfag

Detaljer

Arbeidsplan for 10d veke 4-5

Arbeidsplan for 10d veke 4-5 Arbeidsplan for 10d veke 4-5 Namn: Ordenselevar: Benjamin, Natasa, Isabell. Hallo Informasjon: 10d Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag 8.15-09.15 Matematikk Eng/Nat Kroppsøving Kunst/handtverk Krle 09.25-10.25

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Grindvold skole. Arbeidsplan for 9.trinn. Uke 49 Eleven skal : Matematikk. - tavleundervisning

Grindvold skole. Arbeidsplan for 9.trinn. Uke 49 Eleven skal : Matematikk. - tavleundervisning Periode: uke 49, 50 Uke:49, 50 Info: - 15.12: Aktivitetsdag i Mossehallen. Eget skriv kommer. - 17.12: Juleshow i gymsalen på kvelden. Oppmøteplikt for elever og lærere. Eget skriv kommer. Foresatte og

Detaljer

Periodeplan 8D uke 42 og 43

Periodeplan 8D uke 42 og 43 Periodeplan 8D uke 42 og 43 Østersund ungdomsskole skoleåret 2016/2017 Ordenselever : Isabell, Tiril, Ayla : Tiril Helene, Siri, Ella-Lovise Navn: UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Norsk Norsk KRLE

Detaljer

HALVÅRSPLAN HØST 2016

HALVÅRSPLAN HØST 2016 HALVÅRSPLAN HØST 2016 FAG: ENGELSK KLASSE/GRUPPE: 9 TRINN SKOLE: KLEPP UNGDOMSSKOLE FAGLÆRERE: Signe Carlsen Marit Haga James Schjelderup HALVÅRSPLAN I ENGELSK HAUST 9. TRINN Høst 2016 Mål for opplæringen

Detaljer

Nordlandet ungdomsskole Kjennetegn på måloppnåelse i engelsk 10.trinn etter revidert plan 2013

Nordlandet ungdomsskole Kjennetegn på måloppnåelse i engelsk 10.trinn etter revidert plan 2013 ENGELSK kjennetegn på måloppnåelse NUS HOVEDOMRÅDE Språklæring: 1. bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne ferdigheter i engelsk 2. kommentere eget arbeid med å lære

Detaljer

Årsplan engelsk fordypning 2014/2015

Årsplan engelsk fordypning 2014/2015 Årsplan engelsk fordypning 014/015 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Engelsk 9 014/015 Lisa R. Nilsen fordypning Læreverk: On the Move + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer Tema/Emner:

Detaljer

Årsplan Engelsk Årstrinn: 8. årstrinn Maeve Kelly, Torstein Vardeberg Skeie

Årsplan Engelsk Årstrinn: 8. årstrinn Maeve Kelly, Torstein Vardeberg Skeie Årsplan Engelsk 2016-2017 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Maeve Kelly, Torstein Vardeberg Skeie Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

PERIODEPLAN 6.TRINN Ormestad skole

PERIODEPLAN 6.TRINN Ormestad skole PERIODEPLAN 6.TRINN Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE 8: UKE 9-12

Detaljer

Arbeidsplan 8D uke 20 og 21

Arbeidsplan 8D uke 20 og 21 Arbeidsplan 8D uke 20 og 21 Informasjon Da er dette semesterets heldagsprøver overstått. Det blir oppsamlingsprøve (for de av dere som var syke) tirsdag 12/5 klokken 8.15 på rom 332. Det var kjekt å være

Detaljer

LEKSEPLAN FOR 8. TRINN veke 17-18

LEKSEPLAN FOR 8. TRINN veke 17-18 LEKSEPLAN FOR 8. TRINN veke 17-18 Fag Kompetansemål L-06 Norsk Engelsk Matematikk Gjere greie for nokre kjenneteikn ved hovudgrupper av talemål i Noreg, og diskutere haldningar til ulike talemål og til

Detaljer

UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG KRØ Matematikk Matematikk Engelsk Engelsk UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08.

UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG KRØ Matematikk Matematikk Engelsk Engelsk UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08. Periodeplan 10d uke 3-4 Østersund ungdomsskole skoleåret 2017/2018 Ordenselever: Uke 3: Guro og Mathilde (PC-ansv.) Uke 4: Christina og Henrik (PC-ansv.) Gratulerer med dagen til: Christina 20. og Ida

Detaljer

Vekeplan 10. klasse. Namn:.. Veke 20-21. Norsk: Eksamen / På nett. Matte Tal og algebra/eksamen. Samf: Geografi: Australia/Oseania. Eng.

Vekeplan 10. klasse. Namn:.. Veke 20-21. Norsk: Eksamen / På nett. Matte Tal og algebra/eksamen. Samf: Geografi: Australia/Oseania. Eng. Namn:.. Vekeplan 10. klasse Norsk: Eksamen / På nett For dei det gjeld: gjere ein god skriftleg eksamen. Mål: Hald ei god munnleg framføring med tanke på vurderingskriteria. Samf: Geografi: Australia/Oseania

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse

Arbeidsplan 9. klasse UKE 23 & 24 Arbeidsplan 9. klasse Uke 23 Mandag 4/6 Tirsdag 5/6 Onsdag 6/6 Torsdag 7/6 Fredag 8/6 08.20-09.05 1 SP F-EN RLE UV 09.15-10.00 2 NF MA 10.00-10.45 3 SF SF prøve Streik 11.25-12.10 4 EN NO KH

Detaljer

Arbeidsplan for 5. trinn Uke 6

Arbeidsplan for 5. trinn Uke 6 Arbeidsplan for 5. trinn Uke 6 Navn:.. Foreldremøte: Foreldremøte blir i uke 8. Mandag 16.02.15 kl. 18.00 19.30. Vi håper dette passer for alle foreldre. Hjertelig velkommen. Saksliste: - Livet i klassen

Detaljer

Periodeplan 8E uke 42 og 43

Periodeplan 8E uke 42 og 43 Periodeplan 8E uke 42 og 43 Østersund ungdomsskole skoleåret 2016/2017 Ordenselever : Christian, Christian : Markus, Lotte Agathe Navn: UKE 42 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Samfunnsfag 08.30-10.00

Detaljer

Årsplan engelsk fordypning 2015/2016

Årsplan engelsk fordypning 2015/2016 Årsplan engelsk fordypning 015/016 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Engelsk 10 015/016 Lisa R. Nilsen fordypning Læreverk: On the Move 3 + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer Tema/Emner:

Detaljer

STUDIEPLAN 9. TRINN UKE 50 OG 51

STUDIEPLAN 9. TRINN UKE 50 OG 51 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE STUDIEPLAN 9. TRINN UKE 50 OG 51 NAVN... INFO NÅR HVA OG NÅR HVEM OG HVOR Uke 50/mandag Muntlig presentasjon Elever som har fransk Uke 50/torsdag "Med dans som bagasje", 5.time

Detaljer

Arbeidsplan 9D Uke 3-4

Arbeidsplan 9D Uke 3-4 Arbeidsplan 9D Uke 3-4 Informasjon til elever og foresatte i klasse 9D: Oversikt over fravær og anmerkninger: Dere kan sjekke fraværsdager og eventuelle anmerkninger på SkoleArena. Dere kommer inn i programmet

Detaljer

PERIODE 5: UKE 48-51 PERIODE 6: UKE 2-4. Velkommen til nytt skoleår og som stor 7. klassing. Velkommen til ny jente i klassen: Rusul

PERIODE 5: UKE 48-51 PERIODE 6: UKE 2-4. Velkommen til nytt skoleår og som stor 7. klassing. Velkommen til ny jente i klassen: Rusul PERIODEPLAN 7. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 34-36 Dette skal vi gjøre! NAVN: OVERORDNET TEMA: NYHETER PERIODE 1: UKE 34-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-51

Detaljer

Grindvold skole. Arbeidsplan for 10.trinn. Matematikk. Uke 7 Eleven skal : - tavleundervisning

Grindvold skole. Arbeidsplan for 10.trinn. Matematikk. Uke 7 Eleven skal : - tavleundervisning Uke:7 og 9 Info: De som ikke har levert loddbøker og penger må gjøre dette snarest!!! Tirsdag 15.2: Tur til utdanningsmesse og museum i Oslo - oppmøte kl.8.30 (klasserommet). Retur fra Oslo kl.16.00 Onsdag

Detaljer

SKJEMA FOR UNDERVISNINGSPLANLEGGING

SKJEMA FOR UNDERVISNINGSPLANLEGGING SKJEMA FOR UNDERVISNINGSPLANLEGGING Fag: Engelsk Tema: London, Uttale Trinn: 8. Trinn Tidsramme: 5 uker Undervisningsplanlegging: Kompetansemål Konkretisering Beherske et ordforråd som dekker en rekke

Detaljer

Læringsplan for 10-. trinn uke 39: 22.-26.9. 2014

Læringsplan for 10-. trinn uke 39: 22.-26.9. 2014 Engelsk Samf. Matte RLE Læringsplan for 10-. trinn uke 39: 22.-26.9. 2014 Fag Læringsmål Du skal: Dette bør du gjøre for å nå målet: Kunne analysere og tolke film Skrive en filmanalyse med god nynorsk

Detaljer

8. trinn GAUTESETE skole 2016/2017 ARBEIDSPLANEN UKE Tema: Mot sommer Respekttema: Ansvar UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 22

8. trinn GAUTESETE skole 2016/2017 ARBEIDSPLANEN UKE Tema: Mot sommer Respekttema: Ansvar UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 22 8. trinn GAUTESETE skole 2016/2017 ARBEIDSPLANEN UKE 22 25 : Mot sommer Respekttema: Ansvar Navnet mitt UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 22 23 2. pinsedag Verdt å huske 24 25 www.minskole.no/gautesete

Detaljer

Arbeidsplan for 10d veke 6-7

Arbeidsplan for 10d veke 6-7 Arbeidsplan for 10d veke 6-7 Ordenselevar: Marielle, Kristian og Jonas. Namn: Hallo Informasjon: 10d Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag 8.15-09.15 Matematikk Eng/Nat Husk: Kroppsøving Kunst/handtverk

Detaljer

Grindvold skole. Arbeidsplan for 9.trinn. Matematikk. Uke 9 Eleven skal :

Grindvold skole. Arbeidsplan for 9.trinn. Matematikk. Uke 9 Eleven skal : Uke:9 og 10 Info: - 2.3: Vinteraktivitetsdag for hele skolen. Se eget skriv - Utviklingssamtaler starter i disse dager. Pass på å gi tilbakemelding om oppsatt tid passer. Matematikk - tavleundervisning

Detaljer

Rekne overflate og volum av forskjellige Mål: figurar. Mål:

Rekne overflate og volum av forskjellige Mål: figurar. Mål: Vekeplan 9. klasse Namn:.. Veke 40 Norsk: Matte Kunne alt du treng om adjektiv for å Mål: skrive rett og for å brujke adjektiv rett i framandspråk Rekne overflate og volum av forskjellige Mål: figurar

Detaljer

Info: Grindvold skole Arbeidsplan for 8.trinn. Uke:49, 50 og 51. MÅL I PERIODEN METODE GJØRES HJEMME TIL ; Norsk. Uke 49 Får igjen tentamen 12/12.

Info: Grindvold skole Arbeidsplan for 8.trinn. Uke:49, 50 og 51. MÅL I PERIODEN METODE GJØRES HJEMME TIL ; Norsk. Uke 49 Får igjen tentamen 12/12. Info: 3.12 Audition for de som har noen planer til juleshowet. Viktig at de melder sin interesse innen 14.00, tirsdag 2.11 5.12 Bursdagsfeiring på trinnet. Vi feirer de som hadde bursdag i november 16.12

Detaljer

Periodeplan for 9.cd, uke 43-44

Periodeplan for 9.cd, uke 43-44 Periodeplan for 9.cd, uke 43-44 Info: Disse to ukene får vi studenter. De skal hovedsakelig ha matematikk. Derfor blir mange timer forandret til matematikk, disse vil bli tatt igjen senere. Uke 43: Tirsdag:

Detaljer

Grunnmal A uke 36 (partall) 10.trinn 2015-2016

Grunnmal A uke 36 (partall) 10.trinn 2015-2016 Timer 0 0810-0855 1 0855-0940 0940-0955 2 0955-1040 112 5-115 5 Grunnmal A uke 36 (partall) 10.trinn 2015-2016 Mandag 31.8. Tirsdag 1.9. Onsdag 2.9. Torsdag 3.9. Fredag 4.9. TEAM UDV MU sls n ki GYM Språkfag.

Detaljer

Grindvold skole. Arbeidsplan for 8.trinn. MÅL I PERIODEN METODE GJØRES HJEMME TIL ; Matematikk. -tavleundervisning Eleven skal :

Grindvold skole. Arbeidsplan for 8.trinn. MÅL I PERIODEN METODE GJØRES HJEMME TIL ; Matematikk. -tavleundervisning Eleven skal : Uke:13 og 14 Info: * Det vil bli gjennomført utviklingssamtaler i denne perioden * Fremføring av engelskprosjekt Australia * Fremføring av musikkprosjekt tirsdag uke 14 * Tur til biblioteket fredag 3.

Detaljer

Periodeplan 8B Uke 35 og 36 Østersund ungdomsskole skoleåret 2013/2014

Periodeplan 8B Uke 35 og 36 Østersund ungdomsskole skoleåret 2013/2014 Periodeplan 8B Uke 35 og 36 Østersund ungdomsskole skoleåret 2013/2014 Ordenselever uke 35: Tobias G, Per Marius, Kevin Uke 36: Mathea, Malin, Andreas Navn: UKE 35 Man. Tirs. Ons. Tor. Fred. 08.30-10.00

Detaljer

HALVÅRSPLAN VÅR 2017 FAG: ENGELSK KLASSE/GRUPPE: 9 TRINN SKOLE: KLEPP UNGDOMSSKOLE FAGLÆRERE: Signe Carlsen Marit Haga James Schjelderup

HALVÅRSPLAN VÅR 2017 FAG: ENGELSK KLASSE/GRUPPE: 9 TRINN SKOLE: KLEPP UNGDOMSSKOLE FAGLÆRERE: Signe Carlsen Marit Haga James Schjelderup HALVÅRSPLAN VÅR 2017 FAG: ENGELSK KLASSE/GRUPPE: 9 TRINN SKOLE: KLEPP UNGDOMSSKOLE FAGLÆRERE: Signe Carlsen Marit Haga James Schjelderup HALVÅRSPLAN I ENGELSK VÅR 9. TRINN Vår 2017 Mål for opplæringen

Detaljer

9A uke 38. UKE OVERSIKT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Nasjonal prøve i regning Kapittelprøve i matematikk

9A uke 38. UKE OVERSIKT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Nasjonal prøve i regning Kapittelprøve i matematikk Uke 40 Uke 39 Uke 38 Et godt sted å være - et godt sted å lære 9A uke 38 Sosialt læringsmål: Informasjon til foresatte: Klassens timeplaner og læreplaner i alle fag vil bli lagt ut på skolens hjemmeside.

Detaljer

9A Arbeidsplan for uke 37

9A Arbeidsplan for uke 37 Norsk Uke 39 Uke 38 Uke 37 Nye Kirkevei 26 4645 Nodeland Tlf. 8. trinn: 381 85 972 9A Arbeidsplan for uke 37 Navn: Informasjon: Idrettsdag: Oppmøte på Hortemo seinest 09:15. Husk gymtøy. Det blir salg

Detaljer

Periodeplan 8B uke 42 og 43

Periodeplan 8B uke 42 og 43 Periodeplan 8B uke 42 og 43 Østersund ungdomsskole skoleåret 2016/2017 Ordenselever : Tim, Emma og Nina : Vastina, Mikolaj og Benedicte UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08.30- Engelsk KRLE Musikk/

Detaljer

Periodeplan 8A uke 35 og 36

Periodeplan 8A uke 35 og 36 Periodeplan 8A uke 35 og 36 Østersund ungdomsskole skoleåret 2016/2017 Ordenselever : Lenny, Niklas og Marius : Herman, Edel-Corinn, Kapilash Navn: UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08.30- Engelsk

Detaljer

Arbeidsplan for 10d veke 8-9

Arbeidsplan for 10d veke 8-9 Arbeidsplan for 10d veke 8-9 Ordenselevar: Martin H, Viljar og Susanne Namn: Hallo Informasjon: 10d Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag 8.15-09.15 Matematikk Eng/Nat INFO: Kroppsøving Kunst/handtverk Krle

Detaljer

Arbeidsplan 10C uke 42-43

Arbeidsplan 10C uke 42-43 Arbeidsplan 10C -43 Informasjon Velkommen tilbake etter en velfortjent høstferie! Siste innspurt dette kalenderåret. er i full gang. Mandag 12.10: Lærerne har halv planleggingsdag, noe som innebærer at

Detaljer

Arbeidsplan for 8-trinn

Arbeidsplan for 8-trinn Arbeidsplan for 8-trinn - Navn: Spesielt : Fredag er det elvfri (jfr. Bodø kommunes skolerute) : Onsdag skal hele valgfaggruppa i Design og Redesign jobbe på Kreativt Gjenbrukssenter. Busselevene reiser

Detaljer

Grindvold skole. Arbeidsplan for 8.trinn. MÅL I PERIODEN METODE GJØRES HJEMME TIL ; Matematikk. - tavleundervisning Eleven skal :

Grindvold skole. Arbeidsplan for 8.trinn. MÅL I PERIODEN METODE GJØRES HJEMME TIL ; Matematikk. - tavleundervisning Eleven skal : Uke:18 og 19 Info: Vi er kommet langt ut i april og fredag 1.mai er det selvfølgelig fri. 8.trinn skal ha en time fotokurs 6.mai (vanlig dag ellers) i forbindelse med prosjektet "Ett minutt i Moss" Tentamensdager:

Detaljer

Årsplan engelsk fordypning 2017/2018

Årsplan engelsk fordypning 2017/2018 Årsplan engelsk fordypning 017/018 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Engelsk 9 017/018 Hege B. Knudsen fordypning Læreverk: On the Move + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer Tema/Emner:

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer

Periodeplan 8D uke 37 og 38

Periodeplan 8D uke 37 og 38 Periodeplan 8D uke 37 og 38 Østersund ungdomsskole skoleåret 2016/2017 Ordenselever : Eliott, Ella-Lovise og Marcus : Joachim, Henrik, Tiril HN og Tiril HS Navn: UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Detaljer

PERIODEPLAN 7. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 13-17

PERIODEPLAN 7. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 13-17 PERIODEPLAN 7. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 13-17 Dette skal vi gjøre! NAVN: PERIODE 1: UKE 34-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-51 PERIODE 6: UKE 2-4 PERIODE

Detaljer

STUDIEPLAN 10. TRINN - UKE 19-20

STUDIEPLAN 10. TRINN - UKE 19-20 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE STUDIEPLAN 10. TRINN - UKE 19-20 NAVN... INFO NÅR HVA HVEM OG HVOR Uke 19 ti/on Uke 19/onsdag Uke 19/torsdag Uke 19 mandag/onsdag Uke 19 mandag/onsdag Uke 19 KH: Fremføring Land

Detaljer

Arbeidsplan for 8.trinn

Arbeidsplan for 8.trinn Uke:20 og 21 Info: Dette skjer i mai: - Torsdag 14.mai skal vi delta i Tine stafetten på Melløs. Det kommer eget skriv om dette. - Det nærmer seg 17.mai.Vi håper at alle elevene møter opp for å delta i

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Ca 5 uker

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Ca 5 uker RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 8. trinn 2017/18 «Å kunne lese i engelsk er å kunne skape mening ut fra ulike typer tekster. Det betyr å lese engelskspråklige tekster for å forstå,

Detaljer

Arbeidsplan kl. 8b Veke: Veke 47 Ordensteneste: Vilde H.,Martin og Lena Meldingar: 16.11: Tentamen i norsk. Hugs mat, ordliste, kulepenn etc.

Arbeidsplan kl. 8b Veke: Veke 47 Ordensteneste: Vilde H.,Martin og Lena Meldingar: 16.11: Tentamen i norsk. Hugs mat, ordliste, kulepenn etc. Arbeidsplan kl. 8b Veke: Veke 47 Ordensteneste: Vilde H.,Martin og Lena Meldingar: 16.11: Tentamen i norsk. Hugs mat, ordliste, kulepenn etc. Heimesida til skulen: http://www.minskole.no/lindasu E-post

Detaljer

9A uke 35. Informasjon til foresatte: Klassens timeplaner og læreplaner i alle fag vil bli lagt ut på skolens hjemmeside.

9A uke 35. Informasjon til foresatte: Klassens timeplaner og læreplaner i alle fag vil bli lagt ut på skolens hjemmeside. Uke 37 Uke 36 Uke 35 Et godt sted å være - et godt sted å lære 9A uke 35 Sosialt læringsmål: Informasjon til foresatte: Klassens timeplaner og læreplaner i alle fag vil bli lagt ut på skolens hjemmeside.

Detaljer

Periodeplan 8E uke 35 og 36

Periodeplan 8E uke 35 og 36 Periodeplan 8E uke 35 og 36 Østersund ungdomsskole skoleåret 2013/2014 Ordenselever: Uke 35: Thea og Thea Uke 36: Marthe og Tiril Navn: UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08.30- Matematikk Norsk

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK FORDYPNING 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK FORDYPNING 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK FORDYPNING 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Periode 1: UKE 33- UKE 35 eksperimentere med enkle oversettelser mellom norsk og engelsk, skriftlig eller

Detaljer

Grindvold skole. Arbeidsplan for 9.trinn. Matematikk. Uke 16 Eleven skal :

Grindvold skole. Arbeidsplan for 9.trinn. Matematikk. Uke 16 Eleven skal : Uke:16 og 17 Info: : Mat og helse: Hver gruppe handler for en sum penger - husk kvitteringer! Laila Vogt tar over som kontaktlærer for Ragnhild Haga ut skoleåret. Matematikk - individuelt arbeid - bruk

Detaljer

Læringsmål. Tidsfrist. Aktiviteter og arbeidsoppgåver (Heimearbeid og arbeid på skulen)

Læringsmål. Tidsfrist. Aktiviteter og arbeidsoppgåver (Heimearbeid og arbeid på skulen) Veke 2 9a Historie Samfunnsfag Naturfag Matematikk Engelsk Læringsmål KOMPETANSEMÅL: Lesa og skriva ulike typar dikt Læra ulike lyriske verkemiddel og å bruka dei Learning target: Develop your writing

Detaljer

Læringsstrategi Tankekart Nøkkelord Understrekning

Læringsstrategi Tankekart Nøkkelord Understrekning Antall uker 2-3 Klar tale! Side 11-25 i Fabel Nynorsk grammatikk side 59-93 Tankekart Nøkkelord Understrekning Lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster Presentere

Detaljer

ARBEIDSPLAN FOR 9. TRINN veke 43-44

ARBEIDSPLAN FOR 9. TRINN veke 43-44 ARBEIDSPLAN FOR 9. TRINN veke 43-44 Takk for turen! Fag Kompetansemål L-06 Norsk Planlegge, utforme og arbeide med egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere Engelsk dei underveis i prosessen ved hjelp

Detaljer

Årsplan engelsk fordypning 2016/2017

Årsplan engelsk fordypning 2016/2017 Årsplan engelsk fordypning 016/017 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Engelsk fordypning 8 016/017 Sondre Rue Læreverk: On the Move + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer Tema/Emner: «Let

Detaljer

Tverrfaglig emne «Å være ung»

Tverrfaglig emne «Å være ung» Læringsplan for 9. trinn Nordre Modum ungdomsskole Faglig forankring, K0: uke 20 Tverrfaglig emne. Samfunnsfag, Undertema: Rik og fattig i samme verden. Drøfte menneskeverd, rasisme og diskriminering i

Detaljer

Tysdag: Klargjering av tidslinja. Norsk språkhistorie på talet. Onsdag: Språkreformar.

Tysdag: Klargjering av tidslinja. Norsk språkhistorie på talet. Onsdag: Språkreformar. Arbeidsplan. Veke: 3 Orden: Jenny og Markus Klasse: 10A Onsdag; prøve i samfunnskunnskap Torsdag 26.jan. Elevkveld m/føresette. Skuleball 2.februar Matteprøve måndag 23.1 FAG: MÅL: PÅ SKULEN: Norsk Kan

Detaljer

9. trinn Plan for veke 38, Prøvar, innleveringar og framføringar

9. trinn Plan for veke 38, Prøvar, innleveringar og framføringar 9. trinn Plan for veke 38, 2016 Namn: Denne veka held vi fram med emnet rus og psykisk helse. På måndag og tysdag skal helsesyster Stine Haugseng og sosionom Anja Ulriksen Rygg snakke om psykisk helse.

Detaljer

PERIODEPLAN 6. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 45-47

PERIODEPLAN 6. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 45-47 PERIODEPLAN 6. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 45-47 Dette skal vi gjøre! NAVN: OVERORDNET TEMA: VENNSKAP PERIODE 1: UKE 34-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-51

Detaljer

Arbeidsplan for 9.trinn. Uke 14 Fredag 9.april: Prøve kap.6

Arbeidsplan for 9.trinn. Uke 14 Fredag 9.april: Prøve kap.6 Uke:14 og 15 Info: - første dag etter påske 6.4-14.4: Helsesøster og skolelege har samtaletime med trinnet angående pubertet, sex og samliv. Oppfølging fra tidligere samtale. - 28.4: Foreldremøte. Inkalling

Detaljer

Grindvold skole. Arbeidsplan for 8.trinn. Matematikk. Uke 3 Eleven skal : - skriftlig arbeid

Grindvold skole. Arbeidsplan for 8.trinn. Matematikk. Uke 3 Eleven skal : - skriftlig arbeid Uke:3 og 4 Info: - Huske leksehjelp på onsdager rett etter skolen. - NB! Legg merke til bytte av mattetimer og naturfagstimer. Tirsdag/onsdag i uke 3 blir det matte. Fredag i uke 3 blir det en naturfagstime

Detaljer

Arbeidsplan 9D Uke 1-2

Arbeidsplan 9D Uke 1-2 Arbeidsplan 9D Uke 1-2 Informasjon til elever og foresatte i klasse 9D: Godt nyttår! Håper alle har hatt en god og avslappende ferie! Nå er det nytt år og nye muligheter, alle starter med blanke ark og

Detaljer

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Faglærer: Sofie Flak Fagerland Standarder (gjennom hele semesteret): Grunnleggende ferdigheter: - Å kunne utrykke seg muntlig i norsk er å ha evnen til å lytte og

Detaljer

UKEPLAN 6. trinn Uke 5 30. januar 3. februar

UKEPLAN 6. trinn Uke 5 30. januar 3. februar NAVN: UKEPLAN 6. trinn Uke 5 30. januar 3. februar BESKJEDER Denne uken begynner vi å fremføre musikkarbeidene våre. Vi dusjer alltid etter gymtimen tirsdag. usk håndkle, såpe og skiftetøy. Vaksinering

Detaljer

Ormestad skole PERIODE 5: UKE PERIODE 6: UKE 1-4

Ormestad skole PERIODE 5: UKE PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODEPLAN 6.TRINN Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE 8: UKE 9-12

Detaljer

Periodeplan 10C uke 35 og 36

Periodeplan 10C uke 35 og 36 Periodeplan 10C uke 35 og 36 Navn: UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Samfunnsfag RLE KRØ 08.30-10.00 10.15-11.45 Matematikk Naturfag K&H Valgfag 12.45-14.15 PRØVER Planøkt RLE Matematikk Språkfag

Detaljer

Klasse: 10G Uke: 10 og 11 PLAN FOR DE NESTE 4 UKENE. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Hele uka 10 Presentasjon. 11 Alireza 16 år Framføring

Klasse: 10G Uke: 10 og 11 PLAN FOR DE NESTE 4 UKENE. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Hele uka 10 Presentasjon. 11 Alireza 16 år Framføring Klasse: 10G Uke: 10 og 11 Se informasjon om «Ekstra tilrettelegging til eksamen» Informasjon bakerst til i dette n dokumentet. 11. mars: Sanna 12. mars: Andreas 14. mars: Alireza Ordenselever I 10G forventes

Detaljer

FRI 8A ARBEIDSPLAN MANDAG 23.11 - FREDAG 04.12 2015-2016 UKE 48-49

FRI 8A ARBEIDSPLAN MANDAG 23.11 - FREDAG 04.12 2015-2016 UKE 48-49 8A ARBEIDSPLAN MANDAG 23.11 - FREDAG 04.12 2015-2016 UKE 48-49 UKE 48 MANDAG 23 TIRSDAG 24 ONSDAG 25 TORSDAG 26 FREDAG 27 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 08.15 09.15 Krle Samf No Eng Na NO Ma VF 2 09.15 10.00 TV

Detaljer

Periodeplan 8B uke. UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Engelsk KRLE Musikk/ Matte Samf.fag. Matte Norsk Norsk Språkfag Engelsk

Periodeplan 8B uke. UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Engelsk KRLE Musikk/ Matte Samf.fag. Matte Norsk Norsk Språkfag Engelsk Periodeplan 8B uke Østersund ungdomsskole skoleåret 2016/2017 Ordenselever : Mathias, Elias, Matilde : Eivind, Lennon, Celina og Lotta UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08.30- Engelsk KRLE Musikk/

Detaljer

ARBEIDSPLAN 8ABC VEKE 9

ARBEIDSPLAN 8ABC VEKE 9 BLINDHEIM UNGDOMSSKOLE ARBEIDSPLAN 8ABC VEKE 9 AKTUELT ORDEN (gjelder for ei veke) PRØVAR 8A: Ida og Astrid 8B: Andrea P og Kine 8C: Eirik og Andreas Musikk tysdag Samfunnsfag torsdag TEMA: Litteratur/nynorsk

Detaljer

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk.

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Hele læreplanen kan du lese på Utdanningsdirektoratets nettsider: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=0&gmi=155925 Formål med faget Det engelske

Detaljer

E-post adressa mi: (Mob )

E-post adressa mi: (Mob ) Arbeidsplan kl. 10b Veke: 34 Ordensteneste:Elise & Lena (Hugs nyhende til onsdag og torsdag) Meldingar: Alle bøker skal ha bokbind når vi går i gang med veke 35 Hugs å levere oppdatert adresselapp 28.08:

Detaljer

Studieplan for 7. trinn

Studieplan for 7. trinn Studieplan for 7. trinn Uke 48, 49 og 50 Navn: SPESIELT. UKE 48: UKE 49: UKE 50: Tirsdag og onsdag blir det felles juleverksted på Smia. MAN TIRS ONS TORS FRE 0825 GYM 0825 LESEKVART 0825 LESEKVAR T 0825

Detaljer

Sandefjordskolen. Kjennetegn for måloppnåelse: sammenligne like tekster på engelsk og norsk og kunne identifisere forskjeller i betydning

Sandefjordskolen. Kjennetegn for måloppnåelse: sammenligne like tekster på engelsk og norsk og kunne identifisere forskjeller i betydning Sandefjordskolen Periode 1: UKE 33 - UKE 35 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK FORDYPNING 9. TRINN SKOLEÅR 2015 2016 eksperimentere med enkle oversettelser mellom norsk og engelsk, skriftlig eller

Detaljer

9. trinn Plan for veke 33 og 34, 2016

9. trinn Plan for veke 33 og 34, 2016 9. trinn Plan for veke 33 og 34, 2016 Namn: Velkomen til 9.klasse og eit nytt skuleår! Vi gleder oss til å ta fatt på skuleåret i lag med deg. Vi har allereie vore på skulen nokre dagar og har lagt mange

Detaljer

Periodeplan 10C Uke 42-43 Østersund ungdomsskole skoleåret 2012/2013

Periodeplan 10C Uke 42-43 Østersund ungdomsskole skoleåret 2012/2013 Periodeplan 10C Uke 42-43 Østersund ungdomsskole skoleåret 2012/2013 Ordenselever uke 42 : Freyja og Silje uke 43 : Ole Christer og Oliver Navn: UKE Man. Tirs. Ons. Tor. Fred. 08.30- Planlegging Teambuilding

Detaljer

Periodeplan 8E uke 35 og 36

Periodeplan 8E uke 35 og 36 Periodeplan 8E uke 35 og 36 Østersund ungdomsskole skoleåret 2016/2017 Ordenselever : Laura, Ida : Mari, Samuella Navn: UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Naturfag Norsk Norsk Samfunnsfag Matematikk

Detaljer

Arbeidsplan. Veke: 47 Klasse: 9a Orden: Ken Jøran og Bjørnar Måndag; matteprøve Tysdag; norsktentamen Fredag; Elevbedrift i 4. -6.

Arbeidsplan. Veke: 47 Klasse: 9a Orden: Ken Jøran og Bjørnar Måndag; matteprøve Tysdag; norsktentamen Fredag; Elevbedrift i 4. -6. Arbeidsplan. Veke: 47 Klasse: 9a Orden: Ken Jøran og Bjørnar Måndag; matteprøve Tysdag; norsktentamen Fredag; Elevbedrift i 4. -6. time FAG: MÅL: PÅ SKULEN: Norsk Norsktentamen: - Du nyttar tida godt og

Detaljer

Læreverk: New Flight 1/ New Flight 1 Extra, Cappelen, (Textbook, Workbook, Grammar)

Læreverk: New Flight 1/ New Flight 1 Extra, Cappelen, (Textbook, Workbook, Grammar) RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 8. trinn 2015/16 Læreverk: New Flight 1/ New Flight 1 Extra, Cappelen, (Textbook, Workbook, Grammar) Med forbehold om endringer! «Å kunne lese i engelsk

Detaljer

STUDIEPLAN 8. TRINN UKE 35-36

STUDIEPLAN 8. TRINN UKE 35-36 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE STUDIEPLAN 8. TRINN UKE 35-36 NAVN... INFO NÅR HVA OG NÅR HVEM OG HVOR Uke 35 Innlevering av skolekatalog tegning Alle, kunst og håndverk Uke 36 «Bli-kjent-dag»/utedag Hele trinnet

Detaljer

FLÅTESTAD SKOLE - ARBEIDSPLAN UKE TRINN, BASE C

FLÅTESTAD SKOLE - ARBEIDSPLAN UKE TRINN, BASE C FLÅTESTAD SKOLE - ARBEIDSPLAN UKE 39-41 9. TRINN, BASE C Elevens navn: MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG UKE: 39 Dato: 25.9 26.9 27.9 28.9 29.9 KRØ: Hallen, inne TXT-besøk. Møt i auditoriet på D- basen

Detaljer

Engelsk årsplan 2017/2018 Hinna Skole

Engelsk årsplan 2017/2018 Hinna Skole Engelsk årsplan 2017/2018 Hinna Skole World Wide English Augustseptember Engelsk som verdensspråk bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne i forstå og bruke et generelt

Detaljer

PERIODEPLAN 7. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 9-12 PERIODE 5: UKE 48-51 PERIODE 6: UKE 2-4

PERIODEPLAN 7. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 9-12 PERIODE 5: UKE 48-51 PERIODE 6: UKE 2-4 PERIODEPLAN 7. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 9-12 NAVN: PERIODE 1: UKE 34-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-51 PERIODE 6: UKE 2-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE

Detaljer