Ørland i utvikling. Oddgeir Myklebust Prosjektleder arealplanlegging - utviklingsprosjektet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ørland i utvikling. Oddgeir Myklebust Prosjektleder arealplanlegging - utviklingsprosjektet"

Transkript

1 Ørland i utvikling Oddgeir Myklebust Prosjektleder arealplanlegging - utviklingsprosjektet

2 Midt i Norge Til Bodø 731 km Til Trondheim 1 time Til Bergen 710 km Til Oslo 1 time Til Aalborg 2 timer

3 Under 1 time til/fra Trondheim

4 For Forsvaret, Norge og Nato Kampflybase til ØHF juni 2012

5 Ønsker være en god vertskommune til Norges kampflybase For vår sikkerhet; Norge og Nato For Forsvarets utvikling

6 - I tillegg ønsker vi å la Ørland forbli et godt st å bo for eksisterende ørlendinger

7 Utviklingsprosjektet i vertskommunene 20 millioner over 3 år ( ). Takket være KRD skjønnsmidler! Tilretteleggende tiltak: Kompetanse og ressurser til planlegging og utvikling Ta ut mulighetene kampflybasen bringer, avdempe utfordringene Samfunnsutvikling Arealplanlegging Landbruksutvikling Kommunikasjon/ informasjon Tilflyttingskoordinator

8 Parallelle parallellprosesser Ørland kommune restartet for å bygge på analyser Samfunnsutvikling - arealutvikling parallelt, og parallelt med arealdelplaner/ reguleringsplaner Parallelt med en mulighetsstudie for Brekstad parallellprogram og igangsetting av reguleringsplaner Norgesmesterskap i planlegging

9 Mål 35% befolkningsvekst Redusere pendling og øke tilflyttingen. Lykkes gjennom strategier som: Attraktivt bosted Attraktiv, urban og bærekraftig utvikling av kystbyen Brekstad. Øke bosettingen ut over forsvarets ansatte være næringsaktiv Skape et rikt kulturliv, og godt miljø for lag og organisasjoner Inkludering av nye ressurssterke innbyggere.

10 Befolkningsutvikling Rambøll (2013): 20% vekst kampflybasen (2000 nye innb.) Antas 80-90% pendling - pendlingsandelen går ned etter noen år Befolkningsvekst høyest i lave alderstrinn, de ml år og de eldre

11 Det er opp til oss å skape utvikling Jevnt befolkningstall siden Forsvarets etablering 1954 Opp til oss selv å skape utvikling! Avhengig av samhandling med mange aktører!

12 1. Skape et attraktivt bosted med bolyst for en økende befolkning Utvikle en attraktiv og bærekraftig kystby med urbane kvaliteter Tilby et variert botilbud Skape et rikt kulturtilbud og idrettsliv Utvikle god infrastruktur i kommunen og kommunikasjon på Fosen Satse på et strukturert, kontinuerlig og langsiktig omdømmearbeid Arealplan, Sentrumsplan, Trafikkplan, Kulturplan, Kommunikasjonsstrategi

13 2. Folkehelse grunnleggende verdi Sørge for en trygg og inkluderende oppvekst Skape et inkluderende samfunn med rom for alle og plass for den enkelte Sikre god folkehelse i anleggsfasen til kampflybaseutviklingen Egen kommunedelplan folkehelse

14 3. Kreativ og fremtidsrettet næringslivssatsing Være en næringsvennlig kommune Aktiv næringsutvikling knyttet til Forsvaret Samarbeid om næringsutvikling Løfte landbruket inn i ny tid Egen kommunedelplan næring og kommunedelplan landbruk for Ørland-Bjugn

15 4. Være bevisst i miljøsatsing og klimatilpassing Bevisst bruk av miljø- og klimavennlige løsninger Ta vare på og tilrettelegge viktige natur- og landskapsområder Planlegge og utvikle Ørland for klimaendring Egen kommunedelplan kommer

16 Innspill fra barn- og unge Barnehage ungdomsskole: Park i Brekstad (ungdomspark) Idrettshall Svømmebasseng Urbane kvaliteter (Mc Donalds, Starbucks, Big Bite mv)

17 Ønsker å engasjere Bruke media, hjemmesiden, Facebook, Instagram mv Vær kreativ og nyskapende gjerne lekende Ulike kanaler til ulike grupper

18 Reguleringsplan ØHF For tiden på en Oslo-tur..

19 F-35

20 Noen stikkord 6065 daa/ utvides til 6700 daa (957 L.d) Rullebane forlenges med 600 m m 2 bebygd grunnareal (BYA) nye arbeidsplasser 3400 daa dyrka jord innenfor gjerdet

21 Forsvarsbygg KU store utfordringer Støy Trafikksikkerhet/ infrastruktur Flytte Hårberg skole Landbruk/ jordvern Sosial uro/ infrastruktur Men også positive konsekvenser

22 Flymønster

23 Støy fører til innløsing av: 110 boliger? 22 gårdsbruk?

24 Flyplass midt i åkeren

25 Landbruket i Ørland i tall: da dyrkajord (64% av total) derav da korn 8 mill liter melk 1200 melkekyr 37 melkeprodusenter høns kalkun 750 tonn gulrot

26 Omdisponering av dyrka mark Arealbehov i nord som følge av ammolager, rullebaneforlengelse og gjerde Arealer inne på basen Nedbygging av 1225 da dyrka jord 2825 daa skal fortsatt drives

27 Støy 20 og 22 gårdsbruk med høye støyverdier jmfr Temautredning Landbruk 1/3 av melkeproduksjonen i Ørland ligger i rød støysone Utfordringer for husdyrhold i området Utfordringer for arbeidsmiljø gårdbruker Flytting hva da? Utfordringer for produsentmiljøet i hele kommunen /regionen Hvordan opprettholde landbruksproduksjonen? Hvordan optimalisere /finne løsninger for framtidig matproduksjon?

28 Kulturlandskap Gårdsbrukets bebyggelse viktige i kulturlandskapet Hva skjer om våningshus rives og gårdsbruk fraflyttes?

29 Internasjonale fugleområder

30 Hvor skal alle bo? Kommuneplanens arealdel

31 Kommuneplanens arealdel

32 Forsvaret «tar alt»

33

34 Oppsummert Nytt boligareal Planavklarte boligområder Totalt boligareal 878 daa 641 daa 1519 daa Av dette 175 daa dyrka mark Nå handler det ikke om mer areal, men om å få klargjort områder for utbygging!!

35 Støybestemmelser i arealplan Støysonene skal legges inn i arealdelen som henynssoner Til sonene skal gis bestemmelser om bygging Ulike bestemmelser for rød og gul sone Nyanseforskjell på ytre og indre del av gul sone

36 RØD SONE I Rød sone tillates ikke nybygg med støyømfintlig bebyggelse, inkl. bruksendr. Tilbygg, ombygging OK dersom det ikke øker ant boenheter Gjenoppbygging etter brann tillates Etter PLU`s vedtak i juni skal dette også tillates i hørselvernsonen, MFN day>110 dba

37 GUL SONE Nybygg tillatelse normalt i hht avsatt planformål I forslag til ny arealplan er det ingen nye boligområder i øvre del av gul sone I dispensasjonssaker, noe strengere vurderingskriterier for øvre del enn nedre del av gul sone Kravet til støyutredning og dokumentasjon på sikring av innendørs og utendørs støykrav er differensiert mht hvor i støysonen tiltaket er

38 Kystbyen Brekstad vokser fram

39 Parallellprogram Brekstad Urbanitet og innovativ/ nyskapende byutvikling (fortetting 100% - 200%) Den bærekraftige byen (materialvalg - bygg områdeplanleggingenergiforbruk trafikkløsninger) Attraktivitet (møteplasser, høy arkitektonisk kvalitet mv)

40 Brekstad City; mer attraktivt, urbant

41 TETTHET C.F. MØLLER NORGE DRONNINGA LANDSKAP HAUGEN/ZOHAR ARKITEKTER TØI VISTA ANALYSE ERICHSEN & HORGEN

42 Konsentrasjon Fortetting Havnebassenget

43

44

45 Helen & Hard

46 10 bud blir til områdeplan 1. Fortett og konsentrer sentrum lag 500 meter byen. 6. Ønsk nye bedrifter velkommen og si hvor de kan etablere seg 2. Definer et midtpunkt og jobb ut fra dette. 3. Gi prioritet til klimasmarte transportmidler. 4. Legg til rette for ungdom og barn i sentrum. 5. Ta vare på Brekstadfjæra (nytt friområde) 7. Sett tydelige klima- og energimål og velg målingsverktøy. 8. Fergeleiet bør flyttes. 9. Skap gode inne- og utemiljøer ved å dyrke kontakten med sjøen og bruke vegetasjon bevisst. 10. Kom kjapt i gang med synlige resultater

47 1. Fortett og konsentrer sentrum 900 nye boenheter og økte næringsareal 2000 nye innbyggere 100 daa nytt areal i Brekstadbukta Åpnes for næring i områder satt av til sentrumsformål

48 Arealkonsentrasjon med utvidelse i havnebassenget og Brekstadbukta

49 Tett og lav bystruktur 3-5 etg. Kart som viser byggehøyder Parkeringsgrep Parkeringsnorm Samlede p-løsninger for områdene B2, S9 og B4 Krav om p-kjeller

50 2. Definer et midtpunkt Defineres to midtpunkt som møte- og værested: Dagens kollektivknutepunkt (fergehurtigbåtterminal) Nytt torg og Meieriparken Midtpunktene tydeliggjøres med: Fru Ingers plass (A1, o_t1) Meieriparken (Pa1) Torg ved meieriparken (o_t2)

51 3. Gi prioritet til klimasmarte transportmidler Det skal være enkelt å bruke sykkel i sentrum Sykkelparkering ved viktige knutepunkt Sykkelpool ved allmenningene Tilrettelegge sentrale gater og ferdselsårer for gående og syklende

52 Værvev muliggjør sykling og gåing på dager med dårlig vær: Værbeskyttelse langs sentrale ferdselsårer

53 4. Legg til rette for ungdom/ barn i sentrum Krav om nærlekeplasser Nærfriluftsområde i Brekstadbukta Sammenhengende grønnstruktur (3 allmenninger) Meieriparken Skole på Meieritomta? Skole i sentrum vil bidra til liv i sentrum Et klart råd fra parallelloppdraget Nærhet til hjemmet

54 Attraktivt sentrum med unike møteplasser Brekstadkile, park, torg, allmenninger, værvev, gang -og sykkelvei til andre steder i kommunen, sjøbad, kunstmolo, friområde,

55 Ungdomspark som møtested

56 Vi har en park

57 Sjøbad mmmmmmmm

58 5. Ta vare på Brekstadfjæra Opparbeide unikt nærfriluftsområde: Viktig for kystbyens nye innbyggere (900 boenheter) Attraksjon for tilreisende Gang- og sykkelveg som forbinder Brekstad med Hovsfjæra

59 6. Ønsk nye bedrifter velkommen og si hvor de kan etablere seg ABC-prinsippet (rett virksomhet på rett plass): Bedrifter lokaliseres etter arealkrav, type virksomhet, transportmengde, antall ansatte og kundepotensiale N1 foreslås til A-virksomheter (kontor, plasskrevende forretning) N2-N6 foreslås til B-virksomheter (lettere industri, lager, salg og service) C-virksomheter (tyngre industri) henvises til Ulsetmyran

60 Forretningsvirksomhet styres til områder satt av til sentrumsformål: S1 S13 Viktig å konsentrere forretninger til disse områdene. Grunnlag for å skape liv i sentrum Det tidligere kravet om næringsaktivitet i 1. etg begrenses til Yrjarsgate og midtpunktene/torg (ikke hele sentrumsområdet som tidligere)

61 7. Sett tydelige klima- og energimål Fokus på lavt energiforbruk Solinnstråling Plassering mht vær og vind Vurdere bruk av fjernvarmeanlegg Fornybare energikilder Kystbyen bygges i tre Miljøvennlig materiale Må jobbes videre med å sette tydelige og målbare miljø- og klimamål

62 8. Fergeleiet bør flyttes Fergeanløp på utsiden av nordre molo: Tar hensyn til dominerende vindretning Bedre løsning enn på innsiden av nordre molo. Muliggjøre boligområde B4 i havnebassenget Ny løsning for midlertidig fergeoppstilling ved dagens fergeanløp

63 9. Skap gode inne- og utemiljøer ved å dyrke kontakten med sjøen og bruke vegetasjon bevisst Værbeskyttelse som sentralt bygrep Værvev Brekstadkile Kystbyen møter sjøen Allmenninger bringer land og vann sammen Nærfriluftsområde i Brekstadbukta Brekstadkilene gir siktlinjer til sjøen B4 i havnebassenget

64

65 10. Kom kjapt i gang med synlige resultater Meieriparken Dialog med utbyggingsaktører om første Brekstadkile Utreder skoletomter Sjøbad

66 Vi har en plan.?

67 Hvor går grensa?

68 Todeling av planen

69 . Vi har plass til nye innbyggere Fortetting med over 900 nye boenheter i Brekstad (2000 nye innbyggere) i tillegg variert tilbud i resten av kommunen 1500 boenheter i kommuneplanens arealdel 2400 x 2,2 gir plass til 5280 nye innbyggere

70 Sky is the limit!!

Ørland i utvikling. Oddgeir Myklebust Prosjektleder arealplanlegging - utviklingsprosjektet

Ørland i utvikling. Oddgeir Myklebust Prosjektleder arealplanlegging - utviklingsprosjektet Ørland i utvikling Oddgeir Myklebust Prosjektleder arealplanlegging - utviklingsprosjektet Vi ønsker velkommen til oss! Kampflybasen fører til endringer på Ørlandet Vil få mest mulig ut av utviklingspotensialet

Detaljer

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2010-2025

KOMMUNEPLAN 2010-2025 KOMMUNEPLAN 2010-2025 SAMMEN FOR EN LEVENDE BY STAVANGER KOMMUNE VEDTATT AV BYSTYRET 14.06.2011 1 2 3 KOMMUNEPLAN 2010-2025 SAMMEN FOR EN LEVENDE BY Forord Den nye plan- og bygningsloven som trådte i kraft

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Vedtak: Visjon: Dagens visjon beholdes: Det gode liv lever vi bedre i Lunner! Nær naturen nær byen! Beskrivelse av ønsket utvikling i Lunner

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

PLANPROGRAM til stadfesting

PLANPROGRAM til stadfesting [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] PLANPROGRAM til stadfesting KOMMUNEPLANENS AREALDEL SARPSBORG 2014-2023 06.08.2012 Planprogram kommuneplanens arealdel 2014 2023 til stadfesting i

Detaljer

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2025 Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy 1 Revidert etter formannskapets innstilling 05.06.2013

Detaljer

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 VED EGNE KREFTER For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 FORORD Kjært barn har mange navn, Harstad er i ulike perioder blant annet kalt for verftsbyen, forsvarsbyen, kulturbyen i nord, arktisk

Detaljer

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 A R E N D A L 2 023 BYPLAN ANSVARLIG: Michael Fuller-Gee, Arendal kommune ARBEIDSGRUPPA: Ragnild Hammer, Arendal kommune Gøril Onarheim Christiansen,

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014

PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014 PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014 Legg det nye sykehuset til Paradis! Nye Stavanger Universitetssykehus er under planlegging. Prislappen er foreløpig på

Detaljer

kommuneplanens samfunnsdel 2016 2028 Høringsutkast 30.04.15

kommuneplanens samfunnsdel 2016 2028 Høringsutkast 30.04.15 kommuneplanens samfunnsdel 2016 2028 Høringsutkast 30.04.15 1 Kjære Rørosborger! Vi er godt i gang med 2015, det går mot sommer og det er på tide å se framover. Mye er bra i Røros kommune. Vi har et offensivt

Detaljer

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL 10 38 35 30 3 41 46 48 1 25 37 8 29 26 40 34 12 47 6 19 32 27 4 31 2 7 24 11 5 11 44 13 11 45 33 28 43 23 42 9 18 22 16 14 11 17 20 15 21 BYPLAN 2014 38 46 37 44 45 Kommuneplanens arealdel VURDERING AV

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Langsiktig arealstrategi for Lier kommune 2009 2040

Langsiktig arealstrategi for Lier kommune 2009 2040 1 Langsiktig arealstrategi for Lier kommune 2009 2040 Lier kommune Kommunestyret 2/9-2008 2 Innhold 1 Bakgrunn og innledning... 3 1.1 Langsiktig arealstrategi avklarer:... 3 1.2 Bruk av den langsiktige

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid [Leangen Travbane] Utarbeidet av: Kristian Hogstad Lund Eiendomsmegler næring EiendomsMegler1 Midt-Norge AS, avd. næringseiendom Styringsgruppen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018)

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) FOTO: NANCY BUNDT/ INNOVASJON NORWAY KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) RINGSAKER VEKST OG UTVIKLING Ringsaker har gode forutsetninger for å være en god bokommune FORORD Dette

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport. Utgave: 5 Dato: 2013-05-26

SARPSBORG KOMMUNE. Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport. Utgave: 5 Dato: 2013-05-26 Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport Utgave: 5 Dato: 2013-05-26 Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport Utgave/dato:

Detaljer

Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger

Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger Innhold C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 Drammen Næringslivsforening H. Strøm

Detaljer

REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND FLYSTASJON. Planprogram FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE

REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND FLYSTASJON. Planprogram FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND FLYSTASJON Planprogram FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE 15.01.2013, REV. 1, 28.01.2013 REV 2 24.04.2013 1 Forord Stortinget vedtok i 2009 innkjøp av nye kampfly

Detaljer