Referat fra styringsgruppemøte onsdag 13. februar 2008 kl i Friluftsetaten, Sommerrogt. 1.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra styringsgruppemøte onsdag 13. februar 2008 kl. 17.00 i Friluftsetaten, Sommerrogt. 1."

Transkript

1 Referat fra styringsgruppemøte onsdag 13. februar 2008 kl i Friluftsetaten, Sommerrogt. 1. Til stede: Tor Holtan-Hartwig, Ida Fossum Tønnessen, Karsten Sølve Nilsen, Trine Johnsen, Ellen Svinndal, John Tibballs, Ida E. Hvoslef, Øyvind Traagstad, Leif Bertnes og Leif-Dan Birkemoe (ref). Fraværende: Unni Eriksen, Jon T. Tanung, Frithjof Funder og Sigurd Tønsberg. Møtet ble innledet med en orientering av vassdragskonsulent Karoline Bredland, Friluftsetaten, om organisering av etaten og om aktuelle spørsmål i tilknytning til Osloelvene. Innledningsvis ble organisasjonsstrukturen skissert med direktør inklusive stab og controller. Morten Haugen er p.t. konstituert direktør for Anne R. Smedsrud. Det er tre hovedfunksjonsområder: Park- og friområder, Skog- og friluftsliv og Miljø- og planavdeling. FRI omfatter rundt 120 ansatte. Vassdrag er i hovedsak lagt til Miljø- og planavdelingen i seksjon for Byplan. Miljø- og planavdelingen er omstrukturert med omlegging fra fagleder-områder til seksjoner og økt delegert ansvar fra avdelingssjef. Overordnede byplanfunksjoner knyttet til grøntstruktur og vassdrag er samlet i en seksjon. Runar Ovesen, tidligere fagleder vassdrag, er nå seksjonsleder for byplan og vassdrag. Avdelingssjef for miljø- og planavdelingen er Signe Nyhus med 3 seksjoner: Forurensing (3 faste stillinger), Naturforvaltning (3 faste stillinger), Byplan (4 faste stillinger pluss 2 prosjektstillinger) i tillegg til stab som inkluderer miljøinformasjon, jurist, kart- og geodata (3 faste stillinger). Park- og friområdeavdelingen ledes av Reidun Stubbe med 3 seksjoner: Investering/Nyanleggsseksjonen (14 ansatte), Forvaltningsseksjonen (13 ansatte) og Maritim (1-2 ansatte). Skog- og friluftsavdelingen ledes av Jan M. Fredriksen til Trond Enkerud er ferdig godkjent VTA-ansvarlig (vassdragsteknisk ansvarlig). FRI har ansvar for ca. 37 dammer og terskler og VAV har ansvar for ca. 39 damanlegg. Vassdragskonsulenten (Karoline Bredland) har følgende funksjoner: - Oppgaver i forbindelse med overordnede planer og vassdrag. - Ansvar for å koordinere arbeidet med planer for gjenåpning. - Ivareta ansvar/oppgaver/myndighet etter vannressursloven. - Ansvar i etaten for å vurdere/anvende annet aktuelt lovverk i vassdragssaker naturvernloven, lakse- og innlandsfiskeloven, plan- og bygningsloven, forurensningsloven etc.). - Ivareta kontakten med andre parter som har viktige roller i vassdragsplanlegging/koordinering: NVE Region øst, FM, VAV, PBE, HEV, SaFoVa, Oslo Elveforum, OFA. - Koordinere etatens arbeid med vassdrag (internt). - Fiske- og artsforvaltning. Tiltak igangsatt eller utført i 2007 av vassdragskarakter: 1. Bevaring av våtmarker og dammer: Vadedammen ved Østensjøvannet er restaurert og Forvaltningsplanen for Østensjøområdet miljøpark er utarbeidet. 2. Registrering av biologisk mangfold. 3. Drift av databasen for biomangfold. 4. Sikring av natur- og rekreasjonsområder. 5. Bekjempelse av fremmede arter. 6. Friområdeprosjektet. 7. Bygging av turveier. 8. Saksbehandling: Kantsonebredder vurderes i enkeltsaker og nyanseres noe i forhold til størrelse på bekken. 9. Opplysningskampanje om viktigheten av kantvegetasjon (langs Lysakerelva). Det ble fremhevet hvorfor kantvegetasjon er viktig, hva som er tillatt og ikke tillatt. Fakta-ark fra FRI ble presentert. Tømming av hageavfall og spredning av fremmede arter ble spesielt omtalt med henvisning til Forurensningsloven.

2 Viktige oppgaver for vassdragskonsulenten i 2008: - Kommundelplan for Lysaker- og Sørkedalsvassdraget. - Kommundelplan for Alna miljøpark. - Forvaltningsplan for fisk. - Oppfølging av vannforvatningsforskriften. - Utvikle samarbeidet og kontakten med OE, OFA, FM, SaFoVa, VAV, NVE osv. - Opprette vanngruppe i FRI. - Mer fokus på gjenåpning og naturlige kantsoner. - Fisketrapper? Relevante planer i 2008: 1. Kommundelplan for Lysaker- og Sørdalsvassdraget. 2. Kommundelplan for Alna miljøpark. 3. Sektorplan for friluftsliv 4. Grøntplanen 5. Byøkologisk program (høring våren 2008) 6. Handlingsplan mot støy (høring våren 2008) Gjenåpning av elver bruk av investeringsmidler: Midlene er forutsatt brukt til oppfølging i forhold til byutviklingsprosjekter der elveåpning kan innarbeides. De tiltenkte prosjektene har ikke kommet så langt at det har vært aktuelt å bistå med midler til elveåpning. Midlene er derfor i liten grad disponert til underprosjekter. Pågående prosjektering er åpning av Leirfossen (Alna), bekkeåpning ved Vesletjern og i Bjerkedalen. Gjenåpning av elver og prosjekterte parkprosjekter: 1. Hovinbekken ved Jordal amfi og Klosterenga. 2. Hovinbekken i Bjerkedalen. 3. Ila/Aleksander Kiellands plass. 4. Bekk fra Vesletjern, Ljanselva ved Skraperudtjern og Lutvannsbekken i Lutdalen. Kontaktpersoner: - Leirfossen Cathrine Louise Løken (Park- og friområdeavdelingen). - Bjerkedalden Marthine Søyland (Park- og friområdeavdelingen) - Vesletjern Trond Enkerud (Skog- og friluftsavdelingen) Gjenåpning av elver for prioriterte byutviklingsprosjekter: 1. Alna ved Grorud stasjon, Alnabru og Kværner. 2. Hovinbekken på Teglverkstomta og Ensjø. 3. Gaustadbekken i Gaustabekkdalen Hovedtrekk: Planlegging og prosjektering i Bygging Karsten Sølve Nilsen tok opp spørsmålet om Isdammen, synligste kilde til Hovinbekken. Isdammen var siste sted man drev isdrift i Oslo, helt til Området er nå til salgs og minnet om at dette er et objekt for FRI. Karsten mente dette var langt på vei en parallell til Sagstua ved Ljanselva og hadde derfor planer om å ta med seg politikere på befaring til Sagstua og Sagdammen. Sak OE 01/2008 Referat fra møtet 27.november 2007 ble godkjent. Møtereferatet er lagt ut på /Møtereferat. Sak OE 02/2008 Rapporter og referater. 0 OEs bidrag til Kdp Friluftsmelding (FRI) ble kommentert. Innspillet er en prioritert elveoversikt med unntak av Lysakerelva som inngår i egen kommunedelplan. Friluftsmeldingen vil vi få tilbake som høring. Byøkologisk program (FRI) ble nevnt og innspill til revisjon av Grøntplanen (PBE) er avlevert. Ida Fossum Tønnessen og Ida Elisabeth Hvoslef rapporterte. a Alna miljøpark - Alna i dagen oppstartseminar i regi av PBE 8. februar Rapport fra Ida Fossum Tønnessen og Karsten Sølve Nilsen. Dette er kalt Norges største elverestaurering av Elisabeth Sem Christensen, prosjektleder for Groruddals-satsingen i Akers Avis Groruddalen 30/ Kontakt i PBE: Erling Gunnufsen/ Thorstein Glad. Høringssvarene fra OE ligger på OEs web-side, Startsiden.

3 Seminaret ble beskrevet som interessant og klargjørende. Christian Ringnes, en av de mange foredragsholdere, dro sammenligninger med nedre del av Lysakerelva. OEs bidrag har til nå spesielt vært ideer til åpning av Alna fra Kværnerfossen til Middelalderparken. PBE ga på seminaret uttrykk for glede over innspillet. Sidebekkene fikk ikke mye tid på seminaret, men rapport (forfattet av Vidar Berget) om disse bekkene er sendt til PBE. Det er laget en egen CD med seminarpresentasjonene som er tilgjengelig ved henvendelse til PBE (Iselin Eng). Karoline Bredland FRI fikk på styringsgruppemøtet rapporten om sidebekkene. b Hovinbekken: Ensjø utbyggingsavtale i regi av EBy, høringsfrist 3.mars Karsten følger opp saken. c. Bjørvika. Charette i regi av Bydel gamle Oslo. I regi av bydelsutvalget i bydel Gamle Oslo ble det i uken januar 2008 gjennomført et samlet tiltak for å utvikle en alternativ plan for Bjørvika-området, nemlig ved en såkalt plansmie (tenketank / charette), der fagfolk, bydelens beboere og øvrige interesserte personer ble innbudt til å delta. Plansmien ble bekostet med kroner av bydel Gamle Oslo. Oslo Elveforum var positivt innstilt til tiltaket, men avsto fra å stå som formell medarrangør. Vi deltok med ideer og innspill, i første rekke ved vår Bjørvika-spesialist ARE ERIKSEN, Miljøforeningen Akerselvas Venner, som aktivt bidro i drøftingene og brukte vår alternative Bjørvikaplan med eget reguleringskart, samt våre brev til Plan- og bygningsetaten, bystyrepartiene, byrådet mv. som underlag. Charetten ble ledet av bydelsutvalgsleder. d Jøtultomten. Tor H-H refererte fra møtet 23.november 2007 med ARCASA, Sagvn. 23C III v/kristian Ødegaard og senere oppfølging. Det er ARCASA som utarbeider reguleringsplanen på vegne av tomteeieren Koteng i Trondheim. Tor Holtan-Hatwig, Ida Fossum Tønnessen og Karsten Sølve Nilsen prøver å få møte Mæland for å trekke OBOS inn i ideene om åpning av Kværnerfossen og elvens videre retning og åpning gjennom Kværnerbyen. OE er interessert i maksimal åpning av fossen. e Skolenes elveadopsjon. Trine redegjorde for adopsjonsstatus og for skolenes forskningscamp 2008 i regi av Kastellet skole, Lambertseter vgs. og Ungt entreprenørskap m.fl. Trine utarbeider en kort rapport om elveadopsjonen som informasjon til politikere og administrasjonen i Rådhuset. f Filmproduksjon til bruk i kontaktvirksomheten til skolene. Leif Bertnes rapporterte om Filmselskapet Sneball som har gjort opptakk blant adopsjosskoler. Han ga uttrykk for at selskapet er en profesjonell utøver som har forstått hensikten med prosjektet. g Norsk Vannforening: Følgende fagtreff (gratis adgang uten forhåndspåmelding) kan anbefales: (1) Vanndirektivet og skjerpet krav til arealplanlegging mandag 3.mars kl Studentersamfunnet,UMB, Ås. (2) Hvordan skal en bestemme økologiske vannkvalitetsmål i ferskvann etter nytt bioklassifiseringssystem? Mandag 26.mai kl , UMB, Ås. Seminar som forutsetter påmelding og betaling: Badevannskvalitet, onsdag 28.mai kl i Forum, CIENS, Forskningsparken, Blindern. h Natur vgs.: Trine og Tor har markert vår takk til skolens skog- og friluftsliv-elever for jobben de har gjort med stabilisering av kantsonene og utlegging av gytegrus i Ljanselva. i Websidene våre oppdateres suksessivt. Gi gjerne tilbakemelding om bruk og ønskemål. Sak OE 03/2008 Befaring langs alle elvene med sikte på saker der OE vil sette inn støtet i forbindelse med budsjettet for Det er viktig å prioritere hvilke bekker OE skal satse på i forbindelse med budsjett for Nedre del av Mærradalsbekken ble trukket fram som aktuell, men Ida E. Hvoslef og Ida Fossum Tønnessen supplert med Frithjof Funder ble anmodet om å fremme et forslag til bekker. Befaring avtales når det er mulig å ta seg fram langs bekkene. Sak OE 04/2007 Gjenåpningsguide produseres av Oslo Elveforum. Erfaring viser at det hersker adskillig usikkerhet blant planleggere og utbyggere om de hensyn som skal tas ved byggog anleggsarbeide langs vassdrag. Det gjelder argumenter for gjenåpning og krav så vel til biologisk mangfold, kantsonen, overvannsbehandling, vanndybde som til utforming av gjenåpnet elv, bekk og dam. Vi kan trenge til en gjenåpningsguide der aktuelle argumenter og bestemmelser samles mellom to permer og på nettet. Saken ble luftet og fikk i prinsippet forståelsesfull mottagelse i møte i SaFoVa. Der fremmet vi også som et prøveutspill følgende notat: Ønske om retningslinjer standarder for gjenåpnede/rehabiliterte vassdrag og vannmiljøer.

4 Oslo Elveforum har gjennom en tid savnet et samlet sett retningslinjer som skal gjelde for gjenåpning og rehabilitering av vassdrag og for en mer kreativ behandling av overvannet, jfr. brev til PBE, FRI,VAV og MOS av 28.desember Her gjengis brevets intensjon i en lett redigert og litt utvidet utgave. - Gjenskapte vannmiljøer i byområder forutsettes å gi opplevelsesverdier som minner om det opprinnelige vassdraget. Der kanal- og bassengløsninger av spesielle grunner velges, må/bør en sørge for å supplere med grønne planter og steiner som skaper biologisk mangfold, strømninger og bevegelse i vannet. - Nyanlagte vannmiljøer bortsett fra badedammer må/bør ikke ha brådyp nær land. Dypere vannforekomster der barn ferdes, må/bør anlegges med skrå/fortrappet bunn opp mot stranden slik at de som frivillig eller ufrivillig befinner seg i vannet med letthet kan redde seg inn på land.*) Det bør i denne sammenheng understrekes at barn må læres opp til å ha et aktsomt forhold til vann, og at mindre barn har et visst tilsyn. Oslo Elveforum ser gjerne at kommunen utarbeider offisielle anbefalinger/regler med utgangspunkt i gjeldende lovverk og politiske intensjoner. Disse må fremstå med et helhetlig/samlet perspektiv på (1) kvalitetskrav til gjenåpnede/ rehabiliterte vannmiljøer i byggesonen, herunder krav om en mer tidsmessig behandling av overflatevannet, (2) aktuelle krav om biologisk mangfold og (3) ønskemål om helsebringende aktiviteter/vannleik mv. i tilknytning til vannmiljøene. I påvente av slike regler vil Oslo Elveforum i sitt informasjonsarbeid tillate seg å bruke formuleringene med fet skrift ovenfor i dette notat *) Slik vi oppfatter dagens lovvern om aktsomhetsplikt i forbindelse med sikring mot fare for barn som ferdes langs vassdrag(vassdragslovens 5), er det strengt tatt bare vannsamlinger med en uheldig kant eller lignede som rammes av de strengeste vernereglene. Brønnloven av 31.mai 1957 ble opphevet og inkorporert i den nye 83 i Plan- og bygningsloven per Vedtak: Med sikte på å imøtekomme et aktuelt behovsamler og presenterer OE - så snart som mulig i et kortfattet smakfullt hefte - argumentasjon for gjenåpning og offentlige/kommunale bestemmelser og OEs eget materiale og utgir og markedsfører en førsteutgave av en Guide for gjenåpning av vassdrag i Oslos byggesone. En revidert utgave utgis evt. senere etter behov når reaksjoner fra myndigheter og andre foreligger. I arbeidet holdes kontakt med kommunale etater, men av tidsomsyn kan ikke ferdig kommunal saksbehanding forventes. Karsten Sølve Nilsen, Leif-Dan Birkemoe og Tor Holtan-Hartwig anmodes å redigere stoffet med støtte av bl.a Øyvind Traagstad og Ulf Fredriksen og med Sigurd som språkvasker. Sak OE 05/ 2008 Møtekalender for Se også Oslo Elveforums møter: Styringsgruppen onsdag 10.april kl i OOF Storforum vårmøte/årsmøte mandag 26.mai kl ved oppgangssaga, Gjersjøelva.Arrangementet starter med redegjørelse for og demonstrasjon av oppgangssaga. Forslag til program kl. 18: Gjenåpning av Sognsvannsbekken med landskapsarkitekt Willy Thomassen. Vanlige årsmøtesaker. Valgkomiteen anmodes om å tre i funksjon. Sted: Båtforeningens lokaler nede ved marinaen. Andre arrangementer: Ordinære elvevandringer i regi av den enkelte gruppe/forening bør med fordel kunne arrangeres i samarbeid med lokale/byomfattende organisasjoner/institusjoner. Betaling for guidetjenesten bør vurderes av elvegruppen. Bekymring fremkom om at det er vanskelig å få tilstrekkelig oppslutning for arbeidet i enkelte elvegrupper. Alnaelvens Venner, men også Akerselvas Venner ble nevnt som eksempler på at arbeidet kan stå i fare for å falle ut. Som en mulig idé ble Oslo Elveforums Nettvenner lansert, men da trenger vi en operatør. Verdens Vanndag søndag 23.mars i påsken.. Et arrangement i nærheten av denne dato kan muligens være aktuelt. Hva med et ekstremsport-stunt i Alnakulverten inne i Ekebergfjellet? Verdens miljøverndag torsdag 5.juni med barneparade gjennom byen. Tor og Trine ordner med hest og vogn. Verdens vannmålingsdag: I tiden 18.september til 18.oktober deltar skoler i et nettverk der en fokuserer på vannkvalitet. VAV i samarbeid med OE. Oslos miljøuke i regi av Grøn Hverdag blir i år flyttet til uke 38 i september. Miljøtorget arrangeres 20.september, sannsynligvis på Rådhusplassen. Det blir anledning til gratisannonsering av elvevandringer denne uken.

5 Elvevandringer i fakkellys: Alnaelva torsdag 11.september (ikke bekreftet). Hovinbekken torsdag 18.september. Akerselva torsdag 25.september. Her har OE stand ved Riverside. Båttrafikk gjennom Akerselvkulverten, musikk og Riverdans planlegges. SaFoVa : 7.mars NB! varslet utsettelse og at ny dato vil foreligge snart, FRI ( Sektorplan Vassdrag, Akerselvkulverten) og 6.juni i VAV Gjenåpningsguide mv). Sak OE 06/2008 Sak til observasjon tiltak for å styrke det frivillige elvearbeidet. - Har foreningene/gruppene et godt mottakerapparat når frivillig krefter melder seg? - Erfaringer med bruk av studenter til utredningsoppdrag. - Vil etablering av nettvenner for en elv kunne være et tjenlig alternativ til dannelse av en egen venneforening? Bør to eller flere elvegrupper kunne etablere et samarbeid? - Samarbeid med skoler/elever i arbeidet med permanent kvalitetsovervåking av elvene? Saken utsettes til neste møte 10. april. Sak OE 07/2008 Økonomisaker. Leif Bertnes la fram regnskapet for 2007 ferdig avstemt inklusive det som var klart for prosjektregnskapene fra OOF ved årets utløp. Fra og med 2008 vil alle prosjekter være overtatt fra OOF. Med sikte på å oppnå bedre avkastning flytter vi kr inn på fastrente/høyrentekonto i BnBank, nytt navn Glitnir. Samtidig avvikler vi både fondssparingen og kundeforholdet i DnB NOR. På vår nye brukskonto, kto , i BnBank (Glitnir) oppnår vi 5 % pa. På fastrente/høyrentekontoen kan vi regne med ca 6 % p.a. Det var enighet om at vi anmoder BDO Noraudit om å være revisor for OE. OOF regner med å fraflytte lokalene i Nedre Vollgt. 9 i løpet av sommeren. Leder, nestleder, kasserer og sekretær gis fullmakt til å finne en god løsning for dekning av OEs kontorbehov. Ida Fossum Tønnessen, Trine Johnsen og Leif Bertnes snakker med Asbjørn Olsen for å få en avklaring. Det er mulig OOF kan få lokaler i Grensen 9. Et annet mulig alternativ kan være lokaler i FRI som også bør kontaktes. Sak OE 08/2008 OEs årsmelding Elvegruppene har fått tilsendt kopi av 2006-meldingen med anmodning om revisjon/supplement om hendinger, planer og tiltak i Frist for svar er satt til søndag 24.februar til Leif-Dan Birkemoe. Hele årsmeldingen 2006 kan leses på nettet! Sak OE 09/2008 Eventuelt. Neste møte: torsdag 10. april 2008 kl i OOF. Det ble opplyst at DNT forbereder en tur langs Akerselva 7. mai for skoleelever i Oslo, kalt Opptur. Saken følges opp av Trine Johnsen i samarbeid med Øyvind Traagstad.

6 Referat fra møte i styringsgruppen 10. april 2008 Sted: OOFs lokaler i N.Vollgt. 9 kl. 17 Til stede: Tor Holtan-Hartwig, Leif Bertnes, Unni Eriksen, Karsten Sølve Nilsen, Trine Johnsen, Ida E. Hvoslef, Knut Søgaard, Ida Fossum Tønnessen, Sigurd Tønsberg, Jon T. Tanung og Leif-Dan Birkemoe (ref). Fraværende: Ellen Svinndal, John Tibballs, Øyvind Traagstad, og Frithjof Funder. Sak OE 10/2008: Godkjenning av referatet fra møtet Referatet er tidligere utsendt og lagt ut på Referatet ble godkjent uten bemerkninger. Sak OE 11/2008 Rapporter og referater a. Mulighetsstudium Vitalisering av nedre del av Akerselva er sendt til politikere, planleggere og utbyggere. Rapporten ble trykt i 230 eksemplarer. Den er lagt inn på VAVs nettsider. Styringsgruppens medlemmer fikk utdelt et eksemplar hver. Restopplaget er nå ca. 90 eksemplarer. Kostnaden med utarbeiding av studien på kr ble dekket av restbevilgningen fra Byrådet til vitaliseringstiltak langs Akerselvas munning. Dokumentet er sendt ledende politikere og byråkrater i Rådhuset, etatene (herunder Ruter tidl. Oslo sporveier), SaFoVas medlemmer, Oslo havn, Fjordbykontoret, Bjørvika utvikling (alle styremedlemmer), Jernbaneverket, Statens vegvesen/oslo distrikt, ROM Eiendom, Linstow Eiendom, Entra Eiendom, Hav Eiendom, Oslo S utvikling, Statsbygg, bydelene Gamle Oslo og Grünerløkka, Thon Opera hotell, Plaza hotell, Den Norske Opera, foruten en rekke nære forbindelser. Rapporten ble slått opp på førstesiden til kommunens nettside noe som resulterte i at NRK Østlandssendingen grep fatt i saken og gjennomførte et intervju med Tor Holtan-Hartwig samtidig som Trine Johnsen fikk en kanotur i Vaterlandsparken, godt sikret med tau for ikke å bli trukket inn i kulverten pga av stor vannføring. b. Lysakerelva planarbeid Kommunedelplan for Lysaker-/Sørkedalsvassdraget et lagt frem og et innspill til denne planen er utarbeidet av Lysakervassdragets Venner. Se Sak OE 13/2008. c. Bjørvikaplanen og Fjordbyplanen er ferdigbehandlet av bystyret. Åpent seminar avholdes 25. april i Oslo rådhus. d. Jøtultomten. Det ble henvist til tidligere kontakt med eier/utbygger. Se ref. møtet e. Skolenes elveadopsjon/blågrønn hovedstadsaksjon lokalt eierskap. Skolenes ryddearbeid samordnes med Ruskenopplegg i tiden 18. april til 16. mai. Kontaktperson for Alna: Egil Storstein ( ). Brev til Østensjøvannets Venner med anmodning om at teigene som er adoptert av skolene samordnes med ryddeaksjonen. For Ljanselva er det OK med skolene. Verdens miljøverndag 5. juni vil bli markert med en parade gjennom byen. Gardister vil gå foran i toget. Tema i år er truede (rødlistede) arter. Elevene vil lage en tegning av hver sin truede art og overlevere disse slik at hver enkelt stortingsrepresentant får en tegning. Knut Søgaard (repr. for Akerselva, bosatt i Oppegård) ønsket å få Vassbonn skole (grunnskole) i Oppegård med i ordingen med elveadopsjon. Nedre del av Gjersjøelva har felles grense med Oslo og møtet fant det rimelig å inkludere Vassbonn skole. Kontakt med rektor (som er meget miljøbevisst) vil bli opprettet. f. Filmproduksjon til bruk i kontaktvirksomheten til skolene. Snøballfilm vil komme i kontakt med tre av skolene som deltar med elveadopsjon. g. Norsk Vannforening. 1. Norsk Vannforening inviterer til åpent gratis fagtreff mandag 14. april 2008, kl , NVEs lokaler, Middelthunsgt. 29, Oslo. Program: Det nye Flomdirektivet, gjort gjeldende i EU fra november Se mer under Fagtreff på 2. Nordisk drikkevannskonferanse holdes i Oslo juni Det ble oppfordret til deltakelse. 3. Seminar om badevannskvalitet onsdag 28. mai kl Forum, CIENS, Forskningsparken.

7 h. SaFoVa: Neste møte holdes i Friluftsetaten På programmet står bl.a. revisjon av Grøntplanen, Plan for friluftslivet og OEs Veiledning for gjenåpning, foruten Vitaliseringsstudiet om Akerselvkulverten og økologisk restaurering. i. Arbeidet med årsmeldingen for Sigurd Tønsberg samler stoffet som er mottatt, leser gjennom og gjør nødvendige korrigeringer. Trine leverte omslagssidene som ble bifalt. Unni tilbød seg også å lese gjennom meldingen som må være klar til trykking innen 15. mai. Firmaet Nett Print vil trykke årsmeldingen i et opplag på 150 eksemplarer. j. Takk mottatt fra Finn Johansen for gave fra OE i forbindelse med hans fratreden i VAV. Sak OE 12/2008 Veileder for gjenåpning av elver. Utkast tilveilederen var i forkant utsendt til gjennomsyn. Veilederen bearbeides videre i kontakt med etatene, påkostes fine bilder og god grafikk. Den må markedsføres blant planleggere og utbyggere. Møte om saken søkes arrangert i Ecobox, Norske Arkitekters Landsforbund. Spørsmålet om arbeidet med layout forelegges VAV som har antydet at veilederen egentlig burde vært oppgave for dem. Sak OE 13/2008 Prioriteringsdrøfting av innsatsen for de mest aktuelle sakene fordeling av ansvar. Prioritering, spesielt i budsjettsammenheng (2009), er nødvendig ut fra hensynet til våre ressurser. Dette gjelder ikke minst i forhold til hvilke bekker/elver vi skal prioritere. Diskusjonen ga følgende prioriteringsrekkefølge: 1. Alna som det er naturlig å dele i en øvre og nedre del. Øvre del er godt dekket ved Groruddalskontoret med hovedansvarlig fra OE Ida Fossum Tønnessen. Alna nedre del, fra Kværner til Middelaldervannspeilet, er allerede blinket ut som OEs satsningsområde. Ida Fossum Tønnessen, Karsten Sølve Nilsen, Tor Holtan-Hartwig med støttegruppe av bl.a. Karsten Alnæs, Ulf Fredriksen og Sigurd Hortemo. 2. Lysakervassdraget har også en øvre og en nedre del. Av aktuelle saker gjelder det vannføringen, organiseringen av fremtidig forvaltning og gjennombrudd ved Jarfyllingen. Lysakervassdragets Venner utga i mars 2008 en egen publikasjon om Forvaltningen av Lysakervassdraget som et innspill til Kommunedelplan (KDP) for Lysaker-/ Sørkedalsvassdraget. Publikasjonen ble utdelt på møtet. Noe av problemet er knyttet til organiseringen - det må tenkes interkommunalt. Hovedansvarlig vil være John Tibballs med støtte fra Tor Holtan-Hartwig, Ida Fossum Tønnessen og Sigurd Tønsberg. 3. Akerselva. Det er spesielt nedre del der mulighetsstudien Vitalisering av nedre del av Akerselva (mars 2008) står i fokus. Planleggere og utbyggere i Bjørvika, bl.a. SLA Landskapsarkitekter ved Hanne Bruun Møller må bearbeides. For den øvre del av Akerselva fremkom det eksempler på at mange nå ønsker å bygge nær elva. Tiden synes derfor inne til å påvirke kommunen til å ta hensyn til de anbefalte byggefrie soner, slik at landskapsrommet ikke ødelegges. I tillegg følges ikke sykkelveien opp driftsmessig, det er observert manglende vedlikehold. Det kan derfor være betimelig å løfte frem igjen det som for 20 år siden ble lansert i kommunedelplan Akerselva miljøpark. Hovedansvarlige for Akerselva vil være Øyvind Traagstad, Are Eriksen, Sigurd Tønsberg og Tor Holtan-Hartwig. 4. Hovinbekken. Klosterenga er igjen mht fremdrift. Karsten Sølve Nilsen er ansvarlig for å følge opp Hovinbekken, fra Marka til fjorden. Gaustadbekkdalen ble nevnt i prioriteringssammenheng med ansvarlige Sigurd Tønsberg og Unni Eriksen. Ida Fossum Tønnessen tar sikte på å få til en befaring sammen med folk fra elvegruppene og fra Friluftsetaten. Det ble bemerket at flere av elvene har en trist nedre del, men en mer hyggelig øvre del. Mærradalsbekken er eksempel på en slik karakteristikk. Ønske om tid og sted for befaring sendes Ida til e:

8 Sak OE 14/2008 Oslo Elveforums møter Neste større møte - Storforum - er vårmøte/årsmøte mandag 26. mai kl ved oppgangssaga, Gjersjøelva. Andre arrangementer: Verdens miljøverndag torsdag 5. juni med barneparade gjennom byen. Verdens vannmålingsdag: I tiden 18. september til 18. oktober deltar skoler i et nettverk der en fokuserer vannkvalitet. VAV i samarbeid med OE. Oslos miljøuke i regi av Grøn Hverdag blir i år flyttet til uke 38 i september. Miljøtorget holdes 20. september sannsynligvis på Rådhusplassen. Det blir anledning til gratisannonsering av elvevandringer denne uken. Elvevandringer i fakkellys: Alnaelva torsdag 11. september. Hovinbekken torsdag 18. september. Akerselva torsdag 25. september. Her har OE stand ved Riverside. Passasjertrafikk med Operabåten og kajakkpadling gjennom Akerselvkulverten, musikk og Riverdans planlegges. Sak OE 15/2008 Saker til observasjon tiltak for å styrke det frivillige elvearbeidet. Saken ikke behandlet, utsettes. Sak OE 16/2008 Økonomisaker a. OOF flytter til nye lokaler i Storgaten mai Ledelsen får fullmakt til å forlenge avtalen med OOF under forutsetning av at kostnadene ikke blir vesentlig høyere enn i dag. b. Utgiftene til bilder, grafikk og trykking av Veileder for gjenåpning godkjennes av Ida Fossum Tønnessen og Sigurd Tønsberg. Dersom vi ikke får bilde- eller grafikkhjelp i en etat eller institusjon må utgiftene påregnes å bli høye. Det forsøkes spesielt å få VAV til å påta seg layoutarbeidet, kfr. Sak OE 12/2008. Ledelsen får fullmakt til å bekoste dokumentet. c. Trykking av mulighetsstudien Vitalisering av nedre del av Akerselva kostet kr for 200 eksemplarer belastes driftsbudsjettet. Rapportarbeidet som kostet kr ble dekket av resten av vitaliseringsbevilgningen på kr fra byrådet. d. Lysakervassdragets Venner vil kunne sende en søknad til OE for trykkekostnader til rapporten Forvaltningen av Lysakervassdraget. e. Leif Bertnes la frem Hovedbok 2007 som viser inntekter og utgifter inklusive prosjektregnskap og mellomregnskap med OOF. Tallgrunnlaget ble godkjent. Det settes nå opp resultat- og balanseregnskap som sendes BDO Noraudit for revisjon forut for årsmøtet 26. mai. Regnskapet signeres av ledelsen. Trine Johnsen opplyste at givere av prosjektmidler har fått kopi av regnskapet som en slags kvittering. Vdr. Turvei/sti langs Ljanselva og Prinsdalsbekken ble det oppfordret til å legge ut bilder på nettsiden til Miljøprosjekt Ljanselva. Sak OE 16/2008 Eventuelt a. Isdammen er viktigste kilde til Hovinbekken. Karsten Sølve Nilsen er av den oppfatning at Oslo kommune bør kjøpe dammen med tilhørende eiendom. Det planlegges også et besøk for sentrale personer til Sagstua ved Ljanselva som kan sies å være en slags parallell. Saken tas opp på kommende møte i SaFoVa. b. Viken Fjernvarme har kommet Østensjøvannets Venner i møte og fremlagt forslag til kryssing av Østensjøvannet på en naturforsvarlig måte. Hensynet til fem bekker på sin vei mot Østensjøvannet vil også finne sin løsning, også med tanke på gjenåpning. Neste møte i styringsgruppen avtales etter årsmøtet 26. mai 2008.

9 Oslo Elveforum - referat fra vårmøte/årsmøte mandag 26. mai 2008 i båtforeningens lokale ved Gjersjøelva. Deltakterlisten omfattet tretti representanter fra Oslo Elveforum foruten tre gjester. Stedlig vertskap: Gjersjøelvgruppen representert ved Guri Vallevik Håbjørg, Harald Lundstedt og Egil Clemetsen. Møtet startet ved oppgangssaga kl.17. Guri Vallevik Håbjørg, Harald Lundstedt og Egil Clemetsen deltok med beretning om historie, anskaffelse, oppbygging, drift, fremtidsplaner og til slutt demonstrasjon av saga. Av fremtidige planer ble nevnt etablering av en kvern litt nedenfor selve oppgangssaga og i et skur, en dampdrevet lokomobilsag som tidlig på 1900-tallet ble benyttet etter nedleggelse av vannsagene, men før elektrisk drift kom i gang. To publikasjoner med fyldig informasjon ble tilbudt: Kulturminner ved Gjersjøelva av Ragnhild Grøndahl Krogness, Lokalhistoriske skrifter nr. 2, Oppegård kommune 1994 og Oppgangssaga i Gjersjøelva av Guri Vallevik Håbjørg. Pause med enkel bevertning i båtforeningens lokale. Møtet ble ledet av Tor Holtan-Hartwig som innledet med presentasjon av deltakerne. Nestleder i Bydel Søndre Nordstrand, Liv Jorunn Eriksen (SV), hilste fra bydelen og fremhevet betydningen av natur, helse og kultur som viktige fundament for bærekraftig overlevering til neste generasjon. Hun minnet om at Søndre Nordstrand er den geografisk største bydel i Oslo med en stor andel ikke-vestlige innbyggere og mange språkgrupper. Bydelen tar de blågrønne verdier bevisst og er imponert over hva Oslo Elveforum har gjort. Nevnt ble oppgangssaga, laksetrapper, Miljøprosjekt Ljanselva, Prinsdalsbekken og årsrapporten for 2007 på hjemmesidene til OE som er lest i sin helhet. Tidligere leder i Norske Landskapsarkitekters forening, Willy Thomassen, holdt foredrag om Flytting av Sognsvannsbekken i forbindelse med byggingen av Rikshospitalet tidlig på 1990-tallet. Sognsvannsbekken, med kraftig løvtrevegetasjon og underskog på begge bredder, rant midt gjennom planområdet for Rikshospitalet. Bekken ble ansett for å ha stor rekreasjonsverdi og geologisk interesse. Bekken er tilnærmet tørr i januar og juli, men har i andre perioder stor vannføring. I Grøntplan til Oslo kommune var det satt opp mål om at bekker og elver i byggesonen skulle holdes åpne og at grøntdrag skulle avsettes på begge sider, fortrinnsvis på minst 20 meter. Den valgte utbyggingsløsning bestod av tre og fire etasjes bygninger som ga en tett utbygging, men samtidig bymessig bygingsstruktur, som krevde så vidt stor tomtebredde at Sognsvannsbekken måtte flyttes noe vestover for å oppnå de byggelinjeavstander som Oslo kommune forlangte etter Grøntplanen. Konsekvensen ble at Sognsvannsbekken, i en lengde av 170 meter, ble flyttet til ny trase vest for det opprinnelige bekkeløp. For å belyse de biologiske sidene ved flytting av bekken ble Laboratorium for Ferskvannsøkologi og Innlandsfiske (LFI) og Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) engasjert. NVE, Hydrologisk avdeling, beregnet vannføringen. Oslomarka Fiskeadministrasjon (OFA) og VAV ble også kontaktet i forbindelse med bekkeomleggingen. Planprosessen ble presentert fra vedtak til omlegging. Herunder kom Thomassen inn på temaet om å bevare uttrykket i kulturlandskapet, bevare en geologisk sti, turvei B1, begrense avrenning, sikre selvrensing og ivareta skjøtsel. Statsbygg etablerte en referansegruppe som del i dette arbeid. Fra startpunkt for nytt løp, i en lengde av ca. 135 meter, ble nytt bekkefar sprengt ned i berggrunnen. Dette ville sikre vannføring i bekken også i relativt tørre perioder. En annen effekt av et nedsprengt løp i forhold til et løp i løsmasser er at problemet med ukontrollert erosjon langs breddene reduseres. Sidene og bunnen i det nye løpet kunne formes med stor grad av nøyaktighet.

10 Bekkeløpets bunn ble gitt turbulens og hvilesteder for fisk ved hjelp av store steiner på bunnen. De utsprengte sidene ble formet som benker som ga mulighet for oppbygging av stabile steinsettinger og vegetasjon. Vegetasjon som kom under flommålet ble basert på fasciner, dvs. 2-4 meter lange pølser av kvist surret sammen og gravd nesten ned i bredden. I disse ble det stukket stiklinger av stedegne planter, først og fremst gråor. Store røtter av nedhugget gråor ble fjernet langs det tidligere løpet og gravd ned i massene langs breddene. Disse kom hurtig med skudd og dannet nytt kratt. For å gi bekken et naturlig forløp, varierende vannhastighet, som ga fisk muligheter for å migrere oppover bekken, ble det bygget terskler, stryk og stillere loner. Ørreten som lever i bekken er stedbunden til Sognsvannsbekken. Det ble funnet stautstarr i området, den ble ikke berørt. Nede ved Ringveien hekket fossekall. Natur- og Ungdom protesterte, mest fordi Gaustad gård ble revet ifm bygging av Rikshospitalet. Kostnadene knyttet til prosjektet ble oppgitt til 4 millioner, eks merverdiavgift. En hefte (samling dokumenter) fra prosjektet ble delt ut: Nytt rikshospital på Gaustad, omlegging av Sognsvannsbekkens nedre del, fysisk gjennomføring og nødvendige tiltak, Hvalstad 27. januar Utgitt av Hindhamar, Sundt, Thomassen A/S, landskapsarkitekter mnla. Årsmøte for Oslo Elveforum - se eget referat.

11 Årsmøte for Oslo Elveforum - ved Gjersjøelven 26. mai Konstituering Til ordstyrer ble valgt Sigurd Tønsberg. Til referent ble valgt Leif-Dan Birkemoe og to til å signere protollen: Ellen Svinndal og Karsten Sølve Nilsen. 2. Årsmelding Styringspruppens leder Tor Holtan-Hartwig la fram årsmeldingen og takket for innsatsen i året som er passert og understreket samordningsansvaret Oslo kommune har for vassdrag i Oslo. De enkelte elvegrupper supplerte visse sider av den skrevne rapporten, spesielt med blikk på fremtiden. Enkelte trekk fra disse kortrapportene kan nevnes: Hoffselva og Frognerelva, Sigurd Tønsberg: Ombygging av nasjonalanlegget i Holmenkollen skaper en del endringer i tilløpet (omlegging av Besserudtjernet) som må få oppmerksomhet. Hovinbekken, Karsten Sølve Nilsen: Håpet at turvei langs bekken vil være gangbar om 8 år. Alna, Vidar Berget: Åpning av Alna gjennom Alnabruterminalen må avgjøres politisk. Lysakerelva, John Tibballs: Turvei gjennom Jarfyllinga ser ut til å gå rett vei. Lysakerelva blir nærmest bakveggen til kontorområdet nederst i elva, det er man ikke fornøyd med. Arkitektene har ikke gjort en god jobb i denne sammenheng. Friluftsetatens anlegg av turvei ser ut til å bli en god løsning. Ellingsrudelva, Frithjof Funder: Understreket at elva grenser til flere kommuner og nevnte Sagdalens Venner. Mærradalsbekken, Knut Vadholm: Fisken lever nederst i bekken! Østensjøvannet, Amund Kveim: Minnet om at Østensjøvannets Venner er 25 år og hva som er oppnådd. Men foreningen blir ikke arbeidsledig i fremtiden! Han så for seg tre utfordringer: arbeid, tålmodighet og en stor porsjon med mangel på tålmodighet. Arbeidsgruppen Alna tilbake til middelalder-oslo, Ida Fossum Tønnessen: Elven må se ut som en elv og ikke kanal. Akerselva, Øyvind Traagstad: Til tross for suksesshistorier, det tas stadig litt ut av områder som egentlig var tiltenkt andre formål. Kontakten med skolene ønskes bedret. Ljanselva og skolene, Trine Johnsen: Samarbeidet med Bærum kommune går sin gang og for skolene er det interesse for undervisningsstoff. Det ønskes også skoleadopsjon på Bærumsiden på lik måte som i Oslo. Ønsket er at Bydelsutvalgene i Oslo er kontakt for barnehagene. Snøballfilm antas å bli ferdig med filmen rett etter ferien. Årsmeldingen ble godkjent. 3. Regnskap Kasserer Leif Bertnes gjennomgikk regnskapet og knyttet kommentarer spesielt til den todelte form, administrasjon og prosjekter. Inntekstpostene ble spesielt forklart. Ordstyrer leste revisors beretning. Regnskapet for 2007 ble godkjent. 4. Budsjett 2008 Leif Bertnes gjennomgikk forslaget til budsjett for Det ble tatt til orientering.

12 5. Valg Frithjof Funder, leder i valgkomiteen, la fram valgkomiteens forslag til ny sammensetning av styringsgruppen som ble vedtatt med akklamasjon: Medlemmer: Varamedlemmer: Leder: Ida Fossum Tønnessen Vidar Berget (Mærradalsbekken) (Alna) Nestleder/sekretær: Leif-Dan Birkemoe Frithjof Funder (Østensjøvannet) (Ellingsrudelva) Kasserer: Leif Bertnes Harald Lundstedt (Ljanselva) (Gjersjøelva) Unni Eriksen Ida Hvoslef (Frognerelva) (Allrounder) Øyvind Traagstad Ulf Fredriksen (Akerselva) (Allrounder) John Tibballs Knut Vadholm (Lysakerelva) (Hoffselva/Mærradalsbk./Lysakerelva) Rådgivergruppe med møterett: Tor Holtan-Hartwig, Sigurd Tønsberg, Karsten Sølve Nilsen Kontakter: Fiskeinteressene:Hjalmar Eide. Velkontaktene: Kjell Fr. Jacobsen. Valgkomité: Trine Johnsen, Ingrid Nissen og Frithjof Funder (leder). Revisor: BDO Noraudit Oslo DA, Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Pb 1704 Vika, 0121 Oslo, Org.nr Den nyvalgte leder Ida Fossum Tønnessen takket Ellen Svinndal og Jon T. Tanung (ikke tilstede) for deltakelse i styringsgruppen, Karsten Sølve Nilsen som går over i rådgivergruppen og for Tor Holtan- Hartwig for lederoppgaven i Oslo Elveforum fra starten i 1999 og som også går over i rådgivergruppen. Sigurd Tønsberg takket også Karsten Sølve Nilsen for mangeårig innsats med boka Byløkker i Oslo av Finn Holden. Trine Johnsen takket Tor Holtan-Hartwig som inspirende leder og håpet at elvevannet fortsetter å renne med boka Leve som elver, denne gangen på et parallellspor. Tor Holtan-Hartwig fremsatte tanken om Oslo-områdets elveforum med Oslo, Oppegård og Bærum som medspillere. Både Gjersjøelva og Lysakerelva er argumenter for en slik tanke. Ellers henviste han til presseskrivet Tor Holtan-Hartwig overlater ledelsen av Oslo Elveforum til Ida Fossum Tønnessen 26. mai 2008 som uttrykker hva som er oppnådd, men mest av alt: Vi ser fremover. Ref.: Leif-Dan Birkemoe

13 Referat fra møte i styringsgruppen 9. september 2008 Sted: OOFs lokaler i Storgata 28 kl. 17 Til stede: Vidar Berget, Leif Bertnes, Leif-Dan Birkemoe, Unni Eriksen, Ulf Fredriksen, Trine Johnsen, Karsten Sølve Nilsen, Sigurd Tønsberg, John Tibballs, Tor Holtan-Hartwig, Ida Fossum Tønnessen, Øyvind Traagstad. Fraværende: Frithjof Funder, Ida Elisabeth Hvoslef, Harald Lundstedt, Knut Vadholm. Sak OE 18/2008: Godkjenning av referatet fra styringsgruppemøtet 10. april Referatet ble godkjent uten bemerkning og er lagt ut på Sak OE 19/2008: Rapporter og referater. Referat fra vårmøte/årsmøte 26. mai 2008 ble godkjent uten bemerkninger og er lagt ut på Det ble orientert om Arbeidsutvalgets møte 9. juni Sak OE20/2008: Oppsummering fra Sa-Fo-Va-møtet (Samarbeidsforum for Oslos vassdrag) 9. september Steinar Helgesen i Idrettsetaten berettet om Holmenkoll-utbyggingen og de planene det nå arbeides etter. For vannhusholdningens del kan vi merke oss følgende: I utgangspunktet ligger det ikke til grunn at man skal ta for mye vann fra vassdragene for snøproduksjon. Derfor skal Øvresetertjern ikke brukes, men et nytt Nedresetertjern skal anlegges. Besserudtjernet skal flyttes slik at bakken kan brukes som helårsbakke selv om den ikke i første omgang planlegges utbygd med porselensspor og plast. Nytt Besserudtjern omfatter også flytting av Peisestua med vannspeilet til tjernet/dammen i forkant. Besserudtjernet er også en verneverdig salamanderbiotop (rødlistet) og det nye Besserudtjernet vil derfor egentlig være et avbøtende tiltak. Midtstubakken skal bygges ny for helårsbruk og en dam i tilknytning til Styggedalsbekken tenkes utnyttet som vannkilde for snøproduksjon. Springvann er for varmt og dyrt til produksjon av snø, samtidig som ledningskapasiteten er for dårlig. I første omgang er det derfor mest trolig at vann fra dammene vil bli benyttet, men om noen år kan det være muligheter for bruk av vann fra Langlivann når drikkevannsledningen derfra blir overflødig etter at Oset-anlegget blir koblet på for fullt. På Sa-Fo-Va-møtet ble planprosessen for Lysakerelva gjennomgått. OE påpekte at forvaltningsansvaret ikke måtte bli for tungvindt å drifte. Det er forskjellig praksis i de tre kommunene og de tre fylkene vassdraget berører. Dette gjelder forvaltningsregimet: Styringsgruppe, prosjektgruppe, referansegruppe og arbeidsgrupper. Vannforskriften kommer også til anvendelse. Se: Jarfyllinga representerer en stor utfordring, men også drikkevannskilden, flomforholdene, Lysaker som tettsted, gangforbindelser, naturinteresser og friluftsliv for å nevne noen stikkord. Kommentar fra OE-møtet: Vi bør ha møte med MOS, Hege Hammer som er leder i Sa-Fo-Va. Den nye filmen om Blågrønn hovedstadsaksjon og skolenes elveadopsjon bør bli kjent for MOS. OE tar initiativ til et møte. Kommunedelplan (KDP)Alna ble tatt opp i forbindelse med ARCASAs planskisse for Jøtultomten som er på kollisjonskurs med kommunens overordnede plan om åpning av vassdraget. Kværnerfossen må åpnes gjennom planområdet se vedlagte notat Siden sist levert ut på Sa-Fo-Va-møtet. Det ble gitt uttrykk for at ARCASA underkommuniserer de politiske føringer. Flere tunge etater mener det samme som OE! Fra VAV kunne Terje Nordeide meddele at Leirfossen ved Hølaløkka blir ferdig våren Sak 21/2008: Gjennomgang og status for arbeidet med elvene våre. Gaustadbekken. Utomhusområdet for Gaustadbekken i Gaustadbekkdalen syd planlegges ferdig i 2010, foreløpig med springvann i bekkeløpet. Miljøforskningssenteret har inngått en samarbeidsavtale med Vann- og avløpsetaten for å regulere forholdet mellom partene i forbindelse med utarbeidelsen av et skisse- og forprosjekt for gjenåpning av Gaustadbekken i Gaustadbekkdalen syd. Det er satt i gang arbeid med ny reguleringsplan for Gaustadbekkdalen nord. Plasseringen av den nye veitraseen gjennom området er av stor

14 betydning for kvaliteten i utomhusområdet/grøntdraget hvor Gaustadbekken skal gjenåpnes. OE går inn for alternativ A, dvs. veien lagt lengst bort fra utomhusområdet/grøntdraget. Sognsvannsbekken. Det er varslet reguleringsplan idet trikken (Ruter) ønsker vennesløyfe. Reguleringsområdet går helt til bekken, men er på plantegningene trolig tegnet noe for stort. OE bør likevel mene noe i et brev til PBE. Lysakerelven. Lysakerelvas Venner er fornøyd med den siste utlysning fra bydelen. Etter befaringen i vår er man nå i gang med arbeidet forbundet med håndteringen med høstflom og utredninger om Jarfyllingen. Bærum kommune henger litt igjen. Styringsgruppen skal ha møte 12. september. Det ble påpekt at forvaltningsregimet er viktig, kfr. Sak 20/2008 om Lysakerelva og Sa-Fo-Va-møtet. Ljanselva. Miljøprosjekt Ljanselva er i gang med et kulturminneprosjekt med Ljanselva i sentrum. En representant for bydel Nordstrand og en for bydel Søndre Nordstrand er med i en arbeidsgruppe sammen med Søndre Aker Historielag m.fl. På Sagløkka har det i år vært kulturbeite. Akerselva. Søndag 14. september er det åpen dag i Bjørvika. Det pågår regulering nord for Nydalsdammen. Parkslirekne er påvist enkelte steder lang Akerselva. Hovinbekken. Det ble kort redegjort for nedre og øvre del av Hovinbekken. Både Statsbygg og PBE avviser forslag om fremføring av Hovinbekken i gjenåpnet trasé til utvidet middelaldervannspeil nord for Bispegata som uhistorisk. OE tar det til orientering. Øvre del ved Isdammen inkl. bygningene er nå i fokus fra Bydelen som kan tenke seg den knyttet til Årvoll gård. Fremdriften for Ensjøbyen er nedtrappet pga markedssituasjonen. Innsjøen (Nye Teglverksdammen) er en forutsetning for rensing av Hovinbekken. Alnaelva. Konflikten med Alnabruterminalen skal belyses på et seminar 23. september. Karsten Sølve Nilsen er blant innlederne. Det ble antydet at hele saken virker litt skummel, kanskje er konklusjonen allerede trukket. Fra visse hold kan det se ut som alternativet er å åpne Alna eller flytte terminalen. Det må finnes en løsning og politikerne må ta et valg. Hovedkonflikten knytter seg til NRF-tomta med en evt. prislapp på ca. 100 millioner kroner. Dette er tomta som Nor-Cargo ønsker å bebygge med terminal, men som PBE vil ha som et grønt friområde. En arkitektegnet skisse viser imidlertid hvor Alnaelva kan bli åpnet og sno seg gjennom deler av Alnabruterminalen. OE bør i et uformelt møte med PBE kunne finne en løsning. Kværnerfossen og ARCANSAs underkommunisering av bystyrets beslutning ble omtalt, kfr. SAK 20 og Sa-Fo-Vamøtet. Turvei under jernbanen på Haugenstua, ved teminalområdet og langs Alna fra Bryn jernbanestasjon til Svartdalen på bordgang langs vassdraget, det siste kanskje ferdigstilt i 2009, ble omtalt. Østensjøvannet. Kunstgressbaner i Østensjøområdet miljøpark er for tiden i fokus. Rustadfeltet fikk kunstgressbane i 2004, og som avbøtende tiltak ble Langerudbekken rensepark bygget som en del av det totale budsjettet. I høst skal anlegg av en kunstgressbane på Abildsøfeltet påbegynnes og på Manglerud er et tilsvarende anlegg under planlegging. Østensjøvannets Venner har dialog med både Abildsø Idrettslag og Manglerud Star i samarbeid med Idrettsetaten for å redusere de negative virkningene på miljøet. Ønsket er å oppnå balanse i miljøregnskapet ved avbøtende tiltak. I et slikt regnskap er en rensepark ifm Smedbergbekken prioritert. Av andre saker kan nevnes problemer med vannstandvariasjoner og ønske om turveiforbindelse mellom Alna- og Østensjøområdet miljøpark fra Bryn jernbanestasjon langs vassdraget ved åpning av Østensjøbekkens nedre del, helt eller delvis. Østensjødagen 2008 ble arrangert 7. september med ca deltakere. Østensjøvannets Venner kan i år markere at foreningen er 25 år. Mærradalsbekken. Det er dårlig vannkvalitet, og derav vond lukt langs vassdraget. Ønsket er å åpne deler av bekken. Styggedalsbekken må sees i sammenheng med bygging av Midtstubakken. Sak 22/2008: Kommundelplan for Lysakerelva status. Det vises til SAK 20 og 21. Det er opprettet et styringssystem, men forvaltningen i etterkant er ikke bestemt. Det bør sendes et brev til MOS om at elvegruppen besitter mye kompetanse og ønsker å være med i referansegruppen. Slik deltakelse gjelder også for de tre elvene Alna, Lysaker- og Akerselva som har viktige prosesser. Lysakerelva er spesielt vanskelig pga at tre kommuner og tre fylker er involvert i forvaltningen. Saken må derfor gjennomtenkes nøye. SAK 23/2008: Kommunedelplan for Alna status. Det vises til SAK 20 og 21 som har belyst Alnaelvas status. Sak 24/2008: Høstmøte/fagmøte torsdag 16. oktober Frognerseteren friluftshus er ikke klart til å motta besøkende og vårt høstmøte må derfor avholdes på annen lokalitet. Flere alternativer ble fremmet, hvorav Fåbro gård ble foreslått. Det er mye planarbeid på gang i Lysakervassdraget og stedet kan derfor egne seg godt. John Tibballs

15 undersøker denne mulighet. I tillegg til en nærmere orientering om Lysakervassdraget var det enighet om at kulturminner langs vassdragene kan være et tema på fagdagen. Byantikvaren som bidragsyter på møte kan være en mulighet.temaet kan også sees i lys av Kulturminneåret Sak 25/2008: Oslo Miljøfestival september og andre planlagte arrangementer. Oslo Elveforum deltar med følgende under miljøfestivalen: Torsdag 18. september: Vandring Hovinbekken Lørdag 20. september: Stand på Miljøtorget på Karl Johan Søndag 21.september: Vandring Ljanselva kl se programmet: Det ble også nevnt Åpen dag 14. september i Bjørvika med OE-stand. Internasjonal torgdag ble gjennomført 30. august. Akerselva i fakkellys torsdag 25. september. Bydel Gamle Oslo har bevilget kr til fri disposisjon innen bydelen. OOF har kjøpt inn 8 kanoer om disse kan benyttes. Lysvandring langs Alna torsdag 18. september kl Bålkveld på Sagstua, arrangør Miljøprosjekt Ljanselva, 12. oktober kl Sak 25/2008: Diverse. a) Økonomi. OEs likviditet er, iflg. Leif Bertnes, som ved årsskiftet god, dvs. at vi har ca. kr i frie midler og ca. kr knyttet til prosjekter. b) Parkslirekne. Tor Holtan-Hartwig meddelte at denne uønskede planten må fjernes over et område på ca. 100 meter langs Prinsdalsbekken. Planten har kommet hit som følge av masseforlytting og Bård Bredesen i Friluftsetaten har beordret den fjernet. I 2005 ble det avsatt kr til turstien som ikke er benyttet. Møtet vedtok å bevilge kr fra dette budsjettet til fjerning av parkslireknen. c) Filmen om skolenes elveadopsjon fra Snøballfilm ble vist (premiere). Møtet applauderte for et god film og takket Leif Bertnes for et godt initiativ. Filmen bør i første rekke vises for både MOS og skolemyndighetene. Neste møte i styringsgruppen: tirsdag 25. november 2008 kl. 17 i OOF/OEs lokaler, Storgaten 28. Ida Fossum Tønnessen Leif-Dan Birkemoe (ref)

16 Oslo Elveforum - referat fra høstmøte torsdag 16. oktober 2008 i kantinen til Mustad, Mustad vei 1 på Lysaker. Til stede: Deltakterlisten omfattet 24 representanter inklusive vertskap og gjester. Møtet startet med omvisning og orientering om Fåbro gård ved adm. dir. Halvard Øye, Mustad Eiendom AS som også var vårt vertskap. Gården ble ferdig restaurert i sommer og er nå hovedkontor for administrasjonen. Mustad ble etablert på Gjøvik i Industritomten på Lilleaker, et område på ca. 170 mål, ble kjøpt i 1875 etter «Nitroglycerin Compagniet» som ble skadet ved en større eksplosjon i Bakgrunnen til etableringen var å komme nærmere markedene og å få en god havn. Fåbro gård ble opprinnelig utskilt fra Sollerud gård, også kalt Øvre Sollerud. Hovedhuset ble oppført ca som sommerbolig for dikteren Christian Braunman Tullin som var medeier i Faabro Spiger-Fabrique anlagt i 1750, nedlagt I 1997 ble Mustad AS delt i tre nye selskaper, Mustad AS, Mustad Industrier AS og Mustad Eiendom AS. Restaureringen av Fåbro gård var utført i nært samarbeid med Byantikvaren og lokalene vi ble vist rundt i var meget smakfulle. De øvrige husene på eiendommen var også nyoppusset. Enkel bevertning ble servert i kantinen organisert av vårt vertskap Mustad AS i samarbeid med Lysakervassdragets Venner. Etter bevertningen orienterte bydelsutvalgsleder for Bydel Ullern, Carl Oscar Pedersen (H) om sin bydel. Han opplyste at bydelen hadde innbyggere, men med arbeidsplasser. Dette medfører sterk daglig tilstrømming av arbeidstakere fra områder utenfor bydelen. Problemet er derfor fremmedparkering og utfordringen begrensning av trafikken. Det bygges over alt på kostbare tomter. Likevel beskrev Pedersen bydelen som en grønn bydel nær byen med trygge boområder og stort utviklingspotensial. Gjennomgangstrafikken med jernbane og bil har i lang tid preget bydelen. Bydelen gjør man hva man kan for å holde vassdragene åpne. Av de tradisjonelle bydelsoppgaver fremhevet Pedersen barnehager som den største utfordring. Oslo Elveforums leder Ida Fossum Tønnessen kåserte deretter om Lysakerelva i historisk perspektiv, industrielt og kulturelt, godt assistert av John Tibballs med bilder. Hun startet i Åsa og trakk frem gods- og jernverkseier, generalkrigskommisær og generalveiintendant Peder Ankers dristige anlegg for frakting av tømmer med kjerratbanen fra Steinsfjorden opp til Damtjern, en høydeforskjell på 400 meter. Langlidammen som eksempel på større inngrep i marka ble omtalt. Ida trakk fram inspirasjon etter befaring fra elveparker i USA som grunnlag for ideer til Akerselva miljøpark og med det forslag for videreføring til Lysakerelva. Herunder betonet hun at det var industrien langs Lysakerelva, Alna og Akerselva som skapte Norges velstand og at dette må vi ikke glemme når ny virksomhet skal etableres. Ida minnet om at det var klosteret på Hovedøya som i middelalderen eide store eiendommer langs Lysakerelva og hun kom også inn på sagaberetninger fra området. Kulturminnene langs vassdraget er i dag stort sett knyttet til sagbruk, jernverk, mølle og vannkraft. Landskapsmessig er det mange idyller, men også friske fossefall. Trine Johnsen fortalte at Oslo Elveforum og Lysakervassdragets Venner samarbeider med Bærum kommune om elveadopsjon for skolene i kommunen med bruk av utearealene ved Lysakerelva. Skolene adopterer en elvestrekning og får både utstyr til å kontrollere dens tilstand og råd om aktiviteter som elevene kan lære av. Undervisningsark er utarbeidet. Lysakerelva vårt felles ansvar - er også et av argumentene for elveadopsjon og blågrønn kommune lokalt eierskap. John Tibballs stod bak etableringen av Lysakervassdragets Venner i 2005 som bl.a. har vandringer og foredrag på sin aktivitetsliste. Det samarbeides med Bærum kommune og foreningen er medlem av Bærum natur- og friluftsråd. Elvevenner i Oslo og Bærum må gå sammen om Lysakervassdraget. Den nye DVD en Elveadopsjon i skolen - en film om et tverrfaglig undervisningsopplegg ble presentert. Hver elvegruppe/forening fikk en DVD hver til bruk i sitt område. Filmen på 15 minutter, laget av Snøball-Film AS, ble meget godt mottatt og spesiell takk rettes til Trine Johnsen og Leif Bertnes for idé og gjennomføring.

OSLO ELVEFORUM ÅRSMELDING FOR 2007

OSLO ELVEFORUM ÅRSMELDING FOR 2007 OSLO ELVEFORUM ÅRSMELDING FOR 2007 Rehabiliteringen av Oslovassdragene er et felles ansvar for mange etater og institusjoner. Samarbeidet mellom de berørte etater har i den senere tid vokst seg sterkere

Detaljer

OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD

OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD ÅRSBERETNING 2011 MED REGNSKAP FOR 2011 OG BUDSJETT FOR 2012 Besøksadresse: Storgata 28, 0184 OSLO Postadresse: Pb 8896, Youngstorget, 0028 OSLO Telefon: 22 17 84 00, Telefax:

Detaljer

Dagsorden: Sak LJ01-2013 Referat fra møtet 12.desember 2012, utsendt tidligere. Godkjent.

Dagsorden: Sak LJ01-2013 Referat fra møtet 12.desember 2012, utsendt tidligere. Godkjent. Rosendalsveien 8 B, 1166 Oslo, tor.holtan-hartwig@getmail.no t: 22 28 30 13 / 918 62 226. ktonr.0530.08.56898 org.nr. 997 867 815 Vi oppfatter vår virksomhet som en forlenget blå-grønn arm for bydelene

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD

OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD ÅRSBERETNING 2007 MED REGNSKAP FOR 2007 OG BUDSJETT FOR 2008 Nedre Vollgate 9, 0158 OSLO Telefon: 22 41 68 80, Telefax: 22 41 68 81 e-post: oofoslo@online.no hjemmeside: www.markanytt.no

Detaljer

Rapport universell utforming Gjøvik og Vestre Toten 2006-2008

Rapport universell utforming Gjøvik og Vestre Toten 2006-2008 Rapport universell utforming Gjøvik og Vestre Toten 2006-2008 1 Gjøvik og Vestre Toten Pilotkommuner for Universell Utforming - et samfunn for alle Rapport for pilotkommuneprosjektet i Gjøvik og Vestre

Detaljer

RØA VEL. Årsberetning og regnskap for 2004. VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE onsdag 27. april 2005 kl. 19.00 i Samfunnshus Vest

RØA VEL. Årsberetning og regnskap for 2004. VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE onsdag 27. april 2005 kl. 19.00 i Samfunnshus Vest Årsberetning og regnskap for 2004 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE onsdag 27. april 2005 kl. 19.00 i Samfunnshus Vest Årsberetning 2004 Følg med på s hjemmesider: www.røa-vel.no Postboks 104, Røa 0701 OSLO e-post:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 8.0 Marked og økonomi. 28 9.0 Friluftsliv og idrett 9.1 Lillomarka Idrettspark. 29 9.2 Lillomarka Orienteringslag 30

Innholdsfortegnelse. 8.0 Marked og økonomi. 28 9.0 Friluftsliv og idrett 9.1 Lillomarka Idrettspark. 29 9.2 Lillomarka Orienteringslag 30 Kommentarer til forslag til planprogram for Huken pukk- og asfaltverk fra Alnaelvens Venner Breisjøgrenda sameie Groruddalen Miljøforum Lillomarka Orienteringslag Lillomarkas Venner Selskapet til Grorud

Detaljer

Fornyet varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet. Gjengivelse av innkomne uttalelser. med tiltakshavers kommentarer

Fornyet varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet. Gjengivelse av innkomne uttalelser. med tiltakshavers kommentarer Fornyet varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet Gjengivelse av innkomne uttalelser Nytt Dobbeltspor OSLO SKI Oslo, Oppegård og Ski kommune REGULERINGSPLAN FOR FOLLOBANEN Fornyet varsel for oppstart

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus 2011-1 - STYRETS VURDERING AV ARBEIDSÅRET 2011 2012 Det har vært høy aktivitet i NOA også i 2011-2012. Aktivitet som fordeler seg på forberedelser

Detaljer

Årsmøte i Østensjøvannets Venner

Årsmøte i Østensjøvannets Venner Østensjøvannets Venner Årsmøte i Østensjøvannets Venner Oppsal samfunnshus, 29. mars 2011, kl. 18.30 Dagsorden 1) Åpning Valg av ordstyrer Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av referent

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Oslo Idrettskrets. Årsberetning 2011

Oslo Idrettskrets. Årsberetning 2011 Oslo Idrettskrets Årsberetning 2011 Kretsstyret i OsLO Kretsstyret, fra venstre foran Anya Sødal, Nordstrand Basketballklubb, Helene Bugge, Sørkedalen Rideklubb og Richard Pedersen, Grorud IL. Bak fra

Detaljer

NYHETSBREV URBANT FRILUFTSLIV SEMINAR. Nr. 4 2014

NYHETSBREV URBANT FRILUFTSLIV SEMINAR. Nr. 4 2014 NYHETSBREV Nr. 4 2014 URBANT FRILUFTSLIV SEMINAR Bård Folke Fredriksen, Jan Bøhler og Peter Butenschøn Les om Urbant friluftsliv Nettjenester fra PBE Bydelsvise velmøter Hausmannskvartalenes vel Hyblifisering

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Torpebekken. Slevikbekken OMRÅDETILTAK I NEDBØRSFELT I ONSØY, FREDRIKSTAD TORPEBEKKEN, KALLERØDBEKKEN OG SLEVIKBEKKEN

PROSJEKTRAPPORT. Torpebekken. Slevikbekken OMRÅDETILTAK I NEDBØRSFELT I ONSØY, FREDRIKSTAD TORPEBEKKEN, KALLERØDBEKKEN OG SLEVIKBEKKEN PROSJEKTRAPPORT Kallerødbekken Torpebekken Slevikbekken OMRÅDETILTAK I NEDBØRSFELT I ONSØY, FREDRIKSTAD TORPEBEKKEN, KALLERØDBEKKEN OG SLEVIKBEKKEN LANDBRUKS- OG NATURFORVALTNINGEN I FREDRIKSTAD FORORD

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Årsberetning 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus 2012-1 - Årsberetning 2012 STYRETS VURDERING AV ARBEIDSÅRET 2012 Det har vært høy aktivitet i NOA også i 2012-2013.

Detaljer

HØVIK VERK VEL POSTBOKS 502, 1328 HØVIK

HØVIK VERK VEL POSTBOKS 502, 1328 HØVIK HØVIK VERK VEL POSTBOKS 502, 1328 HØVIK ÅRSRAPPORT 2010 1 INNHOLD Innkalling til årsmøte 2010 side 3 Kjære Høvikbeboer side 4 Informasjon om Høvik Verk Vel, kart side 6 Referat fra årsmøte 2009 side 8

Detaljer

Orienteringer i møtet: Effektivisering av kulturminnevernet ved bruk av ny teknologi Nominasjon til UNESCOs verdensarvliste

Orienteringer i møtet: Effektivisering av kulturminnevernet ved bruk av ny teknologi Nominasjon til UNESCOs verdensarvliste 201000036-27 Fylkestinget - innkalling til møte Dato: 26. oktober 2010 kl. 09.00 Sted: Fylkeshuset, møterom Oseberg Gruppemøter starter kl. 0800 Vedlagt oversendes: FTsakene nr 61/10-72/10 Møteprotokoll

Detaljer

Spørsmål fra innbyggerne til kommunestyrets møte 12.04.10.

Spørsmål fra innbyggerne til kommunestyrets møte 12.04.10. De 6 første spørsmål var testspørsmål og er dermed ikke med her. I tillegg kan det være sendt inn spørsmål til Spørretimen som vanlig epost- eller brev. de er ikke med her. Spørsmål fra innbyggerne til

Detaljer

Prosjektrapport. BrubyggerBygda Bjoneroa. 8. januar 2014

Prosjektrapport. BrubyggerBygda Bjoneroa. 8. januar 2014 Prosjektrapport BrubyggerBygda Bjoneroa 2008 2013 8. januar 2014 2 Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Bakgrunn... 5 2.1 Initiativ... 5 2.2 Visjon og verdier... 6 2.3 Målsetninger... 7 2.4 Rammer... 7 3 Organisering...

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 3 2 0 0 7 6 2. å r g a n g Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn www.nkrf.no F O R B

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 10.02.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 2 Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Kl. 17.00 Fotografering av administrasjonsutvalgets og hovedutvalgenes

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 12.11.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 12.11.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 12.11.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Medlemsblad for Strømmen Vel nr 1 mars 2007 årgang 38

Medlemsblad for Strømmen Vel nr 1 mars 2007 årgang 38 Medlemsblad for Strømmen Vel nr 1 mars 2007 årgang 38 Gisledal mølle Etterlysning av historier, bilder og dokumenter Krysset ved Bråte bru Statsråd Ihlens vei Bevaring av Norges første industrijernbane

Detaljer