Referat fra styringsgruppemøte onsdag 13. februar 2008 kl i Friluftsetaten, Sommerrogt. 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra styringsgruppemøte onsdag 13. februar 2008 kl. 17.00 i Friluftsetaten, Sommerrogt. 1."

Transkript

1 Referat fra styringsgruppemøte onsdag 13. februar 2008 kl i Friluftsetaten, Sommerrogt. 1. Til stede: Tor Holtan-Hartwig, Ida Fossum Tønnessen, Karsten Sølve Nilsen, Trine Johnsen, Ellen Svinndal, John Tibballs, Ida E. Hvoslef, Øyvind Traagstad, Leif Bertnes og Leif-Dan Birkemoe (ref). Fraværende: Unni Eriksen, Jon T. Tanung, Frithjof Funder og Sigurd Tønsberg. Møtet ble innledet med en orientering av vassdragskonsulent Karoline Bredland, Friluftsetaten, om organisering av etaten og om aktuelle spørsmål i tilknytning til Osloelvene. Innledningsvis ble organisasjonsstrukturen skissert med direktør inklusive stab og controller. Morten Haugen er p.t. konstituert direktør for Anne R. Smedsrud. Det er tre hovedfunksjonsområder: Park- og friområder, Skog- og friluftsliv og Miljø- og planavdeling. FRI omfatter rundt 120 ansatte. Vassdrag er i hovedsak lagt til Miljø- og planavdelingen i seksjon for Byplan. Miljø- og planavdelingen er omstrukturert med omlegging fra fagleder-områder til seksjoner og økt delegert ansvar fra avdelingssjef. Overordnede byplanfunksjoner knyttet til grøntstruktur og vassdrag er samlet i en seksjon. Runar Ovesen, tidligere fagleder vassdrag, er nå seksjonsleder for byplan og vassdrag. Avdelingssjef for miljø- og planavdelingen er Signe Nyhus med 3 seksjoner: Forurensing (3 faste stillinger), Naturforvaltning (3 faste stillinger), Byplan (4 faste stillinger pluss 2 prosjektstillinger) i tillegg til stab som inkluderer miljøinformasjon, jurist, kart- og geodata (3 faste stillinger). Park- og friområdeavdelingen ledes av Reidun Stubbe med 3 seksjoner: Investering/Nyanleggsseksjonen (14 ansatte), Forvaltningsseksjonen (13 ansatte) og Maritim (1-2 ansatte). Skog- og friluftsavdelingen ledes av Jan M. Fredriksen til Trond Enkerud er ferdig godkjent VTA-ansvarlig (vassdragsteknisk ansvarlig). FRI har ansvar for ca. 37 dammer og terskler og VAV har ansvar for ca. 39 damanlegg. Vassdragskonsulenten (Karoline Bredland) har følgende funksjoner: - Oppgaver i forbindelse med overordnede planer og vassdrag. - Ansvar for å koordinere arbeidet med planer for gjenåpning. - Ivareta ansvar/oppgaver/myndighet etter vannressursloven. - Ansvar i etaten for å vurdere/anvende annet aktuelt lovverk i vassdragssaker naturvernloven, lakse- og innlandsfiskeloven, plan- og bygningsloven, forurensningsloven etc.). - Ivareta kontakten med andre parter som har viktige roller i vassdragsplanlegging/koordinering: NVE Region øst, FM, VAV, PBE, HEV, SaFoVa, Oslo Elveforum, OFA. - Koordinere etatens arbeid med vassdrag (internt). - Fiske- og artsforvaltning. Tiltak igangsatt eller utført i 2007 av vassdragskarakter: 1. Bevaring av våtmarker og dammer: Vadedammen ved Østensjøvannet er restaurert og Forvaltningsplanen for Østensjøområdet miljøpark er utarbeidet. 2. Registrering av biologisk mangfold. 3. Drift av databasen for biomangfold. 4. Sikring av natur- og rekreasjonsområder. 5. Bekjempelse av fremmede arter. 6. Friområdeprosjektet. 7. Bygging av turveier. 8. Saksbehandling: Kantsonebredder vurderes i enkeltsaker og nyanseres noe i forhold til størrelse på bekken. 9. Opplysningskampanje om viktigheten av kantvegetasjon (langs Lysakerelva). Det ble fremhevet hvorfor kantvegetasjon er viktig, hva som er tillatt og ikke tillatt. Fakta-ark fra FRI ble presentert. Tømming av hageavfall og spredning av fremmede arter ble spesielt omtalt med henvisning til Forurensningsloven.

2 Viktige oppgaver for vassdragskonsulenten i 2008: - Kommundelplan for Lysaker- og Sørkedalsvassdraget. - Kommundelplan for Alna miljøpark. - Forvaltningsplan for fisk. - Oppfølging av vannforvatningsforskriften. - Utvikle samarbeidet og kontakten med OE, OFA, FM, SaFoVa, VAV, NVE osv. - Opprette vanngruppe i FRI. - Mer fokus på gjenåpning og naturlige kantsoner. - Fisketrapper? Relevante planer i 2008: 1. Kommundelplan for Lysaker- og Sørdalsvassdraget. 2. Kommundelplan for Alna miljøpark. 3. Sektorplan for friluftsliv 4. Grøntplanen 5. Byøkologisk program (høring våren 2008) 6. Handlingsplan mot støy (høring våren 2008) Gjenåpning av elver bruk av investeringsmidler: Midlene er forutsatt brukt til oppfølging i forhold til byutviklingsprosjekter der elveåpning kan innarbeides. De tiltenkte prosjektene har ikke kommet så langt at det har vært aktuelt å bistå med midler til elveåpning. Midlene er derfor i liten grad disponert til underprosjekter. Pågående prosjektering er åpning av Leirfossen (Alna), bekkeåpning ved Vesletjern og i Bjerkedalen. Gjenåpning av elver og prosjekterte parkprosjekter: 1. Hovinbekken ved Jordal amfi og Klosterenga. 2. Hovinbekken i Bjerkedalen. 3. Ila/Aleksander Kiellands plass. 4. Bekk fra Vesletjern, Ljanselva ved Skraperudtjern og Lutvannsbekken i Lutdalen. Kontaktpersoner: - Leirfossen Cathrine Louise Løken (Park- og friområdeavdelingen). - Bjerkedalden Marthine Søyland (Park- og friområdeavdelingen) - Vesletjern Trond Enkerud (Skog- og friluftsavdelingen) Gjenåpning av elver for prioriterte byutviklingsprosjekter: 1. Alna ved Grorud stasjon, Alnabru og Kværner. 2. Hovinbekken på Teglverkstomta og Ensjø. 3. Gaustadbekken i Gaustabekkdalen Hovedtrekk: Planlegging og prosjektering i Bygging Karsten Sølve Nilsen tok opp spørsmålet om Isdammen, synligste kilde til Hovinbekken. Isdammen var siste sted man drev isdrift i Oslo, helt til Området er nå til salgs og minnet om at dette er et objekt for FRI. Karsten mente dette var langt på vei en parallell til Sagstua ved Ljanselva og hadde derfor planer om å ta med seg politikere på befaring til Sagstua og Sagdammen. Sak OE 01/2008 Referat fra møtet 27.november 2007 ble godkjent. Møtereferatet er lagt ut på /Møtereferat. Sak OE 02/2008 Rapporter og referater. 0 OEs bidrag til Kdp Friluftsmelding (FRI) ble kommentert. Innspillet er en prioritert elveoversikt med unntak av Lysakerelva som inngår i egen kommunedelplan. Friluftsmeldingen vil vi få tilbake som høring. Byøkologisk program (FRI) ble nevnt og innspill til revisjon av Grøntplanen (PBE) er avlevert. Ida Fossum Tønnessen og Ida Elisabeth Hvoslef rapporterte. a Alna miljøpark - Alna i dagen oppstartseminar i regi av PBE 8. februar Rapport fra Ida Fossum Tønnessen og Karsten Sølve Nilsen. Dette er kalt Norges største elverestaurering av Elisabeth Sem Christensen, prosjektleder for Groruddals-satsingen i Akers Avis Groruddalen 30/ Kontakt i PBE: Erling Gunnufsen/ Thorstein Glad. Høringssvarene fra OE ligger på OEs web-side, Startsiden.

3 Seminaret ble beskrevet som interessant og klargjørende. Christian Ringnes, en av de mange foredragsholdere, dro sammenligninger med nedre del av Lysakerelva. OEs bidrag har til nå spesielt vært ideer til åpning av Alna fra Kværnerfossen til Middelalderparken. PBE ga på seminaret uttrykk for glede over innspillet. Sidebekkene fikk ikke mye tid på seminaret, men rapport (forfattet av Vidar Berget) om disse bekkene er sendt til PBE. Det er laget en egen CD med seminarpresentasjonene som er tilgjengelig ved henvendelse til PBE (Iselin Eng). Karoline Bredland FRI fikk på styringsgruppemøtet rapporten om sidebekkene. b Hovinbekken: Ensjø utbyggingsavtale i regi av EBy, høringsfrist 3.mars Karsten følger opp saken. c. Bjørvika. Charette i regi av Bydel gamle Oslo. I regi av bydelsutvalget i bydel Gamle Oslo ble det i uken januar 2008 gjennomført et samlet tiltak for å utvikle en alternativ plan for Bjørvika-området, nemlig ved en såkalt plansmie (tenketank / charette), der fagfolk, bydelens beboere og øvrige interesserte personer ble innbudt til å delta. Plansmien ble bekostet med kroner av bydel Gamle Oslo. Oslo Elveforum var positivt innstilt til tiltaket, men avsto fra å stå som formell medarrangør. Vi deltok med ideer og innspill, i første rekke ved vår Bjørvika-spesialist ARE ERIKSEN, Miljøforeningen Akerselvas Venner, som aktivt bidro i drøftingene og brukte vår alternative Bjørvikaplan med eget reguleringskart, samt våre brev til Plan- og bygningsetaten, bystyrepartiene, byrådet mv. som underlag. Charetten ble ledet av bydelsutvalgsleder. d Jøtultomten. Tor H-H refererte fra møtet 23.november 2007 med ARCASA, Sagvn. 23C III v/kristian Ødegaard og senere oppfølging. Det er ARCASA som utarbeider reguleringsplanen på vegne av tomteeieren Koteng i Trondheim. Tor Holtan-Hatwig, Ida Fossum Tønnessen og Karsten Sølve Nilsen prøver å få møte Mæland for å trekke OBOS inn i ideene om åpning av Kværnerfossen og elvens videre retning og åpning gjennom Kværnerbyen. OE er interessert i maksimal åpning av fossen. e Skolenes elveadopsjon. Trine redegjorde for adopsjonsstatus og for skolenes forskningscamp 2008 i regi av Kastellet skole, Lambertseter vgs. og Ungt entreprenørskap m.fl. Trine utarbeider en kort rapport om elveadopsjonen som informasjon til politikere og administrasjonen i Rådhuset. f Filmproduksjon til bruk i kontaktvirksomheten til skolene. Leif Bertnes rapporterte om Filmselskapet Sneball som har gjort opptakk blant adopsjosskoler. Han ga uttrykk for at selskapet er en profesjonell utøver som har forstått hensikten med prosjektet. g Norsk Vannforening: Følgende fagtreff (gratis adgang uten forhåndspåmelding) kan anbefales: (1) Vanndirektivet og skjerpet krav til arealplanlegging mandag 3.mars kl Studentersamfunnet,UMB, Ås. (2) Hvordan skal en bestemme økologiske vannkvalitetsmål i ferskvann etter nytt bioklassifiseringssystem? Mandag 26.mai kl , UMB, Ås. Seminar som forutsetter påmelding og betaling: Badevannskvalitet, onsdag 28.mai kl i Forum, CIENS, Forskningsparken, Blindern. h Natur vgs.: Trine og Tor har markert vår takk til skolens skog- og friluftsliv-elever for jobben de har gjort med stabilisering av kantsonene og utlegging av gytegrus i Ljanselva. i Websidene våre oppdateres suksessivt. Gi gjerne tilbakemelding om bruk og ønskemål. Sak OE 03/2008 Befaring langs alle elvene med sikte på saker der OE vil sette inn støtet i forbindelse med budsjettet for Det er viktig å prioritere hvilke bekker OE skal satse på i forbindelse med budsjett for Nedre del av Mærradalsbekken ble trukket fram som aktuell, men Ida E. Hvoslef og Ida Fossum Tønnessen supplert med Frithjof Funder ble anmodet om å fremme et forslag til bekker. Befaring avtales når det er mulig å ta seg fram langs bekkene. Sak OE 04/2007 Gjenåpningsguide produseres av Oslo Elveforum. Erfaring viser at det hersker adskillig usikkerhet blant planleggere og utbyggere om de hensyn som skal tas ved byggog anleggsarbeide langs vassdrag. Det gjelder argumenter for gjenåpning og krav så vel til biologisk mangfold, kantsonen, overvannsbehandling, vanndybde som til utforming av gjenåpnet elv, bekk og dam. Vi kan trenge til en gjenåpningsguide der aktuelle argumenter og bestemmelser samles mellom to permer og på nettet. Saken ble luftet og fikk i prinsippet forståelsesfull mottagelse i møte i SaFoVa. Der fremmet vi også som et prøveutspill følgende notat: Ønske om retningslinjer standarder for gjenåpnede/rehabiliterte vassdrag og vannmiljøer.

4 Oslo Elveforum har gjennom en tid savnet et samlet sett retningslinjer som skal gjelde for gjenåpning og rehabilitering av vassdrag og for en mer kreativ behandling av overvannet, jfr. brev til PBE, FRI,VAV og MOS av 28.desember Her gjengis brevets intensjon i en lett redigert og litt utvidet utgave. - Gjenskapte vannmiljøer i byområder forutsettes å gi opplevelsesverdier som minner om det opprinnelige vassdraget. Der kanal- og bassengløsninger av spesielle grunner velges, må/bør en sørge for å supplere med grønne planter og steiner som skaper biologisk mangfold, strømninger og bevegelse i vannet. - Nyanlagte vannmiljøer bortsett fra badedammer må/bør ikke ha brådyp nær land. Dypere vannforekomster der barn ferdes, må/bør anlegges med skrå/fortrappet bunn opp mot stranden slik at de som frivillig eller ufrivillig befinner seg i vannet med letthet kan redde seg inn på land.*) Det bør i denne sammenheng understrekes at barn må læres opp til å ha et aktsomt forhold til vann, og at mindre barn har et visst tilsyn. Oslo Elveforum ser gjerne at kommunen utarbeider offisielle anbefalinger/regler med utgangspunkt i gjeldende lovverk og politiske intensjoner. Disse må fremstå med et helhetlig/samlet perspektiv på (1) kvalitetskrav til gjenåpnede/ rehabiliterte vannmiljøer i byggesonen, herunder krav om en mer tidsmessig behandling av overflatevannet, (2) aktuelle krav om biologisk mangfold og (3) ønskemål om helsebringende aktiviteter/vannleik mv. i tilknytning til vannmiljøene. I påvente av slike regler vil Oslo Elveforum i sitt informasjonsarbeid tillate seg å bruke formuleringene med fet skrift ovenfor i dette notat *) Slik vi oppfatter dagens lovvern om aktsomhetsplikt i forbindelse med sikring mot fare for barn som ferdes langs vassdrag(vassdragslovens 5), er det strengt tatt bare vannsamlinger med en uheldig kant eller lignede som rammes av de strengeste vernereglene. Brønnloven av 31.mai 1957 ble opphevet og inkorporert i den nye 83 i Plan- og bygningsloven per Vedtak: Med sikte på å imøtekomme et aktuelt behovsamler og presenterer OE - så snart som mulig i et kortfattet smakfullt hefte - argumentasjon for gjenåpning og offentlige/kommunale bestemmelser og OEs eget materiale og utgir og markedsfører en førsteutgave av en Guide for gjenåpning av vassdrag i Oslos byggesone. En revidert utgave utgis evt. senere etter behov når reaksjoner fra myndigheter og andre foreligger. I arbeidet holdes kontakt med kommunale etater, men av tidsomsyn kan ikke ferdig kommunal saksbehanding forventes. Karsten Sølve Nilsen, Leif-Dan Birkemoe og Tor Holtan-Hartwig anmodes å redigere stoffet med støtte av bl.a Øyvind Traagstad og Ulf Fredriksen og med Sigurd som språkvasker. Sak OE 05/ 2008 Møtekalender for Se også Oslo Elveforums møter: Styringsgruppen onsdag 10.april kl i OOF Storforum vårmøte/årsmøte mandag 26.mai kl ved oppgangssaga, Gjersjøelva.Arrangementet starter med redegjørelse for og demonstrasjon av oppgangssaga. Forslag til program kl. 18: Gjenåpning av Sognsvannsbekken med landskapsarkitekt Willy Thomassen. Vanlige årsmøtesaker. Valgkomiteen anmodes om å tre i funksjon. Sted: Båtforeningens lokaler nede ved marinaen. Andre arrangementer: Ordinære elvevandringer i regi av den enkelte gruppe/forening bør med fordel kunne arrangeres i samarbeid med lokale/byomfattende organisasjoner/institusjoner. Betaling for guidetjenesten bør vurderes av elvegruppen. Bekymring fremkom om at det er vanskelig å få tilstrekkelig oppslutning for arbeidet i enkelte elvegrupper. Alnaelvens Venner, men også Akerselvas Venner ble nevnt som eksempler på at arbeidet kan stå i fare for å falle ut. Som en mulig idé ble Oslo Elveforums Nettvenner lansert, men da trenger vi en operatør. Verdens Vanndag søndag 23.mars i påsken.. Et arrangement i nærheten av denne dato kan muligens være aktuelt. Hva med et ekstremsport-stunt i Alnakulverten inne i Ekebergfjellet? Verdens miljøverndag torsdag 5.juni med barneparade gjennom byen. Tor og Trine ordner med hest og vogn. Verdens vannmålingsdag: I tiden 18.september til 18.oktober deltar skoler i et nettverk der en fokuserer på vannkvalitet. VAV i samarbeid med OE. Oslos miljøuke i regi av Grøn Hverdag blir i år flyttet til uke 38 i september. Miljøtorget arrangeres 20.september, sannsynligvis på Rådhusplassen. Det blir anledning til gratisannonsering av elvevandringer denne uken.

5 Elvevandringer i fakkellys: Alnaelva torsdag 11.september (ikke bekreftet). Hovinbekken torsdag 18.september. Akerselva torsdag 25.september. Her har OE stand ved Riverside. Båttrafikk gjennom Akerselvkulverten, musikk og Riverdans planlegges. SaFoVa : 7.mars NB! varslet utsettelse og at ny dato vil foreligge snart, FRI ( Sektorplan Vassdrag, Akerselvkulverten) og 6.juni i VAV Gjenåpningsguide mv). Sak OE 06/2008 Sak til observasjon tiltak for å styrke det frivillige elvearbeidet. - Har foreningene/gruppene et godt mottakerapparat når frivillig krefter melder seg? - Erfaringer med bruk av studenter til utredningsoppdrag. - Vil etablering av nettvenner for en elv kunne være et tjenlig alternativ til dannelse av en egen venneforening? Bør to eller flere elvegrupper kunne etablere et samarbeid? - Samarbeid med skoler/elever i arbeidet med permanent kvalitetsovervåking av elvene? Saken utsettes til neste møte 10. april. Sak OE 07/2008 Økonomisaker. Leif Bertnes la fram regnskapet for 2007 ferdig avstemt inklusive det som var klart for prosjektregnskapene fra OOF ved årets utløp. Fra og med 2008 vil alle prosjekter være overtatt fra OOF. Med sikte på å oppnå bedre avkastning flytter vi kr inn på fastrente/høyrentekonto i BnBank, nytt navn Glitnir. Samtidig avvikler vi både fondssparingen og kundeforholdet i DnB NOR. På vår nye brukskonto, kto , i BnBank (Glitnir) oppnår vi 5 % pa. På fastrente/høyrentekontoen kan vi regne med ca 6 % p.a. Det var enighet om at vi anmoder BDO Noraudit om å være revisor for OE. OOF regner med å fraflytte lokalene i Nedre Vollgt. 9 i løpet av sommeren. Leder, nestleder, kasserer og sekretær gis fullmakt til å finne en god løsning for dekning av OEs kontorbehov. Ida Fossum Tønnessen, Trine Johnsen og Leif Bertnes snakker med Asbjørn Olsen for å få en avklaring. Det er mulig OOF kan få lokaler i Grensen 9. Et annet mulig alternativ kan være lokaler i FRI som også bør kontaktes. Sak OE 08/2008 OEs årsmelding Elvegruppene har fått tilsendt kopi av 2006-meldingen med anmodning om revisjon/supplement om hendinger, planer og tiltak i Frist for svar er satt til søndag 24.februar til Leif-Dan Birkemoe. Hele årsmeldingen 2006 kan leses på nettet! Sak OE 09/2008 Eventuelt. Neste møte: torsdag 10. april 2008 kl i OOF. Det ble opplyst at DNT forbereder en tur langs Akerselva 7. mai for skoleelever i Oslo, kalt Opptur. Saken følges opp av Trine Johnsen i samarbeid med Øyvind Traagstad.

6 Referat fra møte i styringsgruppen 10. april 2008 Sted: OOFs lokaler i N.Vollgt. 9 kl. 17 Til stede: Tor Holtan-Hartwig, Leif Bertnes, Unni Eriksen, Karsten Sølve Nilsen, Trine Johnsen, Ida E. Hvoslef, Knut Søgaard, Ida Fossum Tønnessen, Sigurd Tønsberg, Jon T. Tanung og Leif-Dan Birkemoe (ref). Fraværende: Ellen Svinndal, John Tibballs, Øyvind Traagstad, og Frithjof Funder. Sak OE 10/2008: Godkjenning av referatet fra møtet Referatet er tidligere utsendt og lagt ut på Referatet ble godkjent uten bemerkninger. Sak OE 11/2008 Rapporter og referater a. Mulighetsstudium Vitalisering av nedre del av Akerselva er sendt til politikere, planleggere og utbyggere. Rapporten ble trykt i 230 eksemplarer. Den er lagt inn på VAVs nettsider. Styringsgruppens medlemmer fikk utdelt et eksemplar hver. Restopplaget er nå ca. 90 eksemplarer. Kostnaden med utarbeiding av studien på kr ble dekket av restbevilgningen fra Byrådet til vitaliseringstiltak langs Akerselvas munning. Dokumentet er sendt ledende politikere og byråkrater i Rådhuset, etatene (herunder Ruter tidl. Oslo sporveier), SaFoVas medlemmer, Oslo havn, Fjordbykontoret, Bjørvika utvikling (alle styremedlemmer), Jernbaneverket, Statens vegvesen/oslo distrikt, ROM Eiendom, Linstow Eiendom, Entra Eiendom, Hav Eiendom, Oslo S utvikling, Statsbygg, bydelene Gamle Oslo og Grünerløkka, Thon Opera hotell, Plaza hotell, Den Norske Opera, foruten en rekke nære forbindelser. Rapporten ble slått opp på førstesiden til kommunens nettside noe som resulterte i at NRK Østlandssendingen grep fatt i saken og gjennomførte et intervju med Tor Holtan-Hartwig samtidig som Trine Johnsen fikk en kanotur i Vaterlandsparken, godt sikret med tau for ikke å bli trukket inn i kulverten pga av stor vannføring. b. Lysakerelva planarbeid Kommunedelplan for Lysaker-/Sørkedalsvassdraget et lagt frem og et innspill til denne planen er utarbeidet av Lysakervassdragets Venner. Se Sak OE 13/2008. c. Bjørvikaplanen og Fjordbyplanen er ferdigbehandlet av bystyret. Åpent seminar avholdes 25. april i Oslo rådhus. d. Jøtultomten. Det ble henvist til tidligere kontakt med eier/utbygger. Se ref. møtet e. Skolenes elveadopsjon/blågrønn hovedstadsaksjon lokalt eierskap. Skolenes ryddearbeid samordnes med Ruskenopplegg i tiden 18. april til 16. mai. Kontaktperson for Alna: Egil Storstein ( ). Brev til Østensjøvannets Venner med anmodning om at teigene som er adoptert av skolene samordnes med ryddeaksjonen. For Ljanselva er det OK med skolene. Verdens miljøverndag 5. juni vil bli markert med en parade gjennom byen. Gardister vil gå foran i toget. Tema i år er truede (rødlistede) arter. Elevene vil lage en tegning av hver sin truede art og overlevere disse slik at hver enkelt stortingsrepresentant får en tegning. Knut Søgaard (repr. for Akerselva, bosatt i Oppegård) ønsket å få Vassbonn skole (grunnskole) i Oppegård med i ordingen med elveadopsjon. Nedre del av Gjersjøelva har felles grense med Oslo og møtet fant det rimelig å inkludere Vassbonn skole. Kontakt med rektor (som er meget miljøbevisst) vil bli opprettet. f. Filmproduksjon til bruk i kontaktvirksomheten til skolene. Snøballfilm vil komme i kontakt med tre av skolene som deltar med elveadopsjon. g. Norsk Vannforening. 1. Norsk Vannforening inviterer til åpent gratis fagtreff mandag 14. april 2008, kl , NVEs lokaler, Middelthunsgt. 29, Oslo. Program: Det nye Flomdirektivet, gjort gjeldende i EU fra november Se mer under Fagtreff på 2. Nordisk drikkevannskonferanse holdes i Oslo juni Det ble oppfordret til deltakelse. 3. Seminar om badevannskvalitet onsdag 28. mai kl Forum, CIENS, Forskningsparken.

7 h. SaFoVa: Neste møte holdes i Friluftsetaten På programmet står bl.a. revisjon av Grøntplanen, Plan for friluftslivet og OEs Veiledning for gjenåpning, foruten Vitaliseringsstudiet om Akerselvkulverten og økologisk restaurering. i. Arbeidet med årsmeldingen for Sigurd Tønsberg samler stoffet som er mottatt, leser gjennom og gjør nødvendige korrigeringer. Trine leverte omslagssidene som ble bifalt. Unni tilbød seg også å lese gjennom meldingen som må være klar til trykking innen 15. mai. Firmaet Nett Print vil trykke årsmeldingen i et opplag på 150 eksemplarer. j. Takk mottatt fra Finn Johansen for gave fra OE i forbindelse med hans fratreden i VAV. Sak OE 12/2008 Veileder for gjenåpning av elver. Utkast tilveilederen var i forkant utsendt til gjennomsyn. Veilederen bearbeides videre i kontakt med etatene, påkostes fine bilder og god grafikk. Den må markedsføres blant planleggere og utbyggere. Møte om saken søkes arrangert i Ecobox, Norske Arkitekters Landsforbund. Spørsmålet om arbeidet med layout forelegges VAV som har antydet at veilederen egentlig burde vært oppgave for dem. Sak OE 13/2008 Prioriteringsdrøfting av innsatsen for de mest aktuelle sakene fordeling av ansvar. Prioritering, spesielt i budsjettsammenheng (2009), er nødvendig ut fra hensynet til våre ressurser. Dette gjelder ikke minst i forhold til hvilke bekker/elver vi skal prioritere. Diskusjonen ga følgende prioriteringsrekkefølge: 1. Alna som det er naturlig å dele i en øvre og nedre del. Øvre del er godt dekket ved Groruddalskontoret med hovedansvarlig fra OE Ida Fossum Tønnessen. Alna nedre del, fra Kværner til Middelaldervannspeilet, er allerede blinket ut som OEs satsningsområde. Ida Fossum Tønnessen, Karsten Sølve Nilsen, Tor Holtan-Hartwig med støttegruppe av bl.a. Karsten Alnæs, Ulf Fredriksen og Sigurd Hortemo. 2. Lysakervassdraget har også en øvre og en nedre del. Av aktuelle saker gjelder det vannføringen, organiseringen av fremtidig forvaltning og gjennombrudd ved Jarfyllingen. Lysakervassdragets Venner utga i mars 2008 en egen publikasjon om Forvaltningen av Lysakervassdraget som et innspill til Kommunedelplan (KDP) for Lysaker-/ Sørkedalsvassdraget. Publikasjonen ble utdelt på møtet. Noe av problemet er knyttet til organiseringen - det må tenkes interkommunalt. Hovedansvarlig vil være John Tibballs med støtte fra Tor Holtan-Hartwig, Ida Fossum Tønnessen og Sigurd Tønsberg. 3. Akerselva. Det er spesielt nedre del der mulighetsstudien Vitalisering av nedre del av Akerselva (mars 2008) står i fokus. Planleggere og utbyggere i Bjørvika, bl.a. SLA Landskapsarkitekter ved Hanne Bruun Møller må bearbeides. For den øvre del av Akerselva fremkom det eksempler på at mange nå ønsker å bygge nær elva. Tiden synes derfor inne til å påvirke kommunen til å ta hensyn til de anbefalte byggefrie soner, slik at landskapsrommet ikke ødelegges. I tillegg følges ikke sykkelveien opp driftsmessig, det er observert manglende vedlikehold. Det kan derfor være betimelig å løfte frem igjen det som for 20 år siden ble lansert i kommunedelplan Akerselva miljøpark. Hovedansvarlige for Akerselva vil være Øyvind Traagstad, Are Eriksen, Sigurd Tønsberg og Tor Holtan-Hartwig. 4. Hovinbekken. Klosterenga er igjen mht fremdrift. Karsten Sølve Nilsen er ansvarlig for å følge opp Hovinbekken, fra Marka til fjorden. Gaustadbekkdalen ble nevnt i prioriteringssammenheng med ansvarlige Sigurd Tønsberg og Unni Eriksen. Ida Fossum Tønnessen tar sikte på å få til en befaring sammen med folk fra elvegruppene og fra Friluftsetaten. Det ble bemerket at flere av elvene har en trist nedre del, men en mer hyggelig øvre del. Mærradalsbekken er eksempel på en slik karakteristikk. Ønske om tid og sted for befaring sendes Ida til e:

8 Sak OE 14/2008 Oslo Elveforums møter Neste større møte - Storforum - er vårmøte/årsmøte mandag 26. mai kl ved oppgangssaga, Gjersjøelva. Andre arrangementer: Verdens miljøverndag torsdag 5. juni med barneparade gjennom byen. Verdens vannmålingsdag: I tiden 18. september til 18. oktober deltar skoler i et nettverk der en fokuserer vannkvalitet. VAV i samarbeid med OE. Oslos miljøuke i regi av Grøn Hverdag blir i år flyttet til uke 38 i september. Miljøtorget holdes 20. september sannsynligvis på Rådhusplassen. Det blir anledning til gratisannonsering av elvevandringer denne uken. Elvevandringer i fakkellys: Alnaelva torsdag 11. september. Hovinbekken torsdag 18. september. Akerselva torsdag 25. september. Her har OE stand ved Riverside. Passasjertrafikk med Operabåten og kajakkpadling gjennom Akerselvkulverten, musikk og Riverdans planlegges. Sak OE 15/2008 Saker til observasjon tiltak for å styrke det frivillige elvearbeidet. Saken ikke behandlet, utsettes. Sak OE 16/2008 Økonomisaker a. OOF flytter til nye lokaler i Storgaten mai Ledelsen får fullmakt til å forlenge avtalen med OOF under forutsetning av at kostnadene ikke blir vesentlig høyere enn i dag. b. Utgiftene til bilder, grafikk og trykking av Veileder for gjenåpning godkjennes av Ida Fossum Tønnessen og Sigurd Tønsberg. Dersom vi ikke får bilde- eller grafikkhjelp i en etat eller institusjon må utgiftene påregnes å bli høye. Det forsøkes spesielt å få VAV til å påta seg layoutarbeidet, kfr. Sak OE 12/2008. Ledelsen får fullmakt til å bekoste dokumentet. c. Trykking av mulighetsstudien Vitalisering av nedre del av Akerselva kostet kr for 200 eksemplarer belastes driftsbudsjettet. Rapportarbeidet som kostet kr ble dekket av resten av vitaliseringsbevilgningen på kr fra byrådet. d. Lysakervassdragets Venner vil kunne sende en søknad til OE for trykkekostnader til rapporten Forvaltningen av Lysakervassdraget. e. Leif Bertnes la frem Hovedbok 2007 som viser inntekter og utgifter inklusive prosjektregnskap og mellomregnskap med OOF. Tallgrunnlaget ble godkjent. Det settes nå opp resultat- og balanseregnskap som sendes BDO Noraudit for revisjon forut for årsmøtet 26. mai. Regnskapet signeres av ledelsen. Trine Johnsen opplyste at givere av prosjektmidler har fått kopi av regnskapet som en slags kvittering. Vdr. Turvei/sti langs Ljanselva og Prinsdalsbekken ble det oppfordret til å legge ut bilder på nettsiden til Miljøprosjekt Ljanselva. Sak OE 16/2008 Eventuelt a. Isdammen er viktigste kilde til Hovinbekken. Karsten Sølve Nilsen er av den oppfatning at Oslo kommune bør kjøpe dammen med tilhørende eiendom. Det planlegges også et besøk for sentrale personer til Sagstua ved Ljanselva som kan sies å være en slags parallell. Saken tas opp på kommende møte i SaFoVa. b. Viken Fjernvarme har kommet Østensjøvannets Venner i møte og fremlagt forslag til kryssing av Østensjøvannet på en naturforsvarlig måte. Hensynet til fem bekker på sin vei mot Østensjøvannet vil også finne sin løsning, også med tanke på gjenåpning. Neste møte i styringsgruppen avtales etter årsmøtet 26. mai 2008.

9 Oslo Elveforum - referat fra vårmøte/årsmøte mandag 26. mai 2008 i båtforeningens lokale ved Gjersjøelva. Deltakterlisten omfattet tretti representanter fra Oslo Elveforum foruten tre gjester. Stedlig vertskap: Gjersjøelvgruppen representert ved Guri Vallevik Håbjørg, Harald Lundstedt og Egil Clemetsen. Møtet startet ved oppgangssaga kl.17. Guri Vallevik Håbjørg, Harald Lundstedt og Egil Clemetsen deltok med beretning om historie, anskaffelse, oppbygging, drift, fremtidsplaner og til slutt demonstrasjon av saga. Av fremtidige planer ble nevnt etablering av en kvern litt nedenfor selve oppgangssaga og i et skur, en dampdrevet lokomobilsag som tidlig på 1900-tallet ble benyttet etter nedleggelse av vannsagene, men før elektrisk drift kom i gang. To publikasjoner med fyldig informasjon ble tilbudt: Kulturminner ved Gjersjøelva av Ragnhild Grøndahl Krogness, Lokalhistoriske skrifter nr. 2, Oppegård kommune 1994 og Oppgangssaga i Gjersjøelva av Guri Vallevik Håbjørg. Pause med enkel bevertning i båtforeningens lokale. Møtet ble ledet av Tor Holtan-Hartwig som innledet med presentasjon av deltakerne. Nestleder i Bydel Søndre Nordstrand, Liv Jorunn Eriksen (SV), hilste fra bydelen og fremhevet betydningen av natur, helse og kultur som viktige fundament for bærekraftig overlevering til neste generasjon. Hun minnet om at Søndre Nordstrand er den geografisk største bydel i Oslo med en stor andel ikke-vestlige innbyggere og mange språkgrupper. Bydelen tar de blågrønne verdier bevisst og er imponert over hva Oslo Elveforum har gjort. Nevnt ble oppgangssaga, laksetrapper, Miljøprosjekt Ljanselva, Prinsdalsbekken og årsrapporten for 2007 på hjemmesidene til OE som er lest i sin helhet. Tidligere leder i Norske Landskapsarkitekters forening, Willy Thomassen, holdt foredrag om Flytting av Sognsvannsbekken i forbindelse med byggingen av Rikshospitalet tidlig på 1990-tallet. Sognsvannsbekken, med kraftig løvtrevegetasjon og underskog på begge bredder, rant midt gjennom planområdet for Rikshospitalet. Bekken ble ansett for å ha stor rekreasjonsverdi og geologisk interesse. Bekken er tilnærmet tørr i januar og juli, men har i andre perioder stor vannføring. I Grøntplan til Oslo kommune var det satt opp mål om at bekker og elver i byggesonen skulle holdes åpne og at grøntdrag skulle avsettes på begge sider, fortrinnsvis på minst 20 meter. Den valgte utbyggingsløsning bestod av tre og fire etasjes bygninger som ga en tett utbygging, men samtidig bymessig bygingsstruktur, som krevde så vidt stor tomtebredde at Sognsvannsbekken måtte flyttes noe vestover for å oppnå de byggelinjeavstander som Oslo kommune forlangte etter Grøntplanen. Konsekvensen ble at Sognsvannsbekken, i en lengde av 170 meter, ble flyttet til ny trase vest for det opprinnelige bekkeløp. For å belyse de biologiske sidene ved flytting av bekken ble Laboratorium for Ferskvannsøkologi og Innlandsfiske (LFI) og Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) engasjert. NVE, Hydrologisk avdeling, beregnet vannføringen. Oslomarka Fiskeadministrasjon (OFA) og VAV ble også kontaktet i forbindelse med bekkeomleggingen. Planprosessen ble presentert fra vedtak til omlegging. Herunder kom Thomassen inn på temaet om å bevare uttrykket i kulturlandskapet, bevare en geologisk sti, turvei B1, begrense avrenning, sikre selvrensing og ivareta skjøtsel. Statsbygg etablerte en referansegruppe som del i dette arbeid. Fra startpunkt for nytt løp, i en lengde av ca. 135 meter, ble nytt bekkefar sprengt ned i berggrunnen. Dette ville sikre vannføring i bekken også i relativt tørre perioder. En annen effekt av et nedsprengt løp i forhold til et løp i løsmasser er at problemet med ukontrollert erosjon langs breddene reduseres. Sidene og bunnen i det nye løpet kunne formes med stor grad av nøyaktighet.

10 Bekkeløpets bunn ble gitt turbulens og hvilesteder for fisk ved hjelp av store steiner på bunnen. De utsprengte sidene ble formet som benker som ga mulighet for oppbygging av stabile steinsettinger og vegetasjon. Vegetasjon som kom under flommålet ble basert på fasciner, dvs. 2-4 meter lange pølser av kvist surret sammen og gravd nesten ned i bredden. I disse ble det stukket stiklinger av stedegne planter, først og fremst gråor. Store røtter av nedhugget gråor ble fjernet langs det tidligere løpet og gravd ned i massene langs breddene. Disse kom hurtig med skudd og dannet nytt kratt. For å gi bekken et naturlig forløp, varierende vannhastighet, som ga fisk muligheter for å migrere oppover bekken, ble det bygget terskler, stryk og stillere loner. Ørreten som lever i bekken er stedbunden til Sognsvannsbekken. Det ble funnet stautstarr i området, den ble ikke berørt. Nede ved Ringveien hekket fossekall. Natur- og Ungdom protesterte, mest fordi Gaustad gård ble revet ifm bygging av Rikshospitalet. Kostnadene knyttet til prosjektet ble oppgitt til 4 millioner, eks merverdiavgift. En hefte (samling dokumenter) fra prosjektet ble delt ut: Nytt rikshospital på Gaustad, omlegging av Sognsvannsbekkens nedre del, fysisk gjennomføring og nødvendige tiltak, Hvalstad 27. januar Utgitt av Hindhamar, Sundt, Thomassen A/S, landskapsarkitekter mnla. Årsmøte for Oslo Elveforum - se eget referat.

11 Årsmøte for Oslo Elveforum - ved Gjersjøelven 26. mai Konstituering Til ordstyrer ble valgt Sigurd Tønsberg. Til referent ble valgt Leif-Dan Birkemoe og to til å signere protollen: Ellen Svinndal og Karsten Sølve Nilsen. 2. Årsmelding Styringspruppens leder Tor Holtan-Hartwig la fram årsmeldingen og takket for innsatsen i året som er passert og understreket samordningsansvaret Oslo kommune har for vassdrag i Oslo. De enkelte elvegrupper supplerte visse sider av den skrevne rapporten, spesielt med blikk på fremtiden. Enkelte trekk fra disse kortrapportene kan nevnes: Hoffselva og Frognerelva, Sigurd Tønsberg: Ombygging av nasjonalanlegget i Holmenkollen skaper en del endringer i tilløpet (omlegging av Besserudtjernet) som må få oppmerksomhet. Hovinbekken, Karsten Sølve Nilsen: Håpet at turvei langs bekken vil være gangbar om 8 år. Alna, Vidar Berget: Åpning av Alna gjennom Alnabruterminalen må avgjøres politisk. Lysakerelva, John Tibballs: Turvei gjennom Jarfyllinga ser ut til å gå rett vei. Lysakerelva blir nærmest bakveggen til kontorområdet nederst i elva, det er man ikke fornøyd med. Arkitektene har ikke gjort en god jobb i denne sammenheng. Friluftsetatens anlegg av turvei ser ut til å bli en god løsning. Ellingsrudelva, Frithjof Funder: Understreket at elva grenser til flere kommuner og nevnte Sagdalens Venner. Mærradalsbekken, Knut Vadholm: Fisken lever nederst i bekken! Østensjøvannet, Amund Kveim: Minnet om at Østensjøvannets Venner er 25 år og hva som er oppnådd. Men foreningen blir ikke arbeidsledig i fremtiden! Han så for seg tre utfordringer: arbeid, tålmodighet og en stor porsjon med mangel på tålmodighet. Arbeidsgruppen Alna tilbake til middelalder-oslo, Ida Fossum Tønnessen: Elven må se ut som en elv og ikke kanal. Akerselva, Øyvind Traagstad: Til tross for suksesshistorier, det tas stadig litt ut av områder som egentlig var tiltenkt andre formål. Kontakten med skolene ønskes bedret. Ljanselva og skolene, Trine Johnsen: Samarbeidet med Bærum kommune går sin gang og for skolene er det interesse for undervisningsstoff. Det ønskes også skoleadopsjon på Bærumsiden på lik måte som i Oslo. Ønsket er at Bydelsutvalgene i Oslo er kontakt for barnehagene. Snøballfilm antas å bli ferdig med filmen rett etter ferien. Årsmeldingen ble godkjent. 3. Regnskap Kasserer Leif Bertnes gjennomgikk regnskapet og knyttet kommentarer spesielt til den todelte form, administrasjon og prosjekter. Inntekstpostene ble spesielt forklart. Ordstyrer leste revisors beretning. Regnskapet for 2007 ble godkjent. 4. Budsjett 2008 Leif Bertnes gjennomgikk forslaget til budsjett for Det ble tatt til orientering.

12 5. Valg Frithjof Funder, leder i valgkomiteen, la fram valgkomiteens forslag til ny sammensetning av styringsgruppen som ble vedtatt med akklamasjon: Medlemmer: Varamedlemmer: Leder: Ida Fossum Tønnessen Vidar Berget (Mærradalsbekken) (Alna) Nestleder/sekretær: Leif-Dan Birkemoe Frithjof Funder (Østensjøvannet) (Ellingsrudelva) Kasserer: Leif Bertnes Harald Lundstedt (Ljanselva) (Gjersjøelva) Unni Eriksen Ida Hvoslef (Frognerelva) (Allrounder) Øyvind Traagstad Ulf Fredriksen (Akerselva) (Allrounder) John Tibballs Knut Vadholm (Lysakerelva) (Hoffselva/Mærradalsbk./Lysakerelva) Rådgivergruppe med møterett: Tor Holtan-Hartwig, Sigurd Tønsberg, Karsten Sølve Nilsen Kontakter: Fiskeinteressene:Hjalmar Eide. Velkontaktene: Kjell Fr. Jacobsen. Valgkomité: Trine Johnsen, Ingrid Nissen og Frithjof Funder (leder). Revisor: BDO Noraudit Oslo DA, Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Pb 1704 Vika, 0121 Oslo, Org.nr Den nyvalgte leder Ida Fossum Tønnessen takket Ellen Svinndal og Jon T. Tanung (ikke tilstede) for deltakelse i styringsgruppen, Karsten Sølve Nilsen som går over i rådgivergruppen og for Tor Holtan- Hartwig for lederoppgaven i Oslo Elveforum fra starten i 1999 og som også går over i rådgivergruppen. Sigurd Tønsberg takket også Karsten Sølve Nilsen for mangeårig innsats med boka Byløkker i Oslo av Finn Holden. Trine Johnsen takket Tor Holtan-Hartwig som inspirende leder og håpet at elvevannet fortsetter å renne med boka Leve som elver, denne gangen på et parallellspor. Tor Holtan-Hartwig fremsatte tanken om Oslo-områdets elveforum med Oslo, Oppegård og Bærum som medspillere. Både Gjersjøelva og Lysakerelva er argumenter for en slik tanke. Ellers henviste han til presseskrivet Tor Holtan-Hartwig overlater ledelsen av Oslo Elveforum til Ida Fossum Tønnessen 26. mai 2008 som uttrykker hva som er oppnådd, men mest av alt: Vi ser fremover. Ref.: Leif-Dan Birkemoe

13 Referat fra møte i styringsgruppen 9. september 2008 Sted: OOFs lokaler i Storgata 28 kl. 17 Til stede: Vidar Berget, Leif Bertnes, Leif-Dan Birkemoe, Unni Eriksen, Ulf Fredriksen, Trine Johnsen, Karsten Sølve Nilsen, Sigurd Tønsberg, John Tibballs, Tor Holtan-Hartwig, Ida Fossum Tønnessen, Øyvind Traagstad. Fraværende: Frithjof Funder, Ida Elisabeth Hvoslef, Harald Lundstedt, Knut Vadholm. Sak OE 18/2008: Godkjenning av referatet fra styringsgruppemøtet 10. april Referatet ble godkjent uten bemerkning og er lagt ut på Sak OE 19/2008: Rapporter og referater. Referat fra vårmøte/årsmøte 26. mai 2008 ble godkjent uten bemerkninger og er lagt ut på Det ble orientert om Arbeidsutvalgets møte 9. juni Sak OE20/2008: Oppsummering fra Sa-Fo-Va-møtet (Samarbeidsforum for Oslos vassdrag) 9. september Steinar Helgesen i Idrettsetaten berettet om Holmenkoll-utbyggingen og de planene det nå arbeides etter. For vannhusholdningens del kan vi merke oss følgende: I utgangspunktet ligger det ikke til grunn at man skal ta for mye vann fra vassdragene for snøproduksjon. Derfor skal Øvresetertjern ikke brukes, men et nytt Nedresetertjern skal anlegges. Besserudtjernet skal flyttes slik at bakken kan brukes som helårsbakke selv om den ikke i første omgang planlegges utbygd med porselensspor og plast. Nytt Besserudtjern omfatter også flytting av Peisestua med vannspeilet til tjernet/dammen i forkant. Besserudtjernet er også en verneverdig salamanderbiotop (rødlistet) og det nye Besserudtjernet vil derfor egentlig være et avbøtende tiltak. Midtstubakken skal bygges ny for helårsbruk og en dam i tilknytning til Styggedalsbekken tenkes utnyttet som vannkilde for snøproduksjon. Springvann er for varmt og dyrt til produksjon av snø, samtidig som ledningskapasiteten er for dårlig. I første omgang er det derfor mest trolig at vann fra dammene vil bli benyttet, men om noen år kan det være muligheter for bruk av vann fra Langlivann når drikkevannsledningen derfra blir overflødig etter at Oset-anlegget blir koblet på for fullt. På Sa-Fo-Va-møtet ble planprosessen for Lysakerelva gjennomgått. OE påpekte at forvaltningsansvaret ikke måtte bli for tungvindt å drifte. Det er forskjellig praksis i de tre kommunene og de tre fylkene vassdraget berører. Dette gjelder forvaltningsregimet: Styringsgruppe, prosjektgruppe, referansegruppe og arbeidsgrupper. Vannforskriften kommer også til anvendelse. Se: Jarfyllinga representerer en stor utfordring, men også drikkevannskilden, flomforholdene, Lysaker som tettsted, gangforbindelser, naturinteresser og friluftsliv for å nevne noen stikkord. Kommentar fra OE-møtet: Vi bør ha møte med MOS, Hege Hammer som er leder i Sa-Fo-Va. Den nye filmen om Blågrønn hovedstadsaksjon og skolenes elveadopsjon bør bli kjent for MOS. OE tar initiativ til et møte. Kommunedelplan (KDP)Alna ble tatt opp i forbindelse med ARCASAs planskisse for Jøtultomten som er på kollisjonskurs med kommunens overordnede plan om åpning av vassdraget. Kværnerfossen må åpnes gjennom planområdet se vedlagte notat Siden sist levert ut på Sa-Fo-Va-møtet. Det ble gitt uttrykk for at ARCASA underkommuniserer de politiske føringer. Flere tunge etater mener det samme som OE! Fra VAV kunne Terje Nordeide meddele at Leirfossen ved Hølaløkka blir ferdig våren Sak 21/2008: Gjennomgang og status for arbeidet med elvene våre. Gaustadbekken. Utomhusområdet for Gaustadbekken i Gaustadbekkdalen syd planlegges ferdig i 2010, foreløpig med springvann i bekkeløpet. Miljøforskningssenteret har inngått en samarbeidsavtale med Vann- og avløpsetaten for å regulere forholdet mellom partene i forbindelse med utarbeidelsen av et skisse- og forprosjekt for gjenåpning av Gaustadbekken i Gaustadbekkdalen syd. Det er satt i gang arbeid med ny reguleringsplan for Gaustadbekkdalen nord. Plasseringen av den nye veitraseen gjennom området er av stor

14 betydning for kvaliteten i utomhusområdet/grøntdraget hvor Gaustadbekken skal gjenåpnes. OE går inn for alternativ A, dvs. veien lagt lengst bort fra utomhusområdet/grøntdraget. Sognsvannsbekken. Det er varslet reguleringsplan idet trikken (Ruter) ønsker vennesløyfe. Reguleringsområdet går helt til bekken, men er på plantegningene trolig tegnet noe for stort. OE bør likevel mene noe i et brev til PBE. Lysakerelven. Lysakerelvas Venner er fornøyd med den siste utlysning fra bydelen. Etter befaringen i vår er man nå i gang med arbeidet forbundet med håndteringen med høstflom og utredninger om Jarfyllingen. Bærum kommune henger litt igjen. Styringsgruppen skal ha møte 12. september. Det ble påpekt at forvaltningsregimet er viktig, kfr. Sak 20/2008 om Lysakerelva og Sa-Fo-Va-møtet. Ljanselva. Miljøprosjekt Ljanselva er i gang med et kulturminneprosjekt med Ljanselva i sentrum. En representant for bydel Nordstrand og en for bydel Søndre Nordstrand er med i en arbeidsgruppe sammen med Søndre Aker Historielag m.fl. På Sagløkka har det i år vært kulturbeite. Akerselva. Søndag 14. september er det åpen dag i Bjørvika. Det pågår regulering nord for Nydalsdammen. Parkslirekne er påvist enkelte steder lang Akerselva. Hovinbekken. Det ble kort redegjort for nedre og øvre del av Hovinbekken. Både Statsbygg og PBE avviser forslag om fremføring av Hovinbekken i gjenåpnet trasé til utvidet middelaldervannspeil nord for Bispegata som uhistorisk. OE tar det til orientering. Øvre del ved Isdammen inkl. bygningene er nå i fokus fra Bydelen som kan tenke seg den knyttet til Årvoll gård. Fremdriften for Ensjøbyen er nedtrappet pga markedssituasjonen. Innsjøen (Nye Teglverksdammen) er en forutsetning for rensing av Hovinbekken. Alnaelva. Konflikten med Alnabruterminalen skal belyses på et seminar 23. september. Karsten Sølve Nilsen er blant innlederne. Det ble antydet at hele saken virker litt skummel, kanskje er konklusjonen allerede trukket. Fra visse hold kan det se ut som alternativet er å åpne Alna eller flytte terminalen. Det må finnes en løsning og politikerne må ta et valg. Hovedkonflikten knytter seg til NRF-tomta med en evt. prislapp på ca. 100 millioner kroner. Dette er tomta som Nor-Cargo ønsker å bebygge med terminal, men som PBE vil ha som et grønt friområde. En arkitektegnet skisse viser imidlertid hvor Alnaelva kan bli åpnet og sno seg gjennom deler av Alnabruterminalen. OE bør i et uformelt møte med PBE kunne finne en løsning. Kværnerfossen og ARCANSAs underkommunisering av bystyrets beslutning ble omtalt, kfr. SAK 20 og Sa-Fo-Vamøtet. Turvei under jernbanen på Haugenstua, ved teminalområdet og langs Alna fra Bryn jernbanestasjon til Svartdalen på bordgang langs vassdraget, det siste kanskje ferdigstilt i 2009, ble omtalt. Østensjøvannet. Kunstgressbaner i Østensjøområdet miljøpark er for tiden i fokus. Rustadfeltet fikk kunstgressbane i 2004, og som avbøtende tiltak ble Langerudbekken rensepark bygget som en del av det totale budsjettet. I høst skal anlegg av en kunstgressbane på Abildsøfeltet påbegynnes og på Manglerud er et tilsvarende anlegg under planlegging. Østensjøvannets Venner har dialog med både Abildsø Idrettslag og Manglerud Star i samarbeid med Idrettsetaten for å redusere de negative virkningene på miljøet. Ønsket er å oppnå balanse i miljøregnskapet ved avbøtende tiltak. I et slikt regnskap er en rensepark ifm Smedbergbekken prioritert. Av andre saker kan nevnes problemer med vannstandvariasjoner og ønske om turveiforbindelse mellom Alna- og Østensjøområdet miljøpark fra Bryn jernbanestasjon langs vassdraget ved åpning av Østensjøbekkens nedre del, helt eller delvis. Østensjødagen 2008 ble arrangert 7. september med ca deltakere. Østensjøvannets Venner kan i år markere at foreningen er 25 år. Mærradalsbekken. Det er dårlig vannkvalitet, og derav vond lukt langs vassdraget. Ønsket er å åpne deler av bekken. Styggedalsbekken må sees i sammenheng med bygging av Midtstubakken. Sak 22/2008: Kommundelplan for Lysakerelva status. Det vises til SAK 20 og 21. Det er opprettet et styringssystem, men forvaltningen i etterkant er ikke bestemt. Det bør sendes et brev til MOS om at elvegruppen besitter mye kompetanse og ønsker å være med i referansegruppen. Slik deltakelse gjelder også for de tre elvene Alna, Lysaker- og Akerselva som har viktige prosesser. Lysakerelva er spesielt vanskelig pga at tre kommuner og tre fylker er involvert i forvaltningen. Saken må derfor gjennomtenkes nøye. SAK 23/2008: Kommunedelplan for Alna status. Det vises til SAK 20 og 21 som har belyst Alnaelvas status. Sak 24/2008: Høstmøte/fagmøte torsdag 16. oktober Frognerseteren friluftshus er ikke klart til å motta besøkende og vårt høstmøte må derfor avholdes på annen lokalitet. Flere alternativer ble fremmet, hvorav Fåbro gård ble foreslått. Det er mye planarbeid på gang i Lysakervassdraget og stedet kan derfor egne seg godt. John Tibballs

15 undersøker denne mulighet. I tillegg til en nærmere orientering om Lysakervassdraget var det enighet om at kulturminner langs vassdragene kan være et tema på fagdagen. Byantikvaren som bidragsyter på møte kan være en mulighet.temaet kan også sees i lys av Kulturminneåret Sak 25/2008: Oslo Miljøfestival september og andre planlagte arrangementer. Oslo Elveforum deltar med følgende under miljøfestivalen: Torsdag 18. september: Vandring Hovinbekken Lørdag 20. september: Stand på Miljøtorget på Karl Johan Søndag 21.september: Vandring Ljanselva kl se programmet: Det ble også nevnt Åpen dag 14. september i Bjørvika med OE-stand. Internasjonal torgdag ble gjennomført 30. august. Akerselva i fakkellys torsdag 25. september. Bydel Gamle Oslo har bevilget kr til fri disposisjon innen bydelen. OOF har kjøpt inn 8 kanoer om disse kan benyttes. Lysvandring langs Alna torsdag 18. september kl Bålkveld på Sagstua, arrangør Miljøprosjekt Ljanselva, 12. oktober kl Sak 25/2008: Diverse. a) Økonomi. OEs likviditet er, iflg. Leif Bertnes, som ved årsskiftet god, dvs. at vi har ca. kr i frie midler og ca. kr knyttet til prosjekter. b) Parkslirekne. Tor Holtan-Hartwig meddelte at denne uønskede planten må fjernes over et område på ca. 100 meter langs Prinsdalsbekken. Planten har kommet hit som følge av masseforlytting og Bård Bredesen i Friluftsetaten har beordret den fjernet. I 2005 ble det avsatt kr til turstien som ikke er benyttet. Møtet vedtok å bevilge kr fra dette budsjettet til fjerning av parkslireknen. c) Filmen om skolenes elveadopsjon fra Snøballfilm ble vist (premiere). Møtet applauderte for et god film og takket Leif Bertnes for et godt initiativ. Filmen bør i første rekke vises for både MOS og skolemyndighetene. Neste møte i styringsgruppen: tirsdag 25. november 2008 kl. 17 i OOF/OEs lokaler, Storgaten 28. Ida Fossum Tønnessen Leif-Dan Birkemoe (ref)

16 Oslo Elveforum - referat fra høstmøte torsdag 16. oktober 2008 i kantinen til Mustad, Mustad vei 1 på Lysaker. Til stede: Deltakterlisten omfattet 24 representanter inklusive vertskap og gjester. Møtet startet med omvisning og orientering om Fåbro gård ved adm. dir. Halvard Øye, Mustad Eiendom AS som også var vårt vertskap. Gården ble ferdig restaurert i sommer og er nå hovedkontor for administrasjonen. Mustad ble etablert på Gjøvik i Industritomten på Lilleaker, et område på ca. 170 mål, ble kjøpt i 1875 etter «Nitroglycerin Compagniet» som ble skadet ved en større eksplosjon i Bakgrunnen til etableringen var å komme nærmere markedene og å få en god havn. Fåbro gård ble opprinnelig utskilt fra Sollerud gård, også kalt Øvre Sollerud. Hovedhuset ble oppført ca som sommerbolig for dikteren Christian Braunman Tullin som var medeier i Faabro Spiger-Fabrique anlagt i 1750, nedlagt I 1997 ble Mustad AS delt i tre nye selskaper, Mustad AS, Mustad Industrier AS og Mustad Eiendom AS. Restaureringen av Fåbro gård var utført i nært samarbeid med Byantikvaren og lokalene vi ble vist rundt i var meget smakfulle. De øvrige husene på eiendommen var også nyoppusset. Enkel bevertning ble servert i kantinen organisert av vårt vertskap Mustad AS i samarbeid med Lysakervassdragets Venner. Etter bevertningen orienterte bydelsutvalgsleder for Bydel Ullern, Carl Oscar Pedersen (H) om sin bydel. Han opplyste at bydelen hadde innbyggere, men med arbeidsplasser. Dette medfører sterk daglig tilstrømming av arbeidstakere fra områder utenfor bydelen. Problemet er derfor fremmedparkering og utfordringen begrensning av trafikken. Det bygges over alt på kostbare tomter. Likevel beskrev Pedersen bydelen som en grønn bydel nær byen med trygge boområder og stort utviklingspotensial. Gjennomgangstrafikken med jernbane og bil har i lang tid preget bydelen. Bydelen gjør man hva man kan for å holde vassdragene åpne. Av de tradisjonelle bydelsoppgaver fremhevet Pedersen barnehager som den største utfordring. Oslo Elveforums leder Ida Fossum Tønnessen kåserte deretter om Lysakerelva i historisk perspektiv, industrielt og kulturelt, godt assistert av John Tibballs med bilder. Hun startet i Åsa og trakk frem gods- og jernverkseier, generalkrigskommisær og generalveiintendant Peder Ankers dristige anlegg for frakting av tømmer med kjerratbanen fra Steinsfjorden opp til Damtjern, en høydeforskjell på 400 meter. Langlidammen som eksempel på større inngrep i marka ble omtalt. Ida trakk fram inspirasjon etter befaring fra elveparker i USA som grunnlag for ideer til Akerselva miljøpark og med det forslag for videreføring til Lysakerelva. Herunder betonet hun at det var industrien langs Lysakerelva, Alna og Akerselva som skapte Norges velstand og at dette må vi ikke glemme når ny virksomhet skal etableres. Ida minnet om at det var klosteret på Hovedøya som i middelalderen eide store eiendommer langs Lysakerelva og hun kom også inn på sagaberetninger fra området. Kulturminnene langs vassdraget er i dag stort sett knyttet til sagbruk, jernverk, mølle og vannkraft. Landskapsmessig er det mange idyller, men også friske fossefall. Trine Johnsen fortalte at Oslo Elveforum og Lysakervassdragets Venner samarbeider med Bærum kommune om elveadopsjon for skolene i kommunen med bruk av utearealene ved Lysakerelva. Skolene adopterer en elvestrekning og får både utstyr til å kontrollere dens tilstand og råd om aktiviteter som elevene kan lære av. Undervisningsark er utarbeidet. Lysakerelva vårt felles ansvar - er også et av argumentene for elveadopsjon og blågrønn kommune lokalt eierskap. John Tibballs stod bak etableringen av Lysakervassdragets Venner i 2005 som bl.a. har vandringer og foredrag på sin aktivitetsliste. Det samarbeides med Bærum kommune og foreningen er medlem av Bærum natur- og friluftsråd. Elvevenner i Oslo og Bærum må gå sammen om Lysakervassdraget. Den nye DVD en Elveadopsjon i skolen - en film om et tverrfaglig undervisningsopplegg ble presentert. Hver elvegruppe/forening fikk en DVD hver til bruk i sitt område. Filmen på 15 minutter, laget av Snøball-Film AS, ble meget godt mottatt og spesiell takk rettes til Trine Johnsen og Leif Bertnes for idé og gjennomføring.

17 Fra lokalhistorisk hold ble det anmodet at elvegruppene/foreningene samarbeidet med historielagene, ikke minst for å kvalitetssikre de kulturhistoriske opplysninger som blir gitt i diverse publikasjonsmateriell. I utgangspunktet samarbeider Oslo Elveforum med alle relevante foreninger, ikke minst velforeningene. Kortrapporter fra elvegrupper og foreninger. Fra Oslo Elveforum ga Tor Holtan-Hartwig og Karsten Sølve Nilsen en oppsummering av status for Alna Miljøapark, bl.a. om Jøtultomta med Kværnerfossen som et viktig kulturminne, grøntdraget, Kværnerdalen og utfordringene rundt Alnabruterminalen der Alna har vært lukket i lengre tid, men som nå må finne sin løsning med åpning slik byens øverste politiske ledelse har vedtatt. Sigurd Tønsberg rapporterte fra Hoffselva og den aktuelle situasjon i nederste, midterste og øvre del. Holmenkollutbyggingen vil få stor betydning for elva ved flytting av Besserudtjernet og etablering av et nytt tjærn. Unni Eriksen rapporterte fra Gaustadbekken. Forslag til reguleringsplan for Gaustadbekkdalen nord er fremlagt med ønske om mest mulig grønt. Blindern Vel og Oslo Elveforum samarbeider med sakens berørte parter. Siste forslag, som et columbi egg, er fremlagt for PBE. Her blir både grøntdraget og trafikken tilgodesett. Biolog Astri Skrindo har bidratt med kompetanse. Øyvind Traagstad, Akerselva, meddelte at ovenfor Nydalsdammen skal Friluftsetaten nå lage en reguleringsplan for å sikre grøntarealene langs elvas øvre del. Ved Nedre Foss skjer det store endringer på begge sider av elva. På sistenevnte område er det utlyst en arkitektkonkurranse. På vestsiden, på Vulcantomta, skjer det nå en rivende utvikling. Karsten Sølve Nilsen, Hovinbekken, kunne fortelle at bekken tidligere var Oslos mest forurensede bekk, men som nå fremstår som god. Fra Klosterenga kulturpark er det håp om å få åpnet bekken over Grølandsleiret. Det er åpningspotensiale i området rundt Jordal/Ensjøbyen/Teglverkstomta. Ved Økern er det veiomlegging og fremstår som et vanskelig område. På strekket Risløkka Årvoll går bekken åpen. Isdammen på Årvoll er det håp om at Oslo kommune vil kjøpe. Kjetil Lønborg Jensen, nyansatt vassdragskonsulent i Friluftsetaten, fortalte at han var naturforvaltningskandidat med limnologi som hovedområde fra UMB. Han regner med å være i full virksomhet fra november. John Tibballs, Lysakervassdragets Venner, kunne meddele at Mustad planlegger å bygge boliger litt nærmere Lysakerelva enn ønskelig. Høringsfristen gikk ut i går. Hafslund Nett har gjennomført snauhugging av trær langs Lysakerelva og opprydding mangler. KDP Lysakervassdraget føles nå som en lukket prosess. Tor Holtan-Hartwig, Miljøprosjekt Ljanselva, fortalte at nå registreres de viktigste kulturminner langs Ljanselva med oppføring på Gul liste. Dette i samarbeid med Søndre Aker Historielag. Fremdriften tilsier at bl.a. steinhvelvbroen ved Hauketo trolig blir ført på Gul liste innen utangen av For Østensjøvannet kunne Amund Kveim, Østensjøvannets Venner, berette at foreningen i år kan markere 25 år. Østensjødagen 2008 ble arrangert med godt fremmøte, rundt 1000 i løpet av åpningstiden. Kampen mot fremmede arter har pågått for fullt. Konsesjon for overføring av vann fra nabovassdraget utløper om få år og innen da må tilførselsbekkene være tilfredsstillende renset. Forvaltnings- og skjøtselsplan mangler fortsatt egen finansiering, det er i praksis driftsbudsjettene til Vann- og avløpsetaten og Friluftsetaten som tilfører midler. Møtet ble avsluttet ca. kl Ref.: Leif-Dan Birkemoe

18 Referat fra møte i styringsgruppen 25. november 2008 Sted: OOFs lokaler i Storgata 28 kl. 17 Til stede: Vidar Berget, Leif-Dan Birkemoe, Ida Fossum Tønnessen, Frithjof Funder, Tor Holtan-Hartwig, Ida Elisabeth Hvoslef, Trine Johnsen, Karsten Sølve Nilsen, John Tibballs, Øyvind Traagstad, Sigurd Tønsberg og Knut Vadholm. Terje Nordeide for sak 30/2008. Fraværende: Leif Bertnes, Unni Eriksen, Ulf Fredriksen og Harald Lundstedt. Sak OE 26/2008: Godkjenning av referatet fra styringsgruppemøtet 9. september Referatet ble godkjent uten bemerkning og er lagt ut på Sak OE27/2008: Rapporter og referater a) Miljøuke: Fra Alna ble det rapportert (Vidar Berget) at mange deltok på lysvandring I år var det også samarbeid med DNT. For Hovinbekken ble det gjennomført lysvandring fra Isdammen til Granheim (Karsten Sølve Nilsen). Stemningsfullt og mange aktiviteter. Akerselva fikk stor oppslutning OE hadde stand i nedre del, men lav vannstand pga arbeidene ved Oset gjorde det umulig å komme gjennom kulverten med de bestilte båtene, iflg. Tor Holtan-Hartwig. Neste år lovet VAV (Vivi Paulsen) at det skal bli bedre vannføring. b) Gjenåpningsmøte med PBE, VAV og FRI i arbeidet med Grøntplanen. Møte med OE ble holdt hos PBE og man gjennomgikk alle bekker med muligheter for åpning i forbindelse med revisjon av Grøntplanen. VAV ser etter at det er nok vann i de bekkene/elvene man har planer om å åpne. c) Møte i referansegruppen for Grøntplanen. Ida Fossum Tønnessen, som medlem av referansegruppen, meddelte at straks første utkast til Grøntstrukturplanen er klar på nyåret vil OE få den til gjennomsyn. Det ble bemerket at det i dag er mangelfull forvaltningspraksis, noe det er et sterkt ønske om å forbedre. Herunder ble det nevnt etatenes oppfølging av lovverket i forhold til hageavfall og opprydding av hugst under Hafslunds kraftgater. d) Bypark ved Nedre Foss. Sigurd Tønsberg redegjorde for planene for bypark ved Nedre Foss og viste kart med skisse over området. Planen strekker seg fra Cuba til Grünerbroa. Det må tas hensyn til turvei og at stigningsforholdet gjøres universelt. Bro og lys kan forstyrre fisken. Det er avsatt og bevilget 10 millioner til prosjektet. En jury vil avgjøre planforslaget. Saken følges opp. e) Styrt boring for fjernvarmerør under Østensjøbroen. Leif-Dan Birkemoe redegjorde for Hafslunds planer om styrt boring for fjernvarmerør under Østensjøbroen. Planen er godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen, og vil bli gjennomført i vinter. Østensjøvannets Venner har gitt sin tilslutning til planen som den minst skadelige for Miljøparken og naturreservatet. Karsten Sølve Nilsen meddelte at fjernvarmerørets kryssing av Alna skal skje ved oppheng under T-banebroen. Alnaelvens Venner har godkjent denne løsning. Sak 28/2008: Prioriteringer av bekkeåpninger/rehabiliteringer. Gjennomgang av Tor Holtan-Hartwigs oversikt per oktober Hva kan OE gjøre for å fremme de åpninger vi prioriterer? Det vises til arbeidsdokument til OE-styringsgruppe : Oversikt over gjenåpning/rehabilitering i Oslos vassdrag etter årtusenskiftet Status per november Dokumentet er vedlagt dette referat. Oversikten vil bli oppdatert etter hvert som det skjer noe i marken. Alle som har bemerkninger anmodes om å sende disse til Tor Holtan-Hartwig. Sigurd Tønsberg gjorde oppmerksom på Reguleringsplan datert (ref.nr ) med tittelen Vei til Stasjonsveien Planforslag som vil ha konsekvenser for en sidebekk til Makrellbekken. Sigurd Tønsberg og Ida E. Hvoslef vil se nærmere på dokumentet. Sak 29/2008: Status elveadopsjon. Snøballfilm ser nå ut til å bli kjøpt opp av Ascheougs forlag. Det er visse muligheter for at DVD-filmen Elveadopsjon i skolen kan legges ut på nettet. Det har vært møte med Bærum kommune om Lysakerelva. Nytt møte er planlagt i april. Årvoll skole har søkt om støtte på kr. 500 til et turbinprosjekt. Møtet godkjente søknaden. Trine Johnsen lager en liste over skoler som til nå har adoptert en elvestrekning. Listen vedlegges dette referat. Det ble opplyst at Jan Olav Nybø (tidligere DNT) nå er ansatt i MOS etter Tore Hauger.

19 Sak 30/2008: KDP Alna og Alnabruterminalen Terje Nordeide orienterte. Terje Nordeide fra VAV ga en detaljert statusrapport for en del elver rangert fra vest mot øst. For Gaustadbekken er det nå avtale med Forskningsparken og alt materialet er samlet inn fra utbyggerne. På nyåret blir det detaljplanlegging. Nordre og søndre del ønskes tatt samtidig, men det kan vise seg vanskelig i det nordre del ikke reguleringsmessig ennå er avklart. Bekken har dårlig vannkvalitet, men det jobbes med tiltak. Åpning er beregnet i 2010, i alle fall i søndre del. Ved Alexander Kiellands plass er tetting av dammen på gang. Man prøver å få anlegget driftssikkert. For Hovinbekken ser man nå på hele strekket, også i forbindelse med Grøntplanen. Økern torg, Teglverkstomta, (plan for damprosjektet på Teglverkstomta), Ensjøbyen, Jordal amfi og Klosterenga ble kommentert. Flere byggeprosjekter er påvirket av finanskrisen og ferdigstillelse er vanskelig å forutsi. Fremføring gjennom Hollenderkvartalet er vanskelig å realisere og må utredes. KDP Alna er i god gjenge, men med stramme tidsrammer. Tre konsulentfirmaer jobber med mulighetsstudier for sidebekker inklusive Bryn, Kværner og Lodalen. Det hele skal sys sammen til en kommunedelplan som en overordnet rammeplan. Målet er å få i gang konkrete prosjekter. Det beregnes byggestart for Leirfossen om noen uker, entreprenør er valgt. For Alnabruterminalen er sterke utbyggingsinteresser i konflikt med miljøprosjektene. Det kommer et reguleringsforslag med nedsenket NRF-tomt for så å bygge terminalen. For å gjenåpne elven skal VAV komme med forslag. Tilleggsbestilling fra byråden (Merete Agerbak Jensen) på en alternativ løsning. Statens vegvesen ser på alternativer med hensyn på veiene, det er ønske om fire-felts vei på sikt. Kraftlinjene begrenser også arealutnyttelsen. Effektiv arealutnyttelse og tilpasning til de lokale naturforhold er utfordringen. Det kommer et planforslag etter nyttår som skal sendes ut på offentlig høring. Breivoll er ikke avklart, spesielt mht kommunikasjonsløsninger. Sak 31/2008: Møteprogram for våren 2009 Følgende møter i styringsgruppen ble avtalt for våren 2009: Tirsdag 24. februar 2009: Styringsgruppemøte i Storgt. 28. Tirsdag 12. mai 2009: Vårmøte/årsmøte med forelått tema Alna Hvordan lage en elv gjennom et industriområde? Til dette møte må årsrapporten foreligge. Sted ikke bestemt. Sak 32/2008: Eventuelt Det ble opplyst at det avholdes et fagtreff i Vannforeningen mandag 1. desember 2008 kl i SFTs lokaler, Strømsveien 96. Tema er De første helhetlige tiltaksanalysene for vannområdene - Oppfølging av EUs vanndirektiv. Fagtreffet er gratis og uten påmelding. Tor Holtan-Hartwig sender egen mail om fagtreffet. Neste møte i styringsgruppen: tirsdag 24. februar 2009 kl. 17 i OOF/OEs lokaler, Storgaten 28, 4. etasje. Ida Fossum Tønnessen Leif-Dan Birkemoe (ref)

Oslo Elveforum - referat fra vårmøte/årsmøte onsdag 26. april 2012 i Bydel Groruds lokaler, Grorudveien 3

Oslo Elveforum - referat fra vårmøte/årsmøte onsdag 26. april 2012 i Bydel Groruds lokaler, Grorudveien 3 Oslo Elveforum - referat fra vårmøte/årsmøte onsdag 26. april 2012 i Bydel Groruds lokaler, Grorudveien 3 Deltakerlisten omfattet ca. 30 representanter fra Oslo Elveforum, og fem gjester/foredragsholdere.

Detaljer

Oslo Elveforum - referat fra vårmøte/årsmøte mandag 2. juni 2014 ved Bjerkedalen park

Oslo Elveforum - referat fra vårmøte/årsmøte mandag 2. juni 2014 ved Bjerkedalen park Oslo Elveforum - referat fra vårmøte/årsmøte mandag 2. juni 2014 ved Bjerkedalen park Deltakerlisten omfattet 20 representanter fra Oslo Elveforum, to fra Klosterengas Venner, en fra Bymiljøetaten og to

Detaljer

Fagmøte(d.(19(november(2014(

Fagmøte(d.(19(november(2014( Fagmøte(d.(19(november(2014( Forvaltning,(drift,(vedlikehold(og(utvikling((FDVU)(av(byens(vassdrag.( Hvem(gjør(hva,(og(hva(kan(frivillige(organisasjoner(gjøre?( Hva legger man i begrepene forvaltning,

Detaljer

Referat fra møte i styringsgruppen 3. september 2013 Sted: Hos Ida Fossum-Tønnessen, Olav Aukrusts vei 2 F, kl.18-21.

Referat fra møte i styringsgruppen 3. september 2013 Sted: Hos Ida Fossum-Tønnessen, Olav Aukrusts vei 2 F, kl.18-21. Referat fra møte i styringsgruppen 3. september 2013 Sted: Hos Ida Fossum-Tønnessen, Olav Aukrusts vei 2 F, kl.18-21. Til stede: Vidar Berget, Leif Bertnes, Karsten Sølve Nilsen, Ulf Fredriksen, Bo Wingård,

Detaljer

Ikke mer rør Elva tilbake til byen Oslo en bærekraftig miljøby

Ikke mer rør Elva tilbake til byen Oslo en bærekraftig miljøby Levende vassdrag Om oss Oslo Elveforum (OE) er en sammenslutning av frivillige arbeidsgrupper som sammen med de kommunale etater, bydeler, velforeninger/borettslag, jeger- og fiskeforeninger m.fl. arbeider

Detaljer

Vi fikk det til! Eksempel på kommunalt samarbeid politikere, forvaltningen og Oslo Elveforum v/ida Fossum Tønnessen, Oslo Elveforum

Vi fikk det til! Eksempel på kommunalt samarbeid politikere, forvaltningen og Oslo Elveforum v/ida Fossum Tønnessen, Oslo Elveforum Vi fikk det til! Eksempel på kommunalt samarbeid politikere, forvaltningen og Oslo Elveforum v/ida Fossum Tønnessen, Oslo Elveforum Oslo Elveforum ser det som sin hovedoppgave å støtte opp om Oslo kommunes,

Detaljer

BLÅGRØNN HOVEDSTAD Jubel og gråt for Oslos elver.

BLÅGRØNN HOVEDSTAD Jubel og gråt for Oslos elver. BLÅGRØNN HOVEDSTAD Jubel og gråt for Oslos elver. Boken for Oslofolk og andre med interesse for naturen. Hva er skjedd med Oslos elver og bekker i de senere år? Flott gavebok til salgs for bare kr. 100.

Detaljer

Bakgrunn og grunnlag.

Bakgrunn og grunnlag. Blå-grønn skole for planleggere, utbyggere - og for godtfolk som bor og virker langs Oslos elver og bekker. (Merknad: Også elever og studenter med interesse for natur og vannmiljø vil ha god nytte av å

Detaljer

Referat fra møtet på Sagstua 16. februar 2016

Referat fra møtet på Sagstua 16. februar 2016 Referat fra møtet på Sagstua 16. februar 2016 Johnsen, Bertnes, Arne Lunde, Samuelsen, Ida E.Hvoslef, Åse Julsvik, Pettersson, Helge Viken, Rune Bille Rørvik, Arne Andersen, Asle Andresen, Arild Hagness,

Detaljer

Oslos overvannsstrategi i praksis

Oslos overvannsstrategi i praksis Oslos overvannsstrategi i praksis Sommerseminar, Godt Vann Drammensregionen 4. juni 2015 Cecilie Bråthen, Prosjektleder Overvannsprosjektet i Oslo. Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten Agenda Hva sier strategien?

Detaljer

HØSTMØTE 21. september 2011 hos KLP Eiendom

HØSTMØTE 21. september 2011 hos KLP Eiendom Referat HØSTMØTE 21. september 2011 hos KLP Eiendom Oslo Elveforums høstmøte 21. september 2011 startet med en befaring fra Vaterland vannpark under ledelse av Are Eriksen. Han delte ut et rikholdig og

Detaljer

Referat fra OE Styringsgruppemøte 27. februar 2007

Referat fra OE Styringsgruppemøte 27. februar 2007 Referat fra OE Styringsgruppemøte 27. februar 2007 Deltakere: Møteleder Tor Holtan-Hartwig, Leif Bertnes, Leif-Dan Birkemoe, Unni Eriksen, Ida Hvoslef, Trine Johnsen, Karsten Sølve Nilsen, Ellen Svinndal,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401485 Arkivkode: 556 Saksbeh: Antti-Jussi Andresen Saksgang Møtedato Miljø- og byutviklingskomiteen 02.12.2014 GJENÅPNING AV TROSTERUDBEKKEN

Detaljer

Vann i by. Beate Akselsen og Hege Fleisje Vann- og avløpsetaten Oslo kommune

Vann i by. Beate Akselsen og Hege Fleisje Vann- og avløpsetaten Oslo kommune Vann i by Beate Akselsen og Hege Fleisje Vann- og avløpsetaten Oslo kommune VA-Yngre - Tromsø 16.03.2016 Litt om ossb gjengen er klare for mulighetene! Bakgrunn Byøkologisk program vedtatt i 2011 Skal

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Elveforum

Strategisk plan for Oslo Elveforum Strategisk plan for Oslo Elveforum Gjeldende fra 23. juli 2013 Side 1 Utskrift 30.08.13 Innhold 1. Oslo Elveforum... 3 2. Visjon... 3 3. Formål... 3 4. Hovedoppgaver... 3 4.1 Forvaltningsplaner for Oslos

Detaljer

Første del: Presentasjon og omvisning på Oset vannbehandlingsanlegg

Første del: Presentasjon og omvisning på Oset vannbehandlingsanlegg Referat fra møte i styringsgruppen 10. mars 2011 Sted: Oset vannbehandlingsanlegg, Midtoddveien 40 kl. 11. Til stede: Ida Fossum Tønnessen, Unni Eriksen, Leif Bertnes, Ulf Fredriksen, Øyvind Traagstad,

Detaljer

Årsberetning 2009 - Oslo Elveforum

Årsberetning 2009 - Oslo Elveforum Årsberetning 2009 - Oslo Elveforum Innhold Oslo Elveforums arbeid.. 2 Formål.. 2 Oslo Elveforums organisasjonsarbeid.. 2 Virksomheten i 2009.. 3 Blågrønn hovedstadsaksjon og elveadopsjon.. 4 Andre miljøaktiviteter..

Detaljer

Klimatilpasning i praksis:

Klimatilpasning i praksis: Oslo kommune Friluftsetaten Klimatilpasning i praksis: Blågrønn planlegging som virkemiddel. Eksempler fra Oslo Avdelingssjef Signe Nyhuus, Miljø- og planavdelingen, Friluftsetaten 1 Oslo kommune Friluftsetaten

Detaljer

Levende vassdrag En konkurranse for skoler i Bærum og Oslo

Levende vassdrag En konkurranse for skoler i Bærum og Oslo Levende vassdrag En konkurranse for skoler i og Oslo For skoler i og Oslo Barneskoler Ungdomsskoler 5. 7. klasse 8. 9. klasse Levende Vassdrag er et tiltak for å bedre nivået på matte og naturfag i skolene.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I RÅDET FOR LEVENDE SKOG 14. FEBRUAR 2007

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I RÅDET FOR LEVENDE SKOG 14. FEBRUAR 2007 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I RÅDET FOR LEVENDE SKOG 14. FEBRUAR 2007 Møtested: FRIFO Tilstede: Svein Erik Stryken, Fellesforbundet Harald Tronvik, FRIFO Morten Dåsnes, Friluftsrådenes landsforbund Nils Bøhn,

Detaljer

Høringsuttalelse til Byøkologisk program 2008 2024

Høringsuttalelse til Byøkologisk program 2008 2024 SEQ CHAPTER \h \r 1 Oslo kommune Friluftsetaten Arkiv: Oslo, 30.4.2008 Høringsuttalelse til Byøkologisk program 2008 2024 For Østensjøområdet miljøpark er det særlig innsatsområde nr. 5 om å bevare og

Detaljer

Oslo, 13. juni Plan- og bygningsetaten Boks 364 Sentrum 0102 Oslo

Oslo, 13. juni Plan- og bygningsetaten Boks 364 Sentrum 0102 Oslo Oslo, 13. juni 2017 Plan- og bygningsetaten Boks 364 Sentrum 0102 Oslo postmottak@pbe.oslo.kommune.no Saksnummer: 201602045 Forslag til detaljregulering av Gullhaug Torg 2 A, Nydalen Det vises til PBEs

Detaljer

Referat fra styremøte i FNF Akershus

Referat fra styremøte i FNF Akershus Referat fra styremøte i FNF forum for Tid: onsdag 7.juni 2017, kl. 16.30 18.00 Sted: Oslo og Omland Friluftsråd, Storgata 28 Tilstede: Sverre A. Larssen (DNT Oslo og Omegn), Bjørn Faafeng (NOA), Jørgen

Detaljer

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020 Vikåsen Idrettslag Pb 110 3050 MJØNDALEN NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunale bygg og eiendommer Saksbehandler: Erik Mathiassen Direkte tlf.: 32 23 26 88 Dato: 28.01.2011 L.nr. 2766/2011 Arkiv: 2008/2625-611

Detaljer

Vann i den bærekraftige byen, erfaringer fra Oslo kommune. Tharan Fergus og Cecilie Bråthen Vann- og avløpsetaten

Vann i den bærekraftige byen, erfaringer fra Oslo kommune. Tharan Fergus og Cecilie Bråthen Vann- og avløpsetaten Vann i den bærekraftige byen, erfaringer fra Oslo kommune Tharan Fergus og Cecilie Bråthen Vann- og avløpsetaten Vann i den bærekraftige byen, erfaringer fra Oslo kommune Byutvikling i Oslo kommune Overvannshåndtering

Detaljer

Oslo Elveforums arbeid Årsrapport 2008

Oslo Elveforums arbeid Årsrapport 2008 FORMÅL Oslo Elveforums arbeid Årsrapport 2008 Oslo Elveforum ser det som sin hovedoppgave å støtte opp om Oslo kommunes, nabo-kommunenes og andre offentlige og private institusjoners arbeid med å gjenskape

Detaljer

Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand

Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Protokoll Utvalg: Miljø- og teknisk komite Møtedato: 07.05.2009 Tidspunkt: 19:00 Møtested: Rosenholmveien 7, BU-rommet Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr

Detaljer

Levende vassdrag 2013

Levende vassdrag 2013 Levende vassdrag 2013 En konkurranse for grunnskolene i og Oslo For skoler i og Oslo Barneskoler Ungdomsskoler 1. 4. klasse og 5. 7. klasse 8. 10. klasse Levende Vassdrag er et tiltak for å bedre nivået

Detaljer

Referat fra møtet på Sagstua 13. jan. 2015

Referat fra møtet på Sagstua 13. jan. 2015 Referat fra møtet på Sagstua 13. jan. 2015 Tilstede Johnsen, Bertnes, Arne Lunde, Samuelsen, E.Hvoslef, Sigmar Schulien, Pettersson, Rune Bille Rørvik, Arne Andersen, Asle Andresen, Åse Julsvik 01-1/2015

Detaljer

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet.

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet. MØTEREFERAT Årsmøte i Meløy Historielag på Ørnes Hotell onsdag, den 13. mai 2015 kl 18.00 Til stede: 18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet

Detaljer

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Årsmøte i mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Styrets beretning 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Arbeidsprogram for 2015-2016 5. Budsjett

Detaljer

Grøntplan for Oslo Evaluering av gjeldende Grøntplan

Grøntplan for Oslo Evaluering av gjeldende Grøntplan Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for Byutvikling Vedlegg 1 Grøntplan for Oslo Evaluering av gjeldende Grøntplan Grøntplan for Oslo Saksnr. 2007 11655 Forord Dette er vedlegg 1 til høringsutkast

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 3/08

Oslo kommune. Møteinnkalling 3/08 Oslo kommune Møteinnkalling 3/08 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 148, Møterom Bogstad Møtetid: mandag 07. april 2008 kl. 18.00 Sekretariat: 23476059 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Vann- og avløpsetaten

Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten 2003 Vannkvaliteten i Østensjøvann har blitt bedre, men ikke bra nok! Vann- og avløpsetaten (VAV) i Oslo kommune vil bedre vannkvaliteten

Detaljer

NASJONALPARK I VESTFOLD. Møtereferat styringsgruppa Dato: 25.09.2012 Statens Park/Holmen natursenter

NASJONALPARK I VESTFOLD. Møtereferat styringsgruppa Dato: 25.09.2012 Statens Park/Holmen natursenter NASJONALPARK I VESTFOLD Møtereferat styringsgruppa Dato: 25.09.2012 Statens Park/Holmen natursenter Tilstede : Arild Moen, Christine Norum, Hilde Lind Jørgensen, Rune Svensson, Thorvald Haraldsen, Strandli

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsberetning Oslo Elveforum - 2010.

Årsberetning Oslo Elveforum - 2010. Årsberetning Oslo Elveforum - 2010. Innhold Oslo Elveforums arbeid 2 Formål.. 2 Oslo Elveforums organisasjonsarbeid.. 2 Virksomheten i 2010 3 Blågrønn hovedstadsaksjon og elveadopsjon 5 Lysakervassdragsprisen..

Detaljer

Skolene adopterer Oslos elver læringssted for bl.a. historie og kulturminner et prosjekt i regi av Oslo Elveforum

Skolene adopterer Oslos elver læringssted for bl.a. historie og kulturminner et prosjekt i regi av Oslo Elveforum Skolene adopterer Oslos elver læringssted for bl.a. historie og kulturminner et prosjekt i regi av Oslo Elveforum Ved Trine Johnsen 15. Oktober 2009 19.10.2009 Oslo Elveforum 1 19.10.2009 Oslo Elveforum

Detaljer

Oslo kommune. Protokoll 5/08

Oslo kommune. Protokoll 5/08 Oslo kommune Protokoll 5/08 Møte: Byutvikling- og miljøkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: tirsdag 16. september 2008 kl. 18.00 Sekretariat: 23421956 Møteleder: Tilstede: Jack Grimsrud (A) Svein

Detaljer

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl.

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Ved Lilleaker ligger ca. 200 meter av Ring 3 åpen i en utgravd trasé med av- og påkjøringsramper som del av rv. 150 Ring 3 - Granfosslinjen. Gjeldende plan regulerer

Detaljer

Vann i den bærekraftige byen, erfaringer fra Oslo kommune. Utbygging av Ensjø og gjenåpning av Hovinbekken

Vann i den bærekraftige byen, erfaringer fra Oslo kommune. Utbygging av Ensjø og gjenåpning av Hovinbekken Vann i den bærekraftige byen, erfaringer fra Oslo kommune. Utbygging av Ensjø og gjenåpning av Hovinbekken Tharan Åse Fergus er overingeniør i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune. Av Tharan Åse Fergus

Detaljer

Jæren Vannområde. Avløpsgruppa. Årsmelding 2012

Jæren Vannområde. Avløpsgruppa. Årsmelding 2012 Jæren Vannområde Avløpsgruppa Årsmelding 2012 Rensedammer for overvann på masseuttak ved Kyllesvannet, Sandnes kommune Monica Nedrebø Nesse Februar 2013 Vannområde Jæren www.vannportalen.no/rogaland Innhold

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Møte i Styringsgruppen Akademiaavtalen 3. september 2014

Møte i Styringsgruppen Akademiaavtalen 3. september 2014 Side 1 av 5 Møtereferat Møte i Styringsgruppen Akademiaavtalen 3. september 2014 Referatdato: 2014-09-10 Sted: UiB, Muséplassen 1 Deltakere Referent: Hege Dysvik Høiland Fra Statoil: Leif Lømo, Sigrun

Detaljer

"Rammer og premisser "

Rammer og premisser "Rammer og premisser " CIENS 27.4.2016 Seminar om vassdragsforvaltning og lokal medvirkning Bærum elveforum, Oslo elveforum, Lysakerelvas venner Inger Staubo Skred og vassdragsavdelingen Medvirkning fra

Detaljer

Nå kommer Fornebubanen

Nå kommer Fornebubanen Nå kommer Fornebubanen Planforslaget for Fornebubanen er nå på offentlig ettersyn, og du kan si din mening om planen. Høringsfristen er 10. april 2017. Hvorfor Fornebubanen? Da flyplassen på Fornebu ble

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Gaveerklæring vedrørende utredning av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Detaljer

Referat fra møte i styringsgruppen 23. februar 2010

Referat fra møte i styringsgruppen 23. februar 2010 Referat fra møte i styringsgruppen 23. februar 2010 Sted: Stranger-rommet, Oslo rådhus kl. 17 Til stede: Ida Fossum Tønnessen, Unni Eriksen, Leif Bertnes, Ulf Fredriksen, Tor Holtan- Hartwig, Øyvind Traagstad,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/05 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Kantinen, Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 25. april 2005 kl. 18.30 Sekretariat:

Detaljer

Årsmelding 2014. Oslo Elveforum 15 år: Styringsgruppen ble overrasket med kake fra Norsk Friluftsliv!

Årsmelding 2014. Oslo Elveforum 15 år: Styringsgruppen ble overrasket med kake fra Norsk Friluftsliv! Årsmelding 2014 Oslo Elveforums leder, Ida Fossum AHA til Bjørvika Alna, Hovinbekken, Akerselva skal opp i dagen i grønne omgivelser med turveier elvelangs! Oslo Elveforum 15 år: Styringsgruppen ble overrasket

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Værnes, 030314 ÅRSMØTEREFERAT 2014 Norsk Forening

Detaljer

Økende overvannsmengder utfordringer og muligheter. Overvann som ressurs. Svein Ole Åstebøl, COWI AS

Økende overvannsmengder utfordringer og muligheter. Overvann som ressurs. Svein Ole Åstebøl, COWI AS VA-konferansen Møre og Romsdal 2011 Årsmøte Driftsassistansen Økende overvannsmengder utfordringer og muligheter Svein Ole Åstebøl, COWI AS Overvann som ressurs Svein Ole Åstebøl, COWI AS Utfordringer

Detaljer

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden &

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden & Referat fra Generalforsamling Mandag 04.09.2017, kl. 14:15-15:30, Rom D112, NTNU Dragvoll Oppmøtte: 22 stemmeberettigede foruten styremedlemmer 28 stemmeberettigede totalt. Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Møteprotokoll 5/13

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Møteprotokoll 5/13 Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Møteprotokoll 5/13 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Tveten gård, Tvetenveien 101 Møtetid: torsdag 22. august 2013 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 99 64 Møteleder:

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 32/2009-2012 Utsendelsesdato: 24. mai 2012 Merknadsfrist: 30. mai 2012 Møtetid: Tirsdag 22. mai 2012 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

Utkast til saksframlegg deltakelse i Nordre Fosen vannområde

Utkast til saksframlegg deltakelse i Nordre Fosen vannområde Utkast til saksframlegg deltakelse i Nordre Fosen vannområde 2018-2021 Bakgrunn for opprettelsen av vannområdet I 2007 vedtok Stortinget «Forskrift om rammer for vannforvaltningen» (vannforskriften), som

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT NORDRE AKER MUSIKK- OG KULTURUTVALG 2012

ÅRSMØTEREFERAT NORDRE AKER MUSIKK- OG KULTURUTVALG 2012 ÅRSMØTEREFERAT NORDRE AKER MUSIKK- OG KULTURUTVALG 2012 Tid: Tirsdag 14. Februar 2012 Sted: Bydelsadministrasjonen BU-Salen, Nydalsveien 21 Referent: Kjetil Wevling Ordstyrer: Knut Harald Granheim TILSTEDE

Detaljer

Protokoll fra møte i barn-, ungdom- og kulturkomiteen 7. mars.2013. 15/13 13/00078-28 Frivillighetsmidler 2013 4

Protokoll fra møte i barn-, ungdom- og kulturkomiteen 7. mars.2013. 15/13 13/00078-28 Frivillighetsmidler 2013 4 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 3/13 Møte: Barn-, ungdom- og kulturkomiteen Møtested: Sørkedalsveien 150 B. Bydelsutvalgets grupperom 1. etg. Møtetid: 17.04.2013 kl. 19:00 Sekretariat: 23

Detaljer

Nytte og kostnader ved å oppnå miljømål i byvassdrag:

Nytte og kostnader ved å oppnå miljømål i byvassdrag: Nytte og kostnader ved å oppnå miljømål i byvassdrag: Case:Alna og Hovinbekken i Oslo v/simon Haraldsen Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdeling Norsk vannforening 18-19.nov. 2014 Miljømål-vannforskriften

Detaljer

En liten bit av Ekebergveien

En liten bit av Ekebergveien En liten bit av Ekebergveien 1 Byrådssak 193/11 En liten bit av Ekebergveien Presentert av GLAʼNordstrand innbyggerinitiativ med 574 underskrifter Vi håper at kommunen: Ser sammenhengen med andre tiltak,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/07 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Ekebergveien 243, BU salen Møtetid: Mandag 16. april 2007 kl. 19.00 Sekretariat: SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Opprop Til stede: Ole A. Werring (V) leder, Henny-Wanda Paulsen (A), Anne Skranefjell (SV), Jorun Gulbrandsen (R), Willy Johannesen (F)

Opprop Til stede: Ole A. Werring (V) leder, Henny-Wanda Paulsen (A), Anne Skranefjell (SV), Jorun Gulbrandsen (R), Willy Johannesen (F) Oslo kommune Protokoll 1/08 Møte: Byutviklingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Mandag 04. februar 2008 kl. 17.00-20.05 Åpen halvtime Det var møtt fram to personer til åpen

Detaljer

Presentasjon av Stjørdalselva vannområde med noen eksempler fra Stjørdal kommune

Presentasjon av Stjørdalselva vannområde med noen eksempler fra Stjørdal kommune Presentasjon av Stjørdalselva vannområde med noen eksempler fra Stjørdal kommune Rica hotell, Hell 29.oktober 2011 Harald Hove Bergmann Presentasjon av Stjørdalselva vannområde (Stjørdal kommune) Dyrka

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KLAGE - PLAN 2126 - REGULERINGSPLAN FOR BUØY ØST - HUNDVÅG BYDEL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KLAGE - PLAN 2126 - REGULERINGSPLAN FOR BUØY ØST - HUNDVÅG BYDEL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MLN-05/12111-155 57697/15 04.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 18.06.2015

Detaljer

Sak 10/26 Godkjenning av referat fra forrige møte og møteinnkalling

Sak 10/26 Godkjenning av referat fra forrige møte og møteinnkalling Referat fra 22. møte i Rådet for funksjonshemmede 09.09.10 Tilstede: Claudia Behrens, Lillian Festvåg, Marie Wærriø, Turid Haugen, Hans Chr. Bjørnestad, Alf Felberg og Cato Lie Forfall: Petter M. Gaaseby

Detaljer

Kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Lillesand kommune - kontrollutvalget. Møtedato: Rådhuset, møterom ved kantina. Forfall: Til stede:

Kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Lillesand kommune - kontrollutvalget. Møtedato: Rådhuset, møterom ved kantina. Forfall: Til stede: Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Lillesand kommune - kontrollutvalget Møtedato: 24.11.2014 Møtested: Møteleder: Forfall: Medlem Til stede: Leder: Medlem Medlem Medlem Varamedlem Sekretær Rådhuset, møterom

Detaljer

Kantsoner langs vassdrag. - hvilke problemstillinger møter kommunen? Ida Marie Frantzen Gjersem,

Kantsoner langs vassdrag. - hvilke problemstillinger møter kommunen? Ida Marie Frantzen Gjersem, Kantsoner langs vassdrag - hvilke problemstillinger møter kommunen? Ida Marie Frantzen Gjersem, 3.12.2015 21.12.2015 Skedsmo Kommune, Presentasjonsnavn 1 I hvilke sammenhenger får landbrukskontoret spørsmål

Detaljer

Årsrapport 2009-2010.

Årsrapport 2009-2010. Årsrapport 2009-2010. Styret i L.C. Haugesund/Tonjer har bestått av følgende: President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitetsleder Harald Ø Tønnes T Øystein H Arne N Thorbjørn

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Endelig referat, VT/bkl/29.03.11 Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 2/11: Lørdag 22.januar 2011 kl. 08.30. Sted: Radisson Plaza Hotel, Oslo. Tilstede: Anne Kathrine Fossum, leder, Per Gulaker,

Detaljer

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/9689-67 Dato: 28.09.2015 KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR INTERCITYSTREKNINGEN AV VESTFOLDBANEN;

Detaljer

Årsmøte 2017 for Mental helse Trondheim Org.nr.:

Årsmøte 2017 for Mental helse Trondheim Org.nr.: Sted: Hotell Augustin Tidspunkt: Lørdag 8.april kl. 18:00 Årsmøte 2017 for Mental helse Trondheim Org.nr.: 983 569 730 Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighetsorgan. Medlemmer i lokallaget som er registrert

Detaljer

Han understreket at det ikke er et spørsmål om staten skal ha en rolle, men hvilken rolle staten skal ha i fremtidige områdesatsinger.

Han understreket at det ikke er et spørsmål om staten skal ha en rolle, men hvilken rolle staten skal ha i fremtidige områdesatsinger. Legg merke til hva som skjer i vannkanten på dette bildet. Tre gutter tester ut om de kan måle vanndybden uten å måtte kle av seg, og i en stilling som likner på det som kalles planken. Jentene står spente

Detaljer

Møte i styringsgruppen for pilotprosjektet Pilegrimsleden Referat

Møte i styringsgruppen for pilotprosjektet Pilegrimsleden Referat Møte i styringsgruppen for pilotprosjektet Pilegrimsleden Referat Tid: Tirsdag 9. januar 2007, kl. 10.30-16.00 Sted: Erkebispegården, Trondheim Referent: Steinar Skomedal Tilstede: Fraværende: Finn Damstuen,

Detaljer

Er åpne overvannssystemer løsningen?

Er åpne overvannssystemer løsningen? Er åpne overvannssystemer løsningen? Framtidens byer 26.05.2014 Klimatilpasningsnettverket Cecilie Bråthen, Vann- og avløpsetaten - Oslo kommunes overvannsprosjekt Plan for presentasjonen 1. Forprosjekt

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 12/2009-2012 Utsendelsesdato: 28. juni 2010 Merknadsfrist: 5. juli 2010

KRETSSTYRET KS-møte nr. 12/2009-2012 Utsendelsesdato: 28. juni 2010 Merknadsfrist: 5. juli 2010 PROTOKOLL KRETSSTYRET Møtetid: Mandag 21. juni 2010 KS-møte nr. 12/2009-2012 Utsendelsesdato: 28. juni 2010 Merknadsfrist: 5. juli 2010 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 23. mars 2017 kl. 1300-1800 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kaija Eide Drønen, Kjell-Petter

Detaljer

Årsmøte i Kystlaget Trondhjem

Årsmøte i Kystlaget Trondhjem Årsmøte i Kystlaget Trondhjem på P-Hotels Brattøra torsdag 16. februar 2017 kl. 18:00 NB! Saksliste: 1. Konstituering / valg av referent, ordstyrer samt 2 protokollunderskrivere 2. Årsmelding og regnskap

Detaljer

SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE

SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE År 2004 den 23. mars kl. 19.00, ble ordinært sameiermøte avholdt i Veitvet Eldresenter. Det møtte i alt 51 sameiere, og 15 var representert ved fullmakt.

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Denne presentasjonen fokuserer på aktuelle tema og problemstillinger for kommunale planleggere og byggesaksbehandlere.

Denne presentasjonen fokuserer på aktuelle tema og problemstillinger for kommunale planleggere og byggesaksbehandlere. I Håndbok for bygge- og anleggsarbeid langs vassdrag ønsker Jæren vannområde å gi råd og veiledning knyttet til bygge- og anleggsarbeid som kan medføre forurensning til vassdrag og reduksjon i biologisk

Detaljer

ÅRLIG RAPPORTERING FRA KRISTIANSAND KOMMUNE 2011

ÅRLIG RAPPORTERING FRA KRISTIANSAND KOMMUNE 2011 Kristiansand ÅRLIG RAPPORTERING FRA KRISTIANSAND KOMMUNE 2011 Disposisjon Kommentarer 1. Innledning I Kristiansand kommune er universell utforming et tema som er høyt prioritert både administrativt og

Detaljer

Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) Zoologisk Museum

Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) Zoologisk Museum Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) Zoologisk Museum Rapport nr. 234 2004 ISSN 0333-161x Fiskedød i Sognsvannsbekken august 2004 Trond Bremnes og Åge Brabrand Universitetet i Oslo

Detaljer

Referat fra styremøte i FNF Akershus

Referat fra styremøte i FNF Akershus Referat fra styremøte i FNF Tid: onsdag 3.mai 2017, kl. 16.30 18:30 Sted: Oslo og Omland Friluftsråd, Storgata 28 Tilstede: Sverre A. Larssen (DNT Oslo og Omegn), Bjørn Faafeng (NOA), Tom Fremstad, (OOF),

Detaljer

2. INSTRUKS FOR UTVALGENE Styret drøftet utkast til instruks for utvalgene. Disse ble vedtatt, og følger vedlagt protokollen.

2. INSTRUKS FOR UTVALGENE Styret drøftet utkast til instruks for utvalgene. Disse ble vedtatt, og følger vedlagt protokollen. ENDELIG PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1 2009, DEN 5.3.2009 Tid: 5.3.2009 kl 19.00. Sted: Drammen Travbane. Til stede: Ulf Johansen, Trygve Bjørge, Harald Martinsen. Fra utvalgene: Siri Myhre Haug (ponni) og

Detaljer

NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS (NOA) NOAs ARK

NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS (NOA) NOAs ARK Innhold: Byvandring om biologisk mangfold langs Ljanselva. Onsdagsforum om truslene mot naturmangfoldet NOA søker web-redaktør! Årets Markaregistreringer Biologisk vandring: Bevaring av Oslos elver viktig

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua.

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Sak 1: Åpning og konstituering: Årsmøtet med dagsorden var varslet i lokalavisa med de frister vedtektene bestemmer.

Detaljer

INNLEGG FRA MØTER I FORENINGEN. Ny dam i Storåna, Sandnes kommune Ny dam i Storåna, Sandnes kommune. Av Bengt M. Tovslid

INNLEGG FRA MØTER I FORENINGEN. Ny dam i Storåna, Sandnes kommune Ny dam i Storåna, Sandnes kommune. Av Bengt M. Tovslid Ny dam i Storåna, Sandnes kommune Ny dam i Storåna, Sandnes kommune Av Bengt M. Tovslid Bengt M. Tovslid er naturforvalter hos Ecofact AS i Sandnes. Innlegg på det Det femte nasjonale seminaret om restaurering

Detaljer

SU/FAU-representant i Liakroken barnehage

SU/FAU-representant i Liakroken barnehage SU/FAU-representant i Liakroken barnehage VIL DU BLI SU/FAU-REPRESENTANT? Som SU/FAU-representant får du anledning til å bli kjent med barnehagen som virksomhet på en litt annen måte enn i levere- og hentetiden.

Detaljer

Blågrønn arealfaktor et verktøy for planleggere og utbyggere. I- Bakgrunn og juridisk forankring

Blågrønn arealfaktor et verktøy for planleggere og utbyggere. I- Bakgrunn og juridisk forankring Blågrønn arealfaktor et verktøy for planleggere og utbyggere. I- Bakgrunn og juridisk forankring Teknakonferanse: En blågrønn fremtid Clarion Hotel Gardermoen 15.-16. oktober 2013 Pedro Ardila Samarbeid

Detaljer

Restaurering av vassdrag fra biotoptiltak mot økologisk restaurering. Tharan Fergus, NVE

Restaurering av vassdrag fra biotoptiltak mot økologisk restaurering. Tharan Fergus, NVE Restaurering av vassdrag fra biotoptiltak mot økologisk restaurering Tharan Fergus, NVE 2 Båhusbekken, Rin Foto: Arne Hamar Hvorfor? Hva? Hvordan? Hvem? Bedre miljø god økologisk statushvorfor og for hvem?

Detaljer

Søknad fra Oslo kommune om midlertidig senkning av Nøklevann under rehabilitering av dammen Høringssvar fra Østmarkas Venner

Søknad fra Oslo kommune om midlertidig senkning av Nøklevann under rehabilitering av dammen Høringssvar fra Østmarkas Venner NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091Majorstua, 0301 Oslo Epost: nve@nve.no Oslo, 31.05 2015 Deres ref.: 201502327-4 Søknad fra Oslo kommune om midlertidig senkning av Nøklevann under rehabilitering av

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for Levende Skog

Protokoll fra møte i Rådet for Levende Skog (sms) U:\WORD\A07033.doc 2007-05-07 Protokoll fra møte i Rådet for Levende Skog Møtedato: 12. januar 2007 Møtested: FRIFO Til stede: Svein Erik Stryken, Fellesforbundet Harald Tronvik, FRIFO Morten Dåsnes,

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund Detaljregulering for Flatheim - felt B4 Kommunestyret Møtedato: 20.06.2013 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 43/13 Kommunestyret 20.06.2013 50/13 Formannskapet 06.06.2013 Kommunestyrets

Detaljer

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 21. februar 2017. Årsmøtet avholdes i idrettsrådets lokaler, Hansons Minde, Henrik Ibsensgt 58, Stavanger - mandag

Detaljer

Oslo bærekraftig by Byøkologisk program Byutvikling, byggesaker og høringer

Oslo bærekraftig by Byøkologisk program Byutvikling, byggesaker og høringer Innholdsoversikt : I Generelt om kommunen og byvassdragene s.2 Oslo bærekraftig by Byøkologisk program Byutvikling, byggesaker og høringer Samarbeidsforum for vassdrag s.3 Offentlig interesse for det blågrønne

Detaljer