HØSTMØTE 21. september 2011 hos KLP Eiendom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØSTMØTE 21. september 2011 hos KLP Eiendom"

Transkript

1 Referat HØSTMØTE 21. september 2011 hos KLP Eiendom Oslo Elveforums høstmøte 21. september 2011 startet med en befaring fra Vaterland vannpark under ledelse av Are Eriksen. Han delte ut et rikholdig og verdifullt kart- og illustrasjonsmateriale til de tyve deltakerne. Dette materialet gir en meget god bakgrunn for arbeidet med å bringe «Oslos glemte byrom» tilbake til byens befolkning. En hovedhensikt med befaringen var å peke på og analysere betingelsene for en realisering av Plan- og bygningsetatens gode visjon om å skape en 85 meter bred klima- og miljøbegrunnet utluftingskanal omkring en gjenåpnet Akerselva fra Vaterland vannpark, gjennom Galleri Oslo / Bussterminalen, under Schweigaards gate, mellom Jernbanens tollsted og Postterminalen der KLP Eiendom planlegger et stort bygg, under, langs og dels i konflikt med Nylandsveien, under sporene på Oslo S i en mer åpen og publikumsvennlig, luftig kulvert, og videre fram til elvemunningen i operaområdet. En rekke tekniske problemer må finne sin løsning for at dette skal kunne realiseres. Med henblikk på det påfølgende møtet med KLPs utbyggingsledelse la Are Eriksen hovedvekten på å illustrere konsekvensene av den foreløpige planen for KLP- bygget. Bygget er tenkt plassert kun 15 m vest for Nylandsbrua. Siden brua er fundamentert på Akerselvkulvertene, går planmyndighetene imot å åpne kulvertene. Ettersom alt areal øst for Nylandsbrua nå er tatt i bruk som veiareal (Østre tangents tilkobling til Schweigaards gate), vil det følgelig i praksis bli umulig å åpne opp Akerselva og anlegge en turvei langs den, med mindre KLP- bygget trekkes lenger vekk fra Nylandsbrua. Akkurat på dette stedet bør Akerselvkorridoren være m bred, og ikke 70 m bred slik KLP legger opp til. For de fleste deltakerne var spaserturen på den nye gang- og sykkelbrua over jernbanesporene (Østre stasjonsinngang) i forlengelsen av Stasjonsallmenningen en interessant førstegangsopplevelse. I befaringen deltok representanter fra samtlige elvegupper/foreninger innen Oslo Elveforum, unntatt Ellingsrudelva. Deltakerne ga uttrykk for stor takk til Are Eriksen for guidingen, og for det utdelte materialet som må forutsettes benyttet i det videre arbeid vis à vis Byutviklingskomiteen. Orientering om KLPs forslag til planprogram for Biskop Gunnerus`gate 14 B Utviklingsdirektør Eskild Rollstad KLP Eiendom Eskild Rollstad startet med en kort orientering om KLP Eiendom og deres strategiske eiendomsinvesteringer. Deretter tok han for seg eiendommer og eiendomsutvikling i sentrale Oslo, med vekt på området fra Galleri Oslo til rett syd for Oslo S. Akerselva er lagt i kulvert under hele dette området. Planen for Biskop Gunnerus` gate 14 B er å tilrettelegge eiendommen for transformasjon. Man tenker seg eiendommen utviklet slik at det blir en dramatisk forbedring av miljøet på Vaterland. Akerselva skal åpnes. Dette skal bli det beste miljøbygget og et lavenergibygg.

2 Det ble en del spørsmål og diskusjon om i hvor stor grad KLP Eiendom gir tilstrekkelig areal til Akerselva og dens bredder, slik det kan komme til uttrykk i KLPs visjon om forholdene langs Akerselva. Imidlertid kan det se ut som om KLP som samfunnsaktør i større retter grad sin oppmerksomhet mot en høy utnyttelse av eiendommen, enn at korridoren for Akerselva og dens bredder skal være bred og gi tilstrekkelig rom for gangtrafikken. KLPs omtale av seg selv som miljøvennlig ser ut til å være mer knyttet mot byggene de utvikler og driver, og i mindre grad mot omgivelsene. Det kan virke som det er noe avstand fra visjonen til de konkrete målene om solide investeringer for sunn økonomisk drift Ida Fossumn Tønnessen (leder av Oslo Elveforum) takket for orienteringen, og ba om at KLP Eiendom tar stor hensyn til Akerselva og elvebreddene, slik at Oslo Elveforums visjon om at Akerselva skal åpnes og at det skal bli fri ferdsel fra utløpet på sikt, kan bli en realitet. Hun takket for serveringen som deltakerne fikk. Hun overrakte Oslo Elveforums jubileumsbok Jubel og gråt for Oslos elver og bekker til Rollstad. FAGMØTET Møteleder: Ida Fossum Tønnesen Planstrategi og planprogram for Kommuneplan Det er store utfordringer og til dels motsetninger mellom behovet for boliger og infrastruktur på den ene siden og Oslos blågrønne struktur på den andre. Sigurd Tønsberg (Frognerelva) ble bedt om å utarbeide forslag til Oslo Elveforums uttalelse, sammen med Ingrid Marie Nissen (Miljøforeningen Akerselvas Venner) og John Tibballs (Lysakervassdragets Venner). Et gjennomgående tema i uttalelsen må dreie seg rundt konseptet Oslofjordbyen og på den måten utvide begrepet Oslobyen. Representasjon i Bekkelagets Vannområde. Bekkelagsbassenget vannområde er en del av Glomma vannregion, og omfatter størstedelen av vassdragene som renner gjennom Oslo kommune. I Vannforskriften står det at det skal utarbeides en forvaltningsplan og et tiltaksprogram, og at disse skal ha sentral godkjenning innen Vannområdeutvalget ble opprettet 22. mars 2011, og består av representanter for etater i Oslo kommune, Lunner kommune og Oppegård kommune, fylkesmannen i Oslo og Akershus, Mattilsynet og NVE. Det skal opprettes en referansegruppe bestående av organisasjoner, interessegrupper, bydeler m.fl. Alle elvegrupper ble bedt om å melde inn hver sin representant. Hjalmar Eide ble oppnevnt som Oslo Elveforums representant, med Tom Vaholm som vararepresentant. Kontaktperson er Heidi Kristensen, Vannplanlegger i Miljø- og planavdelingen i Bymiljøetaten Divisjon Friluft. Informasjon om jubileumsboken Jubel og gråt for Oslos elver og bekker. Tor Holtan- Hartwig presenterte noen aktuelle punkter fra boken... for de som lever og virker og for de som ferdes langs bekker og elver i Oslo. Omslagssiden viser bildet av Oslos opprinnelige ansikt, den blågrønne strukturen. Prinsipptegningen fra Plan- og bygningsetatens utkast til kommunedelplanen for Oslos blågrønne struktur understreker at vassdragene forutsettes utstyrt med fast turveifølge fra Marka til Fjorden. (s. 10).

3 Osloelever markerer Oslos elver på Verdens miljødag 5. juni (s. 32). Mer enn 35 skoler har adoptert en elve- /bekkestrekning (s. 50). På s gis det svar på mange spørsmål fra de som lever og virker langs et vassdrag en liten skole for elve- og bekkevenner. S viser rene kilder og stygge, anonyme utløp. Utløpene må bygges om slik at de fortjener å bli feiret. AHA - Et gjennombrudd for visjonen om gjenåpnet Akerselva Hovinbekken Alna til Bjørvika (s. 76). Resultatoversikten på s. 127 viser gjenåpninger, turveier, biotopforbedringer og fremtidsønsker. Denne oversikten vil bli ajourført på OEs hjemmesider. Adopsjonsskoler Trine Johnsen fortalte at Løren skole har adoptert Hovinbekken, og har spesielt ansvar for området Bjerkedalen - Granern og ned til der Hovinbekken forsvinner i rist ved T- banen sør for Risløkkveien. Manglerud skole adopterer Østensjøvannet torsdag 29. september med ansvar for nordvestre siden. Noe senere i høst vil Østensjø skole få adopsjonsbrev, og ta ansvar på nordøstre siden av Østensjøvannet. Levende Vassdrag Bo Wingård fortalte om skolekonkurransen Levende Vassdrag. Det deles ut tre priser til beste prosjektoppgave fra Barneskolen klasse og klasse og fra Ungdomsskolen klasse. Levende Vassdrag er en utvidelse av Lysakervassdragsprisen, og henvender seg til alle grunnskolene i Bærum og Oslo. Det arrangeres kurs for lærere 21. og 28. september i CIENS i Forskningsparken. Det må arbeides videre med å få skoler til å melde seg på. Responsen hittil har vært lavere enn forventet. KORTRAPPORTER FRA ELVEGRUPPENE Frognerelva: Unni Eriksen fortalte at Statsbygg planlegger å åpne det blågrønne draget mellom Tbanen og Forskningsparken. Ti års utrettelig innsats vil gi synlige resultater i form av en levende Gaustadbekk! Hovinbekken: Karsten Sølve Nilsen fortalte at det blir stadig gode utviklings- og forbedringstilta, med Slipset og Bjerkedalen vannpark (Ensjøbyen) som gode eksempler. Har har man fått til korrekt byplanlegging, der elver og bekker får sine plasser før utbygging igangsettes. Det arrangeres bydelsvandring til Hovinbekken 29. september. Hoffselven: Hans Fredrik Horn orienterte om en befaring man hadde hatt til Dronningfossen, samt utslipp av diesel i Hoffselvens nedre del. Lysakerelva: Bo Wingård orienterte om kommunens mislykte prosjekter for å få broer over elven ovenfor og nedenfor Fådpassasjen. De provisoriske broene ble revet i sommer på grunn av farene for at de skulle bli tatt av flom. Lysakervassdragets Venner er i løpet av høsten invitert til Truls Korsmo, som har overtatt som leder av prosjektene, for å bli orientert om de nye planene. Mustad Eiendoms nye planer for lokket over Ring 3 syd for Granfosstunnelen har ikke tatt hensyn til LvVs forslag om å gjenåpne Spikerverksbekken. Veimyndighetene kunne ikke godta den forrige planen hvor boliger sto på selve lokket,. Den nye planen har like mange

4 boliger, og med større tetthet rundt områdets randsoner. Dette vil medføre betydelig tap av naturareal, og bygging innenfor 50- meters hensynssone langs Lysakerelva. Vital Eiendom har utarbeidet en planskisse for bygging av næringseiendommen på Bærumsiden syd for Granfossen. LvV har tilskrevet kommunen og advart mot bygging nærmere enn 25 m fra Lysakerelva på grunn av moreneavsetninger. Byggene må være lave nok til at elven får gode solforhold. LvV har skrevet brev til Oslo kommune vedrørende planstrategien for planprogrammet for Kommeplan Det fremheves spesielt at LvV krever at det stilles krav til kvaliteten av konsekvensutredningen i forbindelse med planstrategi og senere i forbindelse med enkelte plansaker, med nedskrevne regler som oppgir konsekvenser for videre saksbehandling ved mangler og underrapportering av særlig av naturskadelige inngrep. LvV oppfordrer kommunen til å ha som planstrategi å utvikle den blågrønne strukturen ved å angi minste generelle byggeavstand til vassdrag, og sikre arealene i tilknytning til kantsonene som brukes til helsebringende friluftsaktivitet. Østensjøvannet: Amund Kveim sa at området rundt Østensjøvannet etterhvert blir renset for fremmede plantearter, blant annet på grunn av beitende ku og sau. Vasspest er et stadig tilbakevendende problem. Stor oppblomstring om våren og sommeren fører til forråtnelse og oksygensvinn om vinteren. Man forsøker seg nå med mekanisk oksygentilførsel. Vasspesten er svært dominerende i år. Fullstendig fjerning er i realiteten umulig. Våtmarksenter høsten Østensjøvannet skal bli stedet for et våtmarksenter. Når alle sentrene etterhvert blir ferdige, vil vi ha 14 nasjonale våtmarks- eller naturinformasjonssentre i Norge. Alna: Vidar Berget fortalte om lysvandringen den niende i rekken, som ble arrangert 15. september. Det arrangeres diskusjonsturer omkring park og anlegg. Videre er det anlagt en 200 m turvei, som på noe sikt vil forbinde tuvei B10 med B16. Det har vært en bekkeåpning på Ammerud. I april ble Leirfossen i Groruddalen ovenfor Hølaløkka åpnet av miljøvernminister og byrådsleder. Ljanselva: Tor Holtan- Hartwig sa at stikkordene for en vellykket blågrønn bystruktur er Bekker først og utbygging etterpå. Derfor var Ljanselva et godt eksempel på en vellykket byplanlegging, der elva fikk renne i et åpent miljø. Kulturminneåret 2009 har inspirert til prosjektet Ljanselvas kulturminner, med en lysegul liste over kulturminnene i området. Gjersjøelva: Harald Lundtstedt fortalte at høstens store flommer ikke har gått ut over Gurisaga, sagbruket som ble rekonstruert i Man har organisert visninger til sagbruket, og arrangert elvevandringer. Neste møte Neste møte i Styringskomitéen blir torsdag 24. november. Referatet fra selve høstmøtet er skrevet av Bo Wingård, mens Tor Holtan-Hartwig har skrevet referatet fra befaringen.

5 Referat fra møte i styringsgruppen 24. november 2011 Sted: OOF/OEs lokaler i Storgaten 28, kl. 17. Til stede: Ida Fossum Tønnessen, Leif Bertnes, Ulf Fredriksen, Ida Elisabeth Hvoslef, Vidar Berget, Tor Holtan- Hartwig, Trine Johnsen, Karsten Sølve Nilsen, Sigurd Tønsberg, John Tibballs, Bo Wingård og Leif- Dan Birkemoe. Fraværende: Fritjof Funder, Unni Eriksen, Odd Solvang, Bjørg Schüssler og Harald Lunstedt. Sak OE 14/2011: Referatet fra styringsgruppemøtet 10. mars 2011 Referatet ligger på hjemmesidene og ingen kommentarer er fremkommet. Sak OE 15/2011: Referat fra vårmøte 25. mai 2011 og høstmøte 21. september 2011 Referatet ligger på hjemmesidene og ingen kommentarer er fremkommet. Sak OE 16/2011: Orientering om Kommuneplan 2013 uttalelse fra OE Høringsuttalelsen legges ut på OEs hjemmeside. Sak OE 17/2011: Motivasjon Bymiljøetaten. Tor Holtan- Hartwig orienterte om Oslo Elveforum som vaktbikkje og skyggeforvaltning basert på et notat tilsendt på e- post. Møtet var enig i at OE har behov for et dokument eller en brosjyre som i kortform synliggjør hva organisasjonen driver med. Tilleggsbemerkninger sendes til Tor Holtan- Hartwig som supplerer dokumentet. Også i årsberetningen for 2011 vil det være aktuelt å liste opp arbeidsoppgaver som knytter seg til byens vassdrag. Sak OE 18/2011: Follobanen. Brev fra OE til Jernbaneverket. Her ble det referert og oppfordret til å lese brevet fra OE til Jernbaneverket datert 11. november 2011 som nå ligger på OEs hjemmesider. Det er manglende oppfølging av Oslo kommunes uttalelse som er brevets tema. Sak OE 19/2011: Budsjettbehandlingen i kommunen Det var enighet om å ta kontakt med Rådhuset for å avklare støtte for I byrådets budsjettforslag er det for 2012 ført opp kr , samme beløp som i Sak OE 20/2011: Holmenkollen tennisklubb (HTK). Reguleringsplan som berører Styggedalsbekken. Ida Fossum Tønnessen og Sigurd Tønsberg har hatt møte med HTK og arkitekten for det planlagte bygget. Styggedalsbekken er på skissetegningene forutsatt å gå under bygget. Prinsipalt er OE imot en utbygging. Dette synet er også uttrykt av Hoffselvgruppen. Ønsker derimot den politiske ledelse saken på bordet, så vil OE delta aktivt for å få en best mulig løsning hva elv og turvei angår.

6 Sak OE 21/2011: Planlegging av seminar om vannforvaltningen. Bo Wingård fremmet tanken om et seminar om vannforvaltningen i urbane områder. Først må vi definere hva vi vil med et slikt seminar og hvilke mål vi setter oss. Et viktig punkt vil være samspillet mellom offentlige og private krefter i bynære vassdrag. Det ble nedsatt en gruppe for å tenke ut nærmere premisser for seminaret. Gruppedeltakere: Ida Elisabeth Hvoslef, Unni Eriksen, Ulf Fredriksen og Bo Wingård, sistnevnte som initiativtaker. Forslag legges frem på neste møte. Sak OE 22/2011: Levende vassdrag status og videreutvikling. Bo Wingård meddelt at syv skoler har meldt seg på til prisen. For 2013 blir oppgavene utlyst i mars Sak OE 23/2011: Langsiktig finansiering av OEs drift. Ida Elisabeth Hvoslef og Tor Holtan- Hartwig ble oppnevnt som «finanskomite». Det må søkes kontakt med personer og organisasjoner som kan være aktuelle bidragsytere. Sak OE 24/2011: Nytt fra elvegruppene. Det ble iflg. Sigurd Tønsberg rapportert om møte med VAV vdr. Gaustadbekken og veien langs bekken. Sigurd Tønsberg kunne også meddele at trikkesløyfa nede ved Hoff brukes til parkering. Hoffselvgruppa har tanker om egne hjemmesider og er under arbeid med vedtekter. Leif Bertnes, Miljøprosjekt Ljanselva, fortalte at de har arrangert turer for innvandrere (ca.100 deltakere) fra Nøklevann til Skullerud. Målet er å skape interesse og forståelse for norsk friluftskultur. Trine Johnsen nevnte besøk på Sagstua fra China Central TV i tilknytning til produksjon av en TV- dokumentar. Hovingruppa har god støtte i Bjerke bydel. Bygningene ved Isdammen har fått innlagt vann og avløp. Karsten Sølve Nilsen har holdt foredrag om hva som skjer med Alna og Hovinbekken. Vidar Berget orienterte om planer og møter om åpning av Kvernerfossen. Det ble nevnt at fossen kan ha kapasitet til 1000 l/s, men ikke l/s når Alna er på sitt strieste. En løsning kan være å ta ut vann på to steder. En rapport om Haugenstua og Nedre Rommen om sidebekkene Julsberg og Tokerudbekken ble omtalt. Ida Fossum Tønnessen omtalte Teigenbekken som renner gjennom tomta til den amerikanske ambassade. Utbygger ønsker å legge den i rør. Saken er til observasjon. Gangveien langs Mærradalsbekken er nå reparert. For Lysakerelva meddelte John Tibballs om flere uheldige forhold. Snauhugst utført av Hafslund vekker uro, diskusjon om turvei og broer, byggeplaner som reiser spørsmål om kantsoner og avstand til elva. Videre ble nevnt møte med VAV om Tryvann og vannføringen. For Østensjøvannet ble det nevnt opprensking i Østensjøbekken, ny kulvert for Østensjøbekken gjennom boligfeltet i Østensjøveien 81, utbedring av turveien langs vannet og rehabilitering av broen i sør. Rehabiliteringen skjer i regi av BYM. Det arbeides videre med opprettelse av Våtmarkssenteret og planer om et såkalt fugleskjul.

7 Det arbeides med planer om bygging av et kvernhus i Gjersjøelva i nærheten av oppgangssaga. Det ble reist spørsmål om det kan være aktuelt med et kvernhus når Kvernefossen en gang blir åpnet. Sak OE 25/2011: Aktiviteter/møter i 2012 Neste møte i styringsgruppen ble fastsatt til onsdag 1. februar 2012 kl. 17, i OOF/OEs lokaler i Storgaten 28. Vår/årsmøte ble fastsatt til torsdag 26. april Sted og tema for fagmøte bestemmes senere. Sak OE 26/2011: Eventuelt. a) Uforming av turveiene Ida Elisabeth Hvoslef fremmet noen synspunkter etter befaring langs Alna fra Trondheimsveien til Leirfossen. Hun følte en viss bekymring når det gjelder utformingen og tilretteleggingen av visse turveistykker. Den ideelle turvei eller tursti gjennom bebyggelsen går i et grønt belte hvor man kan oppleve mest mulig urørt natur. Det er ikke et tilrettelagt parklandskap som skal prioriteres. I rasutsatte skråninger må traseen sikres, men det er et spørsmål om det må gjøres med ensartede rektangulært tilhogde, svære granittblokker. Litt mer naturtilpasset utforming vil dempe parkinntrykket, for eksempel naturlig stein, eller palisader ved bekker og elver som minner om tømmerfløyter vi kjenner fra Marka. Friluftsliv, naturvern, estetikk og universell utforming er de fire hensyn som teller ved anlegg av turveier i naturområder. Det fremkom ønske om å utarbeide en liste over sårbare områder. b) Plan for idrett og friluftsliv Sigurd Tønsberg minnet om Plan for idrett og friluftsliv har vært til liten nytte for elvegrupper/foreninger i OE. Denne 4- årsplanen skal nå rulleres over i en tilsvarende plan for Det gir nye muligheter for å fremme forslag til tiltak nyetablering eller rehabilitering av anlegg/områder som vi gjerne ser inkludert i ny plan. Forslag skal skrives på eget skjema, delt ut på møtet. Leveringsfristen er satt ved årsskiftet, men blir trolig forlenget til ca. 1. februar. Forslaget fra Sigurd Tønsberg, slik det ble gjort foran forrige plan, var at gruppenes/foreningens forslag samles hos Trine Johnsen. Deretter drøftes prioritering av forslagene før de sendes samlet til Bymiljøetaten. Alle forslag kan også sendes til den aktuelle bydel som prioriterer og videresender. Elvegruppene ble oppfordret til å finne saker de vil gå inn for og prioritere i neste 4- årsplan. c) Saker til møte i Vassdragsforum (Sa-Fo-Va) Neste møte i Vassdragsforum er bestemt til tirsdag 13. desember i Rådhuset. OEs representanter vil fremme forslag til saker, kfr. mail fra Tor Holtan- Hartwig. Pluss to saker fra styringsgruppemøtet, sak OE 26/2011 a og b. d) Adopsjonsskoler Trine Johnsen meddelte at mange skoler langs Akerselva er besøkt ifm med Akerselvaprosjektet. Det ligger i sakens natur at disse er kandidater til å bli adopsjonsskoler. Hun gjennomgikk ellers skoler som har fått adopsjonsbrev og hvilke som ventes å bli formelt adoptert i nær fremtid. Her ble Bøler og Østensjø skoler nevnt. Ida Fossum Tønnessen Leif- Dan Birkemoe (ref)

Referat fra styringsgruppemøte onsdag 13. februar 2008 kl. 17.00 i Friluftsetaten, Sommerrogt. 1.

Referat fra styringsgruppemøte onsdag 13. februar 2008 kl. 17.00 i Friluftsetaten, Sommerrogt. 1. Referat fra styringsgruppemøte onsdag 13. februar 2008 kl. 17.00 i Friluftsetaten, Sommerrogt. 1. Til stede: Tor Holtan-Hartwig, Ida Fossum Tønnessen, Karsten Sølve Nilsen, Trine Johnsen, Ellen Svinndal,

Detaljer

OSLO ELVEFORUM ÅRSMELDING FOR 2007

OSLO ELVEFORUM ÅRSMELDING FOR 2007 OSLO ELVEFORUM ÅRSMELDING FOR 2007 Rehabiliteringen av Oslovassdragene er et felles ansvar for mange etater og institusjoner. Samarbeidet mellom de berørte etater har i den senere tid vokst seg sterkere

Detaljer

Dagsorden: Sak LJ01-2013 Referat fra møtet 12.desember 2012, utsendt tidligere. Godkjent.

Dagsorden: Sak LJ01-2013 Referat fra møtet 12.desember 2012, utsendt tidligere. Godkjent. Rosendalsveien 8 B, 1166 Oslo, tor.holtan-hartwig@getmail.no t: 22 28 30 13 / 918 62 226. ktonr.0530.08.56898 org.nr. 997 867 815 Vi oppfatter vår virksomhet som en forlenget blå-grønn arm for bydelene

Detaljer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Plan- og bygningsetaten Postboks 364 Sentrum 0102 Oslo Deres ref.: 201308290 Vår saksbehandler: Are Eriksen Oslo, 14. april 2014 INNSPILL TIL OPPSTART AV PLANARBEID OG MERKNADER TIL FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljer

Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo

Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo Revidert 19. mai 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning prosess og nivåer... 4 2.1 Om tiltaksanalysen... 5 3 Kort presentasjon av vannområdet...

Detaljer

MERKNAD TIL KONSEKVENSUTREDNING FOR FOLLOBANEN OG PROGRAM FOR SUPPLERENDE UTREDNINGER I REGULERINGSPLANARBEIDET

MERKNAD TIL KONSEKVENSUTREDNING FOR FOLLOBANEN OG PROGRAM FOR SUPPLERENDE UTREDNINGER I REGULERINGSPLANARBEIDET (Gr==.VZFo.=r,vr Jembaneverket Utbygging Postboks 217 Sentrum 0103 Oslo Oslo, 26. juni 201 I MERKNAD TIL KONSEKVENSUTREDNING FOR FOLLOBANEN OG PROGRAM FOR SUPPLERENDE UTREDNINGER I REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/09 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen. Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 31. august 2009 kl. 10.00 Sekretariat: 02 180

Detaljer

OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD

OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD ÅRSBERETNING 2011 MED REGNSKAP FOR 2011 OG BUDSJETT FOR 2012 Besøksadresse: Storgata 28, 0184 OSLO Postadresse: Pb 8896, Youngstorget, 0028 OSLO Telefon: 22 17 84 00, Telefax:

Detaljer

Årsmøte i Østensjøvannets Venner

Årsmøte i Østensjøvannets Venner Østensjøvannets Venner Årsmøte i Østensjøvannets Venner Oppsal samfunnshus, 29. mars 2011, kl. 18.30 Dagsorden 1) Åpning Valg av ordstyrer Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av referent

Detaljer

OMRÅDEPLAN SØRUMSAND MEDVIRKNING - INFORMASJON - KOMMUNIKASJON

OMRÅDEPLAN SØRUMSAND MEDVIRKNING - INFORMASJON - KOMMUNIKASJON «Sørumsand skal bli en attraktiv småby med handel, næring og boliger som setter mennesket i sentrum» OMRÅDEPLAN SØRUMSAND MEDVIRKNING - INFORMASJON - KOMMUNIKASJON Juli 2014 VEDLEGG TIL PLANBESKRIVELSE

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

Fornyet varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet. Gjengivelse av innkomne uttalelser. med tiltakshavers kommentarer

Fornyet varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet. Gjengivelse av innkomne uttalelser. med tiltakshavers kommentarer Fornyet varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet Gjengivelse av innkomne uttalelser Nytt Dobbeltspor OSLO SKI Oslo, Oppegård og Ski kommune REGULERINGSPLAN FOR FOLLOBANEN Fornyet varsel for oppstart

Detaljer

NYHETSBREV URBANT FRILUFTSLIV SEMINAR. Nr. 4 2014

NYHETSBREV URBANT FRILUFTSLIV SEMINAR. Nr. 4 2014 NYHETSBREV Nr. 4 2014 URBANT FRILUFTSLIV SEMINAR Bård Folke Fredriksen, Jan Bøhler og Peter Butenschøn Les om Urbant friluftsliv Nettjenester fra PBE Bydelsvise velmøter Hausmannskvartalenes vel Hyblifisering

Detaljer

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Innledning På møtet i politisk styringsgruppe for vannregion Glomma den 15.12.2010 ble arbeidet med en informasjonsstrategi for vannregionen

Detaljer

OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD

OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD ÅRSBERETNING 2007 MED REGNSKAP FOR 2007 OG BUDSJETT FOR 2008 Nedre Vollgate 9, 0158 OSLO Telefon: 22 41 68 80, Telefax: 22 41 68 81 e-post: oofoslo@online.no hjemmeside: www.markanytt.no

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 8.0 Marked og økonomi. 28 9.0 Friluftsliv og idrett 9.1 Lillomarka Idrettspark. 29 9.2 Lillomarka Orienteringslag 30

Innholdsfortegnelse. 8.0 Marked og økonomi. 28 9.0 Friluftsliv og idrett 9.1 Lillomarka Idrettspark. 29 9.2 Lillomarka Orienteringslag 30 Kommentarer til forslag til planprogram for Huken pukk- og asfaltverk fra Alnaelvens Venner Breisjøgrenda sameie Groruddalen Miljøforum Lillomarka Orienteringslag Lillomarkas Venner Selskapet til Grorud

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Plan-og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING FOR Plan-og økonomiutvalget GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Plan-og økonomiutvalget Møtedato: 11.02.10 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 15:00 (etter Kommuneplanutvalgets møte som begynner kl. 12:00) Representantene innkalles

Detaljer

Årsmøtet 2007 ble avholdt på Bjerke bibliotek 23. april 2007, og 12 vel og bosammenslutninger var representert på møtet.

Årsmøtet 2007 ble avholdt på Bjerke bibliotek 23. april 2007, og 12 vel og bosammenslutninger var representert på møtet. BJERKE STORVEL ÅRSBERETNING FOR BJERKE STORVEL for perioden mars 2007 til april 2008 Årsmøtet 2007 ble avholdt på Bjerke bibliotek 23. april 2007, og 12 vel og bosammenslutninger var representert på møtet.

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Møteinnkalling Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg 11.10.2013 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål med planprogrammet... 4 1.3 Formål med planarbeidet... 4 1.4 Planområdet...

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Les vårt innspill til planprogrammet for kommuneplanen 2013 2030

Les vårt innspill til planprogrammet for kommuneplanen 2013 2030 Medlemsblad for Naturvernforbundet i Bærum Nr 1 / 2013 utgitt i februar Les vårt innspill til planprogrammet for kommuneplanen 2013 2030 Les også om: Naturen i Bærum status og veien videre Bærums blå liste

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 10.02.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 2 Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Kl. 17.00 Fotografering av administrasjonsutvalgets og hovedutvalgenes

Detaljer

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram 2 Dato: 2014-21-05 Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Oppdragsnavn: Hole kommune Oppdragsnr: 532335 Rapportnavn: Versjon: 01 Arkiv (filnavn): Oppdragsleder: Petter Christensen Agnete Syrtveit Oppdragsmedarbeidere:

Detaljer

Oppsummering av innspill til. Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014

Oppsummering av innspill til. Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014 Oppsummering av innspill til Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014 byplankontor 1 Forord Innhold Den offisielle starten på til byplanprosessen var folkemøtet på rådhuset 29. mai i 2013. God deltagelse

Detaljer

BROKELANDSHEIA - underveis til en by

BROKELANDSHEIA - underveis til en by Rapport fra Plansmie i Gjerstad Kommune 16. til 19.mars 2009 BROKELANDSHEIA - underveis til en by Gjerstad Kommune 4890 Gjerstad Aust Agder Fylkeskommune avd. Sør 4800 Arendal INNHOLD: 1. Bakgrunn og motivasjon

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer