HØSTMØTE 21. september 2011 hos KLP Eiendom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØSTMØTE 21. september 2011 hos KLP Eiendom"

Transkript

1 Referat HØSTMØTE 21. september 2011 hos KLP Eiendom Oslo Elveforums høstmøte 21. september 2011 startet med en befaring fra Vaterland vannpark under ledelse av Are Eriksen. Han delte ut et rikholdig og verdifullt kart- og illustrasjonsmateriale til de tyve deltakerne. Dette materialet gir en meget god bakgrunn for arbeidet med å bringe «Oslos glemte byrom» tilbake til byens befolkning. En hovedhensikt med befaringen var å peke på og analysere betingelsene for en realisering av Plan- og bygningsetatens gode visjon om å skape en 85 meter bred klima- og miljøbegrunnet utluftingskanal omkring en gjenåpnet Akerselva fra Vaterland vannpark, gjennom Galleri Oslo / Bussterminalen, under Schweigaards gate, mellom Jernbanens tollsted og Postterminalen der KLP Eiendom planlegger et stort bygg, under, langs og dels i konflikt med Nylandsveien, under sporene på Oslo S i en mer åpen og publikumsvennlig, luftig kulvert, og videre fram til elvemunningen i operaområdet. En rekke tekniske problemer må finne sin løsning for at dette skal kunne realiseres. Med henblikk på det påfølgende møtet med KLPs utbyggingsledelse la Are Eriksen hovedvekten på å illustrere konsekvensene av den foreløpige planen for KLP- bygget. Bygget er tenkt plassert kun 15 m vest for Nylandsbrua. Siden brua er fundamentert på Akerselvkulvertene, går planmyndighetene imot å åpne kulvertene. Ettersom alt areal øst for Nylandsbrua nå er tatt i bruk som veiareal (Østre tangents tilkobling til Schweigaards gate), vil det følgelig i praksis bli umulig å åpne opp Akerselva og anlegge en turvei langs den, med mindre KLP- bygget trekkes lenger vekk fra Nylandsbrua. Akkurat på dette stedet bør Akerselvkorridoren være m bred, og ikke 70 m bred slik KLP legger opp til. For de fleste deltakerne var spaserturen på den nye gang- og sykkelbrua over jernbanesporene (Østre stasjonsinngang) i forlengelsen av Stasjonsallmenningen en interessant førstegangsopplevelse. I befaringen deltok representanter fra samtlige elvegupper/foreninger innen Oslo Elveforum, unntatt Ellingsrudelva. Deltakerne ga uttrykk for stor takk til Are Eriksen for guidingen, og for det utdelte materialet som må forutsettes benyttet i det videre arbeid vis à vis Byutviklingskomiteen. Orientering om KLPs forslag til planprogram for Biskop Gunnerus`gate 14 B Utviklingsdirektør Eskild Rollstad KLP Eiendom Eskild Rollstad startet med en kort orientering om KLP Eiendom og deres strategiske eiendomsinvesteringer. Deretter tok han for seg eiendommer og eiendomsutvikling i sentrale Oslo, med vekt på området fra Galleri Oslo til rett syd for Oslo S. Akerselva er lagt i kulvert under hele dette området. Planen for Biskop Gunnerus` gate 14 B er å tilrettelegge eiendommen for transformasjon. Man tenker seg eiendommen utviklet slik at det blir en dramatisk forbedring av miljøet på Vaterland. Akerselva skal åpnes. Dette skal bli det beste miljøbygget og et lavenergibygg.

2 Det ble en del spørsmål og diskusjon om i hvor stor grad KLP Eiendom gir tilstrekkelig areal til Akerselva og dens bredder, slik det kan komme til uttrykk i KLPs visjon om forholdene langs Akerselva. Imidlertid kan det se ut som om KLP som samfunnsaktør i større retter grad sin oppmerksomhet mot en høy utnyttelse av eiendommen, enn at korridoren for Akerselva og dens bredder skal være bred og gi tilstrekkelig rom for gangtrafikken. KLPs omtale av seg selv som miljøvennlig ser ut til å være mer knyttet mot byggene de utvikler og driver, og i mindre grad mot omgivelsene. Det kan virke som det er noe avstand fra visjonen til de konkrete målene om solide investeringer for sunn økonomisk drift Ida Fossumn Tønnessen (leder av Oslo Elveforum) takket for orienteringen, og ba om at KLP Eiendom tar stor hensyn til Akerselva og elvebreddene, slik at Oslo Elveforums visjon om at Akerselva skal åpnes og at det skal bli fri ferdsel fra utløpet på sikt, kan bli en realitet. Hun takket for serveringen som deltakerne fikk. Hun overrakte Oslo Elveforums jubileumsbok Jubel og gråt for Oslos elver og bekker til Rollstad. FAGMØTET Møteleder: Ida Fossum Tønnesen Planstrategi og planprogram for Kommuneplan Det er store utfordringer og til dels motsetninger mellom behovet for boliger og infrastruktur på den ene siden og Oslos blågrønne struktur på den andre. Sigurd Tønsberg (Frognerelva) ble bedt om å utarbeide forslag til Oslo Elveforums uttalelse, sammen med Ingrid Marie Nissen (Miljøforeningen Akerselvas Venner) og John Tibballs (Lysakervassdragets Venner). Et gjennomgående tema i uttalelsen må dreie seg rundt konseptet Oslofjordbyen og på den måten utvide begrepet Oslobyen. Representasjon i Bekkelagets Vannområde. Bekkelagsbassenget vannområde er en del av Glomma vannregion, og omfatter størstedelen av vassdragene som renner gjennom Oslo kommune. I Vannforskriften står det at det skal utarbeides en forvaltningsplan og et tiltaksprogram, og at disse skal ha sentral godkjenning innen Vannområdeutvalget ble opprettet 22. mars 2011, og består av representanter for etater i Oslo kommune, Lunner kommune og Oppegård kommune, fylkesmannen i Oslo og Akershus, Mattilsynet og NVE. Det skal opprettes en referansegruppe bestående av organisasjoner, interessegrupper, bydeler m.fl. Alle elvegrupper ble bedt om å melde inn hver sin representant. Hjalmar Eide ble oppnevnt som Oslo Elveforums representant, med Tom Vaholm som vararepresentant. Kontaktperson er Heidi Kristensen, Vannplanlegger i Miljø- og planavdelingen i Bymiljøetaten Divisjon Friluft. Informasjon om jubileumsboken Jubel og gråt for Oslos elver og bekker. Tor Holtan- Hartwig presenterte noen aktuelle punkter fra boken... for de som lever og virker og for de som ferdes langs bekker og elver i Oslo. Omslagssiden viser bildet av Oslos opprinnelige ansikt, den blågrønne strukturen. Prinsipptegningen fra Plan- og bygningsetatens utkast til kommunedelplanen for Oslos blågrønne struktur understreker at vassdragene forutsettes utstyrt med fast turveifølge fra Marka til Fjorden. (s. 10).

3 Osloelever markerer Oslos elver på Verdens miljødag 5. juni (s. 32). Mer enn 35 skoler har adoptert en elve- /bekkestrekning (s. 50). På s gis det svar på mange spørsmål fra de som lever og virker langs et vassdrag en liten skole for elve- og bekkevenner. S viser rene kilder og stygge, anonyme utløp. Utløpene må bygges om slik at de fortjener å bli feiret. AHA - Et gjennombrudd for visjonen om gjenåpnet Akerselva Hovinbekken Alna til Bjørvika (s. 76). Resultatoversikten på s. 127 viser gjenåpninger, turveier, biotopforbedringer og fremtidsønsker. Denne oversikten vil bli ajourført på OEs hjemmesider. Adopsjonsskoler Trine Johnsen fortalte at Løren skole har adoptert Hovinbekken, og har spesielt ansvar for området Bjerkedalen - Granern og ned til der Hovinbekken forsvinner i rist ved T- banen sør for Risløkkveien. Manglerud skole adopterer Østensjøvannet torsdag 29. september med ansvar for nordvestre siden. Noe senere i høst vil Østensjø skole få adopsjonsbrev, og ta ansvar på nordøstre siden av Østensjøvannet. Levende Vassdrag Bo Wingård fortalte om skolekonkurransen Levende Vassdrag. Det deles ut tre priser til beste prosjektoppgave fra Barneskolen klasse og klasse og fra Ungdomsskolen klasse. Levende Vassdrag er en utvidelse av Lysakervassdragsprisen, og henvender seg til alle grunnskolene i Bærum og Oslo. Det arrangeres kurs for lærere 21. og 28. september i CIENS i Forskningsparken. Det må arbeides videre med å få skoler til å melde seg på. Responsen hittil har vært lavere enn forventet. KORTRAPPORTER FRA ELVEGRUPPENE Frognerelva: Unni Eriksen fortalte at Statsbygg planlegger å åpne det blågrønne draget mellom Tbanen og Forskningsparken. Ti års utrettelig innsats vil gi synlige resultater i form av en levende Gaustadbekk! Hovinbekken: Karsten Sølve Nilsen fortalte at det blir stadig gode utviklings- og forbedringstilta, med Slipset og Bjerkedalen vannpark (Ensjøbyen) som gode eksempler. Har har man fått til korrekt byplanlegging, der elver og bekker får sine plasser før utbygging igangsettes. Det arrangeres bydelsvandring til Hovinbekken 29. september. Hoffselven: Hans Fredrik Horn orienterte om en befaring man hadde hatt til Dronningfossen, samt utslipp av diesel i Hoffselvens nedre del. Lysakerelva: Bo Wingård orienterte om kommunens mislykte prosjekter for å få broer over elven ovenfor og nedenfor Fådpassasjen. De provisoriske broene ble revet i sommer på grunn av farene for at de skulle bli tatt av flom. Lysakervassdragets Venner er i løpet av høsten invitert til Truls Korsmo, som har overtatt som leder av prosjektene, for å bli orientert om de nye planene. Mustad Eiendoms nye planer for lokket over Ring 3 syd for Granfosstunnelen har ikke tatt hensyn til LvVs forslag om å gjenåpne Spikerverksbekken. Veimyndighetene kunne ikke godta den forrige planen hvor boliger sto på selve lokket,. Den nye planen har like mange

4 boliger, og med større tetthet rundt områdets randsoner. Dette vil medføre betydelig tap av naturareal, og bygging innenfor 50- meters hensynssone langs Lysakerelva. Vital Eiendom har utarbeidet en planskisse for bygging av næringseiendommen på Bærumsiden syd for Granfossen. LvV har tilskrevet kommunen og advart mot bygging nærmere enn 25 m fra Lysakerelva på grunn av moreneavsetninger. Byggene må være lave nok til at elven får gode solforhold. LvV har skrevet brev til Oslo kommune vedrørende planstrategien for planprogrammet for Kommeplan Det fremheves spesielt at LvV krever at det stilles krav til kvaliteten av konsekvensutredningen i forbindelse med planstrategi og senere i forbindelse med enkelte plansaker, med nedskrevne regler som oppgir konsekvenser for videre saksbehandling ved mangler og underrapportering av særlig av naturskadelige inngrep. LvV oppfordrer kommunen til å ha som planstrategi å utvikle den blågrønne strukturen ved å angi minste generelle byggeavstand til vassdrag, og sikre arealene i tilknytning til kantsonene som brukes til helsebringende friluftsaktivitet. Østensjøvannet: Amund Kveim sa at området rundt Østensjøvannet etterhvert blir renset for fremmede plantearter, blant annet på grunn av beitende ku og sau. Vasspest er et stadig tilbakevendende problem. Stor oppblomstring om våren og sommeren fører til forråtnelse og oksygensvinn om vinteren. Man forsøker seg nå med mekanisk oksygentilførsel. Vasspesten er svært dominerende i år. Fullstendig fjerning er i realiteten umulig. Våtmarksenter høsten Østensjøvannet skal bli stedet for et våtmarksenter. Når alle sentrene etterhvert blir ferdige, vil vi ha 14 nasjonale våtmarks- eller naturinformasjonssentre i Norge. Alna: Vidar Berget fortalte om lysvandringen den niende i rekken, som ble arrangert 15. september. Det arrangeres diskusjonsturer omkring park og anlegg. Videre er det anlagt en 200 m turvei, som på noe sikt vil forbinde tuvei B10 med B16. Det har vært en bekkeåpning på Ammerud. I april ble Leirfossen i Groruddalen ovenfor Hølaløkka åpnet av miljøvernminister og byrådsleder. Ljanselva: Tor Holtan- Hartwig sa at stikkordene for en vellykket blågrønn bystruktur er Bekker først og utbygging etterpå. Derfor var Ljanselva et godt eksempel på en vellykket byplanlegging, der elva fikk renne i et åpent miljø. Kulturminneåret 2009 har inspirert til prosjektet Ljanselvas kulturminner, med en lysegul liste over kulturminnene i området. Gjersjøelva: Harald Lundtstedt fortalte at høstens store flommer ikke har gått ut over Gurisaga, sagbruket som ble rekonstruert i Man har organisert visninger til sagbruket, og arrangert elvevandringer. Neste møte Neste møte i Styringskomitéen blir torsdag 24. november. Referatet fra selve høstmøtet er skrevet av Bo Wingård, mens Tor Holtan-Hartwig har skrevet referatet fra befaringen.

5 Referat fra møte i styringsgruppen 24. november 2011 Sted: OOF/OEs lokaler i Storgaten 28, kl. 17. Til stede: Ida Fossum Tønnessen, Leif Bertnes, Ulf Fredriksen, Ida Elisabeth Hvoslef, Vidar Berget, Tor Holtan- Hartwig, Trine Johnsen, Karsten Sølve Nilsen, Sigurd Tønsberg, John Tibballs, Bo Wingård og Leif- Dan Birkemoe. Fraværende: Fritjof Funder, Unni Eriksen, Odd Solvang, Bjørg Schüssler og Harald Lunstedt. Sak OE 14/2011: Referatet fra styringsgruppemøtet 10. mars 2011 Referatet ligger på hjemmesidene og ingen kommentarer er fremkommet. Sak OE 15/2011: Referat fra vårmøte 25. mai 2011 og høstmøte 21. september 2011 Referatet ligger på hjemmesidene og ingen kommentarer er fremkommet. Sak OE 16/2011: Orientering om Kommuneplan 2013 uttalelse fra OE Høringsuttalelsen legges ut på OEs hjemmeside. Sak OE 17/2011: Motivasjon Bymiljøetaten. Tor Holtan- Hartwig orienterte om Oslo Elveforum som vaktbikkje og skyggeforvaltning basert på et notat tilsendt på e- post. Møtet var enig i at OE har behov for et dokument eller en brosjyre som i kortform synliggjør hva organisasjonen driver med. Tilleggsbemerkninger sendes til Tor Holtan- Hartwig som supplerer dokumentet. Også i årsberetningen for 2011 vil det være aktuelt å liste opp arbeidsoppgaver som knytter seg til byens vassdrag. Sak OE 18/2011: Follobanen. Brev fra OE til Jernbaneverket. Her ble det referert og oppfordret til å lese brevet fra OE til Jernbaneverket datert 11. november 2011 som nå ligger på OEs hjemmesider. Det er manglende oppfølging av Oslo kommunes uttalelse som er brevets tema. Sak OE 19/2011: Budsjettbehandlingen i kommunen Det var enighet om å ta kontakt med Rådhuset for å avklare støtte for I byrådets budsjettforslag er det for 2012 ført opp kr , samme beløp som i Sak OE 20/2011: Holmenkollen tennisklubb (HTK). Reguleringsplan som berører Styggedalsbekken. Ida Fossum Tønnessen og Sigurd Tønsberg har hatt møte med HTK og arkitekten for det planlagte bygget. Styggedalsbekken er på skissetegningene forutsatt å gå under bygget. Prinsipalt er OE imot en utbygging. Dette synet er også uttrykt av Hoffselvgruppen. Ønsker derimot den politiske ledelse saken på bordet, så vil OE delta aktivt for å få en best mulig løsning hva elv og turvei angår.

6 Sak OE 21/2011: Planlegging av seminar om vannforvaltningen. Bo Wingård fremmet tanken om et seminar om vannforvaltningen i urbane områder. Først må vi definere hva vi vil med et slikt seminar og hvilke mål vi setter oss. Et viktig punkt vil være samspillet mellom offentlige og private krefter i bynære vassdrag. Det ble nedsatt en gruppe for å tenke ut nærmere premisser for seminaret. Gruppedeltakere: Ida Elisabeth Hvoslef, Unni Eriksen, Ulf Fredriksen og Bo Wingård, sistnevnte som initiativtaker. Forslag legges frem på neste møte. Sak OE 22/2011: Levende vassdrag status og videreutvikling. Bo Wingård meddelt at syv skoler har meldt seg på til prisen. For 2013 blir oppgavene utlyst i mars Sak OE 23/2011: Langsiktig finansiering av OEs drift. Ida Elisabeth Hvoslef og Tor Holtan- Hartwig ble oppnevnt som «finanskomite». Det må søkes kontakt med personer og organisasjoner som kan være aktuelle bidragsytere. Sak OE 24/2011: Nytt fra elvegruppene. Det ble iflg. Sigurd Tønsberg rapportert om møte med VAV vdr. Gaustadbekken og veien langs bekken. Sigurd Tønsberg kunne også meddele at trikkesløyfa nede ved Hoff brukes til parkering. Hoffselvgruppa har tanker om egne hjemmesider og er under arbeid med vedtekter. Leif Bertnes, Miljøprosjekt Ljanselva, fortalte at de har arrangert turer for innvandrere (ca.100 deltakere) fra Nøklevann til Skullerud. Målet er å skape interesse og forståelse for norsk friluftskultur. Trine Johnsen nevnte besøk på Sagstua fra China Central TV i tilknytning til produksjon av en TV- dokumentar. Hovingruppa har god støtte i Bjerke bydel. Bygningene ved Isdammen har fått innlagt vann og avløp. Karsten Sølve Nilsen har holdt foredrag om hva som skjer med Alna og Hovinbekken. Vidar Berget orienterte om planer og møter om åpning av Kvernerfossen. Det ble nevnt at fossen kan ha kapasitet til 1000 l/s, men ikke l/s når Alna er på sitt strieste. En løsning kan være å ta ut vann på to steder. En rapport om Haugenstua og Nedre Rommen om sidebekkene Julsberg og Tokerudbekken ble omtalt. Ida Fossum Tønnessen omtalte Teigenbekken som renner gjennom tomta til den amerikanske ambassade. Utbygger ønsker å legge den i rør. Saken er til observasjon. Gangveien langs Mærradalsbekken er nå reparert. For Lysakerelva meddelte John Tibballs om flere uheldige forhold. Snauhugst utført av Hafslund vekker uro, diskusjon om turvei og broer, byggeplaner som reiser spørsmål om kantsoner og avstand til elva. Videre ble nevnt møte med VAV om Tryvann og vannføringen. For Østensjøvannet ble det nevnt opprensking i Østensjøbekken, ny kulvert for Østensjøbekken gjennom boligfeltet i Østensjøveien 81, utbedring av turveien langs vannet og rehabilitering av broen i sør. Rehabiliteringen skjer i regi av BYM. Det arbeides videre med opprettelse av Våtmarkssenteret og planer om et såkalt fugleskjul.

7 Det arbeides med planer om bygging av et kvernhus i Gjersjøelva i nærheten av oppgangssaga. Det ble reist spørsmål om det kan være aktuelt med et kvernhus når Kvernefossen en gang blir åpnet. Sak OE 25/2011: Aktiviteter/møter i 2012 Neste møte i styringsgruppen ble fastsatt til onsdag 1. februar 2012 kl. 17, i OOF/OEs lokaler i Storgaten 28. Vår/årsmøte ble fastsatt til torsdag 26. april Sted og tema for fagmøte bestemmes senere. Sak OE 26/2011: Eventuelt. a) Uforming av turveiene Ida Elisabeth Hvoslef fremmet noen synspunkter etter befaring langs Alna fra Trondheimsveien til Leirfossen. Hun følte en viss bekymring når det gjelder utformingen og tilretteleggingen av visse turveistykker. Den ideelle turvei eller tursti gjennom bebyggelsen går i et grønt belte hvor man kan oppleve mest mulig urørt natur. Det er ikke et tilrettelagt parklandskap som skal prioriteres. I rasutsatte skråninger må traseen sikres, men det er et spørsmål om det må gjøres med ensartede rektangulært tilhogde, svære granittblokker. Litt mer naturtilpasset utforming vil dempe parkinntrykket, for eksempel naturlig stein, eller palisader ved bekker og elver som minner om tømmerfløyter vi kjenner fra Marka. Friluftsliv, naturvern, estetikk og universell utforming er de fire hensyn som teller ved anlegg av turveier i naturområder. Det fremkom ønske om å utarbeide en liste over sårbare områder. b) Plan for idrett og friluftsliv Sigurd Tønsberg minnet om Plan for idrett og friluftsliv har vært til liten nytte for elvegrupper/foreninger i OE. Denne 4- årsplanen skal nå rulleres over i en tilsvarende plan for Det gir nye muligheter for å fremme forslag til tiltak nyetablering eller rehabilitering av anlegg/områder som vi gjerne ser inkludert i ny plan. Forslag skal skrives på eget skjema, delt ut på møtet. Leveringsfristen er satt ved årsskiftet, men blir trolig forlenget til ca. 1. februar. Forslaget fra Sigurd Tønsberg, slik det ble gjort foran forrige plan, var at gruppenes/foreningens forslag samles hos Trine Johnsen. Deretter drøftes prioritering av forslagene før de sendes samlet til Bymiljøetaten. Alle forslag kan også sendes til den aktuelle bydel som prioriterer og videresender. Elvegruppene ble oppfordret til å finne saker de vil gå inn for og prioritere i neste 4- årsplan. c) Saker til møte i Vassdragsforum (Sa-Fo-Va) Neste møte i Vassdragsforum er bestemt til tirsdag 13. desember i Rådhuset. OEs representanter vil fremme forslag til saker, kfr. mail fra Tor Holtan- Hartwig. Pluss to saker fra styringsgruppemøtet, sak OE 26/2011 a og b. d) Adopsjonsskoler Trine Johnsen meddelte at mange skoler langs Akerselva er besøkt ifm med Akerselvaprosjektet. Det ligger i sakens natur at disse er kandidater til å bli adopsjonsskoler. Hun gjennomgikk ellers skoler som har fått adopsjonsbrev og hvilke som ventes å bli formelt adoptert i nær fremtid. Her ble Bøler og Østensjø skoler nevnt. Ida Fossum Tønnessen Leif- Dan Birkemoe (ref)

Oslo Elveforum - referat fra vårmøte/årsmøte onsdag 26. april 2012 i Bydel Groruds lokaler, Grorudveien 3

Oslo Elveforum - referat fra vårmøte/årsmøte onsdag 26. april 2012 i Bydel Groruds lokaler, Grorudveien 3 Oslo Elveforum - referat fra vårmøte/årsmøte onsdag 26. april 2012 i Bydel Groruds lokaler, Grorudveien 3 Deltakerlisten omfattet ca. 30 representanter fra Oslo Elveforum, og fem gjester/foredragsholdere.

Detaljer

Referat fra møte i styringsgruppen 3. september 2013 Sted: Hos Ida Fossum-Tønnessen, Olav Aukrusts vei 2 F, kl.18-21.

Referat fra møte i styringsgruppen 3. september 2013 Sted: Hos Ida Fossum-Tønnessen, Olav Aukrusts vei 2 F, kl.18-21. Referat fra møte i styringsgruppen 3. september 2013 Sted: Hos Ida Fossum-Tønnessen, Olav Aukrusts vei 2 F, kl.18-21. Til stede: Vidar Berget, Leif Bertnes, Karsten Sølve Nilsen, Ulf Fredriksen, Bo Wingård,

Detaljer

Oslo Elveforum - referat fra vårmøte/årsmøte mandag 2. juni 2014 ved Bjerkedalen park

Oslo Elveforum - referat fra vårmøte/årsmøte mandag 2. juni 2014 ved Bjerkedalen park Oslo Elveforum - referat fra vårmøte/årsmøte mandag 2. juni 2014 ved Bjerkedalen park Deltakerlisten omfattet 20 representanter fra Oslo Elveforum, to fra Klosterengas Venner, en fra Bymiljøetaten og to

Detaljer

Fagmøte(d.(19(november(2014(

Fagmøte(d.(19(november(2014( Fagmøte(d.(19(november(2014( Forvaltning,(drift,(vedlikehold(og(utvikling((FDVU)(av(byens(vassdrag.( Hvem(gjør(hva,(og(hva(kan(frivillige(organisasjoner(gjøre?( Hva legger man i begrepene forvaltning,

Detaljer

Ikke mer rør Elva tilbake til byen Oslo en bærekraftig miljøby

Ikke mer rør Elva tilbake til byen Oslo en bærekraftig miljøby Levende vassdrag Om oss Oslo Elveforum (OE) er en sammenslutning av frivillige arbeidsgrupper som sammen med de kommunale etater, bydeler, velforeninger/borettslag, jeger- og fiskeforeninger m.fl. arbeider

Detaljer

BLÅGRØNN HOVEDSTAD Jubel og gråt for Oslos elver.

BLÅGRØNN HOVEDSTAD Jubel og gråt for Oslos elver. BLÅGRØNN HOVEDSTAD Jubel og gråt for Oslos elver. Boken for Oslofolk og andre med interesse for naturen. Hva er skjedd med Oslos elver og bekker i de senere år? Flott gavebok til salgs for bare kr. 100.

Detaljer

Første del: Presentasjon og omvisning på Oset vannbehandlingsanlegg

Første del: Presentasjon og omvisning på Oset vannbehandlingsanlegg Referat fra møte i styringsgruppen 10. mars 2011 Sted: Oset vannbehandlingsanlegg, Midtoddveien 40 kl. 11. Til stede: Ida Fossum Tønnessen, Unni Eriksen, Leif Bertnes, Ulf Fredriksen, Øyvind Traagstad,

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Elveforum

Strategisk plan for Oslo Elveforum Strategisk plan for Oslo Elveforum Gjeldende fra 23. juli 2013 Side 1 Utskrift 30.08.13 Innhold 1. Oslo Elveforum... 3 2. Visjon... 3 3. Formål... 3 4. Hovedoppgaver... 3 4.1 Forvaltningsplaner for Oslos

Detaljer

Vi fikk det til! Eksempel på kommunalt samarbeid politikere, forvaltningen og Oslo Elveforum v/ida Fossum Tønnessen, Oslo Elveforum

Vi fikk det til! Eksempel på kommunalt samarbeid politikere, forvaltningen og Oslo Elveforum v/ida Fossum Tønnessen, Oslo Elveforum Vi fikk det til! Eksempel på kommunalt samarbeid politikere, forvaltningen og Oslo Elveforum v/ida Fossum Tønnessen, Oslo Elveforum Oslo Elveforum ser det som sin hovedoppgave å støtte opp om Oslo kommunes,

Detaljer

Oslos overvannsstrategi i praksis

Oslos overvannsstrategi i praksis Oslos overvannsstrategi i praksis Sommerseminar, Godt Vann Drammensregionen 4. juni 2015 Cecilie Bråthen, Prosjektleder Overvannsprosjektet i Oslo. Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten Agenda Hva sier strategien?

Detaljer

Årsmelding 2013. Sigurd Tønsberg, Karsten Sølve Nilsen, Trine Johnsen, Ida Fossum Tønnessen og Tor Holtan-Hartwig (som døde 5. juli 2013).

Årsmelding 2013. Sigurd Tønsberg, Karsten Sølve Nilsen, Trine Johnsen, Ida Fossum Tønnessen og Tor Holtan-Hartwig (som døde 5. juli 2013). Årsmelding 2013 Oslo Elveforums leder, Ida Fossum AHA til Bjørvika Alna, Hovinbekken, Akerselva skal opp i dagen i grønne omgivelser med turveier elvelangs! Sigurd Tønsberg, Karsten Sølve Nilsen, Trine

Detaljer

DET GLEMTE BYROM Jeg skal ta for meg den mest forsømte delen av Akerselva: det lukkede partiet fra Vaterlandsparken til fjorden. Hele dette partiet må åpnes opp og innlemmes i Akerselva miljøpark. På Oslo

Detaljer

Referat fra styringsgruppemøte onsdag 13. februar 2008 kl. 17.00 i Friluftsetaten, Sommerrogt. 1.

Referat fra styringsgruppemøte onsdag 13. februar 2008 kl. 17.00 i Friluftsetaten, Sommerrogt. 1. Referat fra styringsgruppemøte onsdag 13. februar 2008 kl. 17.00 i Friluftsetaten, Sommerrogt. 1. Til stede: Tor Holtan-Hartwig, Ida Fossum Tønnessen, Karsten Sølve Nilsen, Trine Johnsen, Ellen Svinndal,

Detaljer

Referat fra møte i styringsgruppen 23. februar 2010

Referat fra møte i styringsgruppen 23. februar 2010 Referat fra møte i styringsgruppen 23. februar 2010 Sted: Stranger-rommet, Oslo rådhus kl. 17 Til stede: Ida Fossum Tønnessen, Unni Eriksen, Leif Bertnes, Ulf Fredriksen, Tor Holtan- Hartwig, Øyvind Traagstad,

Detaljer

Den grønne delen av kommuneplan for Oslo «Oslo mot 2030»

Den grønne delen av kommuneplan for Oslo «Oslo mot 2030» Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling Den grønne delen av kommuneplan for Oslo «Oslo mot 2030» Bård Folke Fredriksen 16.10.2014 Utfordringer som kommuneplanen skal løse Bærekraftig regional utvikling

Detaljer

Vann i by. Beate Akselsen og Hege Fleisje Vann- og avløpsetaten Oslo kommune

Vann i by. Beate Akselsen og Hege Fleisje Vann- og avløpsetaten Oslo kommune Vann i by Beate Akselsen og Hege Fleisje Vann- og avløpsetaten Oslo kommune VA-Yngre - Tromsø 16.03.2016 Litt om ossb gjengen er klare for mulighetene! Bakgrunn Byøkologisk program vedtatt i 2011 Skal

Detaljer

Årsmelding 2014. Oslo Elveforum 15 år: Styringsgruppen ble overrasket med kake fra Norsk Friluftsliv!

Årsmelding 2014. Oslo Elveforum 15 år: Styringsgruppen ble overrasket med kake fra Norsk Friluftsliv! Årsmelding 2014 Oslo Elveforums leder, Ida Fossum AHA til Bjørvika Alna, Hovinbekken, Akerselva skal opp i dagen i grønne omgivelser med turveier elvelangs! Oslo Elveforum 15 år: Styringsgruppen ble overrasket

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR OSLO ELVEFORUM - 2011. Årsmeldinger fra elveforeninger og elvegrupper 14

ÅRSBERETNING FOR OSLO ELVEFORUM - 2011. Årsmeldinger fra elveforeninger og elvegrupper 14 ÅRSBERETNING FOR OSLO ELVEFORUM - 2011 Oslo Elveforums arbeid 2 Formål 2 Oslo Elveforums organisasjonsarbeid 2 Virksomheten i 2011 4 Blågrønn hovedstadsaksjon og elveadopsjon 5 Lysakervassdragsprisen 7

Detaljer

Grøntplan for Oslo Evaluering av gjeldende Grøntplan

Grøntplan for Oslo Evaluering av gjeldende Grøntplan Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for Byutvikling Vedlegg 1 Grøntplan for Oslo Evaluering av gjeldende Grøntplan Grøntplan for Oslo Saksnr. 2007 11655 Forord Dette er vedlegg 1 til høringsutkast

Detaljer

Oslo, 13. juni Plan- og bygningsetaten Boks 364 Sentrum 0102 Oslo

Oslo, 13. juni Plan- og bygningsetaten Boks 364 Sentrum 0102 Oslo Oslo, 13. juni 2017 Plan- og bygningsetaten Boks 364 Sentrum 0102 Oslo postmottak@pbe.oslo.kommune.no Saksnummer: 201602045 Forslag til detaljregulering av Gullhaug Torg 2 A, Nydalen Det vises til PBEs

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud. Protokoll 1/13

Oslo kommune Bydel Grorud. Protokoll 1/13 Oslo kommune Bydel Grorud Protokoll 1/13 Møte: Byutvikling- og miljøkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: torsdag 21. februar 2013 kl. 17.30 Sekretariat: 23421956 Møteleder: Tilstede: Forfall: Jorun

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400223 Arkivkode: 512.1 Saksbeh: Antti-Jussi Andresen Saksgang Møtedato Miljø- og byutviklingskomiteen 25.03.2014 SMALVOLLVEIEN

Detaljer

Vann i den bærekraftige byen, erfaringer fra Oslo kommune. Tharan Fergus og Cecilie Bråthen Vann- og avløpsetaten

Vann i den bærekraftige byen, erfaringer fra Oslo kommune. Tharan Fergus og Cecilie Bråthen Vann- og avløpsetaten Vann i den bærekraftige byen, erfaringer fra Oslo kommune Tharan Fergus og Cecilie Bråthen Vann- og avløpsetaten Vann i den bærekraftige byen, erfaringer fra Oslo kommune Byutvikling i Oslo kommune Overvannshåndtering

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Årsberetning Oslo Elveforum - 2010.

Årsberetning Oslo Elveforum - 2010. Årsberetning Oslo Elveforum - 2010. Innhold Oslo Elveforums arbeid 2 Formål.. 2 Oslo Elveforums organisasjonsarbeid.. 2 Virksomheten i 2010 3 Blågrønn hovedstadsaksjon og elveadopsjon 5 Lysakervassdragsprisen..

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401485 Arkivkode: 556 Saksbeh: Antti-Jussi Andresen Saksgang Møtedato Miljø- og byutviklingskomiteen 02.12.2014 GJENÅPNING AV TROSTERUDBEKKEN

Detaljer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Plan- og bygningsetaten Postboks 364 Sentrum 0102 Oslo Deres ref.: 201308290 Vår saksbehandler: Are Eriksen Oslo, 14. april 2014 INNSPILL TIL OPPSTART AV PLANARBEID OG MERKNADER TIL FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Årsberetning 2009 - Oslo Elveforum

Årsberetning 2009 - Oslo Elveforum Årsberetning 2009 - Oslo Elveforum Innhold Oslo Elveforums arbeid.. 2 Formål.. 2 Oslo Elveforums organisasjonsarbeid.. 2 Virksomheten i 2009.. 3 Blågrønn hovedstadsaksjon og elveadopsjon.. 4 Andre miljøaktiviteter..

Detaljer

Han understreket at det ikke er et spørsmål om staten skal ha en rolle, men hvilken rolle staten skal ha i fremtidige områdesatsinger.

Han understreket at det ikke er et spørsmål om staten skal ha en rolle, men hvilken rolle staten skal ha i fremtidige områdesatsinger. Legg merke til hva som skjer i vannkanten på dette bildet. Tre gutter tester ut om de kan måle vanndybden uten å måtte kle av seg, og i en stilling som likner på det som kalles planken. Jentene står spente

Detaljer

Seminar om Vassdragsforvaltning og lokal medvirkning Oppsummering

Seminar om Vassdragsforvaltning og lokal medvirkning Oppsummering Lysakervassdragets Venner Seminar om Vassdragsforvaltning og lokal medvirkning Oppsummering Oslo Elveforum, Lysakervassdragets Venner og Bærum Elveforum arrangerte seminaret Vassdragsforvaltning og Lokal

Detaljer

Referat fra OE Styringsgruppemøte 27. februar 2007

Referat fra OE Styringsgruppemøte 27. februar 2007 Referat fra OE Styringsgruppemøte 27. februar 2007 Deltakere: Møteleder Tor Holtan-Hartwig, Leif Bertnes, Leif-Dan Birkemoe, Unni Eriksen, Ida Hvoslef, Trine Johnsen, Karsten Sølve Nilsen, Ellen Svinndal,

Detaljer

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl.

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Ved Lilleaker ligger ca. 200 meter av Ring 3 åpen i en utgravd trasé med av- og påkjøringsramper som del av rv. 150 Ring 3 - Granfosslinjen. Gjeldende plan regulerer

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

Levende vassdrag 2013

Levende vassdrag 2013 Levende vassdrag 2013 En konkurranse for grunnskolene i og Oslo For skoler i og Oslo Barneskoler Ungdomsskoler 1. 4. klasse og 5. 7. klasse 8. 10. klasse Levende Vassdrag er et tiltak for å bedre nivået

Detaljer

Sted: NIF Huset Dato : 21.09.2010

Sted: NIF Huset Dato : 21.09.2010 Sted: NIF Huset Dato : 21.09.2010 Møtedeltagere: NIR; Stein Fredrik Janzon, Gjermund Kaldal, Øyvind Olsen, Erik Asbjørnsen FIF : Geir Paulsen og Peter A Rasmussen NIF: Steinar Dahlen, Bernt Nohr, Nils-Egil

Detaljer

Hva saken gjelder: "Arealanalyse sør for Flyplassvegen" foreligger nå, og det er gjennomført følgende vurderinger og kartleggingsarbeid:

Hva saken gjelder: Arealanalyse sør for Flyplassvegen foreligger nå, og det er gjennomført følgende vurderinger og kartleggingsarbeid: Dato: 3. juli 2009 Byrådssak 292/09 Byrådet Arealanalyse sør for Flyplassvegen - orientering NIHO SARK-5162-200715557-20 Hva saken gjelder: "Arealanalyse sør for Flyplassvegen" foreligger nå, og det er

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/73 Camilla Skjerve-Nielssen 612.2

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/73 Camilla Skjerve-Nielssen 612.2 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 26.02.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/73 Camilla Skjerve-Nielssen 612.2 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 13.03.2013 Bydelsutvalget

Detaljer

Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand

Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Protokoll Utvalg: Miljø- og teknisk komite Møtedato: 07.05.2009 Tidspunkt: 19:00 Møtested: Rosenholmveien 7, BU-rommet Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr

Detaljer

Høringsuttalelse til Byøkologisk program 2008 2024

Høringsuttalelse til Byøkologisk program 2008 2024 SEQ CHAPTER \h \r 1 Oslo kommune Friluftsetaten Arkiv: Oslo, 30.4.2008 Høringsuttalelse til Byøkologisk program 2008 2024 For Østensjøområdet miljøpark er det særlig innsatsområde nr. 5 om å bevare og

Detaljer

Referat fra styremøte i FNF Akershus

Referat fra styremøte i FNF Akershus Referat fra styremøte i FNF forum for Tid: onsdag 7.juni 2017, kl. 16.30 18.00 Sted: Oslo og Omland Friluftsråd, Storgata 28 Tilstede: Sverre A. Larssen (DNT Oslo og Omegn), Bjørn Faafeng (NOA), Jørgen

Detaljer

Vedtak i styringsgruppa: Innkalling og saksliste til Styringsgruppas møte godkjennes.

Vedtak i styringsgruppa: Innkalling og saksliste til Styringsgruppas møte godkjennes. REFERAT Styringsgruppas møte 2-2017 Fredag 17. mars, klokka 9-12, rådhuset i Fredrikstad Til stede fra Styringsgruppa: Ole Haabeth, Østfold fylkeskommune (møteleder) Olav Moe, Østfold fylkeskommune Tor

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

Referat fra møtet på Sagstua 16. februar 2016

Referat fra møtet på Sagstua 16. februar 2016 Referat fra møtet på Sagstua 16. februar 2016 Johnsen, Bertnes, Arne Lunde, Samuelsen, Ida E.Hvoslef, Åse Julsvik, Pettersson, Helge Viken, Rune Bille Rørvik, Arne Andersen, Asle Andresen, Arild Hagness,

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Vår ref Arkiv: 2015/955. Møte i Markarådet: 10. februar 2015, kl Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens hus, møterom 525.

Vår ref Arkiv: 2015/955. Møte i Markarådet: 10. februar 2015, kl Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens hus, møterom 525. MARKARÅDET Vår ref Arkiv: 2015/955 Sekretær Tone Mejlgaard Vår dato 10.02.2015 Protokoll Møte i Markarådet: 10. februar 2015, kl. 12.00-15.00. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens hus, møterom 525.

Detaljer

Referat fra møte i Sagstua onsdag 9. februar 2011 kl. 17.00 Tilstede :

Referat fra møte i Sagstua onsdag 9. februar 2011 kl. 17.00 Tilstede : Rosendalsveien 8B, 1166 Oslo t. 22 28 30 13/ 918 62 226 e: tor.holtan-hartwig@getmail.no Referat fra møte i Sagstua onsdag 9. februar 2011 kl. 17.00 Tilstede : Samuelsen Sverre, Johnsen Trine, Leif Bertnes,

Detaljer

Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre Eiker

Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre Eiker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/803-01.06.2016 Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre

Detaljer

Møte mellom forhandlingsutvalget i Vest-Agder fylkeskommune og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025

Møte mellom forhandlingsutvalget i Vest-Agder fylkeskommune og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Møte mellom forhandlingsutvalget i Vest-Agder fylkeskommune og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Fylkeshuset, onsdag den 29.04.2015: Til stede: Vest-Agder

Detaljer

Vedlegg 5 til kommunens Kunngjøringsbrev

Vedlegg 5 til kommunens Kunngjøringsbrev Dok.nr i sak 2013066 052 Reguleringsplan E6 Ny Vingrom bru Oppsummerte merknader etter høring med frist 10. mars 2014 Notat Statens vegvesen 13.3.2014 Forkortelser SVV - Statens vegvesen FM - Fylkesmannen

Detaljer

Oslo bærekraftig by Byøkologisk program Byutvikling, byggesaker og høringer

Oslo bærekraftig by Byøkologisk program Byutvikling, byggesaker og høringer Innholdsoversikt : I Generelt om kommunen og byvassdragene s.2 Oslo bærekraftig by Byøkologisk program Byutvikling, byggesaker og høringer Samarbeidsforum for vassdrag s.3 Offentlig interesse for det blågrønne

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Til stede: Anita Borge, PURA Gunnar Larsen, Ås kommune GL Bjørn Buller, Nordre Follo kloakkrenseanlegg BB Stein Sæter, Landbrukskontoret

Detaljer

Nytte og kostnader ved å oppnå miljømål i byvassdrag:

Nytte og kostnader ved å oppnå miljømål i byvassdrag: Nytte og kostnader ved å oppnå miljømål i byvassdrag: Case:Alna og Hovinbekken i Oslo v/simon Haraldsen Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdeling Norsk vannforening 18-19.nov. 2014 Miljømål-vannforskriften

Detaljer

Bærum Elveforum. Innledning. Bærum Elveforum i dag. Bærums vassdrag og elvegrupper

Bærum Elveforum. Innledning. Bærum Elveforum i dag. Bærums vassdrag og elvegrupper Bærum Elveforum Innledning Dette notatet fra Bærum Natur- og friluftsråd, Skui Vel og Naturvernforbundet i Bærum (initiativtakerne) er et innspill til en revitalisering av Bærum Elveforum. Bærum Elveforum

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

Lysakervassdragets venner

Lysakervassdragets venner Lysakervassdragets venner Bærum kommune Områdeutvikling 1304 Sandvika, e-post: post@baerum.kommune.no Fossumbyen fra et vassdragsperspektiv Bærums ArkivID: 12/19619 LvV ref: 14/28 2014-08-06 Løvenskiold-Vækerø

Detaljer

I-I r[ii A/\I),.t\. Innspill nr. 601

I-I r[ii A/\I),.t\. Innspill nr. 601 2023), I-I r[ii A/\I),.t\. I IV IX 3 LANDSKAPSARKITEKTER MNLA. Røyken kommune Deres ref.: Vår ref.: TH Drammen, 28.10.2013 OMRÅDEREGULERING AV BÅTSTØ - VARSEL OM PLANOPPSTART OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM.

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Vannregionutvalget Møtested: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo Dato: 24. august 2010

Møteprotokoll. Utvalg: Vannregionutvalget Møtested: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo Dato: 24. august 2010 1 Møteprotokoll Utvalg: Vannregionutvalget Møtested: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo Dato: 24. august 2010 Deltakere: Kommuner Aremark kommune Asker kommune Aurskog-Høland kommune Bærum kommune Eidsvoll

Detaljer

VPOR - Veiledende plan for offentlige rom et planverktøy for kvalitet i uterom

VPOR - Veiledende plan for offentlige rom et planverktøy for kvalitet i uterom VPOR - Veiledende plan for offentlige rom et planverktøy for kvalitet i uterom Plannettverk: Hordaland Fylkeskommune 25.09.14 v/ Ruth M C Holme Dammann Nolly planen over Roma viser de felles rom og når

Detaljer

NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS (NOA) NOAs ARK

NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS (NOA) NOAs ARK Innhold: Byvandring om biologisk mangfold langs Ljanselva. Onsdagsforum om truslene mot naturmangfoldet NOA søker web-redaktør! Årets Markaregistreringer Biologisk vandring: Bevaring av Oslos elver viktig

Detaljer

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016 Kommunal planstrategi 2016-2017 Forslag 20.04.2016 Innhold Kommunal planstrategi 2016-2017... 1 Sammendrag og hovedkonklusjon... 3 Føringer for arbeidet... 3 Prioriterte tema for perioden... 4 Samferdsel...

Detaljer

419' Gjenåpning av Akerselva. Trinn 2: Senking av sporområdet. BYSTYF:ETS Innlegg på arbeidss minaret 27. januar 20 2 ARS LVE F

419' Gjenåpning av Akerselva. Trinn 2: Senking av sporområdet. BYSTYF:ETS Innlegg på arbeidss minaret 27. januar 20 2 ARS LVE F Gjenåpning av Akerselva /' Trinn 1: Riving av hele Nylandsbrua og deler av Galleri Oslo Trinn 2: Senking av sporområdet OSLO S OMRÅDE F~A~MMU BYSTYF:ETS Innlegg på arbeidss minaret 27. januar 20 2 ARS

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 14/01081-108 Saksbehandler Torunn Bekkeseth Saksgang Kommuneplanutvalget Kommunestyret KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Plankart

Detaljer

Ny plan og bygningslov plandelen

Ny plan og bygningslov plandelen Ny plan og bygningslov plandelen Tema i presentasjonen: Hvem vil merke en ny lov? Kommunal planlegging Kommuneplanen Reguleringsplaner Krav til planbeskrivelse Dispensasjoner Regional planlegging Interkommunal

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 07/1217-78 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN MARTODDEN UTBYGGINGSAVTALER Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 162/07 HAMAR FORMANNSKAP 22.08.2007

Detaljer

Levende vassdrag En konkurranse for skoler i Bærum og Oslo

Levende vassdrag En konkurranse for skoler i Bærum og Oslo Levende vassdrag En konkurranse for skoler i og Oslo For skoler i og Oslo Barneskoler Ungdomsskoler 5. 7. klasse 8. 9. klasse Levende Vassdrag er et tiltak for å bedre nivået på matte og naturfag i skolene.

Detaljer

OOFs konkrete innspill til Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Oslo kommune

OOFs konkrete innspill til Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Oslo kommune Vår ref.: Deres ref.: Dato: 30.april 15 Oslo Kommune Bymiljøetaten ved Gro Koppen postmottak@bym.oslo.kommune.no Kopi: OOFs medlemsorganisasjoner OOFs konkrete innspill til Behovsplan for idrett, friluftsliv

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: K54 Arkivsaksnr: 2010/6419-6 Saksbehandler: Harald Hove Bergmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Organisering av Stjørdalsvassdraget

Detaljer

Vitalisering av nedre del av Akerselva

Vitalisering av nedre del av Akerselva Rambøll Norge AS Vitalisering av nedre del av Akerselva Mars 2008 Oppdragsnr: 1070359 En mulighetsstudie utarbeidet for Oslo Elveforum Rambøll Norge AS Figur 1. Bjørvika med Akerselvas utløp i 1961. Bildet

Detaljer

IBESTAD KOMMUNE. Informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel Av: Ole Skardal, prosjektleder juni 2009

IBESTAD KOMMUNE. Informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel Av: Ole Skardal, prosjektleder juni 2009 IBESTAD KOMMUNE Informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel Av: Ole Skardal, prosjektleder juni 2009 Hvorfor Arealplan? Gjennom arealplanarbeidet får en synliggjort konsekvensene av ulike måter å bruke

Detaljer

Vedrørende tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for krysningsspor ved Movatn stasjon, Nittedal og Oslo kommuner

Vedrørende tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for krysningsspor ved Movatn stasjon, Nittedal og Oslo kommuner Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200909783-7 201000392-2 10.09.2010 Vedrørende tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for krysningsspor ved Movatn stasjon, Nittedal

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Kommentarer vedrørende varsel om planoppstart/planprogram

Statens vegvesen. Notat. Kommentarer vedrørende varsel om planoppstart/planprogram Statens vegvesen Notat Vår dato: 01.10.2015 Vår referanse: Kommentarer vedrørende varsel om planoppstart/planprogram Statens vegvesen har i samarbeid med Midtre Gauldal kommune varslet oppstart av reguleringsplan

Detaljer

E n s j ø, - prosjektbasert byutvikling: EKSEMPEL PÅ OFFENTLIG PRIVAT

E n s j ø, - prosjektbasert byutvikling: EKSEMPEL PÅ OFFENTLIG PRIVAT E n s j ø, - prosjektbasert byutvikling: EKSEMPEL PÅ OFFENTLIG PRIVAT SAMARBEID = OPS INNLEDNING 23.09.2010 Planmøte 2010 arr. av Bolig- og byplanforeningen BOBY v/magnus Boysen ENSJØ: FRA BILBY TIL BOLIGBY

Detaljer

Oslo kommune Bydel Stovner Miljø-, plan- og samferdselskomiteen

Oslo kommune Bydel Stovner Miljø-, plan- og samferdselskomiteen Oslo kommune Bydel Stovner Miljø-, plan- og samferdselskomiteen Protokoll 1/14 Møte: Miljø-, plan- og samferdselskomitéen Møtested: Bydelssalen, Karl Fossumsvei 30 Møtetid: Tirsdag 14. januar 2014 kl.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR SIER OG LØYPER NORE OG UVDAL KOMMUNE PLANPROGRAM

KOMMUNEDELPLAN FOR SIER OG LØYPER NORE OG UVDAL KOMMUNE PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR SIER OG LØYPER NORE OG UVDAL KOMMUNE PLANPROGRAM Vedtatt i kommunestyret 02.09.2013, K-sak 60/13 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET... 2 2. INNHOLD OG VIRKNING

Detaljer

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 NOTAT Gangforbindelse over/under sporområdet ved Hamar kollektivknutepunkt Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Alternativer i

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Referat fra møtet på Sagstua 13. jan. 2015

Referat fra møtet på Sagstua 13. jan. 2015 Referat fra møtet på Sagstua 13. jan. 2015 Tilstede Johnsen, Bertnes, Arne Lunde, Samuelsen, E.Hvoslef, Sigmar Schulien, Pettersson, Rune Bille Rørvik, Arne Andersen, Asle Andresen, Åse Julsvik 01-1/2015

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Se mottakerliste 11.03.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Elin Valand Saksnr. 14/6408-1 Direkte innvalg: Løpenr. 17596/14 Arkivnr. INNKALLING TIL FELLESMØTE I JÆREN

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

Referat: Møte i vannområdeutvalg for vannområde Grensevassdragene 21.11.2012 på Terningen Arena, Elverum

Referat: Møte i vannområdeutvalg for vannområde Grensevassdragene 21.11.2012 på Terningen Arena, Elverum Referat: Møte i vannområdeutvalg for vannområde Grensevassdragene 21.11.2012 på Terningen Arena, Elverum Deltakere: Espen Andrè Kristiansen Inger Stubsjøen Ellisiv Hovig Lise Selnes Bjørn Tore Bækken Ove

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/2917 /46203/15-PLNID Heidi Bjøru Telefon:

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/2917 /46203/15-PLNID Heidi Bjøru Telefon: SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/2917 /46203/15-PLNID Heidi Bjøru 23.09.2015 L12 Telefon: 77 79 03 01 Saken skal behandles i følgende utvalg: x Byrådet PLAN ID 1846 OMRÅDEREGULERING

Detaljer

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Plan- og bygningsloven, plandelen. Kap 3 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven Innenfor rammen av 1-1 skal planer etter

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Til stede: Anita Borge, PURA Knut Bjørnskau, Ski kommune KB Hanne S. Tomter, Oslo kommune HST Stig Bell, Oppegård kommune SB Gunnar

Detaljer

Bruk av utbyggingsavtaler som verktøy

Bruk av utbyggingsavtaler som verktøy Fra plan til realisering Bruk av utbyggingsavtaler som verktøy Fagdag Husbanken i Bergen 20.04.2017 Anders L. Solheim, Seksjonsleder Hovinbyen i Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune Agenda Byutvikling

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 7/ Utsendelsesdato: Merknadsfrist:

KRETSSTYRET KS-møte nr. 7/ Utsendelsesdato: Merknadsfrist: PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 7/2009-2012 Utsendelsesdato: 26.01.10 Merknadsfrist: 05.02.10 Møtetid: Onsdag 20. januar 2010 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt Leder:

Detaljer

Bjørvikautbyggingen. Bakgrunn og status. Norsk Ståldag 2008 29.10.2008. Eivind Hartmann Prosjektleder

Bjørvikautbyggingen. Bakgrunn og status. Norsk Ståldag 2008 29.10.2008. Eivind Hartmann Prosjektleder Bjørvikautbyggingen Bakgrunn og status Norsk Ståldag 2008 29.10.2008 Eivind Hartmann Prosjektleder Open day Bjørvika 26. of august 2007 Bjørvikaprosessen i fire akter: E18: Transportprinsipp med kobling

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Arne Magnus Hekne Miljørådgiver Trine Frisli Fjøsne Rådgiver vannforvaltning Innføringen/implementeringen av Eu`s

Detaljer

Lysakervassdragets Venner FÒÐNYTT 10

Lysakervassdragets Venner FÒÐNYTT 10 Med vår 10. utgave fiffer vi opp nyhetsbladet FÒÐNYTTs nye formatet vil lesere snart kjenne igjen på våre internettsider. Det har tatt en stund, fordi det er mye å lære for en som er mer glad i innhold

Detaljer

«VARSEL OM REGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE.

«VARSEL OM REGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE. «VARSEL OM REGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE. I hht Plan- og bygningslovens 12-8 varsles det herved at det skal startes omregulering av et område innen gjeldende plan Nore Park på Norefjell i Krødsherad kommune.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

Oslo kommune. Protokoll 5/08

Oslo kommune. Protokoll 5/08 Oslo kommune Protokoll 5/08 Møte: Byutvikling- og miljøkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: tirsdag 16. september 2008 kl. 18.00 Sekretariat: 23421956 Møteleder: Tilstede: Jack Grimsrud (A) Svein

Detaljer

Nasjonal vannmiljøkonferanse 2010 Arbeid i vannområdene

Nasjonal vannmiljøkonferanse 2010 Arbeid i vannområdene Nasjonal vannmiljøkonferanse 2010 Arbeid i vannområdene Vannforvaltning og arealplanlegging en arealplanlegger står fram Arthur Wøhni Kommunalsjef/plansjef Bærum kommune 11.Mars 2010 Kommuneplan 2010 Status

Detaljer

Lang og omfattende politisk behandling av ny skiløypetrasé og vinterbrøyting av Ulvangsvegen

Lang og omfattende politisk behandling av ny skiløypetrasé og vinterbrøyting av Ulvangsvegen Lang og omfattende politisk behandling av ny skiløypetrasé og vinterbrøyting av Ulvangsvegen Spørsmålet om vinterbrøyting av Ulvangsvegen startet allerede i 2002 På i årsmøtet til Mysuseter vel 27. juli

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/15

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/15 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/15 Møte: Bydelsutvalgets arbeidsutvalg Møtested: BU-salen Møtetid: Torsdag 15. januar 2015 kl. 17.00 Sekretariat: 23439917 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Planprogram for Glomma vannregion - oversendelse av vedtak

Planprogram for Glomma vannregion - oversendelse av vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Østfold Fylkeskommune Torhild Kongsness Pb 220 1702 SARPSBORG Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Stig Hvoslef 24.06. 2011 2009/14391-43 SEN K54 Telefon 22055618

Detaljer