Psykisk helseplan 1 Redigert: august 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Psykisk helseplan 1 Redigert: august 2015"

Transkript

1 Psykisk helseplan 1

2 Forord Psykisk helse i skolen, handler blant annet om hvordan elevene har det, og hvordan de mestrer og takler ting de opplever i hverdagen. Vi trenger alle en god psykisk helse for å kunne ha det bra, skape relasjoner, utvikle oss mentalt og fysisk og redusere og forebygge for sykdommer senere i livet. Alle elever har rett til et godt psykososialt miljø. Dette er nedskrevet i Opplæringslova kap. 9a 9a-3: Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Mellom 10 og 20% av barn og unge har psykiske vansker og lidelser i så stor grad at det går utover deres forhold til familie, venner og skole. Dette er noe av utgangspunktet for å lage en psykisk helseplan for Vinderen skole. Dette bør munne ut i et systematisk arbeid, som inkluderer både ledere, lærere, elever og hjemmet. Denne planen er utarbeidet med tanke på at den skal kunne brukes som et verktøy for lærerne. Den skal suppleres med en verktøykasse med gode tips og råd, en ressursperm, tilgjengelige bøker, linker og annet relevant materiell. I tillegg skal lærerne kurset i ulike temaer, og det skal settes av tid til dette arbeidet. Vinderen skole- hva gjøres og hvor går veien videre? Vinderen skole er en grunnskole for elever på årstrinn. Per oktober 2012 hadde vi 431 elever og 32 ansatte. Vinderen skole satser først og fremst på holdningsskapende arbeid med videreføring av ConnectOSLO. Skolen er også opptatt av god elev- og foreldremedvirkning. Utvikling av elevsamtalen og et tett skole-hjemsamarbeid vil være viktige innsatsfaktorer framover. Connect Oslo, Connect Vinderen Vinderen er med i Connect Oslo. Connect er et handlingsprogram om hvordan vi skaper et trygt og læringsfremmende arbeidsmiljø på Vinderen skole. Det er en handlingsplan for forebyggende og holdningsskapende arbeid, og en handlingsplan mot krenkende adferd. Connectarbeidet er derfor helt avgjørende for å se til at alle elever trives og dermed kan konsentrere seg om læring. For å sikre oss om dette skjer gjennomfører vi en skoletemperaturundersøkelse på klassenivå to ganger i året. I tillegg er trinn med i den nasjonale Elevundersøkelsen. Det blir iverksatt tiltak der tallene viser noe annet enn det vi ønsker. 2

3 I samtaler med ansatte på Vinderen skole, var det et ønske om en plan for hvordan det kan arbeides med psykisk helse med barn og unge. Det ble gjort en undersøkelse blant lærerne på hva personalet ønsket mer kompetanse i, og hva som måtte være på plass for at det skulle bli en gjennomførbar plan. Funnene fra denne undersøkelse var: 1. Vi ønsker oss mer kompetanse/kurs/inspirasjon - gi tid og rom for kollegaveiledning og erfaringsdeling - erfaringsutveksling på SR 2. Avsatt tid på timeplanen til å jobbe med sosial kompetanse/klassens time - Vi må kurses slik at klassens time blir profesjonell, jobbe målrettet med å fremme sosial kompetanse, sikre kvalitet 3. Utdanne trivselsvakter fra 6.klasse 4. Resultatpress rundt testing må reduseres for å unngå mangel på mestringsfølelse 5. Et godt system for oppfølging og rapportering 6. Gode felles opplevelser for både elever og lærere. F.eks. Bli-med-dansen ute o.l. 7. Mer sosialisering i 1.klasse, forebyggende klassemiljø, tid til dette. Indre press på faglige resultater. Tid til LEK 8. Positivt og inkluderende personale 9. At personalet blir bevisste på hvilke særegne krav elever på vestkanten står ovenfor 10. Vi ønsker oss flere sosiale tiltak for lærere 11. Synliggjøre ressurspersoner og gjøre verktøy tilgjengelig 12. Gjøre skolegården hyggeligere, gjøre det enklere å finne noen å leke med Denne planen prøver å svare på behovene ovenfor og dermed gjøre planen til et godt verktøy for skolens ansatte. Målet for det videre arbeidet er å sikre at skolen jobber systematisk med elevenes psykiske helse slik at elevenes læringsmiljø blir så optimalt som mulig. 3

4 Innhold Forord... 2 Vinderen skole- hva gjøres og hvor går veien videre?... 2 Definisjoner Oppbygging av psykisk helseplan ved Vinderen skole... 7 MÅL UNIVERSELT NIVÅ... 8 MÅL SELEKTERT NIVÅ MÅL INDIKERT NIVÅ Interesseorganisasjoner, kompetansesentre og hjelpetelefoner (for lærere) Utadrettede tjenester og spesialskoler i utdanningsetaten Verktøykasse med tips Få ro i klassen Garderobesituasjoner Finne ut av relasjoner i klassen Skape samhold, få alle med i leken, skape gode friminutt Belønningssystemer Litteraturtips Filmtips Samtaleteknikker

5 Mindfullness for barn Litteraturtips psykisk helse Sinne Sorg Skilsmisse Uro

6 Definisjoner DEFINISJONER Psykisk helse Psykisk helse er noe alle har hele tiden. Det handler ikke om å være enten syk eller frisk, det er en kontinuum som vi beveger oss i. Og glem ikke at psykisk helse ikke bare er sorg, depresjoner og alvor, men minst like mye glede, humor og kjærlighet. ( Rådet for psykisk helse 1999) Psykisk helse referer til utvikling av og evne til å mestre tanker, følelser, atferd og hverdagens krav i forhold til ulike livsaspekter. Det handler om emosjonell utvikling, evnen til velfungerende sosiale relasjoner, evne til fleksibilitet med mer. Fravær av psykiske vansker eller lidelser er ikke ensbetydende med god psykisk helse. ( Sosial og helsedirektoratet 2007) Psykiske vansker Psykiske vansker referer til forekomst av symptomer som angst, fortvilelse, følelse av meningsløshet, søvnvansker, spisevansker, konsentrasjonsvansker, uro med mer. Symptombelastningen er ikke så stor at det kan kalles sykdom, at det kan stilles en diagnose ( Nasjonalt folkehelseinstitutt 2007 b) Psykiske lidelser Psykiske lidelser kjennetegnes ved at symptombelastningen er så stor at det kvalifiserer til diagnoser som generaliserte angstlidelser, alvorlig depresjon, anoreksi, ADHD, eller psykose. Symptomene på og forekomst av psykiske lidelser hos barn og unge varier på ulike alderstrinn. Forekomsten av psykiske lidelser er høyere blant ungdom enn barn. De emosjonelle lidelsene som angst og depresjon øker etter pubertet, mens atferdsforstyrrelsene minker. ( Mathiesen, Karevold og Knudsen 2008) 6

7 Oppbygging av psykisk helseplan ved Vinderen skole En psykisk helseplan er en oversikt over ulike mål og tiltak som gjøres i forhold til psykisk helse. Planen bygger på en kartlegging av tilstanden ved skolen og identifisering av utviklingsområder for skolen. Oppbygging Planen har tre nivåer der det skal etableres mål og tiltak Indikert nivå, elever med psykisk lidelser Selektert nivå, elever i risiko Universelt nivå, hele skolesamfunnet 7

8 MÅL UNIVERSELT NIVÅ 1. Elevene skal kunne identifisere og snakke om følelser, mestre dagliglivets problemer og støtte andre som har det vanskelig 2. Elevene skal få økt kunnskap om psykisk helse og hvordan ivareta egen psykisk helse 3. Lærerne skal få økt kunnskap om psykisk helse 4. Lærere skal kurses i ulike verktøy i arbeidet med psykisk helse, samt kjenne til ulike hjelpetjenester 5. Foreldre skal få økt kunnskap om hva som fremmer og ivaretar psykisk helse hos barn og unge Mål Tiltak Ansvarlig Kritisk suksessfaktor 1 1.trinn: Kontaktlærere Nærmeste leder for 1. Bør meldes på kurses i Zippys venner trinn melder på tidlig, både Allerede kursede lærere aktuelle lærere. lærere og vikarer. veileder andre. 1.klasse er 1.trinns lærere sårbart med vikar gjennomfører Zippy med tidlig på høsten. klassen. 1 2.trinn: Fortsette Zippyarbeid + fem moduler fra Mitt valg 1-4, se verktøykasseperm + ha lekegrupper i friminutt to ganger i uka 1 5.trinn: Bruke gullboksen over en lengre periode trinn: Kontaktlærere underviser i Psykologisk førstehjelp med spesielt fokus på hjelpehånden. ( 5 Kontaktlærer Kontaktlærer Nærmeste leder sørger for at det blir gjennomført. Kontaktlærerne på At det settes av tid. Lage gjennomførbare tips. Legge til rette for at det blir en god og åpen atmosfære. ( tenk Oppstart/Tid Resultatmål juni Evaluering Videre arbeid Kurs i Oslo er tidlig høst. A 2 dager Senest uke 38 (jo før jo bedre) Oppstart etter høstferien og deretter ved behov Skal gjennomføres før jul Lærerne har vært på kurs og elevene har vært igjennom eller startet kurset. Kontaktlærere skriver noen setninger om hvordan opplegget fungerte. Legges i mappe på fronter. Elevene skal kjenne til og kunne bruke hjelpehånden for å kunne sortere Erfaringsutveksling. Gjøres skriftlig og legges i mappe på Fronter. Trinnet avtaler dato for samtale. Evaluering av psykiskhelsegruppe+ledelsen Kontaktlærere skriver noen setninger om hvordan opplegget fungerte. Legges i mappe på fronter. Erfaringsutveksling. Gjøres skriftlig og legges i mappe på Fronter. Fortsette i 2.klasse og/eller begynne på videreføringen Gode kommunikasjonsformer holdes ved like 8

9 timer) 2 6.trinn: * Fokus på nettbruk, tidsbruk fem timer. Følg opplegg fra nettvettsidene i ressurspermen. *Repetere hjelpehånden i Psykologisk Førstehjelp 2 7.trinn: Samtale om hvordan bruke sosiale medier. Følg opplegg fra nettvettsidene i ressurspermen. 3 Lærerne undervises om psykisk helse på to SR er i løpet av skoleåret. 4 Aktuelle lærere sendes på relevante kurs 5 Temakveld/foreldremøte om psykisk helse? trinnet har samtalene og velger opplegg. Avtal på trinn hvilken lærer som tar timene om nettbruk. Hjelpehånden bør gjennomgås av kontaktlærer Kontaktlærer Rektor kontakter og arrangerer kurs med foredragsholdere etter ønske fra kollegiet. Aktuelle lærere/ nærmeste leder. Meld fra om ønsker til nærmest leder. FAU og rektor Tema og foredragsholder må avtales. plassering i klasserom, sirkel, o.l. eller andre rom) Fordele oppgaver lærerne i mellom og satt av tid. Ansvarlige må kontakte kontaktlærer for når disse samtalene skal forgå. Settes av tid og penger. Gjennomføres før påske Samtalene bør gjennomføres før jul. SR-tid høst og vår. tanker i sitt eget hode. Det vises gjennom samtale med elevene at de har tilegnet seg mer kunnskap om nettbruk. Elevene må skrive en artikkel om omhandler nettbruk og sosiale medier. Lærer kan sette rammer. Lærerne skal ha større kunnskap om arbeid med psykisk helse Vikarutgifter Ved behov De aktuelle lærerne har gjennomført ønskede kurs. Kostnad og tid Bruker kunnskapen i klasseromssituasjoner Vårforeldremøte Flest mulige foreldre ble kurset Trinnet avtaler dato for samtale. Erfaringsutveksling. Gjøres skriftlig og legges i mappe på Fronter. Trinnet avtaler dato for samtale Kontaktlærer evaluerer om elevene har fått mer kunnskap om temaet. Plangruppe og team. Hva har vært interessant? Hva ønsker vi oss mer av? Ønsker for neste skoleår. Tilbakemelding om kursets relevans. Samtale med FAUkontakt Erfaringsdeling / nye lærere kurses Innspill til nye temaer 9

10 MÅL SELEKTERT NIVÅ 1. At elever i risikogruppen skal føle seg sett og hørt av voksne 2. Rutiner for oppfølging av elever i risiko 3. Sikre at hjem-skolesamarbeidet blir fulgt opp for elever som strever Mål Tiltak Ansvarlig Evaluering 1 Samtale elev-lærer -se verktøykassa for konkrete tips til samtaleteknikk/aktiv lytting -følelsestemperatur Kontaktlærer Refleksjon over egen praksis. 2 Samtale med foreldre eller andre nødvendige instanser. Se oversikt over ressurser på nett, telefon og i nærmiljø Kontaktlærer/sosiallærer Foreldre gir tilbakemelding på hvordan tiltaket eller oppfølgingen har fungert. 3 Kontakt sosiallærer eller andre i ledelsen/helsesøster for videre oppfølging av eleven og skole-hjemsamarbeidet Kontaktlærer R-team R-team følger videre opp. 10

11 MÅL INDIKERT NIVÅ 1. Veiledning til lærere med elever i risikosonen eller med psykiske lidelser 2. Etablere og opprettholde tverrfaglige møtearenaer på skolen 3. Holde oppdatert over kontaktpersoner ved krise (Dokumenter, tips, råd, telefonnummer) Mål Tiltak Ansvarlig Kritisk suksessfaktor Videre arbeid 1 Samtale med PPT for en grundig drøfting og videre vei/arbeid Kontaktlærer og PPT ved skolen Videre arbeid er avhengig av tiltaket som blir satt inn. 2 Ressursteam ved skolen. Kurses ekstra ved behov. Sosiallærer Følger årshjul med oppfølging av enkeltelever. 3 Liste over instanser som kan kontaktes/snakke med sosiallærer Må være oppdatert, alle må ha kjennskap til den og hvor den befinner seg Holde denne oppdatert. Skal oppdateres hvert skoleår innen uke

12 Interesseorganisasjoner, kompetansesentre og hjelpetelefoner (for lærere) Ressurs Beskrivelse Kontaktinformasjon Voksne for barn er en kunnskapsorganisasjon med fokus på oppvekstsvilkår og psykisk helse Telefon: E-post: Hjemmeside: Røde Kors-telefonen er et tilbud til barn og unge i alderen 6-18 år. Det er et lavterskeltilbud som gir mulighet til å snakke med en voksen, helt anonymt. Kors på halsen har telefontjeneste, mailkontakt og chattemuligheter. Det er gratis å bruke. Alarmtelefonen Barn og unge kan ringe når de er i krise er gratis Alle telefoner blir besvart av voksne som har lang erfaring i å hjelpe barn og ynge Voksne som er bekymret for at barn og unge eller har mistanke om at de utsettes for vold og overgrep kan også ringe alarmtelefonen Rådet for psykisk helse er en frittstående paraplyorganisasjon, med 29 medlemsorganisasjoner, som skal være en pådriver for god psykisk helse. Vi skal styrke, støtte og bidra til forebygging, forskning, opplysning, kvalitetsutvikling, medvirkning og inkludering. Rådet for psykisk helses visjon er: Et samfunn som bidrar til god psykisk helse for alle. Morild er de små punktene som lyser i sjøen når det er mørkt. Dette er en nettside som vil spre lys og håp. MORILD - for deg som har foreldre, søsken eller andre i familien med psykiske problemer Telefon: Hjemmeside: Telefon: Fra utlandet: Epost: alarm Hjemmeside: Hjemmeside: Epost: adresser til ulike fagpersoner finnes på hjemmesiden Hjemmeside: 12

13 Her finner du informasjon, korte historier og filmer om psykisk helse. Du finner også et snakkerom og en svartjeneste der du kan spørre og få svar innen en uke Gode foreldre er en foreldreressurs fra foreningen Voksne for Barn. Tar blant annet opp temaet skilsmisse, økonomi, og stress og bekymringer blant både barn og voksne. Hjemmeside: - Om barn og psykisk helse Folkehelseinstituttet skal bidra til bedre helse, livskvalitet og rettssikkerhet i befolkningen. Skoleprogram for 1. og 2. klasse som skal lære barn å identifisere og snakke om følelser, å mestre dagliglivets problemer og å støtte andre som har det vanskelig. Hjemmeside: Hjemmeside: Program fra foreningen Voksne for Barn Videreføring for 3.-4.klasse Zippys venner Bruk Hue er Norges største antimobbekampanje. Vi reiser rundt til Hjemmeside: ungdomsskoler i Norge med vårt Bruk Hue-foredrag som går rett inn i barn og unges netthverdag med konkrete eksempler og praktiske råd for å komme den digitale mobbingen til livs. Målet vårt er å bekjempe digital mobbing blant barn og unge. Mange tips til både barn og voksne. Samarbeider med mange andre aktuelle foreninger. Hverdagslykke 63 råd om god psykisk helse. Hefte utarbeidet av psykiskhelse.no Søk på hverdagslykke fra google, eller fra 13

14 Verdensdagen for psykisk helse er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse 10. oktober. Dagen skaper åpenhet og gir kunnskap om psykisk helse - vi har alle en psykisk helse. Barnevakten er en organisasjon som gir råd om barn og medier. Vi vil at barn og unge skal kunne bruke mediene på en trygg og bevisst måte. Vi vil hjelpe foreldre til å delta aktivt i barnas mediehverdag gjennom å formidle nyansert informasjon, gode råd og nyttige verktøy. Barnevakten retter seg også mot lærere og andre fagpersoner som jobber med barn og ungdom Du bestemmer er et samarbeid mellom Teknologirådet, Datatilsynet og Senter for IKT i utdanningen. Målet er å øke ungdoms kunnskap om personvern og heve deres bevissthet om valg man gjør når man bruker digitale medier som internett og mobiltelefon. Slettmeg.no er en råd og veiledningstjeneste for deg som føler deg krenket på nett. Mye nyttig og godt undervisningsmateriell, filmer, brosjyrer etc. Hjemmeside: Hjemmeside: Epost: Telefon: (telefontid ) Hjemmeside: Fra hjemmesiden slettmeg.no Kontaktskjema Åpen mandag til torsdag fra 12 til 17. Hjemmeside: 14

15 Utadrettede tjenester og spesialskoler i utdanningsetaten Tjenester Ansvarsområde Kontaktpersoner Majorstuteamet/ Gir tips og råd ifht klasseledelse Inger Bergkastet, faglig leder læringsmiljøteamet Brusetkollen skole og ressurssenter Lønnebakken skole (1-10) Voksentoppen skole (1-10) Spesialskole. Utagerende elever. Spesialskole for elever med sosiale/emosjonelle vansker Spesialskole for elever med astma, allergi og andre medisinske tilstander Telefon: Tlf: lonnebakken.osloskolen.no voksentoppen.osloskolen.no Nordvoll skole Spesialskole for elever med autisme nordvoll.osloskolen.no Vetland skole Blindernveien skole (1-4) Ullevålsveien skole PPT-kontakt Vinderen skole Spesialskole for elever med hørselhemming Spesialskole for elever med språk og sammensatte lærevansker Spesialskole for elever med generelle lærevansker. Pedagogisk psykologisk tjeneste. Sitter i skolens R-team. vetland.osloskolen.no blindernveien.osloskolen.no ullevalsveien.osloskolen.no Tiril Iselin Johnsen Epost: Tlf: Logoped Vinderen skole Talevansker, taleflyt Kristin Åmot Epost: Tlf: Bydel Vestre Aker Oslo kommune Bydel Vestre Aker Sørkedalsveien 150 b 15

16 0754 Oslo Nic Waal Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk - Senter for forskning, utvikling og utdanning. Vi gir behandlingstilbud til barn og ungdom i alderen 0-18 Barnevernet Vestre Aker bydel Mistanke om at barn ikke har det bra Hvis du mistenker at barn ikke har det bra, og vil melde fra om det kan du kontakte bydelen hvor barnet bor. Du trenger ikke vite sikkert om noe er feil, det holder at du har en mistanke eller føler uro Åpningstid: Mandag fredag (15.00) Telefon: (her kan du være anonym) Vinderens skolekontakter Anja Ekern Frank Vindsetmo

17 Verktøykasse med tips 1. Ro i klassen/klasseledelse 2. Garderobesituasjoner 3. Relasjoner i klassen 4. Skape samhold, skape gode friminutt 5. Belønningssystemer 6. Litteraturtips 7. Filmtips Se ellers skolens psykiskhelseperm for undervisningsopplegg og andre vedlegg. 17

18 Få ro i klassen Spol tilbake ved f.eks. inngang utgang må de gjøre det flere ganger hvis det ikke er bra nok Stille-lys, stearinlys som brenner, alle skal være stille/gi god arbeidsro når det brenner. FÅ MER INFO OM DETTE 1,2,3 FRYS 1,2,3, nå kommer en beskjed Alle som hører meg nå tar hendene på hode... Databeskjed følg med (alle hender under bordet) Fargede ark med bilder som angir hvilket lydnivå du ønsker å ha i timen. Henges på tavla og formidles til elevene. Få og tydelige beskjeder Gi meg fem.( hendene i fanget, føttene ned, blikket fram, munnen igjen, ørene åpne) Ha en fast ryddesang. Når denne sangen kommer på, vet elevene etterhvert hvor lang tid de har før det skal være ryddet og ro Handlingsbeskjeder: Alle som hører meg nå, tar en finger på nesa etc. I gymsal f.eks.; skru av og på lyset og elevene skal inntil veggen for å få beskjed Klappesignal Lydsignal; bjelle, instrument e.l. Lyttestilling Lærer står stille, venter på ro Naboros Rødt, grønt, gult lys Stilletegn (peacetegn) Synge begynnelsen på en kjent sang Ta på hatt-stillhet Telle ned fra 5 Garderobesituasjoner Garderobelapper; navn på plassene Plassering, finne ut av hvor de skal stå når de har kledd av seg Øve på garderobesituasjoner Finne ut av relasjoner i klassen Sosiometrisk måling Samtaler Spiralmodell, lærer-elev Skoletemperatur Observere ved frilek loggbok 18

19 Skape samhold, få alle med i leken, skape gode friminutt Bestemte lekegrupper i friminuttene. Fast lekegruppe over tid, gruppe/par, ny hver dag, trekke lekepar Feste papptallerken på ryggen, skrive komplimenter Friminuttleketipsliste Gullboksen Ha en vennebenk i skolegården Hemmelig helt Hemmelig venn Klasseleker; fotball, hoppetau, spader, etc. Lekepar Loggbok (m/ fire faste spm. Hvordan har uka vært, hvem har du lekt med, SPØR KRISTINE Rollespill i klassen Ta i hånden og takke for samarbeidet ved bytte av læringspartner To stjerner og et ønske til læringspartner. Ukas elev Vennegrupper Belønningssystemer Konkret hva som må gjøres for å oppnå belønning (kriterier) Hurrakrukke Stjerner på tavla, laminerte kort med noe på Smilefjes på pulten Stjerner til grupper Overgangsbilletter Perler på snor penger som samles inn Litteraturtips Om sorg: Fiske, Sindre og Kråka Om sinne: Sinnamann, Dummedagen Om følelser: Odd er egg, Når alle sover Om håp: Ulvene i veggen Om skilsmisse: Krigen, Frøet Se ellers vedlagt litteraturliste Filmtips Sånn er jeg og sånn er det (NRK super) Være venner (NRK super) Film- kino nettsted med filmer til refleksjonssamtaler og tilhørende oppgaver Filmen Hip,hipp, hora Korte filmer fra Unicef. Filmer fra klasse 6b om dilemmaer som elevene kommer opp i Samtaleteknikker Oppfølgingsspørsmål fra Zippy Om å stille gode spørsmål Mindfullness for barn Rolig og oppmerksom som en frosk Ønsketreet Stryke på ryggen Høstfortellingen Klassisk musikk 19

20 Litteraturtips psykisk helse Sinne Bak Mumme bor Moni / tekst av Gro Dahle ; tegninger av Svein Nyhus ; EMNE BARN SKJØNN.: Følelser - Billedbøker / Sinne Billedbøker Sinna Mann / Gro Dahle og Svein Nyhus. - [Oslo] : Cappelen, EMNE BARN SKJØNN.: Angst - Billedbøker / Sinne - Billedbøker / Vold - Familievold Billedbøker Sinne / Anna Fiske. - [Oslo] : Solum, [24] s. : kol. ill. GENRE: Lettlest - Enkelt innhold GENRE BARN: Blokkbokstaver EMNE BARN SKJØNN.: Følelser - Billedbøker / Sinne Billedbøker Dummedagen / Tone Kjærnli ; illustrert av Åshild Irgens. - [Oslo] : EMNE BARN SKJØNN.: Familieforhold - Fortellinger / Foreldre og barn - Fortellinger / Følelser - Fortellinger / Sinne - Fortellinger / Trass Taekwondo er ingen lek! / Lise Blomquist ; illustrert av Philip Hauglin GENRE BARN: Lettlest EMNE BARN SKJØNN.: Mestring) - Fortellinger / Sinne) - Fortellinger / Sport) - Fortellinger / Taekwondo (kampidrett) Fortellinger 20

21 Andungen og jeg (torsdag) / Emilie Christensen. - [Oslo] : Gyldendal, EMNE BARN SKJØNN.: Følelser - Fortellinger / Sinne - Fortellinger FRITT EMNE BARN: Foreldreløs Jobben min er å tette hullene i tilværelsen : håndholdt roman for unge voksne / Jon Ewo. - [Oslo] : Ungdomsbokklubben, s. EMNE BARN SKJØNN.: Følelser - Fortellinger / Mødre og døtre - Fortellinger / Savn - Fortellinger / Sinne Fortellinger Flaut / Taran L. Bjørnstad. - [Oslo] : Cappelen Damm, s. - ( Ego. Livet) 1. utg.: Cappelen, Frittstående forts. i: Salto Har innholdsfortegnelse. - Inneholder 8 fortellinger Innhold: Drittkjerring ; Kamerater ; Love story ; Om hundre år er allting glemt ; Sint ; Snål ; Speedo ; o.b. GENRE BARN: Noveller, Norske EMNE BARN SKJØNN.: Forelskelse og kjærlighet - Fortellinger / Vennskap - Fortellinger / Fedre og døtre - Fortellinger s / Følelser - Fortellinger s / Idrett og ungdom - Prestasjonspress - Fortellinger s.7-24 / Nasking og tyveri - Fortellinger s / Sinne - Fortellinger s / Sladder - Fortellinger s / Svømming - Fortellinger s

22 Sorg Roy / Gro Dahle [tekst] ; Svein Nyhus [illustrasjoner]. EMNE BARN SKJØNN.: Døden - Dyr - Billedbøker / Hunder - Billedbøker / Sorg- Billedbøker Fiske, Anna (Fiske, Anna Karin Helena), sv.-n., Sorg / Anna Fiske. GENRE: Lettlest - Enkelt innhold GENRE BARN: Blokkbokstaver EMNE BARN SKJØNN.: Følelser - Billedbøker / Sorg Billedbøker Sindre og kråka / Erlend E. Mo og Akin Duzakin. - Oslo : Aschehoug, EMNE BARN SKJØNN.: Døden - Foreldre - Billedbøker / Sorg Billedbøker Skorpen / tekst Charlotte Moundlic ; illustrasjoner Olivier Callec ; oversatt av Marte Gresvik. EMNE BARN SKJØNN.: Døden - Foreldre - Billedbøker / Sorg Billedbøker Gule roser til pappa / Anne Kristin Aasmundtveit, tekst ; Hilde Kramer, illustrasjon. GENRE BARN: Kristen EMNE BARN SKJØNN.: Døden - Foreldre - Billedbøker / Foreldre på sykehus - Billedbøker / Sorg - Billedbøker / Sykdommer Billedbøker Kanskje, kanskje ikke, eller Pia er et spøkelse / Geir Gulliksen ; illustrert av Bo Gaustad. EMNE BARN SKJØNN.: Sorg - Fortellinger / Døden - Barn Fortellinger 22

23 Brune / Håkon Øver ås ; illustrert av Øyvind Torseter. - [Oslo] : EMNE BARN SKJØNN.: Døden - Besteforeldre - Fortellinger / Sorg - Fortellinger / Vennskap Fortellinger Mor og far i himmelen / Alf Kjetil Walgermo ; illustrert av Øyvind Torseter. GENRE BARN: Kristen EMNE BARN SKJØNN.: Døden - Foreldre - Fortellinger / Kristendom og barn - Fortellinger / Sorg Fortellinger Mick Harte har vært her / Barbara Park ; oversatt av Øystein Rosse. - EMNE BARN SKJØNN.: Savn - Fortellinger / Sorg - Fortellinger / Trafikkulykker - Fortellinger / Døden - Barn - Fortellinger / Døden - Søsken Fortellinger Noe usynlig / Siobhán Parkinson ; oversatt av Gry Wastvedt EMNE BARN SKJØNN.: Skyldfølelse - Fortellinger / Sorg - Fortellinger / Trafikkulykker - Fortellinger / Vennskap Fortellinger I taket lyser stjernene / Johanna Thydell ; oversatt av Kirsti Øvergaard EMNE BARN SKJØNN.: Døden - Foreldre - Fortellinger / Kreft hos foreldre - Fortellinger / Pubertet - Fortellinger / Sorg - Fortellinger / Vennskap - Konflikter Fortellinger 23

24 Skilsmisse Frøet / Charlotte Bråten ; illustrert av Rune Markhus. GENRE BARN: Fantastisk - Billedbøker EMNE BARN SKJØNN.: Familieforhold - Billedbøker / Hester - Billedbøker / Skilsmisse - Skilsmissebarn - Fortellinger FRITT EMNE BARN: Aleneforeldre / Ny kjæreste Krigen / Gro Dahle og Kaia Dahle Nyhus. EMNE BARN SKJØNN.: Skilsmisse - Billedbøker Ulla hit og dit / Kari Tinnen, Siri Dokken. EMNE BARN SKJØNN.: Følelser - Billedbøker / Skilsmisse - Billedbøker / Vennskap Billedbøker Koalabjørnens hemmelighet / [forfattere: Eyvind Skeie og Ingunn Størksen]. EMNE BARN SKJØNN.: Skilsmisse - Billedbøker / Steforeldre og stebarn - Billedbøker / Familieforhold - Billedbøker FRITT EMNE BARN: Aleneforeldre Tuva og de tomme hullene / Line Baugstø ; illustrert av Ann Avranden. - EMNE BARN SKJØNN.: Fantasivenner - Fortellinger / Skilsmisse Fortellinger Det er jeg som er Veronika / Rebecca Bach-Lauritsen ; illustrert av Stian Hole ; oversatt av Jørn Roeim. 24

25 EMNE BARN SKJØNN.: Flytting - Fortellinger / Skilsmisse - Skilsmissebarn - Fortellinger / Søsken - Fortellinger / Vennskap - Fortellinger FRITT EMNE BARN: Bytte skole / Ny kjæreste / Usikkerhet Foreldrekrigen / Erika Fatland ; illustrert av Per Dybvig. EMNE BARN SKJØNN.: Familieforhold - Fortellinger / Foreldre og barn - Fortellinger / Konfliktløsing - Fortellinger / Skilsmisse - Fortellinger FRITT EMNE BARN: Krangling Engelen i djevelgapet / Levi Henriksen. GENRE: Spenning EMNE BARN SKJØNN.: Skilsmisse - Fortellinger FRITT EMNE BARN: Sterke jenter Uro Odd er et egg / Lisa Aisato. EMNE BARN SKJØNN.: Annerledes - Billedbøker / Ensomhet - Billedbøker / Forelskelse og kjærlighet - Billedbøker / Følelser Billedbøker Fugl / Lisa Aisato. EMNE BARN SKJØNN.: Annerledes - Billedbøker / Fugler - Billedbøker / Årstidene Billedbøker Kakerlakken med den stygge frakken- og hovudet fullt av triste tankar / Martine Grande. EMNE BARN SKJØNN.: Depresjon - Billedbøker / Ensomhet - Billedbøker / 25

26 Vennskap - Billedbøker Når alle sover / av Nicolai Houm ; illustrert av Rune Markhus. EMNE BARN SKJØNN.: Fabelvesener og monstre - Billedbøker / Hærverk - Billedbøker / Natt - Billedbøker FRITT EMNE BARN: Mot / Sterke jenter Pang! / [tekst:] Håkan Jaensson ; [illustrasjoner:] Kenneth Andersson ; oversatt av Erlend Loe. EMNE BARN SKJØNN.: Familieforhold - Billedbøker / Familieforhold - Billedbøker / Foreldre og barn - Billedbøker / Sinne - Billedbøker FRITT EMNE BARN: Krangling / Være lei seg Timothy mister seg sjølv / Vegard Markhus. EMNE BARN SKJØNN.: Identitet - Billedbøker FRITT EMNE BARN: Kroppen Feber / Jill Moursund. EMNE BARN SKJØNN.: Feberfantasier - Billedbøker Ulvedager / Tone Gleditsch Stabell ; Jill Moursund [illustrasjoner]. - EMNE BARN SKJØNN.: Angst - Billedbøker / Barn - Foreldre i krig - Billedbøker / Følelser - Billedbøker / Krig - Billedbøker / Søsken - Billedbøker FRITT EMNE BARN: Få søsken 26

27 Det røde treet / Shaun Tan ; [oversatt av Geir Uthaug]. EMNE BARN SKJØNN.: Depresjon - Billedbøker / Følelser - Billedbøker FRITT EMNE BARN: Håp Misunnelige Magda / Stina L. Ørdal. EMNE BARN SKJØNN.: Følelser - Billedbøker / Misunnelse Billedbøker Ulvene i veggen / Neil Gaiman ; illustrert av Dave McKean ; [oversatt av Hilde Hagerup]. GENRE BARN: Fantastisk / Lettlest EMNE BARN SKJØNN.: Følelser - Fortellinger / Angst Fortellinger Judy Moody i dårlig humør / Megan McDonald ; illustrert av Peter Reynolds ; oversatt av Kirsti Boger. Frittstående forts. i: Judy Moody blir berømt EMNE BARN SKJØNN.: Følelser - Fortellinger Tretti linjer hver dag : HyPers bok / Thor Soltvedt.. - Forts. i: Hyper i Egypt EMNE BARN SKJØNN.: ADHD, ADD, MBD (Hyperaktivitet) Fortellinger Tracy Beaker, det er meg / av Jacqueline Wilson ; illustrert av Nick Sharratt ; oversatt av Cille Dahl. Forts. i: Vedder på at du ikke tør, Tracy Beaker GENRE BARN: Humoristisk EMNE BARN SKJØNN.: Barnehjem - Fortellinger / Vennskap - Fortellinger 27

28 FRITT EMNE BARN: Dagdrømmer / Fraværende foreldre / Sterke jenter Ole Tikktakk : for sånn er det å ha tics / Gro Merete Grønvold Eilertsen ; illustrasjoner: Ingrid Kristine Hasund. EMNE: Tourettes syndrom - Barn : sosialmedisin Tål mine tics, takk! / Lisbeth Iglum Rønhovde. EMNE: Tourettes syndrom - Barn / Tourettes syndrom - Ungdom GENRE: Lettlest - Enkel tekst 28

PSYKISK HELSEPLAN. Jeriko skole. ~2015-2016~ Revidert september 2015. Side 1 av 11

PSYKISK HELSEPLAN. Jeriko skole. ~2015-2016~ Revidert september 2015. Side 1 av 11 PSYKISK HELSEPLAN Jeriko skole ~2015-2016~ Revidert september 2015 Side 1 av 11 Side 2 av 11 MÅL UNIVERSELT NIVÅ: 1. Lærere skal få økt kompetanse om hva det er som fremmer god psykisk helse og kjennetegn

Detaljer

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø Handlingsplanen for et trygt, godt og inkluderende miljø Marienlyst skole 1.0 Mål for skolemiljøet Alle med, ingen utenfor. På Marienlyst skal alle elever trives. På Marienlyst skole skal ingen føle seg

Detaljer

Å ruste barn. Derfor drifter Voksne for Barn skoleprogrammet Zippys venner i Norge. 2 Zippys venner. Utdrag fra Kunnskapsløftet

Å ruste barn. Derfor drifter Voksne for Barn skoleprogrammet Zippys venner i Norge. 2 Zippys venner. Utdrag fra Kunnskapsløftet Zippys venner Å ruste barn «til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre og gi hver enkelt elev kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt liv, og samtidig overskudd til og vilje

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Hvem er Voksne for Barn? o Ideell medlemsorganisasjon o Etablert i 1960 o Fremmer barns psykiske helse i Norge o Løfte fram «barn og unges stemme»

Hvem er Voksne for Barn? o Ideell medlemsorganisasjon o Etablert i 1960 o Fremmer barns psykiske helse i Norge o Løfte fram «barn og unges stemme» Bø 3.mai 2016 Inger Elisabeth Borge Hvem er Voksne for Barn? o Ideell medlemsorganisasjon o Etablert i 1960 o Fremmer barns psykiske helse i Norge o Løfte fram «barn og unges stemme» 1 Livsmestring i småskolen

Detaljer

Zippys venner 2. OPPLAG

Zippys venner 2. OPPLAG Zippys venner 2. OPPLAG Moduler for 1. 2. trinn MODUL 1: Følelser Å være lei seg, å være glad Å være sint eller irritert Å være sjalu eller misunnelig Å være nervøs Zippys venner for 1. 4. årstrinn i barneskolen

Detaljer

Forebygging av mobbing og arbeid med det psykososiale skolemiljøet/ læringsmiljøet.

Forebygging av mobbing og arbeid med det psykososiale skolemiljøet/ læringsmiljøet. OLSVIK SKOLE- DET PSYKOSOSIALE SKOLEMILJØET Forebygging av mobbing og arbeid med det psykoe skolemiljøet/ læringsmiljøet. Komite for oppvekst - torsdag 22. mai 2014 Forebyggende programmer Olsvik skole

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende skolemiljø

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende skolemiljø Oslo kommune Utdanningsetaten Skøyenåsen skole Revidert 15.7.17 Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende skolemiljø MÅL: Antall elever på Skøyenåsen skole som uttrykker at de blir mobbet 2-3 ganger

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Så langt, Mindfulness Bogstad skole

Så langt, Mindfulness Bogstad skole Bogstad skole Så langt, Mindfulness Bogstad skole Ledelse og sosiallærer på kurs gjennom R-BUP Erfaringsdeling i fellestid Planleggingsdag, Tema: Sosial kompetanse Mindfulnessøvelser på trinn v/sosiallærer

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Paradis skole 01.09.2015 Skolens overordnete mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen Definisjon på mobbing: Gjentatt negativ eller

Detaljer

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS TASTARUSTÅ SKOLE 200514 Elevundersøkelsen på 10.trinn Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS Rektor har hatt møte med representanter

Detaljer

Psykisk helse inn i skolen?

Psykisk helse inn i skolen? Psykisk helse inn i skolen? Hvorfor og hvordan bruke skoleprogram for å styrke elevenes psykiske helse Brekko 12.mars 2015 Kristin Hatløy Psykiatrisk sykepleier TIPS Rådgiver Psykiatrisk Opplysning Psykisk

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Lavangen skole Loabága suohkan Visjon for Lavangen skole Rom for alle - vindu mot verden! For at alle skal ha en god og trygg hverdag, og for at alle skal lære å omgås sine medmennesker på en ordentlig

Detaljer

Hakadal ungdomsskole VIRKSOMHETSPLAN 2014

Hakadal ungdomsskole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Hakadal ungdomsskole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Utkast per 08.04.2014 1 Nittedal kommunes strategiske styringsmål 2 Gode tjenester iverksettes for å nå dette Elevene skal ha gode lese-, skrive- og regneferdigheter,

Detaljer

Referat fra foreldremøte 2. trinn

Referat fra foreldremøte 2. trinn Referat fra foreldremøte 2. trinn 28.04.2016 1. Leseutvikling, veiledet lesing og skriving. 2. Matematikk og regning 3. Olweus 4. Sosialt i klassen 5. Diskusjoner med tema fra foreldrene. Mobilvett og

Detaljer

Oppgave. 3 ting fra veske/ sekk/ lommer. Velvære. Problem. Håp og mestring

Oppgave. 3 ting fra veske/ sekk/ lommer. Velvære. Problem. Håp og mestring Oppgave 3 ting fra veske/ sekk/ lommer Velvære Problem Håp og mestring Ungdommen nå til dags: - Er mer veltilpasset enn før - Hjemmekjære - Har et godt forhold til sine foreldre - Trives på skolen - Ruser

Detaljer

Folkehelsekonferansen 2014 «Kroppen min og meg» Det er mitt valg. Et pedagogisk verktøy til bruk i barne- og ungdomsskolen

Folkehelsekonferansen 2014 «Kroppen min og meg» Det er mitt valg. Et pedagogisk verktøy til bruk i barne- og ungdomsskolen Folkehelsekonferansen 2014 «Kroppen min og meg» Det er mitt valg Et pedagogisk verktøy til bruk i barne- og ungdomsskolen Handlingsplan Hvorfor er forebygging viktig? Høy forekomst av seksuelle overgrep

Detaljer

Jobber du med barn og unge eller er du ung selv? Har du et nettproblem og lurer på hvem som kan hjelpe?

Jobber du med barn og unge eller er du ung selv? Har du et nettproblem og lurer på hvem som kan hjelpe? disse kan hjelpe Jobber du med barn og unge eller er du ung selv? Har du et nettproblem og lurer på hvem som kan hjelpe? Her finner du en oversikt over aktører som på ulike måter jobber med barn, unge

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole Nysgjerrig Motivert Ungdom - der kunnskap er viktig! Plan for et godt læringsmiljø ved 2015-2019 Alle elever på har rett på et trygt og godt læringsmiljø. Skolen er forpliktet til å drive et godt forebyggende

Detaljer

Trivselsplan For Løpsmark skole

Trivselsplan For Løpsmark skole Trivselsplan For Løpsmark skole 9a-1: Elevene sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Opplæringsloven

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap VELKOMMEN TIL Trygghet Mestring Kunnskap HVEM ER VI Rektor: Inspektør: Kontaktlærer: SFO-leder: Helsesøster: Barnevern: FAU-leder: Terje Larsen Anne-Liv Myhre Elisabeth Samnøy Marit Hole Anne Mari Skjørdal

Detaljer

Hasle skoles handlingsplanen for et trygt, godt og inkluderende miljø. Oppdatert per

Hasle skoles handlingsplanen for et trygt, godt og inkluderende miljø. Oppdatert per s handlingsplanen for et trygt, godt og inkluderende miljø. Oppdatert per 02.02.2017 1. Mål for skolemiljøet s mål er at alle elevene skal trives, være inkludert og føle seg trygge, og at de skal oppleve

Detaljer

Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål

Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål Mål: Vi vil arbeide for en skole som - setter eleven i sentrum - gjennom faglig utvikling, samarbeid og variasjon skaper et godt læringsmiljø - lar eleven oppleve

Detaljer

Plan for å sikre trygghet, trivsel og et godt læringsmiljø for alle

Plan for å sikre trygghet, trivsel og et godt læringsmiljø for alle Plan for å sikre trygghet, trivsel og et godt læringsmiljø for alle 1. Forankring 2. Forebygging 3. Rutiner ved mobbing/mistrivsel eller mistanke/bekymring for mobbing/mistrivsel. Et godt og trygt skolemiljø

Detaljer

ZIPPYS VENNER. Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

ZIPPYS VENNER. Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn ZIPPYS VENNER Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn Programmet har som mål å lære barna å identifisere og snakke om følelser å mestre dagliglivets utfordringer å støtte andre som har det vanskelig

Detaljer

Zippys venner. For hele småskoletrinnet. Kommunal forankring og tverrfaglig samarbeid. Forankring og organisering i kommunen.

Zippys venner. For hele småskoletrinnet. Kommunal forankring og tverrfaglig samarbeid. Forankring og organisering i kommunen. Zippys venner - et skoleprogram for 1.4. trinn som gir økt mestring og bedre læringsmiljø Forankring og organisering i kommunen. Barn og unge tilbringer en stor del av livet på skolen. Voksne for Barn

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Bleik Montessoriskole

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Bleik Montessoriskole BLEIK MONTESSORISKOLE 8481 BLEIK. Rektor 90 24 87 98 Personale 41 62 98 78 E-post rektor@bleikmontessoriskole.no HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bleik Montessoriskole Oppdatert 01.07.2014. Godkjent av styret

Detaljer

Sosial handlingsplan GVS

Sosial handlingsplan GVS 9a 1 OPPLÆRINGSLOVA Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Den sosiale handlingsplanen tar utgangspunkt

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole

Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole Håkvik skole skal være en skole hvor alle ansatte, elever og foresatte jobber sammen mot mobbing og antisosial atferd 1. Inspeksjon Inspeksjonsplanen

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole

HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole Opplæringsloven 9A-3 Nulltoleranse og systematisk arbeid Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011/12

HANDLINGSPLAN 2011/12 HANDLINGSPLAN 2011/12 VISJON: MESTRING OG GLEDE Verdier: På Austrheim skole skal vi være: engasjerte rause lærende modige SATSINGSOMRÅDER A. TIDLIG INNSATS B. LESING OG REGNING GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

Detaljer

Kjetil Andreas Hansen Pedagogisk psykologisk rådgiver Karmøy Kommune Lasse Dahl Veileder i utadrettet team Brusetkollen Skole & Ressurssenter

Kjetil Andreas Hansen Pedagogisk psykologisk rådgiver Karmøy Kommune Lasse Dahl Veileder i utadrettet team Brusetkollen Skole & Ressurssenter Kjetil Andreas Hansen Pedagogisk psykologisk rådgiver Karmøy Kommune Lasse Dahl Veileder i utadrettet team Brusetkollen Skole & Ressurssenter Kjetil Andreas Hansen / Lasse Dahl 1 19.09.2011 Hva bidrar

Detaljer

Relasjonen er i sentrum «det dobbelte blikk» Hva kan være årsaken?

Relasjonen er i sentrum «det dobbelte blikk» Hva kan være årsaken? Læringsmiljøteamet ved PPT Rana ønsker å bistå skoler og klasser med å skape gode og inkluderende læringsmiljø der elevene har forsvarlig og tilfredsstillende læringsutbytte. I arbeidet legger vi vekt

Detaljer

Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK

Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK Målet med retningslinjene for uønskede hendelser er å ivareta elevenes rettigheter knyttet til opplæringslova paragraf 9 a-3 som skal ivareta

Detaljer

Læring og glede. Skolens program for et godt læringsmiljø for elevene. læring OG GLEDE

Læring og glede. Skolens program for et godt læringsmiljø for elevene. læring OG GLEDE Læring og glede Skolens program for et godt læringsmiljø for elevene På Grünerløkka skole jobber vi systematisk og systemisk for å bedre elevenes læringsmiljø. Systemisk og systematisk arbeid Inger Bergkastet,

Detaljer

Plan mot mobbing og antisosial atferd

Plan mot mobbing og antisosial atferd Plan mot mobbing og antisosial atferd Skolens hovedmålsetting Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle, der elever trives, trenes i å søke kunnskap, settes krav til og får utfordringer etter egne forutsetninger.

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Skolene i Sande har følgende satsingsområder: 1. God oppvekst, 2. Vurdering for læring(vfl) og 3. Klasseledelse.

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR DAL SKOLE, skoleåret:

UTVIKLINGSPLAN FOR DAL SKOLE, skoleåret: Utviklingsplanen bygger på Strategisk plan for kvalitet 2016-2025 I et 10 års perspektiv er våre fokusområder: År 2016 /17 2017/1 8 2018/1 9 2019/2 0 2020/2 1 2021/2 2 2022/2 3 2023/2 4 2024/2 5 Grunnleggende

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole

Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole Håkvik skole skal være en skole hvor alle ansatte, elever og foresatte jobber sammen mot mobbing og antisosial atferd 1. Inspeksjon inspeksjonsplanen

Detaljer

Zippys. venner. 2003 Partnership for Children. All rights reserved.

Zippys. venner. 2003 Partnership for Children. All rights reserved. Zippys venner 2003 Partnership for Children. All rights reserved. Zippys venner et program for 1. årstrinn i barneskolen Undervisningsprogrammet har som målsetting å lære barna å identifisere og snakke

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Groruddalen Innhold Skolens profil... 3 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag er betydelig forbedret...4 Flere

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole

Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole Sande ungdomsskoles årsmelding tar utgangspunkt i Sande kommunes handlingsprogram 2015-2018. Plan for god oppvekst 2010-2018 og Handlingsplan for grunnskolen i Sande.

Detaljer

PSYKISK HELSEPLAN. Jeriko skole. ~ ~ Revidert oktober Side 1 av 12

PSYKISK HELSEPLAN. Jeriko skole. ~ ~ Revidert oktober Side 1 av 12 PSYKISK HELSEPLAN Jeriko skole ~2016-2017~ Revidert oktober 2016 Side 1 av 12 Side 2 av 12 MÅL UNIVERSELT NIVÅ: 1. Lærere skal få økt kompetanse om hva det er som fremmer god psykisk helse og kjennetegn

Detaljer

Velkommen til foreldremøte trinn vår Vesterskaun skole

Velkommen til foreldremøte trinn vår Vesterskaun skole Velkommen til foreldremøte 5. 7. trinn vår 2016 Vesterskaun skole Agenda Velkommen Året så langt og litt videre 9a-3 Retten til et godt psykososialt miljø Mobilbruk/ nettvett for barn på mellomtrinnet

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Skøyenåsen skole Foreldremøte 8.trinn. Onsdag 23.august, kl

Oslo kommune Utdanningsetaten. Skøyenåsen skole Foreldremøte 8.trinn. Onsdag 23.august, kl Skøyenåsen skole Foreldremøte 8.trinn Onsdag 23.august, kl. 18.00 Dagsorden Bli bedre kjent med Skøyenåsen skole Få hilse på våre samarbeidspartnere Treffe kontaktlærere og andre foreldre i klassen Skolens

Detaljer

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole Arbeid med det psykososiale miljøet Byåsen skole Forord Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø forebygger mobbing. Vi på Byåsen skole arbeider systematisk og kontinuerlig med å kunne tilby

Detaljer

Informasjon om Skoleprogrammet VIP

Informasjon om Skoleprogrammet VIP Informasjon om Skoleprogrammet VIP Denne presentasjon kan vises på: Foreldremøter Skolens hjemmeside E-post til foreldre På It s learning eller classfronter Mål for Skoleprogrammet VIP Hovedmål: Å gjøre

Detaljer

Plan for å fremme et godt psykososialt miljø. ved. Hjellestad skole

Plan for å fremme et godt psykososialt miljø. ved. Hjellestad skole Plan for å fremme et godt psykososialt miljø ved Hjellestad skole «Trygghet og trivsel i et mobbefritt miljø!» Innhold Mål for arbeidet med det psykososiale miljøet... 3 Brukermedvirkning... 3 Forebyggende

Detaljer

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Sosial handlingsplan Handlingsplanen revideres hvert år i april. 1 Fevik skoles sosiale handlingsplan bygger på tre prinsipper: 1. Aktiviteter for å fremme et godt psyko-sosialt læringsmiljø

Detaljer

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA Handlingsplan mot mobbing, rev.01.09.2014 Planen er under utarbeiding og vil bli revidert i løpet av skoleåret i samarbeid med FAU og skolens ledelse. Det er likevel et verktøy som skal tas i bruk fra

Detaljer

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø.

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø. Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø. Godt elevsyn + gode rutiner + god saksgang =godt skolemiljø. Bekkelaget skole 2017-2018 Innhold: 1. Forord 2. Lovverket- Opplæringsloven 9A 3. Mål for skolemiljøet

Detaljer

OLWEUSMØTER FOR SKOLENE I TINN KOMMUNE.

OLWEUSMØTER FOR SKOLENE I TINN KOMMUNE. OLWEUSMØTER FOR SKOLENE I TINN KOMMUNE. 16.01.2014 Olweusmøter for skolene i Tinn kommune. Målsettingen med er: Å lære elevene opp i demokratisk problemløsning og sosialt samspill Å lære elevene opp i

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder Datoer, talentsatsing, valgfag, fravær

Detaljer

ÅRSMELDING 2013/2014 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2013/2014 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2013/2014 GALLEBERG SKOLE GOD OPPVEKST Gode overganger a. Overgang barnehage Fulgt rutiner for overganger skole/barnehage b. Overgang u.sk Fulgt rutiner for overganger barneskole/u.skolen c.

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og. antisosial atferd ved Garnes skule

Handlingsplan mot mobbing og. antisosial atferd ved Garnes skule Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd ved Av Olweusgruppen (samordningskomiteen): Ann-Si Palmer Bente Hauge Turid Veseth Rivenes 2010-2011 MOBBING OG ANTISOSIAL ATFERD Nasjonale mål: Regjeringen,

Detaljer

Sosial kompetanse. - Elever har behov for å tilhøre et fellesskap, for eksempel klassen eller vennegjengen.

Sosial kompetanse. - Elever har behov for å tilhøre et fellesskap, for eksempel klassen eller vennegjengen. Elever har behov for sosial tilhørighet. For at eleven skal kjenne seg som en del av det sosiale fellesskapet må hun/ han besitte en sosial kompetanse som sikrer innpass. - Elever har behov for å tilhøre

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Den grønne kommunen

MARNARDAL KOMMUNE Den grønne kommunen Arbeid med et inkluderende læringsmiljø bygger på: Opplæringsloven Skolens ordensregler Handlingsplan mot mobbing Klasseregler Sosialkompetanse plan Elevrådsarbeid Klasseledelse og gode relasjoner Tilsyn

Detaljer

PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE

PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE 2017 PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE 1 Tegning fra Vilberg skole Vedtatt i BOOutvalget DATO Plan for et trygt og godt skolemiljø for elevene i Østre Toten kommune

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter. Notat

TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter. Notat Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter Notat Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 15/3135 Lillian Sætern 751 84 881 FD- 19.04.15 TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april. Opplæringsloven 9a sier: Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse,

Detaljer

Zippys venner et skoleprogram for trinn som gir økt mestring og bedre læringsmiljø

Zippys venner et skoleprogram for trinn som gir økt mestring og bedre læringsmiljø Zippys venner et skoleprogram for 1. 4. trinn som gir økt mestring og bedre læringsmiljø Barn og unge tilbringer en stor del av livet på skolen. Det er i dag større erkjennelse og mer dokumentert forskning

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser Handlingsplan mot mobbing og krenkelser 01.08.2017 ble det foretatt endringer i Opplæringslova 9A. Skolens handlingsplan mot mobbing og krenkelser er revidert i tråd med nytt regelverk. Opplæringsloven

Detaljer

Grunnskolen i Øvre Eiker Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø

Grunnskolen i Øvre Eiker Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø Grunnskolen i Øvre Eiker Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø Definisjoner, prosedyrer og forebyggende tiltak Opplæringslovens kapittel 9A-2 9A-3 9 A-2. Retten til et trygt og godt skolemiljø

Detaljer

Kilder: ungeogrus.no, ung.no, Rusmidler i Norge 2013.

Kilder: ungeogrus.no, ung.no, Rusmidler i Norge 2013. MITT VALG er et program for læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det brukes både i barnehager, grunnskoler og videregående skoler. MITT VALG skal gi barn og unge grunnlaget for å ta gode valg. Hensikten

Detaljer

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013 Handlingsplan for skoleåret 2012-201 Harestad skole «Vi ønsker å bli distriktets beste skole når det gjelder elevmiljø, grunnleggende ferdigheter og trivsel for både voksne og barn.» Skolens visjon og

Detaljer

Frivoll skoles. tiltaksplan mot mobbing

Frivoll skoles. tiltaksplan mot mobbing Frivoll skoles tiltaksplan mot mobbing 2014/2015 Hva er mobbing? En person er mobba eller plaga når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Trivselsplan For Løpsmark skole

Trivselsplan For Løpsmark skole Trivselsplan For Løpsmark skole 9a-1: Elevene sitt skolemiljø Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Opplæringsloven 2017/2018 1 Innhold side Løpsmark

Detaljer

Kjære elev ved Ullevål skole, Vi går ikke bare på skolen for å lære å lese, skrive og regne. Vi lærer også å være sammen.

Kjære elev ved Ullevål skole, Vi går ikke bare på skolen for å lære å lese, skrive og regne. Vi lærer også å være sammen. Bli med! Barn Denne brosjyren er utarbeidet av FAU ved Ullevål skole i samarbeid med elevrådet. 1. utgave, mai 2015 Opplag: 1000 eksemplarer. Kostnader til trykk dekket av stiftelsen «Ideer for livet».

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder FAU AKS Annet Presentasjon av lærere

Detaljer

PSYKISK HELSEPLAN. Jeriko skole. ~ ~ Revidert februar Side 1 av 12

PSYKISK HELSEPLAN. Jeriko skole. ~ ~ Revidert februar Side 1 av 12 PSYKISK HELSEPLAN Jeriko skole ~2016-2017~ Revidert februar 2017 Side 1 av 12 Side 2 av 12 MÅL UNIVERSELT NIVÅ: 1. skal få økt kompetanse om hva det er som fremmer god psykisk helse og kjennetegn ved de

Detaljer

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling.

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling. INNLEDNING LÆRLINGEN Du har ansvar for egen læring. Du må sjøl ta ansvar for hva du skal planlegge, gjennomføre og evaluere. Opplæringsboka er din dokumentasjon på at du tar ansvar. Vær flink til å spørre.

Detaljer

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011 Nettvett Danvik skole 4. Trinn 2011 Målet med å vise nettvett Mindre erting og mobbing Trygghet for voksne og barn Alle tar ansvar og sier i fra Personvern kildekritikk Digital mobbing Er e så nøye, a?

Detaljer

Mål Metode Kilder Læreplanmål. «Det er mitt valg» Kap. 1 «Vi lager et godt skolemiljø», leksjon 3 «Vi er høflige» og 4 «Vi lager regler».

Mål Metode Kilder Læreplanmål. «Det er mitt valg» Kap. 1 «Vi lager et godt skolemiljø», leksjon 3 «Vi er høflige» og 4 «Vi lager regler». Sosial læreplan FAG: Klassens time KLASSE: 2.trinn SKOLEÅR: 2017/2018 LÆRERE: Lene Andrine Sæbø Høgalmen og Anne Siv Hestad Bang Kilder og læreverk: RVTS: Link til. og relasjoner» av Robert Mjelde Flatås.

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Groruddalen Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i løpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april Innhold Hva er mobbing kjennetegn på mobbing... 3 Fevik skoles handlingsplan mot mobbing bygger på tre prinsipper... 3 Tiltak

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

VOKSENROLLEN/STANDARD KLASSEROM

VOKSENROLLEN/STANDARD KLASSEROM ANDEBU SKOLE -kunnskap og utvikling VOKSENROLLEN VOKSENROLLEN/STANDARD KLASSEROM TEMADAGER November 09 FORORD: Erling Roland, leder ved Nasjonalt kompetansesenter for atferdsforskning, har uttalt: Vi har

Detaljer

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN Informasjon til elever og foreldre / foresatte Koordinerende enhet for barn og unge Februar 2015 SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN ROAN KOMMUNE Side 2 Skolehelsetjenesten

Detaljer

- du ser det ikke før du tror det.

- du ser det ikke før du tror det. - du ser det ikke før du tror det. Hvordan lage gode beredskapsplaner mot vold og seksuelle overgrep i barnehager, skoler og helsestasjoner. Workshop for ansatte i barnehager, skoler og helsestasjoner.

Detaljer

1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER...

1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER... INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER...3 6. TIL ELEVEN...5 7. TIL DE FORESATTE...5

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Lusetjern skole. Lusetjern skole ENGASJEMENT LÆRING OG LIVSGLEDE RAUSHET SAMARBEID MOT

Oslo kommune Utdanningsetaten. Lusetjern skole. Lusetjern skole ENGASJEMENT LÆRING OG LIVSGLEDE RAUSHET SAMARBEID MOT Lusetjern skole Lusetjern skole ENGASJEMENT RAUSHET LÆRING OG LIVSGLEDE SAMARBEID MOT Lusetjern skole Elever: 300 elever fra 1. - 7. trinn + mottaks- og alfabetiseringsgruppe Aktivitetsskolen har ca 80

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Bygdøy skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Bygdøy skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Bygdøy skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2016-2017 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

Foreldreforedrag Hinna skole, 16. juni

Foreldreforedrag Hinna skole, 16. juni Foreldreforedrag Hinna skole, 16. juni Hva menes med psykisk helse? Hvordan har norsk ungdom det? Myndighetenes satsing på skolen Ungdomsskoleprogrammet Alle har en psykisk helse Hva kan vi som foreldre/

Detaljer