Psykisk helseplan 1 Redigert: august 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Psykisk helseplan 1 Redigert: august 2015"

Transkript

1 Psykisk helseplan 1

2 Forord Psykisk helse i skolen, handler blant annet om hvordan elevene har det, og hvordan de mestrer og takler ting de opplever i hverdagen. Vi trenger alle en god psykisk helse for å kunne ha det bra, skape relasjoner, utvikle oss mentalt og fysisk og redusere og forebygge for sykdommer senere i livet. Alle elever har rett til et godt psykososialt miljø. Dette er nedskrevet i Opplæringslova kap. 9a 9a-3: Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Mellom 10 og 20% av barn og unge har psykiske vansker og lidelser i så stor grad at det går utover deres forhold til familie, venner og skole. Dette er noe av utgangspunktet for å lage en psykisk helseplan for Vinderen skole. Dette bør munne ut i et systematisk arbeid, som inkluderer både ledere, lærere, elever og hjemmet. Denne planen er utarbeidet med tanke på at den skal kunne brukes som et verktøy for lærerne. Den skal suppleres med en verktøykasse med gode tips og råd, en ressursperm, tilgjengelige bøker, linker og annet relevant materiell. I tillegg skal lærerne kurset i ulike temaer, og det skal settes av tid til dette arbeidet. Vinderen skole- hva gjøres og hvor går veien videre? Vinderen skole er en grunnskole for elever på årstrinn. Per oktober 2012 hadde vi 431 elever og 32 ansatte. Vinderen skole satser først og fremst på holdningsskapende arbeid med videreføring av ConnectOSLO. Skolen er også opptatt av god elev- og foreldremedvirkning. Utvikling av elevsamtalen og et tett skole-hjemsamarbeid vil være viktige innsatsfaktorer framover. Connect Oslo, Connect Vinderen Vinderen er med i Connect Oslo. Connect er et handlingsprogram om hvordan vi skaper et trygt og læringsfremmende arbeidsmiljø på Vinderen skole. Det er en handlingsplan for forebyggende og holdningsskapende arbeid, og en handlingsplan mot krenkende adferd. Connectarbeidet er derfor helt avgjørende for å se til at alle elever trives og dermed kan konsentrere seg om læring. For å sikre oss om dette skjer gjennomfører vi en skoletemperaturundersøkelse på klassenivå to ganger i året. I tillegg er trinn med i den nasjonale Elevundersøkelsen. Det blir iverksatt tiltak der tallene viser noe annet enn det vi ønsker. 2

3 I samtaler med ansatte på Vinderen skole, var det et ønske om en plan for hvordan det kan arbeides med psykisk helse med barn og unge. Det ble gjort en undersøkelse blant lærerne på hva personalet ønsket mer kompetanse i, og hva som måtte være på plass for at det skulle bli en gjennomførbar plan. Funnene fra denne undersøkelse var: 1. Vi ønsker oss mer kompetanse/kurs/inspirasjon - gi tid og rom for kollegaveiledning og erfaringsdeling - erfaringsutveksling på SR 2. Avsatt tid på timeplanen til å jobbe med sosial kompetanse/klassens time - Vi må kurses slik at klassens time blir profesjonell, jobbe målrettet med å fremme sosial kompetanse, sikre kvalitet 3. Utdanne trivselsvakter fra 6.klasse 4. Resultatpress rundt testing må reduseres for å unngå mangel på mestringsfølelse 5. Et godt system for oppfølging og rapportering 6. Gode felles opplevelser for både elever og lærere. F.eks. Bli-med-dansen ute o.l. 7. Mer sosialisering i 1.klasse, forebyggende klassemiljø, tid til dette. Indre press på faglige resultater. Tid til LEK 8. Positivt og inkluderende personale 9. At personalet blir bevisste på hvilke særegne krav elever på vestkanten står ovenfor 10. Vi ønsker oss flere sosiale tiltak for lærere 11. Synliggjøre ressurspersoner og gjøre verktøy tilgjengelig 12. Gjøre skolegården hyggeligere, gjøre det enklere å finne noen å leke med Denne planen prøver å svare på behovene ovenfor og dermed gjøre planen til et godt verktøy for skolens ansatte. Målet for det videre arbeidet er å sikre at skolen jobber systematisk med elevenes psykiske helse slik at elevenes læringsmiljø blir så optimalt som mulig. 3

4 Innhold Forord... 2 Vinderen skole- hva gjøres og hvor går veien videre?... 2 Definisjoner Oppbygging av psykisk helseplan ved Vinderen skole... 7 MÅL UNIVERSELT NIVÅ... 8 MÅL SELEKTERT NIVÅ MÅL INDIKERT NIVÅ Interesseorganisasjoner, kompetansesentre og hjelpetelefoner (for lærere) Utadrettede tjenester og spesialskoler i utdanningsetaten Verktøykasse med tips Få ro i klassen Garderobesituasjoner Finne ut av relasjoner i klassen Skape samhold, få alle med i leken, skape gode friminutt Belønningssystemer Litteraturtips Filmtips Samtaleteknikker

5 Mindfullness for barn Litteraturtips psykisk helse Sinne Sorg Skilsmisse Uro

6 Definisjoner DEFINISJONER Psykisk helse Psykisk helse er noe alle har hele tiden. Det handler ikke om å være enten syk eller frisk, det er en kontinuum som vi beveger oss i. Og glem ikke at psykisk helse ikke bare er sorg, depresjoner og alvor, men minst like mye glede, humor og kjærlighet. ( Rådet for psykisk helse 1999) Psykisk helse referer til utvikling av og evne til å mestre tanker, følelser, atferd og hverdagens krav i forhold til ulike livsaspekter. Det handler om emosjonell utvikling, evnen til velfungerende sosiale relasjoner, evne til fleksibilitet med mer. Fravær av psykiske vansker eller lidelser er ikke ensbetydende med god psykisk helse. ( Sosial og helsedirektoratet 2007) Psykiske vansker Psykiske vansker referer til forekomst av symptomer som angst, fortvilelse, følelse av meningsløshet, søvnvansker, spisevansker, konsentrasjonsvansker, uro med mer. Symptombelastningen er ikke så stor at det kan kalles sykdom, at det kan stilles en diagnose ( Nasjonalt folkehelseinstitutt 2007 b) Psykiske lidelser Psykiske lidelser kjennetegnes ved at symptombelastningen er så stor at det kvalifiserer til diagnoser som generaliserte angstlidelser, alvorlig depresjon, anoreksi, ADHD, eller psykose. Symptomene på og forekomst av psykiske lidelser hos barn og unge varier på ulike alderstrinn. Forekomsten av psykiske lidelser er høyere blant ungdom enn barn. De emosjonelle lidelsene som angst og depresjon øker etter pubertet, mens atferdsforstyrrelsene minker. ( Mathiesen, Karevold og Knudsen 2008) 6

7 Oppbygging av psykisk helseplan ved Vinderen skole En psykisk helseplan er en oversikt over ulike mål og tiltak som gjøres i forhold til psykisk helse. Planen bygger på en kartlegging av tilstanden ved skolen og identifisering av utviklingsområder for skolen. Oppbygging Planen har tre nivåer der det skal etableres mål og tiltak Indikert nivå, elever med psykisk lidelser Selektert nivå, elever i risiko Universelt nivå, hele skolesamfunnet 7

8 MÅL UNIVERSELT NIVÅ 1. Elevene skal kunne identifisere og snakke om følelser, mestre dagliglivets problemer og støtte andre som har det vanskelig 2. Elevene skal få økt kunnskap om psykisk helse og hvordan ivareta egen psykisk helse 3. Lærerne skal få økt kunnskap om psykisk helse 4. Lærere skal kurses i ulike verktøy i arbeidet med psykisk helse, samt kjenne til ulike hjelpetjenester 5. Foreldre skal få økt kunnskap om hva som fremmer og ivaretar psykisk helse hos barn og unge Mål Tiltak Ansvarlig Kritisk suksessfaktor 1 1.trinn: Kontaktlærere Nærmeste leder for 1. Bør meldes på kurses i Zippys venner trinn melder på tidlig, både Allerede kursede lærere aktuelle lærere. lærere og vikarer. veileder andre. 1.klasse er 1.trinns lærere sårbart med vikar gjennomfører Zippy med tidlig på høsten. klassen. 1 2.trinn: Fortsette Zippyarbeid + fem moduler fra Mitt valg 1-4, se verktøykasseperm + ha lekegrupper i friminutt to ganger i uka 1 5.trinn: Bruke gullboksen over en lengre periode trinn: Kontaktlærere underviser i Psykologisk førstehjelp med spesielt fokus på hjelpehånden. ( 5 Kontaktlærer Kontaktlærer Nærmeste leder sørger for at det blir gjennomført. Kontaktlærerne på At det settes av tid. Lage gjennomførbare tips. Legge til rette for at det blir en god og åpen atmosfære. ( tenk Oppstart/Tid Resultatmål juni Evaluering Videre arbeid Kurs i Oslo er tidlig høst. A 2 dager Senest uke 38 (jo før jo bedre) Oppstart etter høstferien og deretter ved behov Skal gjennomføres før jul Lærerne har vært på kurs og elevene har vært igjennom eller startet kurset. Kontaktlærere skriver noen setninger om hvordan opplegget fungerte. Legges i mappe på fronter. Elevene skal kjenne til og kunne bruke hjelpehånden for å kunne sortere Erfaringsutveksling. Gjøres skriftlig og legges i mappe på Fronter. Trinnet avtaler dato for samtale. Evaluering av psykiskhelsegruppe+ledelsen Kontaktlærere skriver noen setninger om hvordan opplegget fungerte. Legges i mappe på fronter. Erfaringsutveksling. Gjøres skriftlig og legges i mappe på Fronter. Fortsette i 2.klasse og/eller begynne på videreføringen Gode kommunikasjonsformer holdes ved like 8

9 timer) 2 6.trinn: * Fokus på nettbruk, tidsbruk fem timer. Følg opplegg fra nettvettsidene i ressurspermen. *Repetere hjelpehånden i Psykologisk Førstehjelp 2 7.trinn: Samtale om hvordan bruke sosiale medier. Følg opplegg fra nettvettsidene i ressurspermen. 3 Lærerne undervises om psykisk helse på to SR er i løpet av skoleåret. 4 Aktuelle lærere sendes på relevante kurs 5 Temakveld/foreldremøte om psykisk helse? trinnet har samtalene og velger opplegg. Avtal på trinn hvilken lærer som tar timene om nettbruk. Hjelpehånden bør gjennomgås av kontaktlærer Kontaktlærer Rektor kontakter og arrangerer kurs med foredragsholdere etter ønske fra kollegiet. Aktuelle lærere/ nærmeste leder. Meld fra om ønsker til nærmest leder. FAU og rektor Tema og foredragsholder må avtales. plassering i klasserom, sirkel, o.l. eller andre rom) Fordele oppgaver lærerne i mellom og satt av tid. Ansvarlige må kontakte kontaktlærer for når disse samtalene skal forgå. Settes av tid og penger. Gjennomføres før påske Samtalene bør gjennomføres før jul. SR-tid høst og vår. tanker i sitt eget hode. Det vises gjennom samtale med elevene at de har tilegnet seg mer kunnskap om nettbruk. Elevene må skrive en artikkel om omhandler nettbruk og sosiale medier. Lærer kan sette rammer. Lærerne skal ha større kunnskap om arbeid med psykisk helse Vikarutgifter Ved behov De aktuelle lærerne har gjennomført ønskede kurs. Kostnad og tid Bruker kunnskapen i klasseromssituasjoner Vårforeldremøte Flest mulige foreldre ble kurset Trinnet avtaler dato for samtale. Erfaringsutveksling. Gjøres skriftlig og legges i mappe på Fronter. Trinnet avtaler dato for samtale Kontaktlærer evaluerer om elevene har fått mer kunnskap om temaet. Plangruppe og team. Hva har vært interessant? Hva ønsker vi oss mer av? Ønsker for neste skoleår. Tilbakemelding om kursets relevans. Samtale med FAUkontakt Erfaringsdeling / nye lærere kurses Innspill til nye temaer 9

10 MÅL SELEKTERT NIVÅ 1. At elever i risikogruppen skal føle seg sett og hørt av voksne 2. Rutiner for oppfølging av elever i risiko 3. Sikre at hjem-skolesamarbeidet blir fulgt opp for elever som strever Mål Tiltak Ansvarlig Evaluering 1 Samtale elev-lærer -se verktøykassa for konkrete tips til samtaleteknikk/aktiv lytting -følelsestemperatur Kontaktlærer Refleksjon over egen praksis. 2 Samtale med foreldre eller andre nødvendige instanser. Se oversikt over ressurser på nett, telefon og i nærmiljø Kontaktlærer/sosiallærer Foreldre gir tilbakemelding på hvordan tiltaket eller oppfølgingen har fungert. 3 Kontakt sosiallærer eller andre i ledelsen/helsesøster for videre oppfølging av eleven og skole-hjemsamarbeidet Kontaktlærer R-team R-team følger videre opp. 10

11 MÅL INDIKERT NIVÅ 1. Veiledning til lærere med elever i risikosonen eller med psykiske lidelser 2. Etablere og opprettholde tverrfaglige møtearenaer på skolen 3. Holde oppdatert over kontaktpersoner ved krise (Dokumenter, tips, råd, telefonnummer) Mål Tiltak Ansvarlig Kritisk suksessfaktor Videre arbeid 1 Samtale med PPT for en grundig drøfting og videre vei/arbeid Kontaktlærer og PPT ved skolen Videre arbeid er avhengig av tiltaket som blir satt inn. 2 Ressursteam ved skolen. Kurses ekstra ved behov. Sosiallærer Følger årshjul med oppfølging av enkeltelever. 3 Liste over instanser som kan kontaktes/snakke med sosiallærer Må være oppdatert, alle må ha kjennskap til den og hvor den befinner seg Holde denne oppdatert. Skal oppdateres hvert skoleår innen uke

12 Interesseorganisasjoner, kompetansesentre og hjelpetelefoner (for lærere) Ressurs Beskrivelse Kontaktinformasjon Voksne for barn er en kunnskapsorganisasjon med fokus på oppvekstsvilkår og psykisk helse Telefon: E-post: Hjemmeside: Røde Kors-telefonen er et tilbud til barn og unge i alderen 6-18 år. Det er et lavterskeltilbud som gir mulighet til å snakke med en voksen, helt anonymt. Kors på halsen har telefontjeneste, mailkontakt og chattemuligheter. Det er gratis å bruke. Alarmtelefonen Barn og unge kan ringe når de er i krise er gratis Alle telefoner blir besvart av voksne som har lang erfaring i å hjelpe barn og ynge Voksne som er bekymret for at barn og unge eller har mistanke om at de utsettes for vold og overgrep kan også ringe alarmtelefonen Rådet for psykisk helse er en frittstående paraplyorganisasjon, med 29 medlemsorganisasjoner, som skal være en pådriver for god psykisk helse. Vi skal styrke, støtte og bidra til forebygging, forskning, opplysning, kvalitetsutvikling, medvirkning og inkludering. Rådet for psykisk helses visjon er: Et samfunn som bidrar til god psykisk helse for alle. Morild er de små punktene som lyser i sjøen når det er mørkt. Dette er en nettside som vil spre lys og håp. MORILD - for deg som har foreldre, søsken eller andre i familien med psykiske problemer Telefon: Hjemmeside: Telefon: Fra utlandet: Epost: alarm Hjemmeside: Hjemmeside: Epost: adresser til ulike fagpersoner finnes på hjemmesiden Hjemmeside: 12

13 Her finner du informasjon, korte historier og filmer om psykisk helse. Du finner også et snakkerom og en svartjeneste der du kan spørre og få svar innen en uke Gode foreldre er en foreldreressurs fra foreningen Voksne for Barn. Tar blant annet opp temaet skilsmisse, økonomi, og stress og bekymringer blant både barn og voksne. Hjemmeside: - Om barn og psykisk helse Folkehelseinstituttet skal bidra til bedre helse, livskvalitet og rettssikkerhet i befolkningen. Skoleprogram for 1. og 2. klasse som skal lære barn å identifisere og snakke om følelser, å mestre dagliglivets problemer og å støtte andre som har det vanskelig. Hjemmeside: Hjemmeside: Program fra foreningen Voksne for Barn Videreføring for 3.-4.klasse Zippys venner Bruk Hue er Norges største antimobbekampanje. Vi reiser rundt til Hjemmeside: ungdomsskoler i Norge med vårt Bruk Hue-foredrag som går rett inn i barn og unges netthverdag med konkrete eksempler og praktiske råd for å komme den digitale mobbingen til livs. Målet vårt er å bekjempe digital mobbing blant barn og unge. Mange tips til både barn og voksne. Samarbeider med mange andre aktuelle foreninger. Hverdagslykke 63 råd om god psykisk helse. Hefte utarbeidet av psykiskhelse.no Søk på hverdagslykke fra google, eller fra 13

14 Verdensdagen for psykisk helse er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse 10. oktober. Dagen skaper åpenhet og gir kunnskap om psykisk helse - vi har alle en psykisk helse. Barnevakten er en organisasjon som gir råd om barn og medier. Vi vil at barn og unge skal kunne bruke mediene på en trygg og bevisst måte. Vi vil hjelpe foreldre til å delta aktivt i barnas mediehverdag gjennom å formidle nyansert informasjon, gode råd og nyttige verktøy. Barnevakten retter seg også mot lærere og andre fagpersoner som jobber med barn og ungdom Du bestemmer er et samarbeid mellom Teknologirådet, Datatilsynet og Senter for IKT i utdanningen. Målet er å øke ungdoms kunnskap om personvern og heve deres bevissthet om valg man gjør når man bruker digitale medier som internett og mobiltelefon. Slettmeg.no er en råd og veiledningstjeneste for deg som føler deg krenket på nett. Mye nyttig og godt undervisningsmateriell, filmer, brosjyrer etc. Hjemmeside: Hjemmeside: Epost: Telefon: (telefontid ) Hjemmeside: Fra hjemmesiden slettmeg.no Kontaktskjema Åpen mandag til torsdag fra 12 til 17. Hjemmeside: 14

15 Utadrettede tjenester og spesialskoler i utdanningsetaten Tjenester Ansvarsområde Kontaktpersoner Majorstuteamet/ Gir tips og råd ifht klasseledelse Inger Bergkastet, faglig leder læringsmiljøteamet Brusetkollen skole og ressurssenter Lønnebakken skole (1-10) Voksentoppen skole (1-10) Spesialskole. Utagerende elever. Spesialskole for elever med sosiale/emosjonelle vansker Spesialskole for elever med astma, allergi og andre medisinske tilstander Telefon: Tlf: lonnebakken.osloskolen.no voksentoppen.osloskolen.no Nordvoll skole Spesialskole for elever med autisme nordvoll.osloskolen.no Vetland skole Blindernveien skole (1-4) Ullevålsveien skole PPT-kontakt Vinderen skole Spesialskole for elever med hørselhemming Spesialskole for elever med språk og sammensatte lærevansker Spesialskole for elever med generelle lærevansker. Pedagogisk psykologisk tjeneste. Sitter i skolens R-team. vetland.osloskolen.no blindernveien.osloskolen.no ullevalsveien.osloskolen.no Tiril Iselin Johnsen Epost: Tlf: Logoped Vinderen skole Talevansker, taleflyt Kristin Åmot Epost: Tlf: Bydel Vestre Aker Oslo kommune Bydel Vestre Aker Sørkedalsveien 150 b 15

16 0754 Oslo Nic Waal Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk - Senter for forskning, utvikling og utdanning. Vi gir behandlingstilbud til barn og ungdom i alderen 0-18 Barnevernet Vestre Aker bydel Mistanke om at barn ikke har det bra Hvis du mistenker at barn ikke har det bra, og vil melde fra om det kan du kontakte bydelen hvor barnet bor. Du trenger ikke vite sikkert om noe er feil, det holder at du har en mistanke eller føler uro Åpningstid: Mandag fredag (15.00) Telefon: (her kan du være anonym) Vinderens skolekontakter Anja Ekern Frank Vindsetmo

17 Verktøykasse med tips 1. Ro i klassen/klasseledelse 2. Garderobesituasjoner 3. Relasjoner i klassen 4. Skape samhold, skape gode friminutt 5. Belønningssystemer 6. Litteraturtips 7. Filmtips Se ellers skolens psykiskhelseperm for undervisningsopplegg og andre vedlegg. 17

18 Få ro i klassen Spol tilbake ved f.eks. inngang utgang må de gjøre det flere ganger hvis det ikke er bra nok Stille-lys, stearinlys som brenner, alle skal være stille/gi god arbeidsro når det brenner. FÅ MER INFO OM DETTE 1,2,3 FRYS 1,2,3, nå kommer en beskjed Alle som hører meg nå tar hendene på hode... Databeskjed følg med (alle hender under bordet) Fargede ark med bilder som angir hvilket lydnivå du ønsker å ha i timen. Henges på tavla og formidles til elevene. Få og tydelige beskjeder Gi meg fem.( hendene i fanget, føttene ned, blikket fram, munnen igjen, ørene åpne) Ha en fast ryddesang. Når denne sangen kommer på, vet elevene etterhvert hvor lang tid de har før det skal være ryddet og ro Handlingsbeskjeder: Alle som hører meg nå, tar en finger på nesa etc. I gymsal f.eks.; skru av og på lyset og elevene skal inntil veggen for å få beskjed Klappesignal Lydsignal; bjelle, instrument e.l. Lyttestilling Lærer står stille, venter på ro Naboros Rødt, grønt, gult lys Stilletegn (peacetegn) Synge begynnelsen på en kjent sang Ta på hatt-stillhet Telle ned fra 5 Garderobesituasjoner Garderobelapper; navn på plassene Plassering, finne ut av hvor de skal stå når de har kledd av seg Øve på garderobesituasjoner Finne ut av relasjoner i klassen Sosiometrisk måling Samtaler Spiralmodell, lærer-elev Skoletemperatur Observere ved frilek loggbok 18

19 Skape samhold, få alle med i leken, skape gode friminutt Bestemte lekegrupper i friminuttene. Fast lekegruppe over tid, gruppe/par, ny hver dag, trekke lekepar Feste papptallerken på ryggen, skrive komplimenter Friminuttleketipsliste Gullboksen Ha en vennebenk i skolegården Hemmelig helt Hemmelig venn Klasseleker; fotball, hoppetau, spader, etc. Lekepar Loggbok (m/ fire faste spm. Hvordan har uka vært, hvem har du lekt med, SPØR KRISTINE Rollespill i klassen Ta i hånden og takke for samarbeidet ved bytte av læringspartner To stjerner og et ønske til læringspartner. Ukas elev Vennegrupper Belønningssystemer Konkret hva som må gjøres for å oppnå belønning (kriterier) Hurrakrukke Stjerner på tavla, laminerte kort med noe på Smilefjes på pulten Stjerner til grupper Overgangsbilletter Perler på snor penger som samles inn Litteraturtips Om sorg: Fiske, Sindre og Kråka Om sinne: Sinnamann, Dummedagen Om følelser: Odd er egg, Når alle sover Om håp: Ulvene i veggen Om skilsmisse: Krigen, Frøet Se ellers vedlagt litteraturliste Filmtips Sånn er jeg og sånn er det (NRK super) Være venner (NRK super) Film- kino nettsted med filmer til refleksjonssamtaler og tilhørende oppgaver Filmen Hip,hipp, hora Korte filmer fra Unicef. Filmer fra klasse 6b om dilemmaer som elevene kommer opp i Samtaleteknikker Oppfølgingsspørsmål fra Zippy Om å stille gode spørsmål Mindfullness for barn Rolig og oppmerksom som en frosk Ønsketreet Stryke på ryggen Høstfortellingen Klassisk musikk 19

20 Litteraturtips psykisk helse Sinne Bak Mumme bor Moni / tekst av Gro Dahle ; tegninger av Svein Nyhus ; EMNE BARN SKJØNN.: Følelser - Billedbøker / Sinne Billedbøker Sinna Mann / Gro Dahle og Svein Nyhus. - [Oslo] : Cappelen, EMNE BARN SKJØNN.: Angst - Billedbøker / Sinne - Billedbøker / Vold - Familievold Billedbøker Sinne / Anna Fiske. - [Oslo] : Solum, [24] s. : kol. ill. GENRE: Lettlest - Enkelt innhold GENRE BARN: Blokkbokstaver EMNE BARN SKJØNN.: Følelser - Billedbøker / Sinne Billedbøker Dummedagen / Tone Kjærnli ; illustrert av Åshild Irgens. - [Oslo] : EMNE BARN SKJØNN.: Familieforhold - Fortellinger / Foreldre og barn - Fortellinger / Følelser - Fortellinger / Sinne - Fortellinger / Trass Taekwondo er ingen lek! / Lise Blomquist ; illustrert av Philip Hauglin GENRE BARN: Lettlest EMNE BARN SKJØNN.: Mestring) - Fortellinger / Sinne) - Fortellinger / Sport) - Fortellinger / Taekwondo (kampidrett) Fortellinger 20

21 Andungen og jeg (torsdag) / Emilie Christensen. - [Oslo] : Gyldendal, EMNE BARN SKJØNN.: Følelser - Fortellinger / Sinne - Fortellinger FRITT EMNE BARN: Foreldreløs Jobben min er å tette hullene i tilværelsen : håndholdt roman for unge voksne / Jon Ewo. - [Oslo] : Ungdomsbokklubben, s. EMNE BARN SKJØNN.: Følelser - Fortellinger / Mødre og døtre - Fortellinger / Savn - Fortellinger / Sinne Fortellinger Flaut / Taran L. Bjørnstad. - [Oslo] : Cappelen Damm, s. - ( Ego. Livet) 1. utg.: Cappelen, Frittstående forts. i: Salto Har innholdsfortegnelse. - Inneholder 8 fortellinger Innhold: Drittkjerring ; Kamerater ; Love story ; Om hundre år er allting glemt ; Sint ; Snål ; Speedo ; o.b. GENRE BARN: Noveller, Norske EMNE BARN SKJØNN.: Forelskelse og kjærlighet - Fortellinger / Vennskap - Fortellinger / Fedre og døtre - Fortellinger s / Følelser - Fortellinger s / Idrett og ungdom - Prestasjonspress - Fortellinger s.7-24 / Nasking og tyveri - Fortellinger s / Sinne - Fortellinger s / Sladder - Fortellinger s / Svømming - Fortellinger s

22 Sorg Roy / Gro Dahle [tekst] ; Svein Nyhus [illustrasjoner]. EMNE BARN SKJØNN.: Døden - Dyr - Billedbøker / Hunder - Billedbøker / Sorg- Billedbøker Fiske, Anna (Fiske, Anna Karin Helena), sv.-n., Sorg / Anna Fiske. GENRE: Lettlest - Enkelt innhold GENRE BARN: Blokkbokstaver EMNE BARN SKJØNN.: Følelser - Billedbøker / Sorg Billedbøker Sindre og kråka / Erlend E. Mo og Akin Duzakin. - Oslo : Aschehoug, EMNE BARN SKJØNN.: Døden - Foreldre - Billedbøker / Sorg Billedbøker Skorpen / tekst Charlotte Moundlic ; illustrasjoner Olivier Callec ; oversatt av Marte Gresvik. EMNE BARN SKJØNN.: Døden - Foreldre - Billedbøker / Sorg Billedbøker Gule roser til pappa / Anne Kristin Aasmundtveit, tekst ; Hilde Kramer, illustrasjon. GENRE BARN: Kristen EMNE BARN SKJØNN.: Døden - Foreldre - Billedbøker / Foreldre på sykehus - Billedbøker / Sorg - Billedbøker / Sykdommer Billedbøker Kanskje, kanskje ikke, eller Pia er et spøkelse / Geir Gulliksen ; illustrert av Bo Gaustad. EMNE BARN SKJØNN.: Sorg - Fortellinger / Døden - Barn Fortellinger 22

23 Brune / Håkon Øver ås ; illustrert av Øyvind Torseter. - [Oslo] : EMNE BARN SKJØNN.: Døden - Besteforeldre - Fortellinger / Sorg - Fortellinger / Vennskap Fortellinger Mor og far i himmelen / Alf Kjetil Walgermo ; illustrert av Øyvind Torseter. GENRE BARN: Kristen EMNE BARN SKJØNN.: Døden - Foreldre - Fortellinger / Kristendom og barn - Fortellinger / Sorg Fortellinger Mick Harte har vært her / Barbara Park ; oversatt av Øystein Rosse. - EMNE BARN SKJØNN.: Savn - Fortellinger / Sorg - Fortellinger / Trafikkulykker - Fortellinger / Døden - Barn - Fortellinger / Døden - Søsken Fortellinger Noe usynlig / Siobhán Parkinson ; oversatt av Gry Wastvedt EMNE BARN SKJØNN.: Skyldfølelse - Fortellinger / Sorg - Fortellinger / Trafikkulykker - Fortellinger / Vennskap Fortellinger I taket lyser stjernene / Johanna Thydell ; oversatt av Kirsti Øvergaard EMNE BARN SKJØNN.: Døden - Foreldre - Fortellinger / Kreft hos foreldre - Fortellinger / Pubertet - Fortellinger / Sorg - Fortellinger / Vennskap - Konflikter Fortellinger 23

24 Skilsmisse Frøet / Charlotte Bråten ; illustrert av Rune Markhus. GENRE BARN: Fantastisk - Billedbøker EMNE BARN SKJØNN.: Familieforhold - Billedbøker / Hester - Billedbøker / Skilsmisse - Skilsmissebarn - Fortellinger FRITT EMNE BARN: Aleneforeldre / Ny kjæreste Krigen / Gro Dahle og Kaia Dahle Nyhus. EMNE BARN SKJØNN.: Skilsmisse - Billedbøker Ulla hit og dit / Kari Tinnen, Siri Dokken. EMNE BARN SKJØNN.: Følelser - Billedbøker / Skilsmisse - Billedbøker / Vennskap Billedbøker Koalabjørnens hemmelighet / [forfattere: Eyvind Skeie og Ingunn Størksen]. EMNE BARN SKJØNN.: Skilsmisse - Billedbøker / Steforeldre og stebarn - Billedbøker / Familieforhold - Billedbøker FRITT EMNE BARN: Aleneforeldre Tuva og de tomme hullene / Line Baugstø ; illustrert av Ann Avranden. - EMNE BARN SKJØNN.: Fantasivenner - Fortellinger / Skilsmisse Fortellinger Det er jeg som er Veronika / Rebecca Bach-Lauritsen ; illustrert av Stian Hole ; oversatt av Jørn Roeim. 24

25 EMNE BARN SKJØNN.: Flytting - Fortellinger / Skilsmisse - Skilsmissebarn - Fortellinger / Søsken - Fortellinger / Vennskap - Fortellinger FRITT EMNE BARN: Bytte skole / Ny kjæreste / Usikkerhet Foreldrekrigen / Erika Fatland ; illustrert av Per Dybvig. EMNE BARN SKJØNN.: Familieforhold - Fortellinger / Foreldre og barn - Fortellinger / Konfliktløsing - Fortellinger / Skilsmisse - Fortellinger FRITT EMNE BARN: Krangling Engelen i djevelgapet / Levi Henriksen. GENRE: Spenning EMNE BARN SKJØNN.: Skilsmisse - Fortellinger FRITT EMNE BARN: Sterke jenter Uro Odd er et egg / Lisa Aisato. EMNE BARN SKJØNN.: Annerledes - Billedbøker / Ensomhet - Billedbøker / Forelskelse og kjærlighet - Billedbøker / Følelser Billedbøker Fugl / Lisa Aisato. EMNE BARN SKJØNN.: Annerledes - Billedbøker / Fugler - Billedbøker / Årstidene Billedbøker Kakerlakken med den stygge frakken- og hovudet fullt av triste tankar / Martine Grande. EMNE BARN SKJØNN.: Depresjon - Billedbøker / Ensomhet - Billedbøker / 25

26 Vennskap - Billedbøker Når alle sover / av Nicolai Houm ; illustrert av Rune Markhus. EMNE BARN SKJØNN.: Fabelvesener og monstre - Billedbøker / Hærverk - Billedbøker / Natt - Billedbøker FRITT EMNE BARN: Mot / Sterke jenter Pang! / [tekst:] Håkan Jaensson ; [illustrasjoner:] Kenneth Andersson ; oversatt av Erlend Loe. EMNE BARN SKJØNN.: Familieforhold - Billedbøker / Familieforhold - Billedbøker / Foreldre og barn - Billedbøker / Sinne - Billedbøker FRITT EMNE BARN: Krangling / Være lei seg Timothy mister seg sjølv / Vegard Markhus. EMNE BARN SKJØNN.: Identitet - Billedbøker FRITT EMNE BARN: Kroppen Feber / Jill Moursund. EMNE BARN SKJØNN.: Feberfantasier - Billedbøker Ulvedager / Tone Gleditsch Stabell ; Jill Moursund [illustrasjoner]. - EMNE BARN SKJØNN.: Angst - Billedbøker / Barn - Foreldre i krig - Billedbøker / Følelser - Billedbøker / Krig - Billedbøker / Søsken - Billedbøker FRITT EMNE BARN: Få søsken 26

27 Det røde treet / Shaun Tan ; [oversatt av Geir Uthaug]. EMNE BARN SKJØNN.: Depresjon - Billedbøker / Følelser - Billedbøker FRITT EMNE BARN: Håp Misunnelige Magda / Stina L. Ørdal. EMNE BARN SKJØNN.: Følelser - Billedbøker / Misunnelse Billedbøker Ulvene i veggen / Neil Gaiman ; illustrert av Dave McKean ; [oversatt av Hilde Hagerup]. GENRE BARN: Fantastisk / Lettlest EMNE BARN SKJØNN.: Følelser - Fortellinger / Angst Fortellinger Judy Moody i dårlig humør / Megan McDonald ; illustrert av Peter Reynolds ; oversatt av Kirsti Boger. Frittstående forts. i: Judy Moody blir berømt EMNE BARN SKJØNN.: Følelser - Fortellinger Tretti linjer hver dag : HyPers bok / Thor Soltvedt.. - Forts. i: Hyper i Egypt EMNE BARN SKJØNN.: ADHD, ADD, MBD (Hyperaktivitet) Fortellinger Tracy Beaker, det er meg / av Jacqueline Wilson ; illustrert av Nick Sharratt ; oversatt av Cille Dahl. Forts. i: Vedder på at du ikke tør, Tracy Beaker GENRE BARN: Humoristisk EMNE BARN SKJØNN.: Barnehjem - Fortellinger / Vennskap - Fortellinger 27

28 FRITT EMNE BARN: Dagdrømmer / Fraværende foreldre / Sterke jenter Ole Tikktakk : for sånn er det å ha tics / Gro Merete Grønvold Eilertsen ; illustrasjoner: Ingrid Kristine Hasund. EMNE: Tourettes syndrom - Barn : sosialmedisin Tål mine tics, takk! / Lisbeth Iglum Rønhovde. EMNE: Tourettes syndrom - Barn / Tourettes syndrom - Ungdom GENRE: Lettlest - Enkel tekst 28

HJEM INNHOLD BOKMERKER TILBAKE FRAM FULLSKJERM PRINT AVSLUTT. Psykisk helse. i OSLOskolene. Ressursperm RESSURSPERM PSYKISK HELSE I OSLOSKOLENE

HJEM INNHOLD BOKMERKER TILBAKE FRAM FULLSKJERM PRINT AVSLUTT. Psykisk helse. i OSLOskolene. Ressursperm RESSURSPERM PSYKISK HELSE I OSLOSKOLENE HJEM Psykisk helse i OSLOskolene Ressursperm 1 HJEM FORORD I Osloskolen har vi høye ambisjoner for hver elevs faglige og sosiale utvikling. Alle elever skal få tidlig og tett oppfølging. Ressurspermen

Detaljer

Connect Vinderen. Om hvordan vi skaper et læringsfremmende arbeidsmiljø på Vinderen skole. Handlingsplan for forebyggende og holdningsskapende arbeid

Connect Vinderen. Om hvordan vi skaper et læringsfremmende arbeidsmiljø på Vinderen skole. Handlingsplan for forebyggende og holdningsskapende arbeid Connect Vinderen En del av Om hvordan vi skaper et læringsfremmende arbeidsmiljø på Vinderen skole Handlingsplan for forebyggende og holdningsskapende arbeid Handlingsplan mot krenkende adferd Redigert:

Detaljer

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg Se meg lærer! Illustrasjonsfoto en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg 1 Innhold Hvorfor trengs en lærerveiledning? 3 I hvilke situasjoner kan det være aktuelt å bruke lærerveiledningen?

Detaljer

Se meg. på skolen. Et idéhefte om hvordan du kan arbeide med psykisk helse i skolen

Se meg. på skolen. Et idéhefte om hvordan du kan arbeide med psykisk helse i skolen Se meg på skolen Et idéhefte om hvordan du kan arbeide med psykisk helse i skolen Til læreren Psykisk helse angår oss alle. En god psykisk helse er viktig for å ha det bra, og grunnlaget for den psykiske

Detaljer

Utdanningsetaten. Strømsveien 102 Pb 6127 Etterstad, 0602 Oslo Tlf: 02 180 Faks: 22 65 79 71. www.ude.oslo.kommune.no postmottak@ude.oslo.kommune.

Utdanningsetaten. Strømsveien 102 Pb 6127 Etterstad, 0602 Oslo Tlf: 02 180 Faks: 22 65 79 71. www.ude.oslo.kommune.no postmottak@ude.oslo.kommune. Utdanningsetaten Strømsveien 102 Pb 6127 Etterstad, 0602 Oslo Tlf: 02 180 Faks: 22 65 79 71 Illustrasjon: Iben Sandemose Trykk: RK Design: Creuna www.ude.oslo.kommune.no postmottak@ude.oslo.kommune.no

Detaljer

Badeliv. Barn som pårørende. Hør oss! Se oss! -Trodde det var min skyld Barn har rett til informasjon Bryter vonde sirkler. Et magasin fra MODUM BAD

Badeliv. Barn som pårørende. Hør oss! Se oss! -Trodde det var min skyld Barn har rett til informasjon Bryter vonde sirkler. Et magasin fra MODUM BAD Nr. 1/2013-22. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hør oss! Se oss! Hovedtema: Barn som pårørende -Trodde det var min skyld Barn har rett til informasjon Bryter vonde sirkler På På lederplass Badeliv

Detaljer

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING KROER SKOLE OG SFO 2011 INNLEDNING Evnen til å knytte og opprettholde sosiale relasjoner er noen av de mest sentrale ferdighetene i menneskers liv.

Detaljer

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd.

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd. SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for krenkende atferd. Forord Arbeidet med å lage sosial handlingsplan for Frosta skole

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer

TA GREP OM POSITIV OPPMERKSOMHET ROS OG OPPMUNTRING TEMAHEFTER FRA PPT FOR YTRE NORDMØRE. PPT for Ytre Nordmøre 12.04.2013 Side 1

TA GREP OM POSITIV OPPMERKSOMHET ROS OG OPPMUNTRING TEMAHEFTER FRA PPT FOR YTRE NORDMØRE. PPT for Ytre Nordmøre 12.04.2013 Side 1 TEMAHEFTER FRA PPT FOR YTRE NORDMØRE TA GREP OM POSITIV OPPMERKSOMHET ROS OG OPPMUNTRING Heftet kan lastes ned fra PPT for Ytre Nordmøre sin hjemmeside: http://www.pptytrenordmore.no PPT for Ytre Nordmøre

Detaljer

Sosial plan. for Åskollen skole

Sosial plan. for Åskollen skole Sosial plan for Åskollen skole 1 Drammensskolen Norges beste skole En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske. Åskollen skole Et godt

Detaljer

Handbok LÆRINGSFREMMENDE SKOLEMILJØ. Læringsfremmende atferd og sosial kompetanse. BORGE skole

Handbok LÆRINGSFREMMENDE SKOLEMILJØ. Læringsfremmende atferd og sosial kompetanse. BORGE skole Handbok LÆRINGSFREMMENDE SKOLEMILJØ Læringsfremmende atferd og sosial kompetanse BORGE skole 18.05.2010 1 FORORD Formålsparagrafen for skolen sier i 1-1 blant annet: Elevene skal utvikle kunnskap, dugleik

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn Det er som den sorte klumpen blir mindre når jeg forteller hvordan det egentlig står til hjemme hos oss Utgiver: Organisasjonen Voksne for Barn 08, www.vfb.no Redaksjonskomité:

Detaljer

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLE 2014-2015 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolen

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

2015-2017. Pedagogisk plan for personalet. Haga barnehage et godt minne i livet

2015-2017. Pedagogisk plan for personalet. Haga barnehage et godt minne i livet Pedagogisk plan for personalet Haga barnehage et godt minne i livet 2015-2017 re HAGA BARNEHAGE Skolegata 7, 3070 Sande Tlf 33 78 79 00 post.haga.barnehage@sande-ve.kommune.no Planen oppsummerer det pedagogiske

Detaljer

Stavangerskolen. Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og utviklingsmelding 2013

Stavangerskolen. Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og utviklingsmelding 2013 Stavangerskolen 2013 Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og utviklingsmelding 2013 Stavangerskolen 2013 Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og utviklingsmelding 2013 Innhold 1. Innledning...6

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Mobbing og forebygging i skolen. Malin Tøn Gulbransen. Kandidatnummer: 157. Veileder: Torhild Skotheim, pedagogikk og elevkunnskap

Mobbing og forebygging i skolen. Malin Tøn Gulbransen. Kandidatnummer: 157. Veileder: Torhild Skotheim, pedagogikk og elevkunnskap Mobbing og forebygging i skolen av Malin Tøn Gulbransen Kandidatnummer: 157 Veileder: Torhild Skotheim, pedagogikk og elevkunnskap Bacheloroppgave i GLU 1-7 G1PEL3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

TA GREP OM GODE OG EFFEKTIVE BESKJEDER TEMAMAHEFTER FRA PPT FOR YTRE NORDMØRE. PPT for Ytre Nordmøre 12.04.2013 Side 1

TA GREP OM GODE OG EFFEKTIVE BESKJEDER TEMAMAHEFTER FRA PPT FOR YTRE NORDMØRE. PPT for Ytre Nordmøre 12.04.2013 Side 1 TEMAMAHEFTER FRA PPT FOR YTRE NORDMØRE TA GREP OM GODE OG EFFEKTIVE BESKJEDER Heftet kan lastes ned fra PPT for Ytre Nordmøre sin hjemmeside: http://www.pptytrenordmore.no PPT for Ytre Nordmøre 12.04.2013

Detaljer

Når lek blir alvor. spesialmagasin om barn og unges psykiske helse. vfb.no INGVILD H. RISHØI. DROP-INmetoden. skriver for å berøre

Når lek blir alvor. spesialmagasin om barn og unges psykiske helse. vfb.no INGVILD H. RISHØI. DROP-INmetoden. skriver for å berøre vfb.no # 1 2015 spesialmagasin om barn og unges psykiske helse INGVILD H. RISHØI skriver for å berøre SISTE UTGAVE Magasinets historie RUSMØDRE har dårligere samspill med barna sine DROP-INmetoden Støtter

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske». (Fra visjonen til Drammensskolen Norges beste skole) Planen

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE INNLEDNING Vi har hatt et fint år på Galleberg skole både faglig og sosialt. Skolen gjennomsyres av gode tydelige voksne som ønsker å ta vare på hele mennesket. Vi

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære!

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Utdanningssektoren Årsplan for Volla barnehage 2015 Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Innhold: Innledning s. 1 Mål fra Virksomhetsplanen for barnehagene s. 1 1. Barnehagens verdigrunnlag og

Detaljer

Se meg i barnehagen. Et idéhefte om hvordan du kan arbeide med psykisk helse i barnehagen

Se meg i barnehagen. Et idéhefte om hvordan du kan arbeide med psykisk helse i barnehagen Se meg i barnehagen Et idéhefte om hvordan du kan arbeide med psykisk helse i barnehagen Til barnehagene Psykisk helse angår oss alle. En god psykisk helse er viktig for å ha det bra, og grunnlaget for

Detaljer

Alle barn i Iveland skal oppleve trygghet og trivsel

Alle barn i Iveland skal oppleve trygghet og trivsel Tiltaksplan mot Krenkende atferd i skoler og barnehager - versjon 9. januar 2015 Alle barn i Iveland skal oppleve trygghet og trivsel Tiltaksplan mot krenkende atferd for skolene og barnehagene i Iveland

Detaljer