Psykisk helseplan 1 Redigert: august 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Psykisk helseplan 1 Redigert: august 2015"

Transkript

1 Psykisk helseplan 1

2 Forord Psykisk helse i skolen, handler blant annet om hvordan elevene har det, og hvordan de mestrer og takler ting de opplever i hverdagen. Vi trenger alle en god psykisk helse for å kunne ha det bra, skape relasjoner, utvikle oss mentalt og fysisk og redusere og forebygge for sykdommer senere i livet. Alle elever har rett til et godt psykososialt miljø. Dette er nedskrevet i Opplæringslova kap. 9a 9a-3: Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Mellom 10 og 20% av barn og unge har psykiske vansker og lidelser i så stor grad at det går utover deres forhold til familie, venner og skole. Dette er noe av utgangspunktet for å lage en psykisk helseplan for Vinderen skole. Dette bør munne ut i et systematisk arbeid, som inkluderer både ledere, lærere, elever og hjemmet. Denne planen er utarbeidet med tanke på at den skal kunne brukes som et verktøy for lærerne. Den skal suppleres med en verktøykasse med gode tips og råd, en ressursperm, tilgjengelige bøker, linker og annet relevant materiell. I tillegg skal lærerne kurset i ulike temaer, og det skal settes av tid til dette arbeidet. Vinderen skole- hva gjøres og hvor går veien videre? Vinderen skole er en grunnskole for elever på årstrinn. Per oktober 2012 hadde vi 431 elever og 32 ansatte. Vinderen skole satser først og fremst på holdningsskapende arbeid med videreføring av ConnectOSLO. Skolen er også opptatt av god elev- og foreldremedvirkning. Utvikling av elevsamtalen og et tett skole-hjemsamarbeid vil være viktige innsatsfaktorer framover. Connect Oslo, Connect Vinderen Vinderen er med i Connect Oslo. Connect er et handlingsprogram om hvordan vi skaper et trygt og læringsfremmende arbeidsmiljø på Vinderen skole. Det er en handlingsplan for forebyggende og holdningsskapende arbeid, og en handlingsplan mot krenkende adferd. Connectarbeidet er derfor helt avgjørende for å se til at alle elever trives og dermed kan konsentrere seg om læring. For å sikre oss om dette skjer gjennomfører vi en skoletemperaturundersøkelse på klassenivå to ganger i året. I tillegg er trinn med i den nasjonale Elevundersøkelsen. Det blir iverksatt tiltak der tallene viser noe annet enn det vi ønsker. 2

3 I samtaler med ansatte på Vinderen skole, var det et ønske om en plan for hvordan det kan arbeides med psykisk helse med barn og unge. Det ble gjort en undersøkelse blant lærerne på hva personalet ønsket mer kompetanse i, og hva som måtte være på plass for at det skulle bli en gjennomførbar plan. Funnene fra denne undersøkelse var: 1. Vi ønsker oss mer kompetanse/kurs/inspirasjon - gi tid og rom for kollegaveiledning og erfaringsdeling - erfaringsutveksling på SR 2. Avsatt tid på timeplanen til å jobbe med sosial kompetanse/klassens time - Vi må kurses slik at klassens time blir profesjonell, jobbe målrettet med å fremme sosial kompetanse, sikre kvalitet 3. Utdanne trivselsvakter fra 6.klasse 4. Resultatpress rundt testing må reduseres for å unngå mangel på mestringsfølelse 5. Et godt system for oppfølging og rapportering 6. Gode felles opplevelser for både elever og lærere. F.eks. Bli-med-dansen ute o.l. 7. Mer sosialisering i 1.klasse, forebyggende klassemiljø, tid til dette. Indre press på faglige resultater. Tid til LEK 8. Positivt og inkluderende personale 9. At personalet blir bevisste på hvilke særegne krav elever på vestkanten står ovenfor 10. Vi ønsker oss flere sosiale tiltak for lærere 11. Synliggjøre ressurspersoner og gjøre verktøy tilgjengelig 12. Gjøre skolegården hyggeligere, gjøre det enklere å finne noen å leke med Denne planen prøver å svare på behovene ovenfor og dermed gjøre planen til et godt verktøy for skolens ansatte. Målet for det videre arbeidet er å sikre at skolen jobber systematisk med elevenes psykiske helse slik at elevenes læringsmiljø blir så optimalt som mulig. 3

4 Innhold Forord... 2 Vinderen skole- hva gjøres og hvor går veien videre?... 2 Definisjoner Oppbygging av psykisk helseplan ved Vinderen skole... 7 MÅL UNIVERSELT NIVÅ... 8 MÅL SELEKTERT NIVÅ MÅL INDIKERT NIVÅ Interesseorganisasjoner, kompetansesentre og hjelpetelefoner (for lærere) Utadrettede tjenester og spesialskoler i utdanningsetaten Verktøykasse med tips Få ro i klassen Garderobesituasjoner Finne ut av relasjoner i klassen Skape samhold, få alle med i leken, skape gode friminutt Belønningssystemer Litteraturtips Filmtips Samtaleteknikker

5 Mindfullness for barn Litteraturtips psykisk helse Sinne Sorg Skilsmisse Uro

6 Definisjoner DEFINISJONER Psykisk helse Psykisk helse er noe alle har hele tiden. Det handler ikke om å være enten syk eller frisk, det er en kontinuum som vi beveger oss i. Og glem ikke at psykisk helse ikke bare er sorg, depresjoner og alvor, men minst like mye glede, humor og kjærlighet. ( Rådet for psykisk helse 1999) Psykisk helse referer til utvikling av og evne til å mestre tanker, følelser, atferd og hverdagens krav i forhold til ulike livsaspekter. Det handler om emosjonell utvikling, evnen til velfungerende sosiale relasjoner, evne til fleksibilitet med mer. Fravær av psykiske vansker eller lidelser er ikke ensbetydende med god psykisk helse. ( Sosial og helsedirektoratet 2007) Psykiske vansker Psykiske vansker referer til forekomst av symptomer som angst, fortvilelse, følelse av meningsløshet, søvnvansker, spisevansker, konsentrasjonsvansker, uro med mer. Symptombelastningen er ikke så stor at det kan kalles sykdom, at det kan stilles en diagnose ( Nasjonalt folkehelseinstitutt 2007 b) Psykiske lidelser Psykiske lidelser kjennetegnes ved at symptombelastningen er så stor at det kvalifiserer til diagnoser som generaliserte angstlidelser, alvorlig depresjon, anoreksi, ADHD, eller psykose. Symptomene på og forekomst av psykiske lidelser hos barn og unge varier på ulike alderstrinn. Forekomsten av psykiske lidelser er høyere blant ungdom enn barn. De emosjonelle lidelsene som angst og depresjon øker etter pubertet, mens atferdsforstyrrelsene minker. ( Mathiesen, Karevold og Knudsen 2008) 6

7 Oppbygging av psykisk helseplan ved Vinderen skole En psykisk helseplan er en oversikt over ulike mål og tiltak som gjøres i forhold til psykisk helse. Planen bygger på en kartlegging av tilstanden ved skolen og identifisering av utviklingsområder for skolen. Oppbygging Planen har tre nivåer der det skal etableres mål og tiltak Indikert nivå, elever med psykisk lidelser Selektert nivå, elever i risiko Universelt nivå, hele skolesamfunnet 7

8 MÅL UNIVERSELT NIVÅ 1. Elevene skal kunne identifisere og snakke om følelser, mestre dagliglivets problemer og støtte andre som har det vanskelig 2. Elevene skal få økt kunnskap om psykisk helse og hvordan ivareta egen psykisk helse 3. Lærerne skal få økt kunnskap om psykisk helse 4. Lærere skal kurses i ulike verktøy i arbeidet med psykisk helse, samt kjenne til ulike hjelpetjenester 5. Foreldre skal få økt kunnskap om hva som fremmer og ivaretar psykisk helse hos barn og unge Mål Tiltak Ansvarlig Kritisk suksessfaktor 1 1.trinn: Kontaktlærere Nærmeste leder for 1. Bør meldes på kurses i Zippys venner trinn melder på tidlig, både Allerede kursede lærere aktuelle lærere. lærere og vikarer. veileder andre. 1.klasse er 1.trinns lærere sårbart med vikar gjennomfører Zippy med tidlig på høsten. klassen. 1 2.trinn: Fortsette Zippyarbeid + fem moduler fra Mitt valg 1-4, se verktøykasseperm + ha lekegrupper i friminutt to ganger i uka 1 5.trinn: Bruke gullboksen over en lengre periode trinn: Kontaktlærere underviser i Psykologisk førstehjelp med spesielt fokus på hjelpehånden. ( 5 Kontaktlærer Kontaktlærer Nærmeste leder sørger for at det blir gjennomført. Kontaktlærerne på At det settes av tid. Lage gjennomførbare tips. Legge til rette for at det blir en god og åpen atmosfære. ( tenk Oppstart/Tid Resultatmål juni Evaluering Videre arbeid Kurs i Oslo er tidlig høst. A 2 dager Senest uke 38 (jo før jo bedre) Oppstart etter høstferien og deretter ved behov Skal gjennomføres før jul Lærerne har vært på kurs og elevene har vært igjennom eller startet kurset. Kontaktlærere skriver noen setninger om hvordan opplegget fungerte. Legges i mappe på fronter. Elevene skal kjenne til og kunne bruke hjelpehånden for å kunne sortere Erfaringsutveksling. Gjøres skriftlig og legges i mappe på Fronter. Trinnet avtaler dato for samtale. Evaluering av psykiskhelsegruppe+ledelsen Kontaktlærere skriver noen setninger om hvordan opplegget fungerte. Legges i mappe på fronter. Erfaringsutveksling. Gjøres skriftlig og legges i mappe på Fronter. Fortsette i 2.klasse og/eller begynne på videreføringen Gode kommunikasjonsformer holdes ved like 8

9 timer) 2 6.trinn: * Fokus på nettbruk, tidsbruk fem timer. Følg opplegg fra nettvettsidene i ressurspermen. *Repetere hjelpehånden i Psykologisk Førstehjelp 2 7.trinn: Samtale om hvordan bruke sosiale medier. Følg opplegg fra nettvettsidene i ressurspermen. 3 Lærerne undervises om psykisk helse på to SR er i løpet av skoleåret. 4 Aktuelle lærere sendes på relevante kurs 5 Temakveld/foreldremøte om psykisk helse? trinnet har samtalene og velger opplegg. Avtal på trinn hvilken lærer som tar timene om nettbruk. Hjelpehånden bør gjennomgås av kontaktlærer Kontaktlærer Rektor kontakter og arrangerer kurs med foredragsholdere etter ønske fra kollegiet. Aktuelle lærere/ nærmeste leder. Meld fra om ønsker til nærmest leder. FAU og rektor Tema og foredragsholder må avtales. plassering i klasserom, sirkel, o.l. eller andre rom) Fordele oppgaver lærerne i mellom og satt av tid. Ansvarlige må kontakte kontaktlærer for når disse samtalene skal forgå. Settes av tid og penger. Gjennomføres før påske Samtalene bør gjennomføres før jul. SR-tid høst og vår. tanker i sitt eget hode. Det vises gjennom samtale med elevene at de har tilegnet seg mer kunnskap om nettbruk. Elevene må skrive en artikkel om omhandler nettbruk og sosiale medier. Lærer kan sette rammer. Lærerne skal ha større kunnskap om arbeid med psykisk helse Vikarutgifter Ved behov De aktuelle lærerne har gjennomført ønskede kurs. Kostnad og tid Bruker kunnskapen i klasseromssituasjoner Vårforeldremøte Flest mulige foreldre ble kurset Trinnet avtaler dato for samtale. Erfaringsutveksling. Gjøres skriftlig og legges i mappe på Fronter. Trinnet avtaler dato for samtale Kontaktlærer evaluerer om elevene har fått mer kunnskap om temaet. Plangruppe og team. Hva har vært interessant? Hva ønsker vi oss mer av? Ønsker for neste skoleår. Tilbakemelding om kursets relevans. Samtale med FAUkontakt Erfaringsdeling / nye lærere kurses Innspill til nye temaer 9

10 MÅL SELEKTERT NIVÅ 1. At elever i risikogruppen skal føle seg sett og hørt av voksne 2. Rutiner for oppfølging av elever i risiko 3. Sikre at hjem-skolesamarbeidet blir fulgt opp for elever som strever Mål Tiltak Ansvarlig Evaluering 1 Samtale elev-lærer -se verktøykassa for konkrete tips til samtaleteknikk/aktiv lytting -følelsestemperatur Kontaktlærer Refleksjon over egen praksis. 2 Samtale med foreldre eller andre nødvendige instanser. Se oversikt over ressurser på nett, telefon og i nærmiljø Kontaktlærer/sosiallærer Foreldre gir tilbakemelding på hvordan tiltaket eller oppfølgingen har fungert. 3 Kontakt sosiallærer eller andre i ledelsen/helsesøster for videre oppfølging av eleven og skole-hjemsamarbeidet Kontaktlærer R-team R-team følger videre opp. 10

11 MÅL INDIKERT NIVÅ 1. Veiledning til lærere med elever i risikosonen eller med psykiske lidelser 2. Etablere og opprettholde tverrfaglige møtearenaer på skolen 3. Holde oppdatert over kontaktpersoner ved krise (Dokumenter, tips, råd, telefonnummer) Mål Tiltak Ansvarlig Kritisk suksessfaktor Videre arbeid 1 Samtale med PPT for en grundig drøfting og videre vei/arbeid Kontaktlærer og PPT ved skolen Videre arbeid er avhengig av tiltaket som blir satt inn. 2 Ressursteam ved skolen. Kurses ekstra ved behov. Sosiallærer Følger årshjul med oppfølging av enkeltelever. 3 Liste over instanser som kan kontaktes/snakke med sosiallærer Må være oppdatert, alle må ha kjennskap til den og hvor den befinner seg Holde denne oppdatert. Skal oppdateres hvert skoleår innen uke

12 Interesseorganisasjoner, kompetansesentre og hjelpetelefoner (for lærere) Ressurs Beskrivelse Kontaktinformasjon Voksne for barn er en kunnskapsorganisasjon med fokus på oppvekstsvilkår og psykisk helse Telefon: E-post: Hjemmeside: Røde Kors-telefonen er et tilbud til barn og unge i alderen 6-18 år. Det er et lavterskeltilbud som gir mulighet til å snakke med en voksen, helt anonymt. Kors på halsen har telefontjeneste, mailkontakt og chattemuligheter. Det er gratis å bruke. Alarmtelefonen Barn og unge kan ringe når de er i krise er gratis Alle telefoner blir besvart av voksne som har lang erfaring i å hjelpe barn og ynge Voksne som er bekymret for at barn og unge eller har mistanke om at de utsettes for vold og overgrep kan også ringe alarmtelefonen Rådet for psykisk helse er en frittstående paraplyorganisasjon, med 29 medlemsorganisasjoner, som skal være en pådriver for god psykisk helse. Vi skal styrke, støtte og bidra til forebygging, forskning, opplysning, kvalitetsutvikling, medvirkning og inkludering. Rådet for psykisk helses visjon er: Et samfunn som bidrar til god psykisk helse for alle. Morild er de små punktene som lyser i sjøen når det er mørkt. Dette er en nettside som vil spre lys og håp. MORILD - for deg som har foreldre, søsken eller andre i familien med psykiske problemer Telefon: Hjemmeside: Telefon: Fra utlandet: Epost: alarm Hjemmeside: Hjemmeside: Epost: adresser til ulike fagpersoner finnes på hjemmesiden Hjemmeside: 12

13 Her finner du informasjon, korte historier og filmer om psykisk helse. Du finner også et snakkerom og en svartjeneste der du kan spørre og få svar innen en uke Gode foreldre er en foreldreressurs fra foreningen Voksne for Barn. Tar blant annet opp temaet skilsmisse, økonomi, og stress og bekymringer blant både barn og voksne. Hjemmeside: - Om barn og psykisk helse Folkehelseinstituttet skal bidra til bedre helse, livskvalitet og rettssikkerhet i befolkningen. Skoleprogram for 1. og 2. klasse som skal lære barn å identifisere og snakke om følelser, å mestre dagliglivets problemer og å støtte andre som har det vanskelig. Hjemmeside: Hjemmeside: Program fra foreningen Voksne for Barn Videreføring for 3.-4.klasse Zippys venner Bruk Hue er Norges største antimobbekampanje. Vi reiser rundt til Hjemmeside: ungdomsskoler i Norge med vårt Bruk Hue-foredrag som går rett inn i barn og unges netthverdag med konkrete eksempler og praktiske råd for å komme den digitale mobbingen til livs. Målet vårt er å bekjempe digital mobbing blant barn og unge. Mange tips til både barn og voksne. Samarbeider med mange andre aktuelle foreninger. Hverdagslykke 63 råd om god psykisk helse. Hefte utarbeidet av psykiskhelse.no Søk på hverdagslykke fra google, eller fra 13

14 Verdensdagen for psykisk helse er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse 10. oktober. Dagen skaper åpenhet og gir kunnskap om psykisk helse - vi har alle en psykisk helse. Barnevakten er en organisasjon som gir råd om barn og medier. Vi vil at barn og unge skal kunne bruke mediene på en trygg og bevisst måte. Vi vil hjelpe foreldre til å delta aktivt i barnas mediehverdag gjennom å formidle nyansert informasjon, gode råd og nyttige verktøy. Barnevakten retter seg også mot lærere og andre fagpersoner som jobber med barn og ungdom Du bestemmer er et samarbeid mellom Teknologirådet, Datatilsynet og Senter for IKT i utdanningen. Målet er å øke ungdoms kunnskap om personvern og heve deres bevissthet om valg man gjør når man bruker digitale medier som internett og mobiltelefon. Slettmeg.no er en råd og veiledningstjeneste for deg som føler deg krenket på nett. Mye nyttig og godt undervisningsmateriell, filmer, brosjyrer etc. Hjemmeside: Hjemmeside: Epost: Telefon: (telefontid ) Hjemmeside: Fra hjemmesiden slettmeg.no Kontaktskjema Åpen mandag til torsdag fra 12 til 17. Hjemmeside: 14

15 Utadrettede tjenester og spesialskoler i utdanningsetaten Tjenester Ansvarsområde Kontaktpersoner Majorstuteamet/ Gir tips og råd ifht klasseledelse Inger Bergkastet, faglig leder læringsmiljøteamet Brusetkollen skole og ressurssenter Lønnebakken skole (1-10) Voksentoppen skole (1-10) Spesialskole. Utagerende elever. Spesialskole for elever med sosiale/emosjonelle vansker Spesialskole for elever med astma, allergi og andre medisinske tilstander Telefon: Tlf: lonnebakken.osloskolen.no voksentoppen.osloskolen.no Nordvoll skole Spesialskole for elever med autisme nordvoll.osloskolen.no Vetland skole Blindernveien skole (1-4) Ullevålsveien skole PPT-kontakt Vinderen skole Spesialskole for elever med hørselhemming Spesialskole for elever med språk og sammensatte lærevansker Spesialskole for elever med generelle lærevansker. Pedagogisk psykologisk tjeneste. Sitter i skolens R-team. vetland.osloskolen.no blindernveien.osloskolen.no ullevalsveien.osloskolen.no Tiril Iselin Johnsen Epost: Tlf: Logoped Vinderen skole Talevansker, taleflyt Kristin Åmot Epost: Tlf: Bydel Vestre Aker Oslo kommune Bydel Vestre Aker Sørkedalsveien 150 b 15

16 0754 Oslo Nic Waal Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk - Senter for forskning, utvikling og utdanning. Vi gir behandlingstilbud til barn og ungdom i alderen 0-18 Barnevernet Vestre Aker bydel Mistanke om at barn ikke har det bra Hvis du mistenker at barn ikke har det bra, og vil melde fra om det kan du kontakte bydelen hvor barnet bor. Du trenger ikke vite sikkert om noe er feil, det holder at du har en mistanke eller føler uro Åpningstid: Mandag fredag (15.00) Telefon: (her kan du være anonym) Vinderens skolekontakter Anja Ekern Frank Vindsetmo

17 Verktøykasse med tips 1. Ro i klassen/klasseledelse 2. Garderobesituasjoner 3. Relasjoner i klassen 4. Skape samhold, skape gode friminutt 5. Belønningssystemer 6. Litteraturtips 7. Filmtips Se ellers skolens psykiskhelseperm for undervisningsopplegg og andre vedlegg. 17

18 Få ro i klassen Spol tilbake ved f.eks. inngang utgang må de gjøre det flere ganger hvis det ikke er bra nok Stille-lys, stearinlys som brenner, alle skal være stille/gi god arbeidsro når det brenner. FÅ MER INFO OM DETTE 1,2,3 FRYS 1,2,3, nå kommer en beskjed Alle som hører meg nå tar hendene på hode... Databeskjed følg med (alle hender under bordet) Fargede ark med bilder som angir hvilket lydnivå du ønsker å ha i timen. Henges på tavla og formidles til elevene. Få og tydelige beskjeder Gi meg fem.( hendene i fanget, føttene ned, blikket fram, munnen igjen, ørene åpne) Ha en fast ryddesang. Når denne sangen kommer på, vet elevene etterhvert hvor lang tid de har før det skal være ryddet og ro Handlingsbeskjeder: Alle som hører meg nå, tar en finger på nesa etc. I gymsal f.eks.; skru av og på lyset og elevene skal inntil veggen for å få beskjed Klappesignal Lydsignal; bjelle, instrument e.l. Lyttestilling Lærer står stille, venter på ro Naboros Rødt, grønt, gult lys Stilletegn (peacetegn) Synge begynnelsen på en kjent sang Ta på hatt-stillhet Telle ned fra 5 Garderobesituasjoner Garderobelapper; navn på plassene Plassering, finne ut av hvor de skal stå når de har kledd av seg Øve på garderobesituasjoner Finne ut av relasjoner i klassen Sosiometrisk måling Samtaler Spiralmodell, lærer-elev Skoletemperatur Observere ved frilek loggbok 18

19 Skape samhold, få alle med i leken, skape gode friminutt Bestemte lekegrupper i friminuttene. Fast lekegruppe over tid, gruppe/par, ny hver dag, trekke lekepar Feste papptallerken på ryggen, skrive komplimenter Friminuttleketipsliste Gullboksen Ha en vennebenk i skolegården Hemmelig helt Hemmelig venn Klasseleker; fotball, hoppetau, spader, etc. Lekepar Loggbok (m/ fire faste spm. Hvordan har uka vært, hvem har du lekt med, SPØR KRISTINE Rollespill i klassen Ta i hånden og takke for samarbeidet ved bytte av læringspartner To stjerner og et ønske til læringspartner. Ukas elev Vennegrupper Belønningssystemer Konkret hva som må gjøres for å oppnå belønning (kriterier) Hurrakrukke Stjerner på tavla, laminerte kort med noe på Smilefjes på pulten Stjerner til grupper Overgangsbilletter Perler på snor penger som samles inn Litteraturtips Om sorg: Fiske, Sindre og Kråka Om sinne: Sinnamann, Dummedagen Om følelser: Odd er egg, Når alle sover Om håp: Ulvene i veggen Om skilsmisse: Krigen, Frøet Se ellers vedlagt litteraturliste Filmtips Sånn er jeg og sånn er det (NRK super) Være venner (NRK super) Film- kino nettsted med filmer til refleksjonssamtaler og tilhørende oppgaver Filmen Hip,hipp, hora Korte filmer fra Unicef. Filmer fra klasse 6b om dilemmaer som elevene kommer opp i Samtaleteknikker Oppfølgingsspørsmål fra Zippy Om å stille gode spørsmål Mindfullness for barn Rolig og oppmerksom som en frosk Ønsketreet Stryke på ryggen Høstfortellingen Klassisk musikk 19

20 Litteraturtips psykisk helse Sinne Bak Mumme bor Moni / tekst av Gro Dahle ; tegninger av Svein Nyhus ; EMNE BARN SKJØNN.: Følelser - Billedbøker / Sinne Billedbøker Sinna Mann / Gro Dahle og Svein Nyhus. - [Oslo] : Cappelen, EMNE BARN SKJØNN.: Angst - Billedbøker / Sinne - Billedbøker / Vold - Familievold Billedbøker Sinne / Anna Fiske. - [Oslo] : Solum, [24] s. : kol. ill. GENRE: Lettlest - Enkelt innhold GENRE BARN: Blokkbokstaver EMNE BARN SKJØNN.: Følelser - Billedbøker / Sinne Billedbøker Dummedagen / Tone Kjærnli ; illustrert av Åshild Irgens. - [Oslo] : EMNE BARN SKJØNN.: Familieforhold - Fortellinger / Foreldre og barn - Fortellinger / Følelser - Fortellinger / Sinne - Fortellinger / Trass Taekwondo er ingen lek! / Lise Blomquist ; illustrert av Philip Hauglin GENRE BARN: Lettlest EMNE BARN SKJØNN.: Mestring) - Fortellinger / Sinne) - Fortellinger / Sport) - Fortellinger / Taekwondo (kampidrett) Fortellinger 20

21 Andungen og jeg (torsdag) / Emilie Christensen. - [Oslo] : Gyldendal, EMNE BARN SKJØNN.: Følelser - Fortellinger / Sinne - Fortellinger FRITT EMNE BARN: Foreldreløs Jobben min er å tette hullene i tilværelsen : håndholdt roman for unge voksne / Jon Ewo. - [Oslo] : Ungdomsbokklubben, s. EMNE BARN SKJØNN.: Følelser - Fortellinger / Mødre og døtre - Fortellinger / Savn - Fortellinger / Sinne Fortellinger Flaut / Taran L. Bjørnstad. - [Oslo] : Cappelen Damm, s. - ( Ego. Livet) 1. utg.: Cappelen, Frittstående forts. i: Salto Har innholdsfortegnelse. - Inneholder 8 fortellinger Innhold: Drittkjerring ; Kamerater ; Love story ; Om hundre år er allting glemt ; Sint ; Snål ; Speedo ; o.b. GENRE BARN: Noveller, Norske EMNE BARN SKJØNN.: Forelskelse og kjærlighet - Fortellinger / Vennskap - Fortellinger / Fedre og døtre - Fortellinger s / Følelser - Fortellinger s / Idrett og ungdom - Prestasjonspress - Fortellinger s.7-24 / Nasking og tyveri - Fortellinger s / Sinne - Fortellinger s / Sladder - Fortellinger s / Svømming - Fortellinger s

22 Sorg Roy / Gro Dahle [tekst] ; Svein Nyhus [illustrasjoner]. EMNE BARN SKJØNN.: Døden - Dyr - Billedbøker / Hunder - Billedbøker / Sorg- Billedbøker Fiske, Anna (Fiske, Anna Karin Helena), sv.-n., Sorg / Anna Fiske. GENRE: Lettlest - Enkelt innhold GENRE BARN: Blokkbokstaver EMNE BARN SKJØNN.: Følelser - Billedbøker / Sorg Billedbøker Sindre og kråka / Erlend E. Mo og Akin Duzakin. - Oslo : Aschehoug, EMNE BARN SKJØNN.: Døden - Foreldre - Billedbøker / Sorg Billedbøker Skorpen / tekst Charlotte Moundlic ; illustrasjoner Olivier Callec ; oversatt av Marte Gresvik. EMNE BARN SKJØNN.: Døden - Foreldre - Billedbøker / Sorg Billedbøker Gule roser til pappa / Anne Kristin Aasmundtveit, tekst ; Hilde Kramer, illustrasjon. GENRE BARN: Kristen EMNE BARN SKJØNN.: Døden - Foreldre - Billedbøker / Foreldre på sykehus - Billedbøker / Sorg - Billedbøker / Sykdommer Billedbøker Kanskje, kanskje ikke, eller Pia er et spøkelse / Geir Gulliksen ; illustrert av Bo Gaustad. EMNE BARN SKJØNN.: Sorg - Fortellinger / Døden - Barn Fortellinger 22

23 Brune / Håkon Øver ås ; illustrert av Øyvind Torseter. - [Oslo] : EMNE BARN SKJØNN.: Døden - Besteforeldre - Fortellinger / Sorg - Fortellinger / Vennskap Fortellinger Mor og far i himmelen / Alf Kjetil Walgermo ; illustrert av Øyvind Torseter. GENRE BARN: Kristen EMNE BARN SKJØNN.: Døden - Foreldre - Fortellinger / Kristendom og barn - Fortellinger / Sorg Fortellinger Mick Harte har vært her / Barbara Park ; oversatt av Øystein Rosse. - EMNE BARN SKJØNN.: Savn - Fortellinger / Sorg - Fortellinger / Trafikkulykker - Fortellinger / Døden - Barn - Fortellinger / Døden - Søsken Fortellinger Noe usynlig / Siobhán Parkinson ; oversatt av Gry Wastvedt EMNE BARN SKJØNN.: Skyldfølelse - Fortellinger / Sorg - Fortellinger / Trafikkulykker - Fortellinger / Vennskap Fortellinger I taket lyser stjernene / Johanna Thydell ; oversatt av Kirsti Øvergaard EMNE BARN SKJØNN.: Døden - Foreldre - Fortellinger / Kreft hos foreldre - Fortellinger / Pubertet - Fortellinger / Sorg - Fortellinger / Vennskap - Konflikter Fortellinger 23

24 Skilsmisse Frøet / Charlotte Bråten ; illustrert av Rune Markhus. GENRE BARN: Fantastisk - Billedbøker EMNE BARN SKJØNN.: Familieforhold - Billedbøker / Hester - Billedbøker / Skilsmisse - Skilsmissebarn - Fortellinger FRITT EMNE BARN: Aleneforeldre / Ny kjæreste Krigen / Gro Dahle og Kaia Dahle Nyhus. EMNE BARN SKJØNN.: Skilsmisse - Billedbøker Ulla hit og dit / Kari Tinnen, Siri Dokken. EMNE BARN SKJØNN.: Følelser - Billedbøker / Skilsmisse - Billedbøker / Vennskap Billedbøker Koalabjørnens hemmelighet / [forfattere: Eyvind Skeie og Ingunn Størksen]. EMNE BARN SKJØNN.: Skilsmisse - Billedbøker / Steforeldre og stebarn - Billedbøker / Familieforhold - Billedbøker FRITT EMNE BARN: Aleneforeldre Tuva og de tomme hullene / Line Baugstø ; illustrert av Ann Avranden. - EMNE BARN SKJØNN.: Fantasivenner - Fortellinger / Skilsmisse Fortellinger Det er jeg som er Veronika / Rebecca Bach-Lauritsen ; illustrert av Stian Hole ; oversatt av Jørn Roeim. 24

25 EMNE BARN SKJØNN.: Flytting - Fortellinger / Skilsmisse - Skilsmissebarn - Fortellinger / Søsken - Fortellinger / Vennskap - Fortellinger FRITT EMNE BARN: Bytte skole / Ny kjæreste / Usikkerhet Foreldrekrigen / Erika Fatland ; illustrert av Per Dybvig. EMNE BARN SKJØNN.: Familieforhold - Fortellinger / Foreldre og barn - Fortellinger / Konfliktløsing - Fortellinger / Skilsmisse - Fortellinger FRITT EMNE BARN: Krangling Engelen i djevelgapet / Levi Henriksen. GENRE: Spenning EMNE BARN SKJØNN.: Skilsmisse - Fortellinger FRITT EMNE BARN: Sterke jenter Uro Odd er et egg / Lisa Aisato. EMNE BARN SKJØNN.: Annerledes - Billedbøker / Ensomhet - Billedbøker / Forelskelse og kjærlighet - Billedbøker / Følelser Billedbøker Fugl / Lisa Aisato. EMNE BARN SKJØNN.: Annerledes - Billedbøker / Fugler - Billedbøker / Årstidene Billedbøker Kakerlakken med den stygge frakken- og hovudet fullt av triste tankar / Martine Grande. EMNE BARN SKJØNN.: Depresjon - Billedbøker / Ensomhet - Billedbøker / 25

26 Vennskap - Billedbøker Når alle sover / av Nicolai Houm ; illustrert av Rune Markhus. EMNE BARN SKJØNN.: Fabelvesener og monstre - Billedbøker / Hærverk - Billedbøker / Natt - Billedbøker FRITT EMNE BARN: Mot / Sterke jenter Pang! / [tekst:] Håkan Jaensson ; [illustrasjoner:] Kenneth Andersson ; oversatt av Erlend Loe. EMNE BARN SKJØNN.: Familieforhold - Billedbøker / Familieforhold - Billedbøker / Foreldre og barn - Billedbøker / Sinne - Billedbøker FRITT EMNE BARN: Krangling / Være lei seg Timothy mister seg sjølv / Vegard Markhus. EMNE BARN SKJØNN.: Identitet - Billedbøker FRITT EMNE BARN: Kroppen Feber / Jill Moursund. EMNE BARN SKJØNN.: Feberfantasier - Billedbøker Ulvedager / Tone Gleditsch Stabell ; Jill Moursund [illustrasjoner]. - EMNE BARN SKJØNN.: Angst - Billedbøker / Barn - Foreldre i krig - Billedbøker / Følelser - Billedbøker / Krig - Billedbøker / Søsken - Billedbøker FRITT EMNE BARN: Få søsken 26

27 Det røde treet / Shaun Tan ; [oversatt av Geir Uthaug]. EMNE BARN SKJØNN.: Depresjon - Billedbøker / Følelser - Billedbøker FRITT EMNE BARN: Håp Misunnelige Magda / Stina L. Ørdal. EMNE BARN SKJØNN.: Følelser - Billedbøker / Misunnelse Billedbøker Ulvene i veggen / Neil Gaiman ; illustrert av Dave McKean ; [oversatt av Hilde Hagerup]. GENRE BARN: Fantastisk / Lettlest EMNE BARN SKJØNN.: Følelser - Fortellinger / Angst Fortellinger Judy Moody i dårlig humør / Megan McDonald ; illustrert av Peter Reynolds ; oversatt av Kirsti Boger. Frittstående forts. i: Judy Moody blir berømt EMNE BARN SKJØNN.: Følelser - Fortellinger Tretti linjer hver dag : HyPers bok / Thor Soltvedt.. - Forts. i: Hyper i Egypt EMNE BARN SKJØNN.: ADHD, ADD, MBD (Hyperaktivitet) Fortellinger Tracy Beaker, det er meg / av Jacqueline Wilson ; illustrert av Nick Sharratt ; oversatt av Cille Dahl. Forts. i: Vedder på at du ikke tør, Tracy Beaker GENRE BARN: Humoristisk EMNE BARN SKJØNN.: Barnehjem - Fortellinger / Vennskap - Fortellinger 27

28 FRITT EMNE BARN: Dagdrømmer / Fraværende foreldre / Sterke jenter Ole Tikktakk : for sånn er det å ha tics / Gro Merete Grønvold Eilertsen ; illustrasjoner: Ingrid Kristine Hasund. EMNE: Tourettes syndrom - Barn : sosialmedisin Tål mine tics, takk! / Lisbeth Iglum Rønhovde. EMNE: Tourettes syndrom - Barn / Tourettes syndrom - Ungdom GENRE: Lettlest - Enkel tekst 28

PSYKISK HELSEPLAN. Jeriko skole. ~2015-2016~ Revidert september 2015. Side 1 av 11

PSYKISK HELSEPLAN. Jeriko skole. ~2015-2016~ Revidert september 2015. Side 1 av 11 PSYKISK HELSEPLAN Jeriko skole ~2015-2016~ Revidert september 2015 Side 1 av 11 Side 2 av 11 MÅL UNIVERSELT NIVÅ: 1. Lærere skal få økt kompetanse om hva det er som fremmer god psykisk helse og kjennetegn

Detaljer

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Hvem er Voksne for Barn? o Ideell medlemsorganisasjon o Etablert i 1960 o Fremmer barns psykiske helse i Norge o Løfte fram «barn og unges stemme»

Hvem er Voksne for Barn? o Ideell medlemsorganisasjon o Etablert i 1960 o Fremmer barns psykiske helse i Norge o Løfte fram «barn og unges stemme» Bø 3.mai 2016 Inger Elisabeth Borge Hvem er Voksne for Barn? o Ideell medlemsorganisasjon o Etablert i 1960 o Fremmer barns psykiske helse i Norge o Løfte fram «barn og unges stemme» 1 Livsmestring i småskolen

Detaljer

Trivselsplan For Løpsmark skole

Trivselsplan For Løpsmark skole Trivselsplan For Løpsmark skole 9a-1: Elevene sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Opplæringsloven

Detaljer

Zippys venner 2. OPPLAG

Zippys venner 2. OPPLAG Zippys venner 2. OPPLAG Moduler for 1. 2. trinn MODUL 1: Følelser Å være lei seg, å være glad Å være sint eller irritert Å være sjalu eller misunnelig Å være nervøs Zippys venner for 1. 4. årstrinn i barneskolen

Detaljer

Å ruste barn. Derfor drifter Voksne for Barn skoleprogrammet Zippys venner i Norge. 2 Zippys venner. Utdrag fra Kunnskapsløftet

Å ruste barn. Derfor drifter Voksne for Barn skoleprogrammet Zippys venner i Norge. 2 Zippys venner. Utdrag fra Kunnskapsløftet Zippys venner Å ruste barn «til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre og gi hver enkelt elev kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt liv, og samtidig overskudd til og vilje

Detaljer

Forebygging av mobbing og arbeid med det psykososiale skolemiljøet/ læringsmiljøet.

Forebygging av mobbing og arbeid med det psykososiale skolemiljøet/ læringsmiljøet. OLSVIK SKOLE- DET PSYKOSOSIALE SKOLEMILJØET Forebygging av mobbing og arbeid med det psykoe skolemiljøet/ læringsmiljøet. Komite for oppvekst - torsdag 22. mai 2014 Forebyggende programmer Olsvik skole

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Paradis skole 01.09.2015 Skolens overordnete mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen Definisjon på mobbing: Gjentatt negativ eller

Detaljer

Oppgave. 3 ting fra veske/ sekk/ lommer. Velvære. Problem. Håp og mestring

Oppgave. 3 ting fra veske/ sekk/ lommer. Velvære. Problem. Håp og mestring Oppgave 3 ting fra veske/ sekk/ lommer Velvære Problem Håp og mestring Ungdommen nå til dags: - Er mer veltilpasset enn før - Hjemmekjære - Har et godt forhold til sine foreldre - Trives på skolen - Ruser

Detaljer

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS TASTARUSTÅ SKOLE 200514 Elevundersøkelsen på 10.trinn Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS Rektor har hatt møte med representanter

Detaljer

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap VELKOMMEN TIL Trygghet Mestring Kunnskap HVEM ER VI Rektor: Inspektør: Kontaktlærer: SFO-leder: Helsesøster: Barnevern: FAU-leder: Terje Larsen Anne-Liv Myhre Elisabeth Samnøy Marit Hole Anne Mari Skjørdal

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Bleik Montessoriskole

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Bleik Montessoriskole BLEIK MONTESSORISKOLE 8481 BLEIK. Rektor 90 24 87 98 Personale 41 62 98 78 E-post rektor@bleikmontessoriskole.no HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bleik Montessoriskole Oppdatert 01.07.2014. Godkjent av styret

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

PSYKISK HELSEPLAN. Jeriko skole. ~ ~ Revidert oktober Side 1 av 12

PSYKISK HELSEPLAN. Jeriko skole. ~ ~ Revidert oktober Side 1 av 12 PSYKISK HELSEPLAN Jeriko skole ~2016-2017~ Revidert oktober 2016 Side 1 av 12 Side 2 av 12 MÅL UNIVERSELT NIVÅ: 1. Lærere skal få økt kompetanse om hva det er som fremmer god psykisk helse og kjennetegn

Detaljer

Jobber du med barn og unge eller er du ung selv? Har du et nettproblem og lurer på hvem som kan hjelpe?

Jobber du med barn og unge eller er du ung selv? Har du et nettproblem og lurer på hvem som kan hjelpe? disse kan hjelpe Jobber du med barn og unge eller er du ung selv? Har du et nettproblem og lurer på hvem som kan hjelpe? Her finner du en oversikt over aktører som på ulike måter jobber med barn, unge

Detaljer

Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål

Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål Mål: Vi vil arbeide for en skole som - setter eleven i sentrum - gjennom faglig utvikling, samarbeid og variasjon skaper et godt læringsmiljø - lar eleven oppleve

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole Nysgjerrig Motivert Ungdom - der kunnskap er viktig! Plan for et godt læringsmiljø ved 2015-2019 Alle elever på har rett på et trygt og godt læringsmiljø. Skolen er forpliktet til å drive et godt forebyggende

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Groruddalen Innhold Skolens profil... 3 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag er betydelig forbedret...4 Flere

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder Datoer, talentsatsing, valgfag, fravær

Detaljer

Psykisk helse inn i skolen?

Psykisk helse inn i skolen? Psykisk helse inn i skolen? Hvorfor og hvordan bruke skoleprogram for å styrke elevenes psykiske helse Brekko 12.mars 2015 Kristin Hatløy Psykiatrisk sykepleier TIPS Rådgiver Psykiatrisk Opplysning Psykisk

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Lavangen skole Loabága suohkan Visjon for Lavangen skole Rom for alle - vindu mot verden! For at alle skal ha en god og trygg hverdag, og for at alle skal lære å omgås sine medmennesker på en ordentlig

Detaljer

Årsmelding for skoleåret 2012 2013

Årsmelding for skoleåret 2012 2013 Årsmelding for skoleåret 2012 2013 Selvik skole ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Side: 1 Innholdsfortegnelse: 1. God oppvekst Side 3 a. Tidlig

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder FAU AKS Annet Presentasjon av lærere

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og. antisosial atferd ved Garnes skule

Handlingsplan mot mobbing og. antisosial atferd ved Garnes skule Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd ved Av Olweusgruppen (samordningskomiteen): Ann-Si Palmer Bente Hauge Turid Veseth Rivenes 2010-2011 MOBBING OG ANTISOSIAL ATFERD Nasjonale mål: Regjeringen,

Detaljer

Kjære elev ved Ullevål skole, Vi går ikke bare på skolen for å lære å lese, skrive og regne. Vi lærer også å være sammen.

Kjære elev ved Ullevål skole, Vi går ikke bare på skolen for å lære å lese, skrive og regne. Vi lærer også å være sammen. Bli med! Barn Denne brosjyren er utarbeidet av FAU ved Ullevål skole i samarbeid med elevrådet. 1. utgave, mai 2015 Opplag: 1000 eksemplarer. Kostnader til trykk dekket av stiftelsen «Ideer for livet».

Detaljer

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap VELKOMMEN TIL Trygghet Mestring Kunnskap HVEM ER VI Rektor: Inspektør: Elevråd: Kontaktlærer: SFO-leder: Helsesøster: Barnevern: FAU-leder: Terje Larsen Anne-Liv Myhre Vilde og Ida Cicilie Skjennum Marit

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD DEL AV DEN SOSIALE LÆREPLANEN PRESTEHEIA SKOLE En skole for fremtiden gjennom trygghet og aktiv læring 2013 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD VED PRESTEHEIA

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

Plan mot mobbing og antisosial atferd

Plan mot mobbing og antisosial atferd Plan mot mobbing og antisosial atferd Skolens hovedmålsetting Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle, der elever trives, trenes i å søke kunnskap, settes krav til og får utfordringer etter egne forutsetninger.

Detaljer

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013 Handlingsplan for skoleåret 2012-201 Harestad skole «Vi ønsker å bli distriktets beste skole når det gjelder elevmiljø, grunnleggende ferdigheter og trivsel for både voksne og barn.» Skolens visjon og

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole

Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole Håkvik skole skal være en skole hvor alle ansatte, elever og foresatte jobber sammen mot mobbing og antisosial atferd 1. Inspeksjon Inspeksjonsplanen

Detaljer

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA Handlingsplan mot mobbing, rev.01.09.2014 Planen er under utarbeiding og vil bli revidert i løpet av skoleåret i samarbeid med FAU og skolens ledelse. Det er likevel et verktøy som skal tas i bruk fra

Detaljer

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN Informasjon til elever og foreldre / foresatte Koordinerende enhet for barn og unge Februar 2015 SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN ROAN KOMMUNE Side 2 Skolehelsetjenesten

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Skolene i Sande har følgende satsingsområder: 1. God oppvekst, 2. Vurdering for læring(vfl) og 3. Klasseledelse.

Detaljer

Læring og glede. Skolens program for et godt læringsmiljø for elevene. læring OG GLEDE

Læring og glede. Skolens program for et godt læringsmiljø for elevene. læring OG GLEDE Læring og glede Skolens program for et godt læringsmiljø for elevene På Grünerløkka skole jobber vi systematisk og systemisk for å bedre elevenes læringsmiljø. Systemisk og systematisk arbeid Inger Bergkastet,

Detaljer

Lærer-elev relasjonen og psykisk helse

Lærer-elev relasjonen og psykisk helse Lærer-elev relasjonen og psykisk helse Oslo, 30/10-2012 May Britt Drugli Førsteamanuensis RBUP, NTNU Psykisk helse! Hvorfor er det viktig å rette fokus mot elevers psykiske helse og kvalitet på lærer-elev

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ VED STORE BERGAN SKOLE

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ VED STORE BERGAN SKOLE HANDLINGSPLAN FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ VED STORE BERGAN SKOLE INNHOLD Del 1:... 2 Forord... 2 Formål... 3 Innledning... 4 Definisjoner... 4 Mobbing... 4 Utestenging... 4 Vold... 4 Rasisme... 4 Diskriminering...

Detaljer

ZIPPYS VENNER. Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

ZIPPYS VENNER. Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn ZIPPYS VENNER Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn Programmet har som mål å lære barna å identifisere og snakke om følelser å mestre dagliglivets utfordringer å støtte andre som har det vanskelig

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD på Bøler skole (Oppdatert 1.6.2011)

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD på Bøler skole (Oppdatert 1.6.2011) HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD på Bøler skole (Oppdatert 1.6.2011) Skolens hovedmålsetting Bøler skole er tilsluttet Connect-Osloprogrammet. Connectprogrammet har som målsetting skape et

Detaljer

Kjetil Andreas Hansen Pedagogisk psykologisk rådgiver Karmøy Kommune Lasse Dahl Veileder i utadrettet team Brusetkollen Skole & Ressurssenter

Kjetil Andreas Hansen Pedagogisk psykologisk rådgiver Karmøy Kommune Lasse Dahl Veileder i utadrettet team Brusetkollen Skole & Ressurssenter Kjetil Andreas Hansen Pedagogisk psykologisk rådgiver Karmøy Kommune Lasse Dahl Veileder i utadrettet team Brusetkollen Skole & Ressurssenter Kjetil Andreas Hansen / Lasse Dahl 1 19.09.2011 Hva bidrar

Detaljer

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE HVEM ARBEIDER PÅ BUP?

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE HVEM ARBEIDER PÅ BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE Det er viktig at barn og ungdom vet litt om BUP før de kommer til oss. Brosjyrene Hva med meg da? og Kan BUP hjelpe meg? gir informasjon om BUP som er tilpasset barn

Detaljer

Sosial handlingsplan GVS

Sosial handlingsplan GVS 9a 1 OPPLÆRINGSLOVA Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Den sosiale handlingsplanen tar utgangspunkt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING på Fyrstikkalleen skole (Oppdatert 19.11.14)

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING på Fyrstikkalleen skole (Oppdatert 19.11.14) HANDLINGSPLAN MOT MOBBING på Fyrstikkalleen skole (Oppdatert 19.11.14) Skolens hovedmålsetting Fyrstikkalleen skole har som mål at skolen skal være 100 % mobbefri. Fyrstikkalleen skoles handlingsplan mot

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole

Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole Håkvik skole skal være en skole hvor alle ansatte, elever og foresatte jobber sammen mot mobbing og antisosial atferd 1. Inspeksjon inspeksjonsplanen

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

Foreldreforedrag Hinna skole, 16. juni

Foreldreforedrag Hinna skole, 16. juni Foreldreforedrag Hinna skole, 16. juni Hva menes med psykisk helse? Hvordan har norsk ungdom det? Myndighetenes satsing på skolen Ungdomsskoleprogrammet Alle har en psykisk helse Hva kan vi som foreldre/

Detaljer

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Hatlane skole og SFO Hatlane skole (tidl. Nørvasund skole) er en skole som startet i 1931. På 1990-tallet ble skolen slått sammen med Ratvikåsen spesialskole.

Detaljer

BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE

BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE ST. OLAVS HOSPITAL UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk Enhet for fagutvikling BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE Oversikt over: Brukerorganisasjoner Interesseorganisasjoner

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Årvoll skole. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Oslo kommune Utdanningsetaten. Årvoll skole. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Årvoll skole Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Skolens satsingsområder Elevenes læring Kommunikasjon skole/hjem Viktige datoer Annet Presentasjon

Detaljer

NOU 2015:8 om Fremtidens skole (Ludvigsenutvalget) poengterer samarbeid, trygghet og gode relasjoner i læringsmiljøet.

NOU 2015:8 om Fremtidens skole (Ludvigsenutvalget) poengterer samarbeid, trygghet og gode relasjoner i læringsmiljøet. MITT VALG er et program for læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det brukes i barnehager og skoler opp til videregående. MITT VALG skal gi barn og unge grunnlag for å ta gode valg. Hensikten er å

Detaljer

Folkehelsekonferansen 2014 «Kroppen min og meg» Det er mitt valg. Et pedagogisk verktøy til bruk i barne- og ungdomsskolen

Folkehelsekonferansen 2014 «Kroppen min og meg» Det er mitt valg. Et pedagogisk verktøy til bruk i barne- og ungdomsskolen Folkehelsekonferansen 2014 «Kroppen min og meg» Det er mitt valg Et pedagogisk verktøy til bruk i barne- og ungdomsskolen Handlingsplan Hvorfor er forebygging viktig? Høy forekomst av seksuelle overgrep

Detaljer

RETNINGSLINJE VED MELDING OM KRENKENDE ATFERD, OPPLEVD UBEHAG ELLER MOBBING JF. OPPLÆRINGSLOVA 9A-3

RETNINGSLINJE VED MELDING OM KRENKENDE ATFERD, OPPLEVD UBEHAG ELLER MOBBING JF. OPPLÆRINGSLOVA 9A-3 RETNINGSLINJE VED MELDING OM KRENKENDE ATFERD, OPPLEVD UBEHAG ELLER MOBBING JF. OPPLÆRINGSLOVA 9A-3 Hva skjer? Ansvar PPTs rolle Alle - elev / medelever - foreldre / andre voksne - lærere / andre ansatte

Detaljer

ÅRSMELDING 2013/2014 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2013/2014 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2013/2014 GALLEBERG SKOLE GOD OPPVEKST Gode overganger a. Overgang barnehage Fulgt rutiner for overganger skole/barnehage b. Overgang u.sk Fulgt rutiner for overganger barneskole/u.skolen c.

Detaljer

Hvordan jobbe med psykisk helse i skolen?

Hvordan jobbe med psykisk helse i skolen? Hvordan jobbe med psykisk helse i skolen? «Resultater skapes av mennesker, for mennesker og mellom mennesker» 29.11.2016 Side 2 Menneskene sitter med kompetansen vi trenger Verdier / holdninger Kompetanse

Detaljer

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole Arbeid med det psykososiale miljøet Byåsen skole Forord Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø forebygger mobbing. Vi på Byåsen skole arbeider systematisk og kontinuerlig med å kunne tilby

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april. Opplæringsloven 9a sier: Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse,

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet Oslo, 22.06.15 Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet Vi takker for muligheten for å komme med våre innspill

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lindesnesskolen skoleåret 2012/2013 0 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 2 2. Definisjoner på krenkende adferd og handlinger... 3 3. Forebyggende og holdningsskapende

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Sosial kompetanse. - Elever har behov for å tilhøre et fellesskap, for eksempel klassen eller vennegjengen.

Sosial kompetanse. - Elever har behov for å tilhøre et fellesskap, for eksempel klassen eller vennegjengen. Elever har behov for sosial tilhørighet. For at eleven skal kjenne seg som en del av det sosiale fellesskapet må hun/ han besitte en sosial kompetanse som sikrer innpass. - Elever har behov for å tilhøre

Detaljer

Zippys. venner. 2003 Partnership for Children. All rights reserved.

Zippys. venner. 2003 Partnership for Children. All rights reserved. Zippys venner 2003 Partnership for Children. All rights reserved. Zippys venner et program for 1. årstrinn i barneskolen Undervisningsprogrammet har som målsetting å lære barna å identifisere og snakke

Detaljer

Sosialt miljø med utgangspunkt i skolen. Hva har vi av data i elevundersøkelsen og Ungdata. Hvordan kan dette brukes i kommunens (oversikts)arbeid?

Sosialt miljø med utgangspunkt i skolen. Hva har vi av data i elevundersøkelsen og Ungdata. Hvordan kan dette brukes i kommunens (oversikts)arbeid? Sosialt miljø med utgangspunkt i skolen Hva har vi av data i elevundersøkelsen og Ungdata. Hvordan kan dette brukes i kommunens (oversikts)arbeid? Eldar Dybvik seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Oppsummering

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag.» Årsmeldingen

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter. Notat

TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter. Notat Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter Notat Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 15/3135 Lillian Sætern 751 84 881 FD- 19.04.15 TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SAND SKOLE august 2015 Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Arnulf Øverland Hva er mobbing? Vi oppfatter det som mobbing når en person eller en

Detaljer

IKKE ALLE SÅR ER SYNLIGE

IKKE ALLE SÅR ER SYNLIGE IKKE ALLE SÅR ER SYNLIGE PSYKISKE LIDELSER Vi antar at om lag 70 000 barn og unge har psykiske lidelser som trenger behandling. Det er også høy risiko hvis barna blir utstøtt fra vennegruppen, er sosialt

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Des. 2013. 1 Innhold Plan for elevenes psykososiale skolemiljø... 1 Lyngdalsskolen... 1 1. Formål... 3 4. Avdekking... 5 5. Håndtering... 6 6. Kontinuerlig,

Detaljer

Psykisk helse i Osloskolene

Psykisk helse i Osloskolene Psykisk helse i Osloskolene Oppdage Ta aksjon Ikke miste av syne Et prosjekt i regi av i Oslo i samarbeid med Helse og velferdsetaten. Tverrfaglig og tverretatlig i Oslo kommune: Skole, PPT, barnevern,

Detaljer

- du ser det ikke før du tror det.

- du ser det ikke før du tror det. - du ser det ikke før du tror det. Hvordan lage gode beredskapsplaner mot vold og seksuelle overgrep i barnehager, skoler og helsestasjoner. Workshop for ansatte i barnehager, skoler og helsestasjoner.

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

II HVORDAN AVDEKKE MOBBING?...8

II HVORDAN AVDEKKE MOBBING?...8 Revideres hvert år i personalet Sist revidert høst 2012 1 Innhold...1 Innledning...3 Mål:...5...5 DEL I FOREBYGGENDE TILTAK:...5 Tiltak på skolenivå:...5 Tiltak på klassenivå...6 Tiltak på individnivå:...7

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Å lede klasser i læringsarbeidet

Å lede klasser i læringsarbeidet Å lede klasser i læringsarbeidet Mars 2014 Dagen idag Å lede klasser i læringsarbeidet Noen tanker om sammenhengen mellom generell motivasjon og faglig motivasjon Klasseledelse og systematikk i arbeidet

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2016-2017 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

Voksne for Barn 2014

Voksne for Barn 2014 Voksne for Barn 2014 Hvem er Voksne for Barn? o voksne som bryr oss om barn o ideell medlemsorganisasjon 2565 medlemmer 9 lokallag 205 talspersoner o etablert i 1960 o fremmer barns psykiske helse i Norge

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april Innhold Hva er mobbing kjennetegn på mobbing... 3 Fevik skoles handlingsplan mot mobbing bygger på tre prinsipper... 3 Tiltak

Detaljer

ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø!

ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø! ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3 Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø! Opplæringslova 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt 8. Dette sier Opplæringloven om mobbing. Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR NORD-ODAL UNGDOMSSKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR NORD-ODAL UNGDOMSSKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR NORD-ODAL UNGDOMSSKOLE Mobbeplan revidert 13.8.2013 side 1 av 6 MOBBEPLAN FOR NORD-ODAL UNGDOMSSKOLE DEFINISJONER. Hva er mobbing? o Psykisk / fysisk vold rettet mot et offer,

Detaljer

Det gjøres oppmerksom på at når begrepet skole brukes, er også SFO og skoleveien innbefattet.

Det gjøres oppmerksom på at når begrepet skole brukes, er også SFO og skoleveien innbefattet. FORORD Barn og elever har krav på et oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Den som mobbes blir fratatt respekt og anerkjennelse, og mobbing utgjør derfor en reell helsefare. Malvik

Detaljer

Hvilke erfaringer har vi med undervisning og veiledning til ungdom?

Hvilke erfaringer har vi med undervisning og veiledning til ungdom? Felles forberedelse før klassebesøket Det er viktig at det er to personer på klassebesøket, en fra skolen (helsesøster, PP- eller skolerådgiver) og en fra psykisk helsetjeneste (kommunal eller DPS.) De

Detaljer

LOKAL HANDLINGSPLAN FOR SOSIAL KOMPETANSE OG MOT MOBBING

LOKAL HANDLINGSPLAN FOR SOSIAL KOMPETANSE OG MOT MOBBING Byrådsavdeling for utdanning Sør-Tromsøya barnehager LOKAL HANDLINGSPLAN FOR SOSIAL KOMPETANSE OG MOT MOBBING 1. Hovedmål Barns trivsel voksnes ansvar I Sør-Tromsøya barnehager har vi nulltoleranse mot

Detaljer

Anneli Otnes Psykolog, spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi Enerhaugen familievernkontor

Anneli Otnes Psykolog, spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi Enerhaugen familievernkontor Talenter for framtida 16. september 2016 Anneli Otnes Psykolog, spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi Enerhaugen familievernkontor Tre suksessfaktorer i arbeid med skolefravær: RELASJON Mellom

Detaljer

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Innhold 0. Skolens visjon Mobbing, definisjon og mål for skolens arbeid mot mobbing 1. Forebygging 1.1 Skolestart 1.2 Oppstart på trinnene

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Skolens satsingsområder Elevenes læring SIKT (Skoleplattform Oslo) FAU Annet

Detaljer

27.11.2012 BARNEANSVARLIG. En ressurs for barn og unge som er pårørende til alvorlig syke foreldre. Nettadresser:

27.11.2012 BARNEANSVARLIG. En ressurs for barn og unge som er pårørende til alvorlig syke foreldre. Nettadresser: Spesialisthelsetjenesteloven 3-7a Barn og unge pårørende Ragnhild Thormodsrød Kreftsykepleier Helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten pålegges å ha tilstrekkelig barneansvarlig personell. Den barneansvarlige

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

Haraldsvang skole anno 2015

Haraldsvang skole anno 2015 Haraldsvang skole anno 2015 - suksessfaktorer for praktisk arbeid mot mobbing i ungdomskolen Bergen, 13. oktober 2015 HARALDSVANG SKOLE Tor Inge Westerlund, sosiallærer Per Anders Mildal, underv.insp.

Detaljer

Frivoll skoles. tiltaksplan mot mobbing

Frivoll skoles. tiltaksplan mot mobbing Frivoll skoles tiltaksplan mot mobbing 2014/2015 Hva er mobbing? En person er mobba eller plaga når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller

Detaljer