Kopi til: Arkivnr.: 626. Statlege og fylkeskommunale tilskotsordningar til friluftsliv 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kopi til: Arkivnr.: 626. Statlege og fylkeskommunale tilskotsordningar til friluftsliv 2012"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga NOTAT Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 16. mai 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: /EINGRI Kopi til: Arkivnr.: 626 Statlege og fylkeskommunale tilskotsordningar til friluftsliv 2012 Hordaland fylkeskommune forvaltar fire ulike statlege og fylkeskommunale tilskotsordningar til friluftsliv: 1. Statleg tilskot til tiltak i sikra friluftsområde, post Statleg tilskot til friluftslivstiltak, post Midlar til lokale tiltak for friluftsliv 4. Støtte til merking og gradering av turløyper i Hordaland 1. Fordeling av statleg tilskot til tiltak i sikra friluftsområde, post 31 Vurdering av innkomne søknader post 31 Det er tre søknadar på tiltak i friluftsområde (post 31) og 19 søknadar på tilskot til friluftslivstiltak (post 74) som er behandla av Hordaland fylkeskommune. driv med skjøtsel, drift og tilrettelegging i 191 friluftslivsområde i 15 ulike kommunar i bergensregionen og gjer med det eit viktig arbeid for å gjere friluftslivsområde tilgjengeleg for mange. Utgangspunkt for søknaden er forvaltningsplanen for alle friluftsområda som forvaltar. I forvaltningsplanen er det satt prioritering på to til fem tilretteleggingstiltak i kvar kommune. Planen er langsiktig og blir revidert i forkant av kvart år og gir ein totaloversikt over behovet for tilrettelegging i områda. BOF har prioritert statleg sikra friluftsområde i planen og kostnad for prioriterte tiltak er spesifisert. I planen er 16 statleg sikra områder prioritert. Høgast prioritert er Sveholmen i Austevoll, Børilden i Austrheim, Konsulbukten i Bergen, Peraneset i Fusa, Ervikane i Os, Ånuglo på Tysnes og Ormhilleren i Øygarden. Planlagde tiltak i desse områda utgjer kr Planen er langsiktig, med nåverande ressursar vil det ta mange år å få realisert alle dei prioriterte tiltaka i planen. Med utgangspunkt i forvaltningsplanen og tildelte midlar, blir det kvart år utarbeid ein arbeidsplan. et Vest har ansvar for regionalt viktige friluftslivsområde i seks kommunar i Hordaland. Utgangspunkt for søknaden er forvaltningsplanen for alle friluftsområda som dei forvaltar. I sin søknad ber dei om midlar frå post 31 til 10 friluftsområde for å gjere dei meir tilrettelagt for ålmenta. I 2012 ynskjer et Vest å gjere følgjande tiltak: 1. Vedvika, Bømlo kommune (g/b 59/17): Oppgradering av badeplass og utsetting av flytebrygge Hiskjo, Bømlo kommune (g/b 131/50): Nytt servicebygg/toalett Markhus, Etne kommune (g/b 111/4): Parkeringsplass Sandvika, Kvinnherad kommune (g/b 191/282): Servicebygg/toalett Dalshaugane, Fitjar kommune (g/b 58/4): Parkeringsplass Hystadmarkjo, Stord kommune (g/b 26/306, 307,566 og 649): Oppgradering turveg Barmane, Bømlo kommune (g/b 75/1): Bygging Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Telefaks E-postadresse: Bankgironr Foretaksnr. NO mva.

2 av brygge, rydding bakland Fyrøya, Stord kommune (g/b 26/6): Oppgradering brygge og tilkomst Selsåsvika, Sveio kommune (g/b 110/16-18): Oppgradering tilkomst og naust Teløy, Fitjar kommune (g/b 14/33): Utsetting av flytebrygge, rydding av leirplass og stier. Søknader tiltak i friluftsområde post 31: Søkjar Tiltak Kostnad Søknadssum Tilskot Skjøtsel og drift av friluftsområde samlesøknad et Vest Skjøtsel og drift av friluftsområde Askøy kommune Herdla fort Totalt I 2012 er samla søknadsbeløp på kr ,- fordelt på tre søknader. (Samla tilskotsbeløp for posten er i år på kr for Hordaland.) Midlane som vert tildelt skal dekkje utgifter til praktiske tiltak som følgje av statleg tileigning av nasjonalt eller regionalt viktige friluftslivsområde. Midlane kan og nyttast til å sikre varige servituttavtalar (evigvarande bruksrett) for å sikre ålmentas friluftsinteresser. Midlar som vert tildelt kan berre nyttast til tiltak i statlege friluftslivsområde. Søknaden frå Askøy kommune på tiltak på Herdla får ikkje tilskot då det omsøkte område inngår i si forvaltningsportefølje. Området er såleis ivareteken gjennom sin forvaltningsplan. Askøy kommune må saman med Bergen og Omland kome fram til ulike tiltak i Herdla friluftsområde. 2. Statleg tilskot til friluftslivstiltak, post 74 Målet med tilskotsordninga er å medverke til stimuleringstiltak og haldningsskapande arbeid for friluftsliv, med vekt på å styrkje ålmenta sine interesser. Innsatsen vil i første rekkje rettast inn mot barn, unge, personar med funksjonshemming og etniske minoritetar. Midlane skal nyttast til arbeid med og konkrete tiltak til å fremje friluftsliv som utgangspunkt for gode helsevanar og miljøhaldningar. Vurdering av innkomne søknader post 74 I 2012 er det kome inn 19 søknader som er behandla under denne tilskotsposten. Nokre søknader er overførde til lokale friluftstiltak, medan ein er oppmoda til å søkje om tilskot frå spelemidlar idrett og fysisk aktivitet på mindre kostnadskrevjande nærmiljøanlegg. Det har og vore samordning med tilskot til lokalt folkehelsearbeid, kap 1425 post 71.1 tilskot til viltformål, Hjortevilttiltak og kap 1425 post 71.3 tilskot til viltformål, lokale vilttiltak m.m. Nedanfor er desse søknadane spesifisert. Den totalte søknadssum er på kr Dei prosjekta som er tildelt midlar, er alle prosjekt som kjem inn under hovudmålet for ordninga. Avdi det er avgrensa midlar å fordele i høve til behov, er det organisasjonar som fekk redusert eller ikkje fekk tilskot til omsøkte prosjekt. Tiltak Søkjar kostnad Søknadsbeløp Tilskot Frilufts- og kystkulturdager Sunnhordland et Vest kr kr kr Bergen turlag/ FNF Hordaland kr kr kr Fargerikt friluftsliv Naturssekken - Natur i skolen et Vest kr kr kr Aktivitetsprogram Barnas Turlag 2012 Bergen Turlag kr kr kr

3 Hauste av havet, fleirkulturell fiske i vest Sotra og Øygarden jff kr kr kr Wild West 2012 NJFF-Hordaland kr kr kr Undervisningsprosjektet i fiske og friluftsliv NJFF-Hordaland kr kr kr Fiskebrosjyren - Fylkestilskudd til nytt opplag et Vest kr kr kr Naturlosturer og Fjellvandreren Haugesund Turistforening kr kr kr Over dørstokken - Friluftsmagasinet Vest et Vest kr kr kr Trilleturlaget Bergen Turlag kr kr kr Naturlosturer i Sunnhordland et Vest kr kr kr Villmarksleir på Småbrekke Vaksdal kommune kr kr kr Byfjellsdagen Bergen Turlag kr kr kr Natursti og gapahuk. Sotra og Øygarden jff kr kr kr 0 Utbedring av tilkomstveg til Kystkultursenteret Stiftinga Langøykystkultursenter kr kr kr 0 Øygarden Kommune v/kulturkontoret kr kr kr 0 Skattane i landskapet "Ungdom og natur" Natur og ungdom kr kr kr 0 Kvinneaktiviteter i 2012 NJFF-Hordaland kr kr kr 0 kr kr kr Følgjande søknadar har fått støtte frå den fylkeskommunale ordninga for lokale friluftstiltak: Tiltak Søkjar Søknadsbeløp Tilskot Utstyrsbasar med barnekajakker et Vest kr kr Infotavler i nye områder et Vest kr kr Følgjande søknad har fått tilskot frå tilskot til viltformål: Tiltak Søkjar Søknadsbeløp Tilskot Infoblad jakt og fiske - infoside internett NJFF-Hordaland kr kr Følgjande søknad er oppmoda til å søkje om tilskot til mindre kostnadskrevjande nærmiljøanlegg til idrett og fysisk aktivitet: Tiltak Søkjar Søknadsbeløp Tilskot Vår Uteplass 1. Storåsen Midlar til lokale tiltak for friluftsliv Hordaland fylkeskommune ønskjer å fremje folkehelse, identitet, medverknad og engasjement og motverke sosiale helseskilnader i lokalsamfunna ved å tildele midlar til tiltak retta mot folkehelsearbeid, lokal mobilisering, nettverksbygging, berekraftig utvikling og konkrete tiltak for 3

4 fysisk aktivitet. Gjennom støtte til lokale friluftslivstiltak, er målet å medverke til at det skapast god kvardagsaktivitet for folk i Hordaland. Ved å støtte tiltak som er med på å fremje fysisk aktivitet for mange. For 2012 er det sett av kr til lokale friluftslivstiltak i Hordaland. Kommunar, regionale aktørar og friviljuge organisasjonar kunne søkje. Tildeling av desse midlane vert gjort ein gong pr år og søknadsfrist for støtte i 2012 var 15. februar. Totalt kom det inn 41 søknader til tilskotsordninga til lokale friluftslivstiltak med ein samla søknadssum på kr Av dei 41 søknadane fekk 24 tildeling gjennom ordninga, åtte har ikkje fått støtte og ni søknader har fått tilråding om søke om støtte via ordninga for spelemidlar til idrett og fysisk aktivitet - mindre kostnadskrevjande nærmiljøanlegg. Namn på søker Namn på tiltak Søknadssum Tilskot Fusa idrettsråd Utstyrsbank for fysisk aktivitet og friluftsliv kr Naturvernforbundet Hordaland Verdiar i vatn kr Øvsttun Velforening Øvsttunparkene. Grønnelunger kr et Vest Padelecamper for ungdom kr et vest Utstysbase med kajakker (overført fra 74) kr Askøy kommune Herdla fort- etablerte rasteplasser kr Bord og benker i utvalgte friluftsområder kr Bømlo Røde Kors Til topps- Bømlo kr FAU ved Telavåg skule Telavåg klatrevegg kr Ullensvang Herad Fjord+Fjell+Fonn= Fantastisk Natur kr Sett med GPS'er til undervisning og Sommer i Vest, Fjell, Sund og Øygarden geocacheløype kr Sommercamp på Hitsøy for ungdommer år kr Austevoll kommune Utstyr til Vinnes aktivitetspark kr Barnas Turlag Masfjorden Friluftsområdet Areklettsandenetablering av grill- og leirplass kr Ryddig av vegetasjon turløype Gullbotn kr Sund kommune Sunn i Sund kr Vinnes Båtlag Skåtholmen kr Askøy kommune Herdla fort- etablerte telt- og båtplasser kr Austrheim kommune Aktivitetsgård på Sætre kr Ny informasjonstavle i Helleneset friluftsområde kr Opparbeide teltplass i Langavatnet i Lindås kr Bergen Turlag Ski- og akedag Gullbotn kr Uskedalen Barnehage Ut på tur med dei minste- tidleg innsats kr et Vest Infotavler nye områder (overført fra 74) kr Fortøyningsbøyer i uthavner kr 0 Skjellsand i utvalgte friluftsområder kr 0 IOGT-Bergen Turvei på Kvamskogen kr 0 IOGT-Bergen Flytebrygge til Kvamshaug kr 0 Kløvheim Bygdelag Trekanten Aktivitetspark- benker og bord kr 0 Løvstakkfjellets Venner Lokale friluftstiltak kr 0 4

5 Osterøy Kunstlag Markakunst/Land Art Osterøy kr 0 Stormkast Velforening Stormkast aktivitetslag kr 0 SUM kr Oversikt over søknadar som har fått tilråding om å søke forenkla ordning for spelemidlar til idrett og fysisk aktivitet - mindre kostnadskrevjande nærmiljøanlegg: Namn på søker Namn på tiltak Søknadssum Tilskot Algrøy Bygdalag Brubygging i turløypa ordning Austrheim kommune Orienteringskart ordning Tilrettelegging for kjøring av skispor i Litlekupa Hyttelag Stordalen - Brubygging ordning Manger Idrettslag Manger Idrettslag orienteringskart ordning Sotra og Øygarden jeger og fiskeforening Møvik ordning Sotra sportsfiskere Fjellvassdraget ordning Stanghelle Idrettslag Stanghelle aktivitetspark ordning Rastehytte Bjørkedalsdammen, Valen i Valestiftinga Kvinnherad ordning Varafjell avlastning og ressurssenter Gapahauk i sansehage - ordning SUM Fordeling av midlar til merking og gradering i Hordaland 2012 Ved søknadsfristen den 15. februar 2012 var det kome inn 31 søknadar med tiltak i 24 kommunar i Hordaland med ein samla søknadssum på over kr 5.5 mill. Den 16. april blei midlane til prosjekt i Hordaland fordelt, i møte i lokal tildelingsgruppe. Gruppa har representantar frå Bergen Turlag,, Turistinformasjonen i Kvinnherad kommune/ Samarbeidsrådet for Sunnhordland, kultursjef i Askøy kommune og rådgjevar i seksjon idrett og friluftsliv i Hordaland fylkeskommune. Følgjande krav er stilt til søkarane: 1. Nasjonal standar for merking og gradering av turløyper skal nyttast. 2. Eit lokalt samarbeid mellom frivillige organisasjonar, reiselivet, kommune og grunneigar % eigeninnsats (i form av dugnad og/eller eigne midlar). 4. Ha ein plan for drift og vedlikehald av turløypene. Økonomioversyn over to år: Fylke Gjensidigestiftelsen Eigeninnsats Fylkeskommunen Sum frivillige Hordaland Gjensidigestiftelsen har løyvd kr 10 mill for 2011 og Av desse skal kr fordelast i Hordaland. Tilskotet føreset ein eigenandel på 50 % frå fylkesnivå i form av eigne midlar og timeinnsats. For Hordaland fylkeskommune utgjer dette minimum kr per år. 5

6 Eigenadelen for 2012 er finanisert slik: Kr i arbeidstid for rådgjevar ved seksjon idrett og friluftsliv og kr av eigne midlar. I 2011 var det søknadar med tiltak i 28 kommunar. I samråd med Gjensidigestiftelsen vedtok tildelingsgruppa å auke ramma for tilskot med kr i Dette gjorde ein ved å auke overføringa frå Gjensidigestiftelsen i 2011, med ynskje om ein tilsvarande auke frå Hordaland fylkeskommune i For 2012 ligg det ikkje inne ein auke frå Hordaland fylkeskommune og såleis var det kr til fordeling. Det kom inn mange og gode søknader, 11 søknadar var frå nye prosjekt, medan dei resterande tjue var frå allereie igongsette prosjekt. Dette viser eit stort engasjement i heile fylket for å gjera ein innsats for betre gradering og merking av turløyper til glede for ålmenta. Tildelingsgruppa valgte, som i 2011, å gje støtte til mange prosjekt for å understøtte den breie mobiliseringa som er gjort i kommunane. Kun ein søknad fekk innvilga fullt ut det dei søkte, medan dei resterande tildelingane er avkorta, med fylgjande prinsipp til grunn: Søknadar som gjeld prosjekt som hadde oppstart i 2011 har fått 30 % av godkjent søknadssum opp til kr Dei må såleis tilpasse prosjekta sitt omfang etter kor mykje dei er tildelt. Høgste tildelingsprosent på dei nye prosjekta er 61 % av søknadssum, lågaste er 12 %. Totalt for dei 31 søknadane var det ein godkjent søknadssum på kr 5,5 millionar. Med kr 1,32 millionar til fordeling vil nærast alle bli avkorta og med redusert gjennomføring. Ved vurderinga er det lagt vekt på lokal forankring i frivillige organisasjonar, reiseliv og det offentlege. Nærmiljøsatsing er og eit viktig element som blir vektlagd, slik at flest mogleg kan nytte seg av tilbodet. Det leggjast opp til lokal samordning mellom ulike lokale aktørar. Prinsipp for tildeling: Tildelingsgruppa skal legge til rette for at flest mogleg lokalsamfunn skal nyte godt av midlane. Tildelingsgruppa setter krav til lokalt samarbeid (innbyggarar, reiseliv, kommunar, grunneigarar og frivillige organisasjonar). Tildelingsgruppa legger opp til enkle standardskjema som søkarane skal fylle ut og rask sakshandsamingstid. Tildelingsgruppa sett krav om eigeninnsats. Tildelingsgruppa setter ingen maksgrense på søknadsbeløp. Midlar som ikkje blir brukt i respektive fylker blir tilbakeført til styringsgruppa som deretter fordeler ut ikkje-brukte midlar ut frå behov. Midlane må være brukt opp seinast 1. november året etter tildeling, elles vert dei attendeført til den fylkesvise potten. (Det vil være mogleg å søkje om forlenging.) Oversikt over tiltak som har fått tilskot i 2012: Søkjar: Titak: Kommune Søknadssum Tilskot Åkrafjorden Landskapsspark Turstiar i Åkrafjorden landskapspark Etne Sveio kommune Turstiar Sveio Sveio Destinasjon Ulvik Merking stiar og sykkelstiar Ulvik Austrheim sykkel, tur og padleløyper Austrheim Øygarden kommune Turstiar i Øygarden Bømlo kommune Turstiar Goddo Bømlo Sund kommune II Ut mot havet Sund Gradering og merking Os kommune turstier Os Kvamskogen næringslag Turløyper Kvamskogen Kvam

7 Grønn etat Byfjellene vest Bergen Stord/Fitjar Stord og kommune merking Stord/Fitjar Fitjar Skilting og info Nordsjøløypa Fjell Fjell kommune Ullensvang Merking og gradering Ullensvang Radøy kommune Bygdevegen Radøy Askøy kommune Askøy på langs Askøy Tysnes kommune Turstiar Tysnes Osterøy Turstiar Osterøy Reisemål Vik Turløype Vik - Voss Voss og Vik Det norske aboretet Veiviserer i arboretet Bergen Moster Grendeutval Merking og grad av turstiar på Moster Bømlo Bømlo Turlag Turstiar Bømlo Kvam herad Merking av turløyper Kvam Austevoll kommune Skilting og gradering av turløyper Austevoll Kalandseid idrettslag Destinasjon Voss del II Merking og gradering av turstiar på Kalandseid Bergen Merking av turstiar Voss Voss SUM Oversikt over tiltak som ikkje har fått støtte i 2012: Søkjar: Titak: Kommune Søknadssum Tilskot Sund kommune Over Veten! Sund * et Vest merking Tursti til Trollevassnibba Sveio * Modalen kommune Turstiar i Modalen Modalen * Voss ski og tursenter Turstiar Voss Voss Eksingedalen bygdaråd Turstiar i Eksingedalen Vaksdal Etne kommune Turar i Etne og Skånevik Etne Røldal Reiselivslag På vandring i historisk landskap Odda SUM * Felles tildeling /tilsvarande prosjekt støtta 7

COAST ALIVE TILTAKSMIDLAR I HORDALAND - FORSLAG TIL FORDELING 2011/2012

COAST ALIVE TILTAKSMIDLAR I HORDALAND - FORSLAG TIL FORDELING 2011/2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201109892-11 Arkivnr. 123 Saksh. Titlestad, Tor Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 10.01.2012 COAST ALIVE TILTAKSMIDLAR I HORDALAND

Detaljer

Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland

Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland DU r appo rt A Kunnskapsgrunnlag for regional kulturplan Nr. 8-13 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Analyse, utgreiing og

Detaljer

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Fylkesutvalet Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Fylkesutvalet... 2 MELDINGAR II -

Detaljer

FORDELING AV SPELEMIDLAR TIL LOKALE KULTURBYGG

FORDELING AV SPELEMIDLAR TIL LOKALE KULTURBYGG HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201107144-28 Arkivnr. 146.612 Saksh. Bjørg Larsen, Ronny Skaar Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 20.08.2013 FORDELING AV SPELEMIDLAR

Detaljer

Etablering Interkommunalt Friluftsråd

Etablering Interkommunalt Friluftsråd Etablering Interkommunalt Friluftsråd Aurland Balestrand Leikanger Luster Lærdal Sogndal Vik Sogn Næring as Side 1 Innhald 1. Innleiing 2. Bakgrunn 3. Om friluftsråd 4. Status og utfordringar i kommunane

Detaljer

Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune

Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune Bente Bjelland Fitjar Kommune [Velg dato] INNHALD (lista vert meir utfyllande med underpunkt etter høyring) FØREORD SAMANDRAG INNLEIING BAKGRUNN

Detaljer

Utvikling av kulturhus

Utvikling av kulturhus Utvikling av kulturhus Rapport April 2005 ANALYSE, UTGREIING OG DOKUMENTASJON Hordaland fylkeskommune 2 UTVIKLING AV KULTURHUS 1 1 INNLEIING 5 2 OM UNDERSØKINGA 5 2 RESULTAT HEILE FYLKET 5 2.1 Omfang 5

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt Radøy kommune Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Fylkesdelplan

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Fylkesdelplan Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Fylkesdelplan 2 0 0 8 2 0 12 Hordaland fylkeskommune har ansvar for å leggje til rette for at folk skal kunne vere fysisk aktive i kvardagen. Dette ansvaret heng

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleribrukshall Møtetid: 17:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165106,

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat Plan og miljø for vidare handsaming Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2012/112 9780/2013 MO 143 03.09.2013 Melding om vedtak i Ørsta kommunestyre 29.8.13, sak 65/13

Detaljer

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200802621-136 Arkivnr. 650 Saksh. Ekerhovd Per Morten, Sandved David Aasen Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 31.03.2009 TILSKOT TIL

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 4. april 2013 201112128-13/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE

IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE Sogndal kommune KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE 2009-2012 Høyringsframlegg september 2008 Framsidefoto: Tor Yttri 2 Overordna mål Sogndal kommune vil leggje til rette

Detaljer

BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD

BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD www.bof.no ANNONSEBILAG Bergen og Omland Friluftsråd vi er der for deg Skjergarden i Hordaland er kanskje den mest mangfaldige vi har i Noreg. Her finn du blankskura svaberg

Detaljer

Plan for tannhelsetenester i Hordaland

Plan for tannhelsetenester i Hordaland Plan for tannhelsetenester i Hordaland FYLKESDELPLAN Høyringsutkast Hordaland fylkeskommune Plan for tannhelsetenester 2010-2013 2 INNHALD Innhald... 3 Innleiing... 4 2. Lovgrunnlag og andre offentlege

Detaljer

Plan for idrett og. fysisk aktivitet 2007-2010. Midsund kommune Rådmannen

Plan for idrett og. fysisk aktivitet 2007-2010. Midsund kommune Rådmannen Midsund kommune Rådmannen Vår ref: Deres ref: Saksbehandlar: Dato 2006/344-3/G10 Ann-Heidi Paulsen Orvik 05.12.2006 Plan for idrett og fysisk aktivitet 2007-2010 Innhald 1.0 Status Midsund kommune...3

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 18.06.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 054/2015 Oppstart av kartlegging og verdisetjing av friluftsområde

Detaljer

Regional plan for attraktive senter i Hordaland. - senterstruktur, tenester og handel

Regional plan for attraktive senter i Hordaland. - senterstruktur, tenester og handel Regional plan for attraktive senter i Hordaland - senterstruktur, tenester og handel 2015 2026 Regional plan for attraktive senter Hordaland fylkeskommune 1 Utgivar: Hordaland fylkeskommune Tittel: Regional

Detaljer

Pressemelding. Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 9. desember 2009:

Pressemelding. Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 9. desember 2009: Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 9. desember 2009 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 9. desember

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 18. juni 2009 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 18. juni 2009:

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 1. november 2012 201112128-9/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

MØTEBOK. Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os. Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET

MØTEBOK. Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os. Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET Den førre regjeringa la i 2012 fram eit forslag til ny reiselivsstrategi

Detaljer

Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Høyringsutkast

Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Høyringsutkast Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Høyringsutkast FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND 2007-2010 - HØYRINGSUTKAST 1 Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Innhald Innleiing...

Detaljer

40 år i frilufts teneste 1974-2014. Årsmelding 2014

40 år i frilufts teneste 1974-2014. Årsmelding 2014 40 år i frilufts teneste 1974-2014 Årsmelding 2014 Innhald: Side 3-6 Side 6-7 Side 7-9 Side 10-14 Side 15-16 Side 17-18 Side 19-21 1. Styret og administrasjonen sitt arbeid 2. Sikring av område til friluftsliv

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for næring, kultur og idrett Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 18.05.2015 Tid: 16:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer

Detaljer

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL DEL I GRØNTSTRUKTUR OG TURVEGAR DEL II HOVUDNETT FOR GANG- OG SYKKELVEGAR PROSJEKTRAPPORT - 30.08.2010 1

Detaljer

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 2013 Årsmøtesaker Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 firmapost@samarbeidsraadet-sunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no Innhaldsliste STYRET SI ÅRBERETNING

Detaljer

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013.

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013. Årsmøtesaker 2013 Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Postboks 444 5403 Stord Tlf 53456790 Epost: firmapost@samarbeidsraadetsunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no 1 Innhaldsliste: Styret

Detaljer