Kopi til: Arkivnr.: 626. Statlege og fylkeskommunale tilskotsordningar til friluftsliv 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kopi til: Arkivnr.: 626. Statlege og fylkeskommunale tilskotsordningar til friluftsliv 2012"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga NOTAT Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 16. mai 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: /EINGRI Kopi til: Arkivnr.: 626 Statlege og fylkeskommunale tilskotsordningar til friluftsliv 2012 Hordaland fylkeskommune forvaltar fire ulike statlege og fylkeskommunale tilskotsordningar til friluftsliv: 1. Statleg tilskot til tiltak i sikra friluftsområde, post Statleg tilskot til friluftslivstiltak, post Midlar til lokale tiltak for friluftsliv 4. Støtte til merking og gradering av turløyper i Hordaland 1. Fordeling av statleg tilskot til tiltak i sikra friluftsområde, post 31 Vurdering av innkomne søknader post 31 Det er tre søknadar på tiltak i friluftsområde (post 31) og 19 søknadar på tilskot til friluftslivstiltak (post 74) som er behandla av Hordaland fylkeskommune. driv med skjøtsel, drift og tilrettelegging i 191 friluftslivsområde i 15 ulike kommunar i bergensregionen og gjer med det eit viktig arbeid for å gjere friluftslivsområde tilgjengeleg for mange. Utgangspunkt for søknaden er forvaltningsplanen for alle friluftsområda som forvaltar. I forvaltningsplanen er det satt prioritering på to til fem tilretteleggingstiltak i kvar kommune. Planen er langsiktig og blir revidert i forkant av kvart år og gir ein totaloversikt over behovet for tilrettelegging i områda. BOF har prioritert statleg sikra friluftsområde i planen og kostnad for prioriterte tiltak er spesifisert. I planen er 16 statleg sikra områder prioritert. Høgast prioritert er Sveholmen i Austevoll, Børilden i Austrheim, Konsulbukten i Bergen, Peraneset i Fusa, Ervikane i Os, Ånuglo på Tysnes og Ormhilleren i Øygarden. Planlagde tiltak i desse områda utgjer kr Planen er langsiktig, med nåverande ressursar vil det ta mange år å få realisert alle dei prioriterte tiltaka i planen. Med utgangspunkt i forvaltningsplanen og tildelte midlar, blir det kvart år utarbeid ein arbeidsplan. et Vest har ansvar for regionalt viktige friluftslivsområde i seks kommunar i Hordaland. Utgangspunkt for søknaden er forvaltningsplanen for alle friluftsområda som dei forvaltar. I sin søknad ber dei om midlar frå post 31 til 10 friluftsområde for å gjere dei meir tilrettelagt for ålmenta. I 2012 ynskjer et Vest å gjere følgjande tiltak: 1. Vedvika, Bømlo kommune (g/b 59/17): Oppgradering av badeplass og utsetting av flytebrygge Hiskjo, Bømlo kommune (g/b 131/50): Nytt servicebygg/toalett Markhus, Etne kommune (g/b 111/4): Parkeringsplass Sandvika, Kvinnherad kommune (g/b 191/282): Servicebygg/toalett Dalshaugane, Fitjar kommune (g/b 58/4): Parkeringsplass Hystadmarkjo, Stord kommune (g/b 26/306, 307,566 og 649): Oppgradering turveg Barmane, Bømlo kommune (g/b 75/1): Bygging Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Telefaks E-postadresse: Bankgironr Foretaksnr. NO mva.

2 av brygge, rydding bakland Fyrøya, Stord kommune (g/b 26/6): Oppgradering brygge og tilkomst Selsåsvika, Sveio kommune (g/b 110/16-18): Oppgradering tilkomst og naust Teløy, Fitjar kommune (g/b 14/33): Utsetting av flytebrygge, rydding av leirplass og stier. Søknader tiltak i friluftsområde post 31: Søkjar Tiltak Kostnad Søknadssum Tilskot Skjøtsel og drift av friluftsområde samlesøknad et Vest Skjøtsel og drift av friluftsområde Askøy kommune Herdla fort Totalt I 2012 er samla søknadsbeløp på kr ,- fordelt på tre søknader. (Samla tilskotsbeløp for posten er i år på kr for Hordaland.) Midlane som vert tildelt skal dekkje utgifter til praktiske tiltak som følgje av statleg tileigning av nasjonalt eller regionalt viktige friluftslivsområde. Midlane kan og nyttast til å sikre varige servituttavtalar (evigvarande bruksrett) for å sikre ålmentas friluftsinteresser. Midlar som vert tildelt kan berre nyttast til tiltak i statlege friluftslivsområde. Søknaden frå Askøy kommune på tiltak på Herdla får ikkje tilskot då det omsøkte område inngår i si forvaltningsportefølje. Området er såleis ivareteken gjennom sin forvaltningsplan. Askøy kommune må saman med Bergen og Omland kome fram til ulike tiltak i Herdla friluftsområde. 2. Statleg tilskot til friluftslivstiltak, post 74 Målet med tilskotsordninga er å medverke til stimuleringstiltak og haldningsskapande arbeid for friluftsliv, med vekt på å styrkje ålmenta sine interesser. Innsatsen vil i første rekkje rettast inn mot barn, unge, personar med funksjonshemming og etniske minoritetar. Midlane skal nyttast til arbeid med og konkrete tiltak til å fremje friluftsliv som utgangspunkt for gode helsevanar og miljøhaldningar. Vurdering av innkomne søknader post 74 I 2012 er det kome inn 19 søknader som er behandla under denne tilskotsposten. Nokre søknader er overførde til lokale friluftstiltak, medan ein er oppmoda til å søkje om tilskot frå spelemidlar idrett og fysisk aktivitet på mindre kostnadskrevjande nærmiljøanlegg. Det har og vore samordning med tilskot til lokalt folkehelsearbeid, kap 1425 post 71.1 tilskot til viltformål, Hjortevilttiltak og kap 1425 post 71.3 tilskot til viltformål, lokale vilttiltak m.m. Nedanfor er desse søknadane spesifisert. Den totalte søknadssum er på kr Dei prosjekta som er tildelt midlar, er alle prosjekt som kjem inn under hovudmålet for ordninga. Avdi det er avgrensa midlar å fordele i høve til behov, er det organisasjonar som fekk redusert eller ikkje fekk tilskot til omsøkte prosjekt. Tiltak Søkjar kostnad Søknadsbeløp Tilskot Frilufts- og kystkulturdager Sunnhordland et Vest kr kr kr Bergen turlag/ FNF Hordaland kr kr kr Fargerikt friluftsliv Naturssekken - Natur i skolen et Vest kr kr kr Aktivitetsprogram Barnas Turlag 2012 Bergen Turlag kr kr kr

3 Hauste av havet, fleirkulturell fiske i vest Sotra og Øygarden jff kr kr kr Wild West 2012 NJFF-Hordaland kr kr kr Undervisningsprosjektet i fiske og friluftsliv NJFF-Hordaland kr kr kr Fiskebrosjyren - Fylkestilskudd til nytt opplag et Vest kr kr kr Naturlosturer og Fjellvandreren Haugesund Turistforening kr kr kr Over dørstokken - Friluftsmagasinet Vest et Vest kr kr kr Trilleturlaget Bergen Turlag kr kr kr Naturlosturer i Sunnhordland et Vest kr kr kr Villmarksleir på Småbrekke Vaksdal kommune kr kr kr Byfjellsdagen Bergen Turlag kr kr kr Natursti og gapahuk. Sotra og Øygarden jff kr kr kr 0 Utbedring av tilkomstveg til Kystkultursenteret Stiftinga Langøykystkultursenter kr kr kr 0 Øygarden Kommune v/kulturkontoret kr kr kr 0 Skattane i landskapet "Ungdom og natur" Natur og ungdom kr kr kr 0 Kvinneaktiviteter i 2012 NJFF-Hordaland kr kr kr 0 kr kr kr Følgjande søknadar har fått støtte frå den fylkeskommunale ordninga for lokale friluftstiltak: Tiltak Søkjar Søknadsbeløp Tilskot Utstyrsbasar med barnekajakker et Vest kr kr Infotavler i nye områder et Vest kr kr Følgjande søknad har fått tilskot frå tilskot til viltformål: Tiltak Søkjar Søknadsbeløp Tilskot Infoblad jakt og fiske - infoside internett NJFF-Hordaland kr kr Følgjande søknad er oppmoda til å søkje om tilskot til mindre kostnadskrevjande nærmiljøanlegg til idrett og fysisk aktivitet: Tiltak Søkjar Søknadsbeløp Tilskot Vår Uteplass 1. Storåsen Midlar til lokale tiltak for friluftsliv Hordaland fylkeskommune ønskjer å fremje folkehelse, identitet, medverknad og engasjement og motverke sosiale helseskilnader i lokalsamfunna ved å tildele midlar til tiltak retta mot folkehelsearbeid, lokal mobilisering, nettverksbygging, berekraftig utvikling og konkrete tiltak for 3

4 fysisk aktivitet. Gjennom støtte til lokale friluftslivstiltak, er målet å medverke til at det skapast god kvardagsaktivitet for folk i Hordaland. Ved å støtte tiltak som er med på å fremje fysisk aktivitet for mange. For 2012 er det sett av kr til lokale friluftslivstiltak i Hordaland. Kommunar, regionale aktørar og friviljuge organisasjonar kunne søkje. Tildeling av desse midlane vert gjort ein gong pr år og søknadsfrist for støtte i 2012 var 15. februar. Totalt kom det inn 41 søknader til tilskotsordninga til lokale friluftslivstiltak med ein samla søknadssum på kr Av dei 41 søknadane fekk 24 tildeling gjennom ordninga, åtte har ikkje fått støtte og ni søknader har fått tilråding om søke om støtte via ordninga for spelemidlar til idrett og fysisk aktivitet - mindre kostnadskrevjande nærmiljøanlegg. Namn på søker Namn på tiltak Søknadssum Tilskot Fusa idrettsråd Utstyrsbank for fysisk aktivitet og friluftsliv kr Naturvernforbundet Hordaland Verdiar i vatn kr Øvsttun Velforening Øvsttunparkene. Grønnelunger kr et Vest Padelecamper for ungdom kr et vest Utstysbase med kajakker (overført fra 74) kr Askøy kommune Herdla fort- etablerte rasteplasser kr Bord og benker i utvalgte friluftsområder kr Bømlo Røde Kors Til topps- Bømlo kr FAU ved Telavåg skule Telavåg klatrevegg kr Ullensvang Herad Fjord+Fjell+Fonn= Fantastisk Natur kr Sett med GPS'er til undervisning og Sommer i Vest, Fjell, Sund og Øygarden geocacheløype kr Sommercamp på Hitsøy for ungdommer år kr Austevoll kommune Utstyr til Vinnes aktivitetspark kr Barnas Turlag Masfjorden Friluftsområdet Areklettsandenetablering av grill- og leirplass kr Ryddig av vegetasjon turløype Gullbotn kr Sund kommune Sunn i Sund kr Vinnes Båtlag Skåtholmen kr Askøy kommune Herdla fort- etablerte telt- og båtplasser kr Austrheim kommune Aktivitetsgård på Sætre kr Ny informasjonstavle i Helleneset friluftsområde kr Opparbeide teltplass i Langavatnet i Lindås kr Bergen Turlag Ski- og akedag Gullbotn kr Uskedalen Barnehage Ut på tur med dei minste- tidleg innsats kr et Vest Infotavler nye områder (overført fra 74) kr Fortøyningsbøyer i uthavner kr 0 Skjellsand i utvalgte friluftsområder kr 0 IOGT-Bergen Turvei på Kvamskogen kr 0 IOGT-Bergen Flytebrygge til Kvamshaug kr 0 Kløvheim Bygdelag Trekanten Aktivitetspark- benker og bord kr 0 Løvstakkfjellets Venner Lokale friluftstiltak kr 0 4

5 Osterøy Kunstlag Markakunst/Land Art Osterøy kr 0 Stormkast Velforening Stormkast aktivitetslag kr 0 SUM kr Oversikt over søknadar som har fått tilråding om å søke forenkla ordning for spelemidlar til idrett og fysisk aktivitet - mindre kostnadskrevjande nærmiljøanlegg: Namn på søker Namn på tiltak Søknadssum Tilskot Algrøy Bygdalag Brubygging i turløypa ordning Austrheim kommune Orienteringskart ordning Tilrettelegging for kjøring av skispor i Litlekupa Hyttelag Stordalen - Brubygging ordning Manger Idrettslag Manger Idrettslag orienteringskart ordning Sotra og Øygarden jeger og fiskeforening Møvik ordning Sotra sportsfiskere Fjellvassdraget ordning Stanghelle Idrettslag Stanghelle aktivitetspark ordning Rastehytte Bjørkedalsdammen, Valen i Valestiftinga Kvinnherad ordning Varafjell avlastning og ressurssenter Gapahauk i sansehage - ordning SUM Fordeling av midlar til merking og gradering i Hordaland 2012 Ved søknadsfristen den 15. februar 2012 var det kome inn 31 søknadar med tiltak i 24 kommunar i Hordaland med ein samla søknadssum på over kr 5.5 mill. Den 16. april blei midlane til prosjekt i Hordaland fordelt, i møte i lokal tildelingsgruppe. Gruppa har representantar frå Bergen Turlag,, Turistinformasjonen i Kvinnherad kommune/ Samarbeidsrådet for Sunnhordland, kultursjef i Askøy kommune og rådgjevar i seksjon idrett og friluftsliv i Hordaland fylkeskommune. Følgjande krav er stilt til søkarane: 1. Nasjonal standar for merking og gradering av turløyper skal nyttast. 2. Eit lokalt samarbeid mellom frivillige organisasjonar, reiselivet, kommune og grunneigar % eigeninnsats (i form av dugnad og/eller eigne midlar). 4. Ha ein plan for drift og vedlikehald av turløypene. Økonomioversyn over to år: Fylke Gjensidigestiftelsen Eigeninnsats Fylkeskommunen Sum frivillige Hordaland Gjensidigestiftelsen har løyvd kr 10 mill for 2011 og Av desse skal kr fordelast i Hordaland. Tilskotet føreset ein eigenandel på 50 % frå fylkesnivå i form av eigne midlar og timeinnsats. For Hordaland fylkeskommune utgjer dette minimum kr per år. 5

6 Eigenadelen for 2012 er finanisert slik: Kr i arbeidstid for rådgjevar ved seksjon idrett og friluftsliv og kr av eigne midlar. I 2011 var det søknadar med tiltak i 28 kommunar. I samråd med Gjensidigestiftelsen vedtok tildelingsgruppa å auke ramma for tilskot med kr i Dette gjorde ein ved å auke overføringa frå Gjensidigestiftelsen i 2011, med ynskje om ein tilsvarande auke frå Hordaland fylkeskommune i For 2012 ligg det ikkje inne ein auke frå Hordaland fylkeskommune og såleis var det kr til fordeling. Det kom inn mange og gode søknader, 11 søknadar var frå nye prosjekt, medan dei resterande tjue var frå allereie igongsette prosjekt. Dette viser eit stort engasjement i heile fylket for å gjera ein innsats for betre gradering og merking av turløyper til glede for ålmenta. Tildelingsgruppa valgte, som i 2011, å gje støtte til mange prosjekt for å understøtte den breie mobiliseringa som er gjort i kommunane. Kun ein søknad fekk innvilga fullt ut det dei søkte, medan dei resterande tildelingane er avkorta, med fylgjande prinsipp til grunn: Søknadar som gjeld prosjekt som hadde oppstart i 2011 har fått 30 % av godkjent søknadssum opp til kr Dei må såleis tilpasse prosjekta sitt omfang etter kor mykje dei er tildelt. Høgste tildelingsprosent på dei nye prosjekta er 61 % av søknadssum, lågaste er 12 %. Totalt for dei 31 søknadane var det ein godkjent søknadssum på kr 5,5 millionar. Med kr 1,32 millionar til fordeling vil nærast alle bli avkorta og med redusert gjennomføring. Ved vurderinga er det lagt vekt på lokal forankring i frivillige organisasjonar, reiseliv og det offentlege. Nærmiljøsatsing er og eit viktig element som blir vektlagd, slik at flest mogleg kan nytte seg av tilbodet. Det leggjast opp til lokal samordning mellom ulike lokale aktørar. Prinsipp for tildeling: Tildelingsgruppa skal legge til rette for at flest mogleg lokalsamfunn skal nyte godt av midlane. Tildelingsgruppa setter krav til lokalt samarbeid (innbyggarar, reiseliv, kommunar, grunneigarar og frivillige organisasjonar). Tildelingsgruppa legger opp til enkle standardskjema som søkarane skal fylle ut og rask sakshandsamingstid. Tildelingsgruppa sett krav om eigeninnsats. Tildelingsgruppa setter ingen maksgrense på søknadsbeløp. Midlar som ikkje blir brukt i respektive fylker blir tilbakeført til styringsgruppa som deretter fordeler ut ikkje-brukte midlar ut frå behov. Midlane må være brukt opp seinast 1. november året etter tildeling, elles vert dei attendeført til den fylkesvise potten. (Det vil være mogleg å søkje om forlenging.) Oversikt over tiltak som har fått tilskot i 2012: Søkjar: Titak: Kommune Søknadssum Tilskot Åkrafjorden Landskapsspark Turstiar i Åkrafjorden landskapspark Etne Sveio kommune Turstiar Sveio Sveio Destinasjon Ulvik Merking stiar og sykkelstiar Ulvik Austrheim sykkel, tur og padleløyper Austrheim Øygarden kommune Turstiar i Øygarden Bømlo kommune Turstiar Goddo Bømlo Sund kommune II Ut mot havet Sund Gradering og merking Os kommune turstier Os Kvamskogen næringslag Turløyper Kvamskogen Kvam

7 Grønn etat Byfjellene vest Bergen Stord/Fitjar Stord og kommune merking Stord/Fitjar Fitjar Skilting og info Nordsjøløypa Fjell Fjell kommune Ullensvang Merking og gradering Ullensvang Radøy kommune Bygdevegen Radøy Askøy kommune Askøy på langs Askøy Tysnes kommune Turstiar Tysnes Osterøy Turstiar Osterøy Reisemål Vik Turløype Vik - Voss Voss og Vik Det norske aboretet Veiviserer i arboretet Bergen Moster Grendeutval Merking og grad av turstiar på Moster Bømlo Bømlo Turlag Turstiar Bømlo Kvam herad Merking av turløyper Kvam Austevoll kommune Skilting og gradering av turløyper Austevoll Kalandseid idrettslag Destinasjon Voss del II Merking og gradering av turstiar på Kalandseid Bergen Merking av turstiar Voss Voss SUM Oversikt over tiltak som ikkje har fått støtte i 2012: Søkjar: Titak: Kommune Søknadssum Tilskot Sund kommune Over Veten! Sund * et Vest merking Tursti til Trollevassnibba Sveio * Modalen kommune Turstiar i Modalen Modalen * Voss ski og tursenter Turstiar Voss Voss Eksingedalen bygdaråd Turstiar i Eksingedalen Vaksdal Etne kommune Turar i Etne og Skånevik Etne Røldal Reiselivslag På vandring i historisk landskap Odda SUM * Felles tildeling /tilsvarande prosjekt støtta 7

TILSKOT TIL TILTAK FOR FRILUFTSLIV 2010

TILSKOT TIL TILTAK FOR FRILUFTSLIV 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201001438-1 Arkivnr. 146 Saksh. Spjeld, Britt Karen Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 18.02.2010 TILSKOT TIL TILTAK FOR FRILUFTSLIV 2010 SAMANDRAG

Detaljer

Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom

Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2016/99-60 Saksbehandlar: Hanne Espe og Britt Karen Spjeld Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 13.04.2016 Tilskot

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 626. Statlege og fylkeskommunale tilskotsordningar til friluftsliv

Kopi til: Arkivnr.: 626. Statlege og fylkeskommunale tilskotsordningar til friluftsliv HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga NOTAT Til: Kultur- og ressursutvalet Dato: 08. juni 2011 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201100203-47/EINGRI Kopi til: Arkivnr.: 626 Statlege og fylkeskommunale

Detaljer

FASE II: TILTAK INNAN MERKING OG GRADERING AV TURSTIAR FOR VANDRING, SYKKEL, SKI OG PADLING

FASE II: TILTAK INNAN MERKING OG GRADERING AV TURSTIAR FOR VANDRING, SYKKEL, SKI OG PADLING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201100203-83 Arkivnr. 626 Saksh. Grieg, Einar, Spjeld, Britt Karen Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 02.10.2012 25.10.2012

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 626. Statlege og fylkeskommunale tilskotsordningar til friluftsliv 2013

Kopi til: Arkivnr.: 626. Statlege og fylkeskommunale tilskotsordningar til friluftsliv 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga NOTAT Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 23. mai 2013 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201304369-1/EINGRI Kopi til: Arkivnr.: 626 Statlege og fylkeskommunale

Detaljer

GRADERING OG MERKING AV TURLØYPER PÅ VESTLANDET

GRADERING OG MERKING AV TURLØYPER PÅ VESTLANDET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201100203-1 Arkivnr. 626 Saksh. Spjeld, Britt Karen Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 10.05.2011 19.05.2011 GRADERING

Detaljer

Fordeling av midlar til lågterskel fysisk aktivitet i regi av frivillege organisasjonar

Fordeling av midlar til lågterskel fysisk aktivitet i regi av frivillege organisasjonar HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Utviklingsseksjonen NOTAT Til: Opplærings- og helseutvalet, Kultur- og ressursutvalet, Dato: 27. april 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201113326-152/TAMIVA

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland Sakshandsarnar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 24.09.2015 Dykkar dato Vår referanse 2014/15772 331.2 Dykkar referanse Kommunal- og modemiseringsdepartementet, Postboks

Detaljer

Fordeling av tilskot til tiltak i statleg sikra friluftsområde, Statsbudsjettet kap. 1420, post 78

Fordeling av tilskot til tiltak i statleg sikra friluftsområde, Statsbudsjettet kap. 1420, post 78 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2016/90-16 Saksbehandlar: Eirik Knive og Britt Karen Spjeld Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 13.04.2016 Fordeling

Detaljer

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 AUD-rapport nr. 2-09 Kulturrekneskap Hordaland 2008 Alle tal er for 2008 og er henta frå KOSTRA 1, SSB. Tala er ureviderte per 30.03.09. til kulturføremål

Detaljer

Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune prognosar Vedlegg 4

Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune prognosar Vedlegg 4 Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune 2016-2030 Hordaland fylkeskommune prognosar 2016-2030 Vedlegg 4 Innhald 1 Prognosar 3 1.1 Prognose for folketal i Hordaland 3 1.2 Prognose for 16-18 åringar i Hordaland

Detaljer

Korleis utviklar Hordaland fylkeskommune idrett og friluftsliv?

Korleis utviklar Hordaland fylkeskommune idrett og friluftsliv? Korleis utviklar Hordaland fylkeskommune idrett og friluftsliv? Britt Karen Spjeld Hordaland 33 kommunar 484.000 innbyggjarar Modalen 370 --- Bergen 263.762 Hordaland idrettskrets 200 000 medlemsskap fordelt

Detaljer

Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 13. desember 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200800612-66/HANESPE Kopi til: Arkivnr.: 626

Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 13. desember 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200800612-66/HANESPE Kopi til: Arkivnr.: 626 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga NOTAT Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 13. desember 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200800612-66/HANESPE Kopi til: Arkivnr.: 626 Vinteraktivitetsdag

Detaljer

Tilskot til friluftsliv

Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftslivsføremål (Kap. 1420 post 78) med følgjande ordningar: Tilskot til friluftslivsaktivitet Mål for ordninga og målgruppe Tilskotsordninga skal medverke til auka

Detaljer

Dagens kommune Tidlegare inndeling Sorenskrivarembete Pantebøker i Statsarkivet i Bergen fram til 1951 dersom ikkje anna er oppgjeve her

Dagens kommune Tidlegare inndeling Sorenskrivarembete Pantebøker i Statsarkivet i Bergen fram til 1951 dersom ikkje anna er oppgjeve her Dagens kommune Tidlegare inndeling Sorenskrivarembete Pantebøker i Statsarkivet i Bergen fram til 1951 dersom ikkje anna er oppgjeve her Askøy 1247 Askøy 1668-1852 (Skjold skibrede) Nordhordland -1852

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Bevaringsprogram for utvalgte arkeologiske kulturminne (BARK) - Prioritering av søknader til Riksantikvaren 2016

Bevaringsprogram for utvalgte arkeologiske kulturminne (BARK) - Prioritering av søknader til Riksantikvaren 2016 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2015/8551-23 Saksbehandlar: Solveig Lohne Rongved, David Aasen Sandved Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 19.01.2016

Detaljer

KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Idrett og friluftsliv - Kultur- og idrettsavd

KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Idrett og friluftsliv - Kultur- og idrettsavd KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Idrett og friluftsliv - Kultur- og idrettsavd Notat Dato: 30.04.2014 Arkivsak: 2014/15938-1 Saksbehandlar: brispje Til: Kultur- og ressursutvalet Frå: Fylkesrådmannen Statlege

Detaljer

Søknadsskjema 2013 Merking og gradering på Vestlandet

Søknadsskjema 2013 Merking og gradering på Vestlandet Søknadsskjema 2013 Merking og gradering på Vestlandet Tilskot til tiltak innan: Merking og gradering av stiar for vandring, sykkel, ski og padling. 1) Søkjar Namn/adresse: Postnr.:. Poststad: Org.nummer:...

Detaljer

Søknadsskjema Merking og gradering på Vestlandet

Søknadsskjema Merking og gradering på Vestlandet Søknadsskjema Merking og gradering på Vestlandet Tilskot til tiltak innan: merking og gradering av stiar for vandring, sykkel, ski og padling. 1) Søkjar Namn/Adresse: Postnr.:. Poststad: Org.nummer:...

Detaljer

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Plankonferansen i Hordaland 211 Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Solveig Svardal Basert på analysar av Knut Vareide og Hanna N. Storm 1 Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. HORDALAND. En måned : 3944804 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Tilskot til regionale prosjekt knytt til folkehelse/ sykkelvanar for barn og ungdom

Tilskot til regionale prosjekt knytt til folkehelse/ sykkelvanar for barn og ungdom KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2016/957-10 Saksbehandlar: Hanne Espe og Britt Karen Spjeld Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 08.06.2016 Tilskot

Detaljer

Eit felles nyskapande løft på eit tradisjonsrikt felt. Ved prosjektleiar Jan Morten Wiland Nesse Hotell Norge 11.12.2012

Eit felles nyskapande løft på eit tradisjonsrikt felt. Ved prosjektleiar Jan Morten Wiland Nesse Hotell Norge 11.12.2012 Eit felles nyskapande løft på eit tradisjonsrikt felt Ved prosjektleiar Jan Morten Wiland Nesse Hotell Norge 11.12.2012 Prosjekta kan sjåast på som ein totrinnsrakett, der Gjensidigemidlane skal nå ut

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Den kulturelle spaserstokken - tildelingar 2016

Den kulturelle spaserstokken - tildelingar 2016 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2016/6750-39 Saksbehandlar: Marianne Ose Askvik, Elin Molven Wilhelmsen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 12.10.2016

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5347774 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. November 2016

Om tabellene. November 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5516789 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5456045 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Fjell kommune si personaloppfølging

Fjell kommune si personaloppfølging Fjell kommune si personaloppfølging Kven gjer kva? Tenestestadsleiar Personalsjefen si avdeling Arbeidsmiljøutvalet IA-gruppa i Fjell kommune Bedriftshelseteneste AktiMed NAV Legane i Fjell IA-målsettingar

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 6031922 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. Juli 2017

Om tabellene. Juli 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5916008 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Statleg sikring og tilrettelegging av friluftslivsområde. Kvam i Hordaland 20. oktober 2017 Heidi G. Betten

Statleg sikring og tilrettelegging av friluftslivsområde. Kvam i Hordaland 20. oktober 2017 Heidi G. Betten Statleg sikring og tilrettelegging av friluftslivsområde Kvam i Hordaland 20. oktober 2017 Heidi G. Betten Kva er statleg sikring? Staten medverkar til kjøp eller avtalar om varig bruksrett for friluftslivsareal

Detaljer

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM Måler næringsutvikling i kommuner, regioner og fylker i Norge Har blitt gjennomført de ni

Detaljer

Om tabellene. Desember 2016

Om tabellene. Desember 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5557430 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

FORDELING AV SPELEMIDLAR TIL DESENTRALISERT ORDNING FOR TILSKOT TIL KULTURBYGG 2011

FORDELING AV SPELEMIDLAR TIL DESENTRALISERT ORDNING FOR TILSKOT TIL KULTURBYGG 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201107144-1 Arkivnr. 146.612 Saksh. Spjeld, Britt Karen, Bolstad Lasse, Skaar, Ronny B. Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 20.06.2011-21.06.2011

Detaljer

Den kulturelle spaserstokken - tildelingar 2015

Den kulturelle spaserstokken - tildelingar 2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2015/3055-25 Saksbehandlar: Marianne Ose Askvik, Tone Stedal Haugland Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.10.2015 Den kulturelle

Detaljer

Fordeling av midlar til lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom 2017

Fordeling av midlar til lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom 2017 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 217/121-81 Saksbehandlar: Hanne Espe Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 26.4.217 Fordeling av midlar til lavterskel

Detaljer

Rapportering fra Fylkeskommunen i Hordaland

Rapportering fra Fylkeskommunen i Hordaland Rapportering fra Fylkeskommunen i Hordaland TIPS FOR UTFYLLING AV SKJEMAER: Skjemaene er laget i Excel og skal brukes som saksbehandlingsskjema og rapporteringsskjema. Det er lagt inn en del forutsetninger

Detaljer

COAST ALIVE TILTAKSMIDLAR I HORDALAND - FORSLAG TIL FORDELING 2011/2012

COAST ALIVE TILTAKSMIDLAR I HORDALAND - FORSLAG TIL FORDELING 2011/2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201109892-11 Arkivnr. 123 Saksh. Titlestad, Tor Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 10.01.2012 COAST ALIVE TILTAKSMIDLAR I HORDALAND

Detaljer

FYLKESKOMMUNEN I HORDALAND Budsjettåret 2015

FYLKESKOMMUNEN I HORDALAND Budsjettåret 2015 Viltformål Tilskudd til viltformål, lokale vilttiltak m.m. Kap 1425 Post 71.3 kategori Tiltaket gjelder/område Total kostnad Annen fra: Søknads-beløp 1 Norsk Hjortesenter U Handbok i praktisk hjorteforvaltning

Detaljer

Innkomne spillemiddelsøknader - ord. nærm.anlegg 18.05.2007, Side 1 av 5

Innkomne spillemiddelsøknader - ord. nærm.anlegg 18.05.2007, Side 1 av 5 Innkomne spillemiddelsøknader - ord. nærm.anlegg 18.05.2007, Side 1 av 5 Anleggsid Anleggsenhetsnavn Delprosjekt 1201 Bergen 1201076701 Breivikstølen ballbane Breivikstølen Velforening 1201076901 Eidsvåg

Detaljer

3,13 3,17. Utslepp = aktivitet x utsleppsfaktor. Mobile utslepp: Arealbruk og transport. Innhald. Klimaplan for Hordaland

3,13 3,17. Utslepp = aktivitet x utsleppsfaktor. Mobile utslepp: Arealbruk og transport. Innhald. Klimaplan for Hordaland Klimaplan for Hordaland Mobile utslepp: Arealbruk og transport Park Hotell Vossevangen 13. januar 2009 Hans Petter Duun Innhald Status og utviklingstrekk Litt om teknologisk utvikling Prognoser for utslepp

Detaljer

Arkivsak: 201112853-2 FYLKESRÅDMANNEN: 12. JANUAR 2012

Arkivsak: 201112853-2 FYLKESRÅDMANNEN: 12. JANUAR 2012 Arkivsak: 201112853-2 FYLKESRÅDMANNEN: 12. JANUAR 2012 Kultur- og ressursutvalet ba i møte 11.02.12 om rapport om bruk av Miljøposten i Fylkesbudsjettet. Denne posten har gått under namnet Lokal Agenda

Detaljer

Hordaland idrettskrets skal skape engasjement og være et kompetansesenter for all idrett i Hordaland. www.idrett.no/hordaland

Hordaland idrettskrets skal skape engasjement og være et kompetansesenter for all idrett i Hordaland. www.idrett.no/hordaland Hordaland idrettskrets skal skape engasjement og være et kompetansesenter for all idrett i Hordaland www.idrett.no/hordaland Hordaland 2013 812 idrettslag landets største idrettskrets målt i antall idrettslag

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

2 Generelt om tiltaket: Namn på tiltaket:... Kommune:..Fylke: Søknadsskjema A-09 Tilskotsmidlar over Miljøverndepartementet sitt budsjett

2 Generelt om tiltaket: Namn på tiltaket:... Kommune:..Fylke: Søknadsskjema A-09 Tilskotsmidlar over Miljøverndepartementet sitt budsjett Søknadsskjema A-09 Tilskotsmidlar over Miljøverndepartementet sitt budsjett Tilskot til tiltak innan: naturforvalting, vilt-, fiske- og friluftslivsformål 1 Søkjar Namn/Adresse: Postnr.:. Poststed: Org.nummer:...

Detaljer

2015-2019. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram

2015-2019. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram 2015-2019 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Handlingsprogram 2015-2019 Kvinnherad Kommune 2015-2019

Detaljer

Varehandelstatistikk til bruk i utvikling av senterstruktur- og kjøpesenterpolitikk i Hordaland AUD-rapport nr

Varehandelstatistikk til bruk i utvikling av senterstruktur- og kjøpesenterpolitikk i Hordaland AUD-rapport nr Varehandelstatistikk til bruk i utvikling av senterstruktur- og kjøpesenterpolitikk i Hordaland AUD-rapport nr. 17-09 Desember 2009 Kjøpesenterstatistikk I Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering

Detaljer

Evaluering av regionalt miljøtilskot i Hordaland

Evaluering av regionalt miljøtilskot i Hordaland Evaluering av regionalt miljøtilskot i Hordaland 1 Nasjonalt miljøprogram RMP 2 Regionalt miljøprogram RMP Regionale miljøtilskot oppstart 2004 Tre periodar: - 2005 2008-2009 2012-2013 2016 Evaluere: måloppnåing

Detaljer

Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse

Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse Faktagrunnlag til regional planstrategi r appo rt DU A Nr. 06-14 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Analyse, utgreiing

Detaljer

Samspel mellom syklistar og bilistar.

Samspel mellom syklistar og bilistar. Bakgrunn/Mål Status - Tiltak Vegen vidare Samspel mellom syklistar og bilistar. 01.12.2014 Reidun M. Instanes, SVV, Plan og forvaltning Bergen Nasjonale mål 8 % sykkelandel. 10 20 % sykkelandel i by. Betre

Detaljer

Statusrapport for handlingsprogram for folkehelse 2007-2008

Statusrapport for handlingsprogram for folkehelse 2007-2008 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga NOTAT Til: Kultur- og ressursutvalet Dato: 06. oktober 2008 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200603220-84/BKSP Kopi til: Arkivnr.: A. 44.00 Statusrapport

Detaljer

Framlegg til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Bømlo kommune. Høyringsfråsegn

Framlegg til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Bømlo kommune. Høyringsfråsegn KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/21484-4 Saksbehandlar: Britt Karen Spjeld og Hanne Espe Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 19.01.2016 Framlegg

Detaljer

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi Hovedtall om arbeidsmarkedet. HORDALAND. En måned : 4066292 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

REFERAT STYREMØTE TORSDAG 08. 12. 2011 KL. 15.30 17.45 Aksdal - kontorene til Friluftsrådet. ST 08.12.2011 REF 12.12.11

REFERAT STYREMØTE TORSDAG 08. 12. 2011 KL. 15.30 17.45 Aksdal - kontorene til Friluftsrådet. ST 08.12.2011 REF 12.12.11 Til styret kopi: varamedlemmer REFERAT STYREMØTE TORSDAG 08. 12. 2011 KL. 15.30 17.45 Aksdal - kontorene til Friluftsrådet. Fremmøtte: Astrid Larsen, Stord, Einar Vårvik, Karmøy Elisabeth Enerstvedt, Sveio

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200802621-136 Arkivnr. 650 Saksh. Ekerhovd Per Morten, Sandved David Aasen Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 31.03.2009 TILSKOT TIL

Detaljer

HORDALAND. Nr. 1/ januar 1988 INNHALD. Emne. Side

HORDALAND. Nr. 1/ januar 1988 INNHALD. Emne. Side Nr. 1/88 25. januar 1988 HORDALAND INNHALD Emne Side 21 Framskriving av folkemengda, 1987-2050 (K) 1 23 Grunnskolar, 1. oktober 1987 (K) 14 23 Nynorsk som hovudmål i grunnskolen, 1977-1987 (K) 15 26 Overformynderia.

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Korleis kan fylkeskommunen og kommunane i Hordaland samskape betre?

Korleis kan fylkeskommunen og kommunane i Hordaland samskape betre? KS rådmannssamling 22. januar 2018 Korleis kan fylkeskommunen og kommunane i Hordaland samskape betre? Rune Haugsdal, fylkesrådmann Samskape betre? Felles mål Kjenne Respektere Gjennomføre Forventing 23.01.2018

Detaljer

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2013

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2013 Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen 213-9-3 Ulykkesbarometer for Hordaland 213 FORORD Kvart år blir mange menneske drepne eller skadd på vegane i Hordaland. I vårt systematiske

Detaljer

Registrering av kystlynghei. Horgo, Austevoll

Registrering av kystlynghei. Horgo, Austevoll Registrering av kystlynghei Horgo, Austevoll Aase Nøtttveit, SFLMK, 29.10.2008 2004/2005: ytre Sunnhordland, : Sveio Bømlo Stord Fitjar Austevoll Geitaråsen, Sveio Midt- og Nordhordland, 2008/2009: Sund

Detaljer

Den Norske Turistforening

Den Norske Turistforening Vestlandsprosjektet Formål Den Norske Turistforening (DNT) skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag Visjon Den

Detaljer

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Arkivsak 200801439-108 Arkivnr. 015 Saksh. Smørdal, Jon-Rune Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 26.01.2012 VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 22. mai 2008

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 22. mai 2008 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 22. mai 2008 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 22. mai 2008:

Detaljer

Om tabellene. April 2016

Om tabellene. April 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5140762 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Merking og gradering av turløyper på Vestlandet. Orientering om prosjektet Styringsgruppen

Merking og gradering av turløyper på Vestlandet. Orientering om prosjektet Styringsgruppen Merking og gradering av turløyper på Vestlandet Orientering om prosjektet Styringsgruppen BAKTEPPET Vårt fokus har vært å sikre midler til infrastruktur Nasjonalt prosjekt: Utbedring av standard og utrulling

Detaljer

Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7

Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7 Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7 INNLEIING Bakgrunn. Plan for utvikling av bibliotektilbod for barn og unge

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN Kontraktsreferanse: HFK-11-049 Bibliotektransport Kontraktsområde: Bibliotektransport Parafer / Side 1 av 12 Kravspesifikasjon Bibliotektransport 1 DEFINISJONAR...

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no

Om Fylkesprognoser.no 1 Samandrag Denne rapporten inneheld Hordaland fylkeskommune sin prognose for framtidig arbeidsstyrke i Hordaland fram mot 2030, og er basert på fylkeskommunen sin prognose for framtidig folketal som er

Detaljer

Overordna avtale om samhandling mellom det kommunale barnevernet og det statlege barnevernet i Region Vest

Overordna avtale om samhandling mellom det kommunale barnevernet og det statlege barnevernet i Region Vest Overordna avtale om samhandling mellom det kommunale barnevernet og det statlege barnevernet i Region Vest Askøy Austevoll Austrheim Fedje Fjell Fusa Granvin Kvam Lindås Masfjorden Meland Modalen Os Osterøy

Detaljer

SMIL Velg kommune først

SMIL Velg kommune først Velg kommune først SMIL 2012 Administrere løyver Instrukser I skjemaene bringer T denne knappen deg tilbake til denne menyen NB: Legg inn tall for ubrukte som er overført fra året før Her kan tildelte

Detaljer

Om Hordaland fylke FYLKESROS HORDALAND

Om Hordaland fylke FYLKESROS HORDALAND Om Hordaland fylke Kysten av Hordaland var i norrøn tid kjend som Hǫrðafýlki. Før 1919 var namnet på Hordaland fylke «Søndre Bergenhus amt». Namnet «Hordaland» kjem av folkenamnet Hǫrðar. Hǫrðar er ei

Detaljer

TILSKOT TIL FAGSKULEUTDANNING INNAN HELSE- OG OPPVEKSTFAG - HAUSTEN 2013

TILSKOT TIL FAGSKULEUTDANNING INNAN HELSE- OG OPPVEKSTFAG - HAUSTEN 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201202560-20 Arkivnr. 135 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 16.04.2013 TILSKOT TIL

Detaljer

Elbilar og ladestasjonar

Elbilar og ladestasjonar Elbilar og ladestasjonar Plankonferansen 2014 Klima i areal og transportplanlegging Per Hjalmar Svae, Seniorrådgjevar, miljø Hordaland fylkeskommune Elbilar i Hordaland 21,7 % elbilar av nybilsalet i Hordaland

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Eksempel på fylkeskommunen sitt kunnskapsarbeid med folkehelse

Eksempel på fylkeskommunen sitt kunnskapsarbeid med folkehelse Eksempel på fylkeskommunen sitt kunnskapsarbeid med folkehelse Stian Skår Ludvigsen, PhD Spesialrådgjevar Analyse, utgreiing og dokumentasjon Regionalavdelinga Hordaland fylkeskommune Korleis måler vi

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

HORDAi..' vn. Arkivnr 2C Hksp. ij.off.

HORDAi..' vn. Arkivnr 2C Hksp. ij.off. HORDAi..' vn 2 1 Arkivnr 2C Hksp. ij.off. - nærmiljøanlegg 2.5.28, Side 1av6 Anleggsid Anleggsenhetsnavn Delprosjekt Søker 1247213 flomlysanlegg 7eer bane Lys Askøy klubb anlegg 56 56 Sum Ant.: 1 56 56

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Førebels sluttrapport. Plan og temadataprosjektet, Hordaland 2007 2010

Førebels sluttrapport. Plan og temadataprosjektet, Hordaland 2007 2010 Førebels sluttrapport Plan og temadataprosjektet, Hordaland 2007 2010 09.12.2010 INNHALD 1. Innleiing... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Forprosjekt... 3 3. Formål med prosjektet... 3 3.1 Organisering av prosjektet...

Detaljer

Merking og gradering av turløyper på Vestlandet. Orientering om prosjektet Styringsgruppen

Merking og gradering av turløyper på Vestlandet. Orientering om prosjektet Styringsgruppen Merking og gradering av turløyper på Vestlandet Orientering om prosjektet Styringsgruppen BAKTEPPET Vårt fokus har vært å sikre midler til infrastruktur Nasjonalt prosjekt: Utbedring av standard og utrulling

Detaljer

Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell?

Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell? Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell? -eller: korleis rører vi oss, og korleis padlar vi vidare mot 2018? Fjell Noregs beste kystkulturkommune Eit skifte av fokus?

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Hordaland

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Hordaland Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Hordaland Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

Oversyn prosjektsøknader - søknader ført på sak 2015 / Nummer på søknad ført under sak 2015/16043 står oppført saman med tekst

Oversyn prosjektsøknader - søknader ført på sak 2015 / Nummer på søknad ført under sak 2015/16043 står oppført saman med tekst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2016 Oversyn prosjektsøknader - søknader ført på sak 2015 /16043 Nummer på søknad ført under sak 2015/16043 står oppført saman

Detaljer

Den kulturelle spaserstokken - tildelingar 2014

Den kulturelle spaserstokken - tildelingar 2014 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/19571-68 Saksbehandlar: Marianne Ose Askvik, Tone Stedal Haugland Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.10.2014 Den kulturelle

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga MØTEREFERAT Referat frå: styremøte i Vestkystparken Møtedato: 29. april 2011 Tid: 0900-1100 Møteleiar: Hilde Gunn Bjelde Møtestad: Preikestolhytta Arkivsak:

Detaljer

ELEVTALSUTVIKLINGA

ELEVTALSUTVIKLINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200810207 Arkivnr. 111 Saksh. Haukeli,Per Viken,Karl Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 02.12. 2008 04.12.2008. ELEVTALSUTVIKLINGA

Detaljer

Digitaliseringsfylket Hordaland

Digitaliseringsfylket Hordaland NOTAT TIL DISKUSJON PÅ STRATEGIKONFERANSEN 23. JANUAR 2018 Digitaliseringsfylket Hordaland Dette notatet blir sendt alle kommunar og fylkeskommunen i Hordaland. Føremålet er å formidle ein mulegheit og

Detaljer

Miljøretta helsevern i fylkeskommunale skular status pr

Miljøretta helsevern i fylkeskommunale skular status pr Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Notat Dato: 17.11.2014 Arkivsak: 2014/23411-1 Saksbehandlar: roaorv Til: HAMU Frå: Fylkesrådmannen Miljøretta helsevern i fylkeskommunale skular status pr. 15.11.14 Denne

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Informasjon frå kultur- og idrettsavdelinga, seksjon for idrett og friluftsliv

Informasjon frå kultur- og idrettsavdelinga, seksjon for idrett og friluftsliv HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Til kommunane Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 20. desember 2012 200905367-11/626/EINGRI Informasjon frå kultur- og idrettsavdelinga,

Detaljer

Prioritering av to ekstra søknader om tilskot til statleg sikring av friluftsområder i Hordaland 2015 (kap post 30)

Prioritering av to ekstra søknader om tilskot til statleg sikring av friluftsområder i Hordaland 2015 (kap post 30) KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2015/66-11 Saksbehandlar: Eirik Knive Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 13.05.2015 Prioritering av to ekstra søknader om tilskot

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer