Årsmøte Midtunhaugen Velforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2011. Midtunhaugen Velforening"

Transkript

1 Årsmøte 2011 Midtunhaugen Velforening Torsdag 31. januar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 8. januar Saksliste: 1. Åpning av møtet med valg av referent og ordstyrer 2. Godkjenning av årsmøteinnkalling 3. Årsberetning 4. Regnskap og revisjon Innkomne saker 6. Fastsettelse av kontingent Budsjett Valg av styre, revisorer og ny valgkomité Vedlegg: Årsberetning Regnskap 2010 Revisorberetning 2010 Innkomne saker med styrets innstilling Kontingent for 2011 Budsjett 2011 Kandidater til nytt styre, revisorer og valgkomité Vedtekter for Midtunhaugen Velforening Vel møtt! Hilsen Styret 1

2 Referat fra Årsmøte Fremmøtte: 5 styremedlemmer, 22 medlemmer av velforeningen, 7 fullmakter Totalt stemmeberettigede: 34 Saksliste: 1. Åpning av møtet med valg av referent og ordstyrer 2. Godkjenning av årsmøteinnkalling 3. Årsberetning 4. Regnskap og revisjon Innkomne saker 6. Fastsettelse av kontingent Budsjett Valg av styre, revisorer og ny valgkomité * Åpning ved styreleder Trond Havelin og en kort presentasjon av styremedlemmene. * * 1. Valg av referent og ordstyrer. Det ble spurt om noen av de fremmøtte ønsket å være referent og ordstyrer. Ingen meldte seg. Forslag fra styret om følgende referent og ordstyrer; Referent: Mette H. Monsen Ordstyrer: Anette Matre Godkjent 2. Årsmøteinnkalling Godkjent. 2

3 3. Årsmøteberetning for 2010; Det var enighet i salen om at styreleder går gjennom årsberetningen punkt for punkt. Ingen kommentarer til bjørketrærne. Kommentar til Fjerning av hekker ved utkjørsel fra parkeringsplass nedenfor rekken nr Forslagsstiller (nr. 49) mente styret ikke hadde fulgt vedtak fattet i fjor og fikk følge av flere. Andre beboere mente at det hadde blitt bedret sikt ved utkjøring og en beboer var svært fornøyd. På den motsatte siden mente en beboer at alt for mye hadde blitt fjernet, hvilket hadde medført økt innsyn til leiligheten og hagen hennes og dårligere livskvalitet. Vedkommende hadde ikke hatt anledning til å være tilstede på fjorårets årsmøte og hadde ikke forstått forslaget til vedtak (sak 3) dit hen at så mye av beplantningen skulle fjernes. Hun pekte videre på at benkeforslaget fra i fjor ikke kunne være gyldig, da kun saker som er meldt på forhånd, innen en gitt frist i følge vedtektene, skal kunne stemmes over. Etter diskusjon ble konklusjonen at styret jobber videre med saken fra i fjor. Bemerkning fra styret: Sikten ved utkjørselen per d. d etter fjerning og beskjæring: Ved oppmåling har vi funnet at den frie sikten pr. i dag er 8-9 meter oppover og 14 meter nedover når man står minst 2 meter fra asfaltkant ved utkjørselen av parkeringsplassen, noe som sannsynligvis er langt innenfor "kravene". Disse målene har vi planer om å utvide/ forlenge. Styret mener at sikten har blitt bedret betraktelig, men at det kan være rom for noen ytterligere endringer ut mot veien. Det er brukt rundt kr ,-på denne jobben som ble belastet post 2; Vedlikehold av grøntområder. Hele hekken med vissen himalayaeiner (ca 4m*5m), 5 mindre rododendron og 1 spirea har blitt fjernet og kjørt til Espehaugen, mens sibirkornellhekken (på begge sider), 5 store rododendron har blitt tatt opp med rot og omplassert. En del vekster er også beskåret kraftig. Deler av kaprifoliumene ble vurdert fjernet, men må vente til neste dugnad. Det vedtatte forslaget fra i fjor, hadde ikke kostnadsoverslag. Tilleggsbenkeforslaget, som ikke var meldt på forhånd, medførte at jobben ble ytterligere kostbar. I tillegg kunne man tenke seg at andre beboere ikke ville stemt for benkeforslaget dersom det hadde vært kunngjort på formelt vis. Styret er opptatt av å imøtekomme alles behov ved å skjerme mot støy, forurensing og innsyn mot husrekken og til parkerte biler, samtidig som vi vil ivareta barnevennlighet, fri sikt og sikkerheten til de gående og kjørende. Brøyting: Til dette punktet kom det bemerkninger fra beboere som gikk på; Dårlig brøyting i fjor, snøhauger på p-plasser, innesnødde søppelplasser, stengte hageutganger av snømasser osv. Parkeringsmulighetene blir dårligere når det blir store snøhauger foran p- plasser og hageutganger, det må da håndmåkes privat mange steder, men det er få som stiller opp når det trengs. Snø brøytingen blir dårligere og dårligere for hvert år, og man må da trå til selv. 3

4 Oppfordrer folk til å bruke garasjeplasser slik at brøytebilene kommer til og ikke parkere i gatetun mm. Slik at noen få enkelte ikke må håndmåke for fellesskapet. En beboer ønsket at styret re-forhandler kontrakt og vurdere andre aktører. Negative signaler blir jobbet videre med. Det ble etterlyst flere strøkasser flere steder i feltet. Styret informerte om at henvendelser om flere strøkasser og også dersom de eksisterende trenger påfyll, kan rettes til styret i hele styreperioden, enten ved mail fra hjemmesiden ved å legge beskjed i hvit postkasse eller ta en telefon til en i styret. Fjerning av papirkontainer Ingen kommentarer. Kjøring og parkering på gangveier Ingen kommentarer Merking av parkeringsplasser En beboer kommenterte merkingen av parkeringsplassen og klaget over at det nå bare er plass til 4 biler, som er færre enn før. Styret svarte at Nattland Hage har brukt standard mål og fordelt plassene jevnt i forhold til totallengden. Til informasjon: Det er nå plass til 5 biler på hver side. Nedre lekeplass På spørsmål fra beboer om hvorfor vi ikke hadde overholdt årsmøtevedtak om å montere Junior Spica fra øvre lekeplass, svarte styret at denne var musespist og manglet deler og egnet seg ikke for bruk etter Natland Hage og Anlegg AS sitt råd. Beboeren mente vi da burde ha skaffet til veie de manglende delene. En annen ga uttrykk for at styret hadde tatt en god beslutning. En beboer mente at skråningen ved sandkassen er farlig for småbarn og lurte på hvordan det var med forsikringen. Lekeplassen er forsikret og skråningen er ikke farlig mener styret. Negativ tilbakemelding om at lekeplassen ikke er tilrettelagt for småbarn. Det ble tilbakevist av styret som viste til at lekeplassen kan brukes parallelt av flere aldersgrupper. Det er laget en ny sandkasse for småbarn og dissen som måtte kobles ned, blir erstattet av fuglerededisse/ufo-disse beregnet på barn ned til 3 år. Det er bestemt på tidligere årsmøter at denne lekeplassen skal ha fokus på barn i aldersgruppen 7-15 år, som også har behov for å kunne leke og møtes etter skoletid osv. En beboer mener vi har gjerdeplikt mot nabo i nr. 25. Styret undersøker dette. Lekeplasser generelt Ingen kommentar Eiendomsskatt Ingen kommentar Strøkasser En beboer vil ha strøkasser foran bakke ned til garasjeanlegg i midten av feltet. Styret ser på saken og må vurdere den i forhold til årets budsjett. 4

5 Styret ber de som ønsker flere strøkasser om å henvende seg skriftlig til styret, slik at vi har oversikt over hvor strøkassene trengs og hvem vi kan henvende oss til. Utbygging på Grønnhaugen Ingen kommentar Vedlikehold Det kom spørsmål fra salen om styret kunne ta avgjørelse på å avslutte avtalen med Natland Hage og Anlegg AS på egenhånd. Til det ble det svart at styret forhandler disse avtalene fortløpende, slik som tidligere. Gressklipping Videreføring av ordning med for eksempel ungdom, pensjonist, ung jobb etc. Familiebarnehage Kort informasjon om at det per d.d. er gitt avslag på søknad om 10 og 5 barn i nr.160. Styret vil forøvrig informere om at Gledesbarna Familiebarnehage (som allerede driver familiebarnehage i nr. 100 med 5 barn) har ønsket og bedt om å få benytte den nedre lekeplassen til barn. Dette har blitt avslått av styret. OCR Ingen kommentar Fartsdempende tiltak Ingen kommentarer Demontering av disser Demonterer nåværende og montere UFO-disse hvis vedtatt. Regnskap og budsjett Spørsmål fra salen om hvorfor vi har brukt masse penger på store steiner foran vei oppe ved lekeplass. Beboeren hadde en bemerkning om at Nattland Hage og Anlegg AS (NH) med 5 menn holdt på i 2 dager med dette. Dette må ha blitt dyrt og steinene skader bilene. Styret svarer at veien er regulert til gangvei og at steinene var gratis. Styret vil forøvrig informere om at steinene er lagt som stabbesteiner inne på vollen på fellesområdet, for å holde på jorden (vollen). Det er lagt 9 steiner med en avstand på mellom 1,5m og 2m. NH har fakturert 19 timer på jobben med å legge jordvoll parallelt med gangveien og plassere steiner oppå jordvollen. For 2 menn utgjør det 1 dags arbeid + 1,5 time. NH har forøvrig bemerket på fakturaen: Ekstra medgått tid pga. bil i veien. Til tross for varsling i forkant, sto der en bil parkert slik at Nattland Hage ikke kom til for å gjøre jobben. Arbeiderne fra NH måtte vente i flere timer og dette er inkludert i de 19 timene. Godkjent årsberetning. * 5

6 4. Irene Thorsnes gikk gjennom regnskap og revisjon for 2010 Bemerkning fra beboer; Regnskapsbyråutgifter for i fjor skulle blitt tatt med i fjorårets regnskap, ikke årets slik som her. Det ble forklart at regnskapet ble sent ferdig, fakturaene kom etter årsmøtet var avholdt, og at dette har vært vanlig prosedyre tidligere år. Godkjent regnskap * Innkomne saker 1. Oppgradering av grøntområde Styreleder leser saken, ingen kommentarer til det. Diskusjon der disse momentene var fremme: Styret bør lage en plan over det man vil ha gjort og legge fram forslag til vurdering og avstemming på årsmøtene. Styret jobber jo gratis, og det er stor jobb å innhente anbud. Ikke gjennomførbart. Da må berørte beboere tas med på planleggingen slik at det ikke blir ille for de nærmeste boligene. Budsjettert med i punkt 2. Stemt for 30 for, 2 imot og 1 blank Forslaget godkjennes. 2. Parkering på fellesområder og trafikksikringstiltak Styret ber om at årsmøte i 2011 gir fornyet fullmakt til at neste styre får fullmakt til å avgjøre om det skal settes opp skilt med innkjøring forbudt unntatt for varelevering og/eller fysisk hindring for å unngå unødig kjøring på velforeningens arealer. Nr.108 tok opp problem vedrørende kjøring til sitt hus. Problemet var ikke meldt som sak innen fristen og det ble påpekt at saken ikke var en sak for årsmøtet. 6

7 Motforslag fra salen til styrets innstilling: Styret skal lage et detaljert forslag på parkeringsforholdene og trafikksikringstiltak i hele området til neste årsmøte. Ingenting skal settes opp/gjøres før forslaget eventuelt er godkjent på neste årsmøte. Det ble stemt over motforslag; 33 stemmer for 1 blank Bemerkning fra styret: Vi oppfordrer alle til å komme med innspill så snart som mulig for å få et velfungerende og barnevennlig område som er i samsvar med planer og reguleringsbestemmelser for området. 3. Parkering skilting Foreslår derfor at det monteres skilter som viser klart og tydelig hvor de reserverte plassene er og hvor gjesteplassene befinner seg. Det blir satt opp skilter Anmodning fra salen om; Gi beskjed til barnehage om å kjøre helt ned til parkeringsplassen ved avlevering og henting, slik at det ikke hoper seg opp biler i veien foran barnehagen. Enstemmig vedtatt 4. Brøyting Styret vil kontakte brøyteansvarlig og forsøke å få til en ordning hvor snøen kan plasseres annerledes og fordeles på flere steder. Enstemmig vedtatt 5. Vedtektsendring: Styret forslår å endre denne paragrafen slik at den nye paragrafen blir: 2 Velforeningen skal ha et styre bestående av seks medlemmer: leder, nestleder, kasserer og tre styremedlemmer. I tillegg velges det to vara medlemmer (ikke personlige). 7

8 Representantene velges for en periode på to år. Det skal tilstrebes at en del av styret er på valg hvert år, slik at tre av styremedlemmene velges det ene året, og de resterende tre er på valg det påfølgende år. Eier er forpliktet til å motta valg til styret, men er ikke forpliktet til å motta gjenvalg når denne sitter i styret. Benkeforslag: Ikke presisere 6 medlemmer da det er rekrutteringsvansker til styrevervene. Det vil være bedre å endre vedtektene til ordlyden minst 5 medlemmer og minst 2 vara medlemmer. Da kan en i perioder med lite å gjøre velge 5 personer til styret og ikke være nødt til å ha 6 på valg. Endre vedtektene til; 2 Velforeningen skal ha et styre bestående av minst fem medlemmer: leder, nestleder, kasserer og minst to styremedlemmer. I tillegg velges det to vara medlemmer (ikke personlige). Representantene velges for en periode på to år. Det skal tilstrebes at en del av styret er på valg hvert år, slik at tre av styremedlemmene velges det ene året, og de resterende to er på valg det påfølgende år. Eier er forpliktet til å motta valg til styret, men er ikke forpliktet til å motta gjenvalg når denne sitter i styret. Det ble stemt over benkeforslaget; Enstemmig vedtatt 6. Dugnadspenger Styret ber årsmøte om tilslutning til å prøve ut en slik ordning og ønsker å evaluere ordningen på slutten av året og da innstille på om ordningen ønskes videreført eller engasjere anleggsgartner på nytt. Til arbeider som ikke kan utføres som dugnad, vil en fremdeles kunne leie inn fagfolk. På spørsmål om det er satt av penger til dette, ble det opplyst at det er budsjettert under post 2 i budsjettet, vedlikeholdsbudsjett. En del beboere tror dugnadsånden er død, og ønsker ikke dugnad i det hele tatt. Noen ønsker at jobben settes bort til andre. Andre hevdet at dette kan fort bli dyrt. Motforslag, ikke dugnad i hele tatt. Mange beboere mener at områdene vil forfalle hvis man ikke har dugnad. Det ble stemt over opprinnelig forslag; 14 for og 11 mot Flertall for dugnadspenger. 8

9 7. UFO- disse Styret innstiller på at det bevilges kroner til innkjøp og montering av ufo- disse. Info om hva en UFO-disse er og hvem som vil ha nytte av den. Spesielt barn i aldersgruppen 3-14 år. 3 imot 1 blank, resten for. 8. Ferdigstillelse av nedre lekeplass Styret innstiller på at det bevilges kroner til innkjøp av benk og utstyr til nedre lekeplass. Meninger fra salen; Dårlig forslag om å ha kasse med leker, badminton og lignende, da dette blir liggende rundt å slenge eller forsvinner. God stemning for benk, og basketballstativ. En del beboere mente det var vanskelig å stemme på basketballstativ da det er kostbart å montere, og vi ikke har et prisoverslag. Det ble stemt over; Alternativ 1 Basketballstativ og benk; 8 for, resten imot Alternativ 2 Bare benk; 17 for, resten imot Flertall for innkjøp av benk til nedre lekeplass. 9. Annet Styreleder leser sakene og styrets innstillinger; Kontingent Kontingenten økte fra til på årsmøte i Styret innstiller derfor på at kontingenten blir stående på kr i Alle er for stående kontingent på 1600 per år. Valg komité Valgkomiteen har følgende innstilling til valg av styret for 2011: 9

10 Styremedlemmer ikke på valg Trond Havelin Nr år igjen Liv Sverdrup Nr år igjen Mette Herstein Monsen Nr år igjen Nye styremedlemmer: Hanne Fromreide Nr år Torstein Raknes Nr år Lillian Teige Nr år (dersom sak 4 blir vedtatt) Nye vara medlemmer: Irene Thorsnes Nr år Mette Hofstad Nr år Revisorer Ørjan Karlsen Nr år (gjenvalg) Stein Roar Helle Nr år (gjenvalg) Valgkomité 2010 Audhild Kårdal Nr. 198 Eivind Fjeld Nr. 124 Torgeir Jensen Nr. 128 Trer ut av styret/valgkomité Audhild Kårdal Nr. 198 Irene Thorsnes Nr. 51 Foreslåtte kandidater til styret og vara medlemmer ble valgt ved akklamasjon. Budsjett 2011 Godkjent Til slutt: Dersom noen har en benk eller kan tipse oss om en benk som kan brukes på nedre lekeplass, er det fint om dere melder fra til styret. Benken må kunne tåle å stå ute om vinteren. 10

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Torsdag 18. februar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 14. januar 2010. Saksliste: 1. Åpning av møtet med

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 FOR MIDTUNHAUGEN VELFORENING Torsdag 13. mars 2014 kl. 19.30 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179)

ÅRSBERETNING 2014 FOR MIDTUNHAUGEN VELFORENING Torsdag 13. mars 2014 kl. 19.30 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) ÅRSBERETNING 2014 FOR MIDTUNHAUGEN VELFORENING Torsdag 13. mars 2014 kl. 19.30 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Dagsorden: Vedlegg: 1. Åpning av møtet med valg av referent og ordstyrer 2. Godkjenning

Detaljer

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering

Detaljer

De som ikke har anledning til å møte, kan gi skriftlig fullmakt til stedfortreder. Fullmaktsskjema følger vedlagt.

De som ikke har anledning til å møte, kan gi skriftlig fullmakt til stedfortreder. Fullmaktsskjema følger vedlagt. Årsberetning 2000 Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag onsdag 25. april 2001, kl. 1900 på Ekrom skole Dagsorden Sak

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 30 stemmeberettigede, 1 fullmakter, totalt 31 stemmer b. Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Side 1 av 25 sider Til Andelshaverne Dato: 07.04.08 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag mandag 28. april 2008, kl

Detaljer

Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett

Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531 Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Til behandling på generalforsamling torsdag 4. april 2013 kl. 1830 på Folkets Hus *** Hjemmeside:

Detaljer

Ordinært sameiermøte tirsdag 29. april 2014, kl. 18.30

Ordinært sameiermøte tirsdag 29. april 2014, kl. 18.30 1 Sameiet Vestre Greverud 1, Felt M Ordinært sameiermøte tirsdag 29. april 2014, kl. 18.30 Møtested: Flåtestad skole Protokoll 1. Konstituering Styrets leder, Mona Riktor ønsket velkommen og var selv møteleder.

Detaljer

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling tirsdag 18. mars 2014, kl. 19:00-21:00 Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2014 i Beverveien borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2014 i Beverveien borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 28.04.2014 kl 18.00 Sted: I Det Chilenske kulturhus, Veitvetveien 8 ble det avholdt ordinær generalforsamling 2014 i Beverveien borettslag. SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg

Detaljer

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Tid : 22. mars kl. 19:00-21:00 Sted: Lofsrud skole, auditoriet Alle gamle og nye huseiere ønskes

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING STENFELTBAKKEN GRENDELAG Langhus 2. oktober 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden Onsdag 17. oktober

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 27.03.2012 kl. 18.00. Møtested: St Halvard kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 27.03.2012 kl. 18.00. Møtested: St Halvard kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 27.03.2012 kl. 18.00. Møtested: St Halvard kirke. Tilstede var 62 andelseiere og 7 med fullmakt til sammen 69 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

Grendelaget Nordre Finstad I Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2011 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett

Grendelaget Nordre Finstad I Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2011 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Grendelaget Nordre Finstad I Org.nr 988 787 531 Årsberetning 2011 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Til behandling på generalforsamling 21. mars 2012 kl. 1900 på Folkets Hus *** Hjemmeside: www.nordrefinstad.no

Detaljer

Protokoll. Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L. Ekrom skole 23.april 2003

Protokoll. Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L. Ekrom skole 23.april 2003 Protokoll Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L Ekrom skole 23.april 2003 Det var 34 stemmeberettigede tilstede, samt 6 fullmakter. Del 1: Åpning og konstituering Sak 1/03: Godkjenning av innkalling

Detaljer

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Klokken 20:00 åpning 1. Konstituering a. Valg av ordstyrer, referent, to til å underskrive protokollen og tellekorps. Utvalget foreslår Teodor

Detaljer

ENGERJORDET SAMEIE og VEL Årsmøtet 24.4.2002 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET

ENGERJORDET SAMEIE og VEL Årsmøtet 24.4.2002 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET 1 ÅRSBERETNING...2 1.1 STYRE OG UTVALG...2 1.2 BOMILJØ OG SIKKERHET...3 1.3 TOMTEGRENSER...4 1.4 REGNSKAP OG SAMEIEAVGIFT...4 1.5 SAK3/2001 - SETNINGER...4 1.6 SAK4/2001 LEKEPLASSEN...6

Detaljer

Som tellekorps ble Bjørn Andresen og Petter Kirkhus foreslått. Vedtak: Godkjent

Som tellekorps ble Bjørn Andresen og Petter Kirkhus foreslått. Vedtak: Godkjent 1 Øvre Grorud Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Grorud Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30

innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30 Kringsjå Grendelag innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning 3. Regnskap 2011 4. Meddelelse av

Detaljer

A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG

A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG Til andelseierne. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag onsdag 18. april 2007, kl 1800

Detaljer

Protokoll fra generalforsamling 2002

Protokoll fra generalforsamling 2002 Protokoll fra generalforsamling 2002 A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 24. APRIL 2002, EKROM SKOLE Det var 30 stemmeberettigede tilstede, samt 6 fullmakter. DEL 1. åpning og konstituering. SAK 1/01 GODKJENNING

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET KRINGSJÅ GRENDELAG SA, ORG.NR. 971255080, vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 10.februar 2015

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET KRINGSJÅ GRENDELAG SA, ORG.NR. 971255080, vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 10.februar 2015 I Kringsjå Grendelag bor vi tett og det er viktig at alle tar hensyn til våre naboer det er det som gjør området vårt så hyggelig å bo i. Siden vi er selveiere for våre boliger vil ikke vedtektene våre

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2014 Det 29. ordinære årsmøtet i Nyjordet Vel 19. mars 2014

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2014 Det 29. ordinære årsmøtet i Nyjordet Vel 19. mars 2014 Org nr : 998 846 471 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2014 Det 29. ordinære årsmøtet i Nyjordet Vel 19. mars 2014 1 KONSTITUERING Det var 25 boligeiere tilstede + 4 fullmakter, totalt 29 gyldige stemmer Innkalling:

Detaljer

Møteleder; Forslag om utenforstående møteleder av Olga Nybø. Olav Sande ble foreslått, ingen innvendinger mot dette.

Møteleder; Forslag om utenforstående møteleder av Olga Nybø. Olav Sande ble foreslått, ingen innvendinger mot dette. Referat Årsmøte Sameiet R3D Randaberg Forsamlingshus, Randaberg 13.04.10 kl.19.00 Tilstede: Styret i Sameiet R3D Følgende leiligheter var representert med stemmerett: Ingrid Waage C202, Olga Nybø D202,

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2014. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel:

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2014. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Generalforsamling Dalsåsen Vel 214 Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Onsdag 19. mars kl. 18.3 på personalrommet, 2.etg på Mortensrud skole. Dagsorden 1. Godkjenning av frammøtte

Detaljer

Referat fra årsmøte torsdag 26. februar 2015

Referat fra årsmøte torsdag 26. februar 2015 Referat fra årsmøte torsdag 26. februar 2015 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet 3. Referat fra årsmøtet

Detaljer

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig borettslag 27. april 2010 klokka 19:00 på Øvre Disen Velhus:

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig borettslag 27. april 2010 klokka 19:00 på Øvre Disen Velhus: Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig borettslag 27. april 2010 klokka 19:00 på Øvre Disen Velhus: Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster

Detaljer