Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening"

Transkript

1 Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Torsdag 18. februar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 14. januar Saksliste: 1. Åpning av møtet med valg av referent og ordstyrer 2. Godkjenning av årsmøteinnkalling 3. Årsberetning 4. Regnskap og revisjon Innkomne saker 6. Fastsettelse av kontingent Budsjett Valg av styre, revisorer og ny valgkomité Vedlegg: Årsberetning Regnskap 2009 Revisorberetning 2009 Innkomne saker med styrets innstilling Kontingent for 2010 Budsjett 2010 Kandidater til nytt styre, revisorer og valgkomité Vedtekter for Midtunhaugen Velforening Vel møtt! Hilsen Styret

2 Årsberetning 2009 Styret i Midtunhaugen Velforening har bestått av følgende personer i 2009: Idar Rydland, Midtunhaugen 230, leder t.o.m Eivind Fjeld, Midtunhaugen 214, nestleder, leder f.o.m Irene Thorsnes, Midtunhaugen nr. 51, kasserer Torgeir Jensen, Midtunhaugen 128, webansvarlig, nestleder f.o.m Audhild Kårdal Midtunhaugen 198 Varamedlemmer til styret: Stein Roar Helle, Midtunhaugen 250 Beate Myking, Midtunhaugen 196 Da Idar Rydland så seg nødt til å trekke seg fra styret sensommeren, ble Stein Roar Helle trukket inn i styret fra 19. august De viktigste sakene som styret har arbeidet med i 2009 er: Vedlikehold Det har ikke vært gjennomført fellesdugnader i I 2008 ble det etablert en avtale om vedlikehold av grøntareal med Nattland Hage & Anlegg AS. Det er en løpende avtale med gjensidig oppsigelsestid på 3 mnd. Vedlikeholdet innbefatter kalking og gjødsling, beskjæring, ugressprøyting og håndluking etter behov. Styret synes jobben som er gjort, er godt utført. Dersom medlemmene i velforeningen har noen innspill, tar vi dem gjerne imot. Eiendomsskatt fellesareal/garasjeanlegg Styret har tidligere blitt kontaktet mhp forholdene rundt forsikring, brannsikring, vedlikehold etc. men vil ikke gjøre noe med dette da alle garasjeanlegg er private. Velforeningen betaler p.t. eiendomsskatten for garasjeanlegget under 33-43, og har flere ganger tatt dette opp med Bergen kommune uten å få gehør. Det nye styret bør derfor be eierne av disse garasjeplassene inngå en kontrakt om dekking av utgifter, slik at velforeningen kan videresende regningen til denne gruppen. Webside Velforeningens nettside ble etablert og satt i drift mars Siden er driftet av styret, og inneholder generell informasjon, oversikt over aktuelle saker, kontaktside og dokumenter, inkludert oversiktskart og årsmøtedokumenter. Styret kan kontaktes på epost Strøkasser Det er kjøpt inn og plassert ut to ekstra strøkasser. Styret bestiller etterfylling ved behov. Det oppfordres til at folk strør utenfor sine boliger/hager ved behov, og at styret blir informert om kasser som er tomme. Styret anser at det er behov for ytterligere 3 nye kasser, samt at to gamle må byttes, og en eksisterende bør flyttes. Neste styre følger opp saken når snøen forsvinner.

3 Oversikt over velforeningens fellesarealer I forbindelse med en innkommet sak på årsmøtet i 2009 ble styret bedt om å fremskaffe fullstendig oversikt over velforeningens fellesareal. Dette fremgår av vedlagte kart. Området som er eid av velforeingen, er blitt tinglyst på vårt org.nr Kartet viser Midtunhaugen med gnr og bnr i parentes. Blå områder er eid av velforeningen (43/688), røde eid av Bergen kommune (43/696) og grønne av eid Nydal Eiendom (43/695)

4 Lekeplasser Midtre lekeplass Utbedringen av midtre lekeplass er gjennomført i henhold til planer og bestillinger gjort av styret i 2008, og vedtatt på årsmøtet En av naboene har etter forespørsel fra styret fylt sandkassen, utgiftene til sand dekket av velforeningen. Lekeplassen er nå i overensstemmelse med lover og regler, og arbeidet anses avsluttet. Nedre lekeplass Det ble vedtatt på årsmøte 2009 at nedre lekeplass skal oppgraderes til natur-lekeplass og friområde uten fargerike lekestativ. Arbeidet med oppgradering er påbegynt i 2009, men det gjenstår fremdeles en del arbeid før denne er ferdig. Se for øvrig egen sak om nedre lekeplass. Ny enebolig ved nedre lekeplass I forbindelse med nybygging benyttes det en strømkabel som går gjennom nedre lekeplass, men denne vil fjernes når en permanent ordning er på plass. Styret er i dialog med eier angående sikring av veien ovenfor lekeplassen, samt stien som går mellom lekeplass og parkeringen mellom nr. 55 og 33. Utbygging på Grønhaugen Coop har sendt en privat reguleringsplan som vil berøre akebakken i Sandbrekketoppen. Styret har sendt innsigelse til Bergen kommune v/trygve Johnsen, Barns og unges representant i komité for miljø og byutvikling. Planarbeidet pågår fortsatt, men det er noe innskrenket i forhold til det varslede området, og det vil snarlig bli levert et planforslag til kommunen. Når kommunen har behandlet planforslaget, blir det lagt ut til offentlig høring, og naboer og berørte parter vil få tilsendt planforslaget fra kommunen. Vi får dermed anledning til å komme med eventuelle nye innsigelser til det aktuelle planforslaget før planen går videre til andre gangs behandling og vedtak skal fattes.

5 Regnskap og budsjett

6 Revisorberetning

7 Saker 1. Vedtektsendring dobbeltstemme på årsmøte På årsmøtet i 2009 var det stemmelikhet i en sak. Styrets leder brukte da sin dobbeltstemme. Men vedtektene er uklare på dette punktet, og bør endres slik at de enten sier klart og tydelig at styreleder har en dobbeltstemme, eller at ved stemmelikhet faller forslaget. Fra 5: [...]Ved avstemminger i styret har hver styrerepresentant én stemme. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Styret foreslår å utvide 6 med setningen i kursiv: [...]Ved valg og eventuelle avstemminger har hver eier (boligenhet) én stemme. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Et medlem kan la seg representere av et annet medlem eller husstandsmedlem ved fremlegging av skriftlig fullmakt. Ett medlem/husstandsmedlem kan bare møte med én fullmakt. 2. Bjørketrær til sjenanse for beboerne i rekken nr Ingebrigtsen i nr. 190 har på vegne av beboerene i , og med aksept fra naboene på andre siden av lekeplassen, foreslått å fjerne bjørketrærne på midtre lekeplass da de tar stadig mer av solen. De har også foreslått at lekeplassen kan beplantes med tuja. Trærne er nå blitt så høye at Ingebrigtsen henviser til naboloven, og trærne utgjør i tillegg en risiko om de skulle falle ned. Styret innstiller på at bjørketrærne fjernes ved roten, annen eksisterende beplantning kan eventuelt beskjæres, og at det etter behov beplantes med lavtvoksende vintergrønne busker. Styret innstiller videre på at dette dekkes i budsjettet under posten Oppgradering fellesområder med kr ,-. 3. Fjerning av hekk ved utkjørsel parkering nedenfor rekken Tallaksen i nr. 49 har reagert på at synbarheten ved utkjøring fra denne parkeringsplassen er for dårlig for å kunne ivareta sikkerheten. Det er derfor foreslått at hekkene fjernes og erstattes med lavtvoksende busker eller gress. Styret har inspisert utkjørselen, og har notert at det er lavtvoksende busker ved utkjørselen i et belte på rundt 4,5 m på ene siden og rundt 3,5 m på andre siden. En del av av hekken er i en avstand på rundt 2 m fra veikant, noe er nærmere. Beplanting er fin, og skjuler parkeringsplassen og skjermer delvis også mot støy og innsyn til husrekken ovenfor. Styret innstiller på at det ikke fjernes flere planter, men at det foretas en beskjæring, evt. flytting av busk(er) i samarbeid med Nattland Hage og Anlegg AS, samt at en ber kommunen sette opp 30 km/t sone skilt. 4. Brøyting Styret har mottatt flere klager på brøytingen i år, spesielt på at det er områder som ikke er tilstrekkelig brøytet. Styret gjør oppmerksom på at hovedveien, inkludert fortauene, gjennom feltet er kommunal og derfor ligger utenfor styrets ansvarsområde. Velforeningen har en avtale med Nattland Hage og Anlegg AS om brøyting og strøing ved snøfall på minimum 5cm. Oppkjørsler skal være tatt før kl 07.00, og resten av anlegget før kl Kontrakten er flere år gammel og justert muntlig etter hvert.

8 Styret innstiller på at brøytekontrakten reforhandles, og at det benyttes en kartskisse for å angi hvilke områder som skal brøytes. Ny kontrakt bør legges ut på hjemmesiden. 5. Søppel ved midtre papircontainer Det ser dessverre ikke ut til at oppfordringen fra styret om at en anskaffer egne papircontainere har hjulpet. Beboerne i rekken er fremdeles plaget av at det flyter papirboss rundt denne containeren. Styret må igjen oppfordre til at en er nøye med å legge bosset på plass, og at en ikke legger inn boss når innholdet i containeren når opp til luken. Styret gjør også oppmerksom på at det er en papircontainer også på parkeringsplassen nedenfor Styret oppfordrer beboerne til å skaffe seg sine egne papirbeholdere. Disse er gratis og bestilles hos BIR på tlf Papirbeholderen tømmes torsdag hver 4. uke. Sekk med plastemballasje kan settes frem sammen papirbeholderen, og blir hentet av to ulike biler samme dag. 6. Kjøring og parkering på gang og tilførselsveier, fellesareal Styret vil henvise til referat fra årsmøtet allerede i 2007 hvor det er gitt beskjed om at det er ikke anledning til å parkere på områder til velforeningen som ikke er øremerket parkering eller deler av velforeningens grønnareal. Styret har mottatt klager på at: det parkeres på arealet til nedre lekeplass det parkeres på velforeningens areal det kjøres og parkeres på gang og tilførselsveier det parkeres på fortau som er til hinder for barnevogner, rullestolbrukere og syklende barn, som tvinges ut i veien Noen beboere har hevdet at de har en kontrakt på at de eier deler av fellesareal. Da dette naturligvis vil ha konsekvenser for oppgradering av fellesareal, ber styret om at denne dokumentasjonen fremlegges snarest. Oversiktskart foran viser eierforholdene, og mer detaljerte kart over eiendomsgrenser kan også hentes fra Bergen kommune sine sider I henhold til tidligere årsmøtesak bes de som parkerer på fellesområdet å benytte parkeringsplassene, og at all parkering på fortauet opphører. Styret innstiller på at årsmøtet gir neste styre fullmakt til å avgjøre om det skal settes opp skilt med innkjøring forbudt unntatt for varelevering og/eller fysisk hindring for å unngå unødig kjøring og parkering på velforeningens arealer. 7. Merking av parkeringsplasser nedenfor Kvilhaug i nr. 41 foreslår å merke opp parkeringsplassene på parkeringsplassen nedenfor 33-43, da det er uoversiktlige parkeringsforhold her. Kostnaden er estimert til ca. kr Styret innstiller på at forslaget blir gjennomført. 8. Mangelfull drenering/vann i veien Neverdal i 244 klager over at det renner betydelige mengder vann i veien ned mot deres bolig, og ber om at dette undersøkes og det må gjøres noe med dreneringen.

9 Styret er usikker på om dette er innenfor velforeningens ansvarsområde, så vidt vi kan bedømme må dette gjelde en kommunal vei. Styret vil derfor innstille på at saken undersøkes av Neverdal, og at han eventuelt fremskaffer et pristilbud for å utbedre forholdet. 9. Nedre lekeplass Albert i nr. 69 har på vegne av beboerene i nr. 55,65,67,69,71,73,77 bedt styret om å redegjøre for hva som er gjort på nedre lekeplass, samt fremlegge planer og tegninger for videre fremdrift, med økonomiske rammer.

10 Lekeplasser i Midtunhaugen Det er 3 lekeplasser innen velforeningens område. I tillegg er det en stor barnehage øverst i feltet, med apparater og uteområde som velforeningens medlemmer kan bruke når barnehagen er stengt. Status for lekeplassene i velforeningens område: 1) Øvre er ikke i bruk og er svært liten 2) Midtre er oppgradert i Tilpasset for aldersgruppen 1-7 år. 3) Nedre den største lekeplassen/grøntareal. Har inneholdt apparater tilpasset aldersgruppen 1-7 år og har vært svært overgrodd de siste årene. Samtlige lekeplasser har vært innrettet på den minste aldersgruppen, hvilket var naturlig i et nytt boligområde. Men ungene vokser til og det er behov for områder der også barn i aldersgruppen 7-15 år kan ha glede av å være. Da barnehagen ble bygget, mistet barna/ungdommene friområdet som lå der barnehagen ligger nå. Denne aldersgruppen oppholder seg delvis på fortau og nær vei, og det har oppstått flere trafikkfarlige situasjoner. Styret har hatt fokus på lekeplassene og grøntareal i flere år. Nedre lekeplass Oppgradering av nedre lekeplass har vært oppe som sak på de siste 3 årsmøtene, se årsmøtedokumentene som ligger under Dokumenter på Kort oppsummert ble det på årsmøtet 2007 avsatt kr for å oppgradere nedre lekeplass. Styret ble gitt fullmakt til å disponere disse midlene til fellesarealets beste. Fra referatet: Det er ønskelig å beholde området som lekeplass for de aller minste, men det ble henstilt til styret å vurdere alternativ parallell bruk av området. Styret kontaktet en landskapsarkitekt for å få laget en plan for bedre utnyttelse av nedre lekeplass og en vurdering av midtre lekeplass. Plan for nedre lekeplass ble lagt ved årsmeldingen Basert på denne skissen sendte tre beboere (Lund i nr.53, Thorsnes i nr. 51 og Sebak i nr. 79) et alternativt forslag med skisse til styret høsten Dette var justeringer på planen presentert på årsmøtet 2008, og et ønske om at det skulle bli en naturlekeplass og friområde uten fargerike lekestativ. I forslaget fra gruppen ble ballek område, sandkasse og sittegrupper fra landskapsarkitektens forslag beholdt. Det ble også tegnet inn klatrestativ i naturmaterialer. Det ble lagt opp til at området kunne benyttes parallelt både av store og små. Som sak til årsmøtet leverte Sebak og Thorsnes (i nr. 79 og 51) følgende forslag: nedre lekeplass innrettes mot aldersgruppen 7-15 år. Og at det bevilges kr til oppgraderingen, slik at arbeidet kan igangsettes i løpet av våren. Til dette var styrets innstilling: Forslaget er i tråd med styrets pågående arbeid og planer på nedre lekeplass. Med de mottatte tilbudene på midtre lekeplass, er det ikke rom for å sette av mer enn ca. kr til nedre lekeplass i Dette vil være nok midler til å få en brukende lekeplass, og så kan jobben sluttføres neste år. Summen ble redusert til kr på årsmøtet. I årsmelding 2009 ble alle beboere oppfordret til å komme med konkrete forslag til utforming eller aktuelle apparater. Hva som er gjort i 2009 På første styremøte etter årsmøtet ble det nedsatt en lekeplass arbeidsgruppe, bestående av de 3 styremedlemmene Torgeir Jensen, Irene Thorsnes og Audhild Kårdal. Det ble foretatt flere befaringer på lekeplassområdet, både av arbeidsgruppen og av styret samlet. Det ble utarbeidet et anbudsdokument der aktivitetene ble delt opp for bedre å kunne

11 sammenligne pris fra de forskjellige anbyderne. Det ble under finanskrisen hentet inn anbud for arbeid på nedre lekeplass. Etter en anbudsrunde med tre anleggsgartnere, vedtok styret i juni å engasjere Nattland Hage og Anlegg AS. Det ble vedtatt å starte arbeidet med fjerning av utrangerte lekeapparater, generell opprydning/beskjæring/fjerning av vegetasjon/trær/busker, planering, skaffe ny sandkasse og anlegge plen. Grusdekke ble vurdert, men det krever bedre underlag enn gressdekke og ville bli en del dyrere. Grus må vedlikeholdes for groing og ugras og det må etterfylles. Styret mottok ingen konkrete forslag til utforming eller til apparater. Styret ønsket også å demontere husken for å få bedre plass til frilek, siden midtre lekeplass og barnehagen også har husker. Styret ønsket videre å gjenopprette en steingard fra gamle dager, som delvis hadde rast sammen og delvis var ødelagt av heggetrær med røtter inn i steingarden. Igangsetting av arbeidet på nedre lekeplass ble imidlertid utsatt grunnet en henvendelse 7. juni fra beboere i øvre rekke ved lekeplassen. Styret hadde deretter endel mailkorrespondanse med gruppen, inviterte samtlige i gruppen til møte 22. september og foretok ny befaring med de involverte. Det ble besluttet å beholde husken. Dermed ble heller ikke ball-lekområdet innerst på lekeplassen realisert. Nattland Hage og Anlegg AS startet arbeidet i november Nedre lekeplass hadde et budsjett på kr i 2009, av dette er kr brukt til følgende: Ryddet området for kratt, busker, trær og fjernet røtter - men beholdt en del trær, bl.a flere heggetrær, rogn, ask, bjørk samt de store trærne ned mot nr.55, samt opp mot nr. 65. Planert området noe. Fjernet utrangerte lekeapparater; sklie og sandkasse (rammen var råtnet). Satt opp ny sandkasse med sand. Lagt på ny masse og jord. Lagt ferdigplen på deler av området (klarert med anleggsgartner å legge såpass sent på året). Med dette vil området kunne tas i bruk en del tidligere enn dersom det skulle såes ny plen. Redusert basseng rundt huske innenfor gjeldende regler. Gjenopprettet steingard delvis, dvs fjernet røtter som vokste inn i den og bygget opp igjen til samme høyde over det hele. Til dette ble det brukt noen av steinene i ytterkanten, siden der manglet en del stein i selve steingarden. Anlagt jordvoll mot nedre rekke for senere beplantning av hekk for å skjerme ungene mot skrent, samt for å hindre innsyn til husene nedenfor. Lagt på duk/bark på jordvollen. Lagt på bark på skråning mot platå Boret hull i berg på platå og satt opp gjerde Plantet 1 orange azalea, 11 syriner, 1 fagerbusk, 1 sypress og 3 heggsøtemispler Under selve arbeidet har Irene Thorsnes og Audhild Kårdal fungert som koordinatorer mellom Nattland Hage og Anlegg AS og resten av styret. Ulike beslutninger som har vært nødvendig å ta underveis har vært tatt av hele styret. Videre arbeid Det ble gjort en del basisarbeid på nedre lekeplass i Fokusområdet fremover bør være å sørge for at lekeplassen blir et trygt område å leke på ved å avgrense lekeplassen i forhold til vei. Samt forsøke å få til en lekeplass som kan fungere godt og bli et trivelig og

12 spennende sted for både små og store. Lekeplassen bør ha et begrenset antall inn- og utganger, slik at ikke ungene kan løpe ut fra lekeplassen alle steder og ut i veien. Avgrense og innramme lekeplassen mot husrekkene nedenfor og ovenfor ved hjelp av vintergrønne busker. Dette vil medvirke til et mer avskjermet og lunere område og vil delvis kunne forhindre innsyn til hus og hager. Beplantning generelt: Det ble fjernet noen heggetrær som vokste inn i steingarden og som huset mye møll-larver. Det kan gjerne plantes noe annet i området rundt steingarden. Vi vil blant annet foreslå å plante noen bærbusker og gjerne noen frukttrær som ungene kan kose seg med. Styret ønsker å se hvordan lekeplassen/grøntområdet fungerer når plassen tas i bruk og vil ikke anbefale å gå til innkjøp av dyre apparater, som også kan være ganske kostbare å sette opp, før en evt. ser behovet for det. Dersom noen har tiloverskomne, brukbare busker ta gjerne kontakt med styret. Det er mulig de kan brukes på nedre lekeplass. Forslag til vedtak for nedre lekeplass i 2010: Det bevilges kr til arbeid som prioriteres i henhold til følgende liste: 1. Sprøyte mot ugress til våren, ved spiring. Dette ligger inne i anbudet fra 2009 med kr Sette opp balanseapparat Junior Spica, beregnet for aldersgruppen 2-6 år, se Dette apparatet ble kjøpt inn til midtre lekeplass, men det ble ikke stor nok sikkerhetssone (Ø3,4 m) til apparatet der. 3. Fullføre plenlegging det gjenstår ca 60 kvm. 4. Plante hekk på platåkant i forlengelse av oppsatt gjerde. Denne kan fungere som et slags gjerde og forhindre de små fra å dette ned skråningen fra sandkassen. 5. Skråning mot platå: Plante busker som både vil se fint ut og samtidig forhindre erosjon 6. Avgrense lekeplassen mot øvre vei vha en hekk t.o.m. inngang til lekeplassen ved BKKboks: Legge jordvoll langs veien og beplante med vintergrønne busker. Nattland Hage og Anlegg AS foreslo rododendron og det kan synes som et godt valg, da de er frodige og vintergrønne, tette, vakre når de blomstrer og kan fås i ulike høyder. 7. Beplantning i jordvoll ovenfor nr med busker, fortrinnsvis vintergrønne for å avgrense lekeplassen og skjerme mot innsyn. 8. Legge grus i inngangsvei til lekeplassen, bredt nok til barnevogner og rullestolbrukere. 9. Generell beplantning: Det kan bli aktuelt med ytterligere beplantning på deler av grøntarealet/lekeplassen, for eksempel kan det bli flott med noen frodige og duftende busker/planter i skråningen bak sittegruppen, noen bærbusker og frukttrær i området ved steingarden mm. Det kan også evt. flyttes busker fra andre steder i velforeningens område, dersom det vokser for tett der. 10. Ferdigstillelse av steingarden. 11. Badminton/volleyball stativ, eventuelt kombinert med smashball flyttbart og trenger ingen fundamentering. 12. Avgrensning mot ny enebolig (nr. 25). Må avventes til boligbygging er mer ferdig. Styret har vært svært godt fornøyd med den jobben Nattland Hage og Anlegg AS har gjort så langt. De har kommet med gode innspill og gjort svært mye innen budsjettrammen. Vi

13 anbefaler at Nattland Hage og Anlegg AS fortsetter arbeidet i Da får vi også kontinuitet i arbeidet og vi kan sannsynligvis få arbeidet gjort innen våren/sommeren 2010.

14

15 Kontingent 2010 Kontingenten har stått uendret i mange år, mens kostnadene for vedlikehold av grøntarealer og brøyting øker i takt med den generelle prisstigningen. Styret vil derfor innstille til at kontingenten økes fra kr 1.400,- til kr 1.800,-. Valg av nytt styre Valgkomiteen har følgende innstilling til valg av styret for 2010: Styremedlemmer ikke på valg Irene Thorsnes Nr år igjen Nye styremedlemmer Nye varamedlemmer Revisorer Valgkomité 2009 Trer ut av styret/ valgkomité Trond Havelin Kari Dalland Liv Sverdrup Mette Monsen Audhild Kårdal Torgeir Jensen Ørjan Karlsen Stein Roar Helle Stein Roar Helle Beate Myking Audhild Kårdal Eivind Fjeld Torgeir Jensen Nr. 122 Nr. 73 Nr. 200 Nr. 110 Nr. 198 Nr. 128 Nr. 198 Nr. 250 Nr. 250 Nr. 196 Nr. 198 Nr. 214 Nr år 1 år 2 år 2 år 1 år 1 år 1 år (gjenvalg) 1 år

16 Vedtekter for Midtunhaugen Velforening 1 Eier av bolig/boligseksjon har plikt til å være medlem av velforeningen i henhold til paragraf 6 i kjøpekontrakt. Med eier i disse vedtakene menes gårds- og bruksnummer. 2 Velforeningen skal ha et styre bestående av fem medlemmer: leder, nestleder, kasserer og to styremedlemmer. I tillegg velges det to varamedlemmer (ikke personlige). Representantene velges for en periode på to år. Det skal tilstrebes at en del av styret er på valg hvert år, slik at tre av styremedlemmene velges det ene året, og de resterende to er på valg det påfølgende år. Eier er forpliktet til å motta valg til styret, men er ikke forpliktet til å motta gjenvalg når denne sitter i styret. 3 Velforeningen skal stå som eier av fellesarealer. Under fellesareal inngår ikke garasjeanlegg og kloakkpumper som ikke overtas av det offentlige. Velforeningen skal ivareta medlemmenes interesser hva angår opparbeiding og disponering av fellesarealer, samt vedlikehold. 4 Hver eier plikter å bære sin del av utgiftene til driften av velforeningen, innenfor det ansvarsområde vedtektene beskriver. Medlemmene betaler årlig kontingent og deltar i nødvendig finansiering av foreningens oppgaver. Kontingentens størrelse fastsettes på årsmøtet. 5 Styret avholder møter etter innkalling fra leder. Det skal som minimum avholdes ett møte i kvartalet. Styret utfører sin gjøremål i henhold til fullmater fra fellesmøter/årsmøtet. Styreleder og ett styremedlem i fellesskap har signaturrett og prokura. Styret kan ikke treffe avgjørelser av økonomisk betydning for medlemmene utover nødvendige utgifter til dekning av velforeningens primære gjøremål, jfr. 3. Styret gjennomfører årsmøtet innen utgangen av april. Styret kan innkalle til fellesmøte når de finner dette nødvendig eller når minst 20% av medlemmene krever det. Ved avstemminger i styret har hver styrerepresentant én stemme. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Valgkomité med tre medlemmer velges av årsmøtet. 6 Varsel om årsmøte eller fellesmøte skal skje med minst 14 dagers varsel. Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må rettes skriftlig til leder innen en dato som fastsettes av styret. Melding om denne fristen skal sendes ut skriftlig til medlemmene minst 14 på forhånd. Årsmøtet/fellesmøtet er beslutningsdyktig med de medlemmene som er til stede. Ved valg og eventuelle avstemminger har hver eier (boligenhet) én stemme. Et medlem kan la seg representere av et annet medlem eller husstandsmedlem ved fremlegging av skriftlig fullmakt. Et medlem/ husstandsmedlem kan bare møte med én fullmakt. Avgjørelser som endrer bruken av fellesareal skal treffes av årsmøte/fellesmøte. Forslag til endringer skal være utsendt sammen med innkalling. Alle beslutninger skjer med alminnelig flertall. Vedtektsendringer kan imidlertid bare vedtas på årsmøtet og krever minst 2/3 flertall. Votering skal skje skriftlig hvis én eller flere stemmeberettigede forlanger det. Bare medlemmer som har innbetalt den fastsatte kontingent har stemmerett på årsmøte/fellesmøte. Foreningens regnskap revideres av to interne revisor som velges av årsmøtet for to år. 7 Henvendelser rettes skriftlig til lederen. 8 På årsmøte skal behandles: Årsberetning og revidert regnskap Anvendelse av overskudd Meddelelse av ansvarsfrihet for styret Budsjettforslag og fastsettelse av medlemskontingent Valg til styret og revisor, jfr. 2 og 6 Andre eventuelle saker som fremgår av innkallingen

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B Dagsorden: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering, valg av møteleder,

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5

1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5 Innholdsfortegnelse 1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5 2.1.2. VIRKEMÅTE - ÅRSOPPGAVER... 6 2.1.3. LEDERENS OPPGAVER...

Detaljer

Årsberetning for 2010

Årsberetning for 2010 Områdeutvalget for Søreide Områdeutvalget for Søreide En interesseorganisasjon for velforeninger tilknyttet Søreide skolekrets Org.nr 990 554 153 www.soreide.info Årsberetning for 2010 Aktiviteter i 2010.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE Vedtekter for Løvlia Boligsameie, vedtatt på sameiermøte 23/4-2014 1 Løvlia Boligsameie Siden 1989................................................ VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE Vedtatt i sameiermøte

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke.

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Vedtekter for Wessel Vel Postboks 208, 1541 Vestby http://www.wesselvel.org post@wesselvel.org Org. nr. 983 825 818. Revidert 30.

Vedtekter for Wessel Vel Postboks 208, 1541 Vestby http://www.wesselvel.org post@wesselvel.org Org. nr. 983 825 818. Revidert 30. Innhold Vedtekter for Wessel Vel Postboks 208, 1541 Vestby http://www.wesselvel.org post@wesselvel.org Org. nr. 983 825 818 Revidert 30. juni 2009 1 Velforeningen... 1 1.1 Wessel Vel... 1 1.1.1 Omfang

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Protokoll. Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L. Ekrom skole 23.april 2003

Protokoll. Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L. Ekrom skole 23.april 2003 Protokoll Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L Ekrom skole 23.april 2003 Det var 34 stemmeberettigede tilstede, samt 6 fullmakter. Del 1: Åpning og konstituering Sak 1/03: Godkjenning av innkalling

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Tid : Torsdag 14. april 2011 kl. 19:00 21:00 (NB: Dag endret fra 13. april) Sted: Lofsrud skole,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Borettslagets formål... 4 Borettslagets Organisasjon... 4 Generalforsamlingen...

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S)

HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) Håndbok for beboere i Vestlifaret Boligsameie 1 HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) DENNE HÅNDBOK ER MENT SOM ET HJELPEMIDDEL. FOR AT DEN SKAL FUNGERE ER DET VIKTIG AT DU OPPDATERER DEN

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer