Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening"

Transkript

1 Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Torsdag 18. februar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 14. januar Saksliste: 1. Åpning av møtet med valg av referent og ordstyrer 2. Godkjenning av årsmøteinnkalling 3. Årsberetning 4. Regnskap og revisjon Innkomne saker 6. Fastsettelse av kontingent Budsjett Valg av styre, revisorer og ny valgkomité Vedlegg: Årsberetning Regnskap 2009 Revisorberetning 2009 Innkomne saker med styrets innstilling Kontingent for 2010 Budsjett 2010 Kandidater til nytt styre, revisorer og valgkomité Vedtekter for Midtunhaugen Velforening Vel møtt! Hilsen Styret

2 Årsberetning 2009 Styret i Midtunhaugen Velforening har bestått av følgende personer i 2009: Idar Rydland, Midtunhaugen 230, leder t.o.m Eivind Fjeld, Midtunhaugen 214, nestleder, leder f.o.m Irene Thorsnes, Midtunhaugen nr. 51, kasserer Torgeir Jensen, Midtunhaugen 128, webansvarlig, nestleder f.o.m Audhild Kårdal Midtunhaugen 198 Varamedlemmer til styret: Stein Roar Helle, Midtunhaugen 250 Beate Myking, Midtunhaugen 196 Da Idar Rydland så seg nødt til å trekke seg fra styret sensommeren, ble Stein Roar Helle trukket inn i styret fra 19. august De viktigste sakene som styret har arbeidet med i 2009 er: Vedlikehold Det har ikke vært gjennomført fellesdugnader i I 2008 ble det etablert en avtale om vedlikehold av grøntareal med Nattland Hage & Anlegg AS. Det er en løpende avtale med gjensidig oppsigelsestid på 3 mnd. Vedlikeholdet innbefatter kalking og gjødsling, beskjæring, ugressprøyting og håndluking etter behov. Styret synes jobben som er gjort, er godt utført. Dersom medlemmene i velforeningen har noen innspill, tar vi dem gjerne imot. Eiendomsskatt fellesareal/garasjeanlegg Styret har tidligere blitt kontaktet mhp forholdene rundt forsikring, brannsikring, vedlikehold etc. men vil ikke gjøre noe med dette da alle garasjeanlegg er private. Velforeningen betaler p.t. eiendomsskatten for garasjeanlegget under 33-43, og har flere ganger tatt dette opp med Bergen kommune uten å få gehør. Det nye styret bør derfor be eierne av disse garasjeplassene inngå en kontrakt om dekking av utgifter, slik at velforeningen kan videresende regningen til denne gruppen. Webside Velforeningens nettside ble etablert og satt i drift mars Siden er driftet av styret, og inneholder generell informasjon, oversikt over aktuelle saker, kontaktside og dokumenter, inkludert oversiktskart og årsmøtedokumenter. Styret kan kontaktes på epost Strøkasser Det er kjøpt inn og plassert ut to ekstra strøkasser. Styret bestiller etterfylling ved behov. Det oppfordres til at folk strør utenfor sine boliger/hager ved behov, og at styret blir informert om kasser som er tomme. Styret anser at det er behov for ytterligere 3 nye kasser, samt at to gamle må byttes, og en eksisterende bør flyttes. Neste styre følger opp saken når snøen forsvinner.

3 Oversikt over velforeningens fellesarealer I forbindelse med en innkommet sak på årsmøtet i 2009 ble styret bedt om å fremskaffe fullstendig oversikt over velforeningens fellesareal. Dette fremgår av vedlagte kart. Området som er eid av velforeingen, er blitt tinglyst på vårt org.nr Kartet viser Midtunhaugen med gnr og bnr i parentes. Blå områder er eid av velforeningen (43/688), røde eid av Bergen kommune (43/696) og grønne av eid Nydal Eiendom (43/695)

4 Lekeplasser Midtre lekeplass Utbedringen av midtre lekeplass er gjennomført i henhold til planer og bestillinger gjort av styret i 2008, og vedtatt på årsmøtet En av naboene har etter forespørsel fra styret fylt sandkassen, utgiftene til sand dekket av velforeningen. Lekeplassen er nå i overensstemmelse med lover og regler, og arbeidet anses avsluttet. Nedre lekeplass Det ble vedtatt på årsmøte 2009 at nedre lekeplass skal oppgraderes til natur-lekeplass og friområde uten fargerike lekestativ. Arbeidet med oppgradering er påbegynt i 2009, men det gjenstår fremdeles en del arbeid før denne er ferdig. Se for øvrig egen sak om nedre lekeplass. Ny enebolig ved nedre lekeplass I forbindelse med nybygging benyttes det en strømkabel som går gjennom nedre lekeplass, men denne vil fjernes når en permanent ordning er på plass. Styret er i dialog med eier angående sikring av veien ovenfor lekeplassen, samt stien som går mellom lekeplass og parkeringen mellom nr. 55 og 33. Utbygging på Grønhaugen Coop har sendt en privat reguleringsplan som vil berøre akebakken i Sandbrekketoppen. Styret har sendt innsigelse til Bergen kommune v/trygve Johnsen, Barns og unges representant i komité for miljø og byutvikling. Planarbeidet pågår fortsatt, men det er noe innskrenket i forhold til det varslede området, og det vil snarlig bli levert et planforslag til kommunen. Når kommunen har behandlet planforslaget, blir det lagt ut til offentlig høring, og naboer og berørte parter vil få tilsendt planforslaget fra kommunen. Vi får dermed anledning til å komme med eventuelle nye innsigelser til det aktuelle planforslaget før planen går videre til andre gangs behandling og vedtak skal fattes.

5 Regnskap og budsjett

6 Revisorberetning

7 Saker 1. Vedtektsendring dobbeltstemme på årsmøte På årsmøtet i 2009 var det stemmelikhet i en sak. Styrets leder brukte da sin dobbeltstemme. Men vedtektene er uklare på dette punktet, og bør endres slik at de enten sier klart og tydelig at styreleder har en dobbeltstemme, eller at ved stemmelikhet faller forslaget. Fra 5: [...]Ved avstemminger i styret har hver styrerepresentant én stemme. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Styret foreslår å utvide 6 med setningen i kursiv: [...]Ved valg og eventuelle avstemminger har hver eier (boligenhet) én stemme. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Et medlem kan la seg representere av et annet medlem eller husstandsmedlem ved fremlegging av skriftlig fullmakt. Ett medlem/husstandsmedlem kan bare møte med én fullmakt. 2. Bjørketrær til sjenanse for beboerne i rekken nr Ingebrigtsen i nr. 190 har på vegne av beboerene i , og med aksept fra naboene på andre siden av lekeplassen, foreslått å fjerne bjørketrærne på midtre lekeplass da de tar stadig mer av solen. De har også foreslått at lekeplassen kan beplantes med tuja. Trærne er nå blitt så høye at Ingebrigtsen henviser til naboloven, og trærne utgjør i tillegg en risiko om de skulle falle ned. Styret innstiller på at bjørketrærne fjernes ved roten, annen eksisterende beplantning kan eventuelt beskjæres, og at det etter behov beplantes med lavtvoksende vintergrønne busker. Styret innstiller videre på at dette dekkes i budsjettet under posten Oppgradering fellesområder med kr ,-. 3. Fjerning av hekk ved utkjørsel parkering nedenfor rekken Tallaksen i nr. 49 har reagert på at synbarheten ved utkjøring fra denne parkeringsplassen er for dårlig for å kunne ivareta sikkerheten. Det er derfor foreslått at hekkene fjernes og erstattes med lavtvoksende busker eller gress. Styret har inspisert utkjørselen, og har notert at det er lavtvoksende busker ved utkjørselen i et belte på rundt 4,5 m på ene siden og rundt 3,5 m på andre siden. En del av av hekken er i en avstand på rundt 2 m fra veikant, noe er nærmere. Beplanting er fin, og skjuler parkeringsplassen og skjermer delvis også mot støy og innsyn til husrekken ovenfor. Styret innstiller på at det ikke fjernes flere planter, men at det foretas en beskjæring, evt. flytting av busk(er) i samarbeid med Nattland Hage og Anlegg AS, samt at en ber kommunen sette opp 30 km/t sone skilt. 4. Brøyting Styret har mottatt flere klager på brøytingen i år, spesielt på at det er områder som ikke er tilstrekkelig brøytet. Styret gjør oppmerksom på at hovedveien, inkludert fortauene, gjennom feltet er kommunal og derfor ligger utenfor styrets ansvarsområde. Velforeningen har en avtale med Nattland Hage og Anlegg AS om brøyting og strøing ved snøfall på minimum 5cm. Oppkjørsler skal være tatt før kl 07.00, og resten av anlegget før kl Kontrakten er flere år gammel og justert muntlig etter hvert.

8 Styret innstiller på at brøytekontrakten reforhandles, og at det benyttes en kartskisse for å angi hvilke områder som skal brøytes. Ny kontrakt bør legges ut på hjemmesiden. 5. Søppel ved midtre papircontainer Det ser dessverre ikke ut til at oppfordringen fra styret om at en anskaffer egne papircontainere har hjulpet. Beboerne i rekken er fremdeles plaget av at det flyter papirboss rundt denne containeren. Styret må igjen oppfordre til at en er nøye med å legge bosset på plass, og at en ikke legger inn boss når innholdet i containeren når opp til luken. Styret gjør også oppmerksom på at det er en papircontainer også på parkeringsplassen nedenfor Styret oppfordrer beboerne til å skaffe seg sine egne papirbeholdere. Disse er gratis og bestilles hos BIR på tlf Papirbeholderen tømmes torsdag hver 4. uke. Sekk med plastemballasje kan settes frem sammen papirbeholderen, og blir hentet av to ulike biler samme dag. 6. Kjøring og parkering på gang og tilførselsveier, fellesareal Styret vil henvise til referat fra årsmøtet allerede i 2007 hvor det er gitt beskjed om at det er ikke anledning til å parkere på områder til velforeningen som ikke er øremerket parkering eller deler av velforeningens grønnareal. Styret har mottatt klager på at: det parkeres på arealet til nedre lekeplass det parkeres på velforeningens areal det kjøres og parkeres på gang og tilførselsveier det parkeres på fortau som er til hinder for barnevogner, rullestolbrukere og syklende barn, som tvinges ut i veien Noen beboere har hevdet at de har en kontrakt på at de eier deler av fellesareal. Da dette naturligvis vil ha konsekvenser for oppgradering av fellesareal, ber styret om at denne dokumentasjonen fremlegges snarest. Oversiktskart foran viser eierforholdene, og mer detaljerte kart over eiendomsgrenser kan også hentes fra Bergen kommune sine sider I henhold til tidligere årsmøtesak bes de som parkerer på fellesområdet å benytte parkeringsplassene, og at all parkering på fortauet opphører. Styret innstiller på at årsmøtet gir neste styre fullmakt til å avgjøre om det skal settes opp skilt med innkjøring forbudt unntatt for varelevering og/eller fysisk hindring for å unngå unødig kjøring og parkering på velforeningens arealer. 7. Merking av parkeringsplasser nedenfor Kvilhaug i nr. 41 foreslår å merke opp parkeringsplassene på parkeringsplassen nedenfor 33-43, da det er uoversiktlige parkeringsforhold her. Kostnaden er estimert til ca. kr Styret innstiller på at forslaget blir gjennomført. 8. Mangelfull drenering/vann i veien Neverdal i 244 klager over at det renner betydelige mengder vann i veien ned mot deres bolig, og ber om at dette undersøkes og det må gjøres noe med dreneringen.

9 Styret er usikker på om dette er innenfor velforeningens ansvarsområde, så vidt vi kan bedømme må dette gjelde en kommunal vei. Styret vil derfor innstille på at saken undersøkes av Neverdal, og at han eventuelt fremskaffer et pristilbud for å utbedre forholdet. 9. Nedre lekeplass Albert i nr. 69 har på vegne av beboerene i nr. 55,65,67,69,71,73,77 bedt styret om å redegjøre for hva som er gjort på nedre lekeplass, samt fremlegge planer og tegninger for videre fremdrift, med økonomiske rammer.

10 Lekeplasser i Midtunhaugen Det er 3 lekeplasser innen velforeningens område. I tillegg er det en stor barnehage øverst i feltet, med apparater og uteområde som velforeningens medlemmer kan bruke når barnehagen er stengt. Status for lekeplassene i velforeningens område: 1) Øvre er ikke i bruk og er svært liten 2) Midtre er oppgradert i Tilpasset for aldersgruppen 1-7 år. 3) Nedre den største lekeplassen/grøntareal. Har inneholdt apparater tilpasset aldersgruppen 1-7 år og har vært svært overgrodd de siste årene. Samtlige lekeplasser har vært innrettet på den minste aldersgruppen, hvilket var naturlig i et nytt boligområde. Men ungene vokser til og det er behov for områder der også barn i aldersgruppen 7-15 år kan ha glede av å være. Da barnehagen ble bygget, mistet barna/ungdommene friområdet som lå der barnehagen ligger nå. Denne aldersgruppen oppholder seg delvis på fortau og nær vei, og det har oppstått flere trafikkfarlige situasjoner. Styret har hatt fokus på lekeplassene og grøntareal i flere år. Nedre lekeplass Oppgradering av nedre lekeplass har vært oppe som sak på de siste 3 årsmøtene, se årsmøtedokumentene som ligger under Dokumenter på Kort oppsummert ble det på årsmøtet 2007 avsatt kr for å oppgradere nedre lekeplass. Styret ble gitt fullmakt til å disponere disse midlene til fellesarealets beste. Fra referatet: Det er ønskelig å beholde området som lekeplass for de aller minste, men det ble henstilt til styret å vurdere alternativ parallell bruk av området. Styret kontaktet en landskapsarkitekt for å få laget en plan for bedre utnyttelse av nedre lekeplass og en vurdering av midtre lekeplass. Plan for nedre lekeplass ble lagt ved årsmeldingen Basert på denne skissen sendte tre beboere (Lund i nr.53, Thorsnes i nr. 51 og Sebak i nr. 79) et alternativt forslag med skisse til styret høsten Dette var justeringer på planen presentert på årsmøtet 2008, og et ønske om at det skulle bli en naturlekeplass og friområde uten fargerike lekestativ. I forslaget fra gruppen ble ballek område, sandkasse og sittegrupper fra landskapsarkitektens forslag beholdt. Det ble også tegnet inn klatrestativ i naturmaterialer. Det ble lagt opp til at området kunne benyttes parallelt både av store og små. Som sak til årsmøtet leverte Sebak og Thorsnes (i nr. 79 og 51) følgende forslag: nedre lekeplass innrettes mot aldersgruppen 7-15 år. Og at det bevilges kr til oppgraderingen, slik at arbeidet kan igangsettes i løpet av våren. Til dette var styrets innstilling: Forslaget er i tråd med styrets pågående arbeid og planer på nedre lekeplass. Med de mottatte tilbudene på midtre lekeplass, er det ikke rom for å sette av mer enn ca. kr til nedre lekeplass i Dette vil være nok midler til å få en brukende lekeplass, og så kan jobben sluttføres neste år. Summen ble redusert til kr på årsmøtet. I årsmelding 2009 ble alle beboere oppfordret til å komme med konkrete forslag til utforming eller aktuelle apparater. Hva som er gjort i 2009 På første styremøte etter årsmøtet ble det nedsatt en lekeplass arbeidsgruppe, bestående av de 3 styremedlemmene Torgeir Jensen, Irene Thorsnes og Audhild Kårdal. Det ble foretatt flere befaringer på lekeplassområdet, både av arbeidsgruppen og av styret samlet. Det ble utarbeidet et anbudsdokument der aktivitetene ble delt opp for bedre å kunne

11 sammenligne pris fra de forskjellige anbyderne. Det ble under finanskrisen hentet inn anbud for arbeid på nedre lekeplass. Etter en anbudsrunde med tre anleggsgartnere, vedtok styret i juni å engasjere Nattland Hage og Anlegg AS. Det ble vedtatt å starte arbeidet med fjerning av utrangerte lekeapparater, generell opprydning/beskjæring/fjerning av vegetasjon/trær/busker, planering, skaffe ny sandkasse og anlegge plen. Grusdekke ble vurdert, men det krever bedre underlag enn gressdekke og ville bli en del dyrere. Grus må vedlikeholdes for groing og ugras og det må etterfylles. Styret mottok ingen konkrete forslag til utforming eller til apparater. Styret ønsket også å demontere husken for å få bedre plass til frilek, siden midtre lekeplass og barnehagen også har husker. Styret ønsket videre å gjenopprette en steingard fra gamle dager, som delvis hadde rast sammen og delvis var ødelagt av heggetrær med røtter inn i steingarden. Igangsetting av arbeidet på nedre lekeplass ble imidlertid utsatt grunnet en henvendelse 7. juni fra beboere i øvre rekke ved lekeplassen. Styret hadde deretter endel mailkorrespondanse med gruppen, inviterte samtlige i gruppen til møte 22. september og foretok ny befaring med de involverte. Det ble besluttet å beholde husken. Dermed ble heller ikke ball-lekområdet innerst på lekeplassen realisert. Nattland Hage og Anlegg AS startet arbeidet i november Nedre lekeplass hadde et budsjett på kr i 2009, av dette er kr brukt til følgende: Ryddet området for kratt, busker, trær og fjernet røtter - men beholdt en del trær, bl.a flere heggetrær, rogn, ask, bjørk samt de store trærne ned mot nr.55, samt opp mot nr. 65. Planert området noe. Fjernet utrangerte lekeapparater; sklie og sandkasse (rammen var råtnet). Satt opp ny sandkasse med sand. Lagt på ny masse og jord. Lagt ferdigplen på deler av området (klarert med anleggsgartner å legge såpass sent på året). Med dette vil området kunne tas i bruk en del tidligere enn dersom det skulle såes ny plen. Redusert basseng rundt huske innenfor gjeldende regler. Gjenopprettet steingard delvis, dvs fjernet røtter som vokste inn i den og bygget opp igjen til samme høyde over det hele. Til dette ble det brukt noen av steinene i ytterkanten, siden der manglet en del stein i selve steingarden. Anlagt jordvoll mot nedre rekke for senere beplantning av hekk for å skjerme ungene mot skrent, samt for å hindre innsyn til husene nedenfor. Lagt på duk/bark på jordvollen. Lagt på bark på skråning mot platå Boret hull i berg på platå og satt opp gjerde Plantet 1 orange azalea, 11 syriner, 1 fagerbusk, 1 sypress og 3 heggsøtemispler Under selve arbeidet har Irene Thorsnes og Audhild Kårdal fungert som koordinatorer mellom Nattland Hage og Anlegg AS og resten av styret. Ulike beslutninger som har vært nødvendig å ta underveis har vært tatt av hele styret. Videre arbeid Det ble gjort en del basisarbeid på nedre lekeplass i Fokusområdet fremover bør være å sørge for at lekeplassen blir et trygt område å leke på ved å avgrense lekeplassen i forhold til vei. Samt forsøke å få til en lekeplass som kan fungere godt og bli et trivelig og

12 spennende sted for både små og store. Lekeplassen bør ha et begrenset antall inn- og utganger, slik at ikke ungene kan løpe ut fra lekeplassen alle steder og ut i veien. Avgrense og innramme lekeplassen mot husrekkene nedenfor og ovenfor ved hjelp av vintergrønne busker. Dette vil medvirke til et mer avskjermet og lunere område og vil delvis kunne forhindre innsyn til hus og hager. Beplantning generelt: Det ble fjernet noen heggetrær som vokste inn i steingarden og som huset mye møll-larver. Det kan gjerne plantes noe annet i området rundt steingarden. Vi vil blant annet foreslå å plante noen bærbusker og gjerne noen frukttrær som ungene kan kose seg med. Styret ønsker å se hvordan lekeplassen/grøntområdet fungerer når plassen tas i bruk og vil ikke anbefale å gå til innkjøp av dyre apparater, som også kan være ganske kostbare å sette opp, før en evt. ser behovet for det. Dersom noen har tiloverskomne, brukbare busker ta gjerne kontakt med styret. Det er mulig de kan brukes på nedre lekeplass. Forslag til vedtak for nedre lekeplass i 2010: Det bevilges kr til arbeid som prioriteres i henhold til følgende liste: 1. Sprøyte mot ugress til våren, ved spiring. Dette ligger inne i anbudet fra 2009 med kr Sette opp balanseapparat Junior Spica, beregnet for aldersgruppen 2-6 år, se Dette apparatet ble kjøpt inn til midtre lekeplass, men det ble ikke stor nok sikkerhetssone (Ø3,4 m) til apparatet der. 3. Fullføre plenlegging det gjenstår ca 60 kvm. 4. Plante hekk på platåkant i forlengelse av oppsatt gjerde. Denne kan fungere som et slags gjerde og forhindre de små fra å dette ned skråningen fra sandkassen. 5. Skråning mot platå: Plante busker som både vil se fint ut og samtidig forhindre erosjon 6. Avgrense lekeplassen mot øvre vei vha en hekk t.o.m. inngang til lekeplassen ved BKKboks: Legge jordvoll langs veien og beplante med vintergrønne busker. Nattland Hage og Anlegg AS foreslo rododendron og det kan synes som et godt valg, da de er frodige og vintergrønne, tette, vakre når de blomstrer og kan fås i ulike høyder. 7. Beplantning i jordvoll ovenfor nr med busker, fortrinnsvis vintergrønne for å avgrense lekeplassen og skjerme mot innsyn. 8. Legge grus i inngangsvei til lekeplassen, bredt nok til barnevogner og rullestolbrukere. 9. Generell beplantning: Det kan bli aktuelt med ytterligere beplantning på deler av grøntarealet/lekeplassen, for eksempel kan det bli flott med noen frodige og duftende busker/planter i skråningen bak sittegruppen, noen bærbusker og frukttrær i området ved steingarden mm. Det kan også evt. flyttes busker fra andre steder i velforeningens område, dersom det vokser for tett der. 10. Ferdigstillelse av steingarden. 11. Badminton/volleyball stativ, eventuelt kombinert med smashball flyttbart og trenger ingen fundamentering. 12. Avgrensning mot ny enebolig (nr. 25). Må avventes til boligbygging er mer ferdig. Styret har vært svært godt fornøyd med den jobben Nattland Hage og Anlegg AS har gjort så langt. De har kommet med gode innspill og gjort svært mye innen budsjettrammen. Vi

13 anbefaler at Nattland Hage og Anlegg AS fortsetter arbeidet i Da får vi også kontinuitet i arbeidet og vi kan sannsynligvis få arbeidet gjort innen våren/sommeren 2010.

14

15 Kontingent 2010 Kontingenten har stått uendret i mange år, mens kostnadene for vedlikehold av grøntarealer og brøyting øker i takt med den generelle prisstigningen. Styret vil derfor innstille til at kontingenten økes fra kr 1.400,- til kr 1.800,-. Valg av nytt styre Valgkomiteen har følgende innstilling til valg av styret for 2010: Styremedlemmer ikke på valg Irene Thorsnes Nr år igjen Nye styremedlemmer Nye varamedlemmer Revisorer Valgkomité 2009 Trer ut av styret/ valgkomité Trond Havelin Kari Dalland Liv Sverdrup Mette Monsen Audhild Kårdal Torgeir Jensen Ørjan Karlsen Stein Roar Helle Stein Roar Helle Beate Myking Audhild Kårdal Eivind Fjeld Torgeir Jensen Nr. 122 Nr. 73 Nr. 200 Nr. 110 Nr. 198 Nr. 128 Nr. 198 Nr. 250 Nr. 250 Nr. 196 Nr. 198 Nr. 214 Nr år 1 år 2 år 2 år 1 år 1 år 1 år (gjenvalg) 1 år

16 Vedtekter for Midtunhaugen Velforening 1 Eier av bolig/boligseksjon har plikt til å være medlem av velforeningen i henhold til paragraf 6 i kjøpekontrakt. Med eier i disse vedtakene menes gårds- og bruksnummer. 2 Velforeningen skal ha et styre bestående av fem medlemmer: leder, nestleder, kasserer og to styremedlemmer. I tillegg velges det to varamedlemmer (ikke personlige). Representantene velges for en periode på to år. Det skal tilstrebes at en del av styret er på valg hvert år, slik at tre av styremedlemmene velges det ene året, og de resterende to er på valg det påfølgende år. Eier er forpliktet til å motta valg til styret, men er ikke forpliktet til å motta gjenvalg når denne sitter i styret. 3 Velforeningen skal stå som eier av fellesarealer. Under fellesareal inngår ikke garasjeanlegg og kloakkpumper som ikke overtas av det offentlige. Velforeningen skal ivareta medlemmenes interesser hva angår opparbeiding og disponering av fellesarealer, samt vedlikehold. 4 Hver eier plikter å bære sin del av utgiftene til driften av velforeningen, innenfor det ansvarsområde vedtektene beskriver. Medlemmene betaler årlig kontingent og deltar i nødvendig finansiering av foreningens oppgaver. Kontingentens størrelse fastsettes på årsmøtet. 5 Styret avholder møter etter innkalling fra leder. Det skal som minimum avholdes ett møte i kvartalet. Styret utfører sin gjøremål i henhold til fullmater fra fellesmøter/årsmøtet. Styreleder og ett styremedlem i fellesskap har signaturrett og prokura. Styret kan ikke treffe avgjørelser av økonomisk betydning for medlemmene utover nødvendige utgifter til dekning av velforeningens primære gjøremål, jfr. 3. Styret gjennomfører årsmøtet innen utgangen av april. Styret kan innkalle til fellesmøte når de finner dette nødvendig eller når minst 20% av medlemmene krever det. Ved avstemminger i styret har hver styrerepresentant én stemme. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Valgkomité med tre medlemmer velges av årsmøtet. 6 Varsel om årsmøte eller fellesmøte skal skje med minst 14 dagers varsel. Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må rettes skriftlig til leder innen en dato som fastsettes av styret. Melding om denne fristen skal sendes ut skriftlig til medlemmene minst 14 på forhånd. Årsmøtet/fellesmøtet er beslutningsdyktig med de medlemmene som er til stede. Ved valg og eventuelle avstemminger har hver eier (boligenhet) én stemme. Et medlem kan la seg representere av et annet medlem eller husstandsmedlem ved fremlegging av skriftlig fullmakt. Et medlem/ husstandsmedlem kan bare møte med én fullmakt. Avgjørelser som endrer bruken av fellesareal skal treffes av årsmøte/fellesmøte. Forslag til endringer skal være utsendt sammen med innkalling. Alle beslutninger skjer med alminnelig flertall. Vedtektsendringer kan imidlertid bare vedtas på årsmøtet og krever minst 2/3 flertall. Votering skal skje skriftlig hvis én eller flere stemmeberettigede forlanger det. Bare medlemmer som har innbetalt den fastsatte kontingent har stemmerett på årsmøte/fellesmøte. Foreningens regnskap revideres av to interne revisor som velges av årsmøtet for to år. 7 Henvendelser rettes skriftlig til lederen. 8 På årsmøte skal behandles: Årsberetning og revidert regnskap Anvendelse av overskudd Meddelelse av ansvarsfrihet for styret Budsjettforslag og fastsettelse av medlemskontingent Valg til styret og revisor, jfr. 2 og 6 Andre eventuelle saker som fremgår av innkallingen

Referat fra årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening

Referat fra årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Referat fra årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Tirsdag 18. februar 2010 ble det avholdt ordinært årsmøte for Midtunhaugen Velforening, i Midtun Barnehage. 1. Åpning Møtet ble åpnet av styrets leder,

Detaljer

Årsmøte 2011. Midtunhaugen Velforening

Årsmøte 2011. Midtunhaugen Velforening Årsmøte 2011 Midtunhaugen Velforening Torsdag 31. januar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 8. januar 2011. Saksliste: 1. Åpning av møtet med valg

Detaljer

Årsmøte 2011. Midtunhaugen Velforening

Årsmøte 2011. Midtunhaugen Velforening Årsmøte 2011 Midtunhaugen Velforening Mandag 31. januar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 8. januar 2011. Saksliste: 1. Åpning av møtet med valg

Detaljer

Årsmøte 2012. Midtunhaugen Velforening

Årsmøte 2012. Midtunhaugen Velforening Årsmøte 2012 Midtunhaugen Velforening Tirsdag 6. mars kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet datert 16. januar 2012 Saksliste: 1. Åpning av møtet med

Detaljer

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel VEDTEKTER for Øvre Gleinåsen Vel Stiftet 22. juni 1976 Endringer: 3 endret etter vedtak generalforsamling 28.02.1978 9 endret etter vedtak generalforsamling 31.03.1981 9, 3.avsnitt endret etter vedtak

Detaljer

MIDTUNHAUGEN VELFORENING. Tirsdag 12.02.2013 kl. 19.30 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179)

MIDTUNHAUGEN VELFORENING. Tirsdag 12.02.2013 kl. 19.30 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) MIDTUNHAUGEN VELFORENING Tirsdag 12.02.2013 kl. 19.30 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Dagsorden: Vedlegg: 1. Åpning av møtet med valg av referent og ordstyrer 2. Godkjenning av årsmøteinnkalling

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 17. mars 2010 kl. 1900-2100 på BELSET Skole - Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

Vedtekter for Ytterholtet Velforening

Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening, stiftet den 8. november 2004. Vedtatt den 10. november 2004. Endringslogg Nr. Dato Punkt endret Endret av 1 13. desember 2004

Detaljer

Vedtekter for HEISTADMOEN VEL stiftet 27/ Vedtatt den 25/09-07 med senere endringer, senest av 27/02-08, 24/02-09 og 11/04-12

Vedtekter for HEISTADMOEN VEL stiftet 27/ Vedtatt den 25/09-07 med senere endringer, senest av 27/02-08, 24/02-09 og 11/04-12 Vedtekter for HEISTADMOEN VEL stiftet 27/06-2007. Vedtatt den 25/09-07 med senere endringer, senest av 27/02-08, 24/02-09 og 11/04-12 1. Navn Foreningens navn er Heistadmoen Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

(2) Skogenfeltet vel er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld (forening).

(2) Skogenfeltet vel er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld (forening). VEDTEKTER FOR FORENINGEN SKOGENFELTET VEL Som vedtatt på stiftelsesmøte 21. januar 2015 1 Navn og foretaksform (1) Foreningens navn er Skogenfeltet vel. (2) Skogenfeltet vel er en selveiende og frittstående

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer

V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L

V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L 1. Medlemskap Pepperstad Skog Vel er en partipolitisk nøytral velforening som omfatter de til enhver tid tilflyttede eiendommer som utskilles fra

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 FOR MIDTUNHAUGEN VELFORENING Torsdag 19.03.2015 kl. 19.00 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179)

ÅRSBERETNING 2014 FOR MIDTUNHAUGEN VELFORENING Torsdag 19.03.2015 kl. 19.00 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) ÅRSBERETNING 2014 FOR MIDTUNHAUGEN VELFORENING Torsdag 19.03.2015 kl. 19.00 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Dagsorden: Vedlegg: 1. Åpning av møtet med valg av referent og ordstyrer 2. Godkjenning

Detaljer

VEDTEKTER. for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG. En firedel av en av firemannsboligene omtales i vedtektene som en eierseksjon.

VEDTEKTER. for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG. En firedel av en av firemannsboligene omtales i vedtektene som en eierseksjon. VEDTEKTER for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG 1 Navn: Formål - medlemsskap - ansvar. Foreningens navn er : Sjøvegen Huseierlag Sjøvegen Huseierlag er en forening hvis medlemskap er pliktig for alle innehavere

Detaljer

Vedtekter for Eikenga Huseierforening

Vedtekter for Eikenga Huseierforening Vedtekter for Eikenga Huseierforening 1. Navn og Eierforhold. Huseierforeningens navn skal være Eikenga Huseierforening. Huseierforeningen eier gnr.48 bnr.3 i Lier kommune med påstående anlegg og felles

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt på årsmøte 13.3.2010. Utarbeidet av. 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH

Vedtekter. Vedtatt på årsmøte 13.3.2010. Utarbeidet av. 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH BULANDET GRENDALAG Stiftet i 1989 Vedtekter Vedtatt på årsmøte 13.3.2010 Utarbeidet av 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH 1 1. Navn Grendalagets navn er Bulandet Grendalag. Vedtekter For Bulandet

Detaljer

6. mai fra kl. 17:00

6. mai fra kl. 17:00 Informasjonsskriv nr. 2/2008: Rusken, referat fra årsmøtet 2008 Ta ansvar for nærmiljøet og bli med på årets Rusken-aksjon 6. mai fra kl. 17:00 Samtlige beboere inkludert leietakere bes om å gjøre en innsats!

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

VEDTEKTER BJERKAKERSTRANDA VELFORENING

VEDTEKTER BJERKAKERSTRANDA VELFORENING VEDTEKTER FOR BJERKAKERSTRANDA VELFORENING Vedtatt på konstituerende generalforsamling 21.09.2005 Endret på generalforsamlingen 14. april 08. Bjerkakerstranda velforening Side 2 av 9 1. Navn 1-1 Foreningens

Detaljer

Til stede var 20 seksjonseiere, det ble levert 9 fullmakter, til sammen 29 stemmeberettigede. Fra ABBL møtte: Odd Arild Iversen.

Til stede var 20 seksjonseiere, det ble levert 9 fullmakter, til sammen 29 stemmeberettigede. Fra ABBL møtte: Odd Arild Iversen. ÅMOTLIA BOLIGSAMEIE REFERAT FRA SAMEIERMØTE TIRSDAG 8. APRIL 2014 PÅ FRIHEIM I HEGGEDAL Til stede var 20 seksjonseiere, det ble levert 9 fullmakter, til sammen 29 stemmeberettigede. Fra ABBL møtte: Odd

Detaljer

Vedtekter for Kvastebyen Velforening

Vedtekter for Kvastebyen Velforening Kvastebyen Velforening Sarpsborg Kommune - Østfold Vedtekter for Kvastebyen Velforening Stiftet 23.oktober 1974 Vedtatt: 17.juni 2016 Styret i Kvastebyen Velforening 22.april 2016 1. Navn Foreningens navn

Detaljer

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 Vedtekter for Skilsø Vel stiftet 24/8-13 Vedtatt den april-14 med senere endringer, senest av 110914 1. Navn Foreningens navn er Skilsø Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006 14 fremmøtte og 4 fullmakter 1. Godkjenning av møteinnkalling Punkt 3 blir valg av tellekorps. Dvs. at punktene etter dette blir

Detaljer

VEDTEKTER. for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG

VEDTEKTER. for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG VEDTEKTER for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG Formål - medlemsskap - ansvar. 1 S.H. er et en forening hvis medlemskap er pliktig for alle innehavere av leiligheter i firemannsboligområdet i Sjøvegen, Stuttvegen

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling Til beboerne i Eikenga Huseierforening: Innkalling til generalforsamling Styret i Eikenga Huseierforening innkaller med dette til ordinær generalforsamling. Dato: Tirsdag 26. april 2011. Tid: Kl. 19:00-22:00,

Detaljer

VEDTEKTER for LUNDEN HAGEBY VEL

VEDTEKTER for LUNDEN HAGEBY VEL VEDTEKTER for LUNDEN HAGEBY VEL vedtatt på konstituerende møte den 10. desember 2001 endret på årsmøte den 16. juni 2004, 30. mai 2005 og 5.juni 2007 1. Medlemmer Formål 1.1. Medlemmer av Lunden Hageby

Detaljer

Vedtekter. for. Dalen Vel

Vedtekter. for. Dalen Vel Vedtekter for Dalen Vel Publisert av Dalen Vel på basis av tilsvarende dokument fra Norges Velforbund September 2014 Vedtekter for Dalen Vel stiftet 17.09.2014. Vedtatt 17.09.2014. 1. Navn Foreningens

Detaljer

VEDTEKTER. For VONHEIM GÅRD VELFORENING. Dette er vedtekter for velforeningen for Vonheim Gård. Området er avsatt til boligbebyggelse.

VEDTEKTER. For VONHEIM GÅRD VELFORENING. Dette er vedtekter for velforeningen for Vonheim Gård. Området er avsatt til boligbebyggelse. VEDTEKTER For VONHEIM GÅRD VELFORENING 1. Formål og bakgrunn Dette er vedtekter for velforeningen for Vonheim Gård. Området er avsatt til boligbebyggelse. I detaljreguleringsplan for del av Ryggveien 58,

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer

VEDTEKTER. Delta aktivt for å påvirke og bistå offentlige instanser i saker som angår situasjonen for etnisk minoriteter og deres familier.

VEDTEKTER. Delta aktivt for å påvirke og bistå offentlige instanser i saker som angår situasjonen for etnisk minoriteter og deres familier. VEDTEKTER 1. FORMÅL 1.1 Buskerud Innvandrerråd (BIR) er en sammenslutning av innvandrerorganisasjoner i Buskerud. BIR skal være partipolitisk uavhengig, livssynsnøytralt, samordnende og koordinerende paraplyorganisasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØDEGÅRDSSKOGEN VEL

VEDTEKTER FOR ØDEGÅRDSSKOGEN VEL Postboks 79, 3471 Slemmestad odegaarsskogenvel@yahoo.com VEDTEKTER FOR ØDEGÅRDSSKOGEN VEL Stiftet 1947 Senest revidert og stadfestet ved foreningens årsmøte, februar 2004. 1. VELFORENINGENS FORMÅL 1.1

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 30. mars 2011, kl. 1900-2100 i Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011. Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje

Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011. Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011 Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje Vedlagt følger: Saksliste med vedlegg Årsberetning Årsregnskap og budsjett Vedlegg innmeldte

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR 2014 09032006 med senere endringer, senest av 8 april 1 Definisjon betalende medlemmer representerer ett medlem med en ste Alle ) delag vedkommende tilhører Medlemmet

Detaljer

VEDTEKTER FOR WESSEL VEL 14/

VEDTEKTER FOR WESSEL VEL 14/ VEDTEKTER FOR WESSEL VEL 14/10-2007 1. MEDLEMSKAP Wessel vel er en partipolitisk nøytral forening som omfatter de til enhver tid tilflyttede eiendommer som utskilles fra gnr. 6, bnr. 56 i Vestby kommune.

Detaljer

VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST

VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST pr. 5. april 2012 1 Foreningens navn er Velforeningen Kvitfjell Vest. 2 Velforeningen har sitt sete i Kvitfjell i Ringebu kommune 3 Foreningens medlemmer er festere

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening

Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening Tid: 07.03. kl 19:00 Sted: Bygdatun SAKLISTE 1. Valg av dirigent og referent 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Årsmelding 4. Regnskap

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

Skillingsveien Sameie. Informasjonsperm

Skillingsveien Sameie. Informasjonsperm Skillingsveien Sameie Informasjonsperm Om denne permen Det ble på generalforsamling 2007 fremmet forslag om å lage en informasjonsperm som skal følge boligen, med bl.a. informasjon om sameiet, styrets

Detaljer

Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening

Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening Langfredag 29. mars 2013 kl. 1600 ble det avholdt stiftelsesmøte for Fåvang Østfjell Hytteforening i sportskapellet på Gullhaugen. Mer enn 100 hytteeiere

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOGEN SØR VELFORENING. 1. Definisjon 2. Formål 3. Delegering av myndighet. 4. Organer: A Generalforsamlingen B Velforeningens styre

VEDTEKTER FOR SKOGEN SØR VELFORENING. 1. Definisjon 2. Formål 3. Delegering av myndighet. 4. Organer: A Generalforsamlingen B Velforeningens styre VEDTEKTER FOR SKOGEN SØR VELFORENING 1. Definisjon 2. Formål 3. Delegering av myndighet 4. Organer: A Generalforsamlingen B Velforeningens styre 5. Bestemmelser som gjelder fellesmøter: A Adgang til fellesmøte

Detaljer

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.6. Vedtatt ved generalforsamling 2009, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.6. Vedtatt ved generalforsamling 2009, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5 Polar Interesseorganisasjon Vedtekter versjon 1.6 Vedtatt ved generalforsamling 2009, Polar Interesseorganisasjon Side 1 av 5 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening for datainteressert

Detaljer

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel:

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Onsdag 11. mars kl. 18.30 på personalrommet, 2.etg på Mortensrud skole. Dagsorden 1. Godkjenning av frammøtte stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

PEPPERSTAD SKOG VEL REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PEPPERSTAD SKOG VEL REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING PEPPERSTAD SKOG VEL REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 24. mars 2009 Referat ordinær generalforsamling 31.03.2008 Pepperstad Skog Vel Referat fra Generalforsamling 2009 i Pepperstad Skog Vel Dato: 24.

Detaljer

Forslag til vedtekter for Norges skolehagelag Utkast mars 2014

Forslag til vedtekter for Norges skolehagelag Utkast mars 2014 Forslag til vedtekter for Norges skolehagelag Utkast mars 2014 1. Navn Foreningens navn er Norges skolehagelag. Stiftet på stiftelse møte (dato) (sted) Organisasjonsnummer:.. 2 Formål Norsk skolehagelags

Detaljer

Medlemskap som blir tegnet i november og desember regnes som gyldig for påfølgende år.

Medlemskap som blir tegnet i november og desember regnes som gyldig for påfølgende år. Vedtekter Vedtekter for BLÅHVALANE. (SFSK) Stiftelsesdato 31.12.2001 Org.nr 990327130 1 FORMÅL Blåhvalane er en uavhengig supporterklubb, som har som hovedmål å støtte Sandefjord Fotballklubb. Ved en eventuell

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål:

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: Vedtekter 1 Foreningens navn Forening for klassisk gitar i Norge 2 Formål Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: a) Fremme interessen for klassisk

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt ) Formål

V E D T E K T E R FOR. NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt ) Formål V E D T E K T E R FOR NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt 13.04.2013) 1 Formål Nordseter Fjellgrend Hytteforening (Hytteforeningen) er stiftet etter gjennomført stiftelsesmøte den 29.september

Detaljer

Referat fra Generalforsamling i Wessel Vel

Referat fra Generalforsamling i Wessel Vel Referat fra Generalforsamling i Wessel Vel Torsdag 29. April 2010 kl 19.00 20.45 i Wesselstua Dette referatet, sammen med innkallingen og våre vedtekter, er tilgjengelig på vår hjemmeside, http://www.wesselvel.org

Detaljer

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe Vedtekter for nymusikks komponistgruppe (oppdatert ved årsmøtet 23.02.2017, godkjent av landsmøtet i nymusikk 28.04.2016) 1. Formål nymusikks komponistgruppe (heretter forkortet NMK) er en organisasjon

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

Vedtekter Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010.

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. 1. Dagsorden: 2. Åpning/velkommen kl. 19.23 v/leif Tore 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent 5. Valg av to møtedeltakere som skal undertegne

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1.

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1. Kapittel 1 Formål, basis og tilknytning 1-1 Formål og basis Storsalen menighet vil være et varmt og åpent fellesskap som kaller mennesker til å tro på, tilbe og følge Jesus Kristus, og tjene andre mennesker.

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING

STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING Den 23. august 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Fagerheimskogens Velforening. Møtet ble avholdt i Fagerheimparken og invitasjon til møtet ble sendt

Detaljer

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Sist revidert på årsmøtet 8.5.2015 Foreningens navn er Norske Flyspeditørers Forening (Norwegian Air Freight Forwarders Association). Foreningen organiserer medlemmer

Detaljer

VEDTEKTER For ISAAC NORGE

VEDTEKTER For ISAAC NORGE VEDTEKTER For ISAAC NORGE Gjelder f.o.m. 4. April 2011 Innhold 1. ISAAC... 4 1.1 ISAAC Norge... 4 1.2 Representasjon i Council... 4 1.3 Representasjon i Norge... 4 2 FORMÅL... 4 3. MEDLEMSSKAP... 4 3.1

Detaljer

Velforening for dummies

Velforening for dummies Velforening for dummies 1 Slik går man fram (Etter forslag fra Norges velforbund) Orienteringsskriv i alle postkasser. Samtidig kan dere be beboerne sette opp forslag til tiltak og arrangementer som de

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014. Generalforsamlingen avholdes i elevkantina i Tangenten torsdag 27. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval Vel veilag

Detaljer

INNKALLING til generalforsamling

INNKALLING til generalforsamling INNKALLING til generalforsamling Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling i Fæsteråsen Huseierlag torsdag 13. mars 2014 kl. 19:00 i felleslokalet i Skjenbrekken 24. SAKSLISTE: 1. Godkjenning

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016 Gjønnesskogen Huseierforening - Årsberetning 2015 samt innkalling til ordinær generalforsamling 12.04.16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Styret i Vestmarka Grendeutvikling foreslår følgende vedtekter for Vestmarka Grendeutvikling (Grendelag)

Styret i Vestmarka Grendeutvikling foreslår følgende vedtekter for Vestmarka Grendeutvikling (Grendelag) Styret i Vestmarka Grendeutvikling foreslår følgende vedtekter for Vestmarka Grendeutvikling (Grendelag) Endringsforslag og tillegg i rød skrift. Det som foreslås fjernet er strøket over. 1. Navn 1.1 Organisasjonens

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II

Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II Dato: Torsdag 11. mai 2017 Sted: Kantinen, Revheim Skole Tid: Kl. 20:00 Saker til behandling 1. Åpning 2. Valg av møteleder og referent 3. Gjennomgang

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.3. Vedtatt ved stiftelsesting og generalforsamling 2003, Polar Interesseorganisasjon.

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.3. Vedtatt ved stiftelsesting og generalforsamling 2003, Polar Interesseorganisasjon. Polar Interesseorganisasjon Vedtekter versjon 1.3 Vedtatt ved stiftelsesting og generalforsamling 2003, Polar Interesseorganisasjon Side 1 av 5 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 KL OO---OO---OO---

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 KL OO---OO---OO--- Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 KL. 1600 ---OO---OO---OO--- Agenda : 1. Årsberetning 2016 2. Regnskap, revisjonsberetning

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT (Tidligere Stiftelsen Eikholt Senter for Døvblinde) Endret 1.1.2001 og 13.6.2006 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Eikholt. 2 Opprettet Stiftelsen ble opprettet 2.

Detaljer

Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker

Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker 1. FORMÅL a. Hoegstad sameies formål er å ivareta drift og vedlikehold av sameiets eiendom, gnr.14 bnr. 188 i Asker kommune. Eiendommen består blant

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL: 1 Organisasjonens navn er: Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, forkortet til FORF. 2 FORF har som

Detaljer

Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 4 April 2004 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim

Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 4 April 2004 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 4 April 2004 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Styre i velforeningen 2004-05 Sigurd Skogestad, nr. 203 (leder) 7393 6855 Terje Wikan, nr. 64 (nestleder,

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

Innkomne saker til årsmøtet

Innkomne saker til årsmøtet Nedre Sjølyst Grendelag Innkomne saker til årsmøtet Nettside: nedresjolystgrendelag.velnettbeta.no Org.nr: 999 033 024 Saker med vedlegg til årsmøtet Sak 1 Styrets arbeide... 2 Sak 2 Brøyting på private

Detaljer

Referat fra årsmøte Nordbyhagen Velforening 2014

Referat fra årsmøte Nordbyhagen Velforening 2014 1 Referat fra årsmøte Nordbyhagen Velforening 2014 Dato: 24.4.2014 Tid: 19.30 Sted: Nordbyhagen bhg Tilstede: 45 stemmeberettigede på lista Dagsorden 1. Åpning Ved Styreleder Kristian Hannestad Gjennomgang

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst

Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst g r e n d a l a g 2 0 1 0 Sted: Saksvik skole, Rom 9 (1. etasje i Hovedbygget) D a t o : 25. mars 2010 Tid: k l 2 0. 0 0-2 2. 0 0 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS Til aksjonærer revisor medlemmer av valgkomiteen Observatører inviteres: - styremedlemmer Buskerud Travforbund - styremedlemmer Buskerud Trav Holding - styremedlemmer Buskerud Trav Eiendom Saksliste til

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER Skogbrukets Kursinstitutt Vedtatt 30.05.2013 1. Navn og organisasjon Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) er en medlemsforening stiftet 1958 av Det norske Skogselskap.

Detaljer