INTERESSE TILGJENGELIGHET - BEKYMRINGSFRITT MASKINHOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INTERESSE TILGJENGELIGHET - BEKYMRINGSFRITT MASKINHOLD"

Transkript

1 MILJØRAPPORT 2014 HELSE - MILJØ - SIKKERHET - KVALITET INTERESSE TILGJENGELIGHET - BEKYMRINGSFRITT MASKINHOLD SO-002 SV-005 NS-EN ISO 9001 NS-EN ISO 14001

2 MILJØRAPPORT 2014 I 2014 ble totalmarkedet for anleggsmaskiner på samme nivå som 2013 og 2012 med ca.3700 maskiner. Volvo Maskin AS forsvarte sin markedsposisjon som ledende leverandør i Norge. Volvo Maskin AS leverte ca 1100 nye maskiner i et totalmarked på rundt 3700 maskiner, som gir oss en markedsandel på ca 30 %, som de siste årene. Omsetningen til Volvo Maskin AS ble også på samme nivå som 2012 og 2013 ca. 2,4 milliarder kroner. Volvo Maskin Service har som målsetning å ivareta alle maskinkunder på beste måte, og fortsetter med målbevisst og kontrollert ekspansjon. Hele maskinparken i Norge er i operativt arbeid, i tillegg til at det er kommet inn flere aktører fra utlandet. Dette har resultert i at vi i ettermarkedet (service og reservedeler) fikk en fin vekst i 2014, opp 14 % vi omsatte for 976 mill. kroner. Volvo Maskin Service består av 465 personer, fordelt på 21verksteder med delelager. I tillegg har vi 178 servicebiler rundt om i landet, slik at vi når så mange kunder som mulig med kortest mulig reisetid. Satsingen på serviceavtaler for å få et tettere samarbeid med kundene om vedlikehold og ettersyn, har vært vellykket og vil bli videreført. Av alle nye Volvo-maskiner som ble levert i 2014, ble ca. 60 % levert med serviceavtale. Serviceavtalen gir økt driftstilgjengelighet, samtidig som man får en fin oppfølging via CareTrack og MATRIS, på hvordan man kan utnytte maskinen enda mer økonomisk. Sommeren 2014 flyttet avdelingen som lå på Grålum, inn i helt nytt moderne bygg i Råde. Volvo Maskin Service i Hordaland flyttet sommeren 2014 inn i helt nytt bygg i Bergen. Det er byggevirksomhet flere steder i Norge: Volvo Maskin Service i Sandefjord har flyttet over i nytt bygg. Porsgrunn har kjøpt tomt og flytter i løpet av 2015 inn i nytt bygg, da de har vokst ut av eksisterende. Stavanger er i gang med å bygge ny underavdeling i Haugesund. Vi forsøker hele tiden å tilpasse serviceorganisasjonen etter kundens behov, både på lokalisering og kapasitet. Samarbeidet med Volvo Penta Industri og Sandvik Mining and Construction Norge AS utvikles og utvides fortløpende. Samarbeidet med Sennebogen gjør at vi kan tilby et bredere spekter av maskiner innenfor gjenvinning og materialhåndtering, og blir således en mer komplett leverandør. Med produkter av topp kvalitet og en serviceorganisasjon som kontinuerlig jobber for å være bransjens sterkeste og best kundetilpassede, er Volvo Maskin AS markedsleder på alle områder. Volvo Maskin Service er godt etablert med 24 års lang erfaring. De ansatte setter kunden i fokus gjennom Interesse Tilgjengelighet - Bekymringsfritt maskinhold Morten Karlsen Miljøkoordinator Volvo Maskin AS er i 2013 er re-sertifisert etter ISO9001:2008 og ISO14001:2004 av Teknologisk Institutt Sertifisering AS. Volvo Maskin As er medlemsbedrift i Grønt Punkt. 1

3 FORRETNINGSPOLICY Volvo Maskin AS er ansvarlig for distribusjonen av maskiner, utstyr og reservedeler produsert og levert av Volvo Construction Equipment (Volvo CE) i Norge. Volvo Maskin AS er en handels- og servicebedrift. Produktene: Hjullastere, gravemaskiner, dumpere, kompaktmaskiner, veihøvler, asfaltmaskiner, brukte maskiner, utstyr til maskiner, reservedeler og slitedeler, spesialmaskiner. I forbindelse med dette har VOLVO MASKIN også ansvaret for klargjørings- service- og vedlikeholdsarbeider på maskinene. VOLVO MASKIN markedsfører også supplerende produkter på det norske markedet. Selskapets oppgaver er: 1. Være leddet mellom produsent / leverandør og bruker av nye og brukte anleggsmaskiner, utstyr og reservedeler i Norge. 2. Gi brukerne en effektiv og bekymringsfri utnyttelse av produktene. Organisasjonen bestreber seg på å fylle sin oppgave på en måte som tilfredsstiller kundenes forventninger og behov på en kostnadseffektiv måte. Selskapet skal i sitt virke ivareta og styrke de forhold og aktiviteter som ivaretar kvalitet, sikkerhet og miljø. Selskapet utvikler og konstruerer ikke maskiner og utstyr, men får dette utført av Volvo CE som er leverandøren til Volvo Maskin. Funksjoner/tjenester faller inn under normale former for handelsvirksomhet. Funksjoner: * Import, innkjøp og lagerhold av produktene * Tilpasning og utvikling av produkter og tjenester for markedet * Sentral markedsføring av produktene og tjenester * Salgsapparat for optimal utbredelse av produktene * Distribusjonssystem for effektiv leveranse av varer og tjenester * Kompetanse på vedlikehold og drift av produktene * Å forhandle og avtale leveringsbetingelser, leveringstakt, priser og andre innsatsfaktorer med leverandørene Tjenestene: * Service og vedlikehold av produktene * Reparasjoner av produktene * Brukeropplæring * Tilpasning av produktene * Effektiv anvendelse av produktene * Tilbud og utvikling av fleksible finansieringsordninger og driftsformer * Salg, leie, serviceavtaler, fullserviceavtaler * Salgs teknisk, kyndig personell for tilrettelegging av markedsføring av produkter og tjenester på landsbasis * Teknisk ekspertise for å ivareta driftssikkerhet og kundestøtte på maskiner i drift på landsbasis 2

4 Selgere over hele landet med distriktsansvar for salg av produkter og tjenester på et begrenset geografisk område * Franchisesystem for verksted og servicedrift med reservedelssalg på 17 sentrale steder i landet * Egen service- og verksteddrift med reservedelssalg i det sentrale Østlandsområdet * Veletablert salgs- og distribusjonssystem for deleleveranser gjennom direkte salg, leveranse over egen service-, verkstedvirksomhet og gjennom franchisesystemet * Et ensartet nett av verksteder og mobile serviceenheter for å dekke vedlikeholds- og reparasjonsvirksomhet over hele landet. Strategiske mål: Servicebedrift * Tilgjengelighet * Interesse * Bekymringsfritt maskinhold Organisasjon Direkte salgsapparat for maskiner/utstyr Slank og effektiv organisasjon Lokal forankring Desentralisert ansvar Verksted/Servicevirksomhet Lokalt, kompetent og effektivt driftssystem for klargjøring av nye maskiner og reparasjon av brukte maskiner Franchisepreget serviceapparat i distriktene Felles profil og kompetanse Sentralt styrte rammebetingelser Maksimal utnyttelse av kommunikasjon og distribusjonsteknologi Kompetent reservedelsorganisasjon Stor kundetilgjengelighet Omfattende produktspekter Hurtige leveranser Sakkyndig virksomhet Volvo Maskin Service Lokalt, kompetent personell til å utføre sakkyndig virksomhet Rutiner som sikrer en riktig kontroll Opplæringsvirksomhet for særskilt sikkerhetsopplæring Grunnleggende sikkerhetsopplæring Kurs tilpasset brukerne Liten, kundetilgjengelig administrasjon Selvstyrte enheter 3

5 Markedsprofil Generelt markedsledende Velrenommerte varemerker Synlige Tilgjengelige Høy kvalitetsprofil Ettermarked God serviceprofil Akseptabelt prisnivå på reservedeler Stor tilgjengelighet Kvalitetsmål Selskapets målsetning er å være ledende anleggsmaskinleverandør mht. leveranse- og servicetilgjengelighet. Virksomheten skal tilstrebe best mulig avkastning på investert kapital. KVALITETSPOLITIKK Hos oss betyr kvalitet: Kostnadseffektiv tilfredsstillelse av kundens (brukerens) behov og forventninger. Alle handlinger skal være preget av viljen til å tilstrebe kvalitet overfor eksterne og interne kunder. Kvalitetsfilosofi Interne og eksterne kunder Alt nyttig arbeid vil ha én eller flere kunder internt i bedriften eller eksternt. En kunde er hver enkelt som benytter resultatet fra en tidligere arbeidsprosess, uavhengig av om prosessen er teknisk eller administrativ. Tilfredsstillelse av interne kunders behov og forventninger er utgangspunktet for effektivt samarbeid. Tilfredsstillelse av eksterne kunders behov og forventninger på en kostnadseffektiv måte, er betingelsen for varig salgssuksess. Ansvar for kvalitet Ansvar for kvalitet er et linjeansvar. Det betyr at hver enkelt ansatt er ansvarlig for kvaliteten av eget arbeid, og det innebærer at den enkelte må vite: - Hvem som er interne eller eksterne kunder, - Hvilke behov og forventninger kunden har til resultatet, - Om arbeidet som utføres, tilfredsstiller behov og forventninger. Alle ledere har det hele og fulle ansvar for kvaliteten av oppnådde resultater innenfor sine definerte ansvarsområder. Dette innebærer også ansvaret for å følge opp at fastlagt kvalitet blir oppnådd. 4

6 Lederne er ansvarlig for å legge forholdene til rette slik at medarbeiderne har de nødvendige forutsetninger for å oppnå fastlagt kvalitet på eget arbeid. Dette innebærer ansvaret for at medarbeiderne er kvalifisert og har fått nødvendig opplæring. Videre innebærer dette at den enkelte medarbeider som et minimum: - Er kjent med krav og forventninger til arbeidet, - Blir gjort kjent med i hvilken grad gjennomføring og resultat er tilfredsstillende, - Kan påvirke egen arbeidssituasjon. MILJØPOLITIKK Det grunnleggende er at all virksomhet i bedriften skal utføres på en slik måte at miljøet beskyttes, og at råvarer og energi anvendes på en effektiv måte. Videre skal de ansatte vise et personlig ansvar for miljøet i det daglige arbeid. Miljøarbeidet skal utføres innenfor rammen for forretningsidéen og preges av et helhetssyn. Med helhetssyn mener vi at innsats skal gjøres ut fra en avveining av hva som er teknisk mulig, økonomisk rimelig og økologisk motivert. De veiledende prinsippene i miljøarbeidet er å: - imøtekomme de av myndighetene fastsatte krav med god margin - velge miljøvennlig, gjenvinningsmateriale i virksomheten - vurdere miljøaspektet ved investeringer og innkjøp av varer og tjenester - prioritere arbeidsmetoder og teknikk som er skånsomme mot miljøet - selge produkter som holder høy miljømessig standard - stille krav til og aktivt påvirke leverandører, kunder og andre samarbeidspartneres måte å tilvirke og anvende produkter som har minimal belastning på miljøet - aktivt bidra til å øke kunnskapen og bevisstgjøring av miljøspørsmål hos alle ansatte Administrerende direktør og avdelingssjefer har det overordnede ansvar med hensyn til miljøspørsmål. Selskapet har en koordinator for miljøspørsmål Ettermarkedssjef. Bedriften arkiverer eventuelle klagesaker vedr. miljøspørsmål (eksternt og internt) hos adm. direktør. Miljøpolitikken revideres og oppdateres hvert år - i første møte ifm. Ledelsens gjennomgang. ANSVAR FOR PROSESSER Alt organisert arbeid er en prosess. Alle prosesser skal ha en eier. Hvis ikke annet er klart fastlagt, er eieren den som er direkte ansvarlig for de funksjoner/ organisasjonsenheter som er involvert i prosessen. Alle ansvarlige aktører i en prosess rapporterer til prosesseier i alle saker som direkte angår prosessen. Dette gjelder også om prosesseierskapet er delegert til en person utenfor den ordinære linjefunksjonen. Prosesseier har ansvaret for at prosessen er effektiv og hensiktsmessig. Dette innebærer ansvar for: - Å fastlegge prosessen - Å måle og analysere prosessens ytelse - Å gjennomføre forbedringer Prosesser skal beskrives når dette vil sikre effektivitet. Prosessbeskrivelser skal være godkjent av prosesseier. Fravikelse fra beskrevet fremgangsmåte skal forhåndsgodkjennes av prosesseier. 5

7 TILSYN MED SYSTEMET Administrerende direktør, som også ivaretar oppgaven som ledelsens representant, skal føre tilsyn med styringssystemet for å bekrefte at det virker som forutsatt. Hovedhensikten med systemet er å oppnå vedvarende forbedring, men systemet skal også tilfredsstille kravene i NS-EN ISO , NS-EN ISO 14001:2004 og Forskrift om Internkontroll (HMS). Tilsyn utøves i hovedsak gjennom rapportering i linjen (ledermøter, AMU-møter og ledelsens gjennomgang). I tillegg blir det gjennomført kvalitets- og miljørevisjoner. Det skal være etablert et program for beredskap, ref. VER-013 og årsprogram for kvalitets- og miljørevisjoner. Basert på ledelsens gjennomgang skal behovet for opplæring vurderes, spesielt gjelder dette innenfor miljøområdet. FORBRUK AV VANN OG ENERGI Bedriften har gjort følgende registreringer: Totalt vannforbruk i m3: Mastemyr: Hamar: Flyttet 534 Grålum / Råde (nytt) : Flyttet Drammen: Totalt energiforbruk i kwh pr.m Mastemyr 4054 m2 Fjernvarme El.kraft Totalt Hamar 1877 m2 Fjernvarme 201 El.kraft Flyttet 76 Totalt 277 Grålum 640m2, Råde nytt bygg fra mars m Flyttet Drammen 860 m2 fra Utøkelse 327 6

8 Volvo Maskin AS' vurdering er at bedriften ikke har utslipp eller andre miljøproblemer som krever utslippstillatelse etter Forurensningsloven. Bedriften forholder seg til gjeldende lover og forskrifter. I vaskehallene brukes det kjemikalier som er godkjent for utslipp til offentlig nett. Råde og Hamar har fått nye, moderne vaskehaller mot tidligere å ha stått på uteplasser. Vannforbruket vil derfor øke i og med økt aktivitet. Energiforbruket pr m2 er redusert i de nye, moderne verkstedene, til tross for økt mengde sveising på Hamar. KJEMIKALIEFORBRUK i liter MMstemyr HMmMr E Råde (Grålum) E75 DrMmmen TOTAL FARLIG AVFALL / KILDESORTERING Farlig avfall er definert i Forurensningsloven 27 og i Avfallsforskriften. Farlig avfall er avfall som kan føre til forurensning eller skade på mennesker og dyr dersom det ikke tas forsvarlig hånd om. Farlig avfall oppstår når produkter med farlige egenskaper eller produkter som inneholder farlige stoffer, kasseres. Dette kan skje ved at de ikke lenger kan brukes eller fordi det oppstår rester som ikke kan benyttes, og skal håndteres som avfall. Feilaktig håndtering av farlig avfall kan, i tillegg til å gi skader på miljøet, også føre til alvorlige skader på personer og bygninger. Volvo Maskin AS registrerer mengden avfall innen de forskjellige avfallsfraksjoner. Denne registreringen vil medføre at vi på sikt vil se andre mønstre i våre innkjøpsrutiner og Kildesortering = økonomisk gevinst De ansatte i Volvo Maskin AS har stor forståelse for kildesortering. I tillegg til miljøaspektet er det også en stor besparelse økonomisk, når man tar hensyn til avgiftene ved å levere avfallet som usortert produksjonsavfall. Volvo Maskin AS gjør en fortløpende oppfølging for vurdering av kildesortering. Målet for 2014 er å stabilisere sorteringsgraden over 87 % samt vurderer antall tømminger mot volum som er fornuftig å lagre. Målet er å redusere transporten av avfallet gjennom å ha en fornuftig tømmefrekvens. Det er investert i nye papp-presser på Hamar, Råde og Mastemyr for å redusere transporter. Totalt avfallsmengde for Volvo Maskin AS i 2014 økte med kg til kg. Frogner ble etablert som et utleveringssted for reservedeler, men har bidratt som effektivt avfallsmottak for mekanikere som arbeider nord for Oslo. 7

9 8

10 Mastemyr, Hamar, Råde, Drammen, Frogner Kode Tonn %av totalen Tonn %av totalen 1131 Park og hageavfall 9,980 1,6 % 1149 Blandet trevirke 60,860 8,7 % 64,980 10,5 % 1222 Ren papp 15,951 2,3 % 17,055 2,8 % 1251 Kontorpapir 7,001 1,0 % 11,470 1,9 % 1299 Bl. papir, papp, kartong 1,300 0,2 % 1341 Laminert glass 4,740 0,7 % 1,140 0,2 % 1452 Blandede metaller 163,550 23,2 % 143,046 23,2 % 1599 Blandet EE avfall 3,348 0,5 % 5,049 0,8 % 1604 Forurensede masser 1,100 0,2 % 1711 Folieplast, emballasje 0,002 0,0 % 1712 Folieplast annen 1,691 0,2 % 1,988 0,3 % 1714 Folieplast, klar 0,042 0,0 % 1721 Hardplast.Emballasje 1,281 0,2 % 7,570 1,2 % 1722 Hardplast, annen 0,003 0,0 % 0,080 0,0 % 1729 Blandet myk og hard plastemballasje 5,350 0,8 % 2,350 0,4 % 1899 Blandet gummiavfall 3,120 0,4 % 7011 Spillolje, refusjonsberettiget 213,900 30,4 % 177,098 28,7 % 7021 Olje- og fettavfall 0,391 0,1 % 0,534 0,1 % 7022 Oljeforurenset masse 111,574 15,9 % 58,332 9,4 % 7024 Oljefiltere 17,722 2,5 % 16,590 2,7 % 7042 Organiske løsemidler uten halogen 6,140 0,9 % 2,741 0,4 % 7051 Maling, lim og lakk 0,171 0,0 % 0,143 0,0 % 7055 Spraybokser 0,679 0,1 % 0,518 0,1 % 7086 Lystoffrør og sparepærer 0,025 0,0 % 7092 Blyakkumulatorer 7,869 1,1 % 8,870 1,4 % 7240 KFK 0,004 0,0 % 7261 Gasser i trykkbeholdere 0,064 0,0 % 9912 Blandet næringsavfall til sortering 71,955 10,2 % 80,840 13,1 % 9913 Usortert brennbart avfall 6,080 0,9 % 4,740 0,8 % 703, ,0 % 617, ,0 % Avfallsmengde ending 2014 mot ,949 Sorteringsgrad 89 % 87 % Nytt i 2014 er at vi sammenligner alle avdelingene i Volvo Maskin Service. Dette for å se hvordan de forskjellige verkstedene håndterer avfall. For 2015 har vi som mål å få alle avdelinger opp på en sorteringsgrad på 87 % eller mer. Den totale avfallsmengden for Volvo Maskin Service i 2014 var på kg hvor av 85 % ble sortert i fraksjoner. Restavfallet utgjorde kg. 9

11 AVFALLSRAPPORT 2015 Avd. Avfall i kg Sorteringsgrad Råde % Drammen % Hamar % Mastemyr % Frogner % Porsgr. Sandefj % Kr.sand % Stavanger % Hordaland % Ålesund % Åndalsnes % Tr.heim % Namsos % Bodø % Mo i Rana % Tromsø % SUM % HELSE / ARBEIDSMILJØ Bedriften har en samarbeidsavtale med Oslo HMS senter som følger opp de ansattes helse, og hvordan denne blir ivaretatt av den enkelte og bedriften. Dette utføres gjennom kartlegging og målinger som utføres i bedriften og av den enkelte, med spesiell vekt på arbeidsbetingede helseplager. Oslo HMS senter har deltatt på vernerunder i bedriften. Ved valg av kjemikalier har de også bistått for å finne det minst helse- og miljøskadelige. Det er i 2014 gjennomført risikoanalyse på alle kjemikalier vi bruker i tillegg til analyse på luftforurensning ved sveising. Det er også gjennomført støymålinger på Mastemyr og Råde. Hamar og Drammen vil bli utført i I løpet av 2015 har bedriften som målsetning å få alle som har lederansvar til å gjennomføre et 40 timers grunnkurs i HMS. 10

12 SYKEFRAVÆR Verkst.arbeidere 5,0 % 7,9 % 4,6 % 6,7 % 6,9 % 9,1 % 8,8 % 7,5 % 6,8 % 6,5 % 7,4 % Kontor 3,7 % 2,4 % 3,3 % 2,9 % 2,6 % 4,2 % 2,9 % 4,4 % 3,6 % 3,5 % 1,9 % TOTAL 4,2 % 4,6 % 3,8 % 4,5 % 4,5 % 6,6 % 5,8 % 6,0 % 5,3 % 5,0 % 4,6 % SIKKERHET Sikkerhet angår alle! Bedriften har lagt stor vekt på instruksjonsbøker som følger alle nye maskiner. Disse omhandler riktig bruk og vedlikehold av maskinene. Våre leverandører arbeider for å konstruere og produsere maskiner med et høyt nivå på områdene; sikkerhet og effektivitet. Våre reparatører er kontinuerlig kurset på riktig ettersyn og reparasjon på de samme produktene. En person som tar hensyn til sikkerhetsaspektene utgjør i kombinasjon med en godt vedlikeholdt maskin, en trygg, effektiv og lønnsom kombinasjon. I anleggsbransjen utsettes de som arbeider med service og reparasjoner for situasjoner som kan medføre fare for seg selv og andre dersom ikke aktsomhet brukes. For å redusere risikofaktorene må man rette seg etter de advarsler som er avmerket i instruksjonsbøker, verkstedhåndbøker og servicemeldinger. Bedriften har, for å fokusere på sikker bruk av anleggsmaskiner, startet med utarbeidelse av nytt, moderne materiell for opplæring av nye maskinførere eller oppfriskningskurs for etablerte sjåfører. ARBEIDSSKADER / ULYKKER Bedriften har i 2014 hatt en fin utvikling, fra 9 skader i 2013 ned til 1 skade med fravær i Målet er 0 skader. Det er innført avviksmeldinger for å fange opp uønskede situasjoner eller avvik fra prosedyrer eller nestenulykker. 11

13 Personulykker / H - verdi / F verdi Bedriften har følgende målinger på antall personulykker med fravær pr. million arbeidede time. Oversikt over antall ulykker med personskade, ulykkesfrekvens og fraværsfrekvens pga. skade. Ulykkesfrekvens = H-verdi = Fraværsfrekvens= F-verdi = antall skader med fravær antall arbeidede timer x antall fraværsdager p.g.a. skade antall arbeidede timer x SKADER M FRAVÆRSDAGER Antall skader med fravær Antall fraværsdager p.g.a. skade H-Verdi ,5 3,4 1,8 3,5 23,9 5,9 25,6 2,6 F-Verdi 0 60,2 0 63, ,8 10,6 129,9 372,4 483,5 5,2 PERSONALOMSETNING Personaloms. i % = antall arbeidstakere som har sagt opp selv x 100 antall arbeidstakere Antall arbeisdtakere Personal oms. i % 3,7 5,9 8,4 3,9 2,4 8,9 5,5 7,7 6,4 10,1 8,2 12

14 KONTROLL Alle avdelinger har utarbeidet en samlet oversikt hvordan de skal klare å kontrollere at fastlagte krav blir innfridd og tilfredsstilt. Bedriften ble i 2014 revidert etter ISO 9001-NS:2008 og ISO 14001:2004 NS, samt revidert som sikkerhetsopplæringsbedrift og sakkyndig virksomhet I tillegg er serviceapparatet, Volvo Maskin Service, revidert og sertifisert som sakkyndig virksomhet for masseforflytningsmaskiner M1, M2, M4, M5 og M6. TI Sertifisering AS har foretatt sertifiseringen og revisjonen av Volvo Maskin AS. I tillegg har AF Decom utført en revisjon med fokus på HMS-system og oppfølgning av hendelser hos Volvo Maskin AS. MILJØSTYRING Miljøarbeidet i bedriften skal formes utfra vår forretningsidé og preges av et helhetssyn. Med helhetssyn mener vi at endringer / forbedringer skal gjøres utfra en vurdering av hva som er teknisk mulig, økonomisk riktig og gir økologisk gevinst. Det grunnleggende er at vi skal beskytte miljøet og bruke råvarer og energi på en effektiv måte. Ambisjonene for vårt miljøarbeid er: - Holde oss oppdatert og klare de kravene myndighetene setter med god margin. - Velge miljøtilpasset og gjenvinnbare materialer. - Vurdere miljøaspektene ved investeringer og innkjøp av varer og tjenester. - Prioritere arbeidsmetoder og teknikk som er miljøvennlige. - Selge produkter som holder høy miljømessig standard. - Stille krav til aktivt å påvirke leverandører, kunder og andre samarbeidspartnere til å bruke produkter som har minimal belastning på miljøet. - Aktivt bidra til å øke kunnskap og forståelse, slik at de ansatte blir bevisst på miljøspørsmål. HMS En viktig del av vårt miljøarbeid er forankret i vår internkontroll / HMS der de overordnede mål er: - ingen ulykker - ingen branntilløp - ingen arbeidsmiljørelaterte sykdomsfravær I vår bedrift er mennesket den viktigste ressursen og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet. Bedriften vil ved å vurdere helse, miljø og sikkerhet like høyt som produksjon og økonomi, forebygge ulykker og helseskader og skape trivsel på arbeidsplassen. - Helse, miljø og sikkerhet er lønnsomt - Uhell skjer ikke - de forårsakes - Alle skader kan unngås - Ledelsen må gå foran i Miljø- og HMS-arbeidet. Engasjerte medarbeidere er den viktigste ressursen i miljøarbeidet. Alle ansatte må føle delaktighet og ta ansvar, slik at dette blir integrert som en naturlig del av vår arbeidsdag. Bedriften har i sin Kvalitetshåndbok satt seg kortsiktige og langsiktige miljømål. 13

15 Kildesortering: Målet var en sorteringsgrad på 87 % ved alle avdelingene. Dette klarte vi, bortsett fra Råde som kom på 86 % grunnet flytting til nytt bygg. Frogner hevet seg fra 80 % til 87 % med hele 103 tonn. Effektiv utnyttelse av mekanikere som slipper trafikk gjennom Oslo. Hamar har plassert ut lokale avfallsstasjoner. Dette har spart miljøet for mye bilkjøring til verkstedene. Nye områder vurderes i tillegg til de eksisterende. Felles mål for 2014 er å stabilisere en sorteringsgrad på 87 % eller bedre for alle verksteder i Volvo Maskin Service.. Verksteder: Bedriften har flyttet inn i nytt tidsriktig bygg på Hamar i 2013 og nytt bygg i Råde i Begge byggene er tilpasset vår virksomhet når det gjelder traverskraner, vaskehall, energiforbruk, beliggenhet kunder og ansatte. I tillegg er utvidelse av bygg i Drammen ferdigstilt i Serviceavtaler / kunder: Vi vil fortsatt tilby våre kunder å ta hånd om deres spesialavfall som oljer, oljefilter og startbatterier. Der vi kan vil vi påvirke og være en diskusjonspartner for våre kunder, slik at vi ivaretar og påvirker kundens interesse for miljøet. En godt vedlikeholdt anleggsmaskin tilfredsstiller de krav som stilles til bl.a. støy, unødig oljesøl, samtidig som den er en trygg og sikker arbeidsplass. Vi vil videreutvikle de avtaleformer som finnes i dag for å kunne gi våre kunder enda bedre muligheter til lønnsom og miljøvennlig drift. Care Track og MATRIS skal brukes aktivt sammen med serviceavtaler (mål 60 % av nye maskiner) for å hjelpe kunder til en effektiv og kostnadsbesparende oppfølging av maskinene. PRODUKTER Volvo Construction Equipment er en av verdens ledende produsenter av anleggsmaskiner. I utvikling av nye produkter vektlegger Volvo miljø, dieselforbruk, førerkomfort og produktivitet. Mer effekt fra hver liter drivstoff, det er nøkkelen til mindre miljøpåvirkning og høyere lønnsomhet. Volvo driver utviklingen fremover med flere innovasjoner og initiativ. E- gravemaskiner De nye beltegraverne EC250E og EC350E har redusert dieselforbruket vesentlig og sparer inn både tid og penger for våre kunder. Denne effektivitet kommer ikke bare av Volvos nye motorer som oppfyller kravene i Steg IV/Tier 4 final, men også en rekke funksjoner som optimaliserer fløde og minimerer trykktap i hydraulikksystemet. Den viktigste er Volvos ECO funksjon. Denne velges automatisk for å minske dieselforbruk uten å miste krefter i de fleste driftsforhold. I tillegg har man for å minimere tomgangskjøring på de nye E modellene gravemaskiner, fått en funksjon som reduserer turtall og stopper motor. Om maskinfører ikke aktiviserer noen funksjoner i et forhåndsinnstilt tidsrom (mellom 3 og 20 sekunder), reduseres turtallet til tomgang. Etter i 5 minutter tomgangskjøring stoppes motor automatisk. Disse forbedringer reduserer dieselforbruk, utslipp samt unødvendig støy. Dette gir både miljø- og økonomisk gevinst. H-hjullastere De nye L110H og L120H hjullasterne med Steg IV/Tier 4 final kan vise til en reduksjon på inntil 18 % om man velger med OptiShift transmisjon. Disse modellene med 8 liters motor, helautomatisk regenerering, høy ytelse, er blant de mest sparsomme når det gjelder dieselforbruk. 14

16 Drivstofføkonomien forbedres ytterligere takket være Volvos tilpassede drivlinje og intelligente hydraulikk som gir krefter etter behov. Lastkjennende hydraulikk gir rask reaksjon og overlegen kontroll samt korte lastetider. En annen intelligent funksjon er RBB (Reverse By Braking) som automatisk senker motorens turtall og bruker bremsesystemet når maskinen skifter kjøreretning (fram /bak). I Volvos OptiShift-teknikk, som er et nytt tilvalg for L110H og L120H, kombineres RBB funksjon med en konverter som har Lock-up funksjon, slik at man får direkte forbindelse mellom motor og transmisjon. Dette gjør at man ikke mister kraft i konverteren og at dieselforbruket reduseres med opptil 18 %. ECO- pedalen reduserer forbruket enda mer takket være et mekanisk mottrykk, som oppfordrer føreren til å lette på gassen når motorens turtall er på vei over det optimale området. De nye hjullasterne L150H, L180H og L220H som er i vektklassen tonn briljerer i en mengde arbeidsoppgaver, noe som gjør maskinene til en allsidig og lønnsom investering. Her også er utslipp og redusert dieselforbruk i fokus med Automatic Power Shift (APS) og Fully Automatic Power Shift (FAPS) automatisk gearvalg tilpasset turtall og hastighet. Selvfølgelig her også med OptiShift-teknikk og RBB funksjon. Motorer De nye motorene har variabel høytrykksinnsprøytning, supereffektiv avkjøling av de resirkulerte eksosgassene nøyaktig styring av turboladerne, EMS motorstyring og et integrert system som etterbehandler eksosen via et partikkelfilter og en termisk regenerator. Dette har gjort at man reduserer utslippene radikalt. Se fig. Den neste reduksjonen er planlagt å komme i Da vil man telle partikler i antall - ikke bare vekt. Dette vil igjen resultere i at man over tid kommer til å få restriksjoner som begrenser bruk av eldre maskiner i utsatte områder. Dumpere Dumpere har kommet med G modeller som viderefører tradisjonen som den ledende dumperen i markedet når det gjelder førerkomfort, dieselforbruk, trekk kraft og totaløkonomi. De har ATC (Automatic Traction Control), og en unik differensialsperre som standard. ATC systemet veksler automatisk mellom 6X6 eller 6X4 hjulstrekk. 15

17 Ved behov kan alle differensialer låses til 100 % slik at alle hjul roterer med samme hastighet. På A35G FS og A40FS kan man få full hydraulisk fjæring slik at man kan øke produktiviteten på ujevnt underlag. Kompaktmaskiner Det er ikke bare de store, tunge produktene som har en positiv utvikling. Kompaktgraverne har fått betegnelsen D og kommet med en rekke forbedringer. Vi kan nevne ECR88D med liten svingradius, som har fått en prestisjefylt utmerkelse for innovativ produktdesign «IFs» produktdesignpris, som er én av prisene som er mest verdsatt i bransjen. Volvo CEs rammestyrte dumpere, hjullastere og gravemaskiner har alle fått internasjonale priser for sin enestående design og innovativ teknikk. Dette viser at Volvo CE ligger i frontlinjen for teknisk utvikling og industriell design. GRØNT PUNKT Volvo Maskin er medlemsbedrift i Grønt Punkt Norge AS. Det vil si at Volvo Maskin AS deltar aktivt i næringslivets dugnad for innsamling og gjenvinning av emballasje og betaler vederlag til materialselskapene for den emballasjen vi tar inn til Norge. Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong på vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS. 16

18 UTVIKLING / ENGASJEMENT / PROSJEKTSTYRING Service vårt viktigste satsningsområde Våre ambisjoner er at Volvo Maskin AS skal videreutvikle nye og eksisterende servicetjenester. Dette skal bidra til å forbedre den interne effektiviteten innen de fleste områder av bedriften for å få fornøyde kunder, samtidig som lønnsomheten ivaretas. For å lykkes i dette arbeidet er det viktig at alle medarbeiderne engasjerer seg og ser på hvordan man kan yte enda bedre service overfor kundene. Prosjektarbeidet er et verktøy som kan hjelpe til å finne forbedringspunkter som kan øke effektiviteten innenfor de områdene vi fokuserer på. Servicekonseptet skal videreutvikles gjennom Volvo Maskin AS ved at alle ansatte fokuserer på områdene: TILGJENGELIGHET INTERESSE BEKYMRINGSFRITT MASKINHOLD Jon Vislie, Adm. Direktør (sign) Morten Karlsen, Miljøkoordinator (sign) Ved spørsmål om bedriftens kvalitetssystem kan du kontakte følgende personer: Jon Vislie, tlf Morten Karlsen, tlf David Kristianslund, tlf Odd Tollefsrød, tlf Anne-Helen Christiansen, tlf Tom Engebretsen, tlf Miljøarbeidet i bedriften skal formes utfra vår forretningsidé. Med miljøarbeidet mener vi at endringer/forbedringer skal gjøres utfra en vurdering av hva som er teknisk mulig, økonomisk riktig og som gir økologisk gevinst. * Vurdere miljøaspektene ved investeringer og innkjøp av varer og tjenester. * Selge produkter som holder høy, miljømessig standard. * Stille krav til aktivt å påvirke leverandører, kunder og andre samarbeidspartnere til å bruke produkter som har minimal belastning på miljøet. * Aktivt bidra til å øke kunnskap og forståelse, slik at de ansatte blir bevisst på miljøspørsmål. * Et overordnet mål er; ingen arbeidsmiljørelaterte sykdomsfravær. 17