Aksjeselskaper og ansvarlige selskaper Forelesninger i selskapsrett, høsten 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aksjeselskaper og ansvarlige selskaper Forelesninger i selskapsrett, høsten 2016"

Transkript

1 Aksjeselskaper og ansvarlige selskaper Forelesninger i selskapsrett, høsten 2016 Disposisjonens punkt v/ førsteamanuensis dr. juris Margrethe Buskerud Christoffersen

2 12. ORGANISASJON - PERSONGALLERIET - FORVALTNING AV SELSKAPET

3 12.1 OVERSIKT

4 AKSJESELSKAPER aksjeeier 100% aksjeeier A aksjeeier B 50% 50% Generalforsamlingen Selskapet AS Styret (x, y, z) Bedriftsforsamling Daglig leder Økonomiansvarlig Saksbehandler Revisor

5 ANSVARLIGE SELSKAPER Deltaker A Deltaker B 50% 50% Selskapsmøtet Selskapet ANS Styret (x, y, z) Daglig leder Økonomiansvarlig Saksbehandler Revisor

6 GRUNNLEGGENDE HENSYN - Effektiv forvaltning - det skal drives næringsvirksomhet - Ivaretakelse av ulike interesser - Eiere - Likebehandling - Vinningsformål - Kreditorer - Ansatte - Ansvarsformen innebærer at det blir forskjeller i AS og ANS

7 12.2 ANSVARLIGE SELSKAPER

8 DEN ENKELTE DELTAKER - Eier deler av selskapet - Solidaransvar med selskapet - Deltakerforvaltning jf. Sel Deltakerne kan foreta handlinger som er naturlige og rimelige i løpende drift - Utover dette krever samtykke fra de øvrige - Begrensninger - Kjennskap til at andre deltakere har motsatt seg - Det er valgt styre eller daglig leder i selskapet - Avvikende avtale - Må hensynta den alminnelige lojalitetsplikten

9 SELSKAPSMØTET - Obligatorisk organ - Øverste myndighet i selskapet jf 2-8 (1) - Løse regler om saksbehandling jf Deltakelse deltakere og evt ansatte jf Stemmerett mv jf Kun deltakere - Krav om enstemmighet - Fravikelige regler - Mulig med ugyldige vedtak

10 STYRET - Forvaltnings- og tilsynsorgan - Valgfritt jf. Sel Ansvarlig for den alminnelige forvaltningen av selskapet - Velges av selskapsmøtet - Saksbehandlingsregler basert på asl. - Mest vanlig i store selskaper

11 DAGLIG LEDER - Ikke obligatorisk - Ansvar for daglig ledelse jf. sel Unntatt saker av uvanlig art eller av stor betydning

12 12.3 AKSJESELSKAPER

13 DEN ENKELTE AKSJEEIER - Eier alle eller en del av aksjene i selskapet - Innflytelse (rettigheter og forpliktelser) og representasjonsrett beror på - størrelse på aksjepost - antall aksjeeiere - Ingen formell rolle ikke forvalteransvar/rett - Utøvelse av aksjeeiermyndighet skjer formelt på generalforsamlingen

14 GENERALFORSAMLINGEN (I) - Asl. Kapittel 5 obligatorisk organ - Ikke en fast forsamling innkalles for å bli et organ - Internt organ representerer ikke utad - Detaljerte regler, kan fravikes ved enighet jf. asl Ordinær og ekstraordinær generalforsamling - Selskapets øverste myndighet - Alt som ikke er lagt til andre organer - Kan gi pålegg, omgjøre vedtak og kreve full info. - Kan avsette aksjeeiervalgte styremedlemmer

15 GENERALFORSAMLINGEN (II) - Detaljerte innkallings- og møteregler jf. asl Viktig for å sikre transparens, likebehandling samt gjennomtenkte beslutninger - Stemmerett og kapitalrepresentasjon - Hver aksje gir en stemme jf. asl Ofte stemmerettsbegrensninger - Ikke habilitetsregler - Flertallsprinsipp - Av hensyn til beslutningsdyktighet - Lovfestede og vedtektsfestede krav om kvalifisert flertall

16 GENERALFORSAMLINGEN (III) - Forbud mot myndighetsmisbruk jf. Asl Beslutninger som er egnet til å gi en aksjeeier en urimelig fordel, på selskapets eller andre aksjeeieres bekostning - Rt s (Sandakergården) - Søksmål mot ugyldige beslutninger jf. Asl Rettsmiddel for kontroll med lovligheten av gf s beslutninger

17 STYRET (I) - Obligatorisk organ - del av selskapets ledelse - Asl kapittel 6 regler om: - Styrets sammensetning - Velges/fjernes av Generalforsamlingen - Ansatterepresentasjon jf asl Saksbehandling - Habilitetsregler - Beslutninger - Vervet

18 STYRET (II) - Styrets forvaltningsansvar jf. Asl og tilsynsansvar jf Krav om forsvarlig organisering - Oppfølgning av økonomiforhold - Instruksjons- og omgjøringsrett - Selskapets drift skal være i samsvar med lovgivning og vedtektene - Herunder formålet med selskapet - Lovpålagte oppgaver - Handleplikt ( 3-5), samtykke til aksjeerverv ( 4-16) - Godtgjørelse fra generalforsamling ikke andre jf 6-17

19 DAGLIG LEDER - Ikke obligatorisk i AS, men ASA (asl 6-2) - Både organ og ansatt - Myndighetsområde - Rett og plikt til å stå for daglig ledelse - Ikke saker av uvanlig art eller stor betydning - Må følge styrets pålegg og retningslinjer - Regler om inhabilitet og myndighetsmisbruk - Asl 6-27 og 6-28

20 BEDRIFTSFORSAMLINGEN - Asl og asal Krav ved mer enn 200 ansatte - Oppgaver - Velger styre - Føre tilsyn med styret - Uttalelser om årsregnskap

21 13 REPRESENTASJON AV SELSKAPER

22 13.1 OVERSIKT Juridiske personer kan ikke handle selv Legale stedfortredere personer med lovbestemt representasjonsevne Representerer Tegner firma/har signaturrett for selskapet binder selskapet i avtaleforhold Prokura jf. prokuraloven Kan gis av styret Kan opptre på vegne av selskapet ikke fast eiendom Fullmakt jf. avtaleloven kapittel 2

23 LEGITIMASJON Selskapet kan bli forpliktet selv om representanten mangler kompetanse Myndighetsoverskridelse Selskapsrettslige regler tilsvarende avtaleloven 11 (1) Selskapet kan bli bundet hvis medkontrahenten er i god tro

24 13.2 AKSJESELSKAPER

25 REPRESENTASJONS- OG FIRMATEGNINGSRETT - Styrets egne rettigheter jf asl Representerer selskapet utad - Har signatur/firmategningsrett - Styret kan gi fullmakt til å tegne firma jf asl Styremedlem - daglig leder - navngitt ansatt - Daglig leders rettigheter asl Kan representere på sitt myndighetsområde

26 LEGITIMASJON (I) - Asl styret, fullmektig eller daglig leder kan forplikte selskapet utover sin rett - Handler utover lovbestemt kompetanse - Subjektive forhold hos tredjemann - Tredjemann beskyttet med mindre han forstod eller burde forstått at myndighet var overskredet + strid med redelighet å gjøre disposisjonen gjeldende - Selskapet har bevisbyrden - merk fregl. 10-1; registrerte opplysninger kan forutsettes kjent

27 LEGITIMASJON (II) - Myndighetsoverskridelser som er omfattet - Handling i strid med instruks, utenfor kompetanseområde - Omfatter disposisjoner og meddelelser jf. Rt. 2006/268 (Panfish) - Unntak - Legale skranker, f.eks krav om vedtektsendring

28 Legitimasjon (iii) - Særtilfelle representanten har opptrådt i strid med lovens funksjonsfordeling - Alminnelig antatt i teorien at det er grenser for hvor langt aksjeloven 6-33 rekker - F.eks aksjeloven 3-8 er gyldighetsregel, styret kan aldri være legitimert til å inngå en slik avtale (?) - Rt. 2015/600 (boligsameie, eierseksjonsloven 43) - Uttalelser om forståelsen av asl 6-33, basert på ordlyd, forarbeider og juridisk teori - Trolig ikke unntak for handlinger som krever godkjennelse av annet organ i sin alminnelighet

29 13.3 ANSVARLIGE SELSKAPER

30 REPRESENTASJON - Reguleres i sel Deltakerne - Alminnelig representasjonsrett - Styret jf. annet ledd - Representasjons- og firmarett hvis opprettet - Daglig leder - Representasjonsrett innenfor myndighetsområdet - Avtalte begrensninger for styre og deltakere - Hvilke personer som kan signere, at det skal skje i fellesskap (eneste mulige)

31 LEGITIMASJON - Sel Første ledd avtalte begrensninger - må være registrert for å kunne påberopes, evt må medkontrahent ellers ha vært i ond tro - Annet ledd myndighetsoverskridelser - Kan ikke påberopes overfor godtroende - Gjelder handlinger fra deltaker, styre og daglig leder

32 14. OVERDRAGELSE AV ANDELER

33 14.1 AKSJESELSKAPER

34 AKSJEN SOM FORMUESRETTIGHET Formålet med å eie aksje er normalt å tjene penger Avkastning utdelinger Gevinst realisasjon av aksjen Aksje er en formuesrettighet kan stiftes, endres, overdras, herunder være gjenstand for kreditorbeslag Salg reguleres av kjøpsloven forutsatt i kjl 81 Overgang reiser selskapsrettslige og kjøpsrettslige spørsmål

35 ADGANG TIL Å OMSETTE AKSJER Hensyn Eier vil ønske å råde fritt over sin formuesrettighet Selskapet kan ha behov for nye investorer enklere hvis det er frittå selge aksjen Endring i eiersits kan være negativt for selskapet, kreditorer og andre aksjeeiere Loven utgangspunkt ASA: fri omsettelighet jf. asal 4-15 (enkelt for investorer) AS: fri omsettelighet, med begrensninger jf. asl 4-15 Sml ANS: ikke adgang til å overdra andeler Andre løsninger kan vedtektsfestes

36 MODIFIKASJONER I PRINSIPPET OM AKSJERS FRIE OMSETTELIGHET Asl 4-15 Styret skal samtykke til aksjeerverv Aksjeeiere har forkjøpsrett Andre regler kan vedtektsfestes Vanlig med omsetningsbegrensninger Personklausuler krav til aksjeeiers egenskaper Erverver av aksjer må uansett melde fra om ervervet til selskapets styre jf asl 4-12 For at styret kan ivareta ulike rettighetshaveres interesser

37 (i) KRAV OM SAMTYKKE TIL ERVERVER FRA STYRET Lovens utgangspunkt er at styret skal samtykke til aksjeerverv jf asl 4-15 (2) og 4-16 flg. Samtykke skal gis ved erverv fra nærstående Samtykke kan ellers nektes ved saklig grunn jf 4-16 (2) Skal vurderes ut fra hva som er selskapets interesse Eks: Holde konkurrenter ute, hindre høy konsentrasjon av aksjer Sentrale dommer Rt s Østlendingen (saklig grunn) Rt s. 241 Stangeskovene (ikke saklig grunn)

38 KRAV TIL SAMTYKKE (FORTS) Domstolene er forsiktige med å overprøve styrets vurdering Det kreves «forholdsvis tungtveiende grunner» for å sette til side samtykkenektelse (Østlendingen) Men domstolene kan prøve om oppgitte grunner er forankret i selskapets virksomhet (Stangeskovene) Virkningene av nektelse reguleres av 4-17 Ulike alternativer formål å unngå tap på erververs hånd

39 (ii) VEDTEKTSFESTEDE PERSONKLAUSULER Vilkår i vedtektene om at nye aksjeeiere må ha visse egenskaper jf asl 4-18 Kvalifikasjonskrav Kvantitative begrensninger kan vedtektsfeste regler om konsolidering av nærstående aksjeeiere Rt s (Nordavis) Styret skal nekte samtykke ved manglende overholdelse av vedtektenes krav Salg til noen som ikke oppfyller vilkårene selskapet kan kreve tvangssalg (annet ledd)

40 (iii) FORKJØPSRETT TIL AKSJER Aksjeloven 4-19 flg Inntrer for aksjeeiere når eierskifte er inntrådt Styret skal varsle aksjeeierne ( 4-20) Aksjeeierne må melde fra innen tidsfrist Forholdsvis rett for alle aksjeeiere ( 4-22) Innløsningssum baseres på virkelig verdi jf. asl 4-23 (2) Utgangspunkt avtalt pris

41 OVERGANG AV RETTIGHETER SOM UTLEDES AV AKSJEN AS: skjer ved registrering i aksjeeierbok, Asl 4-2, full kongruens ASA: Selgers rettigheter opphører ved bindende avtale om salg Erververs rettigheter oppstår ved registrering, jf. Rt s (Polaris). Dvs periode hvor ingen kan stemme, med mindre noe annet er avtalt jf. asal 4-2

42 14.2 ANSVARLIGE SELSKAPER

43 OVERDRAGELSESFORBUD Andeler i ANS er ikke overdragelige jf sel 2-28 Deltakerne skal ha kontroll på hvem som er medansvarlig for forpliktelser Kan gjøres unntak i selskapsavtalen eller i selskapsmøte Deltakers kreditorer likevel beslagsadgang jf deknl. 2-2 Hvis salg av andel 2-30 erverver trer inn i forpliktelser, men avhender hefter fortsatt Regressadgang Motstykket: Deltaker har rett til uttreden med 6 måneders varsel

44 15. MISLIGHOLD, UGYLDIGHET OG SANKSJONER I AKSJESELSKAPER Manglende overholdelse av forpliktelser konflikter løsningsalternativer sanksjoner

45 15.1 OBLIGASJONSRETTSLIGE UTGANGSPUNKTER

46 UTGANGSPUNKTER Mislighold og ugyldighet i obligasjonsretten generelt Manglende overholdelse av partenes rettigheter og forpliktelser Sanksjoner Aksjeselskapsrettens særtrekk Er både avtalebasert og lovregulert (dels preseptorisk) Flere involverte parter Flere typer forpliktelser Andre grunnlag for forpliktelser Andre konsekvenser av manglende overholdelse

47 AKSJESELSKAPER aksjeeier 100% aksjeeier A aksjeeier B Generalforsamlingen 50% 50% Selskapet AS Styret (x, y, z) Kreditor Bedriftsforsamlingen Daglig leder Økonomiansvarlig Saksbehandler Revisor

48 PARTSKONSTELLASJONER Tillitsmenn og selskapet Aksjeeier og selskapet Aksjeeierne i mellom Særtilfelle, mellom ny og tidligere aksjeeier, kjøpsloven gjelder Selskapet, og/eller tillitsmenn, mot kreditorer

49 MISLIGHOLD I SELSKAPSRETTEN Grunnlag for å utlede rettigheter og forpliktelser Lov Ulovfestede prinsipper Vedtekter Aksjeeieravtale/uformelle avtaler mellom deltakere Nødvendig å fastlegge forpliktelsenes innhold Tolkning, utfylling og evt. sensur Ulike former for mislighold truffet rettsstridig vedtak Mislighold av avtaleforpliktelse Begått rettsstridig handling

50 SANKSJONER/LØSNINGER VED MISLIGHOLD De klassiske sanksjonene: Heving/ugyldighet erstatning Frivillig salg av aksjer/andeler Dog med lovregulerte eller vedtektsfestede omsetningsbegrensninger Særlige aksjerettslige sanksjoner/løsninger

51 LOVREGULERTE SANKSJONER Konflikter skal kunne løses aksjeeiere er gitt rettigheter for å kunne ivareta sine interesser Økonomiske; rett til utbytte Organisatoriske; omgjøringsmuligheter, rett til å kreve granskning Konkrete gjenopprettingstiltak - restitusjon til selskapet Utbytte i strid med kriteriene i asl 8-1 Ulovlig kreditt/sikkerhetsstillelse i strid med asl 8-7 Generelle alternativer for å avvikle samarbeidet Innløsning/utløsning av deltaker oppløsning av selskap

52 15.2 PARTENES ALMINNELIGE FORPLIKTELSER - OG MULIGE MISLIGHOLD

53 AKSJEEIERES ALMINNELIGE FORPLIKTELSER Hovedforpliktelse Gjøre opp innskuddsforpliktelsen Ikke noe annet han «må» Hvis han møter på generalforsamlingen Overholde generalklausulen om myndighetsmisbruk jf. asl 5-21 Generelle krav/biforpliktelser Opptre forsvarlig forutsatt i asl 17-1 Den alminnelige lojalitetsplikten

54 AKSJEEIERES MISLIGHOLD Myndighetsmisbruk overfor minoritetsaksjeeier på generalforsamling Inngåelse av avtale som overfører verdier til hans eget selskap Bruk av tingsinnskudd som har lavere verdi enn opplyst Motarbeide selskapets virksomhet ved negativ omtale, konkurrerende virksomhet Omgåelse av stemmerettsbegrensninger

55 STYREMEDLEMMERS ALMINNELIGE FORPLIKTELSER Representant for selskapet skal ivareta dettes interesser (selskapsinteressen) Aksjeeierne Kreditorer andre Lojalitetsplikt ikke sette egne interesser foran selskapets Lojal utførelse av styrets oppgaver Forvaltningsansvaret Tilsynsansvaret

56 STYREMEDLEMMERS MISLIGHOLD Styret overholder ikke sine oppgaver i loven Manglende overholdelse av handleplikten i asl 3-5 Mangelfulle kontrollrutiner i selskapet Åpner for avgiftsjuks Styremedlemmet misligholder sitt oppdrag Utnytter kunnskap om forretningsmulighet fått fra selskapet til egen vinning

57 15.3 LØSNINGSALTERNATIVER OG SANKSJONER

58 INNLØSNING AV AKSJEEIER ETTER EGET KRAV Asl 4-24; rett til innløsning ved tungtveiende grunner Myndighetsmisbruk Annen aksjeeiers misbruk av innflytelse Alvorlig og varig motsetningsforhold Ulovfestede prinsipper? Rt s. 931 (Inco) Unntak i annet ledd hvis vesentlig skade for selskapet eller det utpekes en kjøper Selskapet kan evt overta aksjene jf. fjerde ledd Aksjeeier får tilgang til selskapskapitalen Lempeligere vilkår kan vedtektsfestes

59 UTLØSNING AV AKSJEEIER MOT HANS VILJE Asl 4-25 aksjeeier kan bli utløst Krenket selskapsforholdet vesentlig Alvorlig og varig motsetningsforhold vedrørende driften (RG 2004 s. 790, TVI-OTIR/06) Andre tungtveiende grunner Unntak det finnes en kjøper (3. ledd) Generalforsamlingen vedtar etter forslag fra styret

60 OPPLØSNING AV SELSKAPET Asl Krav fra aksjeeier overfor domstolene Myndighetsmisbruk + særlig tungtveiende grunner taler for oppløsning Skal mye til før vilkårene er oppfylt

61 HR A (BERGSHAV HOLDING) (i) Familekonsern, med to brødre som hovedeiere i morselskapet, Bergshav Holding AS A eide gjennom heleid selskap 73 % (A-aksjer) B eide 27 % (B-aksjer, uten stemmerett) Det ble utbetalt lite utbytte fra selskapet i flere år B hadde tidligere krevd og fått høyere utbytte jf. asl 8-4 A svarte med å vedta kapitalforhøyelse for å dekke utbytte B mente A begikk myndighetsmisbruk og krevde Oppløsning jf. asl Innløsning av sine aksjer jf. asl 4-24

62 HR A (BERGSHAV HOLDING) (ii) Høyesteretts vurdering av krav om oppløsning: Manglende utbyttebetalinger (utsulting) kan være myndighetsmisbruk jf. asl 5-21 det forelå ikke «særlig tungtveiende grunner» i det aktuelle tilfellet Høyesterett fant at vilkårene for innløsning av Bs aksjer var oppfylt Det forelå tungtveiende grunner for innløsning Innløsning skulle skje basert på selskapets underliggende verdier Tilsvarende Rt s. 713 (Norway Seafoods) og ikke Rt s (Flesberg)

63 HEVNING/UGYLDIG AVTALE Avtale om aksjetegning Ugyldighet kan påberopes frem til registrering jf. Asl 10-2 kreditorhensyn begrenser Praktisk ved avtale om tingsinnskudd Aksjeeieravtale Alminnelige avtalerettslige prinsipper Selskapsforholdet Innløsning, utløsning og oppløsning

64 UGYLDIGE VEDTAK Generalforsamlingsvedtak asl Loven definerer ikke ugyldighetsgrunnene Vedtak i strid med materiell og personell kompetanse ugyldig Saksbehandlingsfeil ugyldig ved innvirkning Styrevedtak Ugyldighet basert på alminnelige prinsipper Beslutninger i strid med loven Kan ikke påberopes overfor godtroende tredjemann

65 ERSTATNINGSANSVAR - ANSVARSGUNNLAG Alminnelig culpaansvar Omfatter styremedlemmer, aksjeeier, daglig leder mfl. Asl første ledd, suppleres av ulovfestede prinsipper Domstolene foretar gjerne en toleddet vurdering Foreligger brudd på en aksjerettslig plikt (objektiv vurdering) Er det utvist uaktsomhet i den forbindelse (subjektiv vurdering) Medvirkeransvar Asl 17-1 annet ledd Kan gjelde aksjeeier som opptrer uformelt, rådgivere, familiemedlemmer

66 UAKTSOMME HANDLINGER Styremedlemmers uaktsomhet Handler i strid med plikt i lov eller vedtekter Presumsjon for uaktsomhet Opptrer i strid med lojalitetsplikten Setter egne interesser foran selskapets Mislighold av taushetsplikt Skal mye til før feilslått forretningsmessig risikovurdering er uaktsom Aksjeeiers uaktsomhet Stemme for ulovlig eller skadelig vedtak Manglende overholdelse av andre aksjerettslige plikter Daglig leders uaktsomhet

67 HR A (HÅHELLER) (i) Ektepar overførte kontraktsforpliktelser til AS Selskapet oppfylte ikke kravene i asl 3-4 Og kunne heller ikke "ha noen rimelig forventning om å oppnå dette innen overskuelig framtid«dissens 4-1 Høyesterett bekrefter at pliktbrudd utgjør presumsjon for uaktsomhetjf 17-1 Ansvar for hustruen som enestyre Uaktsomt å påta seg en kontraktsforpliktelse selskapet ikke kunne oppfylle Kontraktsmotparten ble eksponert for tap Ansvar for ektemannen som medvirker

68 HR A (Håheller) (ii) Ansvar for hustruen som 100 % aksjeeier Avsnitt 81: «Å overdra leieavtalen til et åpenbart underkapitalisert selskap, hvor Lærdals burde ha skjønt at selskapet ikke ville kunne oppfylle avtalen, og på den måten kvitte seg med det personlige ansvaret, innebærer et misbruk av aksjeselskapsformen.» Den uaktsomme handlingen må være både å stifte selskapet med det formål å overta kontrakten, og overdra den Ansvar for ektemannen som medvirker Bygger på en forutsetning om at han har deltatt i beslutningen om å overføre kontrakten

69 ERSTATNINGSANSVAR HVEM KAN FREMME KRAV Selskapets krav basert på asl 17-1 Selskapet kan fremme krav hvis selskapsinteressen er rammet Ikke hvis bare en enkeltkreditor er rammet, men kreditormassen generelt Rt s (Ytternes) Tredjemenn som har lidt tap kan fremme krav etter 17-1 Krav som utgjør andel av selskapets tap, står tilbake for selskapets krav ( 17-6) aksjeeiere kan fremme krav på selskapets vegne ( 17-4)

70 16. MISLIGHOLD OG UGYLDIGHET I ANS

71 ANSVARLIGE SELSKAPER Deltaker A Deltaker B 50% 50% Selskapsmøtet Selskapet ANS Styret (x, y, z) Kreditor Daglig leder Økonomiansvarlig Saksbehandler Revisor

72 16.1 GRUNNLAG FOR MISLIGHOLD Lovpålagte forpliktelser Konkurranseforbud i sel Alminnelige prinsipper lojalitetsplikten Selskapsavtalen Tolkes i samsvar med alminnelige prinsipper, merk lojalitetsplikten står sterkt Avtaleloven 36 gjelder

73 16.2 LØSNINGSALTERNATIVER OG SANKSJONER

74 UTLØSNING AV DELTAKER ETTER EGET KRAV Oppsigelse med 6 måneders frist sel (1) Ingen krav til grunn Kan fravikes i avtale kan sensureres Utløsning på særlig grunnlag sel 2-32 (2) Øyeblikkelig virkning krav innen rimelig tid tre alternative vilkår vanskelig å fortsette samarbeidet Virkninger Får ut en andel av selskapets verdi Hefter overfor kreditorer, med mindre fritak Regressregler overfor andre deltakere

75 UTLØSNING PÅ SELSKAPETS INITIATIV Sel 2-36 (1) Fire alternative vilkår tungtveiende grunner Selskapsmøtet treffer vedtak, evt. fremmes krav overfor domstolene Ugyldighetssøksmål mot vedtak er mulig

76 OPPLØSNING AV SELSKAPET Sel 2-37 (1) Enstemmighet på selskapsmøtet Sel 2-37 (2) Krav fra en deltaker vesentlig mislighold, tungtveiende grunner Avviklingen sel Forpliktelser betales eller sikres

77 HEVING OG UGYLDIGHET Alminnelige obligasjons- og avtalerettslige regler Få begrensninger

78 ERSTATNINGSANSVAR For selskapet Lite praktisk, bedre å gå på deltakerne For andre sel deltakerne styret/daglig leder

Aksjeselskaper og ansvarlige selskaper Forelesninger i selskapsrett, vår 2017

Aksjeselskaper og ansvarlige selskaper Forelesninger i selskapsrett, vår 2017 Aksjeselskaper og ansvarlige selskaper Forelesninger i selskapsrett, vår 2017 Disposisjonens punkt 12-16 v/ førsteamanuensis dr. juris Margrethe Buskerud Christoffersen 12. ORGANISASJON - PERSONGALLERIET

Detaljer

Aksjeselskaper og ansvarlige selskaper Forelesninger i selskapsrett, vår 2017

Aksjeselskaper og ansvarlige selskaper Forelesninger i selskapsrett, vår 2017 Aksjeselskaper og ansvarlige selskaper Forelesninger i selskapsrett, vår 2017 Disposisjonens punkt 12-16 v/ førsteamanuensis dr. juris Margrethe Buskerud Christoffersen 12. ORGANISASJON - PERSONGALLERIET

Detaljer

Aksjeselskaper og ansvarlige selskaper Forelesninger i selskapsrett, våren 2016

Aksjeselskaper og ansvarlige selskaper Forelesninger i selskapsrett, våren 2016 Aksjeselskaper og ansvarlige selskaper Forelesninger i selskapsrett, våren 2016 Disposisjonens punkt 6-16 v/ førsteamanuensis dr. juris Margrethe Buskerud Christoffersen 6. SELSKAPERS RETTSSUBJEKTIVITET

Detaljer

AKSJEEIERNES LOJALITETSPLIKT OVERFOR SELSKAPET. v/ Margrethe Buskerud Christoffersen Førsteamanuensis, dr. juris

AKSJEEIERNES LOJALITETSPLIKT OVERFOR SELSKAPET. v/ Margrethe Buskerud Christoffersen Førsteamanuensis, dr. juris AKSJEEIERNES LOJALITETSPLIKT OVERFOR SELSKAPET v/ Margrethe Buskerud Christoffersen Førsteamanuensis, dr. juris Lojalitetsplikt??? A B C 60% 30 % 5% 5 % 5 % D Generalforsamling Arbeidsgiver AS Styret Lojalitetsplikt

Detaljer

1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling

1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling Disposisjon for Forelesninger i selskapsrett, 3.avd., høsten 2008 (Hedvig Bugge Reiersen, stipendiat) 1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling 2 Området for selskapsretten 2.1 Hva reguleres i

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett,

Forelesninger i selskapsrett, Disposisjon Forelesninger i selskapsrett, 3.avd., høst 2010 Professor Mads Andenæs (foreleser over 8 og 12-14 i disposisjonen), førsteamanuensis Beate Sjåfjell (1-3), stipendiat Tore Fjørtoft (4-7) og

Detaljer

1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling

1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling Disposisjon for Forelesninger i selskapsrett, 3.avd., vår 2009 (Hedvig Bugge Reiersen, stipendiat Institutt for Privatrett) 1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling 2 Området for selskapsretten

Detaljer

Professor dr juris Geir Woxholth: Forelesninger over selskapsrett

Professor dr juris Geir Woxholth: Forelesninger over selskapsrett Professor dr juris Geir Woxholth: Forelesninger over selskapsrett DEL I: INNLEDNING 1.0 Selskapsretten 1.1 Rettslig plassering 1.2 Selskapsrettens betydning 1.3 Selskapsbegrepet 1.4 Selskapsdeltakerne.

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett,

Forelesninger i selskapsrett, Disposisjon Forelesninger i selskapsrett, 3.avd., vår 2011 Professor Fredrik Zimmer (9-11), Professor Mads Andenæs (foreleser over 8 og 12-14 i disposisjonen), førsteamanuensis Beate Sjåfjell (1-3), stipendiat

Detaljer

Innhold. del i grunnleggende selskapsrett... 21

Innhold. del i grunnleggende selskapsrett... 21 Innhold del i grunnleggende selskapsrett........................... 21 1.0 Selskapsretten og selskapsformene................................ 23 1.1 Selskapsretten: Rettslig plassering.............................

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt 3-4 (oppdatert) 5. studieår, vår 2014 Professor dr. juris Beate Sjåfjell

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt 3-4 (oppdatert) 5. studieår, vår 2014 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt 3-4 (oppdatert) 5. studieår, vår 2014 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo beate.sjafjell@jus.uio.no ssrn.com/author=375947 Pkt

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POWEL ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POWEL ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POWEL ASA Aksjonærene i Powel ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling ONSDAG 16. DESEMBER 2009 KL. 10:00 hos Powel ASA, Klæbuvn. 194, Trondheim.

Detaljer

Ansvarsgjennombrudd - kollisjon og samspill mellom erstatningsrettslige og

Ansvarsgjennombrudd - kollisjon og samspill mellom erstatningsrettslige og Ansvarsgjennombrudd - kollisjon og samspill mellom erstatningsrettslige og selskapsrettslige prinsipper v/ førsteamanuensis Margrethe Buskerud Christoffersen Nordisk sjørettseminar, Hurtigruta, 21. april

Detaljer

Styrets og daglig leders ansvar

Styrets og daglig leders ansvar Styrets og daglig leders ansvar KS Bedriftenes Møteplass 8. april 2014 Advokat Tone Molvær Berset Ansvar - hva og hvem? Ansvar - straff og erstatning Ansvar - for styret, daglig leder og andre Ansvar i

Detaljer

V E D T E K T E R. for BOLIGBYGGELAGET NYE TRONDHEIM

V E D T E K T E R. for BOLIGBYGGELAGET NYE TRONDHEIM V E D T E K T E R for BOLIGBYGGELAGET NYE TRONDHEIM Vedtatt 26. oktober 1966 Endring vedtatt på generalforsamling sist 29.06.2006 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1.1. Formål Boligbyggelaget Nye Trondheim (BBNT)

Detaljer

Erstatningskrav mot styret hvordan unngå erstatningsansvar

Erstatningskrav mot styret hvordan unngå erstatningsansvar Erstatningskrav mot styret hvordan unngå erstatningsansvar Advokat Pål S. Jensen pal.jensen@steenstrup.no telefon 33 01 77 70 5. februar 2009 Det erstatningsrettslige styreansvaret Avgrensning mot straffansvar

Detaljer

Undervisning JUR vår selskapsrett valgfag. Fremdriftsplan (anslagsvis) Konsern. 1. Konserndefinisjonen

Undervisning JUR vår selskapsrett valgfag. Fremdriftsplan (anslagsvis) Konsern. 1. Konserndefinisjonen 1 Undervisning JUR 5801 - vår 2009 - selskapsrett valgfag Fremdriftsplan (anslagsvis) Mandag 2. mars Konsern 1. Konserndefinisjonen 1.1. Mor- og datterselskaps selskapsform 1.2. Tilknytningsforholdet Eks.:

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt 2-4 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt 2-4 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt 2-4 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo beate.sjafjell@jus.uio.no ssrn.com/author=375947 Vedtekter og aksjonæravtaler

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

Woxholth, Geir: Selskapsrett, Oslo 2010, 3.utgave (Unntatt del XIII: Omorganisering og del XIV: Konsernspørsmål)

Woxholth, Geir: Selskapsrett, Oslo 2010, 3.utgave (Unntatt del XIII: Omorganisering og del XIV: Konsernspørsmål) UTKAST Sensorveiledning JUR3000/JUS3211 tredje avdeling, våren 2012. Selskapsrett 1. Oppgaveteksten Sammenlign samtykkeregler og forkjøpsregler ved omsetning av selskapsandeler og aksjer. Forklar hvordan

Detaljer

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret i TrønderEnergi AS 08.02.2013 B 4/13 Forslag til vedtak Framlagte forslag til vedtak ble vedtatt med tillegg

Detaljer

Geir Woxholth. Selskapsrett GYLDENDAL AKADEMISK

Geir Woxholth. Selskapsrett GYLDENDAL AKADEMISK Geir Woxholth Selskapsrett GYLDENDAL AKADEMISK Forord 7 DELI GRUNNLEGGENDE SELSKAPSRETT 17 1.0 Selskapsretten og selskapsformene 19 1.1 Selskapsretten: Rettslig plassering 19 1.2 Selskapsrettslig rammelovgivning

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR MARIENLYST UTVIKLING IS

SELSKAPSAVTALE FOR MARIENLYST UTVIKLING IS SELSKAPSAVTALE FOR MARIENLYST UTVIKLING IS Inngått [ ]. 2012 L_3097127_V1 13.06.12 105267- 2/5 Mellom Marienlyst Utvikling AS (org. nr. 997 410 637, som hovedmann ("Hovedmannen"), og Drammen kommune og

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS 1 Foretaksnavn I FIRMA Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997. 2 Formål II FORMÅL Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån,

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs

Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs Stiftelseskonferansen 2015 21. og 22 april 2015 Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs 1 1 Corporate governance for stiftelser Corporate governance eller eierstyring

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget TOBB

Vedtekter for Boligbyggelaget TOBB Vedtatt på generalforsamling 28.5.1962, sist endret 28.04.2015 Vedtekter for Boligbyggelaget TOBB org nr 946 629 243 1. Innledende bestemmelser 1.1 Formål Boligbyggelaget TOBB (TOBB) er et samvirkeforetak

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Sensorveiledning for JUS3211, høst 2014, fredag 19. desember 2014, kl. 10:00 16:00 Oppgaven følger en klassisk modell med en teoridel etterfulgt av en praktisk oppgave om de samme spørsmålene. Eierskifte

Detaljer

VEDTEKTER FOR RJUKAN OG TINN BOLIGBYGGELAG, ORG NR. 950 646 128. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.01.1974, sist rettet 30.06.2005.

VEDTEKTER FOR RJUKAN OG TINN BOLIGBYGGELAG, ORG NR. 950 646 128. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.01.1974, sist rettet 30.06.2005. VEDTEKTER FOR RJUKAN OG TINN BOLIGBYGGELAG, ORG NR. 950 646 128 Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.01.1974, sist rettet 30.06.2005. Denne vedtekt gjelder fra det tidspunkt da lov om boligbyggelag

Detaljer

Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014

Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014 Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 27. november 1945, sist endret den 27. august 2008. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Ålesund

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA Til aksjeeierne i Rosenlund ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA Aksjeeierne i Rosenlund ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 30.august 2012 kl. 14:00 i selskapets

Detaljer

Styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs

Styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs Stiftelsestilsynet konferanse om boligstiftelser 25. november 2014 Styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs 1 1 Corporate governance for stiftelser Corporate governance eller eierstyring

Detaljer

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert 02.03.2017 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken

Detaljer

GODT STYREARBEID I FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Advokat Karoline Henriksen

GODT STYREARBEID I FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Advokat Karoline Henriksen 1 GODT STYREARBEID I FRIVILLIGE ORGANISASJONER Advokat Karoline Henriksen 2 Utgangspunkter Frivillige organisasjoner er selveiende og demokratisk styrte Styret er valgt i henhold til organisasjonens vedtekter

Detaljer

Ansvarlige selskaper og indre selskaper

Ansvarlige selskaper og indre selskaper Magnus Aarbakke Ansvarlige selskaper og indre selskaper 7. utgave ved Magnus Aarbakke og Asle Aarbakke UNIVERSITETSFORLAGET Innhold Forord til 7. utgave 5 DEL I INNLEDNING 15 Kapittel 1 Emneavgrensning

Detaljer

Innhold DEL I GRUNNLEGGENDE SELSKAPSRETT 21

Innhold DEL I GRUNNLEGGENDE SELSKAPSRETT 21 Innhold DEL I GRUNNLEGGENDE SELSKAPSRETT 21 1.0 Selskapsretten og selskapsformene 23 1.1 Selskapsretten: Rettslig piassering 23 1.2 Selskapsrettslig lovgivning og rammelovgivning 25 1.3 Selskapsrettens

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN BOLIGKREDITT AS (sist endret i generalforsamling 18. september 2015 med virkning fra 5. oktober 2015) KAP. I FIRMA. FORMÅL. KONTORKOMMUNE 1 Selskapets navn er Skandiabanken

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS

STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS Formålet med dokumentet er å gi en oversikt over styrets funksjon, oppgaver og ansvar, samt hovedtrekk ved daglig leders/konsernsjefens arbeidsoppgaver og plikter overfor

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS AKSJONÆRAVTALE for TrønderEnergi AS [Navn på kommuner/parter] i denne aksjonæravtale hver for seg betegnet som («Part») og i fellesskap som («Partene»), har inngått følgende aksjonæravtale ( Aksjonæravtalen

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Vedtekter for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Sist endret i generalforsamlingen 26. mai 2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Stavanger Boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett,

Forelesninger i selskapsrett, Disposisjon Forelesninger i selskapsrett, 3.avd., høsten 2011 Professor Beate Sjåfjell (1 3), stipendiat Tore Fjørtoft (4 7), Professor Mads Andenæs (8 og 12 14) og professor Fredrik Zimmer (9 11) 1-3

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Selskapets firma er Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS.

SELSKAPSAVTALE FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Selskapets firma er Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS. SELSKAPSAVTALE FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 1. Firma Selskapets firma er Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS. 2. Forretningskontor Selskapets kontor og forretningskommune

Detaljer

V E D T E K T E R. for HAUGESUND BOLIGBYGGELAG

V E D T E K T E R. for HAUGESUND BOLIGBYGGELAG V E D T E K T E R for HAUGESUND BOLIGBYGGELAG Sist vedtatt på generalforsamling 8.juni 2011og 5/6 2013 Vedtekter for Haugesund boligbyggelag org. nr. 954 361 047. Vedtatt på generalforsamling den 8.juni

Detaljer

VEDTEKTER. for A/L BODØ BOLIGBYGGELAG. Org nr Vedtatt på konstituerende generalforsamling den sist endret den

VEDTEKTER. for A/L BODØ BOLIGBYGGELAG. Org nr Vedtatt på konstituerende generalforsamling den sist endret den VEDTEKTER for A/L BODØ BOLIGBYGGELAG Org nr 942 578 415. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 16. 02 1961 sist endret den 12.06.08. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Bodø Boligbyggelag er

Detaljer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Side 1 av 6 NTS 2014-1 Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Kilde: Bøker, utgivelser og tidsskrifter > Tidsskrifter > Nordisk tidsskrift for Selskabsret - NTS Gyldendal Rettsdata

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtatt av generalforsamlingen (6. april 2017) Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet er

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

VEDTEKTER for Porsgrunn Min By AS

VEDTEKTER for Porsgrunn Min By AS VEDTEKTER for Porsgrunn Min By AS 976 960 734 1 Firma og stiftere Porsgrunn Min By AS (PMB AS) er et frittstående aksjeselskap stiftet av gårdeiere og forretningsdrivende i Porsgrunn. Selskapets firma

Detaljer

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR EASYBANK ASA (org. nr. 986 144 706) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling, 15. februar 2006. Sist endret i ordinær generalforsamling 30. april 2010 1. Navn, lagsform, formål og forretningskontor Blusuvold

Detaljer

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Vedtekter for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Sist endret i ordinær generalforsamling 22. mai 2014. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Bate boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til hovedformål

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett

Forelesninger i selskapsrett Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 11 5. studieår, vår 2014 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo beate.sjafjell@jus.uio.no ssrn.com/author=375947 Oversikt over

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 22. mai 2014 kl. 14.00, i selskapets lokaler, 5 etasje,

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS

STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS Formålet med dette dokumentet er å gi en oversikt over styrets funksjon, oppgaver og ansvar. 1. STYRETS ANSVAR Konsernstyrets oppgaver omfatter organisering, forvaltning

Detaljer

A K S J O N Æ R A V T A L E

A K S J O N Æ R A V T A L E A K S J O N Æ R A V T A L E vedrørende NYTT NAVN AS Denne aksjonæravtalen ( Avtalen ) er inngått den [dato] mellom (1) BERGEN KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 338 531 (2) ROGALAND FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt studieår, vår 2014 Professor dr. juris Beate Sjåfjell

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt studieår, vår 2014 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt 1-4 5. studieår, vår 2014 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo beate.sjafjell@jus.uio.no ssrn.com/author=375947 Pkt 1: Rettskilder

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

Vedtekter for aksjeselskapet. Karusellen AS

Vedtekter for aksjeselskapet. Karusellen AS Vedtekter for aksjeselskapet Karusellen AS 1 VEDTEKTER FOR AKSJESELSKAPET KARUSELLEN AS...3 1) NAVN... 3 2) FORMÅL... 3 3) AKSJONÆRER... 3 4) GENERALFORSAMLING... 4 5) GENERALFORSAMLINGENS OPPGAVER...

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Aksjeloven, en innføring og utvalgte emner

Aksjeloven, en innføring og utvalgte emner Lunsjmøte Ryfylke Næringshage, fredag 4. mai 2012 Aksjeloven, en innføring og utvalgte emner Advokat Ingebjørg Voster Nyheter Kontor: Stavanger, Finnøy, Jørpeland Aksjelovens hovedkapitler Utvalgte tema

Detaljer

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Prop. 111L (2012-2013) Endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger) Bakgrunn - Forslag til endringer i aksjelovgivningen mv.(forenklinger) i Prop.

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 8 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 8 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 8 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo beate.sjafjell@jus.uio.no ssrn.com/author=375947 Hva er selskapskapitalen?

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Acta Holding ASA fredag 14. september 2012 kl. 14.00 i selskapets lokaler,

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA Torsdag den 12. mai 2016 kl. 15:00, i selskapets lokaler,

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 2 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-05G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Vedtektsendring Bakgrunn Gjennom det

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

Undervisning JUR vår selskapsrett valgfag - 20 timer v/ Mads H Andenæs

Undervisning JUR vår selskapsrett valgfag - 20 timer v/ Mads H Andenæs 1 Undervisning JUR 5801 - vår 2010 - selskapsrett valgfag - 20 timer v/ Mads H Andenæs Fremdriftsplan (anslagsvis) Mandag 22 februar Konsern 1. Konserndefinisjonen 1.1. Mor- og datterselskaps selskapsform

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 25. april 2014 Kl.: 10:00

Detaljer

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS Vedtatt av generalforsamlingen 11.12.2007, endret 03.04.2008, 30.04.2008, 14.10.2008, 25.05.2009, 25.08.2009, 29.04.2011, 14.10.2011, 20.03.2012, 04.09.2012, 26.11.2013,

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

VEDTEKTER FOR PARETO BANK ASA

VEDTEKTER FOR PARETO BANK ASA VEDTEKTER FOR PARETO BANK ASA Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Pareto Bank ASA er en forretningsbank som har sitt forretningskontor i Oslo. Banken kan utføre alle forretninger og tjenester

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 29. april 2010 kl. 09.30, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 V E D T E K T E R f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 1. Navn, lagsform og forretningskontor. Borettslaget Bøhmergaten 37 er et borettslag som har til formål å skaffe de fremtidige andelseierne bolig ved

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

VEDTEKTER. for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG. En firedel av en av firemannsboligene omtales i vedtektene som en eierseksjon.

VEDTEKTER. for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG. En firedel av en av firemannsboligene omtales i vedtektene som en eierseksjon. VEDTEKTER for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG 1 Navn: Formål - medlemsskap - ansvar. Foreningens navn er : Sjøvegen Huseierlag Sjøvegen Huseierlag er en forening hvis medlemskap er pliktig for alle innehavere

Detaljer

Stiftelsesretten i et nøtteskall

Stiftelsesretten i et nøtteskall Stiftelsesretten i et nøtteskall Stiftelseskonferansen 14.05.2013 Seniorrådgiver Liv Tystad Disposisjon Særtrekk ved stiftelsesformen (3-5) Omdanning (samlebegrep for endring) (7-12) Krav til styret og

Detaljer

1. Innledende bestemmelser

1. Innledende bestemmelser VEDTEKTER FOR A.S. SOMMERFRYDLØKKEN Vedtatt på generalforsamling 19.03.1945, 30.03.1960, 29.03.1979, 24.04.1987, 10.03.1993, 07.03.1995, 07.03.1997, 26.03.1998, 29.03.2001, 21.04.05, 4.4.2006 og endret

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR MØRE BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR MØRE BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR MØRE BOLIGKREDITT AS KAP. 1 FIRMA. FORMÅL. FORRETNINGSKONTOR 1 Møre Boligkreditt AS er stiftet den 25.9.2001, og søkt konsesjon som kredittforetak den 20.11.2008. Selskapets formål er å yte

Detaljer

Videre har borettslaget til formål å delta i, organisere og forvalte andre tiltak som har sammenheng med andelseiernes interesser.

Videre har borettslaget til formål å delta i, organisere og forvalte andre tiltak som har sammenheng med andelseiernes interesser. VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET UTSIKTSTOPPEN (org.nr 989 986 694) Vedtatt på generalforsamling 12.06.2007 Sist endret på generalforsamling 04.06.2014 1. Navn, forretningskontor, lagsform og formål. Borettslaget

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 SpareBank 1 SR-Bank ASA ( banken ) er opprettet 1. januar 2012 og har sitt forretningskontor- og hovedkontor i Stavanger.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 24. april 2015 Kl.: 13:00

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01109-A, (sak nr. 2014/2016), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01109-A, (sak nr. 2014/2016), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. mai 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01109-A, (sak nr. 2014/2016), sivil sak, anke over dom, Inkognitogaten 6 Sameie (advokat Per P. Hodneland til prøve) mot Sameiet Inkognitogata

Detaljer

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Fastsatt av generalforsamlingen 23. april 2010 endret 23. juni 2010, 11. mai 2012 og 3. mai 2013 1 Navn og kontorsted Stiftelsens navn er Gjensidigestiftelsen (heretter

Detaljer

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017.

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. 1. Instruksens formål Styret skal utøve sin virksomhet innenfor rammen av lov om stiftelser, Stiftelsestilsynets retningslinjer, (stiftelsesdokumentet)

Detaljer

TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN

TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN Denne tilleggsavtale ( Tilleggsavtalen ) til fusjonsplan datert 12. juni 2013 er inngått den 11. juli 2013 mellom: (1) Borgestad Startup AS, org nr 911 879 808, Gunnar Knudsensvei

Detaljer

Fordringars överlåtbarhet

Fordringars överlåtbarhet Fordringars överlåtbarhet Nordiske formuerettsdager 2017 Hesselby slott, torsdag 27. april 2017 Professor dr juristrygve Bergsåker, Universitetet i Oslo TEMA Om overdragelse av fordringer etter norsk rett,

Detaljer

Vedtekter for Hafjell Golf AS

Vedtekter for Hafjell Golf AS Vedtekter for Hafjell Golf AS Selskapets navn er Hafjell Golf AS. 1. Selskapet har sitt forretningskontor på Hafjell, 2637 Øyer, i Øyer kommune. 2. 3. Selskapets formål er å anlegge, eie, samt drive golfanlegg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i PSI Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i PSI Group ASA holdes i Vika Atrium konferansesenter, Munkedamsveien 45 i Oslo kommune: 11. mai 2007 kl

Detaljer

Vedtekter for AS Observatoriegaten 10

Vedtekter for AS Observatoriegaten 10 Vedtekter for AS Observatoriegaten 10 1 Firma Selskapets navn er AS Observatoriegaten 10. (Vedtatt av generalforsamlingen 28. mars 2001) 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Oslo. 3 Virksomhet

Detaljer

Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS. 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS

Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS. 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS Aksjeeierne i Pareto World Wide Shipping AS innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORGESGRUPPEN ASA

P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORGESGRUPPEN ASA P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORGESGRUPPEN ASA Den 2. juni 2005 ble det avholdt ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA i Parkveien 61 i Oslo. 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

Administrerende direktør tilrår derfor at styret godkjenner dokumentet administrerende direktørs fullmakter jf. Vedlegg 2.

Administrerende direktør tilrår derfor at styret godkjenner dokumentet administrerende direktørs fullmakter jf. Vedlegg 2. Saksredegjørelse Om revidert fullmaktshefte Det førende prinsippet for revideringsarbeidet har vært administrerende direktørs ønske om at det skal være samsvar mellom ansvar og myndighet i organisasjonen,

Detaljer

Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie

Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie Vedtatt på sameiermøte 28.april 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner (Eierseksjonsloven) av 23.mai 1997 nr. 31, i kraft 1.januar 1998. Denne

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer