Stiftelsesretten i et nøtteskall

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stiftelsesretten i et nøtteskall"

Transkript

1 Stiftelsesretten i et nøtteskall Stiftelseskonferansen Seniorrådgiver Liv Tystad

2 Disposisjon Særtrekk ved stiftelsesformen (3-5) Omdanning (samlebegrep for endring) (7-12) Krav til styret og styremedlemmer i en stiftelse, særlig om lojalitetsplikten (14-24) Kort om Utdeling (26-28) Ulovlige lån (29-30) Oppretters rolle (31-32) Stiftelsestilsynets sanksjoner (33) Klage på Stiftelsestilsynets vedtak (34) 2

3 Særtrekk ved stiftelsesformen Definisjon i sl 2 og 3 Bestemt formål Selvstendighetskravet Selveiende Styret som øverste og ofte eneste obligatoriske organ To typer stiftelser sl 4 Alminnelige Næringsdrivende 3

4 Stiftelsesformen er.. Statisk Forutberegnelig Ubyråkratisk Kostnadseffektiv Handlekraftig Målrettet 4

5 Organisering i stiftelser Styret øverste organ sl 30 Daglig leder sl 34 og 35 Ansettes av styret Underlagt styret Krav om daglig leder GK over 3 mill. Andre organer sl 36 Vedtektsfestede organer ikke underlagt styrets omgjørings- og instruksjonsmyndighet begrenset myndighetsområde 5

6 Disposisjon Særtrekk ved stiftelsesformen (3-5) Omdanning (samlebegrep for endring) (7 12) Krav til styret og styremedlemmer i en stiftelse, særlig om lojalitetsplikten (14-24) Kort om Utdeling (26-28) Ulovlige lån (29-30) Oppretters rolle (31-32) Stiftelsestilsynets sanksjoner (33) Klage på Stiftelsestilsynets vedtak (34) 6

7 Omdanning Omdanning: Alle endringer i grunnlaget for en stiftelse eller dens vedtekter sl 45 Vedtektsendring Sammenslåing Deling Opphevelse Regelverket for omdanning sl kap. 6 Særlige regler for endring av grunnkapital sl 16 og 17 7

8 Vilkår for omdanning sl 46 Første ledd: formål og andre bestemmelser som det må antas er særlig vektlagt ved opprettelsen a) Ikke lar seg etterleve b) Åpenbart unyttig c) I strid med hensikten bak disposisjonen d) Åpenbart uheldig eller åpenbart ufornuftig a), b) og d) vurderes fra stiftelsens ståsted c) vurderes fra oppretters ståsted Strenge vilkår, begrunnelsen viktig Opphevelse: alltid første ledd Endringer i styresammensetning: oftest første ledd 8

9 Vilkår for omdanning forts. Andre ledd: Bestemmelser som antas å være mindre viktige Uheldig Uhensiktsmessig Mindre strenge krav til begrunnelsen Sammenslåing og deling kan være andre ledds omdannelser - forutsatt at formålet videreføres 9

10 Særlig om sl 47 Regulerer omfanget av en omdanning Omdanning etter sl 46 første ledd skal aldri gå lenger enn det som er nødvendig for å sikre stiftelsens opprinnelige formål Ved opphevelse skal stiftelsens kapital som hovedregel brukes i samsvar med stiftelsens formål eller et beslektet formål. Subsidiært: allmennyttig formål NB! Et vilkår for opphevelse 10

11 Huskeliste endring av vedtekter Begrunnelse for søknaden - sl 46 Husk uttalelse fra oppretter - sl 49 Krav om signert styreprotokoll og nye vedtekter Det må være mulig å lese ut av styreprotokollen hva som er vedtatt Ikke mulig å omdanne stiftelse til annen organisasjonsform NB: Ikkje gyldig før godkjent av Stiftelsestilsynet 11

12 Huskeliste - avvikling Begrunnelse og uttalelse fra oppretter Alltid sl 46 første ledd begrunnelse Krav til hva restkapitalen skal gå til sl 47 andre ledd Forbud mot utdeling til oppretter gjelder også her, muligens større dispensasjonsadgang Stiftelsen blir ikke slettet før avviklingsregnskap er revidert og sendt Stiftelsestilsynet 0 regnskap! Alle plikter eksisterer frem til sletting 12

13 Disposisjon Særtrekk ved stiftelsesformen (3-5) Omdanning (samlebegrep for endring) (7 12) Krav til styret og styremedlemmer i en stiftelse, særlig om lojalitetsplikten (14-24) Kort om Utdeling (26-28) Ulovlige lån (29-30) Oppretters rolle (31-32) Stiftelsestilsynets sanksjoner (33) Klage på Stiftelsestilsynets vedtak (34) 13

14 Krav til styret Styret sl 26 Skal ha styre Grunnkapital på 3 millioner eller mer, minst 3 medlemmer Ellers; kan være enestyre, men obs på vedtektene 14

15 Styrevervet er personlig 15

16 Styremedlem Sl 30 - styrets myndighet og ansvar Øverste organ Regnskap og formuesforvaltning betryggende kontroll Ansvar for formålsrealisering Sl 18 forvaltning av stiftelsens kapital Forvaltningen skal ivareta både sikkerhet og avkastning Sl 40 styrehonorar Rimelig i forhold til arbeid og ansvar 16

17 Kort om lojalitetsplikten Hva er lojalitetsplikt? Det foreligger utvilsomt lojalitetsplikt i stiftelser (Også etter tidligere lovgivning, jf. forutsetning inntatt i NOU 1998: 7 s. 71) Lojalitetsplikten går lenger i stiftelser enn det som er tilfelle i arbeids- og kontraktsrett og selskapsretten for øvrig Begrunnelse: Lojalitetspliktens begrunnelse i seg selv Stiftelsene er selveiende og har ikke ekstern eierskapskontroll 17

18 Illojal - inhabil 18

19 Habilitet utslag av lojalitetsplikten Inhabilitet sl 37 Fremme stiftelsens interesser og formålsrealisering på en slik måte at enhver handling er i stiftelsens interesse Egne interesser må vike der det kolliderer Kort oppsummert: Stiftelsens styremedlemmer skal ha sin lojalitet hos stiftelsen og ikke hos seg selv eller hos de som har oppnevnt disse 19

20 Oppnevning Stiftelsesdokumentet sl 9 første ledd bokstav c skal angi styrets sammensetning Vedtektene sl 10 skal angi antallet eller laveste og høyeste antall styremedlemmer og hvordan styret skal velges Stiftelsestilsynet sl 29 omfang av kompetansen 20

21 Fratreden Hovedregel sl 28 første ledd, tjenestegjør i 4 år om ikke annet er bestemt Annet er ofte bestemt i vedtektene Står i vervet inntil nytt medlem er valgt Rett til å fratre før tiden sl 28 annet ledd Strengt vilkår «særlig grunn» Rimelig forhåndsvarsel Konsekvenser ved fratrede sl 28 tredje ledd 21

22 Avsetting Hvem kan avsette: - Valgorganet - Styret - Stiftelsestilsynet sl 29 annet ledd Strenge vilkår: - Tilsidesetter sine plikter ved utøvelsen av vervet - Klart uegnet - Ikke fyller lovens krav etter sl 27 22

23 Ansvar som styremedlem Utgangspunkt: Vanlige regler om styreansvar Formålsrealisering sl 30 Kapitalforvaltning sl 18 Internkontrollsystemer sl 18 og 30 Regnskap Regnskapsplikt Revisjonsplikt Innsendingsplikt 23

24 Ansvar som styremedlem - formalkrav Alle endringer i vedtekter skal godkjennes av Stiftelsestilsynet (legalitetskontroll) sl 48 Særlig om omdanningskompetanse Stiftelsestilsynet har omdanningskompetanse Kan gis til styret / annet organ, men Stiftelsestilsynet må godkjenne Kan aldri gis oppretter Styreendringer skal meldes til Enhetsregisteret Regnskap skal sendes til Regnskapsregisteret 24

25 Disposisjon Særtrekk ved stiftelsesformen (3-5) Omdanning (samlebegrep for endring) (7 12) Krav til styret og styremedlemmer i en stiftelse, særlig om lojalitetsplikten (14-24) Kort om Utdeling (26-28) Ulovlige lån (29-30) Oppretters rolle (31-32) Stiftelsestilsynets sanksjoner (33) Klage på Stiftelsestilsynets vedtak (34) 25

26 Utdeling Utdeling fra stiftelser er regulert i sl 19 Må vedtas av styret Utdelingsbegrepet enhver overføring av økonomiske goder omfattes av begrepet «utdeling». Ikke bare ensidige overføringer rammes, men også tilfeller hvor det ytes vederlag, men hvor det foreligger et visst misforhold mellom vederlaget og overføringen fra stiftelsen (Beskrevet i Ot.prp.nr. 15 ( ) side 98) 26

27 Ulovlige utdelinger Utenfor formålet i strid med sl 19 første ledd Til oppretteren selv, ektefelle/samboer og selskap der noen av disse hver for seg eller til sammen har slik bestemmende innflytelse som nevnt i sl 4 tredje ledd i strid med sl 19 andre ledd Snever dispensasjonsregel i andre ledd Må søke Stiftelsestilsynet 27

28 Ulovlige utdelinger (forts.) Sl 19 tredje ledd regulerer hvordan ulovlige utdelinger skal behandles Gjelder alle utdelinger i strid med loven, ikke bare sl 19 Mottakeren har en tilbakeføringsplikt Kan ikke det mottatte tilbakeføres, går plikten over til en verdierstatningsplikt Bestemmelsen i sl 19 er utformet etter aksjeloven

29 Ulovlige lån Sl 20 begrenser hvem som kan gis lån og sikkerhetsstillelse, ikke lån til: - Oppretter - Styremedlem - Oppretters nærstående sl 5 - Daglig leder - Person med verv nevnt i sl 36 - Observatør (Unntak i sl 20 annet ledd styremedlemmer valgt av ansatte) Alle lån og sikkerhet må vurderes ut fra sl 18 Forsvarlig formuesforvaltning Samsvar med formålet 29

30 Konsekvens av ulovlig lån og sikkerhetsstillelse Sl 20 tredje ledd aksjeloven 8-11 gjelder tilsvarende Disposisjonene er ugyldige og skal tilbakeføres Unntak: Sikkerhetsstillelse kan ikke gjøres gjeldende overfor godtroende medkontrahent Ulovlige lån kan være straffbart etter sl 58 Ulovlige lån kan være uberettiget kreditt og kan være straffbart som underslag, jf. Rt side

31 Oppretters rolle 31

32 Oppretter sin rolle etter opprettelsen Oppretter: Den som oppretter stiftelsen i henhold til stiftelsesdokumentet NB! Skille mellom oppretter og den som avgir grunnkapital Selvstendighetskriteriet sentralt Sl 49 uttalelsesrett, ingen vetorett Sl 19 - utdelingsforbud også for nærstående Sl 20 forbud mot lån også for nærstående Kan sitte i styret, også som enestyre, men ikke når oppretteren har avgitt grunnkapital, sl 27 32

33 Sanksjoner i loven Stiftelsestilsynets alminnelige tilsynsmyndighet regulert i sl 7 Gransking sl 59 Erstatning sl 56 Straffeansvar sl 58 33

34 Klager på ST sine vedtak Justis- og beredskapsdepartementet er klageinstans (for tiden 1 års saksbehandlingstid) Mulig endring til klagenemnd fra 2014 Gjelder alle Stiftelsestilsynets enkeltvedtak Hva kan ikke påklages: Beslutning om gransking/ikke gransking Beslutning om å åpne/ikke åpne tilsynssak Beslutning om å anmelde/ikke anmelde Beslutning om å fremme/ikke fremme erstatningskrav 34

35 Kilder i stiftelsesretten Forarbeider: NOU 1998: 7 om stiftelser Ot.prp.nr. 15 ( ) om lov om stiftelser (stiftelsesloven) Teori: Geir Woxholdt; Stiftelser etter stiftelsesloven 2001 (2001) Geir Woxholdt/Gudmund Knudsen; Stiftelsesloven med kommentarer (2004) Kluge Advokatfirma; Stiftelser (2001) (2. utgave 2006) 35

36 Takk for oppmerksomheten! 36

Styrearbeid i stiftelser

Styrearbeid i stiftelser Styrearbeid i stiftelser Innledning Styrearbeid i stiftelser skiller seg på viktige punkter fra styrearbeid i selskaper, foreninger og andre organisasjonsformer. Det skyldes i første rekke at stiftelsen

Detaljer

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 81 Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om stiftelser (stiftelsesloven) Kapittel

Detaljer

Stiftelseslovens rammer for organisering, forvaltning og omdanning av stiftelser

Stiftelseslovens rammer for organisering, forvaltning og omdanning av stiftelser Vedlegg til notat om omdanning av legater tilknyttet Bergen Legatinspeksjon Stiftelseslovens rammer for organisering, forvaltning og omdanning av stiftelser 1 Hva er en stiftelse? Hva som kommer inn under

Detaljer

Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs

Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs Stiftelseskonferansen 2015 21. og 22 april 2015 Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs 1 1 Corporate governance for stiftelser Corporate governance eller eierstyring

Detaljer

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning.

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.10.2011 49807/2011 2011/7130 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/130 Formannskapet 12.10.2011 11/143 Bystyret 27.10.2011 Bodø kommunale Boligstiftelse.

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs

Styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs Stiftelsestilsynet konferanse om boligstiftelser 25. november 2014 Styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs 1 1 Corporate governance for stiftelser Corporate governance eller eierstyring

Detaljer

God virksomhetsstyring i norske stiftelser

God virksomhetsstyring i norske stiftelser God virksomhetsstyring i norske stiftelser Stiftelseskonferansen i 2015 i Førde 21. - 22. April 2015 Advokat Bjørn O. Øiulfstad, daglig leder i Stiftelsesforeningen 1 Stiftelsesforeningen i Norge Stiftelsesforeningen

Detaljer

Kartlegging av pengeutdelinger i norske stiftelser

Kartlegging av pengeutdelinger i norske stiftelser Rapport fra Stiftelsestilsynet Kartlegging av pengeutdelinger i norske stiftelser 2010 3.2 mrd. kr 2011 3.0 mrd. kr 2009 2.7 mrd. kr Rapport fra Stiftelsestilsynet Kartlegging av pengeutdelinger i norske

Detaljer

Vedtekter for Sparebankstiftelsen SR- Bank

Vedtekter for Sparebankstiftelsen SR- Bank for Sparebankstiftelsen SR- Bank Vedtektene er endret siste gang 31.01.2012 (Godkjent av Finanstilsynet 03.02.2012) for Sparebankstiftelsen SR- Bank 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor

Detaljer

Kristin Alsos. Selskapsrett i et corporate governance-perspektiv

Kristin Alsos. Selskapsrett i et corporate governance-perspektiv Kristin Alsos Selskapsrett i et corporate governance-perspektiv Kristin Alsos Selskapsrett i et corporate governanceperspektiv Fafo-notat 2008:08 Fafo 2008 ISSN 0804-5135 Innhold Forord 5 1 Tema og avgrensning

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT (Tidligere Stiftelsen Eikholt Senter for Døvblinde) Endret 1.1.2001 og 13.6.2006 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Eikholt. 2 Opprettet Stiftelsen ble opprettet 2.

Detaljer

Aksjeloven, en innføring og utvalgte emner

Aksjeloven, en innføring og utvalgte emner Lunsjmøte Ryfylke Næringshage, fredag 4. mai 2012 Aksjeloven, en innføring og utvalgte emner Advokat Ingebjørg Voster Nyheter Kontor: Stavanger, Finnøy, Jørpeland Aksjelovens hovedkapitler Utvalgte tema

Detaljer

Kjøp og salg av fast eiendom i norske stiftelser

Kjøp og salg av fast eiendom i norske stiftelser Tilsynsrapport fra Stiftelsestilsynet Kjøp og salg av fast eiendom i norske stiftelser Styret er ansvarlig for at stiftelsens kapital forvaltes på en forsvarlig måte 1 2 Forord For Stiftelsestilsynet er

Detaljer

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen for andre foretaksformer enn AS og ASA

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen for andre foretaksformer enn AS og ASA Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen for andre foretaksformer enn AS og ASA Innledning Selskapslovgivningen for andre foretaksformer enn aksjeselskaper

Detaljer

FORENKLING AV AKSJELOVEN

FORENKLING AV AKSJELOVEN FORENKLING AV AKSJELOVEN - VURDERING AV OG FORSLAG TIL FORENKLING AV AKSJELOVENS KAPITAL- OG ORGANISASJONSREGLER - GUDMUND KNUDSEN BUGGE, ARENTZ-HANSEN & RASMUSSEN FORORD Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

Kjøp og salg av fast eiendom i norske stiftelser

Kjøp og salg av fast eiendom i norske stiftelser Tilsynsrapport fra Stiftelsestilsynet Kjøp og salg av fast eiendom i norske stiftelser Styret er ansvarlig for at stiftelsens kapital forvaltes på en forsvarlig måte. Tilsynsrapport fra Stiftelsestilsynet

Detaljer

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata Aksjeloven Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel 1. Innledende bestemmelser I. Lovens virkeområde.

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER KUNNSKAPSPROSJEKTET STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER Innledning Stiftelsestilsynet ble etablert etter ikrafttredelsen av ny stiftelseslov i 2005. Stiftelsestilsynets kompetanse etter stiftelsesloven

Detaljer

Vedtekter IL Yrjar IL Yrjar stiftet 31. mai 1919. Med senere endringer, senest av 15. sept 2014. Vedtatt på Årsmøtet 20.3.2015

Vedtekter IL Yrjar IL Yrjar stiftet 31. mai 1919. Med senere endringer, senest av 15. sept 2014. Vedtatt på Årsmøtet 20.3.2015 Vedtekter IL Yrjar IL Yrjar stiftet 31. mai 1919. Med senere endringer, senest av 15. sept 2014. Vedtatt på Årsmøtet 20.3.2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er å drive idrett

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Nidaros Kampforening, stiftet 31.10.2011, med senere endringer, senest av 26.03.2012 godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT Avsagt: Saksnr.: 26.09.2011 i Borgarting lagmannsrett, 10-144317 ASD-BORG/01 Dommere: Lagdommer Lagdommer Eks.ord.lagdommer Arild Kjerschow Anne Austbø Svein Dahl Ankende part Ankende

Detaljer

Forslag til årsmøte i Halden Skiklubb 23 januar 2013, fremmet av Styret

Forslag til årsmøte i Halden Skiklubb 23 januar 2013, fremmet av Styret Forslag til årsmøte i Halden Skiklubb 23 januar 2013, fremmet av Styret Ny lov for klubben basert på NIF s lov norm av 2012. Lov for Halden Skiklubb stiftet 12 januar 1891. Vedtatt den 12 januar 1891 år

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 21. mai 2013 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsens forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete

Detaljer