Utredning av kutt innenfor pleie- og omsorg tilsvarende ( for 2013)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utredning av kutt innenfor pleie- og omsorg tilsvarende 560.000 (430.000 for 2013)"

Transkript

1 Utredning av kutt innenfor pleie- og omsorg tilsvarende ( for 2013) på grunn av behov for å se kuttene i sammenheng er også andre kutt som er vedtatt i økonomiplanen tatt med - 1 -

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Mål fra kommuneplanen... 3 Delmål... 3 Tiltak... 3 Tjenestens oppgaver... 4 Rekruttering... 5 Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid... 5 Omsorgsplan Framtidig kapasitet i tjenesten (befolkningsutvikling)... 7 Organisering av tjenesten... 7 Sykehjemmets drift i dag... 7 Hjemmetjenestens drift i dag... 8 Oversikt over utredningens oppdrag... 8 Allerede gjennomførte kutt... 9 Utredningsgruppens forslag... 9 Forslag for Hjemmetjenesten... 9 Andre kutt som allerede er tatt inn i økonomiplanen Reduksjon av stillingsressurs innen psykisk helse (vedtatt i økonomiplanen, ). 10 Kutt i hjemmehjelpstjenesten (vedtatt i økonomiplanen, ) Kutt i hjemmesykepleie (vedtatt i økonomiplanen, ) Nedleggelse av dagsenteret (vedtatt i økonomiplanen, ) Forslag for Dønna omsorgssenter Tillitsvalgtes uttalelse

3 Innledning Under behandlingen av budsjett og økonomiplan i desember 2011 var det vanskelig å få samsvar mellom utgifter og inntekter i økonomiplanperioden. Særlig gjaldt dette et stykke ut i økonomiplanperioden. Det ble etter dette satt ned utredningsutvalg på mange områder i kommunen. I tillegg til kuttene som skal utredes ble mange konkrete tiltak tatt inn i økonomiplansen. Disse var utredet i forbindelse med budsjettet for På grunn av sammenhengen og behovet for en samlet oversikt over kuttene må deler av dette gjentas i denne rapporten. Mål fra kommuneplanen Kommuneplanen for Dønna kommune ble vedtatt i 2003 og gjelder for perioden fram til Planen skisserer hovedmål på 4 hovedsatsingsområder: Bomiljø og trivsel Barn og unge Kommunens organisasjon Næring, kommunikasjon og infrastruktur Det er særlig hovedsatsingsområdet for bomiljø og trivsel som har et hovedmål som gjelder pleie- og omsorgstjenestene. Hovedmål bomiljø og trivsel Dønna kommune skal være en god kommune å bo i. Kommunen skal tilby tjenester som er tilpasset hver enkelt bruker. Tjenestene skal være lett tilgjengelige. Innenfor hovedsatsingsområdet bomiljø og trivsel er det utarbeidet følgende delmål og tiltak som berører helse- og sosialtjenesten spesielt.: Delmål Kommunen skal tilby helsetjenester av god kvalitet til befolkningen. Kommunen skal ha godt utbygde omsorgstilbud, tilpasset hver enkelt bruker. Tiltak Forebyggende arbeid for barn og unge gjennom helsetjenesten Opprettholde god legedekning Aktiv jobbing mot fylket for å rekruttere tannhelsearbeidere Helsetjenesten skal drive oppsøkende virksomhet for barn og unge Psykisk helsearbeid skal opptrappes jf. Plan for psykisk helse Gi tilbud om individuelt tilpasset og tilrettelagt omsorg i hjemmet Gi tilbud om og utvikle rehabiliteringstjenester Gi tilbud om omsorgsleilighet ved behov Gi tilbud om sykehjemsplass på omsorgssenteret på Glein - 3 -

4 Tjenestens oppgaver Kommunens pleie- og omsorgstjenester har i de senere år stadig blitt tillagt nye oppgaver, noe som ser ut til å fortsette framover. Mer ansvar er flyttet over til kommunene. Oppgavene er ofte sammensatte og stiller krav til tverrfaglighet arbeid. Som eksempel kan nevnes kvalitetsforskriften for pleie- og omsorgstjenester, krav om internkontroll for helse- og sosiallovgivning, krav om individuelle planer og økte krav til rehabiliteringstilbud. Det skjer også andre endringer som påvirker tjenestene. Liggetid ved sykehusene er redusert, og sykehuspasienter som tidligere kunne skrives ut fra sykehus og rett hjem til egen bolig, har nå større behov for kortidsplasser i sykehjem for heldøgns omsorg, medisinsk behandling og rehabilitering. Kommunens ansvar for pleie- og omsorgstjenester Kommunens helse- og sosialtjenestes oppgaver har grunnlag i et omfattende lovverk. De viktigste lovene er: Lov om helsetjenesten i kommunene og Lov om sosiale tjenester m.v. Ansvaret omfatter blant annet: Å sørge for nødvendig helsetjeneste for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen (herunder allmennlegetjeneste, legevakt, sykehjem, hjemmesykepleie, helsesøster- og jordmortjeneste m.m) Å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. Å yte praktisk bistand og opplæring til dem som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker (herunder hjemmehjelp) Å bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Rehabilitering Individuelle planer og koordinering av tjenester. Kvalitet og individuell tilpasning: Det stilles større krav enn tidligere til kvalitet og dokumentasjon i tjenestene. Tjenestemottakerne har fått spesifikke krav til hva de har rett til. Dette er formulert i kvalitetsforskriften. Tjenestene er i forskriften pålagt å sørge for rutiner og systematisk oppfølging av avvik som gjør at brukerne opplever respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet. Dette omfatter følgende områder: selvstendighet og styring av eget liv fysiologiske behov som tilstrekkelig næring (mat og drikke), variert og helsefremmende kosthold og rimelig valgfrihet i forhold til mat sosiale behov som mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet følge en normal livs- og døgnrytme, og unngå uønsket og unødig sengeopphold mulighet for ro og skjermet privatliv få ivaretatt personlig hygiene og naturlige funksjoner (toalett) mulighet til selv å ivareta egenomsorg en verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, rehabilitering, pleie og omsorg tilpasset den enkeltes tilstand - 4 -

5 nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene tilbud tilrettelagt for personer med demens og andre som selv har vanskelig for å formulere sine behov tilpasset hjelp ved måltider og nok tid og ro til å spise tilpasset hjelp ved av- og påkledning tilbud om eget rom ved langtidsopphold tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter Rekruttering Rekruttering av ansatte til pleie- og omsorgstjenesten blir en utfordring framover. Dønna kommune har høyere snittalder blant de ansatte enn sammenlignbare kommuner. De neste årene vil 2-3 årsverk pr år erstattes på grunn av at de går av med pensjon. Det er vanskelig å rekruttere sykepleiere og personer med tilsvarende utdanning, men problemet med å rekruttere personell i kategorien under dette kommer også til å bli vanskeligere. Hjelpepleierutdanningen er borte og er erstattet av helsefagarbeiderutdanning. Dette er en utdanning som krever en lærlingperiode, og terskelen vil være høyere for å få gjennomført denne utdanningen. Det gjelder særlig blant dem som tar utdanning i voksen alder, noe som tradisjonelt har vært et viktig rekrutteringsgrunnlag lokalt. Mottak av lærlinger er viktig for at kommunen skal kunne yte pleie og omsorgstjenester i fremtiden. Det er vanskelig å finne nok vikarer, og det oppleves som vanskeligere enn tidligere. I denne sammenhengen, når det skal spares penger og kuttes stillinger er det viktig å huske hvilke konsekvenser dette kan ha for de ansatte som blir igjen. Nedskjæringer kan gjøre arbeidsforholdene dårligere, og sektoren mindre attraktiv som arbeidsplass. Pleie- og omsorgstjenesten er Dønnas viktigste kvinnearbeidsplass, og mange er deltidsansatte med en fysisk belastende jobb. Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Norge står overfor store utfordringer fremover. Flere blir gamle, flere blir syke og trenger hjelp over lang tid og flere sykdommer kan behandles med ny teknologi. Utviklingen vil ikke være bærekraftig uten at det tas nye grep. Det skal fortsatt satses på sykehusene, men mye av veksten i ressurser må gå til å bygge opp gode tjenester med solid kompetanse der folk bor. Det skal lønne seg for kommunene å satse på forebygging, slik at folk i mindre grad trenger spesialisthelsetjenester og det skal lønne seg for sykehus og kommuner å spille på lag. Samhandlingsreformen skal langt på vei være en kommunehelsereform. Flere kommuner har bygd opp distrikts- og lokalmedisinske sentre med senger for pasienter som ikke trenger sykehus. For noen pasientgrupper erstatter dette tilbudet helt eller delvis sykehusopphold. Kommunene vil få flere oppgaver. Det må bygges opp kompetanse og tilbud som tar høyde for dette. Det er til det beste for alle om kommunene er i stand til å tilby et godt tjenestetilbud nærmere pasienten. Dønna kommunen merker allerede samhandlingsreformen. Det er krevende å ta i mot mange pasienter på kort varsel. Pasientene skrives ut tidligere enn før og trenger mer oppfølging i kommunen

6 Med utgangspunkt i de framtidige helseutfordringene er det behov for å styrke de forebyggende helsetjenestene i kommunen. Målsetningen vil være å benytte og videreutvikle dokumenterte tiltak som reduserer, og til dels motvirker, risiko for funksjonstap med bortfall fra skole og yrkesliv, og som påvirker individets egenmestring og reduserer risikoen for sykdomsutvikling. Hvis vi ikke får til dette vil presset komme på behov som må dekkes gjennom dyrere og mindre hensiktsmessige sykehustjenester. Kommunal medfinansiering Kommunene har finansieringsansvar for utskrivningsklare pasienter og må betale for en andel av sykehusforbruket til innbyggerne sine. Det innebærer at kommunene betaler en andel av kostnadene ved å behandle en pasient på sykehus. Finansieringen skjer ved å overføre 20 prosent av tilskuddene til de regionale helseforetakene, som nå går direkte fra stat til regionale helseforetak, til kommunene. Kommunal medfinansiering skal inspirere kommunene til å vurdere egen helseinnsats i et helhetlig faglig og samfunnsøkonomisk perspektiv. Omsorgsplan 2015 Samfunnet står overfor krevende omsorgsutfordringer de neste tiårene. De kan ikke overlates til helse- og sosialtjenesten alene, men må løses med grunnlag i et offentlig ansvar som involverer de fleste samfunnssektorer, og ved å støtte og utvikle det frivillige engasjement fra familie, organisasjoner og lokalsamfunn. Omsorgsplan 2015 oppsummerer de fem viktigste framtidsutfordringene på omsorgsfeltet: nye brukergrupper en aldrende befolkning knapphet på fagpersonell og frivillige omsorgsytere medisinsk og tverrfaglig oppfølging aktiv omsorg Noen viktige stikkord i som omtales i planen er: Kvalitetsutvikling av tilbudene Kapasitetsutbygging ( nye årsverk) Kompetanseoppbygging/kompetanseløftet 2015 Standard for legetjeneste i sykehjem Mat og måltider Aktiv omsorg Den kulturuelle spaserstokken Fritid for alle Regjeringens hovedstrategi for å møte morgendagens omsorgsutfordringer er å utnytte den demografisk sett relativt stabile perioden vi har foran oss til å planlegge og forberede den raske veksten i omsorgsbehov som forventes om 15 år og til en gradvis utbygging av tjenestetilbudet, særlig med sikte på utdanning og rekruttering av helse- og sosialpersonell og langsiktige investeringer i teknologi, lokaler og botilbud. Omsorgplan 2015 oppsummerer regjeringens strategier og tiltak de nærmeste årene for å møte både dagens og framtidas omsorgsutfordringer

7 Demensplan 2015 er en del av Omsorgsplan 2015, og setter fokus på situasjonen for personer med demens og deres pårørende, med utbygging av tilpassede botilbud, dagaktivitetstilbud og økt kunnskap som hovedsaker. Framtidig kapasitet i tjenesten (befolkningsutvikling) Kommunen har en relativt stabil befolkning i de aldersgruppene som tradisjonelt regnes som de store gruppene. Befolkningen over 80 år ser ut til å holde seg stabil, og vi får ikke den eldrebølgen som mange andre kommuner får. Yngre mottakere av pleie- og omsorgstjenester er en gruppe som er mindre forutsigbar. Både lokalt og nasjonalt er dette en gruppe som har behov for en stadig større del av ressursene. Organisering av tjenesten Pleie- og omsorgstjenesten er fordelt på 2 driftsenheter. Dønna omsorgssenter driver sykehjem med skjermet avdeling, somatisk avdeling, kjøkken og vaskeri. Hjemmetjenesten har ansvar for blant annet hjemmesykepleie, hjemmehjelp, tjenester for funksjonshemmede og psykisk helse. Sykehjemmets drift i dag Skjermet avdeling har i dag 7 plasser og somatisk har 15 plasser. Dagpasienter kan komme i tillegg. Når det gjelder bemanningen har skjermet avdeling har 2 vakter dag og kveld 7 dager pr uke. Somatisk avdeling har 4 vakter på dag mandag til fredag, og 3 på dag lørdag og søndag. På kveld er det 3 vakter på somatisk hver dag hele uka. Det er 2 nattevakter som dekker hele sykehjemmet. Disse betjener også de 14 omsorgsboligene utenom tiden hjemmetjenesten har aktiv vakt. I tillegg betjener de trygghetsalarmen. I forbindelse med legetid hver tirsdag er det en dagvakt i tillegg på både somatisk og skjermet. Det leies ikke inn vikar ved fravær på denne vakten. Denne dagen brukes også til opplegging av medisiner, inn- og utskrivningssamtaler med lege/pasient/pårørende, bistå legen med medisinske undersøkelser og legevisitt. Fra 2012 er ressursene redusert slik at sekretærstillingen på 50% som deles med hjemmetjenesten nå er redusert til 20% (10% på DOS). Avdelingsleder inngår fra i år 20% i pleien. Sykehjemmet har fra sommeren 2009 overtatt vakttjenesten slik at de kombinerer bakvakt for sykehjemmet med vakttjenesten som hjemmetjenesten tidligere hadde for å rykke ut på trygghetsalarmer om natten. Dette var en forutsetning for å kunne gjennomføre nedbemanningen som skjedde i

8 Hjemmetjenestens drift i dag Hjemmetjenesten har ansvar for hjemmesykepleie, omsorgsboliger, hjemmehjelp, praktisk bistand, støttekontakt, avlastning, omsorgslønn, brukerstyrt assistanse og tjenester til funksjonshemmede. Det er bemanning både på Dønna, Vandve og Løkta. Bemanningen varierer fra dag til dag, avhengig av de faste arbeidsoppgavene. Vandve har 25% stilling som hjemmehjelp. Hjemmehjelpen bistår med vanlig renhold, bistand til handling, tilrettelegging for måltider, personlig hygiene og lignende. På Løkta er det ca 2,4 stilling På Dønna har man i tillegg til lederstillingen (som er redusert slik at 20% inngår i pleien): Dagsenter 90% stilling, åpent tre dager i uken Psykiatrisk sykepleier, 100% dag stilling Vaktmester/husfar, 80% dag stilling. Har ansvaret for inn-/utlevering og reparasjon av hjelpemidler og trygghetsalarmer. Den som henter/bringer de som skal til dagsenter. Bemanning for øvrig er 12,05 % stilling. Disse er fordelt på sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og assistenter. Innen for denne bemanning dekkes også hel døgns omsorg for en enkelt bruker (3 vakter hver dag året rundt) Det er bestandig minst tre ansatte på dagvakt. Tirsdag og fredag skal det være 4 (legevisitt på tirsdager, dusjing og bestilling av varer på fredager). Det må bestandig være 3 hele kveldsvakter pluss en 4 timers bistandsvakt. En kveldsvakt har ansvar for ordinær hjemmesykepleie, men den andre gir bistand til psykisk utviklingshemmede. I turnus pr. i dag finnes det noen dager, utenom tirsdag og fredag, som det er 4 på vanlig dagvakt. Dette gir sykepleierne mulighet til å dosere medisin, bestille medisin og holde kontakten med lege, sykehus osv. Oversikt over utredningens oppdrag Oppdrag for denne utredningen har vært å vurdere ytterligere kutt med helårsvirkning på kr ( for 2013). I tillegg må det tas høyde for de andre kuttene som ligger i økonomiplanen (men som det ikke er gjort enkeltvedtak for ennå): Merknad Hjemmetjenesten - Stillingsred. innen psykatriomsorgen alt.3 (anne). Hjemmetjenesten - nedleggelse av dagsentertilbud innen psykatriomsorgen alt. 2 (tore). Hjemmetjenesten - stillingsred. hjemmehjelpsordningen alt (tore). Hjemmetjenesten - stillingsred. hjemmesykepleie alt (anne) - 8 -

9 Reduksjon i pleiebemanning/rasjonaliseringsgevinst som følge av færre deltidsstillinger. Dønna omsorgssenter (3300) Gjennomført som vikarkutt Adm.utv 6/ Gjennomført, K- sak 89/12 Allerede gjennomførte kutt Det må tas høyde for andre gjennomførte tiltak de siste par år, som reduksjon av lederressursene, reduksjon av bemanning i pleie/hjemmehjelp, reduksjon av sekretærfunksjon, vaktmesterfunksjon, renhold, reduksjon av funksjon om IP-koordinator, kutt på støttekontakt, kutt på innkjøpsposter og vikarposter. Utredningsgruppens forslag Det er tatt utgangspunkt i at det videre kuttet deles jevnt mellom DOS og hjemmetjenesten. Det vil si på hver avdeling i 2013, med helårsvirkning fra 2014 på kr Forslag for Hjemmetjenesten For hjemmetjenesten må det tas hensyn til at det er satt opp mange andre kutt i økonomiplanen. Det er derfor kuttet først og fremst på vikarposter og tilleggsposter. Gjennomføring av kuttet vil kreve svært nøye oppfølging av bemanningen hver dag, for å styre bemanningsbehovet i størst mulig grad VIKARER FERIEVIKARER KVELD/ NATT LØR/SØN OG HELG MEDISINSK FORBRM KLESGODTGJ MSORGSLØNN Helårsvirkning Sum Hjemmetjenesten er innstilt på å klare kuttet med årsvirkning på selv om det er tøft. De andre kuttene som allerede er tatt inn i økonomiplanen er mye tøffere og går rett på tjenestetilbudet

10 Andre kutt som allerede er tatt inn i økonomiplanen Reduksjon av stillingsressurs innen psykisk helse (vedtatt i økonomiplanen, ) Det er foreslått å kutte hele stillingsressursen som jobber spesielt med psykisk helse. Dette er lagt inn i økonomiplanen, men er ikke behandlet som enkeltsak ennå. Fjerning av hele stillingen vil gi en innsparing på med sosiale utgifter (helårseffekt). Det eneste som vil være igjen av tilbudet til denne pasientgruppen er dagsenter 3 dager pr uke, og dette tilbudet er i økonomiplanen bestemt nedlagt fra Kommunen vil da ha fjernet hele tilbudet innenfor psykisk helse, og kommunen vil ha et tilbud som er dårligere enn det var før den nasjonale opptrappingsplanen for psykisk helse ble startet. Pasientgruppen er en utsatt gruppe som til dels står på utsiden av samfunnet, der kommunens tjenester er eneste faste tilknytningspunkt. Kommunen vil ikke være i stand til å gi et lovpålagt helsetilbud til disse pasientene på annen måte. Dette skjer samtidig som det også skal fjernes andre stillinger i hjemmetjenesten. Fjerningen vil medføre økt press på andre tjenester som legekontor, Nav, spesialisthelsetjeneste og sykehjem. Det stilles stadig sterkere krav til oppfølgingen i kommunen. Tjenesten er fra før belastet med nye oppgaver i forhold til samhandlingsreformen. Kommunen er pålagt å ha et tilbud til personer som f.eks skrives ut fra spesialisthelsetjenesten. Dette innebærer mye arbeid pr pasient, med deltakelse i ansvarsgrupper og individuelle planer allerede mens pasienten er innlagt. Dette kan ikke ivaretas på annen måte. Det er ikke mulig å følge opp pliktene i helselovgivningen dersom denne funksjonen fjernes. Det lokale tilbudet er et ledd i en helhetlig kjede. Dersom det lokale tilbudet forsvinner reduseres nytten av spesialisthelsetjenesten også. Vi vil få se flere tilfeller av personer i flyt med det tap av livskvalitet det medfører for den enkelte, og de problemer det medfører for naboer og andre deler av det kommunale tjenestetilbudet. Dårligere oppfølging av pasientene vil gi en del konsekvenser det ikke er så lett å sette ord på. Bosetting av personer med psykiske lidelser er bare ett av problemene som vil oppstå. De sykeste pasientene er avhengig av oppfølging for å kunne fungere i et nabolag. Dårlig oppfølging kan lett føre til at pasientene har en mer negativ utvikling enn de ellers ville hatt. Vi ser allerede ved ferieavvikling at problemene blir større, og fører til mer press på sykehjem og legetjeneste. Kutt i hjemmehjelpstjenesten (vedtatt i økonomiplanen, ) Det er i økonomiplanen bestemt at det skal kuttes i hjemmehjelpstjenesten. Kuttet er ikke behandlet som enkeltsak. En reduksjon på dette området vil medføre reduksjoner i hjemmehjelp/vaktmester tilsvarende 70% stilling. Det er redusert i dette tjenesteområdet flere ganger de siste årene. Det er ikke så mye igjen. Det vil ta betydelig lenger tid å få reparert/kjørt ut hjelpemidler og trygghetsalarmer. Nye søkere til hjemmehjelp får stort sett vedtak om hjemmehjelp hver tredje uke der det ikke er helt spesielle behov. Ut fra behovet for tjenester vil det trolig bli på Løkta at det fjernes hjemmehjelp i tillegg til reduksjon i vaktmesterfunksjonen. Bemanningsreduksjon må gjennomføres etter vanlige

11 regler, slik at det ikke nødvendigvis er de ansatte som innehar stillingene nå som rammes. Regler om overtallighet, ansiennitet og tilbud om andre stillinger i kommunen må følges. Kutt i hjemmesykepleie (vedtatt i økonomiplanen, ) En hel stilling i hjemmesykepleien vil gi i innsparing. Det er da tatt utgangspunkt i en hel hjelpepleierstilling. Hjemmetjenesten bruker den største delen av sine ressurser på omsorg for psykisk utviklingshemmede. Dette er tjenester som det er vanskelig å kutte ned på. For denne delen av tjenesten er det spredt bosetting som utløser mye av tjenestebehovet. Dersom det skal kuttes i dette tjenesteområdet er man avhengig av mer sentralisert bosetting for disse brukerne. Bygging av et nytt bofellesskap hadde vært et godt utgangspunkt for å sikre best mulig ressursutnyttelse i fremtiden. Bemanningen i hjemmesykepleie-delen av tjenesten er slik at det på dagtid er 2 personer på jobb og 1 person på kveld i uka, og det samme i helgene. Bemanning på Kvitberget og brukerstyrte assistentordninger kommer i tillegg (dette er tjenester som ytes etter enkeltvedtak på et timeantall). Dersom det kuttes en stilling i hjemmesykepleie blir det bare en person igjen på dagvakt. Det betyr at beboere i omsorgsboliger og rundt på hele øya skal få sine behov dekket av en enkelt person. Av oppgavene som skal utføres på dagvakten er besøk hos fire hjemmeboende psykisk utviklingshemmede som skal på jobb, utdeling av medisiner og morgenstell i omsorgsboliger samt hos hjemmeboende både i nord og sør på øya. Slik tjenesten er organisert i dag er arbeidet fordelt på 2 personer. En person har omsorgsboligene og kjører nordover på øya. Den andre kjører sørover. Dersom disse to vaktene skal slås sammen vil kjøringen alene innebære minst 15 mil pr vakt, og den ene personen skal innom ca 25 husstander. Dette er for det første vanskelig å få til i praksis, samtidig som det ikke blir tid til å utføre oppgavene. I tillegg kommer andre oppgaver som ikke utføres hjemme hos den enkelte. Dette gjelder blant annet dosering av medisin til mer enn 40 brukere. Dette er ting som skal gjøres hver uke. I tillegg kommer også utkjøring av middag som ikke alltid kan samkjøres med resten av runden. Andre forhold det må tas hensyn til innenfor bemanningen er kapasitet til å ta seg av kreftpasienter og andre som trenger lindrende behandling, mottak av pasienter fra sykehuset etter samhandlingsreformen, større krav til dokumentasjon enn tidligere, journalføring, pleieplaner, medisinlister, søknader om hjelpemidler, utrykning på trygghetsalarmer, besøk hos nye brukere, saksbehandling av nye tjenestesøknader, utarbeidelse av individuelle planer og deltakelse i ansvarsgrupper. Det første som skjer hvis hjemmetjenesten ikke klarer sine oppgaver eller har kapasitet nok, er at behovet for sykehjemsopphold øker. Dersom hjemmetjenesten ikke kan ta i mot en pasient fra sykehuset fort nok, må kommunen betale kr pr døgn. Reduksjon i hjemmesykepleien er mest realistisk dersom det gjennomføres reduksjoner i tilbudet til psykisk utviklingshemmede. Det vil være en omfattende prosess, som trolig kan ta

12 et år. Det vil være behov for ekstern bistand til saksbehandlingen. Det viktigste tiltaket for effektivitet og kvalitet i denne delen av tjenestetilbudet er bygging av Åssletta-boligene. Nedleggelse av dagsenteret (vedtatt i økonomiplanen, ) Det foreslås å legge ned dagsenteret som drives av hjemmetjenesten og redusere bemanningen med 0,88 årsverk (48% + 40% stilling). Dette vil gi en årseffekt på ca , ikke som er tatt inn i økonomiplanen. Dagsenteret har åpent 3 dager hver uke. Det er få brukere av tilbudet, men de som benytter tilbudet har store behov for et slikt tilbud. Dette er et kutt som smerter Dagsentret er et lavterskel tilbud til voksne med psykiske lidelser. Brukerne har enten aldri vært i jobb eller vært borte fra arbeidslivet i mange år. Dette er det eneste tilbudet denne gruppen har. Det er svært vanskelig å få støttekontakter til denne gruppen. De tre dagene dagsentret er åpent spiser brukerne frokost og middag der. Det er også tid til å få hjelp med praktiske ting, som legebesøk, handling, telefoner til offentlige kontor og lignende. Dagsentret brukes også som dagtilbud til andre når behovet er der. For tiden er det mellom 5-8 brukere som benytter dagsenteret tre dager i uken. Bortfall av dagsentertilbudet vil føre til at øvrig personell får øket belastning når de må ta seg av ting som oppstår i forhold til denne brukergruppen. Tilbudet til personer med psykiske lidelser vil bli vesentlig dårligere. Forslag for Dønna omsorgssenter For å kutte driften av Dønna omsorgssenter tilsvarende en helårseffekt på kr er det nødvendig å redusere bemanningen tilsvarende 60% stilling. Gruppen har sett på om det kan kuttes i andre poster, men med kutt som er gjennomført tidligere i 2012 er det ikke rom for dette. Det er allerede tatt på denne måten bare i løpet av året, i tillegg til kuttene som ble gjort i budsjettprosessen. Det foreslås derfor at det reduseres med 60% hjelpepleierstilling. Reduksjonen vil gjelde ca 3 vakter pr uke på dagtid. Reduksjonen får betydelige konsekvenser for driften. Arbeidsmengden har øket som følge av samhandlingsreformen. Pasientene kommer raskere tilbake til kommunen og trenger betydelig mer oppfølging. Dette krever mer sykepleiernærvær og ofte dyrere medikamenter og utstyr. Reduksjon i bemanningen gjør kommunen dårligere i stand til å ta i mot pasienter, og som kommunen kan bli straffet økonomisk for. Reduksjonen kommer i tillegg til kuttene som allerede er gjennomført, som f.eks reduksjon i lederressurs, kjøkken, kontor og renhold. For øvrig vises det til pleie- og omsorgstjenesten tidligere i dokumentet. Tillitsvalgtes uttalelse Tillitsvalgte har vært representert og har vært med i vurderingen av hvilke kutt som skal vurderes. Tillitsvalgtes representant viser til at tjenestens oppgaver etter samhandlingsreformen er økende. Det er store krav til hva kommunen skal yte av tjenester

13 Reduksjonene som ligger inne i økonomiplanen er av et slikt omfang at de ikke er i samsvar med de plikter kommunen har for å drive en forsvarlig pleie- og omsorgstjeneste. Rekruttering er allerede en utfordring, og tillitsvalgtes representant er bekymret for at dette blir verre når jobbene oppleves som tøffere. Underskrifter Pål Bleka Rune Ånes Aino Eide Elin Johansen (tillitsvalgtes repr.)

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 DRIFTSREDUKSJONER I OMSORGSTJENESTEN. Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å iverksette

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar)

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar) Helse- og omsorgstjenester (begrenset til kommunens ansvar) Pasient- og brukerrettighetsloven Pbrl. kapittel 2. Rett til helse- og omsorgstjenester og transport Bl.a.: 2-1 a.rett til nødvendig hjelp fra

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar)

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar) Helse- og omsorgstjenester (begrenset til kommunens ansvar) Pasient- og brukerrettighetsloven Pbrl. kapittel 2. Rett til helse- og omsorgstjenester og transport Bl.a.: 2-1 a.rett til nødvendig hjelp fra

Detaljer

Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 5. april 2011 Ingar Pettersen, helse og sosialdirektør

Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 5. april 2011 Ingar Pettersen, helse og sosialdirektør Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 5. april 2011 Ingar Pettersen, helse og sosialdirektør Kvalitetsarbeidet i pleie- og omsorgstjenesten Systemet Læringsprossessen Hva er et avvik? Manglende oppfyllelse

Detaljer

Fra Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ):

Fra Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ): Fra Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015): 5.5 Pleie- og omsorgstjenester Omsorgsutfordringene de neste tiårene, kan ikke overlates til helse- og omsorgstjenesten alene. De må løses ved å involvere

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04. St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015 Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.2010 Disposisjon Fremtidens helse- og omsorgsutfordringer Omsorgsplan

Detaljer

Helse- og velferdstjenesten. Sykehjem. Rettigheter under oppholdet Betalingsordninger. Moholt sykehjem. Ajour pr 01.01.09

Helse- og velferdstjenesten. Sykehjem. Rettigheter under oppholdet Betalingsordninger. Moholt sykehjem. Ajour pr 01.01.09 Helse- og velferdstjenesten Sykehjem Rettigheter under oppholdet Betalingsordninger Moholt sykehjem Ajour pr 01.01.09 Hva er et sykehjem Sykehjem ulike funksjoner Sykehjem kan bestå av langtidsplasser

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

DISPOSISJON Driftskomite 31.8.2005. Bakgrunn:

DISPOSISJON Driftskomite 31.8.2005. Bakgrunn: DISPOSISJON Driftskomite 31.8.2005 Bakgrunn: Kommunestyret vedtok i sak 66/2000 følgende: Punkt 1: Det bygges 65 heldøgnsplasser. Punkt 2: Plassene fordeler seg med 26 sykeheims-plasser og 39 omsorgsboliger

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Torshavn 31.08.2012 Mette Kolsrud Forbundsleder, Norsk Ergoterapeutforbund Samhandlingsreformen Implementert fra 01.01.2012 Samhandlingsreformen; St. meld. 47

Detaljer

St meld nr 25 ( ): Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer. Fem hovedutfordringer og fem strategier for å løse dem

St meld nr 25 ( ): Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer. Fem hovedutfordringer og fem strategier for å løse dem St meld nr 25 (2005-2006): Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer Fem hovedutfordringer og fem strategier for å løse dem 2 OMSORGSTJENESTEN Brutto driftsutg 54 mrd kr 50/50 fordeling

Detaljer

Eldres Råd Møteprotokoll

Eldres Råd Møteprotokoll Eldres Råd Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 1. etg. v/heisen, rom 1068, Levanger Rådhus Dato: 27.08.2007 Tid: 10:00 11.30 Følgende medlemmer var tilstede: Sven Tangen, leder Inger Sandberg, nestleder

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Mestring, muligheter og mening

Mestring, muligheter og mening Mestring, muligheter og mening Framtidas omsorgsutfordringer Presentasjon av ny stortingsmelding Statssekretær Rigmor Aasrud oktober 2006 3 UTFORDRINGENE Utfordringer 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800

Detaljer

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER Foto: Connie Slettan Olsen Ørnes omsorgssenter Hovedetasjen består av: 1. Sykehjemsavdelingen 2. Øyeblikkelig hjelp og døgnopphold (ØHJD) 3. Tildelingskontoret 4. Hjemmetjenesten

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Kommunale rettigheter og tjenester

Kommunale rettigheter og tjenester Kommunale rettigheter og tjenester Fylkesmannen/Helsetilsynets oppgaver Kurs HABU 25.11.2009 Seniorrådgiver Håkon Kiledal Aktuelle lover Sosialtjenesteloven Kommunehelsetjenesteloven Pasientrettighetsloven

Detaljer

Helse, velferd og omsorg

Helse, velferd og omsorg Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 13/487-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 17.09.2013 Christian Moulin Johan Guldbjørnsen Aud Fleten Anne Sæterdal Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato:

Detaljer

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN KOMMUNELEGEN I DØNNA 8820 DØNNA Dønna 13.04.12 Rådmann Tore Westin Utskrift til: Hovedtillitsvalgt Ole Salomonsen ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN Innledningsvis finner kommunelege

Detaljer

Fem utfordringer. St.meld. Nr. 25 (2005 2006) Rådgiver Brit Bakken

Fem utfordringer. St.meld. Nr. 25 (2005 2006) Rådgiver Brit Bakken Fem utfordringer Aldring Knapphet på omsorgsytere Nye brukergrupper Samhandling og medisinsk oppfølging Aktivitet, sosiale og kulturelle forhold, det vanlige livet St.meld. Nr. 25 (2005 2006) Brit Bakken

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 25.11.2013 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Engerdal kommune Saksmappe: 2015/1340-8308/2015 Saksbehandler: Kristin Opgård Arkivkode: Saksframlegg Utredning- behov for ergoterapeut og kreftsykepleier Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Saksdokumenter

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/503-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandler: Bente Rudrud, kommunalsjef STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET

Detaljer

Fem utfordringer. St.meld. Nr. 25 ( ) Rådgiver Brit Bakken

Fem utfordringer. St.meld. Nr. 25 ( ) Rådgiver Brit Bakken Fem utfordringer Aldring Knapphet på omsorgsytere Nye brukergrupper Samhandling og medisinsk oppfølging Aktivitet, sosiale og kulturelle forhold, det vanlige livet St.meld. Nr. 25 (2005 2006) Brit Bakken

Detaljer

Forslag til ny helse og omsorgsplan. Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020

Forslag til ny helse og omsorgsplan. Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020 Forslag til ny helse og omsorgsplan Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020 Vi står ved et veivalg: Hvordan vil vi at framtidens helse og omsorgstjenester skal være? Hvordan ser framtiden

Detaljer

Innhold. Forord... 11. 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14. 2 Hjemmesykepleie som fagområde... 23. 3 Pasientens hjem som arbeidsarena...

Innhold. Forord... 11. 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14. 2 Hjemmesykepleie som fagområde... 23. 3 Pasientens hjem som arbeidsarena... Innhold Forord... 11 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14 Den historiske utviklingen av hjemmesykepleien... 14 Fra familieomsorg til offentlig omsorg... 15 Økning i antall pasienter og ansatte...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

LINDRENDE (PALLIATIV) BEHANDLING

LINDRENDE (PALLIATIV) BEHANDLING Verdal kommune Informasjon LINDRENDE (PALLIATIV) BEHANDLING Tilbud til alvorlig syke og deres pårørende 1 Lindrende behandling vil si aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med kort forventet

Detaljer

Samlet saksfremstilling

Samlet saksfremstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2009/2654-3 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Samlet saksfremstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 34/10 18.03.2010 Kommunestyret 24/10 25.03.2010

Detaljer

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Saksgang Utvalg Møtedato Eldrerådet 10.11.2014 Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet Pasient- og brukerombudet i Buskerud Hva vil jeg bruke tiden deres til? En kort innføring i eldres rettigheter Status eldre Informasjon om ombudsordningen Når vi får et behov for hjelp.. Dette er likt

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon IKS PROSJEKTPLAN. Kvalitet i pleie og omsorg. Rissa kommune. Forvaltningsrevisjon

Fosen Kommunerevisjon IKS PROSJEKTPLAN. Kvalitet i pleie og omsorg. Rissa kommune. Forvaltningsrevisjon / Fosen Kommunerevisjon IKS PROSJEKTPLAN Kvalitet i pleie og omsorg Rissa kommune Forvaltningsrevisjon 2015 1 INNLEDNING - BAKGRUNN Kontrollutvalget i Rissa har satt forvaltningsrevisjon av kvalitet i

Detaljer

Hemnes kommune. Omsorgsplan Hemnes kommune FAKTA OG ANALYSEDEL. Side - 1

Hemnes kommune. Omsorgsplan Hemnes kommune FAKTA OG ANALYSEDEL. Side - 1 Hemnes kommune FAKTA OG ANALYSEDEL Side - 1 Hemnes kommune 2009-2012 Prosjektgruppe: Ansattrepresentanter, representant fra Helse- og sosialutvalget, representant fra Eldrerådet og enhetsledere Styringsgruppe:

Detaljer

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI Å FJORD KOMMUNE SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI I HELSE OG VELFERD ÅFJORD KOMMUNE Arbeidsgruppen har bestått av: Gunnveig Årbogen Ugedal - gruppeleder

Detaljer

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Standard for brukerstyrt personlig assistanse tjenester Vedtatt i KST 24.06.2013. Formål med standard: sikre at alle tjenestemottakere skal

Detaljer

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE...2 FOR TILDELING AV PRAKTISK BISTAND I HJEMMET...3...3...3 FOR TILDELING AV HJEMMESYKEPLEIE...4...4...4 FOR TILDELING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2012/4263 Klassering: Saksbehandler: Ingeborg Laugsand og Iren Hovstein Haugen ORIENTERING OM AKTIVITET I TJENESTETILBUD

Detaljer

Avdeling Helse. Telefonliste for avdeling Helse: Informasjon 9. november 2015. Helsesjef Øyvind Lovald. Pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas

Avdeling Helse. Telefonliste for avdeling Helse: Informasjon 9. november 2015. Helsesjef Øyvind Lovald. Pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas Telefonliste for avdeling Helse: Navn: Helsesjef Øyvind Lovald Pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas Telefon: 35 94 25 71 35 94 25 73 eller 917 95 209 Kontor avd. for Helse 35 94 25 72 Siljan sykehjem

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Glemsk, men ikke glemt Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Omsorgsplan 2015 St. melding nr. 25 (2005 2006) Mening, mestring og muligheter

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Magne Bye, Helge Emilsen, Lyder Olsen, Heidi Vold Lorentzen

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Magne Bye, Helge Emilsen, Lyder Olsen, Heidi Vold Lorentzen KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtested: Kommunehuset - møterom Dønnamannen Møtedato: 03.12.2012 Tid: Kl 09.00 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

Eg ser at du e trøtt. Eg ser at du e trøtt men eg kan ikkje gå alle skrittå for deg Du må gå de sjøl men eg vil gå de med deg Eg vil gå de med deg

Eg ser at du e trøtt. Eg ser at du e trøtt men eg kan ikkje gå alle skrittå for deg Du må gå de sjøl men eg vil gå de med deg Eg vil gå de med deg Eg ser at du e trøtt Eg ser at du e trøtt men eg kan ikkje gå alle skrittå for deg Du må gå de sjøl men eg vil gå de med deg Eg vil gå de med deg Å leve med assistanse Assistanse VEIEN TIL ET SELVSTENDIG

Detaljer

Helse og omsorgstjenester og praktisk bistand. Seniorrådgiver Inger Huseby

Helse og omsorgstjenester og praktisk bistand. Seniorrådgiver Inger Huseby Helse og omsorgstjenester og praktisk bistand Seniorrådgiver Inger Huseby Reformens intensjoner Avvikle institusjonsomsorgen Utviklingshemmede skulle få mulighet til å leve et så normalt liv som mulig

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

Levanger kommune ved rådmann Ola Stene

Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Fra Åsen Sanitetsforening Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Uttalelse høring: Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner. Helse og omsorg.

Detaljer

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Hvor er vi i dag? Veien videre - mulighet eller trussel? Diskusjon Knapp 3 helse og velferd Hvor er vi i dag? Befolkningsutvikling i Hvaler

Detaljer

Nytt investeringstilskudd

Nytt investeringstilskudd Nytt investeringstilskudd Omsorgsplan 2015 9. 10. september 2008 Karin Lindgård Nytt investeringstilskudd - Omsorgsplan 2015 Karin Lindgård ass. strategidirektør, Husbanken 11. sep. 2008 1 5 utfordringer

Detaljer

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser Midler til brukermedvirkning 1. Hvilket beløp bevilget kommunen til brukermedvirkning i organisert form i 2011? Vennligst oppgi svaret i 1000 kr Omfatter bevilgninger til organisasjoner for mennesker med

Detaljer

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell Samhandlingskonferanse Jorodd Asphjell 1 En fantastisk utvikling Fra ord til handling Viktige helsereformer Sykehjemsreformen 1988 Ansvarsreformen 1991 Handlingsplan for eldreomsorgen 1998 Opptrappingsplanen

Detaljer

KRITERIER FOR TILDELING AV OMSORGS- TJENESTER I RAUMA KOMMUNE 26.11.08

KRITERIER FOR TILDELING AV OMSORGS- TJENESTER I RAUMA KOMMUNE 26.11.08 KRITERIER FOR TILDELING AV OMSORGS- TJENESTER I RAUMA KOMMUNE 26.11.08 Det er utarbeidet kriterier for tildeling av følgende tjenester: Etter Lov om helsetjenester i kommunene: Vilkår for hjemmesykepleie

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.06.2013 Tid: Kl 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2015 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 18.08.2015 klokka 12:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene

Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene Særlige utfordringer i et kommunalt perspektiv Direktør Gudrun H Grindaker Kvalitet og utfordringer Helse- og omsorgstjenester. Hva er sykehjem i 2012?

Detaljer

HØRINGSNOTAT OU-2012 LEVANGER KOMMUNE. Lederteamet i Distrikt Nesset-Frol

HØRINGSNOTAT OU-2012 LEVANGER KOMMUNE. Lederteamet i Distrikt Nesset-Frol HØRINGSNOTAT OU-2012 LEVANGER KOMMUNE Lederteamet i Distrikt Nesset-Frol Det vises til at rådmannen ønsker innspill på de strategiske og langsiktige løsningene. Lederteamet i Distrikt Nesset-Frol (Enhetsleder

Detaljer

Kommunale tjenester. Retten til BPA. Koordinering av kommunale tjenester. Bruker medvirkning Rettigheter og grenser.

Kommunale tjenester. Retten til BPA. Koordinering av kommunale tjenester. Bruker medvirkning Rettigheter og grenser. Kommunale tjenester Retten til BPA. Koordinering av kommunale tjenester. Bruker medvirkning Rettigheter og grenser. Kapittel 1. Formål og virkeområde 1-1.Lovens formål: Lovens formål er særlig å: 1. forebygge,

Detaljer

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse 3.3.2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Befolkningsutvikling og sykdomsbilde Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell

Detaljer

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes Kvæfjord kommune Notat Helse- omsorgssjefen Deres dato: Deres ref: Vår dato: Vår ref: 04.09.2015 2010/390-0 / G20 Marit Blekastad 77023336 Om helsetilbudet i Gullesfjordområdet Bakgrunn for notatet er

Detaljer

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Fylkesmannen i Vest-Agder 04. november 2011 Fremtidens utfordringer i helse og omsorg vegen videre Prosjektdirektør Tor Åm Lokalmedisinsk senter en paraplyorganisasjon

Detaljer

Medisinsk kompetanse på sykehjem

Medisinsk kompetanse på sykehjem Fra: KS Dato: 04.03.2015 Til: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Klikk her for å skrive inn tekst. Kopi til: Medisinsk kompetanse på sykehjem Nasjonalt råd for kvalitet

Detaljer

Kreativ omsorg 2012. Drammen, 20. april. Aktiv Senior Telemark Folkehelseprogrammet Telemark fylkeskommune Walborg Krosshaug, prosjektleder

Kreativ omsorg 2012. Drammen, 20. april. Aktiv Senior Telemark Folkehelseprogrammet Telemark fylkeskommune Walborg Krosshaug, prosjektleder Kreativ omsorg 2012 Drammen, 20. april Aktiv Senior Telemark Folkehelseprogrammet Telemark fylkeskommune Walborg Krosshaug, prosjektleder Aktiv senior i Telemark - mål Flest mulig eldre skal være i daglig

Detaljer

Hjemmesykepleie. Helsehjelp i hjemmet. Generelt. Alternativt navn Helsehjelp i hjemmet. Fagområde. Alle tjenester A-Å Omsorg.

Hjemmesykepleie. Helsehjelp i hjemmet. Generelt. Alternativt navn Helsehjelp i hjemmet. Fagområde. Alle tjenester A-Å Omsorg. Hjemmesykepleie Helsehjelp i hjemmet Generelt Alternativt navn Helsehjelp i hjemmet Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget

Detaljer

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Strategi for nedtak av sykehjemsplasser Informasjon til kommunestyret 20.06.2013 v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Bakgrunnen for orienteringen Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 BUDSJETT HELSE OG SOSIAL 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Det opprettes 2 nye stillinger

Detaljer

Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer. Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege

Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer. Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege 27.10.16 2006: Mestring, muligheter og mening Omsorgsplan 2015 2007: Glemsk, men ikke glemt Demensplan 2015 2011:

Detaljer

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Kommunestyret i Aurskog-Høland vedtok 15.12.14 etablering av Helsehus på Bjørkelangen med samlokalisering av enkelte etablerte tjenester,

Detaljer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Kommunerevisor i Oslo Annette Gohn-Hellum 11. juni 2012 1 Bakgrunn for reformen Målene for reformen Lovendringer knyttet til reformen Nye oppgaver

Detaljer

Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene

Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene Therese Sivertsen, KS Rogaland Møteplass for koordinerende enhet innen habilitering/rehabilitering, 28.oktober 2010 KS

Detaljer

Hjemmetjenesten. Serviceerklæring for hjemmetjenesten i Oppdal kommune

Hjemmetjenesten. Serviceerklæring for hjemmetjenesten i Oppdal kommune Serviceerklæring for hjemmetjenesten i Oppdal kommune Vårt mål er å skape trygghet hos pasienten som gjør det mulig å bo i eget hjem tross omfattende behandlings- og pleiebehov Serviceerklæring for hjemmetjenesten

Detaljer

Saksframlegg ROMSITUASJONEN VED KORTTIDS/REHAB-AVDELINGEN - SAMHANDLINGSREFORMENS UTFORDRINGER

Saksframlegg ROMSITUASJONEN VED KORTTIDS/REHAB-AVDELINGEN - SAMHANDLINGSREFORMENS UTFORDRINGER Søgne kommune Arkiv: H12 Saksmappe: 2012/1471-34945/2012 Saksbehandler: Anne Christin Høyem Dato: 06.11.2012 Saksframlegg ROMSITUASJONEN VED KORTTIDS/REHAB-AVDELINGEN - SAMHANDLINGSREFORMENS UTFORDRINGER

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 12.08.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Bestillerenheten i Ringerike kommune

Bestillerenheten i Ringerike kommune Bestillerenheten i Ringerike Presentasjon for HOV 02.04.13 Organisering 04.04.2013 2 Organisering forts. Leder Merkantil (1) Sosialgruppe (4) Helsegruppe (4) Pasientkoordinator (1) Økonomi (2) 04.04.2013

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Forventet tjenestenivå og søknadsprosess ved henvendelser om helse- og omsorgstjenester. Nes kommune

Forventet tjenestenivå og søknadsprosess ved henvendelser om helse- og omsorgstjenester. Nes kommune Forventet tjenestenivå og søknadsprosess ved henvendelser om helse- og omsorgstjenester Nes kommune To førende prinsipp for tjenestetildelingen for helse- og omsorgstjenester i Nes kommune: 1. Mestringsprinsippet

Detaljer

Eldreomsorg i Norden. Oslo 4.juni. Ekspedisjonssjef Petter Øgar Kommunetjenesteavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet

Eldreomsorg i Norden. Oslo 4.juni. Ekspedisjonssjef Petter Øgar Kommunetjenesteavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet Eldreomsorg i Norden Oslo 4.juni Ekspedisjonssjef Petter Øgar Kommunetjenesteavdelingen "ELDREOMSORG" Begreper er viktige og vanskelige Juridisk og faglig ikke noe som heter eldreomsorg i Norge retten

Detaljer

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme?

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Side 1 av 5 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Tilrettelagt bolig At jeg har mulighet til hjelp døgnet rundt Trygghet at noen kan komme på kort varsel Famille i nærheten Sosiale forhold

Detaljer

Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger?

Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger? Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger? Likestillingsforum, UiA, 020212 Kari Ingstad, Førsteamanuensis HiNT Deltid Bare 1/3 av personellet i pleie- og omsorgstjenesten arbeider over 30 timer

Detaljer

Samhandlingsreformen. - Sett fra spesialisthelsetjenestens side - Hvor er vi nå? København 24.04.13 Svanhild Jenssen Direktør for samhandling HMN

Samhandlingsreformen. - Sett fra spesialisthelsetjenestens side - Hvor er vi nå? København 24.04.13 Svanhild Jenssen Direktør for samhandling HMN Samhandlingsreformen - Sett fra spesialisthelsetjenestens side - Hvor er vi nå? København 24.04.13 Svanhild Jenssen Direktør for samhandling HMN Helsereformer i Norge 2002: Opprettelse av regionale helseforetak

Detaljer

Hvordan vil helsetjenestene til syke eldre bli fra 2012?

Hvordan vil helsetjenestene til syke eldre bli fra 2012? Hvordan vil helsetjenestene til syke eldre bli fra 2012? Petter Øgar, NHSs konferanse om helsetjenester til eldre, Oslo 26.09.2011 Hva er helsetjenester til eldre Forebygging, diagnostikk, behandling,

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2012/4285-1 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ungdomsrådet Komite

Detaljer

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Helse- og omsorgstjenesten SØKER Navn:..................................................................... Egensøknad Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Generelt: Kommunen har

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 21 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn 21 Alta Bydelsnr Bydelsnavn Ansvarlig for innholdet i skjemaet

Detaljer

ELDREPOLITISK PROGRAM FOR ÅS KOMMUNE 2011 2015

ELDREPOLITISK PROGRAM FOR ÅS KOMMUNE 2011 2015 SAK FRA ÅS ELDRERÅD Saksnr. 11/3063 og 11/3068 ELDREPOLITISK PROGRAM FOR ÅS KOMMUNE 2011 2015 Behandlet og vedtatt: Ås eldreråd 03.05.2011 og 27.09.2011 Informasjon til: Referert i kommunestyret 12.10.2011

Detaljer

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi 3.mars 2016 Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi Erfaringer fra Fredrikstad Kommunalsjef Nina Tangnæs Grønvold og rådgiver Ulf Harry Evensen Teknologi og nye arbeidsmåter skal bidra til

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr 301 Bydelsnr 13 Ansvarlig for innholdet i skjemaet Tommy Grotterød E postadresse

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

Samhandling i praksis

Samhandling i praksis Samhandling i praksis Inspirasjon mot 2015 Utviklingssentrene roller, organisering og oppgaver Kathrine Cappelen University of Agder Telemark University College Aftenposten 04.11.2010 «Før lå pasientene

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer