Referat frå regionkontaktmøte 6. desember 2012 Fylkeshuset kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat frå regionkontaktmøte 6. desember 2012 Fylkeshuset kl. 10.30 14.30"

Transkript

1 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL Referat frå regionkontaktmøte 6. desember 2012 Fylkeshuset kl Desse møtte: Søre Sunnmøre: Gunvor Strand (skule) og Marie Egset (koordinator) Nordre Sunnmøre : Kristin Dyrkorn (b.hage) og Bjørnar Midtbust (skule) Romsdal: Terje Humstad (b.hage) og Marianne Bolghaug (skule) Nordmøre: Torill Helgetun (b.hage) KS: Alf Åge Berg F.kom.: Ingeborg Fagerli Johansen HVO: Oddbjørn Nes FMMR: Alv Walgermo, Maren Ø. Aaland, Liv M. Opstad Fråfall: S. Sunnmøre (b.hage) og Nordmøre (skule) FELLES BARNEHAGE OG SKULE: Orientering frå deltakarane: S. Sunnmøre - skule: Kommunen lønner koordinator i 20 prosent. Etterutdanning for lærarar og leiarutvikling. 4 regionmøte i året der alle er med. Tema i 2012: Rekning i alle fag. Vurdering i praktisk estetiske fag (120 lærarar). 2 dagars leiarkurs kvar haust med fokus på leiarrolla, pluss 1 dag om våren. PPT er invitert med inn. Viktig med kontinuitet i etterutdanninga av lærarar. Regionen har skolert sensorar før munnleg eksamen i 3-4 år etter instruks og plan for gjennomføring, arbeid/drøfting i grupper. Bygge vidare på det gode samarbeidet med HVO i Kva treng skulane? - Karin Heggen (skulesjef i Volda) tar over som kontaktperson for Gunvor Strand når ho sluttar på nyåret. N. Sunnmøre barnehage: Oppmuntre assistentar i barnehagen til å ta fagbrev. Lokale fagbrevkurs i Sykkylven. Desentralisert førskulelærarutdanning i Ålesund frå hausten 2012( om lag 60 studentar). Kom ikkje i gang med tilsvarande lærarutdanning i Ålesund. (Mange søkjarar, men for få med godkjent studiekompetanse.) Dag Hareide vil våren 2013 halde foredrag om danning for styrarar i barnehagen og kommunenivå. Kommunane utfører tilsyn med kvarandre. FMs tilsynsrapportar er bra hjelpemiddel for kommunane i dette arbeidet. Prosjektet «Vennskap og deltaking» - fekk ikkje midlar i år, prøve neste år i staden. Språk og minoritetsbarn - 2 dagars kurs for assistentar og pedagogiske leiarar for barnehagen. Bikuben barnehage (fokusbarnehage) har innlegg den eine dagen. Forprosjekt i Sykkylven kommune. Vidare satsing på språk. Viktig med nettverk - møtast og dele erfaringar. Torunn Måseide viktig koordinator for skule og barnehage. N. Sunnmøre - skule Torunn Måseide si koordinatorstilling er avgjerande for nettverket. Finansiert av kommunane. Fagdag i starten på skuleåret - god tilbakemelding. To fagdagar neste år før skulestart. Tema: Klasseleiing hausten Severin Roald: 2 dagars konferanse haust -12. Konferanse om oppstart av valfag. Valfagskonferanse 12 februar 2013 i Ålesund. Kristin Halvorsen vil kome. Samarbeid med NTNU, HVO og Ungt entreprenørskap. 1

2 Praktisk metodiske tiltak i matematikk. Ny giv kursing. Oppretta arbeidsgruppe om minoritets-språklege barn - møte i mars Treng kompetanse på området. Lærarrekruttering utfordrande. Desentralisert grunnskuleutdanning i Ålesund viktig for regionen! Regionen vil delta på «Ut i jobb»- dagen i Volda 15 januar «Vurdering for læring» - mange kommunar med rektornettverk. Samarbeid med «Sjustjerna». Romsdal barnehage: Kunskapsnett Romsdal arbeidsgruppe knytt til barnehage og skule. Styrt samarbeid forankra i kommunane. Samarbeid innan PPT med vidareføring av tyngdepunktstillingane. Avslutta større prosjekt om språk og språkutvikling over 4 semester med til saman 120 delakarar. Kompetanseheving for alle tilsette i barnehagen. 10 års-jubileum for Romsdalske barnehagestemne i Molde 2012 med heile 800 deltakarar! Formålsparagrafen i fokus. Ordførarar ønskjer velkomen. Samarbeid med HVO om «danning» i Romsdals-barnehagen: 15 barnehagar er med i prosjektet som går over 3 semestre med midlar frå FM. Fokus på ny lov, bemanning og rekruttering, samt KOMPASS. - FM har elles tildelt likestillingsmidlar til Anestua og Kvam barnehagar i Molde ønskjer erfaringsspreiing! Romsdal - skule: Godt samarbeid skule og bhg i regionen. Overbyggande organ: AU RPPT ( regional ppt) med leiarane frå dei 3 pptkontora pluss representantar frå skule og barnehage. Kvalitetsprosjekt om skule i regi av ROR. Ordførarar og rådmenn som veit kva regionen held på med. KS er komen på banen eks.: betalingsordning i høve gjesteelevar. Møte kvar månad i kompetansegruppene kompetanse-utvikling og erfaringsdeling. Prosjektet «Kvalitet i skulen» skal jobbe fram eit system som skal ivareta kap 9a i oppll. Dette skal bli eit digitalt system. Internopplæring og kompetanseutvikling i fokus etter «best practise»-prinsippet. T.d.: Kommunane etterspør kva skulene har av kommunalt ordens-reglement og av malar for enkeltvedtak.- Utfordringa framover er kortreist/lokal grunn- og vidare-utdanning. Kva er behovet i Romsdal? Samkjøre tiltak med Nordmørsregionen? Nordmøre barnehage: Samanslåing av kretsar i Surnadal - barnehage og skule. HVO for langt unna for etter- og vidare-utdanning av lærarar og leiarar i regionen. Kvalitetsheving barnehage, tilsette fleire pedagogar/ førskulelærarar. Kursdagar kvar haust for alle barnehagane i nettverk Nordmøre. Psykosialt arbeidsmiljø i barnehage og skule. Utarbeide felles handlingsplan for barnehage og skule om utvikling av sosial kompetanse for barn og unge. - Kultur for danning. Fokus på dei minste barna i barnehagen - har dei det bra? Også fokus på leikeplassar, kontroll og sikkerhet. Kva er ein god leikeplass for barn i ulike aldre? Kva er eit godt uteområde for elevar på ungdomsskulen? - Barnehageløft om IKT i barnehagen. - For liten kompetanse på språk og minoritetsspråklege barn. Har laga handlingsplan for korleis ta imot desse barna. Utdanning: Utfordring med nok pedagogisk bemanning. Utdanning av assistentar innan KOMPASS. Samarbeidsprosjekt om tilsyn i barnehagen fokus på innhald. Systemrevisjon. Nordmøre skule: Birger Saltbones meldte forfall, men sendte inn handlingsplan for nettverk Nordmøre skoleåret 2012/13. Arrangement hausten 2012 forutan regional samling, Nettverk Nordmøre_ Nordmørsløftet 2012 for tilsette i barnehagane med tema: Formålsparagrafen, kartlegging og trassige barn/atferd. IKT-skole med tema: Pedagogisk plattform/fronter Strategisamling IKT orkide og fagdagar IKT-oppvekst Prosjekt TPO og spes.und.visn erfaringsdeling Vurdering for læring og spesialundervisning Arrangement våren 2013: Regional samling med FM 18. januar Operamøte barnehage 5. februar tilsynsprosjektet Barnehagekonferanse februar Operamøte skole 13. februar: Strategi ungdomstrinnet v/udir Etablering av rektornettverk Regional samling skole/bhg juni med tema «Danning» Planlagt hausten 2013: Nordmørsløftet august for skole/barnehage 2

3 Eit fagleg seminar over fleire dagar for skolefolk på kommunenivå? Fylkeskommunen. Ingeborg Fagerli Johansen er tilsett som Ny Giv prosjektleiar. Siste runde med NY giv - fase 3. Skolering i lesing, skriving og rekning for lærarar i ungdomsskulen. Utvalde elevar på 10 trinn for intensivopplæring i vårhalvåret før opptak til vgo. Ekstra kursing i M&R etter «Ny Giv» - metodikken. Erfaringsdeling u.trinn og vgs. KS Alf Åge er imponert over det gode arbeidet i nettverka i fylket! - Samarbeid med HVO og FM om prosjektet: «Den gode skoleeigar» som startar opp våren Målgruppe: ordførarar, rådmenn og skolefagleg ansvarlege. Prosessretta samlingar opp til masternivå. Brosjyre blir snart sendt ut. Byggje på erfaringane frå Sogn og Fjordane. - KS vil ha eigne møte med nettverka nye kontakt-personar er oppretta. - Ny KS - policy for skule og barnehagesamarbeid. Prosjekt mellom KS og NHO om partnerskapsavtalar skule arbeidsliv. Konferanse neste år om dette, der Ungt Entreprenørskap er med. Ellers behov for skolering i korleis utarbeide gode tilstandsrapportar gjere desse til eit godt politisk verktøy. Eit spørsmål til slutt: Kan KS hjelpe til med noko i høve HVO og etter-/vidareutdanning i regionane? Høgskulen i Volda (HVO): Grunnutdanninga: hardt arbeid for å få i gang dette i Ålesund. Lyktes med barnehagen. Godt samarbeid med Regionrådet og HVO. Ikkje nok kvalifiserte søkjarar på skule til å setje i gang. Desentralisert videreutdanning har med bemanning v/hvo å gjere. IKkje nok kapasitet til dette. Til Romsdalsregionen: Vi kjem dersom de har deltakarar og vi får vite det i god tid. Gjeld både etter- og vidareutdanning. - Sjustjerna: Faste 2 dagars kurs om hausten og våren med arbeid i mellom. Deltidsutdanning med S. Regionråd ( 60 deltakarar). KOMPASS i assistentar i fjor, lange ventelister i år «veiledere» på kurs i Volda i dag. Ny lærarutdanning - store ressursar til planlegging av utdanninga. Mykje kompetanse i kommunane. Heile lærarar som tar skuleretta vidareutdanning i 2012/13 utanom dei statleg initierte tiltaka! 140 søkjarar til vidareutdanning i engelsk (nettbasert). Elles videreutdanning i norsk, samfunnsfag og spes.ped. Merkbar auke i lærarutdanninga (GLU 1-7). Viktig å rekruttere ungdom til regionen. 80 prosent av dei som tar lærarutdanning blir i fylket! HVO er spent på ungdomstrinnssatsinga og på valfagskonferansen i Ålesund! - HVO vil stille opp! PARALLELL BARNEHAGE: Kompetanse og kvalitetsutviklingsmidlar: Maren orienterte om tildeling av kompetansemidlane. Vidare om ulike utviklingsarbeid som er i gang i kommunar og regionar og korleis desse har vore og er stimulerte gjennom søknader og tildeling av utviklingsmidlane. Fleire viktige utviklingsarbeid i gang, også utviklingsarbeid som omfattar både barnehage og skule. Fleire enn Romsdalsregionen prioriterer å gå nærare inn på danningsomgrepet og arbeider med å omsette formålsparagrafen til pedagogisk praksis. Strategi Planar Fordeling av midlar: I forrige kompetansestrategiperiode prioriterte vi å fordele ein pott utviklingsmidlar til ein region kvart år for å stimulere regionssamarbeidet og det å få eit visst omfang på prosjekt og utviklings-arbeid. Gjeldande kompetansesatsing heiter Vennskap og deltakelse og gjeld for Ny kompetansestrategi er under utarbeiding, skal kome samtidig med stortingsmeldinga Framtidens barnehage som kjem våren Ny kompetansestrategi skal gjelde for perioden Kompass: Kompetanseheving for assistentar, KOMPASS, starta opp for andre gong ved HVO i november Kvart fylke har fått tildelt 30 studieplassar. God søking her i Møre og Romsdal. Ikkje alle som ønskjer det, får plass. HVO v/oddbjørn Nes orienterte om KOMPASS og andre tilbod ved HVO. 3

4 Tilsyn erfaring og tilbakemelding: Orientering om gjennomførte tilsyn i Det kom fram at kommunane finn tilsynsrapportane, som følgjer av Fylkesmannen sitt tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit, nyttige i sitt tilsynsarbeid. Godkjenning av barnehagar vil vere tema også for tilsyna i 2013, saman med fleire tilsynstema. Kommunane gav uttrykk for ønskje om meir opplæring og rettleiing i sitt tilsynsarbeid. PARALLELL SKULE: Ungdomstrinnssatsinga: Liv Marie orienterte om den komande u.trinnssatsinga frå hausten 2013, jf. ungdomstrinnsmeldinga og strategidokumentet for ungdomstrinnet. Lenke til div. lysark frå ulike konferansar frå GNIST og «Ungdomstrinn i utvikling» vil bli lagt ut på den nye heimesida vår. Den store satsinga på klasseleiing, rekning, lesing og skriving skal gjennomførast skulebasert, dvs. på den enkelte skule. Målet er at den skulebaserte kompetanseutviklinga skal gjennomførast i kollektivt orienterte skular - med organisasjonslæring og vurdering for læring som støttepilarar. Alle skular skal få tilbod om å delta i løpet av den komande 4-årsperioden (frå hausten 2013 til våren 2017). Inneverande skuleår blir det gjennomført fleire pilotforsøk over heile landet, der m.a. Rindal og Surnadal er med i eit forsøk saman med NTNU. Skuleeigarar og skuleleiarar må analysere og kartleggje behovet for kompetanseutvikling og leggje plan for ønska gjennomføring av tiltak på eigen skule og kva kompetansemiljø som ein ønsker skal gjennomføre kompetansetiltaka. Fylkesmannen vil sende ut eit informasjonsbrev om dette til kommunane og alle skular med ungdomstrinn. Kommunalsjef Gunvor Strand frå Vanylven, som overtar som prosjektleiar i GNIST på heiltid frå 1. januar 2013, vil kunne tilby hjelp og rettleiing til kommunane på dette området framover. Ny Giv-prosjektet har elles skolert 2 lærarar på kvar ungdomsskule i lesing og rekning, noko som bør kome ungdomstrinnsatsinga til nytte. Sjå elles Udir sin nettstad: Ulike prosjekt HVO har tilbod om «Lesing i alle fag 5-7». Nytt prosjekt er «Vurdering for læring». M&R er tildelt 2 mill kr til pulje 4 (siste pulje) i 2013, pluss kr av eigne FM-midlar. Møte med Udir skoleeigarar og FM vil samarbeide med HVO v/ Siv Måseidvåg Gamlem på dette området. Orientering om prosjektskjønnsmidlane v/alv: Tildeling frå FM oktober/november 2012, nytt brev i jan Samling med erfaringsutveksling 28. februar 2013 for prosjekt innan spes.und.visn. og spes.ped.hjelp. StatPed og HVO bør delta. Ny søknadsfrist frist i april/mai Tildeling av midlar til regionskontaktane: kroner til kvar region. Delta på møte på Fylkeshuset og vere teknisk arrangør for regionmøta i januar/februar. Midlane kjem no gjennom dei generelle skjønnsmidlane til kommunane, jf. brev av : Utbetaling til kommunane Ørskog, Vanylven, Aukra og Averøy (J.nr. 2011/4309). FELLES BARNEHAGE OG SKULE «Ut i jobb»-dag ved Høgskulen i Volda (HVO) GLØD og GNIST M&R arrangerer fag- og rekrutteringsdag i Volda 15. januar Fagleg del før lunsj med innlegg frå HVO og KS. Opning av messeområdet etter lunsj, der barnehage- og skule-eigarar får besøk av høgskulen sine studentar. Messeområdet vil bli utvida i høve fjoråret, så vi vonar det blir like mange kreative «stand» i år! Brev er sendt kommunane og private barnehagar og lagt ut på heimesida vår. Elektronisk påmelding innan 10. desember på heimesida til HVO. (Ny påmeldingsfrist 20. desember). Evaluering av fagsamlinga hausten 2012 Gode tilbakemeldingar fra barnehagefolka - Bra med eksempel frå Skodje. Men temaet: «Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av off. tilskudd til ikke-kommunale barnehager» har vore tema vel mange gongar Ingen evaluering av fagsamlinga frå skulane, då ingen av dei frammøtte regionkontaktane deltok på samlinga. Skuleforskningskonferansen vart heller ikkje evaluert 4

5 Innspel til innhald på regionmøta og til fagsamling for barnehage og skule våren 2013 NB! Regionmøta blir haldne 17. januar for Romsdal, 18. januar for Nordmøre, 22. januar for Nordre Sunnmøre (NB! Flytta frå 5. februar!) og 30. januar på Søre Sunnmøre. NB! Fagkonferansen for barnehage og skule våren 2013 blir arrangert i Molde anten april eller mai. Barnehage innspel til tema: Ny lov, St.m. og strategiplan. Gode eksempel frå kommune/barnehage, t.d. danningsprosjektet i Romsdalsregionen? Styring frå Udir - kva inneber det? Styrarutdanninga - Utdanningsleiing v/ HVO inkl. styrarutdanning Skule innspel til tema: Minoritetsspråklege elevar Leiaropplæring Ung.domstrinnsatsinga - eigen konferanse? «Den gode skoleeigar» (KS) Valfagskonferansen i Ålesund 12. februar Nasjonale sentra Små og store skular Tilby elevar i «Ny giv» sommarjobb FK sitt samarbeid med kommunane FK: IKO- modell, identifisering, kartlegging, oppfølging ( overgang grsk- vgs) Evt. eiga fagsamling med fylkeskommunen? Skriftleg innspel frå Nordmøre: Prosjektskjønnsmidlane Tilsyn Endring av regelverket om lokalt gitt eksamen Valfaga på u.trinnet Satsinga på etter/vidareutdanning Kva med Ny Giv etter 2013? Ekstern vurdering samarbeid med andre? Aktivitetskalender for våren 2013 Utkast til aktivitetskalender for våren 2013 vart utdelt. Den endelege kalenderen vil bli lagt ut på heimesida vår i desember/januar. Liv Marie Opstad, referent 5

Forfall skal meldast til koordinator Anne Berit Svenkerud Halle, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell innkalling.

Forfall skal meldast til koordinator Anne Berit Svenkerud Halle, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Parken Hotell, Ålesund Dato: 21.-23. 04.2013 Tid: Kl.17.00 Forfall skal meldast til koordinator Anne Berit Svenkerud Halle, som kallar inn varamedlem.

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 02.06.2015 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

Årsmelding 2012 og Tilstandsrapport 2012 for vidaregåande opplæring

Årsmelding 2012 og Tilstandsrapport 2012 for vidaregåande opplæring Årsmelding 2012 og Tilstandsrapport 2012 for vidaregåande opplæring Hovudutval for opplæring www.sfj.no I 2012 var det totalt 5 429 søkjarar til vidaregåande opplæring, 4 færre enn i 2011. Av desse søkte

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 05.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer

kulturskule grunnskule Aurland kommune

kulturskule grunnskule Aurland kommune UTVIKLINGSMELDING for barnehage kulturskule grunnskule Aurland kommune driftsåret 2011-12 Føreord Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skuleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport

Detaljer

Forprosjekt om felles pedagogiskpsykologisk

Forprosjekt om felles pedagogiskpsykologisk Sogn regionråd Forprosjekt om felles pedagogiskpsykologisk teneste i Sogn Endeleg rapport 29.01.2014 Claus Røynesdal Sogndal, 29.01.2014 Prosjektleiar Innhald 1. Bakgrunn og utfordringar... 3 2. Prosjektorganisering...

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Grunnskulerapport 2013 - Utgangspunkt for utvikling og fornying

Grunnskulerapport 2013 - Utgangspunkt for utvikling og fornying SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Grunnskulerapport 2013 - Utgangspunkt for utvikling og fornying I følgje opplæringslova 13-10 skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskuleopplæringa

Detaljer

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Hovudutval for opplæring www.sfj.no I 2010 var det totalt 5 393 søkjarar til vidaregåande opplæring. Av desse søkte 500 til opplæring i

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Bildet eigas av Telemark fylkeskommune, Fotograf: Jan Fredrik Vinje Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Skoleeigarskap... 4 1.2. Skolen i fortid og framtid...

Detaljer

Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00

Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon

Detaljer

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200807511-9 Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Tilstandsrapport for grunnskulen i wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy

Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy Rennesøy kommune STRATEGIPLAN Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy 2009 2012 Strategiplan for oppvekstavdelinga 2009-2012 1 Innhald 1. OPPVEKSTAVDELINGA SINE LANGSIKTIGE MÅL...4 1.1 KOMMUNEPLANEN

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2013/14 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 3 Lesarrettleiing... 3 Samandrag... 4 Mål og strategi... 7 Nøkkeltal... 10 Auka læringsutbytte og fullføring... 12 Auka

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

Tilstandsrapport for:

Tilstandsrapport for: Vik kommune Oppvekst Tilstandsrapport for: Kulturskule Barnehage Grunnskule i Vik kommune driftsåret 2010-2011 Innhald 1. Innleiing... 4 2. Samandrag... 5 3. Barnehage... 6 3.1. Barn og tilsette... 6 3.1.1.

Detaljer

Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har.

Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har. Høyringsutkast Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har. Forvaltningsrevisjonsrapport 01/2012. Innhold 0. Samandrag... 2 1. Innleiing...

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

1. Etablering 2. 2. Formål 2. 3. Stiftarar 2

1. Etablering 2. 2. Formål 2. 3. Stiftarar 2 ÅRSMELDING FOR UE MØRE OG ROMSDAL 2014 INNHALD: 1. Etablering 2 2. Formål 2 3. Stiftarar 2 4. Organisasjon 2 4.1 Årsmøte 2 4.2 Styremøte 2 4.3 Styremedlemmar 3 4.4 Valnemnd 2014 3 4.5 Revisor 3 4.6 Utsendingar

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Det er fastsett i opplæringslova og privatskulelova at skuleeigarar pliktar å utarbeida ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer