Referat frå regionkontaktmøte 6. desember 2012 Fylkeshuset kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat frå regionkontaktmøte 6. desember 2012 Fylkeshuset kl. 10.30 14.30"

Transkript

1 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL Referat frå regionkontaktmøte 6. desember 2012 Fylkeshuset kl Desse møtte: Søre Sunnmøre: Gunvor Strand (skule) og Marie Egset (koordinator) Nordre Sunnmøre : Kristin Dyrkorn (b.hage) og Bjørnar Midtbust (skule) Romsdal: Terje Humstad (b.hage) og Marianne Bolghaug (skule) Nordmøre: Torill Helgetun (b.hage) KS: Alf Åge Berg F.kom.: Ingeborg Fagerli Johansen HVO: Oddbjørn Nes FMMR: Alv Walgermo, Maren Ø. Aaland, Liv M. Opstad Fråfall: S. Sunnmøre (b.hage) og Nordmøre (skule) FELLES BARNEHAGE OG SKULE: Orientering frå deltakarane: S. Sunnmøre - skule: Kommunen lønner koordinator i 20 prosent. Etterutdanning for lærarar og leiarutvikling. 4 regionmøte i året der alle er med. Tema i 2012: Rekning i alle fag. Vurdering i praktisk estetiske fag (120 lærarar). 2 dagars leiarkurs kvar haust med fokus på leiarrolla, pluss 1 dag om våren. PPT er invitert med inn. Viktig med kontinuitet i etterutdanninga av lærarar. Regionen har skolert sensorar før munnleg eksamen i 3-4 år etter instruks og plan for gjennomføring, arbeid/drøfting i grupper. Bygge vidare på det gode samarbeidet med HVO i Kva treng skulane? - Karin Heggen (skulesjef i Volda) tar over som kontaktperson for Gunvor Strand når ho sluttar på nyåret. N. Sunnmøre barnehage: Oppmuntre assistentar i barnehagen til å ta fagbrev. Lokale fagbrevkurs i Sykkylven. Desentralisert førskulelærarutdanning i Ålesund frå hausten 2012( om lag 60 studentar). Kom ikkje i gang med tilsvarande lærarutdanning i Ålesund. (Mange søkjarar, men for få med godkjent studiekompetanse.) Dag Hareide vil våren 2013 halde foredrag om danning for styrarar i barnehagen og kommunenivå. Kommunane utfører tilsyn med kvarandre. FMs tilsynsrapportar er bra hjelpemiddel for kommunane i dette arbeidet. Prosjektet «Vennskap og deltaking» - fekk ikkje midlar i år, prøve neste år i staden. Språk og minoritetsbarn - 2 dagars kurs for assistentar og pedagogiske leiarar for barnehagen. Bikuben barnehage (fokusbarnehage) har innlegg den eine dagen. Forprosjekt i Sykkylven kommune. Vidare satsing på språk. Viktig med nettverk - møtast og dele erfaringar. Torunn Måseide viktig koordinator for skule og barnehage. N. Sunnmøre - skule Torunn Måseide si koordinatorstilling er avgjerande for nettverket. Finansiert av kommunane. Fagdag i starten på skuleåret - god tilbakemelding. To fagdagar neste år før skulestart. Tema: Klasseleiing hausten Severin Roald: 2 dagars konferanse haust -12. Konferanse om oppstart av valfag. Valfagskonferanse 12 februar 2013 i Ålesund. Kristin Halvorsen vil kome. Samarbeid med NTNU, HVO og Ungt entreprenørskap. 1

2 Praktisk metodiske tiltak i matematikk. Ny giv kursing. Oppretta arbeidsgruppe om minoritets-språklege barn - møte i mars Treng kompetanse på området. Lærarrekruttering utfordrande. Desentralisert grunnskuleutdanning i Ålesund viktig for regionen! Regionen vil delta på «Ut i jobb»- dagen i Volda 15 januar «Vurdering for læring» - mange kommunar med rektornettverk. Samarbeid med «Sjustjerna». Romsdal barnehage: Kunskapsnett Romsdal arbeidsgruppe knytt til barnehage og skule. Styrt samarbeid forankra i kommunane. Samarbeid innan PPT med vidareføring av tyngdepunktstillingane. Avslutta større prosjekt om språk og språkutvikling over 4 semester med til saman 120 delakarar. Kompetanseheving for alle tilsette i barnehagen. 10 års-jubileum for Romsdalske barnehagestemne i Molde 2012 med heile 800 deltakarar! Formålsparagrafen i fokus. Ordførarar ønskjer velkomen. Samarbeid med HVO om «danning» i Romsdals-barnehagen: 15 barnehagar er med i prosjektet som går over 3 semestre med midlar frå FM. Fokus på ny lov, bemanning og rekruttering, samt KOMPASS. - FM har elles tildelt likestillingsmidlar til Anestua og Kvam barnehagar i Molde ønskjer erfaringsspreiing! Romsdal - skule: Godt samarbeid skule og bhg i regionen. Overbyggande organ: AU RPPT ( regional ppt) med leiarane frå dei 3 pptkontora pluss representantar frå skule og barnehage. Kvalitetsprosjekt om skule i regi av ROR. Ordførarar og rådmenn som veit kva regionen held på med. KS er komen på banen eks.: betalingsordning i høve gjesteelevar. Møte kvar månad i kompetansegruppene kompetanse-utvikling og erfaringsdeling. Prosjektet «Kvalitet i skulen» skal jobbe fram eit system som skal ivareta kap 9a i oppll. Dette skal bli eit digitalt system. Internopplæring og kompetanseutvikling i fokus etter «best practise»-prinsippet. T.d.: Kommunane etterspør kva skulene har av kommunalt ordens-reglement og av malar for enkeltvedtak.- Utfordringa framover er kortreist/lokal grunn- og vidare-utdanning. Kva er behovet i Romsdal? Samkjøre tiltak med Nordmørsregionen? Nordmøre barnehage: Samanslåing av kretsar i Surnadal - barnehage og skule. HVO for langt unna for etter- og vidare-utdanning av lærarar og leiarar i regionen. Kvalitetsheving barnehage, tilsette fleire pedagogar/ førskulelærarar. Kursdagar kvar haust for alle barnehagane i nettverk Nordmøre. Psykosialt arbeidsmiljø i barnehage og skule. Utarbeide felles handlingsplan for barnehage og skule om utvikling av sosial kompetanse for barn og unge. - Kultur for danning. Fokus på dei minste barna i barnehagen - har dei det bra? Også fokus på leikeplassar, kontroll og sikkerhet. Kva er ein god leikeplass for barn i ulike aldre? Kva er eit godt uteområde for elevar på ungdomsskulen? - Barnehageløft om IKT i barnehagen. - For liten kompetanse på språk og minoritetsspråklege barn. Har laga handlingsplan for korleis ta imot desse barna. Utdanning: Utfordring med nok pedagogisk bemanning. Utdanning av assistentar innan KOMPASS. Samarbeidsprosjekt om tilsyn i barnehagen fokus på innhald. Systemrevisjon. Nordmøre skule: Birger Saltbones meldte forfall, men sendte inn handlingsplan for nettverk Nordmøre skoleåret 2012/13. Arrangement hausten 2012 forutan regional samling, Nettverk Nordmøre_ Nordmørsløftet 2012 for tilsette i barnehagane med tema: Formålsparagrafen, kartlegging og trassige barn/atferd. IKT-skole med tema: Pedagogisk plattform/fronter Strategisamling IKT orkide og fagdagar IKT-oppvekst Prosjekt TPO og spes.und.visn erfaringsdeling Vurdering for læring og spesialundervisning Arrangement våren 2013: Regional samling med FM 18. januar Operamøte barnehage 5. februar tilsynsprosjektet Barnehagekonferanse februar Operamøte skole 13. februar: Strategi ungdomstrinnet v/udir Etablering av rektornettverk Regional samling skole/bhg juni med tema «Danning» Planlagt hausten 2013: Nordmørsløftet august for skole/barnehage 2

3 Eit fagleg seminar over fleire dagar for skolefolk på kommunenivå? Fylkeskommunen. Ingeborg Fagerli Johansen er tilsett som Ny Giv prosjektleiar. Siste runde med NY giv - fase 3. Skolering i lesing, skriving og rekning for lærarar i ungdomsskulen. Utvalde elevar på 10 trinn for intensivopplæring i vårhalvåret før opptak til vgo. Ekstra kursing i M&R etter «Ny Giv» - metodikken. Erfaringsdeling u.trinn og vgs. KS Alf Åge er imponert over det gode arbeidet i nettverka i fylket! - Samarbeid med HVO og FM om prosjektet: «Den gode skoleeigar» som startar opp våren Målgruppe: ordførarar, rådmenn og skolefagleg ansvarlege. Prosessretta samlingar opp til masternivå. Brosjyre blir snart sendt ut. Byggje på erfaringane frå Sogn og Fjordane. - KS vil ha eigne møte med nettverka nye kontakt-personar er oppretta. - Ny KS - policy for skule og barnehagesamarbeid. Prosjekt mellom KS og NHO om partnerskapsavtalar skule arbeidsliv. Konferanse neste år om dette, der Ungt Entreprenørskap er med. Ellers behov for skolering i korleis utarbeide gode tilstandsrapportar gjere desse til eit godt politisk verktøy. Eit spørsmål til slutt: Kan KS hjelpe til med noko i høve HVO og etter-/vidareutdanning i regionane? Høgskulen i Volda (HVO): Grunnutdanninga: hardt arbeid for å få i gang dette i Ålesund. Lyktes med barnehagen. Godt samarbeid med Regionrådet og HVO. Ikkje nok kvalifiserte søkjarar på skule til å setje i gang. Desentralisert videreutdanning har med bemanning v/hvo å gjere. IKkje nok kapasitet til dette. Til Romsdalsregionen: Vi kjem dersom de har deltakarar og vi får vite det i god tid. Gjeld både etter- og vidareutdanning. - Sjustjerna: Faste 2 dagars kurs om hausten og våren med arbeid i mellom. Deltidsutdanning med S. Regionråd ( 60 deltakarar). KOMPASS i assistentar i fjor, lange ventelister i år «veiledere» på kurs i Volda i dag. Ny lærarutdanning - store ressursar til planlegging av utdanninga. Mykje kompetanse i kommunane. Heile lærarar som tar skuleretta vidareutdanning i 2012/13 utanom dei statleg initierte tiltaka! 140 søkjarar til vidareutdanning i engelsk (nettbasert). Elles videreutdanning i norsk, samfunnsfag og spes.ped. Merkbar auke i lærarutdanninga (GLU 1-7). Viktig å rekruttere ungdom til regionen. 80 prosent av dei som tar lærarutdanning blir i fylket! HVO er spent på ungdomstrinnssatsinga og på valfagskonferansen i Ålesund! - HVO vil stille opp! PARALLELL BARNEHAGE: Kompetanse og kvalitetsutviklingsmidlar: Maren orienterte om tildeling av kompetansemidlane. Vidare om ulike utviklingsarbeid som er i gang i kommunar og regionar og korleis desse har vore og er stimulerte gjennom søknader og tildeling av utviklingsmidlane. Fleire viktige utviklingsarbeid i gang, også utviklingsarbeid som omfattar både barnehage og skule. Fleire enn Romsdalsregionen prioriterer å gå nærare inn på danningsomgrepet og arbeider med å omsette formålsparagrafen til pedagogisk praksis. Strategi Planar Fordeling av midlar: I forrige kompetansestrategiperiode prioriterte vi å fordele ein pott utviklingsmidlar til ein region kvart år for å stimulere regionssamarbeidet og det å få eit visst omfang på prosjekt og utviklings-arbeid. Gjeldande kompetansesatsing heiter Vennskap og deltakelse og gjeld for Ny kompetansestrategi er under utarbeiding, skal kome samtidig med stortingsmeldinga Framtidens barnehage som kjem våren Ny kompetansestrategi skal gjelde for perioden Kompass: Kompetanseheving for assistentar, KOMPASS, starta opp for andre gong ved HVO i november Kvart fylke har fått tildelt 30 studieplassar. God søking her i Møre og Romsdal. Ikkje alle som ønskjer det, får plass. HVO v/oddbjørn Nes orienterte om KOMPASS og andre tilbod ved HVO. 3

4 Tilsyn erfaring og tilbakemelding: Orientering om gjennomførte tilsyn i Det kom fram at kommunane finn tilsynsrapportane, som følgjer av Fylkesmannen sitt tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit, nyttige i sitt tilsynsarbeid. Godkjenning av barnehagar vil vere tema også for tilsyna i 2013, saman med fleire tilsynstema. Kommunane gav uttrykk for ønskje om meir opplæring og rettleiing i sitt tilsynsarbeid. PARALLELL SKULE: Ungdomstrinnssatsinga: Liv Marie orienterte om den komande u.trinnssatsinga frå hausten 2013, jf. ungdomstrinnsmeldinga og strategidokumentet for ungdomstrinnet. Lenke til div. lysark frå ulike konferansar frå GNIST og «Ungdomstrinn i utvikling» vil bli lagt ut på den nye heimesida vår. Den store satsinga på klasseleiing, rekning, lesing og skriving skal gjennomførast skulebasert, dvs. på den enkelte skule. Målet er at den skulebaserte kompetanseutviklinga skal gjennomførast i kollektivt orienterte skular - med organisasjonslæring og vurdering for læring som støttepilarar. Alle skular skal få tilbod om å delta i løpet av den komande 4-årsperioden (frå hausten 2013 til våren 2017). Inneverande skuleår blir det gjennomført fleire pilotforsøk over heile landet, der m.a. Rindal og Surnadal er med i eit forsøk saman med NTNU. Skuleeigarar og skuleleiarar må analysere og kartleggje behovet for kompetanseutvikling og leggje plan for ønska gjennomføring av tiltak på eigen skule og kva kompetansemiljø som ein ønsker skal gjennomføre kompetansetiltaka. Fylkesmannen vil sende ut eit informasjonsbrev om dette til kommunane og alle skular med ungdomstrinn. Kommunalsjef Gunvor Strand frå Vanylven, som overtar som prosjektleiar i GNIST på heiltid frå 1. januar 2013, vil kunne tilby hjelp og rettleiing til kommunane på dette området framover. Ny Giv-prosjektet har elles skolert 2 lærarar på kvar ungdomsskule i lesing og rekning, noko som bør kome ungdomstrinnsatsinga til nytte. Sjå elles Udir sin nettstad: Ulike prosjekt HVO har tilbod om «Lesing i alle fag 5-7». Nytt prosjekt er «Vurdering for læring». M&R er tildelt 2 mill kr til pulje 4 (siste pulje) i 2013, pluss kr av eigne FM-midlar. Møte med Udir skoleeigarar og FM vil samarbeide med HVO v/ Siv Måseidvåg Gamlem på dette området. Orientering om prosjektskjønnsmidlane v/alv: Tildeling frå FM oktober/november 2012, nytt brev i jan Samling med erfaringsutveksling 28. februar 2013 for prosjekt innan spes.und.visn. og spes.ped.hjelp. StatPed og HVO bør delta. Ny søknadsfrist frist i april/mai Tildeling av midlar til regionskontaktane: kroner til kvar region. Delta på møte på Fylkeshuset og vere teknisk arrangør for regionmøta i januar/februar. Midlane kjem no gjennom dei generelle skjønnsmidlane til kommunane, jf. brev av : Utbetaling til kommunane Ørskog, Vanylven, Aukra og Averøy (J.nr. 2011/4309). FELLES BARNEHAGE OG SKULE «Ut i jobb»-dag ved Høgskulen i Volda (HVO) GLØD og GNIST M&R arrangerer fag- og rekrutteringsdag i Volda 15. januar Fagleg del før lunsj med innlegg frå HVO og KS. Opning av messeområdet etter lunsj, der barnehage- og skule-eigarar får besøk av høgskulen sine studentar. Messeområdet vil bli utvida i høve fjoråret, så vi vonar det blir like mange kreative «stand» i år! Brev er sendt kommunane og private barnehagar og lagt ut på heimesida vår. Elektronisk påmelding innan 10. desember på heimesida til HVO. (Ny påmeldingsfrist 20. desember). Evaluering av fagsamlinga hausten 2012 Gode tilbakemeldingar fra barnehagefolka - Bra med eksempel frå Skodje. Men temaet: «Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av off. tilskudd til ikke-kommunale barnehager» har vore tema vel mange gongar Ingen evaluering av fagsamlinga frå skulane, då ingen av dei frammøtte regionkontaktane deltok på samlinga. Skuleforskningskonferansen vart heller ikkje evaluert 4

5 Innspel til innhald på regionmøta og til fagsamling for barnehage og skule våren 2013 NB! Regionmøta blir haldne 17. januar for Romsdal, 18. januar for Nordmøre, 22. januar for Nordre Sunnmøre (NB! Flytta frå 5. februar!) og 30. januar på Søre Sunnmøre. NB! Fagkonferansen for barnehage og skule våren 2013 blir arrangert i Molde anten april eller mai. Barnehage innspel til tema: Ny lov, St.m. og strategiplan. Gode eksempel frå kommune/barnehage, t.d. danningsprosjektet i Romsdalsregionen? Styring frå Udir - kva inneber det? Styrarutdanninga - Utdanningsleiing v/ HVO inkl. styrarutdanning Skule innspel til tema: Minoritetsspråklege elevar Leiaropplæring Ung.domstrinnsatsinga - eigen konferanse? «Den gode skoleeigar» (KS) Valfagskonferansen i Ålesund 12. februar Nasjonale sentra Små og store skular Tilby elevar i «Ny giv» sommarjobb FK sitt samarbeid med kommunane FK: IKO- modell, identifisering, kartlegging, oppfølging ( overgang grsk- vgs) Evt. eiga fagsamling med fylkeskommunen? Skriftleg innspel frå Nordmøre: Prosjektskjønnsmidlane Tilsyn Endring av regelverket om lokalt gitt eksamen Valfaga på u.trinnet Satsinga på etter/vidareutdanning Kva med Ny Giv etter 2013? Ekstern vurdering samarbeid med andre? Aktivitetskalender for våren 2013 Utkast til aktivitetskalender for våren 2013 vart utdelt. Den endelege kalenderen vil bli lagt ut på heimesida vår i desember/januar. Liv Marie Opstad, referent 5

Referat fra møte med regionkontaktane for barnehage og skule og Høgskulen i Volda

Referat fra møte med regionkontaktane for barnehage og skule og Høgskulen i Volda Referat fra møte med regionkontaktane for barnehage og skule og Høgskulen i Volda Fylkeshuset 20. november 2013 Til stades: - S. Sunnmøre b,hage: Mariann Båtnes - S. Sunnmøre skole: Karin Heggen - N. Sunnmøre

Detaljer

Korleis statlege verkemiddel kan få god effekt for elevane sitt læringsutbytte? Statlege signal for 2015

Korleis statlege verkemiddel kan få god effekt for elevane sitt læringsutbytte? Statlege signal for 2015 Korleis statlege verkemiddel kan få god effekt for elevane sitt læringsutbytte? Statlege signal for 2015 Fagdagar i Molde 25.-26. nov 2014 Alv Walgermo utdanningsdirektør Kva verkar? Gjennom forskning/erfaring

Detaljer

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Sogn og Fjordane Prosjektleiarane Sissel Espe og Inger Marie Evjestad Frå Ny GIV til Gnist Auka gjennomføring i vidaregåande opplæring Prosjektkoordinator Ny GIV Sissel Espe

Detaljer

Gnist partnarskap heilskapleg satsing på læraryrket frå 2009 status kvalitet kvalite kvalitet rekruttering

Gnist partnarskap heilskapleg satsing på læraryrket frå 2009 status kvalitet kvalite kvalitet rekruttering Gnist partnarskap heilskapleg satsing på læraryrket frå 2009 Eit femårig samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet og dei mest sentrale partane innan skulesektoren om auka status for lærarane auka kvalitet

Detaljer

Ungdomstrinnsatsinga

Ungdomstrinnsatsinga Ungdomstrinnsatsinga 2012-2016 Stortinget behandla stortingsmeldinga om ungdomstrinnet Meld. St. 22 (2010 2011) Motivasjon Mestring Muligheter i januar 2012. Strategi for ungdomstrinnet: Motivasjon og

Detaljer

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING»

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» NASJONAL SATSING STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» Innføring av valfag Auka fleksibilitet Varierte arbeidsmåtar Eit meir praktisk og relevant ungdomstrinn beherske grunnleggande

Detaljer

Aktivitetskalender vår 2013 FM + andre (til heimesida)

Aktivitetskalender vår 2013 FM + andre (til heimesida) Aktivitetskalender vår FM + andre (til heimesida) Dato: 27.05. (Kalenderen vil bli fortløpande oppdatert) Jan. Stad Tiltak Innhald Målgruppe Arr. Kont.person 15. Volda/ HVO 17. Romsdal Regionalt møte 18.

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I GNIST, VESTNES ONSDAG 27. FEBRUAR 2013

REFERAT FRÅ MØTE I GNIST, VESTNES ONSDAG 27. FEBRUAR 2013 REFERAT FRÅ MØTE I GNIST, VESTNES ONSDAG 27. FEBRUAR 2013 Til stades: Prosjektleiar Gnist v/gunvor Strand KS v/alf Åge Berg UDF v/borghild Moe og Gerd Brattli Norsk skolelederforbund v/bjørnar Midtbust

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato Vår ref. 02.06.2015 Saksbehandlar, innvalstelefon Dykkar dato Dykkar ref. Assisterende utdanningsdirektør Jørn Anders Thomassen, Jamfør adresseliste Møte med

Detaljer

Framlegg til statsbudsjett og andre satsingar i 2014

Framlegg til statsbudsjett og andre satsingar i 2014 Framlegg til statsbudsjett og andre satsingar i 2014 Mål: Samordning FM skal stimulere til samarbeid og samordning på tvers av etatar og fagområde slik at det også skjer på lokalt nivå Samanheng i opplæringsløpet

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Satsingar for 2015 for barnhage og opplæring -

Satsingar for 2015 for barnhage og opplæring - Satsingar for 2015 for barnhage og opplæring - Barnehage Tilsette i barnehagane «utdanningsprofil» Styrke kompetansen for personalet Fleire pedagogar rekruttering Styrke etter- og vidareutdanninga Leiarutdanning

Detaljer

Kompetanseutvikling 2014 for tilsette og leiarar i PPT

Kompetanseutvikling 2014 for tilsette og leiarar i PPT Kompetanseutvikling 2014 for tilsette og leiarar i PPT www.udir.no Skoleutvikling > Etter- og videreutdanning PPT www.udir.no/sevu-ppt www.fylkesmannen.no/mr ->Barnehage og opplæring ->Gr.skole og vgo

Detaljer

Kan vere aktuelt å vidareføre «Ut i jobb»-dagen, då Gnist-samarbeidet vil kunne halde fram frå hausten 2014.

Kan vere aktuelt å vidareføre «Ut i jobb»-dagen, då Gnist-samarbeidet vil kunne halde fram frå hausten 2014. REFERAT Gnistmøte tysdag 18.februar 2014 Fylkeshuset, Molde, 10.30-14.30 Desse møtte: Geir Løkhaug, Rune Opstad, Alf Aage Berg, Kari Buset, Erik Bech, Torunn Måseide, Anne Marie Bergset, Kim Atle Kvalvåg,

Detaljer

Referat frå møte

Referat frå møte Sakshandsamar: Vår dato Vår referanse Telefon: 57643110 05.09.2013 2012/3824-630 E-post: fmsfjov@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Deltakarar i FORUM Referat frå møte 27.08.2013 Stad Best Western

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Den nasjonale satsinga

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Den nasjonale satsinga Den nasjonale satsinga Overordna mål Vurdering for læring Overordna målsetting er å legge til rette for at skoleeigar og skolar kan videreutvikle ein vurderingskultur og ein vurderingspraksis som har læring

Detaljer

Aktivitetskalender 2013 FM + andre (til heimesida)

Aktivitetskalender 2013 FM + andre (til heimesida) Aktivitetskalender FM + andre (til heimesida) Dato: 19.12.2012 (Kalenderen vil bli fortløpande oppdatert) Jan. Stad Tiltak Innhald Målgruppe Arr. Kont.person 15. Volda/ Fag og rekrutteringsdag 17. Romsdal

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING PLAN FOR KOMPETANSEHEVING Harøy barnehage, 2014-2020 «En god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne. De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Bakgrunn / heimel: Opplæringslova 13-10 andre ledd (Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008)) 1 Innleiing Tilstandsrapporten omtalar dei mest sentrale områda innanfor

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 15.12.2015 2015/7341/ANLR/633.1 Saksbehandlar, innvalstelefon Dykkar dato Dykkar ref. Seniorrådgivar Annhild Merete Lorentzen, 71 25 85 64 «REFDATO» «REF» Vår

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018

Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018 Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018 Kompetanseutvikling og kvalitet i opplæringa Etter opplæringslova ( 10-8) har skoleeigar ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda. Skoleeigaren

Detaljer

FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND HANDLINGSPLAN 2014-2015. Prinsippet om vasshjul og sagbruk blir utprøvd i Sveio barnehage

FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND HANDLINGSPLAN 2014-2015. Prinsippet om vasshjul og sagbruk blir utprøvd i Sveio barnehage FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND FOS HANDLINGSPLAN 2014-2015 Prinsippet om vasshjul og sagbruk blir utprøvd i Sveio barnehage Oppdatert 18.09.2014 HANDLINGSPLAN 2015/2015 ORGANISASJON STYRINGSGRUPPA :

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag UDIR: Oppdragsbrev Desentralisert ordning for kompetanseutvikling og oppfølgingsordninga

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag UDIR: Oppdragsbrev Desentralisert ordning for kompetanseutvikling og oppfølgingsordninga UDIR: Oppdragsbrev 04-17 Desentralisert ordning for kompetanseutvikling og oppfølgingsordninga Lærelyst- tidlig innsats og kvalitet i skolen Meld. St. 21 2016-2017 Meld. St. 21-2017 Lærelyst i tidleg innsats

Detaljer

Referat frå møte med regionkontaktane tysdag 12. mars 2013

Referat frå møte med regionkontaktane tysdag 12. mars 2013 Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Oppvekst og utdanning, 25.03.2013 Referat frå møte med regionkontaktane tysdag 12. mars 2013 Til stades: S. Sunnmøre barnehage: Mariann Båtnes N. Sunnmøre - skole: Torunn

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Utdannings- og oppvekstmøte

Utdannings- og oppvekstmøte Utdannings- og oppvekstmøte 9. 10. november i Sogndal «Nytt på nytt» - BARNEHAGE / SKULE Nasjonale system foreldreundersøkinga for barnehage reflex ståstadanalyse ekstern barnehagevurdering pedagogisk

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling Ungdomstrinn i utvikling 2013-2017 Møte med regionkontaktene 28.05.2013 Oppvekst- og utdanningsavdelinga v/liv Marie Opstad 1 Målet med satsinga Tre sentrale tiltak: Skolebasert kompetanseutvikling: Klasseledelse

Detaljer

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune.

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Fire skular var i perioden januar 2012 t.o.m. juni 2013 med i Utdanningsdirektoratet si satsing Vurdering for Læring (VfL). Målsetjinga var utvikling av ein vurderingskultur

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Barnehagesaker. 1) Kompetansestrategien 2) Revisjon av Rammeplan for barnehagen sitt innhald og oppgåver 3) Innmelde korttema

Barnehagesaker. 1) Kompetansestrategien 2) Revisjon av Rammeplan for barnehagen sitt innhald og oppgåver 3) Innmelde korttema Barnehagesaker 1) Kompetansestrategien 2) Revisjon av Rammeplan for barnehagen sitt innhald og oppgåver 3) Innmelde korttema I tillegg GLØD kampanjearbeidet i 2014 Kompetanse for framtidens barnehage Strategi

Detaljer

Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Lokale forhandlingar hausten 2012

Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Lokale forhandlingar hausten 2012 Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal Lokale forhandlingar hausten 2012 Hausten er komen, og med det tida for lokale forhandlingar i kommunene. Vi i styret opplever mange spørsmål kring

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

Møte for regionskontaktane Statlege signal nasjonale satsingar

Møte for regionskontaktane Statlege signal nasjonale satsingar Møte for regionskontaktane 14.6.16 Statlege signal nasjonale satsingar Statlege signal nasjonale satsingar 1. St melding 19: Tid til lek og læring behandling 2. Ny rammeplan for barnehagen 3. Vidareutdanning

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLINGA I GRUNNOPPLÆRINGA I VESTNES KOMMUNE

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLINGA I GRUNNOPPLÆRINGA I VESTNES KOMMUNE PLAN FOR KVALITETSUTVIKLINGA I GRUNNOPPLÆRINGA I VESTNES KOMMUNE DELPLAN: KOMPETANSEUTVIKLING 2012 STRATEGISK PLAN 2012-2015 Innhald 1 LOVGRUNNLAG, RAMMER OG MEDVERKNAD... 3 1.1 Grunnlagsdokument... 3

Detaljer

Utviklingsplan for Pedagogisk-psykologisk teneste for vidaregåande opplæring

Utviklingsplan for Pedagogisk-psykologisk teneste for vidaregåande opplæring Utviklingsplan for Pedagogisk-psykologisk teneste for vidaregåande opplæring 2014 2017 www.sfj.no 1. Innleiing. Hovudutval for opplæring vedtok i sak 38/09 Utviklingsplan pedagogisk-psykologisk teneste

Detaljer

Referat frå møte med regionkontaktane m.fl. 14.juni 2016

Referat frå møte med regionkontaktane m.fl. 14.juni 2016 Referat frå møte med regionkontaktane m.fl. 14.juni 2016 Møte med regionale kontaktpersonar for skule og barnehage, utviklingsrettleiarar, FK, KS, Utd. og HVO Tysdag 14. juni 2016, kl. 10.30 15.00, med

Detaljer

Kompetanseplan for barnehagane i Stord kommune 2014 2013. Foto: Mariann Steinsland

Kompetanseplan for barnehagane i Stord kommune 2014 2013. Foto: Mariann Steinsland Kompetanseplan for barnehagane i Stord kommune 2014 2013 Foto: Mariann Steinsland Innhald Kompetanseplan for barnehagane i Stord kommune 2014... 0 Sentral satsing... 3 Pedagogisk leiing barnehagen som

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Rammeplan for barnehagen Utdannings og oppvekstmøte 31. mai 1. juni 2017 Rammeplanen som styringsdokument Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Lærande nettverk. Motivasjon, leiing og arbeidsmåtar. Ungdomstrinn i utvikling - UDIR. Claus Røynesdal. Sogn regionråd

Lærande nettverk. Motivasjon, leiing og arbeidsmåtar. Ungdomstrinn i utvikling - UDIR. Claus Røynesdal. Sogn regionråd Lærande nettverk Motivasjon, leiing og arbeidsmåtar Ungdomstrinn i utvikling - UDIR Claus Røynesdal Programleiar barnehage- og skuleutvikling Målsetjing for dagen i dag 1. Motivere til bruk av nettverk

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009

Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009 1 av 5 Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Regionalt samarbeid om utvikling av fireårig grunnskulelærarutdanning

Detaljer

Samling med kommunane 4.juni 2013

Samling med kommunane 4.juni 2013 Samling med kommunane 4.juni 2013 Kompetanse og kvalitet i barnehagesektoren v. Fylkesmannen 1 GLØD Hordaland 2012-13 Sunnhordland: Nordhordland: Astri Måkestad Sylvi - Ann Hanstveit Voss/Hardanger: Jorunn

Detaljer

Satsinga Vurdering for læring

Satsinga Vurdering for læring Satsinga Vurdering for læring Møte med skoleeigarar i pulje 3 Utdanningsdirektoratet 13.12.2011 Avdeling for vurdering Siv H. Lindstrøm - Dag Johannes Sunde - Trude S. Wille Anne Husby - Hedda B. Huse

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

Kontorsjef, fylkestannlegen Fylkesrevisjonssjef Rådgivar, fylkesrevisjonen Rådgivar, fylkesrevisjonen

Kontorsjef, fylkestannlegen Fylkesrevisjonssjef Rådgivar, fylkesrevisjonen Rådgivar, fylkesrevisjonen 1 Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 16.01.2013 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/13 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Knut Anders Oskarson

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND HANDLINGSPLAN 2012-2013. Ryvarden fyr, Sveio

FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND HANDLINGSPLAN 2012-2013. Ryvarden fyr, Sveio FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND FOS HANDLINSPLAN 2012-2013 Ryvarden fyr, Sveio Ajouført 13.09.2012 HANDLINSPLAN SKULEÅRET 2012/2013 ORANISASJON STYRINSRUPPA : Samarbeida om oppgåver som vert løyste betre

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSE- UTVIKLING

PLAN FOR KOMPETANSE- UTVIKLING PLAN FOR KOMPETANSE- UTVIKLING 2012-2015 VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og vidareutdanning i grunnskulen i Norddal kommune 2012-2015 Kompetanse for betre resultat

Detaljer

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 1 Innhold 1. Forord..3 2. Plan for overgang mellom barnehage og skule årshjul....4

Detaljer

*********************************************************************************

********************************************************************************* Fylkesmannen i Møre og Romsdal Etterutdanningskurs for lærarar og leiarar i vaksenopplæringa Stad og tid: Hotel Union Geiranger, 27.-29. oktober 2014 ********************************************************************************

Detaljer

Etikk og refleksjon i Sula kommune «Kinderegg» for kvalitet i fagutvikling

Etikk og refleksjon i Sula kommune «Kinderegg» for kvalitet i fagutvikling Mitt SULA Etikk og refleksjon i Sula kommune «Kinderegg» for kvalitet i fagutvikling Prosjektleiar Tanja Alme og kommunalsjef Kjetil Fylling «Samarbeid om etisk kompetanseheving i kommunene» Etikkonferanse

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

Kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane. Skuleåret 2014/15

Kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane. Skuleåret 2014/15 Kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane Skuleåret 2014/15 Innhald 1:Innleiing... 3 2:Vidareutdanning... 4 2.1Kompetanse for kvalitet... 4 Etter- og vidareutdanning i PPT... 4 2.2Regionalt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

VI VISER VEG! VELKOMMEN

VI VISER VEG! VELKOMMEN Fylkesmannen i Møre og Romsdal VI VISER VEG! VELKOMMEN til fagsamling 25.november 2014 Maren Ørjasæter Aaland Trygg framtid for folk og natur Framlegg til statsbudsjett for 2015 for barnehage Styrke kompetansen

Detaljer

Nasjonal dugnad. Alle gode krefter lokalt og nasjonalt dreg i same retning for å auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring

Nasjonal dugnad. Alle gode krefter lokalt og nasjonalt dreg i same retning for å auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring Nasjonal dugnad Alle gode krefter lokalt og nasjonalt dreg i same retning for å auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring -gjennomføring i vidaregåande skule Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet

Detaljer

Kommunereforma - prosessvedtak med tidsplan for Vestnes kommune. Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Kommunereforma - prosessvedtak med tidsplan for Vestnes kommune. Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 2011/246 Saksbehandlar: Tone Roaldsnes Dato: 04.05.2015 Kommunereforma - prosessvedtak med tidsplan for Vestnes kommune Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Detaljer

Kompetanseutvikling 2014 Lærarløftet (og Yrkesfagløft)

Kompetanseutvikling 2014 Lærarløftet (og Yrkesfagløft) Kompetanseutvikling 2014 Lærarløftet (og Yrkesfagløft) Møte med privatskolane 05.02.2014 Liv Marie Opstad Tlf. 71 25 88 22 993 66 989 liv.marie.opstad@fylkesmannen.no 1 Tilleggsproposisjonen - Statsbudsjettet

Detaljer

Ny GIV Overgangsprosjektet

Ny GIV Overgangsprosjektet Ny GIV Overgangsprosjektet 2010 2013 Gjennomføring i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innhald Prosjektplan for Ny GIV Sogn og Fjordane fylkeskommune... 3 OVERGANGSPROSJEKTET... 3 1. Bakgrunn og mål Ny

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar MINORITETSSPRÅKLEGE. Fagdag med fokus på minoritetsspråklege søkarar/ elevar

-Ein tydeleg medspelar MINORITETSSPRÅKLEGE. Fagdag med fokus på minoritetsspråklege søkarar/ elevar -Ein tydeleg medspelar MINORITETSSPRÅKLEGE Fagdag med fokus på minoritetsspråklege søkarar/ elevar PROGRAM 10.00-1030: Registrering 10.30-10.40: Velkommen 10.40-12.00: Fylkesmannen: Nytt om regelverket/

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

Tiltaksplan Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæring a ( )

Tiltaksplan Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæring a ( ) Tiltaksplan 2017 Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæring a (2015-2019) Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringa (2015-2019) Tett

Detaljer

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning Etter- og videreutdanning 2013/ 2014 v/ Studieleder Marianne Hatlem og Leder SKUT Morten Skaug 1 Ulike veier til kompetanseutvikling med HIØ- SKUT 1. Åpne studier på kveldstid/ helger/ delvis nettbasert

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Handlingsplan. for. grunnskulen i Vestnes

Handlingsplan. for. grunnskulen i Vestnes Handlingsplan for grunnskulen i Vestnes 2010 1. Innleiing Handlingsplanen for grunnskulen i Vestnes bygg på behov tilstandsrapporten viser, og på behov som er komne fram etter at administrasjonssjefen

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, «REGIONALT LEIARSTØTTEPROGRAM FOR SKULELEIARAR»

SØKNAD OM TILSKOT, «REGIONALT LEIARSTØTTEPROGRAM FOR SKULELEIARAR» SAK 30/15 SØKNAD OM TILSKOT, «REGIONALT LEIARSTØTTEPROGRAM FOR SKULELEIARAR» Saksopplysning Nes kommune søkjer om totalt kr. 720.800 til eit felles program for kommunane i Hallingdal, for utvikling og

Detaljer

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark fylkeskommune Visjon: Ei tilpassa opplæring for alle Hovudmål : Vest-Telemark PP-teneste

Detaljer

Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25

Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25 Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25 Foredrag frå seminaret Kompetansebehov og rekruttering Samhandling kommunar, høgskular og fylke Aasenauditoriet

Detaljer

VFL Lom kommune. Vart kasta inn i prosjektet, lita tid til planlegging derfor litt tilfeldig organisering og val av kompetansemiljø.

VFL Lom kommune. Vart kasta inn i prosjektet, lita tid til planlegging derfor litt tilfeldig organisering og val av kompetansemiljø. VFL Lom kommune Utfordringar ved oppstart: Vart kasta inn i prosjektet, lita tid til planlegging derfor litt tilfeldig organisering og val av kompetansemiljø. Kommunen i gang med anna utviklingstiltak.

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GLØD Hordaland

HANDLINGSPLAN FOR GLØD Hordaland HANDLINGSPLAN FOR GLØD Hordaland 2012-16 GLØD - prosjektet møter kompetanse- og rekrutteringsutfordringane i barnehagesektoren GLØD - prosjektet vart starta våren 2012 av Kunnskapsdepartementet. Prosjektet

Detaljer

«MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» Satsing på ungdomstrinnet i Møre og Romsdal. Status pr 26.august 2013

«MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» Satsing på ungdomstrinnet i Møre og Romsdal. Status pr 26.august 2013 «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» Satsing på ungdomstrinnet i Møre og Romsdal Status pr 26.august 2013 1. Skulebasert kompetanseutvikling Tilbakemelding etter grovkartlegginga: manglar svar frå

Detaljer

Erfaringsdeling

Erfaringsdeling Erfaringsdeling 08.03.13 Utviklingsprosjektet Vurderingsløftet 2011 2014 Surnadal kommune 1. Skuleeigar og forankring Vurderingsløftet er Nedfelt i styrande dokument som Økonomiplanen sin tekstdel og vedteke

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

ÅRSMELDING VIGRESTAD SKULE 2013-2014

ÅRSMELDING VIGRESTAD SKULE 2013-2014 ÅRSMELDING VIGRESTAD SKULE 2013-2014 PRINSIPP 1 Barna/elevane får eit variert, aktivt og stimulerande tilbod med fokus på læring 1. Opplæringa er allsidig og legg vekt på a. Høgt fagleg nivå b. Utvikling

Detaljer

BARNEHAGANE vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. KVINNHERAD KOMMUNE wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

BARNEHAGANE vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. KVINNHERAD KOMMUNE wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui KOMPETANSEPLAN opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Detaljer

Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing

Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing Kvifor satse på lesing? si rolle i ungdomstrinnsatsinga Praktiske eksempel / erfaringar frå piloteringa Nettresurssar Kva er tilgjengeleg for kven Eksempel

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

Svar frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: Høyring av NOU 2012:1 Til barns beste

Svar frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: Høyring av NOU 2012:1 Til barns beste Sakshandsamar: Bodhild Therese Cirotzki Vår dato Vår referanse Telefon: 03.05.2012 2012/732-610 E-post: fmsfboc@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032

Detaljer

Referat frå møte

Referat frå møte Sakshandsamar: John Ole Vange Vår dato Vår referanse Telefon: 57643110 05.09.2013 2012/3824-630 E-post: fmsfjov@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Deltakarar i FORUM Referat frå møte 20.11.2013

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

VFL på Rommetveit skule.

VFL på Rommetveit skule. VFL på Rommetveit skule. Rommetveit skule starta systematisk arbeid med VFL hausten 2012. Skuleåret 2012-2013 vart det gjenomført opplæring i lover og forskrifter knytta til VFL, oversikt over praksis

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

GNISTprosjektleiar. Inger Marie Evjestad

GNISTprosjektleiar. Inger Marie Evjestad Sakshandsamar: Berit Rygg Vår dato Vår referanse Telefon: 57643109 26.03.2014 2012/3824-630 E-post: fmsfbry@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Deltakarar i FORUM Referat frå møte 25.03.2014 Stad

Detaljer

Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune

Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb. 2017 Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune 1 Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune PROGRAM Kl. 13.00 Vel møtt v/ordførar i Stordal Kl. 13.10 Helsing

Detaljer

BLR og satsingar i skulane i Os kommune

BLR og satsingar i skulane i Os kommune BLR og satsingar i skulane i Os kommune Pedagogsamling 2. februar 2016 Knut Vidar Garlid Rådgjevar Oppvekst og kultur Os kommune Satsingsområder Prosjekt Betre læringsresultat (BLR) Eit godt læringsmiljø

Detaljer

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET. Møre og Romsdal Felles satsing over fire år

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET. Møre og Romsdal Felles satsing over fire år STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» Møre og Romsdal Felles satsing over fire år 2013-2017 Status pr 31.oktober 2013 Tiltak i strategien skal tre i kraft frå skuleåret

Detaljer

Innhald 1:Innleiing... 2 2:Vidareutdanning... 3 2.1Nasjonal satsing... 3 2.2Regionalt samarbeid... 3 2.3Regionalt prioriterte

Innhald 1:Innleiing... 2 2:Vidareutdanning... 3 2.1Nasjonal satsing... 3 2.2Regionalt samarbeid... 3 2.3Regionalt prioriterte 0 Innhald 1:Innleiing... 2 2:Vidareutdanning... 3 2.1Nasjonal satsing... 3 2.2Regionalt samarbeid... 3 2.3Regionalt prioriterte vidareutdanningstilbod... 3 3:Etterutdanning for lærar... 4 3.1Prioritering

Detaljer

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram:

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE

Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE Sentrale hensyn bak bestemmelsene (frå udir sin gjennomgang) Ivareta søkernes rettssikkerhet Likere praksis Hindre usaklig forskjellsbehandling Prioritet i inntaket

Detaljer

Regionale møte

Regionale møte Regionale møte - 2015 27.januar Fosnavåg 28.januar Sjøholt 30.januar Tingvoll 13.februar - Molde Barnehagesaker Kompetansestrategien «Kompetanse for framtidens barnehage» «Kvalitet 2020» Kvalitetsverktøy

Detaljer

Møtereferat samarbeidsmøte regionledere, regionkonsulenter, Trondheim kommune og Fylkesmannen i Sør - Trøndelag

Møtereferat samarbeidsmøte regionledere, regionkonsulenter, Trondheim kommune og Fylkesmannen i Sør - Trøndelag Møtereferat samarbeidsmøte regionledere, regionkonsulenter, Trondheim kommune og Fylkesmannen i Sør - Trøndelag Tidspunkt: 10.november 2015 kl. 10:00 14:00 Sted: Til stede: Formannskapssalen, Klæbu rådhus

Detaljer