REFERAT FRÅ MØTE I GNIST, VESTNES ONSDAG 27. FEBRUAR 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRÅ MØTE I GNIST, VESTNES ONSDAG 27. FEBRUAR 2013"

Transkript

1 REFERAT FRÅ MØTE I GNIST, VESTNES ONSDAG 27. FEBRUAR 2013 Til stades: Prosjektleiar Gnist v/gunvor Strand KS v/alf Åge Berg UDF v/borghild Moe og Gerd Brattli Norsk skolelederforbund v/bjørnar Midtbust HVO v/anne Øie, Odd Helge Tonheim og Per Arne Brandal Kommunerepresentant S. Sunnmøre v/idun Lee Hofset Kommunerepresentant N. Sunnmøre: Torunn Måseide Kommunerepresentant Romsdal v/nils Øvstedal Kommunerepresentant Nordmøre v/birger Saltbones Fylkesmannen v/liv Marie Opstad Fråverande: M&R fylkeskommune v/rune Solenes Opstad og Marianne Hojem Bye Pedagogstudentane i UDF v/charlotte Lillenes Sak 1: Kort info om aktuelt nytt frå deltakarane Idun: Meir nøgd med Ut i jobb-dagen i år enn i fjor! Anne: Rekruttering planleggje korleis synleggjere dei nye lærarutdanningane. Ungdomstrinssatsinga mest presserande no. Fekk kartleggingsbit frå NTNU i går. Kort frist til å svare 3 dagar. Lage kompetanseoversikt over dei ulike satsingane synleggjort på kvar institusjon. Korleis dimensjonere første fase i satsinga Torunn: Deltok på Utdanningsmessa i Ålesund januar. Sunnmøre regionråd hadde eigen stand. Lagde eigen brosjyre. Rekrutteringsarbeid: var innom standen på Fagerlia vgs. Har elles hatt ansvar for valfagkonferansen i Ålesund 12 februar, der Kristin Halvorsen deltok. Birger: Har hatt samling for kommunane og rektorane om u.trinnssatsinga. Udir v/vivi Bjelke deltok. Nils: Vedk. ungdomstrinnssatsinga: Vestnes har ikke reine u.skolar kan ein delta med heile skolen? Gunvor vil delta på eit skoleleiarmøte i Vestnes i mars. Vestnes og Rauma vil elles sjå ungdomstrinns-satsinga i samanheng med prosjektet om spes.und.visn. og ordinær und.visn (skjønnsmidlar frå FM). Alf Åge: Skoleeigarprogrammet i M&R: «Den gode skoleeigar» har oppstart april i Molde. Ved kommunebesøka bør Gunvor be om å få tilbakemelding på vurdering av lærarrekruttering i dag og framover. KS vil gripe fatt i dette arbeidet. Kva forventningar har elles kommunane til Gnist? Gerd: Spennande Ut i jobb dag og studiedag! Borghild: Vi saknar fylkeskommunen på møtet i dag. Viktig at dei er med! UDF er spent på søkinga til vidareutdanning. Bør oppmode rektorane om å si ja til dei som søkjer. - UDF var godt representert på Ut i jobb-dagen. - Gunvor har orientert om ungdomstrinnssatsinga på fylkeskurs med alle tillitsvalde mars i Oslo: møte i UDF om årets Gnist-rekrutteringskampanje Gnist er elles sett opp som sak på alle fylkesstyremøta. Bjørnar: Ungdomstrinnssatsinga: Veldig trykk på vurdering for læring. Vente med u.trinnssatsinga? Lurt å kartleggje ute i kommunane. Mykje nedskjeringar på budsjetta. 1

2 Sak 2: Orientering om erfaringar så langt frå prosjektleiar Gnist Positiv erfaring så lang. Er tatt godt i mot. Blitt kjent med mange folk og lært mykje. Tilhaldssted på Høgskulen i Volda og eit «krypinn» på Fylkeshuset. Har hatt møte med styringsgruppa og lagt fram plan for arbeidet som er godkjent. Ambassadørkurset i regi av Gnist var bra. Lærarstudentane gjorde ein god jobb på Utdanningsmessa. Super stand. Diplom for beste stand i Ålesund! Har vore med på regionmøta med kommunane saman med Fylkesmannen og invitert meg inn til kommunebesøk våren Er i gang med dette no. Var på samling med tillitsvalde i UDF på fredag. Elles godt samarbeid med dei andre prosjektleiarane i Gnist. Sak 3. Evaluering av: A. Ut i jobb-dagen 2013 Odd Helge delte ut evalueringsark frå deltakarane bra med detaljert tilbakemelding! Resultatet viser god nytteverdi av både seminar og messe, der messa skårer høgst. Evalueringa viser at dei fleste vil at «Ut-i-jobb» -dagen blir arrangert kvart år framover. Tilbakemelding frå Gnist-deltakarane: Jamnt over positiv evaluering av «Ut i jobb-dagen» 2013! Også positiv tilbakemelding frå kommunane! Messa er no arrangert for andre gong og er kome for å bli har mykje interessant å by på! Men promo/video for «Ut i jobb dagen» vart ikkje laga som foreslått Bør sjå på det neste år! Betre plass på messa i år - fungerte betre. Mange kreative stand. Men sakna fleire studentar! Positivt med «Ut i jobb-søkjarkurset» til UDF i samband med messa. B.hagen framleis for liten plass på Ut-i-jobb-dagen? Seminaret må «møte» både barnehage og skole! Og fleire barnehagestudentar burde ha vore på messa! 3 foredrag på 2 timar vart hektisk utan pause! Det held med 2 foredrag dersom ein ikkje utvider sjølve seminartida Ingen Nordmørskommunar var med denne gongen! Lang reiseavstand. Brukar heller Trondheimsmiljøet. Men dei var sakna av studentane v/hvo. Fylkeskommunen var heller ikkje der i år må på banen neste år! Det kom spørsmål frå PPU-studentar som ingen kunne svare på Studentane er noko delt på synet av nytteverdien av messa; berre GLU-studentane har svart. Høgskulen bør orientere studentane meir på førehand - Kva forventningar har dei av messa? Må prøve å finne ein dato neste år der alle studentane kan vere til stades, men vanskeleg pga praksis. Fagleg opplegg er viktigast i standen. Kommunene må kunne svare studentane på kva behov dei har for fag. Ikkje turistreklame på standen? Ikkje anten eller, men begge delar viktig! Natur og kultur er naturlege element i rekruttering! Bør halde fram med felles stand b.hage og skole. Ikkje dele opp kvar for seg. Målgruppe: lærarar/førskolelærarar, men også utvide med studentar innan sosial, helse og barnevern? B. Utdanningsmessa 2013 Gunvor og Torunn deltok på Utdanningsmessa i Ålesund januar. Gnist-standen hadde god plassering i lokalet og fekk premie for beste stand BRA! 2

3 Flinke lærarstudentar! Ikkje oppslag om Gnist-standen i media? Glød hadde eit stort oppslag i RB Første gongen Utdanningsmessa har vore til M&R; - vonaleg ikkje den siste! C. Studieorienteringsdagane 2013 Utdanningsforbundet deltok på vgs i både Kristiansund, Molde, Ålesund og Sunndal. Idun deltok i Ulsteinvik, Torunn på Fagerlia vgs og Gerd på både Fagerlia og Ålesund vgs. Flinke lærarstudentar! God kvalitet på lærarstudentane i år! Gnist har ikkje eigen stand og møterom, men deltek saman med Volda. UFD delegerte til fylkesstyret å delta på studieorganiseringsdagane ved dei vg.skolane. HVO var ikkje kjend med dette i år og visste ikkje at lærarar deltok saman med studentane inne på møterommet! Gnist kan ikkje forvente ei stor markering på desse dagane. Det er HVO som har ansvaret for opplegget i M&R. Dersom Gnist vil ha eigen stand og møterom, må dette avklarast med Utdanning i Bergen. (Dette vart gjort seint på hausten 2012, men då var opplegget for 2013 alt fastlagt.) Dersom Gnist vil delta i 2014, må ein starte planlegging av dette i god tid om hausten. Fylkeskommunen må då med i planleggingssamarbeidet. 4. Plan for tiltak 2014 A. Den internasjonale lærardagen 5. oktober a. Dagen fell på ein laurdag i år, så det blir fredag 4. okt. (før hausteferien) som må markerast. b. Informasjon (brev og plakat) frå Gnist direkte ut til kommunane og skolane ca. 1. september - med påminning veka før sjølve dagen. c. UDF har eigen plakat til lærarane. d. Gnist M&R bør oppmode til ei enkel markering på skolane, slik som i e. Markering i media av Gnist og kommunar/skolar. f. Regionkontaktene tar ansvar i kvar sin region. B. Ut i jobb - dag v/hvo januar/februar 2014 a. Fokus på seminaret. Starte planlegging hausten b. Fastsette ein dato i januar/februar der flest mogleg studentar er til stades. Datoen bør vere klar til neste møte 24. april. c. Nordmørskommunane deltok i 2012, men ikkje i Regionen blir oppmoda om å drøfte hindringar for deltaking og kva som må gjerast for at dei skal bli med vidare! d. Fylkeskommunen bør kontaktast (av Gunvor) for deltaking i C. Utdanningsmessa i M&R januar/februar 2014 a. Eigen stand saman med Glød også neste år. b. Messa kom til M&R først i c. Frå Ålesund til Molde i 2014? Får avvente kva Kunnskapsdep. tenkjer. D. Studieorienteringsdagane 2014 ved vg.skolar januar/februar Det vart ein lengre diskusjon om kor vidt Gnist bør vere til stades saman med HVO, eller ha eigen stand i vrimleområdet og evt. også eige rom. I tilfelle det siste er ønskeleg, må Gnist registrerast som ein eigen sjølvstendig deltakar / sjølvstendig deltakarstatus. Fylkes-kommunen 3

4 må då ta dette opp i god tid på førehand med Utdanning i Bergen. Rolla til Gnist må bli avklart. Prosjektperioden til Gnist går truleg ut 2014, og kor mykje skal vi då gjere ut av det? Men Gnistkampanjen er viktig - både nasjonalt og regionalt. Gnis må vere med; anten som eigen stand eller saman med HVO som no. Bør sjå rekrutteringskampanjen i eit perspektiv som er lenger enn HVO er vilig til å ta logistikken for Gnist. Konklusjon: Eigen Gnist-stand ved sida av HVO, men ikkje eiga møterom. 5. Info og drøfting av a. Etter- og vidareutdanning 2013/14 Liv Marie orienterte om dette og viste utdrag av lysark frå Utdanningsdirektoratet. Ikkje midlar til ordinær etterutdanning i år; alle midlane går til ungdomstrinnssatsinga! Inneverande studieår deltek 70 av 75 godkjende lærarar på vidareutdanninga frå 22 av 36 kommunar, fylkeskommunen og 3 privatskolar. 10 kommunar hadde ingen søknader, medan 4 kommunar avviste lærarane sine søknader. Deltakarevalueringa viser at lærarane er svært nøgde med tilrettelegging, organisering, formidling og førelesarane sin kompetanse. - Men likt med Ny Giv, er kunnskapsdeling på skolen framleis ei utfordring! Vidareutdanning av lærarar 2013/14: Søknadsfrist 15. mars! Nytt elektronisk søknadsskjema. Lærar må ha rektor si godkjenning. Skoleeigar skal godkjenne/avslå søknadene innan 15. april og sende søknad om midlar til Fylkesmannen. HVO har fått to nasjonale tilbod i 2013: Leseopplæring for kl. og andrespråkspedagogikk for lærarar i yrkesfaglege utdanningsprogram. Nytt nasjonalt studietilbod for lærarar om skoleleiing v/hisf og NTNU. - Elles kan lærarar som før velje andre studietilbod som finst ved høgskolar og universitet. Den same søknadsfristen til Udir, men lærar må søkje om opptak ved den enkelte UH-institusjon sjølv. I tillegg til vikarutgifter vil evt. studieavgift også bli dekt, men ikkje semesteravgift. Den nye finansieringsordninga frå 2012 fordeler seg på 50 % stat, 25 % skoleeigar og 25 % lærar. For nærare orientering, sjå GNIST må motivere lærarar til deltaking og skoleeigar til å godkjenne søknader! NB! Nytt magasin frå Udir om utviklingstiltak som m.a. inneheld vidareutdanning for lærarar, rektorutdanninga, ungdomstrinnsatsinga, Ny Giv, vurdering for læring, klasseleiing, elevane sitt læringsmiljø, nasjonalt veilederkorps, samt informasjon om dei nasjonale sentra. Rektorutdanninga har same søknadsfrist: 15. mars. b. Ungdomstrinnssatsinga i M&R Gunvor orienterte om dette, jf. 3 skriv frå Udir som vart utdelt på møtet og diskutert: 1) Motivasjon og mestring for bedre læring satsing på ungdomstrinnet 2) Satsing på ungdomstrinnet informasjon til kommuner og skoler 3) Ungdomstrinn i utvikling informasjon til UH-institusjonene Brevet til kommunar og skolar peikar m.a. på «betydninga» av kompetansekartlegging i skolane og oppretting/vidareutvikling av felles kommunale nettverk. Det vil bli gitt midlar til oppretting av 50 felleskommunale utviklingsrettleiarar på landsbasis frå Blir desse fordelt likt over heile landet, vil dette tilsvare om lag 2 fulle stillinga i M&R. Ut frå dette kan vi håpe på 4 regionale rettleiarar i 50 % stilling ut resten av prosjektperioden. I tillegg vil 4

5 det bli oppretta «ressurslærarar» som skal «bistå» skoleleiinga i planlegging og gjennomføring av den skolebaserte kompetanseutviklinga gjennom 1 ½ år. Gunvor har sendt ut brev til kommunar og skolar med ungdomstrinn med svarfrist 15. mars: «Grovkartlegging av kompetansebehov ved ungdomsskulane i Møre og Romsdal for bruk i utrulling av skolebasert kompetanseutvikling ». Det er plass til kommunar i M&R i pulje 1 ønskeleg om mest mogleg samordning. Gunvor har frist til 22. mars om å vidaresende søknadene til Udir i prioritert rekkefølgje. 6. Eventuelt a) Gnist sin lærarrekrutteringskampanje 2013 Det vart gitt ei kort orientering om den nye kampanjen som gjeng føre seg i dei største byane. Dei regionale Gnist-partnerskapa er oppmoda om å lage lokale variantar av den nasjonale kampanjen, noko det vart semje om at vi ikkje gjer. FM vil orientere om kampanjen på og også prøve å få ut informasjon på før søknadsfristen til samordna opptak 15. april går ut. b) Møtet 21. mars om prioritering av søknadene går ut. Gunvor tar dette åleine. b) Neste ordinære Gnist-møte blir 24. april på Vestnes med eit påfølgjande styremøte. Liv Marie Opstad - Referent- Vedlegg: Oppdatert adresseliste 5

Referat frå regionkontaktmøte 6. desember 2012 Fylkeshuset kl. 10.30 14.30

Referat frå regionkontaktmøte 6. desember 2012 Fylkeshuset kl. 10.30 14.30 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL Referat frå regionkontaktmøte 6. desember 2012 Fylkeshuset kl. 10.30 14.30 Desse møtte: Søre Sunnmøre: Gunvor Strand (skule) og Marie Egset (koordinator) Nordre Sunnmøre

Detaljer

Forfall skal meldast til koordinator Anne Berit Svenkerud Halle, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell innkalling.

Forfall skal meldast til koordinator Anne Berit Svenkerud Halle, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Parken Hotell, Ålesund Dato: 21.-23. 04.2013 Tid: Kl.17.00 Forfall skal meldast til koordinator Anne Berit Svenkerud Halle, som kallar inn varamedlem.

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Årsmøte 2013. Quality Hotel Waterfront, Ålesund 04.04.13

Årsmøte 2013. Quality Hotel Waterfront, Ålesund 04.04.13 Årsmøte 2013 Quality Hotel Waterfront, Ålesund 04.04.13 Årsmøte for 2013 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, 04.04.13, kl. 16.30 18.30 Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styret si årsmelding for 2012 Sak

Detaljer

Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har.

Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har. Høyringsutkast Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har. Forvaltningsrevisjonsrapport 01/2012. Innhold 0. Samandrag... 2 1. Innleiing...

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Rapport om utdanningskvalitet 2012-2013 Framlegg til Utdanningsutvalet 05.12.13 Uprenta vedlegg: Rapport om utdanningskvalitet frå AHF Rapport om utdanningskvalitet frå AIN Rapport om utdanningskvalitet

Detaljer

REKRUTTERING TIL SPRÅKFAGA

REKRUTTERING TIL SPRÅKFAGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201207193-1 Arkivnr. 522 Saksh. Sandvik, Tor Ivar Sagen. Borthen, Petter Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 18.09.2012 REKRUTTERING TIL SPRÅKFAGA

Detaljer

Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen

Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen Protokoll Årsmøte 2012 Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen Side 2 Årsmøte for 2012 Gardermoen, Møterom Sinnataggen, 14.04.2012 kl. 10.30 Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styrets årsmelding for

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 02.06.2015 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring. Eigne notatar:

Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring. Eigne notatar: 0 0 Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Eigne notatar: 1 Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Innhald Om heftet Side 3-4 Kontaktinformasjon Side 5-6 Om likeverdig og tilpassa

Detaljer

STATUSRAPPORT FOR PROSJEKT FLEKSIBEL OPPLÆRING INNAN FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA

STATUSRAPPORT FOR PROSJEKT FLEKSIBEL OPPLÆRING INNAN FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200703225-113 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 10.01.2012

Detaljer

UNG PÅ VEG. Prosjektrapport (2010 2012) MOT VAKSENLIVET

UNG PÅ VEG. Prosjektrapport (2010 2012) MOT VAKSENLIVET Prosjektrapport UNG PÅ VEG MOT VAKSENLIVET (2010 2012) Prosjekt i regi av Seksjon for Habilitering ved Ålesund sjukehus i samarbeid med Helsedirektoratet og NAKU. Rapporten er utarbeida av Birgitte Ulstein

Detaljer

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200807511-9 Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2013/14 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 3 Lesarrettleiing... 3 Samandrag... 4 Mål og strategi... 7 Nøkkeltal... 10 Auka læringsutbytte og fullføring... 12 Auka

Detaljer

Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00

Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2012/2013

Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Tid 31. oktober 2012, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Marthe Njåstad, Mia Amalie L. Johnsen, Fredrik

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til styreseminar og styremøte i HiSF-styret 4. og 5.februar 2015. Samlinga er lagt til Gloppen Hotell på Sandane.

Det vert med dette kalla inn til styreseminar og styremøte i HiSF-styret 4. og 5.februar 2015. Samlinga er lagt til Gloppen Hotell på Sandane. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 4. og 5.februar 2015 Sted: Gloppen Hotell, Sandane Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Det vert med dette kalla inn til styreseminar og styremøte i HiSF-styret 4. og 5.februar

Detaljer

Styremøte 23-24. mai i Bergen

Styremøte 23-24. mai i Bergen Styremøte 23-24. mai i Bergen Sak 23/07 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Ingen merknader Sak 24/07 Presentasjon - arbeidsmåtar i styret. Arbeidsmåter i styret vart gjennomgått. Normalt så er

Detaljer

HØYRINGSSVAR - PROSJEKTET MØREALLIANSEN

HØYRINGSSVAR - PROSJEKTET MØREALLIANSEN 1 Saksframlegg Dato Referanse 17.03.2011 2011/146-1534/2011 Sakshandsamar Georg Arnestad, tlf 57 67 61 14 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/30 Styret 30.03.2011 HØYRINGSSVAR - PROSJEKTET MØREALLIANSEN

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

1. Etablering 2. 2. Formål 2. 3. Stiftarar 2

1. Etablering 2. 2. Formål 2. 3. Stiftarar 2 ÅRSMELDING FOR UE MØRE OG ROMSDAL 2014 INNHALD: 1. Etablering 2 2. Formål 2 3. Stiftarar 2 4. Organisasjon 2 4.1 Årsmøte 2 4.2 Styremøte 2 4.3 Styremedlemmar 3 4.4 Valnemnd 2014 3 4.5 Revisor 3 4.6 Utsendingar

Detaljer