Beskrivelse av parallellsesjonene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beskrivelse av parallellsesjonene"

Transkript

1 Nasjonal nettverkssamling 2015 for ansatte i Rask psykisk helsehjelp, psykologer i kommunene og deres ledere Beskrivelse av parallellsesjonene Onsdag 18. november kl. 11:30 13:00 Rettet mot ansatte i Rask psykisk helsehjelp og psykologer i kommunene, og eventuelt deres ledere Parallell 1: Å fokusere på arbeid og økt aktivitet Psykolog og universitetslektor Camilla Løvvik, Universitetet i Bergen/Uni Research Helse, med flere Denne parallellen tar opp hvorfor og hvordan vi kan fokusere på arbeid og økt aktivitet, både innenfor Rask psykisk helsehjelp og som psykolog i kommunen. Camilla Løvvik presenterer sin forskning som viser at forventninger til det å komme i jobb er viktigere enn symptomtrykk. I tillegg kommer en kliniker med erfaring fra slikt arbeid. Det blir anledning til å dele egne erfaringer og problemstillinger. Camilla Løvvik er psykolog og universitetslektor ved Universitetet i Bergen (UiB). I oktober disputerer hun med en doktorgrad om arbeid og psykisk helse. Hun jobber for tiden med å etablere og gjennomføre en revidert versjon av faget "Samfunnspsykologi" på profesjonsstudiet i psykologi ved UiB. Parallell 2 Veiledning i en kommunal kontekst Psykologspesialist Ragnhild Onsøien, RBUP Øst og Sør Her vil det bli fokus på utfordringer og muligheter i det å gi veiledning ut fra rollen som psykolog i kommunen og medarbeider i Rask psykisk helsehjelp. Erfaringer fra veiledning i prosjektet Tidlig Inn blir presentert, og det blir anledning til å dele egne erfaringer og problemstillinger. Ragnhild Onsøien er psykolog og spesialist i klinisk psykologi og samfunnspsykologi. Onsøien har lang yrkeserfaring fra kommunen og driver egen privatpraksis. Hun er i dag ansatt ved Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør).

2 Parallell 3: Samhandling rundt barn av psykisk syke eller barn av foreldre med rusvansker Seniorrådgiver Guri Sæther, Helsedirektoratet, rådgiver Inger Lise Bratteteig, Haugesund kommune, Kjersti Sandnes RKBU og Trond Ljøkjell, KoRus I denne parallellsesjonen vil fokus være på samhandling rundt barn som pårørende. Erfaringer fra Modellkommuneforsøket (oppfølging av barn av psykisk syke og/eller rusmisbrukende foreldre, barn som lever med vold i familien) vil bli presentert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Helsedirektoratet vil presentere opplæringspakken «Tidlig Inn», der kommunene gis opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre, og Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI), som er en samhandlingsmodell som sikrer helhetlig og koordinert innsats ovenfor barn, unge og familier det knyttes bekymring til. Haugesund kommune vil fortelle om sine erfaringer med Modellkommuneforsøket, Tidlig Inn og BTI. En psykolog som har jobbet med disse satsningene i kommunen vil reflektere over erfaringene omkring opplæring i verktøy og utvikling av samhandlingsmodeller. Guri Sæther er seniorrådgiver ved avdeling Oppvekst og aldring, Folkehelsedivisjonen i Helsedirektoratet. Hun har fagbakgrunn som kommunalkandidat, videreutdanning i rusproblematikk og familie-/systemisk terapi med lang erfaring fra arbeid på lokalt, regional og statlig nivå innenfor oppvekst som bl.a. lokal SLT/oppvekstkoordinator i Asker og Skedsmo kommuner. I Helsedirektoratet har hun for tiden ansvar innenfor blant annet Tidlig Innsats, Ungdomshelse og Ungdata. Inger Lise Bratteteig arbeider i Haugesund kommune som rådgiver i seksjon skole og barnehage. Hun har tidligere arbeidet som oppvekstsjef i Odda kommune, og har lang erfaring med prosjekt og utvikling knyttet til samhandling rundt barn og unge. Inger Lise er tilknyttet Utdanningsdirektoratet sitt veilederkorps. Kjersti Sandnes er psykologspesialist og jobber som universitetslektor ved RKBU midt, NTNU, der hun bl.a. er med i Regionalt opplæringsteam (ROT), som tilbyr opplæringspakken «Tidlig Inn». Hun har jobbet i Trondheim kommune siden 2005, først som småbarn-psykolog i en bydel og fra 2010 til 2014 hadde hun prosjektlederansvaret for Modellkommuneforsøket. Trond Ljøkjell er kriminolog og avdelingssjef ved Kompetansesenter rus Midt-Norge (KoRus Midt). Han har lang erfaring fra motivasjons- og endringsarbeid med ungdom og unge voksne, blant annet fra oppsøkende arbeid. De senere år faglig og administrativt ansvar for kompetansesentervirksomheten knyttet til KoRus Midt.

3 Parallell 4: Å vaksinere barn og unge mot vold med kunnskap Psykologspesialist Jannicke Stav, Alternativ til Vold Parallellen tar for seg forebygging med utgangspunkt i det voldsforebyggende prosjektet «Si det som det er!». Dette prosjektet har fokus på hvordan en kan forebygge vansker allerede før de oppstår. Alle som deltar vil få utdelt materialet fra prosjektet, se: Jannicke Stav er psykolog og spesialist i klinisk samfunnspsykologi. Hun har tidligere jobbet flere år som psykolog i Trondheim kommune. Med bakgrunn som kommunepsykolog har Jannicke opplevd at balansen mellom forebygging og klinisk arbeid har vært en kontinuerlig utfordring. Nå jobber hun med voldsforebygging hos Alternativ til Vold i Stavanger. Parallell 5: Er fagkompetanse tilstrekkelig? Recovery og kvalitet i fremtidens hjelpetilbud. Dagfinn Bjørgen, Leder KBT Midt-Norge og leder Mental Helse Parallellen tar utgangspunkt i erfaringer fra Bruker Spør Bruker Evalueringer for å belyse hvordan kvalitet oppfattes å være. Er fagkompetanse tilstrekkelig eller bidrar fagkompetansen til at tjenestene blir eksperter som holder brukeren i en hjelpetrengende rolle? Innlegget vil løfte frem erfaringer fra hvordan brukernes kompetanse kan bidra til utvikling og innovasjon i tjenestene både som evaluatører og som medarbeidere i tjenesten. Del to av innlegget berører om Mental Helse opplever at statens virkemidler for kultur og holdningsendring har effekt? Hvilke krav mener Mental Helse må stilles til kommunenes utvidede ansvar og fagprofesjonenes rolle i utvikling av et bedre psykisk helse tilbud? Dagfinn Bjørgen er landsleder i Mental Helse og leder av Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) i Midt-Norge. Han har lang erfaring fra prosjektet «Bruker spør bruker» der han har intervjuet mange brukere gjennom en rekke år.

4 Onsdag 18. november kl. 15:30 17:00 Rettet mot psykologer i kommunene, og eventuelt deres ledere Parallell 6: JIPPI, vi jobber på systemnivå! Arbeid med skolefravær i Bærum kommune Psykologspesialist Hanne Naug og psykolog Ingeborg S. Lishaugen, Bærum kommune I denne parallellsesjonen vil foredragsholderne fortelle om hvordan de har jobbet med fenomenet skolefravær og tilbaketrekning i Bærum kommune. De er opptatt av å se årsaker på flere nivåer, og ønsker å flytte fokus fra en individuell terapeutisk tilnærming over til et bredere perspektiv som inkluderer familie, skole, samfunn og kultur. De vil beskrive hvordan de jobber med foreldregrupper og undervisning av personale i helsetjeneste, skole og fritid. Det vil bli mulighet for erfaringsutveksling og diskusjon. Hanne Naug er psykologspesialist, med fordypning i arbeid med barn og ungdom. Hun har erfaring fra PPT, barnepsykiatri, rusinstitusjon og psykiatrisk ungdomsteam (PUT), og har jobbet ett år i Bærum kommune. Ingeborg S Lishaugen er psykolog. Hun har tidligere er faring fra Modum Bad, DPS og rusinstitusjon for ungdom (BUFETAT), og har jobbet ett år i Bærum kommune. Parallell 7: Hvordan jobbe med gravide som har rus- og/ eller psykiske lidelser i kommunen? Psykologspesialist Morgan Adolfsen, Sarpsborg kommune Sarpsborg kommune har utviklet en gruppebasert modell for å jobbe poliklinisk med gravide som har avhengighetsproblematikk og/eller psykiske problemer. De følger opp mødrene og familiene over ca. to år, og tiltaket er relativt intensivt. Målet er å bidra til å forhindre generasjonsoverføring av problematikk. I denne parallellen blir tiltaket presentert, og det blir åpnet for erfaringsutveksling og spørsmål. Morgan Adolfsen er psykologspesialist med 18 års erfaring fra arbeid med barn og unge. Han jobber nå som psykolog i Sarpsborg kommune.

5 Parallell 8: Ny i kommunen Psykologspesialist Aina Fraas-Johansen og jurist Marta Trzcinska, Norsk Psykologforening Mange spørsmål kan dukke opp som ny psykolog i kommunen. I denne parallellen belyses noen av de spørsmålene psykologer stiller om rammene rundt arbeidet sitt i kommunen. Gir jeg helsehjelp? Hvem skal kunne lese det jeg skriver i journalen? Gjelder forskriftene jeg er vant til å forholde meg til? Hva med internkontroll? Det vil bli mulighet for erfaringsutveksling og diskusjon. Aina Fraas-Johansen er psykolog og spesialist klinisk voksenpsykologi. Hun har erfaring fra PPT og studenthelsetjenesten, og har mangeårig erfaring fra psykisk helsevern som kliniker og leder. Nå jobber hun som privatpraktiserende og er spesialrådgiver i Norsk psykologforening. Marta Trzcinska er jurist. Hun har tidligere arbeidet i offentlig sektor, vært leder for organisasjonen Juridisk rådgivning for kvinner samt arbeidet som advokatfullmektig i Finansforbundet. Nå arbeider i Psykologforeningens forhandlingsavdeling med arbeidsrett og helserett. Parallell 9: Psykisk helse hos barn i barnevernet Førsteamanuensis Nanna Sønnichsen Kayed, og universitetslektor og prosjektleder Kjersti Sandnes, RKBU Midt I denne parallellsesjonen presenteres ny kunnskap om hvordan barn og unge har det i norske barneverninstitusjoner. Funnene er hentet fra forskningsprosjektet Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner. En representant for Landsforeningen for barnevernsbarn vil kommentere og utdype funnene. Det vil bli åpnet for erfaringsutveksling og diskusjon. Nanna Sønnichsen Kayed er cand. Polit og PhD i psykologi. Hun har erfaring fra småbarnsteamet ved BUP, og er nå førsteamanuensis ved Regionalt kompetansesenter for barn og unge Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt) der hun leder prosjektet «Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner». Kjersti Sandnes er psykologspesialist og jobber som universitetslektor ved RKBU midt, NTNU, der hun bl.a. er med i Regionalt opplæringsteam (ROT), som tilbyr opplæringspakken «Tidlig Inn». Hun har jobbet i Trondheim kommune siden 2005, først som småbarn-psykolog i en bydel og fra 2010 til 2014 hadde hun prosjektlederansvaret for Modellkommuneforsøket.

Kurs - og prosjektkatalog 2015. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2015. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2015 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KURS - OG PROSJEKTKATALOG 2015 KORUS VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

barn som pårørende samhandling om de minste kvinner og rus

barn som pårørende samhandling om de minste kvinner og rus Samhandlingskonferanse i tromsø barn som pårørende samhandling om de minste kvinner og rus 24.-26 november 2009 rapport 1 : 2010 2 RBUP Nord rapport nr 1 2010 Tittel Samhandlingskonferanse i Tromsø 24.-26.

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter 1 Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

Nyhetsbrev. Innhold. Fagfolk i felten er bekymret for de unge og de med langvarige

Nyhetsbrev. Innhold. Fagfolk i felten er bekymret for de unge og de med langvarige Nr: 1 / 2015 Nyhetsbrev Innhold Fagfolk i felten er bekymret for de unge og de med langvarige rusproblemer Våre kurs i 2015 2 Taushetspliktens utfordringer og muligheter 3 Konferanse om Recovery 4 Nytt

Detaljer

Kurskatalog 2014. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene

Kurskatalog 2014. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Kurskatalog 2014 Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet www.bergensklinikkene.no 1 Stiftelsen Bergensklinikkene utgir

Detaljer

KURS- OG PROSJEKTKATALOG

KURS- OG PROSJEKTKATALOG KURS- OG PROSJEKTKATALOG 2015 INNHOLD Om kompetansesenteret...4 Kurs og seminarer Barnet og Rusen 2015...7 Mer jentesnakk! Om jentegrupper som. forebyggende metode... 9 Motiverende intervju og Kognitiv

Detaljer

KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2012. www.bergensklinikkene.

KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2012. www.bergensklinikkene. KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet Kurskatalog 2012 www.bergensklinikkene.no 1 Forord Stiftelsen Bergensklinikkene utgir for 18. år på rad

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

Årsrapport 2011 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord

Årsrapport 2011 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord Årsrapport 2011 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord 1 Innhold 1. ORGANISERING OG TILKNYTNING... 3 2. NØKKELTALL OG PERSONALRESSURSER... 4 2.1. NØKKELTALL...

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: onsdag 22. januar torsdag 23. januar 2014 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus), Rogaland

Detaljer

KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2013. www.bergensklinikkene.

KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2013. www.bergensklinikkene. KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet Kurskatalog 2013 www.bergensklinikkene.no 1 Stiftelsen Bergensklinikkene utgir for 19. år på rad en egen katalog

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER

HANDLINGSPLAN FOR BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER BÆRUM KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER Bærum Kommune mai 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...3 FORMÅL MED HANDLINGSPLANEN...3 VOLD I NÆRE RELASJONER HVA ER DET?...4 DAGENS

Detaljer

Strategi 2014-2016. Rådet for psykisk helse

Strategi 2014-2016. Rådet for psykisk helse Strategi 2014-2016 Rådet for psykisk helse Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Rådet for psykisk helses mandat Visjon og formål... 4 3. Situasjonsanalyse... 5 3.1 Psykisk helse må integreres bedre

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende

Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende 2007 2010 Heftets tittel: Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende 2007 2010 Utgitt: Juli

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE 06 12 11 MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: torsdag 19. januar fredag 20. januar 2012 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (Korus)

Detaljer

dugnad Invitasjon til Dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene

dugnad Invitasjon til Dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene 2012 UTGITT AV www.rus-midt.no/korus KONTAKTINFORMASJON 120746-08 www.hatlehols.no HOVEDKONTOR Nordre gate 6 Postboks 2655 7415 Trondheim Tlf: 73 53 80 40 I LEVANGER Røstad Postboks 373 Tlf: 73 53 80 40

Detaljer

Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge

Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge v2.1-04.02.2013 Rusbehandling Midt-Norge Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-115 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 14.02.2013 Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G D A G OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» 1D E L EN Banana Stock Ltd Dag 1 del en side 1 Opplæringen handler om: Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk, og vold i nære relasjoner.

Detaljer

Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune

Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune Kommunalt utgangspunkt Vi erkjenner at dagens velferdstjenester til barn

Detaljer

i kartleggingsverktøy og samtalemetodikk, rettet mot gravide og småbarnsforeldre MAN UAL FOR R EGIONALE TEAM OG KU RSHOLDE R E

i kartleggingsverktøy og samtalemetodikk, rettet mot gravide og småbarnsforeldre MAN UAL FOR R EGIONALE TEAM OG KU RSHOLDE R E O P P L Æ R I N G S P R O G R A M M E T i kartleggingsverktøy og samtalemetodikk, rettet mot gravide og småbarnsforeldre MAN UAL FOR R EGIONALE TEAM OG KU RSHOLDE R E FORELØPIG UTKAST 29. oktober 2010

Detaljer

Nettverkskonferanse 2010. Mot til å se - evne til å handle. inviterer til sin 5. årlige:

Nettverkskonferanse 2010. Mot til å se - evne til å handle. inviterer til sin 5. årlige: R ogalandsnettverket er et bredt faglig nettverk der også brukere er inkludert med sin livserfaring som fag. Gjennom nettverkstilknytningen er målet at det felles arbeidet styrkes og utvikles gjennom:

Detaljer

Forord. Lykke til med arbeidet! Oslo, mars 2014. Bjørn Guldvog direktør. Forord 3

Forord. Lykke til med arbeidet! Oslo, mars 2014. Bjørn Guldvog direktør. Forord 3 Veileder IS-2076 Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne Et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten Forord Psykisk helsearbeid og rusarbeid er viktige

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Kunnskapsstatus om det samlede tjenestetilbudet for barn og unge

Kunnskapsstatus om det samlede tjenestetilbudet for barn og unge Kunnskapsstatus om det samlede tjenestetilbudet for barn og unge Helle Wessel Andersson (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 3/05 ISBN 82-446-1162-6 ISSN 0802-4979

Detaljer

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 0 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Avgrensning... 5 2 Prosessbeskrivelse... 6 2.1 2.2 2.3 Bakgrunn... 6 Appreciative Inquiry... 6 Arbeidsgruppa:... 7 3 Definisjoner...

Detaljer