Feltbefaring ble gjennomført av Rune Solvang, Asplan Viak og

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Feltbefaring ble gjennomført av Rune Solvang, Asplan Viak 10.03.2015 og 08.05.2013."

Transkript

1 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Arkitektkontoret Henning Karlsen AS Detaljregulering Sandviklandet Del: Naturfaglige vurderinger og innspill Dato: Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Aud Wefald Oppdrag nr: INNLEDNING I forbindelse med reguleringsplan for utbygging av hytter og eneboliger i Sandviklandet, Bamble kommune er det gjennomført naturtypekartlegging etter Miljødirektoratets håndbok 13 (Miljødirektoratet 2014) og konsekvensutredning etter Statens Vegvesen håndbok 712 (Statens Vegvesen 2014). Feltbefaring ble gjennomført av Rune Solvang, Asplan Viak og Figur 1. Tett hyttebebyggelse i strandsonen med spredte eldre trær. 2. NATURFORHOLD Planområdet består av en bratt sørvendt li ut mot sjøen og et småkupert skogsterreng med småkoller og knauser i bakkant av denne lia. Det er betydelig med hytter og boliger innenfor planområdet. Spesielt i den sørvendte lia ut mot sjøen har det forut for hyttebyggingen vært en sammenhengende edelløvskog. Denne er nå delvis nedbygd, fragmentert og spredte eldre trær er hogd. Verdifulle rester av denne edelløvskogen finnes fremdeles. I et mindre parti i øst skjærer det seg inn en kløft hvor rester av Asplan Viak AS Side 1

2 den gamle edelløvskogen står i et brattheng. I vest er det også et område med kraftig plukkhogd edelløvskog, men med partier med eldre trær og rik bakkevegetasjon. Videre vestover er det også en kløft med naturkvaliteter. Helt nord i planområdet er det også en liten sørvendt rik edelløvskog. Alle disse lokalitetene er naturtypelokaliteter. Totalt er dermed fire naturtypelokaliteter registrert innenfor planområdet Figur 2. Naturtypelokaliteter Sandviklandet. De fleste småknausene og kollene består enten av fattige og lyngdominerte skogtyper med furu, eik og osp som dominerende treslag samt mindre koller med mer lågurtvegetasjon med blant annet blåveis og noe mer variert tresjikt. Noe lind samt andre treslag som gran, rogn og bjørk inngår. I mindre partier av knausene er det lokalt noe rikere bakkevegetasjon med blåveis med flere. Asplan Viak AS Side 2

3 Figur 3. Typisk småknaus med ung og lyngdominert furuskog med bjørk. Kulturlandskapet er artsfattig og under gjengroing. Kollene er strukturfattige på grunn av lang menneskelig bruk av landskapet ved at det er få gamle trær og lite død ved. Utenom naturtypelokalitetene er det noe død ved i form av trær av små dimensjoner og lite nedbrutt død ved. Død ved og gamle trær er viktig for artsmangfoldet. På mektigere jordsmonn innimellom knauser og koller har det tidligere vært beiteområder/beitelandskap. Disse gror nå igjen med busker og kratt og/eller er omgjort til parkeringsplasser og lagringsplasser m.m. Ingen av disse åpne områdene kvalifiserer som spesielt verdifull kulturmark. Av registrerte arter kan nevnes høymole, ryllik, tveskjeggveronika, sølvbunke, løvetann, marikåpe og rødkløver med mer. Det er også et par mindre og fattige sumpskoger dominert av bjørk og gran i planområdet. Asplan Viak AS Side 3

4 Figur 4. Ungt eikekratt sentralt i planområdet. Vegetasjonen er her holdt ned for å sikre utsikt fra hyttene. Fuglelivet i planområdet er typisk for det ytre kystnære skoglandskapet i Bamble. Av hekkefugler opptrer ringdue, linerle, gjerdesmett, måltrost, svarttrost, rødstrupe, løvsanger, gransanger, munk, møller, hagesanger, svarthvit fluesnapper, kjøttmeis, blåmeis, grønnfink og bokfink. Dvergspett ble registrert under begge befaringene i 2015 og planområdet inngår trolig som del av et leveområde for et par med dvergspett. Dvergspetten er fåtallig og var tidligere rødlistet. Vendehals ble også registrert syngende. Asplan Viak AS Side 4

5 Figur 5. I den sørlige delen av planområdet er det enkelte grove og hule trær. Til venstre er det en grov og hul eik på lokaliteten Sandviklandet V og i vest er det en svært grov og hul lindesokkel på lokaliteten Sandviklandet Ø. 3. BESKRIVELSE AV TILTAKET OG KONSEKVENSVURDERING Naturtypelokalitetene er planlagt regulert til hensynsområde naturmangfold. Naturtypelokaliteter ble tidlig kartlagt i prosjektet og det er foretatt enkelte justeringer av planen for å hensynta naturtypelokalitetene. Planen legger ikke opptil inngrep på naturtypelokalitetene, men det er allikevel risiko for uheldige inngrep på lokalitetene ved hogst av gamle trær, utfyllinger eller andre inngrep. Tiltaket vil føre til nedbygging av en del koller og knauser med hovedsakelig fattige og lyngdominerte skogtyper samt gjengroende kulturlandskap. Stedvis er det noe rikere flora, spesielt i kanten mot tidligere beitemark/jorder. Her er det lågurtvegetasjon. Siden ingen naturtypelokaliteter blir nedbygd, men en del naturareal vil omdisponeres, også lågurtmark, er konsekvensgraden av tiltaket vurdert som middels til liten negativ for naturmangfold. I forhold til Naturmangfoldloven skal samlet belastning av tiltaket vurderes og landskapsøkologiske forhold omtales. Tiltaket vil medføre en fortetting av hytter hvilket er positivt sett i forhold til å bygge ut hytter i et område som er lite påvirket av hytter. Dog må områdene rundt Trosbyfjorden sies å være tett nedbygd med hytter. Det etableres også pr et stort hyttefelt ved Finnmarksstranda under en kilometer lenger vest av Sandvikslandet. Samlet sett vurderes belastningen på naturmangfoldet som relativt stort. Asplan Viak AS Side 5

6 Figur 6. Bildet viser hytteutbygging i Trosbyfjorden. Rød sirkel viser Sandvikalandet. 4. SKJØTSEL OG HENSYN Naturtypelokalitetene er regulert som hensynsområder slik at naturverdiene søkes ivaretatt. Reguleringsplanbestemmelsene skal forhindre tekniske inngrep og hogst av gamle trær og fjerning av død ved da slike miljøelementer er viktige for biologisk mangfold. 5. LITTERATUR Miljødirektoratet, Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk mangfold. DN-håndbok med revidert faktaark fra Statens vegvesen Konsekvensanalyser. V712 i Statens vegvesens håndbokserie. 224 s. Asplan Viak AS Side 6

7 Vedlegg 1. Beskrivelse av naturtypelokalitet Lokalitetsnr Naturbasen Lokalitetsnr Natur2000 Naturtype Utforming Verdisetting 1. Fløyås Rik edelløvskog Rasmarkslindeskog/lågurteikeskog Lokalt viktig (C) Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Rune Solvang og i forbindelse med reguleringsplan for Sandviklandet. Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i sørskrenten av den lille åsen Fløyåsen. Lokaliteten er avgrenset mot bolighus både på toppen av Fløyåsen og mot sør samt fattigere skog i øst og vest. Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av en mosaikk av rasmarkslindeskog og lågurteikeskog. Det er en også et betydelig areal med blåbæreikeskog. Det er noe rasmark på lokaliteten. Artsmangfold: Tresjiktet er dominert av eik samt osp og lind. For øvrig forekommer gran, furu, rogn og hassel. Det er en del areal med blåbærskog på lokaliteten. For øvrig er det noe areal med rik bakkevegetasjon med blant annet tepper av liljekonvall og hvitveis samt blåveis, markjordbær, knollerteknapp, hengeaks, skogfiol, gjerdevikke samt vivendel. På berg opptrer broddbergknapp, hårsveve og stankstorkenebb. Bruk, tilstand og påvirkning: Det er noe ganske grove trær og død ved på lokaliteten, blant annet en hul lind og hul eik. En liten 5-armet eik med grov stammebasis med omkrets 2.50 meter er registrert helt i vest. Trærne har for øvrig små dimensjoner og eik på 1.15 m i omkrets og furu på 1.35 m i omkrets er registrert. Asplan Viak AS Side 7

8 Fremmede arter: Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten. Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør i størst mulig grad være urørt; dvs. tekniske inngrep og hogst bør/må unngås for at naturverdiene best mulig skal sikres og økes i framtiden. For å øke naturverdiene på lokaliteten bør det bli mer gamle og grove trær og død ved. Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) da lokaliteten består av en rik edelløvskog med nokså gode habitat-kvaliteter, men fravær av spesielt rik vegetasjon og sjeldne eller truete naturtyper trekker ned. Det er et potensial for funn av et fåtall rødlistearter. Lokalitetsnr Naturbasen Lokalitetsnr Natur2000 Naturtype Utforming Verdisetting 2. Sandviklandet V - II Gammel lavlandsblandingsskog Boreo-nemoral blandingsskog Lokalt viktig (C) Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Rune Solvang i forbindelse med reguleringsplan for Sandviklandet. Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten består av en markert kløft med bratte bergvegger. Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av gammel lavlandsblandingsskog. Artsmangfold: Tresjiktet består av gran, eik, osp, bjørk og lind. Sistnevnte står ved utløpet av kløfta mot sør. Feltsjiktet består av hvitveis, vivendel, fingerstarr, svartburkne, broddtelg, geittelg, hengevinge, gjøksyre og blåbær. Utpregede permanent fuktige partier (som man kunne forvente) forekommer i liten grad i kløfta, men en mindre vannansamling (trolig kunstig) finnes ned i kløfta. Asplan Viak AS Side 8

9 Bruk, tilstand og påvirkning: Det er dumpet noe hogstavfall ned i kløfta. Trærne har overveiende små dimensjoner. Osp (1.45 i omkrets), eik 1.20 og rogn 0.70 m er registrert. Det er noe død ved i kløfta, blant annet et grovt granlæger. Fremmede arter: Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten. Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør i utgangspunktet i størst mulig grad være urørt; dvs. tekniske inngrep og hogst bør unngås for at naturverdiene best mulig skal sikres og økes i framtiden. For å øke naturverdiene på lokaliteten bør det bli mer gamle og grove trær og død ved. Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) da lokaliteten består av en eldre lavlandsblandingsskog i en markert kløft. Det er et potensial for funn av rødlistearter. Potensialet er vurdert som svakt. Lokalitetsnr Naturbasen Lokalitetsnr Natur2000 Naturtype Utforming Verdisetting 3. Sandviklandet V - I Rik edelløvskog Rasmarkslindeskog/lågurteikeskog Lokalt viktig (C) Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Rune Solvang i forbindelse med reguleringsplan for Sandviklandet. Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten består av en del av en sørvendt liside og gryte. Asplan Viak AS Side 9

10 Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av svak lågurt-eikeskog. Deler av lokaliteten er steinete. Det går et lite bekkesig gjennom lokaliteten i vest. Artsmangfold: Tresjiktet på lokaliteten består av eik, samt spisslønn, osp, bjørk, søtkirsebær og hassel. Vegetasjonen er gress-dominert med lundrapp og smyle samt mye hvitveis. Det er også registrert noe blåveis, tannrot, hengeaks, fingerstarr, brunrot og vivendel. Det er et potensial for funn av sopp på gammel eik, samt insekter knyttet til hule og gamle trær. Bruk, tilstand og påvirkning: Det er en god del menneskelige inngrep på lokaliteten. Det er gravd en kloakkledning gjennom lokaliteten. Det går en sti, delvis på støpt betong, gjennom lokaliteten ned til ei strand og hyttebebyggelse. Edelløvskogen er kraftig gjennomhogd ved at kanskje 50 % av trærne er tatt ut. Det går også en kraftledning gjennom lokaliteten. Eik opp mot 1.65 m i omkrets er registrert. Inn mot bergveggen sørøst på lokaliteten står en svært grov og hul eik med en del rødmuld i bunn. I tillegg er det 3-4 hule eikesokler på lokaliteten. Ei hul svartor står langs bekken. Fremmede arter: Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten. Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør i utgangspunktet i størst mulig grad være urørt; dvs. tekniske inngrep og hogst bør unngås for at naturverdiene best mulig skal sikres og økes i framtiden. For å øke naturverdiene på lokaliteten bør det bli mer gamle og grove trær og død ved. Da lokaliteten er mye påvirket av inngrep og det går en sti gjennom lokaliteten bør framtidig skjøtsel som et minimum sikre ivaretagelse av gamle trær, inklusive hule trær. Tresjikt bør bevares over hele lokaliteten, og flatehogster bør unngås. Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) da lokaliteten består av en nokså rik edelløvskog med nokså gode habitat-kvaliteter, blant annet med storvokst hul eik og flere hule eikesokler. Det er et potensial for funn av et fåtall rødlistearter. Lite areal trekke ned. Lokalitetsnr Naturbasen Lokalitetsnr Natur2000 Naturtype Utforming Verdisetting 4. Sandviklandet Ø Rik edelløvskog Rasmarkslindeskog/lågurteikeskog Viktig (B) Asplan Viak AS Side 10

11 Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Rune Solvang i forbindelse med reguleringsplan for Sandviklandet. Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten består av en bratt sørvendt kløft samt et mindre parti av en bratt sørvendt li. Lokaliteten grenser i lia mot sør til flere hytter, i øst en hytte og i vest mot uthogde deler av kløfta. Det er til dels grov blokkmark i kløfta. Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av rik lågurt-eikeskog i den sørvendte lia og rasmarkslindeskog med grove trær i den østlige delen av kløfta. Artsmangfold: Tresjiktet i lia består av eik, lind og hassel. Vegetasjonen er stedvis rik med mye blåveis samt knollerteknapp, hengeaks, fingerstarr, bergflette (eføy), markjordbær, hvitveis, lundrapp og vivendel. Det er et potensial for funn av rødlistede sopp knyttet til rik bakkevegetasjon og lind, eik og hassel, samt insekter knyttet til hule og gamle trær. Bruk, tilstand og påvirkning: Østsiden av kløfta er hogd. I sør er trærne avkappet høyt oppe slik at et tresjikt er bevart. (Det er positivt at trærne er beskjært høyt oppe og det vitner om et ønske om å ivareta trærne). I kløfta står det en svær hul åpen lind på hele 2.40 m i omkrets. Denne er hul og har svært grov bark. Lindetreet har ikke rødmuld. I tillegg står det en hul liten eik med omkrets 0.86 m i kløfta. I den sørvendte lia står en blekksprutlind med grov hul lindesokkel. Fremmede arter: Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten. Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør i størst mulig grad være urørt; dvs. tekniske inngrep og hogst bør/må unngås for at naturverdiene best mulig skal sikres og økes i framtiden. For å øke naturverdiene på lokaliteten bør det bli mer gamle og grove trær og død ved. Asplan Viak AS Side 11

12 Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da lokaliteten består av en rik edelløvskog med gode habitat-kvaliteter, blant annet med grove og hule lindetrær og hul eik samt rik lågurteikeskog. Det er et potensial for funn av et fåtall rødlistearter. Lite areal trekker ned. Asplan Viak AS Side 12

NOTAT. Oppdragsgiver: Bamble kommune Dato: 14.11.2014 Vurdering av naturmiljø kommuneplan Bamble

NOTAT. Oppdragsgiver: Bamble kommune Dato: 14.11.2014 Vurdering av naturmiljø kommuneplan Bamble NOTAT Oppdragsgiver: Bamble kommune Dato: 14.11.2014 Oppdrag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Referanse: Vurdering av naturmiljø kommuneplan Bamble Rune Solvang Bjørg Wethal Solvang, R. 2014. Vurdering

Detaljer

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen.

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Nest Invest Eiendomsutvikling Del: Konsekvensutredning naturmiljø Dato: 15.12.2008 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Olav S. Knutsen Oppdrag nr: 518 850 SAMMENDRAG

Detaljer

NOTAT. Dato: 28.6.2011. Kvalitetskontr:

NOTAT. Dato: 28.6.2011. Kvalitetskontr: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Del: Skrevet av: Kvalitetskontr: Balsfjord kommune Konsekvensvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Verdi- og konsekvensvurdering naturmljø/biologisk mangfold Rein

Detaljer

OMRÅDEREGULERING STYKKENE KARTLEGGING AV BIOLOGISK MANGFOLD

OMRÅDEREGULERING STYKKENE KARTLEGGING AV BIOLOGISK MANGFOLD Beregnet til Grunnlag for områderegulering m/ku for Stykkene i Lillesand Dokument type Rapport fra befaring, naturmiljø. Dato 14.02.2014 OMRÅDEREGULERING STYKKENE KARTLEGGING AV BIOLOGISK MANGFOLD OMRÅDEREGULERING

Detaljer

Reguleringsplan Åsen gård

Reguleringsplan Åsen gård R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Reguleringsplan Åsen gård Grunnlag for ROS-analyse Naturmiljø (flora og fauna) Block Wathne Dato: 24. oktober 2013 Oppdrag / Rapportnr. Tilgjengelighet

Detaljer

Temarapport Naturmiljø og naturmangfold

Temarapport Naturmiljø og naturmangfold Region sør Prosjektavdelingen 18.12.2014 E39 VollebergDøle bru Temarapport Naturmiljø og naturmangfold Foto: Sweco Konsekvensutredning (KU) av ikkeprissatte konsekvenser Forord Statens vegvesen planlegger

Detaljer

Bydel Ullern Ullernchausséen 56 (Ullern videregående skole) og del av 60 (Radiumhospitalet)

Bydel Ullern Ullernchausséen 56 (Ullern videregående skole) og del av 60 (Radiumhospitalet) Bydel Ullern Ullernchausséen 56 (Ullern videregående skole) og del av 60 (Radiumhospitalet) ble 27.10.2010 vedtatt omregulert til kombinert bebyggelse og anlegg - undervisning/ forskning/ kontor, samt

Detaljer

Naturverdier ved Røeodden på Sandøy, Porsgrunn kommune

Naturverdier ved Røeodden på Sandøy, Porsgrunn kommune Naturverdier ved Røeodden på Sandøy, Porsgrunn kommune Terje Blindheim BioFokus-notat 2011-2 Ekstrakt BioFokus har foretatt kartlegging av biologiske verdier på eiendommene 33/1 og 33/34 på Røeodden, Sandøy

Detaljer

NNI-RAPPORT nr. 60. Ny fylkesveg Kolltveit - Ågotnes, Fjell kommune

NNI-RAPPORT nr. 60. Ny fylkesveg Kolltveit - Ågotnes, Fjell kommune NNI-RAPPORT nr. 60 Ny fylkesveg Kolltveit - Ågotnes, Fjell kommune Kartlegging og verdivurdering av områder viktige for flora og fauna, med hovedvekt på fugl Norsk Natur Informasjon - NNI Bergen, august

Detaljer

Registrering av biologisk mangfold i bynære områder, Oslo Supplerende naturtypekartlegging i Oslo kommune

Registrering av biologisk mangfold i bynære områder, Oslo Supplerende naturtypekartlegging i Oslo kommune Registrering av biologisk mangfold i bynære områder, Oslo Supplerende naturtypekartlegging i Oslo kommune Fjeldstad H & Gaarder G. 2006. Registrering av biologisk mangfold i bynære områder, Oslo. Supplerende

Detaljer

Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune

Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Tom Hellik Hofton Ekstrakt I forbindelse med planlagt reguleringsplan for Hamremoen-veikrysset har BioFokus

Detaljer

Områdereguleringsplan Dale

Områdereguleringsplan Dale Ecofact rapport 65 Naturmiljø og grønnstruktur Grunnlag for KU Dale Eiendomsutvikling AS Rune Søyland ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-063-5 Naturmiljø og grønnstruktur Grunnlag for KU Ecofact rapport

Detaljer

Biofokus-rapport 2012-1

Biofokus-rapport 2012-1 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag av DN kartlagt naturtyper etter DN Håndbok 13- og NiNmetodikk i utvalgte verneområder i Hordaland. Vi har registrert 30 prioriterte naturtypelokaliteter fordelt på 10 naturtyper

Detaljer

Rapport. Biologisk mangfold Oslo lufthavn, Gardermoen Nannestad og Ullensaker kommune, Akershus. BM-rapport nr 6-2012

Rapport. Biologisk mangfold Oslo lufthavn, Gardermoen Nannestad og Ullensaker kommune, Akershus. BM-rapport nr 6-2012 Rapport Biologisk mangfold Oslo lufthavn, Gardermoen Nannestad og Ullensaker kommune, Akershus BM-rapport nr 6-2012 Dato: 20.11.2013 Tittel: BM-rapport nr. 6 (2012). Biologisk mangfold på Oslo lufthavn,

Detaljer

NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER TILKNYTTET

NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER TILKNYTTET NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER TILKNYTTET PLANLAGT KRAFTSTASJON VED SUPPAM I LEIKANGER KOMMUNE Av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning AS. Tingvoll 13.10.2010 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS

Detaljer

Naturverdier i Bergheimveien 10, Snarøya, Bærum kommune - konsekvensvurdering av planlagt tiltak

Naturverdier i Bergheimveien 10, Snarøya, Bærum kommune - konsekvensvurdering av planlagt tiltak Naturverdier i Bergheimveien 10, Snarøya, Bærum kommune - konsekvensvurdering av planlagt tiltak Terje Blindheim og Torbjørn Høitomt BioFokus-notat 2012-5 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for grunneier

Detaljer

Etablering av pukkverk på Viset Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning, rapport 2001/xx

Etablering av pukkverk på Viset Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning, rapport 2001/xx Etablering av pukkverk på Viset Konsekvensutredning på tema Naturmiljø Miljøfaglig Utredning, rapport 2001/xx Miljøfaglig Utredning ans Rapport 2001:xx Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning ans

Detaljer

Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget

Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget [Dobbelklikk her og skriv inn filnavn]konsekvenser for biologisk mangfoldkonsekvenser for biologisk mangfold Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget

Detaljer

NOTAT. Verdivurdering av naturmiljø. Detaljregulering, Strømsheia. Kristiansand kommune. Bakgrunn. Metode. Kilder og kunnskapsgrunnlag

NOTAT. Verdivurdering av naturmiljø. Detaljregulering, Strømsheia. Kristiansand kommune. Bakgrunn. Metode. Kilder og kunnskapsgrunnlag NOTAT Verdivurdering av naturmiljø Detaljregulering, Strømsheia. Kristiansand kommune. Prosjektnr. 8110311 Utarbeidet av: Ingunn Løvdal, Rambøll Arendal. Dato: 23.11.2012 Bakgrunn Strømsheia er et prioritert

Detaljer

BioFokus-notat 2015-6

BioFokus-notat 2015-6 Slottsfjellet naturverdier og skjøtselsforslag Stefan Olberg og Kjell Magne Olsen BioFokus-notat 2015-6 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Fylkesmannen i Vestfold kartlagt biologisk mangfold på Slottsfjellet

Detaljer

BioFokus-rapport 2013-7. Dato

BioFokus-rapport 2013-7. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Bærum kommune utarbeidet forslag til forvaltningsplan for Tjernsmyr. Det har blitt avgrenset 5 prioriterte naturtyper i prosjektet hvorav 3 er vurdert som svært viktige

Detaljer

Rapport. Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag. BM-rapport nr 4-2011

Rapport. Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag. BM-rapport nr 4-2011 Rapport Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag BM-rapport nr 4-2011 Dato: 01.03.2012 Tittel: BM-rapport nr. 4 (2011). Biologisk mangfold på Rørvik lufthavn, Ryum, Vikna kommune,

Detaljer

Naturundersøkelser i forbindelse med boligutbygging på eiendom 187/235 ved Bjørndal, Søndre Nordstrand i Oslo.

Naturundersøkelser i forbindelse med boligutbygging på eiendom 187/235 ved Bjørndal, Søndre Nordstrand i Oslo. Naturundersøkelser i forbindelse med boligutbygging på eiendom 187/235 ved Bjørndal, Søndre Nordstrand i Oslo. Innledning Siste Sjanse v/ Terje Blindheim har på oppdrag fra Selvaagbygg v/ Liv Eva Wiedswang

Detaljer

Kartlegging av verdifulle naturtyper i Kvænangen og Nordreisa med Reisa nasjonalpark

Kartlegging av verdifulle naturtyper i Kvænangen og Nordreisa med Reisa nasjonalpark Ecofact rapport 1 Kartlegging av verdifulle naturtyper i Kvænangen og Nordreisa med Reisa nasjonalpark Ingve Birkeland, Geir Gaarder, Geir Arnesen og Bjarne Oddane www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN:

Detaljer

Rapport. Biologisk mangfold Rygge hovedflystasjon Rygge og Råde kommuner, Østfold. BM-rapport nr 71-2004

Rapport. Biologisk mangfold Rygge hovedflystasjon Rygge og Råde kommuner, Østfold. BM-rapport nr 71-2004 Rapport Biologisk mangfold Rygge hovedflystasjon Rygge og Råde kommuner, Østfold BM-rapport nr 71-2004 Dato: 01.12.2005 Tittel: BM-rapport nr. 71 (2004). Biologisk mangfold på Rygge hovedflystasjon, Råde

Detaljer

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3 Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-3 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for ROM Eiendom undersøkt store gamle trær på Snipetorp, gbn. 300/409,

Detaljer

Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Registrering av naturtyper/biologisk mangfold

Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Registrering av naturtyper/biologisk mangfold Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Registrering av naturtyper/biologisk mangfold Utgave: 10-06-2011 Oppdragsgiver: Oslo Lufthavn Gardermoen Oppdrag: Gardermoen reguleringsplan

Detaljer

Sammendrag. Tabell 1: Potensialet for biologisk mangfold er vurdert som enten lite (+), middels (++) eller stort (+++)

Sammendrag. Tabell 1: Potensialet for biologisk mangfold er vurdert som enten lite (+), middels (++) eller stort (+++) Faun rapport, 028-2013 Oppdragsgiver: Nissedal kommune Biologisk mangfold -rullering av kommuneplan 2013 Anne Nylend -vi jobber med natur Sammendrag Bakgrunn I forbindelse med rullering av kommuneplanens

Detaljer

Områdereguleringsplan for Sandnessjøen lufthavn

Områdereguleringsplan for Sandnessjøen lufthavn Ecofact rapport 274 Områdereguleringsplan for Sandnessjøen lufthavn Fagrapport Naturmangfold Solbjørg Engen Torvik ISSN: 1891-5450 www.ecofact.no ISBN: 978-82-8262-272-1 Ecofact rapport 274 Områdereguleringsplan

Detaljer

Øvre Forsland kraftverk Leirfjord kommune Nordland fylke

Øvre Forsland kraftverk Leirfjord kommune Nordland fylke Øvre Forsland kraftverk Leirfjord kommune Nordland fylke RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 568221 12.06.2007 Oppdragsnavn: Øvre Forsland kraftverk konsekvenser for naturmiljø Kunde: HelgelandsKraft

Detaljer