OMRÅDEREGULERING STYKKENE KARTLEGGING AV BIOLOGISK MANGFOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OMRÅDEREGULERING STYKKENE KARTLEGGING AV BIOLOGISK MANGFOLD"

Transkript

1 Beregnet til Grunnlag for områderegulering m/ku for Stykkene i Lillesand Dokument type Rapport fra befaring, naturmiljø. Dato OMRÅDEREGULERING STYKKENE KARTLEGGING AV BIOLOGISK MANGFOLD

2 OMRÅDEREGULERING STYKKENE KARTLEGGING AV BIOLOGISK MANGFOLD Revisjon 01 Dato Utført av Lars Jøran Sundsdal Kontrollert av EHO Godkjent av Beskrivelse EHO Kartlegging av biologisk mangfold, Stykkene i Lillesand Rambøll Henrik Wergelandsgt mapping Pb 727 N-4666 Kristiansand T F

3 KARTLEGGING AV BIOLOGISK MANGFOLD INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1 2. METODE Kartleggingsmetodikk Produkter av kartleggingen 1 3. Resultater Områdebeskrivelse Naturtyper Generelle naturområder: 7 4. VERDIVURDERING ReferanseR 11

4 KARTLEGGING AV BIOLOGISK MANGFOLD 1 1. INNLEDNING Rambøll har på oppdrag av Lillesand kommune fått i oppgave å utarbeide delleveranser i forbindelse med områdeplan for Stykkene. I det vedtatte planprogrammet er formålet med reguleringen «å legge til rette for at man over tid kan omdanne et område langs gamle E18 til et kvalitativt godt område for blandet arealbruk, med primært boligformål med høy utnyttelse og næringsformål. Områdereguleringer skal avklare den best mulige arealbruken for området under ett, hvorav avklaring av fremtidig infrastruktur i området vil være en grunnleggende premiss. Planen skal også legge stor vekt på å skape et godt bomiljø med funksjonelle grøntområder. I planprogrammet for områderegulering for Stykkene er det definert behov for utredninger. Biologisk mangfold er et av temaene som «skal vurderes og avklares i forhold til områdeplanens samlede virkning». - Biologisk mangfold: Eventuelle viktige områder for biologisk mangfold beskrives, verdivurderes og settes opp mot foreslått arealbruk. Rambølls oppdrag har vært å beskrive biologisk mangfold gjennom kartlegging samt å gi en verdivurdering. 2. METODE 2.1 Kartleggingsmetodikk Metoden for kartlegging følger DN-håndbok 13 (revidert versjon 2007). Det ble søkt etter viktige naturtyper, aktuelle rødlistearter og svartelistearter med høy risiko. Den utvalgte naturtypen hule eiker (Direktoratet for naturforvaltning 2012) var også aktuell i kartleggingen. Det er ikke gjort undersøkelser av fisk/ferskvannsorganismer i Moelva. Tilgjengelige naturdatabaser og litteratur er gjennomgått for å samle eksisterende kunnskap om området. Det er i 2012 gjennomført naturtypekartlegging i Lillesand kommune (Biofokus-rapport ) og et funn fra denne kartleggingen faller innenfor planområdet. Feltbefaring av planområdet ble utført av cand.mag i naturforvaltning, Lars Jøran Sundsdal, Rambøll i to omganger, første gang 13. september 2013 og en supplerende befaring 11. oktober Befaringene ble til sammen utført på ett dagsverk. Værforholdene var på begge feltdagene gode, med oppholdsvær og delvis sol. Funn ble registrert med håndholdt GPS. Verdisetting av utvalgte områder følger DN-håndbok Produkter av kartleggingen Fysiske produkter av denne kartleggingen er denne rapporten, shapefiler med lokalisering av funn, samt faktaark og bilder for de enkelte lokalitetene. Rapport med oversiktskart og lokalitetsbeskrivelser sendes til Lillesand kommune og fylkesmannens miljøvernavdeling i Aust- Agder mtp. innlegging i Naturbase.

5 KARTLEGGING AV BIOLOGISK MANGFOLD 2 3. RESULTATER 3.1 Områdebeskrivelse Planområdet utgjør ca 205 daa. Det ligger langs tidligere E18, nå Rv 420 drøyt 1 km nordøst for Lillesand sentrum. Sentralt i området er veikrysset mellom Rv 420 og Fv 402 i retning Møglestu og Birkeland. Figur 1: Planområdet. Området er for det meste flatt og ligger på et tykt dekke av marin sjøbunn og på gamle breelvavsetninger (NGU løsmassekart, 2013). Moelva har gravd sitt løp ned i avsetningene og danner i dag en markert bekkedal som renner hovedsakelig fra nordvest mot sørøst. Der elva krysser Rv 420 endrer den retning til sørvest helt til den renner ut i fjorden utenfor planområdet. Mesteparten av området er sterkt preget av tekniske inngrep som veganlegg, bebyggelse i form av bolig og industri/næring. Det forekommer noe dyrket mark. Bekkedalen som Moelva renner i skiller seg kart ut som en sammenhengende grønn korridor, riktignok med enkelte inngrep som utfyllinger, hogst og kryssende ledninger. Øvrig natur i området er restområder, kantsoner og en del skrotemark som bærer preg av å bli jevnlig påvirket av nye tekniske inngrep.

6 KARTLEGGING AV BIOLOGISK MANGFOLD 3 Figur 2: Bildet er tatt vest i planområdet og er representativt for de mange, små restarealene av skog som står igjen i bolig og næringsområdene. Her står stort sett ung furu og vegetasjonen ellers består av trivielle arter. 3.2 Naturtyper Det ble registrert èn naturtypelokalitet, som er en bekreftelse av lokaliteten Biofokus kartla i forbindelse med naturtypekartlegging i Lillesand kommune i Naturtypen «viktig bekkedrag» forekommer langs hele forløpet av Moelva som er innenfor plangrensa. Lokalitetsbeskrivelsen nedenfor er hentet fra naturtypekartleggingen i 2012, men med presisering i henhold til at vår kartlegging tar for seg en mindre del av lokaliteten fra kartleggingen i Lokalitetsnavn: Skjerpe-Moland (del av) Kartreferanse: N1 Type naturmiljøverdi: Naturtypelokalitet Naturtype: Viktig bekkedrag Utforming: Bekk i intensivt drevet kulturlandskap Mosaikk: Viktig bekkedrag E06 Bekk i intesivt drevne kulturlandskap E0605,Gammel fattig edelløvskog F02 Svartorskog F0203, Rik edelløvskog F01 Or-askeskog F0107. Verdi (DN): B Verdi (KU): Middels Lokaliteten er kartlagt av BioFokus ved Jon T. Klepsland juni 2011 og bekreftet av naturforvalter Lars Jøran Sundsdal, Rambøll, 13. september Beliggenhet og naturgrunnlag: Avgrensingen omfatter Moelva med kantsoner gjennom hele planområdet. På nesten hele strekningen består bunnsubstratet av løsmasser, fremst i form av

7 KARTLEGGING AV BIOLOGISK MANGFOLD 4 breelvavsetninger og yngre elveavsetninger, men i søndre deler også marine sedimenter. Gjennom åpent kulturlandskap, som stort sett forekommer nord for planområdet, gjelder avgrensingen vassdraget og den nærmeste ikke oppdyrkete kantsonen, mens avgrensingen er gjort bredere hvor bekken går gjennom eldre skog for å fange opp og sikre spesielle lokalklimatiske forhold og naturverdier tilknyttet vassdragsnær gammelskog i skrenter og på løsmasser. Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensingen omfatter elementer av følgende prioriterte naturtyper; viktig bekkedrag, gammel edelløvskog (svartor) og rik edelløvskog (oraskeskog). Kantsonene langs elva er stort sett bevart, stedvis er de imidlertid ødelagt av fyllmasser eller andre inngrep (hovedsakelig veier). I øvre del av planområdet drives det landbruk, men med en skogsatt kantsone på opp til 30 meters bredde på hver side av elva. Kantsonene mellom jordbruk og skog er stedvis preget av næringstilførselen fra jordbruk og stornesle, geitrams, bringebær m.fl. forekommer hyppig. I kantsonen er det rikere vegetasjonstyper og tresjiktet er variert med svartor, ask, spisslønn, morell og hassel. Krossved forekommer også. Spesielt svartor forekommer i ganske grove dimensjoner på opptil cm i brysthøydediameter. Feltsjiktet domineres av bregner. Der elva når om lag midtveis i planområdet, vier elvedalen seg ut og en mer blandet skog overtar. En del grov furu og eik forekommer sammen med bjørk og selje. Det er lite liggende og stående død ved. Forholdsvis grov svartor dominerer langs elvekantene. Busksjiktet domineres av trollhegg. Feltsjiktet domineres av ulike bregner, noe blåbær og bjørnebær. I nedre del av planområdet langs elva får tresjiktet igjen mer preg av rikere skog med dominans av svartor (tidvis grove dimensjoner), spisslønn, ask og hassel. Det forekommer rogn og også en del trollhegg. Feltsjiktet domineres også her av ulike bregner. Flekkvis forekomst av liljekonvall. Vannkvaliteten er ikke kontrollert, men pga store mengder duskelvemose (kartlegging 2012) tyder på god kvalitet. Artsmangfold: Spesielt krevende arter er ikke påvist, men vassdraget er lite undersøkt (men påvist store mengder duskelvemose), og det er potensial for enkelte moderat krevende gammelskogsarter. Bruk, tilstand og påvirkning: Vassdraget og kantsonene er negativt berørt av inngrep flere steder på strekningen, både i form av fyllmasser, ekspanderende næringstomter, forsøpling og næringstilsig fra jordbruket. Verdivurdering: Intakte kantsoner langs vassdrag er viktig for mange organismer. Mellomstor bekk med rimelig god vannkvalitet og varierende bunnsubstrat (mye grus og sand) i kombinasjon med intakte kantsoner med elementer av flere prioriterte naturtyper gjør at lokaliteten vurderes som viktig. Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten (vassdrag + kantsoner) bør avsettes til fri utvikling uten unødige inngrep eller ytterligere negativ belastning.

8 KARTLEGGING AV BIOLOGISK MANGFOLD 5 Figur 3: Naturtypelokaliteten Skjerpe-Moland (del av) vises innenfor plangrensa. Utenfor plangrensa brer lokaliteten seg videre både oppstrøms og nedstrøms langs Moelva.

9 KARTLEGGING AV BIOLOGISK MANGFOLD 6 Figur 4: I øvre del av planområdet omkranses Moelva av svartor og også noen grovere eksemplarer av eik som til venstre i bildet her. Bhd er ca cm. Figur 5: Bekkedraget preges av nærheten til kulturpreget mark, her vises en stor forekomst av strandvindel som sansynligvis stammer fra jordbruksmarka like ved. Figur 6: I bekkedalens videre og flatere partier midtveis i planområdet, finnes blandingsskog med furu, bjørk, eik, or og med et dominerende busksjikt av trollhegg. Feltsjiktet er rik på fredløs. Noe død ved forekommer.

10 KARTLEGGING AV BIOLOGISK MANGFOLD 7 Figur 7: Langs elva i nedre del av planområdet kommer hassel inn som viktig tresort. 3.3 Generelle naturområder: Hele området er preget av trivielle vegetasjonstyper og ikke minst skrotemarkpregede områder uten spesielle verdier. Skogen er aldersblandet, men med stor overvekt av ung skog. Veianlegg tar mye plass sentralt i planområdet, og grøntanleggene i forbindelse med disse er ikke spesielt kartlagt. Observasjoner i september måned tyder på at potensialet for sjeldne arter knyttet til veikant er liten. I et lite område i nordvest, ved Solkollen, forekommer det knauseskog med eldre eksemplarer av eik og furu. Langs sørsiden av Rv 420 forekommer en del skrotemark. Det er ikke registrert spesielle verdier her og store deler er i ferd med å gro til på grunn av til dels kraftig oppslag av ung bjørk. Det ble søkt spesielt etter den utvalgte naturtypen hule eiker i planområdet. To trær ble vurdert, men på grunn av manglende hulhet og noe for liten omkrets, oppfyller de ikke kriteriene til naturtypen. Trærne er likevel av en slik størrelse og alder at de har en viss verdi. Det er søkt etter, men ikke funnet arter som er oppført på norsk svarteliste.

11 KARTLEGGING AV BIOLOGISK MANGFOLD 8 Figur 8: Karakteristisk eik som på grunn av noe for liten stammeomkrets ikke innfrir kravet til naturtypen hule eiker. Treet har likevel, på grunn av forholdsvis høy alder, en viss verdi for biologisk mangfold. Figur 9: Lokaliseringen av to eiketrær som har en viss verdi for biologisk mangfold, selv om de ikke oppfyller kriteriene for den utvalgte naturtypen «hule eiker».

12 KARTLEGGING AV BIOLOGISK MANGFOLD 9 Figur 10: Skrotemark sør for Rv Oppslag av svartsøtvier i tipphaugen. Figur 11: Øst i planområdet ligger en nå nedlagt hyttecamping med engpreget vegetasjon. Artsmangfoldet er ikke kartlagt, men siden det er få år siden området framstod som gressplen, er potensialet for funn av sjeldne arter ansett som foreløpig liten. Figu12: I nordvest drives jorda aktivt. Kantsonene til Moelva ses i jordekanten i bakgrunnen.

13 KARTLEGGING AV BIOLOGISK MANGFOLD VERDIVURDERING Det er registrert og verdisatt èn naturtypelokalitet i planområdet. Ingen utvalgte naturtyper eller prioriterte arter ble registrert. Det er heller ikke registrert rødlistearter. Naturverdiene i områdene utenfor naturtypelokaliteten er å anse som representativ for området. Verdien for det resterende arealet innenfor undersøkelsesområdet settes på denne bakgrunn som liten, jf. kriterier i SVV hb 140 (2006). Nasjonal okalitets ID Ingen foreløpig Kartr eferan se N1 Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse KU-verdi Skjerpe-Moland Lokaliteten er et viktig bekkedrag med (del av) innslag av gammel edelløvskog og rik edelløvskog. Alle disse er prioriterte naturtyper. Vegetasjonstypene er velutviklet og verdiene innenfor lokaliteten er klart høyere enn omkringliggende områder og kvalifiserer som viktig naturtype. Det er ikke registrert rødlistede arter i lokaliteten. Påvirkning i form av forsøpling, utfylling og næringstilførsel fra jordbruk trekker ned. Kantsonen er likevel ganske stor i denne delen av vassdraget og det trekker opp. KU-verdi settes til middels. Figur 12: Verdikart for naturmiljø.

14 KARTLEGGING AV BIOLOGISK MANGFOLD REFERANSER Artsdatabanken, Norsk rødliste for arter. Artsdatabanken, Internettportal for Norsk svarteliste. Artsdatabanken og GBIF-Norge Artskart Høitomt, T. og Klepsland, J.T. og Olberg, S Naturtypekartlegging i Lillesand kommune 2011 BioFokus-rapport Miljødirektoratet, Naturbase

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3 Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-3 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for ROM Eiendom undersøkt store gamle trær på Snipetorp, gbn. 300/409,

Detaljer

BioFokus-notat 2015-6

BioFokus-notat 2015-6 Slottsfjellet naturverdier og skjøtselsforslag Stefan Olberg og Kjell Magne Olsen BioFokus-notat 2015-6 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Fylkesmannen i Vestfold kartlagt biologisk mangfold på Slottsfjellet

Detaljer

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen.

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Nest Invest Eiendomsutvikling Del: Konsekvensutredning naturmiljø Dato: 15.12.2008 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Olav S. Knutsen Oppdrag nr: 518 850 SAMMENDRAG

Detaljer

NATURMILJØ VESTLIA. Konsekvenser for naturmiljø ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014

NATURMILJØ VESTLIA. Konsekvenser for naturmiljø ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 NATURMILJØ VESTLIA Konsekvenser for naturmiljø ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 Konsekvensutredning for naturmiljø Vestlia - hol kommune SAMMENDRAG Rapporten

Detaljer

Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Registrering av naturtyper/biologisk mangfold

Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Registrering av naturtyper/biologisk mangfold Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Registrering av naturtyper/biologisk mangfold Utgave: 10-06-2011 Oppdragsgiver: Oslo Lufthavn Gardermoen Oppdrag: Gardermoen reguleringsplan

Detaljer

Rapport. Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag. BM-rapport nr 4-2011

Rapport. Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag. BM-rapport nr 4-2011 Rapport Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag BM-rapport nr 4-2011 Dato: 01.03.2012 Tittel: BM-rapport nr. 4 (2011). Biologisk mangfold på Rørvik lufthavn, Ryum, Vikna kommune,

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T MULTICONSULT Rapport 119685 Detalj- og reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 156, Torvet Fjordvangen Detalj- og reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 107, Hellvikveien Detalj- og

Detaljer

Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget

Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget [Dobbelklikk her og skriv inn filnavn]konsekvenser for biologisk mangfoldkonsekvenser for biologisk mangfold Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget

Detaljer

Naturverdier ved Røeodden på Sandøy, Porsgrunn kommune

Naturverdier ved Røeodden på Sandøy, Porsgrunn kommune Naturverdier ved Røeodden på Sandøy, Porsgrunn kommune Terje Blindheim BioFokus-notat 2011-2 Ekstrakt BioFokus har foretatt kartlegging av biologiske verdier på eiendommene 33/1 og 33/34 på Røeodden, Sandøy

Detaljer

Områderegulering for Luravika

Områderegulering for Luravika Utvalg for byutvikling 16.02.11 sak 14/11 vedlegg 6 Områderegulering for Luravika Biologiske utredninger med fokus på marine naturtyper 2009 68 Ecofact Aksjeselskap Side 1 FORORD På oppdrag fra Asplan

Detaljer

Tilrådning fra Fylkesmannen i Vest-Agder til Miljødirektoratet om opprettelse av Geislafoss naturreservat i Audnedal kommune

Tilrådning fra Fylkesmannen i Vest-Agder til Miljødirektoratet om opprettelse av Geislafoss naturreservat i Audnedal kommune Fylkesmannen i Vest-Agder Tilrådning fra Fylkesmannen i Vest-Agder til Miljødirektoratet om opprettelse av Geislafoss naturreservat i Audnedal kommune Foto: Katrine Skajaa Gunnarsli Foto: Katrine Skajaa

Detaljer

REGULERINGSPLAN Ny dam ved Namsvatnet med tilhørende anleggsveg, steinbrudd og riggområder Nytt inntak for overføring av Namsvatnet til Vekteren

REGULERINGSPLAN Ny dam ved Namsvatnet med tilhørende anleggsveg, steinbrudd og riggområder Nytt inntak for overføring av Namsvatnet til Vekteren REGULERINGSPLAN Ny dam ved Namsvatnet med tilhørende anleggsveg, steinbrudd og riggområder Nytt inntak for overføring av Namsvatnet til Vekteren Tiltakshaver: NTE Energi AS, 7736 Steinkjer Konsulent: Selberg

Detaljer

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 2010. Straume kraftverk i. Valle kommune, Aust-Agder. Konsekvensvurdering

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 2010. Straume kraftverk i. Valle kommune, Aust-Agder. Konsekvensvurdering Straume kraftverk i Valle kommune, Aust-Agder R A P P O R Konsekvensvurdering T Rådgivende Biologer AS 2010 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Straume kraftverk i Valle kommune, Aust-Agder. Konsekvensvurdering

Detaljer

Siste Sjanse rapport 2003-10

Siste Sjanse rapport 2003-10 Ekstrakt iste janse har foretatt en kartlegging og verdivurdering av naturtyper i Nes. Arbeidet har dels bestått i en gjennomgang av eksisterende litteratur om natur i kommunen og dels og i oppsøkende

Detaljer

Etablering av pukkverk på Viset Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning, rapport 2001/xx

Etablering av pukkverk på Viset Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning, rapport 2001/xx Etablering av pukkverk på Viset Konsekvensutredning på tema Naturmiljø Miljøfaglig Utredning, rapport 2001/xx Miljøfaglig Utredning ans Rapport 2001:xx Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning ans

Detaljer

VURDERING AV VERNEVERDIER OG SKOGHISTORIE I TO OMRÅDER TILBUDT FOR FRIVILLIG VERN ETTER SKOGBRANNEN I MYKLAND I JUNI 2008

VURDERING AV VERNEVERDIER OG SKOGHISTORIE I TO OMRÅDER TILBUDT FOR FRIVILLIG VERN ETTER SKOGBRANNEN I MYKLAND I JUNI 2008 Oppdragsrapport fra Skog og landskap 17/2008 VURDERING AV VERNEVERDIER OG SKOGHISTORIE I TO OMRÅDER TILBUDT FOR FRIVILLIG VERN ETTER SKOGBRANNEN I MYKLAND I JUNI 2008 Ken Olaf Storaunet, Tor Erik Brandrud,

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

Siste Sjanse rapport 2005-11

Siste Sjanse rapport 2005-11 Ekstrakt Siste Sjanse har foretatt en kartlegging og verdivurdering av naturtyper i Stor-Elvdal kommune. Arbeidet har dels bestått i en gjennomgang av eksisterende litteratur om natur i kommunen og dels

Detaljer

Kongsvinger Festning Skjøtselsplan for vegetasjon og grøntområder

Kongsvinger Festning Skjøtselsplan for vegetasjon og grøntområder Kongsvinger Festning Skjøtselsplan for vegetasjon og grøntområder Med fokus på kulturminneaspektet og biologisk mangfold Mai 2010 Forord Denne skjøtselsplanen er utarbeidet av Forsvarsbygg Futura Miljø

Detaljer

Ca 3760 daa 0-229 m 76/3,8 (Oslo kommune) og 75/1 (Forsvaret)

Ca 3760 daa 0-229 m 76/3,8 (Oslo kommune) og 75/1 (Forsvaret) LOKALITET 31: KOMMUNE: FYLKE: KARTBLAD M711: UTM-KOORDINATER: KARTBLAD ØK: VERNEKATEGORI: AREAL: HØYDE OVER HAVET: BERØRTE EIENDOMMER: Søndre Håøya Frogn Akershus 1814 II NM 896 175 CM 039 CM 040 Ca 3760

Detaljer

Sammendrag. Tabell 1: Potensialet for biologisk mangfold er vurdert som enten lite (+), middels (++) eller stort (+++)

Sammendrag. Tabell 1: Potensialet for biologisk mangfold er vurdert som enten lite (+), middels (++) eller stort (+++) Faun rapport, 028-2013 Oppdragsgiver: Nissedal kommune Biologisk mangfold -rullering av kommuneplan 2013 Anne Nylend -vi jobber med natur Sammendrag Bakgrunn I forbindelse med rullering av kommuneplanens

Detaljer

Fjøløy Fort -et mulighetsstudie T R O D A H L A R K I T E K T E R

Fjøløy Fort -et mulighetsstudie T R O D A H L A R K I T E K T E R Fjøløy Fort -et mulighetsstudie S I V. A R K M N A L. K I R K E G A T E N 3 4 3 0 7 S A N D N E S 5 1 6 8 0 4 0 0 Mulighetstudie Målet er å kartlegge hvilke muligheter som ligger på Fjøløy Fort, og å lage

Detaljer

DN-håndbok. Kartlegging av. marint biologisk mangfold. DN-håndbok 19-2001 revidert 2007. Foto: Erling svendsen

DN-håndbok. Kartlegging av. marint biologisk mangfold. DN-håndbok 19-2001 revidert 2007. Foto: Erling svendsen DN-håndbok Kartlegging av marint biologisk mangfold DN-håndbok 19-2001 revidert 2007 Foto: Erling svendsen Kartlegging av marint biologisk mangfold Håndbok 19-2001 Revidert 2007 Utgiver: Direktoratet for

Detaljer

Flerbruksplan for Gjuvslandslia landskapsvernområde Kvinnherad kommune

Flerbruksplan for Gjuvslandslia landskapsvernområde Kvinnherad kommune Flerbruksplan for Gjuvslandslia landskapsvernområde Kvinnherad kommune Vedlegg V til Vegetasjon, bruk og skjøtsel i verneområdene for barlind og kristtorn i Hordaland Brith Natlandsmyr Lunde og Arnfinn

Detaljer

John Bjarne Jordal. Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune 2008, med hovedvekt på Gjevilvassdalen.

John Bjarne Jordal. Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune 2008, med hovedvekt på Gjevilvassdalen. John Bjarne Jordal Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune 2008, med hovedvekt på Gjevilvassdalen. Rapport J. B. Jordal nr. 2-2009 J. B. Jordal Rapport nr. 2-2009 Utførende konsulent: Biolog John Bjarne

Detaljer

Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254. Revidert: 24. februar 2014 Vassdragsnr.: 123. Kommune: Klæbu NVE Region Midt-Norge

Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254. Revidert: 24. februar 2014 Vassdragsnr.: 123. Kommune: Klæbu NVE Region Midt-Norge Tiltak i vassdrag Sikringstiltak mot kvikkleireskred ved Klæbu sentrum kvikkleiresone 1102 Hallset Detaljplan Fase 1 Erosjonssikring Håggåbekken øvre del Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254

Detaljer

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner Forslag til planprogram for reguleringsplaner med konsekvensutredning Region øst E16 Kløfta - Kongsvinger Høringsutkast Dato:15.02.2013 1 FORORD

Detaljer

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Høringsdokument revidering av vern tilknyttet Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Miljøvernavdelinga Rapportnummer 2015/16 Forsidebilde: Vinterjakt. Foto: Kjell

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina

Kommunedelplan Østgreina Samarbeid skaper utvikling og trivsel HURDAL KOMMUNE Kommunedelplan Østgreina Konsekvensutredninger Utkast WWW.HURDAL.KOMMUNE.NO Innhold Generelt... 2 Metode... 2 Samlet fremstilling av resultatet av konsekvensvurderingene...

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer