Reguleringsplan Åsen gård

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsplan Åsen gård"

Transkript

1 R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Reguleringsplan Åsen gård Grunnlag for ROS-analyse Naturmiljø (flora og fauna) Block Wathne Dato: 24. oktober 2013 Oppdrag / Rapportnr. Tilgjengelighet / RIM-RAP-0001 Utarbeidet av: Randi Osen Fag/Fagområde: Biologisk mangfold Kontrollert av: Agnieszka Wyspianska Ansvarlig enhet: Naturressurser Godkjent av: Randi Osen Emneord: Biologisk mangfold Sammendrag: Som grunnlag for ROS-analyse for reguleringsplanen for Åsen gård har det blitt gjennomført en kartlegging av naturtyper i området. Det ble registrert én ny prioritert naturtype (kalkskog), samt gjort en utvidelse av tidligere kartlagt prioritert naturtype (parklandskap). Inngrep i disse, med unntak av skjøtsel innenfor sistnevnte, vil medføre negative konsekvenser for det biologiske mangfoldet RO AGW RO Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av MULTICONSULT AS, Oslo Nedre Skøyen vei 2 Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo Tlf multiconsult.no

2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn Metode Resultater Prioriterte naturtyper Viktige viltområder Verdi Mulige konsekvenser Referanser... 7 Side 2 av 7

3 1. Bakgrunn Multiconsult har på oppdrag av Block Watne utarbeidet grunnlag for ROS-analyse innenfor temaet biologisk mangfold for reguleringsplanen for Åsen gård i Nedre Eiker kommune. 2. Metode Det ble gjennomført en befaring med fokus på kartlegging av prioriterte naturtyper i området 8. oktober 2013 av Biofokus v/ biolog Arne Laugsand. Det har for øvrig blitt foretatt søk etter forekomster av prioriterte naturtyper, viktige viltområder og rødlistede arter i databasene Naturbase og Artsdatabankens Artskart. DN-håndbok 13 fra Miljødirektoratet (tidligere Direktoratet for naturforvaltning) gir en beskrivelse av naturtyper i Norge som er spesielt viktige for biologisk mangfold og som derfor er prioritert i forvaltningsmessig sammenheng. Prioriterte naturtyper verdisettes langs en tredelt skala som følger: A svært viktig B viktig C lokalt viktig Viltområder beskrives etter metodikken i DN-håndbok 11, og verdisettes med «viltvekter» fra 1 til 5 hvor 5 er høyeste verdi. Artsfunnene i området er sammenholdt med den norske rødlista for arter fra Artsdatabanken (Kålås m.fl. 2010). Arter som regnes som rødlistede deles inn i følgende kategorier: Utdødd (EX, Extinct) Regionalt utdødd (RE, Regionally Extinct) Kritisk truet (CR, Critically Endangered) Sterkt truet (EN, Endangered) Sårbar (VU, Vulnerable) Nær truet (NT, Near Threatened) Datamangel (DD, Data Deficient) 3. Resultater 3.1 Prioriterte naturtyper Fra før er den prioriterte naturtypen Parklandskap D13, utforming allé registrert øst for reguleringsområdet. Lokalitetsavgrensningen ble etter Biofokus sin kartlegging i 2013 utvidet, og verdien satt høyere enn i Naturbasen. Det ble i tillegg registrert en ny lokalitet av Kalkskog F03 som opptar en stor del av reguleringsområdet i vest. Lokalitetene er beskrevet under, og avgrensningene er vist i kartet i figur 1. Side 3 av 7

4 Lokalitet: Åsen gård Naturtype: Kalkskog F03 Verdi: B Viktig Registrert av/dato: Arne E. Laugsand / Innledning: Lokaliteten er nyregistrert den av Biofokus ved Arne E. Laugsand Området videre vestover kan ha kvaliteter (videre mot lokalitet for kalkfuruskog), men er ikke kartlagt fordi det ikke lå innenfor rammen av oppdraget. Naturtypen er vurdert etter utkast til faktaark for ny utgave av DNhåndbok 13. Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger langs en mindre åsrygg ved Midtåsen i Mjøndalen i Nedre Eiker kommune. I nord går avgrensningen mot private hager langs Granlia. I vest går grensen langs bekk. I sør avgrenses lokaliteten mot yngre løvsuksesjoner på tidligere dyrket mark og beitemark. Området er grunnlendt med kalkstein i dagen enkelte steder. Berggrunnen består av leirskifer med noen tynne, siltsteins- og kalksteinslag og knollekalknivåer (NGU 2013). Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Mosaikk av kalkedelløvskog og kalkfuruskog hvor det også er verdier knyttet til hassel i kalkfuruskogsdelen. Langs toppen av skrenten dominerer furu, med innslag av gran i tresjiktet, og hassel danner underskog. På sørsiden ved foten av kalkskrenten dominerer ask tresjiktet, men mot vest er det i lokaliteten betydelig innslag av gran. Osp, selje, rogn og gråor finnes mer spredt i lokaliteten og ned mot bekken i vest er mindre forekomster av ung lind. I østre del langs gammelt steingjerde er det et område med ren dominans av hassel på tidligere dyrket mark. Her ble hasselkjuke funnet. Feltsjiktet i lokaliteten er stort sett sparsomt, men rikt.. I vest finnes områder dominert av blåbær. Helt i øst er det en del kranskonvall, men også kulturmarkspåvirkning i feltsjiktet og områder dominert av skvallerkål. En mindre forekomst av storkonvall. Forøvrig ble skjellrot (overvintrende), skogsalat, ormetelg, liljekonvall, skogsnelle og korsved notert. Skogen er stort sett smådimensjonert med stammediametere på hassel stort sett under 10 cm og ask, gran og furu rundt cm dbh (diameter i brysthøyde). Allikevel finnes det en del død ved i tidlige nedbrytingsstadier, spesielt i vestre del av lokaliteten. Artsmangfold: Lenger vest ligger en naturtypelokalitet for kalkfuruskog hvor det der påvist flere rødlistede sopparter og interessante kalkkrevende planter. Selv om det ikke var særlig sopp å finne ved befaring i Åsen i 2013 (som er et dårlig soppår) er det grunn til å anta at det også her er betydelig potensial for sopparter knyttet til hassel, furu og gran. Funnet av hasselkjuke (NT) indikerer også potensial for vedboende arter på hassel i området. Potensialet for insektfauna er mer usikkert og kanskje mer knyttet til forekomst av død ved. Med fri utvikling vil potensialet for insekter knyttet til hassel øke relativt raskt her. Forekomster av orkideer kan være oversett ved befaring fordi det er sent på sesongen. Bruk, tilstand og påvirkning: Sterk hogstpåvirkning. Muligens er det tatt ut kalkstein her for lenge siden, men sporene etter dette er ikke tydelige. Deler av lokaliteten ligger på tidligere dyrket mark. Verdivurdering: Både ung og gammel kalkskog skal kartlegges og skogens unge alder og hogstpåvirkning tillegges mindre vekt. Dokumenterte artsforekomster i nærliggende kalkfuruskog lenger vest tillegges vekt og gir sannsynlighet for forekomst av flere rødlistede arter, slik at B-kriteriet for artsmangfold er oppfylt. Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling. Side 4 av 7

5 Lokalitet: Åsen gård II Naturtype: Parklandskap D 13, utforming allé Verdi: A Svært viktig Registrert av/dato: Arne E. Laugsand / Innledning: Lokaliteten er tidligere registrert i 2004, men er revidert den av BioFokus ved Arne E. Laugsand. Lokaliteten er betydelig utvidet i forhold til tidligere avgrensning som bare fanget opp en liten del av lokaliteten. Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger langs vestsiden av Hagatjernveien på høyde med Valmueveien ved Åsen i Mjøndalen i Nedre Eiker kommune. Foruten Hagatjernveien grenser lokaliteten til bebyggelse i Granlia på nordsiden og til beitemark som ligger brakk på vest- og sørsiden. Berggrunnen består av leirskifer med noen tynne, siltsteins- og kalksteinslag og knollekalknivåer (NGU 2013). Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Parklandskap i utforming alléer. Her er det omkring 50 tidligere styvede/beskårede asketrær og spisslønn. Den største diameteren på ask er omkring 1 m. Øvrig ask og spisslønn har stort sett noe mindre diameter, men mange av trærne er hule. En del av trærne har tydelig kandelaber-fasong. Det står også to hestekastanjetrær her hvorav den ene har meget stor trekrone og stammediameter omkring 2 meter. Den største aska har godt med vedmuld i hulheten, men den virker å være på vei til å omdannes til muldjord. Tilstanden i andre hule trær med mindre åpninger er ikke undersøkt. Artsmangfold: Meget stort potensial for insektfauna knyttet til hule trær. Noe potensial for lavflora på barken av trærne, men et kjapt søk resulterte ikke i funn av nålelav eller andre interessante arter. Bruk, tilstand og påvirkning: Området er under gjengroing med krattskog og de fleste trærne er det på tide å beskjære igjen slik at ikke stammene med tiden sprekker under vekten av tunge sidestammer. Verdivurdering: Så store ansamlinger med hule og beskårede trær er sjeldent på landskapsnivå og en slik ansamling gir mye bedre støtte for intern kontinuitet i interessant insektfauna knyttet til hule trær på lokaliteten enn et gammelt enkelttre. Det teller noe negativt med delvis utskygging av en del av trærne. Lokaliteten vurderes allikevel til svært viktig (A). Skjøtsel og hensyn: En trepleier som er skolert i å beskjære trær med fokus på å ta vare på biologisk mangfold bør beskjære trærne. Kratt bør ryddes og trærne fristilles slik at det blir god soleksponering og dermed høyere sommertemperatur inne i de hule trærne og bedre lysforhold på stammene. Side 5 av 7

6 Figur 1. Forekomst av prioriterte naturtyper i reguleringsplanområdet for Åsen gård. Side 6 av 7

7 3.2 Viktige viltområder Det ble ikke gjennomført noen særskilt kartlegging av vilt i forbindelse med befaringen. Naturbasen og Artskart (Artsdatabanken) viser ingen artsfunn eller lokaliteter. Om lag halvparten av området består av landbruksjord, mens resten består av skog. En betydelig del av skogen er avgrenset som prioriterte naturtyper som er beskrevet ovenfor. Skogen har verdi både for insekter (som omtalt) og fugl. Verdiene antas fanget opp i avgrensningen av naturtypene. 4. Verdi Det biologiske mangfoldet i området har verdier ut over det vanlige, nærmere bestemt lokaliteter med verdi «viktig» og «svært viktig» som til sammen dekker en betydelig del av reguleringsområdet. Dette tilsier middels og stor verdi for biologisk mangfold. 5. Mulige konsekvenser En utbygging i området som medfører inngrep i naturtypelokalitetene, med unntak av skjøtsel innenfor alléen, vil være negativt for det biologiske mangfoldet. Hvor store de negative konsekvensene blir avhenger av hvor mye og hvilke deler av lokalitetene som utgår. Den endelige utformingen av reguleringsplanen vil vise dette. 6. Referanser Direktoratet for naturforvaltning Viltkartlegging. DN-håndbok 11. Viltkartlegging. Direktoratet for naturforvaltning Kartlegging av naturtyper verdisetting av biologisk mangfold. DN-håndbok utgave 2006 (oppdatert 2007). Kålås, J.A., Viken, Å., Henriksen S. og Skjelseth, S. (red) Norsk Rødliste for arter Artsdatabanken, Trondheim. Miljødirektoratet. Utkast til nye faktaark for prioriterte naturtyper. Norges Geologiske Undersøkelse Berggrunnskart og Løsmassekart. Side 7 av 7

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3 Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-3 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for ROM Eiendom undersøkt store gamle trær på Snipetorp, gbn. 300/409,

Detaljer

BioFokus-notat 2015-6

BioFokus-notat 2015-6 Slottsfjellet naturverdier og skjøtselsforslag Stefan Olberg og Kjell Magne Olsen BioFokus-notat 2015-6 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Fylkesmannen i Vestfold kartlagt biologisk mangfold på Slottsfjellet

Detaljer

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen.

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Nest Invest Eiendomsutvikling Del: Konsekvensutredning naturmiljø Dato: 15.12.2008 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Olav S. Knutsen Oppdrag nr: 518 850 SAMMENDRAG

Detaljer

Rapport. Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag. BM-rapport nr 4-2011

Rapport. Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag. BM-rapport nr 4-2011 Rapport Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag BM-rapport nr 4-2011 Dato: 01.03.2012 Tittel: BM-rapport nr. 4 (2011). Biologisk mangfold på Rørvik lufthavn, Ryum, Vikna kommune,

Detaljer

Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Registrering av naturtyper/biologisk mangfold

Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Registrering av naturtyper/biologisk mangfold Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Registrering av naturtyper/biologisk mangfold Utgave: 10-06-2011 Oppdragsgiver: Oslo Lufthavn Gardermoen Oppdrag: Gardermoen reguleringsplan

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T MULTICONSULT Rapport 119685 Detalj- og reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 156, Torvet Fjordvangen Detalj- og reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 107, Hellvikveien Detalj- og

Detaljer

Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget

Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget [Dobbelklikk her og skriv inn filnavn]konsekvenser for biologisk mangfoldkonsekvenser for biologisk mangfold Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget

Detaljer

NATURMILJØ VESTLIA. Konsekvenser for naturmiljø ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014

NATURMILJØ VESTLIA. Konsekvenser for naturmiljø ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 NATURMILJØ VESTLIA Konsekvenser for naturmiljø ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 Konsekvensutredning for naturmiljø Vestlia - hol kommune SAMMENDRAG Rapporten

Detaljer

Sammendrag. Tabell 1: Potensialet for biologisk mangfold er vurdert som enten lite (+), middels (++) eller stort (+++)

Sammendrag. Tabell 1: Potensialet for biologisk mangfold er vurdert som enten lite (+), middels (++) eller stort (+++) Faun rapport, 028-2013 Oppdragsgiver: Nissedal kommune Biologisk mangfold -rullering av kommuneplan 2013 Anne Nylend -vi jobber med natur Sammendrag Bakgrunn I forbindelse med rullering av kommuneplanens

Detaljer

Områderegulering for Luravika

Områderegulering for Luravika Utvalg for byutvikling 16.02.11 sak 14/11 vedlegg 6 Områderegulering for Luravika Biologiske utredninger med fokus på marine naturtyper 2009 68 Ecofact Aksjeselskap Side 1 FORORD På oppdrag fra Asplan

Detaljer

Naturverdier ved Røeodden på Sandøy, Porsgrunn kommune

Naturverdier ved Røeodden på Sandøy, Porsgrunn kommune Naturverdier ved Røeodden på Sandøy, Porsgrunn kommune Terje Blindheim BioFokus-notat 2011-2 Ekstrakt BioFokus har foretatt kartlegging av biologiske verdier på eiendommene 33/1 og 33/34 på Røeodden, Sandøy

Detaljer

John Bjarne Jordal. Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune 2008, med hovedvekt på Gjevilvassdalen.

John Bjarne Jordal. Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune 2008, med hovedvekt på Gjevilvassdalen. John Bjarne Jordal Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune 2008, med hovedvekt på Gjevilvassdalen. Rapport J. B. Jordal nr. 2-2009 J. B. Jordal Rapport nr. 2-2009 Utførende konsulent: Biolog John Bjarne

Detaljer

Etablering av pukkverk på Viset Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning, rapport 2001/xx

Etablering av pukkverk på Viset Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning, rapport 2001/xx Etablering av pukkverk på Viset Konsekvensutredning på tema Naturmiljø Miljøfaglig Utredning, rapport 2001/xx Miljøfaglig Utredning ans Rapport 2001:xx Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning ans

Detaljer

Siste Sjanse rapport 2003-10

Siste Sjanse rapport 2003-10 Ekstrakt iste janse har foretatt en kartlegging og verdivurdering av naturtyper i Nes. Arbeidet har dels bestått i en gjennomgang av eksisterende litteratur om natur i kommunen og dels og i oppsøkende

Detaljer

Spenningsoppgradering av eksisterende 66 kv kraftledning Risøyhamn Sortland til 132 kv.

Spenningsoppgradering av eksisterende 66 kv kraftledning Risøyhamn Sortland til 132 kv. 312 Spenningsoppgradering av eksisterende 66 kv kraftledning Risøyhamn Sortland til 132 kv. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø Karl-Otto Jacobsen Geir Arnesen Trond Vidar Johnsen NINAs publikasjoner

Detaljer

Tilrådning fra Fylkesmannen i Vest-Agder til Miljødirektoratet om opprettelse av Geislafoss naturreservat i Audnedal kommune

Tilrådning fra Fylkesmannen i Vest-Agder til Miljødirektoratet om opprettelse av Geislafoss naturreservat i Audnedal kommune Fylkesmannen i Vest-Agder Tilrådning fra Fylkesmannen i Vest-Agder til Miljødirektoratet om opprettelse av Geislafoss naturreservat i Audnedal kommune Foto: Katrine Skajaa Gunnarsli Foto: Katrine Skajaa

Detaljer

Revisjon av vassdragskonsesjoner Hensyn til verdifulle naturtyper

Revisjon av vassdragskonsesjoner Hensyn til verdifulle naturtyper Revisjon av vassdragskonsesjoner Hensyn til verdifulle naturtyper Miljøfaglig Utredning, notat 2013 30 Dato: 05.06.2013 Notat 2013-30 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS www.mfu.no Oppdragsgiver:

Detaljer

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 2010. Straume kraftverk i. Valle kommune, Aust-Agder. Konsekvensvurdering

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 2010. Straume kraftverk i. Valle kommune, Aust-Agder. Konsekvensvurdering Straume kraftverk i Valle kommune, Aust-Agder R A P P O R Konsekvensvurdering T Rådgivende Biologer AS 2010 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Straume kraftverk i Valle kommune, Aust-Agder. Konsekvensvurdering

Detaljer

NATURFORVALTEREN AKSJESELSKAP

NATURFORVALTEREN AKSJESELSKAP NATURFORVALTEREN AKSJESELSKAP NATURFORVALTEREN AKSJESELSKAP Tittel: Ullsfjordutbyggingen i Tromsø kommune Delrapport: Fugl og pattedyr Oppdragsgiver: Troms Kraft Produksjon AS, via Norconsult Forfatter:

Detaljer

VURDERING AV VERNEVERDIER OG SKOGHISTORIE I TO OMRÅDER TILBUDT FOR FRIVILLIG VERN ETTER SKOGBRANNEN I MYKLAND I JUNI 2008

VURDERING AV VERNEVERDIER OG SKOGHISTORIE I TO OMRÅDER TILBUDT FOR FRIVILLIG VERN ETTER SKOGBRANNEN I MYKLAND I JUNI 2008 Oppdragsrapport fra Skog og landskap 17/2008 VURDERING AV VERNEVERDIER OG SKOGHISTORIE I TO OMRÅDER TILBUDT FOR FRIVILLIG VERN ETTER SKOGBRANNEN I MYKLAND I JUNI 2008 Ken Olaf Storaunet, Tor Erik Brandrud,

Detaljer

Ca 3760 daa 0-229 m 76/3,8 (Oslo kommune) og 75/1 (Forsvaret)

Ca 3760 daa 0-229 m 76/3,8 (Oslo kommune) og 75/1 (Forsvaret) LOKALITET 31: KOMMUNE: FYLKE: KARTBLAD M711: UTM-KOORDINATER: KARTBLAD ØK: VERNEKATEGORI: AREAL: HØYDE OVER HAVET: BERØRTE EIENDOMMER: Søndre Håøya Frogn Akershus 1814 II NM 896 175 CM 039 CM 040 Ca 3760

Detaljer

Siste Sjanse rapport 2005-11

Siste Sjanse rapport 2005-11 Ekstrakt Siste Sjanse har foretatt en kartlegging og verdivurdering av naturtyper i Stor-Elvdal kommune. Arbeidet har dels bestått i en gjennomgang av eksisterende litteratur om natur i kommunen og dels

Detaljer

816 NINA Oppdragsmelding

816 NINA Oppdragsmelding 816 NINA Oppdragsmelding Biologiske registreringer av 11 skogområder på Østlandet i forbindelse med pilotprosjektet Frivillig vern av skog Tom Hellik Hofton Tor Erik Brandrud Egil Bendiksen L AGSPILL E

Detaljer

DN-håndbok. Kartlegging av. marint biologisk mangfold. DN-håndbok 19-2001 revidert 2007. Foto: Erling svendsen

DN-håndbok. Kartlegging av. marint biologisk mangfold. DN-håndbok 19-2001 revidert 2007. Foto: Erling svendsen DN-håndbok Kartlegging av marint biologisk mangfold DN-håndbok 19-2001 revidert 2007 Foto: Erling svendsen Kartlegging av marint biologisk mangfold Håndbok 19-2001 Revidert 2007 Utgiver: Direktoratet for

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

Makkenes i Vadsø. Kartlegging av kulturlandskap og forslag til skjøtsel. Ecofact rapport 34. Gunn-Anne Sommersel og Geir Arnesen

Makkenes i Vadsø. Kartlegging av kulturlandskap og forslag til skjøtsel. Ecofact rapport 34. Gunn-Anne Sommersel og Geir Arnesen Ecofact rapport 34 Makkenes i Vadsø Kartlegging av kulturlandskap og forslag til skjøtsel Gunn-Anne Sommersel og Geir Arnesen www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-033-89 Makkenes i Vadsø Kartlegging

Detaljer

Forslag til planprogram Reguleringsplan for Bislingen naturhotell, Lunner kommune

Forslag til planprogram Reguleringsplan for Bislingen naturhotell, Lunner kommune Forslag til planprogram Reguleringsplan for Bislingen naturhotell, Lunner kommune Januar 2011 Forside: Bislingen naturhotell Kartgrunnlag: Statens kartverk og Lunner kommune Illustrasjoner: Snøhetta Oslo

Detaljer

Flerbruksplan for Gjuvslandslia landskapsvernområde Kvinnherad kommune

Flerbruksplan for Gjuvslandslia landskapsvernområde Kvinnherad kommune Flerbruksplan for Gjuvslandslia landskapsvernområde Kvinnherad kommune Vedlegg V til Vegetasjon, bruk og skjøtsel i verneområdene for barlind og kristtorn i Hordaland Brith Natlandsmyr Lunde og Arnfinn

Detaljer

Endelig avgjørelse i klagesak: klage på tillatelse til utsetting av sitkagran i Klepp kommune

Endelig avgjørelse i klagesak: klage på tillatelse til utsetting av sitkagran i Klepp kommune Naturvernforbundet, SABIMA, WWF Trondheim, 22.06.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/1351 Saksbehandler: Ingvild Skorve Endelig avgjørelse i klagesak: klage på tillatelse

Detaljer

Kongsvinger Festning Skjøtselsplan for vegetasjon og grøntområder

Kongsvinger Festning Skjøtselsplan for vegetasjon og grøntområder Kongsvinger Festning Skjøtselsplan for vegetasjon og grøntområder Med fokus på kulturminneaspektet og biologisk mangfold Mai 2010 Forord Denne skjøtselsplanen er utarbeidet av Forsvarsbygg Futura Miljø

Detaljer