KU Mørkvedbukta Friluftsliv, nærmiljø, folkehelse, barn og unges interesser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KU Mørkvedbukta Friluftsliv, nærmiljø, folkehelse, barn og unges interesser"

Transkript

1 KU Mørkvedbukta Friluftsliv, nærmiljø, folkehelse, barn og unges interesser

2 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Metodikk Innledende beskrivelse Verdivurdering Vurdering av virkning og konsekvenser Samlede konsekvens Datamateriale Forutsetninger / avbøtende tiltak Samlet vurdering Influensområde Planstatus Planlagt utbygging Verdivurdering av dagens situasjon Verdsettingsskjema Delområde Delområde Delområde Delområde Helhetlig vurdering Konsekvensvurdering av tiltakene i planprogrammet Delområde Delområde Delområde Delområde Konklusjon Anbefaling Konsekvensvurderte innspill Innkomne innspill Mørkvedodden småbåthavn (F1) Boliger på eiendommen 43/13 (F2) Skileikanlegg (F3) Boliger på eiendommen 42/7 (F4)... 29

3 2 6.6 Ny jernbanekryssing og kryssing av rv. 80 (F5) Konklusjon innspill Forsidebilde: Befaring Mørkvedbukta 22. juli Foto: Bodø Kommune.

4 3 1 Innledning Planprogrammet for Mørkvedbukta områdereguleringsplan ble vedtatt 24.april 2014 og fastsetter rammene for planprosess og planinnhold. De utredningstemaer som ble vedtatt i planprogrammet, er tatt med i pkt Naturmangfold og naturverdier vil bli utredet i en egen konsekvensutredning, mens trafikkforhold mv. vil bli utredet gjennom en egen trafikkanalyse. Resterende temaer fra planprogrammet vil inngå i planbeskrivelsen. Denne konsekvensutredningen baseres på digitale data som er tilgjengelige på internett og på nye registreringer, rapporter og temaplaner som er utarbeidet i forbindelse med denne planen, samt annet kommunalt planarbeid. Konsekvensutredningen vil omhandle menneskelig aktivitet i området, med temaene friluftsliv, nærmiljø, folkehelse samt barn og unges interesser. Følgende definisjoner og retningslinjer er lagt til grunn for utredningen: Friluftsliv Friluftsliv er av Klima- og Miljødepartementet definert som «opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse». Motorisert fritidsaktivitet defineres ikke som friluftsliv. Nærmiljø Nærmiljø defineres i Håndbok V712/140 som «menneskers daglige livsmiljø». Det knyttes altså til opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolig- og tettstedsnære uteområder, byrom, parker og friluftslivsområder. Folkehelse Lov om folkehelsearbeid av 2011 definerer folkehelse som «befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning». Planleggingen skal opprettholde, bedre og fremme folkehelsen. I dette ligger nødvendigheten av å styrke verdier som gir det enkelte individ og grupper muligheter for ansvar, delaktighet, solidaritet, mestring og kontroll over eget liv og situasjon. Barn og unges interesser Etter plan- og bygningsloven av 2008 er det krav om at det skal legges til rette for gode bomiljøer med gode oppvekst og levekår. Barn og unge er ikke rettighetshavere i formell forstand og vil derfor ha vanskeligheter med å medvirke i en høringsprosess. Hensynet til deres interesser må derfor ivaretas gjennom andre metoder, slike som barnetråkkregistreringer. At barn og unge får anledning til å medvirke, på et så tidlig stadium som mulig, i planprosessen er grunnleggende for planleggingen.

5 4 2 Metodikk 2.1 Innledende beskrivelse Det gjøres en enkeltvis vurdering av innspill på nye områder og på det som foreslås av kommunens organer. Det benyttes et utredningsskjema som følger metodikken beskrevet under. Beskrivelse av utbyggingsformål Nærmere beskrivelse av innholdet i de konkrete tiltakene. Beskrivelse av dagens situasjon og områdeverdi Gjeldende planstatus Dagens bruk / brukerinteresser Kartlagte verdier 2.2 Verdivurdering I tillegg til beskrivelsen foretas en fastsetting av dagens verdi ut fra følgende skala: * verdi ** verdi *** verdi Der det ikke foreligger tilgjengelige data og informasjon om gjeldende areal, er dette angitt som «ikke kjent». 2.3 Vurdering av virkning og konsekvenser Nye eller endrede utbyggingsformål skal vurderes i forhold til virkning og konsekvenser for evt. verdiene i området, områdets egnethet, konsekvenser for tilgrensende områder og for muligheten til å oppnå planens målsettinger. Konsekvenser av alternative utbyggingsstrategier vil også utredes. Utredningstema og kjent kunnskap som det tas utgangspunkt i, er angitt i tabellen under (tabell 1). Virkninger og konsekvenser angis i henhold til følgende skala og ses i sammenheng med dagens situasjon: - 4 = e e virkninger / konsekvenser - 3 = e e virkninger / konsekvenser - 2 = e virkninger / konsekvenser - 1 = Små e virkninger / konsekvenser 0 = Ingen virkninger / konsekvenser + 1 = Små e virkninger / konsekvenser + 2 = e virkninger / konsekvenser + 3 = e e virkninger / konsekvenser + 4 = e e virkninger /konsekvenser

6 5 2.4 Samlede konsekvens Temaenes status og verdi og tiltakets omfang er sammenstillet. Samlede konsekvens angis på en nidelt-skala fra meget konsekvens (+4) til meget konsekvens (- 4). Konsekvensutredningen skal si noe om hvilke grep som kan være aktuelle for å redusere eventuelle e konsekvenser. 2.5 Datamateriale Tabellen under er en sjekkliste for hvilke tema som skal vurderes og hvilke datamaterialer som er kjent og har vært brukt i utredningen. Utredningstema Grunnlagsdata Vurdering Naturmangfold Området og nærområdet rundt vurderes mht. verdi for naturmiljø og biologisk mangfold, og evt. konsekvenser ved ny arealbruk. Kulturminner og kulturmiljø Kulturminneverdi vurderes med hensyn til sjeldenhet, representativitet og formidlingsverdi / opplevelsesverdi Landbruk og (Reindrift) Vurdere dagens bruk og framtidig behov. Jord og skogressurser, beite, flyttleier, Nærmiljø, grønnstruktur og friluftsliv Konsekvenser for utøvelse av friluftsliv og aktivitet i nærmiljøet Støy og forurensning Konsekvenser i forhold til ulik støy fra nærliggende aktiviteter Naturbasen, nye kartlegginger og lokalkunnskap Registrerte kulturminner i Askeladden og Sefrak register. Nye arkeologiske kartlegginger Informasjon fra BK, NFK, sametinget Temakart Reindriftskart Gårdskart Info fra Bodø kommune Landbrukskontor Friluftskartlegging Temakart Brukerkartlegging Egne registreringer. Brukerkartlegging. Fremkommer i egen KU Tas med i planbeskrivelsen Tas med i planbeskrivelsen Er tatt med i denne utredningen Tas med i planbeskrivelsen

7 6 Folkehelse Hemmer / fremmer tiltaket helsemessige forhold mht. rekreasjon og aktivitet, kvalitet for bomiljø evt. helsefare med mer? Teknisk infrastruktur Verdi vurderes ut fra dagens situasjon med hensyn til nødvendig infrastruktur som vei, parkering, vann, avløp, kloakk, elektrisitet. Barn og unges interesser Områdets betydning for barn og unges interesser oppsummering av vurderinger som gjelder barn og unge fra øvrige temaer som friluftsliv, helse, universell utforming, tettstedsutvikling, trafikksikkerhet og ROS Trafikksikkerhet Verdi vurderes ut fra eksisterende vegsituasjon som vegstandard, trafikksikkerhet for myke trafikanter, skoleveg, atkomstmulighet, forhold til sentrale målpunkt, snarveger, parkering, kollektiv forbindelse osv. Konsekvensen vurderes ut fra hvordan ny arealbruk vil innvirke på disse hensynene. ROS / Samfunnssikkerhet Beskrivelse av dagens risikobilde (sannsynlighetsgrad) mht. skade og ødeleggelse Sammenstilling av relevante data fra øvrige relevante tema Digitale kartdata for bl.a. eksisterende bygninger, veier, anlegg, strøm, vann og avløp. Planlagte omlegging av eksisterende renseanlegg/pumpestasjon Sammenstilling av relevante data fra øvrige relevante tema Barnetråkkregistrering og brukerkartlegging Trafikksikkerhetsplan Trygg skoleveg Trafikktellinger Trafikkanalyse, ny Rapporten "Estimat av havnivåstigning i norske kommuner». I forbindelse med Bodø kommunes Er tatt med i denne utredningen Tas med i planbeskrivelsen Er tatt med i denne utredningen Fremkommer i egen KU for trafikk Fremkommer i egen ROSanalyse i planbeskrivelsen

8 7 revisjon av kommuneplanens arealdel for ble det gjennomført en ROS-analyse (risiko- og sikkerhetsanalyse) Risiko og sikkerhet er spesielt basert på NGU s kartlegging av ras/ skredfare, ekstremvær og springflo. Det er ikke gjort kartlegging av Radonforekomster i dette området. Krav til Radonsperre stilles alle nye bygg (Teknisk forskrift) Grunnboringer m. tanke på kvikkleir undersøkes ikke nå. Det legges inn rekkefølgebestemmelse i reguleringsplanen om at kartlegging av grunn skal gjøres i forbindelse med byggesak. Tabell 1: Utredningstemaer bestemt gjennom planprogrammet 2.6 Forutsetninger / avbøtende tiltak Utredningen skal si noe om hvilke planmessige grep i form av retningslinjer og bestemmelser, valg av arealbruksformål og avgrensningen av dette som kan være aktuelle for å redusere eventuelle e konsekvenser / øke e konsekvenser av utbyggingsformålet for å oppnå tilfredsstillende løsninger. 2.7 Samlet vurdering Oppsummering og samlet vurdering på bakgrunn av hovedpunktene som framkommer i utredningen.

9 8 Figur 1: Oversiktskart. Influensområde for konsekvensutredning er markert med gult 3 Influensområde Mørkvedbukta ligger mellom Hunstad i vest, Bertnes i øst, Saltfjorden i sør og Mørkved i nord. Av eksisterende bebyggelse og anlegg finner man Universitetet i Nordlands forskningsstasjon, oppdrettsanlegg, avløpsrenseanlegg, småbåthavn, ett naust og en fritidsbolig. Den største delen av området er friluftsområde (se figur 1). Friluftsområdet er mye brukt til rekreasjon, turgåing og lek av både barn og voksne i Mørkved/Hunstad-området, men også av resten av Bodøs befolkning. Tabell 2 viser dagens arealbruk i området. Tallene er omtrentlige og følger avgrensningen i figur 2. Arealformål Areal i tall (m²) (omtrentlig) Areal i prosent (avrundet) Jordbruk ,3 Bolig ,6 Teknisk infrastruktur ,1 Friområde ,0 Industri/forskning 0 0,0 Skole 0 0,0 Annet ,0 Total Tabell 2: Dagens arealbruk innenfor områdeavgrensningen

10 Figur 2: Planavgrensning og tiltenkt utbyggingsområde 9

11 Planstatus Mørkvedbukta ligger innenfor byutviklingsområdet Hunstad/Mørkved. Området ligger også innenfor sone B, noe som gir føringer for blant annet parkeringskrav. Dagens arealformål i kommuneplanens arealdel (KPA ), innenfor avgrensningen, er offentlig eller privat tjenesteyting, næringsbebyggelse og landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR). KPA legger opp til at området skal benyttes av Universitetet i Nordland og næringsetableringer relatert til universitetets virksomhet. Området har en båndleggingssone som krever ny reguleringsplan før eventuell utbygging (se figur 3). Figur 3: Planstatus Kommuneplanens arealdel Figur 4: Planstatus Reguleringsplaner Det finnes fem detaljreguleringsplaner innenfor områdeavgrensningen (se figur 4). Disse blir helt eller delvis erstattet av ny plan. 3.2 Planlagt utbygging I planområdet vil det bli lagt til rette for 1-10 skole, barnehage, en flerbrukshall, et visningssenter/newton læringssenter, laboratorier/forskning, grønnstruktur og evt. videregående skole. Disse planene forutsetter at eksisterende renseanlegg flyttes til et annet sted i planområdet. Endelig plassering av renseanlegget vil bli vurdert gjennom planarbeidet. Av tekniske hensyn er det ønskelig å flytte dette nærmest mulig havet. Alternative plasseringer vil bli gjennomgått. Første byggetrinn vil være en skole for trinn 1-7, på ca. 350 elever. Totalt forventes det mellom elever etter siste byggetrinn. Eksisterende boliger i planområdet opprettholdes til boligformål. Det vil bli vurdert om arealet mellom boligeiendommene og evt. andre nærliggende arealer skal reguleres til boligformål.

12 11 Tabell 3 viser hvilke endringer i arealutnyttelsen som vil forekomme om utbyggingen skjer i henholdt til planprogrammet og innenfor avsatt grense for utbyggingsområde. Dagens situasjon Fremtidig Dagens Fremtidig situasjon Arealformål Areal i tall (m²) Endring Areal i prosent Endring (omtrentlig) (avrundet) Jordbruk ( ) 6,3 0,0 (- 6,3) Bolig ( ) 3,6 7,2 (+ 4,2) Teknisk infrastruktur (+6 000) 0,1 1,3 (+ 1,1) Friluftsområde ( ) 83,0 59,4 (- 23,5) Industri/forskning ( ) 0,0 7,2 (+ 7,2) Skole ( ) 0,0 17,3 (+ 17,3) Annet ( ) 7,0 7,6 (- 1,8) Total Tabell 3: Estimert arealutnyttelse basert på planprogram og avgrensning Hele jordbruksarealet er satt av til den nye skolen. I tillegg tas det ca m² av friluftsområdet rundt jordbruksarealet. Om det skal fortettes med boliger innenfor eksisterende boligområde vil dette legge beslag på ca m² friluftsområde (noe landbruksområde). I tillegg vil en utvidelse av dagens industri og forskningsvirksomhet beslaglegge ytterligere ca m² av friluftsområdet. En flytting av avløpsrenseanlegget vil også gi innvirkninger. Byteknikk har gitt signaler om at det ønskelig med et areal på rundt 5 daa i nærheten av eksisterende gangvei ned mot havet. Til sammen vil den planlagte utbyggingen kunne begrense friområdet med ca m²/130 daa. Friluftsområdet vil således minke med ca. 28,3 prosent (se figur 5 og 6). Nåværende Jordbruk Bolig Teknisk Friluftsområde Industri/forskning Skole Annet Planlagt Jordbruk Bolig Teknisk Friluftsområde Industri/forskning Skole Annet Figur 5: Dagens arealutnyttelse Figur 6: Planlagt arealutnyttelse

13 12 4 Verdivurdering av dagens situasjon Området er vurdert ut fra de ulike temaene i denne utredningen. I verdivurderingen blir forskjellige lokalisasjoner sett i lys av hvert enkelte tema, men også som et helhetlig og sammenhengende område for friluftsliv, rekreasjon og med annen menneskelig aktivitet og verdi. Området er delt inn i fire delområder basert på bruk, beliggenhet og planlagt utbygging (se figur 7). Delområde 1: Fortetting med boliger innenfor eksisterende boligområde. Delområde 2: Utbygging av ny 1-10 skole, med uteområder, parkering mv. Det planlegges også barnehage, flerbrukshall og muligens ny videregående skole i området. Delområde 3: Utbygging av et visningssenter/newton læringssenter og laboratorier/forskning. Figur 7: Inndeling i delområder Delområde 4: Bevares som friluftsområde. Ved flytting av avløpsrenseanlegg vil dette bli lokalisert langs eksisterende veitrasé. Friluftsrådets friluftslivskartlegging (se figur 8) legges til grunn for vurderingen. Det er viktig å understreke at det ikke finnes metoder eller faglige fremgangsmåter som kan gi objektive, riktige eller allmenngyldige vurderinger av friluftsmessig verdi og omfang av konsekvenser. Man kan betrakte friluftsliv fra ulike synsvinkler, og ulike deler av befolkningen vil legge vekt på ulike aspekter og verdier ved naturopplevelse og miljøforandring. For eksempel søker noen bevisst uberørte områder for lite tilrettelagt friluftsliv, mens andre ønsker betydelig grad av tilrettelegging av bekvemmelighets- og fremkommelighetshensyn. Slik tilrettelegging innebærer ofte tekniske inngrep som reduserer graden av urørthet. Figur 8: Fra kartlegging av friluftslivsområder

14 13 For å opprettholde og forbedre folkehelsen er det viktig med god planlegging av våre omgivelser og tilrettelegging for fysisk aktivitet og friluftsliv. Grønne omgivelser er viktige for helsen til mange. Tilgjengelighet til gode friluftslivsområder, parker, lekeplasser ol., blir viktigere jo mer byen bygges ut. Barn og unges interesser er ivaretatt gjennom en brukerkartlegging hos nærliggende skoler og barnehager for å avdekke deres bruk av området. 4.1 Verdsettingsskjema Verdivurderingen er gjort basert på 12 punkter som vist i tabell 4. Videre er hvert punkt vurdert etter en skala fra 1 til 5 hvor 1 er liten eller ingen verdi og 5 er verdi. Samlet sett gir verdsettingsskjemaet en verdi for hvert av delområdene (se avsnitt 2.2) Bruk Hvor er dagens bruksfrekvens? Regionale/nasjonale Brukes området av personer som ikke er Aldri Ofte brukere lokale? Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhiiske opplevelseskvaliteter? Ingen Mange Har området et spesielt landskap? Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi? Ingen Funksjon Har området en spesiell funksjon Ikke Spesiell spesiell funksjon (atkomstsone, korridor, parkeringsplass funksjon ol.)? Egnethet Er området spesielt godt egnet for en Dårlig Godt eller flere enkeltaktiviteter som ikke finnes like gode alternative områder til? Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle Ikke Høy grad av tilrettelagt tilrettelegging aktiviteter eller grupper? Kunnskapsverdier Er området egnet i Få Mange undervisningssammenheng eller har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter? Inngrep Er området inngrepsfritt? Utbygd Inngrepsfritt Utstrekning Er området t nok for å utøve de For lite t nok ønskede aktivitetene? Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk? Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli Dårlig God god? Tabell 4: Verdsettingsskjema Alle punkter teller likt og gjennomsnittet gir ett tall mellom 1 og 5. Skalaen fra 1 til 5 omdannes med følgende verdier: Symbol Tekst Verdi/Tall * verdi 1 2,25

15 14 ** verdi 2,25 3,5 *** verdi 3,5-5 Tabell 5: Omgjøring fra 5 til 3 verdier. 4.2 Delområde 1 Delområde 1 benyttes i liten grad til friluftsliv og har liten verdi for nærmiljøet slik det ligger i dag. Mellom husene er det en slåttemark som ikke virker å ha vært i bruk på noen år og området er gjengrodd (se figur 8). Det kan dermed ikke ses å ha noen verdi for folkehelsen utover det helt grunnleggende slik arealet ligger i dag. Men området har et potensiale til å kunne utvikles til attraktiv grønnstruktur knyttet til skolegård/bydelspark/ flerbruksanlegg. Innstrandveien benyttes til turgåing/sykling. Bruk Regionale/nasjonale brukere Opplevelseskvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet Tilrettelegging Kunnskapsverdier Inngrep Utstrekning Potensiell bruk Tilgjengelighet Verdivurdering: * Tabell 5: Verdisettingsskjema for delområde 1.

16 15 Figur 8: Gjengrodd slåttemark i delområde 1. Foto: Bodø Kommune 4.3 Delområde 2 På sør-, og østsiden av jordbruksarealet går Beretelva. Elven er forurenset (gjødsel) og lite innbydende for friluftsaktiviteter i og rundt elven (se figur 9 og 10). På grensen mellom delområde 2 og 4 ligger det en fritidsbolig som privatiserer det nærliggende skogområdet. Det går noen stier gjennom skogsområdet sør for jordbruksarealet, men spesielt om sommeren oppleves området som tett, uoversiktlig og lite brukt. Et åpent område i landlige omgivelser kan ha helsefremmende effekter. Å følge stien på nordsiden av jordbrukslandet kan virke beroligende og stressreduserende Bruk Regionale/nasjonale brukere Opplevelseskvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet Tilrettelegging Kunnskapsverdier Inngrep Utstrekning Potensiell bruk Tilgjengelighet Tabell 6: Verdisettingsskjema for delområde 2. Verdivurdering: *

17 16 Figur 9 og 10: Beretelva er forurenset og blir ikke brukt som friområde i dag. Foto: Bodø Kommune 4.4 Delområde 3 Den nordlige delen av delområde 3 er fylt med grus og lite brukt til friluftsliv. For å komme seg inn i delområde 4 beveger man seg langs veien gjennom dette området. Bortsett fra gangveien vist i figur 13, er ikke den nordlige delen av delområde 3 særlig viktig for friluftslivet eller nærmiljøet ved dagens situasjon. Elveutløpet har potensiale til å bli et friluftslivsområde med gode kvaliteter og den sørlige delen av området er en naturlig del av det kystnære friluftslivsområdet som hovedsakelig ligger innenfor delområde 4. Bruk Regionale/nasjonale brukere Opplevelseskvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet Tilrettelegging Kunnskapsverdier Inngrep Utstrekning Potensiell bruk Tilgjengelighet Tabell 7: Verdisettingsskjema for delområde 3 Verdivurdering: **

18 17 Figur 13: Gangveien er hovedferdselsåren inn til friluftslivsområdet i delområde 4. Foto: Bodø Kommune 4.5 Delområde 4 Området er mye brukt til friluftsliv, både blant beboere i nærområdet og andre. Barnehager og skoleklasser besøker jevnlig området i forbindelse med uteaktiviteter. Det er satt opp en gapahuk og det går flere stier på kryss og tvers gjennom området. Området innbyder til lek, utforskning, aktiviteter av ulikt slag og rolige spaserturer for å ta inn inntrykkene fra landskapet rundt, frisk sjøluft og vakker kystnatur. Friluftsrådet vurderer området som særs viktig (A+), som er høyest oppnåelige karakter i friluftslivskartleggingen Bruk Regionale/nasjonale brukere Opplevelseskvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet Tilrettelegging Kunnskapsverdier Inngrep Utstrekning Potensiell bruk Tilgjengelighet Tabell 8: Verdisettingsskjema for delområde 4 Verdivurdering: ***

19 18 Figur 14: Friluftslivsområde Mørkvedbukta. Foto: Bodø Kommune Figur 15: Gapahuk Mørkvedbukta. Foto: Bodø Kommune 4.6 Helhetlig vurdering Området er start/slutt for kyststien mellom Mørkvedbukta og Bodøsjøen camping. Friluftslivet er dominert av turgåere, men også av barnehage og skoleklasser som benytter området til fysisk aktivitet i naturlige omgivelser under skoletiden. Området oppfattes som åpent og oversiktlig. Det er de kystnære områdene innenfor delområde 4 og 3 som er mest benyttet til friluftsliv. Mørkvedbukta er blant annet også et yndet sted for dykking og stangfiske fra land.

20 19 Det nærliggende friluftslivsområdet på Hunstad/Åsan er planlagt utbygget. Bortsett fra kyststien blir friluftslivsområdet ved Mørkvedbukta det eneste kystnære friluftslivsområdet av noe størrelse igjen på nordsiden av Saltfjorden. Samlet verdivurdering: ** Det er kun delområde 4 og en del av delområde 3 som har noen særlig viktige verdier for friluftslivet og nærmiljøet; ut fra den metoden vi har brukt. Delområde 1 har et svært viktig potensiale som uteoppholdsareal tilknyttet skole. Den samlete verdivurderingen blir ikke særlig høy (2.4 av 5), og tilsvarer et område med middels verdi. Til gjengjeld vil delområde 4 og en del av delområde 3 være ett av få områder langs kysten som fremstår som naturlige uten grad av inngrep eller opparbeiding. Friluftslivsområdet vil således være svært viktig å bevare som friluftslivsområde også for fremtiden. Delområde 1 har et potensiale som nærmiljøanlegg/skolegård. Figur 16: Kystnært friluftslivsområde i Mørkvedbukta. Foto: Bodø Kommune 5 Konsekvensvurdering av tiltakene i planprogrammet Konsekvensvurderingen av planlagt utbyggingstiltak følger skalaen vist i avsnitt 2.3 og er vurdert i forhold til dagens situasjon for hvert enkelt delområde. Konsekvensvurderingen inneholder også forslag til avbøtende tiltak for å begrense eller forbedre tiltakets konsekvenser. Det er viktig å poengtere at dette kun er forslag til avbøtende tiltak og på ingen måte en begrensning for mulige løsninger. I tillegg vil innspill for andre utbyggingstiltak, fra høringsrunden til planprogrammet, bli konsekvensvurdert under samme forutsetninger.

21 Delområde 1 Det vurderes noe fortetting av boliger tilknyttet eksisterende boligområder i delområde 1, slik det er kommet innspill på. Det er gjort arkeologiske funn i dette området, så dette må hensyntas. Området med gammel kulturmark er lite tilgjengelig for allmenheten, med gjerder som omkranser arealet. Området er lite brukt og dermed gjengrodd. Delområde 1 ligger mellom eksisterende boliger og kan oppfattes som lite verdifullt som friområde. En utbygging med boliger i dette området vil tilsynelatende ikke ha noen e konsekvenser for friluftsliv eller folkehelsen. Men en har ennå ikke oversikt over omfanget av de offentlige eller private tilrettelegginger som kan komme i årene fremover. OK-avdelingen påpeker viktigheten av å avsette nok areal slik at en har rom for framtidig utvidelse - en kanskje ikke ser behov for i dag. Ubetydelig Tabell 9: Konsekvensvurdering for delområde 1. Blå pil viser konsekvens ved utbygging 5.2 Delområde 2 Delområde 2 er satt av som skoletomt. Innenfor dette området er det planlagt å bygge 1-10 skole, med uteområder, parkering mv. Det planlegges også barnehage, flerbrukshall og muligens ny videregående skole. En del av dette området består av jordbruksareal som vil bli borte ved en utbygging av planlagt tiltak. For jordbruksinteresser vil tapet av arealet ha vesentlige konsekvenser, men for friluftslivet, nærmiljøet, folkehelsen og barn og unges interesser vil en endret bruk av arealet være av mindre betydning. Allikevel er kulturlandskapet en ressurs og en utbygning vil kunne føre til e konsekvenser også for disse hensynene. Friområdet nord for jordbruksarealet er lite brukt til friluftsliv og har få verdier for nærmiljøet, folkehelse og barn og unges interesser i dag. Friområdet sør for jordbruksarealet er lite brukt til friluftsliv, men har et potensial til å bli mer brukt om det gjøres tiltak. Beretelva renner gjennom, men er forurenset og lite tiltalende. Det bør vurderes om elven kan renses og utbedres slik at områdene på begge sider av elven kan brukes av befolkningen. Legger man Beretelva i rør vil man miste denne friluftslivskvaliteten. Negativt er også at elva med omkringliggende permeable overflate mister fordrøyningskapasitet for overflatevann hvis den bygges ned/legges i rør. Dette må anskueliggjøres i den videre planlegging av skole osv i området. Ved å ta hensyn til elven i planleggingen vil tiltakene kunne gi e konsekvenser for temaene i denne utredningen. Ubetydelig Tabell 10: Konsekvensvurdering for delområde 2. Blå pil viser konsekvens ved utbygging uten avbøtende tiltak, mens grønn pil viser konsekvens ved utbygging med avbøtende tiltak.

22 Delområde 3 I delområde 3 er det planlagt utbygging av et visningssenter/newton læringssenter og laboratorier/forskning. Deler av området er allerede tilrettelagt for utbygging ved at det fylt ut og planert. Den sørlige delen av delområdet trekker seg inn i friluftslivsområdet i delområde 4. Den allerede utfylte og planerte delen av området har få verdier for temaene i denne utredningen. Stien/gangveien fra eksisterende avløpsrenseanlegg og ned til delområde 4 er det naturlige inngangspartiet til friluftslivsområdet og således viktig for friluftslivet og nærmiljøet. Beretelva renner ut i havet innenfor dette området og legger på mange måter skillet mellom bebygd areal og inngrepsfritt friluftsområde. Som resten av nedre del av elven, er utløpet forurenset og lite innbydende til bruk som friluftslivsområde (se figur 17). En utbedring vil kunne øke kvalitetene til området og gi en god inngangsport til friluftslivsområdet mot havet og vil kunne bli en lun og trivelig plass for turer, lek og rekreasjon. En videreføring av fyllingen og utbygging vil derimot ødelegge disse kvalitetene. Det vil være vanskelig å bygge ut dette området og samtidig holde elven åpen og sikre god bruk for friluftslivet. Figur 17: Beretelva renner ut i havet og har potensiale til å bli et attraktivt sted. Foto: Bodø Kommune Delen av delområde 3 som ligger sør for elven er en naturlig del av friluftslivsområdet innenfor delområde 4. En utbygging på sørsiden av elven vil kunne ha konsekvenser godt utenfor byggegrensen. Blant annet ved at det inngrepsfrie utrykket vil bli redusert.

23 22 Av hensyn til temaene i denne utredningen vil det ikke være ønskelig med en utbygging i området rundt elveutløpet og på sørsiden av elven da dette vil gi e e konsekvenser. Bevarer man sørsiden av elven urørt og gjør en forskjønning og opprenskning av elveutløpet vil det gi e konsekvenser for friluftslivet, nærmiljøet, folkehelsen og barn og unges interesser (0-alternativ med tiltak). Må det allikevel bygges i dette området vil det være et bedre alternativ å holde bebyggelsen så lav som mulig og således kun ta elveutløpet som ikke er særlig brukt i dag. På den måten vil man begrense de konsekvenser utbyggingen får for friluftslivsområdet i delområde 4. Ubetydelig Tabell 11: Konsekvensvurdering for delområde 3. Blå pil viser konsekvens ved utbygging uten avbøtende tiltak, mens grønn pil viser konsekvens ved utbygging med avbøtende tiltak 5.4 Delområde 4 Delområde 4 er planlagt bevart som friluftsområde. Utbyggingen vil likevel få konsekvenser for dette området. Spesielt om det bygges sør i delområde 3. Det planlegges etablering av nytt avløpsrenseanlegg. Konsulent har foreslått plassering på vestsiden av veien inn i friluftsområdet. Av hensynet til 100-metersbeltet langs strandsonen vil avløpsrenseanlegget måtte plasseres i området langs veien slik figur 18 viser.

24 23 Figur 18: Planlagt avløpsrenseanlegg plasseres innenfor oransje oppmerking For friluftsliv, nærmiljø, folkehelse og barn og unges interesser vil en opparbeiding av et område på rundt 5 dekar midt inne i friluftslivsområdet føre til en endring i områdets preg av uberørthet. I tillegg vil det kunne dele området i to slik at det ikke blir noen naturlig ferdsel i retningen øst-vest. Ferdsel i retningen nord-sør vil også kunne bli berørt om avløpsrenseanlegget virker som en barriere. Et bygg med en høyde på 5 meter vil være synlig fra flere vinkler og vil dermed redusere friluftslivsfølelsen når man beveger seg i området. Avløpsrenseanlegget vil også føre til en økning av biltrafikk inn i området. Det vil av disse hensyn ikke være ønskelig med et slikt tiltak inne i friluftslivsområdet da det har for e e konsekvenser. Må avløpsrenseanlegget allikevel plasseres inne i dette området må det stilles strenge krav til utforming, ryddighet og tilgjengelighet til friluftslivsområdet. Utforming Bygg og anlegg må tilpasses terrenget i så grad som mulig Bygg og anlegg må ikke være høyere i terrenget enn det av tekniske årsaker er behov for. Bygg og anlegg bør ha en arkitektonisk utforming som gir en opplevelse for forbipasserende og brukere av området Bygg og anlegg bør tilpasses omgivelsene i form og farge

25 24 Ryddighet Bygg og anlegg må ikke skjemme for omgivelsene Rydding av uteområdene og vedlikehold av bygg og anlegg er ekstra viktig i et slikt område Tilgjengelighet Anlegget må ikke sperre for ferdsel Naturlige korridorer og stier må bevares Ubetydelig Tabell 12: Konsekvensvurdering for delområde 4. Blå pil viser konsekvens ved utbygging uten avbøtende tiltak, mens grønn pil viser konsekvens ved utbygging med avbøtende tiltak 5.5 Konklusjon Planlagt utbygging vil legge beslag på totalt nesten 30 % av friområder/grønnstruktur i Mørkvedbukta. Av verdivurderingen er det avdekket at det i all hovedsak kun er delområde 4 som har større verdier for friluftsliv, nærmiljø, folkehelse og barn og unges interesser. I delområde 4 vil det ikke være særlig e inngrep fra den planlagte utbyggingen, bortsett fra nytt avløpsrenseanlegg. For delområde 1 vil en endring i arealbruken kunne gi e virkninger. I delområde 2 vil en utbedring av Beretelva kunne gi et nytt blågrønt element i området, som har vært lite benyttet tidligere. Et tap av kulturlandskapet vil derimot kunne gi noen e konsekvenser for friluftslivet, nærmiljøet og folkehelsen. I delområde 3 vil en utbygging på allerede utfylt område ikke ha noen e konsekvenser. Utbygging i elveutløpet samt på sørsiden av elven vil derimot ha e konsekvenser for friluftslivet, nærmiljøet, folkehelsen og barn og unges interesser, ved at man mister et potensielt attraktivt område og reduserer urørtheten i friluftslivsområdet. 5.6 Anbefaling Delområde 1 kan bygges ut som planlagt uten at dette gir noen e konsekvenser for friluftslivet, nærmiljøet, folkehelsen eller barn og unges interesser. I ytterste konsekvens kan utbygging her få e konsekvenser hvis offentlig og privat tjenesteyting i framtiden vokser mer enn forutsett. En utbygging i delområde 2 bør ta hensyn til Beretelva og inkorporere denne som en åpen elv i den videre planleggingen. Det må gjøres en vurdering av hvor mye av jordbruksarealet som må bygges ned. For delområde 3 vil en utbygging av den nordlige delen være uproblematisk for temaene i denne utredningen så lenge adkomsten til friluftsområdet forblir oversiktlig og med gode

26 25 parkeringsmuligheter. Elveutløpet til Beretelva er ikke mye benyttet som friluftslivsområde i dag. Det har allikevel et potensial til å bli det. Enten som noe eget på denne siden av veien eller i samspill med resten av elva på den andre siden. Det er viktig å holde et tydelig skille mellom det bebyggede området og det inngrepsfrie friluftslivsområdet. Elveutløpet fungerer som et naturlig skille og gjør at overgangen blir oversiktlig. Den sørlige delen av delområde 3 oppfattes som en naturlig del av friluftsområdet i delområde 4 og bør holdes inngrepsfri. Bebyggelse bør, hvis fornuftig, holdes på et høydenivå som ikke gjør det for synlig i terrenget fra delområde 4. Delområde 4 må holdes så inngrepsfritt som mulig. Andre plasseringer utenfor dette friluftslivsområdet bør vurderes for etableringen av avløpsrenseanlegget. Er ingen andre lokaliseringer mulige må tiltaket følge strenge krav til utforming, ryddighet og tilgjengelighet til friluftslivsområdet for å begrense konsekvensene, slik som beskrevet i avsnitt 5.4. Figur 19: Grønn markering er anbefalt utbyggingsområde. Det bør ikke bygges innenfor gul markering og absolutt ikke innenfor rød 6 Konsekvensvurderte innspill Konsekvensvurderte innspill i denne utredningen er kun konkrete forslag til andre tiltak enn de som er foreslått gjennom planprogrammet. Generelle innspill eller innspill som omhandler poengteringer og lignende vil ikke bli konsekvensutredet. De foreslåtte tiltakene vil vurderes opp mot dagens situasjon og etter temaene i denne utredningen. Deretter vil det være en anbefaling om tiltaket bør tas med i den videre planleggingen eller ikke.

27 6.1 Innkomne innspill 1. Mørkvedodden småbåthavn (F1) o Gnr/bnr: Deler av 42/3 og 9 o Forslagsstiller: Mørkved Båtforening o Dagens situasjon: Friluftslivsområde o Planstatus: LNFR Offentlig friområde o Beliggenhet: I sør mot fjorden, midt i planområdet o Foreslått tiltak: Småbåthavn; båter, klubbhus o Areal: ca. 10 daa 2. Boliger på eiendommen 43/13 (F2) o Gnr/bnr: 43/13 o Forslagsstiller: Øyvind Kvig og Bjørg Luther o Dagens situasjon: Jordbruksareal o Planstatus: LNFR Jord- og skogbruk o Beliggenhet: Øst for planområdet o Foreslått tiltak: Omregulering fra LNFR til boligformål o Areal: ca. 44 daa 3. Skileikanlegg (F3) o Gnr/bnr: 42/5 o Forslagsstiller: Heidi Mørkved o Dagens situasjon: Friområde o Planstatus: Fremtidig tjenesteyting o Beliggenhet: På grensen mellom delområde 1 og 2, i vest o Foreslått tiltak: Etablering av et skileikanlegg o Areal: ca. 4 6 daa 4. Boliger på eiendommen 42/7 (F4) o Gnr/bnr: 42/7 o Forslagsstiller: Lise Mørkved o Dagens situasjon: Friområde o Planstatus: Fremtidig tjenesteyting o Beliggenhet: Nordøst i planområdet og hovedsakelig innenfor delområde 2 o Foreslått tiltak: Regulering til bolig o Areal: ca daa 5. Ny jernbanekryssing og kryssing av rv. 80 (F5) o Gnr/bnr: 42/63 og 143/2 o Forslagsstiller: Statens vegvesen o Dagens situasjon: Kryssing skjer vest for plantasjen o Planstatus: Bebyggelse og anlegg Jernbane, kjørevei o Beliggenhet: Nord for planområdet o Foreslått tiltak: Ny overgang for myke trafikanter over jernbane og vei øst for plantasjen o Areal: 26

28 Mørkvedodden småbåthavn (F1) Mørkved båtforening har foreslått å etablere en ny småbåthavn med plass til båter og et klubbhus midt i friluftslivsområdet (se figur 20). Figur 20: Foreslått område for ny småbåthavn vist med blå markering Av hensyn til friluftsliv, nærmiljø, folkehelse og barn og unges interesser vil det ikke være ønskelig med et slikt tiltak midt i det godt brukte friluftslivsområdet. Tiltaket vil kreve betydelige inngrep i landskapet og redusere mengden uberørte områder til et meget lavt terrengnivå. Konsekvensene vil være alt for e til å kunne anbefale et slikt tiltak, selv med mulige avbøtende tiltak. Ubetydelig Tabell 13: Konsekvensvurdering for småbåthavn 6.3 Boliger på eiendommen 43/13 (F2) Forslagsstiller ønsker å omregulere hele eller deler av eiendommen 43/13 fra LNFR til boligformål. Denne eiendommen grenser opp mot områdeavgrensningen i øst (se figur 21).

29 28 Figur 21: Foreslått område for boliger markert i blått Av hensyn til friluftsliv, nærmiljø, folkehelse og barn og unges interesser vil det ikke være ønskelig med en boligutbygging i dette området. e deler av skogsarealet blir brukt til friluftsliv og det går stier gjennom området som også er benyttet. For disse interessene vil det være t om området forblir slik det er i dag. En utbygging av boliger vil bidra til å privatisere friområdene også utover denne eiendommen. De nordlige delene av friluftslivsområdet innenfor områdeavgrensningen blir således mindre attraktive og mister verdier. En utbygging av kulturlandskapet på Bertnes innenfor hensynssonen for landbruk vil ikke være i tråd med intensjonene for kommuneplanens bestemmelser. Det anbefales ikke å ta med dette innspillet i den videre planleggingen. Ubetydelig Tabell 14: Konsekvensvurdering for boliger på eiendommen 43/ Skileikanlegg (F3) Det har blitt foreslått å etablere et skileikanlegg på grensen mellom delområde 1 og 2 i vest (se figur 22).

30 29 Figur 22: Foreslått område for skileikanlegg er markert i blått Av hensyn til friluftsliv, nærmiljø, folkehelse og barn og unges interesser vil et skileikanlegg være et t tiltak i dette området. Området er lite brukt i dag og en opparbeiding vil således ikke ødelegge for andre friluftslivsinteresser mv. Skileikanlegget kan opparbeides i samsvar med skoletomten, eller som en del av en eventuell bydelspark. Det anbefales å ta tiltaket med videre i planleggingen. Ubetydelig Tabell 15: Konsekvensvurdering for skileikanlegg 6.5 Boliger på eiendommen 42/7 (F4) Forslagsstiller ønsker å regulere deler av eiendommen 42/7 til boligformål. Tiltaket er nordøst i delområde 2 (se figur 23).

31 30 Figur 23: Foreslåtte områder for boliger er markert i blått I forhold til dagens bruk av området med hensyn til friluftsliv, nærmiljø, folkehelse og barn og unges interesser vil tiltaket ikke ha noen særlige e konsekvenser for den e parsellen. En boligbygging på den lille parsellen vil kunne privatisere og hindre mulig ferdsel langs elva som går forbi dette området. Såfremt at det gjøres tiltak slik at en bolig på den lille parsellen ikke reduserer kvalitetene av elva kan det være mulig også å bygge her. Planlegging av mulige boliger må gjøres i samsvar med arealbehovet for skolen osv. Det anbefales å ta innspillet med videre i planleggingen. Ubetydelig Tabell 16: Konsekvensvurdering for boliger på eiendommen 42/7

32 Ny jernbanekryssing og kryssing av rv. 80 (F5) Utbygging av skole mv. i Mørkvedbukta vil føre til økt aktivitet av barn og unge i bydelen. Disse vil bevege seg i aksen nord/syd over riksveien og jernbanen. Man velger som regel raskeste vei og eksisterende overgang på vestsiden av Plantasjen kan virke som en omvei. Det er derfor ønskelig med en ny sikker kryssing på østsiden av Plantasjen (se figur 24). Tiltaket er nord for planavgrensningen. Ny sikker kryssing av østsiden av Plantasjen ligger inne i Figur 24: Ny kryssing er foreslått innenfor blå markering. Dagens kryssing er vist med oransje og Plantasjen er vist med grønn markering prosjektet «Bypakke Bodø». Prosjektet er vedtatt gjennomført. Ubetydelig Tabell 17: Konsekvensvurdering for ny kryssing av jernbane og rv. 80

33 Konklusjon innspill Under høringsrunden for planprogrammet er det kommet flere innspill og de foreslåtte tiltakene er konsekvensvurdert i denne utredningen for friluftsliv, nærmiljø, folkehelse og barn og unges interesser. Plasseringen til de fem vurderte innspillene er vist i figur 25 med fargekoder som viser om tiltaket anbefales tatt med videre i planleggingen eller ikke. Figur 25: Tiltakenes plassering i forhold til områdeavgrensningen. Grønn markering viser de tiltak som anbefales videreført i planleggingen, mens rød markering viser de tiltak som av hensyn til temaene i denne utredningen ikke anbefales tatt med videre.

Konsekvensutredning reguleringsplan Tverlandet skole

Konsekvensutredning reguleringsplan Tverlandet skole KU Tverlandet skole - Kulturminner og kulturmiljø - Naturmangfold - Friluftsliv - Landskap - Forurensning - Sikring av jordressurser (jordvern- utredes særlig med tanke på å ivareta matjorda for framtidige

Detaljer

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde.

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2014 65772/2014 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 27.11.2014 Vedtak om offentlig ettersyn og høring

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Rapportens tittel: Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde,

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Varsel om planoppstart detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for hotell på Rønvikfjellet med forhandling om utbyggingsavtale, Bodø kommune

Varsel om planoppstart detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for hotell på Rønvikfjellet med forhandling om utbyggingsavtale, Bodø kommune Iht. adresseliste Deres ref.: Vår ref.: Dato: 5174690/Varsel om planoppstart hotell på 2017-11-01 Rønvikfjellet Varsel om planoppstart detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for hotell på Rønvikfjellet

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 Forslagsstiller og grunneier: Steigen kommune Eiendom: Gnr. 21 bnr. 17 Formål:

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

DROTTNINGBORG DETALJREGULERING FORSLAG TIL PLANPROGRAM

DROTTNINGBORG DETALJREGULERING FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 (11) DROTTNINGBORG DETALJREGULERING Oppdragsgiver Drottningborg Videregående skole v/ Norsk Luthersk Misjonssamband Rapporttype Forslag til planprogram 2016.01.27 DROTTNINGBORG DETALJREGULERING FORSLAG

Detaljer

Detaljreguleringsplan Støodden. 1 30.5.2013 6 APM BO BAN Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Detaljreguleringsplan Støodden. 1 30.5.2013 6 APM BO BAN Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Detaljreguleringsplan Støodden Temautredning Støodden utvikling AS Dato: 30. mai 2013 Oppdrag / Rapportnr. 312941 / 12 Tilgjengelighet Ikke begrenset Utarbeidet

Detaljer

OPPDRAGSNAVN Tittel Oppdragsnr: xxxxxxx Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11. OPPDRAGSGIVER Per Ola Jentoft Bjørn Rognan OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON

OPPDRAGSNAVN Tittel Oppdragsnr: xxxxxxx Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11. OPPDRAGSGIVER Per Ola Jentoft Bjørn Rognan OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11 Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no

Detaljer

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune 1. Formål 1.1 Formål med planarbeidet Formålet med denne reguleringsplanen

Detaljer

Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Kommunedelplan for Solfjellsjøen

Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Kommunedelplan for Solfjellsjøen Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Kommunedelplan for Solfjellsjøen 2012 2022 Dato: 06.02.2012 Navn på plan/tiltak: Kommunedelplan for Solfjellsjøen Planid: 2012001 Kommune: Dønna Tiltakshaver: Dønna

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

Områdereguleringsplan Folldal sentrum Planbeskrivelse

Områdereguleringsplan Folldal sentrum Planbeskrivelse Områdereguleringsplan Folldal sentrum Planbeskrivelse Sentrum sett fra sør, FV29 i forgrunnen. Bilde fra Norgei3D Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag Planarbeidet omfatter endring av reguleringsplan R01

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Fastsettelse av planprogram. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/

R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Fastsettelse av planprogram. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/ R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Fastsettelse av planprogram Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/02835-26 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 24.08.2017

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LANDBASERT FISKEOPDRETTSANLEGG MED TILHØRENDE SLAKTERI OG INFRASTRUKTUR KONSEKVENSUTREDNING. Tema 6 Friluftsliv og rekreasjon

REGULERINGSPLAN FOR LANDBASERT FISKEOPDRETTSANLEGG MED TILHØRENDE SLAKTERI OG INFRASTRUKTUR KONSEKVENSUTREDNING. Tema 6 Friluftsliv og rekreasjon REGULERINGSPLAN FOR LANDBASERT FISKEOPDRETTSANLEGG MED TILHØRENDE SLAKTERI OG INFRASTRUKTUR KONSEKVENSUTREDNING Tema 6 Friluftsliv og rekreasjon Konsekvensutredning for: Tiltakshaver Kommune Konsulent

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

VURDERING ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER

VURDERING ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 606936-01 Reguleringsplan Åsane sykehjem Dato: 07.04.2017 Skrevet av: Kjersti Møllerup Subba Kvalitetskontroll: Katrine Bjørset Falch VURDERING ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF1: Utvidelse av Oredalen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens arealdel.

Detaljer

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Planident 1665-2015-003 TYDAL KOMMUNE 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Forord Tydal kommune legger med dette

Detaljer

DN - Håndbok nr Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Seminar universell utforming september 2009

DN - Håndbok nr Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Seminar universell utforming september 2009 DN - Håndbok nr. 25-2004 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Seminar universell utforming 10.-11. september 2009 Målsettingen med DN håndbok 25-2004 er å presentere en metode som; kommunene

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold

Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold B17 Lauvåsen 2 N6 Ørntuva 4 SBH Småbåthavn 5 B# Bunesåsen 7 N5 Næringsområde Lauvåsen 9 B17 Lauvåsen Navn Gnr/ bnr Forslagsstiller

Detaljer

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Tabell over forslagets konsekvenser (KU)

Tabell over forslagets konsekvenser (KU) Tabell over forslagets konsekvenser (KU) Konsekvenser av planforslaget framgår av tabell nedenfor, foruten i planbeskrivelsen generelt. Konsekvensene av KDP for Lade og Leangen er utredet med bakgrunn

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF 13: Boligutbygging Morskogen Innledning Forslagstillers logo Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai BODALSJORDET DETALJREGULERING Åpent møte 22. mai Dagsorden 1. Forslagsstiller og plankonsulent 2. Hva er en detaljreguleringsplan 3. Medvirkning 4. Overordnet plan for området 5. Innkomne merknader ved

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Nesodden kommune. Høringsforslag. Rullering kommuneplanens arealdel Arealbruksendringer 2.gangs høring

Nesodden kommune. Høringsforslag. Rullering kommuneplanens arealdel Arealbruksendringer 2.gangs høring Høringsforslag Nesodden kommune Rullering kommuneplanens arealdel 2011-2023 Arealbruksendringer 2.gangs høring 30.06.2015 Innhold Innledning... 3 A4-01 Justering av tidligere vedtak... 4 A4-03 Boligbebyggelse

Detaljer

Saksframlegg vedtak områdereguleringsplan Mørkvedbukta skoleområde.

Saksframlegg vedtak områdereguleringsplan Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19. 06.2015 46079/2015 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 01. 09.2015 Bystyret 10.09.2015 Saksframlegg vedtak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN 16122017001 Arkivsaksnr.: 17/177-2 FORESPØRSEL OM REGULERING AV OMRÅDE MÅLBAKKEN SAMT TILSTØTENDE OMRÅDE NORD/NORDVEST FOR MÅLBAKKEN Ferdigbehandles i:

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter)

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter) 2.3 Mal for referat oppstartsmøte REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE Plannavn: Detaljreguleringsplan Bodøsjøen B7-3 og A1 Planid: 2015014 Møtedato: 25.06.15 Deltakere fra forslagsstiller: Roy B. Nilssen (Corponor)

Detaljer

Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika

Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika Herredshuset, 12. oktober 2016 Knut Kaspersen, Bodø kommune - Byplan Mandat Komite for plan, næring og miljø, vedtak 04.09.2014: «Komite

Detaljer

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 816 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Planbeskrivelse 71/8 Øra, 816 Reipå Side 1 av 7 7. oktober 2010 Reguleringsplan for

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa MELØY KOMMUNE ALT.2 Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 2. august 2011 Planbeskrivelse Hyttefelt H601, 8178 Halsa Side 1 av 8 2. august 2011 Reguleringsplan

Detaljer

Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre Eiker

Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre Eiker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/803-01.06.2016 Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre

Detaljer

Detaljregulering Brygga II Verdal kommune

Detaljregulering Brygga II Verdal kommune Stiklestad Eiendom AS Detaljregulering Brygga II Verdal kommune Høringsutkast november 2013 2012-06-29 Oppdragsnr.: 5135220 A 15.01.2014 Justert etter høring habro 06.11.2013 Høringsutkast planprogram

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

1. OVERSKRIFT 1: (TIMES NEW R, 14 PKT, FET, VENSTREJUSTERT, STORE BOKSTAVER, NUMMERERT)

1. OVERSKRIFT 1: (TIMES NEW R, 14 PKT, FET, VENSTREJUSTERT, STORE BOKSTAVER, NUMMERERT) Denne malen fylles ut av fagkyndig ved utarbeidelse av forslag til planprogram til offentlig ettersyn Om malen Malen er laget i Microsoft Word 2002 og bygd opp ved hjelp av stiler. Bruk de forhåndsdefinerte

Detaljer

Våler kommunes verdsetting av friluftslivsområder - forslag til høring

Våler kommunes verdsetting av friluftslivsområder - forslag til høring Saksbehandler ArkivsakID Per Arnesen 15/539 Saksnr Utvalg Type Dato 006/17 Eldre og funksjonshemmedes råd PS 14.03.2017 014/17 Kultur og oppvekst PS 15.03.2017 021/17 Næring, miljø og teknisk PS 16.03.2017

Detaljer

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter 1 Vikan - Konsekvensutredning (Eksempel) Dagens formål: Foreslått formål: Arealstørrelse: Forslagsstiller: LNF LNF b) Spredt bolig Ca. 150 daa Per Ottar Beskrivelse: Området er en utvidelse av eksisterende

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Detaljregulering Brygga II Verdal kommune

Detaljregulering Brygga II Verdal kommune Stiklestad Eiendom AS Detaljregulering Brygga II Verdal kommune Høringsutkast november 2013 2012-06-29 Oppdragsnr.: 5135220 06.11.2013 Høringsutkast planprogram habro IJR Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

E6 Tana bru. Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv

E6 Tana bru. Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv E6 Tana bru Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv Region nord Vegavdeling Finnmark Plan og forvaltning Dato:17. september 2012 E6 Tana bru Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv Alle

Detaljer

ROAN KOMMUNE. KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015 Tilleggsutredning for Farmannsøya. Høring og offentlig ettersyn i perioden

ROAN KOMMUNE. KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015 Tilleggsutredning for Farmannsøya. Høring og offentlig ettersyn i perioden ROAN KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015 Tilleggsutredning for Farmannsøya Høring og offentlig ettersyn i perioden 4.9.2015-23.10.2015 Farmannsøya i Roan Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Kommuneplanens arealdel

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PLANPROGRAM - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PÅ KVANNESLANDET DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM 23.10.15 LILLESAND KOMMUNE 1 av 12 PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer

Tema 3 Jordvern. Vedlegg:

Tema 3 Jordvern. Vedlegg: REGULERINGSPLAN FOR LANDBASERT FISKEOPDRETTSANLEGG MED TILHØRENDE SLAKTERI OG INFRASTRUKTUR KONSEKVENSUTREDNING Tema 3 Jordvern Konsekvensutredning for: Tiltakshaver Kommune Konsulent Prosjekt nr. / navn

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Alta kommune, Avd. for Samfunnsutvikling Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SKOLETOMTA VASSÅS PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR SKOLETOMTA VASSÅS PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR SKOLETOMTA VASSÅS Utvidet planområdet FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR MOSS

KOMMUNEPLAN FOR MOSS KOMMUNEPLAN FOR MOSS 2011022 KONSEKVENSUTREDNING - KOLONIHAGER FUGLEVIK Kommuneplaner for arealbruk som fastsetter rammer for utbygging skal alltid konsekvensutredes ifølge Forskrift om konsekvensutredninger

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.03.2009 Saksnr.: 200608220/25

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Orientering i formannskapet Planprogram for Knive og Lolland

Orientering i formannskapet Planprogram for Knive og Lolland Orientering i formannskapet 13.09.2016 Planprogram for Knive og Lolland 13.09.2016 Bakgrunn Initiativ fra grunneiere Grunneierne ønsker å starte planprosessen Det skal utarbeides områdeplan med tilhørende

Detaljer

Forslag til detaljregulering for deler av Finnkonneset, Festvåg

Forslag til detaljregulering for deler av Finnkonneset, Festvåg Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.09.2013 61738/2013 2011/5606 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/62 Komite for plan, næring og miljø 17.10.2013 13/150 Bystyret 31.10.2013 Forslag

Detaljer

Reguleringsplan for FB110 Tukthuset Ytre Meløy, 8157 Meløy

Reguleringsplan for FB110 Tukthuset Ytre Meløy, 8157 Meløy Reguleringsplan for FB110 Tukthuset Ytre Meløy, 8157 Meløy MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 18. april 2017 Planbeskrivelse FB110 Tukthuset, 8157 Meløy Side 1 av 8 18. april 2017 Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

Kommentarer til innspill og merknader i forbindelse med varsel om oppstart

Kommentarer til innspill og merknader i forbindelse med varsel om oppstart Vedlegg 15 Kommentarer til innspill og merknader i forbindelse med varsel om oppstart Høringsperioden var 10.10.2015-20.11.2015. Det var ved høringsfristens utløp kommet inn til sammen 14 kommentarer og

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Sak: Områdereguleringsplan Mørkvedbukta, PI Forfatter: Kari Valberg

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Sak: Områdereguleringsplan Mørkvedbukta, PI Forfatter: Kari Valberg Risiko- og sårbarhetsanalyse Sak: Områdereguleringsplan Mørkvedbukta, PI 201301 Forfatter: Kari Valberg Forslagsstiller til planforslag: Bodø kommune v/ OK-avdelingen Dato:4.9.2014 Metode Vurdering av

Detaljer

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN Planbeskrivelse Røros kommune Plankartet Bestemmelsene er Reguleringsplan for Idrettsparken - Røros 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Forslagsstiller...

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012 Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter Informasjonsmøte 19. mars 2012 Dagsorden Hva er en kommunedelplan? Informere om planarbeidet: Ulike hensyn, begrensninger og muligheter Prosessen videre Hva

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM Oppdragsgiver Oppdragsgiver Narvik Narvik VAR VAR Planfase Planprogram til vedtak Planprogram til vedtak Dato Dato 2014-06-04 2014-05-09 DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM NARVIK KOMMUNE S

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget /17

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget /17 Saksnr.: 2017/13754 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 199763/2017 Klassering: Bukkholmen Saksbehandler: Adrian Stjern Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.11.2017 126/17 Forslag til oppheving

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK10: Utbygging av fritidsboliger ved Knatvold camping

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK10: Utbygging av fritidsboliger ved Knatvold camping Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK10: Utbygging av fritidsboliger ved Knatvold camping Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Forslag til planprogram for. Reguleringsendring Kattamyre Plannr _01 Eigersund kommune. Forslag til planprogram for

Forslag til planprogram for. Reguleringsendring Kattamyre Plannr _01 Eigersund kommune. Forslag til planprogram for for Reguleringsendring Kattamyre Plannr 19880006_01 Eigersund kommune for reguleringsendring Kattamyre Datert: 05.05.2014 Revidert: 12.08.14 Fastsatt: RD.014/14 dato: 04.09.2014 Side 1 1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng og Trine-Marie Fjeldstad Leknes, fredag 1. mars Foto: Bjørn Erik Olsen Innhold Kommuneplanlegging tilpasset utfordringene i Nordland Planstrategi og kommuneplan Overordnede

Detaljer

AGDERBYGG PLANPROGRAM

AGDERBYGG PLANPROGRAM AGDERBYGG PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KROSSNESVEIEN 20/62 M.FL. ÅROS, SØGNE KOMMUNE Utarbeidet august 2010 av 3018 EFL 1 FORORD Agderbygg har igangsatt planarbeid med utarbeidelse av områdereguleringsplan

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Reguleringsplan med Konsekvensutredning

Reguleringsplan med Konsekvensutredning Reguleringsplan med Konsekvensutredning Plan ID 2017002 Forslag til planprogram for planområdet «Vermundsberget» Planen utarbeidet for Roys vedsalg AS av Bygg-Team AS v/ Line Nordholm Karlstad Planen utformes

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 (12) DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEGEVAKT OG KOMMUNAL ØYEBLIKKELIG HJELP - ARENDAL KOMMUNE Oppdragsgiver Arendal Eiendom KF Rapporttype Forslag til planprogram 2017.14.06 REGULERING, LEGEVAKT OG KOMMUNAL

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd.

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Tiltak Oppstart av reguleringsplanarbeid for Auma fjellbrudd i Tynset kommune. Tiltakshaver Norges Vassdrag

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer