KU Mørkvedbukta Friluftsliv, nærmiljø, folkehelse, barn og unges interesser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KU Mørkvedbukta Friluftsliv, nærmiljø, folkehelse, barn og unges interesser"

Transkript

1 KU Mørkvedbukta Friluftsliv, nærmiljø, folkehelse, barn og unges interesser

2 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Metodikk Innledende beskrivelse Verdivurdering Vurdering av virkning og konsekvenser Samlede konsekvens Datamateriale Forutsetninger / avbøtende tiltak Samlet vurdering Influensområde Planstatus Planlagt utbygging Verdivurdering av dagens situasjon Verdsettingsskjema Delområde Delområde Delområde Delområde Helhetlig vurdering Konsekvensvurdering av tiltakene i planprogrammet Delområde Delområde Delområde Delområde Konklusjon Anbefaling Konsekvensvurderte innspill Innkomne innspill Mørkvedodden småbåthavn (F1) Boliger på eiendommen 43/13 (F2) Skileikanlegg (F3) Boliger på eiendommen 42/7 (F4)... 29

3 2 6.6 Ny jernbanekryssing og kryssing av rv. 80 (F5) Konklusjon innspill Forsidebilde: Befaring Mørkvedbukta 22. juli Foto: Bodø Kommune.

4 3 1 Innledning Planprogrammet for Mørkvedbukta områdereguleringsplan ble vedtatt 24.april 2014 og fastsetter rammene for planprosess og planinnhold. De utredningstemaer som ble vedtatt i planprogrammet, er tatt med i pkt Naturmangfold og naturverdier vil bli utredet i en egen konsekvensutredning, mens trafikkforhold mv. vil bli utredet gjennom en egen trafikkanalyse. Resterende temaer fra planprogrammet vil inngå i planbeskrivelsen. Denne konsekvensutredningen baseres på digitale data som er tilgjengelige på internett og på nye registreringer, rapporter og temaplaner som er utarbeidet i forbindelse med denne planen, samt annet kommunalt planarbeid. Konsekvensutredningen vil omhandle menneskelig aktivitet i området, med temaene friluftsliv, nærmiljø, folkehelse samt barn og unges interesser. Følgende definisjoner og retningslinjer er lagt til grunn for utredningen: Friluftsliv Friluftsliv er av Klima- og Miljødepartementet definert som «opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse». Motorisert fritidsaktivitet defineres ikke som friluftsliv. Nærmiljø Nærmiljø defineres i Håndbok V712/140 som «menneskers daglige livsmiljø». Det knyttes altså til opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolig- og tettstedsnære uteområder, byrom, parker og friluftslivsområder. Folkehelse Lov om folkehelsearbeid av 2011 definerer folkehelse som «befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning». Planleggingen skal opprettholde, bedre og fremme folkehelsen. I dette ligger nødvendigheten av å styrke verdier som gir det enkelte individ og grupper muligheter for ansvar, delaktighet, solidaritet, mestring og kontroll over eget liv og situasjon. Barn og unges interesser Etter plan- og bygningsloven av 2008 er det krav om at det skal legges til rette for gode bomiljøer med gode oppvekst og levekår. Barn og unge er ikke rettighetshavere i formell forstand og vil derfor ha vanskeligheter med å medvirke i en høringsprosess. Hensynet til deres interesser må derfor ivaretas gjennom andre metoder, slike som barnetråkkregistreringer. At barn og unge får anledning til å medvirke, på et så tidlig stadium som mulig, i planprosessen er grunnleggende for planleggingen.

5 4 2 Metodikk 2.1 Innledende beskrivelse Det gjøres en enkeltvis vurdering av innspill på nye områder og på det som foreslås av kommunens organer. Det benyttes et utredningsskjema som følger metodikken beskrevet under. Beskrivelse av utbyggingsformål Nærmere beskrivelse av innholdet i de konkrete tiltakene. Beskrivelse av dagens situasjon og områdeverdi Gjeldende planstatus Dagens bruk / brukerinteresser Kartlagte verdier 2.2 Verdivurdering I tillegg til beskrivelsen foretas en fastsetting av dagens verdi ut fra følgende skala: * verdi ** verdi *** verdi Der det ikke foreligger tilgjengelige data og informasjon om gjeldende areal, er dette angitt som «ikke kjent». 2.3 Vurdering av virkning og konsekvenser Nye eller endrede utbyggingsformål skal vurderes i forhold til virkning og konsekvenser for evt. verdiene i området, områdets egnethet, konsekvenser for tilgrensende områder og for muligheten til å oppnå planens målsettinger. Konsekvenser av alternative utbyggingsstrategier vil også utredes. Utredningstema og kjent kunnskap som det tas utgangspunkt i, er angitt i tabellen under (tabell 1). Virkninger og konsekvenser angis i henhold til følgende skala og ses i sammenheng med dagens situasjon: - 4 = e e virkninger / konsekvenser - 3 = e e virkninger / konsekvenser - 2 = e virkninger / konsekvenser - 1 = Små e virkninger / konsekvenser 0 = Ingen virkninger / konsekvenser + 1 = Små e virkninger / konsekvenser + 2 = e virkninger / konsekvenser + 3 = e e virkninger / konsekvenser + 4 = e e virkninger /konsekvenser

6 5 2.4 Samlede konsekvens Temaenes status og verdi og tiltakets omfang er sammenstillet. Samlede konsekvens angis på en nidelt-skala fra meget konsekvens (+4) til meget konsekvens (- 4). Konsekvensutredningen skal si noe om hvilke grep som kan være aktuelle for å redusere eventuelle e konsekvenser. 2.5 Datamateriale Tabellen under er en sjekkliste for hvilke tema som skal vurderes og hvilke datamaterialer som er kjent og har vært brukt i utredningen. Utredningstema Grunnlagsdata Vurdering Naturmangfold Området og nærområdet rundt vurderes mht. verdi for naturmiljø og biologisk mangfold, og evt. konsekvenser ved ny arealbruk. Kulturminner og kulturmiljø Kulturminneverdi vurderes med hensyn til sjeldenhet, representativitet og formidlingsverdi / opplevelsesverdi Landbruk og (Reindrift) Vurdere dagens bruk og framtidig behov. Jord og skogressurser, beite, flyttleier, Nærmiljø, grønnstruktur og friluftsliv Konsekvenser for utøvelse av friluftsliv og aktivitet i nærmiljøet Støy og forurensning Konsekvenser i forhold til ulik støy fra nærliggende aktiviteter Naturbasen, nye kartlegginger og lokalkunnskap Registrerte kulturminner i Askeladden og Sefrak register. Nye arkeologiske kartlegginger Informasjon fra BK, NFK, sametinget Temakart Reindriftskart Gårdskart Info fra Bodø kommune Landbrukskontor Friluftskartlegging Temakart Brukerkartlegging Egne registreringer. Brukerkartlegging. Fremkommer i egen KU Tas med i planbeskrivelsen Tas med i planbeskrivelsen Er tatt med i denne utredningen Tas med i planbeskrivelsen

7 6 Folkehelse Hemmer / fremmer tiltaket helsemessige forhold mht. rekreasjon og aktivitet, kvalitet for bomiljø evt. helsefare med mer? Teknisk infrastruktur Verdi vurderes ut fra dagens situasjon med hensyn til nødvendig infrastruktur som vei, parkering, vann, avløp, kloakk, elektrisitet. Barn og unges interesser Områdets betydning for barn og unges interesser oppsummering av vurderinger som gjelder barn og unge fra øvrige temaer som friluftsliv, helse, universell utforming, tettstedsutvikling, trafikksikkerhet og ROS Trafikksikkerhet Verdi vurderes ut fra eksisterende vegsituasjon som vegstandard, trafikksikkerhet for myke trafikanter, skoleveg, atkomstmulighet, forhold til sentrale målpunkt, snarveger, parkering, kollektiv forbindelse osv. Konsekvensen vurderes ut fra hvordan ny arealbruk vil innvirke på disse hensynene. ROS / Samfunnssikkerhet Beskrivelse av dagens risikobilde (sannsynlighetsgrad) mht. skade og ødeleggelse Sammenstilling av relevante data fra øvrige relevante tema Digitale kartdata for bl.a. eksisterende bygninger, veier, anlegg, strøm, vann og avløp. Planlagte omlegging av eksisterende renseanlegg/pumpestasjon Sammenstilling av relevante data fra øvrige relevante tema Barnetråkkregistrering og brukerkartlegging Trafikksikkerhetsplan Trygg skoleveg Trafikktellinger Trafikkanalyse, ny Rapporten "Estimat av havnivåstigning i norske kommuner». I forbindelse med Bodø kommunes Er tatt med i denne utredningen Tas med i planbeskrivelsen Er tatt med i denne utredningen Fremkommer i egen KU for trafikk Fremkommer i egen ROSanalyse i planbeskrivelsen

8 7 revisjon av kommuneplanens arealdel for ble det gjennomført en ROS-analyse (risiko- og sikkerhetsanalyse) Risiko og sikkerhet er spesielt basert på NGU s kartlegging av ras/ skredfare, ekstremvær og springflo. Det er ikke gjort kartlegging av Radonforekomster i dette området. Krav til Radonsperre stilles alle nye bygg (Teknisk forskrift) Grunnboringer m. tanke på kvikkleir undersøkes ikke nå. Det legges inn rekkefølgebestemmelse i reguleringsplanen om at kartlegging av grunn skal gjøres i forbindelse med byggesak. Tabell 1: Utredningstemaer bestemt gjennom planprogrammet 2.6 Forutsetninger / avbøtende tiltak Utredningen skal si noe om hvilke planmessige grep i form av retningslinjer og bestemmelser, valg av arealbruksformål og avgrensningen av dette som kan være aktuelle for å redusere eventuelle e konsekvenser / øke e konsekvenser av utbyggingsformålet for å oppnå tilfredsstillende løsninger. 2.7 Samlet vurdering Oppsummering og samlet vurdering på bakgrunn av hovedpunktene som framkommer i utredningen.

9 8 Figur 1: Oversiktskart. Influensområde for konsekvensutredning er markert med gult 3 Influensområde Mørkvedbukta ligger mellom Hunstad i vest, Bertnes i øst, Saltfjorden i sør og Mørkved i nord. Av eksisterende bebyggelse og anlegg finner man Universitetet i Nordlands forskningsstasjon, oppdrettsanlegg, avløpsrenseanlegg, småbåthavn, ett naust og en fritidsbolig. Den største delen av området er friluftsområde (se figur 1). Friluftsområdet er mye brukt til rekreasjon, turgåing og lek av både barn og voksne i Mørkved/Hunstad-området, men også av resten av Bodøs befolkning. Tabell 2 viser dagens arealbruk i området. Tallene er omtrentlige og følger avgrensningen i figur 2. Arealformål Areal i tall (m²) (omtrentlig) Areal i prosent (avrundet) Jordbruk ,3 Bolig ,6 Teknisk infrastruktur ,1 Friområde ,0 Industri/forskning 0 0,0 Skole 0 0,0 Annet ,0 Total Tabell 2: Dagens arealbruk innenfor områdeavgrensningen

10 Figur 2: Planavgrensning og tiltenkt utbyggingsområde 9

11 Planstatus Mørkvedbukta ligger innenfor byutviklingsområdet Hunstad/Mørkved. Området ligger også innenfor sone B, noe som gir føringer for blant annet parkeringskrav. Dagens arealformål i kommuneplanens arealdel (KPA ), innenfor avgrensningen, er offentlig eller privat tjenesteyting, næringsbebyggelse og landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR). KPA legger opp til at området skal benyttes av Universitetet i Nordland og næringsetableringer relatert til universitetets virksomhet. Området har en båndleggingssone som krever ny reguleringsplan før eventuell utbygging (se figur 3). Figur 3: Planstatus Kommuneplanens arealdel Figur 4: Planstatus Reguleringsplaner Det finnes fem detaljreguleringsplaner innenfor områdeavgrensningen (se figur 4). Disse blir helt eller delvis erstattet av ny plan. 3.2 Planlagt utbygging I planområdet vil det bli lagt til rette for 1-10 skole, barnehage, en flerbrukshall, et visningssenter/newton læringssenter, laboratorier/forskning, grønnstruktur og evt. videregående skole. Disse planene forutsetter at eksisterende renseanlegg flyttes til et annet sted i planområdet. Endelig plassering av renseanlegget vil bli vurdert gjennom planarbeidet. Av tekniske hensyn er det ønskelig å flytte dette nærmest mulig havet. Alternative plasseringer vil bli gjennomgått. Første byggetrinn vil være en skole for trinn 1-7, på ca. 350 elever. Totalt forventes det mellom elever etter siste byggetrinn. Eksisterende boliger i planområdet opprettholdes til boligformål. Det vil bli vurdert om arealet mellom boligeiendommene og evt. andre nærliggende arealer skal reguleres til boligformål.

12 11 Tabell 3 viser hvilke endringer i arealutnyttelsen som vil forekomme om utbyggingen skjer i henholdt til planprogrammet og innenfor avsatt grense for utbyggingsområde. Dagens situasjon Fremtidig Dagens Fremtidig situasjon Arealformål Areal i tall (m²) Endring Areal i prosent Endring (omtrentlig) (avrundet) Jordbruk ( ) 6,3 0,0 (- 6,3) Bolig ( ) 3,6 7,2 (+ 4,2) Teknisk infrastruktur (+6 000) 0,1 1,3 (+ 1,1) Friluftsområde ( ) 83,0 59,4 (- 23,5) Industri/forskning ( ) 0,0 7,2 (+ 7,2) Skole ( ) 0,0 17,3 (+ 17,3) Annet ( ) 7,0 7,6 (- 1,8) Total Tabell 3: Estimert arealutnyttelse basert på planprogram og avgrensning Hele jordbruksarealet er satt av til den nye skolen. I tillegg tas det ca m² av friluftsområdet rundt jordbruksarealet. Om det skal fortettes med boliger innenfor eksisterende boligområde vil dette legge beslag på ca m² friluftsområde (noe landbruksområde). I tillegg vil en utvidelse av dagens industri og forskningsvirksomhet beslaglegge ytterligere ca m² av friluftsområdet. En flytting av avløpsrenseanlegget vil også gi innvirkninger. Byteknikk har gitt signaler om at det ønskelig med et areal på rundt 5 daa i nærheten av eksisterende gangvei ned mot havet. Til sammen vil den planlagte utbyggingen kunne begrense friområdet med ca m²/130 daa. Friluftsområdet vil således minke med ca. 28,3 prosent (se figur 5 og 6). Nåværende Jordbruk Bolig Teknisk Friluftsområde Industri/forskning Skole Annet Planlagt Jordbruk Bolig Teknisk Friluftsområde Industri/forskning Skole Annet Figur 5: Dagens arealutnyttelse Figur 6: Planlagt arealutnyttelse

13 12 4 Verdivurdering av dagens situasjon Området er vurdert ut fra de ulike temaene i denne utredningen. I verdivurderingen blir forskjellige lokalisasjoner sett i lys av hvert enkelte tema, men også som et helhetlig og sammenhengende område for friluftsliv, rekreasjon og med annen menneskelig aktivitet og verdi. Området er delt inn i fire delområder basert på bruk, beliggenhet og planlagt utbygging (se figur 7). Delområde 1: Fortetting med boliger innenfor eksisterende boligområde. Delområde 2: Utbygging av ny 1-10 skole, med uteområder, parkering mv. Det planlegges også barnehage, flerbrukshall og muligens ny videregående skole i området. Delområde 3: Utbygging av et visningssenter/newton læringssenter og laboratorier/forskning. Figur 7: Inndeling i delområder Delområde 4: Bevares som friluftsområde. Ved flytting av avløpsrenseanlegg vil dette bli lokalisert langs eksisterende veitrasé. Friluftsrådets friluftslivskartlegging (se figur 8) legges til grunn for vurderingen. Det er viktig å understreke at det ikke finnes metoder eller faglige fremgangsmåter som kan gi objektive, riktige eller allmenngyldige vurderinger av friluftsmessig verdi og omfang av konsekvenser. Man kan betrakte friluftsliv fra ulike synsvinkler, og ulike deler av befolkningen vil legge vekt på ulike aspekter og verdier ved naturopplevelse og miljøforandring. For eksempel søker noen bevisst uberørte områder for lite tilrettelagt friluftsliv, mens andre ønsker betydelig grad av tilrettelegging av bekvemmelighets- og fremkommelighetshensyn. Slik tilrettelegging innebærer ofte tekniske inngrep som reduserer graden av urørthet. Figur 8: Fra kartlegging av friluftslivsområder

14 13 For å opprettholde og forbedre folkehelsen er det viktig med god planlegging av våre omgivelser og tilrettelegging for fysisk aktivitet og friluftsliv. Grønne omgivelser er viktige for helsen til mange. Tilgjengelighet til gode friluftslivsområder, parker, lekeplasser ol., blir viktigere jo mer byen bygges ut. Barn og unges interesser er ivaretatt gjennom en brukerkartlegging hos nærliggende skoler og barnehager for å avdekke deres bruk av området. 4.1 Verdsettingsskjema Verdivurderingen er gjort basert på 12 punkter som vist i tabell 4. Videre er hvert punkt vurdert etter en skala fra 1 til 5 hvor 1 er liten eller ingen verdi og 5 er verdi. Samlet sett gir verdsettingsskjemaet en verdi for hvert av delområdene (se avsnitt 2.2) Bruk Hvor er dagens bruksfrekvens? Regionale/nasjonale Brukes området av personer som ikke er Aldri Ofte brukere lokale? Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhiiske opplevelseskvaliteter? Ingen Mange Har området et spesielt landskap? Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi? Ingen Funksjon Har området en spesiell funksjon Ikke Spesiell spesiell funksjon (atkomstsone, korridor, parkeringsplass funksjon ol.)? Egnethet Er området spesielt godt egnet for en Dårlig Godt eller flere enkeltaktiviteter som ikke finnes like gode alternative områder til? Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle Ikke Høy grad av tilrettelagt tilrettelegging aktiviteter eller grupper? Kunnskapsverdier Er området egnet i Få Mange undervisningssammenheng eller har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter? Inngrep Er området inngrepsfritt? Utbygd Inngrepsfritt Utstrekning Er området t nok for å utøve de For lite t nok ønskede aktivitetene? Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk? Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli Dårlig God god? Tabell 4: Verdsettingsskjema Alle punkter teller likt og gjennomsnittet gir ett tall mellom 1 og 5. Skalaen fra 1 til 5 omdannes med følgende verdier: Symbol Tekst Verdi/Tall * verdi 1 2,25

15 14 ** verdi 2,25 3,5 *** verdi 3,5-5 Tabell 5: Omgjøring fra 5 til 3 verdier. 4.2 Delområde 1 Delområde 1 benyttes i liten grad til friluftsliv og har liten verdi for nærmiljøet slik det ligger i dag. Mellom husene er det en slåttemark som ikke virker å ha vært i bruk på noen år og området er gjengrodd (se figur 8). Det kan dermed ikke ses å ha noen verdi for folkehelsen utover det helt grunnleggende slik arealet ligger i dag. Men området har et potensiale til å kunne utvikles til attraktiv grønnstruktur knyttet til skolegård/bydelspark/ flerbruksanlegg. Innstrandveien benyttes til turgåing/sykling. Bruk Regionale/nasjonale brukere Opplevelseskvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet Tilrettelegging Kunnskapsverdier Inngrep Utstrekning Potensiell bruk Tilgjengelighet Verdivurdering: * Tabell 5: Verdisettingsskjema for delområde 1.

16 15 Figur 8: Gjengrodd slåttemark i delområde 1. Foto: Bodø Kommune 4.3 Delområde 2 På sør-, og østsiden av jordbruksarealet går Beretelva. Elven er forurenset (gjødsel) og lite innbydende for friluftsaktiviteter i og rundt elven (se figur 9 og 10). På grensen mellom delområde 2 og 4 ligger det en fritidsbolig som privatiserer det nærliggende skogområdet. Det går noen stier gjennom skogsområdet sør for jordbruksarealet, men spesielt om sommeren oppleves området som tett, uoversiktlig og lite brukt. Et åpent område i landlige omgivelser kan ha helsefremmende effekter. Å følge stien på nordsiden av jordbrukslandet kan virke beroligende og stressreduserende Bruk Regionale/nasjonale brukere Opplevelseskvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet Tilrettelegging Kunnskapsverdier Inngrep Utstrekning Potensiell bruk Tilgjengelighet Tabell 6: Verdisettingsskjema for delområde 2. Verdivurdering: *

17 16 Figur 9 og 10: Beretelva er forurenset og blir ikke brukt som friområde i dag. Foto: Bodø Kommune 4.4 Delområde 3 Den nordlige delen av delområde 3 er fylt med grus og lite brukt til friluftsliv. For å komme seg inn i delområde 4 beveger man seg langs veien gjennom dette området. Bortsett fra gangveien vist i figur 13, er ikke den nordlige delen av delområde 3 særlig viktig for friluftslivet eller nærmiljøet ved dagens situasjon. Elveutløpet har potensiale til å bli et friluftslivsområde med gode kvaliteter og den sørlige delen av området er en naturlig del av det kystnære friluftslivsområdet som hovedsakelig ligger innenfor delområde 4. Bruk Regionale/nasjonale brukere Opplevelseskvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet Tilrettelegging Kunnskapsverdier Inngrep Utstrekning Potensiell bruk Tilgjengelighet Tabell 7: Verdisettingsskjema for delområde 3 Verdivurdering: **

18 17 Figur 13: Gangveien er hovedferdselsåren inn til friluftslivsområdet i delområde 4. Foto: Bodø Kommune 4.5 Delområde 4 Området er mye brukt til friluftsliv, både blant beboere i nærområdet og andre. Barnehager og skoleklasser besøker jevnlig området i forbindelse med uteaktiviteter. Det er satt opp en gapahuk og det går flere stier på kryss og tvers gjennom området. Området innbyder til lek, utforskning, aktiviteter av ulikt slag og rolige spaserturer for å ta inn inntrykkene fra landskapet rundt, frisk sjøluft og vakker kystnatur. Friluftsrådet vurderer området som særs viktig (A+), som er høyest oppnåelige karakter i friluftslivskartleggingen Bruk Regionale/nasjonale brukere Opplevelseskvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet Tilrettelegging Kunnskapsverdier Inngrep Utstrekning Potensiell bruk Tilgjengelighet Tabell 8: Verdisettingsskjema for delområde 4 Verdivurdering: ***

19 18 Figur 14: Friluftslivsområde Mørkvedbukta. Foto: Bodø Kommune Figur 15: Gapahuk Mørkvedbukta. Foto: Bodø Kommune 4.6 Helhetlig vurdering Området er start/slutt for kyststien mellom Mørkvedbukta og Bodøsjøen camping. Friluftslivet er dominert av turgåere, men også av barnehage og skoleklasser som benytter området til fysisk aktivitet i naturlige omgivelser under skoletiden. Området oppfattes som åpent og oversiktlig. Det er de kystnære områdene innenfor delområde 4 og 3 som er mest benyttet til friluftsliv. Mørkvedbukta er blant annet også et yndet sted for dykking og stangfiske fra land.

20 19 Det nærliggende friluftslivsområdet på Hunstad/Åsan er planlagt utbygget. Bortsett fra kyststien blir friluftslivsområdet ved Mørkvedbukta det eneste kystnære friluftslivsområdet av noe størrelse igjen på nordsiden av Saltfjorden. Samlet verdivurdering: ** Det er kun delområde 4 og en del av delområde 3 som har noen særlig viktige verdier for friluftslivet og nærmiljøet; ut fra den metoden vi har brukt. Delområde 1 har et svært viktig potensiale som uteoppholdsareal tilknyttet skole. Den samlete verdivurderingen blir ikke særlig høy (2.4 av 5), og tilsvarer et område med middels verdi. Til gjengjeld vil delområde 4 og en del av delområde 3 være ett av få områder langs kysten som fremstår som naturlige uten grad av inngrep eller opparbeiding. Friluftslivsområdet vil således være svært viktig å bevare som friluftslivsområde også for fremtiden. Delområde 1 har et potensiale som nærmiljøanlegg/skolegård. Figur 16: Kystnært friluftslivsområde i Mørkvedbukta. Foto: Bodø Kommune 5 Konsekvensvurdering av tiltakene i planprogrammet Konsekvensvurderingen av planlagt utbyggingstiltak følger skalaen vist i avsnitt 2.3 og er vurdert i forhold til dagens situasjon for hvert enkelt delområde. Konsekvensvurderingen inneholder også forslag til avbøtende tiltak for å begrense eller forbedre tiltakets konsekvenser. Det er viktig å poengtere at dette kun er forslag til avbøtende tiltak og på ingen måte en begrensning for mulige løsninger. I tillegg vil innspill for andre utbyggingstiltak, fra høringsrunden til planprogrammet, bli konsekvensvurdert under samme forutsetninger.

21 Delområde 1 Det vurderes noe fortetting av boliger tilknyttet eksisterende boligområder i delområde 1, slik det er kommet innspill på. Det er gjort arkeologiske funn i dette området, så dette må hensyntas. Området med gammel kulturmark er lite tilgjengelig for allmenheten, med gjerder som omkranser arealet. Området er lite brukt og dermed gjengrodd. Delområde 1 ligger mellom eksisterende boliger og kan oppfattes som lite verdifullt som friområde. En utbygging med boliger i dette området vil tilsynelatende ikke ha noen e konsekvenser for friluftsliv eller folkehelsen. Men en har ennå ikke oversikt over omfanget av de offentlige eller private tilrettelegginger som kan komme i årene fremover. OK-avdelingen påpeker viktigheten av å avsette nok areal slik at en har rom for framtidig utvidelse - en kanskje ikke ser behov for i dag. Ubetydelig Tabell 9: Konsekvensvurdering for delområde 1. Blå pil viser konsekvens ved utbygging 5.2 Delområde 2 Delområde 2 er satt av som skoletomt. Innenfor dette området er det planlagt å bygge 1-10 skole, med uteområder, parkering mv. Det planlegges også barnehage, flerbrukshall og muligens ny videregående skole. En del av dette området består av jordbruksareal som vil bli borte ved en utbygging av planlagt tiltak. For jordbruksinteresser vil tapet av arealet ha vesentlige konsekvenser, men for friluftslivet, nærmiljøet, folkehelsen og barn og unges interesser vil en endret bruk av arealet være av mindre betydning. Allikevel er kulturlandskapet en ressurs og en utbygning vil kunne føre til e konsekvenser også for disse hensynene. Friområdet nord for jordbruksarealet er lite brukt til friluftsliv og har få verdier for nærmiljøet, folkehelse og barn og unges interesser i dag. Friområdet sør for jordbruksarealet er lite brukt til friluftsliv, men har et potensial til å bli mer brukt om det gjøres tiltak. Beretelva renner gjennom, men er forurenset og lite tiltalende. Det bør vurderes om elven kan renses og utbedres slik at områdene på begge sider av elven kan brukes av befolkningen. Legger man Beretelva i rør vil man miste denne friluftslivskvaliteten. Negativt er også at elva med omkringliggende permeable overflate mister fordrøyningskapasitet for overflatevann hvis den bygges ned/legges i rør. Dette må anskueliggjøres i den videre planlegging av skole osv i området. Ved å ta hensyn til elven i planleggingen vil tiltakene kunne gi e konsekvenser for temaene i denne utredningen. Ubetydelig Tabell 10: Konsekvensvurdering for delområde 2. Blå pil viser konsekvens ved utbygging uten avbøtende tiltak, mens grønn pil viser konsekvens ved utbygging med avbøtende tiltak.

22 Delområde 3 I delområde 3 er det planlagt utbygging av et visningssenter/newton læringssenter og laboratorier/forskning. Deler av området er allerede tilrettelagt for utbygging ved at det fylt ut og planert. Den sørlige delen av delområdet trekker seg inn i friluftslivsområdet i delområde 4. Den allerede utfylte og planerte delen av området har få verdier for temaene i denne utredningen. Stien/gangveien fra eksisterende avløpsrenseanlegg og ned til delområde 4 er det naturlige inngangspartiet til friluftslivsområdet og således viktig for friluftslivet og nærmiljøet. Beretelva renner ut i havet innenfor dette området og legger på mange måter skillet mellom bebygd areal og inngrepsfritt friluftsområde. Som resten av nedre del av elven, er utløpet forurenset og lite innbydende til bruk som friluftslivsområde (se figur 17). En utbedring vil kunne øke kvalitetene til området og gi en god inngangsport til friluftslivsområdet mot havet og vil kunne bli en lun og trivelig plass for turer, lek og rekreasjon. En videreføring av fyllingen og utbygging vil derimot ødelegge disse kvalitetene. Det vil være vanskelig å bygge ut dette området og samtidig holde elven åpen og sikre god bruk for friluftslivet. Figur 17: Beretelva renner ut i havet og har potensiale til å bli et attraktivt sted. Foto: Bodø Kommune Delen av delområde 3 som ligger sør for elven er en naturlig del av friluftslivsområdet innenfor delområde 4. En utbygging på sørsiden av elven vil kunne ha konsekvenser godt utenfor byggegrensen. Blant annet ved at det inngrepsfrie utrykket vil bli redusert.

23 22 Av hensyn til temaene i denne utredningen vil det ikke være ønskelig med en utbygging i området rundt elveutløpet og på sørsiden av elven da dette vil gi e e konsekvenser. Bevarer man sørsiden av elven urørt og gjør en forskjønning og opprenskning av elveutløpet vil det gi e konsekvenser for friluftslivet, nærmiljøet, folkehelsen og barn og unges interesser (0-alternativ med tiltak). Må det allikevel bygges i dette området vil det være et bedre alternativ å holde bebyggelsen så lav som mulig og således kun ta elveutløpet som ikke er særlig brukt i dag. På den måten vil man begrense de konsekvenser utbyggingen får for friluftslivsområdet i delområde 4. Ubetydelig Tabell 11: Konsekvensvurdering for delområde 3. Blå pil viser konsekvens ved utbygging uten avbøtende tiltak, mens grønn pil viser konsekvens ved utbygging med avbøtende tiltak 5.4 Delområde 4 Delområde 4 er planlagt bevart som friluftsområde. Utbyggingen vil likevel få konsekvenser for dette området. Spesielt om det bygges sør i delområde 3. Det planlegges etablering av nytt avløpsrenseanlegg. Konsulent har foreslått plassering på vestsiden av veien inn i friluftsområdet. Av hensynet til 100-metersbeltet langs strandsonen vil avløpsrenseanlegget måtte plasseres i området langs veien slik figur 18 viser.

24 23 Figur 18: Planlagt avløpsrenseanlegg plasseres innenfor oransje oppmerking For friluftsliv, nærmiljø, folkehelse og barn og unges interesser vil en opparbeiding av et område på rundt 5 dekar midt inne i friluftslivsområdet føre til en endring i områdets preg av uberørthet. I tillegg vil det kunne dele området i to slik at det ikke blir noen naturlig ferdsel i retningen øst-vest. Ferdsel i retningen nord-sør vil også kunne bli berørt om avløpsrenseanlegget virker som en barriere. Et bygg med en høyde på 5 meter vil være synlig fra flere vinkler og vil dermed redusere friluftslivsfølelsen når man beveger seg i området. Avløpsrenseanlegget vil også føre til en økning av biltrafikk inn i området. Det vil av disse hensyn ikke være ønskelig med et slikt tiltak inne i friluftslivsområdet da det har for e e konsekvenser. Må avløpsrenseanlegget allikevel plasseres inne i dette området må det stilles strenge krav til utforming, ryddighet og tilgjengelighet til friluftslivsområdet. Utforming Bygg og anlegg må tilpasses terrenget i så grad som mulig Bygg og anlegg må ikke være høyere i terrenget enn det av tekniske årsaker er behov for. Bygg og anlegg bør ha en arkitektonisk utforming som gir en opplevelse for forbipasserende og brukere av området Bygg og anlegg bør tilpasses omgivelsene i form og farge

25 24 Ryddighet Bygg og anlegg må ikke skjemme for omgivelsene Rydding av uteområdene og vedlikehold av bygg og anlegg er ekstra viktig i et slikt område Tilgjengelighet Anlegget må ikke sperre for ferdsel Naturlige korridorer og stier må bevares Ubetydelig Tabell 12: Konsekvensvurdering for delområde 4. Blå pil viser konsekvens ved utbygging uten avbøtende tiltak, mens grønn pil viser konsekvens ved utbygging med avbøtende tiltak 5.5 Konklusjon Planlagt utbygging vil legge beslag på totalt nesten 30 % av friområder/grønnstruktur i Mørkvedbukta. Av verdivurderingen er det avdekket at det i all hovedsak kun er delområde 4 som har større verdier for friluftsliv, nærmiljø, folkehelse og barn og unges interesser. I delområde 4 vil det ikke være særlig e inngrep fra den planlagte utbyggingen, bortsett fra nytt avløpsrenseanlegg. For delområde 1 vil en endring i arealbruken kunne gi e virkninger. I delområde 2 vil en utbedring av Beretelva kunne gi et nytt blågrønt element i området, som har vært lite benyttet tidligere. Et tap av kulturlandskapet vil derimot kunne gi noen e konsekvenser for friluftslivet, nærmiljøet og folkehelsen. I delområde 3 vil en utbygging på allerede utfylt område ikke ha noen e konsekvenser. Utbygging i elveutløpet samt på sørsiden av elven vil derimot ha e konsekvenser for friluftslivet, nærmiljøet, folkehelsen og barn og unges interesser, ved at man mister et potensielt attraktivt område og reduserer urørtheten i friluftslivsområdet. 5.6 Anbefaling Delområde 1 kan bygges ut som planlagt uten at dette gir noen e konsekvenser for friluftslivet, nærmiljøet, folkehelsen eller barn og unges interesser. I ytterste konsekvens kan utbygging her få e konsekvenser hvis offentlig og privat tjenesteyting i framtiden vokser mer enn forutsett. En utbygging i delområde 2 bør ta hensyn til Beretelva og inkorporere denne som en åpen elv i den videre planleggingen. Det må gjøres en vurdering av hvor mye av jordbruksarealet som må bygges ned. For delområde 3 vil en utbygging av den nordlige delen være uproblematisk for temaene i denne utredningen så lenge adkomsten til friluftsområdet forblir oversiktlig og med gode

26 25 parkeringsmuligheter. Elveutløpet til Beretelva er ikke mye benyttet som friluftslivsområde i dag. Det har allikevel et potensial til å bli det. Enten som noe eget på denne siden av veien eller i samspill med resten av elva på den andre siden. Det er viktig å holde et tydelig skille mellom det bebyggede området og det inngrepsfrie friluftslivsområdet. Elveutløpet fungerer som et naturlig skille og gjør at overgangen blir oversiktlig. Den sørlige delen av delområde 3 oppfattes som en naturlig del av friluftsområdet i delområde 4 og bør holdes inngrepsfri. Bebyggelse bør, hvis fornuftig, holdes på et høydenivå som ikke gjør det for synlig i terrenget fra delområde 4. Delområde 4 må holdes så inngrepsfritt som mulig. Andre plasseringer utenfor dette friluftslivsområdet bør vurderes for etableringen av avløpsrenseanlegget. Er ingen andre lokaliseringer mulige må tiltaket følge strenge krav til utforming, ryddighet og tilgjengelighet til friluftslivsområdet for å begrense konsekvensene, slik som beskrevet i avsnitt 5.4. Figur 19: Grønn markering er anbefalt utbyggingsområde. Det bør ikke bygges innenfor gul markering og absolutt ikke innenfor rød 6 Konsekvensvurderte innspill Konsekvensvurderte innspill i denne utredningen er kun konkrete forslag til andre tiltak enn de som er foreslått gjennom planprogrammet. Generelle innspill eller innspill som omhandler poengteringer og lignende vil ikke bli konsekvensutredet. De foreslåtte tiltakene vil vurderes opp mot dagens situasjon og etter temaene i denne utredningen. Deretter vil det være en anbefaling om tiltaket bør tas med i den videre planleggingen eller ikke.

27 6.1 Innkomne innspill 1. Mørkvedodden småbåthavn (F1) o Gnr/bnr: Deler av 42/3 og 9 o Forslagsstiller: Mørkved Båtforening o Dagens situasjon: Friluftslivsområde o Planstatus: LNFR Offentlig friområde o Beliggenhet: I sør mot fjorden, midt i planområdet o Foreslått tiltak: Småbåthavn; båter, klubbhus o Areal: ca. 10 daa 2. Boliger på eiendommen 43/13 (F2) o Gnr/bnr: 43/13 o Forslagsstiller: Øyvind Kvig og Bjørg Luther o Dagens situasjon: Jordbruksareal o Planstatus: LNFR Jord- og skogbruk o Beliggenhet: Øst for planområdet o Foreslått tiltak: Omregulering fra LNFR til boligformål o Areal: ca. 44 daa 3. Skileikanlegg (F3) o Gnr/bnr: 42/5 o Forslagsstiller: Heidi Mørkved o Dagens situasjon: Friområde o Planstatus: Fremtidig tjenesteyting o Beliggenhet: På grensen mellom delområde 1 og 2, i vest o Foreslått tiltak: Etablering av et skileikanlegg o Areal: ca. 4 6 daa 4. Boliger på eiendommen 42/7 (F4) o Gnr/bnr: 42/7 o Forslagsstiller: Lise Mørkved o Dagens situasjon: Friområde o Planstatus: Fremtidig tjenesteyting o Beliggenhet: Nordøst i planområdet og hovedsakelig innenfor delområde 2 o Foreslått tiltak: Regulering til bolig o Areal: ca daa 5. Ny jernbanekryssing og kryssing av rv. 80 (F5) o Gnr/bnr: 42/63 og 143/2 o Forslagsstiller: Statens vegvesen o Dagens situasjon: Kryssing skjer vest for plantasjen o Planstatus: Bebyggelse og anlegg Jernbane, kjørevei o Beliggenhet: Nord for planområdet o Foreslått tiltak: Ny overgang for myke trafikanter over jernbane og vei øst for plantasjen o Areal: 26

28 Mørkvedodden småbåthavn (F1) Mørkved båtforening har foreslått å etablere en ny småbåthavn med plass til båter og et klubbhus midt i friluftslivsområdet (se figur 20). Figur 20: Foreslått område for ny småbåthavn vist med blå markering Av hensyn til friluftsliv, nærmiljø, folkehelse og barn og unges interesser vil det ikke være ønskelig med et slikt tiltak midt i det godt brukte friluftslivsområdet. Tiltaket vil kreve betydelige inngrep i landskapet og redusere mengden uberørte områder til et meget lavt terrengnivå. Konsekvensene vil være alt for e til å kunne anbefale et slikt tiltak, selv med mulige avbøtende tiltak. Ubetydelig Tabell 13: Konsekvensvurdering for småbåthavn 6.3 Boliger på eiendommen 43/13 (F2) Forslagsstiller ønsker å omregulere hele eller deler av eiendommen 43/13 fra LNFR til boligformål. Denne eiendommen grenser opp mot områdeavgrensningen i øst (se figur 21).

29 28 Figur 21: Foreslått område for boliger markert i blått Av hensyn til friluftsliv, nærmiljø, folkehelse og barn og unges interesser vil det ikke være ønskelig med en boligutbygging i dette området. e deler av skogsarealet blir brukt til friluftsliv og det går stier gjennom området som også er benyttet. For disse interessene vil det være t om området forblir slik det er i dag. En utbygging av boliger vil bidra til å privatisere friområdene også utover denne eiendommen. De nordlige delene av friluftslivsområdet innenfor områdeavgrensningen blir således mindre attraktive og mister verdier. En utbygging av kulturlandskapet på Bertnes innenfor hensynssonen for landbruk vil ikke være i tråd med intensjonene for kommuneplanens bestemmelser. Det anbefales ikke å ta med dette innspillet i den videre planleggingen. Ubetydelig Tabell 14: Konsekvensvurdering for boliger på eiendommen 43/ Skileikanlegg (F3) Det har blitt foreslått å etablere et skileikanlegg på grensen mellom delområde 1 og 2 i vest (se figur 22).

30 29 Figur 22: Foreslått område for skileikanlegg er markert i blått Av hensyn til friluftsliv, nærmiljø, folkehelse og barn og unges interesser vil et skileikanlegg være et t tiltak i dette området. Området er lite brukt i dag og en opparbeiding vil således ikke ødelegge for andre friluftslivsinteresser mv. Skileikanlegget kan opparbeides i samsvar med skoletomten, eller som en del av en eventuell bydelspark. Det anbefales å ta tiltaket med videre i planleggingen. Ubetydelig Tabell 15: Konsekvensvurdering for skileikanlegg 6.5 Boliger på eiendommen 42/7 (F4) Forslagsstiller ønsker å regulere deler av eiendommen 42/7 til boligformål. Tiltaket er nordøst i delområde 2 (se figur 23).

31 30 Figur 23: Foreslåtte områder for boliger er markert i blått I forhold til dagens bruk av området med hensyn til friluftsliv, nærmiljø, folkehelse og barn og unges interesser vil tiltaket ikke ha noen særlige e konsekvenser for den e parsellen. En boligbygging på den lille parsellen vil kunne privatisere og hindre mulig ferdsel langs elva som går forbi dette området. Såfremt at det gjøres tiltak slik at en bolig på den lille parsellen ikke reduserer kvalitetene av elva kan det være mulig også å bygge her. Planlegging av mulige boliger må gjøres i samsvar med arealbehovet for skolen osv. Det anbefales å ta innspillet med videre i planleggingen. Ubetydelig Tabell 16: Konsekvensvurdering for boliger på eiendommen 42/7

32 Ny jernbanekryssing og kryssing av rv. 80 (F5) Utbygging av skole mv. i Mørkvedbukta vil føre til økt aktivitet av barn og unge i bydelen. Disse vil bevege seg i aksen nord/syd over riksveien og jernbanen. Man velger som regel raskeste vei og eksisterende overgang på vestsiden av Plantasjen kan virke som en omvei. Det er derfor ønskelig med en ny sikker kryssing på østsiden av Plantasjen (se figur 24). Tiltaket er nord for planavgrensningen. Ny sikker kryssing av østsiden av Plantasjen ligger inne i Figur 24: Ny kryssing er foreslått innenfor blå markering. Dagens kryssing er vist med oransje og Plantasjen er vist med grønn markering prosjektet «Bypakke Bodø». Prosjektet er vedtatt gjennomført. Ubetydelig Tabell 17: Konsekvensvurdering for ny kryssing av jernbane og rv. 80

33 Konklusjon innspill Under høringsrunden for planprogrammet er det kommet flere innspill og de foreslåtte tiltakene er konsekvensvurdert i denne utredningen for friluftsliv, nærmiljø, folkehelse og barn og unges interesser. Plasseringen til de fem vurderte innspillene er vist i figur 25 med fargekoder som viser om tiltaket anbefales tatt med videre i planleggingen eller ikke. Figur 25: Tiltakenes plassering i forhold til områdeavgrensningen. Grønn markering viser de tiltak som anbefales videreført i planleggingen, mens rød markering viser de tiltak som av hensyn til temaene i denne utredningen ikke anbefales tatt med videre.

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde.

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2014 65772/2014 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 27.11.2014 Vedtak om offentlig ettersyn og høring

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Rapportens tittel: Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde,

Detaljer

OPPDRAGSNAVN Tittel Oppdragsnr: xxxxxxx Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11. OPPDRAGSGIVER Per Ola Jentoft Bjørn Rognan OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON

OPPDRAGSNAVN Tittel Oppdragsnr: xxxxxxx Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11. OPPDRAGSGIVER Per Ola Jentoft Bjørn Rognan OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11 Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 Forslagsstiller og grunneier: Steigen kommune Eiendom: Gnr. 21 bnr. 17 Formål:

Detaljer

Detaljreguleringsplan Støodden. 1 30.5.2013 6 APM BO BAN Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Detaljreguleringsplan Støodden. 1 30.5.2013 6 APM BO BAN Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Detaljreguleringsplan Støodden Temautredning Støodden utvikling AS Dato: 30. mai 2013 Oppdrag / Rapportnr. 312941 / 12 Tilgjengelighet Ikke begrenset Utarbeidet

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Planident 1665-2015-003 TYDAL KOMMUNE 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Forord Tydal kommune legger med dette

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Saksframlegg vedtak områdereguleringsplan Mørkvedbukta skoleområde.

Saksframlegg vedtak områdereguleringsplan Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19. 06.2015 46079/2015 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 01. 09.2015 Bystyret 10.09.2015 Saksframlegg vedtak

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF1: Utvidelse av Oredalen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens arealdel.

Detaljer

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter)

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter) 2.3 Mal for referat oppstartsmøte REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE Plannavn: Detaljreguleringsplan Bodøsjøen B7-3 og A1 Planid: 2015014 Møtedato: 25.06.15 Deltakere fra forslagsstiller: Roy B. Nilssen (Corponor)

Detaljer

Tabell over forslagets konsekvenser (KU)

Tabell over forslagets konsekvenser (KU) Tabell over forslagets konsekvenser (KU) Konsekvenser av planforslaget framgår av tabell nedenfor, foruten i planbeskrivelsen generelt. Konsekvensene av KDP for Lade og Leangen er utredet med bakgrunn

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai BODALSJORDET DETALJREGULERING Åpent møte 22. mai Dagsorden 1. Forslagsstiller og plankonsulent 2. Hva er en detaljreguleringsplan 3. Medvirkning 4. Overordnet plan for området 5. Innkomne merknader ved

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PLANPROGRAM - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PÅ KVANNESLANDET DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM 23.10.15 LILLESAND KOMMUNE 1 av 12 PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika

Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika Herredshuset, 12. oktober 2016 Knut Kaspersen, Bodø kommune - Byplan Mandat Komite for plan, næring og miljø, vedtak 04.09.2014: «Komite

Detaljer

ROAN KOMMUNE. KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015 Tilleggsutredning for Farmannsøya. Høring og offentlig ettersyn i perioden

ROAN KOMMUNE. KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015 Tilleggsutredning for Farmannsøya. Høring og offentlig ettersyn i perioden ROAN KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015 Tilleggsutredning for Farmannsøya Høring og offentlig ettersyn i perioden 4.9.2015-23.10.2015 Farmannsøya i Roan Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Kommuneplanens arealdel

Detaljer

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM Oppdragsgiver Oppdragsgiver Narvik Narvik VAR VAR Planfase Planprogram til vedtak Planprogram til vedtak Dato Dato 2014-06-04 2014-05-09 DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM NARVIK KOMMUNE S

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR MOSS

KOMMUNEPLAN FOR MOSS KOMMUNEPLAN FOR MOSS 2011022 KONSEKVENSUTREDNING - KOLONIHAGER FUGLEVIK Kommuneplaner for arealbruk som fastsetter rammer for utbygging skal alltid konsekvensutredes ifølge Forskrift om konsekvensutredninger

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter 1 Vikan - Konsekvensutredning (Eksempel) Dagens formål: Foreslått formål: Arealstørrelse: Forslagsstiller: LNF LNF b) Spredt bolig Ca. 150 daa Per Ottar Beskrivelse: Området er en utvidelse av eksisterende

Detaljer

E6 Tana bru. Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv

E6 Tana bru. Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv E6 Tana bru Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv Region nord Vegavdeling Finnmark Plan og forvaltning Dato:17. september 2012 E6 Tana bru Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv Alle

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN Planbeskrivelse Røros kommune Plankartet Bestemmelsene er Reguleringsplan for Idrettsparken - Røros 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Forslagsstiller...

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

AGDERBYGG PLANPROGRAM

AGDERBYGG PLANPROGRAM AGDERBYGG PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KROSSNESVEIEN 20/62 M.FL. ÅROS, SØGNE KOMMUNE Utarbeidet august 2010 av 3018 EFL 1 FORORD Agderbygg har igangsatt planarbeid med utarbeidelse av områdereguleringsplan

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill

Detaljer

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd.

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Tiltak Oppstart av reguleringsplanarbeid for Auma fjellbrudd i Tynset kommune. Tiltakshaver Norges Vassdrag

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST ARENDAL KOMMUNE FORSLAGSTILLER: ØYVIND LYBY BAKKE PLANLEGGER: POLLEN BYGG & EIENDOM Pollen Bygg & Eiendom Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune Navn: Dato 08.05.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN

KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN Harakollen Boligutvikling As vil på veien av grunneier Nils Petter Hobbelstad og Per Hobbelstad komme med innspill i forbindelse med rullering av kommuneplan

Detaljer

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2).

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2). Oppdal kommune Teknisk etat OPPDAL Trondheim, den 3. desember 2010 STØLTRØA, OPPDAL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er innsendt 12.03.2010 av Grimstad

Detaljer

KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad

KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning

Detaljer

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 Oppdragsgiver Wilhelmsen Invest AS Rapporttype Fagrapport 2013-04-12 UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 3 (15)

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM Forsidefoto: Frank og Simen Haughom, Sirdal i bilder (hentet fra http://www.facebook.com/ilovesirdal/) Datert: 6.7.2016, revidert 2.9.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ØVRE STENBROTTET HYTTEFELT

ØVRE STENBROTTET HYTTEFELT Laila og Johan Midtaune Konsekvensutredning Reguleringsplan for ØVRE STENBROTTET HYTTEFELT Os kommune 2016-05-25 1 Arbeidsmetodikk for konsekvensutredning av tiltak i reguleringsplan Bakgrunn For nye utbyggingsområder

Detaljer

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området BOLIG 3B Kittilplassen i Jondalen G/Bnr: 144/6, 4, 2 Baklia Elisabeth og Jan Arne Baklia Grunneiere Elisabeth og Jan Arne Baklia ønsker å tilrettelegge

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som viser en arealbruk som sikrer samfunnsutviklingen. Omfatter: Hovedformål for arealbruk, som etter behov kan underdeles Generelle

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Plan og næring Vår dato Vår referanse 20.02.2014 2012/439-2027/2014 Arkivkode: L12 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Toril Ingvaldsen, tlf 77722121/46637740 Enhetsleder

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Nils-Yngve Berg Hordaland, 27. oktober 2011

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Nils-Yngve Berg Hordaland, 27. oktober 2011 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Nils-Yngve Berg Hordaland, 27. oktober 2011 Dokumentasjon Det som ikke er dokumentert eksisterer ikke politisk! Paul F. J. Eagles (IUCN) God dokumentasjon

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Kommunedelplan for Kystsonen

Kommunedelplan for Kystsonen SAKSFREMLEGG Kommunedelplan for Kystsonen Saksnummer: 15/258 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Formannskapet Møtedato: Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 Oppdrag 1131698 Kunde Drangedal kommune Notat nr. 5 Til Kommuneplanens arealdel Fra Kopi Rune Sølland og Ole Johan Kittilsen Innspillnummer 5 Forslagsstiller

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/558-22 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERING FOR MONTESSORISKOLE - DEL AV HEDMARKSTOPPEN - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Ingvill Sveen Arkiv: PLN 073000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 112/14 FORMANNSKAPET

Detaljer

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA NORE OG UVDAL KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsfrist 15.11.2013 Innhold 1. REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA... 2 1.1. Bakgrunn og formål...

Detaljer

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa MELØY KOMMUNE ALT.2 Reguleringsbestemmelser Utarbeidet av: Dato: 4. november 2011 Reguleringsbestemmelser Hyttefelt H601, 8178 Halsa Side 1 av 5 4.

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina.

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina. UTKAST Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer Planbestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Kommunestyret 00.00.00, sak 00/00, justert i henhold til vedtak. 1 Planens rettsvirkning Arealbruken

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

GRØNLIA HYTTEFELT OMRÅDEREGULERING. Planbeskrivelse og bestemmelser. Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13

GRØNLIA HYTTEFELT OMRÅDEREGULERING. Planbeskrivelse og bestemmelser. Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13 OMRÅDEREGULERING GRØNLIA HYTTEFELT Planbeskrivelse og bestemmelser Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13 Plannavn: Grønlia hyttefelt Nasjonal PlanID: 1636 20130003 Meldal kommune

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING NYTT BRUFLAT RENSEANLEGG

KONSEKVENSUTREDNING NYTT BRUFLAT RENSEANLEGG KONSEKVENSUTREDNING NYTT BRUFLAT RENSEANLEGG Etnedal kommune, plan og næring 19.3.2015 Innledning Det foreslås tomt for nytt renseanlegg på Bruflat gjennom reguleringsplan Haugalia sør. Tomta er på ca

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Disposisjon 1) KU av arealdelen - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU

Detaljer

PLANBESKRIVELSE KIRKEBYÅSEN VEST 2 DETALJREGULERING FOR OMRÅDET. Plan-ID: 012220140002

PLANBESKRIVELSE KIRKEBYÅSEN VEST 2 DETALJREGULERING FOR OMRÅDET. Plan-ID: 012220140002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR OMRÅDET KIRKEBYÅSEN VEST 2 Plan-ID: 012220140002 Planen datert 02.01.2015 Kommunestyrets vedtak 05.05.2015 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 PLANOMRÅDET 3 3 DAGENS STUASJON

Detaljer

SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen

SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 Dato for siste behandling i PNM komiteen den Vedtatt av bystyret i møte den Under K. Sak nr.

Detaljer