Kurskatalog 2015 for FrP Akademiet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurskatalog 2015 for FrP Akademiet"

Transkript

1

2

3 Innhold Velkommen til FrP Akademiet Side 3 Planer og kompetansemodellen Kursplanen 2015 Side 4 Kompetansemodellen Side 5 Nivåene i Kompetansemodellen Side 6 Personlig utviklingsplan Side 7 Grunn nivå Introduksjonskurs Side 8 FrP skolen Side 9 Videregående nivå Lokalpolitisk / drift Side 11 Politiske temaer Side 15 Kandidatskolering Side 20 Avansert nivå Talent og elitekurset Side 21 Praktisk informasjon FpU-Akademiet Side 22 Hvordan gå frem for å arrangere kurs? Side 24 Registrering av gjennomførte kurs i medlemsregisteret Side 25 Veiledning Side 26 Tidsplanlegging Side 27 Sosiale medier Side 28 E-læring Side 29 Websiden med informasjon Side 31 Kontakt oss Side 33 2

4 Velkommen til FrP Akademiet Kurskatalogen 2015 inneholder en samlet oversikt over kurstilbud og kursmateriell som Fremskrittspartiet tilbyr. FrP Akademiet er ikke en egen organisasjon, og er kun en samlebetegnelse på alt av kurs og kompetansehevingstiltak som partiet gjennomfører. Vi har delt kursene inn i tre nivåer, for å vise en naturlig fremdrift på kompetansebyggingen. Kurs i FrP kan fra og med 2013 gjennomføres på den lengden man selv ønsker. Det er ikke lenger formelle krav på antall timer å ta hensyn til. Vi har utarbeidet tre sentrale dokumenter som kan hjelpe dere i å holde god oversikt på kursvirksomheten. A. Kursoversikten over samtlige kurs som er i FrP Akademiet. B. Kursplanen årshjulet, for et lag gjennom et kalenderår. C. Den personlige utviklingsplanen for hvert enkelt medlem. Våre kurs har følgende materiell: Deltakerhefte, foilserier og forslag til timeplan. Alle kurs er delt inn i moduler. Det betyr at alle kurs kan tilpasses behovet til hvert lag, både av faglig innhold og antall timer. Dersom du ønsker å sette sammen et kurs på et par timer bestående av moduler fra flere ulike kurs, er det bare å designe dette selv. Du trenger ikke lenger søke om en forhåndsgodkjenning av dette. Dette styres helt og holdent av det enkelte lag og den enkelte studieleder. Lykke til med kurs- og kompetansehevingstiltakene i Tillitsmannshåndboken Studieleder Alle medlemmer i lokallaget skal minst en gang i året ha fått tilbud om kurs 3

5 Kursplanen 2015 Grunn nivå Studieplan nr: Introduksjonskurs 1.1 Ideologikurs 1.2 FrP-skolen FrP-skolen Organisasjonskultur 2.1 FrP-skolen Mediehåndtering 2.2 FrP-skolen Grunnleggende politikk 2.3 FrP-skolen Videregående politikk 2.4 Lokalpolitisk / Drift Utarbeidelse av lokalprogram 3.1 Nye lokallagsstyrer 3.2 Kommunalt budsjettarbeid 3.3 Tale og debattkurs 3.4 Medlemsansvarligkurs 3.5 Studielederkurs 3.7 Valgkamp og standskurs 3.8 Sosiale medier 3.10 Fra Opposisjon til posisjon 3.11 Politiske temaer Helsepolitikk 4.1 Samferdsel 4.2 Justispolitikk 4.3 Innvandring, asyl, integrering 4.5 Næringspolitikk 4.6 Skole- og utdanningspolitikk 4.7 Energi- og miljøpolitisk kurs 4.8 Arbeid- og sosialpolitikk 4.10 Utenrikspolitisk 4.11 Kandidatskolering Kandidatskolering 5.1 Folkevalgtopplæringen 5.2 Talentutvikling 6.1 Elitekurs 7.1 4

6 Kompetansemodellen Fremskrittspartiet har delt kursene inn i nivåer. Modellen er satt inn på hvert eneste kurs, slik at du kan identifisere kursets nivå i forhold til Kompetansemodellen. På denne måten får du god oversikt på din egen progresjon og utvikling. Grunn nivå: Dette er det grunnleggende nivået. Det er her man skal danne grunnlaget / basisen for videre læring. Dette blir ansett som nivået for nye medlemmer og de som ikke føler de har forutsetninger for kurs på andre nivåer. Det kreves ingen kompetanse for å delta på kurs på dette nivået. Videregående nivå: Deltakere på dette nivået bør ha en viss basiskunnskap om FrPs politikk og organisasjon. Kursene er beregnet på medlemmer som har vært med i partiet i en periode og som har opparbeidet seg kunnskap og erfaring med partiets politikk. Kandidatskoleringen kjøres normalt i valgår. Avansert nivå: Du må ha gjennomført kurs på grunn- og videregående nivå før du deltar på dette nivået. Du må ha god kunnskap om vår politikk og organisasjon. Kursene gjennomføres normalt i mellomvalgsår og de går i regi av fylkeslagene og hovedorganisasjonen. 5

7 Grunn nivå Introduksjonskurs for nye medlemmer Ideologikurs FrP- skolen Organisasjonskultur FrP- skolen Mediehåndtering FrP- skolen Grunnleggende politikk FrP- skolen Videregående politikk Videregående nivå Lokalpolitisk: Utarbeidelse av lokallagsprogram, Nye lokallagsstyrer, Kommunalt budsjettarbeid Drift av lokallaget: Medlemsansvarlig, Studieleder, Fra opposisjon til Posisjon, Valgkamp og standskurs, Sosiale medier, Tale og debattkurs Politiske temaer: Helsepolitikk, Samferdsel, Justispolitikk, Innvandring/asyl og integrering, Næringspolitikk, Skolepolitikk, Energi og miljøpolitikk, Arbeids- og sosialpolitikk, Utenrikspolitikk, 6

8 Avansert nivå Talentutviklingskurs: Kursene skal bygge og få frem nye talenter i fylkene. Kurset kjøres av fylkene over en helg. Noen fylkeslag kjører kursene mer oppdelt over flere helger med et utvidet innhold. Det lages en e-lærings modul til talentutviklingskursene som utarbeides og organiseres av Kompetanseavdelingen. Elitekurs: Arrangeres av hovedorganisasjonen i mellomvalgsår. Alle som deltar nomineres via fylkeslagene til den sentrale utvelgelsesnemda. Kurset er intensivt og avholdes over en helg på partikontoret i Oslo. Det er krav om fartstid som tillitsvalgt og folkevalgt. Personlig Utviklingsplan for alle medlemmer En mal på en personlig utviklingsplan er lagt ut på ekstranettet under FrP akademiet. Formålet med planen er at hvert enkelt medlem kan enkelt lage en oversikt over egen progresjon gjennom kursene som tilbys. På denne måten ser medlemmet hvilke kurs de har gjennomført og hvilke kurs de mangler. Formålet er at medlemmene gjennom denne oversikten lettere skal kunne gi innspill til studieledere i lokal- og fylkeslag på kurs de ønsker skal settes opp. 7

9 Introduksjonskurs for nye medlemmer Kurs nr Oppdatert 2012 Kurset gir deg som medlem en innføring i Fremskrittspartiets politikk, organisasjon og historie. Du settes i stand til å kunne debattere Fremskrittspartiets politikk og sammenligne denne med andre partiers politikk. Kjenne til partiets organisasjonsstruktur og oppbygging. Innføring i Fremskrittspartiets organisasjonskultur og etiske retningslinjer. Grunnleggende innføring i Fremskrittspartiets ideologi. Spesielt tilrettelagt for nye medlemmer av Fremskrittspartiet. Ideologikurs Kurs nr Oppdatert 2012 Kurset omhandler flere ideologier men har et hovedfokus på liberalismen. Kurset skal gi et svar på hva liberalisme er og hvordan vår liberalisme bør utøves i praktisk lokalpolitikk. Svært interessant og nyttig kurs som alle FrPs lokalpolitikere bør gjennomføre. Kurset passer arrangementmessig svært godt for fylkeslag, men lokallag kan også arrangere dette kurset. Vi anbefaler at kursholder ser gjennom relevante videoer på Fremskrittspartiets egen kanal på for å finne frem til relevante videoer å benytte på kurset. Partileders åpningstale og andre relevante politiske innledninger fra partiledelsen kan benyttes. 8

10 FrP- skolen - Organisasjonskultur Kurs nr Oppdatert 2014 Gir en innføring i partiets organisasjon og oppbygging. Innføring i partiets vedtekter, slik at deltakerne etter avsluttet kurs kan gjøre seg nytte av disse på egen hånd. Kurset gjennomgår partiets etiske og organisatoriske retningslinjer. Kurset gir videre en grundig innføring i partiets organisasjonskultur. Kurset gir en innføring i konflikthåndtering og prosesser i lagene FrP- skolen - Mediehåndtering Kurs nr Oppdatert 2014 Håndtering av medier, leserinnlegg, kronikker og intervju i lokal og riksmedia er innholdet i kurset.! Håndtering av lokalmedia, relasjonsbygging av intervjuteknikker for radio, aviser og magasiner. Håndtering av riksmedia, TV, lokal TV og store regional og riksaviser. Vi må kunne argumentere for hva vi vil og hvordan vi skal komme dit. Viktigheten av dialog med media på saker som kommer fra styremøter, årsmøter, nominasjonsmøter, politiske saker utenom valgkampen og bygging av relasjon. Kurset gir deltakerne kunnskap om politisk adferd i sammenheng med møteopptreden, møteregler, egenprofilering og generell kommunikasjon. Kurset gir en innføring i kjøreregler for kommunikasjon på sosiale medier. 9

11 FrP- skolen - Grunnleggende politikk Kurs nr Oppdatert 2014 Kurset skal gi deltakerne en innføring i kommunestyrets oppgaver og prosesser samt kjennskap til kommunes politiske ansvarsområder, og FrPs politikk på de grunnleggende oppgavene til kommunen. Kurset gir også en generell innføring i FrPs prinsipper og handlingsprogram. Gjennomgang av de viktigste lokalpolitiske områder i forhold til partiets gjeldende handlingsprogram. Kurset skal også bidra til å sette medlemmene i stand til å skape en enhetlig profil utad. FrP- skolen - Videregående politikk Kurs nr Oppdatert 2014 Det gis en innføring i partiets gjeldende prinsippog handlingsprogram Det skal gis en innføring i FrPs politiske kjernesaker / hovedsatsningsområder. Gjennomgang av prosessen med saker som gjennomgås av Stortinget. Organisering av regjering og Storting og saksprosesser fra forslag til vedtatt lov.

12 Utarbeidelse av lokalprogram Kurs nr Oppdatert 2012 Kurset trekker opp retningslinjer for hvordan man kan gå fram for å lage et lokallagsprogram. Kurset er lagt opp slik at en tar for seg hver etat i kommunen. Etatslederne i kommunen kan engasjeres til å redegjøre for utfordringer og problemstillinger som en vil møte på i kommunen i den kommende valgperioden. Ved at partiet tar emnene opp til debatt, vil en kunne få et langt mer tidsaktuelt og oppdatert program enn hva man tidligere har vært i stand til. Nye lokallagsstyrer Kurs nr Oppdatert 2013 Kursets målsetning er å gi nyvalgte lokallagsstyremedlemmer muligheten til å sette seg grundig inn i hva et styreverv innebærer. Innføring i partiets vedtekter, organisasjonskultur samt tillitsmannshåndboken. Avslutningsvis settes det opp en tiltaksplan med en oversikt over hvilke aktiviteter man har tenkt å tilby sine medlemmer. Gjennomføringen kan enten foregå gjennom bli kjent med - seminarer, turer og konferanser, eller i sammenheng med styremøter og organisatoriske kurs.

13 Kommunalt budsjettarbeid Kurs nr Oppdatert 2014 Kurset viser oppbyggingen av et kommunalt budsjett, lovens bestemmelser samt en mulig budsjettstrategi. Kurset i kommunalt budsjettarbeid tar for seg problemstillinger og våre mulige løsninger. Kurset tar for seg hvilke prioriteringer som bør gjøres for å få frigitt ressurser til Fremskrittspartiets satsningsområder. Kurset har også med en del verbal og tallforslag som kan fremsettes i kommunestyret. Kurset anbefales brukt under gruppens behandling av kommunebudsjettet. Målet er at lokallaget etter kurset skal sitte igjen med et budsjettforslag som kan benyttes i kommunen. Tale og debattkurs Kurs nr Oppdatert 2012 Hva er kommunikasjon? Hvordan ordlegge deg i ulike sammenhenger? Hvordan skrive innlegg? Kurset setter deg i stand til å legge frem FrP saker på talerstolen og i andre fora på en god måte. Kurset forteller deg om hvordan du henvender deg mot politiske motstandere og media på en god måte. Hvordan mestre kunsten av å tale til en forsamling. Kurset tar også for seg innlegg i aviser og lignende. Kurset tar for seg ulike debatt teknikker.

14 Medlemsansvarligkurs Kurs nr Oppdatert 2012 FrP ønsker å sette enda større fokus på medlemmene i partiet. Dette for å intensivere medlemspleien og koordinere lagets medlemsaktiviteter for å rekruttere nye politikere. Dette kurset omhandler medlemmet, medlemspleie, rekruttering, medlemsregistrering, markedsføring, organisasjonskultur og motivasjon. Kurset er beregnet på våre medlemsansvarlige. Kurset passer best som regionssamlinger. Kurset er også av interesse for medlemmer som vil vite mer om hvordan medlemspleien og medlemsaktivitetene kan legges opp i lokal og fylkeslaget. Studielederkurs Kurs nr Oppdatert 2014 For at organisasjonen skal kunne vokse, er vi avhengige av godt skolerte og kunnskapsrike medlemmer. Studieleder er ansvarlig for kurs og kompetansehevingstiltakene i lokallaget. Gjennom organisering og avholdelse av kurs i regi av lokallaget, vil medlemmene bli bedre rustet til å være folke- og tillitsvalgte. Kurs kan også være med på å styrke samholdet i laget gjennom de sosiale mulighetene et kurs gir. Dette kurset vil sette studieledere bedre i stand til å planlegge og gjennomføre kurs. Deltakerne på kurset vil gis økt kunnskap om viktigheten av kursavholdelse og hvordan de skal kunne motivere lagets medlemmer til å delta på kurs. Kunnskap gir makt. Studieleders jobb vil nettopp derfor være uvurderlig viktig for samtlige lokallag.

15 Valgkamp og standskurs Kurs nr Oppdatert 2014 Valgkamp og standskurset er Fremskrittspartiets beste valgkampveiledning. Kurset tar opp praktiske problemer og gir svar på dem. Begrepet aksjonisme gjennomgås og det gis en innføring i hvordan man organiserer valgkampen generelt og standsaksjoner spesielt. I tillegg tar kurset opp forholdet til media og retningslinjer for god organisasjonskultur. Lokallag bør benytte kurset som en del av sine valgkampforberedelser og planlegging. Sosiale Medier Kurs nr Oppdatert 2014 Sosiale medier og bruk av dem er økende. Kurset gir deg en innføring i de viktigste plattformer som benyttes for politisk aksjonisme. Kurset gir deg en innføring i rammene for FrPs digitale mediestrategi og hvordan du best kan utnytte sosiale medier i din politiske aktivitet. Det er en gjennomgang av FrPs etiske og organisatoriske retningslinjer. Det er en gjennomgang av eksempler på god nett etikette. Vi ser på eksempler på superbrukere av Facebook, Twitter, Det er en gjennomgang av blogger og erfaringsutveksling for bruken av dem. Kurset gir også en innføring i chat og diskusjonsforum på nettet.

16 Helsepolitikk Kurs nr Oppdatert 2013 Kurs i helsepolitikk tar opp sentrale trekk ved norsk helsevesen og grunnleggende problemstillinger i helse-norge. Fremskrittspartiets helsepolitiske løsninger blir presentert. Sentral lovgivning diskuteres sammen med kommunal helsepolitikk og eldreomsorg. Den naturlige målgruppen for kurset vil være lokalpolitikere, men alle som har interesse av helsepolitikk vil ha glede og nytte av kurset. Samferdsel Kurs nr Nytt 2013 Kursets målsetting er å gi medlemmene en oversikt over FrPs politikk temaer som veier, kollektivtrafikk, luftfart, skipsfart, avgiftspolitikken, lokale prosjekter, finansiering av infrastruktur. Kurset skal også gi deltakerne en innsikt i lovverket og organiseringen av norsk samferdselspolitikk og sammenhengen mellom forvaltningsnivåene ulike ansvarsområder i forhold til samferdselsutfordringene. Kurset skal bidra til skolering i partiets samferdselspolitikk for bedre å sette medlemmene i stand til å se og markedsføre helheten i partiets politikk innenfor området. Det legges opp til lokal tilpasning av timeplanen og hvilke moduler det skal legges mest vekt på.

17 Justispolitikk Kurs nr Oppdatert 2013 Spørsmål som blir tatt opp i kurset er: demokratiske rettsstatsprinsipper, hensikten bak straff og tekniske sider vedrørende straffeutmålingen, justisvesenets oppbygning, narkotikaproblemet og organisert kriminalitet. I tillegg drøftes narkotika- og kriminalitetsforebyggende tiltak på lokalplanet meget inngående. Kursdeltakerne vil få en grundig innføring i Fremskrittspartiets prinsipp og handlingsprogram. Kurset egner seg for lokalpolitikere og andre som har interesse av justispolitikk. Kurset skal også bidra til å sette medlemmene i stand til å skape en helhetlig profil utad. Innvandring / asyl- og integreringspolitikk Kurs nr Oppdatert 2013 Gi deltagerne et detaljert bilde av FrPs innvandrings- og integreringspolitikk. Deltagerne skal etter endt kurs ha en innsikt i de utfordringer dagens flyktningpolitikk, samt innvandrings, asyl og - integreringspolitikk medfører for det norske samfunn på kort og lang sikt. Etter endt kurs skal deltagerne være bedre skikket til å forstå og argumentere for Fremskrittspartiets politikk på området. Kurset skal også bidra til å sette medlemmene i stand til å skape en enhetlig profil utad.

18 Næringspolitikk Kurs nr Oppdatert 2013 Kurset skal bidra til skolering i partiets næringspolitikk for bedre å sette medlemmene i stand til å se og markedsføre helheten i partiets politikk innenfor mange områder i næringspolitikken. Kurset skal også bidra til å sette medlemmene i stand til å skape en helhetlig profil utad. Kurset er først og fremst rettet mot lokalpolitikere. Kurset har en modul som skal tilpasses lokale forhold og den handler om landbruk, fiske, havbruk. Skole- og utdanningspolitikk Kurs nr Oppdatert 2013 Kurset tar opp sentrale tema som skolefinansiering, eierskap til skolene, skoleevaluering, gode skoler og gode lærere. Dagens skoledebatt blir plassert innenfor en politisk og ideologisk sammenheng. Kunnskapssamfunnet blir drøftet og hva slags konsekvenser dette kan få for skolepolitikken. Kurset passer godt for lokale skolepolitikere, men kan følges av alle som har interesse for skolepolitikk.

19 Energi- og miljøpolitikk Kurs nr Oppdatert 2013 Kurset skal bidra til skolering i energi og miljøpolitiske spørsmål og partiets politikk på disse områdene for bedre å sette medlemmene i stand til å se og markedsføre helheten i partiets politikk innenfor området.. Kurset skal bidra til skolering i partiets energi- og miljøpolitikk, herunder også klimautfordringer, for bedre å sette medlemmene i stand til å se og markedsføre helheten i partiets politikk innenfor energi- og miljøområdet. Kurset skal også bidra til å sette medlemmene i stand til å skape en enhetlig profil utad. Arbeids- og sosialpolitikk Kurs nr Oppdatert 2013 Kurset skal bidra til skolering i partiets arbeidsog sosialpolitikk for bedre å sette medlemmene i stand til å se og markedsføre helheten i partiets politikk innenfor arbeidsliv og sosiale støtteordninger. Kurset skal også bidra til å sette medlemmene i stand til å skape en helhetlig profil utad. Temaer som inngår i kurset er: Arbeidsmiljøloven Sykefravær Seniorer NAV Trygd - Arbeidstrening Pensjon

20 Utenrikspolitikk Kurs nr Oppdatert 2013 Kurset skal bidra til skolering i partiets utenrikspolitikk for bedre å sette medlemmene i stand til å se og markedsføre helheten i partiets politikk innenfor området. Kurset skal også gi deltakerne en innsikt i internasjonale forhold, regionale konflikter i verden og norsk bistandspolitikk Følgende temaer blir belyst: NATO FN NGOer Afrika, Asia og Sør-Amerika Norge og Russland Midtøsten og Israel Norsk bistandspolitikk Utenriksdepartementet Materiellet er omfattende og kursleder kan muligens være nødt til å velge bort noe for ikke at kurset skal bli for langt. Å velge ut hva slags stoff man vil undervise i, blir kursleders valg. Det vil også gå mye tid til diskusjoner og meningsytringer vedrørende kurstemaet. Det er opp til kursleder og kursdeltagere å prioritere hva man skal vektlegge sterkest i kurset. I tillegg må det tas hensyn til lokale forhold og utnyttelse av sosiale medier for å fremme partiets politikk på området.

21 Kandidatskolering Kurs nr Oppdatert 2013 Deltakerne skal forberedes på valgkampen og den sentrale rammeplanen for valget Hovedmålet er å gi deltakerne den nødvendige motivasjon for å gå i gang med valgkampen på en felles rammeplan, samt innsikt i en del sentrale valgkamptemaer. Deltakerne skal gis råd og veiledning hvordan finne lokale saker med basis i erfaringer gjort i andre kommuner. Deltakerne skal forberedes på bruk i sosiale medier både for kontakt med medlemmer og publikum og for å bruke sosiale medier i politisk aktivisme. Deltakerne skal også få god kunnskap om Fremskrittspartiets sentrale valgkampstrategier. En grundig kunnskap om partiets program kreves av de som skal delta. Folkevalgtopplæringen Kurs nr Oppdatert 2013 Deltagerne skal etter endt kurs være bevisst rollen som folkevalgt for FrP, - hva den krever og hva den gir. Kunnskap om hvilket spillerom man har som deltaker i kommunale fora, enten man er ordfører, utvalgsleder eller vanlig medlem i utvalgene, underutvalg og kommunestyret. Kjennskap til reglement for kommunestyrer, delegeringsreglement og habilitet. Kjennskap til hvordan man informerer og samspillet med innbyggerne og media. Kurset skal sette deltageren i stand til å fremme Fremskrittspartiets politikk som lokal folkevalgt. Fremskrittspartiets prioriteringer innen kommunesektoren er en viktig del av kunnskapene som kursdeltagerne skal sitte igjen med etter endt kurs. Etter endt kurs skal deltagerne være bedre skikket til å fungere som folkevalgt enn før kurset.

22 Talentutvikling Kurs nr Oppdatert 2014 Rundt omkring i landet sitter det en rekke talenter som på sikt vil kunne være en svært aktiv ressurs for partiet både lokalt og sentralt. Dette kurset gir deltakerne bedre kunnskap og erfaring innen politikk, organisasjon, media og kommunikasjon, slik at de kan utføre sine oppgaver som politikere og tillitsvalgte på en bedre måte. Kurset skal heve deltakernes kompetanse innen argumentasjonsteknikk, forhandlingsteknikk, intervjuteknikk og politiske prosesser. Deltakerne skal gis økte kunnskaper innen politikk og organisasjonsarbeid og også motivere deltakerne til ytterligere innsats i det fremtidige politiske og organisatoriske engasjementet som de måtte få i partiet. Deltakere på de fylkesvise samlinger velges ut av fylkesstyret. Elitekurs Kurs nr Oppdatert 2014 Kurset trener og teser de beste kandidatene fra fylkeslagene i mediehåndtering, intervjuteknikk både fra radio, TV og skrivende journalister. Deltakerne blir testet i politisk kunnskap om partiets politikk og generell samfunnskunnskap. For å kvalifisere seg til elitekurset 2014 må alle deltakere hatt en periode i kommunestyre bak seg for å kunne kvalifisere seg til Elitekurset. Kurset avholdes annen hvert år av Hovedorganisasjonen. Kun nominerte deltagere. Fylkeslaget kan innstille deltakere etter gjeldende regler. Partielts ledelse, sentrale tillitsvalgte og folkevalgte er instruktører på elitekurset Eksterne fagpersoner innenfor media og kommunikasjon inviteres til deler av programmet. Elitekurset er et intensivt kurs som går over en hel helg.

23 FpU- Akademiet er delt inn i trinn. Det starter med et grunnkurs og ender med del fem som er et kurs i mediearbeid. Den aller siste delen er selveste eliteakademiet hvor kun noen få blir håndplukket til å delta. Alle foilene er enkelt tilgjengelig hos FpUs sekretariat, som dere kan nå på eller se kontaktinformasjon på FpU-Akademiet del 1 Grunnkurs Grunnkurset er laget for å gjøre nye medlemmer kjent med de viktigste politiske synspunktene til FpU, i tillegg til en kort gjennomgang av FpUs historie, og en introduksjon til liberalismens historie. Hvordan organisasjonen er bygd opp og hvordan FpU drives er også tatt med i kurset. FpU-Akademiet del 2 FpUs politikk og liberalisme Del 2 har som mål å gjøre medlemmene mer kjent med grunnfilosofien til Fremskrittspartiets Ungdom, nemlig liberalismen. Kurset setter sterkt fokus på liberalismens utvikling i verdenshistorien, og de viktigste filosofene og tenkerne som står bak den innflytelsesrike ideologien. Dette er nok den mest teoritunge delen av FpU-Akademiet, og kurset går i dybden av temaet liberalisme. Denne ideologien er tross alt grunnlaget for alt FpU står for, og er forutsetningen for å forstå FpUs standpunkter og hvordan man ser verden. FpU-Akademiet del 3 Organisasjonsarbeid Organisasjon er selve maskineriet bak hele FpU. Uten et godt maskineri og dermed en god organisasjon er det umulig å få seriøs innflytelse og politisk slagkraft. Dette kurset legger vekt på hvordan FpUs organisasjon er oppbygd, og man lærer spesielt om viktige temaer som ledelse og samarbeid, samt økonomistyring og organisasjonskultur.

24 FpU-Akademiet del 4 Tale- og debatteknikk Tale- og debatteknikk er spydspissen i det politiske arbeidet. Taleog argumentasjonsteknikk er for medlemmer som har vært med en stund og har fått en introduksjon til FpUs standpunkter og bakgrunnen for disse. Når FpU-erne har det nødvendig bakteppet, er det nå duket for å lære hvordan man skal få frem det nødvendige budskapet til andre ungdommer. Dette kurset inneholder lite teori, for det er kun trening og atter trening som kan gjøre mennesker til gode talere og debattanter. Noen er naturtalenter, men de fleste må arbeide hardt for å kunne holde et knakende solid innlegg. Kurset legger opp til praktisk trening med en erfaren kursholder, og det er kun innsatsen til deltagerne som utgjør hvor mye utbytte man vil få av kurset. FpU-Akademiet del 5 mediearbeid Etter å ha fått den nødvendige kompetansen gjennom hvordan FpU fungerer, hvorfor FpU mener hva man mener og fått den nødvendige tale- og debatteknikken er det neste ultimate steget mediearbeid. For å nå ut til flest mulige velgere og potensielle medlemmer er mediene ytterst nødvendig. I dette kurset får deltagerne lære konkret hvordan man starter grunnlaget for en nyhetssak, hvordan man skaffer bakgrunn for den og hvordan man selger den inn til mediene. Her er oppskriften for hvordan man blir den ultimate politikeren.

25 Hvordan gå frem for å arrangere kurs? A. Diskuter med ditt styre og medlemmer hvilke kurs dere har behov for å sette opp det kommende halvår. B. Lag en kursplan og ett opp foreløpige datoer / måneder for når dere ønsker å kjøre disse kursene. C. Gå gjennom kursplanen og gå i gang med det første kurset, finn en foreløpig dato og sett i gang. D. Gjør avtale med foredragsholdere for å se om datoen passer. Hvis ikke, endres dato. På hjemmesiden til FrP Akademiet finnes en oversikt over kursholdere for hvert fylke. E. Reserver kurslokale / kommunestyresalen i god tid. Avholdes kurset på hotell må budsjett for kurset være godkjent av styret. F. Send ut invitasjonen til målgruppen og markedsfør kurset på relevante sosiale medier og send e-post til alle medlemmer i laget. G. Last ned kursmateriell på hjemmesiden eller kontakt kompetanseavdelingen for utfyllende dokumentasjon. H. Avhold kurset. I. Deltakerlisten registreres inn i medlemsregisteret av medlemsansvarlig på lister.frp.no

26 Hvordan er kursreglene i 2015? Kompetanseheving kan skje på flere måter. Det kan være et kort seminar med innlegg fra en politiker eller fagperson på et par timer. Det kan være et 6 timers kurs med oppgaver, presentasjoner og aktiv involvering. Om du kaller det for kurs, seminar, foredrag eller superkurshelg så er det viktigste ikke navnet men at medlemmenes behov for kunnskaps og kompetanseheving dekkes. A. Kurset må være på minimum én klokketime. B. Det er slutt med å kreve at alle kurs må være på minimum 8 timer. C. Vil du eksempelvis kjøre en rekke 2 og 3 timers kurs er det bare å sette i gang med arbeidet. D. Dersom du ønsker å kjøre et 8 timers kurs, så er det fortsatt lov til det. Flere lag planlegger både en dag- og todagers kurs i Men lengde på kurset bestemmer dere selv. E. Kurset kan ha så mage deltakere dere ønsker. F. Dere kan bruke et ferdig kurskonsept fra FrP Akademiet eller lage egne kurs selv. G. Du kan kombinere moduler fra ulike kurs og selv sette dette sammen til et selvstendig kurs og eksempelvis kalle dette for Politisk kurs H. Du skal ikke forhåndsvarsle kurs lenger, men selv markedsføres kursene overfor medlemmer i ditt eget og omliggende lag. Vi anbefaler at dere vurderer alle muligheter via web, e-post og relevante sosiale medier samt avisa Fremskritt for å markedsføre kursene. I. Det utbetales ikke lenger kursstøtte og derfor skal ikke kursskjemaet sendes inn til kompetanseavdelingen for registrering. J. Registrering av kurslista i medlemsregisteret er det medlemsansvarlig i laget som skal gjøre. K. Alle medlemsansvarlige får tilbud om opplæring i bruk av medlemsregisteret via e-læringsportalen. Har du spørsmål rundt bruken av medlemsregisteret kan du ta kontakt med partikontoret.

27 Veiledning? Skal dere utarbeide egne kursopplegg og er usikre på hvordan man utformer en markedsføringsplan, legger dette ut på sosiale medier eller for å skrive en god invitasjon? Da er det bare å ta kontakt med fylkesstudieleder, eller partikontoret (HO) for veiledning. Vi minner om at det er de kursansvarliges oppgave å sørge for deltagerbevis til kursdeltagerne etter gjennomført kurs. Kursbevis kan lastes ned fra hjemmesiden til FrP Akademiet og gjøres klar til kurset er ferdig og deles ut til deltakerne. Vi legger også ut på hjemmesiden en rekke eksempler på kursinvitasjoner som du kan benytte som et grunnlag for egne kurs. Disse kan du endre på slik at de passer til ditt behov. Nedlasting av kursmateriell Heretter finnes alt av kursmateriell kun på hjemmesiden til FrP Akademiet under og undermenyen heter- Last ned kursmateriell. I tillegg finner du alle skjemaer og eksempler på invitasjoner og dagsorden på denne samme hjemmesiden. Oppdatert kursmateriell legges fortløpende ut disse sidene Ta kontakt med partikontoret dersom du har behov for mer materielle, så skal vi hjelpe deg med å finne frem til det.

28 Tidsplanlegging God tid er den største suksessfaktor for et vellykket kursarrangement. Her får du en huskeliste på det som kan hjelpe deg med å få gjennomført et vellykket kurs. Planlegg kursene i god tid Forespør eksterne/interne kursholdere i god tid Last ned kursmateriell i god tid Bestill kurssted i god tid Ved behov for ekstern hjelp - vær ute i god tid. Send ut innbydelser i god tid Tekniske forberedelser Alle kurs har en rekke tekniske forberedelser. Du som studieleder må sørge for at det er en klar ansvarsfordeling på alle oppgavene. Hvem gjør hva og når er stikkord. Hvem eier kurset, hvem kontakter kursholdere? Hvem booker kurslokalet? Hvem sender ut invitasjon? Tenk derfor over: 1. Ansvarsfordeling (Hvem eier kurset?) 2. Tidspunkt for kurset 3. Kostnader - Avklar budsjett med styret 4. Kurslokalet skal være tilpasset kurset. Er det stort nok? Må du sette opp skilt inn til lokalet? 5. Skal det serveres lunsj og kaffe? Hvis ja, hvem ordner det? 6. Hva trenger dere av audiovisuelt utstyr? 7. Utsendelse av invitasjon 8. Kursform Hvor mange videoer, gruppeoppgaver og ferdigskrevne caseoppgaver skal dere ha med? 9. Beredskapsplaner. Hva gjør dere om en eller flere kursholdere må melde avbud grunnet sykdom? 10. Hvem sender inn skjemaet med søknad om kursstøtte?

29 Sosiale medier All aktivitet på sosiale medier, blogg, hjemmeside, oppslag på nettaviser og lignende bidrar til å gjøre partiets aktivitet mer synlig i de aller fleste søkemotorer. Det bidrar til å gjøre oss synlige og kan kommunisere direkte med medlemmer, velgere og befolkningen. Du kan benytte deg av: Facebook Det største sosiale nettsamfunn i Norge Twitter Mikrobloggingstjeneste Blogg En form for dagbok på nett Origo Et norsk sosialt nettverk Youtube Videodeling Flickr Bildedeling I tillegg til dette kommer partiets egne hjemmesider med tilhørende undersider for lokallagene, blogger og personlige sider for alle kandidater m.m.. Hvordan skal lære deg å bruke de ulike sosiale mediene finner du på FrP Akademiets sider på I dag ser vi at flere og flere lokallag sender invitasjon pr. e-post til sine medlemmer og blogger om kurset på en bloggside. Artikkel om kurset legges ut på laget hjemmeside under og det legges ut på veggen på Facebook. Når kursstart nærmer seg sender de ut meldinger på Twitter. Alt dette er kostnadsfritt for lagene å gjennomføre. Dere kan i tillegg benytte dere av SMS utsendelse og kjøpe annonseplass i aviser og på nettsteder. En rapport fra gjennomføring av kurset på sosiale medier gir partiet god synlighet i etterkant. Så kan dere følge opp med politiske artikler på de temaer dere har gått gjennom på kurset.

30 E-læring Fremskrittspartiet har siden januar 2012 hatt sin et eget opplegg for de som ønsker å ta kurs via internett. Alle e-læringskurs kan tas av den enkelte når det måtte passe dem fra sin egen datamaskin. Det er også et mål i seg at vi fortsetter med å gjennomføre kurs i sal. Det er viktig at FrPere møtes og diskuterer politikk, knytter kontakter og bidrar til organisasjons og nettverksbygging. I en del tilfeller vil et kurs gjennomført over en helg i en sal, kanskje ha en egen del som gjennomføres i forkant på e-læring. I fremtiden vil noen få kurs kun være på e- læringsplattformen vår, men selv da vil kurs i sal være den viktigste plattformen vår. Du kan logge deg på med medlemsnummer og passord: Introduksjonskurs for nye medlemmer Alle nye medlemmer får helt automatisk tilsendt kurset Introduksjonskurs for nye medlemmer. Datasystemet sender kursinvitasjoner ut automatisk hver dag basert på følgende tre kriterier: Nytt medlem, har betalt kontingent, registrert med e-post. Kurs for vervene i lokallagsstyret Hver gang det gjøres endringer i medlemsregisteret for vervene i lokallagene, sendes det automatisk ut et e-læringskurs for det enkelte styreverv. Kurset er delt opp i to deler en felles del som gjelder styrearbeid generelt og en spesifikk del for det enkelte styreverv. Derfor er det svært viktig etter lokallagsårsmøte å få registret ending i sammensetningen av lokallagsstyret. De som ønsker å ta flere kurs for de andre styrevervene for å lære mer, kan få slik tilgang ved å sende en e-post til

31 Praktiske forberedelser Når kursstart nærmer seg må du gjøre en rekke praktiske forberedelser. Disse varierer fra kurs til kurs og det varierer fra kurslokale til kurslokale. Benytter du et hotell eller kurssted for første gang er det spesielt viktig å være ute i god tid og sjekke at alt fungerer slik du ønsker det. En generell god regel er å møte opp i kurslokalet minst en time før kursstart. Kurset og lokalet Markedsføringsplanen Oppmøte i god tid før kursstart Lyd, luft, lys og vinduer Sittemønster Utstyr og hjelpemidler (må testes før start) Utdeling av materiell Mat, drikke Gaver Nøkler for å låse lokalet etter bruk Rydding Evaluering Det formelle Markedsføring av kurset Kurset ut på lagets aktivitetskalender på Facebook Lage deltakerbevis Etter endt kurs registreres kurset i medlemsregisteret av medlemsansvarlig Type kurs Egenproduserte kurs (i egen regi) Ferdige kurskonsept fra FrP Akademiet Sentrale arrangement E-læring

32 Websiden med all informasjon Partikontoret har lagt ut informasjon på den åpne hjemmesiden. Her kan du laste ned alt av kursmateriell, skjemaer, foilsett og håndbøker. Siden 2012 har vi kun distribuert skjemaer via nettet og alle oppdatert informasjon legges fortløpende ut på denne siden. Her finner du: Kompetansemodellen og utviklingsplan Kurskatalogen 2015 Listen over aktuelle foredragsholdere for hvert fylke Laste ned oppdatert kursmateriell Informasjon om e-læringsplattformen Mentorkit Eksempler på kursinvitasjoner Relevante skjemaer for kursavviklingen og diplomer Videre finnes alle skjemaer som skal benyttes i kurssammenheng samt relevante håndbøker.

33 Kursregistrering Alle kurs som gjennomføres i regi av FrP skal registreres i medlemsregisteret. Alle kursdata registreres av lokal- og fylkeslagene selv. Du finner deltakerlister og andre nyttige skjemaer på ekstranettet under FrP Akademiet. Det er medlemsansvarlig, Studieleder og leder av lokallaget som har tilgang til medlemsregisteret og som har ansvaret for å registrere kursdeltagelsen i medlemsregisteret. Dersom du ikke får dette til eller har tekniske utfordringer kan du sende kursskjemaet til partikontoret på så skal vi hjelpe deg med å punche kurset. Hvordan registrere et kurs i medlemsregisteret? Det legges ut en detaljert registreringsbeskrivelse på hjemmesiden til FrP Akademiet. Hvordan registrere kursdata i medlemsregisteret vil inngå som en egen del i e-læringskurset for medlemsregisteret. Hva trenger du for å registrere et kurs i medlemsregisteret Deltagerliste. Lastes ned fra hjemmesiden til FrP Akademiet En ryddig og komplett utfylt deltagerliste. Det er studieleders ansvar å sørge for at listen fylles ut. Hva slipper du å gjøre? Du slipper nå å forhåndsvarsle kurs. Du skal ikke sende søknad om kursstøtte inn til partikontoret, da vi ikke lenger utbetaler kursstøtte. Vær oppmerksom på at det i flere fylker er en ordning med at fylkesstyret utbetaler en kursstøtte til lagene, og at dette i så tilfelle er bestemt av det enkelte fylke selv. Hva med kåringen av årets kursfylke. Hva skjer med det? Vi vil fortsette med å kåre årets kursfylke. Premieutdelingen vil foregå i februar/ mars på det arrangementet partiet har av konferanser og møter som det er mest hensiktsmessig å dele ut prisen på. I forkant av kåringen vil samtlige registrerte kurs kvalitetssikres.

34 Kontaktinformasjon til Partikontoret Marianne Nordli Kompetanseleder Tlf.: E-post: Vi ønsker dere lykke til med kursaktiviteten i 2015 Beste hilsen fra Partikontoret

Jeg! Studieleder 2015

Jeg! Studieleder 2015 Jeg! Studieleder 2015 www.frp.no - facebook.com/fremskrittspartiet 1 Kjære Studieleder! Dette heftet tar for seg de viktigste oppgavene til en studieleder. Din jobb er å sette deg godt inn i dine ansvarsområder

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Innledning. God valgkamp, og lykke til! Senterpartiskolen høsten 2014 Kristin Madsen Generalsekretær

Innledning. God valgkamp, og lykke til! Senterpartiskolen høsten 2014 Kristin Madsen Generalsekretær 1 Innledning Velkommen til heftet Klar for valgkamp 12015!, som er laget med tanke på lokallag i Senterpartiet som skal planlegge og gjennomføre valgkamp. Heftet skal benyttes som et studiehefte, slik

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

INNHOLD. Del 3 Årshjul s. 17: Årshjul for planlegging og gjennomføring av høstkurs. s. 3: Om høstkurshefte s. 3 : Innledning

INNHOLD. Del 3 Årshjul s. 17: Årshjul for planlegging og gjennomføring av høstkurs. s. 3: Om høstkurshefte s. 3 : Innledning Høstkursheftet 1 INNHOLD s. 3: Om høstkurshefte s. 3 : Innledning DEL 1 Hvordan planlegge et høstkurs s. 4 : Dato, tid og sted s. 4: Informasjon s. 5: Mediedekning s. 5 : Kursstøtte s. 6 : Uforutsette

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no Organisasjonshåndbok www.folkehjelp.no Forsidebilde: NPA, Werner Anderson Innhold Forord... 4 Kapittel 1: Generell del... 5 Gratulerer som tillitsvalgt i Norsk Folkehjelp!...5 Om Norsk Folkehjelp...5 Styringsdokumenter

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Dette er Rødts organisasjonshåndbok for 2015. Det er en håndbok som er ment for alle lokallagsstyrer, fylkesstyrer og andre som vil sette seg mer inn i hvordan Rødt er bygd

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015 Sosiale medier: i all offentlighet hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Et studiehefte i to deler med ressurser for basisopplæring. Høst/vinter 2014-2015 www.senterpartiskolen.no Senterpartiets

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM. ET VERKTØY FOR LÆRING OG GJENNOMFØRING AV KURS I STUDIEFORBUNDET FUNKIS (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund, FS)

PEDAGOGISK PLATTFORM. ET VERKTØY FOR LÆRING OG GJENNOMFØRING AV KURS I STUDIEFORBUNDET FUNKIS (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund, FS) PEDAGOGISK PLATTFORM ET VERKTØY FOR LÆRING OG GJENNOMFØRING AV KURS I STUDIEFORBUNDET FUNKIS (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund, FS) Oslo, 3. september 2012 1 Innholdsfortegnelse: 0. Forord av

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Innledning. Lykke til med arbeidet!

Innledning. Lykke til med arbeidet! Innledning Hvordan vinner vi kampen om oppmerksomheten? Dette er et stort spørsmål i en støyende mediehverdag, hvor stadig flere kjemper om din og min oppmerksomhet. Samtidig finnes det godt verktøy, som

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Veien til golf Veiledning for klubbene

Veien til golf Veiledning for klubbene Veien til golf Veiledning for klubbene Veien til Golf Bestemmelser, retningslinjer og veiledning for nybegynneropplæring i Norge fra 2012 1. Innledning side 2 2. Visjon, verdigrunnlag, mål og virkemidler

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

Bibliospettboka 1. utgave - 2012

Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Utgitt av Norsk Bibliotekforening Postboks 6540 Etterstad, 0606 Oslo Malerhaugveien 20, 0661 Oslo 23 24 34 30 nbf@norskbibliotekforening.no norskbibliotekforening.no Redaktør

Detaljer