Styringsgruppa for kommunereformprosjektet med representanter fra næringslivet Har møte fra kl SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styringsgruppa for kommunereformprosjektet med representanter fra næringslivet Har møte fra kl. 09.00-11.00. SAKSLISTE"

Transkript

1 Berg Q kommune Utvag: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresaen Møtedato: Tid: 12:00-16:00 Eventuet forfa medes ti tf Varamedemmer møter etter næ1mere avtae. Styringsgruppa for kommunereformprosjektet med representanter fra næringsivet Har møte fra k SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Titte 19/15 14/433 SØKNAD/ØNSKE OM MINDRE ENDRING I REGULERINGSPLAN I SCHANKE-STØA GNR. 3 BNR. 149 I BERG 20/15 14/502 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL P Å GNR 7, BNR 5 P Å BØV ÆR 21/15 14/130 TILRETTELEGGING A V BOLIGTOMTER I KJÆSVIKA- ERVERV AV GRUNN 22/15 14/770 SØKNAD OM UTVIDELSE A V LOKALITET INDRE BRINGENESET- UTTALELSE 23/15 15/232 SØKNAD OM AKV AKULTURTILLATELSE FOR PRODUKSJON A V ROGNKJEKS - AKV AF ARM AS, BERGSBOTN I BERG KOMMUNE - UTTALELSE 24/15 06/1101 UTBEDRING A V KAIA VED MARITIM INSTALLASJON AS I SENJAHOPEN

2 /542 REGNSKAP /15 15/339 BUDSJETTREGULERING -JUNI 2015 Skaand, Guttorm Nergård ordfører

3 Sak 19/15 FSK-Sak 19/15 SØKNAD/ØNSKE OM MINDRE ENDRING I REGULERINGSPLAN I SCHANKE STØA GNR. 3 BNR. 149 I BERG Saksbehander: Arkivsaksnr.: 14/433 Leon Hanssen Arkiv: L12 Saksnr.: Utvag 19/15 Formannskapet Møtedato Innstiing:. Formannskapet, som det faste utvag for pansaker, godkjenner forsag ti mindre endring i regueringspanen for Schankestøa med grunnag i regueringskart datert 28.apri Det gjøres ingen endring i regueringsbestemmesene. 3. Kostnadene i forbindese med regueringsendringen påfaer titakshaver. Skaand, Bjørn Fredriksen rådmann Side 3 av 22

4 Sak 19/15 Vedegg:. Regueringspan for rorbuer i Schank:estøa med regueringsbestemmeser, stadfestet Forsag ti regueringskart med mindre endringer, datert 28.apri.2015 Saksoppysninger: Mefjord Eiendom AS v/tommy Schanke Hansen har søkt om mindre endring i regueringspanen i Schank:estøa, Gm 3, Bm 149 i Mefjordvær. Han ønsker at område FG- Grøntarea, omdisponeres ti bygningsområde H2. Han ønsker å benytte ca 75% av område fra H2 mot H ti bygningsområde, og resterende 25% ti rekreasjon/grøntområde. Han gjør oppmerksom på at dette område aerede benyttes ti parkering 75% og 25% rekreasjon/grøntområde i form av fastmontert bord og porta med gresstak. Denne endringen vi ikke berøre andre grunneiere og vi heer ikke berøre inn/utkjørse fra område. Vurdering: Dette er en mindre endring på gjedene regueringspan. Her er det et område som iføge titakshaver aerede er i bruk ti det omsøkte formået, fra FG ti H2. Panutvaget bør presisere at kommunen ikke vi ta kosnadene på dekking av utgiftene, som i dette tifee er tegning av endringene i pank:artet, som er utført av Norprosjekt AS, Tromsø. Ut i fra ovennevnte bør Berg formannskap, som er fast utvag for pansaker, godkjenne endringene i regueringspanen som en mindre endring. Skaand, Leon Hansen driftsansvarig kom. bygg Side 4 av 22

5 X12 Tegnforkaring Linjetyper. Bebyggese og anegg -- Panens begrensning - Herberge og bevertning Sos i 1320 Formåsgrense Byggegrense c) Sone med angitte særige hensyn Grense for angitt hensynssone rzzz.j Bevaring kuturmijø 570 M=:SOO (A4) PBL 12-5 OG 12-6 REGULERINGSPLAN MINDRE ENDRING FOR: PLAN ID: TEGN. NR DEL AV SKANCKESTØA jj BERG KOMMUNE Pan utarbeidet av: Norprosjekt AS

6 TEGNFORKLARING P.og BL REGULERINGSFORMÅL, STREKSYMBOLER 1.BYGGEOI.IRÅDER c::::j H!rb!rge og!vertrrg c=:j c=:j c=:j c=:j c=:j c=:j 2.LANDBRUKSOI.IRÅDER c=:j 3.0F'F'. TRAF'IKKOI.IRÅDER c=:j Kjoreveg c=:j c=:j 4.F'RIOI.IRÅDER c=:j c=:j S.F'AREOI.IRADER c=:j 6.SPESIALOI.IRÅDER DIII Privat Stitariegj sjo - Privat atar egj ti ITi evrt! ";N IW*'9!r og aregj E:::3 Frtsdsone ved veg 7.F'ELLESOI.IRÅDER I22,Z;I Fe!es avkjrse Fees!J'81area B.F'ORNYELSESOI.IRÅDER c=:j H1-H PLANENS BEGRENSNING FA FG GRENSE FOR -- REGULERINGSFORIAAL BYGGEGRENSE -- TOIATEGRENSE FRISIKTUNJE c:::::j SENTERUNJE REGULERT VEG OIARISS AV EKSISTERENDE BYGG LOKALISERT HELT ELLER DELVIS UTENFOR BYGGEGRENSE, IAEN SOt.4 LIKEVEL INNGÅR AVKJØRSEL WALESTOKK= 1 :500 MINDRE VESENTUG REGULERINGSENDRING IAED REGULERINGSBESTEIAIAELSER FOR: PLAN NR.: Norprosjekt AS

7 Mefjord Eiendom AS Mefjordvær Mefjordvær Senjahopen Berg kommune 9385 Skaand Att: Bjørn Abesen Søknad/ønske om mindre endring i regueringspan i Schanke- Støa. G nr 3, B nr 149 i Berg kommune. Det søkes med dette om en mindre endring i regueringspanen i Schanke- Støa. Området FG ønskes omdisponert ti bygningsområdet. Dvs, at man ønsker å benytte ca 75% av området fra husvegg i området H2 mot H ti bygningsområde, og resterende 25% ti rekreasjon/grøntområde. Det gjøres oppmerksom på at dette området aerede benyttes ti parkering 75% og 25% rekreasjon/grøntområde i form av fastmontert bord og porta med gresstak. Denne endringen vi ikke berøre andre parter/grunneiere. Det vi heer ikke berøre inn/utkjørse fra området, så trafikae forhod er ikke berørt av sik endring. Vedegg 1. situasjonskart Vedegg 2. bide av området. Mvh r ;J Æ (L-2_ Tommy Schanke Hansen Mefjord Eiendom AS '\"'. 1 Bfr f..'=ig KOMIV1UNE f:r _.:_ 'n 1strasjnnen 2 3 JUN 2014 ti'jt Mo Ko1 1 s,keoc 45:L J_::c { oz/jg J Ark k.: L : _ _. _

8 CA 1 '> ;. ILL, c ui) -fg- i[!.c-jv-a --trv-0 "'(1--A }.-(. 7 1'1 ut It)_,

9

10 REGULE RINGSPLA N for RORBUERISKANCKESTØA på eiendommen gnr. 3/ bnr. 3, 5 og 21 MEFJORDVÆR i Berg kommune Tromsø, Sak 918endrRegbest Rådgivende Ingeniør Norprosjekt a/s Tromsø

11 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR RORBUER SKANCKESTØA PA EIENDOMMEN GNR. 3 BNR. 3, 5 OG 21 MEFJORDVÆR, BERG KOMMUNE Dato: Dato for siste revisjon:.... Dato for kommunestyrets vedtakegengodkjenning: medhod av pan-og bygningsovens 26 gjeder disse regueringsbestemmeser for det området som på pankartet er avgrenset med regueringsgrense. Ved siden av disse bestemmesene gjeder også pan-og bygningsoven samt kommunens vedtekter og teknisk forskrift ti denne. 11 medhod av pan-og bygningsovens 25 er panområdet reguert ti føgende formå: 1. BYGGEOMRÅDER 1.1 Herberge og bevertning H1-H4 3. OFF. TRAFIKKOMRÅDER 3.1 Kjøreveg med bankett og skuder 3.2 Fartsgrense 3.3 Fartsreduserende titak 6. SPESIALOMRÅDER 6.1 Privat småbåtanegg sjø 6.2 Privat småbåtanegg and 6.3 Bevaring av bygninger og anegg 6.4 Frisiktsone ved veg 7. FELLESOMRÅDER 7.1 Fees avkjørse FA 7.2 Fees grøntarea FG FELLESBESTEMMELSER REKKEFØLGEBESTEMMELSER I medhod av pan-og bygningovens 26 gis føgende bestemmeser om utforming og bruk av areaer og bygninger innenfor panområdet: Norprosjekt a/s Tromsø- sak Regueringsendring Rorbuer i Skanckestøa, Mefjordvær i Berg kommune

12 2 1. BYGGEOMRÅDER 1.1 Herberge og bevertning H1-H4 a) Fet H1: Gammet naust oppsatt i 1960, opprinneig fra 1890, be revet og ført opp der det står i dag. Ska nyttes ti tibereding av fisk og røykeri med redskapsager på naustemmen. På gamme grunnmur ved siden av tiates oppført en gjenskapese av gammet butikkokae som ska nyttes ti i tiknytning ti fisketurisme. Vedikehod og istandsetting av bebyggesen ska skje etter antikvariske prinsipper. b) Fet H2: Restaurert gamme kårboig kat Skanckestua fra ca ska nyttes ti uteiebygg for fisketurisme. Vedikehod og istandsetting ska skje etter antikvariske prinsipper. c) På fetene H3 og H4 kan det oppføres ti sammen 8 rorbuer a ca. 60 m2 T-bra, 3 stk. i H3 og 5 stk. i H4. Rorbuene oppføres på kaidekker som tiates å omfatte opp ti hee fetets area. Kaidekkene anegges på kote +3, og ska stå på peer på deer av eksisterende fredete steinvorrer og forankres ti disse på en skånsom måte med minimae terrenginngrep. Ytterigere utfying av steinmasser tiates ikke. d) Rorbuene ska oppføres med satak, med takvinke på 35 ti 45. De kan oppføres i 1 etasje puss oft, med største mønehøyde 5,5 m over kainivå. TU i fet H3 ska ikke overstige 65% og TU i fet H4 ska ikke overstige 60%, som vist på pankart. Frittiggende boder tiates ikke. e) Rorbuene ska oppføres i tre med tradisjone utførese og fargebruk som er vanig på stedet. Taktekking ska være papp/foie eer tradisjone bøgebikk. f) Parkering av bier for gjester og besøkende eer hensetting av andre kjøretøy innenfor byggeområdene, tiates ikke. g) Før arbeidene innenfor fet H3 og H4 igangsettes, ska det fremegges en situasjonspan som viser passering og utforming av kaidekker, gangbaner og rorbuer samt prinsippøsning for forankringen av disse ti de fredete steinvorrene. 3. OFF. TRAFIKKOMRÅDER 3.1 Kjøreveg med bankett og skuder Offentig vegarea fykesveg 252 er reguert med 5 m kjørebane og 2 skuder/grøft/bankett på hver side. 3.2 Fartsgrense Kjørevegen regueres med 30 km fartsgrense. 3.3 Fartsreduserende titak For etabering av fartsreduserende titak, ska det anegges fartshumper. Utbygger vurderer passering og anta fartshumper etter retningsinjer gitt i Statens vegvesens normaer. Dette ska godkjennes av Statens vegvesen. Fartshumper etaberes på strekningen fra krysset ti Bjorvika boigfet og ti enden av fykesvegen i Mefjordvær. 6. SPESIALOMRÅDER 6.1 Privat småbåtanegg sjø Privat småbåtanegg sjø ska nyttes ti fortøyning av turistfiskebåter og iandføring av fangst, og eers være åpen for amenn ferdse på sjøen. Aktiviteten ska ikke være ti skade for den fredete Skanckestøa. 6.2 Privat småbåtanegg and Areaene består av de deer av steinvorrene som ikke regueres ti byggeområde. Areaene ska ikke benyttes ti aktivitet som kan være ti skade for den fredete Skanckestøa. Norprosjekt as Tromsø- sak Regueringsendring Rorbuer i Skanckestøa, Mefjordvær i Berg kommune

13 3 6.3 Bevaring av bygninger og anegg Området for bevaring av bygninger og anegg regueres som spesiaområde for bevaring av bygninger. Bortsett fra de titak som kan iverksettes med hjemme i denne regueringspanen, gjeder et generet endrings- rivings- nybyggings- og aneggs- forbud innenfor panområdet. Skanckestøa tiates nødvendig opprensking og steinvorrene tiates restaurert etter samme aneggsmetode som be anvendt i tidigere tider. Arbeidene ska gjennomføres etter antikvariske prinsipper i samråd med antikvariske myndigheter. 6.4 Frisiktsone ved veg Frisiktsonen er reguert for 30 km fartsgrense. Stoppesiktkrav LS: 25 m og L2: 3,0 m. Området tiater ingen bepanting eer noen former for skjerming som hindrer sikten i sonen. 7. FELLESOMRÅDER 7.1 Fees avkjørse FA Fees avkjørse ti panområdet fra fykesveg 252 anegges som vist på pankartet. Avkjørseen er kun beregnet ti nødvendig kjøring for drift og vedikehod av bygninger og anegg i panområdet. Parkering av bier for gjester og besøkende eer hensetting av andre kjøretøy på fees avkjørse, tiates ikke. 7.2 Fees grøntarea FG Grøntareaet som er et fees utearea for panområdet, gis en parkmessig opparbeidese. IV medhod av pan-og bygningsovens 26 gis føgende: FELLESBESTEMMELSER a) Ved opparbeidings-og utbyggingstitak i panområdet, ska tigjengeighet for bevegeseshemmede ivaretas. b) Dersom det i forbindese med arbeider innenfor panområdet kommer fram evninger, gjenstander eer andre spor fra edre aktiviteter i området, ska arbeidet stanses umiddebart og meding gis ti kuturmyndighetene jfr. kuturminneovens 8. Arbeidet kan først gjenopptas etter at kuturminnemyndighetene har gitt sitt samtykke. c) Etter at denne regueringspanen med tihørende bestemmeser er egengodkjent eer stadfestet, kan det ikke gjennomføres privatrettsige avtaer som er i strid med panen eer bestemmesene. d) Vedikehod og istandsetting av steinvorrene ska skje etter antikvariske prinsipper. REKKEFØLGEBESTEMMELSER Det ska ikke gis brukstiatese i regueringsområdet før fykesvegen er omagt i hht. regueringspanen og adkomsten er panagt og bygd etter Statens vegvesens håndbok 017 "Veg-og gateutforming". Ferdig opparbeidet adkomst ska godkjennes av Statens vegvesen. Fartshumper må være etabert før det gis brukstiatese for rorbuene i panområdet. Titak på fykesvegen kan ikke igangsettes før det foreigger en underskrevet opparbeidesesavtae med ansvarig myndighet. Norprosjekt as Tromsø, Norprosjekt a/s Tromsø- sak Regueringsendring Rorbuer i Skanckestøa, Mefjordvær i Berg kommune

14 Sak 20/1 5 FSK-Sak 20/15 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL PÅ GNR 7, BNR5 PÅ BØVÆR Saksbehander: Arkivsaksnr.: 14/502 Leon Hanssen Arkiv: GR/BR 7/5 Saksnr.: Utvag Formannskapet Formannskapet Formannskapet Formannskapet Møtedato Innstiing: I medhod av kommunepanens areade, kapitte 6 (6.1.3) og 7 (7.2.1), samt vedegg s 82 i kommunepanen. Innsigese fra fykesmannen, se vedegg, Merknader fra naboen på gnr 7, bnr Avstanden ti kommuna vei, nærmer enn 12,5 meter Med bakgrunn i dette avs fåes søknaden om dispensasjon datert 27. mars.15, om å føre opp et anneks på eiendommen gnr 7, bnr 5 på Bøvær. Skaand, Bjørn Fredriksen rådmann Side 5 av 22

15 Sak20/1 5 Vedegg:. Søknad 2. Innsigese fra naboen 3. Kart/Bider 4. Svar fra Fykesmannen Saksoppysninger: Bakgrunn for saken er søknad fra Torbjørn Lie Larsen om dispensasjon fra areapanen for å få bygge et anneks på eiendommen gnr 7, bnr 5 på Bøvær. Saken behandes etter pan- og bygningsoven 19-1, (søknad om dispensasjon) Søknad gjeder for føgende områder:. LNF-område. Eiendommer igger i LNF(LNF-B5) der spredt boigbygging er tiatt. 2. Strandsonen. Eiendommen igger ca meter fra strandsonen. 3. Vei. Avstanden ti kommuna vei er mindre enn 12,5 meter sik det kreves. I henhod ti kommunens deegasjonsregement er formannskapet som panutvag gitt myndighet ti å gi sik dispensasjon, jfr. Regementets 3 nr. 3. Titakshaver har søkt om å bygge et annekset på 33m2 oppe på bakken vest for skjæring ned mot mooen. (Se kart) Det som ikke er tatt med i søknaden er 2 stk veranda på bygget en med bredde på 2 m og den andre med en bredde på,5 m, som tisammen utgjør 16,5 m2, noe som vi si at bygget bir totat 49,5 m2. (se tegning) Areapanen Dette samsvarer ikke med areapanen for område kapitte 6 og 7.(6.1.3 og 7.2.1) se også vedegg ti areapanen s 82 AB6/LNF-B5/LNF-F4/FS2/SH4 Bøvær. Strandsonen Bygget( annekset) bir også for nært strandsonen i dette tifee ca meter. I areapanen står det føgende om strandsonen. Side 6 av 22

16 Sak 20/ Spesiet om strandsonen ti sjø og vassdrag I stortingsmeding nr. 26" regjeringens mijøpoitikk og rikets mijøtistand" ( ) fremkommer det at strandsonen ska bevares som verdifut natur - og friuftsområde, og sikres god tigjengeighet for amennheten. De topografiske forhodene på yttersia av Senja gjør at store deer av vegstruktur, bebyggese og ivsgrunnag er nært knyttet ti strandsonen. Kommunen vi derfor praktisere en differensiert strandsoneforvatning, med retningsinjer, som kan brukes som en sjekkiste og egges ti grunn for å sikre en forsvarig saksbehanding etter ovens intensjoner, både for prinsipiee sider ved strandsoneforvatningen og i forhod ti det enkete titak. Panbestemmese: Kommunen ska egge ti rette for og iverksette en differensiert strandsoneforvatning i henhod ti pb 17-2, 2. edd,jfr. 20-4, 2. edd pkt. c, (jfr. ny pb 1-8): Retningsinjer: I forvatningen av strandsonen, ska man i ae tifeer vurdere titak ut fra føgende retningsinjer: ) A vstandskrav i strandsonen: - fastsette at området generet i meom offentig veg og sjø, avgrenses strandsonen av vegen, sev om avstanden er mindre enn 00 m. - fastsette at området i meom en definert, etabert eer framtidig byggeinje og sjø, avgrenses strandsonen ti minimum 50 m i avstand ti sjøen. Grensesettingen er avhengig av topografiske forhod, type titak, eksisterende inngrep, strandsonen sin betydning for andskap, friuftsiv og bioogisk mangfod m.m. Saken har vært innom fykesmannen når det gjeder strandsonen og dem er kommet med en uttaese om dette (se vedegg) Avstand ti vei. Annekset kommer for nært kommuna vei, som er min 12,5 meter fra midt i veien. 7.6 Viktige edd i kommunikasjonssystemet For arbeid og titak tiknyttet riks- og fykesvegnett, samt kommunae- og private veger vises det ti vegovens bestemmeser og føringer gitt i pan- og bygningsoven. Det vises for øvrig ti titak foresått i Nasjona Transportpan. Retningsinjer A) Byggegrenser. Det ska avsettes area ti gang-/ og sykkeveger angs riks- og fykesveger. Prioriterte områder ska være innti km angs vei fra skoer og barnehager. Som byggegrense angs riksveg, fykesveg og kommuna veg har vært henhodsvis 50, 50 og 12,5 meter fra Avvik fra dette (dispensasjon) vurderes etter forhodene på stedet etter søknad ti vedkommende myndighet. Side 7 av 22

17 Sak20/1 5 Naboer. Naboene ti gnr 7, bnr 5, i dette tifee gnr 7, bnr, har merknad ti nabovarse, der dem etteryser utformingen, bruk( vann/avøp/adkomst), de synes det er vanskeig å ta stiing ti saken utenom beiggenheten. Naboene er betenkt over at det eventuet bir en praksis som tiater fritidsbebyggese i høyereiggende terreng på gården. Kuturminner Lokaisering av boiger i LNF-områder med tiatese ti spredt utbygging av boiger er ikke formet avkart med kuturminnemyndighetene før det har vært gjennomført befaring. Det betyr at det ikke kan bebygges eer gjennomføres titak før kuturvernmyndighetene (Sametinget og fykeskommunen) har gitt sitt samtykke eer formet frigitt panen. Det er registrert kuturminner i område i form av skyttergraver. Strømkabe. Det er en isoert strømkabe som går rett over tomten og som kan komme i konfikt med bygget. Avstanden ti isoert kabe ti bygg ska min være,5 meter Vurdering: Titakshaver ska føre opp et anneks på 7/5 på Bøvær men kommer i konfikt med:. Areapanen for område. 2. Avstanden ti kommuna vei er mindre enn 12,5 meter 3. Det er kuturminner i område i form av en skyttergrav/utkikkpost 4. Bygget bir også for nært strandsonen, noe det er kommet innsigese fra Fykesmannen på. 5. Strømkabe som går over tomta, kan komme i konfikt med bygget. 6. I tiegg har det kommet innsigese fra naboene om et sik bygg vi ruve i terrenget der det er tenkt passert. Dispensasjonen bør ikke gis, sik omsøkt. Skaand, Leon Hansen driftsansvarig kom. bygg Side 8 av 22

18 Berg kommune Saksbehander: Arkivsaksnr.: 14/502 Leon Hanssen Arkiv: GR/BR 7/5 BREV TIL FYLKESMANNEN ANGÅENDE DISPSØKNAD P Å GNR 7, BNR 5, BØVÆR Berg kommune ber Fykesmannen komme med en uttaese i forbindese med dispensasjonssøknad etter 19-1 i Pan- og bygningsoven. Dette gjeder gnr 7, bnr 5 på Bøvær, Berg kommune. Berg kommune vi spesiet be om en uttaese når det gjeder.. Strandsonen 2. Kuturminner (Viser ti kommunedepanen for kuturminner som er fastsatt av kommunestyret.) se pkt for kuturminner Søknad fikk avsag ved første gangs behanding, grunnet at det ikke var søkt om dispensasjon etter 19. i Pan- og bygningsoven på de punktene som er nevnt under. Det må vurderes regueringspan for deer av LNF- område som er berørt. Vedegg:. Søknad 2. Kart Saksoppysninger: Bakgrunn for saken er søknad fra Torbjørn Lie Larsen om dispensasjon fra areapanen og Pan- og bygningsoven 19-1, for å få bygge et anneks på eiendommen gnr 7, bnr 5 på Bøvær. Søknad gjeder for føgende områder:. LNF -område. Eiendommer igger i LNF(LNF-BS) der spredt boigbygging er tiatt. 2. Strandsonen. Eiendommen igger ca meter fra strandsonen. 3. Vei. Avstanden ti kommuna vei er mindre enn 12,5 meter sik det kreves. Titakshaver har søkt om å bygge et annekset på 33m2 oppe på bakken vest for skjæring ned mot mooen. (Se kart) Det som ikke er tatt med i søknaden er 2 stk veranda på bygget en med bredde på 2 m og den andre med en bredde på,5 m, som tisammen utgjør 21 m2, noe som vi si at bygget bir totat 54 m2. (vises på tegninga) Dette samsvarer ikke med areapanen for område kapitte 6 og 7.(6.1.3 og 7.2.1) se også vedegg ti areapanen s 82 AB6/LNF-B5/LNF-F4/FS2/SH4 Bøvær.

19 Strandsonen Bygget( annekset) bir også for nært strandsonen i dette tifee ca meter. I areapanen står det føgende om strandsonen Spesiet om strandsonen ti sjø og vassdrag I stortingsmeding nr. 26" regjeringens mijøpoitikk og rikets mijøtistand" ( ) fremkommer det at strandsonen ska bevares som verdifut natur - og friuftsområde, og sikres god tigjengeighet for amennheten. De topografiske forhodene på yttersia av Senja gjør at store deer av vegstruktur, bebyggese og ivsgrunnag er nært knyttet ti strandsonen. Kommunen vi derfor praktisere en differensiert strandsoneforvatning, med retningsinjer, som kan brukes som en sjekkiste og egges ti grunn for å sikre en forsvarig saksbehanding etter ovens intensjoner, både for prinsipiee sider ved strandsoneforvatningen og i forhod ti det enkete titak. Panbestemmese: Kommunen ska egge ti rette for og iverksette en differensiert strandsoneforvatning i henhod ti pb 17-2, 2. edd, jfr. 20-4, 2. edd pkt. c, Gfr. ny p b 1-8): Retningsinjer: I forvatningen av strandsonen, ska man i ae tifeer vurdere titak ut fra føgende retningsinjer: ) A vstandskrav i strandsonen: - fastsette at området generet i meom offentig veg og sjø, avgrenses strandsonen av vegen, sev om avstanden er mindre enn 00 m. - fastsette at området i meom en definert, etabert eer framtidig byggeinje og sjø, avgrenses strandsonen ti minimum 50 m i avstand ti sjøen. Grensesettingen er avhengig av topografiske forhod, type titak, eksisterende inngrep, strandsonen sin betydning for andskap, friuftsiv og bioogisk mangfod m.m. I tiegg så bir bygget for nært kommuna vei, som er min 12,5 meter fra midt i veien. 7.6 Viktige edd i kommunikasjonssystemet For arbeid og titak tiknyttet riks- og fykesvegnett, samt kommunae- og private veger vises det ti vegovens bestemmeser og føringer gitt i pan- og bygningsoven. Det vises for øvrig ti titak foresått i Nasjona Transportpan. Retningsinjer A) Byggegrenser. Det ska avsettes area ti gang-/ og sykkeveger angs riks- og fykesveger. Prioriterte områder ska være innti km angs vei fra skoer og barnehager. Som byggegrense angs riksveg, fykesveg og kommuna veg har vært henhodsvis 50, 50 og 12,5 meter fra O. Avvik fra dette (dispensasjon) vurderes etter forhodene på stedet etter søknad ti vedkommende myndighet.

20 Naboer. Naboene ti gnr 7, bnr 5 i dette tifee gnr 7, bnr, har merknad ti nabovarse, der dem etteryser utformingen, bruk( vann/avøp/adkomst), der dem synes det er vanskeig å ta stiing ti saken utenom beiggenheten. Dem er betenkt på passeringen av titaket i høyereiggende terreng på gården. Kuturminner Lokaisering av boiger i LNF-områder med tiatese ti spredt utbygging av boiger er ikke formet avkart med kuturminnemyndighetene før det har vært gjennomført befaring. Det betyr at det ikke kan bebygges eer gjennomføres titak før kuturvernmyndighetene (Sametinget og fykeskommunen) har gitt sitt samtykke eer formet frigitt panen. Det er registrert kuturminner i område i form av skyttergraver/utkikkspost. Strømkabe. Det er en isoert strømkabe som går rett over tomten og som kan komme i konfikt med bygget. Avstanden ti isoert kabe ti bygg ska min være,5 meter Leon Hanssen driftsansvarig kom. bygg

21 Fykesmannen i Troms Romssa Fykkamanni Saksbehander Bjørn Einan Berg kommune 9385 Skaand Teefon Vår dato Deres dato !],.,-![!J DokJd" ( ) ' X!. ;j BERG..ERKNADER TIL NABOVARSEL OM BYGG SAK 7/5 1 Vår ref. i 015/211?-2 1 Deres ref. 14/502 LI+,,.... f\ - - ft!ioz.. z :_fi_ Dispensasjon fra kommunepanens areade og fra forbud mot titak i hundremeterssonen -titak på gnr. 7 bnr. 5 i Berg kommune Arkiv kode (. -- Fykesmannen i Troms viser ti e-post av , hvor søknad om dispensasjon fra kommunepanens areade og fra forbudet mot titak i hundremeterssonen fra sjø oversendes for uttaese. Titaket er i strid med pan og bygningsoven, hvor det i Forbud mot titak mv. angs ()jø og vassdrag- heter: 1100-metersbe!tet angs joen og angs vassdrag ska det tas særig hensyn ti/natur- og kuturmi(iø, jj'iufsiv, andskap og andre amenne interesser. Regjerningen har agt opp ti en differensiert strandsoneforvatning, hvor andet dees i tre soner. For Troms gjeder føgende: r 100-metersbetef angs sjøen skafugende retningsinjer egges ti grunn: - Utbygging bor så angt som muig okaiseres ti om rader som er bebygd.fi afør, sik at utbyggingen skjer mest muig konsentrert. Utbygging i urørte områder med spesiee jj'ih!fsineresser, natur- og andskapskvaiteter eer kuturminneinteresser ska/unngås. Det gjederfor eksempe utbygging i kyst- ogfjordandr;kaper med.spesie!e kvaiteter. - Sporsmået om bygging ska vurderes i forhod ti andre amenne interesser. Det bør ikke tiates utbygging i områder som har spesie verdi i forbindese med.friz!fisiv og amenn ferdse, naturkvaiteter, naturmangfod, kuturminner, kuturmi(jøer og andskap. Forhodet ti andre interesser, somfbr eksempe andbruk,.fiske, oppdrett og reindriji må også vurderes. Der det tiates bygging, bor hensynet ti andre interesser ivaretas best muig. -Aternative passeringer bør vurderes og veges dersom det er muig. Det bør også vurderes 0111 titaket kan trekkes vekk.fiyt sjøen. Titak som tiates må tipasses omgivesene best muig. - områder hvor at tigjengeig utbyggingsarea igger innenfbr 00-metershetet. og aternativ passering av titak dermed ikke er muig, vi kommunen ha videre adgang ti å tiate titak.fbr å ivareta hensynet NI en.fornufiig san?funnsutviding. Ved vurdering av om titak ska/tiates ska de/egges vekt pd om hensynet ti tigjengeighetjor amennheten kan ivaretas ved at de eksempevis avse!/ es area ti kyssi,.fi'iufisområde eer iknende. Fykeshuset. Strandvegen 13 Postboks Tromsø Teefon: Teefaks '39 Avde1ng Pan. reindrift og samfunnss1kkerhet no \'IW\'1 fykesmannen no/troms

22 Sice 3 av 3 Med hisen Per Evestad pandirektør Bjorn Einan rådgiver Dokumentet er eektronisk godkjent og har ikke hånds-a-evne signaturer.

23 J- "'

24

25 Kart utskrift 23m

26 Kartutskrift Måestokk 1: m / i/5

27 [!] [!] OOkid (14/502-1) DISPENSASJONSSØKNAD [!] 37M Ti Berg Kommune Dispensasjonssøknad på Gnr 7, Bnr 5 på Bøvær, Berg kommune. 1' / -+ :,.f5" b forbindese med avsag på min søknad om tiatese ti titak for bygging av et anneks på eiendommen gnr 7, bnr 5 fremkommer det i avsaget at det kreves dispensasjonssøknad på en rekke områder. Med dette vi jeg søke om dispensasjon fra kommunepanens areade på føgende område: 1. LNF-område. Min eiendom igger i LNF (LNF-BS) der spredt boigbygging er tiatt. 2. Strandsonen. Eiendommen igger ca meter fra strandsonen. 3. Vei. Avstanden ti kommuna vei er mindre enn 12,5 meter som det kreves. Søker om dispensasjon på dette og håper på et positivt svar. Med vennig hisen -r twt!tjy" Ux (o Thorbjørn Lie Larsen Asandveien Kvaøya

28 Utskrift Side 1 av 1 Kartverket S ei ndom m!!j 10/ ', f. ', ' Poen... '

29 ,, ),, " "----'' -)!...., c, '("'. / ';-\.- ;,-,. ' ' ' c ' t ) ' (,...:, -... ( ' \ ' / ' ",._.--- : c-... t ) \ 1..0; ""':., J ' t} i;:). -, \i ' )..._ -- > /,, ")--::---\ ( o- '- -

30 ',j - \ - ', ( ; - :t -_t., ') i"'\ >- _...,.D -dt J ' /..r-! (...,, 1',...1/\ '..

31 i ' t \... ' '/".. / \.. ' ' -' i! / 1/ --- {c' "-)! '. ' -'1 i, -< t._ 1: --1 '--' / - '< ).>?:..\ ' J ; ' i_\.!,-;a '!!. i. -,..,. c.:, '. ' - r.. - ' ( "'-- ' ',, _ \

32 \ \.. j ' ---r--...,- ) '.. J ' \._.. _,_ J)! ' _} ( -! J! t 'i 1.;. ' - )-' - \., _:) --,- ' ' ', -- ' t '-L. J.) ' r-: ' h '. ' r J r:.._..., '. i--) - r' " i (. c. '

33 '. -. \ \, '. ' ' J / ' ' ' ' - '/. i ' V..J \ )... \. ' / : ;---- ' ' ' \,'-' ' ) \ > : ' '.) --' _.., ( :\ 't -. (.-t: L,- s... ( -?:' '.!-.,, --1 d'... : ' ' ( -/ 2./j r...

34 Sak FSK-Sak TILRETTELEGGING A V BOLIGTOMTER I KJÆSVIKA- ERVERV A V GRUNN Saksbehander: Ark i vsaksnr.: Bjørn Abesen 14/13 O Arkiv: 611 Saksnr.: Utvag Formannskapet Formannskapet Møtedato Innstiing:. Berg kommunestyre vedtar å erverve gjenstående parse av gnr. O, bnr. 4 beiggende i Kjæsvika. Det vises ti inngått opsjonsavtae. 2. Kjøpesummen kr omkostninger ti sammen kr dekkes over post for grunnerverv og finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. 3. Oppgjøret skjer som beskrevet i opsjonsavtaen. Skaand, Bjørn Fredriksen rådmann Side 9 av 22

35 Sak 21/15 Vedegg: Referat fra forhandingsmøte og opsjonsavtae. Saksoppysninger: Bakgrunn for saken er oppføging av formannskapets vedtak i sak 27/14 den om oppstart av endring av regueringspan for Kjæsvika Vest. Saken gjeder erverv av grunn og behandes av kommunestyret etter innstiing fra formannskapet ettersom ervervet ikke er agt inn i budsjettet for 2015, jfr. kommuneovens 47 nr. 2. Rådmannen har gjennomført forhandinger med grunneierne ti gnr. O, bnr. 4, jfr. referat fra forhandingsmøte og opsjonsavtae i tiknytning ti ervervet. Kommunen hadde forut for forhandingsmøtet gitt et tibud på kr. 16,- pr. kvm som vie innebære at resten av eiendommens parse i Kjæsvika skue inngå i ervervet. Forhandingene medførte at man be enig om kr. 18,- pr. kvm ti en samet sum av kr omkostninger. Det er satt som forutsetning at resutatet av forhandingene godkjennes av kommunestyret. Vurdering: I Skaandsområdet er det i boigfet ikke enger edige kommunae boigtomter. For Kjæsvika Vest har det tidigere vært utarbeidet en regueringspan som innbefattet forespørse om grunn. Det var den gang (1988) gitt positiv respons om grunnavståese, men saken be ikke fugt opp. Da det i det siste året er registrert ønsker fra sevbyggere om å få bygge på tiretteagte tomter, bør kommunen bidra med oppføging, herunder erverv av grunn og opparbeidese av veg, vann og avøp. Ettersom titaket ikke er budsjettert for 2015, forutsettes at finansiering øses ved tieggsbevigning på kjøpesum og omkostninger på kr som dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. Saken egges med dette fram for formannskapet med anmodning ti kommunestyret om erverv av parseen av gnr. 10 bnr. 4 i Kjæsvika. Skaand, Bjørn Abesen Pan- og byggesaksbehander Side 10 av 22

36 Referat fra forhandingsmøte om erverv av grunn ti regueringspan for Kjæsvika Vest Sted: Scandic Hote, Tromsø den k Ti stede: Kjeti Brendeford, Rita Kristoffersen, Anne-Lise Ramsberg, Henny Reiertsen, for gnr. 10, bnr. 4 i Berg samt Bjørn Abesen og Bjørn Fredriksen fra Berg kommune. Tove Eriksen Heen møtte ikke. Fra kommunen be det redegjort for kommunens boigstrategi med tiretteegging gjennom et såkat OPS-prosjekt for bygging av uteieboiger samt egge ti rette for sevbyggere i kommunae boigfet. Mået er å få nye innbyggere ti å etabere seg i kommunen snarest råd. Hensikten med forhandingsmøtet er å få inngått en opsjonsavtae for å erverve en parse av gnr. 10 bnr. 4 i Berg kommune. Parseen er vestenfor Kjæsvika boigfet meom kommuna eiendom og sjøen (kystkonturen). Veggrunn ti fykesvegen er ikke medregnet i ervervet. Det vises ti framagt forsag ti opsjonsavtae. Areaet er beregnet ti å være ,1 kvm. Kommunen har tibudt en pris på kr. 16,- pr. kvm. Prisforangende/-tibud er omforent justert ti kr. 18,- pr. kvm. Areaet har sjøgrunn der tørrfasområde ikke ska fyes ut. Dette er et naturområde på inje med fjæresonen for øvrig (LNFR (NF)) og tihører ervervet område. Rita Kristoffersen har paner om å bygge boig i fetet og forutsetter at hun ska få vege først. Rådmannen gir henne fortrinn i ett år fra området er reguert. De øvrige hjemmeshaverne tistede titrer dette. Nåværende eiere for øvrig får samme muighet ti vag etter prinsippet om «først ti møa» s6 andre boigtomtesøkere.

37 Opsjonsavtae for erverv av grunn Denne avtae innebærer at Berg kommune får erverve grunn fra gnr. 10, bnr. 4 i Berg kommune. Areaet som erverves er den deen av eiendommen gnr. 10, bnr. 4 som finnes på begge sider av fykesvegen og som er meom kommunens eiendom (gnr. 10/bnr. 5) i Kjæsvika og kystkonturen. Areaet ti fykesvegen inngår ikke i beregnet area. Det samme gjeder den deen av bnr. 10/4 som er på Kokkarneset, avgrenset av forengesen av eiendomsgrense meom Kjæsvika boigfet og Kokkarneset på øvre side av fykesvegen i samme retning på nedre side av vegen som ti kystkonturen. Det vises ti vedagte kartskisser. Areaet er beregnet ti18.290,1 kvm. For det area som kommunen erverver ska kommunen betae en omforent pris på kr../(-::pr. kvm ti en samet kjøpesum av kr. r:j tf.'!!.c?..... Kjæsvikskjæret og sjøgrunn utenfor kystkonturen tihører ervervet area og inngår i omforent kjøpesum. Det forutsettes at ervervet godkjennes av kommunestyret. Kommunen eer den som kommunen gjør avtae med, gis forhåndstitredese ti området og kan iverksette titak etter byggesaksforskriftens 4.1 bokstav c) nr Denne opsjonsavtaen supperes med en kjøpekontrakt som underskrives av samtige hjemmeshavere eer etter fumakt og kommunen som kjøper. Når oppgjør er iverksatt utsteder hjemmeshaverne skjøte. Omkostninger i tiknytning ti overdragesen som dokumentavgift og tingysningsgebyr beastes kjøper. Oppgjør skjer snarest etter at kommunestyret har gjort endeig vedtak om erverv, finansiering og igangsetting. Oppgjør skjer mot en fees bankkonto som opprettes av hjemmeshaverne og meddees kommunen som kjøper. Ved underskrift av denne opsjonsavtaen har hjemmeshaverne ikke enger råderett over den beskrevne parse og kan ikke fradee, pantsette, sege eer på annen måte etabere servitutter som gjeder det ervervede areaet. For eer på vegne av hjemmeshaverne for bnr. 10/4: For Berg kommune som kjøper: for Rita Kristoffersen/ Tove Eriksen Heen Dagrunn Eriksen etf. Bjørn Fredriksen Rådmann Henny Reiertsen Hafrid Sørensen etf. Kjeti Brendeford Rigmor Brendeford etf. Anne-Lise Ramsberg Ambjørg Pedersen etf.

38 Sak 22/15 FSK-Sak 22/15 SØKNAD OM UTVIDELSE A V LOKALITET INDRE BRINGENESET - UTTALELSE Saksbehander: Arkivsaksnr.: 14/770 Bjørn Abesen Arkiv: U43 Saksnr.: Utvag 22/15 Formannskapet Møtedato Innstiing: Berg kommune viser ti gjedende areapan og interkommuna panprosess for kystsonen i Midt- og Sør-Troms, og stier seg positiv ti Samar Nord AS sin søknad om utvidese av maksimum tiatt biomasse (MTB) i okaiteten Indre Bringeneset i Berg kommune fra 3100 tonn ti 6700 tonn. Kommunen er kar over at dette vi innebære at okaiteten Kva vika I vi opphøre som føge av dette. Skaand, Bjørn Fredriksen rådmann Side 11 av 22

39 Sak 22/15 Vedegg: Fykeskommunens skriv av og Saksoppysninger: Bakgrunnen for saken er søknad fra Samar Nord AS datert om utvidese av biomassen i eksisterende oppdrettsokaitet Indre Bringeneset i Mefjorden i Berg kommune. Søknaden gjeder utvidese av maksimat tiatt biomasse fra (MTB) fra 3100 tonn ti 6700 tonn inkudert omdisponering av hee okaitetsmassen fra nabookaiteten Kvavika L Saken behandes av fykeskommunen etter deegert myndighet fra fiskeridepartementet etter akvakuturoven 6 med tihørende bestemmeser. Berg kommune ska etter at søknaden har igget ute ti offentig ettersyn i 4 uker, uttae seg i saken etter aksetideingsforskriften 30, jfr. 8, 3. edd. Det vises ti vedagt kunngjøring om offentig ettersyn. Etter deegasjonsregementets 2 nr. ska formannskapet avgi uttaese på vegne av kommunen i sike saker. Det vises også ti fykeskommunens skriv av hvor det framgår at anegg med MTB større enn 3600 tonn, er det et krav at søknaden ska vurderes i forhod ti forskrift om konsekvensutredning. Verken Berg kommune eer andre myndigheter har krevd sik konsekvensutredning, jfr. fykeskommunens skriv fra Det er ikke innkommet merknader ti saken under offentig ettersyn. Kommunens areapan av 2011 egges ti grunn for kommunens uttaese. Videre drøftes om hvorvidt den pågående prosess for utarbeidese av interkommuna kystsonepan kan få betydning for kommunens uttaese. Vurdering: Det framgår av søknaden at ved utvidese av anegget som omsøkt opphører drift av okaitet Kvavika L Utvidesen kan ikeve foregå innenfor de areaavsetninger som er satt for Indre Bringeneset gjennom areapanen og tidigere dispensasjonsbehanding for Indre Bringeneset. Dette betyr at utvidesen av biomassen som omsøkt kan gjøres innenfor bestemmesene for gjedende areapan og senere endring. Under arbeidet med en interkommuna kystsonepan for Midt- og Sør-Troms, er oppdrett på Mefjorden ti vurdering. Så angt i panprosessen, vi area for oppdrett for det aktuee området, tisvare gjedende pan. Det er ikke kommet inn uttaeser eer andre typer innspi mens panen om utvidese av okaiteten Indre Bringeneset har vært utagt ti ettersyn. Det anbefaes derfor at kommunen stier seg positiv ti søknaden om utvidese av maksimum tiatt biomasse (MTB) i okaiteten Indre Bringeneset fra 3100 tonn ti 6700 tonn. Skaand, Bjørn Abesen Pan- og byggesaksbehander Side 12 av 22

40 TROMS fykeskommune ROMSSA fykkasuohkan Næringsetaten Berg kommune 9385 SKALAND : SALMAR [!] 1 [!] Dok1d (14/770 3), [!] NORD AS AKVAKUL TURILLATELSE FOR AKS OG ØRRET TIL Bf\ ) 1 7 \1.AR 7015 WP 111/?Z-76 :Q_ -?_=b /;s- f-\11".k DAJ----' Vår ref.: 13/23-20 Løpenr.: Saksbehander: Frode M ikasen Tf. dir.innvag: Arkiv: U43 AKVA Deres ref.: Dato: SALMAR NORD AS- AKVAKULTUR FOR MATFISK AV LAKS OG ØRRET SØKNAD OM UTVIDELSE A V LOKALITET INDRE BRINGENESET I BERG KOMMUNE Det vises ti søknad fra SaMar Nord AS, datert , om utvidese av akvakutm1iatese for matfisk av aks og ørret på okaitet Indre Bringeneset i Berg kommune. Det søkes om utvidese av maksimat tiatt biomasse (MTB) fra 3100 t ti 6700 t ved omdisponering av hee okaitetsbiomassen fra nabookaiteten Kva vika I. Det søkes ikke om endring av area eer passering av aneggsinstaasjonen. Lokaitet Kva vika ska egges ned dersom omsøkte utvidese innviges. Søknaden be oversendt dere i forbindese med vurdering etter FOR nr 855: Forskrift om konsekvensutredninger. Ettersom søknaden aerede er oversendt i denne forbindese, vedegges den ikke. Dersom dere ikeve ønsker den oversendt på nytt, ber vi om at dere tar snarig kontakt. Ingen av de tiskrevne myndigheter har krevd konsekvensutredning innen fristen Det vises videre ti Forsh ift om tiatese for akvakutur av aks, ørret og regnbueørret (aksetideingsforskr!ften) fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet Denne forskrifts 8 omhander søknadsbehanding, og i tredje edd heter det b.a. at søker etter anvisning fra kommunen ska sørge for at søknaden egges ut ti offentig ettersyn, og at dette kunngjøres i Norsk Lysningsbad og i to aviser som er vanig est i området. Troms fykeskommune viser også ti informasjonsskriv datert O ti kommunene i Troms om behandingen av akvakutursøknader. Troms fykeskommune er deegert myndighet ti å gi tiatese ti akvakutur i medhod av akvakuturoven. Den som vi søke om akvakuturtiatese i Troms fyke ska derfor sende søknaden ti Troms fykeskommune som tideingsmyndighet. Før søknaden tas ti behanding, kontroerer vi rutinemessig at søknaden er kompett i henhod ti forskriftene. Avhengig av type akvakutur og størrese på anegget som omsøkes, Besøksadresse Strandveien 13 Postadresse Postboks 6600, 9296 TROMSØ Teefon Teefaks Epost mottak Bankgiro Org.nr NO Internettadresse

41 2 er det uike rutiner og krav ti saksbehandingen. Fees for ae er imidertid at kommunen som pan- og bygningsmyndighet ska høres før søknaden behandes hos andre offentige myndigheter. Vi ber om at Berg kommune, i samarbeid med søker, sørger for at søknaden egges ut ti offentig ettersyn og at den deretter behandes av kommunae organer. Orientering om tidsfrister: Søknaden ska behandes i ht. krav gitt iforskrifi om samordning og tidsjhster i behandingen av akvakutursøknader som trådte i kraft I henhod ti denne forskrift 4 andre edd ska uttaese fra kommunen, herunder merknader fra offentig utegging, være tideingsmyndigheten i hende senest 12 uker etter at kommunen mottok søknaden. I øpet av denne perioden ska søknaden egges ti offentig ettersyn i 4 uker og behandes i kommunae utvag. I samme forskrift 7 første edd første punktum heter det: "Fristoversittese av uttaese fra kommuner etter 4 andre edd medfører at saken kan behandes uten uttaese." Den aktuee forskriften er å finne på Fiskeridirektoratet sine hjemmesider: /www. fiskeridir.no/ akvakutur/ akvaku turrege verk. Dersom det er spørsmå, vennigst kontakt saksbehander.? It hi:sen ((e-t' ) r t, Frode Mika en spesiarådgiver L' Kopi: SaMar Nord AS, Sjøgata 39, 9300 FINNSNES

42 e V TROMS fykeskommune ROMSSA fykkasuohkan [!) ' [!) Dok( GB (141770<!) t.: rt" [!]. " SALMAR NOHO AS. AKVAKULTUR FOR MATFISK AV LAKS OG ØHRET SOKIIAD OM UVIDELSE AV Næringsetaten Berg kommune FEB SKALAND Vår ref.: 13/23-17 Løp_enr.: Saksbehander: Frode Mika1sen Tf. dir.innva1g: Arkiv: U43 AKVA Deres ref.: Dato: SALMAR NORD AS- AKVAKULTUR FOR MATFISK AV LAKS OG ØRRET SØKNAD OM UTVIDELSE A V LOKALITET INDRE BRINGENESET I BERG KOMMUNE- VURDERING A V BEHOV FOR KONSEKVENSUTREDNING Det vises ti vedagte søknad fra SaMar Nord AS, datert , om utvidese av akvakuturtiatese for matfisk av aks og ørret på okaitet Indre Bringeneset i Berg kommune. Det søkes om utvidese av maksimat tiatt biomasse (MTB) fra 3100 t ti 6700 t ved omdisponering av hee okaitetsbiomassen fra nabookaiteten Kvavika I. Det søkes ikke om endring av area eer passering av aneggsinstaasjonen. Lokaitet K vavika I ska egges ned dersom omsøkte utvidese innviges. Ettersom det er søkt om karering av okaiteten for en MTB større enn 3600 tmm, er det et krav at søknaden ska vurderes i forhod ti FOR nr 855: Forskrift om konsekvensutredninger Uf 3 bokstav e). Større akvakuturanegg er for matfisk er defmert som anegg større enn 3600 tonn MTB. I ovennevnte forskrifts Formå og bestemmeser, heter det b.a.: "Fonnået med bestenunesene om konsekvensutredninger (KU) er å sikre at hensynet ti mijø og samfmm bir tatt i betraktning under forberedesen av paner eer titak, og når det tas stiing ti om, og på hvike vikår, paner eer titak kan gjennomføres." Det heter videre: "Den som fremmer forsag ti pan etter pan- og bygningsoven eer søker om tiatese etter annet ovverk, heretter kat forsagsstier, ska sev vurdere om panen faer inn under forskriftens sakige virkeområde,...". Kriteriene som søknaden ska vurderes etter er istet opp i forskriftens 4: Kriterier for vurdering av vesentige virkninger for mijø og samfunn. Troms fykeskommune er i denne sammenheng ansvarig myndighet, og ska ut fra oppysninger gitt i søknaden, og eers foreiggende og kjent kunnskap, avkare om kriteriene i 4 kommer ti anvendese. Ansvarig myndighet ska imidertid i nødvendig grad ta kontakt med berørte myndigheter for å vurdere om kriteriene kommer ti anvendese Uf 5 andre edd). Besøksadresse Strandveien 13 Postadresse Postboks 6600, 9296 TROMSØ Teefon Teefaks Epost mottak no Bankgiro Org.nr NO Internettadresse no

43 2 Vi ber derfor om deres vurdering i fut. kriteriene i 4, dersom dere etter egen vurdering her kan betraktes som berøti myndighet. Søker har sev gjort en vurdering av behovet for konsekvensutredning, og er kommet ti at det ikke er behov for det. Vi minner for ordens skyd om at ae oppdrettssøknader er underagt en grundig saksbehanding. Søknaden bir først kvaitetskontroert av oss før vi sender den ti vedkommende kommune for offentig ettersyn, samt ti sektormyndighetene. Etter at den aktuee kommune har gitt sin uttaese, behandes søknaden av Kystverket Troms og Finnmark, Fykesmannens mijøvernavdeing, Mattisynets distriktskontor og Fiskeridirektoratet region Troms, som fatter vedtak og uttaeser etter sine respektive sektorover. Ti sutt fatter Troms fykeskommune endeig vedtak etter akvakuturoven. En konsekvensutredning vi eventuet komme som tiegg ti- og før- den ordinære saksbehandingen etter akvakuturoven. Vi ber om tibakemeding innen , også om mer tid trengs innen endeig tibakemeding kan gis. Vedegg: Søknad fra SaMar Nord AS datert Kopi: SaMar Nord AS, Sjøgata 39, 9300 FINNSNES

44 Søknadsskjema for akvakutur i fytende anegg Søknad i henhod ti ov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakutur (akvakuturoven)1. Søknadsskjemaet er fde for fisk ri-, mattisyn-, mijø- og kystforva t ningen. Med unntak av havbeite, som har eget skjema, gjeder skjemaet for ak typer akvakutur i fersk-, brakk- og satvann. Ferdig ut)'t skjema sendes Fiskeridirektoratets regionkontor i den region det søkes i. Det er søkers ansvar å påse at fustendige oppysninger er gitt. Oppysingenc kreves med hjemme i akvakutur-, mat-, forurensning-, naturvern, [i iufb-, mnnrcssurs og havne- og farvannsoven. Oppysninger om omfattes av t(>rvatningsovcns 13, er unntatt fra ocntighe, jf. ofcntighctsovens Sa. Ufustendige søknader vi forsinke søknadsprosessen, og kan bi returnert ti søker. Ti rettedning ved utfying vises ti veieder. Med sikte på a redusere bedrienes skjemavede, kan oppysninger som avgis Bokmå i dette skjema i medhod uv ov om Oppgaveregisteret 5 og 6, he eer devis bi benyttet også av andre offentige organer som har hjemme ti å innhente de samme oppysningene. Oppysninger om eventue samordning kan ms ved henvendese ti Oppgaveregistcrct p! tceton , eer hos Fiskeridirektoratet på teefon 'J Søknaden krever ogsa tiatese titer. Mat-, forurensnings- og havne- og farvaunsoven samt tidvis også etter vannrc wsovcn T.nr Postadresse: Sjøgata 39, 9300 FINNSNES Tf. nr: Fiskeridirektoratets region: Region Troms okaitetsnavn: Indre Bringeneset 1 Generee oppysninger Mobi: E-post adresse: 1.1 Søker: SaiMar Nord AS Faks: 1.2 Ansvarig for oppføging av søknaden (Kontaktperson): Lars Øvergaard Organisaspnsnr. eer personnr.: Mobi: E-post adresse: Søknaden gjeder okaitet i: Fyke: Ko 11ne: Troms Berg GeografiSke koordinater N Panstatus og areabruk Panstatus og vernetitak: Er søknaden i strid med vedtatte areapaner etter pan- og bygningsoven? O Ja X Nei O Foreigger 1kke pan Er søknaden 1 strid med vedtatte vernetitak etter naturvernoven? O Ja X Nei O Foreigger 1kke Er søknaden i strid med vedtatte vernetitak etter kutum11nneoven? O Ja X Nei O Foreigger ikke 2.2. Areabruk- area interesser (Hvis behov bruk ev. pkt2.4/pkt 5 Supperende oppysni nger eer pkt 6 Vedegg) Beho vet for søknaden: trekkes inn. Søker om biomasseutvidese ti 6700 tonn mot at okaiteten Kvav ika Annen bruk/andre Interesser i området: Ikke kjennskap ti det i den tiden vi har driftet her. Aternativ bruk av området: Ikke kjennskap ti det i den tiden vi har driftet her. Verneinteresser ut over pkt. 2.1 Nei 2.3. Konsekvensutredning Krever søknaden eter søkers vurdering <.onsekvensutredning etter pan- og bygmngsoven 0Ja X Ne1 - _:;?GCG GCoii9! /. {. ""'.. 1!1.. Side 1 av 4 Versjon av Fytende anegg Medt ti oppg.reg. den

45 2.4. Supperende oppysninger hht. Areapan for Berg kommune er området avsatt ti akvakutur. Se vedegg Areapan for Berg Kommune. Anegget er merket etter gjedende forskrift. Anegget er godt synig med ysmarkering og radarrefektorer. Lokaiteten er etabert og det søkes kun om biomasseutvidese. 3 Søknaden gjeder 3.1 Karering av ny okaitet (Når det ikke er tiateser ti akvakutur på okaiteten pr i dag). Søknad om ny tiatese fi akvakutur eer ny okaitet for visse typer tiiateser. jf. veieder Omsøkt størrese: Tiatesesnummer(e): dersom det/de er tidet, jf veieder: Søker andre samokaisering på okaiteten? O Ja Hvis ta. oppgi navn på søker: Se også pkt X Nei 3.2 X Endring Lok. nr: Tatesesnr(e): T-TN-8, T-TN-15, T-D-9, T-D-10, T-N-3, T N-5, T-N-10 og T-N-4. Endringen gjeder: Sett fere kryss om nødvendig O Areabruk/utvidese efter X Biomasse: Økning: 3600 (tonn) Totat etter endring: 6700 tonn O Annen størrese Økning: (tonn) Tota etter endring:... O O O Ti!atese ti ny innehaver på okaiteten Endring av art Annet Spesifiser: Art X Laks, ørret og regnbueørret (det må <>; så krysses av for forrnåe) : O Annen fiskeart O Annen akvakuurart X Kommersie matfisk e. stamfisk o Rekreasjon o Forsøk- Forskning o U:!tifiing o Undervisning o Annet o S!aktemerd Spesifiser. Oppgi art.... Latinsk navrr: Oppgi art:.... Latinsk navn:..... r J L O X O SettefiSk Matfisk Stamfisk O Saktemerd 3.4 Type akvakuturtatese (produksjonsform, sen fiere kryss om nødvendig) O Rekreasjonsanjgg O Produksjon av tidige ivssadier av bøtdyr, kreps og pigg huder O Krepsdyr, bøt dyr <>; pigghuder ti konsum O Annet Spesifiser Tieggsoppysninger dersom søknaden gjeder aks, ørret eer regnbueørret: Disponibe okaiteter. Se vedegg Gje der okaitetskareringen annen region enn tidet O Ja X Nei Hvis jn, er det søkt dispensasjon i egen nenvendetso? O Ja 0Nei \ Side 2 av 4 Versjon av F ytende anegg Me dt ti oppg.reg. den:

46 3.6 Supperende oppysninger Søker om utvidese av biomasse på 3600 tonn mot at okaiteten Kva/vika opphører å eksistere. Sa/Mar Nord har driftet fere generasjoner aks på Kva/vika og ser at det er tider på året hvor det er utfordringer knyttet ti drapp av oksygennivået i anegget, noe som fører ti redusert fiskeveferd, økt mottakeighet for sykdom og redusert forutnyttese. MOM-8 statusen for Kva/vika viser dårig mijøtistand (tistand 3) på okaiteten og dermed en organisk beastning under anegget. Indre Bringeneset har en het annen beskaffenhet med bedre strømforhod og en meget god mijøtistand på MOM-8 (tistand 1). Derfor vi den organiske beastningen av biomassen bi mindre av å fytte den ti Indre Bringeneset i forhod ti å hode den på Kva/vika. Her har vi ikke oppevde de samme utfordringene med henhod på dropp i oksygen nivået og vi har ikke grunn ti å tro at utvidesen vi føre ti at de oppstfr. Derfor søker SaiMar Nord om å fytte godkjent biomasse på Kvavika ti Indre Bringeneset hvor det er bedre mijøbetingeser for produksjon og hod av aks. Avstanden meom disse okaitetene er kun 240 meter (fra ramme ti ramme). Se også uttaese fra Marin Hese i vedegg SaiMar Nord er også inne i en prosess med å kartegge Mefjorden for å finne en aternativ passering ti Kvavika. Dette er en omfattende og tidkrevende prosess, så i påvente av at denne ska ferdigsties ser vi oss nødt ti å søke omdisponering av biomassen på okaiteten da vi i utgangspunktet ikke ønsker a spitte fisk over ti Kvavika, men drifte fram på en okaitet. 4. Hensyn ti: Fokehese. Smittevern og dyrehese. Mijø. Ferdse og sikkerhet ti sjøs Avstand ti utsipp fra koakk, indu511i (ebisterende eer tidfgere vrsomhet), andbruk o.. innenfor 5 km. Over 5 km ti nærmest større utsipp av koakk etc. 4.1 Hensyn ti fokehese. Ekstern forurensning 4.2 Hensyn ti smittevern og dyrehese Akvakuurreaterte vir!somheter eer akseførende vassdrag i nærområdet m.m. innenfor 5 km: Stedsnavn og type vi!ksomhet(er)/akseførende vassdrag Se vedegg angående annen akvakutur virksomhet. Det er kun okaiteten Kvavika som igger under 5 km fra Bringeneset. Ikke kjennskap ti at det er faksførende vassdrag innen 5 km fra Indre bringeneset Driftsform: Bruk av produksjonsenheter av ringer. Ringene har en omkrets på 120 eer 157 meter. Se vedegg og som viser innfestning av ring ti ramma i anegget og iustrasjon av rammefortøyningen. Utsett av smot og fremforing ti saktefisk. Området bir brakkagt minimum 2 måneder hvert andre år Arg panagt produksjon: 6000 tonn aks Hensyn ti mijø Forventet forfobruk i tonn: Mijøtistand 6300 tonn for Side 3 av 4 VerSJ On av Fytende anegg Medt t1 oppg.reg. den:

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:30

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:30 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 55 03 / 41 21 98 69. Vararepresentanter

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelser

Lønnsomhetsundersøkelser ~~fi~~i'te~~ ~w{iote' BUDSJETTNEMNDA FOR FISKENÆRINGEN Lønnsomhetsundersøkeser for vanig godt drevne og ve utstyrte fartøyer over 40 fot, som brukes ti fiske året rundt. 1968 REKLAMETRYKK A.S BERGEN 1970

Detaljer

---- ~dm.senter: ~ik i Helgeland. ~nt innbyggere: ca 6.800. ~nt innbyggere: ca. 2.200 Adm.senter: 1err~k. ~nt. innbyggere: ca. 2.200.

---- ~dm.senter: ~ik i Helgeland. ~nt innbyggere: ca 6.800. ~nt innbyggere: ca. 2.200 Adm.senter: 1err~k. ~nt. innbyggere: ca. 2.200. \ -- jcncstcd i s ri< tet består av kommunene Binda, Sømnn, Brønnøy og \Jevestad. - Distriktet igger he sør i Nordand fyke og grenser opp ti Nord-røndeag. - Samet areae for tjenestedistriktet er 3.82 km"

Detaljer

Obligasjonsavtale. Inngått: 18. juni 2012 mellom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tillitsmannen:

Obligasjonsavtale. Inngått: 18. juni 2012 mellom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tillitsmannen: Obigasjonsavtae Inngått: 18. juni 2012 meom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tiitsmannen: Norsk Tiitsmann ASA med org nr: 963 342 624 på vegne av Obigasjonseierne i: FRN Hønefoss

Detaljer

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen Resutatbaserte ønnssystemer i bibransjen Rapport fra N.B.F.s servicekontor mai 2001 Innhodsfortegnese Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Forord Innedning Kort om ønn som strategisk virkemidde Lønn ederoppgave

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 FNO og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken, uavhengig

Detaljer

ÅRSMELDING. FISKERI RETTLEDE REN l BRØNNØY, BINDAL, VEVELSTAD OG SØMNA

ÅRSMELDING. FISKERI RETTLEDE REN l BRØNNØY, BINDAL, VEVELSTAD OG SØMNA ÅRSMELDING 1983 FISKERI RETTLEDE REN BRØNNØY, BINDAL, VEVELSTAD OG SØMNA KORT OM T~ENESTEDISTRIKTET - Tjenestedistriktet består av kommunene Binda, Sømna, Brønnøy og Vevestad. ~ Distriktet igger het sør

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av

Detaljer

FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

FISKERI DIREKTØREN, BERGEN FISKERI DIREKTØREN, BERGEN ffiishets på føgende: (i ang Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 7/8 21. APRIL 1977 fiskerinæringen. Side: INNHOLD: 197 «Lofotgeneraen. 217 Norsk fiskerinæring har fått sin angtidspan.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

UTGITT AV FISKE RIM DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKE RIM DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKE RIM DIREKTØREN, BERGEN ffiishets (iøng Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 11 2. JUNI 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag Side: INNHOLD: 306 Statig informasjon. 307 Situasjonen for b åkveitebestanden

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

SAKSLISTE SØKNAD OM DIS PENSAS JON FRA AREA LPLA NEN KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER MERKNA DS BEHANDLING. BUDS JETTREGULERING -S EPTEMBER 2014

SAKSLISTE SØKNAD OM DIS PENSAS JON FRA AREA LPLA NEN KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER MERKNA DS BEHANDLING. BUDS JETTREGULERING -S EPTEMBER 2014 I Berg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtes ted: Kommunestyresalen Møted ato: 16.09.2014 Tid: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arki

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Ved Lerøys prosessanlegg på Skjervøy Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 07.11.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 3/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 13.06.2007 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.08.2014 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Levanger kommune Sakspapir Hefte 3 av 3 1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Brit Alvhild Haugan brit.alvhild.haugan@innherred-samkommune.no

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 27.02.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 7/2008 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte torsdag 11.09.2008 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy Holmgren

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.03.2005 Tid: kl. 0900 Sted: Kommunestyresalen Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 0015/05 05/00542 REFERATSAKER MØTE 09.03.05 PS 0016/05

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer