Styringsgruppa for kommunereformprosjektet med representanter fra næringslivet Har møte fra kl SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styringsgruppa for kommunereformprosjektet med representanter fra næringslivet Har møte fra kl. 09.00-11.00. SAKSLISTE"

Transkript

1 Berg Q kommune Utvag: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresaen Møtedato: Tid: 12:00-16:00 Eventuet forfa medes ti tf Varamedemmer møter etter næ1mere avtae. Styringsgruppa for kommunereformprosjektet med representanter fra næringsivet Har møte fra k SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Titte 19/15 14/433 SØKNAD/ØNSKE OM MINDRE ENDRING I REGULERINGSPLAN I SCHANKE-STØA GNR. 3 BNR. 149 I BERG 20/15 14/502 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL P Å GNR 7, BNR 5 P Å BØV ÆR 21/15 14/130 TILRETTELEGGING A V BOLIGTOMTER I KJÆSVIKA- ERVERV AV GRUNN 22/15 14/770 SØKNAD OM UTVIDELSE A V LOKALITET INDRE BRINGENESET- UTTALELSE 23/15 15/232 SØKNAD OM AKV AKULTURTILLATELSE FOR PRODUKSJON A V ROGNKJEKS - AKV AF ARM AS, BERGSBOTN I BERG KOMMUNE - UTTALELSE 24/15 06/1101 UTBEDRING A V KAIA VED MARITIM INSTALLASJON AS I SENJAHOPEN

2 /542 REGNSKAP /15 15/339 BUDSJETTREGULERING -JUNI 2015 Skaand, Guttorm Nergård ordfører

3 Sak 19/15 FSK-Sak 19/15 SØKNAD/ØNSKE OM MINDRE ENDRING I REGULERINGSPLAN I SCHANKE STØA GNR. 3 BNR. 149 I BERG Saksbehander: Arkivsaksnr.: 14/433 Leon Hanssen Arkiv: L12 Saksnr.: Utvag 19/15 Formannskapet Møtedato Innstiing:. Formannskapet, som det faste utvag for pansaker, godkjenner forsag ti mindre endring i regueringspanen for Schankestøa med grunnag i regueringskart datert 28.apri Det gjøres ingen endring i regueringsbestemmesene. 3. Kostnadene i forbindese med regueringsendringen påfaer titakshaver. Skaand, Bjørn Fredriksen rådmann Side 3 av 22

4 Sak 19/15 Vedegg:. Regueringspan for rorbuer i Schank:estøa med regueringsbestemmeser, stadfestet Forsag ti regueringskart med mindre endringer, datert 28.apri.2015 Saksoppysninger: Mefjord Eiendom AS v/tommy Schanke Hansen har søkt om mindre endring i regueringspanen i Schank:estøa, Gm 3, Bm 149 i Mefjordvær. Han ønsker at område FG- Grøntarea, omdisponeres ti bygningsområde H2. Han ønsker å benytte ca 75% av område fra H2 mot H ti bygningsområde, og resterende 25% ti rekreasjon/grøntområde. Han gjør oppmerksom på at dette område aerede benyttes ti parkering 75% og 25% rekreasjon/grøntområde i form av fastmontert bord og porta med gresstak. Denne endringen vi ikke berøre andre grunneiere og vi heer ikke berøre inn/utkjørse fra område. Vurdering: Dette er en mindre endring på gjedene regueringspan. Her er det et område som iføge titakshaver aerede er i bruk ti det omsøkte formået, fra FG ti H2. Panutvaget bør presisere at kommunen ikke vi ta kosnadene på dekking av utgiftene, som i dette tifee er tegning av endringene i pank:artet, som er utført av Norprosjekt AS, Tromsø. Ut i fra ovennevnte bør Berg formannskap, som er fast utvag for pansaker, godkjenne endringene i regueringspanen som en mindre endring. Skaand, Leon Hansen driftsansvarig kom. bygg Side 4 av 22

5 X12 Tegnforkaring Linjetyper. Bebyggese og anegg -- Panens begrensning - Herberge og bevertning Sos i 1320 Formåsgrense Byggegrense c) Sone med angitte særige hensyn Grense for angitt hensynssone rzzz.j Bevaring kuturmijø 570 M=:SOO (A4) PBL 12-5 OG 12-6 REGULERINGSPLAN MINDRE ENDRING FOR: PLAN ID: TEGN. NR DEL AV SKANCKESTØA jj BERG KOMMUNE Pan utarbeidet av: Norprosjekt AS

6 TEGNFORKLARING P.og BL REGULERINGSFORMÅL, STREKSYMBOLER 1.BYGGEOI.IRÅDER c::::j H!rb!rge og!vertrrg c=:j c=:j c=:j c=:j c=:j c=:j 2.LANDBRUKSOI.IRÅDER c=:j 3.0F'F'. TRAF'IKKOI.IRÅDER c=:j Kjoreveg c=:j c=:j 4.F'RIOI.IRÅDER c=:j c=:j S.F'AREOI.IRADER c=:j 6.SPESIALOI.IRÅDER DIII Privat Stitariegj sjo - Privat atar egj ti ITi evrt! ";N IW*'9!r og aregj E:::3 Frtsdsone ved veg 7.F'ELLESOI.IRÅDER I22,Z;I Fe!es avkjrse Fees!J'81area B.F'ORNYELSESOI.IRÅDER c=:j H1-H PLANENS BEGRENSNING FA FG GRENSE FOR -- REGULERINGSFORIAAL BYGGEGRENSE -- TOIATEGRENSE FRISIKTUNJE c:::::j SENTERUNJE REGULERT VEG OIARISS AV EKSISTERENDE BYGG LOKALISERT HELT ELLER DELVIS UTENFOR BYGGEGRENSE, IAEN SOt.4 LIKEVEL INNGÅR AVKJØRSEL WALESTOKK= 1 :500 MINDRE VESENTUG REGULERINGSENDRING IAED REGULERINGSBESTEIAIAELSER FOR: PLAN NR.: Norprosjekt AS

7 Mefjord Eiendom AS Mefjordvær Mefjordvær Senjahopen Berg kommune 9385 Skaand Att: Bjørn Abesen Søknad/ønske om mindre endring i regueringspan i Schanke- Støa. G nr 3, B nr 149 i Berg kommune. Det søkes med dette om en mindre endring i regueringspanen i Schanke- Støa. Området FG ønskes omdisponert ti bygningsområdet. Dvs, at man ønsker å benytte ca 75% av området fra husvegg i området H2 mot H ti bygningsområde, og resterende 25% ti rekreasjon/grøntområde. Det gjøres oppmerksom på at dette området aerede benyttes ti parkering 75% og 25% rekreasjon/grøntområde i form av fastmontert bord og porta med gresstak. Denne endringen vi ikke berøre andre parter/grunneiere. Det vi heer ikke berøre inn/utkjørse fra området, så trafikae forhod er ikke berørt av sik endring. Vedegg 1. situasjonskart Vedegg 2. bide av området. Mvh r ;J Æ (L-2_ Tommy Schanke Hansen Mefjord Eiendom AS '\"'. 1 Bfr f..'=ig KOMIV1UNE f:r _.:_ 'n 1strasjnnen 2 3 JUN 2014 ti'jt Mo Ko1 1 s,keoc 45:L J_::c { oz/jg J Ark k.: L : _ _. _

8 CA 1 '> ;. ILL, c ui) -fg- i[!.c-jv-a --trv-0 "'(1--A }.-(. 7 1'1 ut It)_,

9

10 REGULE RINGSPLA N for RORBUERISKANCKESTØA på eiendommen gnr. 3/ bnr. 3, 5 og 21 MEFJORDVÆR i Berg kommune Tromsø, Sak 918endrRegbest Rådgivende Ingeniør Norprosjekt a/s Tromsø

11 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR RORBUER SKANCKESTØA PA EIENDOMMEN GNR. 3 BNR. 3, 5 OG 21 MEFJORDVÆR, BERG KOMMUNE Dato: Dato for siste revisjon:.... Dato for kommunestyrets vedtakegengodkjenning: medhod av pan-og bygningsovens 26 gjeder disse regueringsbestemmeser for det området som på pankartet er avgrenset med regueringsgrense. Ved siden av disse bestemmesene gjeder også pan-og bygningsoven samt kommunens vedtekter og teknisk forskrift ti denne. 11 medhod av pan-og bygningsovens 25 er panområdet reguert ti føgende formå: 1. BYGGEOMRÅDER 1.1 Herberge og bevertning H1-H4 3. OFF. TRAFIKKOMRÅDER 3.1 Kjøreveg med bankett og skuder 3.2 Fartsgrense 3.3 Fartsreduserende titak 6. SPESIALOMRÅDER 6.1 Privat småbåtanegg sjø 6.2 Privat småbåtanegg and 6.3 Bevaring av bygninger og anegg 6.4 Frisiktsone ved veg 7. FELLESOMRÅDER 7.1 Fees avkjørse FA 7.2 Fees grøntarea FG FELLESBESTEMMELSER REKKEFØLGEBESTEMMELSER I medhod av pan-og bygningovens 26 gis føgende bestemmeser om utforming og bruk av areaer og bygninger innenfor panområdet: Norprosjekt a/s Tromsø- sak Regueringsendring Rorbuer i Skanckestøa, Mefjordvær i Berg kommune

12 2 1. BYGGEOMRÅDER 1.1 Herberge og bevertning H1-H4 a) Fet H1: Gammet naust oppsatt i 1960, opprinneig fra 1890, be revet og ført opp der det står i dag. Ska nyttes ti tibereding av fisk og røykeri med redskapsager på naustemmen. På gamme grunnmur ved siden av tiates oppført en gjenskapese av gammet butikkokae som ska nyttes ti i tiknytning ti fisketurisme. Vedikehod og istandsetting av bebyggesen ska skje etter antikvariske prinsipper. b) Fet H2: Restaurert gamme kårboig kat Skanckestua fra ca ska nyttes ti uteiebygg for fisketurisme. Vedikehod og istandsetting ska skje etter antikvariske prinsipper. c) På fetene H3 og H4 kan det oppføres ti sammen 8 rorbuer a ca. 60 m2 T-bra, 3 stk. i H3 og 5 stk. i H4. Rorbuene oppføres på kaidekker som tiates å omfatte opp ti hee fetets area. Kaidekkene anegges på kote +3, og ska stå på peer på deer av eksisterende fredete steinvorrer og forankres ti disse på en skånsom måte med minimae terrenginngrep. Ytterigere utfying av steinmasser tiates ikke. d) Rorbuene ska oppføres med satak, med takvinke på 35 ti 45. De kan oppføres i 1 etasje puss oft, med største mønehøyde 5,5 m over kainivå. TU i fet H3 ska ikke overstige 65% og TU i fet H4 ska ikke overstige 60%, som vist på pankart. Frittiggende boder tiates ikke. e) Rorbuene ska oppføres i tre med tradisjone utførese og fargebruk som er vanig på stedet. Taktekking ska være papp/foie eer tradisjone bøgebikk. f) Parkering av bier for gjester og besøkende eer hensetting av andre kjøretøy innenfor byggeområdene, tiates ikke. g) Før arbeidene innenfor fet H3 og H4 igangsettes, ska det fremegges en situasjonspan som viser passering og utforming av kaidekker, gangbaner og rorbuer samt prinsippøsning for forankringen av disse ti de fredete steinvorrene. 3. OFF. TRAFIKKOMRÅDER 3.1 Kjøreveg med bankett og skuder Offentig vegarea fykesveg 252 er reguert med 5 m kjørebane og 2 skuder/grøft/bankett på hver side. 3.2 Fartsgrense Kjørevegen regueres med 30 km fartsgrense. 3.3 Fartsreduserende titak For etabering av fartsreduserende titak, ska det anegges fartshumper. Utbygger vurderer passering og anta fartshumper etter retningsinjer gitt i Statens vegvesens normaer. Dette ska godkjennes av Statens vegvesen. Fartshumper etaberes på strekningen fra krysset ti Bjorvika boigfet og ti enden av fykesvegen i Mefjordvær. 6. SPESIALOMRÅDER 6.1 Privat småbåtanegg sjø Privat småbåtanegg sjø ska nyttes ti fortøyning av turistfiskebåter og iandføring av fangst, og eers være åpen for amenn ferdse på sjøen. Aktiviteten ska ikke være ti skade for den fredete Skanckestøa. 6.2 Privat småbåtanegg and Areaene består av de deer av steinvorrene som ikke regueres ti byggeområde. Areaene ska ikke benyttes ti aktivitet som kan være ti skade for den fredete Skanckestøa. Norprosjekt as Tromsø- sak Regueringsendring Rorbuer i Skanckestøa, Mefjordvær i Berg kommune

13 3 6.3 Bevaring av bygninger og anegg Området for bevaring av bygninger og anegg regueres som spesiaområde for bevaring av bygninger. Bortsett fra de titak som kan iverksettes med hjemme i denne regueringspanen, gjeder et generet endrings- rivings- nybyggings- og aneggs- forbud innenfor panområdet. Skanckestøa tiates nødvendig opprensking og steinvorrene tiates restaurert etter samme aneggsmetode som be anvendt i tidigere tider. Arbeidene ska gjennomføres etter antikvariske prinsipper i samråd med antikvariske myndigheter. 6.4 Frisiktsone ved veg Frisiktsonen er reguert for 30 km fartsgrense. Stoppesiktkrav LS: 25 m og L2: 3,0 m. Området tiater ingen bepanting eer noen former for skjerming som hindrer sikten i sonen. 7. FELLESOMRÅDER 7.1 Fees avkjørse FA Fees avkjørse ti panområdet fra fykesveg 252 anegges som vist på pankartet. Avkjørseen er kun beregnet ti nødvendig kjøring for drift og vedikehod av bygninger og anegg i panområdet. Parkering av bier for gjester og besøkende eer hensetting av andre kjøretøy på fees avkjørse, tiates ikke. 7.2 Fees grøntarea FG Grøntareaet som er et fees utearea for panområdet, gis en parkmessig opparbeidese. IV medhod av pan-og bygningsovens 26 gis føgende: FELLESBESTEMMELSER a) Ved opparbeidings-og utbyggingstitak i panområdet, ska tigjengeighet for bevegeseshemmede ivaretas. b) Dersom det i forbindese med arbeider innenfor panområdet kommer fram evninger, gjenstander eer andre spor fra edre aktiviteter i området, ska arbeidet stanses umiddebart og meding gis ti kuturmyndighetene jfr. kuturminneovens 8. Arbeidet kan først gjenopptas etter at kuturminnemyndighetene har gitt sitt samtykke. c) Etter at denne regueringspanen med tihørende bestemmeser er egengodkjent eer stadfestet, kan det ikke gjennomføres privatrettsige avtaer som er i strid med panen eer bestemmesene. d) Vedikehod og istandsetting av steinvorrene ska skje etter antikvariske prinsipper. REKKEFØLGEBESTEMMELSER Det ska ikke gis brukstiatese i regueringsområdet før fykesvegen er omagt i hht. regueringspanen og adkomsten er panagt og bygd etter Statens vegvesens håndbok 017 "Veg-og gateutforming". Ferdig opparbeidet adkomst ska godkjennes av Statens vegvesen. Fartshumper må være etabert før det gis brukstiatese for rorbuene i panområdet. Titak på fykesvegen kan ikke igangsettes før det foreigger en underskrevet opparbeidesesavtae med ansvarig myndighet. Norprosjekt as Tromsø, Norprosjekt a/s Tromsø- sak Regueringsendring Rorbuer i Skanckestøa, Mefjordvær i Berg kommune

14 Sak 20/1 5 FSK-Sak 20/15 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL PÅ GNR 7, BNR5 PÅ BØVÆR Saksbehander: Arkivsaksnr.: 14/502 Leon Hanssen Arkiv: GR/BR 7/5 Saksnr.: Utvag Formannskapet Formannskapet Formannskapet Formannskapet Møtedato Innstiing: I medhod av kommunepanens areade, kapitte 6 (6.1.3) og 7 (7.2.1), samt vedegg s 82 i kommunepanen. Innsigese fra fykesmannen, se vedegg, Merknader fra naboen på gnr 7, bnr Avstanden ti kommuna vei, nærmer enn 12,5 meter Med bakgrunn i dette avs fåes søknaden om dispensasjon datert 27. mars.15, om å føre opp et anneks på eiendommen gnr 7, bnr 5 på Bøvær. Skaand, Bjørn Fredriksen rådmann Side 5 av 22

15 Sak20/1 5 Vedegg:. Søknad 2. Innsigese fra naboen 3. Kart/Bider 4. Svar fra Fykesmannen Saksoppysninger: Bakgrunn for saken er søknad fra Torbjørn Lie Larsen om dispensasjon fra areapanen for å få bygge et anneks på eiendommen gnr 7, bnr 5 på Bøvær. Saken behandes etter pan- og bygningsoven 19-1, (søknad om dispensasjon) Søknad gjeder for føgende områder:. LNF-område. Eiendommer igger i LNF(LNF-B5) der spredt boigbygging er tiatt. 2. Strandsonen. Eiendommen igger ca meter fra strandsonen. 3. Vei. Avstanden ti kommuna vei er mindre enn 12,5 meter sik det kreves. I henhod ti kommunens deegasjonsregement er formannskapet som panutvag gitt myndighet ti å gi sik dispensasjon, jfr. Regementets 3 nr. 3. Titakshaver har søkt om å bygge et annekset på 33m2 oppe på bakken vest for skjæring ned mot mooen. (Se kart) Det som ikke er tatt med i søknaden er 2 stk veranda på bygget en med bredde på 2 m og den andre med en bredde på,5 m, som tisammen utgjør 16,5 m2, noe som vi si at bygget bir totat 49,5 m2. (se tegning) Areapanen Dette samsvarer ikke med areapanen for område kapitte 6 og 7.(6.1.3 og 7.2.1) se også vedegg ti areapanen s 82 AB6/LNF-B5/LNF-F4/FS2/SH4 Bøvær. Strandsonen Bygget( annekset) bir også for nært strandsonen i dette tifee ca meter. I areapanen står det føgende om strandsonen. Side 6 av 22

16 Sak 20/ Spesiet om strandsonen ti sjø og vassdrag I stortingsmeding nr. 26" regjeringens mijøpoitikk og rikets mijøtistand" ( ) fremkommer det at strandsonen ska bevares som verdifut natur - og friuftsområde, og sikres god tigjengeighet for amennheten. De topografiske forhodene på yttersia av Senja gjør at store deer av vegstruktur, bebyggese og ivsgrunnag er nært knyttet ti strandsonen. Kommunen vi derfor praktisere en differensiert strandsoneforvatning, med retningsinjer, som kan brukes som en sjekkiste og egges ti grunn for å sikre en forsvarig saksbehanding etter ovens intensjoner, både for prinsipiee sider ved strandsoneforvatningen og i forhod ti det enkete titak. Panbestemmese: Kommunen ska egge ti rette for og iverksette en differensiert strandsoneforvatning i henhod ti pb 17-2, 2. edd,jfr. 20-4, 2. edd pkt. c, (jfr. ny pb 1-8): Retningsinjer: I forvatningen av strandsonen, ska man i ae tifeer vurdere titak ut fra føgende retningsinjer: ) A vstandskrav i strandsonen: - fastsette at området generet i meom offentig veg og sjø, avgrenses strandsonen av vegen, sev om avstanden er mindre enn 00 m. - fastsette at området i meom en definert, etabert eer framtidig byggeinje og sjø, avgrenses strandsonen ti minimum 50 m i avstand ti sjøen. Grensesettingen er avhengig av topografiske forhod, type titak, eksisterende inngrep, strandsonen sin betydning for andskap, friuftsiv og bioogisk mangfod m.m. Saken har vært innom fykesmannen når det gjeder strandsonen og dem er kommet med en uttaese om dette (se vedegg) Avstand ti vei. Annekset kommer for nært kommuna vei, som er min 12,5 meter fra midt i veien. 7.6 Viktige edd i kommunikasjonssystemet For arbeid og titak tiknyttet riks- og fykesvegnett, samt kommunae- og private veger vises det ti vegovens bestemmeser og føringer gitt i pan- og bygningsoven. Det vises for øvrig ti titak foresått i Nasjona Transportpan. Retningsinjer A) Byggegrenser. Det ska avsettes area ti gang-/ og sykkeveger angs riks- og fykesveger. Prioriterte områder ska være innti km angs vei fra skoer og barnehager. Som byggegrense angs riksveg, fykesveg og kommuna veg har vært henhodsvis 50, 50 og 12,5 meter fra Avvik fra dette (dispensasjon) vurderes etter forhodene på stedet etter søknad ti vedkommende myndighet. Side 7 av 22

17 Sak20/1 5 Naboer. Naboene ti gnr 7, bnr 5, i dette tifee gnr 7, bnr, har merknad ti nabovarse, der dem etteryser utformingen, bruk( vann/avøp/adkomst), de synes det er vanskeig å ta stiing ti saken utenom beiggenheten. Naboene er betenkt over at det eventuet bir en praksis som tiater fritidsbebyggese i høyereiggende terreng på gården. Kuturminner Lokaisering av boiger i LNF-områder med tiatese ti spredt utbygging av boiger er ikke formet avkart med kuturminnemyndighetene før det har vært gjennomført befaring. Det betyr at det ikke kan bebygges eer gjennomføres titak før kuturvernmyndighetene (Sametinget og fykeskommunen) har gitt sitt samtykke eer formet frigitt panen. Det er registrert kuturminner i område i form av skyttergraver. Strømkabe. Det er en isoert strømkabe som går rett over tomten og som kan komme i konfikt med bygget. Avstanden ti isoert kabe ti bygg ska min være,5 meter Vurdering: Titakshaver ska føre opp et anneks på 7/5 på Bøvær men kommer i konfikt med:. Areapanen for område. 2. Avstanden ti kommuna vei er mindre enn 12,5 meter 3. Det er kuturminner i område i form av en skyttergrav/utkikkpost 4. Bygget bir også for nært strandsonen, noe det er kommet innsigese fra Fykesmannen på. 5. Strømkabe som går over tomta, kan komme i konfikt med bygget. 6. I tiegg har det kommet innsigese fra naboene om et sik bygg vi ruve i terrenget der det er tenkt passert. Dispensasjonen bør ikke gis, sik omsøkt. Skaand, Leon Hansen driftsansvarig kom. bygg Side 8 av 22

18 Berg kommune Saksbehander: Arkivsaksnr.: 14/502 Leon Hanssen Arkiv: GR/BR 7/5 BREV TIL FYLKESMANNEN ANGÅENDE DISPSØKNAD P Å GNR 7, BNR 5, BØVÆR Berg kommune ber Fykesmannen komme med en uttaese i forbindese med dispensasjonssøknad etter 19-1 i Pan- og bygningsoven. Dette gjeder gnr 7, bnr 5 på Bøvær, Berg kommune. Berg kommune vi spesiet be om en uttaese når det gjeder.. Strandsonen 2. Kuturminner (Viser ti kommunedepanen for kuturminner som er fastsatt av kommunestyret.) se pkt for kuturminner Søknad fikk avsag ved første gangs behanding, grunnet at det ikke var søkt om dispensasjon etter 19. i Pan- og bygningsoven på de punktene som er nevnt under. Det må vurderes regueringspan for deer av LNF- område som er berørt. Vedegg:. Søknad 2. Kart Saksoppysninger: Bakgrunn for saken er søknad fra Torbjørn Lie Larsen om dispensasjon fra areapanen og Pan- og bygningsoven 19-1, for å få bygge et anneks på eiendommen gnr 7, bnr 5 på Bøvær. Søknad gjeder for føgende områder:. LNF -område. Eiendommer igger i LNF(LNF-BS) der spredt boigbygging er tiatt. 2. Strandsonen. Eiendommen igger ca meter fra strandsonen. 3. Vei. Avstanden ti kommuna vei er mindre enn 12,5 meter sik det kreves. Titakshaver har søkt om å bygge et annekset på 33m2 oppe på bakken vest for skjæring ned mot mooen. (Se kart) Det som ikke er tatt med i søknaden er 2 stk veranda på bygget en med bredde på 2 m og den andre med en bredde på,5 m, som tisammen utgjør 21 m2, noe som vi si at bygget bir totat 54 m2. (vises på tegninga) Dette samsvarer ikke med areapanen for område kapitte 6 og 7.(6.1.3 og 7.2.1) se også vedegg ti areapanen s 82 AB6/LNF-B5/LNF-F4/FS2/SH4 Bøvær.

19 Strandsonen Bygget( annekset) bir også for nært strandsonen i dette tifee ca meter. I areapanen står det føgende om strandsonen Spesiet om strandsonen ti sjø og vassdrag I stortingsmeding nr. 26" regjeringens mijøpoitikk og rikets mijøtistand" ( ) fremkommer det at strandsonen ska bevares som verdifut natur - og friuftsområde, og sikres god tigjengeighet for amennheten. De topografiske forhodene på yttersia av Senja gjør at store deer av vegstruktur, bebyggese og ivsgrunnag er nært knyttet ti strandsonen. Kommunen vi derfor praktisere en differensiert strandsoneforvatning, med retningsinjer, som kan brukes som en sjekkiste og egges ti grunn for å sikre en forsvarig saksbehanding etter ovens intensjoner, både for prinsipiee sider ved strandsoneforvatningen og i forhod ti det enkete titak. Panbestemmese: Kommunen ska egge ti rette for og iverksette en differensiert strandsoneforvatning i henhod ti pb 17-2, 2. edd, jfr. 20-4, 2. edd pkt. c, Gfr. ny p b 1-8): Retningsinjer: I forvatningen av strandsonen, ska man i ae tifeer vurdere titak ut fra føgende retningsinjer: ) A vstandskrav i strandsonen: - fastsette at området generet i meom offentig veg og sjø, avgrenses strandsonen av vegen, sev om avstanden er mindre enn 00 m. - fastsette at området i meom en definert, etabert eer framtidig byggeinje og sjø, avgrenses strandsonen ti minimum 50 m i avstand ti sjøen. Grensesettingen er avhengig av topografiske forhod, type titak, eksisterende inngrep, strandsonen sin betydning for andskap, friuftsiv og bioogisk mangfod m.m. I tiegg så bir bygget for nært kommuna vei, som er min 12,5 meter fra midt i veien. 7.6 Viktige edd i kommunikasjonssystemet For arbeid og titak tiknyttet riks- og fykesvegnett, samt kommunae- og private veger vises det ti vegovens bestemmeser og føringer gitt i pan- og bygningsoven. Det vises for øvrig ti titak foresått i Nasjona Transportpan. Retningsinjer A) Byggegrenser. Det ska avsettes area ti gang-/ og sykkeveger angs riks- og fykesveger. Prioriterte områder ska være innti km angs vei fra skoer og barnehager. Som byggegrense angs riksveg, fykesveg og kommuna veg har vært henhodsvis 50, 50 og 12,5 meter fra O. Avvik fra dette (dispensasjon) vurderes etter forhodene på stedet etter søknad ti vedkommende myndighet.

20 Naboer. Naboene ti gnr 7, bnr 5 i dette tifee gnr 7, bnr, har merknad ti nabovarse, der dem etteryser utformingen, bruk( vann/avøp/adkomst), der dem synes det er vanskeig å ta stiing ti saken utenom beiggenheten. Dem er betenkt på passeringen av titaket i høyereiggende terreng på gården. Kuturminner Lokaisering av boiger i LNF-områder med tiatese ti spredt utbygging av boiger er ikke formet avkart med kuturminnemyndighetene før det har vært gjennomført befaring. Det betyr at det ikke kan bebygges eer gjennomføres titak før kuturvernmyndighetene (Sametinget og fykeskommunen) har gitt sitt samtykke eer formet frigitt panen. Det er registrert kuturminner i område i form av skyttergraver/utkikkspost. Strømkabe. Det er en isoert strømkabe som går rett over tomten og som kan komme i konfikt med bygget. Avstanden ti isoert kabe ti bygg ska min være,5 meter Leon Hanssen driftsansvarig kom. bygg

21 Fykesmannen i Troms Romssa Fykkamanni Saksbehander Bjørn Einan Berg kommune 9385 Skaand Teefon Vår dato Deres dato !],.,-![!J DokJd" ( ) ' X!. ;j BERG..ERKNADER TIL NABOVARSEL OM BYGG SAK 7/5 1 Vår ref. i 015/211?-2 1 Deres ref. 14/502 LI+,,.... f\ - - ft!ioz.. z :_fi_ Dispensasjon fra kommunepanens areade og fra forbud mot titak i hundremeterssonen -titak på gnr. 7 bnr. 5 i Berg kommune Arkiv kode (. -- Fykesmannen i Troms viser ti e-post av , hvor søknad om dispensasjon fra kommunepanens areade og fra forbudet mot titak i hundremeterssonen fra sjø oversendes for uttaese. Titaket er i strid med pan og bygningsoven, hvor det i Forbud mot titak mv. angs ()jø og vassdrag- heter: 1100-metersbe!tet angs joen og angs vassdrag ska det tas særig hensyn ti/natur- og kuturmi(iø, jj'iufsiv, andskap og andre amenne interesser. Regjerningen har agt opp ti en differensiert strandsoneforvatning, hvor andet dees i tre soner. For Troms gjeder føgende: r 100-metersbetef angs sjøen skafugende retningsinjer egges ti grunn: - Utbygging bor så angt som muig okaiseres ti om rader som er bebygd.fi afør, sik at utbyggingen skjer mest muig konsentrert. Utbygging i urørte områder med spesiee jj'ih!fsineresser, natur- og andskapskvaiteter eer kuturminneinteresser ska/unngås. Det gjederfor eksempe utbygging i kyst- ogfjordandr;kaper med.spesie!e kvaiteter. - Sporsmået om bygging ska vurderes i forhod ti andre amenne interesser. Det bør ikke tiates utbygging i områder som har spesie verdi i forbindese med.friz!fisiv og amenn ferdse, naturkvaiteter, naturmangfod, kuturminner, kuturmi(jøer og andskap. Forhodet ti andre interesser, somfbr eksempe andbruk,.fiske, oppdrett og reindriji må også vurderes. Der det tiates bygging, bor hensynet ti andre interesser ivaretas best muig. -Aternative passeringer bør vurderes og veges dersom det er muig. Det bør også vurderes 0111 titaket kan trekkes vekk.fiyt sjøen. Titak som tiates må tipasses omgivesene best muig. - områder hvor at tigjengeig utbyggingsarea igger innenfbr 00-metershetet. og aternativ passering av titak dermed ikke er muig, vi kommunen ha videre adgang ti å tiate titak.fbr å ivareta hensynet NI en.fornufiig san?funnsutviding. Ved vurdering av om titak ska/tiates ska de/egges vekt pd om hensynet ti tigjengeighetjor amennheten kan ivaretas ved at de eksempevis avse!/ es area ti kyssi,.fi'iufisområde eer iknende. Fykeshuset. Strandvegen 13 Postboks Tromsø Teefon: Teefaks '39 Avde1ng Pan. reindrift og samfunnss1kkerhet no \'IW\'1 fykesmannen no/troms

22 Sice 3 av 3 Med hisen Per Evestad pandirektør Bjorn Einan rådgiver Dokumentet er eektronisk godkjent og har ikke hånds-a-evne signaturer.

23 J- "'

24

25 Kart utskrift 23m

26 Kartutskrift Måestokk 1: m / i/5

27 [!] [!] OOkid (14/502-1) DISPENSASJONSSØKNAD [!] 37M Ti Berg Kommune Dispensasjonssøknad på Gnr 7, Bnr 5 på Bøvær, Berg kommune. 1' / -+ :,.f5" b forbindese med avsag på min søknad om tiatese ti titak for bygging av et anneks på eiendommen gnr 7, bnr 5 fremkommer det i avsaget at det kreves dispensasjonssøknad på en rekke områder. Med dette vi jeg søke om dispensasjon fra kommunepanens areade på føgende område: 1. LNF-område. Min eiendom igger i LNF (LNF-BS) der spredt boigbygging er tiatt. 2. Strandsonen. Eiendommen igger ca meter fra strandsonen. 3. Vei. Avstanden ti kommuna vei er mindre enn 12,5 meter som det kreves. Søker om dispensasjon på dette og håper på et positivt svar. Med vennig hisen -r twt!tjy" Ux (o Thorbjørn Lie Larsen Asandveien Kvaøya

28 Utskrift Side 1 av 1 Kartverket S ei ndom m!!j 10/ ', f. ', ' Poen... '

29 ,, ),, " "----'' -)!...., c, '("'. / ';-\.- ;,-,. ' ' ' c ' t ) ' (,...:, -... ( ' \ ' / ' ",._.--- : c-... t ) \ 1..0; ""':., J ' t} i;:). -, \i ' )..._ -- > /,, ")--::---\ ( o- '- -

30 ',j - \ - ', ( ; - :t -_t., ') i"'\ >- _...,.D -dt J ' /..r-! (...,, 1',...1/\ '..

31 i ' t \... ' '/".. / \.. ' ' -' i! / 1/ --- {c' "-)! '. ' -'1 i, -< t._ 1: --1 '--' / - '< ).>?:..\ ' J ; ' i_\.!,-;a '!!. i. -,..,. c.:, '. ' - r.. - ' ( "'-- ' ',, _ \

32 \ \.. j ' ---r--...,- ) '.. J ' \._.. _,_ J)! ' _} ( -! J! t 'i 1.;. ' - )-' - \., _:) --,- ' ' ', -- ' t '-L. J.) ' r-: ' h '. ' r J r:.._..., '. i--) - r' " i (. c. '

33 '. -. \ \, '. ' ' J / ' ' ' ' - '/. i ' V..J \ )... \. ' / : ;---- ' ' ' \,'-' ' ) \ > : ' '.) --' _.., ( :\ 't -. (.-t: L,- s... ( -?:' '.!-.,, --1 d'... : ' ' ( -/ 2./j r...

34 Sak FSK-Sak TILRETTELEGGING A V BOLIGTOMTER I KJÆSVIKA- ERVERV A V GRUNN Saksbehander: Ark i vsaksnr.: Bjørn Abesen 14/13 O Arkiv: 611 Saksnr.: Utvag Formannskapet Formannskapet Møtedato Innstiing:. Berg kommunestyre vedtar å erverve gjenstående parse av gnr. O, bnr. 4 beiggende i Kjæsvika. Det vises ti inngått opsjonsavtae. 2. Kjøpesummen kr omkostninger ti sammen kr dekkes over post for grunnerverv og finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. 3. Oppgjøret skjer som beskrevet i opsjonsavtaen. Skaand, Bjørn Fredriksen rådmann Side 9 av 22

35 Sak 21/15 Vedegg: Referat fra forhandingsmøte og opsjonsavtae. Saksoppysninger: Bakgrunn for saken er oppføging av formannskapets vedtak i sak 27/14 den om oppstart av endring av regueringspan for Kjæsvika Vest. Saken gjeder erverv av grunn og behandes av kommunestyret etter innstiing fra formannskapet ettersom ervervet ikke er agt inn i budsjettet for 2015, jfr. kommuneovens 47 nr. 2. Rådmannen har gjennomført forhandinger med grunneierne ti gnr. O, bnr. 4, jfr. referat fra forhandingsmøte og opsjonsavtae i tiknytning ti ervervet. Kommunen hadde forut for forhandingsmøtet gitt et tibud på kr. 16,- pr. kvm som vie innebære at resten av eiendommens parse i Kjæsvika skue inngå i ervervet. Forhandingene medførte at man be enig om kr. 18,- pr. kvm ti en samet sum av kr omkostninger. Det er satt som forutsetning at resutatet av forhandingene godkjennes av kommunestyret. Vurdering: I Skaandsområdet er det i boigfet ikke enger edige kommunae boigtomter. For Kjæsvika Vest har det tidigere vært utarbeidet en regueringspan som innbefattet forespørse om grunn. Det var den gang (1988) gitt positiv respons om grunnavståese, men saken be ikke fugt opp. Da det i det siste året er registrert ønsker fra sevbyggere om å få bygge på tiretteagte tomter, bør kommunen bidra med oppføging, herunder erverv av grunn og opparbeidese av veg, vann og avøp. Ettersom titaket ikke er budsjettert for 2015, forutsettes at finansiering øses ved tieggsbevigning på kjøpesum og omkostninger på kr som dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. Saken egges med dette fram for formannskapet med anmodning ti kommunestyret om erverv av parseen av gnr. 10 bnr. 4 i Kjæsvika. Skaand, Bjørn Abesen Pan- og byggesaksbehander Side 10 av 22

36 Referat fra forhandingsmøte om erverv av grunn ti regueringspan for Kjæsvika Vest Sted: Scandic Hote, Tromsø den k Ti stede: Kjeti Brendeford, Rita Kristoffersen, Anne-Lise Ramsberg, Henny Reiertsen, for gnr. 10, bnr. 4 i Berg samt Bjørn Abesen og Bjørn Fredriksen fra Berg kommune. Tove Eriksen Heen møtte ikke. Fra kommunen be det redegjort for kommunens boigstrategi med tiretteegging gjennom et såkat OPS-prosjekt for bygging av uteieboiger samt egge ti rette for sevbyggere i kommunae boigfet. Mået er å få nye innbyggere ti å etabere seg i kommunen snarest råd. Hensikten med forhandingsmøtet er å få inngått en opsjonsavtae for å erverve en parse av gnr. 10 bnr. 4 i Berg kommune. Parseen er vestenfor Kjæsvika boigfet meom kommuna eiendom og sjøen (kystkonturen). Veggrunn ti fykesvegen er ikke medregnet i ervervet. Det vises ti framagt forsag ti opsjonsavtae. Areaet er beregnet ti å være ,1 kvm. Kommunen har tibudt en pris på kr. 16,- pr. kvm. Prisforangende/-tibud er omforent justert ti kr. 18,- pr. kvm. Areaet har sjøgrunn der tørrfasområde ikke ska fyes ut. Dette er et naturområde på inje med fjæresonen for øvrig (LNFR (NF)) og tihører ervervet område. Rita Kristoffersen har paner om å bygge boig i fetet og forutsetter at hun ska få vege først. Rådmannen gir henne fortrinn i ett år fra området er reguert. De øvrige hjemmeshaverne tistede titrer dette. Nåværende eiere for øvrig får samme muighet ti vag etter prinsippet om «først ti møa» s6 andre boigtomtesøkere.

37 Opsjonsavtae for erverv av grunn Denne avtae innebærer at Berg kommune får erverve grunn fra gnr. 10, bnr. 4 i Berg kommune. Areaet som erverves er den deen av eiendommen gnr. 10, bnr. 4 som finnes på begge sider av fykesvegen og som er meom kommunens eiendom (gnr. 10/bnr. 5) i Kjæsvika og kystkonturen. Areaet ti fykesvegen inngår ikke i beregnet area. Det samme gjeder den deen av bnr. 10/4 som er på Kokkarneset, avgrenset av forengesen av eiendomsgrense meom Kjæsvika boigfet og Kokkarneset på øvre side av fykesvegen i samme retning på nedre side av vegen som ti kystkonturen. Det vises ti vedagte kartskisser. Areaet er beregnet ti18.290,1 kvm. For det area som kommunen erverver ska kommunen betae en omforent pris på kr../(-::pr. kvm ti en samet kjøpesum av kr. r:j tf.'!!.c?..... Kjæsvikskjæret og sjøgrunn utenfor kystkonturen tihører ervervet area og inngår i omforent kjøpesum. Det forutsettes at ervervet godkjennes av kommunestyret. Kommunen eer den som kommunen gjør avtae med, gis forhåndstitredese ti området og kan iverksette titak etter byggesaksforskriftens 4.1 bokstav c) nr Denne opsjonsavtaen supperes med en kjøpekontrakt som underskrives av samtige hjemmeshavere eer etter fumakt og kommunen som kjøper. Når oppgjør er iverksatt utsteder hjemmeshaverne skjøte. Omkostninger i tiknytning ti overdragesen som dokumentavgift og tingysningsgebyr beastes kjøper. Oppgjør skjer snarest etter at kommunestyret har gjort endeig vedtak om erverv, finansiering og igangsetting. Oppgjør skjer mot en fees bankkonto som opprettes av hjemmeshaverne og meddees kommunen som kjøper. Ved underskrift av denne opsjonsavtaen har hjemmeshaverne ikke enger råderett over den beskrevne parse og kan ikke fradee, pantsette, sege eer på annen måte etabere servitutter som gjeder det ervervede areaet. For eer på vegne av hjemmeshaverne for bnr. 10/4: For Berg kommune som kjøper: for Rita Kristoffersen/ Tove Eriksen Heen Dagrunn Eriksen etf. Bjørn Fredriksen Rådmann Henny Reiertsen Hafrid Sørensen etf. Kjeti Brendeford Rigmor Brendeford etf. Anne-Lise Ramsberg Ambjørg Pedersen etf.

38 Sak 22/15 FSK-Sak 22/15 SØKNAD OM UTVIDELSE A V LOKALITET INDRE BRINGENESET - UTTALELSE Saksbehander: Arkivsaksnr.: 14/770 Bjørn Abesen Arkiv: U43 Saksnr.: Utvag 22/15 Formannskapet Møtedato Innstiing: Berg kommune viser ti gjedende areapan og interkommuna panprosess for kystsonen i Midt- og Sør-Troms, og stier seg positiv ti Samar Nord AS sin søknad om utvidese av maksimum tiatt biomasse (MTB) i okaiteten Indre Bringeneset i Berg kommune fra 3100 tonn ti 6700 tonn. Kommunen er kar over at dette vi innebære at okaiteten Kva vika I vi opphøre som føge av dette. Skaand, Bjørn Fredriksen rådmann Side 11 av 22

39 Sak 22/15 Vedegg: Fykeskommunens skriv av og Saksoppysninger: Bakgrunnen for saken er søknad fra Samar Nord AS datert om utvidese av biomassen i eksisterende oppdrettsokaitet Indre Bringeneset i Mefjorden i Berg kommune. Søknaden gjeder utvidese av maksimat tiatt biomasse fra (MTB) fra 3100 tonn ti 6700 tonn inkudert omdisponering av hee okaitetsmassen fra nabookaiteten Kvavika L Saken behandes av fykeskommunen etter deegert myndighet fra fiskeridepartementet etter akvakuturoven 6 med tihørende bestemmeser. Berg kommune ska etter at søknaden har igget ute ti offentig ettersyn i 4 uker, uttae seg i saken etter aksetideingsforskriften 30, jfr. 8, 3. edd. Det vises ti vedagt kunngjøring om offentig ettersyn. Etter deegasjonsregementets 2 nr. ska formannskapet avgi uttaese på vegne av kommunen i sike saker. Det vises også ti fykeskommunens skriv av hvor det framgår at anegg med MTB større enn 3600 tonn, er det et krav at søknaden ska vurderes i forhod ti forskrift om konsekvensutredning. Verken Berg kommune eer andre myndigheter har krevd sik konsekvensutredning, jfr. fykeskommunens skriv fra Det er ikke innkommet merknader ti saken under offentig ettersyn. Kommunens areapan av 2011 egges ti grunn for kommunens uttaese. Videre drøftes om hvorvidt den pågående prosess for utarbeidese av interkommuna kystsonepan kan få betydning for kommunens uttaese. Vurdering: Det framgår av søknaden at ved utvidese av anegget som omsøkt opphører drift av okaitet Kvavika L Utvidesen kan ikeve foregå innenfor de areaavsetninger som er satt for Indre Bringeneset gjennom areapanen og tidigere dispensasjonsbehanding for Indre Bringeneset. Dette betyr at utvidesen av biomassen som omsøkt kan gjøres innenfor bestemmesene for gjedende areapan og senere endring. Under arbeidet med en interkommuna kystsonepan for Midt- og Sør-Troms, er oppdrett på Mefjorden ti vurdering. Så angt i panprosessen, vi area for oppdrett for det aktuee området, tisvare gjedende pan. Det er ikke kommet inn uttaeser eer andre typer innspi mens panen om utvidese av okaiteten Indre Bringeneset har vært utagt ti ettersyn. Det anbefaes derfor at kommunen stier seg positiv ti søknaden om utvidese av maksimum tiatt biomasse (MTB) i okaiteten Indre Bringeneset fra 3100 tonn ti 6700 tonn. Skaand, Bjørn Abesen Pan- og byggesaksbehander Side 12 av 22

40 TROMS fykeskommune ROMSSA fykkasuohkan Næringsetaten Berg kommune 9385 SKALAND : SALMAR [!] 1 [!] Dok1d (14/770 3), [!] NORD AS AKVAKUL TURILLATELSE FOR AKS OG ØRRET TIL Bf\ ) 1 7 \1.AR 7015 WP 111/?Z-76 :Q_ -?_=b /;s- f-\11".k DAJ----' Vår ref.: 13/23-20 Løpenr.: Saksbehander: Frode M ikasen Tf. dir.innvag: Arkiv: U43 AKVA Deres ref.: Dato: SALMAR NORD AS- AKVAKULTUR FOR MATFISK AV LAKS OG ØRRET SØKNAD OM UTVIDELSE A V LOKALITET INDRE BRINGENESET I BERG KOMMUNE Det vises ti søknad fra SaMar Nord AS, datert , om utvidese av akvakutm1iatese for matfisk av aks og ørret på okaitet Indre Bringeneset i Berg kommune. Det søkes om utvidese av maksimat tiatt biomasse (MTB) fra 3100 t ti 6700 t ved omdisponering av hee okaitetsbiomassen fra nabookaiteten Kva vika I. Det søkes ikke om endring av area eer passering av aneggsinstaasjonen. Lokaitet Kva vika ska egges ned dersom omsøkte utvidese innviges. Søknaden be oversendt dere i forbindese med vurdering etter FOR nr 855: Forskrift om konsekvensutredninger. Ettersom søknaden aerede er oversendt i denne forbindese, vedegges den ikke. Dersom dere ikeve ønsker den oversendt på nytt, ber vi om at dere tar snarig kontakt. Ingen av de tiskrevne myndigheter har krevd konsekvensutredning innen fristen Det vises videre ti Forsh ift om tiatese for akvakutur av aks, ørret og regnbueørret (aksetideingsforskr!ften) fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet Denne forskrifts 8 omhander søknadsbehanding, og i tredje edd heter det b.a. at søker etter anvisning fra kommunen ska sørge for at søknaden egges ut ti offentig ettersyn, og at dette kunngjøres i Norsk Lysningsbad og i to aviser som er vanig est i området. Troms fykeskommune viser også ti informasjonsskriv datert O ti kommunene i Troms om behandingen av akvakutursøknader. Troms fykeskommune er deegert myndighet ti å gi tiatese ti akvakutur i medhod av akvakuturoven. Den som vi søke om akvakuturtiatese i Troms fyke ska derfor sende søknaden ti Troms fykeskommune som tideingsmyndighet. Før søknaden tas ti behanding, kontroerer vi rutinemessig at søknaden er kompett i henhod ti forskriftene. Avhengig av type akvakutur og størrese på anegget som omsøkes, Besøksadresse Strandveien 13 Postadresse Postboks 6600, 9296 TROMSØ Teefon Teefaks Epost mottak Bankgiro Org.nr NO Internettadresse

41 2 er det uike rutiner og krav ti saksbehandingen. Fees for ae er imidertid at kommunen som pan- og bygningsmyndighet ska høres før søknaden behandes hos andre offentige myndigheter. Vi ber om at Berg kommune, i samarbeid med søker, sørger for at søknaden egges ut ti offentig ettersyn og at den deretter behandes av kommunae organer. Orientering om tidsfrister: Søknaden ska behandes i ht. krav gitt iforskrifi om samordning og tidsjhster i behandingen av akvakutursøknader som trådte i kraft I henhod ti denne forskrift 4 andre edd ska uttaese fra kommunen, herunder merknader fra offentig utegging, være tideingsmyndigheten i hende senest 12 uker etter at kommunen mottok søknaden. I øpet av denne perioden ska søknaden egges ti offentig ettersyn i 4 uker og behandes i kommunae utvag. I samme forskrift 7 første edd første punktum heter det: "Fristoversittese av uttaese fra kommuner etter 4 andre edd medfører at saken kan behandes uten uttaese." Den aktuee forskriften er å finne på Fiskeridirektoratet sine hjemmesider: /www. fiskeridir.no/ akvakutur/ akvaku turrege verk. Dersom det er spørsmå, vennigst kontakt saksbehander.? It hi:sen ((e-t' ) r t, Frode Mika en spesiarådgiver L' Kopi: SaMar Nord AS, Sjøgata 39, 9300 FINNSNES

42 e V TROMS fykeskommune ROMSSA fykkasuohkan [!) ' [!) Dok( GB (141770<!) t.: rt" [!]. " SALMAR NOHO AS. AKVAKULTUR FOR MATFISK AV LAKS OG ØHRET SOKIIAD OM UVIDELSE AV Næringsetaten Berg kommune FEB SKALAND Vår ref.: 13/23-17 Løp_enr.: Saksbehander: Frode Mika1sen Tf. dir.innva1g: Arkiv: U43 AKVA Deres ref.: Dato: SALMAR NORD AS- AKVAKULTUR FOR MATFISK AV LAKS OG ØRRET SØKNAD OM UTVIDELSE A V LOKALITET INDRE BRINGENESET I BERG KOMMUNE- VURDERING A V BEHOV FOR KONSEKVENSUTREDNING Det vises ti vedagte søknad fra SaMar Nord AS, datert , om utvidese av akvakuturtiatese for matfisk av aks og ørret på okaitet Indre Bringeneset i Berg kommune. Det søkes om utvidese av maksimat tiatt biomasse (MTB) fra 3100 t ti 6700 t ved omdisponering av hee okaitetsbiomassen fra nabookaiteten Kvavika I. Det søkes ikke om endring av area eer passering av aneggsinstaasjonen. Lokaitet K vavika I ska egges ned dersom omsøkte utvidese innviges. Ettersom det er søkt om karering av okaiteten for en MTB større enn 3600 tmm, er det et krav at søknaden ska vurderes i forhod ti FOR nr 855: Forskrift om konsekvensutredninger Uf 3 bokstav e). Større akvakuturanegg er for matfisk er defmert som anegg større enn 3600 tonn MTB. I ovennevnte forskrifts Formå og bestemmeser, heter det b.a.: "Fonnået med bestenunesene om konsekvensutredninger (KU) er å sikre at hensynet ti mijø og samfmm bir tatt i betraktning under forberedesen av paner eer titak, og når det tas stiing ti om, og på hvike vikår, paner eer titak kan gjennomføres." Det heter videre: "Den som fremmer forsag ti pan etter pan- og bygningsoven eer søker om tiatese etter annet ovverk, heretter kat forsagsstier, ska sev vurdere om panen faer inn under forskriftens sakige virkeområde,...". Kriteriene som søknaden ska vurderes etter er istet opp i forskriftens 4: Kriterier for vurdering av vesentige virkninger for mijø og samfunn. Troms fykeskommune er i denne sammenheng ansvarig myndighet, og ska ut fra oppysninger gitt i søknaden, og eers foreiggende og kjent kunnskap, avkare om kriteriene i 4 kommer ti anvendese. Ansvarig myndighet ska imidertid i nødvendig grad ta kontakt med berørte myndigheter for å vurdere om kriteriene kommer ti anvendese Uf 5 andre edd). Besøksadresse Strandveien 13 Postadresse Postboks 6600, 9296 TROMSØ Teefon Teefaks Epost mottak no Bankgiro Org.nr NO Internettadresse no

43 2 Vi ber derfor om deres vurdering i fut. kriteriene i 4, dersom dere etter egen vurdering her kan betraktes som berøti myndighet. Søker har sev gjort en vurdering av behovet for konsekvensutredning, og er kommet ti at det ikke er behov for det. Vi minner for ordens skyd om at ae oppdrettssøknader er underagt en grundig saksbehanding. Søknaden bir først kvaitetskontroert av oss før vi sender den ti vedkommende kommune for offentig ettersyn, samt ti sektormyndighetene. Etter at den aktuee kommune har gitt sin uttaese, behandes søknaden av Kystverket Troms og Finnmark, Fykesmannens mijøvernavdeing, Mattisynets distriktskontor og Fiskeridirektoratet region Troms, som fatter vedtak og uttaeser etter sine respektive sektorover. Ti sutt fatter Troms fykeskommune endeig vedtak etter akvakuturoven. En konsekvensutredning vi eventuet komme som tiegg ti- og før- den ordinære saksbehandingen etter akvakuturoven. Vi ber om tibakemeding innen , også om mer tid trengs innen endeig tibakemeding kan gis. Vedegg: Søknad fra SaMar Nord AS datert Kopi: SaMar Nord AS, Sjøgata 39, 9300 FINNSNES

44 Søknadsskjema for akvakutur i fytende anegg Søknad i henhod ti ov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakutur (akvakuturoven)1. Søknadsskjemaet er fde for fisk ri-, mattisyn-, mijø- og kystforva t ningen. Med unntak av havbeite, som har eget skjema, gjeder skjemaet for ak typer akvakutur i fersk-, brakk- og satvann. Ferdig ut)'t skjema sendes Fiskeridirektoratets regionkontor i den region det søkes i. Det er søkers ansvar å påse at fustendige oppysninger er gitt. Oppysingenc kreves med hjemme i akvakutur-, mat-, forurensning-, naturvern, [i iufb-, mnnrcssurs og havne- og farvannsoven. Oppysninger om omfattes av t(>rvatningsovcns 13, er unntatt fra ocntighe, jf. ofcntighctsovens Sa. Ufustendige søknader vi forsinke søknadsprosessen, og kan bi returnert ti søker. Ti rettedning ved utfying vises ti veieder. Med sikte på a redusere bedrienes skjemavede, kan oppysninger som avgis Bokmå i dette skjema i medhod uv ov om Oppgaveregisteret 5 og 6, he eer devis bi benyttet også av andre offentige organer som har hjemme ti å innhente de samme oppysningene. Oppysninger om eventue samordning kan ms ved henvendese ti Oppgaveregistcrct p! tceton , eer hos Fiskeridirektoratet på teefon 'J Søknaden krever ogsa tiatese titer. Mat-, forurensnings- og havne- og farvaunsoven samt tidvis også etter vannrc wsovcn T.nr Postadresse: Sjøgata 39, 9300 FINNSNES Tf. nr: Fiskeridirektoratets region: Region Troms okaitetsnavn: Indre Bringeneset 1 Generee oppysninger Mobi: E-post adresse: 1.1 Søker: SaiMar Nord AS Faks: 1.2 Ansvarig for oppføging av søknaden (Kontaktperson): Lars Øvergaard Organisaspnsnr. eer personnr.: Mobi: E-post adresse: Søknaden gjeder okaitet i: Fyke: Ko 11ne: Troms Berg GeografiSke koordinater N Panstatus og areabruk Panstatus og vernetitak: Er søknaden i strid med vedtatte areapaner etter pan- og bygningsoven? O Ja X Nei O Foreigger 1kke pan Er søknaden 1 strid med vedtatte vernetitak etter naturvernoven? O Ja X Nei O Foreigger 1kke Er søknaden i strid med vedtatte vernetitak etter kutum11nneoven? O Ja X Nei O Foreigger ikke 2.2. Areabruk- area interesser (Hvis behov bruk ev. pkt2.4/pkt 5 Supperende oppysni nger eer pkt 6 Vedegg) Beho vet for søknaden: trekkes inn. Søker om biomasseutvidese ti 6700 tonn mot at okaiteten Kvav ika Annen bruk/andre Interesser i området: Ikke kjennskap ti det i den tiden vi har driftet her. Aternativ bruk av området: Ikke kjennskap ti det i den tiden vi har driftet her. Verneinteresser ut over pkt. 2.1 Nei 2.3. Konsekvensutredning Krever søknaden eter søkers vurdering <.onsekvensutredning etter pan- og bygmngsoven 0Ja X Ne1 - _:;?GCG GCoii9! /. {. ""'.. 1!1.. Side 1 av 4 Versjon av Fytende anegg Medt ti oppg.reg. den

45 2.4. Supperende oppysninger hht. Areapan for Berg kommune er området avsatt ti akvakutur. Se vedegg Areapan for Berg Kommune. Anegget er merket etter gjedende forskrift. Anegget er godt synig med ysmarkering og radarrefektorer. Lokaiteten er etabert og det søkes kun om biomasseutvidese. 3 Søknaden gjeder 3.1 Karering av ny okaitet (Når det ikke er tiateser ti akvakutur på okaiteten pr i dag). Søknad om ny tiatese fi akvakutur eer ny okaitet for visse typer tiiateser. jf. veieder Omsøkt størrese: Tiatesesnummer(e): dersom det/de er tidet, jf veieder: Søker andre samokaisering på okaiteten? O Ja Hvis ta. oppgi navn på søker: Se også pkt X Nei 3.2 X Endring Lok. nr: Tatesesnr(e): T-TN-8, T-TN-15, T-D-9, T-D-10, T-N-3, T N-5, T-N-10 og T-N-4. Endringen gjeder: Sett fere kryss om nødvendig O Areabruk/utvidese efter X Biomasse: Økning: 3600 (tonn) Totat etter endring: 6700 tonn O Annen størrese Økning: (tonn) Tota etter endring:... O O O Ti!atese ti ny innehaver på okaiteten Endring av art Annet Spesifiser: Art X Laks, ørret og regnbueørret (det må <>; så krysses av for forrnåe) : O Annen fiskeart O Annen akvakuurart X Kommersie matfisk e. stamfisk o Rekreasjon o Forsøk- Forskning o U:!tifiing o Undervisning o Annet o S!aktemerd Spesifiser. Oppgi art.... Latinsk navrr: Oppgi art:.... Latinsk navn:..... r J L O X O SettefiSk Matfisk Stamfisk O Saktemerd 3.4 Type akvakuturtatese (produksjonsform, sen fiere kryss om nødvendig) O Rekreasjonsanjgg O Produksjon av tidige ivssadier av bøtdyr, kreps og pigg huder O Krepsdyr, bøt dyr <>; pigghuder ti konsum O Annet Spesifiser Tieggsoppysninger dersom søknaden gjeder aks, ørret eer regnbueørret: Disponibe okaiteter. Se vedegg Gje der okaitetskareringen annen region enn tidet O Ja X Nei Hvis jn, er det søkt dispensasjon i egen nenvendetso? O Ja 0Nei \ Side 2 av 4 Versjon av F ytende anegg Me dt ti oppg.reg. den:

46 3.6 Supperende oppysninger Søker om utvidese av biomasse på 3600 tonn mot at okaiteten Kva/vika opphører å eksistere. Sa/Mar Nord har driftet fere generasjoner aks på Kva/vika og ser at det er tider på året hvor det er utfordringer knyttet ti drapp av oksygennivået i anegget, noe som fører ti redusert fiskeveferd, økt mottakeighet for sykdom og redusert forutnyttese. MOM-8 statusen for Kva/vika viser dårig mijøtistand (tistand 3) på okaiteten og dermed en organisk beastning under anegget. Indre Bringeneset har en het annen beskaffenhet med bedre strømforhod og en meget god mijøtistand på MOM-8 (tistand 1). Derfor vi den organiske beastningen av biomassen bi mindre av å fytte den ti Indre Bringeneset i forhod ti å hode den på Kva/vika. Her har vi ikke oppevde de samme utfordringene med henhod på dropp i oksygen nivået og vi har ikke grunn ti å tro at utvidesen vi føre ti at de oppstfr. Derfor søker SaiMar Nord om å fytte godkjent biomasse på Kvavika ti Indre Bringeneset hvor det er bedre mijøbetingeser for produksjon og hod av aks. Avstanden meom disse okaitetene er kun 240 meter (fra ramme ti ramme). Se også uttaese fra Marin Hese i vedegg SaiMar Nord er også inne i en prosess med å kartegge Mefjorden for å finne en aternativ passering ti Kvavika. Dette er en omfattende og tidkrevende prosess, så i påvente av at denne ska ferdigsties ser vi oss nødt ti å søke omdisponering av biomassen på okaiteten da vi i utgangspunktet ikke ønsker a spitte fisk over ti Kvavika, men drifte fram på en okaitet. 4. Hensyn ti: Fokehese. Smittevern og dyrehese. Mijø. Ferdse og sikkerhet ti sjøs Avstand ti utsipp fra koakk, indu511i (ebisterende eer tidfgere vrsomhet), andbruk o.. innenfor 5 km. Over 5 km ti nærmest større utsipp av koakk etc. 4.1 Hensyn ti fokehese. Ekstern forurensning 4.2 Hensyn ti smittevern og dyrehese Akvakuurreaterte vir!somheter eer akseførende vassdrag i nærområdet m.m. innenfor 5 km: Stedsnavn og type vi!ksomhet(er)/akseførende vassdrag Se vedegg angående annen akvakutur virksomhet. Det er kun okaiteten Kvavika som igger under 5 km fra Bringeneset. Ikke kjennskap ti at det er faksførende vassdrag innen 5 km fra Indre bringeneset Driftsform: Bruk av produksjonsenheter av ringer. Ringene har en omkrets på 120 eer 157 meter. Se vedegg og som viser innfestning av ring ti ramma i anegget og iustrasjon av rammefortøyningen. Utsett av smot og fremforing ti saktefisk. Området bir brakkagt minimum 2 måneder hvert andre år Arg panagt produksjon: 6000 tonn aks Hensyn ti mijø Forventet forfobruk i tonn: Mijøtistand 6300 tonn for Side 3 av 4 VerSJ On av Fytende anegg Medt t1 oppg.reg. den:

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 22.09.2014 Tid: 18:30-21:15 Arne Sohaug (H), Inge Herman Rydand (KrF), Siri Dingstad Johansen (H) Aeksander Abotnes, Anne Karine Grarnen

Detaljer

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger Roeavkaring

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 13/22 12/728 TILLEGG TIL UTBYGGINGSAVTALE FOR BRØDHOLT- UTVIKLING A V TOMTER SENTRUM

MØTEPROTOKOLL 13/22 12/728 TILLEGG TIL UTBYGGINGSAVTALE FOR BRØDHOLT- UTVIKLING A V TOMTER SENTRUM MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 29.05.2013 Tid: k 0900 Forfa: t. ( SQ,IUm Varamedemmer: Andre: ~ ~ W\ t 11 Y\ Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 13/19 13/399 GODKJENNING A V PROTOKOLL 13/20 13/192

Detaljer

Skannede høringsuttalelser til boligbyggeprogram for Ullensaker 2016-2030

Skannede høringsuttalelser til boligbyggeprogram for Ullensaker 2016-2030 Skannede høringsuttaeser ti boigbyggeprogram for Uensaker 2016-2030 Nr. Avsender Dato Offentige myndigheter 1 Jernbaneverket 4.1.16 2 Statens vegvesen region øst 1.2.16 3 Fykesmannen i Oso og Akershus

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wielgården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wielgården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00 Haden kommune Møteinnkaing Utvag: Vit- og innandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wiegården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00 Eventuet forfa må medes snarest på tf. 69 17 45 00 eer ti ps@haden.kommune.no.

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

~~ r;;jorafløv. r~ p~~~~- 5 dl; fil~, - ". MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfall: Varamedlemmer: Andre: {d'd tl1 cn'"'

~~ r;;jorafløv. r~ p~~~~- 5 dl; fil~, - . MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfall: Varamedlemmer: Andre: {d'd tl1 cn'' MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfa: Varamedemmer: Andre: {d'd t1 cn'"' Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 13/13 13/261 GODKJENNING A V PROTOKOLL 13/14 13/254 IDRETTSHALL/FLERBRUKSHALL-

Detaljer

DIFEKYOPAYFY FUR BVCC'\'VALlY[T etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 og 20-2. Redegjørelser/kart Søknaderomansvarsrett

DIFEKYOPAYFY FUR BVCC'\'VALlY[T etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 og 20-2. Redegjørelser/kart Søknaderomansvarsrett Q 3 a(c0 Kommunens saksnr fi! Søknad om endring av gitt tiatese eer godkjenning DFKYOPYFY FUR BCCLY[T etter pan og bygningsoven (pb) 201 og 202 Berører endringenav titaketeksisterendeeer fremtidige arbeidspassersik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Simen Saxebøl (V) Børt-Erik Vikheim (V) rådmann Bjørn Sjøvold, sekretær Trude Paulsen

MØTEPROTOKOLL. Simen Saxebøl (V) Børt-Erik Vikheim (V) rådmann Bjørn Sjøvold, sekretær Trude Paulsen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 04.06.2014 Tid: 18:30 Simen Saxebø (V) Børt-Erik Vikheim (V) rådmann Bjørn Sjøvod, sekretær Trude Pausen Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr.

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteinnkaing - Kontroutvaget i Mehus kommune Arkivsak: 15/60 Møtedato/tid: 27.04.2015, k. 14:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssaen Møtedetakere: Oa Huke, eder Magne A. Thomasen, nesteder Oddvar Horg

Detaljer

Obligasjonsavtale. Inngått: 18. juni 2012 mellom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tillitsmannen:

Obligasjonsavtale. Inngått: 18. juni 2012 mellom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tillitsmannen: Obigasjonsavtae Inngått: 18. juni 2012 meom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tiitsmannen: Norsk Tiitsmann ASA med org nr: 963 342 624 på vegne av Obigasjonseierne i: FRN Hønefoss

Detaljer

Obligasjonsavtale. Trondheim kommune NOOO1O,660988. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasj onene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. Trondheim kommune NOOO1O,660988. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasj onene på de vilkår som følger av Avtalen. Norsk -riitsmaon Obigasjonsavtae nngått: 26_. september 2012 meom Utstederen: Trondheim kommune medorg.nr: 942 110464 og TiUitsrrtanne'u: Norsk Tiitsmann med org nr; 963342624 på vegne av Obigasjonseierne

Detaljer

KOBBEVIK OG FURUHOLMEN OPPDRETT AS. Ingebrigt Landa

KOBBEVIK OG FURUHOLMEN OPPDRETT AS. Ingebrigt Landa 3 Søknaden gjelder HORALAN FYLKESKOMMl 2 b MAI 2011 Arkiv; 3/2) Siiksh.T ovl/4// Kl ksp. 1.1.1 Telefonnummer 56181114 1.1.4 Postadresse 5392 STOREBØ 1.2.1 Telefonnummer 91661065 1.3.1 Fiskeridirektoratets

Detaljer

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats H E H E L T I D I H S Y R K K E H U U S E N E L G A R B E F I A D G S L T V I I G D K L E Sammen for fere hetidsstiinger - en offensiv innsats Innhod: E L T I D I S Y K E H U S E N E H 4-5 E K S E M P

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Hardanger Fiskeforedling AS AS

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Hardanger Fiskeforedling AS AS Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Forslag til endring av delplan for 5 hytteområder - behandling av planforslag til offentlig ettersyn

Forslag til endring av delplan for 5 hytteområder - behandling av planforslag til offentlig ettersyn Vår referanse: Saksbehander: Dato: 2014751-2- Astrid Meek 09..2014 Forsag ti endring av depan for 5 hytteområder - behanding av panforsag ti offentig ettersyn Utvag Utv.saksnr. Møtedato Teknisk utvag 2014

Detaljer

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område Veiedning for montasje av måerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område RETNINGSINJER FOR MÅERINSTAASJON 1. GENERET 1.1 Formå Retningsinjer er aget for at instaatører og montører sa unne bygge anegg

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Jonny Opdahl

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Jonny Opdahl Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Ok ~ ; fltb ~D~~ . {;kv r~ (l.lf~h..- MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for plan og utvikling

Ok ~ ; fltb ~D~~ . {;kv r~ (l.lf~h..- MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for plan og utvikling MØTEPROTOKOLL Hovedutvag for pan og utviking Møtedato: 26.11.2013 Tid: 18.30 Forfa:!Juod.. ku vj, Av n e.. S o~ he~ Varamedemmer: Gv VH'CN ~~ 'IUA, Tj :NV\ f'u?r Jvv'rr Andre: 1 -

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.07.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.09.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer

BESTEMMELSER TIL NY REGULERINGSPLAN FOR UTLEIE-, OG HYTTOMRÅDE PÅ EIENDOMMEN GNR. 95 BNR. 6 OG GNR. 95 BNR. 12, SELJEVIKA I LYNGEN KOMMUNE.

BESTEMMELSER TIL NY REGULERINGSPLAN FOR UTLEIE-, OG HYTTOMRÅDE PÅ EIENDOMMEN GNR. 95 BNR. 6 OG GNR. 95 BNR. 12, SELJEVIKA I LYNGEN KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL NY REGULERINGSPLAN FOR UTLEIE-, OG HYTTOMRÅDE PÅ EIENDOMMEN GNR. 95 BNR. 6 OG GNR. 95 BNR. 12, SELJEVIKA I LYNGEN KOMMUNE. Dato: 16. august 2006 Dato for revisjon: 20. august 2008 Dato

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

KOBBEVIK OG FURUHOLMEN OPPDRETT AS. Ingebrigt Landa

KOBBEVIK OG FURUHOLMEN OPPDRETT AS. Ingebrigt Landa O C^Un^v^An r«ial#lrhr ijr^r>i>*t '^^T^^ v^'\'^^ i.-'i7t* K-T^\ 1K 11 TMn 1.1.1 Telefonnummer 56181114 1.1.4 Postadresse 5392 STOREBØ 1.2.1 Telefonnummer 91661065 1.3.1 Fiskeridirektoratets region VEST

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

REGULERINGSPLAN. for BOLIGFELT. på del av eiendommen GBNR. 38/7. i Stakkvik på Reinøy. Karlsøy kommune. Tromsø 08.11.2011. Sak 962

REGULERINGSPLAN. for BOLIGFELT. på del av eiendommen GBNR. 38/7. i Stakkvik på Reinøy. Karlsøy kommune. Tromsø 08.11.2011. Sak 962 REGULERINGSPLAN for BOLIGFELT på del av eiendommen GBNR. 38/7 i Stakkvik på Reinøy Karlsøy kommune Tromsø 08.11.2011 Sak 962 Rådgivende ingeniør Norprosjekt a/s Tromsø REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelser

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 08.01.2015 Møtested: Bjarkøy gamle rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER 1 REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR FELT II HYTTEPLAN RØYKENES LARSBERGNES PÅ DEL AV EIENDOMMENE GBNR. 41/3 OG 41/7 I STORFJORD KOMMUNE PLAN-ID 1939-2013001

Detaljer

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder Pasient- og brukerombudet Vest-Agder Kommunene i Vest-Agder Deres ref-i Saksbehander: Ei Marie Gotteberg Direkte teefon: 37017491 js/bzl Vår ref; 15/2144-3 Dato: 10.02.2015 Årsmeding 2014 fra Pasient-

Detaljer

Sprakradet. Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge DATO TELEFON 77 64 42 78. E-POST astrid.sann.evensen@uit.no. [ INTERNETT rww.sprakradet.

Sprakradet. Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge DATO TELEFON 77 64 42 78. E-POST astrid.sann.evensen@uit.no. [ INTERNETT rww.sprakradet. o o Sprakradet Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge Berg kommune Skaand 9385 Skaand REF. VÅR REF. 14/192 DATO 28.10.2014 Tiråding for nye vegnavn, Berg kommune Vedagt føger navneskjema i ovennevnte

Detaljer

Norprosjekt a/s REGULERINGSPLAN. for BOLIGFELT I STAKKVIK. på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY KARLSØY KOMMUNE. Tromsø 24.01.

Norprosjekt a/s REGULERINGSPLAN. for BOLIGFELT I STAKKVIK. på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY KARLSØY KOMMUNE. Tromsø 24.01. REGULERINGSPLAN for BOLIGFELT I STAKKVIK på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY i KARLSØY KOMMUNE Tromsø 24.01.2011 Sak 962.2 Rådgivende Ingeniører Norprosjekt a/s Tromsø 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Planbeskrivelse

Detaljer

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Reguleringsplan for Kjækan småbåthavn og hyttefelt, gnr. 31 bnr 11-2. gangs behandling

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Reguleringsplan for Kjækan småbåthavn og hyttefelt, gnr. 31 bnr 11-2. gangs behandling Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/5047-17 Arkiv: L12 Saksbehandler: Bernt Mathiassen Dato: 03.11.2009 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 2009/49 Kvænangen Formannskap 11.11.2009 2009/46 Kvænangen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/15 14/380 FORSLAG TIL ENDRING I REGIONALE OG FYLKESKRYSSENDE BUSSTILBUD I INDRE ØSTFOLD -HØRING

MØTEPROTOKOLL 14/15 14/380 FORSLAG TIL ENDRING I REGIONALE OG FYLKESKRYSSENDE BUSSTILBUD I INDRE ØSTFOLD -HØRING MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 07.05.2014 Tid: 09:00 Forfa: Varamedemmer: Andre: Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 14112 14/366 GODKJENNING A V PROTOKOLL 14/13 12/34 2. GANGSBEHANDLING- DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon TEMA: DYREHELSE REINE DYR en forutsetning for god dyreveferd og trygg matproduksjon Triveige dyr er reine og vestete. Hud og hårager er viktig i forsvaret mot skader og infeksjoner. Reint hårag er også

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING ikke godta diskriminering DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL

Detaljer

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti Vag 2011 Hurda Arbeiderparti Les dette før du bestemmer deg: Hurda Arbeiderparti har som overordnet føring at ae har ikt menneskeverd. Ae har ik rett ti utdanning, arbeid, boig og sosia trygghet. Derfor

Detaljer

MARTNESVIK ØKNING MTB

MARTNESVIK ØKNING MTB MARTNESVIK ØKNING MTB Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. Opplysingene kreves med juni 2005 nr. 79 om akvakultur hjemmel i akvakultur-, mat-, (akvakulturloven)

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Nova Sea AS. Ole Andreas Fatnes

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Nova Sea AS. Ole Andreas Fatnes Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlemmer: Ordfører Inga Manndal, varaordf. Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen og Vidar O. Hansen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlemmer: Ordfører Inga Manndal, varaordf. Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen og Vidar O. Hansen. Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik Medlem

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 96/14 Skjervøy Formannskap 13.10.2014. Opparbeidelse av lekeplass ihht. reguleringsplan Ratamajorda

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 96/14 Skjervøy Formannskap 13.10.2014. Opparbeidelse av lekeplass ihht. reguleringsplan Ratamajorda Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2014/3314-2 Arkiv: D35 Saksbehandler: Kjell Ove Lehne Dato: 06.10.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 96/14 Skjervøy Formannskap 13.10.2014 Opparbeidelse av lekeplass

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2009 10170/2009 2008/6215 31/363 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/42 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien

Detaljer

SALAKS AS - SØKNAD OM AKVAKULTURTILLATELSE FOR MATFISK AV LAKS OG ØRRET PÅ LOKALITET BJØRGA I SØRREISA KOMMUNE - UTTALELSE FRA KOMMUNEN

SALAKS AS - SØKNAD OM AKVAKULTURTILLATELSE FOR MATFISK AV LAKS OG ØRRET PÅ LOKALITET BJØRGA I SØRREISA KOMMUNE - UTTALELSE FRA KOMMUNEN fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Næringsetaten UTROMS Kystverket i Troms og Finnmark Postboks 1502 6025 ÅLESUND Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 13/1623-42 Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Roy-Willy Hansen, Guttorm Nergård Anne Jespersen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Roy-Willy Hansen, Guttorm Nergård Anne Jespersen. Berg kommune Møtested: Kroa, Mefjordvær Møtedato: 12.11.03 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Roy-Willy Hansen,

Detaljer

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren.

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren. Vekommen ti barneidrett i IF Birkebeineren. Må for a barneidrett i IF Birkebeineren: IBK tibyr aktiviteter og idretter som gjør at fest muig barn finner ønsket tibud i kubben. Fest muig barn og unge er

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/18 14/45 LOVLIGHETSKLAGE VEDR. VALG A V VARAMEDLEM TIL HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG

MØTEPROTOKOLL 14/18 14/45 LOVLIGHETSKLAGE VEDR. VALG A V VARAMEDLEM TIL HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 07.04.2014 Tid: 18:30-21.15 Oav Breivik (H), Siri Johansen (H) Oe Torvad Riiser (H), Aeksander Abotnes (uavh.) Rådmann Bjørn Sjøvod, sekretær

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur 1) (akvakulturloven)p P. Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-

Detaljer

Vi viser til søknad om opprettelse av ny grunneiendom mottatt Asker kommunes dokumentsenter 31.03.2014.

Vi viser til søknad om opprettelse av ny grunneiendom mottatt Asker kommunes dokumentsenter 31.03.2014. Are Hansen og Cecilie Haraldsen Røykenveien 356 1389 HEGGEDAL Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: TPEDERSE GBNR 79/108 30.04.2014 S14/1602 L23791/14 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S14/1602.

Detaljer

Med sikte pa a redusere bedriftenes skjemavelde, kan opplysninger som avgis. 1 Generelle opplysninger. 1.1 Søker:

Med sikte pa a redusere bedriftenes skjemavelde, kan opplysninger som avgis. 1 Generelle opplysninger. 1.1 Søker: Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17, juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)'. Søknadsskjemaet er telles t`or fiskeri-, mattilsyn-, miljø- og kystforvaltningen.

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016 Brukerundersøkese for Aktivitetsskoen 2015/ 2016 Fakta om undersøkesen - Undersøkesen be hodt høsten 2015 på bestiing fra (UDE) - Samtige kommunae barneskoer med AKS er med i undersøkesen (99 stk.) - 56%

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Målfrid Hansen for Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 10.10.2005 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR REISELIVSANLEGG OG HYTTEFELT PÅ EIENDOMMENE 12/43, 44 SAMT DEL AV 12/4 OG 12/11, RINGVASSØY, KARLSØY KOMMUNE

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR REISELIVSANLEGG OG HYTTEFELT PÅ EIENDOMMENE 12/43, 44 SAMT DEL AV 12/4 OG 12/11, RINGVASSØY, KARLSØY KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR REISELIVSANLEGG OG HYTTEFELT PÅ EIENDOMMENE 12/43, 44 SAMT DEL AV 12/4 OG 12/11, RINGVASSØY, KARLSØY KOMMUNE Dato: 03.02.09 Dato for siste revisjon: 09.02.10 Dato for

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 27.08.2012 Tid: 10:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

asplan viak Brutorget Hønefoss AS Kryssing av Arnemannsveien

asplan viak Brutorget Hønefoss AS Kryssing av Arnemannsveien aspan viak Foto: Ove Mork, SG Arkitektur Brutorget Hønefoss AS Kryssing av Arnemannsveien Utgave: 5 Dato: 2014-05-21 Skrevet av: Margit Opsah, Hans Oa Fritzen, Kristin Stand Amundsen og Lise Carsen www.asponviak.no

Detaljer

Signert Søknadsskjema

Signert Søknadsskjema 1 of 5 11/04/2016 Vedlegg I Dokumentasjonsvedlegg til søknad om landbasert anlegg for produksjon av postsmolt for Nekst AS på Botnastranda industriområde i Flora kommune Signert Søknadsskjema 2 of 5 11/04/2016

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2010 Tid: kl. kl. 08.30. Stine Akselsen, Johnny Myhre, Bård Rasmussen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2010 Tid: kl. kl. 08.30. Stine Akselsen, Johnny Myhre, Bård Rasmussen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2010 Tid: kl. kl. 08.30 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny Myhre, Bård Rasmussen Forfall: Leif

Detaljer

Ståle Skarsgård Eggestøl (Nes Høyre), Gerd Eli Berge (Nes Senterparti), Alf Majormoen (Nes Bygdeliste), Wenche Marie Sæbø Ulsaker (Nes

Ståle Skarsgård Eggestøl (Nes Høyre), Gerd Eli Berge (Nes Senterparti), Alf Majormoen (Nes Bygdeliste), Wenche Marie Sæbø Ulsaker (Nes MØTEPROTOKO LL f suja of» rec; Teknisk utvag Dato: Sted: Arkivsak: 08.09.2015 k. 9:00-12:30 Nes kommunehus 12/00152 L' _, «fi/ã a: Møtende medemmer: Ståe Skarsgård Eggestø (Nes Høyre), Gerd Ei Berge (Nes

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/908 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Just Quale Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015 Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy. PLANBESKRIVELSE med REGULERINGSBESTEMMELSER for NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET på Søndre Reinøy i Karlsøy kommune Tromsø, 09.12.2010 Sak 1058 Rådgivende Ingeniør Norprosjekt a/s

Detaljer

1. Generell informasjon

1. Generell informasjon - MUDRING OG SJØDEPONERING, LANGNESBUKT I ALTA KOMMUNE Søknad om tillatelse til mudring og dumping i sjø og vassdrag i henhold til forurensningsforskriften kap. 22 og ved søknad om utfylling over forurensede

Detaljer

Planområdet er nå redusert i omfanget da det nå bare innbefatter areal øst for bru/fylkesveg på Frøvikøya.

Planområdet er nå redusert i omfanget da det nå bare innbefatter areal øst for bru/fylkesveg på Frøvikøya. Leka kommune 7994 Leka Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/07914-3 Ivar Guntvedt 19.09.2013 Leka - Reguleringsplan for Frøvika og Frøvikøya - Høring Vi viser til oversendelse datert 21.08.2013.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møte den 30.08.12.

MØTEINNKALLING. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møte den 30.08.12. Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 04.10.2012 Klokkeslett: 09.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201302248/24 Saksbeh.: BIBE Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Møtetid: 09.00 11.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015. Frp, Venstre og Sp: Aleksander Søreng Lillian Holm

Møtetid: 09.00 11.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015. Frp, Venstre og Sp: Aleksander Søreng Lillian Holm FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Møterom teknisk, Frøya herredshus Møtedato: 21.08.14 Fra og med sak: 77/14 Til og med sak: 94/14 Møtetid: 09.00 11.30 Av utvalgets medlemmer

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad om arealendring - Lokalitet 26935 - Frovågneset - Tranøy kommune - Troms fylke

Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad om arealendring - Lokalitet 26935 - Frovågneset - Tranøy kommune - Troms fylke TROMS OG FINNMARK Flakstadvåg Laks AS 9393 Flakstadvåg Att: Roy Alpanes Deres ref.: Vår ref.: 2011/4789-5 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Chris-Thomas Jørgensen Dato: 05.06.2016 Tillatelse etter HFL 27.1

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.03 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

Søknad om bygging av landbruksveg

Søknad om bygging av landbruksveg versjon 1 1-09 012015 Landbruksdirektoratet L i Eanandoaodirektoráhtta I, 'å.:i~ it' 'i.,,. Søknad om bygging av andbruksveg Søknad sendast kommunen Journanummer Ar 2015 Fyke Hordaand Kommune Kvinnherad

Detaljer

DETALJREGULERING AV EIENDOM GNR. 14, BNR. 3 I MUNKEFJORD, SØR- VARANGER KOMMUNE.

DETALJREGULERING AV EIENDOM GNR. 14, BNR. 3 I MUNKEFJORD, SØR- VARANGER KOMMUNE. DETALJREGULERING AV EIENDOM GNR. 14, BNR. 3 I MUNKEFJORD, SØR- VARANGER KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser PlanID: 2011010 Saksnummer: 10/1246 Dato: 23.08.11 Revidert: 24.05.12 Varsel om oppstart: 16.01.09

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk. Det var ingen merknader til innkallingen Merknader:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk. Det var ingen merknader til innkallingen Merknader: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet herredshus Møtedato: 22.05.2007 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet Medlemmer: Øistein Svae Kjell Bjørnstad Marit Tangen Arne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.05.2014 Tid: kl. 09:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.05.2014 Tid: kl. 09:00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.05.2014 Tid: kl. 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Marte S Rasmussen, Bård Rasmussen,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Geir Karlstad og Anniken Mikalsen (ikke meldt)

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Geir Karlstad og Anniken Mikalsen (ikke meldt) Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 22.06.2009 Tid: 1000 MØTEPROTOKOLL Miljø- og Teknisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Kai Brox, Frank Myklebust, Ebba Svendsen, Kari-Anne Herland

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalutviklingsavdelingen. Judaberg 4160 Finnøy 31.03.2011

FYLKESRÅDMANNEN Regionalutviklingsavdelingen. Judaberg 4160 Finnøy 31.03.2011 FYLKESRÅDMANNEN Regionalutviklingsavdelingen RYGJABØ VIDAREGÅANDE SKOLE Judaberg 4160 Finnøy 31.03.2011 Deres ref.: Saksbehandler: Turid Susort Jansen Saksnr. 11/6906-2 Direkte innvalg: 47 88 12 66 Løpenr.

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Sakstittel: PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR Gnr.28 Bnr.31 Gåsnes KVÆNANGEN KOMMUNE. Dato: 31.10.2008 Dato Endret: 10.05.11 (jmf FSK vedtak 06.04.2011) BESTEMMELSER Hjemmel for bestemmelsene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 09.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Marte Sørbø, Svein

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 Ferdigbehandles i: Driftsutvalget Saksdokumenter: - Søknad med kart

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 andre ledd? - tiltaket er i samsvar med arealplaner, plan- og bygningsloven

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Karl G Gaare Sildråpeveien 40 C 7048 TRONDHEIM Deres ref: Vår ref: FLUDEM 2014/4329 Dato: 27.03.2015 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER Ref: 07435/reguleringsbestemmelser.doc Reguleringsplan for Sandvika Verdal kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Sak 07435 Steinkjer 07.05.2008 INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSBESTEMMELSER 3 1 GENERELT 3 2 FELLESBESTEMMELSER

Detaljer

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.01.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.09.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Kalstadheia Vel Kalstadheia 18 4990 SØNDELED Melding om vedtak Att: Frode Ausland Vår ref: Deres ref: Arkiv: 53/49 Dato: 2014/669 /AHJO Løpenr.: 7465/2015 29.04.2015

Detaljer