LØNNINGER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. (Gages et salaires.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LØNNINGER 1930. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 147. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. (Gages et salaires."

Transkript

1

2

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII LØNNINGER (Gages et salaires.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO

4 Tidligere utkommet: Lønninger og levevilkår i Norge under verdenskrigen, se Norges Off. Statistikk, rekke VI, nr Lønninger 1919, se Norges Off. Statistikk rekke VI, nr Lønninger 1920, se Norges Off. Statistikk rekke VII, nr. 9. Arbeidslønninger 1920 og 1921, se Norges Off. Statistikk, rekke VII, nr. 44. Lønninger 1922, se Norges Off. Statistikk rekke VII, nr. 82. Lønninger 1923, se Norges Off. Statistikk rekke VII, nr Lønninger 1924, se Norges Off. Statistikk, rekke VII, nr Lønninger , se Norges Off. Statistikk, rekke VIII, nr. 12. Lønninger 1927, se Norges Off. Statistikk, rekke VIII, nr. 51. Lønninger 1928, se Norges Off. Statistikk, rekke VIII, nr. 87. Lønninger 1929, se Norges Off. Statistikk, rekke VIII, nr Se også Statistiske Meddelelser, nr

5 Innhold. Side Innledning.. 1 Tabell 1. Gjennemsnittsløn inger (ekskl. akkord) i en del byer i juli 1929 og Gjennemsnittslønninger (ekskl. akkord) i de større byer i juli 1928, 1929 og Gjennemsnittsfortjeneste (akkord medregnet) i en del viktigere industrigrener Timelønniriger for kommunale arbeidere 1913/14 og i en rekke større kommuner Månedshyrer i juni 1929 og Månedslønninger for tjenestepiker med kost og losji

6 Table des matières. Pages Introduction. 1 Tableau 1. Moyenne des salaires (exclusivement salaires pour travail à, la pièce) dans certaines villes en juillet 1929 et Moyenne des salaires (exclusivement salaires pour travail la pièce) dans les grandes villes en juillet 1928, 1929 et Moyenne des gains (inclusivement salaires. pour travail la pièce) dans quelques industries importantes Salaires par heure des ouvriers municipaux et Salaires mensuels des marins en juin 1929 et Salaires mensuels en espèce des domestiques (femmes

7 Lønninger Til belysning av lønnsbevegelsen 1929 til 1930 skal vi først ganske kort nevne forandringene i tariffene i de viktigste fag Fra 1928 til 1929 blev tariffene i de fleste tilfelle prolongert, i enkelte blev lønnssatsene noget forhøiet. En rekke store fag som den mekaniske industri, bergverksindustrien, skotøiindustrien o. fl. avsluttet i 1929 tariffer med 2 års varighet. Tariffene inneholdt følgende bestemmelse om indeksregulering i 1930: «Hvis en sammenligning mellem prisforholdene efter indekstall 184 og indekstallet for februar 1930 (motsvarer januar indeks) viser at disse bar undergått nogen forandring, kan en av partene kreve en til prisforholdenes forandring svarende regulering av lønnsbestemmelsene. If all der ved forhandling herom ikke opnås enighet, kan den av partene som har begjært forandring opsi overenskomsten med 1 måneds varsel.» Også overenskomsten for Norsk Hydro inneholdt en bestemmelse om indeksregulering, men denne var betinget av minst 10 points forandringer i indekstallet. I bygningsfagene og for de elektrotekniske installasjonsfirmaer og margarinfabrikkene i Oslo blev der i 1929 avsluttet tariffer for 2 år uten indeksregulering i Tariffene blev i 1930 i de fleste tilfelle prolongert uten forandring av lønnssatsene. Indeksreguleringen falt bort ved forhandlinger, indekstallet for januar gav således adgang til en lønnsreduksjon på 3,26 pct., men blev frafalt, og i transportfagene var der høsten 1930 adgang til en lønnsreduksjon av 3,33 pct., som også blev frafalt. Eller betingelsene for reguleringens iverksettelse var ikke tilstede. På omstående side gis en skjematisk oversikt over årets tarifforhandlinger i store trekk. Det kan spesielt nevnes at ved forhandlinger i papirindustrien i 1930 blev tariffen midlertidig forlenget til 15 mars I de tariffer som blev fornyet i 1930 med i alt vesentlig uforandrede lønnssatser var der nogen forbedringer i arbeidsvilkårene. I utenriksfarten var der 5 pets tillegg for mannskaper på tankskib. Den nye tariff

8 2 Tarifforhandlingene Tarifforhandlingenes resultat. For folgende fag og industrier : 1. Betingelsen for indeksregulering 1930 ikke tilstede. 2. Fellesopgjoret 27/2 1930: a. 2-års tariffer med indeksregulering for 1/7-30 som blev frafalt. b. Tariffer med utløpstid i 1930 som ikke blev opsagt. C. Tariffer med helautomatisk regulering som foreløbig blev utsatt. 3. Forngede tariffer i 1930: a. Prolongerte med uforandrede lønnssatser. b. Forandringer i lønnssatsene. 4. Halvautomatisk indeksregulering i oktober bortfalt. Norsk Hgdro. Den Mekaniske Industri, Bergverkene, Skredderne, Skofabrikkene, De Grafiske Fag, Mølleindustrien, Hermetikkfabrikkene, Brgggeriene og en rekke andre fag og enkeltbedrifter. Matroser og furbøtere i innenriksfart, Tekstilindustrien, Baker- og Konditorfaget, Konfeksjonsindustrien, Chokoladefabrikkene i Oslo og Trondheim, Melkekondenseringsfabrikkene, Gjærfabrikkene. Sagbruk og høvlerier, Gullistefabrikker. Matroser og fyrbøtere i utenriksfart, Kommunetariffene for Oslo og Bergen, Papirindustrien, Stenindustrien (gate- og kantsten). Oslo-avisene (generelt lønnstillegg for typografer kr pr. uke). Elektrokjemisk industri (antesiperte forhandlinger besluttet ved fellesopgjoret 27/s), forhøielse av alle timelønninger for voksne arbeidere med 6 øre pr. time. Fyrstikkindustrien. Litt forhøielse for de lavest lønnede. Skogbruket (Glomma-vassdraget) reduksjon av lønnssatsene med gjennemgående 6 pct. Transportfagene. for Oslo Kommune, som fikk 2 års varighet, inneholdt endel forbedringer med hensyn til ferie, lønn under sykdom etc. Også i de tariffer som ikke blev opsagt i 1930 blev der foretatt nogen mindre forandringer. Således blev der for matroser og fyrbøtere i innenriksfart foretatt nogen forbedringer i bestemmelsene om arbeidstiden. I Baker- og Konditorfaget blev det bestemt at nye læregutter ikke skulde tas inn i tariffperioden. I skogbruket (Glomma-vassdraget) blev der ved utgangen av 1930 enighet om en reduksjon av de hugstpriser som var gjeldende i 1930 med pct., og prisene for fløtning og skur med 5 pct. De lønnsopgaver tabellene i denne publikasjon inneholder gir nogen holdepunkter til nærmere å bedømme den almindelige lønnsbevegelse i siste år. Som nevnt i tidligere utgaver av «Lønninger» er opgavene dessverre ikke ensartede og fullstendige. De fleste opgaver i tabell 1 og 2 skriver sig fra de offentlige arbeidskontorer. I normallønnsfagene har man for de fleste byer hvor der er

9 3 tariffestede lønnsforhold som regel Mt opgitt tarifflønnen. Derfor slutter bevegelsen i gjennemsnittslønningene i disse fag sig nær til tariffbevegelsen. I andre fag, hvor den vanlige time- eller ukelønn er opgitt, blir bevegelsen mindre ensartet. Tabell 3 bygger på opgaver over fortjeneste i endel større industrigrener opgitt av de respektive arbeidsgiverforeninger. Opgavene i tabell 5 over månedshyrer for sjøfolk er meddelt av mønstringskontorene i en rekke byer. Som et utgangspunkt for bedømmelsen av lønnsbevegelsen har man stillet sammen nedenstående tabell over lønnsbevegelsen 1928/29 og 1929/30. Lonnsbevegelsen i 1928 til 1930 i håndverk, industri og transport. Fag. Pet. fall ( ) eller stigning (+) Fag Pct. fall (-4-) eller stigning (-I-) I. Gjennemsnittlige timeeller ukelønninger ifølge tabell 1. III. Time- eller dagsfortj. i endel storre industrigrener ifølge tabell 3. Tømmermenn og bygnings- Papirindustri - - snekkere d :- 0.7 Sagbruksindustri... --: :- 0.4 Murere d Mekanisk industri: Murhåndlangere.... d Fagarbeidere d- 0.7 Malere d * Hjelpearbeidere Cementstøpere o. a. an- Bergverksindustri leggsarbeidere.... -I Kjørekarer --* IV. Månedshyrer for Chauffører sjøfolk ifølge Bakere -I :- 2.7 tabell 5. Skomakere -I BAtsmenn F Skreddere d Tommermenn E 2.3 ±0.6 II. Gjennemsnittlige Matroser E 1.4 U eller ukelonninger Lettmatroser ifølge tabell 2. Jungmenn :- 1.8 Fagarb. ved mek. verkst. - - Dekksgutter - - Hjelpearb : Stuerter Barberer Donkeymenn F 1.2 ±0.6 Bokbindere d Fyrbotere Bruggeriarbeidere.... -F Kullempere.... -F Skofabrikkarbeidere :- 5.3 Have- og gartnerarb... --f Fra 1928 til 1929 var der i disse håndverksfag en mindre lønnsstigning, gjennemgående fra 1 og op til vel 2 pct. Innen de industrigrupper hvor man har opgave over timefortjenesten, var der sågodtsom

10 4 ingen forandringer fra 1928 til 1929, bortsett fra bergverksindustrien, hvor der var et par procents stigning. Fra 1929 til 1930 var lønningene omtrent uforandret i de fleste av de her anførte håndverksfag. For bakere og skomakere var der litt nedgang og for skreddere litt stigning. I transportfagene viser gjennemsnittslønningene en stigning på mellem 3 og 4 pet.; men da opgavene for de forskjellige byer for disse fag er temmelig uensartede, gir disse gjennemsnittslønninger neppe noget sikkert uttrykk for det almindelige. For have- og gartnerarbeidere viser opgavene et fall som dreier sig om mellem 4 og 5 pct. Opgavene for den mekaniske industri og for bryggeriindustrien viser uforandrede lønninger i 1929 og I skotøiindustrien viser gjennemsnittslønningene for de største byer et fall på vel 5 pet.; ifølge tariffene skulde derimot ingen forandringer ha funnet sted i lønningene i skotøiindustrien fra 1929 til Som tidligere nevnt kan man imidlertid ikke vente at disse lønninger helt skal svare til tariffsatsene i samme år. Opgavene fra de respektive arbeidsgiverforeninger (tabell 3) over fortjenesten i 1929 og 1930 viser som man efter tariffbevegelsen kunde vente bare ubetydelige forandringer. De kommunale arbeideres lønninger (tabell 4) blev i 1929 prolongert eller lønnsavtalene ikke opsagt i alle de 22 bykommuner og 4 landkommuner man har opgaver fra. Det samme var på 2 undtagelser nær Haugesund litt reduksjon og Bodø litt stigning tilfelle i Opgavene over hyrene for sjøfolk i Europafart (tabell 5) viser fra 1928 til 1929 en stigning fra 0.6 og op til 2.3 pet. Gjennemsnittlig var stigningen omkring I/2 pet. Som tidligere nevnt blev tariffene for sjøfolk i utenriksfart prolongert uforandret i De i tabellen anførte lønninger er dels uforandrede, dels viser de en mindre stigning eller fall, fra 0.6 og op til pct. med undtagelse av stuertlønningene, som er steget ca. 5 pet. Denne siste stigning lon imidlertid bero på et tilfelle, da stuertenes likesom kokkenes hyrer er forskjellige i passasjerfart og tramp- og linjefart og på siste slags skib varierer efter besetningens størrelse. Gjennemgående må man derfor si at opgavene over sjøfolkenes lønninger sågodtsom ingen lønnsforandring viser. I omstående tabell gis et utdrag av de kvartalsvise lønnsoversikter for endel av Statens anleggsarbeidere for 1927, 1928, 1929 og 1ste halvår 1930, idet man ellers henviser til den fullstendige oversikt over disse lønninger i Statistiske Meddelelser nr. 4 De bygger på regnskap over utbetalt lønn og arbeidstid og gjelder således den faktiske gjennemsnittsfortjeneste.

11 5 Fra iste halvår 1928 til iste halvår 1929 var der nogen stigning i gjennemsnittsfortjenesten ved Statsbanene, mens opgavene fra Telegrafvesenet viste fall. Også gjennemsnittsfortjenesten for akkordarbeide ved veivesenet falt noget fra budgettåret 1927/28 til 1928/29, mens fortjenesten for de timelønnede var uforandret. Tidligere var her også tatt med opgaver for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet (Nore Kraftanlegg). Statistikken ophorer imidlertid fra 4. kvartal 1929 på grunn av anleggsarbeidenes innskrenkning og forestående avslutning. Lønninger kvartalsvis. De norske Statsbaner Dagarb. Telegrafvesenet Dagarb. Veivesenet Akkord. Akkordarb. Akkordarb. Timelønn Iste kvartal net dje de Iste kvartal net dje de } Iste kvartal net dje de , Iste kvartal (0.90) 1.19 il 2net ) Fra iste halvår 1929 til iste halvår 1930 var der sågodtsom ingen forandring i den gjennemsnittlige fortjeneste ved Statsbanene og Telegrafvesenet, når man ser bort fra det unormalt lave tall for Telegrafvesenets akkordarbeidere i iste kvartal 1930, som bare gjelder en enkelt krets. Lønnsopgavene fra Veivesenet for 40 veianlegg med ordinær drift viser ingen forandring fra budgettåret 1928/29 til budgettåret 1929/30 for akkordarbeidere. For timelønnede var der et fall på 5.2 pct.

12 6 I tabell 6 er ført op månedslønninger for tjenestepiker med kost og losji ifølge innmeldelser til trygdekassene i 18 byer. Foruten fra de 5 største byer er sendt inn opgaver fra Sarpsborg, Fredrikstad, Lillehammer, Kongsberg, Larvik, Skien, Notodden, Arendal, Kristiansand, Haugesund, Ålesund, Kristiansund og Narvik. Der er imidlertid kun beregnet særskilte gjennemsnittstall for de 5 største byer og gjennemsnittstall for samtlige 18 byer, veiet efter byenes folkemengde. Der er nemlig i de mindre byer så få innmeldelser at en beregning av gjennemsnittstall for hver enkelt kunde blitt misvisende. Disse lønninger har i det store og hele stadig falt siden 1920/21. Lønnsbevegelsen har dog vært temmelig uensartet i de forskjellige byeiog aldersgrupper. Fra 1928 til 1929 og fra 1929 til 1930 har lønnsbevegelsen i de 5 største byer og i samtlige 18 byer for aldersgruppene 17-19, og år vært følgende: Oslo.. Bergen Trondheim Stavanger Drammen Lønnsfall (--:-) eller lønnsstigning (+) i pct. i de forskj. aldersgrupper år åri år 1928/ / / / : I f : : / / : Alle 18 byer.... I I -: Lønnsbevegelsen fra 1929 til 1930 har vært svært forskjellig i disse byer. Bare i Bergen og Stavanger er der fall i lønningene i alle tre aldersgrupper. I Trondheim er der fall og i Drammen stigning, når man undtar mellemste gruppe, hvor lønningene i begge byer var uforandrede. I Oslo er bevegelsen uensartet. Også i de andre byer har bevegelsen i disse lønninger fra 1929 til 1930 vært temmelig uensartet. For alle 18 byer var den gjennemsnittlige nedgang for alle tre aldersgrupper 1928 til pct. og fra 1929 til pct. Til sammenligning kan anføres at daglønningene for vask- og rengjøringskoner med kost ifølge tabell 1 i 1928 var kr. 5.50, i 1929 kr og i 1930 kr. 5.25, altså en nedgang fra 1928 til 1929 på 2.7 pct. og fra 1929 til 1930 på 1.9 pct.

13 7 Lønningene for tjenestepiker høsten 1930 lå gjennemgående højest i Oslo. Også i Drammen, Larvik og Notodden lå lønningene høit. Lavest lå lønningene i Haugesund, Ålesund, Kristiansund, Trondheim og Narvik. Ellers henvises til oversikten <Månedslønninger for tjenestepiker i årene » i Statistiske Meddelelser nr. 2 og 3 for Statistikkens utarbeidelse er forestått av sekretær Signy Arctander, som også har skrevet innledningen. Det Statistiske Centralbyrå, Oslo, mars Gunnar Jahn. E. Storsteen.

14 Lønninger Tabell 1. Gjennemsnittslønninger (ekskl. Opgaver fra de offent-. Tømmermenn og bugning ṡsnekkere. 1 Murere.'...: Z Byer Pr. time. Pr. uke 2 Pr. time. Pr. uke Kr. 1 Oslo 1.47 ' Sarpsborg Fredrikstad Moss Hamar Lillehammer Gjøvik Hønefoss * Drammen Kongsberg Holmestrand Horten Tønsberg Sandefjord Larvik Kragero _ Porsgrunn Skien Notodden ' Arendal Kristiansand Mandal Egersund Stavanger Haugesund Bergen Ålesund Molde Kristiansund Trondheim Namsos Mosjøen Bodø Narvik Svolvær Harstad Tromso , Hammerfest Gj.snitt for samtlige bger: Dessuten opgitt av folgende arbeidskontorer: a. Elverum b. Rena C. Odda d. Sandnessjøen e. Kirkenes Tariffen med Norsk Arbeidsgiverforening i juni 1929 har følgende satser. For tømmermenn og bygningssnekkere kr. Timelønningene er opgitt, ukelønningene beregnes ved å multiplisere timelønnen med Den gjennemsnittlige (veiede) kontorene hadde opgitt: Oslo 1.55, Hamar 1.53, Hønefoss 1.51, Stavanger 1.53 og Odda Rettet av vedk. fagforbund. Rettet av vedk. fagforbund. Arbeidskontorene hadde opgitt: Oslo 1.50, Sarpsborg 1.60, Hønefoss Oslo Arbeidskontor 67.50, Haugesund 65.00, Kristiansund og Tromso

15 i en del byer i juli 1929 og igrkord) e arbeidskontorer. 9 Lønninger Murerhåndlangere. i Malere. 1 Bakere. Pr. time. Pr. uke, Pr. time. Pr. uke. 2 Pr. uke. 14 Z Kr, / le C , ca ( S C ( ; e , pr. time, for murere 1.53, for murerhåndlangere 1.40 og for malere andre tariffer kan satsene variere noget. imelønn er multiplisert med 48 og avrundet til nærmeste hele tall. 4 Disse tall er opgitt av vedk. fagforbund. Arbeids-,rbeidskontorene hadde opgitt: Oslo , Sarpsborg 1.70, Fredrikstad 1.56, Houefoss 1.54, Drammen 1.56 og Stavanger adde opgitt Rettet av vedk. fagforbund. Arbeidskontorene hadde opgitt Tønsberg 78,26, Skien 72.00, Stavanger

16 Lønninger Tabell 1 (forts.). Gjennemsnittslønninger (ekskl Opgaver fra de offent Håndskomakere Skreddere Cementstopere o. lign.' Buer Pr. uke. Pr. uke. Pr. time. Pr. uke Oslo Sarpsborg Fredrikstad ' , 4 Moss , 5 Hamer Lillehammer Gjøvik Hønefoss Drammen Kongsberg Holmestrand Horten Tønsberg Sandefjord Larvik Kragerø Porsgrunn Skien Notodden Arendal Kristiansand Mandal Egersund Stavanger Haugesund Bergen Ålesund : 28 Molde Kristiansund Trondheim Namsos Mosjøen Bodo Narvik Svolvær Harstad Tromso Hammerfest Gj.snitt for samtlige buer Dessuten opgitt av følgende arbeidskontorer : a. Elverum b. Rena C. Odda d. Sandnessjøen e. Kirkenes Norsk Arbeidsgiverforenings tariff av juni 1929 har følgende satser: 1.47, 1.40 og Timelønningene er opgitt svært hole må man anta de gjelder mann med egen hest eller bil, hvor de er svært lave kommer antagelig kosten til. 6 D arbeidskontorene har opgitt. Her er der dog ingen rettelse foretatt, idet man er gatt ut fra at syerskene for en stor del e er avrundet til nærmeste hele tall, daglønningene til nærmeste b ore.

17 akkord) i en del byer i juli 1929 og lige arbeidskontorer. 1 1 Lønninger 1930 Kjørekarer.5 Chauffører for forretninger.' Rengjørings- og vaskekoner. Arbeidersker i vaskerier og strykerier. Pr. uke. Pr. uke. Pr. dag. Pr. uke. Syersker (prt systuer). 6 Pr. uke ' ll t e E S C / le C e t E S C : ; E _ ukelønningene beregnet.s Gjøvik Arbeidskontor bar opgitt Opgitt av vedk. fagforbund. 5 Hvor lønningene er ukelønninger for syersker på. systuer som er meddelt Byrået av Norsk Skredderforbund kan undertiden skille sig meget fra det uorganiserte, og at man følgelig ikke kan anta at de lønninger forbundet opgir er de almindelig gjeldende. 7 Ukelønningene

18 Lønninger 12 Tabell 2. Gjennernsnittslønninger (ekskl. akkord) i d. Lønnen er angitt pr. Oslo Bergen Tømmermenn og bygningssnekkere.... Time Murere Murarb. og murhšndlangere Malere ( Bakere Uke ( Skomakere ( Skreddere ( Barberer ( Fagarb. ved mek. verksted Time Hjelpearb. ved mek. verksted ( Bryggeriarbeidere Hermetikkarbeidere Arbeidere pš sildelager.. Uke - ca ca ( Cementstøpere og andre anleggsarbeidere... :. Time ", Have- og gartnerarbeidere Kjorekarer.... Uke ( Brygge- og.flyttesjauere. - ca ca ca ( Chauffører for forretninger ( Lagerarbeidere : Faste... - ca ca ca ( - - Tilfeldige.. Time ( Skofabrikkarbeidere Bokbindersvenner Uke / Kvinner. Tjenestepiker hos I. Maned ( private 7II ( III ( Rengjørings- og vaskekoner hos private ( med kost) Dag , 6.0( Have- og gartnerarbeidersker p t Bry ggeriarbeidersker.. Time ( Hermetikkarbeidersker 8. Uke ( Syersker (pš systuer) Arbeidersker i vaskerier og strykerier - ca Bokbindersker (øvede) ' Skofabrikkarbeidersker 3.. Time Opgitt av vedk. fagforbund. 2 Fagforbundet opgir for Oslo kr pr. uke for begynnere, kr Jern- og Metallarbeiderforbund, og tallene for 1930 gjelder januar maned. Nogen reduksjon er ikke foretal opgir 1.11 pr. t. 6 Opgaver meddelt av Norsk Bokbinderforbund. Tjenestepikelønningene er regnet u ar.s Fagforbundet har opgitt følgende timelønninger : Bergen 0.63, Trondheim 0.58, Stavanger Herm( ' lønnsstatistikk for oktober var den gjennemsnittlige timelønn for menn over 20 ar og for kvinner over 18 h

19 tørre byer i juli 1928, 1929 og 13 Lønninger Trondheim Stavanger Drammen Kr Kr, , ' e ca ca ca ca [ '' ca ' u ca ca r. t ca ca ca pr. t pr. t pr. t pr. t t fter 2 ar. Ellers er der ikke overenskomst i de andre byer. 3 Disse timelønninger er meddelt av Norsk fter den tid. 4 Vedk fagforbund opgir kr Opgitt av vedk. fagforbund. Arbeidskontoret fter innmeldelser til Trygdekassene i oktober. Gruppe 1 gjelder aldersgrupper ar, II ar, III ikkarbeidersker arbeider vesentlig pa akkord med højere fortjeneste. 9 Efter Norsk Skotoiarbeiderforbunds sigende; I Oslo Bergen I Tr.heim Stv.ger I Dr.men Menn, kr. I Kvinner, kr. I

20 Lønninger 14 Tabell 3. Gjennemsnittsfortjeneste (akkord medregnet) i en del viktigere industrigrener ,T),1 4 'pl "i.,.;' 4 --a Lønnen gjelder: ',,... Cellulosefabr.. Dag Des. 1920, mai iz. Papirfabrikker. eller 1922, nov Tresliperier. skift -24, mars og Q.- c kv.1926, 2. halv- Total Ar j,.. Tomtearb. - Sept. 1920, nov./ c 4G Sagmestere , juli (13.75) = Saggutt. (hj.arb.) , 3. kv c:dw ' V) Total t "GJFagarbeidere. Time VI. kv , Hjelpearb... - f3. kv c J..- T.: ne fvoks menn ``) 4_, Ar under a) Flom i dagen co Gj.sn. for Arene , okt. f. 1922, sept mai 1925, 3. kv I Opgavene er meddelt av Papirindustriens Arbeidsgiverforening, Treindustriens Arbeidsgiverforening, De Mekaniske A' erksteders Landsforening og Bergverkenes Landssammenslutning. Angaende overtid oplystes i 1926 av de respektive arbeidsgiverforeninger følgende : Papirindustrien : fortjeneste pa overtid er ikke tatt med; sagbruksindustrien : i opgavene er inkludert overtid, som for øvrig spiller liten rolle ; mekanisk industri: opg. omfatter samlet fortjeneste, ogsa overtid, ferietillegg ete.; bergverksindustrien: overtid er delvis tatt med i opgavene, men spiller en ubetydelig rolle. 2 Papirindustriens Arbeidsgiverforening oplyser at statistikken for 2. halvår 1930 ikke viser nevneverdig forandring fra det tilsv. 2. halvår Der kan derfor anføres samme tall for gj.snittsfortjenesten i de 2 &r. Tabell 4. Timelønninger for kommunale arbeidere 1913/14 og i en rekke større kommuner. Voksen alm. dagarbeider beskjeftiget ved: September Timelønninger: November Oktober August August August Beregnet arsinntekt Brolegningsarbeide. Gaterenhold Beplantningsvesenet. KirkegArdsarbeide... Vann- og kloakkvesenet. Renovasjonsvesenet Elektrisitetsverket... Gassverket: Retortarb.. - Sjauere, gravere m. v. Havneingeniorvesenet. Stenpukking Kvinner. Park- og kirkegardsarb.. Personale v. skolebespisn. Oslo pr. m pr. m Ukentlig arbeidstid; : 56 t. undt. 54 t. for arb. ved Elektrisitetsverket og sjauere og gravere ved Gassverket, 53 t. for kirkegårdsarbeide, 52 t. for arb. ved Renovasjonsvesenet og Havneingeniorvesenet, 48 t. for retortarb. ved Gassverket. 1930: 48 t., undt. retortarb. ved den kontinuerlige drift 42 t. pr, uke. (Daglønnen er kr , og timelønnen beregnes efter 8 timers dag.) Ordinær lønn for samtlige arbeidsdyktige mannlige arbeidere 1930: Gruppe I kr pr. dag, gruppe II kr , gruppe III kr For kvinnelige arbeidere kr Anm.: Hvor dyrtidstillegg forekommer i disse ar er dette regnet med i lønningene. Derimot ikke forsørgelsestillegg.

21 September November Lønninger Tabell 4 (forts.). Timelønninger for kcimmunale arbeidere 1913/14 og i en rekke større kommuner. Voksen alm. dagarbeider beskjeftiget ved : Brolegningsarbeide Gaterenhold Timelønninger: Bergen. 'Alm. arb Beplantningsvesenet.. Ikke opr. j Fagarb. Kirkegårdsarbeide Vann- og kloakkvesenet 0.54 Renovasjonsvesenet pr. ar 4500 pr. ar Elektrisitetsverket Gassverket : Retortarb Sjauere, gravere m. v } Havneingeniørvesenet. Stenpukking pr. m Oktober August August August Beregnet arsinntekt ' pr. ar 3830 pr. ar 3640 pr. ar 3640 pr. ar Kvinner. Rengj.arb. ved sporveiene (nattarbeide) pr. ar 2730 pr. Ar Ukentlig arbeidstid ; 1913/14: 51.4 t. undt. for sjauere og gravere ved Gassverket 51.5, arb. ved Havneingeniørvesenet 52.7, ved Renovasjonsvesenet 54, retortarb. ved Gassverket 56, arb. ved Elektrisitetsverket : 48 t. undtatt rengjøringsarb. ved sporveiene (nattarbeide) 34 t. Ordinær lønn for mannlige arb : I. Særlig kvalifiserte arb pr. t., II. fagarb. 1.41, III. alm. arbeidere Brolegningsarbeide... Gaterenhold, beplantningsv. kirkeg.arb., havneingv., Vann- og kloakkvesenet Renovasjonsvesenet. Elektrisitetsverket.. Gassverket: Retortarb.. - Sjauere, gravere m. v. Stenpukking pr. m Kvinner. Beplantningsvesenet... Ukentlig arbeidstid: 1930: Trondheim f k f t. Ordinær lønn for mannl. arb. 1930: gr. I pr. t., gr pr. t., gr. III pr. t. Brolegn., gaterenh., vannv Beplantningsvesenet Kloakkvesenet 0 65 Renovasjonsvesenet.. -- Gassverket: Retortarb Sjauere, gravere m. v Havneingeniørvesenet Elektrisitetsverket (kontrollorer og montører) Stenpukking pr. m., Ukentlig arbeidstid 1913/14-30: 48 t. Stavanger. } } Skiftarb. ved kontinuerlig drift. 2 Rørleggere kr pr. t. 3 Handverkere og arbeidere ved forbrenningen. 4 Fagarbeidere kr pr. t. 5 Minstelønn. 6 Hjelpearbeidere kr Anm. Hvor dyrtidstillegg forekommer i disse ar er dette regnet med i lønningene. Derimot ikke forsorgelsestillegg.

22 Lønninger16 Tabell 4 (forts.). Timelønninger for kommunale arbeidere 1913/14 og i en rekke større kommuner. Voksen alm. dagarbeider beskjeftiget ved ; September November Timelønninger: Oktober August August August Beregnet arsinntekt Brolegningsarbeide. Gaterenhold Vann-, kloakk-, kirkegårdsog havneing.ves... Elektrisitetsverket... Gassverket: Retortarb... - Sjauere, gravere ni. v. Drammen pr. ar m. v. 1930: 48 t. Ukentlig arbeidstid: 1913/14: 55 t. undt. 56 t. for retortarbeidere og 67 t. for sjauere, gravere undt. for retortarbeidere 42 t. Ordinær lønn for mannlige arbeidere 1930: øvede kr pr. dag, ulærte kr Brolegningsarbeide Halden GaterenholdI 0 27 Beplantningvesenet'. Vann- og kloakkvesenet Elektrisitetsverket. Havneingeniørvesenet Gatearb., vannlednings- og kloakkarb. m v } Gassverket: Retortarb Sjauere, gravere m. v , Stenpukking pr. m Ukentlig arbeidstid : 1913/14: 60 t., undt. Elektrisitetsverket 55i/ : 48 t. Sarpsborg. Brolegningsarbeide Kirkegårdsarb., gaterenhold, stenpukking 0 42 Vann- og kloakkvesen Elektrisitetsverket Ukentlig arbeidstid ; 1913/14: 54 t. 1930: 48 t. Personlig tillegg for de eldste arbeidere 1930: kr pr. time. Fredrikstad ' f f Kvinner. Rengløringsarb. v. skolene Ukentlig arbeidstid 1913/14: 56 t. 1930: 48 t. Brolegningsarbeide, vannog kloakkvesen Beplantningsvesenet Renovasjonsvesen, havneingeniørvesen Ukentlig arbeidstid 1913/14: 55 t. 1930: 48 t. Hamar pr. md pr. md pr. md. 135 I 1927 fra kr pr. t., i 1929 og 1930 fra kr pr. t., ulærte kr utlærte montører 1927, 1929 og , hjelpearbeidere Godtgjørelse for materiell kr pr. mnd. Anm. Hvor dyrtidstillegg forekommer i disse ar er dette regnet med i lønningene. Derimot ikke forsørgelsestillegg

23 17Lønninger Tabell 4 (forts.). Timelønninger for kommunale arbeidere 1913/14 og i en rekke større kommuner. Vaksen alm. dagarbeider beskjeftiget ved : September November Timelønninger: Oktober August August August Beregnet arsinntekt Kongsberg. Vei-, kloakk- og renovasjonsvesen Vannvesenet Ukentlig arbeidstid: 1913/14 : 60 t. 1930: 48 t. Tønsberg. Vei-, vann-, kloakkv. m. v Gassverket: Retorarb Sjauere, gravere m. v i Ukentlig arbeidstid: 1913/14 : Sjauere, gravere og andre arb. sommer 57, vinter : 48 t , Gaterenhold, vann- og kloakkvesenet Elektrisitetsverket.. Haveingeniørvesenet. Gassverket: Retortarb.. - Sjauere, gravere m. v. Larvik. ) f f Ukentlig arbeidstid: 1913/14: 60 t. 1930: 48 t., undt. ved Elektrisitetsverket 45. I 1928 var familietillegget kr. for hvert barn under 16 Air nar der var flere enn 3 barn. I 1929 falt dette tillegg bort. Fagarbeidere som regel kr pr. t, hjelpearbeidere kr Kifkegårdsarb., bepl.ningsv. vannvesenet Gaterenhold Kloakkvesenet Haveingeniorvesenet 2.00 Elektrisitetsverket Gassverket: Retorarb. - Sjauere, gravere m. v Ukentlig arbeidstid : 1913/14 : 54 t. 1930: 48 t. Skien Vei-, vann- og kloakkv.. I Notodden I 3720 Ukentlig arbeidstid : 1913/14 og 1930 : 46 t. Anm. Hvor dyrtidstillegg forekommer i disse ar er dette regnet med i lønningene. Derimot ikke forsørgelsestillegg.

24 Lønninger 18 Tabell 4 (forts). Timelønninger for kommunale arbeidere 1913/14 og i en rekke større kommuner. Voksen alm. dagarbeider beskjeftiget ved Timelønninger: Beregnet Septbr. November Oktober August August August arsinntekt Arendal. Gater.h., vann- og kloakkv. Brolegningsarbeide... } Elektrisitetsv. (uti. mont.) Gassverket Havneingeniorvesenet. Ukentlig arbeidstid ; 1913/14: 60 t. 1930: 48 t : Gatearb., vann- og kloakkvesen, beplantn.v. m. v. Elektr.v. (mont. og hj.arb.) Gassverket: sjauere, gravere m. v ) 1.88 Kristiansand _ Brolegn., vann- og kloakkvesen, gaterenh., havneingeniørvesenet Renovasjonsvesenet. Elektrisitetsverket.... Ukentlig arbeidstid: 1913/14 og 1930: 48 t. Brolegn., gaterenh., vannog kloakkvesen. Renovasjonsvesen... Elektrisitetsv.: Montører Gassverket: Retorarb.. - Sjauere, gravere m. v pr. ar pr. ar _ Ålesund pr. ar pr. ar pr. ar Ukentlig arbeidstid: 1913/14: 56 t., undt. ved gassverket 57 t. 1930: 48 t. 1930: Alderstillegg for renovasjonsarbeidere 300 kr., 300 kr. og 200 kr. pr. ar pr. ar pr. ar / Brolegning, kloakkvesen Gaterenhold Elektrisitetsv.: Montører Hjelpemontører I 0: Ukentlig arbeidstid : 1913/14 56 t. 1930: 48 t. Kristiansund U Bodo. Vei-. og vannvesen Elektrisitetsvesen Ukentlig arbeidstid: 1913/14: 60 t. 1930: 48 t Dag- og skiftarbeidere Hjelpearbeidere og montører. 2. Fagarb. med 2 ars tjeneste.malekontrollører , linjemontører 1.42, maskinist 1.55 pr. t. Anm. Hvor dyrtidstillegg forekommer i disse ar er det regnet med i lønningene. Derimot ikke forsørgelsestillegg.

25 Voksen alm. dagarbeider beskjeftiget ved: Septbr November Lønninger Tabell 4 (forts.). Timelønninger for kommunale arbeidere 1913/14 og i en rekke storre kommuner. Timelonninger: Oktober August August August Beregnet årsinntekt Tromso. Brolegningsarbeide - I Gaterenhold 1} Vannvesen Kloakkvesen Ukentlig arbeidstid; 1913/14: 54 t. 1930: I I 2640 Gaterenholdsarbeide.. Vann-, kloakk- og renov.v. Elektrisitetsverket Ukentlig arbeidstid 1913/14: t. 1930: 48 t. Hammerfest. Aker. Gaterenhold, vann- og kloakkvesen Stenpukking pr. m Ukentlig arbeidstid: 1913/14: 57 t. 1930: 48 t. Ordinær lønn 1929 : Håndverkere kr , de øvrige arbeidere kr \ I I Lilies/rem. Veivesen Elektrisitetsvesen Ukentlig arbeidstid : : til 1930 : 48 t. Ordinær lønn 1929 ; Fagarb. kr pr. d. (1.55 pr. t.), andre arb. kr pr. d. (1.35 pr. t )2 Elverum. Veivesen Vann- og kloakkvesen Elektrisitetsvesen Ukentlig arbeidstid: 1913/14: 56 t. 1930: 48 t ' Sten-, jord- og fjellarb. - Trearbeidere.. Elektrikere Hjelpearbeidere (voksne) - Ukentlig arbeidstid: 1930: 48 t Tinn Endel av arbeiderne bar lønninger fra kr pr t 2 Elektriske montører i 1927, 1929 og 1930 kr pr. t. Revidert tall. 4 Efter tjenestetid.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Nr. 1-1 se omslaget på verker trykt i året 1926. Trykt 1927: 11. Norges Brandkasse 1923-1925. (Statistique

Detaljer

LØNNINGER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. (Gages et salaires.

LØNNINGER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. (Gages et salaires. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 118. LØNNINGER (Gages et salaires.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1930 Tidligere utkommet: Lønninger og levevilkår i

Detaljer

LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO.

LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. LØNNINGER 1925-1926. (Gages et salaires.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. 1927 Tidligere utkommet: Lønninger

Detaljer

(Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

(Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 1922: Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformynderiene 1917 og

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. Trykt 1926:

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. Trykt 1926: orges Offisielle Statistikk, rekke VII (Statistique Officielle de la orvège, série Trykt 1926: r 186 orges handel 1924 (Commerce) 187 Skolevesenets tilstand 1923 (Instruction publique) 188 Sundhetstilstanden

Detaljer

(Statistique Officielle de la Norvège, série

(Statistique Officielle de la Norvège, série Nrges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Nrvège, série Trykt 1923: Nr. 71. Sinnssykeasylenes virksmhet 1919. (Hspices d'aliénés. 72. Flkemengdens bevegelse 1919. (Muvement

Detaljer

LØNNINGER 1920. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Gages et salaires.) UTGITT AV 1921. KRISTIANIA.

LØNNINGER 1920. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Gages et salaires.) UTGITT AV 1921. KRISTIANIA. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. LØNNINGER (Gages et salaires.) UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & 00. 1921. Tidligere utkommet: Lønninger og levevilkår

Detaljer

LØNNINGER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 82. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Gages et salaires.) UTGITT AV KRISTIANIA.

LØNNINGER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 82. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Gages et salaires.) UTGITT AV KRISTIANIA. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 82. LØNNINGER (Gages et salaires.) UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & C O. 1923. lnnhold. Side Innledning 1* Tabell 1.

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 1944. Nr. 70. Forsikringsselskaper 1942. (Sociétés d'assurances.) 71. Norges handel 1942. (Commerce.)

Detaljer

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva ER NORIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN STANAR ROM Alta 0 0 0 0 0 Alta 0 0 Arendal Clarion Hotel Tyholmen 1184 200 1245 46 30 Arendal 46 30 Asker Quality Hotel Leangkollen 1200 0 0 98 0 Asker 98 0 Bardufoss

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Syklistene i Stavanger blir stadig mer fornøyde med forholdene, og byen er nå den sjuende beste sykkelbyen i landet. Det går fram av en nasjonal undersøkelse. Undersøkelsen

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Syklistene i Porsgrunn er mer fornøyde enn syklistene i Skien. Og forholdene blir stadig bedre i Porsgrunn. Mens Porsgrunn er på 12. plass og holder posisjonen fra 2013,

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

FELLESFOBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2012

FELLESFOBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2012 FELLESFOBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2012 Overlevert 27.mars 2012 klokken 10.00 FELLESFORBUNDETS FORHANDLINGSUTVALG Clas Delp Tore Skjelstadaune Elin Karlsen Djevat Hisenaj Torunn Ægisdottir

Detaljer

Haugesund blant de dårligste sykkelbyene

Haugesund blant de dårligste sykkelbyene Haugesund blant de dårligste sykkelbyene Syklistene i Haugesund har ingen grunn til å være fornøyde. Det viser en nasjonal sykkelundersøkelse. Og forholdene blir ikke bedre. Syklistenes i Haugesund har

Detaljer

Bodø bedre sykkelby enn Tromsø

Bodø bedre sykkelby enn Tromsø Bodø bedre sykkelby enn Tromsø Tromsø ser ut til å ha noe bedre vintervedlikehold for syklister enn Bodø. Likevel er Bodø beste sykkelby i Nord-Norge. Det kommer fram i en nasjonal sykkelundersøkelse kalt

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Vedlegg 2 6.1.1 Hovedleveranse - Rom Pris pr.person pr.døgn inkl. frokost. Romkategori

Vedlegg 2 6.1.1 Hovedleveranse - Rom Pris pr.person pr.døgn inkl. frokost. Romkategori Oslo Oslo Comfort Hotel Børsparken Standard 198 1.460 1.060 1.680 1.215 10 15 Superior 1.680 1.215 1.915 1.385 10 15 Oslo Comfort Hotel Oslo (januar 2008) Standard 73 1.795 1.045 1.995 1.195 10 15 Oslo

Detaljer

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Hele landet i perioden fra og med 15.10.14 til og med 31.03.15 Egne frister i forbindelse med jul / nyttår. AVGANG FRA TIL M T O T F Alta Tromsø x x x x x Alta Fauske

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på

Detaljer

KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold

KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold Jørn Hilmar Fundingsrud, Rådgiver, siv ark. MNAL, lektor By- og tettstedsseksjonen, Planavdelingen,

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

LØ N N S STATI STI K K 1966

LØ N N S STATI STI K K 1966 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 198 LØ N N S STATI STI K K 1966 WAGE STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidligere utkommet Arbeidere: ArbeidslOnninger

Detaljer

TESS. Presentasjon av leverandør

TESS. Presentasjon av leverandør TESS Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes 84 steder i Norge, og tilgjengelighet er et

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-057-02.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09.00 mandag fredag, fra 1/2 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09.00 på ukedagene (mandag

Detaljer

Årsstatistikk 2009 NBBL

Årsstatistikk 2009 NBBL Årsstatistikk 2009 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

Åpningstider Julen 2012

Åpningstider Julen 2012 Åpningstider Julen 2012 Stjørdal Mandag 24. desember 09.00 13.00 Mellomjulen 27-29.12 10.00 16.00 Narvik Mandag 24. desember Stengt Stengt Hamar ROMJUL 10.00 18.00 Jessheim 27-28. desember 10.00 18.00

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-273-06.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/4 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag

Detaljer

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 RAPPORT NR. 2 2007 Juni 2007 I Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09:00. Pakken til disse adressene blir normalt levert

Detaljer

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll fra 01.februar 2012 Id-kontroll av utenlandske arbeidstakere ble innført 01.

Detaljer

PRESSKOBLINGS- PROGRAM

PRESSKOBLINGS- PROGRAM PRESSKOBLINGS- PROGRAM LAVTRYKK PRESSKOBLINGER Hydroscand er glade for å introdusere en helt ny serie med påpressbare hylser og koblinger for lavtrykkapplikasjoner. Dette er en serie for utvendig pressing.

Detaljer

Årsstatistikk 2010 NBBL

Årsstatistikk 2010 NBBL Årsstatistikk 2010 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Hydroscand har utvidet et allerede bredt tilbehørsprogram med et sortiment av robuste rørdeler i syrefast stål AISI 316 (SS2343) og med trykklasse.

Detaljer

Selv om TESS er markedsledere, hviler vi ikke på laurbærene. Her kan du lese våre tanker om fremtiden. De fleste av dem kan oppleves allerede i dag.

Selv om TESS er markedsledere, hviler vi ikke på laurbærene. Her kan du lese våre tanker om fremtiden. De fleste av dem kan oppleves allerede i dag. 1.1. TESS 1.1.1. Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes mer enn 90 steder i Norge, og tilgjengelighet

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rek k e IX. Trykt 1940: Nr. 185. Skolestatistikk 1036-37. (Instruction publique.) - 186. Norges jernbaner 1938-39.

Detaljer

Veiledning for kontakt med media

Veiledning for kontakt med media Veiledning for kontakt med media O d d F e l l o w O r d e n e n I. O. O. F. N O R G E Forord Selv om vår Orden er lukket, ser vi gjerne at offentligheten får kjennskap til og et riktig bilde av hva vi

Detaljer

Prisliste Fra 1. desember

Prisliste Fra 1. desember Prisliste Fra 1. desember 2005 Prislisten omfatter følgende komponenter i Tollpost Globes varestrømmer DPD STANDARD DPD EXPRESS10 DPD EKSPORT TOLLPOST STYKKGODS TOLLPOST PARTIFRAKT Prisliste Fra 1. desember

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Etter Iiste DATO DERES DATO SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy

Etter Iiste DATO DERES DATO SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy Etter liste Etter Iiste DATO DERES DATO 25.01.2016 REFERANSE DERES REFERANSE SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy VEDLEGG Kopi til Regiondirektørene i Statsbygg Varsling i forbindelse med kommuneplanprosessen

Detaljer

På grunn av at virksomhetene har sendt en felles søknad, har vi valgt å treffe to likelydende vedtak.

På grunn av at virksomhetene har sendt en felles søknad, har vi valgt å treffe to likelydende vedtak. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 18.01.2016 2015/1133 DERES DATO «REFDATO» VÅR SAKSBEHANDLER Dorthe Henden Clark tlf 938 50 888 DERES REFERANSE «REF» «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «UTLANDSADRESSE»«POSTNR» «POSTSTED»

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI OG LEDERNE 2014 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Avtalens omfang... 3 3 Avtaleopprettelse... 3 4 Lønnsbestemmelser... 4 5 Individuell oppsigelse...

Detaljer

Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt Frist 05.05.2015 Enkeltpersonforetak Alta Rådhuset 11.00-14-30 30.04.2015 29.09.2015 Enkeltpersonforetak

Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt Frist 05.05.2015 Enkeltpersonforetak Alta Rådhuset 11.00-14-30 30.04.2015 29.09.2015 Enkeltpersonforetak Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt Frist 05.05.2015 Enkeltpersonforetak Alta Rådhuset 11.00-14-30 30.04.2015 29.09.2015 Enkeltpersonforetak Alta Rådhuset 11.00-14.30 24.09.2015 27.01.2015 Enkeltpersonforetak

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Nasjonal helse- og sykehusplan Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen Sykehuskonferansen 3.mars 2015 Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Melding

Detaljer

Det vil i løpet av januar bli lagt opp til et orienteringsmøte med Choice for å gi våre forbund et best mulig grunnlag bruk av avtalen.

Det vil i løpet av januar bli lagt opp til et orienteringsmøte med Choice for å gi våre forbund et best mulig grunnlag bruk av avtalen. Det er inngått ny prisavtale med Choice for 2008, avtalen har betegnelsen CH47373. Den nye avtalen er bygget opp med det som kalles en dynamisk prisstruktur, fem forskjellige prisnivåer. Dette medfører

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VTI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VTI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VTI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 1922: Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformynderiene 1917

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Rekke X. Trykt 1943: Nr. 5 Sinnssykeasylenes virksomhet 1940. (Statistique des hospices d'aliénés.) 5 De spedalske

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 93 LØNNSSTATISTIKK. Wage Statistics 1961 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1962

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 93 LØNNSSTATISTIKK. Wage Statistics 1961 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1962 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 93 LØNNSSTATISTIKK 1961 Wage Statistics 1961 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1962 Tidligere utkommet : Arbeidere: Arbeidslønninger 1875,

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

LOKASJONER 2014. NR Lokasjon Type kontor SK

LOKASJONER 2014. NR Lokasjon Type kontor SK LOKASJONER 214 NR Lokasjon Type kontor SK 38 Bryn Oljeskattekontoret 31 Helsfyr SITS/SKD 311 Kalbakken 1 Datahall 312 Kalbakken 3 Printhall 313 Kalbakken 2 Energisenter 152 Molde Skattekontor 12 153 Kristiansund

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling SAKSBEHANDLER Sissel Carlstrøm VÅR REF. 14/00521-1 ARK. 351.0 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 27.02.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série Trykt 1 9 1 7: Nr. 91. Norges sparebanker 1915. (Caisses d'épargne.) - 92. Kreaturholdet 30 september 1916. (Bétail,

Detaljer

Kurs for nyregistrerte Enkeltpersonforetakeltpersonforeta

Kurs for nyregistrerte Enkeltpersonforetakeltpersonforeta Kurs for nyregistrerte Enkeltpersonforetakeltpersonforeta Dag Dato Type Sted mandag 16.01.2017 Enkeltpersonforetak Oslo onsdag 18.01.2017 Enkeltpersonforetakeltpersonforetak Tromsø onsdag 18.01.2017 Enkeltpersonforetak

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Rundskriv Q-10/2008. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2009 (kap. 857 post 73)

Rundskriv Q-10/2008. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2009 (kap. 857 post 73) Rundskriv Q-10/2008 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2009 (kap. 857 post 73) Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Til bykommunene;

Detaljer

Avfallsbransjen og smarte byer. Gard Jenssen

Avfallsbransjen og smarte byer. Gard Jenssen Avfallsbransjen og smarte byer Gard Jenssen Hva er egentlig en smart by? Fra St.mld. 27 (2015-2015) om Digital agenda https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-27-20152016/id2483795/sec3?q=smarte%20byer

Detaljer

LØNNSTELLINGEN. Jern- og metallindustri, tekstilindustri, kjemisk og elektrokjemisk industri. Recensement des salaires UTGITT AV

LØNNSTELLINGEN. Jern- og metallindustri, tekstilindustri, kjemisk og elektrokjemisk industri. Recensement des salaires UTGITT AV NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 0 LØNNSTELLINGEN Jern- og metallindustri, tekstilindustri, kjemisk og elektrokjemisk industri 98 Recensement des salaires UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO I KOMMISJON

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Uttak nr El og IT Fagforbundet Fellsorg - FO Musikernes fellesorg Skolenes Landsforbund SUM LOK Presteforening. Akademikerforb. Utdanningsforb. Sykepleierforbundet Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet

Detaljer

ISY JobTech Bemanningsplanlegger

ISY JobTech Bemanningsplanlegger ISY JobTech Bemanningsplanlegger MainTech konferanse, 8. april 2015 Endre Lykke Agenda Kort om Norconsult ISY JobTech Bemanningsplanlegger i ISY JobTech Demo 1 Om Norconsult Norconsult er Norges og en

Detaljer

Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt Frist maks antall region 14.01.2015 Enkeltpersonforetak Hamar Skattekontoret Grønnegata 83/85 1200-1530

Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt Frist maks antall region 14.01.2015 Enkeltpersonforetak Hamar Skattekontoret Grønnegata 83/85 1200-1530 Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt Frist maks antall region 14.01.2015 Enkeltpersonforetak Hamar Skattekontoret Grønnegata 83/85 1200-1530 11.01.2015 40 SKØ 15.01.2015 Enkeltpersonforetak Lillestrøm

Detaljer

Statistikkens første del gir en generell beskrivelse av medlemslagenes virksomhet, mens andre del gir statistiske opplysninger om hvert enkelt lag.

Statistikkens første del gir en generell beskrivelse av medlemslagenes virksomhet, mens andre del gir statistiske opplysninger om hvert enkelt lag. Årsstatistikk 2008 2 Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk boligsektor.

Detaljer

25 indikatorer for regional utvikling

25 indikatorer for regional utvikling ØF-notat 06/2005 25 indikatorer for regional utvikling av Tor Selstad ØF-notat 06/2005 25 indikatorer for regional utvikling av Tor Selstad Tittel: 25 indikatorer for regional utvikling Forfattere: Tor

Detaljer

Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt 14.01.2015 Enkeltpersonforetak Hamar Skattekontoret Grønnegata 83/85 1200-1530 15.01.2015

Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt 14.01.2015 Enkeltpersonforetak Hamar Skattekontoret Grønnegata 83/85 1200-1530 15.01.2015 Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt 14.01.2015 Enkeltpersonforetak Hamar Skattekontoret Grønnegata 83/85 1200-1530 15.01.2015 Enkeltpersonforetak Lillestrøm Skedsmo rådhus Jonas Lies gate 18 1700-2030

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 92. ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET Driftsåret 1928-1929 (Salaires des ouvriers agricoles 1928-1929) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

Hvor står vi i mai 2017?

Hvor står vi i mai 2017? Svarprosent Hvor står vi i mai 2017? Status Tilfredshetsmålingene har pågått i 7 måneder Klare indikasjoner på at dette blir et nyttig verktøy» Sikrer førstehåndkunnskap» Gir den type informasjon vi trenger

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009 RAPPORT NR. 2 2009 Juli 2009 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Årsstatistikk 2007 1

Årsstatistikk 2007 1 Årsstatistikk 2007 1 2 Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

Aktivitetstall IR Norges Badminton Forbund (Aktive medlemmer) 20

Aktivitetstall IR Norges Badminton Forbund (Aktive medlemmer) 20 Aktivitetstall IR Norges Badminton Forbund (Aktive medlemmer) 2 Kvinner Menn + Ekspander alle -5 6-12 13-19 2-25 26- Sum -5 6-12 13-19 2-25 26- Sum Badmintonkretsen Sør (21/22) 5 7 97 19 1 291 4 155 223

Detaljer

Meglingsinstitusjonens virksomhet 1927 og 1928 Tariffavtaler og arbeidskonflikter 1928.

Meglingsinstitusjonens virksomhet 1927 og 1928 Tariffavtaler og arbeidskonflikter 1928. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 99. Meglingsinstitusjonens virksomhet 1927 og 1928 Tariffavtaler og arbeidskonflikter 1928. (Entremise publique. Conventions collectives et conflits du travail en 1928.)

Detaljer

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK ,77-15,23 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK ,62-12,38 3 Kirkenes BK - Vadsø BK

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK ,77-15,23 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK ,62-12,38 3 Kirkenes BK - Vadsø BK Hjemmelag Bortelag IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK 1 46-74 0-2 4,77-15,23 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK 1 65-76 0-2 7,62-12,38 3 Kirkenes BK - Vadsø BK 2 55-47 2-0 11,90-8,10 4 Mix-klubben Tromsø 1 - Alta

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK Vadsø BK 2 - Vadsø BK Kirkenes BK - Vadsø BK Mix-klubben Tromsø 1 - Alta BK

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK Vadsø BK 2 - Vadsø BK Kirkenes BK - Vadsø BK Mix-klubben Tromsø 1 - Alta BK Hjemmelag Bortelag IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK 1 - - - 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK 1 - - - 3 Kirkenes BK - Vadsø BK 2 - - - 4 Mix-klubben Tromsø 1 - Alta BK - - - 5 Mix-klubben Tromsø 1 - Sørreisa BK

Detaljer

voldgift. Tariffavtaler og

voldgift. Tariffavtaler og NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 77. Megling og arbeidskonflikter voldgift. Tariffavtaler og (Entremise publique et arbitrage. Conventions collectives et conflits du travail en 94.) Utgitt av DET STATISTISKE

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer