LØNNINGER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. (Gages et salaires.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LØNNINGER 1930. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 147. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. (Gages et salaires."

Transkript

1

2

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII LØNNINGER (Gages et salaires.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO

4 Tidligere utkommet: Lønninger og levevilkår i Norge under verdenskrigen, se Norges Off. Statistikk, rekke VI, nr Lønninger 1919, se Norges Off. Statistikk rekke VI, nr Lønninger 1920, se Norges Off. Statistikk rekke VII, nr. 9. Arbeidslønninger 1920 og 1921, se Norges Off. Statistikk, rekke VII, nr. 44. Lønninger 1922, se Norges Off. Statistikk rekke VII, nr. 82. Lønninger 1923, se Norges Off. Statistikk rekke VII, nr Lønninger 1924, se Norges Off. Statistikk, rekke VII, nr Lønninger , se Norges Off. Statistikk, rekke VIII, nr. 12. Lønninger 1927, se Norges Off. Statistikk, rekke VIII, nr. 51. Lønninger 1928, se Norges Off. Statistikk, rekke VIII, nr. 87. Lønninger 1929, se Norges Off. Statistikk, rekke VIII, nr Se også Statistiske Meddelelser, nr

5 Innhold. Side Innledning.. 1 Tabell 1. Gjennemsnittsløn inger (ekskl. akkord) i en del byer i juli 1929 og Gjennemsnittslønninger (ekskl. akkord) i de større byer i juli 1928, 1929 og Gjennemsnittsfortjeneste (akkord medregnet) i en del viktigere industrigrener Timelønniriger for kommunale arbeidere 1913/14 og i en rekke større kommuner Månedshyrer i juni 1929 og Månedslønninger for tjenestepiker med kost og losji

6 Table des matières. Pages Introduction. 1 Tableau 1. Moyenne des salaires (exclusivement salaires pour travail à, la pièce) dans certaines villes en juillet 1929 et Moyenne des salaires (exclusivement salaires pour travail la pièce) dans les grandes villes en juillet 1928, 1929 et Moyenne des gains (inclusivement salaires. pour travail la pièce) dans quelques industries importantes Salaires par heure des ouvriers municipaux et Salaires mensuels des marins en juin 1929 et Salaires mensuels en espèce des domestiques (femmes

7 Lønninger Til belysning av lønnsbevegelsen 1929 til 1930 skal vi først ganske kort nevne forandringene i tariffene i de viktigste fag Fra 1928 til 1929 blev tariffene i de fleste tilfelle prolongert, i enkelte blev lønnssatsene noget forhøiet. En rekke store fag som den mekaniske industri, bergverksindustrien, skotøiindustrien o. fl. avsluttet i 1929 tariffer med 2 års varighet. Tariffene inneholdt følgende bestemmelse om indeksregulering i 1930: «Hvis en sammenligning mellem prisforholdene efter indekstall 184 og indekstallet for februar 1930 (motsvarer januar indeks) viser at disse bar undergått nogen forandring, kan en av partene kreve en til prisforholdenes forandring svarende regulering av lønnsbestemmelsene. If all der ved forhandling herom ikke opnås enighet, kan den av partene som har begjært forandring opsi overenskomsten med 1 måneds varsel.» Også overenskomsten for Norsk Hydro inneholdt en bestemmelse om indeksregulering, men denne var betinget av minst 10 points forandringer i indekstallet. I bygningsfagene og for de elektrotekniske installasjonsfirmaer og margarinfabrikkene i Oslo blev der i 1929 avsluttet tariffer for 2 år uten indeksregulering i Tariffene blev i 1930 i de fleste tilfelle prolongert uten forandring av lønnssatsene. Indeksreguleringen falt bort ved forhandlinger, indekstallet for januar gav således adgang til en lønnsreduksjon på 3,26 pct., men blev frafalt, og i transportfagene var der høsten 1930 adgang til en lønnsreduksjon av 3,33 pct., som også blev frafalt. Eller betingelsene for reguleringens iverksettelse var ikke tilstede. På omstående side gis en skjematisk oversikt over årets tarifforhandlinger i store trekk. Det kan spesielt nevnes at ved forhandlinger i papirindustrien i 1930 blev tariffen midlertidig forlenget til 15 mars I de tariffer som blev fornyet i 1930 med i alt vesentlig uforandrede lønnssatser var der nogen forbedringer i arbeidsvilkårene. I utenriksfarten var der 5 pets tillegg for mannskaper på tankskib. Den nye tariff

8 2 Tarifforhandlingene Tarifforhandlingenes resultat. For folgende fag og industrier : 1. Betingelsen for indeksregulering 1930 ikke tilstede. 2. Fellesopgjoret 27/2 1930: a. 2-års tariffer med indeksregulering for 1/7-30 som blev frafalt. b. Tariffer med utløpstid i 1930 som ikke blev opsagt. C. Tariffer med helautomatisk regulering som foreløbig blev utsatt. 3. Forngede tariffer i 1930: a. Prolongerte med uforandrede lønnssatser. b. Forandringer i lønnssatsene. 4. Halvautomatisk indeksregulering i oktober bortfalt. Norsk Hgdro. Den Mekaniske Industri, Bergverkene, Skredderne, Skofabrikkene, De Grafiske Fag, Mølleindustrien, Hermetikkfabrikkene, Brgggeriene og en rekke andre fag og enkeltbedrifter. Matroser og furbøtere i innenriksfart, Tekstilindustrien, Baker- og Konditorfaget, Konfeksjonsindustrien, Chokoladefabrikkene i Oslo og Trondheim, Melkekondenseringsfabrikkene, Gjærfabrikkene. Sagbruk og høvlerier, Gullistefabrikker. Matroser og fyrbøtere i utenriksfart, Kommunetariffene for Oslo og Bergen, Papirindustrien, Stenindustrien (gate- og kantsten). Oslo-avisene (generelt lønnstillegg for typografer kr pr. uke). Elektrokjemisk industri (antesiperte forhandlinger besluttet ved fellesopgjoret 27/s), forhøielse av alle timelønninger for voksne arbeidere med 6 øre pr. time. Fyrstikkindustrien. Litt forhøielse for de lavest lønnede. Skogbruket (Glomma-vassdraget) reduksjon av lønnssatsene med gjennemgående 6 pct. Transportfagene. for Oslo Kommune, som fikk 2 års varighet, inneholdt endel forbedringer med hensyn til ferie, lønn under sykdom etc. Også i de tariffer som ikke blev opsagt i 1930 blev der foretatt nogen mindre forandringer. Således blev der for matroser og fyrbøtere i innenriksfart foretatt nogen forbedringer i bestemmelsene om arbeidstiden. I Baker- og Konditorfaget blev det bestemt at nye læregutter ikke skulde tas inn i tariffperioden. I skogbruket (Glomma-vassdraget) blev der ved utgangen av 1930 enighet om en reduksjon av de hugstpriser som var gjeldende i 1930 med pct., og prisene for fløtning og skur med 5 pct. De lønnsopgaver tabellene i denne publikasjon inneholder gir nogen holdepunkter til nærmere å bedømme den almindelige lønnsbevegelse i siste år. Som nevnt i tidligere utgaver av «Lønninger» er opgavene dessverre ikke ensartede og fullstendige. De fleste opgaver i tabell 1 og 2 skriver sig fra de offentlige arbeidskontorer. I normallønnsfagene har man for de fleste byer hvor der er

9 3 tariffestede lønnsforhold som regel Mt opgitt tarifflønnen. Derfor slutter bevegelsen i gjennemsnittslønningene i disse fag sig nær til tariffbevegelsen. I andre fag, hvor den vanlige time- eller ukelønn er opgitt, blir bevegelsen mindre ensartet. Tabell 3 bygger på opgaver over fortjeneste i endel større industrigrener opgitt av de respektive arbeidsgiverforeninger. Opgavene i tabell 5 over månedshyrer for sjøfolk er meddelt av mønstringskontorene i en rekke byer. Som et utgangspunkt for bedømmelsen av lønnsbevegelsen har man stillet sammen nedenstående tabell over lønnsbevegelsen 1928/29 og 1929/30. Lonnsbevegelsen i 1928 til 1930 i håndverk, industri og transport. Fag. Pet. fall ( ) eller stigning (+) Fag Pct. fall (-4-) eller stigning (-I-) I. Gjennemsnittlige timeeller ukelønninger ifølge tabell 1. III. Time- eller dagsfortj. i endel storre industrigrener ifølge tabell 3. Tømmermenn og bygnings- Papirindustri - - snekkere d :- 0.7 Sagbruksindustri... --: :- 0.4 Murere d Mekanisk industri: Murhåndlangere.... d Fagarbeidere d- 0.7 Malere d * Hjelpearbeidere Cementstøpere o. a. an- Bergverksindustri leggsarbeidere.... -I Kjørekarer --* IV. Månedshyrer for Chauffører sjøfolk ifølge Bakere -I :- 2.7 tabell 5. Skomakere -I BAtsmenn F Skreddere d Tommermenn E 2.3 ±0.6 II. Gjennemsnittlige Matroser E 1.4 U eller ukelonninger Lettmatroser ifølge tabell 2. Jungmenn :- 1.8 Fagarb. ved mek. verkst. - - Dekksgutter - - Hjelpearb : Stuerter Barberer Donkeymenn F 1.2 ±0.6 Bokbindere d Fyrbotere Bruggeriarbeidere.... -F Kullempere.... -F Skofabrikkarbeidere :- 5.3 Have- og gartnerarb... --f Fra 1928 til 1929 var der i disse håndverksfag en mindre lønnsstigning, gjennemgående fra 1 og op til vel 2 pct. Innen de industrigrupper hvor man har opgave over timefortjenesten, var der sågodtsom

10 4 ingen forandringer fra 1928 til 1929, bortsett fra bergverksindustrien, hvor der var et par procents stigning. Fra 1929 til 1930 var lønningene omtrent uforandret i de fleste av de her anførte håndverksfag. For bakere og skomakere var der litt nedgang og for skreddere litt stigning. I transportfagene viser gjennemsnittslønningene en stigning på mellem 3 og 4 pet.; men da opgavene for de forskjellige byer for disse fag er temmelig uensartede, gir disse gjennemsnittslønninger neppe noget sikkert uttrykk for det almindelige. For have- og gartnerarbeidere viser opgavene et fall som dreier sig om mellem 4 og 5 pct. Opgavene for den mekaniske industri og for bryggeriindustrien viser uforandrede lønninger i 1929 og I skotøiindustrien viser gjennemsnittslønningene for de største byer et fall på vel 5 pet.; ifølge tariffene skulde derimot ingen forandringer ha funnet sted i lønningene i skotøiindustrien fra 1929 til Som tidligere nevnt kan man imidlertid ikke vente at disse lønninger helt skal svare til tariffsatsene i samme år. Opgavene fra de respektive arbeidsgiverforeninger (tabell 3) over fortjenesten i 1929 og 1930 viser som man efter tariffbevegelsen kunde vente bare ubetydelige forandringer. De kommunale arbeideres lønninger (tabell 4) blev i 1929 prolongert eller lønnsavtalene ikke opsagt i alle de 22 bykommuner og 4 landkommuner man har opgaver fra. Det samme var på 2 undtagelser nær Haugesund litt reduksjon og Bodø litt stigning tilfelle i Opgavene over hyrene for sjøfolk i Europafart (tabell 5) viser fra 1928 til 1929 en stigning fra 0.6 og op til 2.3 pet. Gjennemsnittlig var stigningen omkring I/2 pet. Som tidligere nevnt blev tariffene for sjøfolk i utenriksfart prolongert uforandret i De i tabellen anførte lønninger er dels uforandrede, dels viser de en mindre stigning eller fall, fra 0.6 og op til pct. med undtagelse av stuertlønningene, som er steget ca. 5 pet. Denne siste stigning lon imidlertid bero på et tilfelle, da stuertenes likesom kokkenes hyrer er forskjellige i passasjerfart og tramp- og linjefart og på siste slags skib varierer efter besetningens størrelse. Gjennemgående må man derfor si at opgavene over sjøfolkenes lønninger sågodtsom ingen lønnsforandring viser. I omstående tabell gis et utdrag av de kvartalsvise lønnsoversikter for endel av Statens anleggsarbeidere for 1927, 1928, 1929 og 1ste halvår 1930, idet man ellers henviser til den fullstendige oversikt over disse lønninger i Statistiske Meddelelser nr. 4 De bygger på regnskap over utbetalt lønn og arbeidstid og gjelder således den faktiske gjennemsnittsfortjeneste.

11 5 Fra iste halvår 1928 til iste halvår 1929 var der nogen stigning i gjennemsnittsfortjenesten ved Statsbanene, mens opgavene fra Telegrafvesenet viste fall. Også gjennemsnittsfortjenesten for akkordarbeide ved veivesenet falt noget fra budgettåret 1927/28 til 1928/29, mens fortjenesten for de timelønnede var uforandret. Tidligere var her også tatt med opgaver for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet (Nore Kraftanlegg). Statistikken ophorer imidlertid fra 4. kvartal 1929 på grunn av anleggsarbeidenes innskrenkning og forestående avslutning. Lønninger kvartalsvis. De norske Statsbaner Dagarb. Telegrafvesenet Dagarb. Veivesenet Akkord. Akkordarb. Akkordarb. Timelønn Iste kvartal net dje de Iste kvartal net dje de } Iste kvartal net dje de , Iste kvartal (0.90) 1.19 il 2net ) Fra iste halvår 1929 til iste halvår 1930 var der sågodtsom ingen forandring i den gjennemsnittlige fortjeneste ved Statsbanene og Telegrafvesenet, når man ser bort fra det unormalt lave tall for Telegrafvesenets akkordarbeidere i iste kvartal 1930, som bare gjelder en enkelt krets. Lønnsopgavene fra Veivesenet for 40 veianlegg med ordinær drift viser ingen forandring fra budgettåret 1928/29 til budgettåret 1929/30 for akkordarbeidere. For timelønnede var der et fall på 5.2 pct.

12 6 I tabell 6 er ført op månedslønninger for tjenestepiker med kost og losji ifølge innmeldelser til trygdekassene i 18 byer. Foruten fra de 5 største byer er sendt inn opgaver fra Sarpsborg, Fredrikstad, Lillehammer, Kongsberg, Larvik, Skien, Notodden, Arendal, Kristiansand, Haugesund, Ålesund, Kristiansund og Narvik. Der er imidlertid kun beregnet særskilte gjennemsnittstall for de 5 største byer og gjennemsnittstall for samtlige 18 byer, veiet efter byenes folkemengde. Der er nemlig i de mindre byer så få innmeldelser at en beregning av gjennemsnittstall for hver enkelt kunde blitt misvisende. Disse lønninger har i det store og hele stadig falt siden 1920/21. Lønnsbevegelsen har dog vært temmelig uensartet i de forskjellige byeiog aldersgrupper. Fra 1928 til 1929 og fra 1929 til 1930 har lønnsbevegelsen i de 5 største byer og i samtlige 18 byer for aldersgruppene 17-19, og år vært følgende: Oslo.. Bergen Trondheim Stavanger Drammen Lønnsfall (--:-) eller lønnsstigning (+) i pct. i de forskj. aldersgrupper år åri år 1928/ / / / : I f : : / / : Alle 18 byer.... I I -: Lønnsbevegelsen fra 1929 til 1930 har vært svært forskjellig i disse byer. Bare i Bergen og Stavanger er der fall i lønningene i alle tre aldersgrupper. I Trondheim er der fall og i Drammen stigning, når man undtar mellemste gruppe, hvor lønningene i begge byer var uforandrede. I Oslo er bevegelsen uensartet. Også i de andre byer har bevegelsen i disse lønninger fra 1929 til 1930 vært temmelig uensartet. For alle 18 byer var den gjennemsnittlige nedgang for alle tre aldersgrupper 1928 til pct. og fra 1929 til pct. Til sammenligning kan anføres at daglønningene for vask- og rengjøringskoner med kost ifølge tabell 1 i 1928 var kr. 5.50, i 1929 kr og i 1930 kr. 5.25, altså en nedgang fra 1928 til 1929 på 2.7 pct. og fra 1929 til 1930 på 1.9 pct.

13 7 Lønningene for tjenestepiker høsten 1930 lå gjennemgående højest i Oslo. Også i Drammen, Larvik og Notodden lå lønningene høit. Lavest lå lønningene i Haugesund, Ålesund, Kristiansund, Trondheim og Narvik. Ellers henvises til oversikten <Månedslønninger for tjenestepiker i årene » i Statistiske Meddelelser nr. 2 og 3 for Statistikkens utarbeidelse er forestått av sekretær Signy Arctander, som også har skrevet innledningen. Det Statistiske Centralbyrå, Oslo, mars Gunnar Jahn. E. Storsteen.

14 Lønninger Tabell 1. Gjennemsnittslønninger (ekskl. Opgaver fra de offent-. Tømmermenn og bugning ṡsnekkere. 1 Murere.'...: Z Byer Pr. time. Pr. uke 2 Pr. time. Pr. uke Kr. 1 Oslo 1.47 ' Sarpsborg Fredrikstad Moss Hamar Lillehammer Gjøvik Hønefoss * Drammen Kongsberg Holmestrand Horten Tønsberg Sandefjord Larvik Kragero _ Porsgrunn Skien Notodden ' Arendal Kristiansand Mandal Egersund Stavanger Haugesund Bergen Ålesund Molde Kristiansund Trondheim Namsos Mosjøen Bodø Narvik Svolvær Harstad Tromso , Hammerfest Gj.snitt for samtlige bger: Dessuten opgitt av folgende arbeidskontorer: a. Elverum b. Rena C. Odda d. Sandnessjøen e. Kirkenes Tariffen med Norsk Arbeidsgiverforening i juni 1929 har følgende satser. For tømmermenn og bygningssnekkere kr. Timelønningene er opgitt, ukelønningene beregnes ved å multiplisere timelønnen med Den gjennemsnittlige (veiede) kontorene hadde opgitt: Oslo 1.55, Hamar 1.53, Hønefoss 1.51, Stavanger 1.53 og Odda Rettet av vedk. fagforbund. Rettet av vedk. fagforbund. Arbeidskontorene hadde opgitt: Oslo 1.50, Sarpsborg 1.60, Hønefoss Oslo Arbeidskontor 67.50, Haugesund 65.00, Kristiansund og Tromso

15 i en del byer i juli 1929 og igrkord) e arbeidskontorer. 9 Lønninger Murerhåndlangere. i Malere. 1 Bakere. Pr. time. Pr. uke, Pr. time. Pr. uke. 2 Pr. uke. 14 Z Kr, / le C , ca ( S C ( ; e , pr. time, for murere 1.53, for murerhåndlangere 1.40 og for malere andre tariffer kan satsene variere noget. imelønn er multiplisert med 48 og avrundet til nærmeste hele tall. 4 Disse tall er opgitt av vedk. fagforbund. Arbeids-,rbeidskontorene hadde opgitt: Oslo , Sarpsborg 1.70, Fredrikstad 1.56, Houefoss 1.54, Drammen 1.56 og Stavanger adde opgitt Rettet av vedk. fagforbund. Arbeidskontorene hadde opgitt Tønsberg 78,26, Skien 72.00, Stavanger

16 Lønninger Tabell 1 (forts.). Gjennemsnittslønninger (ekskl Opgaver fra de offent Håndskomakere Skreddere Cementstopere o. lign.' Buer Pr. uke. Pr. uke. Pr. time. Pr. uke Oslo Sarpsborg Fredrikstad ' , 4 Moss , 5 Hamer Lillehammer Gjøvik Hønefoss Drammen Kongsberg Holmestrand Horten Tønsberg Sandefjord Larvik Kragerø Porsgrunn Skien Notodden Arendal Kristiansand Mandal Egersund Stavanger Haugesund Bergen Ålesund : 28 Molde Kristiansund Trondheim Namsos Mosjøen Bodo Narvik Svolvær Harstad Tromso Hammerfest Gj.snitt for samtlige buer Dessuten opgitt av følgende arbeidskontorer : a. Elverum b. Rena C. Odda d. Sandnessjøen e. Kirkenes Norsk Arbeidsgiverforenings tariff av juni 1929 har følgende satser: 1.47, 1.40 og Timelønningene er opgitt svært hole må man anta de gjelder mann med egen hest eller bil, hvor de er svært lave kommer antagelig kosten til. 6 D arbeidskontorene har opgitt. Her er der dog ingen rettelse foretatt, idet man er gatt ut fra at syerskene for en stor del e er avrundet til nærmeste hele tall, daglønningene til nærmeste b ore.

17 akkord) i en del byer i juli 1929 og lige arbeidskontorer. 1 1 Lønninger 1930 Kjørekarer.5 Chauffører for forretninger.' Rengjørings- og vaskekoner. Arbeidersker i vaskerier og strykerier. Pr. uke. Pr. uke. Pr. dag. Pr. uke. Syersker (prt systuer). 6 Pr. uke ' ll t e E S C / le C e t E S C : ; E _ ukelønningene beregnet.s Gjøvik Arbeidskontor bar opgitt Opgitt av vedk. fagforbund. 5 Hvor lønningene er ukelønninger for syersker på. systuer som er meddelt Byrået av Norsk Skredderforbund kan undertiden skille sig meget fra det uorganiserte, og at man følgelig ikke kan anta at de lønninger forbundet opgir er de almindelig gjeldende. 7 Ukelønningene

18 Lønninger 12 Tabell 2. Gjennernsnittslønninger (ekskl. akkord) i d. Lønnen er angitt pr. Oslo Bergen Tømmermenn og bygningssnekkere.... Time Murere Murarb. og murhšndlangere Malere ( Bakere Uke ( Skomakere ( Skreddere ( Barberer ( Fagarb. ved mek. verksted Time Hjelpearb. ved mek. verksted ( Bryggeriarbeidere Hermetikkarbeidere Arbeidere pš sildelager.. Uke - ca ca ( Cementstøpere og andre anleggsarbeidere... :. Time ", Have- og gartnerarbeidere Kjorekarer.... Uke ( Brygge- og.flyttesjauere. - ca ca ca ( Chauffører for forretninger ( Lagerarbeidere : Faste... - ca ca ca ( - - Tilfeldige.. Time ( Skofabrikkarbeidere Bokbindersvenner Uke / Kvinner. Tjenestepiker hos I. Maned ( private 7II ( III ( Rengjørings- og vaskekoner hos private ( med kost) Dag , 6.0( Have- og gartnerarbeidersker p t Bry ggeriarbeidersker.. Time ( Hermetikkarbeidersker 8. Uke ( Syersker (pš systuer) Arbeidersker i vaskerier og strykerier - ca Bokbindersker (øvede) ' Skofabrikkarbeidersker 3.. Time Opgitt av vedk. fagforbund. 2 Fagforbundet opgir for Oslo kr pr. uke for begynnere, kr Jern- og Metallarbeiderforbund, og tallene for 1930 gjelder januar maned. Nogen reduksjon er ikke foretal opgir 1.11 pr. t. 6 Opgaver meddelt av Norsk Bokbinderforbund. Tjenestepikelønningene er regnet u ar.s Fagforbundet har opgitt følgende timelønninger : Bergen 0.63, Trondheim 0.58, Stavanger Herm( ' lønnsstatistikk for oktober var den gjennemsnittlige timelønn for menn over 20 ar og for kvinner over 18 h

19 tørre byer i juli 1928, 1929 og 13 Lønninger Trondheim Stavanger Drammen Kr Kr, , ' e ca ca ca ca [ '' ca ' u ca ca r. t ca ca ca pr. t pr. t pr. t pr. t t fter 2 ar. Ellers er der ikke overenskomst i de andre byer. 3 Disse timelønninger er meddelt av Norsk fter den tid. 4 Vedk fagforbund opgir kr Opgitt av vedk. fagforbund. Arbeidskontoret fter innmeldelser til Trygdekassene i oktober. Gruppe 1 gjelder aldersgrupper ar, II ar, III ikkarbeidersker arbeider vesentlig pa akkord med højere fortjeneste. 9 Efter Norsk Skotoiarbeiderforbunds sigende; I Oslo Bergen I Tr.heim Stv.ger I Dr.men Menn, kr. I Kvinner, kr. I

20 Lønninger 14 Tabell 3. Gjennemsnittsfortjeneste (akkord medregnet) i en del viktigere industrigrener ,T),1 4 'pl "i.,.;' 4 --a Lønnen gjelder: ',,... Cellulosefabr.. Dag Des. 1920, mai iz. Papirfabrikker. eller 1922, nov Tresliperier. skift -24, mars og Q.- c kv.1926, 2. halv- Total Ar j,.. Tomtearb. - Sept. 1920, nov./ c 4G Sagmestere , juli (13.75) = Saggutt. (hj.arb.) , 3. kv c:dw ' V) Total t "GJFagarbeidere. Time VI. kv , Hjelpearb... - f3. kv c J..- T.: ne fvoks menn ``) 4_, Ar under a) Flom i dagen co Gj.sn. for Arene , okt. f. 1922, sept mai 1925, 3. kv I Opgavene er meddelt av Papirindustriens Arbeidsgiverforening, Treindustriens Arbeidsgiverforening, De Mekaniske A' erksteders Landsforening og Bergverkenes Landssammenslutning. Angaende overtid oplystes i 1926 av de respektive arbeidsgiverforeninger følgende : Papirindustrien : fortjeneste pa overtid er ikke tatt med; sagbruksindustrien : i opgavene er inkludert overtid, som for øvrig spiller liten rolle ; mekanisk industri: opg. omfatter samlet fortjeneste, ogsa overtid, ferietillegg ete.; bergverksindustrien: overtid er delvis tatt med i opgavene, men spiller en ubetydelig rolle. 2 Papirindustriens Arbeidsgiverforening oplyser at statistikken for 2. halvår 1930 ikke viser nevneverdig forandring fra det tilsv. 2. halvår Der kan derfor anføres samme tall for gj.snittsfortjenesten i de 2 &r. Tabell 4. Timelønninger for kommunale arbeidere 1913/14 og i en rekke større kommuner. Voksen alm. dagarbeider beskjeftiget ved: September Timelønninger: November Oktober August August August Beregnet arsinntekt Brolegningsarbeide. Gaterenhold Beplantningsvesenet. KirkegArdsarbeide... Vann- og kloakkvesenet. Renovasjonsvesenet Elektrisitetsverket... Gassverket: Retortarb.. - Sjauere, gravere m. v. Havneingeniorvesenet. Stenpukking Kvinner. Park- og kirkegardsarb.. Personale v. skolebespisn. Oslo pr. m pr. m Ukentlig arbeidstid; : 56 t. undt. 54 t. for arb. ved Elektrisitetsverket og sjauere og gravere ved Gassverket, 53 t. for kirkegårdsarbeide, 52 t. for arb. ved Renovasjonsvesenet og Havneingeniorvesenet, 48 t. for retortarb. ved Gassverket. 1930: 48 t., undt. retortarb. ved den kontinuerlige drift 42 t. pr, uke. (Daglønnen er kr , og timelønnen beregnes efter 8 timers dag.) Ordinær lønn for samtlige arbeidsdyktige mannlige arbeidere 1930: Gruppe I kr pr. dag, gruppe II kr , gruppe III kr For kvinnelige arbeidere kr Anm.: Hvor dyrtidstillegg forekommer i disse ar er dette regnet med i lønningene. Derimot ikke forsørgelsestillegg.

21 September November Lønninger Tabell 4 (forts.). Timelønninger for kcimmunale arbeidere 1913/14 og i en rekke større kommuner. Voksen alm. dagarbeider beskjeftiget ved : Brolegningsarbeide Gaterenhold Timelønninger: Bergen. 'Alm. arb Beplantningsvesenet.. Ikke opr. j Fagarb. Kirkegårdsarbeide Vann- og kloakkvesenet 0.54 Renovasjonsvesenet pr. ar 4500 pr. ar Elektrisitetsverket Gassverket : Retortarb Sjauere, gravere m. v } Havneingeniørvesenet. Stenpukking pr. m Oktober August August August Beregnet arsinntekt ' pr. ar 3830 pr. ar 3640 pr. ar 3640 pr. ar Kvinner. Rengj.arb. ved sporveiene (nattarbeide) pr. ar 2730 pr. Ar Ukentlig arbeidstid ; 1913/14: 51.4 t. undt. for sjauere og gravere ved Gassverket 51.5, arb. ved Havneingeniørvesenet 52.7, ved Renovasjonsvesenet 54, retortarb. ved Gassverket 56, arb. ved Elektrisitetsverket : 48 t. undtatt rengjøringsarb. ved sporveiene (nattarbeide) 34 t. Ordinær lønn for mannlige arb : I. Særlig kvalifiserte arb pr. t., II. fagarb. 1.41, III. alm. arbeidere Brolegningsarbeide... Gaterenhold, beplantningsv. kirkeg.arb., havneingv., Vann- og kloakkvesenet Renovasjonsvesenet. Elektrisitetsverket.. Gassverket: Retortarb.. - Sjauere, gravere m. v. Stenpukking pr. m Kvinner. Beplantningsvesenet... Ukentlig arbeidstid: 1930: Trondheim f k f t. Ordinær lønn for mannl. arb. 1930: gr. I pr. t., gr pr. t., gr. III pr. t. Brolegn., gaterenh., vannv Beplantningsvesenet Kloakkvesenet 0 65 Renovasjonsvesenet.. -- Gassverket: Retortarb Sjauere, gravere m. v Havneingeniørvesenet Elektrisitetsverket (kontrollorer og montører) Stenpukking pr. m., Ukentlig arbeidstid 1913/14-30: 48 t. Stavanger. } } Skiftarb. ved kontinuerlig drift. 2 Rørleggere kr pr. t. 3 Handverkere og arbeidere ved forbrenningen. 4 Fagarbeidere kr pr. t. 5 Minstelønn. 6 Hjelpearbeidere kr Anm. Hvor dyrtidstillegg forekommer i disse ar er dette regnet med i lønningene. Derimot ikke forsorgelsestillegg.

22 Lønninger16 Tabell 4 (forts.). Timelønninger for kommunale arbeidere 1913/14 og i en rekke større kommuner. Voksen alm. dagarbeider beskjeftiget ved ; September November Timelønninger: Oktober August August August Beregnet arsinntekt Brolegningsarbeide. Gaterenhold Vann-, kloakk-, kirkegårdsog havneing.ves... Elektrisitetsverket... Gassverket: Retortarb... - Sjauere, gravere ni. v. Drammen pr. ar m. v. 1930: 48 t. Ukentlig arbeidstid: 1913/14: 55 t. undt. 56 t. for retortarbeidere og 67 t. for sjauere, gravere undt. for retortarbeidere 42 t. Ordinær lønn for mannlige arbeidere 1930: øvede kr pr. dag, ulærte kr Brolegningsarbeide Halden GaterenholdI 0 27 Beplantningvesenet'. Vann- og kloakkvesenet Elektrisitetsverket. Havneingeniørvesenet Gatearb., vannlednings- og kloakkarb. m v } Gassverket: Retortarb Sjauere, gravere m. v , Stenpukking pr. m Ukentlig arbeidstid : 1913/14: 60 t., undt. Elektrisitetsverket 55i/ : 48 t. Sarpsborg. Brolegningsarbeide Kirkegårdsarb., gaterenhold, stenpukking 0 42 Vann- og kloakkvesen Elektrisitetsverket Ukentlig arbeidstid ; 1913/14: 54 t. 1930: 48 t. Personlig tillegg for de eldste arbeidere 1930: kr pr. time. Fredrikstad ' f f Kvinner. Rengløringsarb. v. skolene Ukentlig arbeidstid 1913/14: 56 t. 1930: 48 t. Brolegningsarbeide, vannog kloakkvesen Beplantningsvesenet Renovasjonsvesen, havneingeniørvesen Ukentlig arbeidstid 1913/14: 55 t. 1930: 48 t. Hamar pr. md pr. md pr. md. 135 I 1927 fra kr pr. t., i 1929 og 1930 fra kr pr. t., ulærte kr utlærte montører 1927, 1929 og , hjelpearbeidere Godtgjørelse for materiell kr pr. mnd. Anm. Hvor dyrtidstillegg forekommer i disse ar er dette regnet med i lønningene. Derimot ikke forsørgelsestillegg

23 17Lønninger Tabell 4 (forts.). Timelønninger for kommunale arbeidere 1913/14 og i en rekke større kommuner. Vaksen alm. dagarbeider beskjeftiget ved : September November Timelønninger: Oktober August August August Beregnet arsinntekt Kongsberg. Vei-, kloakk- og renovasjonsvesen Vannvesenet Ukentlig arbeidstid: 1913/14 : 60 t. 1930: 48 t. Tønsberg. Vei-, vann-, kloakkv. m. v Gassverket: Retorarb Sjauere, gravere m. v i Ukentlig arbeidstid: 1913/14 : Sjauere, gravere og andre arb. sommer 57, vinter : 48 t , Gaterenhold, vann- og kloakkvesenet Elektrisitetsverket.. Haveingeniørvesenet. Gassverket: Retortarb.. - Sjauere, gravere m. v. Larvik. ) f f Ukentlig arbeidstid: 1913/14: 60 t. 1930: 48 t., undt. ved Elektrisitetsverket 45. I 1928 var familietillegget kr. for hvert barn under 16 Air nar der var flere enn 3 barn. I 1929 falt dette tillegg bort. Fagarbeidere som regel kr pr. t, hjelpearbeidere kr Kifkegårdsarb., bepl.ningsv. vannvesenet Gaterenhold Kloakkvesenet Haveingeniorvesenet 2.00 Elektrisitetsverket Gassverket: Retorarb. - Sjauere, gravere m. v Ukentlig arbeidstid : 1913/14 : 54 t. 1930: 48 t. Skien Vei-, vann- og kloakkv.. I Notodden I 3720 Ukentlig arbeidstid : 1913/14 og 1930 : 46 t. Anm. Hvor dyrtidstillegg forekommer i disse ar er dette regnet med i lønningene. Derimot ikke forsørgelsestillegg.

24 Lønninger 18 Tabell 4 (forts). Timelønninger for kommunale arbeidere 1913/14 og i en rekke større kommuner. Voksen alm. dagarbeider beskjeftiget ved Timelønninger: Beregnet Septbr. November Oktober August August August arsinntekt Arendal. Gater.h., vann- og kloakkv. Brolegningsarbeide... } Elektrisitetsv. (uti. mont.) Gassverket Havneingeniorvesenet. Ukentlig arbeidstid ; 1913/14: 60 t. 1930: 48 t : Gatearb., vann- og kloakkvesen, beplantn.v. m. v. Elektr.v. (mont. og hj.arb.) Gassverket: sjauere, gravere m. v ) 1.88 Kristiansand _ Brolegn., vann- og kloakkvesen, gaterenh., havneingeniørvesenet Renovasjonsvesenet. Elektrisitetsverket.... Ukentlig arbeidstid: 1913/14 og 1930: 48 t. Brolegn., gaterenh., vannog kloakkvesen. Renovasjonsvesen... Elektrisitetsv.: Montører Gassverket: Retorarb.. - Sjauere, gravere m. v pr. ar pr. ar _ Ålesund pr. ar pr. ar pr. ar Ukentlig arbeidstid: 1913/14: 56 t., undt. ved gassverket 57 t. 1930: 48 t. 1930: Alderstillegg for renovasjonsarbeidere 300 kr., 300 kr. og 200 kr. pr. ar pr. ar pr. ar / Brolegning, kloakkvesen Gaterenhold Elektrisitetsv.: Montører Hjelpemontører I 0: Ukentlig arbeidstid : 1913/14 56 t. 1930: 48 t. Kristiansund U Bodo. Vei-. og vannvesen Elektrisitetsvesen Ukentlig arbeidstid: 1913/14: 60 t. 1930: 48 t Dag- og skiftarbeidere Hjelpearbeidere og montører. 2. Fagarb. med 2 ars tjeneste.malekontrollører , linjemontører 1.42, maskinist 1.55 pr. t. Anm. Hvor dyrtidstillegg forekommer i disse ar er det regnet med i lønningene. Derimot ikke forsørgelsestillegg.

25 Voksen alm. dagarbeider beskjeftiget ved: Septbr November Lønninger Tabell 4 (forts.). Timelønninger for kommunale arbeidere 1913/14 og i en rekke storre kommuner. Timelonninger: Oktober August August August Beregnet årsinntekt Tromso. Brolegningsarbeide - I Gaterenhold 1} Vannvesen Kloakkvesen Ukentlig arbeidstid; 1913/14: 54 t. 1930: I I 2640 Gaterenholdsarbeide.. Vann-, kloakk- og renov.v. Elektrisitetsverket Ukentlig arbeidstid 1913/14: t. 1930: 48 t. Hammerfest. Aker. Gaterenhold, vann- og kloakkvesen Stenpukking pr. m Ukentlig arbeidstid: 1913/14: 57 t. 1930: 48 t. Ordinær lønn 1929 : Håndverkere kr , de øvrige arbeidere kr \ I I Lilies/rem. Veivesen Elektrisitetsvesen Ukentlig arbeidstid : : til 1930 : 48 t. Ordinær lønn 1929 ; Fagarb. kr pr. d. (1.55 pr. t.), andre arb. kr pr. d. (1.35 pr. t )2 Elverum. Veivesen Vann- og kloakkvesen Elektrisitetsvesen Ukentlig arbeidstid: 1913/14: 56 t. 1930: 48 t ' Sten-, jord- og fjellarb. - Trearbeidere.. Elektrikere Hjelpearbeidere (voksne) - Ukentlig arbeidstid: 1930: 48 t Tinn Endel av arbeiderne bar lønninger fra kr pr t 2 Elektriske montører i 1927, 1929 og 1930 kr pr. t. Revidert tall. 4 Efter tjenestetid.

LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO.

LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. LØNNINGER 1925-1926. (Gages et salaires.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. 1927 Tidligere utkommet: Lønninger

Detaljer

LØNNINGER 1920. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Gages et salaires.) UTGITT AV 1921. KRISTIANIA.

LØNNINGER 1920. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Gages et salaires.) UTGITT AV 1921. KRISTIANIA. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. LØNNINGER (Gages et salaires.) UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & 00. 1921. Tidligere utkommet: Lønninger og levevilkår

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rek

Norges offisielle statistikk, rek Norges offisielle statistikk, rek Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1961 Nr. 32 Økonomisk utsyn over året 1960 Economic survey - 33 Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 1955-56

Detaljer

LØNNSTELLINGEN. Jern- og metallindustri, tekstilindustri, kjemisk og elektrokjemisk industri. Recensement des salaires UTGITT AV

LØNNSTELLINGEN. Jern- og metallindustri, tekstilindustri, kjemisk og elektrokjemisk industri. Recensement des salaires UTGITT AV NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 0 LØNNSTELLINGEN Jern- og metallindustri, tekstilindustri, kjemisk og elektrokjemisk industri 98 Recensement des salaires UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO I KOMMISJON

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Rake VIII. Nr. - Trykt 1930: 110. Norges industri 1927. (Statistique industrielle de la Norvège.) 111. Det

Detaljer

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O.

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. HUSHOLDNINGSREGNSKAP 1927-1928. (Budgets de familles 1927-1928.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1929. Tidligere

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. Vil.. Folketellingen i Norge desember 0. Syvende hefte. Boligstatistikk. Byer. (Recensement du er décembre 0 : VII. Statistique d'habitation. Villes.) Utgitt av Det Statistiske

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. tatistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. tatistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. tatistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 1922: Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 eg 1919. Overformynderiene 1917 og

Detaljer

ARBEIDSMÄRKE DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. SIVENDE 11.1.111ING. KRISTIANIA. kommission HOS II. A SCH E G C O. Pris kr. 1.00. DU ROYAUME DE NOR1EGE.

ARBEIDSMÄRKE DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. SIVENDE 11.1.111ING. KRISTIANIA. kommission HOS II. A SCH E G C O. Pris kr. 1.00. DU ROYAUME DE NOR1EGE. ARBEIDSMÄRKE UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. BULLETIN In - TI?A VAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOREGE.) SIVENDE..ING., SEPTIEME ANNEE.) 909 KRISTIANIA. kommission HOS II. A

Detaljer

UTGIT AV SOCIALAVDELINGEN UNDER DEPARTEMENTET FOR SOCIALE SAKEI?, HANDEL, INDUSTRI OG FISKERI TILLEGSHEFTE TIL «SOCIALE MEDDELELSER» 1915

UTGIT AV SOCIALAVDELINGEN UNDER DEPARTEMENTET FOR SOCIALE SAKEI?, HANDEL, INDUSTRI OG FISKERI TILLEGSHEFTE TIL «SOCIALE MEDDELELSER» 1915 ARBEIDSLEDIGIIET OG ARBEIDSLEDIGHETSFORSIKRING UTGIT AV SOCIALAVDELINGEN UNDER DEPARTEMENTET FOR SOCIALE SAKEI?, HANDEL, INDUSTRI OG FISKERI TILLEGSHEFTE TIL «SOCIALE MEDDELELSER» 1915 111(11C(111i IN

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 1945. Nr. 84. Forsikringsselskaper 1943. (Sociétés d'assurances.) 85. Norges fiskerier 1942. (Grandes

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1930: Nr. 110. Norges industri 1927. (Statistique industrielle de la Norvège.) 111. Det civile

Detaljer

Statistisk-økonomisk oversikt over aret 1929

Statistisk-økonomisk oversikt over aret 1929 Statistisk-økonomisk oversikt over aret 1929 Utarbeidet av Det Statistiske Centralbyrå Innhold. Verdensmarkedet side 3 Norge 8 Penger og kreditt 8 ITtenrikshandelen «10 Jordbruket «10 Skogbruket c 12 Fiskeriene

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER . Nr.. STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ BULLETIN MENSUEL,D( BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÈGE INNHOLD Statistiske manedsove. Hkter. Side. L Aperçusmensuelx.

Detaljer

Norges Offisielle Statis kk, rekke VIL. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIL) l'inspection de la viande) générale des.

Norges Offisielle Statis kk, rekke VIL. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIL) l'inspection de la viande) générale des. ... Norges Offisielle Statis kk, rekke VIL - (Statistique Officielle de la Norvège, série VIL) Rekke VI, nr. -9, se omslaget på verker trykt i Arene 9-90. Trykt 9: Nr. -. Skolevesenets tilstand 9. (Instruction

Detaljer

(Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

(Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 19 2 6: Nr. 186. Norges handel 1924. (Commerce.) - 187. Skolevesenets tilstand 1923. (Instruction publique.)

Detaljer

FOLKETELLINGEN I NORGE

FOLKETELLINGEN I NORGE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI.. FOLKETELLINGEN I NORGE. DESEMBER 96 Første hefte og areal i de forskjellige deler av landet. Bebodde øyer. Hussamlinger. /. Population et superficie des divisions administratives

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX (Statistique Officielle de la Norvege, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX (Statistique Officielle de la Norvege, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX (Statistique Officielle de la Norvege, série IX.) Rekke IX, Trykt 94: Nr. 4. Folketellingen desember 90: V. Folkemengden fordelt efter kjønn, alder og ekteskapelig

Detaljer

.04:Asa. t..,.,!.,..,.,ilf - 15i t 1,,,,:' 1, v. '111' Iiii 1 11. '' :i!.p..? l' TELE G RA FVE R K ET 1934-1935 UTGITT AV

.04:Asa. t..,.,!.,..,.,ilf - 15i t 1,,,,:' 1, v. '111' Iiii 1 11. '' :i!.p..? l' TELE G RA FVE R K ET 1934-1935 UTGITT AV NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 8..0:Asa. t..,.,!.,..,.,ilf i t,,,,:', v. '' Iiii '' :i!.p..? l' TELE G RA FVE R K ET 99 Statistique des telégraphes et des téléphones de I'Etat de Norvege pour l'annee

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 1945. Nr. 84. Forsikringsselskaper 1943. (Sociétés d'assurances.) - - 85. Norges fiskerier 194. Grandes

Detaljer

SAMOR DA ING AF DE NORDISKE LA DIS

SAMOR DA ING AF DE NORDISKE LA DIS SAMOR DA ING AF DE NORDISKE LA DIS LØNSTATISTIK BETÆNKNING AFGIVET AF DEN AF DE NORDISKE SOCIALMINISTERIER NEDSATTE EKSPERTKOMITE J. H. SCHULTZ A/S UNIVERSITETS-BOGTRYKKERI KOBENH AV N 1950 A MORDM NG

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) 4011IMMIIMMUNIMIMI Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 110. Fengselsstyrelsens årbok 1920. (Annuaire de l' Administration générale des

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk,, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvige, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk,, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvige, série IX.) Norges Offisielle Statistikk,, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvige, série IX.) Rekke IX. Trykt 93. Nr.. Folketellingen. desember 930: V. Folkemengden fordelt efter kjønn, alder og ekteskapelig

Detaljer

FAGS KO LE STATI STIK K

FAGS KO LE STATI STIK K NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. FAGS KO LE STATI STIK K 0- og - Écoles professionnelles UTGITT AV KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET Norges Offisielle Statistikk, rekke Xi. Norway's Official Statistics,

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER 1947 Nr. 1-3 STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ Monthly bulletin of the Central Bureau of Statistics of the Kingdom of Norway Bulletin Mensuel du Bureau Central de Statistique du

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1932: Nr. 174. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1929. (Rapport sur l'état sanitaire

Detaljer

STATISTISKE MELDINGER

STATISTISKE MELDINGER NR. 10, 1956 74. årgang STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of the Central Bureau of Statistics of Norway INNHOLD Sivil rettspleie 1955 305 Dyrevernnemndenes virksomhet i 1955 311 Lønnsstatistikk for

Detaljer

Norges Offisielle statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIL)

Norges Offisielle statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIL) Nrges Offisielle statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Nrvège, sée VIL) Trykt 9 Nr, 0. Fengselmstyrelsens årbk 90. (Ännuaire de radministrutin générale des p- - - - sns 90.). Flketellingen

Detaljer

BILOVERENSKOMSTEN 2006-2008. Overenskomst. mellom. NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NORGES BILBRANSJEFORBUND på den ene side og

BILOVERENSKOMSTEN 2006-2008. Overenskomst. mellom. NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NORGES BILBRANSJEFORBUND på den ene side og BILOVERENSKOMSTEN 2006-2008 Overenskomst mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NORGES BILBRANSJEFORBUND på den ene side og LANDSORGANISASJONEN I NORGE FELLESFORBUNDET på den annen side Gjelder fra 1.

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Tiende hefte Boligstatistikk Housing Statistics STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Disse

Detaljer