LØNNINGER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Gages et salaires.) UTGITT AV KRISTIANIA.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LØNNINGER 1920. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Gages et salaires.) UTGITT AV 1921. KRISTIANIA."

Transkript

1

2

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. LØNNINGER (Gages et salaires.) UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG &

4 Tidligere utkommet: Lønninger og levevilkår i Norge under verdenskrigen, se Norges Off. Statistikk, rekke VI, nr Lønninger 1919, se Norges Oft. Statistikk, rekke VI, nr. 157.

5 Innhold. Side Innledning 1* Tabell 1. Beregnet årslønn 1920 (statsfunksjonærer 1920/21) for enkelte hovedgrupper av arbeidere og funksjonærer 3 2. Gjennemsnittslønninger i endel byer april 1914 og sommeren Kristiania 1914, 1919 og Bergen Trondhjem Stavanger Drammen Gjennemsnittslonninger i endel herreder i april 1914 og april mai Gjennemsnittslønninger og arbeidspriser i skogbruket Månedshyrer 1914 og Timelønnens stigning for de kommunale arbeidere Lønninger ved byfolkeskolene august 1916 og Statsfunksjonærenes lønninger 1914/15, 1919/20 og 1920/ Middelfortjenesten ved nogen større veianlegg... 66

6 Table des matières. Pages. Introduction 1* Tableau 1. Gains annuels en 1920 (fonctionnaires de l'état de 1920/21) pour quelques groupes principaux des ouvriers et fonctionnaires 3-2. Moyenne des salaires dans certaines villes au mois d'avril 1914 et en été a. Moyenne des salaires à Christiania 1914, 1919 et Bergen.._ <: Trondhjem.._ Stavanger << : Drammen C dans certaines communes rurales au mois d'avril 1914 et aux mois d'avril et mai Moyenne des salaires et prix du travail dans la sylviculture Salaires maritimes 1914 et Salaires par heure des ouvriers municipaux, augmentation 1914 à Appointements dans les écoles primaires des villes 1915/16 et 1919/ _ 13. Appointements des fonctionnaires de l'état 1914/15, 1919/20 et 1920/ Moyenne des gains à quelques grandes entreprises de construction de routes 56

7 Lønninger Innledning. Lønsstatistikken i denne publikasjon er en direkte fortsettelse av lønnsstatistikken for Tabellene er denne gang stort sett de samme som tidligere, og opgavene er bygget på de samme kilder, nemlig for bygdene på kretssykekassenes opgaver og for byene på opgaver fra de offentlige arbeidskontorer. For arbeiderne i Statens skogvesen og anlegg og de kommunale arbeidere har man mottatt opgaver direkte fra vedkommende myndigheter. Hyreopgavene innsendes årlig til Byrået fra mønstringskontorene. Opg avene over statsfunksjonær- og lærerlønningene er hentet fra trykte kilder De lønnsopgaver som man har samlet er i mange retninger lite fullstendige. For enkelte klasser arbeidere og funksjonærer er dog materialet så fyldig at det må sies å kunne gi et nogenlunde pålitelig billede av lønnsnivået. For andre er materialet tynt. Dette gjelder først og fremst lønningene for fabrikkarbeidere og private funksjonærer, som man denne gang ikke har hatt anledning til å innhente oplysninger om direkte fra forretninger, fabrikker o. 1. Heller ikke har man opgaver for de kommunale funksjonærer. Om det enn må innrømmes at denne lønnsstatistikk i mange retninger er lite tilfredsstillende, må man dog anta at den stort sett gir et rigtig billede av utviklinge n. En ting må man være opmerksom på : Opgavene omfatter bare fastsatt time-, dag-, uke- eller månedslønn, ikke akkordfortjeneste, og vil derfor gi et ufullkomment 'billede av lønningsforholdene i de fag hvor akkordarbeide spiller større rolle. Denne lønnsstatistikk, som blev begynt i 1918, er ved siden av de opgayer som industristatistikken inneholder den eneste offisielle årlige lønngstatistikk i Norge. Byrået har i en årrekke innhentet og offentliggjort lønningsopgaver for hvert 5-år. Disse lønningsopgaver, som bygger på en slags enquêtemessig undersøkelse gjennem lensmenn og magistrater, er de eneste lønnsopgaver som kan føres tilbake i en lang årrekke, og de er fremdeles de eneste som omfatter alle de forskjellige deler av landet. I andre retninger er de mindre tilfredsstillende, og Byrået er opmerksom på at det er av overordentlig "stor betydning å få en mer uttømmende årlig lønnsstatistikk enn den man kan gi i denne publikasjon. 2

8 2* For å få et nogenlunde ensartet grunnlag for sammenligning av de forskjellige lønninger og stigningsprocenter har man i tabell 1 ført op årslønningene for en rekke stillinger. Disse er beregnet på grunnlag av opgayer over time-, dag-, uke- eller månedslønn. Der er regnet med 300 arbeidsdager eller 50 arbeidsuker i året, og man har i 1920 gått ut fra 8 timers arbeidsdag. Til og med 1919 er der regnet med 9 timers arbeidsdag. Dette gjør at stigningsprocentene for en rekke stillinger blir betydelig lavere for årslønningene enn for timelønningene. Særlig for bygningsarbeiderne er stigningsprocentene for tiden (og ) noget misvisende, da nedsettelsen av arbeidstiden til 8 timer i stor utstrekning fant sted i begynnelsen av 1919 og ikke som i beregningen forutsatt utelukkende i tiden efter april Opgavene gir uttrykk for at lønningene også er steget i tiden våren 1919 våren 1920,.men stigningen har i dette tidsrum vært langt ujevnere og også alt i alt mindre enn foregående år. Dette tyder både de beregnede årslønninger og de opgitte timelønninger på. Dog er forholdet forskjellig for menn og kvinner, og der er fag som har større og jevnere stigningsforhold i siste Ar enn tidligere. Som et eksempel på lønningenes stigning blandt byarbeiderne kan følgende gruppering av de 23 fagstillinger i Kristiania som er opført i tabell 3 tjene. Fagstillinger gruppert efter lønnssatsenes stigning i procenter: under 15 15/20 20/30 30/40 40/50 50/60 60/70 70/80 80/ /. 010 O/o /o /0 eh) /o Io Obo 0/0 og over 1918/ / For Kristiania viser altså stigningsprocenten for disse fag en langt større spredning i 1919/20 enn året forut. Midttallsprocenten var i 1918/19 ca. 60, i 1919/20 ca. 40. Nogen typisk stigningsprocent for siste år lar sig på grunnlag av opgavene i denne publikasjon vanskelig fastslå. Rent skjønnsmessig skulde man anta at den gjennemsnittlige lønnsstigning i siste år (1919/20) dreier sig om pct. mot pct. forrige år (1918/19). Lønningene for kvinner viser også. meget ujevne stigningsforhold, men tyder for øvrig på at kvinnene har opnå.dd noget større lønnsstigning enn mennene i siste år. Forrige år var forholdet det motsatte. Siden 1914 har lønningene i de fleste stillinger steget med mellem 200 og 300 pct. I flere fag har stigningen vært større, men endel stillinger, først og fremst blandt statsfunksjonærer, har mindre stigning. Man skal i korthet omtale særskilt lønninger og lønnsstigning for de viktigste grupper av arbeidere. Landbrukslønningene er gjennemgående gått op omkring 260 pct. siden en er størst for kvinnelige dagarbeidere og for gårds-

9 3 * gutter under 20 år. Gjennemsnittslønnen for de siste var sommerhalvåret 1920 ca. 100 kroner måneden ; i 1914 måtte de nøie sig med fjerdeparten. Den beregnede gjennemsnittslønn for faste gårdsarbeidere over 25 år er i samme tidsrum gått op fra kr til kr pr. måned; den gjennemsnittlige daglønn for almindelige landbruksarbeidere i husbondens kost lå i 1914 under 2'/2 krone og er i 1920 kommet op i over 8 kroner. Fra 1919 til 1920 steg ikke lønningene mer enn henimot 20 pct. for gårdsgutter og andre mannlige landbruksarbeidere; stigningen fra var vel dobbelt så stor. Lønnen for budeier og dagarbeidersker er gjennemgå.ende steget over 30 pct. siste år. Efter de opgaver over landbrukslønninger som er innsamlet og bearbeidet av «Selskapet for Norgos Vel» utgjorde gjennemsnittslønnen for hele driftsåret for tjenestegutter kr og for. tjenestejenter kr Tjenesteguttlønningene er efter disse opgaver steget med 24 pct. siste år og med 207 pct. fra , jentelønningene henholdsvis med 36 pct. og 203 pct. Skogsarbeiderlønningene er steget hoist ubetydelig i siste år, i flere distrikter er de endog gått ned. Dette gjelder dog ikke hugstprisen for favneved, som lå forholdsvis lavt i 1919 (på samme høide som i 1918) på grunn av de ekstraordinære hugst- og prisforhold de foregående år. Gjennemsnittsbetalingen for tømmer- og vedkjøring var temmelig nær den samme i som foregående vinter. Arbeidsprisene ved allslags skogsdrift overhodet er gjennemsnittlig steget med 250 pct. fra Den almindelige dagsfortjeneste for huggere lå i 1913/14 mellem 3 og 5 kroner i de fleste. distrikter, i mellem 12 og 16 kroner. For de store grupper av bygningsarbeidere i bygd og by viser opgavene en gjennemsnittlig beregnet årslønn i 1920 på vel 5000 kroner i byene og noget under 5000 kroner på landet. Forskjellen mellem by- og landsopgavene beror delsvis på at de siste blev innsamlet på forsommeren, men opgavene fra arbeidskontorene i byene først nogen måneder senere, efterat de viktigste voldgiftsdommer var falt. Gjennemsnittsstigningen for bygningsarbeiderne fra 1914 til 1920 kommer ikke meget over 200 pct. Man må imidlertid gjøre opmerksom på at opgavene for de fleste byers vedkommende kun viser tarifflønningene og for bygdenes vedkommende den sedvanlige daglønn for tømmermenn, murere og grovarbeidere. Da akkordarbeidet spiller en overveldende rolle i bygningsfagene nu i langt højere grad enn i 1914, og da akkordfortjenesten næsten alltid er en god del større enn tarifflønn og daglønn, viser altså våre opgaver utvilsomt noget for små tall både for timelønn, årslønn og lønnsstigning. Efter opgavene å dømme steg timelønningene for bygningsarbeiderne giennemgående pct. i og pct. i Årslønnens stigning blir noget mindre på grunn av overgangen til 8 timers dag.

10 4* Til sammenligning med Byråets opgaver hitsettes et utdrag av tabeller over den gjennemsnittlige daglønn for tømmermenn og gråstensmurere på landet, utarbeidet av «Selskapet for Norges Vel»: I sommerhalvåret _ I vinterhalvåret 1915/ / / / / / /20. _1919/ / / / /20. _1919/ /20. Pct. Pct. Pct. Pct. Gråstensmuring Tømmermannsarb Det er ikke tvilsomt at den daglige arbeidstids forkortelse for en stor del av arbeiderne har hatt vesentlig innflydelse på daglønnen, og at den gjennemsnittlige tim e lønnsstigning følgelig har vært noget større enn disse opgaver angir. Den almindelige ukelønn for kjørekarer i 1920 lå mellem 85 og 100 kr. i de fleste byer. Kjørerlønningene er gjennemsnittlig steget over 40 pct. i hvert av de siste år og er nu omtrent 4 ganger så høie som i De oplysninger man har i denne publikasjon om industriarbeidernes lønninger viser at de er steget ikke ubetydelig siden 1919 efter tariffbevegelsene og voldgiftsavgjørelsene i Som allerede nevnt er dog opgavene i denne publikasjon for ufullstendige til at man på grunnlag av dem kan uttale sig mer bestemt om det almindelige stigningsforhold for disse lønninger. Norsk Arbeidsgiverforening har beregnet lønnsstigningen (timefortjenesten) fra 1914 til mai 1920 (før voldgiftsdommene) til: pct. i eksportindustrien » - industrien i øvrig. 2.6» - håndverket. Norsk Jern- og Metallarbeiderforbunds statistikk viser fra oktober 1913 til januar 1920 en stigning i den gjennemsnittlige timefortjeneste av : 253 pct. for fagarbeidere 251»» spesialarbeidere 290» hjelpearbeidere. Ved voldgiftsdommen fastsattes for jern- og metallarbeidere et lønnstillegg av 40 øre pr. time. Man må dog være opmerksom på at ukelønnen (og årslønnen) på grunn av arbeidstidens forkortelse er steget mindre enn timelønnen. Også iår har Veidirektøren meddelt Byrået opgaver over fortjenesten ved Statens veianlegg.

11 5* Stiller man sammen middelfortjenesten ved de viktigste anlegg i 2net halvår 1913 med middelfortjenesten i 2net halvår 1919, finner vi en stigning på vel 280 pet. Voksne arbeidere. Middelfortjeneste 2net halvår net halvår Akkordfortjeneste pr. dag Daglønn Pct For å vise hvorledes lønningsforholdene ved Statens veianlegg har forandret sig fra 1918 til 1919 er samtlige veianlegg i de 2 år gruppert efter lønningenes høide i nedenstående tabell. Tabellen viser klart hvorledes lønningene i de fleste anlegg i 1919 samler sig om de høiere grupper. Midttallslønnen for anleggene i de to år er hevet med pct. Voksne arbeidere. Voksne arbeidere. Hest og kjører. Hest og kjører. Akkord. Daglonn. Akkord. Daglønn _ , Over I alt Fortjenesten ved de fleste jernbaneanlegg er steget ennu sterkere enn ved veianleggene. I de fleste anlegg har gjennemsnittslønningene steget med pct. i siste år. en fremgår for øvrig av folgende opgave meddelt av Statsbanenes Hovedstyre over den gjennemsnittlige timefortjeneste i 2net halvår 1913, 1918 og (Se tabellen næste side.) For de kommunale arbeidere i de fleste byer er forsørgelsestilleggene blitt sløifet i tiden våren 1919 våren Til gjengjeld er den faste lønn og dyrtidstilleggets grunnbidrag blitt hevet. Følgelig har de gifte arbeidere siste år opnådd betydelig mindre lønnsforbedring enn de ugifte; gjennemsnittsstigningen for de to grupper dreier sig om resp. 20 og 30 pct. I en rekke kommuner var stigningen betydelig over eller under den gjennemsnittlige, som det vil ses av opgavene i tabell 1 og tabell 11. Arsinntektene for de kommunale arbeidere er gjennemgå,ende steget mellem 200 og 300 pct.

12 Anlegg. Akkordarbeide Dagarbeide a-drammenbanens ombygning Sørlandsbanen Raum aban en Dovrebanen Trondhjems stasjonsarrangement Størenbanens ombygning Sunnan-Grongbanen. Bergens havnespor Pct Pct fra 1914 til I en enkelt by utgjør stigningen bare noget over 100 pct., i en annen kommer den over'325 pct. Lønnsforbedringen for de kommunale arbeidere har således vært meget forskjellig. I 1914 var 8 timers-dagen bare innført nogen få steder for de kommunale arbeidere (således i Stavanger og Haugesund); i flere kommuner blev der arbeidet 60 timer ukentlig. Da de almindelige, kommunearbeidere nu arbeider 8 timer overalt - og spesialarbeiderne ved elektrisitets- og gassverk i enkelte byer endog mindre -, er lønnspålegget pr. arbeidstime fra forholdsvis meget større for de fleste enn forøkelsen i dag- eller årslønnen. Hyrene steg meget raskt under krigen, særlig efter åpningen av den uinnskrenkede u-båtkrig i februar Våren 1918 lå hyrene for styrmenn, maskinister, stuerter og kokker omtrent 4 ganger så højt og for almindelige sjøfolk og maskinfolk omtrent 3 ganger så Mt som før krigen. Fra sank de fleste hyrer; særlig var nedgangen stor for styrmanns- og maskinistlønningene. I siste år var der opgang over hele linjen, for styrmenn, maskinister og byssefolk (stuerter, kokker og messegutter) var dog opgangen helt ubetydelig, men matros- og fyrbøterhyrene o. us. v. gikk i så sterkt op at de var betydelig højere våren 1920 enn i slutten av krigstiden og gjennemgå' ende over 4 ganger så høie som før krigen. I de 9 måneder som siden er gått er der blitt dårlige tider for skibsfarten med små frakter og stor ledighet. Som nevnt tyder opgavene på at kvinnelønningene gjennemgående er steget sterkere i siste år enn i foregående ; dog danner tjenestepikelønningene en undtagelse fra dette forhold. Den beregnede gjennemsnittlige månedslønn for piker over 25 år er nu kommet op i 68 kr. i byene (i kr.) og

13 7* 69 kr. på landet (i kr.). Alt i alt tyder opgavene på at den samlede lønnsstigning fra 1914 i det store og hele er minst like stor for de kvinnelige som for de mannlige arbeidere. Opg. avene over lærerlønninger i tabell 12 er nu ikke lenger aktuelle. I en rekke byer er der vedtatt lønnsforhøielser for lærerne efterat disse opgayer blev trykt, således i alle de fem største byer. Og ved stortingsbeslutning i disse dager (februar 1921) er samtlige lønninger ved by- og landsfolkeskolene vesentlig forhøjet. For de øvrige kommunale funksjonærer har man ingen opgaver. Norsk Byforbunds Centralstyre har under utarbeidelse en oversikt over de kommunale lønninger efter de siste reguleringer. Der er foretatt flere forandringer i statsfunksjonærenes lønninger i 1919 og I 1919 blev dyrtidstillegget forhøjet, og endel jernbanefunksjonærers lønninger blev regulert. en i lønn og dyrtidstillegg fra 1918/ /20 dreiet sig om ca. 15 pct. for de lavere funksjonærer, for 'de højere var stigningen mindre. Ved lønnsreguleringen av 1 juli 1920 blev den faste lønn satt betydelig op, idet en stor del av det tidligere dyrtidstillegg blev omgjort til faste,lønnstillegg. For enkelte grupper, særlig av de højere funksjonærer, blev inntektene effektivt bedret (inntil 25 pct.) ved denne regulering. For de fleste er vilkårene omtrent de samme i 1920/21 som de var i 1919/20. De jernbanefunksjonærer hvis lønn blev regulert i 1919 kom ikke med i den nye regulering, så der for dem ingen stigning er. I november 1920 fikk de et nytt alderstillegg ; dette er ikke tatt med i opgavene. Som det fremgår av tabell 13 er det meget få grupper av de lavere statsfunksjonærer som har opnådd en samlet inntektsstigning siden 1914 på 250 pct., selv om forsørgelsestillegg for kone og 2 barn regnes med. Man hitsetter et par eksempler på lønnsforhold og lønnsstigning for tallrikt representerte klasser av funksjonærer. Årslønn Årslønn /21 theregnet 1920/21 ibe- Årslønn dyr- regnet dyr- 1914/15. tidstilleggets tidstillegg For enslige For familier grunn- for 4 per- funk- på 4 perbidrag. soner. sjonærer. soner. Pct. Pct. Banevoktere, stasjonsbetjenter m. fl Postbud I Tollopsynsmenn I Lokomotivførere, banemestre m. fl Den halve sum av alderstillegg er medregnet.

14 8* I det store og hele er stigningen størst for de lavere inntektsgrupper og minst for de høieste. Men da man ved de siste almindelige reguleringer har lagt an på å bringe lønningene innen de forskjellige etater i rimeligere forhold til hverandre enn de var før, blir inntektsstigningen fra før krigen til nu yderst uensartet også for funksjonærer som den gang stod i samme lønnsklasser. For det store flertall av funksjonærer som i 1914/15 tjente under kr. er inntektene gjennemsnittlig gått op ca. 230 pct. for familier på 4 personer og 190 pct. for enslige. For dem som tjente mellem 2 og 3 tusen utgjør stigningen ca. 176 pct. for familier og ikke fullt 160 pct. for enslige. For inntektsgruppene kr. i 1914/16 er stigningen gjennemgående pct. når familietillegg regnes med ; for enslige blir lønnsstigningen pct. mindre. Her er ikke tatt hensyn til prestelønningene, som ikke blev regulert sammen med de øvrige, men først i begynnelsen av dette år (1921). Det ekstraordinære dyrtidstillegg som blev utbetalt ved overgangen til det nye lønnsregulativ er ikke regnet med i nogen av opgavene (se tabell 13, anm.). Fra verdenskrigens utbrudd til mars 1919 steg leveomkostningene her i landet ca. 158 pct., til mars 1920 var stigningen 188 pct., til juni: 202 pct. og til september 1920: 236 pct. Fra mars 1919 utgjorde stigningen: til mars 1920 ca. 12 pct., til juni ca. 17 pct. og til september 1920 ca. 30 pct. Efter opgavene å domme har den samlede lønnsstigning fra for de fleste store grupper av arbeidere m. v. vært omtrent like stor eller noget storre enn prisstigningen. Flere lønninger ligger dog betydelig efter (bl. a. en rekke statsfunksjonærlønninger). Omkring nyttår hadde vi for første gang på flere år en almindelig arbeidsledighet av nogen betydning. Arbeidsforholdene bedret sig vesentlig utover våren og forsommeren 1920, men fra august har de forverret sig. Der er nu i begynnelsen av 1921 ikke ubetydelig arbeidsledighet i de fleste brancher. Det Statistiske Centralbyrå, Kristiania februar Gunnar Jahn. Torleiv H. Toftdahl.

15 Tabeller.

16

17 3Lønninger Tabell 1. Beregnet årslønn 1920 (statsfunksjonærer ) for enkelte hovedgrupper av arbeidere og funksjonærer. Arslønn Kroner. Procent. Procent. A. Kun med kontant limn. Byarbeidere. (Jfr.:tabell 2. Tømmermenn og bygningssnekkere Murere Murarbeidere og murhåndlangere Malere Bakere Skomakere Skreddere Cementstøpere o. a. grunnarbeidere Kjørekarer Syersker på systuer Arbeidersker i vaskerier og strykerier Landsarbeidere. (Hr. tabell 8.) Tømmermenn og bygningssnekkere Murere Cementstøpere o. a. grunnarbeidere Sagbruksarbeidere (23) (23) (21) (30) (34) (33) (25) ' (31) (27) 223 Kommunale vannvesenarbeidere. (Jfr. tabell 11.) (Procenttallene i parentes gjelder ugifte arbeidere. 1) Kristiania.... Bergen Trondhjem Stavanger Drammen Fredrikshald Fredrikstad Hamar Skien Arendal Kristiansand Haugesund Alesund Tromso Aker Statsfunksjonærer, mannlige. (Jfr. tabell 13. Bare dyrtidstilleggets grunnbidrag er regnet med.) 4 Fyrassistenter Banevoktere, stasjonsbetjenter m. fl Jernbanetelegrafister, bremsere m. fl. Postbud I. (Brevbud o. I.) Baneformenn, sporskiftere m. fl (49) (31) (26) (20) (40) (47) (24) (14) (49) (39) (28) (17) (34) (25) (46) 205 Årslønn 1920/ / / / /

18 Lønninger 4 Tabell 1 (forts.). Beregnet årslønn 1920 (statsfunksjonærer 1920/21) for enkelte hovedgrupper av arbeidere og funksjonærer. Årslønn 1920/ / / /15, 1920/21. Vekstedsarbeidere I ved Statsbanene Tollopsynsmenn I Underkonduktører Pakkmestre og pengebrevbud Fyrvoktere III Tollassistenter Fengselsbetjenter (Kristiania, Bergen, Tr.hjem og Opstad). Stasjonsmestre VII Førsteassistenter i departementene m v.. Postekspeditører Overkonduktører, jernbanekontorister m. v.. Sekretærer II i departementene m. v Tollkontrollører i Kristiania Politifullmektiger (utenfor Kristiania) Stasjonsmestre III Telegrafbestyrere II Sekretærer I i departementene m. v.... En rekke byprester og sogneprester på landet (glennemsnitt) Byrachefer o. I.. Byrettsassessorer Sorenskrivere (gjennemsnitt) Professorer En rekke bysogneprester Overingeniører (fylkesingeniører) Oberster Ekspedisjonschefer, fagdirektører o. 1. i departementene Overingeniører m. fl. ved Statsbanene Fylkesmenn Riksadvokaten Høiesterettsjustitiarius 2 biskoper (gjennemsniti) Kroner Procent Procent Statsfunksjoncerer, kvinnelige. 4 Telefonistinner II ved a, Drammen og Tr.hjem telefonanlegg Assistenter II i departementene m. v Telegrafassistenter (kvinnelige assistenter ved telegraf og langlinjetelefon) Telegrafassistenter (telegrafistinner) 5 Lærerinner ved høiere almenskoler (gj.sn. ca.)

19 5Lønninger Tabell 1 (forts.). Beregnet årslonn 1920 (statsfunksjonærer 1920/21) for enkelte hovedgrupper av arbeidere og funksjonærer. Årslønn B. Med fritt ophold. Kroner. Procent. Procent. På dampskibe i utenriksk fart. (Jfr. tabell 10.) 6 - iste styrmenn nen styrmenn Båtsmenn Tømmermenn Matroser Lettaiatroser ste maskinister nen maskinister Fyrbøtere Kullempere Stuerter Kokker Tjenestepiker i byene. (Hr. tabell 2.) Alder : år Tjenestefolk på landet. (Jfr. tabell 8.) Gårdsgutter { år og faste gårds arbeidere Budeier A nure d tjenesteår jenter Året regnet = 50 arbeidsuker = 300 arbeidsdager. Byarbeidernes lønn gjelder sommeren 1920 (efter de nye tariffers ikrafttreden), landsarbeidernes gjelder våren 1920 (april mai). De kommunale arbeideres lønninger mai 2 Hovedsakelig tarifflønninger. Fortjenesten ved akkord adskillig høiere. 3 For bygningsarbeidere og sagbruksarbeidere er stigningsprocentene for årslønningene for tiden noget misvisende fordi man i 1919 har regnet med 9 timer pr. dag og i 1920 med 8 timer. Man har derfor i parentes opgitt stigningen under forutsetning av at 8 timersdagen alt var innført våren For en stor del av arbeidernes vedkommende var dette også tilfellet..1 Statsfunksjonærenes lønninger for budgetterminen 1920/21 efter det nye lønnsregulativ av 1 juli 1920 I årslønnen er her ikke medregnet forsørgelsestillegg kr. 300 for Iste forsørgede, kr. 200 for meste og kr. 120 for hver av de følgende. Angående årslønn for statsfunksjonærer, medregnet dyrtidstillegg og forsørgelsestillegg, se tabell Gruppen telegrafistinner er ophevet og dels henlagt til telegrafassistent og dels til telegrafekspeditør (se note 3 side 46) ; Gjennemsnittshyrer ved påmønstringen i en rekke byer i mai måned (i 1914 for de fleste i mars).

20 Lønninger 6 Tabell 2. Gjennemsnittslonninger i endel Lønningene gjelder aldersklassen Tømmermenn og bygningssnekkere. Nr. Pr. time. Pr. uke Kristiania 1. Bergen 2 Trondhjem 3 Stavanger 4 Drammen 5 Fredrikstad Sarpsborg Lillehammer Kongsberg Larvik Notodden 6. Skien Arendal.. Kristiansand Haugesund Ålesund 7 Kristiansund Narvik s. ca Pct. ca ca ca Pct. ea ca Gj.sn. for samtlige byer. bygdene** (Jfr. tabell 8) Se tabell 3 2 Se tabell 4. 3 Se tabell 5 4 Se tabell 6. Se tabell 7. Dessuten gullsmeder 1920 kr pr. time. kr for kvinner. 9 Renovasjonsarbeidere kr pr. time, elektrikere kr pr. time. * I almindelighet tarifflønninger for sommeren og hosten 1920 efter de nye tariffers ikrafttreden. Tjenestepikelønningene ningene for bygdene gjelder april- mai

21 7 Lønninger byer* april 1914 og sommeren år, hvis intet annet er sagt. Pr. time Murere. Pr. uke Pr. time. Murarbeidere og murhåndlangere Pr. uke Nr Pct ca Pct ca Pct ca Br , Pct ca Blikkenslagere 1920 kr pr. time. Hermetikkarbeidere (det samme som for Stavanger) kr pr. time for menn og gjelder april 1920 Ved utregningen av gjennemsnittslønn for byene er de enkelte lønnssatser veiet efter byenes folkemengde. ** Løn-

22 Lønninger 8 Tabell 2 (forts.). Gjennemsnittslonninger Lønningene gjelder aldersklasse Malere. Nr. Pr. time Pr. uke C Kr, Pct. Pct. Kristiania ' Bergen Trondhjem Stavanger Drammen Fredrikstad Sarpsborg Lillehammer Kongsberg Larvik Notodden " Skien Arendal Kristiansand Haugesund Ålesund Kristiansund )8 Nariik Gi.sn for samtlige byer c bygdene Se anmerkning *, side 6 og 7. 2 Vesentlig akkordarbeide. 3 Se anmerkning **, side 6 og 7

LØNNINGER 1930. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 147. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. (Gages et salaires.

LØNNINGER 1930. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 147. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. (Gages et salaires. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 147. LØNNINGER (Gages et salaires.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1931. Tidligere utkommet: Lønninger og levevilkår

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Nr. 1-1 se omslaget på verker trykt i året 1926. Trykt 1927: 11. Norges Brandkasse 1923-1925. (Statistique

Detaljer

LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO.

LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. LØNNINGER 1925-1926. (Gages et salaires.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. 1927 Tidligere utkommet: Lønninger

Detaljer

(Statistique Officielle de la Norvège, série

(Statistique Officielle de la Norvège, série Nrges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Nrvège, série Trykt 1923: Nr. 71. Sinnssykeasylenes virksmhet 1919. (Hspices d'aliénés. 72. Flkemengdens bevegelse 1919. (Muvement

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Rekke X. Trykt 1943: Nr. 5 Sinnssykeasylenes virksomhet 1940. (Statistique des hospices d'aliénés.) 5 De spedalske

Detaljer

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 92. ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET Driftsåret 1928-1929 (Salaires des ouvriers agricoles 1928-1929) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

TVISTESAKER INNKOMMET

TVISTESAKER INNKOMMET TVISTESAKER INNKOMMET 2004-2008 Alstahaug 71 53 40 63 67 Alta 1 64 51 58 72 60 Asker og Bærum 604 551 523 555 496 Aust-Agder 1 194 185 192 212 261 Aust-Telemark 79 52 Bergen byfogdembete 95 84 Bergen 3

Detaljer

(Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

(Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 1922: Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformynderiene 1917 og

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 1944. Nr. 70. Forsikringsselskaper 1942. (Sociétés d'assurances.) 71. Norges handel 1942. (Commerce.)

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

NORGES POSTVESEN 1 9 2 5. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 197. DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI OG FISKERI. OSLO. POSTSTYRET.

NORGES POSTVESEN 1 9 2 5. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 197. DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI OG FISKERI. OSLO. POSTSTYRET. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 97. NORGES POSTVESEN 9 2 5. (Statistique postale pour l'année 925.) Utgitt av DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI OG FISKERI. POSTSTYRET. OSLO. I KOMMISJON HOS

Detaljer

(Statistique Officielle de la Norvège, série

(Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série Trykt 1922: Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformynderiene 1917 og 1918.

Detaljer

Årsstatistikk 2009 NBBL

Årsstatistikk 2009 NBBL Årsstatistikk 2009 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, VIII.. Folketellingen i Norge desember 0. Tredje hefte. Folkemengden fordelt efter ) kjønn, alder og ekteskapelig stilling, ) livsstilling og ) fødested i de enkelte herreder

Detaljer

MERKNADER TIL KART OG TABELLER

MERKNADER TIL KART OG TABELLER MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tilbake ende tall - Prognoser" legger Statistisk Sentralbyrå fram de viktigste resultater fra Folketellingen 960 for hver enkelt kommune. I

Detaljer

STATISTISKE MELDINGER

STATISTISKE MELDINGER NR. 10, 1956 74. årgang STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of the Central Bureau of Statistics of Norway INNHOLD Sivil rettspleie 1955 305 Dyrevernnemndenes virksomhet i 1955 311 Lønnsstatistikk for

Detaljer

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden..

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. - 21 - Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. Det er en almindelig lov for folkemengdens bevegelse i vort land, at den beveger sig fra s. til n. og fra v. til ø. eller rettere fra

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968.

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. HISTORISK OVERSIKT OMØ SKATTESATSER FRAM TIL 1968 Side Innhol d I. Inntekts- og formuesskatter, personlige skattytere II. Trygder 1. Formuesskatt til staten i 2. Formuesskatt

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7. Oslo, 9. november 1966 Nr. 4-6 - 7. årgang INNHOLD Volum- og prisindekser for utenrikshandelen i 3. kvartal 1966 Ordretilgangen i 3. kvartal 1966 og ordrereserven pr. 30. september 1966 Detaljomsetningen

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Norway's Official Statistics, serie XI

Norway's Official Statistics, serie XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, serie XI Rekke XI Try kt Nr. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene Medical statistical report 0 Skattestatistikk - Tax statistics

Detaljer

Årsstatistikk 2010 NBBL

Årsstatistikk 2010 NBBL Årsstatistikk 2010 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI

Norway's Official Statistics, series XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt Nr. Forsikringsselskaper Sociétés d'assurances Kriminalstatistikk Criminal statistics Folkemengden i herreder

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

HUSHOLDNINGSREGNSKAP. Sept. 1918 sept. 1919. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, VII. 13. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. KRISTIANIA,

HUSHOLDNINGSREGNSKAP. Sept. 1918 sept. 1919. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, VII. 13. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. KRISTIANIA, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, VII 13 HUSHOLDNINGSREGNSKAP Sept 1918 sept 1919 (Budgets de familles de sept 1918 à sept 1919) UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ KRISTIANIA, I KOMMISJON HOS H ASCHEHOUG

Detaljer

Næringsanalyse Hallingdal

Næringsanalyse Hallingdal Næringsanalyse Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 11/2008 Fylkesanalyser: Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Nord-Trøndelag

Detaljer

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O.

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. HUSHOLDNINGSREGNSKAP 1927-1928. (Budgets de familles 1927-1928.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1929. Tidligere

Detaljer

xja 11 Nei 3 1 JA N Iskutlti an; T Formåi /3 Søker E-postadresse Tidligere utbetalt Er hele prosjektet gjennomføn ved denne utbetalingen?

xja 11 Nei 3 1 JA N Iskutlti an; T Formåi /3 Søker E-postadresse Tidligere utbetalt Er hele prosjektet gjennomføn ved denne utbetalingen? Iskutlti Søker Tela/ tlg Mobiltelefon Postnr. ^ Poststed E-postadresse Se tilskuddsbrevet / _ I Prosjektnavn Saksnummer 7oo TilskudQkbeløp Kodtnader oppgitt i tilskuddsbrev K4tlnaderRied søknad om utbetaling

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter, Vitenskapelige høgskoler, Statlige og private høgskoler Deres ref. Vår ref. 12/24 Dato 31.0.12 Revidert nasjonalbudsjett 12 - Foreløpig tildelingsbrev

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

KAPITTEL V. En oppfølging av en årgang ugifte mødre over en 10-års periode

KAPITTEL V. En oppfølging av en årgang ugifte mødre over en 10-års periode KAPITTEL V En oppfølging av en årgang ugifte mødre over en 10-års periode ANALYSE OG BESKRIVELSE Vi har tidligere sett at det I de senere år i Norge hvert år er blitt født omkring et par tusen barn utenfor

Detaljer

Kunnskapsgave som takk: Utdrag fra hele Kommune- Norges facebookrapport - høsten 2013

Kunnskapsgave som takk: Utdrag fra hele Kommune- Norges facebookrapport - høsten 2013 Kunnskapsgave som takk: Utdrag fra hele Kommune- Norges facebookrapport - høsten 2013 Du mottar denne rapporten som takk for at du har besvart forundersøkelsen til Sosiale kommuner - høstens store undersøkelse.

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, VII. 145. 1923. (Entremise publique et arbitrage. Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. KRISTIANIA.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, VII. 145. 1923. (Entremise publique et arbitrage. Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. KRISTIANIA. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, VII. 45. Megling og voldgift. Tariffavtaler og arbeidskonflikter. 9. (Entremise publique et arbitrage. Conventions collectives et conflits du travail en 9.) Utgitt av DET

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no ÅRSSTATISTIKK 2014 Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSSTATISTIKK 2014 FOR DOMSTOLENE I FØRSTEINSTANS 3 Sivile saker 2010-2014 4 Tvistesaker

Detaljer

http://www.edd.uio.no/perl/ikos/boksok.cgi

http://www.edd.uio.no/perl/ikos/boksok.cgi Side 1 av 5 Om svartebøkene Tilbakemelding Forsiden Sagn Prosesser Fellessøk Søk etter enkeltoppskrifter. Klikk på en knapp for å se innholdsfortegnelse eller hele boken samlet som faksimile. Klikk på

Detaljer

3-feb S NRK avd Vestfold Vestfold x. 9-feb L NRK avd Bergen Bergen x Uts 1 10-feb S Ølensutstillingen 9-10.feb Ølen x. 23-feb L NKK Hamar x x x

3-feb S NRK avd Vestfold Vestfold x. 9-feb L NRK avd Bergen Bergen x Uts 1 10-feb S Ølensutstillingen 9-10.feb Ølen x. 23-feb L NKK Hamar x x x TERMINLISTE 2013 Dato Ukedag Arrangør Sted Utst. Lyd. Ag Jakt Spor 01.01-30.06 NRK avd Bergen Bergen x Bevegelig 01.01-30.06 NRK avd Sunnmøre Bergen x Bevegelig 3-feb S NRK avd Vestfold Vestfold x 9-feb

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER 86.M.08 TI LOJENGELIGHET 7034 TRONDHEIM NTH 11 E: (07) 59 49 2 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Pressemelding 3. desember 2012

Pressemelding 3. desember 2012 Pressemelding 3. desember 2012 I november i år ble det registrert 12,4 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i november i fjor. I løpet av årets elleve første måneder ble det registrert 12,5

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

Uttalelse angående jernokeren i "Det døde hav" pr. Skorovas

Uttalelse angående jernokeren i Det døde hav pr. Skorovas /2 6921 ElkemSkorovasAS ' /". & (*4P41'4($:';.; ElkemSkorovasAS Uttalelse angående jernokeren i "Det døde hav" pr. Skorovas Steinar 14fitrtZke«. Namsskogan 4:ske l lord-trøndelag 18242 000 kartbtad ; ;

Detaljer

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen over mikrofilmer i Riksarkivet ########## Utvalg: fra HF -0001 til HF -9999 Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen Filmnr Format Lnr Område Kilde Arkivref Periode

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI UNDERVISNINGSSTATISTIKK (ALMENDANNENDE SKOLER, FAG- OG YRKESSKOLER, UNIVERSITET OG HØGSKO! ER) - Statistics on Education - STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

voldgift. Tariffavtaler og

voldgift. Tariffavtaler og NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 77. Megling og arbeidskonflikter voldgift. Tariffavtaler og (Entremise publique et arbitrage. Conventions collectives et conflits du travail en 94.) Utgitt av DET STATISTISKE

Detaljer

ARBEIDSMÄRKE DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. SIVENDE 11.1.111ING. KRISTIANIA. kommission HOS II. A SCH E G C O. Pris kr. 1.00. DU ROYAUME DE NOR1EGE.

ARBEIDSMÄRKE DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. SIVENDE 11.1.111ING. KRISTIANIA. kommission HOS II. A SCH E G C O. Pris kr. 1.00. DU ROYAUME DE NOR1EGE. ARBEIDSMÄRKE UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. BULLETIN In - TI?A VAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOREGE.) SIVENDE..ING., SEPTIEME ANNEE.) 909 KRISTIANIA. kommission HOS II. A

Detaljer

NORGES POSTVESEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 10. DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI

NORGES POSTVESEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 10. DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 0. NORGES POSTVESEN (Statistique postale pour l'année ) Utgitt av DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI POSTSTYRET OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD. Volum- og prisindekser for utenrikshandelen

1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD. Volum- og prisindekser for utenrikshandelen 1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD Opplagsstatistikk pr. 29. februar 1960 Utenriksregnskap for januar 1959 og 1960 Volum- og prisindekser for utenrikshandelen Industriproduksjonen i januar 1960 Tillegg til

Detaljer

FELLESFOBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2012

FELLESFOBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2012 FELLESFOBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2012 Overlevert 27.mars 2012 klokken 10.00 FELLESFORBUNDETS FORHANDLINGSUTVALG Clas Delp Tore Skjelstadaune Elin Karlsen Djevat Hisenaj Torunn Ægisdottir

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NEDRE EIKER 0625 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NEDRE EIKER 0625 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 90 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NEDRE EIKER 025 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall -

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STEIGEN 1848 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STEIGEN 1848 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STEIGEN 1848 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellin.resultater - Tilbake ende tall - Prognoser"

Detaljer

Medlemsstatistikk 2004

Medlemsstatistikk 2004 2004 Medlemsstatistikk Hovedtall 2004 2003 2004 Antall registrerte 21 213 20 970-1,15 % Antall betalende 21 421 21 425 0,02 % Antall bet under 26 år 17 011 17 193 1,07 % Dekningsgrad i befolkninge 1,93

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Uttak nr El og IT Fagforbundet Fellsorg - FO Musikernes fellesorg Skolenes Landsforbund SUM LOK Presteforening. Akademikerforb. Utdanningsforb. Sykepleierforbundet Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegåendd tall Prognoser STORFJORD 1939 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegåendd tall Prognoser STORFJORD 1939 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 190 Tellingsresultater Tilbakegåendd tall Prognoser STORFJORD 1939 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "T llingsresultater - Tilbake ende tall - Prognoser"

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

Norges Offisielle Statistik, rekke XI.

Norges Offisielle Statistik, rekke XI. Norges Offisielle Statistik, rekke XI. Norway's Official Statinent,,reries XI. XI. Trykt 9,, Nr.9. økonomisk utsyn over året 9. Economic survey. - 0. Kommunevalgene og ordførervalgene 9. Elections in the

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. orges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la orvége, série X.) Rekke X. Trykt 97. r.. Kriminalstatistikk 9 og 9. (Statistique de la criminalité.). Statistiskøkonomisk oversikt over

Detaljer

For bruksundersøkelsen for studenter og skoleungdom 1967

For bruksundersøkelsen for studenter og skoleungdom 1967 RAPPORT FRA KONTORET FOR INTERVJUUNDERSÜKELSER Nr. 2 For bruksundersøkelsen for studenter og skoleungdom 967 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO Rapport fra Kontoret for intervjuundersokelser Nr. 2 FORBRUKSUNDERSØKELSEN

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no ÅRSSTATISTIKK 2015 Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSSTATISTIKK 2015 FOR DOMSTOLENE I FØRSTEINSTANS 3 Sivile saker 2011-2015 4 Tvistesaker

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VII.) Trykt 94: Nr. 0. Fengselsstyrelsens årbok 90. (Annuaire de l'administration generate des prisons 90.). Folketellingen

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri. a v. Nils Bakke og Ib Thomsen

Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri. a v. Nils Bakke og Ib Thomsen O 67/6 Oslo, 4. november 967 Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri a v Nils Bakke og b Thomsen NNOLD Side. nnledning.000000000000000_00

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

STATISTIKK FOR MÅLEVIRKSOMHETEN

STATISTIKK FOR MÅLEVIRKSOMHETEN - 1 - STATISTIKK FOR MÅLEVIRKSOMHETEN 2013 NB: Alle timefortjenester er før eventuelt trekk av målegebyr Passord dokumentbeskyttelse: MÅLESTATISTIKK ALLE BYGGFAG - 1. HALVÅR 2013 Målesum i kroner

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série Trykt 19: Nr. 110. Fengselsstyrelsens årbok 190. (Annuaire de l'administration générale des prisons 190.) 111. Folketellingen

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvége, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvége, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvége, série IX.) Trykt 934: Rekke IX. Nr. 24. Folketellingen. desember 930: V. Folkemengden fordelt efter kjønn, alder og ekteskapelig

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. Vil.. Folketellingen i Norge desember 0. Syvende hefte. Boligstatistikk. Byer. (Recensement du er décembre 0 : VII. Statistique d'habitation. Villes.) Utgitt av Det Statistiske

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009 RAPPORT NR. 2 2009 Juli 2009 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

Virke og Parat kom torsdag 5. juni 2014 til enighet i forhandlingene om vårens tariffoppgjør.

Virke og Parat kom torsdag 5. juni 2014 til enighet i forhandlingene om vårens tariffoppgjør. Nr: 27/2014/KH Dato: 06.06.2014 Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av Verkstedoverenskomsten ENIGHET I FORHANDLINGENE MELLOM VIRKE OG PARAT OM VERKSTEDOVERENSKOMSTEN Virke og Parat kom torsdag 5.

Detaljer

BJØRN SVERRE HOL HAUGEN (RED) NORSK BUNADLEKSIKON ALLE BUNADER OG SAMISKE FOLKEDRAKTER UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRAL3IBLIOTHEK -

BJØRN SVERRE HOL HAUGEN (RED) NORSK BUNADLEKSIKON ALLE BUNADER OG SAMISKE FOLKEDRAKTER UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRAL3IBLIOTHEK - BJØRN SVERRE HOL HAUGEN (RED) NORSK BUNADLEKSIKON ALLE BUNADER OG SAMISKE FOLKEDRAKTER UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRAL3IBLIOTHEK - OYPPTELEN DAMM FAKTUM INNHOLD Forord 10 Kvinnebunad fra Vallset

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER. I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

2. Inntektsgivende arbeid

2. Inntektsgivende arbeid Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010 arbeid 2. arbeid På arbeidet en halvtime mer Den tiden befolkningen generelt har brukt til inntektsgivende arbeid, inkludert arbeidsreiser, har endret seg lite fra 1980

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VTI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VTI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VTI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 1922: Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformynderiene 1917

Detaljer

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41.

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41. , å _:,_.a x..i» \..v».. ikl.r...a A, f. a..4 h 4. m.41..t I A AA AVFALISROI m 15-3"- Icaatoumon I2,7m= AA o m 'n G 4.. 195.3!!! o f 8_ E I BBS E m H arrexksnvsnxs sum! 9,3,": i (783 i. ij I i- -.to F

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av tingretter og jordskifteretter

Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av tingretter og jordskifteretter Dato 28.3.2014 Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av er og jordskifteretter 1. Sammenslåinger 1.1 Førsteinstansdomstolene i de alminnelige domstolene Dagens førsteinstansdomstoler

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

KAPITTEL IV. Antallet og fordelingen av ugifte mødre

KAPITTEL IV. Antallet og fordelingen av ugifte mødre KAPITTEL IV Antallet og fordelingen av ugifte mødre ANTALLET AV UGIFTE MØDRE Ser vi på Sosialdepartementets lovforslag om morsog enketrygd, av 28. desember 1962, legger vi merke til at det totale antall

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer