LØNNINGER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO."

Transkript

1

2

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. LØNNINGER (Gages et salaires.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. 1927

4 Tidligere utkommet: Lønninger og levevilkår i Norge under verdenskrigen, se Norges Off. Statistikk, rekke VI, nr Lønninger 1919, se Norges Off. Statistikk, rekke VI, nr Lønninger 192, se Norges ofr. Statistikk, rekke VII, nr. 9. Arbeidslønninger 192 og 1921, se Norges Off. Statistikk, rekke VII, nr. 44. Lønninger 1922, se Norges Off. Statistikk, rekke VII, nr. 82. Lønninger 1923, se Norges Off. Statistikk, rekke VII, nr Lønninger 1924, se Norges Off. Statistikk, rekke VII, nr Se også Statistiske Meddelelser, nr

5 Innhold. Side Innledning 1 Tabell 1. Gjennemsnittslønninger (ekskl. akkord) i en del byer i oktober 1924 og 1925 og juli Gjennemsnittslønninger (ekskl, akkord) i de større byer i oktober 1924 og 1925 og juli Gjennemsnittsfortjeneste (akkord medregnet) i en del viktigere industrigrener Timelønninger for kommunale arbeidere i og i en rekke større kommuner Månedshyrer i oktober 1921 og 1925 og juni Private funksjonærers lønninger 1921 og I. Banker og forsikringsselskap. 31 II. Industriforetagender. 32 III. Engrosforretninger av alle slags, skibsrederier m. v. i de største byer 33

6 Table des matières. Pages. Introduction 1 Tableau 1. Moyenne des salaires (exclusivement salaire pour travail à, la pièce) dans certaines villes en octobre 1924 et 1925 et en juillet Moyenne des salaires (exclusivement salaires pour travail à. la pièce). dans les grandes villes en octobre 1924 et 1925 et en juillet Moyenne des gains (inclusivement salaires pour travail la pièce) dans quelques industries importantes , Salaires par heure des ouvriers municipaux et Salaires mensuels des marins en octobre 1924 et 1925 et en juin Appointements des fonctionnaires privés 1921 et I. Banques et sociétés,d'assurance 31 II. Établissements industriels 32 III. Sociétés de commerce de gros, sociétés d'armateurs dans les grandes villes

7 Lønninger Denne lønnsoversikt er en fortsettelse av de årlige publikasjoner over lønninger som Byrået har utgitt fra For 1925 er der bare gitt en kort oversikt i Statistiske Meddelelser. Man vil derfor komme litt nøiere inn på lønnsbevegelsen både i 1925 og 1926 i denne oversikt. Byråets lønnsstatistikk har samme omfang som for. Det bemerkes at man har latt tabellen over lønningene ved byfolkeskolen gå ut, da der ikke er nogen endringer av betydning i lønningene fra Som et tillegg til statistikken for tar har man tatt inn tre tabeller over lønninger for private funksjonærer. Opgavene til disse tabeller blev innsamlet av Byrået efter opfordring av den departementale lønnskomité. Til belysning av lønnsbevegelsen fra 1924 av skal vi først ganske kort nevne hovedresultatene av tarifforhandlingene i 1924 til For en rekke fag var tariffene i 1924 inngått med følgende bestemmelse om indeksregulering: Hvis en sammenligning mellem prisforholdene ved overenskomstens vedtagelse og i januar 1926 viser at disse har undergått en vesentlig forandring, kan en av partene (arbeiderne i tilfelle av stigning og arbeidsgiverne i tilfelle av synkning) kreve forandringer i lønningene. Ifall der ved forhandling herom ikke opnås enighet, kan overenskomsten opsies til utløp 31 mars 1925 med 1 måneds varsel. Med vesentlig forandring forstås en forandring på mer enn 6 pet." Da leveomkostningene steg betydelig fra våren og sommeren 1924 til januar 1925, blev de tariffer som hadde regulering våren 1926 revidert i henhold til nevnte indeksbestemmelse, med det resultat at lønnsstigningen kom til å dreie sig om 15 øre timen for voksne menn og 8-9 ore for kvinner, d. v. s. ca. 8 pct. Allerede fra våren 1925 begynte imidlertid prisene atter å falle. Av de tariffer soin kom op til revisjon om høsten blev papirindustriens og sagbruksindustriens prolongert. For den elektrokjemiske industri blev der gitt et mindre lønnstillegg og for transportfaget en ubetydelig lønnsreduksjon med betinget indeksregulering i juni Leveomkostningene fortsatte å falle høsten 1925 og vinteren Indekstallet for mars 1926 var bare 225 mot 271 i mars måned Vårens tariffopgjør kom som følge herav til å vise en betydelig lønnsreduksjon. For

8 2 jernindustrien, skotøiindustrien, bergverksindustrien og tekstilindustrien blev bestemt : 1) at det generelle lønnstillegg av 15 øre timen for mannlige arbeidere, forholdsvis mindre for kvinner og gutter, som blev lagt på i 1925, skulde falle bort, og 2) at de således reduserte lønninger skulde yderligere reduseres med 1 pct. Lønnsnedgangen kom derved gjennemgående til å dreie sig om 17 pct., svarende til det stedfunne prisfall, i bergverksindustrien dog noget mindre. Reduksjonen i bygningsfagene blev bestemt på en annen måte og var noget mindre. Den dreiet sig om 12 à 13 pct. For tømmermenn og bygningssnekkere gikk normalsatsene ned fra kr. 1.9 til kr pr. time, for murere fra kr. 2. til kr. 1.73, for murhåndlangere fra kr til kr Disse satser blev fastsatt for 2 år med betinget indeksregulering i 1927, overensstemmende med forandringene i indekstallet inntil januar De øvrige lønnsrevisjoner våren og forsommeren 1926 korn til å lede til en lignende reduksjon. I skredderfaget var reduksjonen 14 A, 15 pct., i bakerfaget pct. I transportfaget blev lønningene i henhold til indeksbestemmelsen redusert med 9.8 pct. Da leveomkostningene i løpet av sommeren og høsten 1926 holdt sig nogenlunde stabile, blev de senere foretatte lønnsrevisjoner nogenlunde overensstemmende med de første. Det almindeligste har vært fra pct. reduksjon, undertiden noget mindre. Denne korte gjennemgåelse av tariffbevegelsen 1924 til 1926 viser at lønningene til utpå høsten 1925 hadde en stigende tendens, og at de senere er falt. De lønnsopgaver som tabellene i denne publikasjon inneholder skulde med støtte av andre opgaver gi nogen holdepunkter til nærmere å forstå den almindelige lønnsbevegelse i disse 2 år. Som nevnt i de tidligere utgaver av Lønninger" er opgavene dessverre ikke ensartede og fullstendige. De fleste opgaver i tabell 1 og 2 skriver sig fra de offentlige arbeidskontorer. I normallønnsfagene har man for de byer hvor der er tariffestede lønnsforhold som regel fått opgitt tarifflønnen. Derfor vil bevegelsen i gjennemsnittslønnen for samtlige byer i disse fag slutte sig nær til tariffbevegelsen. I andre fag, hvor den sedvanlige timelønn er opgitt, blir bevegelsen mindre ensartet. Tabell 3 bygger på opgaver over fortjeneste i en del større industrigrener. Som et utgangspunkt for bedømmelsen av lønnsbevegelsen har man stillet sammen følgende tabell :

9 Lønnsbevegelsen 1924 til 1926 i håndverk, industri og transport. Fag. Pct. stigning (+) eller fall ( Fag. Pct. stigning (-I-) eller fall ( ) I. Gjennemsnittlige timeeller ukelønninger ifølge tabell 1. III. Time-eller dagsfortj. i en del større industrigrener ifølge tabell 3. Tømmermenn og byg- Papirindustri ningssnekkere Sagbruksindustri., Murere ; Mekanisk industri : Murhåndlangere Fagarbeidere F Malere :- 9.1 Hjelpearbeidere Cementstøpere o. a. an- Bergverksindustri leggsarbeidere : Kjørekarer -I Chauffører s IV. Månedshyrer for Bakere sjøfolk ifølge Skomakere.-1--, tabell 5. Skreddere F : Båtsmenn i : Tømmermenn --:-.9 --:- 9.5 II. Gjennemsnittlige Matroser +.5 -: time- eller ukelønninger Lettmatroser --f * ifølge tabell 2. Jungmenn : Fagarb. ved mek. verkst : Dekksgutter - -f- 12. Hjelpearb F : Stuerter --: Barberer -I Kokker --: Bokbindere : Donkeymenn Bryggeriarbeidere... -f Fyrbøtere -! Skofabrikkarbeidere.. -I :- 2.3 Kullempere : Have- og gartnerarb : Det procentvise nedslag i den mekaniske industri er ikke opfort, da vedkommende opgave i tabell 3 kun gjelder et meget kort tidsrum. For bergverksindustrien mangler opgave over fortjenesten efter nedslaget. Oversikten viser at der innen håndverk og industri fra hyppigst var en lønnsstigning på mellem 4 og 8 pct., for en del faggrupper mere. Fra var derimot det almindelige et lønnsfall på mellem 1 og 14 pct.; for enkelte viktige industrigrupper var fallet adskillig større, fra 14 op til 2 pct. Merkes må dog at når fallet for skofabrikkarbeiderne ifølge tabellen er så stort som vel 2 pct., mens nedslaget ifølge det foran anførte om tariffbevegelsen bare skulde ha dreiet sig om ca. 17 pct., kan dette muligens

10 henge sammen dermed at tabellen her bare bygger på opgaver fra de 6 største byer. De grupper av landtransportarbeidere vi har opgaver for viser en ubetydelig lønnsstigning (opgaver for 1925 f ø r tariffrevisjonen) og et fall på mellem 8 og 1 pet. fra Merkes kan at fortjenesten i sagbruksindustrien ifølge vedkommende arbeidsgiverforenings statistikk er steget 2.9 pet. fra 1924 til 1925, uaktet der som foran nevnt --- ingen forandring forelå i tariffen ; lønningene for 1925 gjelder nemlig likesåvel som opgavene for november 1924 en og samme tariffperiode. Lønningene for sjøfolk i Europafart, tabell 5, viser fra liten forandring. Det almindelige var et fall fra -1 pet. De nye tariffer i juli 1925 fastsatte prolongasjon av lønningene til 31 mars 1926, mens den nu gjeldende tariff av 15 mai 1926 medførte en lønnsreduksjon på gjennemsnittlig ca. 1 pct. Dette stemmer godt med foranstående tabell, hvorefter der fra 1925 til 1926 i almindelighet forelå et fall på mellem 6 og 1 pct. De kommunale arbeideres lønninger (tabell 4) viser i 12 av de 22 byer som er tatt med i tabellene stigning fra 1924 til 1925; i de fleste av disse var stigningen mellem 5 og 1 pet. I de øvrige 1 byer var lønnssatsene gjennemgående uforandret. Fra 1925 til 1926 var der nedgang i lønningene i 13 byer. Nedgangen var temmelig uensartet. I de fleste byer gikk satsene ned under.nivået i 1924, i enkelte byer bare til dette. Det almindelige var en ned gang på mellem 9 og 15 pct., enkelte steder noget mindre. I 5 byer holdt samtlige lønnssatser sig uforandret i de 3 år I omstående tabell gis et utdrag av lønnsoversiktene kvartalsvis for en del av Statens anleggsarbeidere for 1924 og 1925 og iste halvår 1926' For årene 1924 og 1925 skal man henvise til den fullstendige oversikt i Statistiske Meddelelser nr. 5 for Disse lønninger bygger på regnskap over utbetalt lønn og arbeidstid og gjelder således den faktiske gjennemsnittsfortjeneste. Likesom de fleste andre lønninger viser også disse gjennemgående nogen stigning fra 1924 til Når undtas telegrafvesenets lønninger, som er mere ujevne, nås høidepunktet i 3dje kvartal I 4de kvartal var nedgangen begynt. Denne fortsatte i de to første kvartaler I 1919 foretok Byrået efter anmodning av Statens lønnskomité en undersøkelse angående private funksjonærers lønningsforhold i april 1914 og Der kom inn opgaver fra ca, 2 større banker, forsikringsselskap, industribedrifter og forretninger. Materialet er offentliggjort i Lønninger 1919". På foranledning av Den departementale lønnskomité", som hadde bruk for en orientering i hvordan lønningene stillet sig i privat virksomhet for bedriftsledere og funksjonærer, innsamlet Byrået i juni 1926 på nytt opgayer fra en rekke private bedrifter angående funksjonærenes lønninger.

11 Lønninger kvartalsvis. Timelønn. Akkordarb iste kvartal net dje de 1.99 De norske Statsbaner. Dagarb. Dagarb. II Telegrafvesenet Dagarb Akkord. Veivesenet Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet. Akkordarb. Akkordarb iste 2net 3dje 4de kvartal iste kvartal. 2net I, Disse lønninger gjelder samtlige statsveianlegg, mens de foregående gjaldt 9 representative anlegg. Byrået henvendte sig til i alt 34 banker, forsikringsselskap, industribedrifter, engrosforretninger, skibsrederier etc. Da komiteen var blitt pålagt å gi sin innstilling så hurtig som mulig, måtte Byrået foreta den ønskede undersøkelse på meget kort tid. For å opnå å få svar hurtigst mulig måtte spørreskjemaet gis en meget knapp form. Man bad kun om opgaver fra hver enkelt funksjönær fra de høieste til de laveste over : 1) lønnen (inkl. dyrtidstillegg) i april 1921 og 1926, 2) utbetalt tantième og gratialer i årene 192 og 1925 og 3) verdien av fritt hus, lys og brensel i 192 og Der blev anført at lønningene i de to år for hver funksjonær måtte svare til hverandre. Materiale bygget på et så knapt spørsmålsskjema kunde ikke i alle deler bli tilfredsstillende. Det gir ikke anledning til å gå inn på alle de detaljspørsmål som i denne forbindelse kunde være av interesse. På grunnlag av de ca. 1 først innkomne opgaver blev der utarbeidet en foreløbig oversikt som blev trykt i den departementale lønnskomités innstilling. Senere kom der inn flere opgaver, i alt 167, altså fra ikke fullt halvparten av dem man henvendte sig til. Disse er nu bearbeidet i Byrået, og der er foregått en mer inngående behandling og fordeling av opgavene enn man ifjor sommer, til den foreløbige oversikt, hadde anledning til. Opgavene fordeler sig således : I. 52 fra banker og forsikringsselskap, II. 39 fra industriforetagender, III. 76 fra skibsrederier, engrosforretninger m. v. I gruppe I

12 6 var der kommet svar fra 73 pct. av dem man hadde henvendt sig til, i gruppe II fra 52 pct., i gruppe III fra 39 pct. Med hensyn til skjemaenes utfylling kan nevnes at bedriftene i mange tilfelle antagelig bare har opgitt et utvalg av funksjonærstillinger. De høieste stillinger er ofte utelatt. Er der opgitt satser som gjelder flere funksjonærer, uten at antallet er anført, har man regnet med 3 funksjonærer, den samme fremgangsmåte som blev brukt i I flere opgaver er bare oplysninger for 1926 tatt med. Hvor det gjelder sammenligning av gjennemsnittslønninger i de to år er bare de lønninger hvor man har opgaver for begge år tatt med. Tantième og gratialer for årene 192 og 1925 og verdien av fritt hus, lys og ved for de samme år er regnet ut pr. måned og lagt til månedslønnen (inkl. dyrtidstillegg), henholdsvis for april 1921 og Det er den således utregnede samlede månedsfortjeneste som er behandlet i tabellene. At opgavene over tantième og gratialer er helt fullstendige kan man neppe gå ut fra. Med hensyn til verdien av naturalydelser vil ansettelsene av verdien som alltid bli temmelig usikre. Hovedresultatene av undersøkelsen er sammenstillet i tabell 6, I III. få dette materiale fordelt på helt ensartede livsstillingsgrupper har ikke vært mulig, da livsstillingene i de innsendte opgaver ofte ikke er tilstrekkelig tydelig betegnet. Således har man ikke kunnet skille mellem hoved- og almindelige kasserere og mellem hoved- og almindelige bokholdere. -- For øvrig er lønningene for revisorer og revisjonschefer lite anvendelige fordi man ikke har fått opgitt hvilke av disse der er bistillinger. Lønningene for reisende og byselgere i gruppe III er usikre fordi disse for en stor del lønnes ved provisjon. Selv om man videre også setter ut av betraktning de ganske fåtallige grupper, skulde dog de øvrige grupper antagelig være tilstrekkelige til en almindelig orientering angående lønningenes a b- s olut t e høide for private funksjonærer i hvert av årene 1921 og Tvilsommere stiller derimot forholdet sig ved en s a m m enligning av lønningene i de to år. Ser man på gjennemsnittslønningenes forandringer fra 1921 til 1926 ifølge rubrikkene 6 og 7, er der gjennemgående nedgang. Det typiske synes å være et fall mellem 1 og 1 pct. En del av de højeste funksjonærers lønninger er falt adskillig mere. Årsaken hertil synes å være at lønningsopgavene i tabellene innbefatter både egentlig lønn og tantième. De innkomne opgaver synes å vise at nedgangen i den egentlige lønn er liten, sammenlignet med nedgangen i tantième. Denne er jo en ydelse hvis størrelse overveiende bestemmes av konjunkturene. Og den spilte for mange funksjonærer særlig de høieste en stor rolle i 1921, men en betydelig mindre rolle i Vanskeligheten ved en sammenligning av lønningene i de to år er at der ikke er oplysninger om den lønnsstigning som skyldes oprykning og

13 7 alderstillegg efter lang tjenestetid. Det kan være at lønningene for mange er steget, men at stigningen i virkeligheten bare skyldes de enkeltes personlige forhold. Det fall som opgavene stort sett viser skulde derfor muligens vært noget større, idet det kan være delvis opveiet av en lønnsstigning som faktisk intet har med lønnsnivåets stigning å gjøre. Det vil av foranstående fremgå at det her meddelte lønnsmateriale ikke er tilstrekkelig til en virkelig sammenligning av f or andringene i lønnsnivået, på den ene side for funksjonærer i privat virksomhet og på den annen side for andre lønnstagere fra til nu. Noget annet er at det fremlagte materiale byr et grunnlag for sammenligning mellem de abs olutt e lønninger i de enkelte år, f. eks. for funksjonærer i offentlig og privat virksomhet, om man enn her støter på en ny vanskelighet, nemlig å finne stillinger som helt svarer til hverandre. Den departementale lønnskomité uttaler i sin innstilling side 75: Så meget kan imidlertid sies at det som foreligger peker i den retning at offentlige lønninger gjennemgå' ende fremdeles ligger lavere enn private lønfinger. Dette gjelder såvel mellemstillinger som de høiere og de høieste stillinger." Til denne uttalelse kan Byrået slutte sig. De i 1926 tilveiebragte opgaver er innsamlet uavhengig av det eldre materiale fra 1919, og de to undersøkelsers resultater er derfor ikke direkte sammenlignbare. En sammenstilling av oplysningene vil imidlertid til tross herfor ha sin interesse. Selv om undersøkelsene ikke dekker hverandre, må en sammenligning til en viss grad kunne vise den forskyvning i lønningsforholdene som er foregått. Sammenligningen skal dog begrenses til kun å gjelde de høieste og de laveste funksjonærer hver for sig. De høieste funksjonærer fordeler sig således på de forskjellige lonnsgrupper : I alt. 8- Under kr. 8 kr. kr. Med lønn'sinntekt' pr. måned : kr kr kr kr kr kr kr kr. 4 kr. og over. Absolutte tall : Relative tall: ,

14 8 Til tross for at man for disse høieste funksjonærer bare har opgaver for et lite antall, illustrerer tabellen allikevel lønnsbevegelsen i disse år. Opgavene for kontorassistenter, kontorister, kontordamer, butikk- og lagerekspeditører i forretninger, butikk- og lagerekspeditriser og kasserersker i forretninger er slått sammen for å vise forandringene i lønningsforholdene for lav e re funksjonærer. Fordelt på lønnsgrupper gir de følgende billede : I alt Under 1 kr kr. Med lønnsinntekt pr. måned : 15-2 kr. 2 kr kr kr kr. 4-5 kr. 6 kr. 5 - og 6 kr. over. Absolutte tall: Relative tall : Sekretær frk. Signy Arctander har ledet tabellarbeidet og skrevet teksten. Det Statistiske Centralbyrå, Oslo 11 januar Gunnar Jahn. E. Storsteen.

15 TABELLER

16 , Lønninger ,.: Z Byer. Tabell 1. Gjennemsnitts1onninger (ekskl. akkord) Opgaver fra de offent- Tømmermenn og bygningssnekkere. 2 Murere., Pr. time., Pr. uke., Pr. time Oslo Sarpsborg Fredrikstad Moss Hamar , Lillehammer Gjøvik Hønefoss Drammen Kongsberg Holmestrand Horten , Tønsberg Sandefjord , Larvik Kragerø Porsgrund Skien Notodden Arendal Grimstad Kristiansand Mandal Egersund Stavanger Haugesund Bergen , Ålesund Molde Kristiansund Trondhjem Namsos Mosjøen Bodø , Narvik ca ca Svolvær Harstad ca Tromso Hammerfest Gj.snitt for samtlige byer , 78, ( Dessuten opgitt av følgende arbeidskont. : a. Elverum e b. Rena ( c. Odda ( d. Sandnessjøen ( e. Kirkenes ( I Arbeidskontorene hadde her opgitt 1.69, men vedk. fagforbund opgir lønnen u ten verktoigodtgjørelse til Lands, er opgitt, ukelønningene beregnet ved A multiplisere timelønnen med 48. Ukelønningene er avrundet til nærmeste hele tall.

17 i en del byer i oktober 1924 og 1925 og juli lige arbeidskontorer. i Lønninger Murere., Murerhåndlangere,2 Pr. uke. 3 Pr. time. 3 4 Pr. uke.3 Z E , E p., e E , ( , I') le le ( C ' E E E ( E E E , tariffens satser for 1926 er: For tømmermenn og bygningssnekkere 1.65, for murere 1.73 for murhåndlangere Timelønningene

18 Lønninger Tabell 1 (forts.). Gjennernsnittslonninger (ekskl. akkord) Opgaver fra de offent- Malere. Byer. Pr. time. 4 Pr. uke , Oslo Sarpsborg Fredrikstad Moss Hamar Lillehammer Gjøvik Hønefoss Drammen Kongsberg. Holmestrand Horten Tønsberg Sandefjord Larvik.. Kragerø Porsgrund Skien Notodden Arendal Grimstad.. Kristiansand Mandal Egersund Stavanger Haugesund. Bergen Ålesund... Molde Kristiansund Trondhjem Namsos.. Mosjøen Bodø Narvik Svolvær Harstad Tromso Hammerfest Gj.snitt for samtlige byer ca ' Dessuten opgitt av følgende arbeidskontorer: 1.75 a. Elverum b. Rena C. Odda d. Sandnessjøen e. Kirkenes Landstariffens satser for 1926 er : For malere 1.73, for cementstopere etc og Angitt av Bakerberg 95, for Kristiansand 84, for Stavanger 79, for Haugesund 78, for Molde 75, for Trondhjem 7-79 og for Harstad rundet til nærmeste hele tall.

19 i en del byer i oktober 1924 og 1925 og juli lige arbeidskontorer. 13 Lønninger Cementstopere o. a. anleggsarbeidere, sten- og jordarbeidere (fagarbeidere og andre arbeidere)). Bakere. Pr. time. 4 Pr. uke. 4 Pr. uke Kr , `A t , f ( i ( L r l' IJ : ; t , ' , ! , ' I ' forbundet. 3 Rettet av Bakerforbundet. For Oslo hadde arbeidskontoret opgitt kr , for Hamar 1., for Tons For malere og cementstøpere etc. er timelønningene opgitt og ukelønningene beregnet. Ukelønningene er av- 2

20 Lønninger Tabell 1 (forts.). Gjennerilsnittslonninger (ekskl. akkord) Opgaver fra de offent- Skomakere. Skreddere. Kjøre- Pr. uke. 4 Pr. uke. 4 Pr Oslo Sarpsborg Fredrikstad Moss Hamar Lillehammer Gjøvik Hønefoss Drammen Kongsberg Holmestrand Horten i Tønsberg Sandefjord Larvik Kragerø Porsgrund Skien Notodden Arendal Grimstad Kristiansand Mandal Egersund Stavanger Haugesund Bergen Ålesund Molde Kristiansund Trondhjem Namsos Mosjøen Bodø _ 35 Narvik Svolvær Harstad Tromso ca Hammerfest Gj.snitt for samtlige byer Dessuten opgitt av følgende arbeidskontorer: a. Elverum b. Rena C. Odda d. Sandnessjøen e. Kirkenes Lønningen er rettet op av Norsk Skredderforbund. Arbeidskontorene hadde opfort : Sarpsborg 65 kr., Moss 8, 2 Lønnen opgitt av Skredderforbundet. 3 Lønningene rettet op i henhold til tariffsatsene og det prosentvise nedslag ved 71,3, ved transport og ekspedisjon Ukelønningene er avrundet til nærmeste hele tall, daglønningene til nær-

LØNNINGER 1930. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 147. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. (Gages et salaires.

LØNNINGER 1930. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 147. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. (Gages et salaires. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 147. LØNNINGER (Gages et salaires.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1931. Tidligere utkommet: Lønninger og levevilkår

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Nr. 1-1 se omslaget på verker trykt i året 1926. Trykt 1927: 11. Norges Brandkasse 1923-1925. (Statistique

Detaljer

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 92. ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET Driftsåret 1928-1929 (Salaires des ouvriers agricoles 1928-1929) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

LØNNINGER 1920. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Gages et salaires.) UTGITT AV 1921. KRISTIANIA.

LØNNINGER 1920. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Gages et salaires.) UTGITT AV 1921. KRISTIANIA. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. LØNNINGER (Gages et salaires.) UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & 00. 1921. Tidligere utkommet: Lønninger og levevilkår

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Rekke X. Trykt 1943: Nr. 5 Sinnssykeasylenes virksomhet 1940. (Statistique des hospices d'aliénés.) 5 De spedalske

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. Trykt 1926:

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. Trykt 1926: orges Offisielle Statistikk, rekke VII (Statistique Officielle de la orvège, série Trykt 1926: r 186 orges handel 1924 (Commerce) 187 Skolevesenets tilstand 1923 (Instruction publique) 188 Sundhetstilstanden

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

(Statistique Officielle de la Norvège, série

(Statistique Officielle de la Norvège, série Nrges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Nrvège, série Trykt 1923: Nr. 71. Sinnssykeasylenes virksmhet 1919. (Hspices d'aliénés. 72. Flkemengdens bevegelse 1919. (Muvement

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 1944. Nr. 70. Forsikringsselskaper 1942. (Sociétés d'assurances.) 71. Norges handel 1942. (Commerce.)

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

LØNNINGER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. (Gages et salaires.

LØNNINGER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. (Gages et salaires. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 118. LØNNINGER (Gages et salaires.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1930 Tidligere utkommet: Lønninger og levevilkår i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 1 JANUAR 1911-31 DESEMBER 1920. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1911 à 1920.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. -- bescion41,

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) orges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la orvège, série VIII.) Trykt : r. 48. orges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling 1 januar. (Les divisions civiles, ecclésiastiques,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Rake VIII. Nr. - Trykt 1930: 110. Norges industri 1927. (Statistique industrielle de la Norvège.) 111. Det

Detaljer

(Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

(Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 1922: Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformynderiene 1917 og

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII. Nr. - - Trykt 1929: 83. Meieribruket i Norge i 1927. (L'industrie laitière de la Norvège en 1927.)

Detaljer

xja 11 Nei 3 1 JA N Iskutlti an; T Formåi /3 Søker E-postadresse Tidligere utbetalt Er hele prosjektet gjennomføn ved denne utbetalingen?

xja 11 Nei 3 1 JA N Iskutlti an; T Formåi /3 Søker E-postadresse Tidligere utbetalt Er hele prosjektet gjennomføn ved denne utbetalingen? Iskutlti Søker Tela/ tlg Mobiltelefon Postnr. ^ Poststed E-postadresse Se tilskuddsbrevet / _ I Prosjektnavn Saksnummer 7oo TilskudQkbeløp Kodtnader oppgitt i tilskuddsbrev K4tlnaderRied søknad om utbetaling

Detaljer

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng Trần Thành Minh Phan Lưu iên - Trần Quang Nghĩa H ÌNH H Ọ 10 h ư ơng. Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng http://www.sasangsng.cm.vn/ Save Yur Time and Mney Sharpen Yur Self-Study Skill Suit Yur Pace hương. Tích

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIL (Statistique Officielle de la Norvge, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIL (Statistique Officielle de la Norvge, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VIL (Statistique Officielle de la Norvge, série 151. Trykt 1925 Folkemengdens bevegelse 1916-1920. II. Sammendrag. (Mouvement de la po- pulation pendant les années 1916

Detaljer

LØNNINGER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 82. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Gages et salaires.) UTGITT AV KRISTIANIA.

LØNNINGER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 82. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Gages et salaires.) UTGITT AV KRISTIANIA. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 82. LØNNINGER (Gages et salaires.) UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & C O. 1923. lnnhold. Side Innledning 1* Tabell 1.

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

!"#"#$% L%0+4!"M8!F.7!NO"N!!!! G'7)7!P.2*'! ! "!

!##$% L%0+4!M8!F.7!NON!!!! G'7)7!P.2*'! ! ! !"#"#$% #$!%&'(('()'!&*+%,'-$!./%01$$'%!2')!)'(('!+&&3./'(4!2'(!$5*%$'(!'$$'*!2'*! -1((%-.&!+3!(6'!%/.*4!'*!7--'!%01--'$8!9!.*:'7)'$!2')!+&&3./'(!;.*!,'3!'*

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VTI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VTI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VTI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 1922: Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformynderiene 1917

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato:

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato: Versjn: 1. HELSE MRE G RMSDAL Risikvurdering av reduksjner i aktivitet ved Mrk Rehab.senter Anbefalt: Dat: Gdkjent: Dat: H ELSE MRE G RMSDAL INNHLDSFRTEGNELSE: Bakgrunn fr risikvurderingen...3 mfang...

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva ER NORIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN STANAR ROM Alta 0 0 0 0 0 Alta 0 0 Arendal Clarion Hotel Tyholmen 1184 200 1245 46 30 Arendal 46 30 Asker Quality Hotel Leangkollen 1200 0 0 98 0 Asker 98 0 Bardufoss

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

STATISTISKE MELDINGER

STATISTISKE MELDINGER NR. 10, 1956 74. årgang STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of the Central Bureau of Statistics of Norway INNHOLD Sivil rettspleie 1955 305 Dyrevernnemndenes virksomhet i 1955 311 Lønnsstatistikk for

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, VII. 145. 1923. (Entremise publique et arbitrage. Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. KRISTIANIA.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, VII. 145. 1923. (Entremise publique et arbitrage. Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. KRISTIANIA. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, VII. 45. Megling og voldgift. Tariffavtaler og arbeidskonflikter. 9. (Entremise publique et arbitrage. Conventions collectives et conflits du travail en 9.) Utgitt av DET

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7. Oslo, 9. november 1966 Nr. 4-6 - 7. årgang INNHOLD Volum- og prisindekser for utenrikshandelen i 3. kvartal 1966 Ordretilgangen i 3. kvartal 1966 og ordrereserven pr. 30. september 1966 Detaljomsetningen

Detaljer

Figurer o *

Figurer o * 19 Norske ftdselsrater for ettrive aldersklasser, 1968-1972 av jan M. Hoem, Er1mn Berge o7 Liv Hanson K NNHOLD L nnledning o 00000 0004 006 0* 2. Bereningsmatoder... 3. Karakteristiske trekk vej kurvene

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI

Norway's Official Statistics, series XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt Nr. Forsikringsselskaper Sociétés d'assurances Kriminalstatistikk Criminal statistics Folkemengden i herreder

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968.

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. HISTORISK OVERSIKT OMØ SKATTESATSER FRAM TIL 1968 Side Innhol d I. Inntekts- og formuesskatter, personlige skattytere II. Trygder 1. Formuesskatt til staten i 2. Formuesskatt

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 96: Nr. 86. Norges handel 9. (Commerce.) - 87. Skolevesenets tilstand 9. (Instruction publique) - 88. Sundhetstilstanden

Detaljer

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri. a v. Nils Bakke og Ib Thomsen

Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri. a v. Nils Bakke og Ib Thomsen O 67/6 Oslo, 4. november 967 Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri a v Nils Bakke og b Thomsen NNOLD Side. nnledning.000000000000000_00

Detaljer

Meglingsinstitusjonens virksomhet 1927 og 1928 Tariffavtaler og arbeidskonflikter 1928.

Meglingsinstitusjonens virksomhet 1927 og 1928 Tariffavtaler og arbeidskonflikter 1928. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 99. Meglingsinstitusjonens virksomhet 1927 og 1928 Tariffavtaler og arbeidskonflikter 1928. (Entremise publique. Conventions collectives et conflits du travail en 1928.)

Detaljer

voldgift. Tariffavtaler og

voldgift. Tariffavtaler og NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 77. Megling og arbeidskonflikter voldgift. Tariffavtaler og (Entremise publique et arbitrage. Conventions collectives et conflits du travail en 94.) Utgitt av DET STATISTISKE

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER 86.M.08 TI LOJENGELIGHET 7034 TRONDHEIM NTH 11 E: (07) 59 49 2 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk

Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk www.ife.no Innhold Hva er hydrogen Produksjon Fra naturgass ZEG -konseptet Fra vann Sluttbruk Marked Grunnstoff med kjemisk

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série Trykt 19: Nr. 110. Fengselsstyrelsens årbok 190. (Annuaire de l'administration générale des prisons 190.) 111. Folketellingen

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

HUSHOLDNINGSREGNSKAP. Sept. 1918 sept. 1919. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, VII. 13. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. KRISTIANIA,

HUSHOLDNINGSREGNSKAP. Sept. 1918 sept. 1919. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, VII. 13. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. KRISTIANIA, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, VII 13 HUSHOLDNINGSREGNSKAP Sept 1918 sept 1919 (Budgets de familles de sept 1918 à sept 1919) UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ KRISTIANIA, I KOMMISJON HOS H ASCHEHOUG

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter, Vitenskapelige høgskoler, Statlige og private høgskoler Deres ref. Vår ref. 12/24 Dato 31.0.12 Revidert nasjonalbudsjett 12 - Foreløpig tildelingsbrev

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Trykt i 0: Rekke IX. Nr.. Skolestatistikk. (Instruction publique.). Norges jernbaner. (Chemins de fer norvégiens.).

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG Høgskolen i Østfold Avdeling for ingeniør- og realfag EKSAMENSOPPGAVE Fag: IRK104 Grunnleggende kjemi Sensurfrist : tirsdag 23. september 28 Lærer : Birte J. Sjursnes Grupper : K3A Dato : 02.09.28 Tid

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. orges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la orvége, série X.) Rekke X. Trykt 97. r.. Kriminalstatistikk 9 og 9. (Statistique de la criminalité.). Statistiskøkonomisk oversikt over

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

NORGES POSTVESEN 1 9 2 5. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 197. DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI OG FISKERI. OSLO. POSTSTYRET.

NORGES POSTVESEN 1 9 2 5. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 197. DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI OG FISKERI. OSLO. POSTSTYRET. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 97. NORGES POSTVESEN 9 2 5. (Statistique postale pour l'année 925.) Utgitt av DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI OG FISKERI. POSTSTYRET. OSLO. I KOMMISJON HOS

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

Norway's Official Statistics, serie XI

Norway's Official Statistics, serie XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, serie XI Rekke XI Try kt Nr. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene Medical statistical report 0 Skattestatistikk - Tax statistics

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 6 nr.

Detaljer

Norges O ffisielle Statistikk, rekke VII.

Norges O ffisielle Statistikk, rekke VII. Norges O ffisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr.. Rekruttering. (Recrutement.). Skiftevesenet og. Overformynderiene og. (Successions, faillites et

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD. Volum- og prisindekser for utenrikshandelen

1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD. Volum- og prisindekser for utenrikshandelen 1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD Opplagsstatistikk pr. 29. februar 1960 Utenriksregnskap for januar 1959 og 1960 Volum- og prisindekser for utenrikshandelen Industriproduksjonen i januar 1960 Tillegg til

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série Trykt 1 9 1 7: Nr. 91. Norges sparebanker 1915. (Caisses d'épargne.) - 92. Kreaturholdet 30 september 1916. (Bétail,

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Trykt 1928: Nr. 48. Norges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling 1 januar 1928. (Les divisions

Detaljer

På grunn av at virksomhetene har sendt en felles søknad, har vi valgt å treffe to likelydende vedtak.

På grunn av at virksomhetene har sendt en felles søknad, har vi valgt å treffe to likelydende vedtak. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 18.01.2016 2015/1133 DERES DATO «REFDATO» VÅR SAKSBEHANDLER Dorthe Henden Clark tlf 938 50 888 DERES REFERANSE «REF» «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «UTLANDSADRESSE»«POSTNR» «POSTSTED»

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt. Nr.. Kriminalstatistikk og. Statistique de /a crimina/ité.). Statistisk-økonomisk oversikt over året.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norv6ge, série VIL)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norv6ge, série VIL) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norv6ge, série VIL) Trykt 1926: Nr. 186. Norges handel 1924. (Commerce.) 187. Skolevesenets tilstand 1923. (Instruction publique)

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2212249 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C01B 33/037 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 201.0.11 (80) Date

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

3 1 Registreringsmåned... OOOOO. OOO OOOOOO Datagrunnlag.. OOOOOOO OOOOOOO OOOOOO Resultater OOOOOOOO OOOOOO 4

3 1 Registreringsmåned... OOOOO. OOO OOOOOO Datagrunnlag.. OOOOOOO OOOOOOO OOOOOO Resultater OOOOOOOO OOOOOO 4 IO 74/46 14. november 1974 FORHOLDET MELLOM OPPGITT FLYTTEDATO OG REGISTRERINGSDATO, NORSKE FLYTTEDATA 1970-1971. Am Arne Rideng INNHOLD Side 1 1. Innledning OOOOO. OOOOOOOO 2 2 Datagrunnlag.. OOOOOOO

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

CONTENTS. Index of monthly and quarterly statistics *77

CONTENTS. Index of monthly and quarterly statistics *77 CONTENTS Norwegian vessels in regular coastal service in 1954 365 Preliminary survey of the crop in Norway in 1956... 382 Statistics on craftsmen 1955 386 Standard of trade areas 390 Poor relief and social

Detaljer