Oslo kommune. Rundskriv. Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: Erstatter: Saksnr: bv 206/2002 og brv 1132/2003. ansvarlig: Versjon: 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune. Rundskriv. Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: Erstatter: Saksnr: bv 206/2002 og brv 1132/2003. ansvarlig: Versjon: 1"

Transkript

1 Oslo kommune Rundskriv Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: Erstatter: Saksnr: bv 206/2002 og brv 1132/2003 Eier/ Byrådsavdeling for finans og utvikling Ikrafttredelse: ansvarlig: Versjon: 1 Bemyndiget: Dok.nr: r-24/2003 REGLER OM OFFENTLIGHET I OSLO KOMMUNE 1. Innledning: Om innholdet i offentlighetsrundskrivet: Bakgrunnen for rundskrivet er endringer i Regler for offentlighet i Oslo kommune vedtatt av bystyret og endringer i Veiledning til regler om offentlighet organisatoriske bestemmelser vedtatt av byrådet I dette rundskrivet kommenteres bestemmelsene i kommunens offentlighetsregler og veiledningen. Hovedregelen etter norsk rett er offentlighet og innsyn i forvaltningens saksdokumenter. For at innsyn skal nektes, må det foreligge lovhjemmel for å unnta dokumentet eller opplysningen. Dokumenter som oppfyller kravene i offl. 5 og 6 kan unntas offentlighet, men forvaltningen skal alltid vurdere meroffentlighet i tillegg. Det skal imidlertid aldri utvises offentlighet i lovbestemt taushetsbelagte opplysninger, se offl. 5a om taushetsplikt. Her har lovgiver oppstilt et forbud mot innsyn. Brudd på taushetsplikt kan straffes etter straffelovens 121. Enkelte bestemmelser i kommunens regler gir mer innsyn enn det som følger av offentlighetsloven. Dette gjelder for eksempel kommunens meroffentlighetsbestemmelser når det gjelder interne dokumenter. Det er foretatt en opprydning i gamle rundskriv på området ved at det som fortsatt er aktuelt å si noe om, er tatt inn i dette offentlighetsrundskrivet. De mest aktuelle lovendringer forut for bystyrets behandling er tatt hensyn til i de nye reglene, for eksempel lovendringene av 15.desember 2000 i offentlighetsloven om søkerlister og om saksframlegg til folkevalgte organer. Ny 6a i offentlighetsloven om unntak fra innsyn der innsyn kan lette gjennomføringen av straffbare handlinger forutsettes kjent og er ikke kommentert spesielt her. Det er opprettet lenker direkte til offentlighetsloven (Lovdata) og reglene og veiledningen ( Regelverksdatabasen ) slik de til enhver tid ligger i databasene. Eventuelle spørsmål kan rettes til Byrådsavdeling for finans- og utvikling, virksomhetsutviklingsseksjonen.

2 2 For sammenhengens skyld, minnes det om at parter kan ha større innsynsadgang etter forvaltningsloven 18 flg i tillegg til offentlighetsloven og kommunens offentlighetsregler. Folkevalgte kan også ha rett til å kreve mer innsyn enn det som følger av offentlighetsloven og kommunens offentlighetsregler etter Reglement for de folkevalgtes innsynsrett i rundskriv 36/2001. Nye lovendringer: Etter at reglene ble vedtatt er det blant annet kommet inn nye regler om miljøinformasjon i offentlighetsloven, i tillegg til endring i en av forskriftene til offentlighetsloven i relasjon til anbud og tilbud. Ved lovendring av 9. mai 2003 ble det vedtatt nye bestemmelser om miljøinformasjon i offl. 1 siste ledd og 6a som innebærer at hvis saken omhandler miljøinformasjon slik det er definert i Miljøinformasjonsloven 2, så må saksbehandlingsreglene i miljøinformasjonsloven følges og innsynsspørsmålet må vurderes på bakgrunn av denne loven. Loven er ikke trådt i kraft, men ventes iflg. miljøverndepartementet å tre i kraft I Forskrift til offentlighetsloven, og delegering av myndighet av 14. februar 1986 nr. 351 er det hjemmel for å unnta anbud, tilbud og anskaffelsesprotokoller. Ved kgl. res. av 28. juni 2002 nr. 645 vedtatt en endring av del V nr. 12 som er en tilpasning til forskrift om offentlige anskaffelser, men som ikke innebærer noen materiell endring i forhold til innsynsadgangen. 2. Regler for offentlighet i Oslo kommune - kommentarer Et hovedsiktemål med reglene er å skape et forståelig, entydig og praktikabelt regelverk innenfor offentlighetslovens virkeområde. Det er foretatt betydelige endringer i systematikken som et ledd i å gjøre det enklere å finne frem i og å anvende reglene på en god måte. Mange av bestemmelsene i de tidligere reglene er videreført, men er plassert mer samlet og med overskrifter. Reglene bygger på samme systematikk som offentlighetsloven. Kommunens regler for offentlighet er en instruks som dels utfyller og dels presiserer offentlighetslovens bestemmelser. Enkelte bestemmelser gir mer innsyn enn det offentlighetsloven pålegger. Dette gjelder for eksempel kommunens meroffentlighetsbestemmelser når det gjelder interne dokumenter. Nedenfor gis en oversikt over endringer i forhold til de tidligere reglene om offentlighet i kommunen og enkelte kommentarer til bestemmelsene. Pkt. 1. Hjemmel "Regler for offentlighet i Oslo kommune er en instruks som gir presiserende og utfyllende bestemmelser for Oslo kommune innenfor offentlighetsloven av 19. juni 1970 nr. 69. Vurderinger av hvorvidt unntak fra offentlighet skal finne sted, skal skje etter offentlighetslovens bestemmelser og etter veiledning gitt i disse reglene. For rett forståelse av meroffentlighet må Oslo kommunes regler og loven sees i sammenheng." Kommentar til pkt. 1:

3 3 Regler for offentlighet i Oslo kommune er en kommunal instruks innenfor offentlighetsloven og regulerer dokumentoffentlighet basert på innsyn etter forespørsel fra alle og enhver. Offentlighetsloven finnes på Regler for offentlighet i Oslo kommune og Veiledning til regler om offentlighet organisatoriske bestemmelser, finnes på kommunens Regelverksdatabase på intranettet. Pkt. 2 Formål Gjennom å legge forholdene mest mulig til rette for offentlighetens innsyn i den kommunale forvaltning, vil Oslo kommune utvikle et lokalt folkestyre preget av åpenhet og god kommunikasjon. For å nå denne målsettingen skal dokumenter og opplysninger i minst mulig utstrekning unntas fra offentlighet i Oslo kommune. Kommentar til pkt. 2: Oslo kommune ønsker mest mulig åpenhet i forvaltningen. Åpenhet i forvaltningen er begrunnet i demokratihensyn og hensynet til borgernes tillit til og kontroll med forvaltningen, veid opp mot hensynet til innsyn i dokumenter som kan skade noen eller noens interesser. Pkt. 3 Virkeområde "Disse reglene gjøres gjeldende for hele rettssubjektet Oslo kommune." Kommentar til pkt. 3: Presiseringen av innholdet i organbegrepet har blant annet betydning for muligheten til å unnta dokumenter fra offentlighet som interne etter offentlighetsloven. Interne dokumenter kan unntas offentlighet etter 5 første ledd. Pkt. 4. Forholdet mellom offentlighetsloven og kommunalt eide aksjeselskaper eller andre enheter Enheter som er helt eller delvis eid av Oslo kommune, men som er organisert som eget rettssubjekt i forhold til kommunen, har selv ansvaret for å ivareta offentlighet etter offentlighetsloven, samt for informasjon. Kommentar til pkt. 4: Når det gjelder forholdet mellom offentlighetsloven og kommunalt eide aksjeselskaper er det forutsatt at kommunens egne aksjeselskaper følger alle de lover og regler som gjelder for virksomheten. Reglene begrenser seg til å informere om dette utgangspunktet. Det vises for øvrig blant annet til St.meld. nr. 32 ( ) side 41 hvor det kort omtales forhold som kan innebære at offentlig eide aksjeselskaper omfattes av offentlighetsloven. Når det gjelder kommunale foretak omfattes disse av offentlighetslovens bestemmelser, idet de er en del av kommunens virksomhet (jfr. ot.prp. nr. 53 ( )) og dermed organ for stat eller kommune etter offentlighetslovens 1. Offentlighetsvurderingen etter loven blir i utgangspunktet de samme som for andre kommunale virksomheter.

4 4 Det følger av reglene at de gjøres gjeldende for hele rettssubjektet Oslo kommune, (jfr. reglenes pkt. 3). I forbindelse med vedtakelsen av de organisatoriske bestemmelsene (sak 1132/03) uttrykte byrådet følgende om de kommunale foretakene: De kommunale foretakene er forvaltningsorganer etter offentlighetsloven. Det forutsettes at de kommunale foretakene følger de bestemmelsene om meroffentlighet som gjelder i kommunen ellers. De kommunale foretakene skal imidlertid ha en mer selvstendig stilling innenfor kommunens rettssubjekt og det er derfor naturlig at henvendelser om dokument som er utferdiget av kommunalt foretak normalt avgjøres av det kommunale foretaket selv. Pkt. 5. Meroffentlighet i Oslo kommune Bestemmelsen om meroffentlighet er ny i kommunens regler, men er i hovedsak en presisering av gjeldende praksis. Pkt Generelt om meroffentlighet i Oslo kommune: Det skal vurderes om et dokument det er begjært innsyn i likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis, selv om det etter offentlighetslovens 5 eller 6 kan unntas fra offentlighet, jfr. offentlighetslovens 2 tredje ledd om meroffentlighet. Selv om offentlighetsloven gir hjemmel for unntak, skal dokumenter eller opplysninger bare unntas fra offentlighet etter offentlighetslovens 5 eller 6 dersom det vurderes at offentliggjøring vil kunne skade kommunens eller enkeltpersons interesser. Administrasjonen skal ved journalføring av dokumenter foreta en løpende vurdering av om dokumenter og opplysninger som kan unntas fra offentlighet, likevel skal være offentlige jfr. offentlighetsloven 2 tredje ledd. Postjournal Oslo kommunes virksomheter skal føre en postjournal så langt det følger av den til enhver tid gjeldende arkivlov med tilhørende forskrifter og kommunens egen arkivinstruks. Postjournalen skal være offentlige så langt det ikke er gjort unntak i lov eller medhold av lov, jf. offl. 2, annet ledd, annet punktum. Postjournalene skal normalt være tilgjengelig på internett, men byrådet kan i særskilte tilfelle gi dispensasjon fra denne plikt. Det arbeides i retning av at også selve dokumentene legges ut Kommentar til pkt. 5.1: Etter loven skal det vurderes om et dokument det er begjært innsyn i likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis, selv om det etter offentlighetslovens 5 eller 6 kan unntas fra offentlighet, jfr. offentlighetslovens 2 tredje ledd om meroffentlighet. Det skal med andre ord skje to vurderinger; både om grunnvilkårene i 5 eller 6 er oppfylt og en meroffentlighetsvurdering. Meroffentlighet innebærer at det skal vurderes om det likevel bør gis innsyn eller mer offentlighet, selv om grunnvilkårene for å kunne unnta dokumentet etter offentlighetslovens 5 eller 6 er oppfylt. Meroffentlighetsbestemmelsen må forstås slik at den innebærer en oppfordring til å gi innsyn i tilfellene der det ikke foreligger et reelt og saklig behov

5 5 for å unnta hele eller deler av dokumentet. Som hovedregel skal man vurdere om dokumentet bør unntas før det tas stilling til om dokumentet kan unntas. Det skal ikke utvises meroffentlighet for opplysninger undergitt lovbestemt taushetsplikt, se offentlighetslovens 5a, jfr. 2 tredje ledd. Taushetsplikt for lovbestemt taushetsbelagte opplysninger følger direkte av loven og gjelder naturligvis selv om dette ikke er presisert direkte i Regler for offentlighet i Oslo kommune. Opplysninger som er undergitt taushetsplikt i lov eller i medhold av lov, skal unntas offentlighet, se offl. 5 a. Brudd på taushetsplikten kan straffes etter straffeloven 121. Prinsippet om at dokumenter som oppfyller vilkårene i offl. 5 og 6, kun skal unntas offentlighet dersom det vurderes at offentliggjøring vil kunne skade kommunens eller enkeltpersons interesser er videreført. Bestemmelsen er av stor praktisk betydning og gir uttrykk for kjerneområdet i kommunens meroffentlighetsbestemmelse. Ordlyden er nå endret fra skade og ulempe til bare å omfatte skade. Endret språkbruk innebærer en presisering av at det skal en god del til for å nekte innsyn i et dokument det kan gis innsyn i etter offl. 5 og 6. Det følger av pkt. 5.1 tredje ledd at administrasjonen ved journalføring av dokumenter skal foreta en løpende vurdering av om dokumenter og opplysninger som kan unntas offentlighet, likevel skal være offentlige. Dette innebærer at en ved registreringen av dokumentet tar stilling til om det skal offentliggjøres eller ikke uten at det foreligger en innsynsbegjæring, og eventuelt hjemmel for å unnta dokumentet. Forhåndsklassifiseringen er naturligvis ikke bindende ved en eventuell senere innsynsbegjæring. Forholdene eller også selve vurderingen kan ha endret seg etter at journalføringen ble foretatt. Det er vedtatt en ny bestemmelse om føring av postjournal. Bestemmelsen er en presisering av at Oslo kommune er omfattet av arkivloven, jfr. lov av 4. desember 1992 nr. 126 og at postjournalen er offentlig etter offentlighetsloven 2 annet ledd annet punktum, med mindre det er gjort unntak i lov eller i medhold av lov. Det har kommet inn en bestemmelse om at postjournalene normalt skal være tilgjengelig på Internett, men at byrådet i særskilte tilfelle kan gi dispensasjon fra denne plikten. Det følger også av bestemmelsen at det (skal) arbeides i retning av at også selve dokumentene legges ut. Det pågår for tiden et prosjekt i sentraladministrasjonen hvor en i første omgang har lagt selve postjournalen ut på Internett. Pkt Korrespondanse mellom kommunale virksomheter: Hovedregel Oslo kommune er å anse som ett organ etter offentlighetsloven 5 første ledd. Det skal som hovedregel likevel utvises meroffentlighet for dokumenter som kan unntas offentlighet etter offentlighetslovens 5 i korrespondanse mellom de ytre virksomhetene (etater, bedrifter, foretak og bydelsforvaltninger) og mellom underliggende virksomheter og byrådsavdelingene. Særlovsorganer anses dog som egne organer.

6 Unntak fra hovedregel om meroffentlighet for korrespondanse mellom ulike typer virksomheter: a) Uttalelser fra Kommuneadvokaten og anmodning fra kommunale virksomheter om slik uttalelse, unntas offentlighet i medhold av offentlighetslovens 5 annet ledd bokstav b. Før eventuell offentliggjøring av slike dokumenter skal uttalelse innhentes fra Kommuneadvokaten. b) Før eventuell offentliggjøring av korrespondanse fra/til Kommunerevisjonen før avslutningen av en sak, skal uttalelse innhentes fra Kommunerevisjonen. c) Dokument utarbeidet av etat, bydel eller bedrift etter anmodning fra byrådsavdeling, enkeltbyråd eller byrådet, kan unntas fra offentlighet med hjemmel i offentlighetsloven 5 første ledd Tidspunktet for innsyn Tidspunktet for innsynsretten følger av offentlighetslovens 3. Dokumenter som initieres i underliggende virksomheter og utgjør fullført saksinnstilling overfor vedkommende byråd eller byrådet, er offentlige idet de oversendes vedkommende byrådsavdeling. Dersom forberedende saksbehandling også omfatter høringer etc., vil høringsuttalelser være offentlige når de er avgitt, så sant saken ikke er unntatt fra offentlighet i henhold til lov eller regler. Kommentar til pkt. 5.2: Oslo kommune er å anse som ett organ etter offentlighetsloven. Meroffentlighetsbestemmelsene under pkt. 5 i kommunens regler går lenger enn offentlighetslovens 5. Kommunens bestemmelser er basert på bystyrets syn om at Oslo kommune rettslig sett er å betrakte som ett organ i forhold til offentlighetsloven, men at det hovedsakelig skal føres en praksis som om kommunen består av mange organer, med visse unntak. Lovens utgangspunktet om at en kommune er å anse som ett organ er lempet på ved at adgangen til å unnta interne dokumenter etter offl. 5 ikke skal benyttes fullt ut. Det kan være god grunn til å utvise meroffentlighet også for interne dokumenter, for eksempel i dokumenter som inneholder faktiske opplysninger og forvaltningens beveggrunner i saker av offentlig interesse, jfr. dog pkt. 5.3 og pkt. 6. I og med at Oslo kommune er å anse som ett organ etter offl. 5 første ledd, er det i pkt. 5.2 om meroffentlighetsvurderingen av interne dokumenter lagt avgjørende vekt på at loven skal praktiseres som om Oslo kommune var flere organer, med visse unntak. Ved avgjørelsen av hva som kan karakteriseres som en virksomhet etter forslaget, må det foretas en helhetsvurdering hvor en blant annet legger stor vekt på virksomhetens grad av selvstendighet. Det generelle utgangspunktet er at den virksomhet som utad fremstår som en selvstendig enhet, anses som en virksomhet i relasjon til pkt For eksempel vil sentraladministrasjonen, en etat en bydel eller et kommunalt foretak være en virksomhet i denne sammenheng. Dette innebærer i praksis at interne dokumenter mellom virksomhetene i kommunen, gjerne vil være offentlige etter pkt Det er oppstilt unntak fra denne hovedregelen i pkt og 5.3. I pkt opprettholdes særregler i relasjon til Kommuneadvokaten, Kommunerevisjonen og dokument utarbeidet av ytre virksomhet etter anmodning fra byrådsavdeling, enkeltbyråd eller byrådet. Dette begrunnes ut fra dokumentenes ofte særegne karakter. Pkt c vil i praksis typisk kunne omfatte budsjettdokumenter. Det er normalt ikke adgang for forvaltningen til å unnta

7 7 alle dokumenter av en bestemt art en bloc. Offentlighetsloven forutsetter en konkret vurdering av et dokument det er begjært innsyn i. Pkt Dokumenter som inngår i byrådets forberedende interne saksbehandling: Det skal ikke utvises meroffentlighet etter pkt. 5.1 for notater fra den enkelte byråd til byrådet og notater byrådene imellom. Dokumenter som er utarbeidet av administrasjonen som sekretariat for den politiske ledelse, til bruk for byrådets / byrådens egne forberedende vurderinger kan unntas fra innsyn. Dokumenter som er utarbeidet av ytre virksomhet (etat, bedrift, foretak og bydelsforvaltning) til administrasjonen som sekretariat for den politiske ledelse til bruk for byrådets / byrådens egne forberedende vurderinger, kan unntas fra innsyn. Kommentar til pkt. 5.3: Oslo kommune er en parlamentarisk styrt kommune, hvor byrådet som kollegium har behov for å kunne drøfte politisk viktige saker i fortrolighet. Innsynsspørsmålet er derfor særskilt regulert når det gjelder byrådets interne saksbehandling. Bestemmelsen i pkt. 5.3 innebærer at dokumenter fra sentraladministrasjonen som sekretariat for den politiske ledelse, for eksempel utkast til byråssaker og byrådsnotater, fortsatt kan unntas fra offentlighet etter offl. 5 første ledd. Det samme gjelder dokument fra ytre virksomhet, for eksempel fra etat til byrådsavdeling som sekretariat for den politiske ledelse. Pkt Korrespondanse med eksterne organer og personer "Dokumenter som kommer fra eller sendes til organer utenfor Oslo kommune som rettssubjekt er offentlige, med mindre konkrete unntak kan hjemles." Kommentar til pkt. 5.4.: Dokument som er kommet inn til eller lagt frem for annet forvaltningsorgan enn Oslo kommune kan det begjæres innsyn i hos avsender- og/eller hos mottakerorganet etter bestemmelsene i offentlighetsloven. Pkt Søkerlister: Opplysninger om hvem som er søkere til stilling skal unntas fra offentlighet i den utstrekning den enkelte søker anmoder om dette, jfr. offentlighetsloven 6 første ledd nr 4. Kommentar til pkt. 5: Ved lov av gjeldende fra ble det gjort endringer i offentlighetsloven, hvor det i loven er innført adgang til å unnta opplysninger om en person dersom vedkommende ber om det. I kommunens regler er det innarbeidet et nytt punkt 5.5 om offentlighet for søkerlister hvor det forutsettes at søkernes ønsker om unntak fra offentlighet skal følges. Pkt. 6. Saksframlegg til folkevalgte organ, jfr. offentlighetslovens 5 tredje ledd. Saksframlegg med vedlegg fra byrådet til bystyret eller annet folkevalgt organ med myndighet delegert fra bystyret, er offentlige når byrådet har avgitt saken, med mindre sakene er av en slik

8 8 art at de faller inn under unntaksbestemmelser. Underliggende dokumenter fra forberedende saksbehandling er offentlige fra samme tidspunkt etter bestemmelser i lov og disse reglene, dersom det har vært grunnlag for å unnta dem inntil avgivelse av saksframlegget. Saksframlegg med vedlegg som oversendes fra administrasjonen til andre folkevalgte organ som behandler saker i henhold til kommunelov eller særlover er offentlige fra det tidspunkt de er avsendt. Utredninger og komiteinnstillinger i enkeltsaker er offentlige når de er avgitt til det organ som har nedsatt komiteen eller bedt om utredningen. Kommentar til pkt. 6: Det ble ved lov av gjeldende fra gjort endringer i offentlighetsloven 5 tredje ledd som fastslår at saksfremlegg med vedlegg som blir gitt til kommunalt folkevalgt organ er offentlige, med mindre dokumentet er av en slik art at de faller inn under unntaksbestemmelser. Tidligere kunne innstillinger til folkevalgte organ unntas fra offentlighet som internt dokument dersom organet ikke skulle treffe endelig avgjørelse i saken. Denne begrensingen er nå bortfalt, slik at bestemmelsen i offl. 5 tredje ledd omfatter saksfremlegg til alle folkevalgte organ uavhengig av om de skal fatte endelig avgjørelse eller innstille videre i saken. Vedlegget til saksfremlegget er også omfattet. Det samme gjelder underliggende dokumenter fra forutgående saksbehandling, dersom det har vært grunnlag til å unnta dem inntil avgivelse av saksfremlegget. I praksis innebærer endringen at saksfremlegg med vedlegg fra byrådet til bystyret er offentlige når byrådet har avgitt saken. Der byråden har avgitt innstilling til byrådet er saken etter normal praksis offentlig en uke før byrådet behandler og fatter vedtak i saken. Det fremgår av forarbeidene til kommuneloven at styrene i de kommunale foretakene er å anse som folkevalgte organer. Det antas derfor at daglig leders innstilling til foretaksstyret er omfattet av offl. 5 tredje ledd. Taushetsbelagte opplysninger, for eksempel forretningshemmeligheter (jfr. fvl. 13) skal det naturligvis fortsatt ikke gis innsyn i etter denne bestemmelsen. Pkt. 7. Ansvar for informasjon "Den daglige leder for virksomheter i Oslo kommune (etater, bedrifter og bydeler) har rett og plikt til å gi opplysninger på vegne av sin institusjon. Lederen har ansvar for at denne oppgaven delegeres i tilstrekkelig grad, slik at det blir mulig å gi korrekt og fyldestgjørende informasjon fra alle organer innen kommunen. Alle kommunens medarbeidere kan gi faktaopplysninger om eget arbeidsområde. Det må gjøres klart hva som er faktisk informasjon i tjenestes medfør, og hva som er personlige synspunkter som ikke binder kommunen." Merknad til pkt. 7: Offentlighetsloven regulerer dokumentoffentlighet og altså strengt tatt ikke informasjon. Tidligere regler om offentlighet i Oslo kommune inneholdt også et kapittel om informasjon og disse bestemmelsene er beholdt uendret i de nye reglene om offentlighet. Pkt. 7 omhandler hvem som kan gi informasjon på vegne av kommunen.

9 9 For øvrig vises det til rundskriv 51/2001 om ytringsfrihet og lojalitetsplikt for kommunens ansatte der en uttaler seg på egne vegne. Pkt. 8. Behandling av innsynsbegjæringer: Alle som henvender seg til Oslo kommune om dokumentinnsyn skal ha den samme adgang til innsyn. Informasjon skal stilles til rådighet så hurtig og så fullstendig som det er ressursmessig mulig. Som hovedregel skal dette skje innen tre dager. Kommentar til pkt. 8: Aktualitetshensyn tilsier at innsynsbegjæringer skal behandles uten ugrunnet opphold. Dette er presisert i reglenes (pkt. 8) som blant annet opprettholder 3-dagersregelen som et veiledende utgangspunkt. Pkt. 9. Utlevering av dokumenter: Oslo kommune skal på forespørsel utlevere kopi av kommunale saksdokumenter det gis innsyn i. Dersom den som ønsker innsyn ønsker dokumentene tilsendt, skal dette imøtekommes. Denne bestemmelse omfatter ikke dokumenter som er avlevert byarkivaren. Kommentar til pkt. 9: Det er vedtatt en ny bestemmelse som gjelder når innsynsbegjæringen tas til følge. Den som ønsker det skal på anmodning normalt få tilsendt vederlagsfri kopi av dokumentet. Pkt. 10. Klage, jfr. offentlighetslovens 9 Klage over nektet innsyn i konkret dokument forelegges vedkommende byrådsavdeling dersom nektelsen opprettholdes og saken klages inn for fylkesmannen. Kommentar til pkt. 10: Dersom innsynsbegjæringen avslås helt eller delvis, skal det vises til grunnlaget for avslaget, det vil si at det skal vises til vedkommende bestemmelse i offentlighetsloven med nr. eller ledd som begrunner avslaget. Dersom avslaget begrunnes i at det foreligger taushetsplikt, er det ikke tilstrekkelig å vise til offentlighetslovens 5a, men også den bestemmelse som medfører taushetsplikt (for eksempel fvl. 13 første ledd nr. 1). Dersom avslaget er begrunnet i offl. 5 eller 6, skal meroffentlighet vurderes og det skal opplyses om at meroffentlighet er vurdert. Det skal også opplyses om klageadgang og klagefrist ved helt eller delvis avslag (offl. 9). Pkt. 11. Administrasjon og forvaltning av regelverket "Byrådet kan i en veiledning gi utfyllende bestemmelser om administrasjon, forvaltning og utøvelse av dette regelverket." Kommentar til pkt. 11:

10 10 Byrådet er her gitt fullmakt til å gi utfyllende bestemmelser innenfor regelverket. Bestemmelser om intern arbeidsdeling ved innsynsbegjæringer er gitt, se nedenfor. 3. Bestemmelser om intern arbeidsdeling ved innsynsbegjæringer Bestemmelser om intern arbeidsdeling ved innsynsbegjæringer i kommunen er presisert i Veiledning til regler om offentlighet i Oslo kommune organisatoriske bestemmelser, vedtatt av byrådet (vedlegg 3) og er for øvrig i tråd med etablert praksis: Pkt. 1. "Den enkelte etatsjef / kommunaldirektør /bydelsdirektør er ansvarlig for offentlighetsvurdering av det enkelte dokument eller deler av dokumentet. Ansvaret omfatter dokumenter som utferdiges eller avsendes, eller som kommer inn til vedkommende virksomhet." Kommentar til pkt. 1: Den enkelte etats- eller virksomhetsleder har ansvaret for offentlighetsvurderingen i sin virksomhet. Dette innebærer i praksis den enkelte byrådsavdeling, den enkelte etat og den enkelte bydelsadministrasjon. Ansvaret omfatter den løpende offentlighetsvurderingen med forhåndsklassifisering av dokumenter, håndtering av innsynsbegjæringer og eventuelle klagesaker etter offentlighetslovens 9. Pkt. 2."Henvendelse om dokument som er utarbeidet av etat, eller bydel for videre behandling i byråd og sentraladministrasjon, vurderes av vedkommende kommunaldirektør." Kommentar til pkt. 2: I pkt. 2 gjøres det unntak fra hovedregelen i pkt. 1 som gjelder henvendelse om dokument i saker som er utarbeidet av etat eller bydel for videre behandling i byråd og sentraladministrasjonen. Her skal henvendelsen eller klagen vurderes av vedkommende kommunaldirektør. Pkt. 3. "Klage over nektet innsyn i konkret dokument forelegges vedkommende byrådsavdeling før nektelsen eventuelt opprettholdes og saken klages inn for overordnet organ." Kommentar til pkt. 3: Klage over nektet innsyn i konkret dokument forelegges vedkommende byrådsavdeling før nektelsen eventuelt opprettholdes og saken klages inn til fylkesmannen. Bestemmelsen i reglenes pkt. 10 er her gjentatt i veiledningens pkt. 3 av pedagogiske grunner. Henvendelser om dokument som er utferdiget av kommunalt foretak avgjøres av det kommunale foretaket selv. Eventuell klage på avslag om innsyn fra et kommunalt foretak skal normalt sendes derfra direkte til fylkesmannen. Pkt. 4. "Denne veiledningen er gitt med hjemmel i "Regler om offentlighet i Oslo kommune," vedtatt , pkt. 12 og omfatter virksomheter byrådet har instruksjonsmyndighet over. Veiledningen trer i kraft straks den er vedtatt av byrådet.

11 11 Samtidig oppheves "Veiledning - meroffentlighet i Oslo kommune," sist endret av bystyret " Kommentar til pkt. 4: - 4. Innsynsskjema Innsynsbegjæringer kan fremsettes både skriftlig og muntlig. Skjema til bruk ved innsynsbegjæringer er vedlagt og kan benyttes ved behov av administrasjonen ved behandling av forespørsel om innsyn etter offentlighetsloven. Skjemaet inneholder en side for innsynsbegjæringen og en side for forvaltningens vedtak, og ligger med som vedlegg 4. Der det begjæres innsyn i et dokument med vedlegg, bør dette anses som en innsynsbegjæring i hoveddokumentet og vedleggene. Det må imidlertid tas selvstendig stilling til innsynsspørsmålet etter offentlighetsloven og de kommunale reglene for hvert enkelt dokument. Det kan altså tenkes at det i en sak for eksempel gis dels innsyn/dels avslag i hoveddokumentet, fullt innsyn i vedlegg 1 og avslag i vedlegg 2. Rent praktisk kan en i så fall bruke et innsynsskjema til hvert enkelt dokument i saken. Jan Aas kst. kommunaldirektør Helene Solbakken kst. seksjonssjef

12 12 Blankett BEGJÆRING OM DOKUMENTINNSYN Til (byrådsavdeling, etat, bydelsadm.)... Navn på den som begjærer innsyn:. Avis/firma/ institusjon:. Telefon:..Fax:. E-post:. anmoder om innsyn i følgende dokument som i følge journalen er unntatt offentlighet: Sak nr.: Dok.dato:. Unntakshjemmel: Offentlighetslovens.. Mottaker / Avsender:. Dok.:(beskrivelse):. Saksansvarlig:.. Saksbehandler:. Merknader: Oslo, den. (underskrift) På bakgrunn av innsynsbegjæringen vil det bli foretatt fornyet offentlighets- og evt. meroffentlighetsvurdering. Meroffentlighet, jfr. offentlighetslovens 2,3 ledd kan etter loven likevel bare vurderes i de tilfeller unntakshjemmelen er offentlighetslovens 5 og 6. Opplysninger unntatt offentlighet etter lovens 5a om lovbestemt taushetsplikt kan ikke vurderes mht. meroffentlighet. (Se side 2)

13 13 SVAR PÅ INNSYNSBEGJÆRINGEN (Fylles ut av Oslo kommune): Det er truffet nedenstående vedtak (sett kryss): Unntakshjemmel 5 eller 6:.... Innsynsbegjæringen tas til følge. Dokumentet følger vedlagt. Det gis delvis innsyn. For øvrig er dokumentet unntatt offentlighet med hjemmel i offentlighetslovens (angi ledd og bokstav/nr,). Oslo kommune finner ikke å kunne utvise meroffentlighet for disse deler av dokumentet, som er skjermet. Innsynsbegjæringen avslås. Dokumentet er unntatt offentlighet med hjemmel i offentlighetslovens (angi ledd og bokstav/nr,). Oslo kommune finner ikke å kunne utvise meroffentlighet. Unntakshjemmel 5a:.. Det gis innsyn i de deler av dokumentet som ikke inneholder opplysninger undergitt taushetsplikt i lov eller i medhold av lov, jfr. offentlighetslovens 5a. De taushetsbelagte opplysninger er skjermet. Innsynsbegjæringen avslås. Dokumentet er unntatt offentlighet med hjemmel i offentlighetslovens 5a. De deler av dokumentet som ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger gir alene et åpenbart misvisende bilde av innholdet eller de unntatt opplysningene utgjør den vesentligste del av dokumentets innhold, jfr. offentlighetslovens 5a, 2.ledd, 1. punktum. Grunnlaget for den lovbestemte taushetsplikten etter 5a er følgende lovbestemmelse:... Merknader: Den som har fått helt eller delvis avslag på begjæring om innsyn, kan påklage avslaget til fylkesmannnen inne 3 uker fra underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende. Det vises til offentlighetslovens 9. Eventuell klage sendes sammen med dette dokument til Byrådsavdeling for.., Rådhuset 0037 OSLO. Oslo, den

Saksframlegg. Trondheim kommune. ANVENDELSE AV OFFENTLIGHETSLOVEN INNENFOR KONTROLLKOMITEENS OMRÅDE Arkivsaksnr.: 06/10015

Saksframlegg. Trondheim kommune. ANVENDELSE AV OFFENTLIGHETSLOVEN INNENFOR KONTROLLKOMITEENS OMRÅDE Arkivsaksnr.: 06/10015 Saksframlegg ANVENDELSE AV OFFENTLIGHETSLOVEN INNENFOR KONTROLLKOMITEENS OMRÅDE Arkivsaksnr.: 06/10015 Forslag til vedtak: Kontrollkomiteen tar saken til etterretning. Saksfremlegg - arkivsak 06/10015

Detaljer

Advokat Bjørnnes mna. Advokat Kurt O. Bjørnnes Postboks 20 Sentrum N Stavanger Telefon (+ 47)

Advokat Bjørnnes mna. Advokat Kurt O. Bjørnnes Postboks 20 Sentrum N Stavanger Telefon (+ 47) Advokat Kurt O. Bjørnnes Postboks 20 Sentrum N- 4001 Stavanger Telefon (+ 47) 916 45 130 kurt@bjornnes.com www.bjornnes.com Innledning Dagen skal handle om retten til dokumentinnsyn Andre typer åpenhet

Detaljer

Offentleglova. FS brukerforum 25. oktober 2011 Erling H. Dietrichson

Offentleglova. FS brukerforum 25. oktober 2011 Erling H. Dietrichson Offentleglova FS brukerforum 25. oktober 2011 Erling H. Dietrichson Offentlighet 1. januar 2009: fra offentlighetsloven til offentleglova. Offl. 1: Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg

Detaljer

Reglement om folkevalgtes rett til innsyn i saksdokumenter

Reglement om folkevalgtes rett til innsyn i saksdokumenter Reglement om folkevalgtes rett til innsyn i saksdokumenter 1. Kommunestyret og dets organers innsynsrett Innsynsreglementet er begrunnet i det overordningsforhold bystyret og dets organer har over administrasjonen,

Detaljer

NKF konferanse 2.11.09 Forum for bygg og

NKF konferanse 2.11.09 Forum for bygg og NKF konferanse 2.11.09 Forum for bygg og eiendom offentlighetsloven May Britt Dahl Spesialrådgiver Bergen kommune/ Leder NKF Hordaland Bakgrunn for lovendringen Skape tillitt til offentlig forvaltning.

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT I GJERSTAD KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT I GJERSTAD KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT I GJERSTAD KOMMUNE 1. INNLEDNING I kommunelovens 40 nr. 5 heter det: Kommunestyret og fylkestinget skal selv fastsette et reglement for de folkevalgtes rett til innsyn

Detaljer

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Sak: 2006/1616 INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Saken gjelder innsyn i tre dokumenter knyttet til Forsvarsdepartementets gjennomgang av regnskapene til Lista Flypark AS.

Detaljer

Offentleglova. ephorte brukerforum 2. november 2011 Erling H. Dietrichson, Kunnskapsdepartementet

Offentleglova. ephorte brukerforum 2. november 2011 Erling H. Dietrichson, Kunnskapsdepartementet Offentleglova ephorte brukerforum 2. november 2011 Erling H. Dietrichson, Kunnskapsdepartementet Offentlighet, jf. offl. Taushetsplikt, jf. fvl. Saksbehandling, jf. offl. og fvl. 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Rett til innsyn og unntak fra offentlighet

Rett til innsyn og unntak fra offentlighet 1 Rett til innsyn og unntak fra offentlighet Arkivforum 13. februar 2013 Anne Marie Snekvik juridisk seniorrådgiver Studieavdelingen NTNU 2 Ny offentlighetslov trådte i kraft 1. januar 2009 Erstattet loven

Detaljer

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Brv 1126/1995

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Brv 1126/1995 Oslo kommune Instruks Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 24.03.1995 Erstatter: Saksnr: Brv 1126/1995 Eier/ Byrådsavdeling for finans og utvikling Ikrafttredelse: 24.03.1995 ansvarlig: Versjon: 1 Bemyndiget:

Detaljer

Offentlighetsloven hovedregler og unntak

Offentlighetsloven hovedregler og unntak Offentlighetsloven hovedregler og unntak Helserett og saksbehandling Gardemoen 4. oktober 2012 Linda Endrestad 1 Lovens formål 1 loven skal legge til rette for: At offentlig virksomhet er åpen og gjennomsiktig

Detaljer

ARKIVDAGEN Maihaugen

ARKIVDAGEN Maihaugen ARKIVDAGEN - 9.11.2014- Maihaugen «RETTEN TIL Å VITE OM INNSYN I ARKIVENE» GRUNNLOVENS 100, 5.LEDD: «Enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes dokumenter og til å følge forhandlingene i rettsmøter

Detaljer

LOV OM RETT TIL INNSYN I DOKUMENT I OFFENTLEG VERKSEMD. En kort innføring i offentleglova av 19. mai 2006

LOV OM RETT TIL INNSYN I DOKUMENT I OFFENTLEG VERKSEMD. En kort innføring i offentleglova av 19. mai 2006 LOV OM RETT TIL INNSYN I DOKUMENT I OFFENTLEG VERKSEMD En kort innføring i offentleglova av 19. mai 2006 OFFENTLEGLOVA Formål og virkeområde Hovedregler om innsyn Unntak fra innsynsretten Saksbehandling

Detaljer

Partsinnsyn - saksbehandlingsrutiner

Partsinnsyn - saksbehandlingsrutiner Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

Fylkesmannen stadfestet kommunens avslag i vedtak av

Fylkesmannen stadfestet kommunens avslag i vedtak av Juridisk avdeling Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Allmennoffentlighet. Av Marius Stub

Allmennoffentlighet. Av Marius Stub Allmennoffentlighet Av Marius Stub 1. Innledning Reglene i offentleglova gir enhver krav på innsyn i forvaltningens saksdokumenter mv. En part kan i tillegg kreve innsyn etter forvaltningslovens regler

Detaljer

Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i offentleg verksemd (offentleglova)

Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i offentleg verksemd (offentleglova) Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i offentleg verksemd (offentleglova) 2 (Lovens virkeområde) og 16 (Innsyn i interne dokument hos kommunene og fylkeskommunene) 1 1. Virkeområde Hvilke virksomheter

Detaljer

Saken gjelder spørsmålet om offentlighet for dokumenter oversendt byrådet og sakslister til byrådsmøtene under kommunal parlamentarisme.

Saken gjelder spørsmålet om offentlighet for dokumenter oversendt byrådet og sakslister til byrådsmøtene under kommunal parlamentarisme. Sivilombudsmann Arne Fliflet Stortingets ombudsmann for forvaltningen Uttalelse Sak: 2011/3432 SAK OM OFFENTLIGHET I BYRÅDET UNDER KOMMUNAL PARLAMENTARISME Saken gjelder spørsmålet om offentlighet for

Detaljer

Ny offentlighetslov fra 01.01.2009

Ny offentlighetslov fra 01.01.2009 fra 01.01.2009 Unntatt taushetsplikt, usynlig for alle som ikke må behandle saken. Meroffentlighet skal vurderes kan-regler. Full offentlighet, alle har rett til innsyn uten å oppgi grunn eller ident.

Detaljer

Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i offentleg verksemd (offentleglova)

Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i offentleg verksemd (offentleglova) Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i offentleg verksemd (offentleglova) Seminar i Utenriksdepartementet 24. november 2008 Gjennomgang ved lovrådgiver Magnus Hauge Greaker 1 1. Innledning - bakgrunn

Detaljer

Fylkesmannen besvarer henvendelse vedrørende Oslo kommunes praktisering av offentleglova

Fylkesmannen besvarer henvendelse vedrørende Oslo kommunes praktisering av offentleglova Juridisk avdeling Kommunal Rapport Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.: Deres

Detaljer

Allmennoffentlighet. Av Marius Stub

Allmennoffentlighet. Av Marius Stub Allmennoffentlighet Av Marius Stub 1. Innledning Reglene i offentleglova gir enhver krav på innsyn i forvaltningens saksdokumenter mv. En part kan i tillegg kreve innsyn etter forvaltningslovens regler

Detaljer

Veileder for håndtering av innsynsbegjæringer etter personopplysningsloven

Veileder for håndtering av innsynsbegjæringer etter personopplysningsloven Veileder for håndtering av innsynsbegjæringer etter personopplysningsloven I: Innledning: Foreliggende veileder skal anvendes der Kriminalomsorgen mottar henvendelser om innsyn i personopplysninger, jf.

Detaljer

Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i offentleg verksemd (offentleglova) Kursopplegg generelt stoff

Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i offentleg verksemd (offentleglova) Kursopplegg generelt stoff Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i offentleg verksemd (offentleglova) Kursopplegg generelt stoff 1 1. Innledning - bakgrunn og formål Ikrafttredelse 1. januar 2009 Forskrift fastsatt 17. oktober

Detaljer

Partsinnsyn mv. Formål

Partsinnsyn mv. Formål Faglig veileder En faglig veileder redegjør for relevante rettskilder knyttet til et avgrenset rettslig tema der hovedfokus er hvordan disse rettskildene blir anvendt i UNEs praksis. En faglig veileder

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE. Reglement for folkevalgtes innsynsrett. Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx

GAMVIK KOMMUNE. Reglement for folkevalgtes innsynsrett. Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx GAMVIK KOMMUNE Reglement for folkevalgtes innsynsrett Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx Kommunestyrets og andre folkevalgte organers rett til innsyn i saksdokumenter Kommuneloven 40 nr. 5 fastsetter at

Detaljer

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255 Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/advokatfullmektig Thea S. Skaug PB 2734 Solli 0204 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 200503082 20. mars 2006 Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjelder delvis avslag på forespørsel om innsyn Kommunal Rapport mot Sogn og Fjordane fylkeskommune

Vedtak i klagesak som gjelder delvis avslag på forespørsel om innsyn Kommunal Rapport mot Sogn og Fjordane fylkeskommune Saksbehandler: Ove Midtbø Vår dato Vår referanse Telefon: 57643176 04.03.2016 2016/643-326.1 E-post: fmsfomi@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse Vegard Venli vegard@kommunal-rapport.no Vedtak i

Detaljer

PARTSINNSYN. Jorun Bjerke, Forbundsadvokatene jorun.bjerke@fagforbundet.no

PARTSINNSYN. Jorun Bjerke, Forbundsadvokatene jorun.bjerke@fagforbundet.no PARTSINNSYN Jorun Bjerke, Forbundsadvokatene jorun.bjerke@fagforbundet.no Temaer 1) Hensyn for og imot innsyn 2) Hvilke hovedforskjeller og likhetstrekk er det mellom partsinnsyn og innsyn etter offentleglova?

Detaljer

Byrådssak 1377 /15. Offentleglova og fagnotaters status i Bergen kommune ESARK

Byrådssak 1377 /15. Offentleglova og fagnotaters status i Bergen kommune ESARK Byrådssak 1377 /15 Offentleglova og fagnotaters status i Bergen kommune BJOL ESARK-0513-201302298-10 Hva saken gjelder: Offentlighet om hvordan f eks en kommune løser sine oppgaver, representerer en verdi

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 041 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 041 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 041 &13 Arkivsaksnr.: 12/17382-3 Dato: 17.01.13 HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I KOMMUNELOVEN OG OFFENTLIGHETSLOVEN Rådmannens forslag til formannskapet

Detaljer

Notat. Departementsråden Lovavdelingen. Kopi: Plan- og administrasjon. Offentlighet og evalueringsutvalget etter flodbølgekatastrofen

Notat. Departementsråden Lovavdelingen. Kopi: Plan- og administrasjon. Offentlighet og evalueringsutvalget etter flodbølgekatastrofen JUSTIS- m OG POLITIDEPARTEMENTET Notat Til: Fra: Departementsråden Lovavdelingen Kopi: Plan- og administrasjon Saksnr.: O p 0 0 j Dato: Ø. O'.. Z-O 0 S 20.01.2005 rådgiver Magnus Hauge Greaker Offentlighet

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

Allmennoffentlighet. Av Marius Stub

Allmennoffentlighet. Av Marius Stub Allmennoffentlighet Av Marius Stub 1. Innledning Reglene i offentleglova gir enhver krav på innsyn i forvaltningens saksdokumenter mv. En part kan i tillegg kreve innsyn etter forvaltningslovens regler

Detaljer

Lovlighetskontroll etter kommuneloven 59

Lovlighetskontroll etter kommuneloven 59 Lovlighetskontroll etter kommuneloven 59 Ulike klageordninger Intern klage fvl. 28 annet ledd - Enkeltvedtak Klage etter særlov - Enkeltvedtak Eksempler: pbl, sosialtjenesteloven, opplæringsloven alkoholloven

Detaljer

Saksframlegg. Kartlegging - anvendelse av offentlighetsloven i Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 07/12712

Saksframlegg. Kartlegging - anvendelse av offentlighetsloven i Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 07/12712 Saksframlegg Kartlegging - anvendelse av offentlighetsloven i Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 07/12712 Forslag til vedtak: 1. Kontrollkomiteen tar kartleggingen til orientering. 2. Rådmannen bes om å komme

Detaljer

Videre følger det av offentleglova 3 at alle kan "krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ.

Videre følger det av offentleglova 3 at alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ. Side 1 av 5 Hei! Jeg viser til avslag på innsyn datert 29. mars 2016, som ligger ved som hale til denne eposten. Innsynet gjelder en rapport om to fastleger i kommunen, datert 21. mars 2016. I avslaget

Detaljer

Her får du få svar på sentrale spørsmål knyttet til vurderingsarbeidet. Teksten er ikke uttømmende, men ment som en hjelp i arbeidet.

Her får du få svar på sentrale spørsmål knyttet til vurderingsarbeidet. Teksten er ikke uttømmende, men ment som en hjelp i arbeidet. Undervisningsvurdering noen juridiske forhold Her får du få svar på sentrale spørsmål knyttet til vurderingsarbeidet. Teksten er ikke uttømmende, men ment som en hjelp i arbeidet. ARTIKKEL SIST ENDRET:

Detaljer

Offentleglova. Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd. Ikrafttredelse

Offentleglova. Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd. Ikrafttredelse Offentleglova Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd Ikrafttredelse 01.01.2009 Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd 1 Formål Formålet med lova er å leggje til rette for

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/12270-2 Dato: 21.09.12 KLAGENEMNDSORDNINGEN - KONSEKVENSER AV LOVENDRINGER FOR KLAGESAKSBEHANDLING I HELSE- OG OMSORGSSAKER

Detaljer

«Den nye» Offentlighetsloven. Torbjørn Saggau Holm Advokat (H)

«Den nye» Offentlighetsloven. Torbjørn Saggau Holm Advokat (H) «Den nye» Offentlighetsloven Torbjørn Saggau Holm Advokat (H) Presentasjon Foreleser Kursets innhold Tidsplan ALTA KOMMUNE 03.10.2017 2 ALTA KOMMUNE 03.10.2017 3 1. Innledning bakgrunn og formål Bakgrunn

Detaljer

El-tilsyns. tilsyns-,, forvaltnings-, offentlighets- og arkivloven. DLE-konferansen i Tromsø 17. september 2008

El-tilsyns. tilsyns-,, forvaltnings-, offentlighets- og arkivloven. DLE-konferansen i Tromsø 17. september 2008 El-tilsyns tilsyns-,, forvaltnings-, offentlighets- og arkivloven DLE-konferansen i Tromsø 17. september 2008 Cecilie Magnussen Enhet for elektriske produkter Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Detaljer

Enkeltvedtak og klage særlig om vedtak truffet med hjemmel i alkoholloven. v/marianne Hovde, fagansvarlig

Enkeltvedtak og klage særlig om vedtak truffet med hjemmel i alkoholloven. v/marianne Hovde, fagansvarlig Enkeltvedtak og klage særlig om vedtak truffet med hjemmel i alkoholloven v/marianne Hovde, fagansvarlig Statistikk vedr. kommunale bevillinger I 2012 oppga 35 av 428 kommuner i Norge at de hadde gitt

Detaljer

Reglement for folke- valgtes innsynsrett

Reglement for folke- valgtes innsynsrett Reglement for folke- valgtes innsynsrett Vedtatt kommunestyret 24. juni 1999 med endringer kommunestyret 14. september 2010 1. KOMMUNESTYRETS OG ANDRE FOLKEVALGTE ORGANERS RETT TIL INNSYN I SAKSDOKUMENTER

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato B-1nvs NVS/thc 2003/244 ME/ME2 LaB:elt P4 RADIO HELE NORGE AS - BEGJÆRING OM INNSYN I INTERNE DOKUMENTER

Deres ref. Vår ref. Dato B-1nvs NVS/thc 2003/244 ME/ME2 LaB:elt P4 RADIO HELE NORGE AS - BEGJÆRING OM INNSYN I INTERNE DOKUMENTER Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 2003-0594B-1nvs NVS/thc 2003/244 ME/ME2 LaB:elt 11.04.2003 P4 RADIO HELE NORGE AS - BEGJÆRING OM INNSYN I INTERNE DOKUMENTER Vi viser

Detaljer

Foredrag på Partnerforums høstkonferanse

Foredrag på Partnerforums høstkonferanse Foredrag på Partnerforums høstkonferanse Blindern 9. november 2012 1 Grunnlovens 100, siste avsnitt: «Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale»

Detaljer

Sikre en systematisk og forutsigbar saksbehandling ved begjæring om innsyn i saker som er behandlet av sakkyndig selskap(sks).

Sikre en systematisk og forutsigbar saksbehandling ved begjæring om innsyn i saker som er behandlet av sakkyndig selskap(sks). Spesifikasjon 3-03-03 BEGJÆRING OM INNSYN Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-01-16 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Reglement for byrådet Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 2011 Enoksen Hult, Nina

Detaljer

Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i offentleg verksemd (offentleglova)

Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i offentleg verksemd (offentleglova) Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i offentleg verksemd (offentleglova) Kursopplegg halv dag for departementene med underliggende virksomheter med vekt på ting som er nytt eller endret 1 1. Innledning

Detaljer

Vedtak i klagesak - Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten - avslag på innsyn i korrespondanse med kommuneadvokaten

Vedtak i klagesak - Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten - avslag på innsyn i korrespondanse med kommuneadvokaten Juridisk avdeling Oslo kommune - Eiendoms- og byfornyelsesetaten Pb 491 Sentrum 0105 Oslo Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no

Detaljer

Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Bv 53/2003. Versjon: 1 Bemyndiget: /Ordføreren/Byrådet

Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Bv 53/2003. Versjon: 1 Bemyndiget: /Ordføreren/Byrådet Oslo kommune Reglement Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: 19.02.2003 Erstatter: Saksnr: Bv 53/2003 Eier/ Byrådsavdeling for finans og utvikling Ikrafttredelse: 19.02.2003 ansvarlig: Versjon: 1 Bemyndiget: /Ordføreren/Byrådet

Detaljer

INNSYN I STATISTISK MATERIALE FRA NASJONALE PRØVER

INNSYN I STATISTISK MATERIALE FRA NASJONALE PRØVER Sivilombudsmann Arne Fliflet Stortingets ombudsmann for forvaltningen Uttalelse -- Sak: 2010/1383 INNSYN I STATISTISK MATERIALE FRA NASJONALE PRØVER Avisa Varingen ble nektet innsyn i statistikk for Nittedal

Detaljer

Arkiv og enkeltindivider. Kim Ellertsen IKA 22. april 2010

Arkiv og enkeltindivider. Kim Ellertsen IKA 22. april 2010 Arkiv og enkeltindivider Kim Ellertsen IKA 22. april 2010 Disposisjon 1. Kort om Datatilsynets oppgaver og administrasjon 2. Personopplysningsloven vs. Offentleglova 23.04.2010 Side 2 Datatilsynet Uavhengig

Detaljer

Undersøkelse behandling av innsynssaker i Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet. Jon Sverdrup Efjestad, seniorrådgiver

Undersøkelse behandling av innsynssaker i Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet. Jon Sverdrup Efjestad, seniorrådgiver Undersøkelse behandling av innsynssaker i Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet Jon Sverdrup Efjestad, seniorrådgiver Om undersøkelsen i Forsvarsdepartementet 83 ulike dokumenter Departementet mottok

Detaljer

Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Bv 470/2003 Eier/ Bystyrets sekretariat. Ikrafttredelse:

Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Bv 470/2003 Eier/ Bystyrets sekretariat. Ikrafttredelse: Oslo kommune Reglement Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: 17.12.2003 Erstatter: Saksnr: Bv 470/2003 Eier/ Bystyrets sekretariat Ikrafttredelse: 17.12.2003 ansvarlig: Versjon: 2 Bemyndiget: Dok.nr: A-0052 REGLEMENT

Detaljer

REGLEMENT. for FOLKEVALGTES INNSYNSRETT

REGLEMENT. for FOLKEVALGTES INNSYNSRETT REGLEMENT for FOLKEVALGTES INNSYNSRETT Fastsatt med hjemmel i kommuneloven 40 nr. 5 Vedtatt av Ullensaker herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret HST 05.09.11 sak 76/11. Innhold: 1. FOLKEVALGTES

Detaljer

5. gangs purring, anmodning om tilleggsopplysninger i klagesak etter offentleglova vedrørende dokumenter om Tromsøbadet

5. gangs purring, anmodning om tilleggsopplysninger i klagesak etter offentleglova vedrørende dokumenter om Tromsøbadet Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Ronny Bratten 776 42052 15.03.2017 2016/4424-9 326.1 Deres dato Deres ref. 16/3088 Tromsø kommune v/adm.sjef Britt Elin Steinveg Postboks 6900 9299 Tromsø

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Nes Kommune Møteinnkalling Formannskapet Dato: 04.01.2017 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32 06 83 00 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Dokument nr. 8:33 ( )

Dokument nr. 8:33 ( ) Dokument nr. 8:33 (1999-2000) Forslag fra stortingsrepresentantene Gunnar Skaug og Jorunn Ringstad om lov om endringer i lov av 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen Til Odelstinget

Detaljer

Offentlighet og innsyn Lær av dem som krever

Offentlighet og innsyn Lær av dem som krever Offentlighet og innsyn Lær av dem som krever Anja J Vestvold, dokumentsenteret Asker kommune 30. januar 2018 Åpenhet - troverdighet - gjensidig respekt Offentlighetsprinsippet pros & cons www.presse.no

Detaljer

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser)

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 KRAV TIL BØRSNOTERTE RÅVARER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT Vedtatt av Fauske kommunestyre i møte 11.02.2016, sak 90/16 1. Kommunestyrets og andre folkevalgte organers rett til innsyn i saksdokumenter 1.1 Kommunestyret har,

Detaljer

Innsynsbestemmelser og taushetsplikt

Innsynsbestemmelser og taushetsplikt Innsynsbestemmelser og taushetsplikt Arkivmedarbeiderkurs 26.-27. januar 2010 June Wahl, IKA Kongsberg Lovverk Offentleglova Forvaltningsloven Personopplysningsloven Helsepersonelloven og pasientrettighetsloven

Detaljer

I Iorsk presseforbund - offentlighetsutvalget Kristine Holm Postboks 46 Sentrum 0101 OSLO

I Iorsk presseforbund - offentlighetsutvalget Kristine Holm Postboks 46 Sentrum 0101 OSLO Sivikymbudsmann Arne Sloytingets ornbudsmann tbr forvaltniagen Besoksadresse kersgata 8, inugang Tollbagata Posta dresse Postboks 3 Sentru.m, 0101 Oslo rfetefou 22 82 85 00 Gront nummer 800 80 039 Teleffiks

Detaljer

Klagesaker Saksbehandling og prosess

Klagesaker Saksbehandling og prosess Klagesaker Saksbehandling og prosess Aktuelle klagesaker for komitéen: Byggesaker Mindre vesentlige reguleringsendringer Gebyrsaker Klagerett Fvl. 28, 1. Ledd. Enkeltvedtak kan påklages av part eller annen

Detaljer

Meråker kommune - Toppen av frihet - folkevalgtes innsynsrett

Meråker kommune - Toppen av frihet - folkevalgtes innsynsrett Meråker kommune - Toppen av frihet - Reglement for folkevalgtes innsynsrett Vedtatt av Meråker kommunestyret den 30.01.17, K.sak 2/17. Meråker, 5. januar 2017 Innholdsfortegnelse: 1. Kommunestyrets og

Detaljer

Offentlighet og innsyn

Offentlighet og innsyn Offentlighet og innsyn Sveinung Meyer Svendsen 20. April 2016 Tranøy kai Foto: Bjørn-Are Melvik EVALUERINGEN AV OFFENTLEGLOVA Offentleglova Offentleglova gir alle rett til å gjøre seg kjent med forvaltningsorganenes

Detaljer

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) I lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. gjøres følgende endringer: 38b nytt tredje ledd skal lyde: Organisasjon

Detaljer

Fullmakt rutinebeskrivelse, jf. punkt i IR-01 om klagesaksbehandling

Fullmakt rutinebeskrivelse, jf. punkt i IR-01 om klagesaksbehandling Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

Offentlighetsloven m.m.

Offentlighetsloven m.m. Offentlighetsloven m.m. Reidar Enger sekretær kontrollutvalget Oslo kommune, nestleder NKRFs styre reidar.enger@krv.oslo.kommune.no https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/politikk/bystyret/komiteerog-utvalg/kontrollutvalget/

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Byrådsavdeling for finans Rådhuset 0037 Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 201303723 24.10.2013 2013/20051-7 FM-J Birgitte Bue Mathisen 22.11.2013 VEDTAK I KLAGESAK

Detaljer

Fylkesmannen opprettholder Moss kommunes vedtak om delvis avslag på krav om innsyn i dokumenter om bruk av nettsky

Fylkesmannen opprettholder Moss kommunes vedtak om delvis avslag på krav om innsyn i dokumenter om bruk av nettsky B. Waldron Juridisk avdeling Deres ref.: Vår ref.: 2016/8347 326.1 CLM Vår dato: 10.4.2017 Fylkesmannen opprettholder Moss kommunes vedtak om delvis avslag på krav om innsyn i dokumenter om bruk av nettsky

Detaljer

Intern retningslinje. Saker for Sivilombudsmannen

Intern retningslinje. Saker for Sivilombudsmannen Intern retningslinje En intern retningslinje (IR) sikrer en effektiv og kvalitetsmessig god nok behandling og avgjørelse av UNEs saker ved å gi sentrale og grunnleggende rutiner for saksbehandlingen. En

Detaljer

Saksbehandler: Tom Oddby Arkiv: 041 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: PRAKTISERING AV ÅPENHET OG INNSYN I DRAMMEN KOMMUNE

Saksbehandler: Tom Oddby Arkiv: 041 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: PRAKTISERING AV ÅPENHET OG INNSYN I DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Oddby Arkiv: 041 Arkivsaksnr.: 14/2364-1 Dato: 24.2.2014 PRAKTISERING AV ÅPENHET OG INNSYN I DRAMMEN KOMMUNE â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET: Rådmannens forslag

Detaljer

Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: 07.05.2003 Erstatter: Saksnr: Bv 127/03 Eier/ ansvarlig:

Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: 07.05.2003 Erstatter: Saksnr: Bv 127/03 Eier/ ansvarlig: Oslo kommune Forskrift Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: 07.05.2003 Erstatter: Saksnr: Bv 127/03 Eier/ ansvarlig: Byråd for helse og sosiale tjenester Ikrafttredelse: 01.01.2004 Versjon: 2 Bemyndiget: Dok.nr:

Detaljer

Kurs i offentleglova kl. 12:00 15:00

Kurs i offentleglova kl. 12:00 15:00 Kurs i offentleglova kl. 12:00 15:00 v/merethe M. Johansen, rådgiver IKAVA Arkivfaglig opplæring Mottak av klientmapper Rådgivning arkivdanning Ordning av eldre arkiver Utarbeidelse av lokalt regelverk

Detaljer

Må politikere vite noe om saksbehandling?

Må politikere vite noe om saksbehandling? Folkevalgtopplæring 22. mars 2012 Må politikere vite noe om saksbehandling? Spesialrådgiver Tore Gullichsen Svaret er: JA! Skal se nærmere på: Delegasjon Habilitet Taushetsplikt Åpenhet og offentlighet

Detaljer

5.2 Pressebestillinger

5.2 Pressebestillinger 5.2 Pressebestillinger Formål Rutinen skal sikre at pressens bestillinger av dokumenter fra Offentlig Elektronisk Postjournal (OEP) blir forskriftsmessig behandlet. Andre henvendelser om innsyn håndteres

Detaljer

OPPHEVING AV PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT DATERT

OPPHEVING AV PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT DATERT ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER JURIDISK SEKSJON Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Byggefirma

Detaljer

På vegne av organisasjonene Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund vil vi legge fram et alternativt forslag.

På vegne av organisasjonene Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund vil vi legge fram et alternativt forslag. Oslo 08.09.2017 Innspill til bystyrets behandling av byrådssak 146/17 Byrådet foreslår å oppheve regler om offentlighet i Oslo kommune ettersom de er utdaterte og flere av dem strider med gjeldende rett.

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen i kommuner mv.)

Høringsuttalelse til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen i kommuner mv.) Dato: 24. august 2011 BEBY /11 Bergen bystyre Høringsuttalelse til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen i kommuner mv.) TSSC BYST-03-201013519-5 Hva saken gjelder:

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Utredning: Åpne møter i Kontrollkomiteen Arkivsaksnr.: 05/ Saken legges frem uten innstilling.

Saksframlegg. Trondheim kommune. Utredning: Åpne møter i Kontrollkomiteen Arkivsaksnr.: 05/ Saken legges frem uten innstilling. Utredning: Åpne møter i Kontrollkomiteen Arkivsaksnr.: 05/27178 Saksframlegg Saken legges frem uten innstilling. Saksfremlegg - arkivsak 05/27178 1 Bakgrunn Det er flere grunner til at sekretariatet tar

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Utdanningsetaten i Oslo kommune Postboks 6127 Etterstad 0602 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/01411-20 06.05.2013 2013/9198-2 FM-J Ole Hjalmar Fagerlie 22.05.2013

Detaljer

AVVISNING AV KLAGE PÅ GEBYR

AVVISNING AV KLAGE PÅ GEBYR ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Tor Henning Rustan

Detaljer

Ot.prp. nr. 72 ( )

Ot.prp. nr. 72 ( ) Ot.prp. nr. 72 (2000-2001) Om lov om endring i midlertidig lov 17. september 1999 nr. 73 om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven) - unntak fra innsynsrett Tilråding

Detaljer

Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016

Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016 Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016 Virksomhetens adresse: Agdenes kommune 7316 LENSVIK Tidsrom for tilsynet: 05.07.2016 31.01.2017 06.02.2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Begrensninger i innsynsrett. DRI mars 2011 Jon Berge Holden

Begrensninger i innsynsrett. DRI mars 2011 Jon Berge Holden Begrensninger i innsynsrett DRI 1010 3. mars 2011 Jon Berge Holden Dagens tema Ukas sak Grublis Oppsummering fra sist innsynsrett Unntakene Kan unntas Skal unntas taushetsplikt Forholdet mellom pol, offhl

Detaljer

KR 38/13. Delegasjonsreglement for Kirkerådet DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag

KR 38/13. Delegasjonsreglement for Kirkerådet DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag DEN NORSKE KIRKE KR 38/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 26.-27. september 2013 Referanser: KR 14/12 Saksdokumenter: Delegasjonsreglement for Kirkerådet Sammendrag Kirkerådet kan

Detaljer

Grunnleggende forvaltningsrett - II - Om vedtak, klagerett mv. Skinnarbu 1. juni 2016

Grunnleggende forvaltningsrett - II - Om vedtak, klagerett mv. Skinnarbu 1. juni 2016 Grunnleggende forvaltningsrett - II - Om vedtak, klagerett mv Skinnarbu 1. juni 2016 Alminnelige regler for all saksbehandling Veiledningsplikt, 11 et forvaltningsorgan har alminnelig veiledningsplikt

Detaljer

@ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt

@ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt BERGEN TINGRETT @ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt Saken gjelder: Begjæring om bevissikring Konkurransetilsynet mot Telenor

Detaljer

Ilår referanse Deres referanse Vår saksbehandler Dato 2007/ /5723 Kristian Brandt

Ilår referanse Deres referanse Vår saksbehandler Dato 2007/ /5723 Kristian Brandt Sivilombudsmannen Besøksadresse Telefon 22 82 85 00 Stortingets ombudsmann Akersgata 8, inngang Tollbugata Grøni nummer 800 80 039 for forvaltningen Postadresse Telefaks 22 82 85 1.1 Postboks 3 Sentrum,

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

1. GENERELLE UTGANGSPUNKT. 1.1 Sentrale lover. Side 2

1. GENERELLE UTGANGSPUNKT. 1.1 Sentrale lover. Side 2 Rundskriv Universiteter og høyskoler Samorda opptak Universitets- og høgskolerådet Nettverk for private høyskoler NOKUT Studentorganisasjonene Nr. Vår ref Dato F005-06 200600302 30.01.2006 VEILEDING I

Detaljer

Sak nr. 22/2012. Vedtak av 15. oktober Sakens parter: A - B. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning:

Sak nr. 22/2012. Vedtak av 15. oktober Sakens parter: A - B. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Sak nr. 22/2012 Vedtak av 15. oktober 2013 Sakens parter: A - B Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Trude Haugli (leder) Ivar Danielsen Thom Arne Hellerslia Racha Maktabi Johans Tveit

Detaljer

Vedlagt følger brev fra fylkesmannen i sak om innsyn i ordførers SMS-kommunikasjon vedr. sykehussaken.

Vedlagt følger brev fra fylkesmannen i sak om innsyn i ordførers SMS-kommunikasjon vedr. sykehussaken. file:///c:/ephorte/pdfconvdocproc/ephorte/674359_fix.html Side 1 av 1 28.12.2015 Fra: Linn Hassellund[linn.hassellund@fylkesmannen.no] Dato: 18.12.2015 14:00:54 Til: Kristiansund Kommune; VG Tittel: Kristiansund

Detaljer

Grunnleggende forvaltningsrett -noen utvalgte temaer

Grunnleggende forvaltningsrett -noen utvalgte temaer Grunnleggende forvaltningsrett -noen utvalgte temaer Forvaltningsretten i et innbyggerperspektiv 2 Hva er forvaltningsrett? Offentlig myndighetsutøvelse Forvaltningsretten styrer den offentlige myndighetsutøvelsen

Detaljer

Fra søknad til vedtak - med fokus på kommunens saksbehandling. rådgiver Ane Karine Lillevoll

Fra søknad til vedtak - med fokus på kommunens saksbehandling. rådgiver Ane Karine Lillevoll Fra søknad til vedtak - med fokus på kommunens saksbehandling rådgiver Ane Karine Lillevoll To hovedspørsmål kommunen må stille seg selv når en søknad skal behandles Hvilke krav gitt i eller i medhold

Detaljer

Klagebehandling og klageoversendelse - reguleringsplaner - dispensasjonsvedtak - byggesaker. hva forventer Fylkesmannen?

Klagebehandling og klageoversendelse - reguleringsplaner - dispensasjonsvedtak - byggesaker. hva forventer Fylkesmannen? Klagebehandling og klageoversendelse - reguleringsplaner - dispensasjonsvedtak - byggesaker hva forventer Fylkesmannen? Kommunens klagebehandling hva krever loven? - hva ønsker Fylkesmannen? Forvaltningsloven

Detaljer

Reglement for Bodø kontrollutvalg

Reglement for Bodø kontrollutvalg Reglement for Bodø kontrollutvalg (Vedtatt i bystyret 8. september 2011) 1 Virkeområde Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) og forskrift om kontrollutvalg i kommuner

Detaljer