Saksframlegg. Kartlegging - anvendelse av offentlighetsloven i Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 07/12712

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Kartlegging - anvendelse av offentlighetsloven i Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 07/12712"

Transkript

1 Saksframlegg Kartlegging - anvendelse av offentlighetsloven i Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 07/12712 Forslag til vedtak: 1. Kontrollkomiteen tar kartleggingen til orientering. 2. Rådmannen bes om å komme tilbake til kontrollkomiteen innen utgangen av 2007 og redegjøre for hvordan Sivilombudsmannens undersøkelse er fulgt opp, jf. SOMB Saksfremlegg - arkivsak 07/

2 Saksutredning: Innledning Kontrollkomiteens sekretariat er bedt om å utarbeide en kartlegging om anvendelsen av offentlighetsloven i Trondheim kommune. Sekretariatet finner det naturlig å knytte kartleggingen til Sivilombudmannens undersøkelse fra 1999 av hvordan offentlighetsloven ble praktisert i Trondheim kommune. Sivilombudsmannen avga i april 2001 rapport til Stortinget om undersøkelsen, jf. SOMB Undersøkelsen var konsentrert om tre forhold: 1. Journalføringen 2. Saksbehandlingen ved konkrete innsynsbegjæringer 3. Kommunens anvendelse av offentlighetslovens regler om unntak fra offentlighet. Sivilombudsmannen konkluderte med følgende: Når det gjelder journalføringen i Trondheim kommune, er det mitt generelle inntrykk av det undersøkte materiale at praksis hovedsakelig har vært i samsvar med regelverket. Inntrykket er imidlertid ikke entydig. Undersøkelsene har vist at det i den offentlige journalen har vært bruk av utelatelser/overstrykinger (blendinger) som går ut over det som følger av regelverket. Jeg har funnet grunnlag for å rette visse kritiske bemerkninger til omfanget av kommunens bruk av unntaksbestemmelsene i offentlighetsloven, herunder også mangelfull presisjon ved henvisningene til lovens unntaksbestemmelser. Hva angår saksbehandlingen ved konkrete innsynsbegjæringer, har jeg funnet grunn til å understreke at både spørsmålet om unntaksbestemmelsene er anvendelige og spørsmålet om å praktisere meroffentlighet, skal vurderes når innsynskravet fremsettes, selv om dokumentet er forhåndsklassifisert unntatt offentlighet. Videre har jeg minnet særskilt om den ubetingede plikten forvaltningen har til å opplyse om klageadgang og klagefrist ved avslag på innsynsbegjæringer. Saksbehandlingstiden synes gjennomgående å ha vært akseptabel, men enkelte av opplysningene i svarskjemaene gav grunnlag for kritiske merknader. Jeg har derfor understreket at saker om dokumentinnsyn skal avgjøres så raskt som mulig, dvs. vanligvis samme dag eller iallfall i løpet av en til tre virkedager. Av totalt 104 forhåndsklassifiseringer i den undersøkte periode, tok jeg 35 opp til nærmere undersøkelse med sikte på å danne meg et bilde av Trondheim kommunes anvendelse av lovens unntaksbestemmelser. Mitt inntrykk etter undersøkelsene av disse sakene er at kommunens praktisering av offentlighetslovens bestemmelser i mange tilfeller ikke har vært tilfredsstillende. Av de 35 sakene (forhåndsklassifiseringer) som er undersøkt nærmere, fant jeg grunnlag for kritiske merknader i 31 tilfeller. For en del av forhåndsklassifiseringene er det klart at det ikke fantes hjemmel for å unnta dokumentet fra offentlighet. I mange tilfeller er det også avdekket henvisninger til uriktig unntaksbestemmelse, noe som har medført at forhåndsklassifiseringene er besluttet på sviktende grunnlag. I mange tilfeller er dessuten forhåndsklassifiseringene feilaktig begrunnet med lovbestemt taushetsplikt, og dette har forhindret at spørsmål om meroffentlighet har blitt vurdert. De undersøkte forhåndsklassifiseringene gir også grunnlag for å kritisere Trondheim kommune for å ha brukt for generelle og standardiserte vurderinger av hva som er omfattet av lovbestemt taushetsplikt, særlig for dokumenter vedrørende tjenestemanns- /personalsaker. Videre har jeg påpekt at det ikke er holdbart automatisk å forhåndsklassifisere nye Saksfremlegg - arkivsak 07/

3 dokumenter i en sak på grunnlag av at et tidligere dokument i saken er forhåndsklassifisert unntatt offentlighet. Sivilombudsmannen påpekte som vi ser en del kritikkverdige forhold, og det er derfor av særlig interesse å se på hvordan disse forholdene er fulgt opp i de etterfølgende år. I tillegg til de forhold Sivilombudsmannen har undersøkt, er det også av interesse å se på om dokumenter er unnlatt journalført, spesielt hva angår journalføring av e-post. Det er også sett på hvilke rutiner og ansvarsforhold som foreligger i Trondheim kommune. Oppbygging av kartleggingen Kartleggingen er gjennomført ved samtaler med Jann Svenssen hos Byarkivet, tidligere informasjonsdirektør Ragnhild Setsaas, Kari Mette Dyrkorn og Guri Hove hos kommunikasjonsenheten, innhenting av aktuelle rutiner og en gjennomgang av et tilfeldig utvalg saker i Kontor Det presiseres at kartleggingen ikke er en revisjon, og at den dermed kun gir en oversikt over hvordan offentlighetsloven anvendes i Trondheim kommune basert på innhentede opplysninger. Innledningsvis vil det bli gitt en generell gjennomgang av de aktuelle bestemmelser i lovverket, før vi går inn på anvendelsen av offentlighetsloven i Trondheim kommune og deretter kommer med en oppsummering. Det er naturlig å se offentlighetsloven i sammmenheng med arkivlovgivningen. Arkivforskriften av 11. desember 1998 fastsetter bl.a hvilke dokumenter som skal journalføres, og en fullstendig journal er en forutsetning for å kunne gjøre innsynsretten gjeldende. Kartleggingen avgrenses imidlertid mot en gjennomgang av Personregisterloven, men det understrekes at også bestemmelser i denne kan sette begrensinger for hvilke opplysninger som kan journalføres. Generelt om offentlighetsloven Offentlighetsloven er den generelle lov om offentlighet for forvaltningens dokumenter, jf. vedlegg 1. Offentlighetsloven ble vedtatt i 1970, med ikrafttredelse Loven var en del av et større arbeid med å gi nye lover om forvaltningens virksomhet. Hovedarbeidet i denne sammenheng var utarbeidelsen av forvaltningsloven, som ble vedtatt i Hovedhensikten med offentlighetsloven var å skape større åpenhet og offentlighet i forvaltningen. Offentlighetsprinsippet i vid forstand omfatter både dokumentoffentlighet, møteoffentlighet og enkeltopplysninger om en person i et register. Offentlighetsloven har siden vedtakelsen i 1970 vært gjenstand for en rekke endringer. En viktig endring kom i hvor plikten til å vurdere meroffentlighet når noen ba om det ble innført. Se nærmere om meroffentlighet senere i saksfremstillingen. Lovutvalget for å utrede spørsmål om endringer i offentlighetsloven ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 10. desember Utvalget fikk følgende mandat : Utvalget skal ta opp de forslag som er drøftet og vurdert i St melding nr 32 ( ) om offentlighetsprinsippet i forvaltningen. Utvalget skal i den sammenheng følge opp de signaler som er gitt i stortingsmeldingen, i Innst S nr 21 ( ) samt i stortingsbehandlingen av denne. Utvalget er særlig bedt om å se på følgende: offentlighetslovens virkeområde, interne dokumenter, dokumentoffentlighet i kommunene, kommunikasjon med fremmede stater og internasjonale organisasjoner, offentlighetsloven og forholdet til informasjonsteknologi og tidspunkter for offentlighet. I NOU 2003:30 legges utvalgets utredning frem, og lovforslaget ble behandlet av Saksfremlegg - arkivsak 07/

4 Stortinget høsten 2006, jf. Ot.prp nr. 9 ( ). Loven er ventet å tre i kraft i løpet av Offentlighetslovens hovedregel Etter offentlighetsloven 2 første ledd er hovedregelen at "forvaltningens saksdokumenter er offentlige så langt det ikke er gjort unntak i lov eller i medhold av lov". Det framgår videre av 2, annet ledd første punktum at "enhver" kan kreve å få gjøre seg kjent med "det offentlige innholdet av dokumenter i en bestemt sak". Dette innebærer at det ikke stilles noen krav om nasjonalitet, alder eller saklig interesse for å få innsyn. Kravet om at det må dreie seg om en "bestemt sak" er ment å avgrense mot omfattende og uspesifiserte innsynskrav. Vilkåret innebærer at den som krever innsyn må gi nødvendige opplysninger for at saken eller dokumentet skal kunne identifiseres. I en viss utstrekning vil forvaltningen ha plikt til å gi veiledning slik at den aktuelle sak eller de aktuelle dokumenter kan identifiseres. Loven gir altså rett til innsyn i "forvaltningens saksdokumenter". Etter 3 første ledd annet punktum er et dokument "en logisk avgrenset informasjonsmengde som er lagret på et medium for senere lesing, lytting, fremvisning eller overføring". Det er uten betydning hvordan informasjonen er lagret. Loven gjelder derfor både for informasjon som er lagret på papir og systemer for elektronisk databehandling, film, video eller lydbånd mv. Loven er dermed teknologinøytral. Det er videre enten dokumenter som er "utferdiget av et forvaltningsorgan" eller "dokumenter som er kommet inn til eller lagt frem for et slikt organ" som er omfattet av krav om innsyn, jf. loven 3 første ledd første punktum. Etter 3 annet ledd regnes et dokument som utferdiget når det er avsendt, eller om dette ikke skjer, når saken er ferdigbehandlet av forvaltningsorganet. Unntak fra lovens hovedregel om offentlighet Offentlighetsloven inneholder en rekke regler som gir adgang til å gjøre unntak fra hovedregelen om dokumentoffentlighet. Når det gjelder opplysninger undergitt taushetsplikt, er det plikt til unntak, mens de øvrige unntaksreglene bare gir adgang til unntak. De aktuelle unntaksbestemmelsene finnes i lovens 5 om interne dokumenter, 5 a om opplysninger undergitt taushetsplikt og 6 som inneholder en rekke ulike unntaksregler. Om en unntakshjemmel kan brukes på det tidspunkt hvor anmodningen om innsyn kommer, må avgjøres på grunnlag av den aktuelle unntakshjemmel og de bestemmelser som angir generelle vilkår for å gjøre unntak, herunder meroffentlighetsbestemmelsen. Avslag på begjæring om innsyn, skal vise til den aktuelle unntaksbestemmelse, og det skal opplyses om klageadgang og klagefrist, jf. offl. 9, 2. ledd. Meroffentlighet Etter offentlighetsloven 2, tredje ledd skal forvaltningsorganet vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis, selv om det etter bestemmelser i loven kan unntas fra offentlighet. Dersom forvaltningsorganet ikke bruker den unntaksadgang det har etter loven, omtales det gjerne som meroffentlighet. Offl. 2, tredje pålegger altså forvaltningen en plikt til å vurdere om det skal utvises meroffentlighet. Bakgrunnen for dette er at lovens unntaksregler kan gi adgang til å gjøre unntak i tilfeller hvor det ikke foreligger reelle unntaksbehov. Plikten til å vurdere meroffentlighet har etter hvert blitt et sentralt prinsipp i offentlighetsloven, jf. Ot.prp nr. 100 ( ). Det er en saksbehandlingsfeil dersom spørsmålet om meroffentlighet ikke har blitt vurdert. Det bør også fremgå av et eventuelt avslag at spørsmålet om meroffentlighet er vurdert. Der Saksfremlegg - arkivsak 07/

5 dokumentet inneholder opplysninger som kan være underlagt taushetsplikt, må forvaltningen selvsagt vurdere om disse opplysningene er taushetsbelagte. Sivilombudsmannen har dessuten uttalt at innsynsbegjæringer bør besvares skriftlig. Dette bidrar til å skape klarhet og notoritet om forholdet. Ombudsmannen har også påpekt viktigheten av at den endelige avgjørelsen av innsynsspørsmålet bør legges til et tilstrekkelig høyt nivå i kommunen, særlig når det er aktuelt å avslå en innsynsbegjæring. Dette fremgår også av St.meld nr. 32 ( ). Offentlighetsloven 2, 2. ledd I offentlighetsloven 2, 2. ledd er det bestemt at forvaltningen skal føre journal etter bestemmelsene i arkivloven med forskrifter, og at journal eller lignende registerer er offentlig. Saker som ikke uten videre kan individualiseres, jf. lovens 2 første ledd, som knytter innsynsretten til det offentlige innholdet av dokumenter i en bestemt sak, kan således interesserte finne frem til ved å gjennomgå forvaltningens journaler over inn- og utgående post. For pressen er dette et viktig redskap for å finne frem til aktuelle saker. Manglende journalføring av saksdokumenter, eller innføring av mangelfulle eller misvisende opplysninger i journalen, vil derfor svekke offentlighetsprinsippet. I lovens forarbeider (Ot.prp.nr ) er det lagt til grunn at det ikke er adgang til å unnlate journalføring for å unngå krav om innsyn etter offentlighetslovens regler. Heller ikke føring av flere journaler, slik at bare en ble behandlet som offentlig journal etter loven kan aksepteres. Etter forarbeidene er det videre ikke adgang til å unnlate å journalføre et dokument eller å holde journalføringen hemmelig i den offentlige journalen, selv om dokumentet det gjelder er undergitt taushetsplikt eller kan unntas fra offentlighet. Dette er nå presisert i forskrift om offentlige arkiv (arkivforskriften) fastsatt ved kgl.res. 11. desember 1998 nr , jf. offentlighetsforskriften 14. februar Offentlighetsloven inneholder ikke nærmere regler for hvilke opplysninger som skal føres inn i den offentlige journalen. Nærmere regler er imidlertid fastsatt i arkivforskriften 2-7, som også gjelder for kommunene, jf. arkivforskriften 1-1. Opplysninger som skal fremgå av journalen er bl.a hvem som er mottaker eller avsender, brevets dato, journalføringsdato, saks- og dokumentnummer og angivelse av dokumentets innhold. Når det gjelder angivelsen av dokumentets innhold heter det i forskriften 2-7 første ledd at innføring i journalen skal skje på ein måte som gjer det mogleg å identifisere dokumentet, så langt dette kan gjerast utan å røpe opplysninger som er undergitt teieplikt i lov eller i medhald av lov, eller som elles kan unntakast frå offentleg innsyn etter 5 eller 6 i offentlegheitslova.. Kravet til angivelse av dokumentets innhold må også sees i sammenheng med offentlighetslovens sentrale formål, nemlig å sikre at offentlighetsprinsippet blir gjennomført. Hensynet til offentlighetsprinsippet og god forvaltningsskikk vil således også kunne gi veiledning. I arkivforskriften 2-7 er det videre gitt enkelte bestemmelser om anonymisering og utstryking av opplysninger i den offentlige journal for dokumenter undergitt taushetsplikt, eller som kan unntas offentlighet i medhold av lovens 5 eller 6. Utgangspunktet etter forskriften er at slike dokumenter skal gjøres kjent på en slik måte at det kan identifiseres i journalen hva dokumentet/saken gjelder. Noe annet vil også være i dårlig samsvar med lovens intensjoner og god forvaltningsskikk. Bruk av nøytrale kjennetegn, utelatelser eller overstrykinger, skal bare gjøres i den utstrekning det er helt nødvendig for ikke å røpe opplysninger som er unntatt offentlighet. I den utstrekning det må foretas sladdinger i journalen, bør dette gjøres på en slik måte at de opplysningene som er best egnet til å identifisere dokumentet, blir stående. I forbindelse med endring av offentlighetsforskriften i 1986, påpekte Justisdepartementet (Ot.prp.nr ) at en avskjerming i den offentlige journalen av dokumenter som kan unntas offentlighet etter lovens 5 og 6 vil uthule meroffentlighetsprinsippet fordi allmennheten ikke får kjennskap til dokumentets eksistens. Slike dokumenter bør derfor alltid føres inn i journalen, og nøytralisering eller delvis utstryking må bare foretas i den utstrekning det fremstår som helt nødvendig (f.eks for å hindre at et planlagt reguleringstiltak mister sin Saksfremlegg - arkivsak 07/

6 virkning eller det gjelder rent foreløpige, interne arbeidsdokumenter). Ifølge proposisjonen bør hel utstryking bare foretas i den utstrekning det er nødvendig for å skjerme opplysninger undergitt lovbestemt taushetsplikt. Dette er nå uttrykkelig bestemt i arkivforskriften 2-7 annet ledd. Saksbehandlingstid for innsynskrav Begjæring om innsyn skal avgjøres uten ugrunnet opphold, jf. offl. 9, 1. ledd.. Sivilombudsmannen har lagt til grunn at de fleste innsynsbegjæringer bør kunne avgjøres samme dag eller i allefall i løpet av 1-3 virkedager, jf. Dok.nr. 4:01 ( ). Rask saksbehandling er avgjørende for at innsynsretten skal bli reell, idet aktualiteten kan være mistet i løpet av kort tid. Anvendelse av offentlighetsloven i Trondheim kommune Trondheim kommune har utarbeidet en egen informasjons- og kommunikasjonsstrategi, hvor det bl.a er fastslått at åpenhet skal legge grunnlaget for et godt omdømme for kommunen, jf. vedlegg 2. I strategien er også offentlighetslovens prinsipp om meroffentlighet presisert. Trondheim kommune har også en overordnet postrutine. I tillegg er det utarbeidet ulike rutinebeskrivelser. Det vil bli gjort nærmere rede for disse nedenfor. 1. Journalføring Når det gjelder journalføring var det sentrale for Sivilombudsmannens undersøkelse hvilke opplysninger som fremgår av journalen, i hvilken grad journalføringen er i samsvar med de krav som oppstilles i arkivforskriften og på hvilken måte dokumentets innhold er angitt. Byarkivet opplyser at % av inngående post går via dem. Det er intensjonen at alle enheters post etter hvert skal scannes hos byarkivet. Byarkivet foretar en forhåndsklassifisering av dokumentene, men det er i rutinene forutsatt at den enkelte saksbehandler skal foreta en selvstendig offentlighetsvurdering. For de enheter som selv registerer inngående post, gjøres vurderingen på den enkelte enhet. Utgående post sendes i kopi til byarkivet for scanning, og det er dermed den enkelte saksbehandler som foretar både vurderingen av om dokumentet er arkivverdig og offentlighetsvurderingen. Om et dokument er arkivverdig avgjøres på bakgrunn av om dokumentet er gjenstand for saksbehandling eller har verdi som dokumentasjon, og kan regnes som et saksdokument etter offl. 2 og 3. Det er byarkivet som har ansvar for utarbeiding av postliste. De interne rutinene fastsetter at postlisten skal være gjennomgått før kl hver dag. Hvert dokument blir da vurdert, og det opplyses at det skjer at byarkivet overprøver den offentlighetsvurdering som er gjort på enhetene. Postlistene legges ut på nettet, ca. 3 dager på etterskudd. 1.1 Særlig om e-post Det følger av kokebok 3b for EDB Sak og Arkiv Windows (Kontor 2000), jf. vedlegg 3, at all arkivverdig e-post skal registerers i Kontor Dokumentet vil da også fremgå av postlisten. Papirutskriften av e-posten skal stemples på samme måte som et vanlig brev, og legges i den fysiske saksmappen. Byarkivet opplyser at de i større grad opplever at e-post oversendes for scanning, men at det fortsatt er et minimum som blir journalført. 2. Saksbehandling ved konkrete innsynsbegjæringer Saksfremlegg - arkivsak 07/

7 Fra postlisten på Trondheim kommunes hjemmesider kan man henvende seg direkte og begjære innsyn. Disse henvendelsene går til kommunikasjonsenhetens postmottak. Det sjekkes daglig om det er innkommet innsynsbegjæringer, og henvendelsene behandles fortløpende. Kommunikasjonsenheten opplyser at det er målsettingen at det ikke skal ta mer enn tre dager før det gis svar på en innsynsbegjæring. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet, gjøres det en vurdering av om dette er riktig før det gis innsyn. Det oppleves sjelden at det er gjort feil vurderinger i disse tilfellene. Dersom de aktuelle dokumentene er unntatt offentlighet, tas det kontakt med enhetsleder for å få dokumentet. Kommunikasjonsenheten gjør deretter en vurdering av om det er grunnlag for å unnta dokumentet fra offentlighet. Det opplyses at man ved vurderingen er bevisst på at meroffentlighet skal vurderes, og at saksbehandler benytter juridisk kontor i tvilstilfeller. Kommunikasjonsenheten opplyser at deres inntrykk er at enhetsledernes kunnskap om offentlighetsloven varierer, men at det har vært en klar forbedring. Inntrykket er også at det er et større omfang dokumenter som unntas offentlighet uten at det er grunnlag for det, enn at dokumenter som skulle vært unntatt offentlighet offentliggjøres. Kommunikasjonsenheten opplyser videre at det ofte gis innsyn i deler av dokumenter ved at for eksempel taushetsbelagte sladdes. Ved avslag på innsynsbegjæringer, gis det svar pr. mail. I svaret opplyses det om hvilken unntaksbestemmelse som er grunnlaget for unntatt offentlighet, men det opplyses ikke om at det er anledning til å klage på avslaget og heller ikke om klagefrist og om meroffentlighet er vurdert. Kommunikasjonsenheten avventer utarbeiding av retningslinjer inntil ny offentlighetslov er trådt ikraft. Det opplyses at det ikke foreligger noe samarbeid med byarkivet på området. 3. Kommunens anvendelse av offentlighetslovens regler om unntak fra offentlighet Sekretariatet har undersøkt et utvalg saker i Kontor Uten at det er foretatt en grundig gjennomgang, ses det at det i en god del tilfeller er brukt feil unntaksbestemmelse og at det i enkelte tilfeller ikke er hjemmel for å unnta dokumentet fra offentlighet. Det er dessuten ikke mulig å se den fullstendige hjemmelen for unntak, da det i Kontor 2000 ikke er mulig å taste inn hele unntakshjemmelen. Oppsummering Trondheim kommune er en stor organisasjon med ca. 230 enheter. I utgangspunktet har enhetene selv ansvar for post og arkiv, men gjennom prosjektet med scanning av alle dokument, har byarkivet fått en sentral rolle. Byarkivet har også en viktig rolle i forhold til kvalitetssikring av postlistene, hvilket vil være et positivt grep for å unngå feilaktige utelatelser. Det registreres at det ikke er juridisk kompetanse hos Byarkivet og at både scanning og føring av postlister er ressurskrevende oppgaver. Manglende journalføring kan bare forebygges ved å øke kunnskapen og bevissstheten, da det er vanskelig å kontrollere at alle arkivverdige dokument blir journalført. Bare i løpet av en dag er det en omfattende innog utgående korrespondanse i Trondheim kommune, og utelatelse av journalføring vil uthule offentlighetsprinsippet. Manglende journalføring av arkivverdig e-post anses særlig å være et risikoområde. Kartleggingen gir ikke et klart svar på om det er foretatt en konsekvent oppfølging av de kritikkverdige forhold som er påpekt i Sivilombudsmannnens undersøkelse. Det er foretatt en del grep, men det ses at det fortsatt er forbedringspotensiale hva angår anvendelsen av offentlighetsloven. Sivilombudsmannen påpekte særskilt i sin undersøkelse at det er en ubetinget plikt til å opplyse om klageadgang og klagefrist ved avslag på innsynsbegjæringer, og dette synes ikke å være oppfulgt av rådmannen. Når det gjelder Saksfremlegg - arkivsak 07/

8 meroffentlighetsvurderingen, opplyser kommunikasjonsenheten at de er bevisst på dette. Dette blir imidlertid vanskelig å ettergå da det ikke fremgår av avslaget at meroffentlighet er vurdert. Sekretariatet vurderer dessuten at det bør registeres en sak dersom det gis avslag på innsynsbegjæring. Hjemmelshenvisningene er fortsatt ufullstendige i Kontor 2000, og Trondheim kommune har fortsatt en praksis hvor det allerede ved journalføringen av et dokument avmerkes om dokumentet er offentlig eller ikke. Dette kan føre til at man får en overdreven og uheldig bruk av unntaksbestemmelsene, og Sivilombudsmannen har anbefalt at forhåndsangivelse av at dokumenter er unntatt offentlighet begrenses i størst mulig grad. I sitt svarbrev til Sivilombudsmannen, opplyste rådmannen at spørsmålet om forhåndsklassifisering skulle bli tatt opp til drøfting. Dette er et område hvor det stadig kreves opplæring og fokus. Manglende kunnskap kan gi overdreven bruk av lovens unntaksbestemmelser. Offentlighetsloven legger opp til mange skjønnsmessige vurderinger, og inntrykket er at usikkerhet om hva som er riktig medfører at man i større grad velger å unnta dokumentet fra offentlighet enn å ikke gjøre det. Det er da viktig å presisere at det er offentlighet som er hovedregelen, og at det er unntak som krever begrunnelse. En gjennomgang i Kontor 2000 viser en særlig en utstrakt bruk av offl. 5a (taushetsbelagte opplysninger), og dersom et dokumentet i saken unntas med denne hjemmelen er det lett at også øvrige dokument i saken unntas med samme hjemmel uten at det nødvendigvis foretas en ny, selvstendig vurdering. Dette kan også skyldes manglende kjennskap til bruk av Kontor 2000, og de muligheter man har til å gradere de ulike journalpostene ulikt. Det foreligger en god del rutiner innenfor området, men disse er ikke samlet. Det er dessuten vanskelig å finne disse på Intranett så lenge man ikke vet eksplisitt hva man leter etter. Det er heller ikke mulig gjennom en kartlegging å si hvordan rutiner blir fulgt opp. Det fremstår også som noe uklart hvem som har ansvaret for offentlighetsvurderingene. I utgangspunktet ligger ansvaret hos enhetslederne, men både byarkivet og kommunikasjonsenheten overprøver vurderingene som blir gjort uten at det er klarlagt at de har denne myndigheten. Avslutningsvis opplyses at rådmannen vil være til stede på møtet og gi utfyllende opplysninger. Konklusjon Kontrollkomiteen tar kartleggingen til orientering. Rådmannen bes om å komme tilbake til kontrollkomiteen innen utgangen av 2007 og redegjøre for hvordan Sivilombudsmannens undersøkelse er fulgt opp, jf. SOMB Kontrollkomiteens sekretariat, Monica Grøtte sekretariatsleder Lars Settemsdal rådgiver Vedlegg: Offentlighetsloven Saksfremlegg - arkivsak 07/

9 Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Trondheim kommune Rutine for registrering av e-post Saksfremlegg - arkivsak 07/

Saksframlegg. Trondheim kommune. ANVENDELSE AV OFFENTLIGHETSLOVEN INNENFOR KONTROLLKOMITEENS OMRÅDE Arkivsaksnr.: 06/10015

Saksframlegg. Trondheim kommune. ANVENDELSE AV OFFENTLIGHETSLOVEN INNENFOR KONTROLLKOMITEENS OMRÅDE Arkivsaksnr.: 06/10015 Saksframlegg ANVENDELSE AV OFFENTLIGHETSLOVEN INNENFOR KONTROLLKOMITEENS OMRÅDE Arkivsaksnr.: 06/10015 Forslag til vedtak: Kontrollkomiteen tar saken til etterretning. Saksfremlegg - arkivsak 06/10015

Detaljer

Undersøkelse behandling av innsynssaker i Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet. Jon Sverdrup Efjestad, seniorrådgiver

Undersøkelse behandling av innsynssaker i Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet. Jon Sverdrup Efjestad, seniorrådgiver Undersøkelse behandling av innsynssaker i Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet Jon Sverdrup Efjestad, seniorrådgiver Om undersøkelsen i Forsvarsdepartementet 83 ulike dokumenter Departementet mottok

Detaljer

Offentleglova. Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd. Ikrafttredelse

Offentleglova. Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd. Ikrafttredelse Offentleglova Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd Ikrafttredelse 01.01.2009 Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd 1 Formål Formålet med lova er å leggje til rette for

Detaljer

JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST

JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE N R. 1700-2 /2007 FORVALTNINGSREVISJON Behandlet i kontrollutvalget i sak 33/07 INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunnen for

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Åpne møter i kontrollkomiteen Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til vedtak: Saken legges frem uten innstilling

Saksframlegg. Trondheim kommune. Åpne møter i kontrollkomiteen Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til vedtak: Saken legges frem uten innstilling Saksframlegg Åpne møter i kontrollkomiteen Arkivsaksnr.: 07/41528 Forslag til vedtak: Saken legges frem uten innstilling Saksfremlegg - arkivsak 07/41528 1 Saksutredning: Bakgrunn Kontrollkomiteen hadde

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Utredning: Åpne møter i Kontrollkomiteen Arkivsaksnr.: 05/ Saken legges frem uten innstilling.

Saksframlegg. Trondheim kommune. Utredning: Åpne møter i Kontrollkomiteen Arkivsaksnr.: 05/ Saken legges frem uten innstilling. Utredning: Åpne møter i Kontrollkomiteen Arkivsaksnr.: 05/27178 Saksframlegg Saken legges frem uten innstilling. Saksfremlegg - arkivsak 05/27178 1 Bakgrunn Det er flere grunner til at sekretariatet tar

Detaljer

Advokat Bjørnnes mna. Advokat Kurt O. Bjørnnes Postboks 20 Sentrum N Stavanger Telefon (+ 47)

Advokat Bjørnnes mna. Advokat Kurt O. Bjørnnes Postboks 20 Sentrum N Stavanger Telefon (+ 47) Advokat Kurt O. Bjørnnes Postboks 20 Sentrum N- 4001 Stavanger Telefon (+ 47) 916 45 130 kurt@bjornnes.com www.bjornnes.com Innledning Dagen skal handle om retten til dokumentinnsyn Andre typer åpenhet

Detaljer

Allmennoffentlighet. Av Marius Stub

Allmennoffentlighet. Av Marius Stub Allmennoffentlighet Av Marius Stub 1. Innledning Reglene i offentleglova gir enhver krav på innsyn i forvaltningens saksdokumenter mv. En part kan i tillegg kreve innsyn etter forvaltningslovens regler

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Åpne møter i kontrollkomiteen Arkivsaksnr.: 07/41528

Saksframlegg. Trondheim kommune. Åpne møter i kontrollkomiteen Arkivsaksnr.: 07/41528 Saksframlegg Åpne møter i kontrollkomiteen Arkivsaksnr.: 07/41528 Forslag til vedtak: Kontrollkomiteen reflekterer over problemstillingene, og tar saken opp til ny behandling i løpet av første halvår av

Detaljer

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Sak: 2006/1616 INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Saken gjelder innsyn i tre dokumenter knyttet til Forsvarsdepartementets gjennomgang av regnskapene til Lista Flypark AS.

Detaljer

Offentlighet og innsyn

Offentlighet og innsyn Offentlighet og innsyn Sveinung Meyer Svendsen 20. April 2016 Tranøy kai Foto: Bjørn-Are Melvik EVALUERINGEN AV OFFENTLEGLOVA Offentleglova Offentleglova gir alle rett til å gjøre seg kjent med forvaltningsorganenes

Detaljer

Offentlighetsloven hovedregler og unntak

Offentlighetsloven hovedregler og unntak Offentlighetsloven hovedregler og unntak Helserett og saksbehandling Gardemoen 4. oktober 2012 Linda Endrestad 1 Lovens formål 1 loven skal legge til rette for: At offentlig virksomhet er åpen og gjennomsiktig

Detaljer

Fylkesmannen besvarer henvendelse vedrørende Oslo kommunes praktisering av offentleglova

Fylkesmannen besvarer henvendelse vedrørende Oslo kommunes praktisering av offentleglova Juridisk avdeling Kommunal Rapport Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.: Deres

Detaljer

Allmennoffentlighet. Av Marius Stub

Allmennoffentlighet. Av Marius Stub Allmennoffentlighet Av Marius Stub 1. Innledning Reglene i offentleglova gir enhver krav på innsyn i forvaltningens saksdokumenter mv. En part kan i tillegg kreve innsyn etter forvaltningslovens regler

Detaljer

På vegne av organisasjonene Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund vil vi legge fram et alternativt forslag.

På vegne av organisasjonene Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund vil vi legge fram et alternativt forslag. Oslo 08.09.2017 Innspill til bystyrets behandling av byrådssak 146/17 Byrådet foreslår å oppheve regler om offentlighet i Oslo kommune ettersom de er utdaterte og flere av dem strider med gjeldende rett.

Detaljer

Offentleglova. FS brukerforum 25. oktober 2011 Erling H. Dietrichson

Offentleglova. FS brukerforum 25. oktober 2011 Erling H. Dietrichson Offentleglova FS brukerforum 25. oktober 2011 Erling H. Dietrichson Offentlighet 1. januar 2009: fra offentlighetsloven til offentleglova. Offl. 1: Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg

Detaljer

Allmennoffentlighet. Av Marius Stub

Allmennoffentlighet. Av Marius Stub Allmennoffentlighet Av Marius Stub 1. Innledning Reglene i offentleglova gir enhver krav på innsyn i forvaltningens saksdokumenter mv. En part kan i tillegg kreve innsyn etter forvaltningslovens regler

Detaljer

Notat. Departementsråden Lovavdelingen. Kopi: Plan- og administrasjon. Offentlighet og evalueringsutvalget etter flodbølgekatastrofen

Notat. Departementsråden Lovavdelingen. Kopi: Plan- og administrasjon. Offentlighet og evalueringsutvalget etter flodbølgekatastrofen JUSTIS- m OG POLITIDEPARTEMENTET Notat Til: Fra: Departementsråden Lovavdelingen Kopi: Plan- og administrasjon Saksnr.: O p 0 0 j Dato: Ø. O'.. Z-O 0 S 20.01.2005 rådgiver Magnus Hauge Greaker Offentlighet

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjelder delvis avslag på forespørsel om innsyn Kommunal Rapport mot Sogn og Fjordane fylkeskommune

Vedtak i klagesak som gjelder delvis avslag på forespørsel om innsyn Kommunal Rapport mot Sogn og Fjordane fylkeskommune Saksbehandler: Ove Midtbø Vår dato Vår referanse Telefon: 57643176 04.03.2016 2016/643-326.1 E-post: fmsfomi@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse Vegard Venli vegard@kommunal-rapport.no Vedtak i

Detaljer

INNSYN I STATISTISK MATERIALE FRA NASJONALE PRØVER

INNSYN I STATISTISK MATERIALE FRA NASJONALE PRØVER Sivilombudsmann Arne Fliflet Stortingets ombudsmann for forvaltningen Uttalelse -- Sak: 2010/1383 INNSYN I STATISTISK MATERIALE FRA NASJONALE PRØVER Avisa Varingen ble nektet innsyn i statistikk for Nittedal

Detaljer

Videre følger det av offentleglova 3 at alle kan "krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ.

Videre følger det av offentleglova 3 at alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ. Side 1 av 5 Hei! Jeg viser til avslag på innsyn datert 29. mars 2016, som ligger ved som hale til denne eposten. Innsynet gjelder en rapport om to fastleger i kommunen, datert 21. mars 2016. I avslaget

Detaljer

Oslo kommune. Rundskriv. Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: Erstatter: Saksnr: bv 206/2002 og brv 1132/2003. ansvarlig: Versjon: 1

Oslo kommune. Rundskriv. Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: Erstatter: Saksnr: bv 206/2002 og brv 1132/2003. ansvarlig: Versjon: 1 Oslo kommune Rundskriv Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: 03.10.2003 Erstatter: Saksnr: bv 206/2002 og brv 1132/2003 Eier/ Byrådsavdeling for finans og utvikling Ikrafttredelse: 03.10.2003 ansvarlig: Versjon:

Detaljer

Forsvarsdepartementets behandling av innsynssaker

Forsvarsdepartementets behandling av innsynssaker Sivilombudsmannen Forsvarsdepartementets behandling av innsynssaker Endelig rapport 22. mars 2016 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 3. Nærmere om gjennomføringen av undersøkelsen... 5 4. Ombudsmannens spørsmål

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementets behandling av innsynssaker

Justis- og beredskapsdepartementets behandling av innsynssaker Justis- og beredskapsdepartementets behandling av innsynssaker Endelig rapport 26. mai 2016 (Sak 2015/1576) 1. Sammendrag Ombudsmannen har gjennomført en undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementets behandling av innsynssaker

Justis- og beredskapsdepartementets behandling av innsynssaker Sivilombudsmannen Justis- og beredskapsdepartementets behandling av innsynssaker Endelig rapport 26. mai 2016 2 Innhold 1. Sammendrag...3 2. Innledning bakgrunnen for undersøkelsen..4 3. Nærmere om gjennomføringen

Detaljer

Kurs i offentleglova kl. 12:00 15:00

Kurs i offentleglova kl. 12:00 15:00 Kurs i offentleglova kl. 12:00 15:00 v/merethe M. Johansen, rådgiver IKAVA Arkivfaglig opplæring Mottak av klientmapper Rådgivning arkivdanning Ordning av eldre arkiver Utarbeidelse av lokalt regelverk

Detaljer

Offentleglova. ephorte brukerforum 2. november 2011 Erling H. Dietrichson, Kunnskapsdepartementet

Offentleglova. ephorte brukerforum 2. november 2011 Erling H. Dietrichson, Kunnskapsdepartementet Offentleglova ephorte brukerforum 2. november 2011 Erling H. Dietrichson, Kunnskapsdepartementet Offentlighet, jf. offl. Taushetsplikt, jf. fvl. Saksbehandling, jf. offl. og fvl. 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Loven gjelder for. All virksomhet i forvaltningen staten kommunene fylkeskommunene ++

Loven gjelder for. All virksomhet i forvaltningen staten kommunene fylkeskommunene ++ Offentleglova Formål En åpen og gjennomsiktig offentlig forvaltning Informasjons- og ytringsfriheten Demokratisk deltakelse Rettssikkerhet Allmennhetens kontroll Tilliten til det offentlige Loven gjelder

Detaljer

OFFENTLIGHET I BÆRUM KOMMUNE

OFFENTLIGHET I BÆRUM KOMMUNE OFFENTLIGHET I BÆRUM KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2002 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET... 2 2.1 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

El-tilsyns. tilsyns-,, forvaltnings-, offentlighets- og arkivloven. DLE-konferansen i Tromsø 17. september 2008

El-tilsyns. tilsyns-,, forvaltnings-, offentlighets- og arkivloven. DLE-konferansen i Tromsø 17. september 2008 El-tilsyns tilsyns-,, forvaltnings-, offentlighets- og arkivloven DLE-konferansen i Tromsø 17. september 2008 Cecilie Magnussen Enhet for elektriske produkter Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Detaljer

Partsinnsyn - saksbehandlingsrutiner

Partsinnsyn - saksbehandlingsrutiner Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

Veiledning for praktisering av dokumentinnsyn i samsvar med lov og instruks for Riksrevisjonen

Veiledning for praktisering av dokumentinnsyn i samsvar med lov og instruks for Riksrevisjonen Veiledning for praktisering av dokumentinnsyn i samsvar med lov og instruks for Riksrevisjonen Utarbeidet av Riksrevisjonen mars 2010 Forord Riksrevisjonen må som uavhengig revisjons- og kontrollorgan

Detaljer

Håndtering av innsynsbegjæringer

Håndtering av innsynsbegjæringer Håndtering av innsynsbegjæringer Kommunearkivkonferansen 03.05.2016 v/ Solveig A Torp Arkivleder /jurist Forsvarets arkivtjeneste 04.05.2016 1 «Et troverdig dokumentert Forsvar» Offentlig organ må utøve

Detaljer

«Den nye» Offentlighetsloven. Torbjørn Saggau Holm Advokat (H)

«Den nye» Offentlighetsloven. Torbjørn Saggau Holm Advokat (H) «Den nye» Offentlighetsloven Torbjørn Saggau Holm Advokat (H) Presentasjon Foreleser Kursets innhold Tidsplan ALTA KOMMUNE 03.10.2017 2 ALTA KOMMUNE 03.10.2017 3 1. Innledning bakgrunn og formål Bakgrunn

Detaljer

OVERSENDELSE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTETS SAKSBEHANDLING OG OPPTREDEN VED VALG AV MODELL FOR INNSAMLING AV SEISMISKE DATA I BARENTSHAVET SØRØST

OVERSENDELSE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTETS SAKSBEHANDLING OG OPPTREDEN VED VALG AV MODELL FOR INNSAMLING AV SEISMISKE DATA I BARENTSHAVET SØRØST Sivilombudsmannen Besøksadresse Telefon 22 82 85 00 Akersgata 8, inngang Tollbugata Grønt nummer 800 80 039 Postadresse Telefaks 22 82 85 11 Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo postmottak@sivilombudsmannen.no

Detaljer

Rutine for kontroll av OEP

Rutine for kontroll av OEP Rutine for kontroll av OEP For saksbehandler Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Kvalifikasjonskrav for kontrollør:... 2 2. Brukerveiledning OEP for kontrollør... 3 2.1 Tilbakemelding og tidsfrister... 3 2.2

Detaljer

Ilår referanse Deres referanse Vår saksbehandler Dato 2007/ /5723 Kristian Brandt

Ilår referanse Deres referanse Vår saksbehandler Dato 2007/ /5723 Kristian Brandt Sivilombudsmannen Besøksadresse Telefon 22 82 85 00 Stortingets ombudsmann Akersgata 8, inngang Tollbugata Grøni nummer 800 80 039 for forvaltningen Postadresse Telefaks 22 82 85 1.1 Postboks 3 Sentrum,

Detaljer

Fylkesmannen stadfestet kommunens avslag i vedtak av

Fylkesmannen stadfestet kommunens avslag i vedtak av Juridisk avdeling Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Saksbehandler: Tom Oddby Arkiv: 041 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: PRAKTISERING AV ÅPENHET OG INNSYN I DRAMMEN KOMMUNE

Saksbehandler: Tom Oddby Arkiv: 041 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: PRAKTISERING AV ÅPENHET OG INNSYN I DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Oddby Arkiv: 041 Arkivsaksnr.: 14/2364-1 Dato: 24.2.2014 PRAKTISERING AV ÅPENHET OG INNSYN I DRAMMEN KOMMUNE â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET: Rådmannens forslag

Detaljer

Vedlagt følger brev fra fylkesmannen i sak om innsyn i ordførers SMS-kommunikasjon vedr. sykehussaken.

Vedlagt følger brev fra fylkesmannen i sak om innsyn i ordførers SMS-kommunikasjon vedr. sykehussaken. file:///c:/ephorte/pdfconvdocproc/ephorte/674359_fix.html Side 1 av 1 28.12.2015 Fra: Linn Hassellund[linn.hassellund@fylkesmannen.no] Dato: 18.12.2015 14:00:54 Til: Kristiansund Kommune; VG Tittel: Kristiansund

Detaljer

Kontor 2000 esak. Grunnkurs. Lunner kommune

Kontor 2000 esak. Grunnkurs. Lunner kommune Kontor 2000 esak Grunnkurs Lunner kommune 1 Dokumentasjon i offentlig forvaltning Krav om skriftlighet Forutsigbarhet Likebehandling Dokumentasjon av handlinger Offentlige organer plikter å ha arkiv og

Detaljer

ARKIVDAGEN Maihaugen

ARKIVDAGEN Maihaugen ARKIVDAGEN - 9.11.2014- Maihaugen «RETTEN TIL Å VITE OM INNSYN I ARKIVENE» GRUNNLOVENS 100, 5.LEDD: «Enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes dokumenter og til å følge forhandlingene i rettsmøter

Detaljer

Her får du få svar på sentrale spørsmål knyttet til vurderingsarbeidet. Teksten er ikke uttømmende, men ment som en hjelp i arbeidet.

Her får du få svar på sentrale spørsmål knyttet til vurderingsarbeidet. Teksten er ikke uttømmende, men ment som en hjelp i arbeidet. Undervisningsvurdering noen juridiske forhold Her får du få svar på sentrale spørsmål knyttet til vurderingsarbeidet. Teksten er ikke uttømmende, men ment som en hjelp i arbeidet. ARTIKKEL SIST ENDRET:

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT I GJERSTAD KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT I GJERSTAD KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT I GJERSTAD KOMMUNE 1. INNLEDNING I kommunelovens 40 nr. 5 heter det: Kommunestyret og fylkestinget skal selv fastsette et reglement for de folkevalgtes rett til innsyn

Detaljer

Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i offentleg verksemd (offentleglova) Kursopplegg generelt stoff

Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i offentleg verksemd (offentleglova) Kursopplegg generelt stoff Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i offentleg verksemd (offentleglova) Kursopplegg generelt stoff 1 1. Innledning - bakgrunn og formål Ikrafttredelse 1. januar 2009 Forskrift fastsatt 17. oktober

Detaljer

I Iorsk presseforbund - offentlighetsutvalget Kristine Holm Postboks 46 Sentrum 0101 OSLO

I Iorsk presseforbund - offentlighetsutvalget Kristine Holm Postboks 46 Sentrum 0101 OSLO Sivikymbudsmann Arne Sloytingets ornbudsmann tbr forvaltniagen Besoksadresse kersgata 8, inugang Tollbagata Posta dresse Postboks 3 Sentru.m, 0101 Oslo rfetefou 22 82 85 00 Gront nummer 800 80 039 Teleffiks

Detaljer

Arkivfunksjonen i Valdres- og Hallingdal - Oppfølging av forvaltningsrevisjon og brev fra 2013

Arkivfunksjonen i Valdres- og Hallingdal - Oppfølging av forvaltningsrevisjon og brev fra 2013 Forvaltningsrevisjonsrapport fra Kommunerevisjon IKS Arkivfunksjonen i Valdres- og Hallingdal - Oppfølging av forvaltningsrevisjon og brev fra 2013 Formål: Undersøke om kommunene har fulgt opp revisjonens

Detaljer

Innsynsbestemmelser og taushetsplikt

Innsynsbestemmelser og taushetsplikt Innsynsbestemmelser og taushetsplikt Arkivmedarbeiderkurs 26.-27. januar 2010 June Wahl, IKA Kongsberg Lovverk Offentleglova Forvaltningsloven Personopplysningsloven Helsepersonelloven og pasientrettighetsloven

Detaljer

Vedlegg E: Retningslinjer for sladding av tilbud. Kjøp av ambulansehelikoptertjenester. for perioden

Vedlegg E: Retningslinjer for sladding av tilbud. Kjøp av ambulansehelikoptertjenester. for perioden Vedlegg E: Retningslinjer for sladding av tilbud Kjøp av ambulansehelikoptertjenester for perioden 1.juni 2018-31.mai 2024 med mulighet for forlengelse 2 + 2 år Bodø 17.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...

Detaljer

Dokumentoffentlighet. - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr:

Dokumentoffentlighet. - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: Dokumentoffentlighet - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714 011 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstilling...1 1.3 Avgrensing...2 2

Detaljer

Postbehandling og dokumentflyt. Beate Aasen Bøe

Postbehandling og dokumentflyt. Beate Aasen Bøe Postbehandling og dokumentflyt Beate Aasen Bøe Dokumentflyt Postsortering Journalføring Saksbehandling Arkivering Post- og ekspedisjonsrutiner Til/fra ekspedisjon Post inn Postmottak Til/fra saksbehandler

Detaljer

Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i offentleg verksemd (offentleglova)

Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i offentleg verksemd (offentleglova) Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i offentleg verksemd (offentleglova) Kursopplegg halv dag for departementene med underliggende virksomheter med vekt på ting som er nytt eller endret 1 1. Innledning

Detaljer

Barnehageforum mai 2014

Barnehageforum mai 2014 Barnehageforum mai 2014 Forvaltningslovens krav til enkeltvedtak ved rådgiver Remi A. Møller Forvaltningsloven - innledning Om emnet Hvorfor bør/må barnehagemyndigheten kjenne saksbehandlingsreglene? Hensynene

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 2115/15 Arkivsaksnr.: 15/477-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "JOURNALFØRING AV POST OG OPPFØLGING AV HENVENDELSER"

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 2115/15 Arkivsaksnr.: 15/477-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN JOURNALFØRING AV POST OG OPPFØLGING AV HENVENDELSER Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 2115/15 Arkivsaksnr.: 15/477-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "JOURNALFØRING AV POST OG OPPFØLGING AV HENVENDELSER" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS

REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS Arkivsaksnr.: 12/2366-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS Hjemmel: Kommuneloven Kontrollutvalgets

Detaljer

Saksbehandlingsrutiner og lovverk. Røyrvik kommune

Saksbehandlingsrutiner og lovverk. Røyrvik kommune Saksbehandlingsrutiner og lovverk Røyrvik kommune Forvaltningsrevisjon nr 1739-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden mars til juni gjennomført en forvaltningsrevisjon av saksbehandlingsrutiner

Detaljer

Fagforbundet 4. september 2012. Gunnar Bodahl-Johansen, Institutt for Journalistikk

Fagforbundet 4. september 2012. Gunnar Bodahl-Johansen, Institutt for Journalistikk Fagforbundet 4. september 2012 Gunnar Bodahl-Johansen, Institutt for Journalistikk En viktig rettskilde Fra syndefallet til 140 tegn Adam og Eva Ordet Gutenberg Ytringsfriheten demokratiet Offentlighetsloven

Detaljer

Rett til innsyn og unntak fra offentlighet

Rett til innsyn og unntak fra offentlighet 1 Rett til innsyn og unntak fra offentlighet Arkivforum 13. februar 2013 Anne Marie Snekvik juridisk seniorrådgiver Studieavdelingen NTNU 2 Ny offentlighetslov trådte i kraft 1. januar 2009 Erstattet loven

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Utdanningsetaten i Oslo kommune Postboks 6127 Etterstad 0602 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/01411-20 06.05.2013 2013/9198-2 FM-J Ole Hjalmar Fagerlie 22.05.2013

Detaljer

Sivilombudsmannen Fagforbundet 5. september 2012

Sivilombudsmannen Fagforbundet 5. september 2012 Sivilombudsmannen Fagforbundet 5. september 2012 Sivilombudsmannen Hvem er ombudsmannen? Hva gjør ombudsmannen? Hvorfor skal man ta hensyn til hva han mener? Hva mener faktisk ombudsmannen? 1. Hvem er

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Byrådsavdeling for finans Rådhuset 0037 Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 201303723 24.10.2013 2013/20051-7 FM-J Birgitte Bue Mathisen 22.11.2013 VEDTAK I KLAGESAK

Detaljer

JOURNALFØRING VED STATSMINISTERENS KONTOR ORGANINTERNE DOKUMENTER OG TEKSTMELDINGER («SMS-ER»)

JOURNALFØRING VED STATSMINISTERENS KONTOR ORGANINTERNE DOKUMENTER OG TEKSTMELDINGER («SMS-ER») Sak: 2008/2591 JOURNALFØRING VED STATSMINISTERENS KONTOR ORGANINTERNE DOKUMENTER OG TEKSTMELDINGER («SMS-ER») Saken gjelder klage over manglende journalføring ved Statsministerens kontor (SMK). Spørsmålet

Detaljer

TREDJEGANGS KLAGE OVER VEDTAK OM AVSLAG PÅ INNSYN OG TIDSBRUK I ANLEDNING BEGJÆRING OM INNSYN

TREDJEGANGS KLAGE OVER VEDTAK OM AVSLAG PÅ INNSYN OG TIDSBRUK I ANLEDNING BEGJÆRING OM INNSYN Fra: Jørgen Einejord[Jorgen.Einejord@itet.no] Dato: 14.03.2017 07:22:19 Til: Postmottak Bodø Kommune Kopi: Robert Myhre; Thomas Angell; Hans Albert Nilsen Tittel: SV: Klage over vedtak om avslag på innsyn

Detaljer

5. gangs purring, anmodning om tilleggsopplysninger i klagesak etter offentleglova vedrørende dokumenter om Tromsøbadet

5. gangs purring, anmodning om tilleggsopplysninger i klagesak etter offentleglova vedrørende dokumenter om Tromsøbadet Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Ronny Bratten 776 42052 15.03.2017 2016/4424-9 326.1 Deres dato Deres ref. 16/3088 Tromsø kommune v/adm.sjef Britt Elin Steinveg Postboks 6900 9299 Tromsø

Detaljer

Dokument nr. 8:33 ( )

Dokument nr. 8:33 ( ) Dokument nr. 8:33 (1999-2000) Forslag fra stortingsrepresentantene Gunnar Skaug og Jorunn Ringstad om lov om endringer i lov av 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen Til Odelstinget

Detaljer

Offentlighet og innsyn Lær av dem som krever

Offentlighet og innsyn Lær av dem som krever Offentlighet og innsyn Lær av dem som krever Anja J Vestvold, dokumentsenteret Asker kommune 30. januar 2018 Åpenhet - troverdighet - gjensidig respekt Offentlighetsprinsippet pros & cons www.presse.no

Detaljer

Veileder om offentlighet og partsinnsyn i saker om eiendomsskatt

Veileder om offentlighet og partsinnsyn i saker om eiendomsskatt Side 1 av 12 Desember 2012 Veileder om offentlighet og partsinnsyn i saker om eiendomsskatt Side 2 av 12 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum Veilederen ble utarbeidet av advokat Tove Lene Mannes i oktober

Detaljer

PRAKTISERING AV OFFENTLEGLOVA. Gran kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport ALJ/RG

PRAKTISERING AV OFFENTLEGLOVA. Gran kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport ALJ/RG PRAKTISERING AV OFFENTLEGLOVA Gran kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 12-2013 2013-936 ALJ/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Praktisering av offentleglova

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kontrollkomiteen - funksjon, oppgaver og rolle i Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 07/38854

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kontrollkomiteen - funksjon, oppgaver og rolle i Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 07/38854 Saksframlegg Kontrollkomiteen - funksjon, oppgaver og rolle i Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 07/38854 Forslag til vedtak: Kontrollkomiteen tar redegjørelsen til orientering. Saksfremlegg - arkivsak 07/38854

Detaljer

Dokument nr. 4:2 ( )

Dokument nr. 4:2 ( ) Dokument nr. 4:2 (2008-2009) Særskild melding frå SIVILOMBODSMANNEN Ombodsmannen sin rett til å få saksdokument oversendt til seg i samband med behandlinga av klager Gitt til Stortinget 8. juni 2009 Til

Detaljer

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255 Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/advokatfullmektig Thea S. Skaug PB 2734 Solli 0204 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 200503082 20. mars 2006 Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets

Detaljer

LOV OM RETT TIL INNSYN I DOKUMENT I OFFENTLEG VERKSEMD. En kort innføring i offentleglova av 19. mai 2006

LOV OM RETT TIL INNSYN I DOKUMENT I OFFENTLEG VERKSEMD. En kort innføring i offentleglova av 19. mai 2006 LOV OM RETT TIL INNSYN I DOKUMENT I OFFENTLEG VERKSEMD En kort innføring i offentleglova av 19. mai 2006 OFFENTLEGLOVA Formål og virkeområde Hovedregler om innsyn Unntak fra innsynsretten Saksbehandling

Detaljer

Partsinnsyn mv. Formål

Partsinnsyn mv. Formål Faglig veileder En faglig veileder redegjør for relevante rettskilder knyttet til et avgrenset rettslig tema der hovedfokus er hvordan disse rettskildene blir anvendt i UNEs praksis. En faglig veileder

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Kristen Rusaanes Arkiv: 15/65-1 Dato: ENDRING AV REGLMENT KNYTTET TIL FOLKEVALGTES TAUSHETSPLIKT

Saksframlegg. Saksb: Kristen Rusaanes Arkiv: 15/65-1 Dato: ENDRING AV REGLMENT KNYTTET TIL FOLKEVALGTES TAUSHETSPLIKT Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Kristen Rusaanes Arkiv: 15/65-1 Dato: 06.01.2015 ENDRING AV REGLMENT KNYTTET TIL FOLKEVALGTES TAUSHETSPLIKT Vedlegg: 1. Taushetsplikt for folkevalgte, rundskriv

Detaljer

Ny offentlighetslov fra 01.01.2009

Ny offentlighetslov fra 01.01.2009 fra 01.01.2009 Unntatt taushetsplikt, usynlig for alle som ikke må behandle saken. Meroffentlighet skal vurderes kan-regler. Full offentlighet, alle har rett til innsyn uten å oppgi grunn eller ident.

Detaljer

Offentlig journal - automatisk innsyn i dokumenter

Offentlig journal - automatisk innsyn i dokumenter Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/9607-1 Saksbehandler Inger Lise Hognerud Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 10.10.2017 Fylkestinget 24.10.2017 Offentlig journal - automatisk innsyn i dokumenter 1. FORSLAG TIL

Detaljer

Reglement om folkevalgtes rett til innsyn i saksdokumenter

Reglement om folkevalgtes rett til innsyn i saksdokumenter Reglement om folkevalgtes rett til innsyn i saksdokumenter 1. Kommunestyret og dets organers innsynsrett Innsynsreglementet er begrunnet i det overordningsforhold bystyret og dets organer har over administrasjonen,

Detaljer

Deres ref Vår ref dato 2014/01056-9 84-14 08.09.2014

Deres ref Vår ref dato 2014/01056-9 84-14 08.09.2014 Forsvarsdepartementet Avdeling for sikkerhetspolitikk, Pb 8126 Dep, 0032 Oslo «201401056» sih@fd.dep.no Deres ref Vår ref dato 2014/01056-9 84-14 08.09.2014 Forsvarsundersøkelsesloven - høringsuttalelse

Detaljer

HVORDAN SKRIVE ET GODT SAKSFREMLEGG?

HVORDAN SKRIVE ET GODT SAKSFREMLEGG? HVORDAN SKRIVE ET GODT SAKSFREMLEGG? JURIDISKE KRAV TIL SAKSBEHANDLINGEN Intern opplæring 6. november 2013 Hvordan oppstår en sak? Saker kan oppstå på ulike måter ; - Eksterne henvendelser søknader, klager,

Detaljer

Åpenhet i forvaltningen sett fra Ringerike kommune

Åpenhet i forvaltningen sett fra Ringerike kommune Åpenhet i forvaltningen sett fra Ringerike Dag Erlend Reite, advokat Konferanse 11. september 2014 Litt om Ringerike Om lag 30.000 innbyggere. Ca. 2.300 ansatte i n. Hønefoss er «hovedstad» Strekker seg

Detaljer

Rutiner dokumenthåndtering for saksbehandlere

Rutiner dokumenthåndtering for saksbehandlere ARKIV - Dokumenthåndtering Versjon: 1.0 ID: 2548 Gyldig fra: 05.09.2012 Forfatter: Hilde Simonsen Kvisle (Fagleder arkiv) Revisjonsfrist: 05.09.2013 Godkjent av: Knut Erik Lippert (Informasjonssjef) Rutiner

Detaljer

DET KONGELIGE FORSVARSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE FORSVARSDEPARTEMENT DET KONGELIGE FORSVARSDEPARTEMENT Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 16/1243 2016/857-4/FD V 3/MAY Dato: 31.05.2016 Høring- evalueringen av offentleglova

Detaljer

Reglement for folke- valgtes innsynsrett

Reglement for folke- valgtes innsynsrett Reglement for folke- valgtes innsynsrett Vedtatt kommunestyret 24. juni 1999 med endringer kommunestyret 14. september 2010 1. KOMMUNESTYRETS OG ANDRE FOLKEVALGTE ORGANERS RETT TIL INNSYN I SAKSDOKUMENTER

Detaljer

16/ /

16/ / Den norske legeforening Postboks 1152 Sentrum 0107 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/4596 16/1813-03.11.2016 Innsyn i tvangsprotokoller og pasientjournaler Helse- og omsorgsdepartementet viser til deres brev

Detaljer

Publikasjon nr. 291-2009. Praktisk håndbok for å etterleve offentlighetsloven

Publikasjon nr. 291-2009. Praktisk håndbok for å etterleve offentlighetsloven Publikasjon nr. 291-2009 Praktisk håndbok for å etterleve offentlighetsloven Publikasjon nr. 291-2009 Praktisk håndbok for å etterleve offentlighetsloven Utarbeidet av advokatfirmaet Thommessen v/gunnar

Detaljer

Saksframlegg. Gjennomgang av rutiner og nettpraksis i henhold til resultatene i åpenhetsindeksen 2011

Saksframlegg. Gjennomgang av rutiner og nettpraksis i henhold til resultatene i åpenhetsindeksen 2011 Søgne kommune Arkiv: 041 Saksmappe: 2011/2448-34336/2012 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Gjennomgang av rutiner og nettpraksis i henhold til resultatene i åpenhetsindeksen 2011

Detaljer

Saken gjelder spørsmålet om offentlighet for dokumenter oversendt byrådet og sakslister til byrådsmøtene under kommunal parlamentarisme.

Saken gjelder spørsmålet om offentlighet for dokumenter oversendt byrådet og sakslister til byrådsmøtene under kommunal parlamentarisme. Sivilombudsmann Arne Fliflet Stortingets ombudsmann for forvaltningen Uttalelse Sak: 2011/3432 SAK OM OFFENTLIGHET I BYRÅDET UNDER KOMMUNAL PARLAMENTARISME Saken gjelder spørsmålet om offentlighet for

Detaljer

Ot.prp. nr. 72 ( )

Ot.prp. nr. 72 ( ) Ot.prp. nr. 72 (2000-2001) Om lov om endring i midlertidig lov 17. september 1999 nr. 73 om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven) - unntak fra innsynsrett Tilråding

Detaljer

SENTRALISERT POST- / ARKIVTJENESTE.

SENTRALISERT POST- / ARKIVTJENESTE. KRØDSHERAD KOMMUNE SENTRALISERT POST- / ARKIVTJENESTE. Målsetting for sentralisert postbehandling. o Innføring av godt fungerende og enkle standardiserte rutiner. o Rask og korrekt behandling fra posten

Detaljer

Hvorfor vil vi publisere dokumenter?

Hvorfor vil vi publisere dokumenter? Hvorfor vil vi publisere dokumenter? Si noe om Hvem er vi? Praksis med arkivering av innsynsbegjæringer Praksis med «publisering» på OEP kun journalen Hva begjæres det innsyn i, mengder? Hvorfor vil vi

Detaljer

NKF konferanse 2.11.09 Forum for bygg og

NKF konferanse 2.11.09 Forum for bygg og NKF konferanse 2.11.09 Forum for bygg og eiendom offentlighetsloven May Britt Dahl Spesialrådgiver Bergen kommune/ Leder NKF Hordaland Bakgrunn for lovendringen Skape tillitt til offentlig forvaltning.

Detaljer

Personvern i offentlig forvaltning

Personvern i offentlig forvaltning Personvern i offentlig forvaltning Gruppeundervisning 7 12. /14. april Jon Berge Holden Mona Naomi Lintvedt Dagens tema Gjennomgang av oppgave 2 Forholdet innsynsrett etter pol og offtl Kort om myndigheter

Detaljer

Innsyn og offentlighet

Innsyn og offentlighet Innsyn og offentlighet Gaute Chr. Molaug Monika Kurszus Håland KUBEN 28.09.2017 Kursplan Tid Hva 09:00 Introduksjon 09:10-09:45 Retten til innsyn - bakgrunn - lovverk 09:45-10:00 Pause 10:00-11:00 Arkivets

Detaljer

Brudd på reglene om partsinnsyn er saksbehandlingsfeil som kan medføre at vedtaket er ugyldig, jf. fvl. 41.

Brudd på reglene om partsinnsyn er saksbehandlingsfeil som kan medføre at vedtaket er ugyldig, jf. fvl. 41. INTERNE RETNINGSLINJER Saksnr. : 10/00579 Dato : 1.9.2014 Versjon : 04 Ansvarlig : Direktøren Saksbehandler : tgr/hsy Lagret : 10-11-15 Referanser : Forvaltningsloven, personopplysningsloven, IR 20-23-01om

Detaljer

Registrering av e-post e-postrekker og dokumentbegrepet. Norsk arkivråds høstseminar 23.10.13 Øivind Kruse Arkivar, Riksarkivet

Registrering av e-post e-postrekker og dokumentbegrepet. Norsk arkivråds høstseminar 23.10.13 Øivind Kruse Arkivar, Riksarkivet Registrering av e-post e-postrekker og dokumentbegrepet. Norsk arkivråds høstseminar 23.10.13 Øivind Kruse Arkivar, Riksarkivet -Så hva har skjedd? Har dere funnet eposten med invitasjonen? - Ja, vi fant

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato /1 10/

Deres referanse Vår referanse Dato /1 10/ Advokatfirma Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen v/harald K. Selte PB 1524 Vika 0117 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2664242/1 10/4344 23052011 Vedtak - Klage over Konkurransetilsynets avslag på begjæring

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger Stortingets ombudsmann for forvaltningen Uttalelse Sak: 2015/947 BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Saken gjelder

Detaljer

Veileder. Veileder i offentlighetsloven

Veileder. Veileder i offentlighetsloven Veileder Veileder i offentlighetsloven 1 INNLEDNING.......................................................................................9 2 LOVENS GENERELLE VIRKEOMRÅDE OFFENTLIGHETSLOVEN 1..........................................................10

Detaljer

Offentlighetsloven hovedregler og unntak

Offentlighetsloven hovedregler og unntak Offentlighetsloven hovedregler og unntak Helsere5 og saksbehandling Drammen 4. november 2014 Linda Endrestad 1 Lovens formål 1 loven skal legge 3l re4e for: At offentlig virksomhet er åpen og gjennomsikcg

Detaljer